I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G"

Transkript

1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i H e l g es e n s g at e 8 2 / 8 4 A S a v h o l d e s m a nd a g 2 6. a p r i l k l. 1 8 : 0 0 i V e l f e r ds r om m et. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G A ) V a l g a v m ø t e l e d e r B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g a v r e f e r e n t o g t o p e r s o n e r t i l å u n d e r s k r i v e p r o t o k o l l e n D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n 2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R B e h a n d l i n g a v r e g n s k a p f o r o g d i s p o n e r i n g a v å rs r e s u l t a t e t 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r 5. I N N K O M N E F O R S L A G A ) F o r s l a g f r a T i n a o g K h a n h R o b e r t P a hm : U t s k i f t i n g a v v i n d u e r o g b al k o n g d ø r e r. B ) S t y r e t f o r e s l å r u t s k i f t i n g a v a v f a l l s s k u r C ) S t y r e t f o r e s l å r e n d r i n g a v v e d t e k t e n e s p k t 3-2 B r u k s o v e r l a t i n g D ) S t y r e t f o r e s l å r e n d r i n g a v H u s o r d en s r e g l e n e s pk t 3 pk t o g pk t 9 E ) Forslag fra styret om fornying av avtale om kabel-t V I n n k om n e f o rs l a g e r t a t t i n n s om eg n e v e d l e g g. 6. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v s t y r e l e d e r f o r 2 å r B ) V a l g a v 1 s t y r e m e d l e m f o r 2 å r C ) V a l g a v 3 v a r a m e d l e m m e r f o r 1 D ) V a l g a v v a l g k o m i t é O s l o, S t y r e t i T o r u n n H e r m a ns e n / s / I n g e r P e d e r s e n / s / T o r M a r t i n S t e n s e n g / s / S i g r u n R e i s æ t e r / s / M o n a M. G u l b r a n d s e n / s / I g e n e r a l f o r s am l i n g e n k a n ak s j e e i e r o g e k t e f e l l e e l l e r e v e n t u e l l s am b o e n d e m ø t e, m e n b a r e e n h a r s t em m e r et t. A k s j e e i e r k a n m øt e v e d f ul l m ek t i g. F r a m l e i e t ak e r h a r r e t t t i l å m ø t e, m e n u t e n s t em m e r e t t. R e g i s t r e r i n g s b l a nk e t t e n l e v e r e s i ut f y l t s t a n d v e d i n n g a n g e n.

2 2 T I L L I T S V A L G T E Å R S B E R E T N I N G F O R S i d e n f o r r i g e o r d i n æ r e g e n e r a l f o rs a m l i n g h a r s e l s k a p et s t i l l i t s v a l g t e væ r t f ø l g e n d e: S T Y R E T V A L G T L e d e r T o r u n n H e r m a n s e n S t y r e m e d l e m I n g e r P e d e r s e n S t y r e m e d l e m T o r M a r t i n S t e n s e n g S t y r e m e d l e m S i g r u n R e i s æ t e r S t y r e m e d l e m M o n a M. G u l b r a n d s e n V a r a m e d l e m B r i t H o l t e b e k k V a r a m e d l e m B j ø r n M B e r g V a r a m e d l e m Bjørn Tore Heyerdal V a l g k o m i t é J o a c h i m M e i e r S v e n d s e n H a n n e S l å t t e n G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M B O L I G A K S J E S E L S K A P E T T I L L I T S V A L G T E O G A N S A T T E A v b o l i g a k s j es e l s k a p et 5 s t y r em e d l em m e r e r d et 4 k v i n n e r o g 1 m a nn. B o l i g a k s j es e l s k a p et e r p os i t i v t i l l i k e s t i l l i n g o g t a r s i k t e p å a t d e t i k k e f o r e k om m e r f o r s k j e l l s b e h a n d l i n g p å g r u n n a v k j ø n n v e d v a l g o g a ns e t t e l s e r. B o l i g a k s j es e l s k a p et f ø l g e r a r b e i ds m i l j øl o v e n s b es t em m e l s e r o g t i l s t re b e r e t g o d t a r b e i d s m i l j ø. B o l i g a k s j es e l s k a p et h a r i n g e n a n s a t t e. F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N F o r r e t n i n g s f ø r s e l e n e r i h e n h o l d t i l k o n t r ak t u t f ø r t a v OB O S E i e n d om s f o r v a l t n i n g A S. A u t o r i s e r t r e g ns k a ps f ø r e r ( o p p d r ag s a n s v a r l i g ) e r r e g ns k a ps s j e f E g i l H a v r e, O B OS. B o l i g a k s j es e l s k a p et s r e v i s o r e r B D O A S. E I E N D O M M E N B o l i g a k s j es e l s k a p et b es t å r a v 9 6 a k s j el e i l i g h e t e r. S e l s k a p e t e r r e g i s t r e r t i F o r et a k s r eg i s t e r e t i B r ø n n ø ys u n d m e d o r g a n i s a s j o ns n um m e r B o l i g a k s j es e l s k a p et l i g g e r i O s l o k o m m u n e o g h a r g å r d s n r o g br u k s n r. 2 9, 3 0. B o l i g a k s j es e l s k a p et s h o v e d f o rm å l e r å g i ak s j o n æ r e n e b o r e t t t i l e g e n b o l i g i s el s k a p e t. S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d a t d e t y t r e m i l j ø f o r u r e n s e s i v e s e n t l i g g r a d. S e l s k a p e t d r i v e r i k k e m e d f o r s k n i n g s - o g ut v i k l i n g s ak t i v i t e t e r.

3 3 V A K T M E S T E R T J E N E S T E S e l s k a p e t s v ak t m e s t e r t j e n es t e r ut f ø r e s a v G å r d p as s A S. F O R S I K R I N G B o l i g s e l s k a p e t s e i e n d o m m e r e r f u l l v e r d i f o r s i k r et i I f S k a d ef o r s i k r i n g m e d p o l i s e n um m e r F u l l v e r d i f o r s i k r i n g v i l s i a t f o rs i k r i n g s s e l s k a p et h a r a ns v a r e t f o r at b o l i gs e l s k a p et t i l e n h v e r t i d h a r d e r i k t i g e f o rs i k r i n g s s um m e r. E n f o r u t s et n i n g f o r d e t t e e r a t f o r s i k r i n g s s e l s k a p e t f å r m e l d i n g o m v e s e nt l i g e v e r d i øk n i n g e r p å b y gn i n g e r, f. e k s. v e d r e h a b i l i t e r i n g e l l e r p å b y g g i n g. V e d t o t a l s k a d e s k al e r s t a t n i n gs b e l ø p et d e k k e o p p f ø r i n g a v n y b y g n i n g a v s am m e s t a n d a r d o g s t ø r r e l s e. F o r s i k r i n g e n o m f a t t e r o g s å b y g n i n g s m e s s i g e f o r a n d r i n g e r d e n e n k e l t e a k s j o n æ r g j ø r i n n e i b o l i g e n. D e n e n k e l t e a k s j o næ r m å s e l v sø r g e f o r å h a h j e m f o r si k r i n g s om d e k k e r i n n bo og l ø s ø r e. H v i s b o l i gs e l s k a p e t s f o r s i k r i n g s k al b e n y t t es, m å b e b o e r n e s t r ak s m el d e s k a d e n t i l F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S t l f f a k s e -p o s t : f o r s i k r i n o b o s. n o. O p p f ø l g i n g a v f o r s i k r i n gs a k e r b l i r g j o r t a v F o rs i k r i n gs a v d e l i n g e n i OB O S. B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I h e n h o l d t i l f o r s k r i f t e n e s k a l d et væ r e i ns t a l l e r t r ø yk v a r s l e r o g b r a n ns l o k ni n g s a p p a r a t e l l e r b r a n n s l a n g e i a l l e l e i l i g h e t e n e. E i er / b e b o e r h a r a n s v a r e t f o r a t u t s t y re t e r t i l s t e d e o g f u n g e r e r. D e r s om u t s t y r e t e r d e f ek t, m e l d es d e t t e s k r i f t l i g t i l s t y r e t. H M S F o r s k r i f t o m s y s t e m a t i s k h e l s e -, m i l j ø - o g s i k k e r h e t s a r b e i d i v i rk s om he t e n ( I n t e r n k o n t r o l l f o r s k r i f t e n ) b l e f a s t s a t t v e d k g l. r e s. 6. d e s em b e r m e d v i r k n i n g f r a 1. j a n u a r F o r s k r i f t e n s t i l l e r k r a v t i l at d e n e nk e l t e v i r k s om he t s k a l s y s t em a t i s e r e a r b e i d e t m e d å e t t e r l e v e b e s t em m e l s e n e i l o v e r o g f o r s k r i f t e r g i t t a v d e t o f f e n t l i g e. B o l i g s e l s k a p e r d e f i n e r t s o m v i r k s o m h et o g s k a l d e r f o r h a i nt e r n k o n t r o l l s y s t em. D e t t e o m f a t t e r b l a n t a n n e t k o nt r o l l s ys t em o g o p pf ø l g i n g a v b r a n n v e r n, b y g g h e r r e f o r s k r i f t e r v e d b y g g e - o g a n l e g g s a r b e i d, l ek e p l as s e r o g e l ek t r i s k a n l e g g o g e l ek t r i s k u t s t y r h v o r f o r d e l i n g a v a n s v a r e t e r g i t t e n s l i k t o l k ni n g : B o l i g s el s k a p e t e r a n s v a r l i g f o r at de t e l ek t r i s k e a n l e g g e t o g u t s t y r e t i f el l e s a r e a l et t i l e n h v e r t i d e r i o r d e n. I f o r h o l d t i l a n l e g g og u t s t y r i d e n e n k el t e b o e n h e t e r d e t s t y r e t s p l i k t å g j ø r e e i e r o g / e l l e r b r u k e r a v d e n e n k e l t e l e i l i g h e t o p pm e rk s om p å d e t a ns v a r s om d e h a r f o r å h o l d e e l e k t r i s k ut s t y r i o r d e n e t t e r g j e l d e n d e l o v o g f o rs k r i f t. S E L S K A P E T S L Å N B o l i g a k s j es e l s k a p et h a r l å n i H u s b a n k e n. S e b a l a n s e n s am t n o t e i re g n s k a p e t. E I E N D E LE R O G G J E L D - O M S E T N I N G O G T A K S T E R A k s j e e i e r n e f å r t i l s e n dt s k j em a m ed o p p s t i l l i n g o v e r d e n e n k e l t e s a nd e l a v b o l i g s el s k a p e t s i n n t e k t e r, ut g i f t e r, gj e l d o g ei e n d e l e r s am t l i g n i n g s v e r d i.

4 4 Om s et n i n g a v s e l s k a p et s l e i l i g h et e r s k j e r t i l m a r k e ds p r i s. D et f i n n e s i k k e t ak s t e r f o r l e i l i g h e t e n e v e r k e n h o s s t y r e t e l l e r f o r r e t n i n gs f ø r e r. S å l a n gt f o r r e t n i n g s f ø r e r e n f å r o p p g i t t o m s e t ni n g s p r i s e r, bl i r d i s s e r e g i s t re r t. F o r r e t ni n g s f ø r e r k a n, p å b a k g ru n n a v d i s s e o p p l y s n i n g e n e, g i a n t y d n i n g om p ri s n i v å e t f o r l e i l i g h e t e n e. T E L E N O R B o l i g a k s j es e l s k a p et e r t i l s l u t t e t s am a r b e i ds a v t a l e n m e l l om T e l e n o r o g O B OS E i e n d om s f o r v a l t n i n g om r a b a t t o r dn i n g p å b r u k a v f as t t e l e f o n o g b r ed b å n d s t e l e f o n f o r b e b o e r e m e d a b o n n em e n t i T el e n o r. D e n e n k e l t e b e b o e r f å r o gs å r a b a t t v e d b es t i l l i n g a v A D S L b r e d b å n d o g b r u k a v m o bi l t e l ef o n. B es t illing av mobiltelefoni- o g i nt e r n e t t j e n es t e r k a n g j ø re s p å w w w. o b o s. n o. K A B E L -TV Get er leverandør av kabel-t v t j e ne s t e r t i l b o l i g a k s j es e l s k a p et, i t i l l e gg t i l b r e d b å n d, t e l e f o n i og digital-t v. G e t s s e r v i c e t e l e f o n e r b e t j e n t m a n d a g - f r e d a g m el l om k l o g o g l ø r d a g - s ø n d a g m el l om k l o g F e i l m e l d i n g o g s u p p o r t k a n o gs å m el d e s p å ww w. g e t. n o. G e t s k u n d e - o g s e r v i c em o t t ak e r l o k a l i s e r t i M a r i d a l s v e i e n i t i l k ny t n i n g t i l h o v e d k o n t o r e t. Her kan man blant annet hente eller bytte dekoder, internettmodem og "gjør det selv - p a k k e r " f o r t e l e f o ni. P å G e t s h j em m es i d e w w w. g e t. n o f i n n e r d u o v e r s i k t o v e r ak t u e l l e f o r h a n d l e r e i l ok a l om r å d e t, s am t pr o d u k t i n f o rm as j o n o g b es t i l l i n g s m u l i g h e t e r. O B O S o g G e t h a r i n n g å t t a v t a l e f o r b e b o e r e i b o l i g s e l s k a p e r f o r v a l t e t a v O B O S -k o ns e r n e t o m k o l l e k t i v a v t a l e p å D i g i t a l T V, i n t e r n e t t o g t e l ef o n t j e n es t e r. K o nt ak t k u n d et j e n e s t e n f o r m e r i n f o rm as j o n. Ingen m å gjøre inngrep i kabel-t v -a n l e g g e t s om å s k r u a v d ek s e l e t p å a n t e n n e k o n t ak t e n o g f o r e t a o m - e l l e r t i l k o b l i n g e r. S l i k e i n n g r e p v i l k u n n e f o r å r s ak e f o rs t y r re l s e r p å s i g n a l e n e t i l andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-t v a n l e g g e t. A V T A L E O M L E V E R A N S E A V E L E K T R I S K K R A F T OBOS har fremforhandlet avtale m ed LOS for leveranse av el-k r a f t. K r a f t f o r v a l t n i n g s a v t al e n u t l ø p e r d en B o l i g a k s j es e l s k a p e t h a r t i l t r å d t d e n n e a v t a l e n. D e t t e g j e l d e r k u n s t r øm t i l f e l l e s om r å d e o g i k k e p r i v a t a b o n n em e n t f o r d e n e n k e l t e l e i l i g h e t. E N E R G I M E R K I N G A V B O L I G F r a o g m e d b l i r d et o b l i ga t o r i s k m e d e n e n e r g i a t t es t f o r a l l e b o l i g e r s om s k a l s e l g e s e l l e r l e i e s u t. N o r g e s V a s s d r a g s - o g e n e r g i d i r e k t o r a t ( N V E ) h ar a n s v a r e t f o r i m p l e m e n t e r i n g e n a v o r d n i n g e n. P å w w w. e n e r g i m e r k i n g. n o k a n a k s j o n æ r e n e s e l v u t a r b e i d e e n e n e r g i a t t es t f o r s i n b ol i g. R E H AB I L I TE R I N G S T Ø R R E V E D L I K E H O L D O p p u s s i n g v a s k e r i e r o g o p p g a n g e r B y t t e t k j e l l e r - o g l o f t s dø r e r. A l l e k j e l l e r - o g l o f t s d ø r e r e r b y t t e t t i l b r a n n s i k r e d ø r e r

5 O p p g r a d e r t u t e o m r å d e m e d n y e p l a t t i n g e r o g l e k e a p p a r a t e r V å t r om s r e h a b i l i t e r i n g U t s k i f t i n g a v i n n v e n d i g r ø r a n l e g g o g r e h a b i l i t e r i n g a v a l l e v å t r o m F a s a d e - o g b a l k o n g r e h a b i l i t e r i n g S T Y R E T S A R B E I D S t y r e t h a r i p e r i o d e n / a v h o l d t 1 2 s t y r em ø t e r. I m ai b l e d e t h o l dt d u g n a d, o g s om v a n l i g v a r d e t e t t g o d t o p pm øt e f r a b e b o e r n e. B e p l a n t n i n g e n b l e f r i s k e t o p p, o g s a m t l i g e b e d b l e l u k et o g o r d n e t. L of t o g k j e l l e r e b l e g å t t g r u n d i g g j e n n o m, a l t s om i k k e h a dd e n o e n e i e r b l e k as t et. B o r e t t s l a g e t i n n g i k k i a p r i l i f j o r a v t a l e om f a s t r e nt e o v e r 5 å r p å v å r t s t ø rs t e l å n, n o e s om b i d r a r t i l at v i i k k e h a r n o e b e h o v f o r ø k n i n g a v h u s l ei e p å b ak g r u n n a v r e n t e ø k n i n g e r i n æ rm es t e f r em t i d. V i h a r i l ø p e t a v å r et f å t t n y v a k t m e s t e r, f r a G å r d p a s s, s am m e s e l s k a p s om v i h a r b e n y t t e t d e s e n e s t e å r e n e. S t y r e t e r m e g e t t i l f r e d s m e d v ak t m e s t e r e n s i n n s at s. P å f o r r i g e g e n e r a l f o r s am l i n g b l e de t v e d t a t t at v i s k u l l e f o r b e d r e b e l ys n i n g e n l a n gs g a n g v e i e n e f o r a n o p p g a n g e n e. D e t t e p r os j e k t e t h a r b l i t t g j e n n om f ø rt, o g v i h a r n å n y e a r m at u r e r o v e r a l l e o p p g a n g e n e. P r o s j ek t et b l e g j e n n om f ø r t i n n e n f or b u d s j e t t. S t y r e t h a r o g s å s et t p å s a k e n m e d n y e s yk k e l s t at i v e r i n n e o g u t e. E t t e r e n b e f a r i n g h a r styret besluttet at det ik k e e r t i l s t r ek k e l i g b e h o v f o r s yk k e l s t a t i v e r. B ef a r i n g e n b l e g j o r t et t e r d u g n a d e n, t r o l i g bl e e n d e l h e r r e l øs e s y k l e r f j e r n e t d a. D e t h a r v æ rt a v h o l d t e t t å p e n t m øt e om b r uk a v f e l l es a r e a l e n e, o g d e t o s om m ø t t e d e r v i l f o r s øk e å t a i b r uk d e t t i d l i g e r e t r i m r om m et i 8 2 s om h o b b y r o m. D e t v i l k om m e o p p s l a g i o p p g a n g e n e o m a k t i v i t et e r h e r. S t y r e t h a r j o b b e t v i d e r e m e d å f i n ne e n l øs n i n g p å p r o b l em e n e s om h a r o p p s t å t t i et t e r k a nt a v b a d e r o m s r e h a b i l i t e r i n g e n. V i ve n t e r n å p å e n r a p p o r t f r a e n u a v h e n g i g t a k s t m a n n s om h a r v æ r t p å e n n y b e f a r i n g p å n o en a v b a d e r o m m e n e s om h a r h a t t pr o b l e m e r. S å s n a r t r a p p o r t e n f o r e l i g g e r, v i l v i t a t ak i de n, o g t a d e g r e p s om e r n ø d v e n d i g e f o r å k om m e v i d e r e i s ak e n. N å r d e t g j e l d e r v e d l i k e h o l d s a r b e i d e r, e r s t y r e t i e n p r o s e s s m e d å l ag e e n o v e r o r d n e t o g l a n g s i k t i g v e d l i k e h o l ds p l a n f o r v å r t b o r e t t s l a g. V i h a r t i d l i g e r e f å t t u t a rb e i d e t e n g e n e r e l l v e d l i k e h o l d s p l a n f r a OB OS P r o s j ek t, o g ø n s k e r å b r u k e d e n n e s om e n v e i l e d n i n g f o r s e t t e o p p e n p l a n f o r n å r v i s k a l f o r e t a h v i l k e v e d l i k e h o l d s a r b e i d e r, s l i k a t v i o g s å k a n l e g g e d e t t e i n n i v å r e b u d s j e t t e r f r em o v e r. O pp g a v e r v i s e r a t m å g j ø r e s i n æ r f re m t i d e r b l a o p p g r a d e r i n g a v v e n t i l a s j o n s s y s t em et, u t s k i f t i n g a v m o t o r v a rm e r e t i l p a r k e r i n g s p l as s e n e, u t s k i f t i n g a v f o t oc e l l ef ø l e r e f o r u t eb e l y s n i n g e n, o g u t s k i f t i n g a v s y s t e m et f o r t em p e r a t u r s t y r i n g a v o p p v a rm i n g en i o p p g a n g e n e. S p e s i e l t d e t o s i s t e p u n k t e n e s e r v i a t k a n g i e n g e v i n s t i s p a r t e s t r øm u t gi f t e r, o g s t y r e t ø ns k e r d e rf o r å p r i or i t e r e d i s s e.

6 6 S t y r e t h a r p å b a k g r u n n a v d e t t e o g s å i n n h e n t e t a n b u d p å m a l i n g a v v i n d u s - o g d ø rk a rm e r f o r h e l e b o r e t t s l a g e t, o g p l a n l e g g er g j e n n om f ø r i n g a v d e t t e i l ø p e t a v s om m e r e n. B E M E R K N I N G E R T I L Å R S R E G N S K A P E T S t y r e t m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t g i r e t r e t t v i s e n d e b i l d e a v s e l s k a p e t s e i e n d e l e r o g g j e l d, f i n a n s i e l l e s t i l l i n g o g r e s u l t a t. I nf o rm as j o n om s e l s k a p e t s f o r v e n t e d e ø k o n om i s k e ut v i k l i n g e r o m t a l t i å r s b e r e t n i n g e ns p u nk t e r om k o s t n a d s ut v i k l i n g o g b u ds j e t t f o r Å r s r e g n s k a p e t f o r e r s a t t o p p u n d e r f o r u t s e t n i n g a v f o r t s a t t d r i f t. D e t b e k r e f t es h e r v e d a t f o r ut s et n i n g e n om f o r t s at t d r i f t er t i l s t e d e. S e l s k a p e t s e g e nk a p i t a l e r m i n d r e e n n h a l v p a r t e n a v a k s j ek a p i t a l e n. D e t t e e r e n r e g n s k a p s m es s i g s i t u as j o n s om e r o p p s t åt t p g a v å t r om s r e h a b i l i t e r i n g e n. F o r h o l d e t v i l r e t t e s e g v e d f r e m t i d i g e d r i f t s o v e r s k u d d. A v d e n g r u n n a ns es f o r ut s et n i n ge n om f o r t s a t t d r i f t t i l s t e d e, o g å rs r e g n s k a p et e r s a t t op p u n d e r d e n n e f o r u t s e t n i n g e n. S t y r e t m e n e r a t d e t g j e n n om f ø r t e v e d l i k e h o l d e t e r t i l s t r e k k e l i g f o r å o p p v e i e v e r d i f o r r i n g e l s e a v b y g n i n g e n e o g a t v i r k e l i g v e r d i a v b y g n i n g e n e e r h ø y e r e e n n d e n b o k f ø rt e v e r d i e n s om s t å r o p pf ø r t i r e g ns k a p et. Å r e t s r e s u l t a t p å k r , - s om f r em k om m e r i r e s ul t a t r e g ns k a pe t f o r es l å s o v e r f ø r t t i l e g e nk a p i t a l. I N N T E K T E R I n n t e k t e n e i v a r t i l s a m m e n k r ,- m o t b u d s j e t t e rt m e d k r ,-. A n d r e i n n t ek t e r b es t å r i h o v e d s ak a v a u t om a t p e n g e r. K O S T N A D E R D r i f t s k o s t n a d e n e i v a r p å k r , - m o t b u d s j et t e r t m e d k r , -. V e s e n t l i g e a v v i k i f o r h o l d t i l b u d s j et t e t s k y l d es i h o v e d s a k : D r i f t o g v e d l i k e h o l d b l e b u ds j e t t e r t m e d k r , -, m e ns r e g n s k a pe t v i s e r k r , -. H o v e d å r s a k e n t i l a v v i k et v a r a t d e t v a r a v s a t t m i d l e r i b u d s j et t et t i l ut e b e l y s n i n g o g s y k k e l p a r k e r i n g. S y k k e l p a r k e r i n ge n e r s at t i b e r o o g t as m e d i l a n g t i d s p l a n e n f o r v e d l i k e h o l d. F o r ut e b e l y s n i n g e n bl e d e t i s t y r e t b e s l ut t et at v i ut b e d r e r d e t t e i t r i n n, o g i å r h a r v i f å t t n y b e l ys n i n g o v e r i n n g an g e n e. E n e v e n t u e l l v i d e r e f o r b e d r i n g a v b e l y s n i n g e n k a n t a s o p p t i l v u r d e r i n g s e n e r e. F o r e n e r g i / f y r i n g e r d et et a v v i k i f o r h o l d t i l d e t b u ds j e t t e r t e p å k r , - s om s k y l d e s l a v e r e s t r øm p r i s e r e nn d e t b l e f o r es p e i l e t n å r b u d s j et t et b l e s at t o p p. R e v i s o r s h o n o r a r f o r r e g n s k a p s å re t e r f o r r e v i d e r i n g a v s e l s k ap e t s r e g ns k a p o g f o rm u e s f o r v a l t n i n g. R e v i s j o ns h o n o r a r e t f r em k om m e r s om e g e n p o s t i r e s u l t at r e g n s k a p e t. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e n k e l t e t a l l e ne i r e g n s k a p e t o g d e n r e g ns k a ps m e s s i g e o v e r s i k t s om f r em k om m e r u n d e r n ot e r t i l r e g ns k a p e t.

7 7 S t y r e t e r i k k e k j e n t m e d h e n d e l s e r e t t e r s o m p å v i r k e r r e gn s k a p et i v e s e n t l i g g r a d. K O S T N A D S U T V I K L I N G R E N T E R R e n t e s a t s e n e i OB O S E i e n d om s f o r v a l t n i n g A S p r. d e n : R e n t e r p å d r i f t s k o n t o : 0, 1 0 % R e n t e r p å s p a r ek o n t o : 2, 7 5 % u n d e r k r , 8 5 % o v e r k r S T R Ø M P R I S E N E D e n t o t a l e s t r ø m p r i s e n t i l e n f o r b ru k e r b e s t å r a v t r e k om p o n e n t e r : K r a f t p r i s s om d ek k e r k os t n a d e n e v e d å p r o d u s e r e o g s e l g e d e n el e k t r i s k e k r a f t e n u t g j ø r c a. 4 3 % a v t ot a l s t r øm p r i s ( b e t a l es t i l k r a f t l e v e r a n d ø r ). N e t t l e i e f o r t r a n s p o r t a v d e n e l ek t ri s k e k r a f t e n u t g j ø r c a. 2 4 % a v t ot a l s t røm p r i s (b e t a l e s t i l n e t t s e l s k a p e t ). S t a t l i g e a v g i f t e r d vs. f o r b r u k e r a vg i f t, a v g i f t t i l E n e r g i f o n d et o g m e r v e r d i a v g i f t u t g j ø r c a. 3 3 % a v t ot a l s t røm p r i s. S t r ø m p r i s e n i N o r g e v a r i e r e r m e d å r s t i d e n e. N o r m a l t s t i g e r d e n i v i n t e r h a l v å r e t o g re d u s e r e s i s om m e r h a l v å r e t. D e t t e o g a n d r e f ak t o r e r s om p å v i r k e r k ra f t p r i s e n e g j ø r d et v a n s k e l i g å s p å u t v i k l i n g e n i s t r ø m p r i s e n e F O R S I K R I N G B y g n i n g s f o rs i k r i n g e n øk e r f r a t i l m e d i u n d e rk a n t a v 1 0 %. D e n n e øk n i n g e n i n k l u d e r e r 2, 8 % ø k n i n g i b y g g e i n de k s e n s om r e f l e k t e r e r p r i s o p p g a ng e n p å h å n d v e r k s t j e n es t e r. I n d e k s øk n i n g e n e r l i k f o r a l l e f o r s i k r i n g s s e l s k a p e r. U t o v e r d e t t e f o r et a r f o r s i k r i n g s s e l s k a p e n e i n d i v i d u e l l pr i s j u s t e r i n g m e d b ak g r u n n i b o l i g ak s j e s e l s k a p e t s e g e n s k a d es i t u as j o n. K O M M U N A L E A V G I F T E R R e n o v a s j o n s a v g i f t e n øk e r m e d 1 0%. I n g e n ø k n i n g a v d e ø v r i g e a v g i f t e n e. Ø V R I G E K O S T N A D E R N å r d e t g j e l d e r d e ø v r i g e k o s t n a d e n e i b u d s j e t t e t h a r s t y r e t r e g n e t m e d e n g e n e r e l l p r i s s t i g n i n g. I N N T E K T S - O G K O S T N A D S O V E R S L AG F O R ( B u d s j e t t ) S t y r e t h a r s at t o p p e n o v e r s i k t o v er f o r v e n t e d e i n n t ek t e r o g k o s t n a d e r i T a l l e n e e r v i s t s o m e g e n k o l o n n e v e d s i d e n a v r e s u l t a t r e g n s k a p e t. ( B u d s j e t t ) O v e r s i k t e n e r b as e r t p å u e n d r e d e f e l l e s k os t n a d e r f o r å r e t I p o s t e n d r i f t o g v e d l i k e h o l d e r d e t b e r e g n e t k r , - t i l s t ø r r e v e d l i k e h o l d s om o m f a t t e r n y e u t el am p e r, m a l i n g a v u t v e n d i g e k a rm e r o g n y t t s ø p p e l h å n d t e r i n g s a n l e g g. O v e r s i k t e n g i r et f o r v e n t e t å rs r e s u l t a t p å k r , -

8 8 I o v e r s i k t e n e r d e t t at t h e n s y n t i l de f o r h o l d s om e r n e v n t f o r a n. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e n k e l t e t a l l e ne i o v e r s i k t e n. O s l o, I s t y r e t f o r T o r u n n H e r m a ns e n / s / I n g e r P e d e r s e n / s / T o r M a r t i n S t e n s e n g / s / S i g r u n R e i s æ t e r / s / M o n a M. G u l b r a n d s e n / s /

9 9 T l f : F a x : O r g. n r M V A B D O A S P o s t b o k s V i k a M u n k e d a m s v e i e n O s l o! " # " # $ %" & ' " ( ' ' & " ) * ' " ( ' & " + " +,, *, - ) " ), +, ' &, " ), ' &, ' &, ". +,,, % % & ", " ' + #! " ' * & +, & ' + * & ' " /,, ' & ' " 0 "! 1 2

10 1 0 R E S U L T A T R E G N S K A P Regnskap Regnskap B u d s j e t t B u d s j e t t N o t e D R I F T S I N N T E K T E R : Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER D R I F T S K O S T N A D E R : Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT : F I N AN S I N N T E K T E R / -K O S T N A D E R : Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT. / -KOSTNADER ÅRSRESULTAT O v e r f ø r i n g e r : Reduksjon udekket tap

11 1 1 B A L A N S E N o t e E I E N D E L E R AN L E G G S M I D L E R Bygninger T o m t SUM ANLEGGSMIDLER O M L Ø P S M I D L E R Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS Sparekonto i OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER E G E N K A P I T A L O G G J E L D E G E N K A P I T A L Aksjekapital Udekket tap SUM EGENKAPITAL G J E L D L A N G S I K T I G G J E L D Pante- og gjeldsbrevlån Beboerinnskudd SUM LANGSIKTIG GJELD K O R T S I K T I G G J E L D Leverandørgjeld Skyldig offentlig myndigheter Påløpne renter Påløpne avdrag Garasjeregnskap Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD S U M E G E N K A P I T A L O G G J E L D

12 1 2 Pantstillelse Garantiansvar 0 0 OSLO, S T Y R E T F O R H E L G E S E N S G A T E 8 2 / 8 4 A S Torunn Hermansen /s/ Inger Pedersen /s/ Tor Martin Stenseng /s/ Sigrun Reisæter /s/ Mona M Gulbrandsen /s/

13 1 3 N O T E : 1 R E G N S K A P S P R I N S I P P E R Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DnB NOR som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven F o r s k u d d s t r e k k b l i r o v e r f ø rt denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. N O T E : 2 I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R Felleskostnader SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER N O T E : 3 A N D R E I N N T E K T E R Automatpenger Inntektsføring av gebyr 88 Salg nøkler 200 SUM ANDRE INNTEKTER N O T E : 4 P E R S O N A L K O S T N A D E R Ordinær lønn Påløpne feriepenger -492 Arbeidsgiveravgift SUM PERSONALKOSTNADER Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt under 0,75 årsverk i selskapet gjennom året. Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. N O T E : 5 S T Y R E H O N O R A R Honorar til styret gjelder for perioden 2008/2009, og er på kr I tillegg har styret fått dekket julebord og bevertning i forbindelse med styremøter for kr , jfr. note 11 N O T E : 6 R E V I S J O N S H O N O R A R Revisjonshonoraret er på kr og er i sin helhet knyttet til revisjon.

14 1 4 N O T E : 7 K O N S U L E N T H O N O R A R Juridisk bistand OBOS Eiendomsforvaltning AS SUM KONSULENTHONORAR N O T E : 8 D R I F T O G V E D L I K E H O L D Drift/vedlikehold bygninger D r ift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift /vedlikehold utvendig anlegg Kostnader dugnader -425 SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene N O T E : 9 K O M M U N A L E A V G I F T E R Vann- og avløpsavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER N O T E : 1 0 E N E R G I / F Y R I N G Elektrisk energi SUM ENERGI / FYRING N O T E : 1 1 A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R Container Skadedyrarbeid/soppkontroll Driftsmateriell Lyspærer og sikringer Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer Snørydding / gressklipping Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita -70 Trykksaker Møter, kurs, oppdateringer mv -235 Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader -271

15 1 5 Telefon/bredbånd Porto Bankgebyr Velferdskostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER N O T E : 1 2 F I N A N S I N N T E K T E R Renter av driftskonto i OBOS 858 Renter bank SUM FINANSINNTEKTER N O T E : 1 3 F I N A N S K O S T N A D E R Husbanklån, nr Husbanklån nr Andre rentekostnader, Husbanken Andre rentekostnader -156 SUM FINANSKOSTNADER N O T E : 1 4 B Y G N I N G E R Kostpris/ Bokf. verdi Oppskrevet Tilgang 2003, baderomsrehabilitering Avskrevet tidligere år SUM BYGNINGER Tomten er kjøpt i Gnr.229/bnr.29 med flere. Bygningene er ikke avskrevet, styret har i stedet vurdert om tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jfr. note om drift og vedlikehold. N O T E : 1 5 K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R Andre forskudd ( Smart Security AS) SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER Posten "Andre forskudd" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2010, med motpost i leverandørgjeld. Kostnadsføring og utbetaling vil skje i 2010.

16 1 6 N O T E : 1 6 A K S J E K A P I T A L Aksjekapitalen er på kr , fordelt på 576 aksjer á kr Aksjonærene eier 6 aksjer hver. Styremedlemmer som også er leieboere eier aksjer på lik linje med øvrige beboer. N O T E : 1 7 U D E K K E T T A P ( N E G A T I V E G E N K A P I T A L ) Balansen i årsregnskapet viser negativ egenkapital. Dette skyldes at eiendelene, deriblant bygningene, står bokført til opprinnelige priser. Konsekvensen av dette er at de balanseførte verdiene av eiendelene ikke gjenspeiler m a r k e d s p r i s e n. E r f a r i n g med omsetning av enkeltleiligheter gir informasjon om at den totale verdien av boligselskapets eiendommer er høyere enn den balanseførte verdi. Dermed vurderes den faktiske egenkapital til å være positiv av styret i boligselskapet. N O T E : 1 8 P A N T E - O G G J E L D S B R E V L Å N Husbanken Lånet er et annuitetslån med fastrenteavtale frem til Renter : 3,50%, løpetid 25 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år Husbanken Lånet er et annuitetslån med fastrenteavtale frem til Renter : 3,50%, løpetid 25 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere 0 Nedbetalt i år SUM PANTE - OG GJELDSBREVLÅN N O T E : 1 9 S K Y L D I G O F F E N T L I G E M Y N D I G H E T E R Skyldig arbeidsgiveravgift -77 SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER -77

17 1 7 N O T E : 2 0 P A R K E R I N G S R E G N S K A P Oppsparte midler fra tidligere år Depositum Saldo P a r k e r i n g s l e i e Parkeringsleie ved ovf. til ny eier / depositum ikke betalt tilbake til gammel leietager Inntekter parkering Rep./vedlikehold Ad m i n i s t r a s j o n Elektrisk energi Vakthold T o m t e l e i e Kostnader parkering Underskudd parkering SUM GARASJEREGNSKAP / SALDO N O T E : 21 A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D Feriepenger -492 SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD -492 N O T E : 2 2 P A N T S T I L L E L S E Av anleggets bokførte gjeld er kr ,- sikret ved pant. Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr en bokført verdi på kr ,-.

18 1 8 H e lg e s e n s g a t e 8 2/ 8 4 A S,

19 1 9 H e lg e s e n s g a t e 8 2/ 8 4 A S, S a k A : U t s k i f t i n g a v v i n d u e r o g b a l k o n g d ø r e r U t s k i f t i n g a v v i n d u e r o g b a l k o n g d ør e r. B a k g r u n n f o r s a k s f o r s l a g e t S t y r e t h a r m o t t a t t et t f o rs l a g f r a b eb o e r n e T i n a o g K h a n h R o b e r t P a hm om u t s k i f t n i n g a v a l l e v i n d u e r o g b a l k o n g d ø r e r. Konklusjon S t y r e t h a r f å t t et t r a s k t / e n k e l t k os t n a d s o v e r s l a g p å e n f u l l u t s k i f t n i n g a v a l l e v i n d u e r o g d ø r e r, o g p r o s j e k t e t v i l b e l ø p e s e g t i l om k r i n g 5 m i l l i o n e r. P r. i d a g h a r b o l i g s e l s k a p e t i k k e s l i k e b e l ø p s t å e n d e p å k o n t o, s å e n g j e n n o m f ø r i n g i n n e n f o r e t t å r s t i d v i l m e d f ø r e a t v i m å t a o p p n y t t l å n s om i g j e n v i l m e d f ø r e øk t e f e l l e s k os t n a d e r f o r å d ek k e i n n l å n e t. A l t e r n a t i v t k a n m a n n å p l a n l e gg e å s k i f t e u t v i n d u e n e o m n o e n å r s t i d, s l i k a t v i h a r m u l i g h et t i l å l e g g e o p p l i t t p en g e r p å f o r h å n d, s l i k a t e t t e v e n t u e l t l å n i k k e t r e n g er å b l i ut s l a g s g i v e n d e f o r h u s l e i e n. Å r l i g g j e n n om s n i t t l i g b es p a r i n g e n v e d u t s k i f t i n g a v v i n d u e r a v v å r a r t e r a n s l åt t t i l c a. k r , - p r å r, p r. l e i l i g h e t. ( D e t t e e r k u n e t t a n s l a g b a s e r t p å s t a t i s t i k k, o g e r gjennomsnittlig f o r v å r e v i n d u s t y pe r, v i h a r i k k e f å t t g j e n n om f ø r t n o en e k s a k t e b e r e g n i n g e r p å d e t t e. ) I h h t s t a n d a r d v e d l i k e h o l d s p l a n, e r d e t n å t i d f o r å m a l e u t v e n d i g e v i n d u s - o g d ø r k a rm e r, i n k l u d e r t v i n d u e r i o p p g a n g e r o g k j e l l e r. V e d t e k t e n e ( p k t. 4-1 ) h a r t i d l i g e r e b l i t t p r a k t i s e rt s l i k at o gs å ut v e n d i g v e d l i k e h o l d a v v i n d u e n e e r a k s j e e i e r s a n s v a r. S l i k v i s e r d et, e r d e t k u n d e t i n n v e n d i g e v e d l i k e h o l d e t a v v i n d u e n e s om e r a k s j e e i e rs a ns v a r. V i n d u e n e i b o r et t s l a g e t h a r t i l n å bl i t t s k i f t et ut p å b e b o e rs i n i t i a t i v o g r e g n i n g, o g e r d e r f o r a v u l i k a r t o g a l d e r. V i ø ns k e r å k om m e i n n i e n f e l l es o r d n i n g f o r d e t t e, p å l i n j e m e d h v a s o m s t å r i v e d t e k t e n e s p k t D et t e, i s am m e n h e n g m e d d e n u t a r b e i d e d e v e d l i k e h o l d s p l a n e n, g j ø r a t s t y r e t v u r d e r e r d e t s l i k a t d e t e r p å t i d e å g j e n n o m f ø r e s t a n d a r d v e d l i k e h o l d i å r, m e n at v i m å t a e n f u l l u t s k i f t i n g p å s i k t. M e d r i k t i g v e d l i k e h o l d h a r v i n d u e r n o rm a l t e n l e v e t i d p å 4 0 å r, o g v e d å m a l e n å v i l v i s i k r e a t v i n d u e n e s l e v e t i d o p p r e t t h o l d e s. K o s t n a d s a n s l a g f o r m a l i n g a v v i n d u s- o g d ø r k a rm e r e r , - F o r s l a g t i l v e d t a k S t y r e t f o r e s l å r a t pl a n l a g t v e d l i k e ho l d g j e n n om f ø r e s, o g at e n u t s k i f t ni n g a v v i n d u e r o g d ø r e r g j e n n o m f ø r e s o m å r, i hh t d e n o v e r o r d n e d e v e d l i k e h o l ds p l a n e n.

20 2 0 H e lg e s e n s g a t e 8 2/ 8 4 A S, S a k B: S t yr e t f o r e s l å r u t s k i f t i ng a v a v f a l l s s k u r. B a k g r u n n f o r s a k s f o r s l a g e t D a g e n l ø s n i n g f o r a v f al l s h å n dt e r i n g i b o r e t t s l a g et e r i k k e t i l f r e d s s t i l l en d e. S k u r e n e e r f o r s m å f o r d a g e n s b e h o v, o g s ø pp e l b l i r of t e s t å e n d e u t e n f o r s k u r en e, n o e s om b å d e e r u h y g i e n i s k o g k a n t i l t r e k k e s e g r o t t e r m v. I t i l l e g g e r s k u r e n e o g s t a n d p l a s s e n s l i t e n o g f a l l ef e r d i g. K o n k l u s j o n S t y r e t h a r g j e n n om f ø r t e n g r u n d i g v u r d e r i n g a v u l i k e a l t e r n a t i v e r f o r a v f a l l s h å n d t e r i n g, o g k om m e t t i l at d e n m e s t h e ns i k t s m es s i g e l øs n i n g e n e r å b y t t e u t da g e n s s k u r m e d en tilsvarende løsning, men med plass til alle beholderne inne i skuret. M e d t a n k e p å t i l gj e n g e l i g h e t e n f o r b i l e n e s om h e n t e r a v f a l l e t, a ns e r vi d e t s om m es t h e n s i k t s m es s i g å o p p r e t t h o l d e d ag e n s p l as s e r i n g a v s t a n d p l a s s. Foreløpige undersøkelser gir ett kostnadsoverslag på ca. kr , - F o r s l a g t i l v e d t a k G e n e r a l f o r s am l i n g e n g i r s t y r e t f u l l m ak t t i l å g j e n n om f ø r e d e n n e ut s k i f t n i n g e n, s l i k s om b e s k r e v e t, i n n e n f o r d e g i t t k os t n a ds r am m e n e.

21 2 1 H e lg e s e n s g a t e 8 2/ 8 4 A S, S a k C : E n d r i n g a v v e d t e k t e n e s p k t. 3-2 B r u k s o v e r l a t i n g B a k g r u n n f o r s a k s f o r s l a g e t S t y r e t h a r f å t t e n d e l h e n v e n d e l s e r r u n d t d e t t e m e d f r em l e i e / b r uk s o ve r l a t i n g. V i h a r d e r f o r t a t t e n g j e n n om g a n g a v b o re t t s l a g e t s v e d t ek t e r, o g j us t e r t d i s s e i h ht b o r e t t s l a gs l o v e n. Opprinnelig tekst A k sjeeieren kan ikke uten samtykke fra styret overlate bruken av boligen til andre. Med styrets godkjenning kan aksjeeierne overlate bruken av hele boligen dersom: aksjeeieren selv eller aksjeeierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn av aksjeeieren eller ektefellen, har bodd i boligen i minst ett av de siste to årene. Aksjeeieren kan i slike tilfeller overlate bruken av hele boligen for opp til tre år aksjeeieren er en juridisk person aksjeeieren skal være mi dlertidig borte som følge av arbeid, utdanning, militærtjeneste, sykdom eller andre tungtveiende grunner et medlem av brukerhusstanden er aksjeeierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn av aksjeeieren eller ektefellen det gjelder bruksrett til noen som har krav på det etter ekteskapslovens 68 eller husstandsfellesskapslovens 3 andre ledd. Godkjenning kan bare nektes dersom brukerens forhold gir saklig grunn til det. Godkjenning kan nektes dersom brukeren ikke kunne blitt aksjeeier. Har selskapet ikke s e n d t s v a r p å s k r i f tl i g s ø k n a d o m godkjenning av bruker innen en måned etter at søknaden har kommet fram til selskapet, skal brukeren regnes som godkjent. (3) Aksjeeier som bor i boligen selv, kan overlate bruken av deler av den til andre uten godkjenning. (4) Overlating av bruken reduserer ikke aksjeeierens plikter overfor selskapet. (5) Styret kan uansett nekte aksjeeieren å overlate bruken av boligen til andre, dersom en slik overlatelse vil føre ti l at mer enn femten prosent av selskapets boenheter utelukkende vil bebos av personer som ikke er aksjeeiere. Forslag til endring Aksjeeieren kan ikke uten samtykke fra styret overlate bruken av boligen til andre. Med godkjennelse fra styret kan en andelseier overlate bruken av boligen i inntil tre år, forutsatt at andelseieren har bodd i boligen minst ett av de siste to årene, og at det foreligger styregodkjennelse av leietager. En av de følgende forutsetningene må være tilstede for ytterligere utleie: a n d e l s e i e r e n m å v æ r e e n ju rid is k p ers on, eller an d el s ei eren s kal væ re b o rtreis t s om fø lge av arb ei d, u td an n in g, militæ rt jen es te, s ykd om el ler an d re t u n g t v e i e n d e g r u n n e r, e l l e r ett med lem av b ru k erh u s s tan d en er an d els ei eren s ekt efel le, el le r s lektn in g i r e t t o p p - e l l e r n e d a d s t i g en d e lin je, eller fos terb arn a v an d el s ei er el ler d en n es e k t e f e l l e, e l l e r d ers om d et gj el d er b ru ks rett s om n oen h ar kra v p å et te r e kt es kap s lo ven eller h u s s tan d s fel les kap s loven. Godkjenning av bruksoverlating dersom ett eller flere av disse kravene er oppfylt, kan kun nektes dersom brukerens forhold gir saklig grunn til det, eller hvis brukeren under andre omstendigheter ikke ville blitt godkjent som andelseier. H v i s s e l s k a p e t i k k e ha r s v a r t p å s k r i f t l i g søknad om godkjenning av bruker/ leietager innen en måned etter at søknaden er mottatt, skal brukeren/ leietageren regnes som godkjent. Overlating av bruken av boligen minker ikke andelseierens plikter ovenfor laget. D e t v i s es f o r ø v r i g t i l B o r e t t s l ag s l ov e ns 5 for mer detaljer.

22 2 2 H e lg e s e n s g a t e 8 2/ 8 4 A S, D : E n d r i n g a v h u s o r d e n s r e g l e n e s p k t 3 D y r e h o l d o g p k t. 9 K j e l l e r r o m B a k g r u n n f o r s a k s f o r s l a g e t S t y r e t h a r f å t t e n d e l h e n v e n d e l s e r a n g. d y r e h o l d, o g s e r a t t ek s t e n i h u s o r d e n s r e g l e n e k a n f o r b e d r e s s l i k at m a n u n n g å r m i s f o r s t å e l s e r. I tillegg kommer det noen henvendelser ang. leie a v v e l f e r d s r om m e t. R o m m e t e r i k k e p r. i d a g i k k e t i l r et t e l a gt f o r u t l e i e, s å s t y r e t f o r e s l å r d e r f o r at d e t t e p un k t e t i h u s o r d e n s r e g l e n e s l e t t e s. Opprinnelige tekst D e t e r i u t g a n g s p u nk t et i k k e t i l l at t m e d d y r e h o l d. D e r s om m a n ø n s k e r å ho l d e d y r m å d e t f o r e l i g g e s æ r s k i l t e g r un n e r. D y r e e i e r m å s øk e s t y r e t om t i l l a t el s e, o g d e t m å p å f o r h å n d i n n h e n t e s s k r i f t l i g s am t y k k e f r a s am t l i g e ak s j o næ r e r i d e n b e r ø r t e o p p g a n g. D e r s om i k k e a l l e a k s j o næ r e r i o p p g a n g e n s am t y k k er t i l d y r e h o l d e t s k a l d e n e nk e l t e ak s j o næ r s b e g r u n n e l s e f o r i k k e å g i s am t y k k e v e i e s o p p m o t b e h o v e t f o r å a ns k af f e d y r e t. V e d v u r d e r i n g a v om s am t y k k e s k a l g i s e r d y r e t y p e o g r a s e r e l e v a n t e m om e nt e r. D y r s k a l t i l e n h v e r t i d h o l d e s i b å n d p å s e l s k a p e t s f e l l e s a r e a l e r. D e t t e g j e l d e r b å d e i i n d r e b o om r å d e r s am t ut e a r e a l e r o g p a r k e r i n g s p l as s s om t i l hø r e r s e l s k a p e t. D e rs om d y r e t e r t i l s j e na n s e f o r n a b o e r k a n s t y r e t p å l e g g e d y r ee i e r å kvitte seg med dyret. S k j em a f o r s øk n a d om d y r e h o l d f ås v e d henvendelse til styret. 9. K j e l l e r r om. I H e l g e s e ns g a t e 8 4 D e r d e t i n n r e d e t e t k j e l l e r r om t i l b r u k f o r m ø t e r / g e n e r a l f o r s am l i n g e r o s v. De t t e l o k a l e t k a n o g s å m ot e n l e i e f a s t s at t a v s t y r e t b o r t l e i es t i l d e n e n k e l t e a n de l s e i e r t i l b r uk f o r m ø t e r e l l e r s am m e nk om s t e r a v p r i v a t a r t. L o k a l et m å l i k e v e l i k k e b e n y t t e s p å e n m å t e s om k a n v i r k e sjenerende for gården eller beboerne. Forslag til endring Dyrehold er ikke tillatt i boligselskapet. H v i s d e t f o r e l i g g e r s æ r s k i l t e g r u n ne r t i l d y r e h o l d, k a n ak s j o n æ r e n s øk e s t y r e t o m d i s p e n s as j o n. A k s j o n æ r e n m å d a p å f o r h å n d i n n h e n t e s k r i f t l i g s am t y k k e f r a a l l e b e b o e r e i d e n b e r ø r t e o p p g a ng e n. D e r s o m i k k e a l l e b e b o e r e i o p p g a n g e n s am t y k k e r, m å d e n s æ r s k i l t e g r u nn e n f o r s øk n a d e n v e i e s o p p m ot b e g r u n ne l s e n fra øvrige beboere i oppgangen. D y r s k a l t i l e n h v e r t i d h o l d e s i b å n d p å selskapets fellesarealer. D e r s om d y r e t e r t i l s j e n a n s e f o r ø v r i g e a k s j o n æ r e r, k a n s t y r e t p å l e g g e d y r e e i e r å k v i t t e s e g m e d d y r e t. S k j em a f o r s øk n a d om d y r e h o l d l i g g e r tilgjenglig på selskapets nettsider. F o r e s l å s s l e t t e t.

23 2 3 H e lg e s e n s g a t e 8 2/ 8 4 A S, S a k E : F o r n y i n g a v a v t a l e o m k a bel-t V i b o r e t t s l a g e t. B a k g r u n n f o r s a k s f o r s l a g e t Borettslagets nåværende avtale for kabel-tv e r f r a , o g g j e l d e r k u n a n a l o g e s i g n a l e r. D a d e f l e s t e l e v e r a n d ø r e n e n å t i l b y r d i g i t a l e s i g n a l e r, k a n de t v æ r e i n t e r e s s a n t å s e h v a d e k a n t i l b y os s. D a g e n s a v t a l e e r e n a n a l o g g r u n n p a k k e s o m i n n e h o l d e r 2 0 T V -k a n al e r, o g k o s t e r k r , - p r. m n d /l e i l. S t y r e t h a r k o nt a k t e t d e m es t a k t u el l e l e v e r a n d ø r e n e f o r v å r t om r å d e, o g h a r f å t t f ø l g e n d e t i l b u d : G e t, som er den nåværende leverandøren, kan tilby to ulike oppgraderinger : 1 ) 2 )!" # $ % &''(&'' ) * +"'(,' C a n a l D i g i t a l e r d e n a n d r e t i l b y d er e n v i h a r v u r d e r t. H e r e r d et b a r e e n p a k k e s om e r a k t u e l l f o r o s s. S i d e n C a n a l D i g i t a l i k k e l e v e r e r t i l o s s i d a g, f o r u t s e t t e r t i l b u d e t v i h a r f å t t a t d e t t ek n i s k e u t s t y r e t / i n s t a l l as j o n e n e r p å e t t n i v å s om g j ø r at de k a n t i l b y s i n t j e n e s t e. V i f å r b ef a r i n g f r a e n t e k ni k e r r e t t et t e r p ås k e. 3 ) -. #/# 0, 10 % 2 % 34 % $15''(5''26 F e l l e s f o r a l l e m ul i g h e t e n e e r a t m a n h a r i n d i v i d u e l l v a l g f r i h et n å r d et k om m e r t i l h v i l k e t i l l e g g s k a n a l e r m a n v i l h a, o g m a n f å r r a b a t t e r t e p r i s p å u l i k e o p p g r ad e r i n g e r, b å d e n å r d e t g j e l d e r k a n a l p a k k e r o g b r e d b å n d s h a s t i g h e t e r. B e g g e l e v e r a n d ø r e n e t i l b y r o gs å t e l e f o n i. K A B E L -T V O G B R E D B Å N D S A L T E R N A T I V E R D a g e n s a v t a l e 1 ) Ge t S t a r t 2 ) G e t b r e d b å n d 3 ) C a n a l D i g i t a l P r. m å n e d 1 18, - 166, , , - P r. å r , , , , - T o ta l t a ll e l e il , , , , -

24 2 4 H e lg e s e n s g a t e 8 2/ 8 4 A S, O r d f o r k l a r i n g e r D i g i t a l e s i g n a l e r : g i r b e d r e b i l d e, k l a r e r e l y d, o g h a r f l e r e m ul i g h e t e r en n d e t a n a l o g e a l t e r n a t i v e t. P V R -d e k o d e r : d e k o d e r s o m m u l i g g j ø r o p p t a k a v p r o g r a m, o g p a u s e -f u n k s j o n p å d i r e k t es e n d i n g e r. H D -d e k o d e r : d e k o d e r s om m ot t a r h ø y o p p l ø s e l i g e di g i t a l e s i g n a l e r, s o m g i r b e d r e b i l d e k v a l i t et. B r e d b å n d s h a s t i g h e t : M å l e s i k B p r. s e k u n d. O p p l a s t i n g s - o g n e d l a s t i n g s h a s t i g h e t e n e r i k k e n ø d v e n d i g v i s l i k e s t o r. F o r s l a g t i l v e d t a k S t y r e t f o r e s l å r a t m a n g å r o v e r t i l en l øs n i n g s om i n k l u d e r e r b r e d b å n d s t i l k n y t n i n g, s i d e n d e t e r m u l i g å g j e n n om f ø r e d e t t e ut e n å ø k e h u s l ei e n. S l i k v i s e r d e t, e r d e t b e s t e t i l b u d e t n å f r a G et, b å d e m ed t a n k e p å p r i s o g h a s t i g h e t.

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A S Th e r e s e s g 4 4 / L. G u n d e r s e n s gt 6, a v h o l d e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i K o l b ot n To r g B s, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 i K o l b e n. D e t v i l a v h o

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t T o n s e n h a g e n 1 1, a v h o l d e s t o r s d ag 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å T o ns e n

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø s t e r d a l s g t 4-6 B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i U l l e r n P a r k B o r et

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0 i a u d i t o r i um 1, P

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø v r e K r i n g s j å B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Ø v r e K r i n g s j å B

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g en e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g en e r a l f o r s a m l i n g 1 U t s i k t s t o p p e n B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g en e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i U t s i k t s t o p p

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s t i rs d a g 8. m a rs 2 0 1 1, k l. 1 8 0 0 p å L

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 A / L I l a K v a r t a l V B L I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A / L I l a K v a r t a l V B L, a v

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 11 Sletteløkka Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 667 791 20 594 247 20 617 436 20 703 116 Salg anleggsmidler

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 K i r k e v e i e n 1 1 2 B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i K i rk e v e i e n 1 1

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t T o n s e n h a g e n 1 1, a v h o l d e s t o r s d ag 2 6. m a rs 2 0 0 9, k l. 1 8 : 0 0 p å T o ns e n h a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s /

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s / 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s T i rs da g 3 1. 0

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i H e r r e g å r d s t e r r a s s e n S am e i e a v h o l d e s T o r s d a g 2 5. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 i. Ljan 0 0 menighetshus,

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG Puddefjorden Borettslag 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Akersbakken Bo r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t

Detaljer

Selskapet har for tiden ingen pågående forsknings- eller utviklingsaktiviteter.

Selskapet har for tiden ingen pågående forsknings- eller utviklingsaktiviteter. ÅRSBERETNING 2008 FOR BORETTSLAGET SVERRE 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle Oslo

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s t i r s d ag 4. m a i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 i S t

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 8. m ar s 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G r e f s e n s e t e r e n B o l i gs am e i e, a v h o l d es m a nd a g 2 2. m a rs 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 i F ol k et

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E Side 1 av 20 Sameiet S a g av e i e n 1 3 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S A M E I E T S A G A V E I E N 1 3 a v h o l d e

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U e l a n d s ga t e 6 1 S am e i e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å S t. H a n s h

Detaljer

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR DISPONIBLE MIDLER PR. 30.4.2017 For å måle selskapets betalingsevne på kort sikt, beregner vi størrelsen på disponible midler, også kalt arbeidskapital. Størrelsen på disponible midler kan bl.a brukes

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t G r e g e r s G r am s V e i, a v h o l d e s t i r s d a g 9. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å B

Detaljer

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 1 L o m m e d a l s t u n e t S a m e i e I n n k a l l i r t s n a m g e i e r m ø t i e 2 0 l 1 1 o r d i n æ O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L om m e d al s t u n et S am e i e, a v h o l d e s

Detaljer

K j r e æ b e b o e r!

K j r e æ b e b o e r! 1 W e l h a v e n s g a t e N r. 1 0 B o r e t t s l a g K j r e æ b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e U l l e r n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 p å L i l l e

Detaljer

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-.

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2012. 643 18.09.2012 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2012. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø v r e T ø y e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 i V as

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011 Draugen Park Borettslag Årsregnskap 011 7 Note 0 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag og god

Detaljer

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011.

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. 643 02.11.2011 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S m a rt a p a r t 2 B o r e t t s l a g, a v h o l d e s 3 1. m a i 2

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S a g a d am m e n, a v h o l d e s t o r s d a g 15. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 9. 0 0 i S am l i n g s s a l

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t K i r k e v e i e n 1 1 0, a v h o l d e s m a n d a g 2 0. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 0 0 i V es t r e A k e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet.

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet. Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 ØKONOMISK RAPPORT PR. 30.05.2011. Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 30.05.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader, Drift og vedlikehold

Detaljer

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i P i -1 l 3 e B s r t l, r a v e h d o e l t d es P t i a r s d k a g

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i T h o n b y g g e t S am e i e, a v h o l d e s t o r s d a g 2 2. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8 :0 0 i P i l e s t r e d e t 3 5,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø s t e r l i B o l i g s e l s k a p A S I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Øs t e r l i B o l i g s e

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Innkalling til årsmøte Ordinært årsmøte i Stiftelsen Støttelagets Personalboliger avholdes fredag 29. mai 2015 kl. 13:00 i Kyrre Greppsgt. 11. Til behandling foreligger: 1. ÅRSBERETNING FOR 2014 2. ÅRSREGNSKAP

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3.

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3. I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 4. a p r i l 2 0

Detaljer

År 2017 År 2016 Disponible midler Disponible midler Årets resultat

År 2017 År 2016 Disponible midler Disponible midler Årets resultat Disponible midler Danvik Borettslag Disponible midler Forskrift om årsoppgjør for borettslag stiller krav til at årsregnskapet skal inneholde en egen oppstilling over borettslagets disponible midler og

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer