INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010"

Transkript

1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R i n g g a t en T e r r a s s e S am e i e, a v h o l d e s 2 4. m a rs , kl. 18 :00 i Lilleborg Kirke. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G A ) Valg av møteleder B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g a v r e f e g r e n t e l o l e r t o s a m e i e r e t i l å u n d e r s k r i v e p r o t D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n 2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r 5. I N N K O M N E F O R S L A G A ) L å s p å s ø p p e l r om m e n e (f r a S a v a s S u n ). B ) P a r k e r i n g ut e n f o r b y g n i n g e n ( f r a S a v a s S u n ). 6. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v s t y r e l e d e r f o r 1 å r B ) V a l g a v 4 s t y r e m e d l e m m e r f o r 1 å r C ) V a l g a v v a l g k o m i t é O s l o, 2 5. f e b S t y r e t i M a r t m i n g M y G h r i e / s m / I d a F r i i s / s / E r i k J a n F l a d v a d / s / N e s h i b M e h i c / s / T o n j e B i e / s / I s am e i e rm ø t et h a r s am e i e r n e s t em m e r e t t m e d e n s t em m e f o r h v e r s e k s j o n d e e i e r. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. R e g i s t r e r i n g s b l a n k e t t e n l e v e n r d e v s e d i n n g u a t n f g e y n l. t s t a

2 2 T I L L I T S V A L G T E Å R S B E R E T N I N G F O R Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende : S T Y R E T L e d e r M a r t i n G i m m i n g M y h C r h e r i s t i a n M i c h e l s e n s G 2 0 t S t y r e m e d I d l a e F r m i i s C h r i s t i a n M i c h e l s e n s G 2 0 t S t y r e m e d E r l i e k m J a n F l a d v a d C o l l e t t s G t C S t y r e m e d N e l s h e i b m M e h i c C h r M i c h e l s e n s G a t e S t y r e m e d T o l n j e m B i e C h r M i c h e l s e n s G a t e V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T V a r a m e d l K j e m t i l S t e p h e n s e n C h r M i c h e l s e n s G a t e V A L G K O M I T E E N V a l g k o m i t e B j ø r n E r i k C h H r a t M i t c h r e l s e m n s G a t e V a l g k o m i t e E r i k H v a l O l s e n C h r M i c h e l s e n s G a t e G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M S AM E I E T TI L L I TS V AL G TE O G AN S AT TE Av sameiets 5 styremedlemmer er det 2 kvinner og 3 menn. Sam e i e t e r p os i t i v t i l l i k es t i l l i n g o g t a r s i k t e p å at d et i k k e f o r e k om m e r f o r s k j e l l s b e h a n d l i n g p å g r u n n a v k j ø n n v e d v a l g o g a ns e t t e l s e r. S a m e i e t d r i v e r i k k e m e d - f og o r s utviklingsaktiviteter k n i n g s. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilst reber et godt arbeidsmiljø. S am e i e t h a r i n g e n a ns a t t e. F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig ) er regnskapssjef Egil Havre, OBOS. S a m e i e t s r e v i s o r e r B D O A S. E I E N D O M M E N S am e i e t b e s t å r a v s ek s j o n e r. 2 n æ r i n gs s ek s j o n e r o g b o l i g s e k s j o n e r. Sameiet er registrert i Brønnøysund med organisasjonsnummer S a m e i e t l i g g e r i O s l o k o m m u n e o g h a r - f ø o l g g e b n r d u e k s g n å u r m d m s e 2 r 7 -: M e d e i e r s e k s j o n f o r s t å s s am e i e a nd e l i b e b y g d e i e n d om m e d t i l k n y t t e t e n e r e t t t i l b r uk a v bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Styret er ikke kjent med at det ytre miljøet forurenses i vesentlig grad. V A K T M E S T E R T J E N E S T E Sameiet har avtale om vaktmestertjeneste med Vaktmester -G r u p p e n A S. D e r s om i k k e a n n e t e r a v t a l t m e d s t y r e t p å f o r h å n d, m å s am e i e r p å r eg n e å m åt t e b et a l e f o r t j e n e s t e n s e l v.

3 3 F O R S I K R I N G S am e i e t s e i e n d om m e r e r f u l l v e r d i f o r s i k r e t i H am m e rs b o r g F o rs i k r i n g A S m e d p o l i s e n u m m e r F 6 u l l v e r d i f o r s i k r i n g v i l s i a t f o rs i k r i n g s s e l s k a p et h a r a n s v a r e t f o r a t s am e i et t i l e n h v e r t i d h a r d e r i k t i g e f o r s i k r i n gs s um m e r. E n f o r ut s et n i ng f o r d e t t e e r a t f o r s i k r i n g s s e l s k a p et f å r m e l di n g om v e s e nt l i g e v e r d i øk n i n g e r p å b y gn i n g e r, f. e k s. v e d rehabil i t e r i n g e l l e r p å b y g g i n g. V e d t o t a l s k a d e s k al e r s t a t n i n gs b e l ø p et d e k k e o p p f ø r i n g a v n y b y g n i n g a v s am m e s t a n d a r d o g s t ø r r e l s e. F o r s i k r i n g e n om f a t t e r o g s å b y g n i n g s m es s i g e f o r a n d r i n g e r s om d e n e n k e l t e s ek s j o n s e i e r g j ø r i n n e i b o l i g e n.d e n e n k e l t e s ek s j o n s e i e r m å s e l v s ø r g e f o r å ha h j e m f o r s i k ri n g s om d e k k e r i nn b o o g l ø sø r e. H v i s s am e i e t s f o rs i k r i n g s k a l b e n y t t e s, m å b e b o e r n e s t r a k s m e l d e s k a d e n t i l F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S t l f f a k s e-p o s t : f o r s i k r i n o. b O o s p. p f n øl o g i n g av f o r s i k r i n g s ak e r b l i r g j o r t a v F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S. B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I h e n h o l d t i l f o r s k r i f t e n e s k a l d et væ r e i ns t a l l e r t r ø yk v a r s l e r o g b r a n ns l o k ni n g s a p p a r a t e l l e r b r a n n s l a n g e i l e a i l i e g h e t e r n / b e e. b o e E r i h e a r a n s v a r e t f o r a t u t s t y re t e r t i l s t e d e o g fungerer. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. H M S F o r s k r i f t o m s y s t e m -, a t i m s - i k o l g h s j e i l k ø k s e r h e t s a r b e i d i v i rk s om he t e n ( I n t e r n k o n t r o l l f o r s k r i f t e n ) b l e f a s m t b s e a r t t 1 9 v 9 e 6 d m k e g d l. v r i e r s k. n i 6 n. g f d e r s a e 1. j a n u a r F o r s k r i f t e n s t i l l e r k r a v t i l at d e n e nk e l t e v i r k s om h et s k a l s ys t em at i s e r e arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. Boligselskap er definert som virksomhet og skal derf o r h a i nt e r n k o n t r o l l s y s t em. D e t t e o m f a t t e r b l a n t a n n e t k o nt r o l l s ys t em o g o p pf ø l g i n g a v b r a n n v e r n, b y g g h e r r e f o r s k r i f t e r v e d b y g g e - o g a n l e g g s a r b e i d, l ek e p l as s e r o g e l ek t r i s k a n l e g g o g e l ek t r i s k u t s t y r h v o r f o r d e l i n g a v a n s v a r e t e r e i e g t e i r a t ns v t a r l i g f e o r n a t d et s e l ek t r i s k e a n l t e g g o e t l o g k n i n u t s t y r e t i f e l l es a r e a l e t t i l e n h v e r t i d e r i o r d e n. I f o r h o l d t i l a n l e g g o g ut s t y r i d e n e n k e l t e b o e n h e t e r d e t s t y r e t s p l i k t å g j ø r e e i e r o g / e l l e r b r u k e r a v d e n e n k e l t e l e i l i g h e t o p pm e rk s om p å d e t a n s v a rs om d e h a r f o r å h o l d e e l e k t r i s k ut s t y r i o r d e n e t t e r g j e l d e n d e l o v o g f o rs k r i f t. S A M E I E T S L Å N S a m e i e t h a r l å n i O B O S L å n o g S. p a S r e b a l a ns e n o g n ot e i r e g n s k a p e t. EIENDELER OG GJELD OMSETNING OG TAKSTER S a m e i e r n e f å r t i l s e n d t s k j e m a o v m e r e d e n o e p n p k s e l t i e l s e l k s i j o n g s a n d e l a v s am e i e t s i n n t e k t e r, ut g i f t e r, gj e l d o g ei e n d e l e r. L i g n i n g s v e r d i e n f å r d e n e nk e l t e o p p g i t t p å l i g n i n g s k o n t o r e t. Om s et n i n g a v s ek s j o n e n e s k j e r t i l m a rk e d s p r i s. D e t f i n n es i k k e t a k s t e r f o r seksjonene verken hos styret eller f o r r e t n i n gs f ø r e r. S å l a n gt f o r r e t n i n g s f ø r e r e n f å r o p p g i t t o m s e t ni n g s p r i s e r, bl i r d i s s e r e g i s t re r t. F o r r e t ni n g s f ø r e r k a n, p å b a k g ru n n a v d i s s e opplysningene, gi antydning om prisnivået for seksjonene.

4 4 T E L E N O R S a m e i e t e r t i l s l u t t e t s a m a r m b e i T el d s e n a o v r t o a g l OB e n O S m e E l i e l n d o m s f o r v a l t ni n g o m r a b a t t o r d n i n g p å b r u k a v f as t t el e f o n o g b r e d b å n d s t e l e f o n f o r b e bo e r e m e d a b o n n e m e n t i T e l e n o r. D e n e n k e l t e b e b o e r f å r o gs å r a b a t t v e d b es t i l l i n g a v A D S L b r e d b å n d o g b r u k a v m o b i l t e l e f o n. B e s t i l l i ni- n g og a v internettjenester m o b i l t e l e kan f o gjøres på K A B E L -TV Get er leverandør av kabel-tv tjenester til sameiet, i tillegg til bredbånd, telefoni og digital-t v. G e t s s e r v i c e t e l ef o n e r b et j en t m a n d a g- fredag mell om k l o g o g l ø r d a g- s ø n d a g m e l l om k l o g F e i l m el d i n g o g s u p p o r t k a n o g s å m el d e s p å w w w. g e t. n o. Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv-anlegget som å skru av dekselet k o n t ak på t e n antenne o g f o r e - t e l a l e r o t m i l k o b l i n g g r e p r v. i l k S u l n n i e k f o e r å r i s ak n n e f o rs t y r re l s e r p å s i g n a l e n e t i l andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-t v a n l e g g e t. A V T A L E O M L E V E R A N S E A V E L E K T R I S K K R A F T OBOS har fremforhandlet avtale m ed LOS for leveranse av el-k r a f t. K r a f t f o r v a l t n t i al n e g n s a u v t l ø p e r d en S am e i e t h a r t i l t r å d t d e n n e a v t a l e n. D e t t e g j e l d e r k u n s t r øm t i l f e l l e s om r å d e o g i k k e p r i v a t a b o n n em e n t f o r d e n e n k e l t e l e i l i g h e t. A V T A L E O M O L J E L E V E R A N S E S am e i e t b r u k e r S h e l l s om l e v e r a n d ø r a v O l j e, o g h a r et a b o n n em e nt h o s H e at l i n e, s om v e k s l e r m e l l om b r u k a v s t r øm o g ol j e u t f r a h v a s om e r m e s t l ø n n s om t. REHABILITERING STØRRE VEDLIKEHOLD P o s t k as s e r, o p p g a n g e r, r e ns i n g ve n t i l a s j o n s a n l e g g, n y e p um p e r i f y r i n g s a n l e g g R ø r i n s p e k s j o n, g r a v i n g e t t e r l e k k a s j e Våtromsrehabilitering. S k i f t et r ø r t i l k j øk k e n o g b a d, s am t p u s s e o p p a l l e b a d e n e i h e n h o l d t i l v å t r o m s n o rm e n e.

5 5 S T Y R E T S A R B E I D Ordinært årsmøte i Sameiet Ringgaten Terrasse ble holdt i Lilleborg kirke 23. mars Martin Gimming Myhre ble valg t t i l s t y r e l e d e r. I d a F r i i s, T o n j e B i e, Ne s h i b M e h i c o g E r i k Fladvad ble valgt til styremedlemmer, og Kjetil Stephensen ble valgt til varamedlem. S t y r e t h a r v æ r t t i l g j e n g e l i g e f o r b eb o e r n e p å s t y r e t e l ef o n e n, s t o r t s et t h v e r m a n d a g f r a k l t i l k l o g h v e r t o r s d a g f r a k l t i l k l , v i a m a i l p å p o s r i n g g a t e, n i. n o t i l l e g g t i l a t d e t h a r b l i t t s o l gt p o l et t e r i f y r r om m et p å m a n d a g e r. E t t e r s om m e r e n b l e t i d s p u nk t et f o r p o l e t t s al g e n d r e t f ra e n ti m e t i l e n h a l v t i m e p g a l a v t op p m ø t e. P o l e t t s a l g et f o r e g å r n å a l t s å m e l l om k l og h v e r m a n d a g. S t y r e t h a r i l ø p e t a v å r e t s om h a r g å t t g j e n n om f ø rt e n r e k k e s a k e r. V i h a r f å t t n y e p os t k as s e r, o p p g a ng e n e h a r b l i t t m a l t, v e n t i l a s j o ns s j ak t e n e h a b r l i t t r e ns e t o g arbeidet med å skifte ut dører og vinduer er snart ferdig. V i d e r e h a r v i f å t t n y e ek s p a ns j o ns t a n k e r i f y r r om m e t, s l i k a t s i rk u l as j on s s ys t em et i b l ok k a f u n g e r e r b e d r e. A r b e i d e t m e d å a r k i v e r e o g s y s t e m a t i s e r e s a m e i e t s a r k e i k v om h m a r et l d e n s g s e v r e r r e i d e t t e å r e t p å g r u n n a v e n l e k k as j e i s t y r e r om m et ( o p p g 4 1 ), i m a r s , d e r a l l e p a p i r e n e o p p b e v a r e s. D e t h a r t a t t m a n g e m å n e d e r å f å t ø r k et o p p d e t t e, s å v i h å p e r a t n e s t e s t y r e v i l f o r t s et t e a r b e i d e t. S a m e i e t s u t l e i e l e i l n i g g 3 h 5 e t v i l i g j e n o p f å p g n a y e l e i e t ak e r e f r a D e t e r Utleiemegleren som nå administrerer dette leieforholdet. D e t b l e a v h o l d t d u g n a d v å r e n S t o r e m e n g d e r h e ns a t t e g j e ns t an d e r o g a n n e t a v f a l l b l e da fjernet, og uteområdene ble klargjort for sommer e n. D e t v a r h ø y a r b e i d s i n n s at s h o s a l l e s om m ø t t e o p p, o g v i a v s l u t t e t m e d s e r v e r i n g a v p ø l s e r o g b r u s. F o r d i d e t e r f o r t s a t t et s t o rt p r o b l em a t n o e n f o r s ø p l e r i b ak g å r d e n v e d å h e n s et t e g j e n s t a n d e r s o m i k k e f å r p l a s s i s ø p p e l k a s s e k n t m e, es t e h r a e r n f j e s r t n e y r a v e f t al l e b t e d t v ved jevne mellomrom, slik at vi unngår søppelfyllinger i bakgården. D e t t e e r å rs a k e n t i l at d e t i k k e b l e a v h o l d t d u g n a d h øs t e n I g j e n o p p f o r d r e r s t y r e t b å d e s ek s j o n s e i e r e o g l ei e t ak e r e t i l å t a a ns va r n å r d e t g j e l d e r f o r p s l i ø n g, m e n d et e r s e k s j o ns e i er s om e r øk o n om i s k a ns v a r l i g d e r s o m l e i et a k e r i k k e t a r h e n s y n t i l d e t t e. V i d e r e m i n n e r s t y r e t om a t s e k s j on s e i e r e p l i k t e r å s øk e s t y r e t om g od k j e n n i n g a v ut l e i e a v seksjon FØR leieforholdet tar til. D e t e r s e k s j o n s e i e r s a n s v a rat h us o r d e n s r e g l e n e f ø l g es a v l e i e t a g e re, o g s t y r e t b e r n o k e n g a n g om at d e t t e f ø l g es o p p s t r e n g e r e s l i k at l ei e t ak e r e f å r k l a r e i n s t r u k s e r om h v a s om e r a k s e pt a b e l t m e d h e ns y n t i l o r d e n, o p p f ø r s e l o g s t ø y. S t y r e h a r o gs å a r b e i d e t e n d e l m ed å f å f l yt te t t i d s p u nk t et f o r h e n t i n g a v s ø p p el f r a k l t i l s e n e r e p å d a g e n, d a d et e r e n de l b e b o e r e s om p l a g es a v s t ø y f r a d e n y e b i l e n e. F ø rs t

6 6 b l e t i d e n e n d r e t t i l et t e r k l , m e n p g a f e i l p a rk e r t e bi l e r u t e nf o r n r 5 3 b l e t i d s p u nk t et f l y t t e t t i 7 l e t t e r k l 0 D a k om m u n e n o v e r t ok a ns v a r e t f or s t i k k v e i e n ut e n f o r n r 5 3 b l e s k i l t et t i l S m a rt S e c u r i t y f j e r n e t ut e n a t d e t b l e s a t t o p p n o e n y t t s k i l t. D e rm e d h a r e n d e l t a t t s e g t i l r e t t e o g p a r k e rt utenfor de to opprinnelig oppmerkede plassene slik at bla søppelbilen ikke kommer frem. D e t t e k a n o gs å s k a p e e n f a r l i g s i t u a s j o n m e d t a nk e p å f. e k s b r a n n, da u t r y k n i n gs k j ø r e t ø y ikke vil komme frem. D e t h a r n å k om m e t p å p l as s e t m i d l e r t i d i g p a r k e r i n g f o r b u d t s k i l t, o g S t y r e t b e r om at d et t e r e s p e k t e r es! Kontaktinfo til s t y r e t e r f ø l g e n d e : P o l e t t s a l g: H v e r m a n d a g m e l l om k l t i l k l f o r e g å r d e t p o l e t t s a l g a v e t styremedlem i fyrrommet ( inngang i bakgården mellom oppgang 33 og 35 ) T e l e f o n : i 9 t e l e f o n t i d e n p å m a n d a g e r m e l l o m k l o g k l s 0 d a o g e t r i r m el l om k l o g k l E-p o s t : p o s i n g g a t e n.n o O p p d a t e r t i nf o rm a s j o n l e g g es ut på s am ei e t s h j em m es i d e : w w w. r i n g g a t e n. n o Her finnes også bla husordensregler ogoversikt over hvilke boder som tilhører seksjonene.

7 7 R E G N S K A P E T F O R S t y r e t m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t g i r e t r e t t v i s e n d e b i l d e a v s am e i et s e i e n d e l e r o g g j e l d, f i n a n s i e l l e s t i l l i n g o g r e s u l t a t. I nf o rm as j o n om s am ei e t s f o r v e n t e d e øk o n om i s k e u t v i k l i n g e r omtalt i årsberetningens punkt om kostnadsutvikling og budsjett for Å r s r e g n s k a p e t f o r e r s at t o pp u n d e r f o r u t s e t n i n g a v f o r t s a t t d r i f t. D et b ek r e f t es h e r v e d at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. R E S U L T AT Å r e t s r e s u l t a t p å k r ,- s om f r em k om m e r i r es u l t at r e g n s k a p et f o r e s l å s o v e r f ø r t t i l e g e nk a p i t a l. D et t e e r b e n y t t et t i l å n e d b e t a l e o r d i næ r e a v d r a g p å s a m ei e t s l å n i OB OS L å n o g S p a r, s e n o t e 1 5. D et t e i n ne b æ r e r a t ø k ni n g e n a v s am e i e t s ar b e i d s k a p i t a l e r k r , - ( det egentlig e å rs r e s u l t a t e t ). I N N T E K T E R I n n t e k t e n e i v a r t i l s a m m e n 5 k 3 r , - m o t b u d s j e t t e rt m e d k r ,-,. A n d r e i n n t ek t e r b es t å r i h o v e d s ak a v u t f ak t u r e r t e k os t n a d e r f o r p o s t k a s s e r t i l a l l e seksjonseiere. Inkluderer også vaskeriinntekter som h a er l v e r t f r a K O S T N A D E R Driftskostnadene i 2009 var på 3 kr , - m o t b u d s j et t e r t m e d k r ,-. D e v e s e n t l i g e a v v i k e n e i f o r h o l d t i l b u d s j et t s k y l d e s : Drift og vedlikehold ble budsjettert med kr , m e n s r e g n s k a p e t v i s e r 0, -. k r D e t v a r i k k e t a t t hø y d e f o r s k i f t e av p u m p e r i f y r i n g s a n l e g g e t i b u ds j e t t, n o e s om g j o r d e d e t v a n s k e l i g å g j e n n om f ø r e a n n e t s t ør r e v e d l i k e h o l d. F o r e n e r g i / f y r i n g e r d et et a v v i k i f o r h o l d t i l d e t b u ds j e t t e r t e p å k r , D e t t e i n n bæ r e r e n k os t n a ds øk n i n g f r a p å 3 8%, s om d et i k k e b l e t a t t hø y d e f o r i b u d s j et t. S t y r e t a n m o d e r b e b o e r n e å v æ r e f o r n u f t i g e i f o r h o l d t i l s i t t f o r b r u k, d a d et t en d e n s e n e r u r o v e k k e n d e. F i n a n s k o s t n a d e r b l e b u ds j e t t e r t m e d k r , m e ns r e g n s k a p e t v i s e r k r , -. D e t t e s k y l d e s n e d g a n g i r e n t e n i v åe t p å l å n et. S t y r e t b es l u t t e t d e r f o r å s e t t e n e d i n n k r e v d e k a p i t a l k os t n a d e r ( L å n / R e n t e r ) f r a f e b r u a r S t y r e t v u r d e r t e s i t u as j o n e n s l i k at d e t i k k e b l e s at t n e d y t t e r l i g e r e d a f i n a n s m a r k e d e t f o r e s p e i l e r ø k n i n g r i e n t e ni v å e t i g j e n. I t i l l e g g h a d d e s am e i et l i t e e g e nk a p i t al m ed t a n k e p å us i k r e v e d l i k e h o l ds b e ho v s am e i et s t å r o v e n f o r. R e v i s o r s h o n o r a r f o r r e g n s k a p s å re t e r f o r r e v i d e r i n g a v s e l s k ap e t s r e g ns k a p o g f o rm u e s f o r v a l t n i n g. R e v i s j o ns h o n o r a r e t f r em k om m e rs om e g e n p o s t i r e s u l t at r e g n s k a p e t. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e n k e l t e t a l l e ne i r e g n s k a p e t o g d e n r e g ns k a ps m e s s i g e o v e r s i k t s om f r em k om m e r u n d e r n ot e r t i l r e g ns k a p e t. S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d h e n d e l s e r e t t e r s om p å v i r k e r r e gn s k a p et i vesentlig a gr d.

8 8 K O S T N A D S U T V I K L I N G Rentesatsene i OBOS Eiendomsforvaltning AS pr. den : Renter på driftskonto : 0, 10 % R e n t e r p å s p a r ek o n t o : 2, 7 5 % u n d e r k r , 8 5 % o v e r k r S T R Ø M P R I S E N E Den totale strømprisen til en forbruker består e av k om tr p o n e n t e r : K r a f t p r s i om s d ek k e r k os t n a d e n e v e d å p r o d u s e r e o g s e l g e d e n el e k t r i s k e k r a f t e n u t g j ø r ca. 43 % av total strømpris (betales til kraftleverandør ). N e t t l e f o i r e t r a n s p o r t a v d e n e l ek t ri s k e k r a f t e n utgjør ca. 24% av total strøm pris (betales til n e t t s e l s k a p e t ). Statlige avgifter dvs. forbrukeravgift, avgift til Energifondet og merverdiavgift utgjør ca. 33 % av total strømpris. Strømprisen i Norge varierer med årstidene. Normalt stiger den i h a vinter l v å r e t o g r e d u s e r e s i s o m m e r h a l v å r e t n. d r e D f e ak t t o r e r s o om g a p å v i r k e r k ra f t p r i s e n e g j ø r d et v a n s k e l i g å s p å u t v i k l i n g e n i s t r ø m p r i s e n e E N E R G I M E R K I N G A V I B O G L F r a o g m e d b l i r d et o b l i ga t o r i s k m e d e n e n e r g i a t t es t f o r a l l e b o l i g e r s om s k a l s e l g e s e l l e r l e i e s u t. N o r g - e og s V energidir a s s d r a g e s k t o r a t ( N V E ) h ar a n s v a r e t f o r i m p l em e nt e r i n g e n a v o r d n i n g e n. P å w w w. e n e r g i m e r k i n g. n o k a n s am e i e r n e s e l v ut a r b e i d e e n e n e r g i a t t es t f o r s i n b ol i g. F O R S I K R I N G B y g n i n g s f o rs i k r i n g e n r e d u s e r e s f ra t i l m e d c a 1 8% et t e r a t s t y r e t b y t t e t f o r s i k r i l s n k g a s p. s e D e t t e i n k l u d e r er 2, 8 % øk n i n g i b y g g e i n d e k s e n s om r e f l ek t e r e r p r i s o p p g a n g e n p å h å n d v e r k s t j e n es t e r. I n d ek s ø k ni n g e n e r l i k f o r a l l e f o r s i k r i n g s s e l s k a p e r. U t o v e r d e t t e f o r e t a r f o rs i k r i n g s s e l s k ap e n e i n d i v i d u e l l p r i s j u s t e r i n g m e d b a k g r u n n i s am e i et s e g e n s k a d e s i t u a s j o n. K O M M U N A L E A V G I F T E R Renovasjonsavgiften øker med 10%. Ingen økning av de øvrige avgiftene. Ø V R I G E K O S T N A D E R N å r d e t g j e l d e r d e ø v r i g e k o s t n a d e n e i b u d s j e t t e t h a r s t y r e t r e g n e t m e d e n g e n e r e l l p r i s s t i g n i n g.

9 9 I N N T E K T - S O G K O S T N A D S O V E R G S F L O A R Å R ( B u d s j e t t ) Styret har satt opp en oversikt over forventede inntekter og kostnader i Tallene er vist som egen kolonne ved siden av resultatregnskapet. (Budsjett ) Oversikten er basert på uendrede felleskostnader for året O v e r s i k t e n g i r et f o r v e n t e t å rs r e s u l t a t p å k r ,-. D e t t e r es u l t at e t b r u k es t i l å b e t j e n e l å n e t s o r d i n æ r e a v d r a g, s l i k a t d e t e g e n t l i g e r e s u l t a t et b l i r l a v e r e. I o v e r s i k t e n e r d e t t at t h e n s y n t i l de f o r h o l d s om e r n e v n t f o r a n. F o r ø v r i g v i s e s nkelte t i l tallene d e e i oversikten. O s l o, 2 5. f e b I s t y r e t f o r M a r t i n G i m m i n g M y h r e / s / I d a F r i i s / s / E r i k J a n F l a d v a d / s / N e s h i b M e h i c / s / T o n j e B i e / s /

10 1 0! " # $ # % # & ' ( ) & $ & $ * ( +! $ & ( & $ &!, $! & & & $ - & ) $ ' &! * & #. &! ( & $ &!, $! & & & & #. * &! / ( ) $ & &! )& # % ' '. * # /0$ - * & ) $ ' &!.. 1 $ & & $ * " & &! $ & ( * & #. &! %! &!$ & (!!! '$!2 & #. &! " &! * ) & %!! & #. / " &! &..1 $ &, & #. ) & & & ' & #. # $ # # $3 & & ) & '! ) & ' %! " & $ ' & & ) & #. &! 2 & #. &! * " & &! $ )$! &! ) & & #. &!!1 & *.. ) & & * %!! & ( * & #. &! + ) $ & - ' $ - & - '! $ & ) $ ) & # ) $ - %!+! & )$ 4 &$ ( ) ( & ' ) / #$! ' & )$ 4 #$ # #$3 & / - & % ' & & ) $ 4! ' ' & ) & '!!! # &, ) & ) $ & & $, & ) $ 4! ' ' & & # & ) &! ) $. & & %! + & & ) $ 4 & *.. * " &!1& ' & $ # # & - &!! * & #. &!$ # # &$ & - ' & ) & &!$ &$$ ( 4, & ) $ 4 (!! & #! ) %! )! & ' & & & " ) 1 ( &! & $ &! ( % ' $ ( 4 & $ * & #. &! / ) % ' & $ ) ' & " & 1!! & ' & & #.. $ $.. & ) & &!$ & & #. &!$ (! & / (! ) % ' &$ )$ - ' &!$. & &! 4 & ) * & #. &! 5 ' & ' ' &! + & ) ' & ) $ 4 # $ # # / (!! & & 4 & ( * & & ) & #. &! ( % & )! $ & 0 #. $! & #! 0 1! & ( & $ ( & &! ) * & ) $ 4$ &! ) $ % ) * %!! & & $ ( & &! * & #. &! & )$!!$ ( ) ( & ' ) #$! &$ &! &!! )$ & ' & "$ ' & ) & #. &! + # ($ # &!$$ ' & & ( " & ) & %!! &!$ & #. * &! $ ) & &! & ( ( & & ( & ' ' & #. # $ # # $ 3 & & ' & & -.. 1! $. $ #!! $ * + & ' &! $ ) & $ #! $ & $! & $ ' # % ( &! 4 ) & 1 # $. &$.. ( ) ( & ' ) ' " # + $ # $ # # $ 3 &..1 $ & &$ * " & &!$ & ( * & #. &! %! &!$ & (!!! '$! & # $! &! & ( & ' * & #. &! &$ ( ) ( & ' ) # $! & ( & &! &!! &! ' & 6 6!! %!$ &! & )$

11 R I N G G A T E N T E R R A S S E S A M E I E R E S U L T A T RE G N S K A P Regnskap Regnskap B u d s j e t t B u d s j e t t N o t e D R I F T S I N N T E K T E R : Innkrevde felleskostnader Andre inntekter S U M D R I F T S I N N T E K T E R D R I F T S K O S T N A D E R : Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold F o r s i k r i n g e r Kommunale avgifter Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader S U M D R I F T S K O S T N DR I F T S R E S U L T A T : F I N A N S I N N T E K T / K O S T N A D : Finansinntekter Finanskostnader R E S. F I N AN S I N N T / K O S T N Å R S R E S U L T A T O v e r f ø r i n g e r : Udekket tap Reduksjon udekket tap

12 1 2 B A L A N S E N o t e E I E N D E L E R O M L Ø P S M I D L E R R e s t a n s e r f e l stnader l e s k o Kundefordringer Kortsiktige fordringer D r i f t s k o n t o i O B O S Sparekonto i OBOS S U M O M L Ø P S M I D L E R S U M E I E N D E L E R E G E N K A P I T A L O G G J E L D E G E N K A P I T A L Udekket tap S U M E G E N K A P I T A L G J E L D L A N G S I K T I G G J E L D Pant- og gjeldsbrevlån S U M L N A G S I K T I G G J E L D K O R T S I K T I G G J E L D Forskudd felleskostnader Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld S U M K O R T S I K T I G G J E L D S U M E G E N K A P I A L T O G G J E L D P a n t s t i l l e l s e Garantiansvar 0 0 OSLO, , S T Y R E T F O R R I N G G A T E N T E R R A S S E S A M E I E M a r t i n G i m m i n g M yh r e / s / Id a F r i i s / s / E r i k J a n F l a dv a d / s / Neshib Mehic /s/ Tonje Bie /s/

13 1 3 N O T E : 1 R E G N S K A P S P R I N S I P P E R Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DnB NOR som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. N O T E : 2 I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R F r a m l e i e gg t i (for l l utleieleilighet, e utover ordinære felleskostnader) Ekstra kjellerbod (Utleid til om med 3.kvartal) Felleskostnader Lån/Renter (lån i OBOS, næringsseksjonene er med på 46% av lånet) S U M I N N K R E V D E F E L L E S K D O E S R T N A R E D U K S J O N G R U N N E T T O M M E L E I E F O R H O L D E k s t r a k j e l l e r b o d S U M I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R N O T E : 3 A N D R E I N N T E K T E R Automatpenger (fra vaskeriet) Bademesteren, dobbeltbetalt D i v e r s e f a k turering (postkasser og for lite betalt næringsseksjonene) Dugnad (frivillige dugnadsgebyrer) Hengelås Norges Energi S U M A N D R E I N N T E K T E R N O T E : 4 P E R S O N A L K O S T N A D E R A r b e i d s g i v e r a v g i f honorar, t ( s t se y r note e 5) S U M P E R S O N A L K O S T N A D E R Det har ikke vært noen ansatte i selskapet gjennom året. N O T E : 5 S T Y R E H O N O R A R Honorar til styret gjelder for perioden 2008/2009, og er på kr ,-. N O T E : 6 R E V I S JO N S H O N O R A R Revisjonshonoraret er på kr 8 434,- her gjelder 5 961,- for 2008 og er i sin helhet knyttet til revisjon.

14 1 4 N O T E : 7 K O N S U L E N T H O N O R A R Juridisk bistand, OBOS (avklaring næringsseksjonene og sameiets lån) O B O S E i e n d o m s f o r v a l tning AS (bistand utenfor forretningsførerkontrakt) S U M K O N S U L E N T H O N O R A R N O T E : 8 D R I F T O G V E D L I K E H O L D Stansefabrikken (postpasser) S U M S T Ø R R E B Y G N M E S S I G E V E D L I K E H O L D Drift/vedlikehold bygninger (hovedsak oppganger) Drift/vedlikehold VVS (4 reparasjoner etter lekkasjer) Drift/vedlikehold elektro (4 reparasjoner, jordfeil, montering) Drift /vedlikehold utvendig anl Drift/vedlikehold fellesanlegg D r i f t / v e old d l fyringsanlegg i k e h (pumpebytte 187", service, kaliberering o.l.) D r i f t / v e d l i k e h o l d b r a n n s i k r i n g -563 Drift/vedlikehold vaskerianlegg Drift/vedlikehold ventilasj.anl. (1 stk rensejobb nov-09) Egenandel forsikring Kostnader dugnader -87 S U M D R I F T O G V E D L I K E H O L D N O T E : 9 K O M M U N A L E A V G I F T E R Vann- og avløpsavgift Feieavgift Renovasjonsavgift S U M K O M M U N A L E A V G I F T E R N O T E : 1 0 E N E R G I / F Y R I N G E l e k t r i s k e n e r g i ( f e l l e s a r e a l e r ) Strøm oljefyr el.bereder (Fyranlegg til oppvarming) S U M E N E R G I / F Y R I N G

15 1 5 N O T E : 1 1 A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R L o k a l l e i e Container Skadedyrarbeid/soppkontroll Driftsmateriell L y s p æ r e r o g s i k r i n g e r Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer Snørydding (sesong) Heatlineabonnement Kontor- og datarekvisita -470 T r y k k s a k e r Aviser, tidsskrifter, faglitteratur Andre kontorkostnader -323 Telefon/bredbånd Porto Bankgebyr Velferdskostnader S U M A N D R E D R I F T S T K N O A S D E R N O T E : 1 2 F I N A N S I N N T E K T E R Renter av driftskonto i OBOS 811 Renter av sparekonto i OBOS Renter av for sent innbetalte felleskostnader S U M F I N A N S I N N T E K T E R N O T E : 1 3 F I N A N S K O S T A D N E R Renter lån i OBOS G e b y r l å n i O B O S -520 Andre rentekostnader -30 S U M F I N A N S K O S T N A D E R N O T E : 1 4 K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R Andre forskudd, Hammersborg Forsikring 9 mnd S U M K O R T S I K T R I D R G I E N G F E O R Posten "Andre forskudd" inkluderer mottatte og betalte fakturaer som vedrører 2010, med motpost i leverandørgjeld. Kostnadsføring vil skje i 2010.

16 1 6 N O T E : 1 5 P A N T - O G G J E L D S B R E V L Å N O B O S Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 4,10%, løpetid 30 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år S U M P A N T- O G G J E L D S B R E V L Å N N O T E : 1 6 A N N E N K O R T S I K T I G L D G J E P u r r e g e b y r -472 S U M A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D -472 N O T E : 1 7 P A N T S T I L L E L S E OBOS har som långiver fordringspant i sameiets krav om innbetaing av fellesutgifter iht pantelovens Fordringspanten er tinglyst i løsøreregisteret og panteretten meldt sameierne.

17 17 4. G O D T G J Ø R EL S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r 5. I N N K O M N E F O R S L A G A ) L å s p å s ø p p e l r om m e n e. ( S e f o r s l a g u n d e r ). S t y r e t s i n ns t i l l i n g : S t y r e t h a r a l l e r e d e s v a r t b e b o e r. S t y r e t m e n e r a t de t i k k e b ø r væ r e l å s p å s ø p p e l r om m e n e a v p r a k t i s k e h e n s y n. B ) P a r k e r i n g a v b i l e r u t e nf o r b y g g e t.( S e f o rs l a g u n d e r ). S t y r e t s i n ns t i l l i n g : S t y r e t h a r s v a r t b e b o e r. D e t t e e r e n of f e n t l i g g a n gv e i, o g a l l e r e d e i k k e l o v t i l å p a r k e r e d e r. S t y r e t a nm o d e r b o e r n e å k o n t a k t e O s l o K om m u n e d i r ek t e n å r f o l k p a r k e r e r d e r u l o v l i g.! " # $ % & '! " # $ # # % # % & $ % # ' ( ) * ' + #, - '. - / V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v s t y r e l e d e r f o r 1 å r B ) V a l g a v 4 s t y r e m e d l e m m e r f o r 1 å r C ) V a l g a vv a l g k o m i t é

18 18 A d r e s s e l i s t e f o r ( ) P R L e i l. n r. F o r n a v n E t t e r n a v n E i e r s a d r e s s e P o s t n r. P o s t s t e d P r e r n a M a l h o t r a S l e m d a l s v n 9 1 A O s l o P r e r n a M a l h o t r a S l e m d a l s v n 9 1 A O s l o P e r H e y e r d ahl P o s t b o k s M a j o r s t u a O s l o Mohamed El Gazi Helgesensgate 76 B 0563 Oslo M i l l y J K r o g s t a d C h r M i c h e l s e n s G a t e O s l o H e c t o r I s a i a s M o r M a o n r a l e s C h r M i c h e l s e n s G a t e O s l o A r n e V i n j e T a n t e U l r i k k e s V e i O A s l o C h r i s t o p h e r A n d r e a s s e n C h r M i c h e l s e n s G a t e O s l o G e i r C h r i s t i a n N i e l s e n P B B o g s t a d v e i e n O s l o J e n s F o s s u m C h r M i c h e l s e n s G a t e O s l o A n n e K a r i n e A a s e r u df o s s u m C h r M i c h e l s e n s G a t e O s l o Bjørn Steinar Stavseth Ivar Aasens Vei 2 A0373 Oslo Christian H Svendsen Vallerenga Sandvika B r i k t Slett edal C h r M i c h e l s e n s G a t e O s l o A n n e L i n e S o l b e r g C h r M i c h e l s e n s G a t e O s l o Knut Roger Eidshaug Chr Michelsens Gate Oslo S y n n ø v e K i r k e b -G y a r s t a d C h r M i c h e l s e n s G a t e O s l o D a n i e l a J u r i c e v B a r b i n N i c o H a m b r o s V e i O s l o K n u t E T h o r n e s S k u l l e r u d s t u b b e n O s l o E v i t a H e n n y S ø r e n s e n C h r M i c h e l s e n s G a t e O s l o Kjell Frithjof Nygren Chr Michelsens Gate Oslo H i l d e S t o r e b a k k e n I n g e s G a t e 4 A O s l o A l e k s a n d e r H a u g e n C h r M i c h e l s e n s G a t e O s l o E i n a r F r i s l i e F r ø b e r g v n F u r n e s Ajm al H u s s a i n C h r M i l c h s e n s G a t e O s l o K r i s t i a n K r e y C h r M i c h e l s e n s G a t e O s l o V i g d i s B r å t h e n C h r M i c h e l s e n s G a t e O s l o Tosif Bilal Elahi PB 6546 Rodeløkka 0501 Oslo N e s h i b M e h i c C h r M i c h e l s e n s G a t e O s l o J o n H u s a b ø H a n s e n S a n d a n e A k h t a r M a h b o o b S h a h i d H o v i n v n 5 4 B O s l o N a j m a P a r v e e n C h r M i c h e l s e n s G a t e O s l o R a n d i J o h a n n e B a k k e s t u e n C h r M i c h e l s e n s G a t e O s l o Kjers ti Morstøl L æ r e r H o l e s V e i 4 A O s l o Thy Hoang Thi Nguyen Engaveien Strømmen N g h i a T a n V a n V o E n g a v e i e n S t r ø m m e n M i n g L u n g C h a n C h r M i c h e l s e n s G a t e O s l o E y v i n d F r i l s e t h S e l v b y g g e r V n O s l o E l z o A m a d o u S a m b C h r M i c h e l s e n s G a t e O s l o A l i c e H e l s e t K i r k e v e i e n S l a t t u m C h r i s t i a n K j e B r u l f o m K i r k e v e i e n S l a t t u m L i n n T i d e m a n d s e n A n n a R o g s t a d s V e i B 2 O s l o N i n a A l b e r t C h r M i c h e l s e n s G a t e O s l o Ingeborg Andresen Chr Michelsens Gate Oslo R a g n i I n g e b o r g M o n i F e k t C h r M i c h e l s e n s G a t e O s l o C h r i s t o p h e r R a y P l a y t e r C h r M i c h e l s e n s G a t e O s l o S i g n e M. E n d r e s e n P r o f e s s o r s s l i n g a n 1 1 / S t o c k h o l m G r e t e W e n t w o r t h H u i t f e l d t s G t T ø n s b e r g

19 M i e k o M a t s u m o t o C h r M i c h e l s e n s G a t e O s l o S v e r r e M a g n e S o l e m Ø v r e S m e s t a d v e i 1 2 A O s l o Egil T v e t e r T o r v a l d L i n d s v e g L i l l e h a m m e r T o r b j ø r n S a n d v i k S a n d v e i e n 9 L B o r r e A n a S a n d v i k C h r M i e l c h s e n s G a t e O s l o S v e r r e M a g n e S o l e m Ø v r e S m e s t a d v e i 1 2 A O s l o R u t h K a r i n H e s t a d H e l l i n g a H a g a n Q a i s e r M u n e e r H o v i n v n 5 4 B O s l o T h e r e s e S c h w a b s C h r M i c h e l s e n s G a t e O s l o L e Z u d e C h r M i c h e n l s G a t e O s l o S i g u r d I S o l e m R u s A e S l ø k k v e i e n 1 4 B O s l o R a n d u l f B a k k e n V a t n e J o r u n n B a k k e n C h r M i c h e l s e n s G a t e O s l o G r y-i r e n e S k o r s t a d C h r M i c h e l s e n s G a t e O s l o Svein Knudsen Granåsen 72B 1362 Hosle K ø b e n h a v n g a t a 1 R 4 u s e A S l ø k k v n 1 4 B O s l o Egil S k a s l i e n C h r M i c h e l s e n s G a t e O s l o H e l f r e d B ø r r e s e n C h r M i c h e l s e n s G a t e O s l o Jan H e g g e l u n d H a f r s f j o r d s G t O s l o Joachim Dalåsen Chr Michelsens Gate Oslo E r i k F e r n s t r ø m C h r M i c h e l s e n s G a t e O s l o R o s e n l u n d E i e n d o m s f o r v a l t n i P n B g O s l o J o h n n y A r n e W a a g a n M o g a t a O s l o I n g r i d L i l l e b ø C h r M i c h e l s e n s G a t e O s l o Øyvind S. Hansen Chr Michelsens Gate Oslo Q a i s e r M u n e e r H o v i n d v e i e n 5 4 B O s l o N a g h a m a n a K o u s e r H o v i n v e i e n 5 4 B O s l o J o h n R u u d P o s t b o k s B e r g e n H a n s C h r i s t i a n F æ r g e s t a d F u r u l i a 5 A L a n g h u s B e n t e S. F æ rg e s t a d H u s e b y F u r u l i a 5 A L a n g h u s T u r i d H F æ r g e s t a dp e r s e n C h r M i c h e l s e n s G a t e O s l o J o h a n n e M a r g r e t h e F æ r g e s t a d C h r M i c h e l s e n s G a t e O s l o T o r i l E i l i n L o h n e C h r M i c h e l s e n s G a t e O s l o Roar Wessel Olsen Chr Michelsens Gate Oslo S y n n e W u lf f C h r M i c h e l s e n s G a t e O s l o Kjetil S t e p h e n s e n C h r M i c h e l s e n s G a t e O s l o R u b e n W i t h C h r M i c h e l s e n s G a t e O s l o A r e M a r t i n Kongestøl C h r M i c h e l s e n s G a t e O s l o G u r o D u g s t a d C h r M i c h e l s e n s G a t e O s l o M o r t e n H e l g e b y S l e t t e v o l d C h r M i c h e l s e n s G a t e O s l o M a g n u s C. S l e t t v o H e l d g e b y C h r M i c h e l s e n s G a t e O s l o A n n e C a t h r i n e A r e n t z C h r M i c h e l s e n s G a t e O s l o T r yg v e A a n r u d N j å l s V e i O s l o Kjers ti R u d r u d C h r M i c h e l s e n s G a t e O s l o B j ø r g H e l e n e B ø r r e s e n C h r M i c h e l s e n s G a t e O s l o Per Axel Prydz Villavn 26 B 0371 Oslo N a j m a P a r v e e n Raw alpindi P a k i s t a n E r i k al H v O l s e n C h r M i c h e l s e n s G a t e O s l o Thor -Albert A. Frøsland Chr Michelsens Gate Oslo M o h a m m a d P e r v e z C h r M i c h e l s e n s G a t e O s l o A r n a B j ø r n s d o t t i r C h r M i c h e l s e n s G a t e O s l o

20 L i n d a H o v i n d H a u g l a n d D a m p p l as s e O s l o Kristin Haugland Halvorsen Chr Michelsens Gate Oslo Siri V a m m e r v o l d C h r M i c h e l s e n s G a t e O s l o Caroline Johansen Musæus Chr Michelsens Gate Oslo A n n -S t i n e C l e m e n s e n C h r M i c h e l s e n s G a t e O s l o Bjørn Gunnar Clemensen Chr Michelsens Gate Oslo L i n d a H a l t b r e k k e n C h r M i c h e l s e n s G a t e O s l o F i n n E i r i k J o h a n s e n S k j o l d v e i e n 9 C O s l o M a r i t J o h a n n e N e r b y S n e r t i n g d a l s v e g e n Snerti ngdal Z a n a R a d e v s k a T r o n d h e i m s v e i e n A O s l o S a s o Radev ski C h r M i c h e l s e n s G a t e O s l o F i n n K i r k e b y C h r M i c h e l s e n s G a t e O s l o O v e -H e n r i k F a r s t a d C h r M i c h e l s e n s G a t e O s l o S a v a s S u n C h r M i c h e l s e n s G a t e O s l o Z e y n e p A r i g S u n C h r M i c h e l s e n s G a t e O s l o R o a l d A r n e Tv e d t V i g g o H a n s t e e n s V e i F j e l l h a m a r A r n e S t å l e F r e d r i k s e n P o s t b o k s S v o l v æ r Jack S a n n e V a n g s v e i e n L ø r e n s k o g G e r d A B e r g C h r M i c h e n l s s e G a t e O s l o T h y N g u y e n E n g a v e i e n S t r ø m m e n N g h i a V o C h r M i c h e l s e n s G a t e O s l o K a a r e E i v i n d T ø m t e K r i s t i a n s a n d s G t C O s l o F o k u s I n v e s t A K S a r e n l y s t A l l e 1 A O s l o Tom Roar Hestsveen Vesteråsveien 26 B 0382 Oslo N a s a r K h a n R a g n h i l d S c h i b b y e s V e i O s l o O d d L e i d u l f K l e i v a S k e i r i n d å H u n d v å g N i l s Ø r n e s C h r M i c h e l s e n s G a t e O s l o E i v i n d E r i k s e n C h r M i c h e l s e n s G a t e O s l o L i s a Ts ui V o g t s G a t e 4 5 A O s l o O l a T M e l b y M e l u m H e g g e n e s Erik Jan Fladvad Colletts Gt 15 C 0169 Oslo Hagbart Ross ( bo ) Schmidt Chr Michelsens Gate Oslo M i n h T a m T r u o n g K r i s t i a n B o g n e r u d s V e i O s l o T h i K i h u m o n g P N g u y e n N u g g e r u d v e i e n 2 2 A O s l o R a f a q a t M a h m o o d W d m T h r a n e s G t 6 2 B O s l o Kari U l v e l a n d T y r i v e i e n V e s t f o s s e n M a r i u s O l a u s s e n P r e s t l i a J e v n a k e r K ø b e n h a v n g a t a 1 R 4 u s e A S l ø k k v n 1 4 B O s l o Bj ø r n E r i k H a t t r e m C h r M i c h e l s e n s G a t e O s l o Edgar Rolf Pettersen Chr Michelsens Gate Oslo F r a n k G r ø n l u n d T o r v g t L i l l e s t r ø m T i n a S v e n s s o n T o r v g a t a L i l l e s t r ø m A s l e N ø d t v e d t C h r M i c h e l s e n s G a t e O s l o A n n e K a r i n S e l e C h r M i c h e l s e n s G a t e O s l o P e r E r l i n g H a l v o r s e n B j e r r e g a a r d s g t B e r g e n H e g e S ø r e n s e n B a m s e f a r e t 4 A H o s l e T o n j e B i e C h r M i c h e l s e n s G a t e O s l o A u d u n B i e C h r M i c h e l s e n s G a t e O s l o Xhel al Bajr am i C h r M i c h e l s e n s G a t e O s l o I n g e b r i g t G r i m s m o C h r M i c h e l s e n s G a t e O s l o E v e n B a k k e C h r M i c h e l s e n s G a t e O s l o

21 I v e r L i e P e d e r s e n P B H a m a r N a g h a m a n a K o u s e r H o v i n v e i e n 5 B O s l o H a n s C h r i s t i a n A b r a h a m s e n K r o k e m o V e i e n S a n d e f j o r d H e r m u n d M i d t t u n R ø y l e n 1 0 C R i s ø r K a t h r i n e S o l h e i m C h r M i c h e l s e n s G a t e O s l o B j ø r n H ø g å s e n H a n s N i e l s e n H a u g e 0 s 4 8 g 1 t O s l 2 o 9 D B i t t e G i m i n g C h r. M i c h e l s e n s G t O s l o R a m i z Rex hbog aj G ø t e b o r g g a t e n O s l o Randi F i n b e r g C h r M i c h e l s e n s G a t e O s l o L i a q a t Ali S t e i n g r i m s V e i 3 4 A O s l o R a z i a Ali V a r g v e i e n O s l o S v e i n J u n g e S k o g s t j e rn a K r i s t i a n s u n d N T h o r A r n e B r e i d a C h r M i c h e l s e n s G a t e O s l o A n n F r e d r i k s e n C h r M i c h e l s e n s G a t e O s l o N i n a T h e r e s e S e m b B l y l a g v e i e n N e s o d d t a n g e n K n u t B ø r i n g S i n s e n v n O s l o Johan Ragnar Øye Chr Michelsens Gate Oslo G u n n a r B e n t z e n C h r M i c h e l s e n s G a t e O s l o Kjers ti Glosli R a u e r s k a u v n S l a t t u m I n g u n B e n e s t a d M y r v e i e n 4 4 A Nittedal L i s a Ts ui V o g t s G a t e 4 5 A O s l o V i b e k e G r ø n ni n g L a n d i n g s v n O s l o P å l G r ø n n i n g K r a f t C h r M i c h e l s e n s G a t e O s l o Jo K r a f t C h r M i c h e l s e n s G a t e O s l o B j ø r g H e g g H h a n e s s i e n m F j e l l v n H ø n e f o s s O d d m u n d A r n e H a n s s e n F j e l l v e i e n H ø n e f o s s Hu o n g T r a n F u r u v e i e n L ø r e n s k o g H u a n g N g u y e n T h u F u r u v e i e n L ø r e n s k o g J o h n E r l i n g G u v å g C h r M i c h e l s e n s G a t e O s l o B o G ø r a n H ø g b e r g K A r e S v e e n F i n n e C h r M i c h e l s e n s G a t e O s l o RINGGATEN TERR. Styrerommet Chr Michelsens Gate Oslo

22 22 S A M E I E V E D T E K T E R FOR S A M E I E T R I N G G A T E N S T E R R A S S E V e d t a t t p å o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e d e n 3 1. m a r s M e d e n d r i n g e r p å o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e d e n 1 0. j u n i , 2. o k t o b e r o g 8. ap r i l Disse vedtekter er underlagt : L o v a v 2 3. m a i n r. 3 1 O M E I E R S E K S ( E I E R S E K S J O N S L O V E N ) 1 O m f a n g S am e i e t R i n g g a t e ns T e r r a s s e om f a t t e r g å r d s n r , b r u k s n r. 2 9, C hr i s t i a n M i c h e l s e n s g a t -5 e 3. 1 I 9 h e n h o l d t i l o p p d e l i n g s b e g j æ r i n g a v b e s t å r s a e m i et a v i d e e l l e e i e n d om s an d e l e r f o r d e l t p å 2 b ut i k k l ok a l e r o g s e l v e i e r l e i l i g h e t e r. 2 S a m e i e r b r ø k e n S am e i e r b r ø k e n e r f a s t s at t t i l 1 / D e n k a n k u n e n d r e s v e d e n s t em m i g v e d t ak a v d e b e r ø r t e s am e i e r e. 3 E i e r a n d el Til hver eierandel hører eksklu s i v b r u k s r e t t t i l e n s e k s j o n ( b o l i g e l l e r b u t i k k ), o g nærmere bestemte boder på loftet og i kjelleren. T i l h v e r a v e i e n d o m s a n d e l e n e h ø r e r o g s å e n i -de d e e l l a v l e i a l n i g d h e et l 6 6 p, å 1 / s om s t y r e t d i s p o n e r e r p å v e g n e a v s am ei e t. B e b o e r n e d i s p o n e r e s s r ut e d n e f e l l e s v a s k e r i e r o g t ø rk e r om et t e r b es t em m e l s e a v s t y r e t. I n g e n s am e i e r k a n e i e m e r e n n t o s e k s j o n e r, j f r d o g 2 2, a n dr e o g t r e d j e l e d d i lov om eierseksjoner. 4 F o r k j - ø og p s løsningsrett S a m e i e r n e f r a s k r i v e r s e g - f o g r k l j ø p s n i n g s r e t e t e, l l e rs s o et m t er d n o r s k r e t t m åt t e h a. D e n n e b e s t em m e l s e g j e l d e r i k k e m el l om s am e i e r n e a v e n s ek s j on, h v o r a v t a l e n mellom disse sameierne er avgjørende. 5 B r u k o g n y t t e B r u k s e n h e t e n m å i k k e n y t t e s p å an n e n m å t e e n n d e t s om e r f o r u t s a t t i o p p d e l i n g s b e g j g æ e r n. i n B r u k e r n e m å r e t t e s e g e t t e r d e f as t s at t e h us o r d e n s r e g l e r. D e t e r å an s e s om v e s e n t l i g m i s l i g h o l d h v i s s e s j o n e n e s b e b o e re / b r u k e r e e t t e r g j e n t at t e m u nt l i g e o g s k r i f t l i g e oppfordringer ikke retter seg etter husordensreglene. 6 V e d l i k e h o l d s a n s v a r S a m e i e r n e m å s e l v s ø r g e f o r f o rs v a r l i g v e d l i k e h o l d a v d e n s e k s j o n ve d k om m e n d e h a r e k s k l us i v b r u k s r e t t t i l. S e k s j o n e n s k a l b e h a n d l es m e d t i l b ø r l i g a k t s om h et o g a l l s k a d e s k a l s am e i e r e n s e l v e rs t a t t e e l l e r u t b e d r e u t e n o p p h o l d. H v i s d e t t e i k k e s k j e r i n n e n

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A S Th e r e s e s g 4 4 / L. G u n d e r s e n s gt 6, a v h o l d e

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0 i a u d i t o r i um 1, P

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U e l a n d s ga t e 6 1 S am e i e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å S t. H a n s h

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø v r e K r i n g s j å B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Ø v r e K r i n g s j å B

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s t i rs d a g 8. m a rs 2 0 1 1, k l. 1 8 0 0 p å L

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø s t e r d a l s g t 4-6 B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i H e r r e g å r d s t e r r a s s e n S am e i e a v h o l d e s T o r s d a g 2 5. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 i. Ljan 0 0 menighetshus,

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i U l l e r n P a r k B o r et

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s /

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s / 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s T i rs da g 3 1. 0

Detaljer

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 1 L o m m e d a l s t u n e t S a m e i e I n n k a l l i r t s n a m g e i e r m ø t i e 2 0 l 1 1 o r d i n æ O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L om m e d al s t u n et S am e i e, a v h o l d e s

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s t i r s d ag 4. m a i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 i S t

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 K i r k e v e i e n 1 1 2 B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i K i rk e v e i e n 1 1

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 11 Sletteløkka Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 667 791 20 594 247 20 617 436 20 703 116 Salg anleggsmidler

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i T h o n b y g g e t S am e i e, a v h o l d e s t o r s d a g 2 2. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8 :0 0 i P i l e s t r e d e t 3 5,

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i H e l g es e n s g at e 8 2 / 8 4 A S a v h o l d e s m a nd a g 2 6. a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 8. m ar s 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 A / L I l a K v a r t a l V B L I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A / L I l a K v a r t a l V B L, a v

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3.

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3. I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 4. a p r i l 2 0

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 3 1. m a rs 2 0 0 9, kl. 18.30 i Langerud Sykehjem.

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 12. m a i 2 0 0 9, k l. 1 8 3

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E Side 1 av 20 Sameiet S a g av e i e n 1 3 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S A M E I E T S A G A V E I E N 1 3 a v h o l d e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S m a rt a p a r t 2 B o r e t t s l a g, a v h o l d e s 3 1. m a i 2

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i P i -1 l 3 e B s r t l, r a v e h d o e l t d es P t i a r s d k a g

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 Ordinært årsmøte i Solbakken Velforening, a v h o l d e s t o r s d a g 1 8. m a r s 2 0 1 0, k l. 2 0. 1 5 p å Ok s t a d S k o l e. T I L B E HA N D L I N G F O R

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i F o r n e b u k o l l e n B o l i g s am ei e, a v h o l d e s t o r s da g 2 3. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 : 0 0 p å S A

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e U l l e r n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 p å L i l l e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Akersbakken Bo r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Innkalling til årsmøte Ordinært årsmøte i Stiftelsen Støttelagets Personalboliger avholdes fredag 29. mai 2015 kl. 13:00 i Kyrre Greppsgt. 11. Til behandling foreligger: 1. ÅRSBERETNING FOR 2014 2. ÅRSREGNSKAP

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

K j r e æ b e b o e r!

K j r e æ b e b o e r! 1 W e l h a v e n s g a t e N r. 1 0 B o r e t t s l a g K j r e æ b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 U l l e r n p a r B k o e l n i g s a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n p a r k e n B o l i g s am e i e,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø v r e T ø y e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 8. m a r s 2 0 1 0, kl. 18.00 på Bjørnsletta skole,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t K i r k e v e i e n 1 1 0, a v h o l d e s m a n d a g 2 0. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 0 0 i V es t r e A k e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t G r e g e r s G r am s V e i, a v h o l d e s t i r s d a g 9. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å B

Detaljer

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet.

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet. Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 ØKONOMISK RAPPORT PR. 30.05.2011. Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 30.05.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader, Drift og vedlikehold

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 i V as

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011.

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. 643 02.11.2011 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G r e f s e n s e t e r e n B o l i gs am e i e, a v h o l d es m a nd a g 2 2. m a rs 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 i F ol k et

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 1 Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie

Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i, avholdes tirsdag 9. mars 2010, kl. 18.00 på SAS hotellet i Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer