I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e"

Transkript

1 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 9. m a r s , k l i 1. e t g., F a l b es g a t e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k e n s o m g å r f r a S of i es g a t e n e d t i l Hø g s k o l es e n t e r e t. N å r e n k o m m e r f r a S o f i e s p l a s s o g g å r f o r b i S of i e s M at o g V i n h us, e r d e t d en g a t a s o m g å r n e d t i l h ø y r e f ø r e n k o m m e r t i l B u n n p r i s. L o k a l e t d i s p o n e r e s a v H ø g s k o l e n. ) T i l b e h a n d l i n g f o r e l i g g e r : 1. K O N S T I T U E R I N G A ) V a l g a v m ø t e l e d e r B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g a v r e f e r e n t o g e n s e k s j o n s e i e r t i l å u n d e r s k r i v e p r o t o k o l l e n D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n 2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 4. B U D S J E T T F O R G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 6. I N N K O M N E F O R S L A G a ) S t y r e t f o r e s l å r t i l l e g g t i l 4 i s a m e i e t s v e d t e k t e r F o r s l a g e t, s am e i et s h u s o r d e ns r e g l e r o g v e d t e k t e r e r t a t t i n n s om e g ne v e d l e g g. 7. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v s t y r e l e d e r f o r 1 å r B ) V a l g a v 2 s t y r em e d l em m e r f o r 2 å r C ) V a l g a v 3 m e d l em m e r t i l v a l g k o m i t é O s l o, 1 5. f e b r u a r S t y r e t i S a m e i e t S o l h a u g e n M a r g a r e t h B e l l i n g / s / J o s t e i n B a k k e / s / E l i s a b e t h T. J a h n / s / H å k o n E n g e b r e t h s e n / s / C h r i s t e r D y n n a / s / I s a m e i e r m ø t e t h a r s a m e i e r n e s t e m m e r e t t m e d e n s t e m m e f o r h v e r s e k s j o n d e e i e r. S am e i e r e n h a r r e t t t i l å m ø t e v e d f u l l m e k t i g. R e g i s t r e r i n g s b l a nk e t t e n l e v e r e s i ut f y l t s t a n d v e d i n n g a n g e n.

2 S i d e 2 S a m e i e t S o l h a u g e n T I L L I T S V A L G T E Å R S B E R E T N I N G F O R S i d e n f o r r i g e o r d i n æ r e s am e i e rm øt e h a r s am e i et s t i l l i t s v a l g t e v æ r t f øl g e n d e : S T Y R E T L e d e r M a r g a r e t h B e l l i n g C o l l e t t s G a t e 1 5 A S t y r e m e d l e m J o s t e i n B a k k e C o l l e t t s G a t e 1 5 D S t y r e m e d l e m E l i s a b e t h T. J a h n C o l l e t t s G a t e 1 9 S t y r e m e d l e m H å k o n E n g e b r e t h s e n C o l l e t t s G a t e 2 9 B S t y r e m e d l e m C h r i s t e r D y n n a C o l l e t t s G a t e 2 3 V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T V a r a m e d l e m R a n d i B e l s e t h C o l l e t t s G a t e 1 5 A V a r a m e d l e m D i n o H o c k i c C o l l e t t s G a t e 1 7 V A L G K O M I T E E N V a l g k om i t é R u n e A a l e -H a n s e n C o l l e t t s G a t e 1 5 C V a l g k om i t é I n g e r -L i s e F e h n C o l l e t t s G a t e 2 3 V a l g k o m i t é T o n e K i l l i n g m o C o l l e t t s G a t e 1 7 G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M S A M E I E T T I L L I T S V A L G T E O G A N S A T T E A v s am e i e t s 5 s t y r em e d l em m e r e r d e t 2 k v i n n e r o g 3 m e n n. S a m e i e t e r p o s i t i v t i l l i k e s t i l l i n g o g t a r s i k t e p å at d et i k k e f o r e k om m e r f o r s k j e l l s b e h a n d l i n g p å g r u n n a v k j ø n n v e d v a l g o g a ns e t t e l s e r. S am e i e t f ø l g e r a r b e i d s m i l j ø l o v e n s b e s t em m e l s e r o g t i l s t r e b e r et g o d t a r b e i d s m i l j ø. S am e i e t h a r i n g e n a ns a t t e. F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N F o r r e t n i n g s f ø r s e l e n e r i h e n h o l d t i l k o n t r ak t u t f ø r t a v OB O S E i e n d om s f o r v a l t n i n g A S. A u t o r i s e r t r e g ns k a ps f ø r e r ( o p p d r ag s a n s v a r l i g ) e r r e g ns k a ps s j e f E g i l H a v r e, O B OS. S am e i e t s r e v i s o r e r E r n s t & Y o u n g A S. E I E N D O M M E N S am e i e t b e s t å r a v 9 6 s ek s j o n e r. S a m e i e t e r r e g i s t r e r t i F o r e t a k s r e gi s t e r e t i B r ø n n ø ys u n d m e d o r g a n i s a s j o ns n um m e r S a m e i e t l i g g e r i O s l o k o m m u n e o g h a r f ø l g e n d e g å r d s - o g b r u k s n um m e r : M e d e i e r s e k s j o n f o r s t å s s am e i e a nd e l i b e b y g d e i e n d om m e d t i l k n y t t e t e n e r e t t t i l b r uk a v b o l i g e l l e r a n n e n b r uk s e n h et i e i e nd o m m e n. S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d a t d e t y t r e m i l j ø f o r u r e n s e s i v e s e n t l i g g r a d. S e l s k a p e t d r i v e r i k k e m e d f o r s k n i n g s - o g ut v i k l i n g s ak t i v i t e t e r.

3 S i d e 3 S a m e i e t S o l h a u g e n V A K T M E S T E R T J E N E S T E S am e i e t h a r a v t a l e om v a k t m e s t e rt j e n e s t e m e d Os l o R e n h o l d & V e d l i k e h o l d s s e r v i c e a s som k a n k o nt a k t e s p å t e l e f o n D e r s om i k k e a n n e t e r a v t a l t m e d s t y r e t p å f o r h å n d, m å s e k s j o ns e i e r p å r e g n e å m å t t e b e t a l e f o r p r i v a t e t j e n e s t e r s el v. F O R S I K R I N G S am e i e t s e i e n d om m e r e r f u l l v e r d i f o r s i k r e t i G j e ns i d i g e F o rs i k r i n g m ed p o l i s e n um m e r F u l l v e r d i f o r s i k r i n g v i l s i a t f o rs i k r i n g s s e l s k a p et h a r a ns v a r e t f o r a t s am ei e t t i l e n h v e r t i d h a r d e r i k t i g e f o rs i k r i n g s s um m e r. E n f o r u t s et n i n g f o r d e t t e e r a t f o r s i k r i n g s s e l s k a p et f å r m e l di n g om v e s e nt l i g e v e r d i øk n i n g e r p å b y gn i n g e r, f. e k s. v e d r e h a b i l i t e r i n g e l l e r p å b y g g i n g. V e d t o t a l s k a d e s k al e r s t a t n i n gs b e l ø p et d e k k e o p p f ø r i n g a v n y b y g n i n g a v s am m e s t a n d a r d o g s t ø r r e l s e. F o r s i k r i n g e n o m f a t t e r o g s å b y g n i n g s m e s s i g e f o r a n d r i n g e r s om d e n e n k e l t e s ek s j o n s e i e r g j ø r i n n e i b o l i g e n. D e n e n k e l t e s e k s j o n s e i e r m å s e l v s ø r g e f or å h a h j em f o r s i k ri n g s o m d e k k e r i n n bo og l ø s ø r e. H v i s s am e i e t s f o rs i k r i n g s k a l b e n y t t e s, m å b e b o e r n e s t r a k s m e l d e s k a d e n t i l F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S t l f f a k s E-m a i l f o r s i k r i n o b o s. n o. O p p f ø l g i n g a v f o r s i k r i n g ssak e r b l i r g j o r t a v F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i OB O S. B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I h e n h o l d t i l f o r s k r i f t e n e s k a l d e t v æ r e i n s t a l l e r t r ø y k v a r s l e r o g b r a n n s l o k n i n g s a p p a r a t e l l e r b r a n n s l a n g e i a l l e l e i l i g h e t e n e. E i er / b e b o e r h a r a n s v a r e t f o r a t u t s t y re t e r t i l s t e d e o g f u n g e r e r. H M S F o r s k r i f t o m s y s t e m a t i s k h e l s e -, m i l j ø - o g s i k k e r h e t s a r b e i d i v i rk s om he t e n ( I n t e r n k o n t r o l l f o r s k r i f t e n ) b l e f a s t s a t t v e d k g l. r e s. 6. d e s e m b e r m e d v i r k n i n g f r a 1. j a n u a r F o r s k r i f t e n s t i l l e r k r a v t i l at d e n e nk e l t e v i r k s om he t s k a l s y s t em a t i s e r e a r b e i d e t m e d å e t t e r l e v e b e s t em m e l s e n e i l o v e r o g f o r s k r i f t e r g i t t a v d e t o f f e n t l i g e. B o l i g s e l s k a p e r d e f i n e r t s o m v i r k s o m h e t o g s k a l d e r f o r h a i nt e r n k o n t r o l l s y s t em. D e t t e o m f a t t e r b l a n t a n n e t k o nt r o l l s ys t em o g o p pf ø l g i n g a v b r a n n v e r n, b y g g h e r r e f o r s k r i f t e r v e d b y g g e - o g a n l e g g s a r b e i d, l ek e p l as s e r o g e l ek t r i s k a n l e g g o g e l ek t r i s k u t s t y r h v o r f o r d e l i n g av ansvaret er gitt en slik tolkning: Sam eie t e r a ns v a r l i g f o r a t d et e l ek t r i s k e a n l e g g e t o g u t s t y r e t i f e l l es a r e a l e t t i l e n h v e r t i d e r i o r d e n. I f o r h o l d t i l a n l e g g o g ut s t y r i d e n e n k e l t e b o e n h e t e r d e t s t y r e t s p l i k t å g j ø r e e i e r o g / e l l e r b r u k e r a v d e n e n k e l t e l e i l i g h e t o p p m e r k s o m p å d e t a n s v a r s om de h a r f o r å h o l d e e l ek t r i s k u t s t y r i or d e n e t t e r g j e l d e n d e l o v o g f o r s k r i f t. L Å N S am e i e t h a r l å n i O B O S L å n & S p a r B o l i g s e l s k a p e r. S e b a l a ns e n s a m t n ot e i r e g n s k a p e t.

4 S i d e 4 S a m e i e t S o l h a u g e n T E L E N O R S am e i e t e r t i l s l u t t e t s am a r b e i d s a v t a l e n m e l l om T el e n o r o g OB O S E i e n d o m s f o r v a l t ni n g om r a b a t t o r d n i n g p å b r u k a v f as t t e l e f on o g b r e d b å n d s t e l ef o n f o r b e b o e r e m e d a b o n n em e nt i T e l e n o r. D e n e n k e l t e b e b o e r f å r o g s å r a b a t t v e d b e s t i l l i n g a v A D S L b r e d b å n d o g b r u k a v m o bi l t e l ef o n. Bestilling av mobiltelefoni- o g i nt e r n e t t j e n es t e r k a n g j ø re s p å w w w. o b o s. n o / t e l e n o r K A B E L -TV Get er leverandør av kabel-tv tjenester til sameiet, i tillegg til bredbånd, telefoni og digitalt v. G et s s e r v i c e t e l ef o n e r be t j e n t m a n d a g - f r e d a g m e l l om k l o g o g l ø r d a g - s ø n d a g m e l l o m k l o g F e i l m e l d i n g o g s u p p o r t k a n o g s å m e l d e s p å w w w. g e t. n o. G e t s k u n d e - o g s e r v i c em o t t ak e r l o k a l i s e r t i M a r i d a l s v e i e n i t i l k ny t n i n g t i l h o v e d k o n t o r e t. H e r k a n m a n bl a n t a n n e t h e n t e e l l e r b y t t e d e k o d e r, i nt e r n e t t m o d em o g " g j ø r d e t s e l v -p a k k e r " f o r t e l e f o n i. P å G e t s h j e m m e s i d e ww w. g e t. n o f i n n e r d u o v e r s i k t o v e r a k t u e l l e f o r h a n d l e r e i l o k al om r å d e t, s am t p r o d u k t i n f o rm as j o n o g b e s t i l l i n g s m u l i g h e t e r. O B O S o g G e t h a r i n n g å t t a v t a l e f o r b e b o e r e i b o l i g s e l s k a p e r f o r v a l t e t a v O B O S -k o ns e r n e t o m k o l l e k t i v a v t a l e p å D i g i t a l T V, i n t e r n e t t o g t e l ef o n t j e n es t e r. K o nt ak t k u n d et j e n e s t e n f o r m e r i n f o rm as j o n. Ingen m å gjøre inngrep i kabel-t v -a n l e g g e t s o m å s k r u a v d e k s e l e t p å a n t e n n e k o n t ak t e n o g f o r e t a o m - e l l e r t i l k o b l i n g e r. S l i k e i n n g r e p v i l k u n n e f o r å rs a k e f o r s t y r r e l s e r p å s i g n a l e n e t i l andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-t v a n l e g g e t. A V T A L E O M L E V E R A N S E A V E L E K T R I S K K R A F T OBOS har fremforhandlet avtale m ed LOS for leveranse av el-k r a f t. K r a f t f o r v a l t n i n g s a v t a l e n u t l ø p e r d e n S a m e i e t h a r t i l t r å d t d e n n e a v t a l e n. D e t t e g j e l d e r k u n s t r øm t i l f e l l e s om r å d e o g i k k e p r i v a t a b o n n em e n t f o r d e n e n k e l t e l e i l i g h e t. F J E R N V A R M E S am e i e t f å r l e v e r t f j e r n v a r m e f r a Ha f s l u n d F j e r n v a rm e A S. E N E R G I M E R K I N G F r a o g m e d b l e d e t o b l i g a t o r i s k m e d e n e n e r g i a t t e s t f o r a l l e b o l i g e r s om s k a l s e l g e s e l l e r l e i e s u t. N o r g e s V a s s d r a g s - o g e n e r g i d i r e k t o r a t ( N V E ) h ar a n s v a r e t f o r i m p l em e nt e r i n g e n a v o r d n i n g e n. P å w w w. e n e r g i m e r k i n g. n o k a n s e k s j o n s e i e r e n u t a r b e i d e e n e n e r g i a t t es t f o r s i n b ol i g. S T Y R E T S A R B E I D S t y r e t s a r b e i d h a r p å g åt t i p e r i o d en 7. a p r i l m a r s S t yr e t h a r b e s t å t t a v f em p e rs o n e r, h h v. s t y r e l e d e r o g f i r e s t y r em e d l em m e r, s am t t o v a r a m e dl em m e r. S t y r e t har i løpet av perioden avholdt 14 styremøter. Øvrig saksbehandling har foregått på e- p o s t, t el e f o n, o g i a r b e i d s m ø t e r. I t i l l e g g t i l v å r - o g h øs t d u g n a d b l e d e t o g s å i å r a v h o l d t e n v e l l y k k e t s o m m e r f es t i h a g e n i a u g u s t.

5 S i d e 5 S a m e i e t S o l h a u g e n S t y r e t h a r i p e r i o d e n i nf o rm e r t v i a o p p s l a g i o p p g a n g e n e o g p r. p os t o m b l a n t a n n e t : V e d l i k e h o l d s a n s v a r e t s o m s e k s j o n s e i e r e e r p å l a gt n å r d e t g j e l d e r m al i n g a v t r e v e r k i v i n d u e r o g b a l k o n g d ø r i eg e n s ek s j o n V a l gm u l i g h et e r f o r m a r k i s e r ( u l i k e d e s i g n i n n e n g u l f a r g e n ) S a m e i e t s f o r b u d m o t s y k k e l p a r k e r i n g i o p p g a n g e n e 1 ) G j e n n o m f ø r t e p r o s j e k t e r 1. 1 S e k s j o n e r i n g a v g j e n n o m g å e n d e r ø r s y s t e m t i l r a d i a t o r e r F ø r o p p s t a r t a v f y r i n g s s es o n g e n bl e a n l e g g e t s g j e n n om g å e n d e r ø rs y s t em s ek s j o n e r t i t r e d e l e r o g k r a n e r m o nt e r t i h h v 23 o g 1 5 A. D e t t e f o r at n e dt a p p i n g a v v a n n t i l r a d i a t o r e r i f r e m t i d e n s k a l k u n n e s k j e ut e n a t d e t b e r ø r e r h e l e s am e i e t V a r m e k a b l e r i R u n d i n g e n V a rm e k a b l e r i t a k r e n n e r o g n e d l øp s r ø r e r s k i f t e t u t s l i k a t v i f r em o v e r s k a l u n n g å p r o b l e m e r m e d i s t a p p e r f r a t a k et. N B! V a rm ek a b e l e n b e t j e n e s m a n ue l t v e d b e h o v O p p g r a d e r i n g g r ø n t o m r å d e v / 2 9 G r ø n t om r å d e t u t e n f o r C o l l e t t s g a t e 2 9 b e r o p p g r a d e r t m e d n y p l e n s a m t n y b e p l a nt i n g a v s am m e t y p e b u s k e r s om p å u t eo m r å d e t f o r ø v r i g. 1.4 Digital oppgradering sameiets kabel-t v a n l e g g O p p g r a d e r i n g a v s a m e i e t s t v -anlegg til digital-t v b l e gj e n n om f ø r t r et t f ø r s om m e r e n, j f r. å r s m øt e t s v e d t ak. L e v e r a n d ø r e r G e t o g v i h a r f åt t R i k s p a k k e n m ed c a 3 0 T V - k a n a l e r o g 1 5 r a d i o k a n a l e r, M e r k o s t n a d e n c a b e l as t es f e l l es k o s t n a d e n e M å l i n g a v e v t. s t r å l i n g f r a T e l e n o r -a n t e n n e E t t e r ø ns k e f r a å rs m ø t e t i , ut f ø r t e T e r j e E u g e n H o l t e m å l i n g a v h ø y f r e k v e n t s t r å l i n g i t r e l e i l i g h e t e r i h h v. C o l l et t s g a t e 1 5 b, 1 5 d o g 1 7 o g p å t ak e t d e n i tidsrommet kl S t r å l i n g f r a e n s e n d e r v a r i e r e r m e d r e t n i n g e n. M å l i n g e n e v i s t e a t s t r å l i n g e n i l e i l i g h e t e n e i h o v e d s ak k om u t e n f ra ( f r a a n d r e s e n d e r e o g i k k e f r a s en d e r e n p å t a k et ) o g f r a t r å d l ø s e r u t e r e. F o r å r e d u s e r e h ø y f r e k v e n t s t r å l i n g i l e i l i g h et en e a n b e f a l e s b e b o e r e å k o b l e f r a d e t t r å d l ø s e o m n a t t e n e l l e r g å o v e r t i l å b r u k e k a b e l. F a s t t e l e f o n g i r l a n g t m i n d r e s t å l i n g e n n m o b i l t e l e f o n. M å l e r e s u l t a t e n e e r a r k i v e r t i s a m e i e t s a r k i v 1. 6 M a r k i s e r S t y r e t v e d t o k i f j o r a t m a r k i s e r f r e m o v e r s k a l h o l d e s i n n e n f a r g e n g u l, o g h a r i å r f u n n e t f r em t i l t r e f o r s k j e l l i g e m a rk i s e d e s i g n i n n e n g u l f a r g e n s om p a s s e r g od t t i l b y g g e t o g s i k r e r a t v i u n n g å r e t u ø n s k e t s t o r t s p r i k a v g u l f a r g e r. G o d i n f o rm as j on om d et t e b l e h e n g t o p p i a l l e o p p g a n g e r p å v å r p a r t e n o g v i l b l i h e n g t o p p i g j e n d e n n e v å r e n. A l l e s om v i l a ns k af f e s e g m a r k i s e r m å f o r h o l d e s e g t i l d e t t e H i s t o r i e g r u p p e S t y r e t h a r g i t t f u l l m ak t t i l s e l v o p p n e v n t «h i s t o r i e g r u p p e» s om k a n s am l e i n n f o t o o g a n n e n d o k u m e n t a s j o n f r a D o b l o u g l ø k k a s h i s t o r i e m e d h e n b l i k k p å l ok a l p u b l i s e r i n g e v t. u t v i d e t b r u k. I n g e r -L i s e S t j e r n h o l m F e h n, R a n d i B e l s e t h o g B i t t e n A r n ø h o l d e r i

6 S i d e 6 S a m e i e t S o l h a u g e n p r o s j e k t e t o g e r s i k k e r t m ot t ak e l i ge f o r t i p s. E v t. b r u k a v i n ns am l et m a t e r i a l e m å v æ r e a v k l a r t m e d d e s om h a r l e v e r t d et t e s am t m e d s t y r e t. 2 ) P å g å e n d e p r o s j e k t e r 2. 1 V e d l i k e h o l d a v s a m t l i g e v i n d u e r o g v e r a n d a d ø r e r i l e i l i g h e t e n e N ø d v e n d i g v e d l i k e h o l d a v t r e v e r k i v i n d u e r o g b a l k o n g d ø r s t a r t e t o p p s om m e r e n o g f o r t s a t t e i V e d l i k e h o l d e t g j e n n o m f ø r e s s l i k s om f o r r i g e g a ng v e d a t h v e r e n k e l t s am e i e r t a r a n s v a r f o r s i n s e k s j o n, e nt e n m a n u t f ø r e r a r b e i d e t s e l v el l e r i n n k j ø p e r h j el p. M a l i n g o g u t s t y r be k o s t e s a v s am e i e t o g k j ø p es i n n a v s t y r e t. V e d u t g a n g e n a v e r d e t u t l e ve r t m a l i n g t i l o v e r h a l v p a r t e n a v s ek s j o n s e i e r n e o g a r b e i d e t e r d e r m e d i k k e f e r d i g s t i l t s om p l a n l a g t. S o m m e r e r t r e d j e o g s i s t e s e s o n g f o r f e r d i g s t i l l i n g a v p r o s j ek t e t o g s am e i e r e g i s f r i s t t i l å s ø r g e f o r s e l v å f e r d i g s t i l l e a r b e i d et i s i n s e k s j o n i n n e n 3 0. j u n i D e r e t t e r v i l s t y r e t m åt t e h e n t e i n n t j e n e s t e n ek s t e r n t o g f å d e n u t f ø r t p å s am ei e r s v e g n e o g b e k os t n i n g, s l i k a t v i f å r a l t f e r d i g s t i l t i i n n e v æ r e n d e å r N y t t s ø p p e l r o m M o d e r n i s e r i n g a v d a g e n s s ø p p e l hå n d t e r i n g b l e v e d t a t t p å å r s m ø t et i f j o r o g p r o s es s e n m e d å e t a b l e r e e t f e l l e s s ø p p e l r o m f o r h e l e s a m e i et i d e l e r a v d et ga m l e o l j ef y r r o m m e t ( s om n å e r f r i s t i l t e t t e r om l e g g i n g t i l f j e r n v a rm e ) e r i g a n g. A k s e p t f r a h h v. B y a n t i k v a r e n o g P l a n - o g B y g n i n g s et a t e n e r i n nv i l g e t o g d et k om i n g e n i n ns i g e l s e r p å n a b o v a r s l e r. R o m m e t s k a l g i p l a s s t i l 1 2 s ø p p e l k a s s e r, h v o r a v f i r e t i l p a p i r. I n n g a n g t i l s ø p p e l r om m e t b l i r f r a C o l l e t t s g a t e g j e n n om n y dø r. Om l e g g i n g e n b e t y r b l. a. r e d u s e r t e v a k t m e s t e r u t g i f t e r o g k om m u n a l e s ø p p e l a v g i f t e r s a m t a t p a p i r c o n t a i n e r e f o r s v i n n e r f r a u t e o m r å d e t. U t g i f t e n e t i l p r o s j e k t e t s t i p u l e r es t i l m el l om o g k r o n e r. I n v e s t e r i n g e n v i l d e rm e d v æ r e s p a r t i n n p å f å å r F a s a d e n m o t r u n d k j ø r i n g e n / R u n d i n g e n D e n p l a n l a g t e o p pm al i n g a v m u r e n s am t b a l k o n g v e g g e n t i l h ø r e n d e 1 5 d f o rs k y v e s t i l U t l e i ef o r h o l d l e i l i g h e t e r o g t i d l. v a s k e r i e r S am e i e t s u t l e i e l ei l i g h e t e r i h h v. n r 1 5 o g 2 7 h a r h a t t s t a b i l t u t l ei e f o r ho l d i h e l e p e r i o d e n, m e d b e h o v f o r k u n m i n d r e, n o rm a l t v e d l i k e h o l d. S am e i et s u t l e i e a v t i d l i g e r e v a s k e r i e r i h h v n r 1 9 o g 2 5 t i l e nk el t s am e i e r h a r f o r t s a t t i , p å s am m e v i l k å r s om t i d l i g e r e. Å r l i g e l e i e i n n t ek t e r f r a d e t o l e i l i g h e t e r o g d e t o n e d l a g t e v a s k e r i l ok a l e r ut g j ø r i a l t k r , H M S H e n s y n t i l h e l s e, m i l j ø - o g s i k k e r h e t ( H M S ) h a r i n n g å t t i s t y r e t s a r b e i d s r u t i n e r o g d et t e h a r v æ r t i v a r e t a t t p å e n h e ns i k t s m e s s i g m åt e.

7 S i d e 7 S a m e i e t S o l h a u g e n 3 ) E v e n t u e l l e / f r em t i di g e p r o s j e k t e r 3. 1 V e d l i k e h o l d t a k S t y r e t h a r f u l gt o p p t a k et s v e d l i k e h o l d s b e h o v. D e t h a r v æ rt e nk e l t e m i n d r e l e k k a s j e r i p e r i o d e n, m e d p å f ø l g e n d e r e p a r a s j o n e r. S t y r e t v i l i m i d l e r t i d a n b ef a l e a t u t r e d n i n g e v n t. p l a n l e g g i n g a v e n t ot a l r e h a b i l i t e r i n g i g a n g s e t t e s i , h e r u n d e r an b u d s i n n h e n t i n g. Om k os t ni n g e n e t i l e n t a k r e h a b i l i t er i n g i m p l i s e r e r e t n y t t l å n e o p p t ak, o g d e t f o r d r e r a t s a m e i e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g v e d t a r i g a n g s e t t i n g e n t e n p å o r d i næ r t e l l e r p å e t e v e n t u e l t e k s t r a o r d i n æ r t m ø t e S t a t us s o i l r ø r D e t h a r i k k e v æ rt r e g i s t r e r t n o e n s k a d e r p å s o i l r ø r i p e r i o d e n o g s t y r e t v u r d e r e r s i t u as j o n e n f o r u t s k i f t n i n g s om u f or a n d r e t, d e t v i l s i u n d e r o bs e r v a s j on. D e t s y n es h e n s i k t s m e s s i g å g å f o r ut s k i f t i n g f ø r s t n å r d e t e r r e g i s t r e r t et v i s s t s k a d e o m f a n g / f o r s i k r i n g s s ak e r p e r å r S a m e i e t s u t e a r e a l e r : g r ø n t o m r å d e r, s y k k e l p a r k e r i n g, s ø p p e l h å n d t e r i n g I f ø r s t e om g a n g h a r s t y r e t s ø r g e t f o r o p p g r a d e r i n g u t e n f o r n r 2 9 s am t i g a n gs a t t o m l e g g i n g a v d a g e n s s ø p p e l h å n d t e r i n g, s om b l. a. b e t y r a t r e n o v a s j on s e t a t e ns s k j em m e n d e p a p i r c o n t ai n e r e v i l f or s v i n n e f r a f o r h a g e n e. 4 ) D i v e r s e a n n e t 4. 1 V a rm t v a n n s om b l e k a l t e l l e r f o r s v a n t I a u g u s t f o r s v a n t v a rm v a n n e t i d e l e r a v a n l e g g e t. D e t t e s k r e v s e g f r a e n f e i l m o n t e rt v a s k em as k i n i e n ut l e i es e k s j o n. He r l ø p s å k a l d t v a n n o v e r i v a rm t v a n n s r ø r e t, o g v a r m e n f o r s v a n t f o r f l e r e b e b o e r e v e d e n k e l t e a n l e d n i n g e r. R ø r l e g g er f i rm a H o l l i R ø r o g s t y r e t u t f ø r t e f e i l s øk i f l e r e om ga n g e r o g b r u k t e m y e t i d p å å f i n n e å r s a k e n. Om k os t ni n g e n e t i l d e t t e b l e d e k k e t a v l e i e t a g e r i s e k s j o n e n. 4.2 Fellesvaskeri V a s k e r i e t i n r 1 5 C f u n g e r e r f r em de l e s n o e n l u n d e m e d e n m as k i n o g e n t ø r k e t r om m e l i f u n k s j o n. V as k em as k i n e n k a n b e n y t t e s g r a t i s s å l e n g e d e n n e e n n å f u n g e r e r. T i l t ø r k e t r om m e l e n f u n g e r e r f o rt s at t m y nt a u t om at e n (k r 5 ) S t a n d a r d n a v n e s k i l t p o s t k a s s e o g c a l l i n g -a n l e g g N y e p o s t k a s s e r o g n y t t c a l l i n g -a n l e g g v a r e n d e l a v r e h a b i l i t e r i n g a v o p p g a n g e r / i n n g a n g s p a r t i f o r e t p a r å r t i l b ak e. V i m i n n e r om a t d e t k u n m å b e n y t t e s s t a n d a r d s k i l t f o r b å d e p o s t k a s s e o g c a l l i n g -a n l e g g s om b e s t i l l es v i a s o l h a u g e st y r e r o m m e t. n e t. D e t e r i k k e t i l l a t t å s e t t e o p p e g n e n a v n e l a p p e r o g d e s om e n n å i k k e h a r f å t t o r d n e t m e d d e t t e, b e s g j ø r e d et. N B! N a v n e s k i l t v e d e g e n i n n g a n g s d ø r m o n t e r es p å k a rm e n o g i k k e på d ø r e n G r i l l p å b a l k o n g D e t e r i k k e t i l l a t t å g r i l l e p å b a l k o n g e n e, b å d e a v h e n s y n t i l b r a n n s i k k e r h e t o g n a b o e r. G r i l l i n g i b e g r e n s e t om f a n g k a n s k j e i f o r h a g e n e e l l e r b a k h a g e n f o r u t s a t t a t d e t i k k e e r t i l g e n a ns e f o r ø v r i g e b e b o e r e.

8 S i d e 8 S a m e i e t S o l h a u g e n 4. 4 K om m u n i k as j o n m e d s t y r e t D e f l es t e s am ei e r e h a r g j e n n om å r e t h e n v e n d t s e g t i l s t y r e t p e r t e l e f on, v e d p e r s o n l i g k o n t a k t, e l l e r v i a e -p o s t s o l h a u g e s t y r e r om m e t. n et. S t y r e t ø ns k e r h e n v e n d e l s e r om a k u t t e t i n g ( l ek k as j e r, i n n b r u d d, hæ r v e r k o. l i g n. ) o g a n d r e ak t u e l l e s a k e r v e l k om m e n R e h a b i l i t e r i n g v å t r o m o g k j ø k k e n S t a d i g f l e r e s am e i e r e v e l g e r å r e ha b i l i t e r e v å t r om o g k j øk k e n o g s t y re t s e r a t d e t e r n ø d v e n d i g å s t y r k e o g t y d e l i g g j ø r e s am ei e t s p r ak s i s f o r d et t e. S am e i e t h a r i f l e r e å r h a t t e n i n s t r u k s s om r e d e g j ø r f o r h v o r d a n d e n en k e l t e s e k s j o n s e i e r s k a l g å f r e m o g h v a s o m f o rm e l t m å v æ r e p å pl a s s f ø r op p s t a r t. I n s t r u k s e n e r ut l e v e r t t i l al l e e i e r e, s om p l i k t e r å f øl g e d e n n e f o rm e l t o g p r a k t i s k. L i k e v e l s k j e r i k k e r e h a b i l i t e r i n g e n a l l t i d f o r s k r i f t s m es s i g s om f o r e s k r ev e t. R es u l t at e t e r d å r l i g f a gm es s i g ut f ø rs e l, s om k a n g e n e r e r e s k a d e r p å k o r t e r e e l l e r l e n g e r s i k t, m e d i v e r s t e f al l b et y d e l i g e k o s t n a d e r f o r s am ei e r n e. D e t e r d e r f o r h e l t nø d v e n d i g å s k j er p e s am e i et s p r a k s i s f o r o p p f øl g i ng a v d e n e n k e l t e seksjonseier slik at de nødvendige tillatelser for søknadspli k t i g e t i l t ak e r p å p l as s f ø r o p p s t a r t a v a r b e i d e t. E n h v e r s am ei e r e r a n s v a r l i g f o r å bi d r a t i l a t g j e l d e n d e o f f e n t l i g e r e g e l v e r k o g s am e i e t s e g n e r e t n i ng s l i n j e r f ø l g es, s l i k a t v å r f e l l e s e i en d o m s i k r es. M e d n y p l a n - o g b y g n i n g s l o v s k j e r p e s l o v p å l a g t e r u t i n e r y t t e r l i g e r e. S t y r e t h a r i d e n f o r b i n d e l s e f å t t o p p g r a d e r t ek s i s t er e n d e i n s t r uk s, s om i s i n h e l h e t k an l e s es i h e r v æ r e n d e å r s b e r e t n i n g. F r a i n s t r u k s e n m i n n e r v i om n o e n p r i n s i p i e l l e k j ø r e r e g l e r : V e d t i l t a k s o m b e r ø r e r f e l l e a r e a l e r, b r a n n - og etasje s k i l l e r o g s om k r ev e r t i l g a n g t i l n a b os e k s j o n, s k a l s e k s j o n s e i e r l e v e r e b e s k r i v e l s e a v a r b e i d e t s om e r t e nk t g j e n n o m f ø r t i g o d t i d f ø r o p p s t a r t t i l s t y r et. S l i k e t i l t a k k r e v e r s ø k n a d f r a P l a n - o g b y g n i n g s e t a t e n i Os l o k om m u n e. U t f ø r e n d e e n t r e p r e n ø r ( e r ) s k al s i g n e r e p å a t s am e i et s i ns t r uk s e r l es t o g f o r s t åt t. K o p i m e d s i g n a t u r f r a e i e r o g u t f ø r e r s k a l l e v e r es t i l s t y r e t f ø r o p p s t a rt ( g j e l d e r o g s å s øk n a d s p l i k t i g e t i l t a k ). V e d s ø k n a ds p l i k t i g e t i l t ak s k al e i e r d e s s ut e n l e g g e f r e m i g a n g s e t t i n gs t i l l a t el s e f r a P l a n - o g b y g n i n gs e t at e n f o r s t y r e t f ø r o p p s t a r t av a r b e i d e t. N å r s øk n a d s p l i k t i g e a r b e i d e r e r f e rd i g s t i l t s k a l s ek s j o n s e i e r l e v e r e k op i a v f e r d i g a t t e s t f r a P l a n - o g b y g n i n gs et a t e n t i l s t y r et. Styret vil heretter opprette et arkiv for de pålagte tilla t e l s e r, a t t e s t e r m e d m e r f o r d e n e n k e l t e s ek s j o n s am t a n n e n r e l e va n t d o k um e n t as j o n, s l i k a t s am e i e t s i nt e r e s s e r i v a r e t a s ( i k k e m i n s t i f o r b i n d e l s e m e d e v t. f r e m t i d i g v a n n - o g a v l ø ps re h a b i l i t e r i n g ). D e r s om e n s ek s j o n s e i e r i k k e f ø l g er d e p å l a g t e f o r e s k r i f t e r, l i g g e r d e t i m p l i s i t t i s t y r e t s a n s v a r a t d et m e l d e s f r a t i l o f f e n t l i g e m y n d i g h e t e r om d e t t e. F o r ø v r i g g j ø r v i o p pm e rk s om p å f l g :

9 S i d e 9 S a m e i e t S o l h a u g e n E i e r a v l e i l i g h e t d e r u t f ø r t a r b e i d m e d f ø r e r u l e m p e e l l e r s k a d e f o r a n d r e b e b o e r e, s t å r p e r s o n l i g a ns v a r l i g f o r d et t e o g k an t i l l e g g es f u l l t e r s t a t ni n g s a ns v a r h v i s a r b e i d e t p å e t s e n e r e t i ds p u n k t s k u l l e p åf ø r e ek s t r a om k os t n i n g e r f o r s am e i et, e l l e r m e d v i rk e t i l e r s t a t n i n gs a v g r e n s n i n g p å s am e i et s f o rs i k r i n gs a v t a l e r. S t y r e t f o r b e h o l d e r s e g r e t t e n t i l o g s å å f r em m e r e g r e s s k r a v p å e n h e t e r s om e r o v e r d r a t t t r e d j e p a r t. V e d o v e r d r a g e l s e a v e i e n d om m e n t i l n y e i e r e r d et d e n e n k e l t e s e l v e i e r s a ns v a r å i n f o rm e r e s æ rs k i l t d e r s om a r b e i d s om b e s k r e v e t o v e r e r u t f ø rt. O p p g r a d e r t i n s t r u k s e r g j e n g i t t f o r a n v e d t e k t e n e i d e n n e å rs m ø t e i n nk a l l i n g e n. B E M E R K N I N G E R T I L Å R S R E G N S K A P E T S t y r e t m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t g i r e t r e t t v i s e n d e b i l d e a v s e l s k a p e t s e i e n d e l e r o g g j e l d, f i n a n s i e l l e s t i l l i n g o g r e s u l t a t. I n f o r m a s j o n o m s a m e i e t s f o r v e n t e d e ø k o n o m i s k e u t v i k l i n g e r o m t a l t i å r s b e r e t n i n g e ns p u nk t e r om k o s t n a d s ut v i k l i n g o g b u ds j e t t f o r S a m e i e t s e g e n k a p i t a l p r e r n e g a t i v m e d k r , -. D e n n e g a t i v e e g e n k a p i t a l e n s k y l d e s t i d l i g e r e s t ør r e v e d l i k e h o l d s om e r l å n e f i n a ns i e r t. F r em t i d i g d r i f t s o v e r s k u d d s k a l s n u s am ei e t s n e g a t i v e e g e n k a p i t al t i l å b l i p o s i t i v. Å r s r e g n s k a p e t f o r e r s at t o pp u n d e r f o r u t s e t n i n g a v f o r t s a t t d r i f t. D et b ek r e f t es h e r v e d a t f o r u t s e t n i n g e n om f o r t s at t d r i f t e r t i l s t e d e. R E S U L T AT Å r e t s r e s u l t a t p å k r ,- s o m f r em k om m e r i r es u l t at r e g n s k a p et f o r e s l å s o v e r f ø r t t i l e g e nk a p i t a l. I N N T E K T E R I n n t e k t e n e i v a r t i l s a m m e n k r ,- m o t b u d s j e t t e rt m e d k r ,-. An d r e i n n t ek t e r b es t å r a v a n t e n n e u t l e i e t i l T e l e n o r. S e n ot e 2 o g 3. K O S T N A D E R D r i f t s k o s t n a d e n e i v a r p å k r ,- m o t b u d s j et t e r t m e d k r , - s om e r et n e g a t i v t a v v i k p å k r , -. A v v i k i f o r h o l d t i l b u d s j e t t s k y l d es f ø l g e n d e : U t g i f t e r t i l k o n s u l e n t e r v a r b u d s j e t t e r t m e d k r , - m e n s r e g n s k a p e t v i s e r k r , -. D e t s k y l d e s i s i n h e l h e t u t g i f t e r i f or b i n d e l s e m e d b y g g e s øk n a d e n f o r d e t n y e s ø p p e l r om m e t. D r i f t o g v e d l i k e h o l d b l e b u ds j e t t e r t m e d k r ,-, m e ns r e g n s k a pe t v i s e r k r , -. H o v e d å r s a k e n t i l a v v i k et e r at p r o s j e k t et m e d om b y g g i n g e n a v e n d e l a v f y r r om m et t i l n yt t s ø p p e l r om, s om v a r b u d s j et t e r t m e d , -, i h o v e d s ak v i l b l i g j en n o m f ø r t i / n es t e r e g n s k a p s p e r i o d e D e t e r i m i d l e r t i d b r u k t k r , - m e r e n n b u d s j e t t e rt p å v v s. D e t e r m o nt e r t n y e s t o p p ek r a n e r p å h o v e d s t r ek k. D e t e r o g s å b r u k t k r , - m e r e n n b u d s j e t t e r t p å e l ek t r o a r b e i d e r. D e t s k y l d e s i h o v e d s a k m o n t e r i n g a v v a rm ek a b l e r i t ak r e n n e r o g r e p a r a s j o n a v c al l i n g a n l e g g. D e a n d r e k o n t o e n e h a r m i n d r e a vv i k. E n e r g i / f y r i n g v a r b u d s j e t t e r t m e d k r , - m e n s r e g n s k a p e t v i s e r k r , -. D e t s k y l d es d y r e r e s t r øm o g e n k a l d e re v i n t e r.

10 S i d e 1 0 S a m e i e t S o l h a u g e n D e t v a r i k k e b u d s j et t e r t m e d f i n a ns i n n t ek t e r f o r , m e ns r e g ns k ap e t v i s e r k r , - p l u s s i n n t ek t p å k r ,- som gjelder overskudd tilbakebetalt fra Gjensidige Forsikring. R e v i s o r s h o n o r a r f o r r e g n s k a p s å re t e r f o r r e v i d e r i n g a v s e l s k ap e t s r e g ns k a p o g f o rm u e s f o r v a l t n i n g. R e v i s j o ns h o n o r a r e t f r em k om m e r s om e g e n p o s t i r e s u l t at r e g n s k a p e t. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e nk e l t e t a l l e ne i d r i f t s o v e r s i k t e n o g t i l b a l a ns e n, s am t d e e t t e r f ø l g e n d e r e g n s k a p s n ot e n e ( s e b a k e r s t i å r s b e r e t ni n g e n ). S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d h e n d e l s e r e t t e r s om p å v i r k e r r e gn s k a p et i v e s e n t l i g g r a d. K O S T N A D S U T V I K L I N G R E N T E R R e n t e s a t s e n e i OB O S E i e n d om s f o r v a l t n i n g A S p r. d e n : R e n t e r p å d r i f t s k o n t o : 0, 1 0 % R e n t e r p å s p a r ek o n t o : 3, 0 0 % u n d e r k r , 0 5 % f r a k r t i l k r 2 m i l l. 3, 1 0 % o v e r kr 2 mill F O R S I K R I N G B y g n i n g s f o rs i k r i n g e n øk e r f r a t i l m e d c a. 3 %. D e n n e ø k ni n g e n i n k l u d e r e r 0, 9 % ø k n i n g i b y g g e i n d e k s e n o g s om r e f l ek t e r e r p r i s o p p g a n g e n p å h å n d v e r k s t j e n es t e r. D e n n e i n d e k s ø k n i n g e n e r l i k f o r a l l e f o r s i k r i n gs s e l s k a p e r. Ut o v e r d e t t e f o r et a r f o r s i k r i n g s s e l s k a p e n e i n d i v i d u e l l pr i s j u s t e r i n g m e d b ak g r u n n i s am e i e t s e g e n s k a d es i t u as j o n. K O M M U N A L E A V G I F T E R R e n o v a s j o n s a v g i f t e n ø k e r m e d 3 8 %. I n g e n øk n i n g a v d e ø v r i g e a v gi f t e n e. Ø V R I G E K O S T N A D E R N å r d e t g j e l d e r d e ø v r i g e k o s t n a d e n e i b u d s j e t t e t h a r s t y r e t r e g n e t m e d e n g e n e r e l l p r i s s t i g n i n g.

11 S i d e 1 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I N N T E K T S - OG K O S T N A D S O V E R S L AG F O R ( B u d s j e t t ) T i l o r i e n t e r i n g f o r s am ei e rm øt e t h ar s t y r e t s at t o p p e n o v e r s i k t o v e r be r e g n e d e d r i f t i n n t ek t e r o g d r i f t k o s t n a d e r i T a l l e n e e r v i s t s om e g e n k o l o nn e l e n g s t t i l hø y r e f o r r e s u l t a t o p ps t i l l i n g e n. B u d s j et t et v i s e r e t f o r v e n t e t d r i f t s re s u l t at p å k r ,- o g e t f o r v e n t e t å rs r e s u l t a t p å - k r ,-. O v e r s i k t e n e r b as e r t p å u e n d r e d e f e l l e s k os t n a d e r f o r å r e t I o v e r s i k t e n e r d e t t at t h e n s y n t i l de f o r h o l d s om e r n e v n t f o r a n. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e n k e l t e t a l l e ne i o v e r s i k t e n. O s l o, 1 5. f e b r u a r I s t y r e t f o r S a m e i e t S o l h a u g e n M a r g a r e t h B e l l i n g / s / J o s t e i n B a k k e / s / E l i s a b e t h T. J a h n / s / H å k o n E n g e b r e t h s e n / s / C h r i s t e r D y n n a / s /

12 1 2 S t a t s a u t o r i s e r t e r e v i s o r e r E r n s t & Y o u n g A S S a m e i e t S o l h a u g e n D r o n n i n g E u f e m i a s g a t e 6, N O O s l o O sl o At ri um, P. O. B ox 2 0, N O O s l o F o r e ta k sr e g i st e r e t : N O M V A T l f.: F ax : w w w. e y. n o M e d l e m m e r a v D e n n o r s k e R e v i s o r f o r e n i n g T i l å rs m øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n R E V I S O R S B E RE T N I NG U t t a l e l s e o m å r s r e g n s k a p e t Vi h a r r e vi d e r t å r s r e g n s k a p e t f o r S a m e i e t S o l h a u g e n, s o m b e s t å r a v b a l a n s e p e r 3 1. d e s e m b e r , r e s u l t a t r e g n s k a p f o r r e g n sk a p s å re t a v s l u t t e t p e r d e n n e d a t o e n o g e n b e s k r i ve l s e a v ve s e n t l i g e a n v e n d t e r e g n s k a p s p r i n si p p e r o g a n d r e n o t e o p pl ys n i n g e r. S t y r e t s a n sv a r f o r å r s r e g n s k a p e t S t y r e t e r a n s v a r l i g f o r å u t a r b e i d e å r s r e g n s k a p e t o g f o r a t d e t g i r e t r e t t v i s e n d e b i l d e i s a m s v a r m e d r e g n s k a p s l o ve n s r e g l e r o g g o d r e g n s k a p s sk i k k i N o r g e, o g f o r sl ik i n t e r n k o n t r o l l so m s t yr e t f i n n e r nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feili n f o r m a s j o n, v e r k e n so m fø l g e a v m is l i g h e te r e l l e r f e i l. R e v i s o r s o p p g a v e r o g p l i k t e r V å r o p p g a v e e r å g i u t t r yk k f o r e n m e n i n g o m d e t t e å r s r e g n sk a p e t p å b a k g r u n n a v v å r r e v i s j o n. Vi h a r g j e n n o m f ø r t r e v i s j o n e n i s a m s v a r m e d l o v, f o r s k r i f t o g g o d r e v i s j o n s s k i k k i N o r g e, h e r u n d e r I n t e r n a t i o n a l S t a n d a r d s o n A u d i t i n g. Revi sjo n s s t a n d a r d e n e k r e v e r a t v i e t t e r l e v e r e t i sk e k r a v o g p l a n l e g g e r o g g je n n om f ø re r r e vi s j o n e n f o r å o p pn å b e t r y g g e n d e si k k e r h e t f o r a t å r s r e g n sk a p e t i k k e i n n e h o l d e r v e s e n t l i g f e i l i n f o r m a s j o n. E n r e v i s j o n i n n e b æ r e r u t f ø r e l s e a v h a n d l i n g e r f o r å i n n h e n t e r e v i s j o n s b e vi s f o r b e l ø p e n e o g o p p l y s n i n g e n e i å r s r e g n sk a p e t. D e v a l g t e h a n d l i n g e n e a v h e n g e r a v r e v i s o r s s k j ø n n, h e r u n d e r v u r d e r i n g e n a v r i s i k o e n e fo r a t å r s r e g n s k a p e t in n e h o l d e r v e s e n t l ig f e il i n f o r m a s j o n, e n t e n d e t sk y l d e s m i s l i g h e t e r e l l e r f e i l. Ve d e n s l i k r i s i k o v u r d e r i n g t a r r e v i s o r h e n s y n t i l d e n i n t e r n e k o n t r o ll e n s om e r relevant for sameie t s u t a r b e id e ls e a v e t å r s r e g n sk a p s o m g i r e t r e t t v i s e n d e b i l d e. F o r m å l e t e r å utform e revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter om stendi ghetene, men ikke for å gi u t t r y k k f o r e n m e n i n g o m e f f e k t i v i t e t e n a v s a m e i e t s i n t e r n e k o n tr o l l. E n r e v i s j o n o m f a t t e r o g s å e n v u r d e r i n g a v o m d e a n v e n d t e r e g n sk a p s p r i n s i p p e n e e r h e n s i k t s m e s s ig e o g o m r e g n s k a p s e s t i m a t e n e u t a r b e i d e t a v l e d e l se n e r r im e l i g e, s a m t e n v u r d e r i ng a v d e n s a m l e d e p r e s e n t a s j o n e n a v å r s r e g n s k a p e t. E t t e r v å r o p p f a t n i n g e r in n h e n t e t r e v i s j o n s b e vi s t i l s t r e k k e l ig o g h en s i k ts m e ss i g s o m g r u n n l a g f o r v å r k o n k l u s j o n.

13 1 3 S a m e i e t S o l h a u g e n K o n k l u s j o n E t t e r v å r m e n i n g e r å r s r e g n sk a p e t f o r Sa m e i e t S o l h a u g e n a v g i t t i s a m s v a r m e d l o v o g f o r s k r i f t e r o g g i r e t r e t t v i s e n d e b i l d e a v s a m e i e t s f i n a n s i e l l e s t i l l i n g p e r 3 1. d e s e m b e r o g a v d e t s r e s u l t a t e r f o r r e g n s k a p s å r e t s o m b l e a v s l u t t e t p e r d e n n e d a t o e n i s a m s va r m e d r e g n s k a p s l o v e n s r e g l e r o g g o d r e g n s k a p s sk i k k i N o r g e. A n d r e f o r h o ld U t e n a t d e t h a r b e t y d n i n g f o r k o n k l u s j o n e n i a v s n i t t e t o v e r, v i l v i p r e s i s e r e a t b u d s j e t t a l l e n e i r e s u l t a t r e g n s k a p e t ik k e e r u n d e r l a g t r e v i s j o n. U t t a l e l s e o m ø vr i g e f o r h o ld K o n k l u s j o n o m å r s b e r e t n i n g e n B a se r t p å v å r r e vi s j o n a v å r s r e g n s k a p e t s o m b e s k r e v e t o v e n f o r, m e n e r vi a t o p p l y s n i n g e n e i å r s b e r e t n i n g e n o m å r s r e g n s k a p e t, f o r u t s e t n i n g e n o m f o r t s a t t d r i f t o g f o r s l a g e t t i l d i sp o n e r i n g a v r e s u l t a t e t e r k o n s i s t e n t e m e d å r s r e g n s k a p e t o g i s a m s v a r m e d l o v o g f o r s k r i f t e r. K o n k l u s j o n o m r e g i s t r e r i n g o g d o k u m e n t a s j o n B a s e r t p å v å r r e v i s j o n a v å r s r e g n s k a p e t s o m b e s k r e v e t o v e n f o r, o g k o n t r o l l h a n d l i n g e r v i h a r f u n n e t n ø d v e n d i g i h e nh o l d t i l i n te r n a s j o na l s t an d a r d f o r a t te s t a s j o n s o p p d r a g ( I S A E ) «A t t e s t a s j o n s o p p d r a g s o m i k k e e r r e v i s j o n e l l e r b e g r e n s e t r e v i s j o n a v h i s t o r i s k f i n a n s i e l l i n f o r m a s j o n», m e n e r vi a t s t y r e t h a r o p p f y l t s i n p l ik t t i l å s ø r g e f o r o r d e n t l i g o g o v e r s i k t l i g r e g i s t r e r i n g o g d o k u m e n t a s j o n a v s a m e i e t s r e g n s k a p s o p p l ys ni n g e r i s a m s v a r m e d l o v o g g o d b o k f ø ri n g ss k i k k i N o r g e. O s l o, 2 1. f e b r u a r ER N S T & YO U N G A S K j e ti l A n d e r s e n s i g n.

14 1 4 S a m e i e t S o l h a u g e n R E S U L T A T R E G N S K A P Regnskap Regnskap B u d s j e t t B u d s j e t t N o t e D R I F T S I N N T E K T E R : Innkrevde felleskostnader Vaskeri Andre inntekter S U M D R I F T S I N N T E K T E R D R I F T S K O S T N A D E R : Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold F o r s i k r i n g e r Kommunale avgifter Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader S U M D R I F T S K O S T N A D E R D R I F T S R E S U L T A T F I N AN S I N N T E K T E R / -K O S T N A D E R : Finansinntekter Finanskostnader R E S. F I N AN S I N N T. / -K O S T N A D E R Å R S R E S U L T A T O v e r f ø r i n g e r : Udekket tap Reduksjon udekket tap

15 1 5 S a m e i e t S o l h a u g e n E I E N D E L E R B A L A N S E N o t e A N L E G G S M I D L E R O M L Ø P S M I D L E R Restanser felleskostnader Kortsiktige fordringer D r i f t s k o n t o i O B O S Sparekonto i OBOS S U M O M L Ø P S M I D L E R S U M E I E N D E L E R E G E N K A P I T A L O G G J E L D E G E N K A P I T A L Udekket tap S U M E G E N K A P I T A L G J E L D L A N G S I K T I G G J E L D Pante- og gjeldsbrevlån S U M L A N G S I K T I G G J E L D K O R T S I K T I G G J E L D Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Skyldig offentlig myndigheter Annen kortsiktig gjeld S U M K O R T S I K T I G G J E L D S U M E G E N K A P I T A L O G G J E L D P a n t s t i l l e l s e Garantiansvar 0 0 O S L O / S T Y R E T F O R S A M E I E T S O L H A U G E N M A R G A R E T H B E L L I N G /s/ J O S T E I N B A K K E /s / E L I S A B E T H T. J A H N /s / H Å K O N E N G E B R E T H S E N /s/ C H R I S T E R D Y N N A /s/

16 1 6 S a m e i e t S o l h a u g e n N O T E : 1 R E G N S K A P S P R I N S I P P E R Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DnB NOR som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. V i r k n i n g s o m f ø l g e a v e n d r i n g i r e g n s k a p s p r i n s i p p. Boligselskapet har endret regnskapsprinsipp for kostnadsføring av styrehonorar. Tidligere har kostnadsført styrehonorar vært basert på en avsetning. I fremtiden vil man kostnadsføre styrehonoraret som blir vedtatt på årsmøtet det enkelte år. Virkningen i overgangsåret er at styrehonorar i 2010 fremgår med kr. 0 selv om honorar er utbetalt. Dette skyldes tilbakeføring av tidligere avsetning. N O T E : 2 I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R Lokaler Leieinntekter seksjon 95 og Felleskostnader Fellesutg.u/and.undersk.ford S U M I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R N O T E : 3 A N D R E I N N T E K T E R Telenor S U M A N D R E I N N T E K T E R N O T E : 4 S T Y R E H O N O R A R Det er ikke kostnadsført styrehonorar i regnskapet i Honorar til styret er utbetalt med kr , jfr. note 1. I tillegg har styret fått dekket bevertning for kr 829,jfr. note 10. Det har ikke vært noen ansatte i selskapet gjennom året. N O T E : 5 R E V I S J O N S H O N O R A R Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr

17 1 7 S a m e i e t S o l h a u g e n N O T E : 6 K O N S U L E N T H O N O R A R BA8 Rådgivende Ingeniører AS A l e x C h r i s t i a n s e n A r k i t e k t k o n t o r A S Juniperus feng shui Sandsdalens Tegnestue S U M K O N S U L E N T H O N O R A R N O T E : 7 D R I F T O G V E D L I K E H O L D Drift/vedlikehold bygninger D r i f t / v e d l i k e h o l d V V S Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Egenandel forsikring Kostnader dugnader -781 S U M D R I F T O G V E D L I K E H O L D N O T E : 8 K O M M U N A L E A V G I F T E R Vann- og avløpsavgift Feieavgift Renovasjonsavgift S U M K O M M U N A L E A V G I F T E R N O T E : 9 E N E R G I / F Y R I N G Elektrisk energi Strøm oljefyr el.bereder F j e r n v a r m e S U M E N E R G I / F Y R I N G N O T E : 1 0 A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R Container Skadedyrarbeid/soppkontroll Verktøy og redskaper Driftsmateriell L y s p æ r e r o g s i k r i n g e r -895 Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer T r y k k s a k e r Andre kostnader tillitsvalgte -829 Andre kontorkostnader

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A S Th e r e s e s g 4 4 / L. G u n d e r s e n s gt 6, a v h o l d e

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0 i a u d i t o r i um 1, P

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s t i rs d a g 8. m a rs 2 0 1 1, k l. 1 8 0 0 p å L

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø v r e K r i n g s j å B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Ø v r e K r i n g s j å B

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø s t e r d a l s g t 4-6 B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i U l l e r n P a r k B o r et

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 A / L I l a K v a r t a l V B L I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A / L I l a K v a r t a l V B L, a v

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 K i r k e v e i e n 1 1 2 B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i K i rk e v e i e n 1 1

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 8. m ar s 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U e l a n d s ga t e 6 1 S am e i e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å S t. H a n s h

Detaljer

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 1 L o m m e d a l s t u n e t S a m e i e I n n k a l l i r t s n a m g e i e r m ø t i e 2 0 l 1 1 o r d i n æ O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L om m e d al s t u n et S am e i e, a v h o l d e s

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i H e l g es e n s g at e 8 2 / 8 4 A S a v h o l d e s m a nd a g 2 6. a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i H e r r e g å r d s t e r r a s s e n S am e i e a v h o l d e s T o r s d a g 2 5. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 i. Ljan 0 0 menighetshus,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t G r e g e r s G r am s V e i, a v h o l d e s t i r s d a g 9. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å B

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3.

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3. I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 4. a p r i l 2 0

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 i V as

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G r e f s e n s e t e r e n B o l i gs am e i e, a v h o l d es m a nd a g 2 2. m a rs 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 i F ol k et

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e U l l e r n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 p å L i l l e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E Side 1 av 20 Sameiet S a g av e i e n 1 3 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S A M E I E T S A G A V E I E N 1 3 a v h o l d e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t K i r k e v e i e n 1 1 0, a v h o l d e s m a n d a g 2 0. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 0 0 i V es t r e A k e

Detaljer

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s /

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s / 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s T i rs da g 3 1. 0

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 U l l e r n p a r B k o e l n i g s a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n p a r k e n B o l i g s am e i e,

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 11 Sletteløkka Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 667 791 20 594 247 20 617 436 20 703 116 Salg anleggsmidler

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Akersbakken Bo r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t

Detaljer

K j r e æ b e b o e r!

K j r e æ b e b o e r! 1 W e l h a v e n s g a t e N r. 1 0 B o r e t t s l a g K j r e æ b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s t i r s d ag 4. m a i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 i S t

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i T h o n b y g g e t S am e i e, a v h o l d e s t o r s d a g 2 2. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8 :0 0 i P i l e s t r e d e t 3 5,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S a g a d am m e n, a v h o l d e s t o r s d a g 15. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 9. 0 0 i S am l i n g s s a l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø s t e r l i B o l i g s e l s k a p A S I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Øs t e r l i B o l i g s e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø v r e T ø y e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R i n g g a t en T e r r a s s e S am e i e, a v h o l d e s 2 4. m a rs 2 0 1 0, kl. 18 :00 i Lilleborg Kirke. T I L B E HA

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i n g o g r e g ns

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S m a rt a p a r t 2 B o r e t t s l a g, a v h o l d e s 3 1. m a i 2

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 12. m a i 2 0 0 9, k l. 1 8 3

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 3 1. m a rs 2 0 0 9, kl. 18.30 i Langerud Sykehjem.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i P i -1 l 3 e B s r t l, r a v e h d o e l t d es P t i a r s d k a g

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i F o r n e b u k o l l e n B o l i g s am ei e, a v h o l d e s t o r s da g 2 3. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 : 0 0 p å S A

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 8. m a r s 2 0 1 0, kl. 18.00 på Bjørnsletta skole,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer