I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e"

Transkript

1 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 9. m a r s , k l i 1. e t g., F a l b es g a t e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k e n s o m g å r f r a S of i es g a t e n e d t i l Hø g s k o l es e n t e r e t. N å r e n k o m m e r f r a S o f i e s p l a s s o g g å r f o r b i S of i e s M at o g V i n h us, e r d e t d en g a t a s o m g å r n e d t i l h ø y r e f ø r e n k o m m e r t i l B u n n p r i s. L o k a l e t d i s p o n e r e s a v H ø g s k o l e n. ) T i l b e h a n d l i n g f o r e l i g g e r : 1. K O N S T I T U E R I N G A ) V a l g a v m ø t e l e d e r B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g a v r e f e r e n t o g e n s e k s j o n s e i e r t i l å u n d e r s k r i v e p r o t o k o l l e n D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n 2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 4. B U D S J E T T F O R G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 6. I N N K O M N E F O R S L A G a ) S t y r e t f o r e s l å r t i l l e g g t i l 4 i s a m e i e t s v e d t e k t e r F o r s l a g e t, s am e i et s h u s o r d e ns r e g l e r o g v e d t e k t e r e r t a t t i n n s om e g ne v e d l e g g. 7. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v s t y r e l e d e r f o r 1 å r B ) V a l g a v 2 s t y r em e d l em m e r f o r 2 å r C ) V a l g a v 3 m e d l em m e r t i l v a l g k o m i t é O s l o, 1 5. f e b r u a r S t y r e t i S a m e i e t S o l h a u g e n M a r g a r e t h B e l l i n g / s / J o s t e i n B a k k e / s / E l i s a b e t h T. J a h n / s / H å k o n E n g e b r e t h s e n / s / C h r i s t e r D y n n a / s / I s a m e i e r m ø t e t h a r s a m e i e r n e s t e m m e r e t t m e d e n s t e m m e f o r h v e r s e k s j o n d e e i e r. S am e i e r e n h a r r e t t t i l å m ø t e v e d f u l l m e k t i g. R e g i s t r e r i n g s b l a nk e t t e n l e v e r e s i ut f y l t s t a n d v e d i n n g a n g e n.

2 S i d e 2 S a m e i e t S o l h a u g e n T I L L I T S V A L G T E Å R S B E R E T N I N G F O R S i d e n f o r r i g e o r d i n æ r e s am e i e rm øt e h a r s am e i et s t i l l i t s v a l g t e v æ r t f øl g e n d e : S T Y R E T L e d e r M a r g a r e t h B e l l i n g C o l l e t t s G a t e 1 5 A S t y r e m e d l e m J o s t e i n B a k k e C o l l e t t s G a t e 1 5 D S t y r e m e d l e m E l i s a b e t h T. J a h n C o l l e t t s G a t e 1 9 S t y r e m e d l e m H å k o n E n g e b r e t h s e n C o l l e t t s G a t e 2 9 B S t y r e m e d l e m C h r i s t e r D y n n a C o l l e t t s G a t e 2 3 V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T V a r a m e d l e m R a n d i B e l s e t h C o l l e t t s G a t e 1 5 A V a r a m e d l e m D i n o H o c k i c C o l l e t t s G a t e 1 7 V A L G K O M I T E E N V a l g k om i t é R u n e A a l e -H a n s e n C o l l e t t s G a t e 1 5 C V a l g k om i t é I n g e r -L i s e F e h n C o l l e t t s G a t e 2 3 V a l g k o m i t é T o n e K i l l i n g m o C o l l e t t s G a t e 1 7 G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M S A M E I E T T I L L I T S V A L G T E O G A N S A T T E A v s am e i e t s 5 s t y r em e d l em m e r e r d e t 2 k v i n n e r o g 3 m e n n. S a m e i e t e r p o s i t i v t i l l i k e s t i l l i n g o g t a r s i k t e p å at d et i k k e f o r e k om m e r f o r s k j e l l s b e h a n d l i n g p å g r u n n a v k j ø n n v e d v a l g o g a ns e t t e l s e r. S am e i e t f ø l g e r a r b e i d s m i l j ø l o v e n s b e s t em m e l s e r o g t i l s t r e b e r et g o d t a r b e i d s m i l j ø. S am e i e t h a r i n g e n a ns a t t e. F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N F o r r e t n i n g s f ø r s e l e n e r i h e n h o l d t i l k o n t r ak t u t f ø r t a v OB O S E i e n d om s f o r v a l t n i n g A S. A u t o r i s e r t r e g ns k a ps f ø r e r ( o p p d r ag s a n s v a r l i g ) e r r e g ns k a ps s j e f E g i l H a v r e, O B OS. S am e i e t s r e v i s o r e r E r n s t & Y o u n g A S. E I E N D O M M E N S am e i e t b e s t å r a v 9 6 s ek s j o n e r. S a m e i e t e r r e g i s t r e r t i F o r e t a k s r e gi s t e r e t i B r ø n n ø ys u n d m e d o r g a n i s a s j o ns n um m e r S a m e i e t l i g g e r i O s l o k o m m u n e o g h a r f ø l g e n d e g å r d s - o g b r u k s n um m e r : M e d e i e r s e k s j o n f o r s t å s s am e i e a nd e l i b e b y g d e i e n d om m e d t i l k n y t t e t e n e r e t t t i l b r uk a v b o l i g e l l e r a n n e n b r uk s e n h et i e i e nd o m m e n. S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d a t d e t y t r e m i l j ø f o r u r e n s e s i v e s e n t l i g g r a d. S e l s k a p e t d r i v e r i k k e m e d f o r s k n i n g s - o g ut v i k l i n g s ak t i v i t e t e r.

3 S i d e 3 S a m e i e t S o l h a u g e n V A K T M E S T E R T J E N E S T E S am e i e t h a r a v t a l e om v a k t m e s t e rt j e n e s t e m e d Os l o R e n h o l d & V e d l i k e h o l d s s e r v i c e a s som k a n k o nt a k t e s p å t e l e f o n D e r s om i k k e a n n e t e r a v t a l t m e d s t y r e t p å f o r h å n d, m å s e k s j o ns e i e r p å r e g n e å m å t t e b e t a l e f o r p r i v a t e t j e n e s t e r s el v. F O R S I K R I N G S am e i e t s e i e n d om m e r e r f u l l v e r d i f o r s i k r e t i G j e ns i d i g e F o rs i k r i n g m ed p o l i s e n um m e r F u l l v e r d i f o r s i k r i n g v i l s i a t f o rs i k r i n g s s e l s k a p et h a r a ns v a r e t f o r a t s am ei e t t i l e n h v e r t i d h a r d e r i k t i g e f o rs i k r i n g s s um m e r. E n f o r u t s et n i n g f o r d e t t e e r a t f o r s i k r i n g s s e l s k a p et f å r m e l di n g om v e s e nt l i g e v e r d i øk n i n g e r p å b y gn i n g e r, f. e k s. v e d r e h a b i l i t e r i n g e l l e r p å b y g g i n g. V e d t o t a l s k a d e s k al e r s t a t n i n gs b e l ø p et d e k k e o p p f ø r i n g a v n y b y g n i n g a v s am m e s t a n d a r d o g s t ø r r e l s e. F o r s i k r i n g e n o m f a t t e r o g s å b y g n i n g s m e s s i g e f o r a n d r i n g e r s om d e n e n k e l t e s ek s j o n s e i e r g j ø r i n n e i b o l i g e n. D e n e n k e l t e s e k s j o n s e i e r m å s e l v s ø r g e f or å h a h j em f o r s i k ri n g s o m d e k k e r i n n bo og l ø s ø r e. H v i s s am e i e t s f o rs i k r i n g s k a l b e n y t t e s, m å b e b o e r n e s t r a k s m e l d e s k a d e n t i l F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S t l f f a k s E-m a i l f o r s i k r i n o b o s. n o. O p p f ø l g i n g a v f o r s i k r i n g ssak e r b l i r g j o r t a v F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i OB O S. B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I h e n h o l d t i l f o r s k r i f t e n e s k a l d e t v æ r e i n s t a l l e r t r ø y k v a r s l e r o g b r a n n s l o k n i n g s a p p a r a t e l l e r b r a n n s l a n g e i a l l e l e i l i g h e t e n e. E i er / b e b o e r h a r a n s v a r e t f o r a t u t s t y re t e r t i l s t e d e o g f u n g e r e r. H M S F o r s k r i f t o m s y s t e m a t i s k h e l s e -, m i l j ø - o g s i k k e r h e t s a r b e i d i v i rk s om he t e n ( I n t e r n k o n t r o l l f o r s k r i f t e n ) b l e f a s t s a t t v e d k g l. r e s. 6. d e s e m b e r m e d v i r k n i n g f r a 1. j a n u a r F o r s k r i f t e n s t i l l e r k r a v t i l at d e n e nk e l t e v i r k s om he t s k a l s y s t em a t i s e r e a r b e i d e t m e d å e t t e r l e v e b e s t em m e l s e n e i l o v e r o g f o r s k r i f t e r g i t t a v d e t o f f e n t l i g e. B o l i g s e l s k a p e r d e f i n e r t s o m v i r k s o m h e t o g s k a l d e r f o r h a i nt e r n k o n t r o l l s y s t em. D e t t e o m f a t t e r b l a n t a n n e t k o nt r o l l s ys t em o g o p pf ø l g i n g a v b r a n n v e r n, b y g g h e r r e f o r s k r i f t e r v e d b y g g e - o g a n l e g g s a r b e i d, l ek e p l as s e r o g e l ek t r i s k a n l e g g o g e l ek t r i s k u t s t y r h v o r f o r d e l i n g av ansvaret er gitt en slik tolkning: Sam eie t e r a ns v a r l i g f o r a t d et e l ek t r i s k e a n l e g g e t o g u t s t y r e t i f e l l es a r e a l e t t i l e n h v e r t i d e r i o r d e n. I f o r h o l d t i l a n l e g g o g ut s t y r i d e n e n k e l t e b o e n h e t e r d e t s t y r e t s p l i k t å g j ø r e e i e r o g / e l l e r b r u k e r a v d e n e n k e l t e l e i l i g h e t o p p m e r k s o m p å d e t a n s v a r s om de h a r f o r å h o l d e e l ek t r i s k u t s t y r i or d e n e t t e r g j e l d e n d e l o v o g f o r s k r i f t. L Å N S am e i e t h a r l å n i O B O S L å n & S p a r B o l i g s e l s k a p e r. S e b a l a ns e n s a m t n ot e i r e g n s k a p e t.

4 S i d e 4 S a m e i e t S o l h a u g e n T E L E N O R S am e i e t e r t i l s l u t t e t s am a r b e i d s a v t a l e n m e l l om T el e n o r o g OB O S E i e n d o m s f o r v a l t ni n g om r a b a t t o r d n i n g p å b r u k a v f as t t e l e f on o g b r e d b å n d s t e l ef o n f o r b e b o e r e m e d a b o n n em e nt i T e l e n o r. D e n e n k e l t e b e b o e r f å r o g s å r a b a t t v e d b e s t i l l i n g a v A D S L b r e d b å n d o g b r u k a v m o bi l t e l ef o n. Bestilling av mobiltelefoni- o g i nt e r n e t t j e n es t e r k a n g j ø re s p å w w w. o b o s. n o / t e l e n o r K A B E L -TV Get er leverandør av kabel-tv tjenester til sameiet, i tillegg til bredbånd, telefoni og digitalt v. G et s s e r v i c e t e l ef o n e r be t j e n t m a n d a g - f r e d a g m e l l om k l o g o g l ø r d a g - s ø n d a g m e l l o m k l o g F e i l m e l d i n g o g s u p p o r t k a n o g s å m e l d e s p å w w w. g e t. n o. G e t s k u n d e - o g s e r v i c em o t t ak e r l o k a l i s e r t i M a r i d a l s v e i e n i t i l k ny t n i n g t i l h o v e d k o n t o r e t. H e r k a n m a n bl a n t a n n e t h e n t e e l l e r b y t t e d e k o d e r, i nt e r n e t t m o d em o g " g j ø r d e t s e l v -p a k k e r " f o r t e l e f o n i. P å G e t s h j e m m e s i d e ww w. g e t. n o f i n n e r d u o v e r s i k t o v e r a k t u e l l e f o r h a n d l e r e i l o k al om r å d e t, s am t p r o d u k t i n f o rm as j o n o g b e s t i l l i n g s m u l i g h e t e r. O B O S o g G e t h a r i n n g å t t a v t a l e f o r b e b o e r e i b o l i g s e l s k a p e r f o r v a l t e t a v O B O S -k o ns e r n e t o m k o l l e k t i v a v t a l e p å D i g i t a l T V, i n t e r n e t t o g t e l ef o n t j e n es t e r. K o nt ak t k u n d et j e n e s t e n f o r m e r i n f o rm as j o n. Ingen m å gjøre inngrep i kabel-t v -a n l e g g e t s o m å s k r u a v d e k s e l e t p å a n t e n n e k o n t ak t e n o g f o r e t a o m - e l l e r t i l k o b l i n g e r. S l i k e i n n g r e p v i l k u n n e f o r å rs a k e f o r s t y r r e l s e r p å s i g n a l e n e t i l andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-t v a n l e g g e t. A V T A L E O M L E V E R A N S E A V E L E K T R I S K K R A F T OBOS har fremforhandlet avtale m ed LOS for leveranse av el-k r a f t. K r a f t f o r v a l t n i n g s a v t a l e n u t l ø p e r d e n S a m e i e t h a r t i l t r å d t d e n n e a v t a l e n. D e t t e g j e l d e r k u n s t r øm t i l f e l l e s om r å d e o g i k k e p r i v a t a b o n n em e n t f o r d e n e n k e l t e l e i l i g h e t. F J E R N V A R M E S am e i e t f å r l e v e r t f j e r n v a r m e f r a Ha f s l u n d F j e r n v a rm e A S. E N E R G I M E R K I N G F r a o g m e d b l e d e t o b l i g a t o r i s k m e d e n e n e r g i a t t e s t f o r a l l e b o l i g e r s om s k a l s e l g e s e l l e r l e i e s u t. N o r g e s V a s s d r a g s - o g e n e r g i d i r e k t o r a t ( N V E ) h ar a n s v a r e t f o r i m p l em e nt e r i n g e n a v o r d n i n g e n. P å w w w. e n e r g i m e r k i n g. n o k a n s e k s j o n s e i e r e n u t a r b e i d e e n e n e r g i a t t es t f o r s i n b ol i g. S T Y R E T S A R B E I D S t y r e t s a r b e i d h a r p å g åt t i p e r i o d en 7. a p r i l m a r s S t yr e t h a r b e s t å t t a v f em p e rs o n e r, h h v. s t y r e l e d e r o g f i r e s t y r em e d l em m e r, s am t t o v a r a m e dl em m e r. S t y r e t har i løpet av perioden avholdt 14 styremøter. Øvrig saksbehandling har foregått på e- p o s t, t el e f o n, o g i a r b e i d s m ø t e r. I t i l l e g g t i l v å r - o g h øs t d u g n a d b l e d e t o g s å i å r a v h o l d t e n v e l l y k k e t s o m m e r f es t i h a g e n i a u g u s t.

5 S i d e 5 S a m e i e t S o l h a u g e n S t y r e t h a r i p e r i o d e n i nf o rm e r t v i a o p p s l a g i o p p g a n g e n e o g p r. p os t o m b l a n t a n n e t : V e d l i k e h o l d s a n s v a r e t s o m s e k s j o n s e i e r e e r p å l a gt n å r d e t g j e l d e r m al i n g a v t r e v e r k i v i n d u e r o g b a l k o n g d ø r i eg e n s ek s j o n V a l gm u l i g h et e r f o r m a r k i s e r ( u l i k e d e s i g n i n n e n g u l f a r g e n ) S a m e i e t s f o r b u d m o t s y k k e l p a r k e r i n g i o p p g a n g e n e 1 ) G j e n n o m f ø r t e p r o s j e k t e r 1. 1 S e k s j o n e r i n g a v g j e n n o m g å e n d e r ø r s y s t e m t i l r a d i a t o r e r F ø r o p p s t a r t a v f y r i n g s s es o n g e n bl e a n l e g g e t s g j e n n om g å e n d e r ø rs y s t em s ek s j o n e r t i t r e d e l e r o g k r a n e r m o nt e r t i h h v 23 o g 1 5 A. D e t t e f o r at n e dt a p p i n g a v v a n n t i l r a d i a t o r e r i f r e m t i d e n s k a l k u n n e s k j e ut e n a t d e t b e r ø r e r h e l e s am e i e t V a r m e k a b l e r i R u n d i n g e n V a rm e k a b l e r i t a k r e n n e r o g n e d l øp s r ø r e r s k i f t e t u t s l i k a t v i f r em o v e r s k a l u n n g å p r o b l e m e r m e d i s t a p p e r f r a t a k et. N B! V a rm ek a b e l e n b e t j e n e s m a n ue l t v e d b e h o v O p p g r a d e r i n g g r ø n t o m r å d e v / 2 9 G r ø n t om r å d e t u t e n f o r C o l l e t t s g a t e 2 9 b e r o p p g r a d e r t m e d n y p l e n s a m t n y b e p l a nt i n g a v s am m e t y p e b u s k e r s om p å u t eo m r å d e t f o r ø v r i g. 1.4 Digital oppgradering sameiets kabel-t v a n l e g g O p p g r a d e r i n g a v s a m e i e t s t v -anlegg til digital-t v b l e gj e n n om f ø r t r et t f ø r s om m e r e n, j f r. å r s m øt e t s v e d t ak. L e v e r a n d ø r e r G e t o g v i h a r f åt t R i k s p a k k e n m ed c a 3 0 T V - k a n a l e r o g 1 5 r a d i o k a n a l e r, M e r k o s t n a d e n c a b e l as t es f e l l es k o s t n a d e n e M å l i n g a v e v t. s t r å l i n g f r a T e l e n o r -a n t e n n e E t t e r ø ns k e f r a å rs m ø t e t i , ut f ø r t e T e r j e E u g e n H o l t e m å l i n g a v h ø y f r e k v e n t s t r å l i n g i t r e l e i l i g h e t e r i h h v. C o l l et t s g a t e 1 5 b, 1 5 d o g 1 7 o g p å t ak e t d e n i tidsrommet kl S t r å l i n g f r a e n s e n d e r v a r i e r e r m e d r e t n i n g e n. M å l i n g e n e v i s t e a t s t r å l i n g e n i l e i l i g h e t e n e i h o v e d s ak k om u t e n f ra ( f r a a n d r e s e n d e r e o g i k k e f r a s en d e r e n p å t a k et ) o g f r a t r å d l ø s e r u t e r e. F o r å r e d u s e r e h ø y f r e k v e n t s t r å l i n g i l e i l i g h et en e a n b e f a l e s b e b o e r e å k o b l e f r a d e t t r å d l ø s e o m n a t t e n e l l e r g å o v e r t i l å b r u k e k a b e l. F a s t t e l e f o n g i r l a n g t m i n d r e s t å l i n g e n n m o b i l t e l e f o n. M å l e r e s u l t a t e n e e r a r k i v e r t i s a m e i e t s a r k i v 1. 6 M a r k i s e r S t y r e t v e d t o k i f j o r a t m a r k i s e r f r e m o v e r s k a l h o l d e s i n n e n f a r g e n g u l, o g h a r i å r f u n n e t f r em t i l t r e f o r s k j e l l i g e m a rk i s e d e s i g n i n n e n g u l f a r g e n s om p a s s e r g od t t i l b y g g e t o g s i k r e r a t v i u n n g å r e t u ø n s k e t s t o r t s p r i k a v g u l f a r g e r. G o d i n f o rm as j on om d et t e b l e h e n g t o p p i a l l e o p p g a n g e r p å v å r p a r t e n o g v i l b l i h e n g t o p p i g j e n d e n n e v å r e n. A l l e s om v i l a ns k af f e s e g m a r k i s e r m å f o r h o l d e s e g t i l d e t t e H i s t o r i e g r u p p e S t y r e t h a r g i t t f u l l m ak t t i l s e l v o p p n e v n t «h i s t o r i e g r u p p e» s om k a n s am l e i n n f o t o o g a n n e n d o k u m e n t a s j o n f r a D o b l o u g l ø k k a s h i s t o r i e m e d h e n b l i k k p å l ok a l p u b l i s e r i n g e v t. u t v i d e t b r u k. I n g e r -L i s e S t j e r n h o l m F e h n, R a n d i B e l s e t h o g B i t t e n A r n ø h o l d e r i

6 S i d e 6 S a m e i e t S o l h a u g e n p r o s j e k t e t o g e r s i k k e r t m ot t ak e l i ge f o r t i p s. E v t. b r u k a v i n ns am l et m a t e r i a l e m å v æ r e a v k l a r t m e d d e s om h a r l e v e r t d et t e s am t m e d s t y r e t. 2 ) P å g å e n d e p r o s j e k t e r 2. 1 V e d l i k e h o l d a v s a m t l i g e v i n d u e r o g v e r a n d a d ø r e r i l e i l i g h e t e n e N ø d v e n d i g v e d l i k e h o l d a v t r e v e r k i v i n d u e r o g b a l k o n g d ø r s t a r t e t o p p s om m e r e n o g f o r t s a t t e i V e d l i k e h o l d e t g j e n n o m f ø r e s s l i k s om f o r r i g e g a ng v e d a t h v e r e n k e l t s am e i e r t a r a n s v a r f o r s i n s e k s j o n, e nt e n m a n u t f ø r e r a r b e i d e t s e l v el l e r i n n k j ø p e r h j el p. M a l i n g o g u t s t y r be k o s t e s a v s am e i e t o g k j ø p es i n n a v s t y r e t. V e d u t g a n g e n a v e r d e t u t l e ve r t m a l i n g t i l o v e r h a l v p a r t e n a v s ek s j o n s e i e r n e o g a r b e i d e t e r d e r m e d i k k e f e r d i g s t i l t s om p l a n l a g t. S o m m e r e r t r e d j e o g s i s t e s e s o n g f o r f e r d i g s t i l l i n g a v p r o s j ek t e t o g s am e i e r e g i s f r i s t t i l å s ø r g e f o r s e l v å f e r d i g s t i l l e a r b e i d et i s i n s e k s j o n i n n e n 3 0. j u n i D e r e t t e r v i l s t y r e t m åt t e h e n t e i n n t j e n e s t e n ek s t e r n t o g f å d e n u t f ø r t p å s am ei e r s v e g n e o g b e k os t n i n g, s l i k a t v i f å r a l t f e r d i g s t i l t i i n n e v æ r e n d e å r N y t t s ø p p e l r o m M o d e r n i s e r i n g a v d a g e n s s ø p p e l hå n d t e r i n g b l e v e d t a t t p å å r s m ø t et i f j o r o g p r o s es s e n m e d å e t a b l e r e e t f e l l e s s ø p p e l r o m f o r h e l e s a m e i et i d e l e r a v d et ga m l e o l j ef y r r o m m e t ( s om n å e r f r i s t i l t e t t e r om l e g g i n g t i l f j e r n v a rm e ) e r i g a n g. A k s e p t f r a h h v. B y a n t i k v a r e n o g P l a n - o g B y g n i n g s et a t e n e r i n nv i l g e t o g d et k om i n g e n i n ns i g e l s e r p å n a b o v a r s l e r. R o m m e t s k a l g i p l a s s t i l 1 2 s ø p p e l k a s s e r, h v o r a v f i r e t i l p a p i r. I n n g a n g t i l s ø p p e l r om m e t b l i r f r a C o l l e t t s g a t e g j e n n om n y dø r. Om l e g g i n g e n b e t y r b l. a. r e d u s e r t e v a k t m e s t e r u t g i f t e r o g k om m u n a l e s ø p p e l a v g i f t e r s a m t a t p a p i r c o n t a i n e r e f o r s v i n n e r f r a u t e o m r å d e t. U t g i f t e n e t i l p r o s j e k t e t s t i p u l e r es t i l m el l om o g k r o n e r. I n v e s t e r i n g e n v i l d e rm e d v æ r e s p a r t i n n p å f å å r F a s a d e n m o t r u n d k j ø r i n g e n / R u n d i n g e n D e n p l a n l a g t e o p pm al i n g a v m u r e n s am t b a l k o n g v e g g e n t i l h ø r e n d e 1 5 d f o rs k y v e s t i l U t l e i ef o r h o l d l e i l i g h e t e r o g t i d l. v a s k e r i e r S am e i e t s u t l e i e l ei l i g h e t e r i h h v. n r 1 5 o g 2 7 h a r h a t t s t a b i l t u t l ei e f o r ho l d i h e l e p e r i o d e n, m e d b e h o v f o r k u n m i n d r e, n o rm a l t v e d l i k e h o l d. S am e i et s u t l e i e a v t i d l i g e r e v a s k e r i e r i h h v n r 1 9 o g 2 5 t i l e nk el t s am e i e r h a r f o r t s a t t i , p å s am m e v i l k å r s om t i d l i g e r e. Å r l i g e l e i e i n n t ek t e r f r a d e t o l e i l i g h e t e r o g d e t o n e d l a g t e v a s k e r i l ok a l e r ut g j ø r i a l t k r , H M S H e n s y n t i l h e l s e, m i l j ø - o g s i k k e r h e t ( H M S ) h a r i n n g å t t i s t y r e t s a r b e i d s r u t i n e r o g d et t e h a r v æ r t i v a r e t a t t p å e n h e ns i k t s m e s s i g m åt e.

7 S i d e 7 S a m e i e t S o l h a u g e n 3 ) E v e n t u e l l e / f r em t i di g e p r o s j e k t e r 3. 1 V e d l i k e h o l d t a k S t y r e t h a r f u l gt o p p t a k et s v e d l i k e h o l d s b e h o v. D e t h a r v æ rt e nk e l t e m i n d r e l e k k a s j e r i p e r i o d e n, m e d p å f ø l g e n d e r e p a r a s j o n e r. S t y r e t v i l i m i d l e r t i d a n b ef a l e a t u t r e d n i n g e v n t. p l a n l e g g i n g a v e n t ot a l r e h a b i l i t e r i n g i g a n g s e t t e s i , h e r u n d e r an b u d s i n n h e n t i n g. Om k os t ni n g e n e t i l e n t a k r e h a b i l i t er i n g i m p l i s e r e r e t n y t t l å n e o p p t ak, o g d e t f o r d r e r a t s a m e i e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g v e d t a r i g a n g s e t t i n g e n t e n p å o r d i næ r t e l l e r p å e t e v e n t u e l t e k s t r a o r d i n æ r t m ø t e S t a t us s o i l r ø r D e t h a r i k k e v æ rt r e g i s t r e r t n o e n s k a d e r p å s o i l r ø r i p e r i o d e n o g s t y r e t v u r d e r e r s i t u as j o n e n f o r u t s k i f t n i n g s om u f or a n d r e t, d e t v i l s i u n d e r o bs e r v a s j on. D e t s y n es h e n s i k t s m e s s i g å g å f o r ut s k i f t i n g f ø r s t n å r d e t e r r e g i s t r e r t et v i s s t s k a d e o m f a n g / f o r s i k r i n g s s ak e r p e r å r S a m e i e t s u t e a r e a l e r : g r ø n t o m r å d e r, s y k k e l p a r k e r i n g, s ø p p e l h å n d t e r i n g I f ø r s t e om g a n g h a r s t y r e t s ø r g e t f o r o p p g r a d e r i n g u t e n f o r n r 2 9 s am t i g a n gs a t t o m l e g g i n g a v d a g e n s s ø p p e l h å n d t e r i n g, s om b l. a. b e t y r a t r e n o v a s j on s e t a t e ns s k j em m e n d e p a p i r c o n t ai n e r e v i l f or s v i n n e f r a f o r h a g e n e. 4 ) D i v e r s e a n n e t 4. 1 V a rm t v a n n s om b l e k a l t e l l e r f o r s v a n t I a u g u s t f o r s v a n t v a rm v a n n e t i d e l e r a v a n l e g g e t. D e t t e s k r e v s e g f r a e n f e i l m o n t e rt v a s k em as k i n i e n ut l e i es e k s j o n. He r l ø p s å k a l d t v a n n o v e r i v a rm t v a n n s r ø r e t, o g v a r m e n f o r s v a n t f o r f l e r e b e b o e r e v e d e n k e l t e a n l e d n i n g e r. R ø r l e g g er f i rm a H o l l i R ø r o g s t y r e t u t f ø r t e f e i l s øk i f l e r e om ga n g e r o g b r u k t e m y e t i d p å å f i n n e å r s a k e n. Om k os t ni n g e n e t i l d e t t e b l e d e k k e t a v l e i e t a g e r i s e k s j o n e n. 4.2 Fellesvaskeri V a s k e r i e t i n r 1 5 C f u n g e r e r f r em de l e s n o e n l u n d e m e d e n m as k i n o g e n t ø r k e t r om m e l i f u n k s j o n. V as k em as k i n e n k a n b e n y t t e s g r a t i s s å l e n g e d e n n e e n n å f u n g e r e r. T i l t ø r k e t r om m e l e n f u n g e r e r f o rt s at t m y nt a u t om at e n (k r 5 ) S t a n d a r d n a v n e s k i l t p o s t k a s s e o g c a l l i n g -a n l e g g N y e p o s t k a s s e r o g n y t t c a l l i n g -a n l e g g v a r e n d e l a v r e h a b i l i t e r i n g a v o p p g a n g e r / i n n g a n g s p a r t i f o r e t p a r å r t i l b ak e. V i m i n n e r om a t d e t k u n m å b e n y t t e s s t a n d a r d s k i l t f o r b å d e p o s t k a s s e o g c a l l i n g -a n l e g g s om b e s t i l l es v i a s o l h a u g e st y r e r o m m e t. n e t. D e t e r i k k e t i l l a t t å s e t t e o p p e g n e n a v n e l a p p e r o g d e s om e n n å i k k e h a r f å t t o r d n e t m e d d e t t e, b e s g j ø r e d et. N B! N a v n e s k i l t v e d e g e n i n n g a n g s d ø r m o n t e r es p å k a rm e n o g i k k e på d ø r e n G r i l l p å b a l k o n g D e t e r i k k e t i l l a t t å g r i l l e p å b a l k o n g e n e, b å d e a v h e n s y n t i l b r a n n s i k k e r h e t o g n a b o e r. G r i l l i n g i b e g r e n s e t om f a n g k a n s k j e i f o r h a g e n e e l l e r b a k h a g e n f o r u t s a t t a t d e t i k k e e r t i l g e n a ns e f o r ø v r i g e b e b o e r e.

8 S i d e 8 S a m e i e t S o l h a u g e n 4. 4 K om m u n i k as j o n m e d s t y r e t D e f l es t e s am ei e r e h a r g j e n n om å r e t h e n v e n d t s e g t i l s t y r e t p e r t e l e f on, v e d p e r s o n l i g k o n t a k t, e l l e r v i a e -p o s t s o l h a u g e s t y r e r om m e t. n et. S t y r e t ø ns k e r h e n v e n d e l s e r om a k u t t e t i n g ( l ek k as j e r, i n n b r u d d, hæ r v e r k o. l i g n. ) o g a n d r e ak t u e l l e s a k e r v e l k om m e n R e h a b i l i t e r i n g v å t r o m o g k j ø k k e n S t a d i g f l e r e s am e i e r e v e l g e r å r e ha b i l i t e r e v å t r om o g k j øk k e n o g s t y re t s e r a t d e t e r n ø d v e n d i g å s t y r k e o g t y d e l i g g j ø r e s am ei e t s p r ak s i s f o r d et t e. S am e i e t h a r i f l e r e å r h a t t e n i n s t r u k s s om r e d e g j ø r f o r h v o r d a n d e n en k e l t e s e k s j o n s e i e r s k a l g å f r e m o g h v a s o m f o rm e l t m å v æ r e p å pl a s s f ø r op p s t a r t. I n s t r u k s e n e r ut l e v e r t t i l al l e e i e r e, s om p l i k t e r å f øl g e d e n n e f o rm e l t o g p r a k t i s k. L i k e v e l s k j e r i k k e r e h a b i l i t e r i n g e n a l l t i d f o r s k r i f t s m es s i g s om f o r e s k r ev e t. R es u l t at e t e r d å r l i g f a gm es s i g ut f ø rs e l, s om k a n g e n e r e r e s k a d e r p å k o r t e r e e l l e r l e n g e r s i k t, m e d i v e r s t e f al l b et y d e l i g e k o s t n a d e r f o r s am ei e r n e. D e t e r d e r f o r h e l t nø d v e n d i g å s k j er p e s am e i et s p r a k s i s f o r o p p f øl g i ng a v d e n e n k e l t e seksjonseier slik at de nødvendige tillatelser for søknadspli k t i g e t i l t ak e r p å p l as s f ø r o p p s t a r t a v a r b e i d e t. E n h v e r s am ei e r e r a n s v a r l i g f o r å bi d r a t i l a t g j e l d e n d e o f f e n t l i g e r e g e l v e r k o g s am e i e t s e g n e r e t n i ng s l i n j e r f ø l g es, s l i k a t v å r f e l l e s e i en d o m s i k r es. M e d n y p l a n - o g b y g n i n g s l o v s k j e r p e s l o v p å l a g t e r u t i n e r y t t e r l i g e r e. S t y r e t h a r i d e n f o r b i n d e l s e f å t t o p p g r a d e r t ek s i s t er e n d e i n s t r uk s, s om i s i n h e l h e t k an l e s es i h e r v æ r e n d e å r s b e r e t n i n g. F r a i n s t r u k s e n m i n n e r v i om n o e n p r i n s i p i e l l e k j ø r e r e g l e r : V e d t i l t a k s o m b e r ø r e r f e l l e a r e a l e r, b r a n n - og etasje s k i l l e r o g s om k r ev e r t i l g a n g t i l n a b os e k s j o n, s k a l s e k s j o n s e i e r l e v e r e b e s k r i v e l s e a v a r b e i d e t s om e r t e nk t g j e n n o m f ø r t i g o d t i d f ø r o p p s t a r t t i l s t y r et. S l i k e t i l t a k k r e v e r s ø k n a d f r a P l a n - o g b y g n i n g s e t a t e n i Os l o k om m u n e. U t f ø r e n d e e n t r e p r e n ø r ( e r ) s k al s i g n e r e p å a t s am e i et s i ns t r uk s e r l es t o g f o r s t åt t. K o p i m e d s i g n a t u r f r a e i e r o g u t f ø r e r s k a l l e v e r es t i l s t y r e t f ø r o p p s t a rt ( g j e l d e r o g s å s øk n a d s p l i k t i g e t i l t a k ). V e d s ø k n a ds p l i k t i g e t i l t ak s k al e i e r d e s s ut e n l e g g e f r e m i g a n g s e t t i n gs t i l l a t el s e f r a P l a n - o g b y g n i n gs e t at e n f o r s t y r e t f ø r o p p s t a r t av a r b e i d e t. N å r s øk n a d s p l i k t i g e a r b e i d e r e r f e rd i g s t i l t s k a l s ek s j o n s e i e r l e v e r e k op i a v f e r d i g a t t e s t f r a P l a n - o g b y g n i n gs et a t e n t i l s t y r et. Styret vil heretter opprette et arkiv for de pålagte tilla t e l s e r, a t t e s t e r m e d m e r f o r d e n e n k e l t e s ek s j o n s am t a n n e n r e l e va n t d o k um e n t as j o n, s l i k a t s am e i e t s i nt e r e s s e r i v a r e t a s ( i k k e m i n s t i f o r b i n d e l s e m e d e v t. f r e m t i d i g v a n n - o g a v l ø ps re h a b i l i t e r i n g ). D e r s om e n s ek s j o n s e i e r i k k e f ø l g er d e p å l a g t e f o r e s k r i f t e r, l i g g e r d e t i m p l i s i t t i s t y r e t s a n s v a r a t d et m e l d e s f r a t i l o f f e n t l i g e m y n d i g h e t e r om d e t t e. F o r ø v r i g g j ø r v i o p pm e rk s om p å f l g :

9 S i d e 9 S a m e i e t S o l h a u g e n E i e r a v l e i l i g h e t d e r u t f ø r t a r b e i d m e d f ø r e r u l e m p e e l l e r s k a d e f o r a n d r e b e b o e r e, s t å r p e r s o n l i g a ns v a r l i g f o r d et t e o g k an t i l l e g g es f u l l t e r s t a t ni n g s a ns v a r h v i s a r b e i d e t p å e t s e n e r e t i ds p u n k t s k u l l e p åf ø r e ek s t r a om k os t n i n g e r f o r s am e i et, e l l e r m e d v i rk e t i l e r s t a t n i n gs a v g r e n s n i n g p å s am e i et s f o rs i k r i n gs a v t a l e r. S t y r e t f o r b e h o l d e r s e g r e t t e n t i l o g s å å f r em m e r e g r e s s k r a v p å e n h e t e r s om e r o v e r d r a t t t r e d j e p a r t. V e d o v e r d r a g e l s e a v e i e n d om m e n t i l n y e i e r e r d et d e n e n k e l t e s e l v e i e r s a ns v a r å i n f o rm e r e s æ rs k i l t d e r s om a r b e i d s om b e s k r e v e t o v e r e r u t f ø rt. O p p g r a d e r t i n s t r u k s e r g j e n g i t t f o r a n v e d t e k t e n e i d e n n e å rs m ø t e i n nk a l l i n g e n. B E M E R K N I N G E R T I L Å R S R E G N S K A P E T S t y r e t m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t g i r e t r e t t v i s e n d e b i l d e a v s e l s k a p e t s e i e n d e l e r o g g j e l d, f i n a n s i e l l e s t i l l i n g o g r e s u l t a t. I n f o r m a s j o n o m s a m e i e t s f o r v e n t e d e ø k o n o m i s k e u t v i k l i n g e r o m t a l t i å r s b e r e t n i n g e ns p u nk t e r om k o s t n a d s ut v i k l i n g o g b u ds j e t t f o r S a m e i e t s e g e n k a p i t a l p r e r n e g a t i v m e d k r , -. D e n n e g a t i v e e g e n k a p i t a l e n s k y l d e s t i d l i g e r e s t ør r e v e d l i k e h o l d s om e r l å n e f i n a ns i e r t. F r em t i d i g d r i f t s o v e r s k u d d s k a l s n u s am ei e t s n e g a t i v e e g e n k a p i t al t i l å b l i p o s i t i v. Å r s r e g n s k a p e t f o r e r s at t o pp u n d e r f o r u t s e t n i n g a v f o r t s a t t d r i f t. D et b ek r e f t es h e r v e d a t f o r u t s e t n i n g e n om f o r t s at t d r i f t e r t i l s t e d e. R E S U L T AT Å r e t s r e s u l t a t p å k r ,- s o m f r em k om m e r i r es u l t at r e g n s k a p et f o r e s l å s o v e r f ø r t t i l e g e nk a p i t a l. I N N T E K T E R I n n t e k t e n e i v a r t i l s a m m e n k r ,- m o t b u d s j e t t e rt m e d k r ,-. An d r e i n n t ek t e r b es t å r a v a n t e n n e u t l e i e t i l T e l e n o r. S e n ot e 2 o g 3. K O S T N A D E R D r i f t s k o s t n a d e n e i v a r p å k r ,- m o t b u d s j et t e r t m e d k r , - s om e r et n e g a t i v t a v v i k p å k r , -. A v v i k i f o r h o l d t i l b u d s j e t t s k y l d es f ø l g e n d e : U t g i f t e r t i l k o n s u l e n t e r v a r b u d s j e t t e r t m e d k r , - m e n s r e g n s k a p e t v i s e r k r , -. D e t s k y l d e s i s i n h e l h e t u t g i f t e r i f or b i n d e l s e m e d b y g g e s øk n a d e n f o r d e t n y e s ø p p e l r om m e t. D r i f t o g v e d l i k e h o l d b l e b u ds j e t t e r t m e d k r ,-, m e ns r e g n s k a pe t v i s e r k r , -. H o v e d å r s a k e n t i l a v v i k et e r at p r o s j e k t et m e d om b y g g i n g e n a v e n d e l a v f y r r om m et t i l n yt t s ø p p e l r om, s om v a r b u d s j et t e r t m e d , -, i h o v e d s ak v i l b l i g j en n o m f ø r t i / n es t e r e g n s k a p s p e r i o d e D e t e r i m i d l e r t i d b r u k t k r , - m e r e n n b u d s j e t t e rt p å v v s. D e t e r m o nt e r t n y e s t o p p ek r a n e r p å h o v e d s t r ek k. D e t e r o g s å b r u k t k r , - m e r e n n b u d s j e t t e r t p å e l ek t r o a r b e i d e r. D e t s k y l d e s i h o v e d s a k m o n t e r i n g a v v a rm ek a b l e r i t ak r e n n e r o g r e p a r a s j o n a v c al l i n g a n l e g g. D e a n d r e k o n t o e n e h a r m i n d r e a vv i k. E n e r g i / f y r i n g v a r b u d s j e t t e r t m e d k r , - m e n s r e g n s k a p e t v i s e r k r , -. D e t s k y l d es d y r e r e s t r øm o g e n k a l d e re v i n t e r.

10 S i d e 1 0 S a m e i e t S o l h a u g e n D e t v a r i k k e b u d s j et t e r t m e d f i n a ns i n n t ek t e r f o r , m e ns r e g ns k ap e t v i s e r k r , - p l u s s i n n t ek t p å k r ,- som gjelder overskudd tilbakebetalt fra Gjensidige Forsikring. R e v i s o r s h o n o r a r f o r r e g n s k a p s å re t e r f o r r e v i d e r i n g a v s e l s k ap e t s r e g ns k a p o g f o rm u e s f o r v a l t n i n g. R e v i s j o ns h o n o r a r e t f r em k om m e r s om e g e n p o s t i r e s u l t at r e g n s k a p e t. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e nk e l t e t a l l e ne i d r i f t s o v e r s i k t e n o g t i l b a l a ns e n, s am t d e e t t e r f ø l g e n d e r e g n s k a p s n ot e n e ( s e b a k e r s t i å r s b e r e t ni n g e n ). S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d h e n d e l s e r e t t e r s om p å v i r k e r r e gn s k a p et i v e s e n t l i g g r a d. K O S T N A D S U T V I K L I N G R E N T E R R e n t e s a t s e n e i OB O S E i e n d om s f o r v a l t n i n g A S p r. d e n : R e n t e r p å d r i f t s k o n t o : 0, 1 0 % R e n t e r p å s p a r ek o n t o : 3, 0 0 % u n d e r k r , 0 5 % f r a k r t i l k r 2 m i l l. 3, 1 0 % o v e r kr 2 mill F O R S I K R I N G B y g n i n g s f o rs i k r i n g e n øk e r f r a t i l m e d c a. 3 %. D e n n e ø k ni n g e n i n k l u d e r e r 0, 9 % ø k n i n g i b y g g e i n d e k s e n o g s om r e f l ek t e r e r p r i s o p p g a n g e n p å h å n d v e r k s t j e n es t e r. D e n n e i n d e k s ø k n i n g e n e r l i k f o r a l l e f o r s i k r i n gs s e l s k a p e r. Ut o v e r d e t t e f o r et a r f o r s i k r i n g s s e l s k a p e n e i n d i v i d u e l l pr i s j u s t e r i n g m e d b ak g r u n n i s am e i e t s e g e n s k a d es i t u as j o n. K O M M U N A L E A V G I F T E R R e n o v a s j o n s a v g i f t e n ø k e r m e d 3 8 %. I n g e n øk n i n g a v d e ø v r i g e a v gi f t e n e. Ø V R I G E K O S T N A D E R N å r d e t g j e l d e r d e ø v r i g e k o s t n a d e n e i b u d s j e t t e t h a r s t y r e t r e g n e t m e d e n g e n e r e l l p r i s s t i g n i n g.

11 S i d e 1 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I N N T E K T S - OG K O S T N A D S O V E R S L AG F O R ( B u d s j e t t ) T i l o r i e n t e r i n g f o r s am ei e rm øt e t h ar s t y r e t s at t o p p e n o v e r s i k t o v e r be r e g n e d e d r i f t i n n t ek t e r o g d r i f t k o s t n a d e r i T a l l e n e e r v i s t s om e g e n k o l o nn e l e n g s t t i l hø y r e f o r r e s u l t a t o p ps t i l l i n g e n. B u d s j et t et v i s e r e t f o r v e n t e t d r i f t s re s u l t at p å k r ,- o g e t f o r v e n t e t å rs r e s u l t a t p å - k r ,-. O v e r s i k t e n e r b as e r t p å u e n d r e d e f e l l e s k os t n a d e r f o r å r e t I o v e r s i k t e n e r d e t t at t h e n s y n t i l de f o r h o l d s om e r n e v n t f o r a n. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e n k e l t e t a l l e ne i o v e r s i k t e n. O s l o, 1 5. f e b r u a r I s t y r e t f o r S a m e i e t S o l h a u g e n M a r g a r e t h B e l l i n g / s / J o s t e i n B a k k e / s / E l i s a b e t h T. J a h n / s / H å k o n E n g e b r e t h s e n / s / C h r i s t e r D y n n a / s /

12 1 2 S t a t s a u t o r i s e r t e r e v i s o r e r E r n s t & Y o u n g A S S a m e i e t S o l h a u g e n D r o n n i n g E u f e m i a s g a t e 6, N O O s l o O sl o At ri um, P. O. B ox 2 0, N O O s l o F o r e ta k sr e g i st e r e t : N O M V A T l f.: F ax : w w w. e y. n o M e d l e m m e r a v D e n n o r s k e R e v i s o r f o r e n i n g T i l å rs m øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n R E V I S O R S B E RE T N I NG U t t a l e l s e o m å r s r e g n s k a p e t Vi h a r r e vi d e r t å r s r e g n s k a p e t f o r S a m e i e t S o l h a u g e n, s o m b e s t å r a v b a l a n s e p e r 3 1. d e s e m b e r , r e s u l t a t r e g n s k a p f o r r e g n sk a p s å re t a v s l u t t e t p e r d e n n e d a t o e n o g e n b e s k r i ve l s e a v ve s e n t l i g e a n v e n d t e r e g n s k a p s p r i n si p p e r o g a n d r e n o t e o p pl ys n i n g e r. S t y r e t s a n sv a r f o r å r s r e g n s k a p e t S t y r e t e r a n s v a r l i g f o r å u t a r b e i d e å r s r e g n s k a p e t o g f o r a t d e t g i r e t r e t t v i s e n d e b i l d e i s a m s v a r m e d r e g n s k a p s l o ve n s r e g l e r o g g o d r e g n s k a p s sk i k k i N o r g e, o g f o r sl ik i n t e r n k o n t r o l l so m s t yr e t f i n n e r nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feili n f o r m a s j o n, v e r k e n so m fø l g e a v m is l i g h e te r e l l e r f e i l. R e v i s o r s o p p g a v e r o g p l i k t e r V å r o p p g a v e e r å g i u t t r yk k f o r e n m e n i n g o m d e t t e å r s r e g n sk a p e t p å b a k g r u n n a v v å r r e v i s j o n. Vi h a r g j e n n o m f ø r t r e v i s j o n e n i s a m s v a r m e d l o v, f o r s k r i f t o g g o d r e v i s j o n s s k i k k i N o r g e, h e r u n d e r I n t e r n a t i o n a l S t a n d a r d s o n A u d i t i n g. Revi sjo n s s t a n d a r d e n e k r e v e r a t v i e t t e r l e v e r e t i sk e k r a v o g p l a n l e g g e r o g g je n n om f ø re r r e vi s j o n e n f o r å o p pn å b e t r y g g e n d e si k k e r h e t f o r a t å r s r e g n sk a p e t i k k e i n n e h o l d e r v e s e n t l i g f e i l i n f o r m a s j o n. E n r e v i s j o n i n n e b æ r e r u t f ø r e l s e a v h a n d l i n g e r f o r å i n n h e n t e r e v i s j o n s b e vi s f o r b e l ø p e n e o g o p p l y s n i n g e n e i å r s r e g n sk a p e t. D e v a l g t e h a n d l i n g e n e a v h e n g e r a v r e v i s o r s s k j ø n n, h e r u n d e r v u r d e r i n g e n a v r i s i k o e n e fo r a t å r s r e g n s k a p e t in n e h o l d e r v e s e n t l ig f e il i n f o r m a s j o n, e n t e n d e t sk y l d e s m i s l i g h e t e r e l l e r f e i l. Ve d e n s l i k r i s i k o v u r d e r i n g t a r r e v i s o r h e n s y n t i l d e n i n t e r n e k o n t r o ll e n s om e r relevant for sameie t s u t a r b e id e ls e a v e t å r s r e g n sk a p s o m g i r e t r e t t v i s e n d e b i l d e. F o r m å l e t e r å utform e revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter om stendi ghetene, men ikke for å gi u t t r y k k f o r e n m e n i n g o m e f f e k t i v i t e t e n a v s a m e i e t s i n t e r n e k o n tr o l l. E n r e v i s j o n o m f a t t e r o g s å e n v u r d e r i n g a v o m d e a n v e n d t e r e g n sk a p s p r i n s i p p e n e e r h e n s i k t s m e s s ig e o g o m r e g n s k a p s e s t i m a t e n e u t a r b e i d e t a v l e d e l se n e r r im e l i g e, s a m t e n v u r d e r i ng a v d e n s a m l e d e p r e s e n t a s j o n e n a v å r s r e g n s k a p e t. E t t e r v å r o p p f a t n i n g e r in n h e n t e t r e v i s j o n s b e vi s t i l s t r e k k e l ig o g h en s i k ts m e ss i g s o m g r u n n l a g f o r v å r k o n k l u s j o n.

13 1 3 S a m e i e t S o l h a u g e n K o n k l u s j o n E t t e r v å r m e n i n g e r å r s r e g n sk a p e t f o r Sa m e i e t S o l h a u g e n a v g i t t i s a m s v a r m e d l o v o g f o r s k r i f t e r o g g i r e t r e t t v i s e n d e b i l d e a v s a m e i e t s f i n a n s i e l l e s t i l l i n g p e r 3 1. d e s e m b e r o g a v d e t s r e s u l t a t e r f o r r e g n s k a p s å r e t s o m b l e a v s l u t t e t p e r d e n n e d a t o e n i s a m s va r m e d r e g n s k a p s l o v e n s r e g l e r o g g o d r e g n s k a p s sk i k k i N o r g e. A n d r e f o r h o ld U t e n a t d e t h a r b e t y d n i n g f o r k o n k l u s j o n e n i a v s n i t t e t o v e r, v i l v i p r e s i s e r e a t b u d s j e t t a l l e n e i r e s u l t a t r e g n s k a p e t ik k e e r u n d e r l a g t r e v i s j o n. U t t a l e l s e o m ø vr i g e f o r h o ld K o n k l u s j o n o m å r s b e r e t n i n g e n B a se r t p å v å r r e vi s j o n a v å r s r e g n s k a p e t s o m b e s k r e v e t o v e n f o r, m e n e r vi a t o p p l y s n i n g e n e i å r s b e r e t n i n g e n o m å r s r e g n s k a p e t, f o r u t s e t n i n g e n o m f o r t s a t t d r i f t o g f o r s l a g e t t i l d i sp o n e r i n g a v r e s u l t a t e t e r k o n s i s t e n t e m e d å r s r e g n s k a p e t o g i s a m s v a r m e d l o v o g f o r s k r i f t e r. K o n k l u s j o n o m r e g i s t r e r i n g o g d o k u m e n t a s j o n B a s e r t p å v å r r e v i s j o n a v å r s r e g n s k a p e t s o m b e s k r e v e t o v e n f o r, o g k o n t r o l l h a n d l i n g e r v i h a r f u n n e t n ø d v e n d i g i h e nh o l d t i l i n te r n a s j o na l s t an d a r d f o r a t te s t a s j o n s o p p d r a g ( I S A E ) «A t t e s t a s j o n s o p p d r a g s o m i k k e e r r e v i s j o n e l l e r b e g r e n s e t r e v i s j o n a v h i s t o r i s k f i n a n s i e l l i n f o r m a s j o n», m e n e r vi a t s t y r e t h a r o p p f y l t s i n p l ik t t i l å s ø r g e f o r o r d e n t l i g o g o v e r s i k t l i g r e g i s t r e r i n g o g d o k u m e n t a s j o n a v s a m e i e t s r e g n s k a p s o p p l ys ni n g e r i s a m s v a r m e d l o v o g g o d b o k f ø ri n g ss k i k k i N o r g e. O s l o, 2 1. f e b r u a r ER N S T & YO U N G A S K j e ti l A n d e r s e n s i g n.

14 1 4 S a m e i e t S o l h a u g e n R E S U L T A T R E G N S K A P Regnskap Regnskap B u d s j e t t B u d s j e t t N o t e D R I F T S I N N T E K T E R : Innkrevde felleskostnader Vaskeri Andre inntekter S U M D R I F T S I N N T E K T E R D R I F T S K O S T N A D E R : Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold F o r s i k r i n g e r Kommunale avgifter Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader S U M D R I F T S K O S T N A D E R D R I F T S R E S U L T A T F I N AN S I N N T E K T E R / -K O S T N A D E R : Finansinntekter Finanskostnader R E S. F I N AN S I N N T. / -K O S T N A D E R Å R S R E S U L T A T O v e r f ø r i n g e r : Udekket tap Reduksjon udekket tap

15 1 5 S a m e i e t S o l h a u g e n E I E N D E L E R B A L A N S E N o t e A N L E G G S M I D L E R O M L Ø P S M I D L E R Restanser felleskostnader Kortsiktige fordringer D r i f t s k o n t o i O B O S Sparekonto i OBOS S U M O M L Ø P S M I D L E R S U M E I E N D E L E R E G E N K A P I T A L O G G J E L D E G E N K A P I T A L Udekket tap S U M E G E N K A P I T A L G J E L D L A N G S I K T I G G J E L D Pante- og gjeldsbrevlån S U M L A N G S I K T I G G J E L D K O R T S I K T I G G J E L D Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Skyldig offentlig myndigheter Annen kortsiktig gjeld S U M K O R T S I K T I G G J E L D S U M E G E N K A P I T A L O G G J E L D P a n t s t i l l e l s e Garantiansvar 0 0 O S L O / S T Y R E T F O R S A M E I E T S O L H A U G E N M A R G A R E T H B E L L I N G /s/ J O S T E I N B A K K E /s / E L I S A B E T H T. J A H N /s / H Å K O N E N G E B R E T H S E N /s/ C H R I S T E R D Y N N A /s/

16 1 6 S a m e i e t S o l h a u g e n N O T E : 1 R E G N S K A P S P R I N S I P P E R Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DnB NOR som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. V i r k n i n g s o m f ø l g e a v e n d r i n g i r e g n s k a p s p r i n s i p p. Boligselskapet har endret regnskapsprinsipp for kostnadsføring av styrehonorar. Tidligere har kostnadsført styrehonorar vært basert på en avsetning. I fremtiden vil man kostnadsføre styrehonoraret som blir vedtatt på årsmøtet det enkelte år. Virkningen i overgangsåret er at styrehonorar i 2010 fremgår med kr. 0 selv om honorar er utbetalt. Dette skyldes tilbakeføring av tidligere avsetning. N O T E : 2 I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R Lokaler Leieinntekter seksjon 95 og Felleskostnader Fellesutg.u/and.undersk.ford S U M I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R N O T E : 3 A N D R E I N N T E K T E R Telenor S U M A N D R E I N N T E K T E R N O T E : 4 S T Y R E H O N O R A R Det er ikke kostnadsført styrehonorar i regnskapet i Honorar til styret er utbetalt med kr , jfr. note 1. I tillegg har styret fått dekket bevertning for kr 829,jfr. note 10. Det har ikke vært noen ansatte i selskapet gjennom året. N O T E : 5 R E V I S J O N S H O N O R A R Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr

17 1 7 S a m e i e t S o l h a u g e n N O T E : 6 K O N S U L E N T H O N O R A R BA8 Rådgivende Ingeniører AS A l e x C h r i s t i a n s e n A r k i t e k t k o n t o r A S Juniperus feng shui Sandsdalens Tegnestue S U M K O N S U L E N T H O N O R A R N O T E : 7 D R I F T O G V E D L I K E H O L D Drift/vedlikehold bygninger D r i f t / v e d l i k e h o l d V V S Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Egenandel forsikring Kostnader dugnader -781 S U M D R I F T O G V E D L I K E H O L D N O T E : 8 K O M M U N A L E A V G I F T E R Vann- og avløpsavgift Feieavgift Renovasjonsavgift S U M K O M M U N A L E A V G I F T E R N O T E : 9 E N E R G I / F Y R I N G Elektrisk energi Strøm oljefyr el.bereder F j e r n v a r m e S U M E N E R G I / F Y R I N G N O T E : 1 0 A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R Container Skadedyrarbeid/soppkontroll Verktøy og redskaper Driftsmateriell L y s p æ r e r o g s i k r i n g e r -895 Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer T r y k k s a k e r Andre kostnader tillitsvalgte -829 Andre kontorkostnader

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U e l a n d s ga t e 6 1 S am e i e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å S t. H a n s h

Detaljer

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 1 L o m m e d a l s t u n e t S a m e i e I n n k a l l i r t s n a m g e i e r m ø t i e 2 0 l 1 1 o r d i n æ O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L om m e d al s t u n et S am e i e, a v h o l d e s

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i H e r r e g å r d s t e r r a s s e n S am e i e a v h o l d e s T o r s d a g 2 5. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 i. Ljan 0 0 menighetshus,

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3.

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3. I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 4. a p r i l 2 0

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 i V as

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e U l l e r n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 p å L i l l e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s /

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s / 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s T i rs da g 3 1. 0

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 U l l e r n p a r B k o e l n i g s a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n p a r k e n B o l i g s am e i e,

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

K j r e æ b e b o e r!

K j r e æ b e b o e r! 1 W e l h a v e n s g a t e N r. 1 0 B o r e t t s l a g K j r e æ b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i T h o n b y g g e t S am e i e, a v h o l d e s t o r s d a g 2 2. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8 :0 0 i P i l e s t r e d e t 3 5,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s t i r s d ag 4. m a i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 i S t

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø v r e T ø y e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 3 1. m a rs 2 0 0 9, kl. 18.30 i Langerud Sykehjem.

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S m a rt a p a r t 2 B o r e t t s l a g, a v h o l d e s 3 1. m a i 2

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 12. m a i 2 0 0 9, k l. 1 8 3

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R i n g g a t en T e r r a s s e S am e i e, a v h o l d e s 2 4. m a rs 2 0 1 0, kl. 18 :00 i Lilleborg Kirke. T I L B E HA

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 8. m a r s 2 0 1 0, kl. 18.00 på Bjørnsletta skole,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i P i -1 l 3 e B s r t l, r a v e h d o e l t d es P t i a r s d k a g

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 Ordinært årsmøte i Solbakken Velforening, a v h o l d e s t o r s d a g 1 8. m a r s 2 0 1 0, k l. 2 0. 1 5 p å Ok s t a d S k o l e. T I L B E HA N D L I N G F O R

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s /

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i P r o f es s o r D a h l s gt 3 9 A S, a v h o l d es t i r s da g 2. j

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011.

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. 643 02.11.2011 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Ø v r e L j a n B o l i gs am e i e I I I, a v h o l d e s t o rs d a g 3 0. a p r i l 2 0 0 9, kl. 1800 i Nordstrand Eldresenter,

Detaljer

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet.

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet. Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 ØKONOMISK RAPPORT PR. 30.05.2011. Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 30.05.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader, Drift og vedlikehold

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 C a s i n e t t o B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-.

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2012. 643 18.09.2012 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2012. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2014 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2015 Revisjonsberetning for 2014. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie

Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011 Draugen Park Borettslag Årsregnskap 011 7 Note 0 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag og god

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 1 Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie 1 Solsiden 1 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten. " kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten.  kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS o Arsregnskap Beboerforeningen Bassengtomten 2014 " kjeldsberg Eiendomsforvaltninq AS Beboerforeningen ------------------~~ ResultatregnskaQ Bassengtomten Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader

Detaljer

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Resultatregnskap Note 2012 2011 Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Lønnskostnader m.m. 2 91 280 34 230 Annen driftskostnad 2 618 533 178 140 Driftsresultat -35

Detaljer

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER 2007 2006 2007 2008 Innbetaling til fellesutgifter (note 6) 11 071 968 11 013 078 11 013 078 11 071 968 Vedlikeholdsinntekt

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti 1 Det innkalles til ordinært sameiermøte i Lindeberglia Boligsameie Tid og sted: Tirsdag 14.4.215 kl 17. vaskeriet i Furuset sameie. Saksliste 1. Konstituering 1.1. Valg av møteleder 1.2. Valg av sekretær

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie

Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie 1 Lommedalstunet Sameie Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Solsiden 2 Boligsameie Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS 1 Øvre Foss 6 AS Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 2009

Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 2009 Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 29 Note 29-2 28-2 29 2 Inntekter Felleskostnader Annen driftsinntekt 2 5 73 528 258 3 5 383 4 256 23 5 76 2 249 5 5 4 2 239 6 driftsinntekter 5 989 829 5 639 263 5

Detaljer

Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1

Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1 1 Tangerudhagen Boligsameie 1 Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Solsiden 4 Boligsameie, avholdes tirsdag 8. mars 2011, kl. 18.00 på Radisson SAS hotellet i Nydalen. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Noter til årsregnskapet

Noter til årsregnskapet Noter til årsregnskapet Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006 Note 1 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet bestående av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger er avlagt i samsvar med regnskapsloven av 17. Juli 1998 og god regnskapsskikk for små foretak. Eiendeler

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes tirsdag 22. april 2008, kl. 18.00 i Oslo Misjonskirke Betlehem på Abildsø, Ungdomssalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer