ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET"

Transkript

1 _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l i n g Å r s b e r e t n i n g R e g n s k a p B u d s j e t t R e v i s j o n - s b e r e t n i n g I n n k o m n e f o r s l a g V a l g _ A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A _ Ta v a r e p å d e t t e h e f t e t, d u k a n få b r u k fo r d e t s e n e r e, f. e k s. v e d s a l g a v l e i l i g h e t e n.

2 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a y m e n l p a i r k n e g n B i o l i gs A e S l s k T a ø p, a v h o l d es t o r s d a g 6. m a i , k l i M u n c hm us e e t s l ok a l e r på T ø y e n i O s l o. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G A ) Valg av møteleder B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) Valg av sekretær og to personer tilå underskrive protokollen D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n E ) G o d k j e n n i n g a v d a g s o r d e n 2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R A ) Å r s r e g n s k a p B ) F a s t s e t t e l s e a v r e s u l t a t r e g n s k a p o g b a l a n s e C ) R e v i s o r s b e r e t n i n g D ) S p ø r s m å l om a ns v a r s f r i h et f o r s t y r e t 4. B U D S J E T T G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r 6. F O R S L A G F R A S T Y R E T 7. I N N K OM M E T F O R S L AG 8. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v 2 s t y r e m e d l e m m e r f o r 2 å r B ) V a l g a v 3 v a r a m e d l e m m e r f o r 2 å r C ) V a l g a v 2 m e d l e m m e r t i l v a l g k o m i t é f o r 1 å r I g e n e r a l f o r s am l i n g e n k a n ak s j e e i e r o g e k t e f e l l e e l l e r e v e n t u e l t s am b o e r m ø t e, m e n b a r e é n h a r s t em m e r e t t. A k s j e e i e r k a n m ø t e v e d f u l l m e k t i g. F r em l e i e t ak e r h a r r e t t t i l å væ r e t i l s t e d e, m e n h a r i k k e s t t e t. m m e r e R e g i s t r e r i n g sb l a n k e t t e n fo r a k s j e e i e r s om f ul g t e m e d å r s b e r e t n i n g e n s k al l e v e r e s i u t f yl t o g u n d e r t e gn e t s t a n d v e d a n k o m s t p å g en e r a l f o r s am l i n g en.

3 Å R S B E R E T N I N G F O R G E N E RE L T T ø y e n p a r k e n B o l i g s e l s k a p A S ( o r g. n r o l i g 5 ak 8 0 s j es 0 2 e 9 l ) s k a e p r s om e t h a r b t i l f o rm å l å s k a f f e ak s j e e i e r n e b r u k s re t t t i l e g e n b o l i g i s e l s k a p et s e i e n do m ( b o r e t t ) o g å d r i v e v i r k s om h et s om s t å r i s am m e n h e ng m e d d e n n e. B o l i g s e l s k a p e t e i e r e i e n d o m m e d a d r e s s e n -3 e M o g o n r R a i d n s g g a -4 t e, a s 1 e 2 f o r ø v r i p g u n k t 4. H v e r a k s j e e i e r k a n ei e k u n é n ak s j e, o g ak s j e e i e r e h a r ek s k l us i v b o re t t t i l e g e n b o l i g. D e t e r t i l s am m e n a k s j e r i b o l i gs e l s k a p et f o r d e l t p å b o l i g e r o g 2 n æ r i n g s l ok a l e r. T ø y e n p a r k e n B o l i g s e l s k a p e i e r t o t a l t 6 ak s j e r i e g e t b o l i g s el s k a ( p 2 l e i l i g h e t e r s am t n æ r i n g s l ok a l e ). D e n s a m l e d e a k s j e k a p i t a l i b o l i g 8 s 0 e 0 l k s r o k n a e p r e. t e r T I L L I T S V A L G T E O G A N S A T T E S t y r e t h a r i p e r i o d e n a p r i l m ai b es t åt t a v f ø l g e n d e p e r s o n e r : L e d e r S t i a n T h o r s r u d v a l g t f o r 2 å r ( ) N e s t l e d e r T o r i l l A s t r u p S v e n n i n gv a l g t f o r 1 å r ( ) S t y r e m e J d u l i a e n a m B a f f o e v a l g t f o r 2 å r ( ) S t y r em e d l em S o f i e A r n e b e r g v a l g t f o r 2 å r ( ) S t y r e m e K d i m l e T. m E r i k s e n v a l g t f o r 1 å r ( ) 1. V a r E a l m i e n d G l r a a e m J e n s e n v a l g t f o r 1 å r ( ) 2. V a r G a m u t e d J l o h e a n m J o h a n s e n v a l g t f o r 1 å r ( ) 3. V a r K a m r e n d G l r a e v å m s v a l g t f o r 1 å r ( ) Valgkomité Magnar Westbye og Roger Hansen v a l g t f o r 1 å r ( ) B o l i g s e l p e s t k t a i l s t r e b e r l i k e s t i l l i n g m e l l om k j ø n n o g b o a d r e s s e. D e t o p p f o r d r e s t i l l i k f o r d e l i n g a v k j ø n n v e d v a l g t i l a l l e t i l l i t s v e r v i s e l s k a p et. B o l i g s el s k a p e t h a r i k k e e g n e a n s at t e. 3. F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N Forretningsførselen er i henhold til kont rakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. A u t o r i s e r t r e g ns k a ps f ø r e r ( o p p d r ag s a n s v a r l i g ) e r r e g ns k a ps s j e f E g i l H a v r e, O B OS. K o n t a k t p e r s o n h o s O B OS e r A n n ve i g G h e b r e s e l as i e. H e n v e n d e l s e r t i l f o r r e t n i n gs f ø r e r k a n s k j e p å t e l e f o n post til e oef l e r obos p r. no e Boligselskapets revisor er Solhøi Revisjon AS. B o l i g s el s k a p e t s f o r r e t n i n g s a d r es s e e r : Tø y e n p a r k e n B ol i g s e l s k a p A S v / OB OS Eiendomsforvaltning AS, Postboks 6668 St. Olavs plass, 0129 OSLO. 4. E I E N D O M M E N B o l i g a k s j e s e l s k a p e t h a r a d r e s s e M -3 o n o r g a d R s g i a n t g e g a -4 t 1. a E i 2 e n d om m e n l i g g e r i O s l o k om m u n e o g h a r g å r d s n um m e r 2 2 9, b r uk s n um m e r 1 0 5, 1 0 7, 8 4 o g 8 5.

4 B y g n i n g s m as s e n e r o p p f ø r t i m e n b l e b y g g e t i o p p g a n g s t i d e r m e d s o l i d e m at e r i a l v a l g. S t a n d a r d e ne r j u s t e r t o p p v e d s t ø r r e f o r n y e l -9 s 0 e o g i b e v p i s e s r t i o d e n s a t s i n g f r a s e l s k a p e t p å l a n gs i k t i g f o r e b y g g e n d e v e d l i k e h o l d. I b l e d e t i n n g å t t a v t a l e o g p å b e g y n t e t v e d l i k e h o l d a v b y gn i n g e n e s t ak o g y t t e r h u d. T ak p å b e g g e b y g n i n g e n e s k i f t e s, k r n e y n e n e r t o a g n e d l ø p m o n t e r e s, f o rs k r i f t m e s s i g e s n øf a n g er e m o n t e r e s o g d et g j ø r e s v e d l i k e h o l d a v p i p e r. F as a de n i R i n g g a t a b l e v a s k et o g i m p r eg n e r t, v i n d u s r am m e r b l e m a l t o g b a l k o n g d e k k e n e b e h an d l e t. Ut s k i f t n i n g a v e l d r e v i n d u e r i R i n g g a t a b l e u t f ø r t. T i l s v a re n d e a r b e i d e r s k a l g j e n n om f ø r e s i M o n r a d s g a t e i I t i l l e gg b l e d e t i i n n g å t t a v t al e om u t s k i f t n i n g a v p or t t e l e f o n a n l e g g s om b l e u t f ø r t i j a nu a r B y g n i n g s m es s i g o g t j e n es t em es s i g e r s t a n d a r d e n i s e l s k a p et h ø y o g d e t t e r e f l ek t e r es i n i v å e t f o rf e l l es u t g i f t e r. F e l l e s ut g i f t e r b e s t å r i a l l h o v e d s a k a v n e d b e t a l i n g a v f e l l es l å n, of f e nt l i g e a v g i f t e r, varm tvann og fyring, kabel-tv, f o rr e t n i n g s f ø r s e l, f o r s i k r i n g e r, d r i f t a v f e l l es v a s k e r i e r o g f e l l e s a r e a l e r s a m t e es k t e r, s b t om e i l j r ø va n k t e, t r a p p t e v j a s k e, n e s t e g a r t n e r a r b e i d m v ). I t i l l e g g g å r f e l l e s u t g i f t e n e t i l d e k n i n g a v l ø p e n d e v e d l i k e h o l d o g utskiftning / oppgradering på alle arealer og installasjoner som selskapet er ansvarlig for. Boligselskapets policy er å holde høy standar d f o r e g n e ei e r e. D e t t e s i k r e r e t g o dt b om i l j ø og gjør eiendommen mer attraktiv når aksjeeier ønsker å selge sin leilighet. B o l i g e n e i s e l s k a p e t e r i - h o v g e d -r s 2 o a m k s s m l å e i 1 l i g h e t -5 e r 0 2 ( ). c S a m å 4 0 l e i l i g h e t e r e r s p e s i e l t a t t r g a s k b t o l i g v e r f o s r o y m n g r e f m ø r en s n t e s g k a e n r. O v e r s i k t o v e r a k s j e e i e r e i s e l s k a p et v i s e r a t g j e n n om s ni t t s a l d e r f o r a l l e a k s j e e i e r e e r k n a p p e 4 0 å r. S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d a t d e t y t r e m i l j ø f o r u r e n s e s i v e s e n t l i g g r a d. B o l i g s el s k a p e t d r i v e r i k k e m e d f o r s k n - i o n g s u i t k l v i n g s a k t i v i t e t e r. 5. F E L L E S U T G I F T E R F e l l e s u t g i f t e n e b l e p å b a k g - r o u g n p n r i s a u t v i k r l i e n g t o e g b e h o l d e d r i f t s k a p i t a l e n s i s t r e g u l e r t m e d 5% m e d v i rk n i n g f r a o g m e d j u l i S t y r e t f o r e s l å r i k k e øk n i n g a v f e l l es u t g i f t e r i S t y r e t m i n n e r om a d t e t m å p å r e g n e s ø k n i n g a v h us l e i e n i f o r b i n d e l s e m e d d e n f o r e s t å e n d e B a d e r om s r e ha b i l i t e r i n g e n. Ø k n i n g e n v i væ r e a v h e n g i g a v h v i l k e n l øs n i n g s om b l i r v e d t a t t. I n n b e t a l i n g a v f e l l es u t g i f t e r s k j e r f o r d e f l es t e a k s j e e i e r es d e l p u n k t l i g o g r e g e l m es s i g. D et e r m u l i g f o r d e n e nk e l t e ak s j e e i e r å i n n g å a v t a l e r m e d e g e n b a nk f o rb i n d e l s e om b e t al i n g a v f e l l e s u t g i f t e r p r a -f v a t k t a u l r a e. g i r o e l l e r e 6. L Å N B o l i g s el s k a p e t h a r l å n i OB O S o g D N B N O R. S e b a l a ns e n s am t n o t e i r e g n s k a p e t. P r a p r i l h a r h o v e d l å n e t e nf l yt e n d e r e n t e p å 3, 6 5 % o g e t r e s t l ån p å k r 8, 1 m i l l.

5 5 7. F O R S I K R I N G B o l i g s el s k a p e t e r f u l l v e r d i f o r s i k r e t i G j e ns i d i g e F o rs i k r i n g m e d p o l i s en u m m e r F o r s i k r i n g e n om f a t t e r o g s å b y g n i n g s m es s i g e f o r a n d r i n g e r s om d e n e n k e l t e a k s j e e i e r g j ø r i n n e i b o l i g e n. D e r s om s e l s k a p et s f o rs i k r i n g s k a l b e n y t t e s, m å b e b o e r s t r a k s m e l d e s k a d e t i l F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S p å t e l e f o n e l l e -p r o s t f a k s 2 2 f o r s i k r i n o. b o s. n o D e n e n k e l t e a k s j e e i e r m å s e l v sø r g e f o r å h a h j e m f o r si k r i n g s om d e k k e r i n n b o o g l ø s ø r e. 8. B R A N N S K R I N G S U T S T Y R I henhold til forskrifter skal det være installert røykvarsler og brannslokkingsapparat el l e r brannslange i alle leiligheter. Aksjeeier /beboer er ansvarlig for at utstyret er tilstede og fungerer. 9. H M S F o r s k r i f t o m s y s t e m -, a t i m s - i k o l g h s j e i l k ø k s e r h e t s a r b e i d i v i rk s om he t e n (Internkontrollforskriften ) stiller krav til at den enkelte s om h vir e t s k a l s y s t em at i s e r e a r b e i d e t med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. B o l i g s el s k a p e t e r d e f i n e rt s om v i r k s om h e t o g s k a l d e r f o r h a i n t e r nk on t r o l l s ys t em. D et t e om f at t e r blant annet kontrollsystem for oppfølging avbrannvern, byggherreforskrifter - o g ved b a n l e g g s a r b e i d, e l ek t r i s k a n l e g g o g e l e k t r i s k u t s t y r s om s e l s k a p e t e r an s v a r l i g f o r. B o l i g s el s k a p e t e r a n s v a r l i g f o r a t d e t e l ek t r i s k e a nl e g g e t o g ut s t y r e t i f e l l e s a r e a l e r t i l e n h v e r t i d e r i o r d e n. I f o r h o l d t i l a n l e g g o g u t s t y r i d e n en k e l t e b o e n h e t e r d et s t y r e t s p l i k t å g j ø r e e i e r o g/ e l l e r b r uk e r o p p m e rk s om p å d e t a ns v a r d e h a r f o r å h o l d e e l ek t r i s k u t s t y r i o r d e n e t t e r g j e l d e n d e l o v o g f o r s k r i f t D R I F T AV F E L L E S AN L E G G Fyrhus B o l i g s el s k a p e th a r e t t s e n t r a l f y r i n g a n l e g g i M o n r a d s g a t e 1 D f o r o p p va r m i n g ( v a n n b å r e n v a r m e t i l r a d i at o r e r ) s am t o p p v a rm i n g a v v a r m t v a n n f o r s am t l i g e l ei l i g h e t e r. F y r h u s e t h a r e n o l j ek j e l e ( f r a ) o g t r e e l e k t r o k j e l e r ( f r a o g ). D e t e r i ns t a l l e r t s ys t em s om s i k r e r v a l g a v fyringsalternativ som til enhver tid er mest lønnsomt. Boligselskapet har i tillegg installert system for styring av fyringen basert på temperaturmålinger fra 4 leiligheter. Boligselskapet har hatt avtale med Statoil Norge AS som totallever a n d ø r a v e n e r g i s i d e n S t y r e t v u r d e r e r a v t a l e n f o r t l ø p e n de. D a g e n s a n l e g g, b e s t å e n d e a v é n o l j e k j e l e o g t o e l k j e l e r, n æ rm e r s eg u t l ø p a v t ek n i s k l e v e a l d e r. I 2009 har det vært flere tilfeller med driftstekniske problemer på anlegget. Det har t også v n ø d v e n d i g å g j ø r e r e l at i v t om f at t en d e v e d l i k e h o l d o g u t s k i f t ni n g e r. Fo r å s i k r e s t a b i l d r i f t s i t u as j o n ø n s k e r S t y r e t å f å p å p l a s s et n y t t s y s t em s å s n a rt d e t e r p r a k t i s k m ul i g. S t y r e t h a r v æ r t i k o n t a k t m e d H a f s l u n d t i d l i g e r e f o r å s e p å m u l i g h e t e n e f o å r i ns t a l l e r e f j e r n v a rm e. D e t h a r

6 6 i t i l l e g g b l i t t i n n h e n t e t e n r a p p o r t f ra f i rm a et K a n e n e r g i i m a r s om h v i l k e a l t e r n a t i v s om f a k t i s k o g øk o n om i s k k a n væ r e a k t u e l l e ( r a p p o r t e n e r l a gt ut p å v å r e n e t t s i d e r ). R a p p o r t e n a n b e f a l e r å v u r d e r e e n t e n l u f t-til-v a n n v a rm e p um p e e l l e r t i l k n y t n i n g m o t H a f s l u n d f j e r n v a r m e. S t y r e t h a r v a l g t å g å i nn f o r f j e r n v a r m e. Fj e r n v a r m e g i r l av e i n v e s t e r i n g s k os t n a d e r o g l a v e r e k os t n a d e r t i l v e d l i k e h o l d o g o p p f ø l g i n g/ d r i f t a v s y s t em e t. Nå r d e t g j e l d e r k os t n a d e r t i l f o r b r h s u å l i k g g e r f j p e r n r v a rm e K s å n W n m i d t p å t r e e t b l a nt a l t e r n a t i v e n e. S t y r e t l e g g e r o gs å v e k t p å a t d et e r e n f o r d e l å g å i n n p å e n l ø s n i n g m e d l a v e i n v e s t e r i ng s k os t n a d e r p r i d a g f o r d i s e l s k a p e t p l a n l e g g e r k o s t n a d s k r e v e n d e r e h a b i l i t e r i n g e t a v k s o o rt t i l d. r I ø r / b a t i l l e g g e r d e t e n r i v e n d e t ek n o l o g i s k ut v i k l i n g p å om r å d et s l i k at d et k a n k om m e m e r g u n s t i g e o g e f f e k t i v e l ø s n i n g e r i l ø p -10 e t år a dersom v d e selskapet n e s t e 5 skulle ønske å bytte system Vaskerier B o l i g s e l s k a p e t h a r s e k s a s f k e r l i e l r. e D s v i s s e b e n y t t e s a v b e b o e r n e p å f ø l g e n d e m å t e: Monradsgate 1A E (57 leiligheter ) : Kjeller i Monradsg Monradsgate 3A D (48 leiligheter ) : Kjeller i Monradsgate 3C Ringgata 2A, B og C (40 leiligheter ) : Kjeller i Ringgata 2C Ringgata 2D og E ( 27 leiligheter ) : Kjeller i Ringgata 2C Ringgata 4A, B og C (45 leiligheter ) : Kjeller i Ringgata 4A Ringgata 4D og E ( 30 leiligheter ) : Kjeller i Ringgata 4E V a s k e r i e t i R i n g g at a 2 E b l e s t e n g t i o g m a s k i n p a r k e n f l yt t e t t i l va s k e r i i et R i n g g a t a 2 C. D e t t i d l i g e r e i v a s k e r i e t i R i n g g a t a 2 E e r i b r u k s om s p i s e r om o g p a u s e ro m f o r a r b e i d e r n e. D e t e r e t k r a v i h t. a r b e i ds m i l j ø l o v e n m e d f o rs k r i f t e r a t d et s k a l væ r e e t t i l g j e n g e l i g p a u s e r om o g m u l i g h e t e n t i l å b e n y t t e e k s i s t e r e n e d n e p a l r k o e k n a g l a e e r n øk i o T n ø o m y i s k b es p a r e l s e i b y g g e p r o s j e k t e t i / m e 0 d 0 0 t k r o t n a e l r. t S t y r e t v u r d e r e r f o r t l ø p e n d e f o r n y e l s e r a v m as k i n p a r k e n. D e t e r i k k e f o r e t a t t u t s k i f t ni n g e r i D e t e r i h o v e d s a k b r u k a v m a s k i n e n e s o m g i v r f d i r i l f l t e r -s s y s p e t i l r e a, r n s om b ( h l v øs a s n k e r a u n d e r v a s k, f a r g i n g/ k l o r i n g s om ø d e l e g g e r s l a n g e r os v. ). D r i f t o g i n v es t e r i n g e r i v a s k e r i e n e b e l ø p e r s e g t i l c a k r o n e r p e r å r. D a g e n s v a s k e r i t i d e r b l e f a s t s a t t p å g e n e r a l f o r s a y m p l a g i e r n f o g r i b e b o e r e i 1. e t a s j e f a s t s a t t b e g r e n s i n g e r f o r -f b r e u -2 k a o v g l ø v r a d s a k g e f r a i e n e ). D e t e r i k k e t i l l at t å b es t i l l e v a s k e r i t i d m e r e n n 1 4 d a g e r f r em i t i d, o g l å s e n e k a n i k k e h e n g e m e r e n n é n u k e e t t e r v a s k i n g. e V r a f o k r t l ø m p e s n t d e r h e n f g e j l å e s r e n r s om e r h e n g t opp eller blir hengende utenfor tillatt tidsrom og dette systemet fungerer greit a n T l V e g g Get er leverandør av kabel-t V t j e ne s t e r t i l s e l s k a p e t. G et s s e r v i c e t e l e f o n e r b e t j e nt m a n d a g - f r e d a g m e l l om k l o g , l ø r d a g o g s ø n d a g m e l l om k l o g F e i l m el d i n g o g support kan også fås via www. get. no G e t s k u n - d o e g s e r v i c em o t t ak e r l o k a l i s e r t i M a r i d a l s v e i e n H e r k a n m a n h e n t e d e k o d e r m v. På Gets hjemmeside www. get. f i no n n e r d u o v e r s i k t o v e r f o r h a n d l e r e i n æ r om r å d et s am t p r o d u k t i n f o rm as j o n o g b e s t i l l i n g s m ul i g h e t e r. D e t e r i n n g å t t r a b a t t a v t a l e r m e l l om O B OS o g G e t,

7 7 t a k o n t ak t m e d OB OS k u n d e t j e n es t e f o r m e r i nf o rm a s j o n F e i r n b e t t S t y r e t h a r i n n g å t t e n a v t a l e m e d B r e d b å n d s s e r v i c e A S om l e v e r i n g av f i b e r n e t t. I n s t a l l e r i n g v i l b l i g j e n n om f ø r t f ø r s om m e r e n D e t t e i n n e bæ r e r a t a l l e b e b o e r e s om ø ns k e r d e t, k a n f å t i l g a n g t i l f i b e r n e t t i s i n b o l i g. v t al D e, e d t et t e r o e p r p t i i l h k v k e e r e n e k n e l t k b o e l b l o e r k å t i v t e g n e e v e n t u e l t a b o n n em e n t. E t a bl e r i n g e n a v f i b e r n e t t g j ø r o g s å a t s e l s k a p et f å r e t konkurransemessig alternativ til kabel-t V d e r s om d et s k u l l e b l i ak t u e l t å i n n g å e n n y k o l l ek t i v a v t a l e -s o i m g n a T l V e r t i e t l en e l p e å i e l t s i e n g e h r e t i ds p u n k t R e n o v a s j o n Avfall skal bæres ut og beboerne benytter følgende depoter : M o n r a d s g a t e 1 A t i l o g m e d E : S ø p p e l h u s u t e nf o r M o n r a d s g a t e 1A v e d k a f e e n. Monradsgate 3A til og med D : Søppelhus ved garasje ved Monr Ringgata 2A til og med E : Søppelhus utenfor Ringgata 2A ( i hagen ) R i n g g a t a 4 A t i l o g m e d E : S ø p p e l h u s u t e nf o r R i n g g a t a 4A A n n e t a v f a l l e n n h us h o l d n i n gs a v f al l s k a l k as t e s p å s æ rs k i l t e r e t u r p u nk t o g m i l j øs t as j o n e r. N æ r m e s t e g j e n b r u k s s t a s j o n e r r S k o f e n i e m n b i e n r i g g p j a e n b r u k s s t a s j o n i H e -5 l 8 g, e s e n s e e v e n t u e l t R e n o v a s j o ns e t a t e ns n e t t s i d e r. D et s t å r r et u r p u n k t f o r pl a s t, g l as s o g m e t a l l e m b a l l a s j e -b l a n i e k i n e n g a u n t g e n p f å o T r ø y e T n F A S T E S E R V I C E T J E N E S T E R Vaktmester B o l i g s e l s k a p e t e h n a 1 r s 0 i 0 d 5 h a t t l ø p e n d e a v t a l e m e d f i rm a et V a k t m es t e r A n d e rs e n om v a k t m es t e rt j e n e s t e r. A v t a l e n k a n s i e s o p p m e d 3 m å n e d e r s g j e n s i d i g o p p s i g e l s e. V ak t m e s t e r i v a r e t a r d a g l i g d r i f t o g d e t l ø p e n d e v e d l i k e h o l d i b o l i gs e l s k a p et. D e t er l a g e t å rs p l a n e r o g u k e p l an e r f o r f a s t e s e r v i c e o p p g a ve r i f y r h u s, r y d d i n g a v k j e l l e r e o g l o f t, v a s k e r i e r, s ø p p e l r y d d i n g o s v. s om g j ø r d et e nk l e r e f o r v a k t m es t e r å r a p p o r t e r e o g f o r S t y r e t å f ø l g e o p p d e t a r b e i d e t s om b l i r g j o r t. S t y r e t h a r j e v n l i g e m ø t e r m e d r e p r e s e n t a nt e r f r a v ak tm e s t e rf i rm a e t f o r å v u r d e r e k v a l i t et e n p å t j e n e s t e r s om l e v e r e s. V a k t m es t e r f i rm a e t s e l g e r o g s å u l i k e t j e n es t e r t i l b e b o e r e t i l f as t e p r i s e r. D e r s om d e t a r b e i d e t s om a k s j e e i e r f å r v a k t m es t e r t i l å u t f ø r e i e g e n l ei l i g h e ti k k ee r b e s t i l t a v b o l i gs e l s k a p ete l l e r o m f a t t e t a v b o l i gs e l s k a p e t s v e d l i k e h o l d s a n s v a r, m å d e n e n k e l t e s e l v i n n g å a v t a l e om u t f ø r i n g o g b e t a l i n g a v o p p d r a g e t s om f o r a v t a l e r m e d h å n d v e r k e r e g e n e r e l t. S l i k e a vt a l e r e r b o l i g s e l s k a p e t u v e d k o m m e n d e. v i l D b e l i t k u n n g j f o r t o p å r e l s e l s k a p e t s h j em m es i d e Container B o l i g s el s k a p e t b e s t i l l e r c o n t ai n e r 1 g a n g p r h a l v å r t o t a l t 2 g a n g e r p e r å r. C o n t a i n e r b es t i l l e s f o r t ot a l t 5 v i r k e d a g e r d et v i l s i f r a o g m e d m a n d a g t i l o g m e d f r e d a g d e n a k t u e l l e uk e n. Contain e r e n v i l n o r m a l t v æ r e p å p l a s s m -1 e 8 l. 0 l 0 o. m De c s i a s. t e å k r e l n. e h a 0 r 7 v. i 0 i 0 t i l l e g g s ø r g e t f o r at c o n t a i n e r e n b y t t e s m i d t p å d a g e n f o r å u n n g å a t d et b l i r s å f o r t f u l l t a t i k k e a l l e f å r k a s t e t s i n e g j e n s t a n d e r.

8 8 D e t e r r e g l e r u n e f o r a h v a s t om s k a n t k a s t e s i c a on v t a i n e r O e n s. R l e s o t e r et k t e r o m m o p p u s s i n g s om m a l i n g, b i l d ek k, h vi t e v a r e r, s m å e l e k t r o n i k k ( l am p e r, s t ø v s u g e r e o g l i g n e n d e ) e r i k k e t i l l a t t å k as t e i c o nt a i n e r e n, m e n m å b r i n g es t i l s æ r s k i l t d e p o n i. T ø y e n p a r k e n f ak t u r e r e s f o r g j e n s t d a e n r s om e r k a s t e t f e i l. V i b e r d e r f o r a l l e om å v æ r e o p pm e rk s o m p å d et t e. D e t b l e i i n nf ø r t e n p r ø v e o r d n i n g d e r s e l s k a p e t f i k k s p e s i a l t i l l a t e l s e f r a Os l o k om m u n e t i l å p l a s s e r e u t k a s s e r f o r s p e s i a l e n a. D v e t f h a a r l l v æ r t e n s uk s es s o g v i l b l i g j e n t at t s å l e n g e O s l o k om m u n e o p p r e t t h ol d e r p r a k s i s e n T r a p p e v a s k T r a p p e v a s k ut f ø r es a v f i rm a et C en t r um V i n d u s p us s o g R e n g j ø r i n gs b y r å. T r a p p e r i o p p g a n g e n e s k a l v a s k e s e n g a n g i uk e n. I t i l l e g g s k a l v i n d u e r t r i a p p e r om v a s k e s t o g a n g e r p e r å r. S t y r e t vurderer fortløpende kvaliteten på tjenesten. Det er registrert få klager på vask av oppganger Bomiljøvakt B o l i g s e l s k a p e t h a r e n a v t a l e o m v a k t h o l d m e r d e r k v o n a t k r o t l l s e r e a l v s k a p e v i n d u e r o g d ø r e r i b y g n i n g e n e t i l u l i k e t i d e r a v d ø g n et. B om i l j ø v ak t k an o g s å t i l k a l l es v e d s t ø y/ b r å k, u v e d k om m e n d e p å ei e n d o m m e n e l l e r l i g n e n d e. S e o p p s l ag i o p p g a n g e n f o r telefonnummer til vakttjenesten. D e t k om m e r s t a d i g r a p p o r t e r om k j e l l e r d ø r e r s om s t å r å p n e. D ø r e r og v i n d u e r i f el l e s a r e a l e r s k a l h o l d es s t e n g t s l i k at u v e d k om m e n d e i k k e t a r s e g i n n. V i k a n p å d e n n e m å t e n f o r h i n d r e i n n b r u d d, t y v e r i e r o g f o rs øk p å b r an n s t i f t e l s e r Gartnertjenester B o l i g s el s k a p e t h a r l a g t n e d b e ty d el i g e v e r d i e r i h a g e a n l e g g e t. D e t s at s es p å f e l l es a r e a l e n e s om grønn lunge for å skape et attraktivt bomiljø for aksjeeiere. Landskapsarkitekt -f i rm a et B j ø r b ek k o g L i n d h e i m h a r t e g n e t h a g e n, s øp p e l h u s os v. o g b e n y t t es s om k o ns u l e n t v e d s t ø r r e u t o m h u s t i k. l t a B o l i g s el s k a p e t h a r a v t a l e m e d I S S L a n d s c a p i n g om p l e n k l i p p i n g, b e s k j æ r i n g o g ut s k i f t n i n g a v f l e r å r i g e v e k s t e r s am t g a r t n e rf a g l i g v e d l i k e h o l d. A vt a l e n l ø p e r m e d 3 m å n e d e r s g j e n s i di g o p p s i g e l s e. D e t b l e i k k e f o r e t a t t v e s e nt l i g e a r b e i d e r i ut o v e d r e t s om e r d e l a v d e n o r d i n æ r e s k j ø t s e l a v t a l e n f o r s e l s k a p et. N o e n m i n d r e b e p l a n t e d e f e l t b l e e r s t a t t e t m e d p l e n f o r å f å t i l e n e f f e k t i v l ø s ni n g m ot s k a d e d y r s am t f j e r n e b e d s om f u n g e r t e d å r l i g. I t i l l e g g b l e d et f o r e t a t t n o e e k s t r a b e s k j æ r i n g a v b u s k e r S k a d e d y r B o l i g s el s k a p e t h a r a v t a l e m e d I S S S k a d e d y r om b ek j em p e l s e a v r o t t e r p å e i e n d om m e n. S t y r e t m e n e r d e t e r n ø d v e n d i g å a r b e i d e a k t i v t m e d r u t i n e r f o r å h i n d r e u t b re d e l s e a v s l i k e s k a d e d y r. Det ble registrert ett tilfelle at rotteaktivitet i kjeller i ISS Skadedyr gå tilbakemelding om at d e t t e m e s t s a n n s y n l i g s k y l d t es å pe n k j e l l e r d ø r. D e t b l e i k k e r e g i s t r e rt y t t e r l i g e r e a k t i v i t et a n d r e s t e d e r.

9 V a s k a v s ø p p e l h u s B o l i g s el s k a p e t h a rr am m e a v t al e f o r v a s k a v s ø p p e l d u n k e r o g s ø p p e l h u s / m i l j ø h us m e d f i rm a e t N I W I. D e t g j e n n om f ø r e s v a s k s om m e r o g h øs t f o r å f o r e b y g g e l uk t- o g s k a d e d y r p r o b l e m e r p å e i e n d o m m e n F as t e t j e n es t e r f o r d r i f t a v f y r h u s B o l i g s e l s k a p e t h a r f a s t e a v t a i l c e r p å o m l j ek s j e r l e v m e d f i rm a e t J a r o t ec h. F i rm a et J e ns e r u d har vært benyttet for utskiftninger og vedlikehold på elkjelene V E D L I K E H O L D B o l i g s el s k a p e t s at s e r p å f o r e b y g ge n d e v e d l i k e h o l d f o r å o p p r e t t h o l de g o d s t a n d a r d o g g i f o r u t s i g b a r u t v i k l s u i t g n i g f t er p. å B o f l i g e s l e l s k e a p e t v e d t ok i e n l a n g s i k t i g p l a n f o r bygningens ytterhud (tak, tegl- o g m u rf a s a d e r, v i n d u e r o s v. ) o g i n n ve n d i g e f e l l es a r e a l e r (t r a p p e r o m, k j e l l - e o r g l o f t s g a n g e r o s v. ). D e t b l e i i t i l l e g g l a g e t e n r a p p o r t f r a OB OS P r o s j e k t om s v i s t e a n b e f a l t e t i l t ak ( f i n n e s p å s el s k a p e t s h j em m es i d e). T i l t ak e n e e r d e l s ut f ø rt t i d l i g e r e å r o g d e t r es t e r e n d e ut f ø re s g j e n n om d e t p å g å e n d e v e d l i k eh o l d s a r b e i d e t. S t y r e t l y s t e i d es em b e r u t a nb u d p å u t s k i f t n i n g a v t a k o g t ak n ed l ø p, v e d l i k e h o l av d tegl- o g m u rf a s a d e r, u t s k i f t n i n g a v r es t e r en d e v i p p e v i n d u e r, m a l i n g a v v i n d us r am m e r u t v e n d i g, o v e r f l a t e b e h a n d l i n g a v u t v e n d i g e b a l k o n g p l a t e r, o p p u s s i n g a v o p p ga n g e n e o g s å v i d e r e. T i l b u d b l e m o t t a t t i f e b r u a r o g M u r e r m e s t e r n N t r i e p l r e s n B ø e r. A g r b b e l i d e t s v t a r l t e g t t i s o m ai o g s k a l e t t e r p l a n e n a v s l u t t e s n å i I v i l i t i l l e g g k j e l l e r g u l v e n e ( i k k e v a s k e r i e n e ) m al e s, m u r e n s k a l p u s s es o g m a l es ut v e n d i g ( s o k l e n e ). K j e l l e r d ø r e n e s k a l a l i n p g u a v s s e s oppganger ferdigstilles første halvår D e t b l e i g j e n n o m f ø r t u t s k i f t n i -4 n. g D e a t v e r l t ag a k t t e g i l p å R i t a n k et g g o a g t p a i p 2 e n e e r p u s s et o g r e n s e t s am t a t d e t e r m o nt e r t f o r s k r i f t s m es s i g e s n ø f a n ge r e. D e t e r s k i f t e t t ak r e n n e r o g t a n k e d l ø p s am t m o n t e r t n y e v a r m ek a b l e r s om s k a l f o r h i n d r e i s d an n e l s e. R e s t e r e n d e v i p p e v i n d u e r e l d r e e n n b l e s k i f t e t u t o g v i n d u s r am m e r b l e m a l t u t v e n d i g. I t i l l e g g h a r f a s a d e n e b l i t t v a s k e t o g i m p r e g n e r t o g b a l k o n g d e k k e n e e r bl i t t b e h a nd l e t. T i l s v a r e n d a e r b e i d e r s k a l g j ø r es i M o n r a d s g a t e Y t t e r d ø r e n e t r e n g e r r e h a b i l i t e r i n g. D ø r e n e t r e n g e r o v e r f l a t e b e h a n d l i ng, d e t m å m o n t e r es n y e d ø r p u m p e r o g d ø r e n e m å f o rs t e rk e s m ot i n n b r u d d s f o rs øk. D et b l e i a r b e i d e t f o r å f å p å p l a s s a v t a l e r m e d t j r a e n d e ø s r e t r. e D l e t v e a r i k k e m u l i g å f å p å p l a s s a v t a l e om ut f ø r i n g a v a r b e i d e t t i l e n ak s e p t a b e l p r i s. A r be i d e t f o rt s et t e r o g s el s k a p e t e r i k on t a k t m e d f l e r e l e v e r a n d ø r e r f o r å f å n y e t i l b u d p å r e h a b i l i t e r i n g i S t y r e t b es l ut t e t o g s å å r e h a b i l i t e r e p o r t te l ef o n a n l e g g e t m e d n y e r i n ge t a b l å e r o g n y e t el e f o n e r inne i leilighetene. Det ble innhentet tilbud fra fire leverandører der firmaet MøllerUndall avdeling H e m e r bl e v a l g t. K o n t r a k t bl e i n n gå t t i s l u t t e n a v o g a r b e i d e t b l e g j o r t i j a n u a r Utvidelse av balkonger / nye balkonger S t y r e t h a r i t i d l i g e r e g e n e r a l f o rs am l i n g b l i t t b e dt om å v u r d e r e n y e o g s t ø r r e b al k o n g e r. F o r s l a g e t i n n e b a r o g s å a t d e t s k u l l e v u r d e r e s k os t n a d e r o g l øs n i n g e r f o r at a l l e a k s j e e i e r e k u n n e f å b a l k o n g e r.

10 1 0 P r i s o v e r s l a g f r a a rk i t e k t f i rm a et G A S A a r k i t e k t e r A S s am t s e l s k a p e t s t e k n i s k e k o ns u l e n t s om viser at kostnadene per balkong vil ligge på minimum t, i l ,- a v h e n g i g a v teknisk løsning totalt ca -3 5 m kr i l l. S 30 t y r e t h a r p å b ak g r u n n a v s el s k a p e t s k o s t n a d e r i ti l k n y t n i n g a r b e i d e r p å v e d l i k e h o l ds p l a n e n s am t p l a n l a gt b a d e r om s r e h a b i l i t e r i n g v u r d e r t d e t s l i k a t d e t i k k e e r a k t u e l t å g å v i d e r e m e d v u r d e r i n g e n e r u n d t n y e b a l k o ng e r p e r i d a g. S ak e n b l e v u r d e r t i O v e r g a n g t i l f j e r n v a r m e S e n t r a l f rm y e r r s e g a n or n m a l l e v g e a l g d e r o t g h a r e n s æ t a d i g m e r u s t a b i l d r i f t s s i t u a s j o n. Kostnadene vil trolig ligge på ca , t i l ,- s e f o r ø v r i g pu n k t T i l k n y t n i n g v i l foretas i Boligselskapet planlegger å søke kommunen om økonomisk støtte til tilt a k et V å t r o m s r e h a b i l i t e r i n g D e t h a r t i d l i g e r e v æ rt p r e s e nt e r t un d e r s ø k e l s e r o g r a p p o r t e r v e d r ø r e n d e t i l s t a n d p å e k s i s t e r e n d e r ø r m v. D e t t as s i k t e p å b e h a n d l i n g a v s ak e n p å o r d i n æ r e l l e r e k s t r a o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i O p p s t r a i n r g t v i l a d v e rm r e d h k a u b n i n l e i s t a t r t e t i d l i gs t e l l e r i S t y r e t v i l i s t a r t e p l a n l eg g i n g e n a v d e t ak t u e l l e a r b e i d e t og f o r b e r e d e l s e r t i l f r em l e g g e l s e a v s a k f o r g e n e r a l f o r s am l i n g e n om r ø r f o r n y e l s e o g v å t ro m s r e h a b i l i t e r i n g s am t f o r s l a g t i l f. i n a n s i e r i n g D e t h a r s i d e n væ r t p r e s i s er t a t e v e n t u e l l e f o r n ye l s e r a v b ad e r o m s om a k s j e e i e r s el v f å r u t f ø r t i t i d s ro m m e t f r em ti l r eh a b i l i t e r i ng fi n n e r s t e d, i k k e a u to m a t i s k v i l gi gr u n nl a g f o r s e n e r e k o s t n ad s d e k n i n g el l er e r s t a t n i n g f r a s e l s k a p e t A k s e i j e r e n e s o p p u s s i n g, om by g g i n g o g v e d l i k e h o l d a v b ol i g e r A k s j e e i e r e n s m u l i g h e t t i l s e l v å b y g g e o m s i n l e i l i g h e t e r b e g r og s am t b o l i gs e l s k a p et s e g ne v e d t e k t e r. D e t s k a l a l l t i d s e n d e s s øk n a d t i l s t y r e t om tillatelse til b y g n i n g s m e s s i g e i n n g r e p. G e n e r a l f o r s am l i n g e n v e d t o k s e n es t i a t d et i k k e b ø r v æ r e a n l ed n i n g f o r d e n e nk e l t e t i l å f o r e t a o m b y g n i n g e -r o m f s r a t -r i 2 o l m s 3 l e i l i g h e t e r. D e t s a m m e g j e l d e r - f o r r o m s t -r i o l m s 2 l e i l i g h e t e r. a B p o et l i b ø g r s f e øl l g s e k n o rm e r f o r n y b y g g n å r d e t g j el d e r u t f o rm i n g a v b o l i g e r s l i k a t d e t o p p r e t t h o l d e s k r a v t i l r om f o r v a r i g o p p h o l d. Om b y g n i n g e n e g i r d å r l i g e l ø s n i n g e r f o r l e i l i g h e t e n e, øk e r s t øy b e l a s t n i n g e n m e l l om l e i l i g h et e n e o g s t a di g e om bygningsarbeider vil i k k e s k a p e g o d e b om i l j ø m e d d a g e n s om s e t ni n g s h a s t i g h e t i e i e n d o m s m a rk e d e t. D e t h a r e t t e r s ø k n a d b l i t t g o d k j e n t m -r i om n d s r l ei l i o gh m e b t y e g r g d i e r n d g e l e a r v a v 1 v e g g mellom kjøkken og oppholdsrom tas ned. Endringen innebærer ingen inngrep i felles a n l e g g rør, bærevegger eller lignende Ulovlige ombygninger S t y r e t bl e i k j e n t m e d at d et v a r f o r e t a t t e n u l o v l i g om b y g g i n g i M o n r a d s g a t e. S t y r e t h a d d e v e d b e h a n d l i n g a v s øk n a d s a g t n ei t i l om b y g g i n g. I d e t t e t i l f el l e t v a r d e t l i k e v e l g j o r t i n n g r i e p f e l l e s r ø r o p p l e g g o g d et v a r o gs å f o r e t a t t e n d r i n g e r i f e l l e s a r e a l e r. De t h a r i f o r b i n d e l s e m e d s a k e n v æ r t e n g a s j e rt a d v o k at f o r å i v a r e t a s el s k a p e t s i n t e r e s s e r. E nd r i n g e n e h a r b l i t t t i l b a k ef ø r t f o r a k s j e e i e r s r e g n i n g o g s a k e n b l e a v s l el s u k t a p t e t t h a r i f å t t 2 d 0 ek 1 0 k. et d B e l o e l r a i v g d e juridiske kostnadene i saken fra tidligere forsikringsselskap ( TrygVesta ).

11 1 1 I b l e S t y e t k j e n t m e d a t d e t va r b l i t t g j o r t e n t i l s v a r e n d e om b y g g i n g i e n a n n e n l e i l i g h et. S a k e n e r f o r t s a t t u n d e r b e h a n d l i n g V n a s n k a d e s a k e r D e t e r r e g i s t r e r t 1 s a k i v e d rø r e n d e v a n n s k a d e r d e r d et v a r ak t u e l t å b e n y t t e s e l s k a p et s f o r s i k r i n g. D e t e r i t i l l e g g r e g i s t r e r t t i l f e l l e r d e r l e k k as j e r f r a b a d e r om g i r s k a d e r i t a k h o s n a b o u n d e r. P r o b l e m e n e s k y l d e s i h o v e d s a k o g a v m a l n n e s ø s l i l f o u r b i n d e l s e m e d d u s j i n g d e r d et i k k e e r satt inn dusjkabinett på badet. S t y r e t v i l p å p e k e a t b o l i g s el s k a p e t k u n h a r a n s v a r f o r s l i t as j e p å f as t e i n s t a l l as j o n e r i b o l i g e n e. E n d r i n g e r s om n å v æ r e n d e e l l e r t i dl i g e r e a k s j e e i e r e h a r f o r e t a t t m e h d e n s y n t i l i n v e n t a r e l l e r s t a n d a r d e r ak s j e e i e r e n s e g e t a ns v a r. D e m es t v a n l i g e p r o b l em e n e v e d v a n n s k a d e k n y t t e r s e g t i l v a n n s ø l p å v e g g e l l e r g u l v ut e n m em b r a n t e t t i n g t i l s l u k. R e g i s t r e r t e s k a d e r e r i h o v e d s a k o p p s m u l d r i n g a v b et o n g o g f l as s i ng a v m a l i n g i t a k h o s n a b o i l e i l i g he t u n d e r. B o l i g s el s k a p e t v i l u n d e r s t r e k e a t ak s j e e i e r e s om i k k e s ø r g e r f o r u t b ed r i n g a v f o r h o l d e n e h e l l e r i k k e p å l e g g f r a s t y r e t, m i s l i gh o l d e r s i n v e d l i k e h o l ds p l i k t o v e r f o r s e l s k a p e t. M i s l i g h o l d k a n f ø r e t i l a t s e l s k a p e t b o k l i a g n e n k s r o e l v g t. K o s t n a d e r v e d s k a d e r o g f ø l g es k a d e r p å g r u n n a v e n d r i n g e r s om e r i k k e e r f o rs k r i f t s m e s s i g u t f ø r t m å, u a v h e n g i g a v om d e t e r g i t t t i l l a t e l s e et t e r s øk n a d t i l s e l s k ap e t e l l e r i k k e, d e k k es a v aksjeeier i sin helhet A N D R E D R I F T S O P P G E A R V Aksjetransporter Om s et n i n g e n a v b o l i g e r v a r i p å 2 0 s t k. N o rm a l t l i g g e r a n t a l l a k s j e t r a ns p o r t e r i s e l s k a p e t p å t o t a l -3 t 5 p e 3 r 0 å r. S t y r e t f ø l g e r n ø y e o p p b es t em m e l s e n e om a t k u n p e r s o n e r s om s e l v s k a l bo i boligen får erverve aksjer B r o e t t o g u l o v l i g b r u k s o v e r l a t i n g / f r e m l e i e B o r e t t s l a gs l o v e n b l e e n d r e t m e d v i r k n i n g f r a s l i k a t h u s l e i e a v t a l e b o r t f a l t o g b l e e r s t a t t e t a v b o r e t t s l a gs l o v e n s k a p i t t e l 5. E n d r i n g e n om f a t t e t o g s å b o l i g s e l s k a p. A k s j e e i e r f i k k f r a l o v e n s i k r a f t t b o r e t d t e o l g s i k e k e l e i e r e t t s om f ø r. B o l i g s el s k a p e t e nd r e t v e d t e k t e r i f o r å t i l p a s s e s e g d et t e. B o r e t t g i r d e n e nk e l t e a k s j e e i e r e n e r e t t t i l å b r u k e e n b e s t em t b o l i g i s e l s k a p e t. D et e r i u t g a n g s p u n k t e t i k k e t i l l a t t å o v e r l a t e b r u k e n a v b o l i g e n ( l e i ut e ) t i l a n dr e u t e n s am t y k k e f r a s t y r e t. S t y r e t f ø l g e r o p p d i s s e f o r ho l d e n e f o r å s i k r e et g o d t b om i l j ø f o r a k s j e e i e r n e. D e t r e g i s t r e r e s f r a t i d t i l a n n e n o g s å u t l e i e a v l e i l i g h et e r u t e n g o d k j e nn i n g. D e t h a r i v æ r t r e g i s t r e r t f l e r e s l 8 i bl k e d s e a t k i e et r t. t i l f e I l l e 2 g 0 i t 0 t s a l g s p ål e g g t i l a k s j e e i e r s om h a d d e f o r e t a t t f r em l e i e a v e g e n b o l i g ut en g o d k j e n n i n g. S t y r e t v i l v u r d e r e o m d e t p å s i k t e r n ø d v e n d i g å f o r e t a e n g r u n d i g e r e g j e n n om g an g a v a k s j e e i e r o v e r s i k t e n e f o r å av d e k k e s l i k e frem leieforhold.

12 R o o g o r d e n D e t b l e i r e g i s t r e r t e n k e l t e k l a g e r p å b r u d d p å h u s o r d e n s r e g l e ne i f o r b i n d e l s e m e d o p p u s s i n g s am t e n k e l t e t i l b ak em e l d i n g e r om m us i k k / s t ø y / f es t p å n a t t e s t i d. D e t r e g i s t r e r e s s t a d i g f l e r e t i l b e k e m e l d i n g e r p å s t ø y leiligheter k n y t t e t på t i dag l / b ettermiddagstid r u k a v. D e t e r d å r l i g l y d i s o l e r i n g m e l l om l ei l i g h e t e n e i T ø y e n p a r k e n o g a l l e op p f o r d r e s t i l å v æ r e o p p m e rk s om p å d e t t e o g v i s e h e ns y n t i l a n d r e. V æ r o p pm e rk s om p å a t b l a nt a n n et m us i k k, s u r r o u n d a n l e g g f o r TV, v a s k em as k i n e r o g t ø rk e t r om l e r e r l y d s om f or p l a n t e r s e g g o dt g j e n n om b e t o n g e n o g g j e r n e h ø r es a v b e b oe r e i f l e r e e t as j e r. D e t s k a l v æ r e r o i l e i l i g h e t e -0 n 7 e. 0 0 m p e å l h l v e o r m d a g k e l r,. l ø r d 2 a 3 g. e 0 r 0 f r a o g m e d k l og frem til m andag kl Det er lytt m ellom le i l i g h e t e n e o g v i o p p f o r d r e r a l l e t i l å t a h e n s y n t i l s i n e n a b o e r u a v h e n g i g a v t i d p å d ø g n e t s am t r e s p e k t e r e h u s o r d e n s r e g l e r. A k s j e e i e r e o p p f o r d r e s o g s å t i l å t a k o n t ak t m ed b om i l j ø v a k t v e d s t ø y e. l. S t y r e t f ø l g e r o p p a l l e k l a g e r e n s d o e m s t ø y b, l h us i b r å k s o e s v. n d D t e t e i r v n i k n t i g v a e t d r ø e v e n t u e l l e k l a g e r s e n d es i n n s k r i f t l i g o g g i r o v e r s i k t o v e r h v a s om h a r s k j e d d ( h v i l k e n l e i l i g h e t d e t g j e l d e r, d a t o e r, t i ds r om, h v a s l a g s s t ø y d e t e r s n ak k om e t c. ). S t y r e t k a n i k k e g å v i d e r e m e d saker som omfattermer generelle beskrivelser og karakteristikker Hjemmeside B o l i g s el s k a p e t h a r h a t t h j em m es i de t i l g j e n g e l i g p å n et t e t s i d e n F o rm å l e t e r å d ek k e behovet for elem entær informasjon om s e l s k a p et i f o rm a v r u n d s k r i v, k o n t ak t i nf o rm a s j o n o g i n f o rm a s j o n om o p p u s s i n g o g s ø k n a d s p r o s e s s e r et c. I b l e d e t g j o r t e n s t ø r r e o p p da t e r i n g a v h j em m e s i d e n f o r s e l s k ap e t. N y v e r s j o n a v hjemmesiden ble lansert på sensommeren. Oppdatering og b e for d r i n g a v n e t t s i d e n e r f r em d e l e s u n d e r a r b e i d R e g i s t r e r i n g a v b o d e r i k j el l e re o g p å l of t D e t s k a l i ut g a n g s p u nk t et v æ r e t o b o d e r t i l h v e r a v s e l s k a p et s a k s j e ei e r e. D e t e r i k k e s t y r e t s om fordeler boder dette håndteres av aksjeeierne b l e d selv e t g j e. n n o I m f ø 2008 r t e n k a r t l e g g i n g a v b o d e n e i f e l l e s a r e a l e n e. Å rs a k en t i l d e t t e e r at d e t e r f l e r e ak s j e e i er e s om i k k e h a r t i l g a n g t i l h e n h o l d s v i s l - o el f l t e r s k j e l l e r b o d. S t y r e t h a r r e g i s t r e r t a t d e t e r f l e r e s o m i k k e h (m a r e d m o p e p r g k a n e g t o g s i n l e i l i g h e t s n um m e r s om f o r ek s em pe l 1 A, H ). B o d e r s om i k k e e r k o r r e k t m e rk e t v i l b l i å p n e t og tømt. Det vil komme eget oppslag i oppgangene med informasjon om dette Utleie av næringslokaler G e n e r a l f o r s a m l i n g e n v e d t o k i f o r 2 0 b 0 e 4 v e r t å n i n å g p n i e s e l s k a p e t s næ r i n g s l o k a l e r i M o n r a d s g a t e 1 A. S t y r e t m e n e r d e n n e s a t s i n g e n p å å h a e n k af é i l ok a l e n e h ar h a t t e n p o s i t i v ef f ek t p å n æ rm i l j ø e t. D e t e r i k k e m ot t at t k l ag e r p å d r i f t e n, m e n d e t h a r v æ rt be h o v f o r n o e n a v k l a r i n g e r m ellom trafik k s k o l e n o g k a f e e n s om n å e r k om m e t p å p l as s. D e t k om i i n n e n n y l e i et a k e r a v k af é l o k a l et. D e t e r i k k e e n d r e t v i l k å r f o r u t l e i e n i f o r h o l d tidligere med hensyn til åpningstider, type virksomhet e.l.

13 1 3 T r a f i k k s k o l e n b l e i s o l g t t i l W r i g h t T r a f i k k s k o l e. D e t t e e r e t p r i v at e i d næ r i n g s l ok a l e s om eies direkte av Wright Trafikksole Utleie av selskapets tjenesteleilighet D e t b l e i f o r e t a t t n y u t l e i e a v s e l s k a p e t s t a t 2 o E. t L e j i e a n v e t s a l t e e r l f o r e i l bolig inngås med tidsbegrenset varighet på 3 år i tråd med husleielovens bestemmelser Miljøtiltak / beboerfest B o l i g s el s k a p e t a r r a n g e r e r h v e r t å r h a g e f e s t f o r al l e ak s j e e i e r e. Å r e t s f e s t b l e a v h o l d t D e t v a r p pm e t ø t g e o m d t e d c o a 8 5 d e l t a g e r e. D et b l e e n h y g g e l i g k v e l d m e d v e l k om s t d r i nk o g v a rm m a t f r a b uf f é. I t i l l e g g h a d d e m a n g e a v d e l t a k e r n e m e d s e g k a k e t i l d e s s e r t o g d e n t r a d i s j o n e l l e k o n k ur r a n s e n m e l l om o p p g a n g e n e v a r og s å p å p l as s. M a n g e a k s j e e i e r e h a r gi t t ut r y k k f o r a t d e t t e e r h y g g e l i g t i l t ak, o g s t yr e t m e n e r d et k a n b i d r a t i l et bedre bomiljø og naboskap blant beboerne R y d d i n g p å l o f t o g i k j e l l e r e S t y r e t h a r v a l g t å g å d i r e k t e p å b eb o e r e m e d b r e v / o p p s l a g i o p p g a ng e r d e r d e t b l i r r e g i s t r e r t at d e t r e s a t t i g j e n m ø bl e r o g l i g n e n d e u t e n f o r b o d e r i k j e l l e r e o g p å l of t. G j e ns t a n d e r b l i r d e r e t t e r f j e r n e t a v v ak t m es t e r f o rt l ø p e n d e. O r d n i n g e n s e r u t t i l å f u n g e r e b r a. D e t e r f r e m d e l e s e n d e l a k s j e e i e r e s o m s e t t e r i g j e n g j e r. n D s e t a e n r d e r k o s t b a r t å s ø r g e f o r å f å d e t f j e r n e t o g e n u n ø d v e n d i g ut g i f t f o r f el l e s s k a p e t. B ol i g s e l s k a p e t s p r a k s i s e r a t v i v i d e r e f a k t u r e r u t g i f t e n e t i l d e n e n k el t e ak s j e e i e r d e r s om d e t e r k l a r t h v em s om h a r s a t t f r a s e g g j e ns t a n d e n e. Styret oppfordrer all e t i l å s ø r g e f or s e l v å f r ak t e b o rt g j e ns t a n d e r m an v i l k v i t t e s e g m e d. V æ r o p p m e rk s om p å h v a s om m å l e v e re s t i l s æ r s k i l t e m i l j ø s t a s j o n e r o g / e l l e r d e p o n e r i n g ( f o r e k s e m p e l m a l i - n og g s lakkrester, bildekk, hvitevarer ). Boligselskapet leier inn container o r f kasting av møbler og lignende to ganger per år, se under punkt S T Y R E T S A R B E I D O G O R G A N I S E R I N G S t y r e t h a r i / b e s t å t t a v t i l s am m e n 8 m e d l em m e r t o t al t i n k l u d e r t v a r a m e d l em m e r. S t y r e t h a r v a l g t e n o r d n i n g s om i nn e b æ r e r a t v a r am e d l em m e rm øt e r p å a l l e s t y r em ø t e r f o r å f å e n m e r h e n s i k t s m es s i g f o r d e l i n g av o p p g a v e n e o g f o r d e l e a r b e i d s b e l a s t n i n g e n. D e t e r a v h o l d t t o t al t 1 3 o r d i n æ r e s t y r e m ø t e r i / S t y r e t h a r b e h a n d l e t t ot a l t s a k e r o g d e t e r i t i l l e g g a v h o l d t b e f a r i n g e r o g a e m k s øt t r e r i t i l k n y t n i n g t i l e nk e l t s ak e r s am t m ø t e r m e d l e v e r a n d ø r e r. I f o r b i n d e l s e m e d v ed l i k e h o l ds p r o s j ek t et e r d et b l i t t a v h o l d t 1 1 b y g g em øt e r i tillegg til befaringer og kontroller. S t y r e t h a r i t i l l e g g t i l d e l t a k e l s e p å o r d i s e n r æ e r s e g s l t i k y a r t e m n ø d t e l e r v a l s a k e r f o r b e r e d e s e l l e r f ø l g e s o p p e t t e r s t y r em øt e r a v é n e l l e r f l e r e av s t y r e t s m e d l em m e r i f e l l e s s k a p. D e t a v h o l d e s e g n e b ef a r i n g e r, m øt e r m e d i n t e r n e el l e r ek s t e r n e ak t ø r e r e l l e r v e d k o n t a k t p -post e r e osv. Saker som krever ytter l i g e r e a v k l a r i n g e r l e g ge s f r em f o r o r d i n æ r s t y r e b e h a n d l i n g m e d a l l e s t y r e t s m e dl em m e r t i l s t e d e.

14 1 4 T e k n i s k g r u p p e f ø l g e r o p p a l l e p r os j e k t e r i n n e nf o r v e d l i k e h o l d, ut s k i f t n i n g o g u t v i k l i n g a v b y g n i n g e r, t e k n i s k e a n l e g g o g u t o m h u s a n l e g g p å e i e h n a d r o m øt m e r n m. e d G r u p p e n s e l s k a p e t s t ek n i s k e r å d g i v e r o g b y g g e m ø t e r m e d e n t r e p r e n ø r. E t a v s t y r e t s m e d l em m e r h å n d t e r e r h e n v e n d e l s e r f r a b e b o er e. F ak t u r a k o nt r o l l o g u t b e t al i n g s k j e r v e d t o a v s t y r e t s m edlemm er. Det er utpekt én person som har ansvar for økonomioppfølg i n g o g u t a r b e i d i n g a v b u d s j e t t os v. E t a v s t y r e t s m e dl em m e r e r k o n t ak t p e r s o n m ot v a k t m es t e r s om i n n e bæ r e r t e l e f o n i s k k o n t a k t o g m ø t e r om d ag l i g d r i f t, b e f a r i n g e r ( v a rm t v a n n, f yr i n g, v a s k e r i e r, s ø p p e l, b r ø y t i n g o g s t r ø i n g ). D e t e r f a s t e r e p r e o r p p s f o ø n l e g r i n g s a o v m k o n h t ak å n t d m t ot e n æ r i n g s l ok a l e r. I t i l l e g g e r i nf o rm as j o n s f o rm i d l i n g i nk l u d e r t s e l s k a p e t s h j em m es i d e f o r d e l t p å f a s t e p e r s o n e r. E t p a r s t y r em e d l em m e r h a r a ns v a r f o r d e n å r l i g e b eb o e r f e s t e n, f l a g g h e i s i n g o g a t s k i l t p å a l t f r a k ra p n o e r t e e r r p å p t l a i s l s. D s e t e o r p e p n e f a s t k on t a k t p e rs o n s om f øl g e r o p p t r a p p e v a s k s am t e n e g e n g r u p p e s om v u r d e r e r t i l t ak i h a g e n. S t y r e t o g r e p r e s e n t a n t f r a f o r r e t n i ng s f ø r e rs k o n t o r a v h o l d t e n t o d a g er s s am l i n g i s e p t em b e r. F o r m ål e t m e d s am l i n g e n e r å f å s a t ta v t i d t i l b r e d d e o g f o r d y p n i n g s o m d e t s j e l d e n b l i r t i d t i l i o r d i n æ r e s t y r em øt e r. T em a e r l a ng s i k t i g p l a n l e g g i n g a v v e d l i k e h o l d o g ø k o n om i, b e b o e r s a k e r o g m e r h v e r d a g s l i g e r u t i n e r i s el s k a p e t. T em a e r p å s em i n a r e t i v a r d e t p å g å e n d e vedlikeholdsprosje k t e t, s i k k e r h e t, y t t e r d ø r e r, p o r t t e l e f o n a n l e g g, h j em m es i d e o g i nf o rm a s j o n s f l y t, v å t r o m s r e h a b i l i t e r i n g, v e d l i k e h o l d a v h a g e n s am t om b y g g i n g e r a v l e i l i g h e t e r. D et l e g g es o p p t i l s l i k s am l i n g f o r s t y r e t o gs å i H e n v e n d e l s e r t i l s t y r e t Henvendels e r t i l s t y r e t k a n s e n d e s v i a s el s k a p e t s f o r r e t n i n g s f ø r e r. B o l i g s e l s k a p et h a r o gs å e n e g e n e-p o s t a d r e s s e : t o y e n p a r k e. m a i l.c o m D e t e r e n f o r d e l f o r v i d e r e o p p f ø l g i n g o g b e h a n d l i n g a v s a t k m e r ul / i f g o r e s p ø r s s e n d e s i n n s k r i f t l i g. S ak e r v i l f o r t l øp e n d e b l i s a t t o p p p å a g e n d a f o r ne s t e s t y r em ø t e. S t y r e t k a n i k k e b e h a n d l e s a k e r b a s e r t p å m un t l i g e h e n v e n d e l s e r B E M E R K N I N G E R T I L Å R S R E G N S K A P E T S t y r e t m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t g i r e t p e r t i s e k i t e n i d g el e b r i o g l g d j e l d a, v f i n a s n e s l i e s l k l e a s t i l l i n g o g r e s u l t a t. I nf o rm as j o n om s e l s k a p e t s f o r v e n t e d e ø k o n om i s k e u t v i k l i n g e r om t a l t i årsberetningens punkter om kostnadsutvikling og budsjett for Å r s r e g n s k a p e t f o r e r s a t t o p p u n d e r t s a f t t o d r u i f t. s D e et t b n ek i n r e g f t es a v h e f r v e o d a t forutsetningen om fortsatt drift er til stede. S t y r e t m e n e r a t d e t g j e n n om f ø r t e v e d l i k e h o l d e t e r t i l s t r e k k e l i g f o r å o p p v e i e v e r d i f o r r i n g e l s e a v b y g n i n g e n e o g a t v i r k e l i g v e r d i a v b y g n i n g e n e e r h v ø e y r d e i r e n e s om e n n s t å d r e n b o k f o p p f ø r t i r e g n s k a p e t. Å r e t s u n d e r s k u d d p å k ro n e r s om f r em k om m e r i r e s u l t a t r eg n s k a p e t e r et r e s ul t a t a v det pågående vedlikeholdsarbeidet. Underskuddet er dekket med tidligere oppspart kapital I N N T E K T E R I n n t e k t e n e i 2 a 0 r 0 t i 9 l s v am m e n k r o n e r.

15 K O S T N A D E R D r i f t s k o s t n a d e n e i v 3 a r p å k r 1 1 o n e r m o t b u d s j e t t 0 0 e 0 r 0 t 0 0 m k r e o d n e r 2. 0 H o v e d å r s a k e n t i l a v v i k et s k y l d es at d e t v a r b u d s j et t e r t m e d b e t a l i n g t i l e n t r e p r e n ø r f o r h e l e v e d l i k e h o l d s a r b e i d e. t B e t i a l i n 2 g 0 h 0 a 9 r b l i t t f o r d e l t p å o g R e v i s o r s h o n o r a r f o r r e g n s k a p s å re t e r f o r r e v i d e r i n g a v s e l s k ap e t s r e g ns k a p o g formuesforvaltning. Revisjonshonoraret fremkommer som egen post i resultatregnskapet. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e n k e l t e t a l l e ne i r e g n s k a p e t o g d e n r e g ns k a ps m e s s i g e o v e r s i k t s om f r em k om m e r u n d e r n ot e r t i l r e g ns k a p e t. S t y r e t e r i k k e k j e n t m e d h e nd e l s e r e t t e r som påvirker regnskapet i vesentlig grad K O S T N A D S U T V I K L I N G Rentesatser Rentesatsene i OBOS per apr i l : Renter på driftskonto: 0, 10 % Renter på sparekonto : 3,10 % Renter på lån : 3, 65 % Fyringsutgifter Den totale strømprisen til en forbruker består av tre komponenter : K r a f t p r i s o s m d e k k e r k o s t n a d e n e v e d å p r o d u s e r e o g s e l g e e d k e r n a f t e n l e u k t g t j ø r i c s a k. 44 % av total strømpris (betales til kraftleverandør ). N e t t l e f o i r e t r a n s p o r t a v d e n e l ek t ri s k e k r a f t e n utgjør ca. 22 % av total strømpris (betales til nettselskapet ). Statlige avgifterd v s. f o r b r u k e r a v g e r i v e r d f i a v t g i f, t u t gj ø a r c v a. g 3 4 i % f a v t t o t a l s t r øm p r i s. S t r øm p r i s e n i N o r g e v a r i e r e r m e d å r s t i d e n e. N o rm a l t s t i g e r d e n i v i nt e r h a l v å r e t o g r e d u s e r e s i s om m e r h a l v å r e t. D e t t e o g a n d r e f a k t o r e r s om p å v i r k e r k r a f t p r i s e n e g j ø r d e t v a n s k el i g å s p å u t v i k l i n g e n r i s e s n t e. r ø m p F o r s i k r i n g B y g n i n g s f o rs i k r i n g e n b l e r e d us e r t m e d 1 5 % f r a t i l R e d us e r i n g e n s k y l d es i n n h e n t i n g av nye tilbud. Det ble skiftet fra Vesta Forsikring til Gjensidige Forsikring Øvrige kostnader N å r d e t g j e l v r i d g e r k o s t d n e a d e ø n e i b u d s j e t t e t h a r s t y r e t r e g n e t m e d e n g e n e r e l l prisstigning på ca 2, 5 %.

16 I N N T E K T - S OG KOSTNADSOVERSLAG FOR 2010 (BUDSJETT ) S t y r e t h a r s at t o p p e n o v e r s i k t o v er f o r v e n t e d e i n n t ek t e r o g k o s t n a d e r i T a l l e n e e r v i s t som egen kolonne ved siden av resultatregnskapet. (Budsjett ) Oversikten er basert på uendrede felleskostnader for året I p o s t e n d r i f t o g v e d e l t i k b e r h o e l g n d e t e r o m d 5 0 l 0 a 0 g k r o n e r t i l d et p å g å e n d e v e d l i k e h o l d s a r b e i d e t. A r b e i d e t g i r e t f o r v e n t e 6 t n 0 e 0 g a m t i l l i v o t n e r å k r o s n e r e s u l s om f i n a ns i e r e s g j e n n om b r uk a v o p p s p a r t e g e n k a pi t a l o g o p p t ak a v l å n m e d e n r am m e p å i n n t i l k r 0 8, O s l o, I s t y r e t f o r S t i a n T h o r s r u d / s / T o r i l l A s t r u p S v e n n i n g / s / J u l i a n a B a f f o e / s / S o f i e A r n e b e r g / s / E l i n G. J e ns e n / s /

17 1 7

18 1 8 R E S U L T A T R E G N S K A P Regnskap Regnskap B u d s j e t t B u d s j e t t N o t e D R I F T S I N N T E K T E R : Innkrevde felleskostnader Andre inntekter S U M D R I F T S I N N T E K T E R D R I F TS K O S T N A D E R : Personalkostnader Styrehonorar A v s k r i v n i n g e r 14/ Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold F o r s i k r i n g e r Kommunale avgifter Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader S U M D R I F T S K O S T N A D E R D R I F TS R E S U L T A T : F I N A S I N N T E K T E R / -K O S T N A D E R : Finansinntekter Finanskostnader R E S. F I N AN S I N N T. / -K O S T N A D E R Å R S R E S U L T A T O v e r f ø r i n g e r : Til opptjent egenkapital Fra opptjent egenkapital

19 1 9 E I E N DE L E R B A L A N S E N o t e A N L E G S M I D L E R Bygninger T o m t V a r i e g driftsmidler S U M A N L E G G S M I D L E R O M L Ø P S M I D L E R Restanser felleskostnader Kundefordringer Kortsiktige fordringer D r i f t s k o n t o i O B O S Sparekonto i OBOS S U M O M L Ø P S M I D L E R S U M EI E N D E L E R E G E N K A P I T A L O G G J E L D E G E N K A P I T A L Aksjekapital Opptjent egenkapital S U M E G E N K A P I T A L G J E L D L A N G S I K T I G G J E L D Pante- og gjeldsbrevlån Annen langsiktig gjeld S U M L A N G S I K T I G G J E L D K O R T S I K T I G G J E L D Forskudd felleskostnader Leverandørgjeld Skyldig offentlig myndigheter Påløpne renter Påløpne avdrag Annen kortsiktig gjeld S U M K O R T S I K T I G G J E L D S U M E G E N K A P I T A L O G G J E L D P a n t s t i l l e l s e Garantiansvar 0 0

20 2 0 OSLO, STYRET FOR AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP S T IA N T H O R S R U D / s / T O R IL L A S T R U P S V E N N IN G / s / S O F IE A R N E B E R G / s / J U L IA N A B A F F O E / s / E L IN G. J E N S E N / s /

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø v r e K r i n g s j å B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Ø v r e K r i n g s j å B

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0 i a u d i t o r i um 1, P

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø s t e r d a l s g t 4-6 B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A S Th e r e s e s g 4 4 / L. G u n d e r s e n s gt 6, a v h o l d e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i U l l e r n P a r k B o r et

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s t i rs d a g 8. m a rs 2 0 1 1, k l. 1 8 0 0 p å L

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i n g o g r e g ns

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E Side 1 av 20 Sameiet S a g av e i e n 1 3 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S A M E I E T S A G A V E I E N 1 3 a v h o l d e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U e l a n d s ga t e 6 1 S am e i e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å S t. H a n s h

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i H e l g es e n s g at e 8 2 / 8 4 A S a v h o l d e s m a nd a g 2 6. a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e U l l e r n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 p å L i l l e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 K i r k e v e i e n 1 1 2 B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i K i rk e v e i e n 1 1

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 i V as

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 12. m a i 2 0 0 9, k l. 1 8 3

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t G r e g e r s G r am s V e i, a v h o l d e s t i r s d a g 9. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å B

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t K i r k e v e i e n 1 1 0, a v h o l d e s m a n d a g 2 0. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 0 0 i V es t r e A k e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i H e r r e g å r d s t e r r a s s e n S am e i e a v h o l d e s T o r s d a g 2 5. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 i. Ljan 0 0 menighetshus,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i T h o n b y g g e t S am e i e, a v h o l d e s t o r s d a g 2 2. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8 :0 0 i P i l e s t r e d e t 3 5,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 A / L I l a K v a r t a l V B L I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A / L I l a K v a r t a l V B L, a v

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 8. m ar s 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i

Detaljer

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s /

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s / 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s T i rs da g 3 1. 0

Detaljer

K j r e æ b e b o e r!

K j r e æ b e b o e r! 1 W e l h a v e n s g a t e N r. 1 0 B o r e t t s l a g K j r e æ b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø v r e T ø y e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G r e f s e n s e t e r e n B o l i gs am e i e, a v h o l d es m a nd a g 2 2. m a rs 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 i F ol k et

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 8. m a r s 2 0 1 0, kl. 18.00 på Bjørnsletta skole,

Detaljer

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 1 L o m m e d a l s t u n e t S a m e i e I n n k a l l i r t s n a m g e i e r m ø t i e 2 0 l 1 1 o r d i n æ O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L om m e d al s t u n et S am e i e, a v h o l d e s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3.

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3. I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 4. a p r i l 2 0

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 U l l e r n p a r B k o e l n i g s a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n p a r k e n B o l i g s am e i e,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Akersbakken Bo r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 3 1. m a rs 2 0 0 9, kl. 18.30 i Langerud Sykehjem.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R i n g g a t en T e r r a s s e S am e i e, a v h o l d e s 2 4. m a rs 2 0 1 0, kl. 18 :00 i Lilleborg Kirke. T I L B E HA

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i F o r n e b u k o l l e n B o l i g s am ei e, a v h o l d e s t o r s da g 2 3. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 : 0 0 p å S A

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s t i r s d ag 4. m a i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 i S t

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer