I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G"

Transkript

1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l , k l i 1. e t g., H a m m e r s b o r g T o r g 3, O s l o. R e g i s t r e r i n g f r a k l T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G A ) V a l g a v m ø t e l e d e r B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g a v r e f e r e n t o g e n p e r s o n t i l å u n d e r s k r i v e p r o t o k o l l e n D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n 2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R B e h a n d l i n g a v r e g n s k a p f o r o g d i s p o n e r i n g a v å rs r e s u l t a t e t 4. B U D S J E T T F O R G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r 6. I N N K O M N E F O R S L A G A ) F o r s l a g f r a s t y r e t o m e n d r i n g i h u s o r d e n s r e g l e n e I n n k om m e t f o rs l a g e r l a g t s om e ge t v e d l e g g. 7. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v s t y r e l e d e r f o r 2 å r B ) V a l g a v 2 s t y r e m e d l e m m e r f o r 2 å r C ) V a l g a v 2 v a r a m e d l e m m e r f o r 1 å r D ) V a l g a v 2 m e d l e m m e r v a l g k o m i t é f o r 1 å r O s l o, 8. a p r i l S t y r e t i K a r i H e n g e b ø l / s / C h r i s t i a n M ø l l e r / s / B j ø r n S t e n v i k / s / P et e r W i s t i n g / s / I g e n e r a l f o r s am l i n g e n k a n ak s j e e i e r o g e k t e f e l l e e l l e r e v e n t u e l l s am b o e n d e m ø t e, m e n b a r e e n h a r s t em m e r et t. A k s j e e i e r k a n m øt e v e d f ul l m ek t i g. F r a m l e i e t ak e r h a r r e t t t i l å m ø t e, m e n u t e n s t em m e r e t t. R e g i s t r e r i n g s b l a nk e t t e n l e v e r e s i ut f y l t s t a n d v e d i n n g a n g e n.

2 2 T I L L I T S V A L G T E Å R S B E R E T N I N G F O R S i d e n d e n ek s t r a o r d i n æ r e g e n e r a l f o r s am l i n g e n 1 8. f e b r u a r h a r s e l s k a p e t s t i l l i t s v a l g t e væ r t f ø l g e n d e : S T Y R E T L e d e r Kari Hengebøl N e u b e r g g t 6 A S t y r e m e d l e m C h r i s t i a n M ø l l e r N e u b e r g g t 6 A S t y r e m e d l e m B j ø r n S t e n v i k N e u b e r g g t 6 A S t y r e m e d l e m P e t e r W i s t i n g N e u b e r g g t 6 D V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T V a r a m e d l e m G r o J a n i c k e R y g g N e u b e r g g t 6 D V a r a m e d l e m C a t h r i n e G r a f f N e u b e r g g t 6 F V A L G K O M I T E E N V a l g k o m i t e C a t h r i n e G r a f f N e u b e r g g t 6 F V a l g k o m i t e G r o J a n i c k e R y g g N e u b e r g g t 6 D G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M B O L I G A K S J E S E L S K A P E T T I L L I T S V A L G T E O G A N S A T T E A v b o l i g a k s j es e l s k a p et 4 s t y r em e d l em m e r e r d et 1 k v i n n e o g 3 m e n n. B o l i g a k s j es e l s k a p et e r p os i t i v t i l l i k e s t i l l i n g o g t a r s i k t e p å a t d e t i k k e f o r e k om m e r f o r s k j e l l s b e h a n d l i n g p å g r u n n a v k j ø n n v e d v a l g o g a n s e t t e l s e r. B o l i g a k s j es e l s k a p et f ø l g e r a r b e i ds m i l j øl o v e n s b es t em m e l s e r o g t i l s t re b e r e t g o d t a r b e i d s m i l j ø. B o l i g a k s j es e l s k a p et h a r i n g e n a n s a t t e. F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N F o r r e t n i n g s f ø r s e l e n e r i h e n h o l d t i l k o n t r ak t u t f ø r t a v OB O S E i e n d om s f o r v a l t n i n g A S. A u t o r i s e r t r e g ns k a ps f ø r e r ( o p p d r ag s a n s v a r l i g ) e r r e g ns k a ps s j e f E g i l H a v r e, O B OS. B o l i g a k s j es e l s k a p et s r e v i s o r e r L ar H. B r i n c hm a n n. E I E N D O M M E N B o l i g a k s j es e l s k a p et b es t å r a v 4 0 a k s j el e i l i g h e t e r o g 1 næ r i n g s l o k a l e. S e l s k a p e t e r r e g i s t r e r t i F o r et a k s r eg i s t e r e t i B r ø n n ø ys u n d m e d o r g a n i s a s j o ns n um m e r B o l i g a k s j e s e l s k a p e t l i g g e r i O s l o k o m m u n e o g h a r f ø l g e n d e g å r d s - og b r u k s n um m e r : B o l i g a k s j es e l s k a p et s h o v e d f o rm å l e r å g i ak s j o n æ r e n e b o r e t t t i l e g e n b o l i g i s el s k a p e t. S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d a t d e t y t r e m i l j ø f o r u r e n s e s i v e s e n t l i g g r a d. S e l s k a p e t d r i v e r i k k e m e d f o r s k n i n g s - o g ut v i k l i n g s ak t i v i t e t e r.

3 3 V A K T M E S T E R T J E N E S T E F r o g n e r V a k t m es t e r t j e n e s t e i v a r e t a r d e n d a g l i g e d r i f t o g d e t l ø p e n d e v e d l i k e h o l d e t i selskapet i henhold til stillingsbeskriv e l s e. V a k t m es t e r k o n t o r e t h a r a dr e s s e H o l m b o e s g a t e 7 A, O s l o. V ak t m e s t e r k a n o gs å k o n t ak t es p å t e l ef o n U n n g å å r i n g e u t e n om o r d i n æ r a r b e i d s t i d. F O R S I K R I N G B o l i g s el s k a p e t s e i e n d om m e r e r f u l l v e r d i f o r s i k r et i H am m e rs b o r g F o rs i k r i n g A S m e d p o l i s e n um m e r F u l l v e r d i f o r s i k r i n g v i l s i a t f o rs i k r i n g s s e l s k a p et h a r a n s v a r e t f o r a t b o l i g s e l s k a p et t i l e n h v e r t i d h a r d e r i k t i g e f o r s i k r i n g s s um m e r. E n f o r ut s et n i n g f o r d e t t e e r at forsikringsselskapet får m elding om vesentlige verdiøkninger på bygnin g e r, f. e k s. v e d r e h a b i l i t e r i n g e l l e r p å b y g g i n g. V e d t o t a l s k a d e s k al e r s t a t n i n gs b e l ø p et d e k k e o p p f ø r i n g a v n y b y g n i n g a v s am m e s t a n d a r d o g s t ø r r e l s e. F o r s i k r i n g e n om f a t t e r o g s å b y g n i n g s m es s i g e f o r a n d r i n g e r d e n e nk e l t e a k s j o n æ r g j ø r i n n e i b o l i g e n. D e n e n k e l t e a k s j o næ r m å s e l v sø r g e f o r å h a h j e m f o r si k r i n g s om d e k k e r i n n bo og l ø s ø r e. H v i s b o l i gs e l s k a p e t s f o r s i k r i n g s k al b e n y t t es, m å b e b o e r n e s t r ak s m el d e s k a d e n t i l F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S t l f f a k s e -p o s t : f o r s i k r i n o b o s. n o. O p p f ø l g i n g a v f o r s i k r i n gs s ak e r b l i r g j o r t a v F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i OB O S. B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I h e n h o l d t i l f o r s k r i f t e n e s k a l d et væ r e i ns t a l l e r t r ø yk v a r s l e r o g b r a n ns l o k ni n g s a p p a r a t e l l e r b r a n n s l a n g e i a l l e l e i l i g h e t e n e. E i er / b e b o e r h a r a n s v a r e t f o r a t u t s t y re t e r t i l s t e d e o g f u n g e r e r. H M S F o r s k r i f t o m s y s t e m a t i s k h e l s e -, m i l j ø - o g s i k k e r h e t s a r b e i d i v i rk s om he t e n ( I n t e r n k o n t r o l l f o r s k r i f t e n ) b l e f as t s a t t v e d k g l. r e s. 6. d e s em b e r m e d v i r k n i n g fra 1. januar Forskriften stiller krav til at d e n e nk e l t e v i r k s om he t s k a l s y s t em a t i s e r e a r b e i d e t m e d å e t t e r l e v e b e s t em m e l s e n e i l o v e r o g f o r s k r i f t e r g i t t a v d e t o f f e n t l i g e. B o l i g s e l s k a p e r d e f i n e r t s o m v i r k s o m h e t o g s k a l d e r f o r h a i n t e r n -k o nt r o l l s ys t em. D et t e o m f a t t e r b l a n t a n n e t k o nt r o l l s ys t em o g o p pf ø l g i n g a v b r a n n v e r n, b y g g h e r r e f o r s k r i f t e r v e d b y g g e - o g a n l e g g s a r b e i d, l ek e p l as s e r o g e l ek t r i s k a n l e g g o g e l ek t r i s k u t s t y r h v o r f o r d e l i n g a v a n s v a r e t e r g i t t e n s l i k t o l k ni n g : B o l i g s el s k a p e t e r a n s v a r l i g f o r at de t e l ek t r i s k e a n l e g g e t o g u t s t y r e t i f el l e s a r e a l et t i l e n h v e r t i d e r i o r d e n. I f o r h o l d t i l a n l e g g og u t s t y r i d e n e n k el t e b o e n h e t e r d e t s t y r e t s p l i k t å g j ø r e e i e r o g / e l l e r b r u k e r a v d e n e n k e l t e l e i l i g h e t o p pm e rk s om p å d e t a n s v a r s o m d e h a r f o r å h o l d e e l e k t r i s k u t s t y r i o r d e n e t t e r g j e l d e n d e l o v o g f o rs k r i f t. S E L S K A P E T S L Å N B o l i g a k s j e s e l s k a p e t h a r l å n i O B O S F i n a n s. S e b a l a ns e n s am t n ot e i r e g n s k a p e t.

4 4 E I E N D E LE R O G G J E L D - O M S E T N I N G O G T A K S T E R A k s j e e i e r n e f å r t i l s e n dt s k j em a m ed o p p s t i l l i n g o v e r d e n e n k e l t e s a nd e l a v b o l i g s el s k a p e t s i n n t e k t e r, ut g i f t e r, gj e l d o g ei e n d e l e r s am t l i g n i n g s v e r d i. Om s et n i n g a v s e l s k a p et s l e i l i g h et e r s k j e r t i l m a r k e ds p r i s. D et f i n n e s i k k e t ak s t e r f o r l e i l i g h e t e n e v e r k e n h o s s t y r e t e l l e r f o r r e t n i n gs f ø r e r. S å l a n gt f o r r e t n i n g s f ø r e r e n f å r o p p g i t t o m s e t ni n g s p r i s e r, bl i r d i s s e r e g i s t re r t. F o r r e t ni n g s f ø r e r k a n, p å b a k g ru n n a v d i s s e o p p l y s n i n g e n e, g i a n t y d n i n g om p ri s n i v å e t f o r l e i l i g h e t e n e. T E L E N O R B o l i g a k s j es e l s k a p et e r t i l s l u t t e t s am a r b e i ds a v t a l e n m e l l om T e l e n o r o g O B OS E i e n d o m s f o r v a l t n i n g o m r a b a t t o r d n i n g p å b r u k a v f as t t e l e f o n o g b r ed b å n d s t e l e f o n f o r b e b o e r e m e d a b o n n em e n t i T el e n o r. D e n e n k e l t e b e b o e r f å r o gs å r a b a t t v e d b es t i l l i n g a v A D S L b r e d b å n d o g b r u k a v m obiltelefon. Bestilling av mobiltelefoni- o g i nt e r n e t t j e n es t e r k a n g j ø re s p å w w w. o b o s. n o. K A B E L -TV Get er leverandør av kabel-t v t j e ne s t e r t i l b o l i g a k s j es e l s k a p et, i t i l l e gg t i l b r e d b å n d, t e l e f o n i og digital-t v. G et s s e r v i c e t e l ef o n e r b e t j e n t m a n d a g - f r e d a g m el l om k l o g o g l ø r d a g - s ø n d a g m e l l o m k l o g F e i l m e l d i n g o g s u p p o r t k a n o gs å m el d e s p å ww w. g e t. n o. G e t s k u n d e - o g s e r v i c em o t t ak e r l o k a l i s e r t i M a r i d a l s v e i e n i t i l k ny t n i n g t i l h o v e d k o n t o r e t. Her kan man blant annet hente eller bytte dekoder, internettmodem og "gjør det selv - p a k k e r " f o r t e l e f o ni. P å G e t s h j em m es i d e w w w. g e t. n o f i n n e r d u o v e r s i k t o v e r ak t u e l l e f o r h a n d l e r e i l ok a l om r å d e t, s am t pr o d u k t i n f o rm as j o n o g b es t i l l i n g s m u l i g h e t e r. O B O S o g G e t h a r i n n g å t t a v t a l e f o r b e b o e r e i b o l i g s e l s k a p e r f o r v a l t e t a v O B O S -k o ns e r n e t o m k o l l e k t i v a v t a l e p å D i g i t a l T V, i n t e r n e t t o g t e l ef o n t j e n es t e r. K o nt ak t k u n d et j e n e s t e n f o r m e r i n f o rm as j o n. Ingen m å gjøre inngrep i kabel-t v -a n l e g g e t s o m å s k r u a v d e k s e l e t p å a n t e n n e k o n t ak t e n o g f o r e t a o m - e l l e r t i l k o b l i n g e r. S l i k e i n n g r e p v i l k u n n e f o r å r s a k e f o rs t y r re l s e r p å s i g n a l e n e t i l andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-t v a n l e g g e t. A V T A L E O M L E V E R A N S E A V E L E K T R I S K K R A F T OBOS har fremforhandlet avtale m ed LOS for leveranse av el-k r a f t. K r a f t f o r v a l t n i n g s a v t a l e n u t l ø p e r d e n B o l i g a k s j es e l s k a p e t h a r t i l t r å d t d e n n e a v t a l e n. D e t t e g j e l d e r k u n s t r øm t i l f e l l e s om r å d e o g i k k e p r i v a t a b o n n em e n t f o r d e n e n k e l t e l e i l i g h e t. F J E R N V A R M E B o l i g a k s j es e l s k a p et f å r l e v e r t f j e r nv a r m e f r a H a f s l u n d F j e r n v a r m e A S. P r i s e n p å f j e r n v a r m e v a r i e r e r g j e n n o m å r e t. H a f s l u n d F j e r n v a r m e A S r e g n e r m e d e n ø k n i n g i f j e r n v a rm e k os t n a d e n i p å c a 1 5 %. D e t t e v i l i m i d l e r t i d a v h e n g e a v ut v i k l i n g e n i p r i s p å e l ek t r i s k k r a f t o g o l j e.

5 5 R E H AB I L I TE R I N G S T Ø R R E V E D L I K E H O L D O v e r g a n g t i l f j e r n v a r m e f r a h ø s t e n R e p a r a s j o n a v b a l k o n g e r m ot N e u b e r g g t. F u l l f ø rt et t e r s y n o g r e p a r a s j o n a v t a k r e n n e r o g b e s l a g, h e r u n d e r u t b ed r e t e n d e l h ul l i t a k r e n n e r s om k u n n e m e d f ø r e f uk t p r o b l e m e r. U t f ø r t s l am s u g i n g a v a v l ø ps k um m e n e i f r em r e o g b ak r e g å r d. D e t e r g j o r t u t b e d r i n g e r p å V V S -an l e g g e t f o r å f å s t ø r r e k a p a s i t e t p å v a r m t v a n n e t U t b e d r i n g a v f y r e n T a k r e h a b i l i t e r i n g b l e s l ut t f ø r t S TY R E TS AR B E I D I P E R I O D E N M AI A P R I L S i d e n f o r r i g e o r d i n æ r e g e n e r a l f o r s a m l i n g d e n 2 9. a p r i l h a r s t y r e t a v h o l d t 7 s t y r em øt e r o g e n e k s t r a o r d i næ r g e n e r a l f o r s am l i n g. I t i l l e g g e r d et a v h o l d t e t a nt a l l a r b e i d s m ø t e r, b y g n i n g s m e s s i g e b e f a r i n g e r, t i l b u d s - o g k o n t r ak t s m ø t e r m e d f i rm a e r. S t yr e t s m e d l em m e r o p p g a v e f o r d e l i n g S t y r e t h a r f o r d e l t o p p g a v e n e s e g i m e l l o m e t t e r h o v e d a n s v a r s o m r å d e r ( ø k o n o m i, b e b o e r - o g b o l i g s a k e r, d r i f t o g v e d l i k e h o l d e t c. ) m e n m e d t i l p a s n i n g e r o g f o r d e l i ng e t t e r s ak s m e n g d e o g a r b e i d s f o r h o l d. I n f o r m a s j o n t i l / f r a b e b o e r n e S t y r e t ø n s k e r e n g o d k om m u n i k as j o n m e d b e b o e r n e. I nf o rm a s j o n t i l b e b o e r n e f r a s t y r e t s k j e r g j e n n om i n f o rm as j o ns s k r i v. D i s s e d e l e s u t i d e n e n k e l t e s p os t k a s s e e l l e r s om o p ps l a g i o p p g a n g e n e. F o r å f o r e nk l e k om m u ni k as j o n e n h a r s t y r e t h e n t et i n n m a i l a d r e s s e r f r a b e b o e r n e o g o p p f o r d r e t a l l e t i l å s e n d e s t y r e t m a i l p å n y b y g s t y r e r o m m e t. n e t s l i k a t v i k a n f ø r l o g g o v e r h e n v e n d e l s e n e s o m k om m e r i n n. U n d e r u t v a l g D e t b l e p å f o r r i g e GF o p p r e t t e t t o u n d e r u t v a l g ; d u g n a d s k om i t é o g b ak g å r d s k om i t é. Dugnad D e t e r b l i t t a v h o l d t t o d u g n a d e r, e n s t ø r r e v å r d u g n a d o g e n m i n d r e på h ø s t e n. B e g g e g a n g e r l e i d e v i i n n c o n t ai n e r e. D e t b l e b l a n t a n n e t r y d d e t i f e l l es a r e a l e r i k j e l l e r o g p å l of t. D e t e r p l a n l a g t d u g n a d f o r v å r e n m e n d a t o i k k e b e s t em t e n n å. F j e r n v a r m e p r o s j e k t e t I n s t a l l a s j o n a v h o v e d a n l e g g e t b l e s om b e b o e r n e e r k j e nt m e d i ns t a l l e r t h øs t e n I i n n e v æ r e n d e p e r i o d e h a r v a r m em ål e r e b l i t t i n s t a l l e r t i d e e n k e l t e l e i l i g h e t e n e m e d s i k t e p å f r em t i d i g i n d i v i d u e l l m å l i n g. D i s s e v i l k u n n e s j ek k e h v o r m y e h v e r o g e n a v o s s f o r b r u k e r a v va r m e. D a d e t g å r m ot s l ut t e n a v s e s o n g e n h a r s t y r e t v e d t at t å v e n t e m e d i n di v i d u e l l e m ål i n g e r ( o g d e rm e d f ak t u r e r i n g e r ) t i l h øs t e n. D e t t e v i l g i os s t i d t i l å t e s t e s y s t em f ø r d et t a s i b r u k. N å r d e i n d i v i d u e l l e m å l e r n e e r p å p l a s s h å p e r s t y r e t a t f e l l e s k o s t n a d e n e k a n r e d u s e r e s d a v a rm e u t g j ø r e n s t o r d e l a v b u d s j et t et. V i d e r e h a r d e t i a n l e d n i n g f j e r n v a r m e p r o s j e k t e t v æ r t s ø k t o m o g m o t t a t t E N Ø K -s t øt t e p å k r I v i n t e r h a r d e t d es s u t e n v æ r t e n d e l us t a b i l h et i s y s t em e t s o m s t y r e t h a r a r b e i d e t m e d å f å k l a r l a g t

6 6 Boder D e t h a r v æ rt p r o b l em e r m e d at f l e re l e i l i g h e t e r d i s p o n e r e r k j e l l e r b o d i e n a n n e n o p p g a n g e n n d e n d e b o r i, e l l e r a t d e i k k e ha r b o d i d e t h e l e t a t t. S t y r e t h a r n å g j e n n om e n s p ø r r e u n d e r s ø k e l s e b l a n t b e b o e r n e f å t t a v d e k k e t a t d e t f o r ø y e b l i k k et s e r d e t u t t i l a t d e t e r k u n 1 l e i l i g h e t s om h e l t m a n g l e r k j e l l e r b o d. Gj e n n om om b y g g i n g a v g a m l e v a s k e k j e l l e r e o g / e l l e r d e t g am l e f y r r om m et k a n v i l ø s e d e n n e s i t u as j o n e n. S t y r e t vu r d e r e r f o r ø y e b l i k k e t i n n k o m n e a n b u d p å o m b y g g i n g, o g v i r e g n e r m e d at s ak e n s k a l v æ re l øs t t i l h øs t e n. N å r d e t g j e l d e r l ei l i g h e t e r s om i k k e h a r b o d i s am m e o p p g a n g s om l e i l i g h e t e n v i l i k k e d et t e v æ r e m u l i g å l ø s e f o r al l e d a t i d l i g e r e b o d a r e a l e r e r b l i t t om d i s p o n e r t a v t i d l i g e r e g e n e r a l f o r s a m l i n g e r. S t y r e t h a r v i d e r e a r b e i d e t m e d u l i k e e n k el t s a k e r k n y t t e t t i l b o d e n e. N å r d e t g j e l d e r l of t s b o d e r h a r v i i k k e h ø rt om p r o b l em e r m e d m a n g l en d e b o d e r. B r u k s o v e r l a t i n g / f r e m l e i e f o r h o l d D e t e r f l e r e l e i l i g h et e r i b o l i g s am e i e t s om l e i e s u t, m e n d e t h a r i k k e ek s i s t e r t n o e n o p p d a t e r t o v e r s i k t o v e r i h v i l k e t i l f e l l e r s am t y k k e e r g i t t a v s t y r e t, t i l t r os s f o r a t d e t t e k r e v e s i h e n h o l d t i l v e d t e k t e n e s 3-2. S t y r e t h a r i i n n e væ r e n d e p e r i o d e v æ r t i k o n t ak t m e d a l l e a n d e l s e i e r e o g h a r n å s k af f e t e n o p p d a t e r t o v e r s i k t o v e r a l l e f r a m l e i e f o r h o l d. O B OS s k a l f o r f r am t i d e n a dm i n i s t r e r e a l l f r am l e i e, o g OB OS h a r f å t t o v e r s en d t g o d k j e nt e s øk n a d e r om f r am l ei e s am m e n m e d u t l e i e k o nt r a k t e r f o r d e f l es t e a v d i s s e.. O B OS v i l f ø r e r e g i s t e r o g h å nd t e r e s ø k n a d e r om b r u k s o v e r l a t i n g. D e t a r 4 5 0, - p r s øk n a d s om m å b et a l e s a v s øk e r. D e t e r i m i d l e r t i d f o r t s at t 2 ak s j e e i er e m e d t i l s am m e n 5 f r am l e i e f o r h ol d s om t i l t r o s s f o r p u r r i n g i k k e h a r l a gt f r am g o dk j e n t e s øk n a d e r om f r am l e i e s am m e n m e d u t l ei e k o n t r ak t e r. D i s s e b r y t e r v e d t e k t e n e s p u n k t 3-2, o g s t y r e t v u r d e r e r n å h v i l k e t i l t ak s om s k a l i v e r k s e t t es o v e r f o r d e m. B a l k o n g e r D e n f ø r s t e o g o p p r i n n e l i g e b a l k o ng s øk n a d t i l P l a n o g B y g n i n g s et a t en b l e a v s l åt t. E t t e r s am t a l e r / d i s k us j o n e r m e d P l a n o g B y g n i n g s e t at e n b l e e n n y f o r b e d r et s øk n a d s e n t i n n s om b l e g o d k j e nt i b e g y n n e l s e n a v f e b r u a r. A v d e 2 2 s om h a d d e m u l i g h et t i l å b y g g e h a r 1 2 s i g n e r t k o n t r ak t m e d l e v e r a n d ø r e n B a l k o n g t e am. A r b e i d e t e r p å b e g y n t å b a l k o n g t e am f o r v e n t e r a t b a l k o n g e n e v i l s e n es t s t å k l a r i uk e 2 5, m e n d e r e g n e r m e d å b l i f e r d i g f ø r d et t e. V e d l i k e h ol d - F a s a d e a r b e i d S t y r e t h a r h a t t e t b y g g - o g m a l i n g s f i rm a p å b e f a r i n g r et t et t e r s om m er f e r i e n f o r å f å o v e r s i k t o v e r n ø d v e n d i g v e d l i k e h o l d s a r b e i d i g å r d e n. V i h a r f åt t b e f a r i n g s r a pp o r t e r e t t e r h v e r t b e s ø k o g i n n h e n t e t t i l b u d f r a m i ns t t o t i l by d e r e n å r a r b e i d s k ul l e ut f ø r es. U t f r a t i l s t a n s r a p p o r t o g f i n a n s e r, p r i o r i t e r t e s t y r e t å s t a r t e m e d r e p a r e r i n g o g m a l i n g a v g r u nn m u r f o r h e l e g å r d e n. P å g r u n n a v k u l d e b l e a r b e i d e t m ed m a l i n g u t s a t t t i l v å r e n I h øs t b l e s k a d e r p å grunnm uren reparert og behandlet s l i k a t d e t v a r k l a r t f o r m al i n g t i l vå r e n. A r b e i d e t v i l b l i f e r d i g s t i l t s å s n a r t t em p e r a t u r e n ut e t i l s i e r m a l i n g. T i l b u d p å o p p us s i n g a v o p p g a n g e r e r b l i t t i n n h e n t e t m e n ut s a t t t i l d a s t y r e t f ø l t e d e t v a r l i t e p e n g e r t i l d et t e i O p pu s s i n g a v o p p g a n g e n e e r e n p r i o r i t e r t o p p g a v e i i n n e v æ r e n d e å r o g ek s t r a p e n g e r e r s a t t a v i b u d s j e t t.

7 7 H u s o r d e n s r e g l e r D e e k s i s t e r e n d e h u s o r d e ns r e g l e n e h a r g å t t u t p å d a t o, o g s t y r e t v i l l e g g e f r am e n r e v i d e r t v e r s j o n p å g e n e r a l f o r s a m l i n g e n. M a n g e a v r e g l e n e s o m om f a t t e r v a s k e k j el l e r e o g t ø r k e r om h a r i k k e l e n g r e n o e n g y l d i g h et, o g b r u k e n a v n y e b a l k o n g e r v i l k r e v e t i l l e g g i r e g e l v e r k e t V a n n s k a d e r D e t h a r b l i t t u t a r b e i d e t e t i n f o rm as j o n s s k r i v om h v a d e n e nk e l t e s k a l g j ø r e h v i s d e t o p ps t å r v a n n s k a d e r. V i h å p e r a t d et t e k a n g j ø r e s ak s g a n g e n r a s k e r e o g e nk l e r e. V a n n s k a d e o p p g a n g E I h øs t o p p s t o d d e t e n v a n n s k a d e i k j e l l e r l e i l i g h e t e n i o p p g a n g E s om f ø l g e a v d å r l i g n e d l ø ps r ø r o g d å r l i g d r e n e r i n g i b a k r e b a k g å r d. S t y r e t h a r f å t t B y g g - o g M a l e r m es t e rt j e n e s t e n A S t i l å u t b e d r e s k a d e n. S am t i di g b l e a l l e n e d l ø p s r ø r s j ek k et. V a k t m e s t e r t j e n e s t e r V a k t m es t e r t j e n e s t e n e f u n g e r e r e t t e r s t y r e t s m e n i n g i k k e t i l f r e d s s t i l l en d e, d e t t e d e l v i s p g a. e n n o e s n e v e r a r b e i d s i n s t r u k s. S t y r e t v i l u t a r b e i d e e n n y o g m e r o m f a t t e n d e a r b e i d s i n s t r u k s s om b l. a. v i l i n n b e f a t t e o v e r v å k i n g o g e v t. s n ø r y d d i n g a v t a k om v i n t er e n, o g k o s t i n g / s p y l i n g a v u t e a r e a l e n e p å s om m e rt i d. Om n ø d v e n d i g v i l s t y r e t g å u t m e d a nb u d f o r e v t. å b y t t e l e v e r a n d ø r. D e t t e s k a l væ r e p å pl a s s i l ø p e t a v h øs t e n. D i v e r s e V i d e r e h a r d e t v æ r t a r b e i d e r m e d e n r e k k e s ak e r, h e r u n d e r om f at t e nd e n a b o t v i s t s om n å h a r f u n n e t s i n l ø s n i n g, b e s v a r e l s e a v d i v e r s e f o r e s p ø r s e l f r a b e b o e r e, e -p o s t p r os j e k t, H M S r u t i n e r, b e h a n d l i n g a v n a b o v a r s l e r, v a n n s k a d e i o p p g D, b e h a n d l i n g a v s øk n a d om l o f t s u t b y g g i n g i o p p g a n g A, o p ps e t t i n g a v g j e r d e i b a k g å r d, d i v e r s e a r b e i d i t i l k n y t n i n g t i l r a d i a t o r e r, s t o p p e r k r a n e r os v. I t i l l e g g h a r v i t r e g a n g e r f j e r n e t f a r l i g e i s t a p p e r o g s n ø p å t a k e t. D e t h a r o g s å b l i t t a n s k a f f e t n y e s k i l t f o r å a d v a r e m o t r a s f a r e s l i k a t v i h a r d e k k et h e l e b y g g e t. V i d e r e h a r b l. a. p å g å e n d e s a k e r v e d r ø r e n d e næ r i n g s s ek s j o n o g s ø k n a d om e t a b l e r i n g a v p a r k e r i n gs p l a s s e r væ r t b e h a n d l et.

8 8 B E M E R K N I N G E R T I L Å R S R E G N S K A P E T S t y r e t m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t g i r e t r e t t v i s e n d e b i l d e a v s e l s k a p e t s e i e n d e l e r o g g j e l d, f i n a n s i e l l e s t i l l i n g o g r e s u l t a t. I nf o rm as j o n om s e l s k a p e t s f o r v e n t e d e ø k o n om i s k e ut v i k l i n g e r o m t a l t i å r s b e r e t n i n g e ns p u nk t e r om k o s t n a d s ut v i k l i n g o g b u ds j e t t f o r S e l s k a p e t s e g e n k a p i t a l e r m i n d r e e n n h a l v p a r t e n a v a k s j e k a p i t a l e n. D e t t e s k y l d e s i h o v e d s a k t i d l i g e r e s t ø r r e v e d l i k e ho l d s o p p g a v e r f i n a n s i e r t v e d l å n e op p t a k. F r am t i d i g d r i f t s o v e r s k u d d s am t n e d b e t a l i n g a v s am e i et s l å n v i l r e d u s e r e d e n ne g a t i v e e g e n k a p i t al e n. Å r s r e g n s k a p e t f o r e r s a t t o p p u n d e r f o r u t s e t n i n g a v f o r t s a t t d r i f t. D et b ek r e f t es h e r v e d a t f o r ut s et n i n g e n om f o r t s at t d r i f t er t i l s t e d e. S t y r e t m e n e r a t d e t g j e n n om f ø r t e v e d l i k e h o l d e t e r t i l s t r e k k e l i g f o r å o p p v e i e v e r d i f o r r i n g e l s e a v b y g n i n g e n e o g a t v i r k e l i g v e r d i a v b y g n i n g e n e e r h ø y e r e e n n d e n b o k f ø rt e v e r d i e n s om s t å r o p pf ø r t i r e g ns k a p et. Å r e t s r e s u l t a t p å k r , - s om f r e m k om m e r i r e s u l t a t r e g n s k a p e t f o r e s l å s o v e r f ø r t t i l e g e nk a p i t a l. I N N T E K T E R I n n t e k t e n e i v a r t i l s a m m e n k r , - m o t b u d s j e t t e rt m e d k r , -. D e t p o s i t i v e a v v i k et s k y l d e s E n øk t t i l s k u d d p å k r , - i f o r b i n d e l s e m e d o v e r g a n g t i l f j e r n v a r m e. K O S T N A D E R D r i f t s k o s t n a d e n e i v a r p å k r , - m o t b u d s j et t e r t m e d k r , -. V e s e n t l i g e a v v i k e i f o r h o l d t i l b u ds j e t t s k y l d e s f øl g e n d e : Drift og vedlik e h o l d b l e b u ds j e t t e r t m e d k r , - m e ns r e g n s k a p et v i s e r k r , -. U t g i f t e r t i l as b e s t s a n e r i n g, 3 k j e l l e rv i n d u e r, r e p a r a s j o n e t t e r v a n n s k ad e o g m a l e r a r b e i d e r v a r i k k e p l a n l a g t o g h e l l e r i k k e t at t m ed i b u ds j e t t e t. F o r e n e r g i / f y r i n g e r d e t e t a v v i k i f o r h o l d t i l d e t b u ds j e t t e r t e p å k r , - s om s k y l d e s a t u t g i f t e n e t i l f j e r n v a r m e b l e h ø y e r e e n n f o r v e n t e t d a b u d s j et t et b l e l a g t h ø s t e n R e v i s o r s h o n o r a r f o r r e g n s k a p s å re t e r f o r r e v i d e r i n g a v s e l s k ap e t s r e g ns k a p o g f o rm u e s f o r v a l t n i n g. R e v i s j o ns h o n o r a r e t f r em k om m e r s om e g e n p o s t i r e s u l t at r e g n s k a p e t. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e n k e l t e t a l l e ne i r e g n s k a p e t o g d e n r e g ns k a ps m e s s i g e o v e r s i k t s om f r em k om m e r u n d e r n ot e r t i l r e g ns k a p e t. S t y r e t e r i k k e k j e n t m e d h e n d e l s e r e t t e r s o m p å v i r k e r r e gn s k a p et i v e s e n t l i g g r a d.

9 9 K O S T N A D S U T V I K L I N G R E N T E R R e n t e s a t s e n e i OB O S E i e n d om s f o r v a l t n i n g A S p r. d e n : R e n t e r p å d r i f t s k o n t o : 0, 1 0 % R e n t e r p å s p a r ek o n t o : 2, 7 5 % u n d e r k r , 8 5 % o v e r k r S T R Ø M P R I S E N E D e n t o t a l e s t r ø m p r i s e n t i l e n f o r b ru k e r b e s t å r a v t r e k om p o n e n t e r : K r a f t p r i s s om d ek k e r k os t n a d e n e v e d å p r o d u s e r e o g s e l g e d e n el e k t r i s k e k r a f t e n u t g j ø r c a. 4 3 % a v t ot a l s t r øm p r i s ( b e t a l es t i l k r a f t l e v e r a n d ø r ). N e t t l e i e f o r t r a n s p o r t a v d e n e l ek t ri s k e k r a f t e n u t g j ø r c a. 2 4 % a v t ot a l s t røm p r i s (b e t a l e s t i l n e t t s e l s k a p e t ). S t a t l i g e a v g i f t e r d vs. f o r b r u k e r a vg i f t, a v g i f t t i l E n e r g i f o n d et o g m e r v e r d i a v g i f t u t g j ø r c a. 3 3 % a v t ot a l s t røm p r i s. S t r ø m p r i s e n i N o r g e v a r i e r e r m e d å r s t i d e n e. N o r m a l t s t i g e r d e n i v i n t e r h a l v å r e t o g re d u s e r e s i s om m e r h a l v å r e t. D e t t e o g a n d r e f ak t o r e r s om p å v i r k e r k ra f t p r i s e n e g j ø r d et v a n s k e l i g å s p å u t v i k l i n g e n i s t r ø m p r i s e n e E N E R G I M E R K I N G A V B O L I G F r a o g m e d b l i r d et o b l i ga t o r i s k m e d e n e n e r g i a t t es t f o r a l l e b o l i g e r s om s k a l s e l g e s e l l e r l e i e s u t. N o r g e s V a s s d r a g s - o g e n e r g i d i r e k t o r a t ( N V E ) h ar a n s v a r e t f o r i m p l em e nt e r i n g e n a v o r d n i n g e n. P å w w w. e n e r g i m e r k i n g. n o k a n ak s j o n æ r e n e s e l v u t a r b e i d e e n e n e r g i a t t es t f o r s i n b ol i g. F O R S I K R I N G B y g n i n g s f o r s i k r i n g e n ø k e r f r a t i l m e d c a. 8, 5 %. D e n n e øk n i n g e n i nk l u d e r e r 2, 8 % øk n i n g i b y g g e i n d e k s e n s om r e f l e k t e r e r p r i s o p p g a n g e n p å h å n d v e r k s t j e n es t e r. I n d e k s øk n i n g e n e r l i k f o r a l l e f o r s i k r i n g s s e l s k a p e r. U t o v e r d e t t e f o r et a r forsikringsselskapene individuell prisjustering med bakgrunn i boligaksje s e l s k a p e t s e g e n s k a d es i t u as j o n. K O M M U N A L E A V G I F T E R R e n o v a s j o n s a v g i f t e n øk e r m e d 1 0%. I n g e n ø k n i n g a v d e ø v r i g e a v g i f t e n e. Ø V R I G E K O S T N A D E R N å r d e t g j e l d e r d e ø v r i g e k o s t n a d e n e i b u d s j e t t e t h a r s t y r e t r e g n e t m e d e n g e n e r e l l p r i s s t i g n i n g.

10 1 0 I N N T E K T S - O G K O S T N A D S O V E R S L AG F O R ( B u d s j e t t ) S t y r e t h a r s at t o p p e n o v e r s i k t o v er f o r v e n t e d e i n n t ek t e r o g k o s t n a d e r i T a l l e n e e r v i s t s o m e g e n k o l o n n e v e d s i d e n a v r e s u l t a t r e g n s k a p e t. ( B u d s j e t t ) O v e r s i k t e n e r b a s e r t p å u e n d r e d e f e l l e s k o s t n a d e r f o r å r e t O v e r s i k t e n g i r et f o r v e n t e t n e g at i v t å r s r e s u l t a t p å k r , - s om s k yl d e s o p p us s i n g a v o p p g a n g e r. I o v e r s i k t e n e r d e t t at t h e n s y n t i l de f o r h o l d s om e r n e v n t f o r a n. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e n k e l t e t a l l e ne i o v e r s i k t e n. O s l o, 8. a p r i l I s t y r e t f o r K a r i H e n g e b ø l / s / C h r i s t i a n M ø l l e r / s / B j ø r n S t e n v i k / s / P e t e r W i s t i n g / s /

11 1 1

12 N Y B Y G G A S R E S U L T A T R E G N S K A P Regnskap Regnskap B u d s j e t t B u d s j e t t N o t e D R I F T S I N N T E K T E R : Innkrevde felleskostnader Andre inntekter S U M D R I F T S I N N T E K T E R D R I F T S K O S T N A D E R : Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold F o r s i k r i n g e r Kommunale avgifter Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader S U M D R I F T S K O S T N A D E R D R I F T S R E S U L T A T : F I N A N S I N N T E K T E R / -K O S T N A D E R : Finansinntekter Finanskostnader R E S. F I N AN S I N N T. / -K O S T N A D E R Å R S R E S U L T A T O v e r f ø r i n g e r : T i l o p p t je n t e g e n k a p i t a l F r a o p p t je n t e g e n k a p i t a l

13 1 3 B A L A N S E N o t e E I E N D E L E R A N L E G G S M I D L E R Bygninger S U M A N L E G G S M I D L E R O M L Ø P S M I D L E R R e s t a n s e r f e l l e s k o s t n ader Kortsiktige fordringer D r i f t s k o n t o i O B O S Sparekonto i OBOS S U M O M L Ø P S M I D L E R S U M E I E N D E L E R E G E N K A P I T A L O G G J E L D E G E N K A P I T A L Aksjekapital Opptjent egenkapital S U M E G E N K A P I T A L G J E L D L A N G S I K T I G G J E L D Pante- og gjeldsbrevlån S U M L A N G S I K T I G G J E L D K O R T S I K T I G G J E L D Forskudd felleskostnader Leverandørgjeld Skyldig offentlig myndigheter Annen kortsiktig gjeld S U M K O R T S I K T I G G J E L D S U M E G E N K A P I T A L O G G J E L D P a n t s t i l l e l s e Garantiansvar 0 0 OSLO / S T Y R E T F O R N Y B Y G G A S K A R I H E N G E B Ø L / s / C H R IS T IA N M Ø L L E R / s / B J Ø R N S T E N V IK / s / P E T E R W IS T IN G / s /

14 1 4 N O T E : 1 R E G N S K A P S P R I N S I P P E R Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DnB NOR som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. N O T E : 2 I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R Ekstra kjellerbod Felleskostnader T V S U M I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R N O T E : 3 A N D R E I N N T E K T E R T i l s k u d d E n ø k S U M A N D R E I N N T E K T E R N O T E : 4 P E R S O N A L K O S T N A D E R A r b e i d s g i v e r a v g i f t S U M P E R S O N A L K O S T N A D E R Det har ikke vært noen ansatte i selskapet gjennom året. N O T E : 5 S T Y R E H O N O R A R Honorar til styret gjelder for perioden 2009/2010, og er på kr N O T E : 6 R E V I S J O N S H O N O R A R Revisjonshonoraret er på kr og er i sin helhet knyttet til revisjon. Revisjonshonorar 2009 kr og interimsrevisjon 2009 kr N O T E : 7 K O N S U L E N T H O N O R A R J u r i d i s k b i s t a n d Andre konsulenthonorarer S U M K O N S U L E N T H O N O R A R

15 1 5 N O T E : 8 D R I F T O G V E D L I K E H O L D I v a r L æ r u m S U M S T Ø R R E B Y G N I N G S M E S S I G E V E D L I K E H O L D Drift/vedlikehold bygninger D r i f t / v e d l i k e h o l d V V S Drift /vedlikehold utvendig anlegg Egenandel forsikring Kostnader dugnader -882 S U M D R I F T O G V E D L I K E H O L D Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. N O T E : 9 K O M M U N A L E A V G I F T E R Vann- og avløpavgift Feieavgift Renovasjonsavgift S U M K O M M U N A L E A V G I F T E R N O T E : 1 0 E N E R G I / F Y R I N G Elektrisk energi Strøm oljefyr el. bereder F j e r n v a r m e S U M E N E R G I / F Y R I N G N O T E : 1 1 A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R Container Verktøy og redskaper L y s p æ r e r o g s i k r i n g e r Vaktmestertjenester Andre fremmede tjenester T r y k k s a k e r Andre kontorkostnader -163 Porto Bank- og kortgebyr S U M A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R N O T E : 1 2 F I N A N S I N N T E K T E R Renter av driftskonto i OBOS 663 Renter av sparekonto i OBOS Renter av for sent innbetalte felleskostnader S U M F I N A N S I N N T E K T E R

16 1 6 N O T E : 1 3 F I N A N S K O S T N A D E R Pantegjeldsrenter av lån i OBOS G e b y r -520 S U M F I N A N S K O S T N A D E R N O T E : 14 B Y G N I N G E R Saldo S U M B Y G N I N G E R Gnr.215/bnr.241 Bygningene er ikke avskrevet, styret har i stedet vurdert om tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jfr. note om drift og vedlikehold. N O T E : 1 5 K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R Balkongteam byggesøknad Til gode Enøk Til gode Hafslund Fjernvarme Til gode Los Andre forskudd - forskuddsbetalt forsikring Andre forskudd - forskuddsbetalt kabel-tv S U M K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R Posten "Andre forskudd" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2010, med motpost i leverandørgjeld. Kostnadsføring og utbetaling vil skje i N O T E : 1 6 A K S J E K A P I T A L Aksjekapitalen er på kr fordelt på 3293 aksjer à kr 50. Styremedlemmer som også er leieboere eier aksjer på lik linje med øvrige beboere. N O T E : 1 7 P A N T E - O G G J E L D S B R E V L Å N O B O S Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 3,65%, løpetid 30 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år S U M P A N T E - O G G J E L D S B R E V L Å N

17 1 7 N O T E : 1 8 S K Y L D I G O F F E N T L I G E M Y N D I G H E T E R S k yl d i g a r b e i d s g i v e r a v g i f t S U M S K Y L D I G O F F E N T L I G E M Y N D I G H E T E R N O T E : 1 9 A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D P u r r e g e b y r -59 Avsatt styrehonorar S U M A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D N O T E : 2 0 P A N T S T I L L E L S E Pantesikret gjeld er kr og bokført verdi av eiendommen stillet som sikkerhet er kr

18 1 8 H U S O R D E N S R E G L E R F O R N Y B Y G G A S V e d t a t t a v g e n e r a l f o r s a m l i n g e n 2 9. a p r i l Y t r e o r d e n 1. D e t e r i k k e ti l l a t t f o r be b o er e å op p b e v ar e pr i va t e g je n s t a n d e r p å g år d s pl a s s, i p o r tr o m, t r a p p e o p p g an g e r, t r a pp e r ep o s, k o r r i d o r e r el l er a n dr e f el l e sa r al er i k je l l e r el l er l o f t. 2. S y k l e r og a n ne t s p o r t s u t s t y r s kal pl a s s er e s p å a n v i st e s t e de r. 3. B i l e r, ti l he n g e r e o g an d r e mo t o r k jø r e t ø y må i k k e p a r k er e s i g år d s r o m. 4. B a r n e v o g n er k a n p l a s s e r e s i t r a pp e o p pg a n g er d e r s o m d e i k k e e r ti l s je n a n s e fo r d e ø v r i ge b e b o e r n e i o p pg a n g en, o g i k k e e r ti l hi n d er f o r f r i f er d s el og ti l g a n g t i l d ø r e r, po s t k a s s e r me d me r. 5. R ø y k i ng må i k k e f o r eg å i i n n en d ø r s f el l e s ar e al e r. 6. D e r s o m r ø y k i n g f o r e g å r i u t e n d ø r s f e l l e s a r e a l e r m å d e t i k k e v æ r e t i l s j e n a n s e f o r a n d r e b e bo e r e. Al l e si g ar e t t s t u mp e r o g l i g n en d e s k al u mi d d el ba r t t a s h å n d o m, o g i k ke e t t e r l a te s u t e nd ø r s. 7. G r i l l i n g e r ti l l a t t d e r s o m d e t i k ke e r t i l s je n a n s e f o r a n dr e be b o e r e. K ul l g r i l l må s l o k k e u nd e r ov e r v å ki n g a v b r u k er e n, o g al l e spor etter grilli ngen må u mi d d el b a r t f je r n e s e t te r b r u k. 8. D e t e r i k k e ti l l a t t å h e ng e o p p pl a k a t er el l e r a nd r e o p p sl a g i f el l e s ar e al er el l e r på ei e n do m m e n s d ø r e r og v e g g er u t en s t y r et s t i l l a t el s e. 9. P o r t, y t t e r d ø r e r, b a kd ø r e r, l o ft s d ø r e r og k je l l e r d ø r er s k al ti l e n h ve r ti d h ol d e s l å s t B e b o e r n e i de e n k el te o p p ga n g er må s e l v o r ga n i s er e tr a p p e va s k i o p pg a n g e n. 2. I n d r e o r d e n 1. M e l l o m k l 2 3 o g kl 0 7 s k al d e t v æ r e r o i l ei l i g he t e n. V a s k e ma s k i n e r og a n dr e i n s t al l a s jo n e r so m m e d f ø r e r s tø y, o g so m e r s l i k p l a s s e r t a t d e m e d f ø r e r f o r s t y r r e l s e r i n a bo l ei l i g he t e n e må h e l l er i k k e b en y t t e s i de n n e p e r i o d e n. 2. M u s i k k - el l e r s a n g un d e r vi s ni ng må i k k e u t fø r es i l ei l i g h et e n u te n s k r i f tl i g t i l l at el s e f r a s t y r et. 3. O m d a g e n må mu s i k k ø v e l se r i k k e dr i v e s i s am m e n l a g t me r e n n 3 ti me r.

19 H ø y t t al e r e må i k k e p l a s s e r e s o g i n n s ti l l e s sl i k a t d e me d f ø r e r fo r s t y r r el s e r i f o r m a v l y d el l er v i b r a s jo n e r i ti l st ø t en d e l ei l i g h e te r. 5. O p p u s si n g, r e p ar a s jo n e r o g an d r e b y g ni n g s tek n i s k e a r b ei de r i l ei l i g h et e n s o m me d f ø r e r s je n a n s e f or n a b oe n e s k al b a r e k u n n e f o r e g å p å h v e r d a g e r m e l l o m k l 0 7 og kl 1 9, l ø r d a g er me l l o m k l 0 9 og kl D y r må i k k e h ol d e s i l ei l i g h et e n u te n s k r i f tl i g ti l l a t el s e f r a s t yr e t. 7. B e b o e r n e i de e n k el te o p p ga n g e ne må s e l v ov e r v å k e a t f el l e s vi n d ue r er l u k k e t, e l l e r f or s v ar l i g f e s t e t de r s o m d e e r å p ne. V i n d u e r s o m k a n v æ r e t i l g je n g el i g e fo r i n n tr e ng e r e s k al hol d e s l u k k e t. 3. B a l k o n g e r 1. M e l l o m k l 2 3 o g kl 0 7 s k al d e t v æ r e r o i på b al k o n g e n e. 2. P l a n t e k a s se r på b al k o ng e n e s k al pl a s s e r e s på i nn s i d e n a v r e k k v er k e t. 3. B a l k o n g e n e s k a l i k k e b e n y t t e s t i l o p p b e v a r i n g a v g j e n s t a n d e r s o m i k k e na t u r l i g hø r e r h je m me d e r, o g s o m k a n v i r k e s k je m m e n d e f o r o mg i v e l s en e. 4. R ø y k i ng må i k k e f o r eg å p å b al k o n ge n e d er s om d e t t e me d f ø r e r ul e mp e r f o r a nd r e be b o er e. D e t t e b e t y r i p r a k si s a t r ø y k i n g på bal kongene eventuel t må godkjennes av naboer som kan bl i p å vi r k e t. 5. G r i l l i n g må i k k e f o r e gå p å bal k o n g en e d er s o m d e t t e me d f ø r e r u l e mp e r f o r a n dr e b e bo e r e. B a r e g a s s gr i l l k a n b en y t t e s på b a l k on g e n e.

20 2 0 V E L K O M M E N T I L N E U B E R G G A T A 6 I n f o rm as j o n s s k r i v om N e u b e r g g a t a 6 e t t e r ø ns k e f r a g e n e r a l f o r s am l i n g e n. N e u b e r g g t. 6 e r et ak s j e s e l s k a p s o m e r e i d a v A / S N y b y g g. A k s j e s el s k a p et b es t å r a v 4 1 e n h e t e r. N e u b e r g g t. 6 h a r 6 o p p g a n g e r f r a A t i l F h v o r a v A, B, C o g D h a r b a k t ra p p e r i t i l l e g g. A l l e e n h et e r s k a l h a e n l o f t o g e n k j e l l e r b o d h v e r. H u s l e i e n d ek k e r o p p v a r m i n g/ f y r i ng, v a rm t v a n n, t r a p p e v a s k / v a k t m es t e r t j e n e s t e s am t s n øm åk i n g, k om m u n a l e a v g i f t e r, re g n s k a ps f ø r e r o g o b l i g a t o r i s k f o r s i k r i n g e r. N e u b e r g g t. 6 H a r e n f i n g å r d s p l as s s om o g e n l i t t m i n d r e b a k g å r d. D e n s t o r e g å r d e n h a r e n s i t t e g r u p p e o g e n h a g e m e d p l a n t e r s om l uk t e r g o dt o g n o e f r uk t o g b æ r. T i l b a r n a h a r v i e n s a n d k as s e, v i j o b b e r m e d å g j ø r e d e t l i t t m e r b a rn e v e n n l i g i g å r d e n. I d e n l i l l e b ak g å r d e n h a r v i et s y k k e l s k u r o g e t s y k k e l s t a t i v d e r a l l e s y k l e n e s k a l s t å. D e t s k a l i k k e s t å s yk l e r p å a n d r e f e l l es a r e a l e r. F r e m l e i e ( A / S N y b y g g e r i d e t f ø l g e n d e k a l t u t l e i e r ) ( A k s j e e i e r e n e r i d e t f ø l g e n d e k a l t l e i e t a g e r e n ) V e d ø ns k e om f r em l e i e a v l ei l i g h e t s k a l S TY R E T k o n t ak t es f o r g o d k j e n n e l s e a v f r e m l e i e f o r h o l d e t. A S N y b y g g h a r e n e g e n k o n t r a k t f o r d e t t e. L e i e t a g e r e n h a r i k k e r e t t t i l h e l e l l e r d e l v i s f r em l ei e a v s i n l e i l i g h e t e n u t e n S T Y RE TS s am t y k k e. D e r s om e n s l i k k o nt r a k t i k k e f o r e l i g g e r, k a n s t y r e t a v s l u t t e f r em l e i e s i t u a s j o n m e d um i d d e l b a r v i r k n i n g. S t y r e t v i l s ø r g e f o r a t v i ha r e n r y d d i g f r em l e i es i t u a s j o n i g å rd e n. A k s j o næ r e n e h a r s k r e v e t u n d e r p å e n l e i ek o n t r a k t m e l l om A / S N y b y g g o g a k s j e e i e r e n. I l e i ek o n t r ak t e n s p es i f i s e r es d e r eg l e r s om g j e l d e r v e d f r em l e i e i N eu b e r g g t. 6. S e f o r ø v r i g o g s å v e d l a g t h us l e i e l o v.

21 2 1 F e s t i n g o s v. Festing og andre begivenheter holdes in n e n f o r r i m e l i g h et e n s g r e n s er. D e t k a n v æ r e g r e i t å k o n t ak t e d e næ rm e s t e n a b o e n e ve d s t ø r r e b e g i v e n h e t e r / f es t e r. D e t f o r v e n t e s at e v e n t u e l l s j e n e r e n d e s t ø y a vs l u t t e s k l. 2 3: 00. U t o v e r d e t t e v i s e r s t y r e t t i l h u s or d e n s r e g l e n e. F o r s i k r i n g F o r s i k r i n g e n g j e l d e r i k k e n å r d ø r e r e l l e r v i n d u e r t i l k j e l l e r, l of t o g a n d re f e l l es r om i k k e h o l d es l å s t, e l l e r d e r s om b r a n n f a r l i g e t i n g o p p b e v a r e s p å f e l l es a r e a l e r. V e d b r u d d p å r e g l e n e b l i r d e n e n k e l t e b e b o e r e r s t a t n i n gs a n s v a r l i g v e d e t e v e n t u e l t f o r s i k r i n g s op p g j ø r! S t y r e t v i l f ø l g e o p p o g s j e k k e at d i s s e r e g l e n e b l i r o v e r h o l d t. B r a n n D e n e n k e l t e a k s j o næ r e r a ns v a r l i g f o r f o r s v a r l i g b r a n n s i k r i n g a v s i n l e i l i g h e t, u a n s et t h v em s o m b e b o r l e i l i g h e t e n. R ø y k v a r s l e r o g b r a n n s l u k n i n g s u t s t y r e r p å b u d t i a l l e b o l i g e r. G o dk j e n t b r a n n s l u k n i n gs u t s t y r e r e nt e n e n f a s t m o nt e r t b r a n n s l a n g e e l l e r b r a n n s l u k k i n gs a p p a r a t. B e b o e r e n b ø r s j e k k e rø y k v a r s l e r en m i ns t t o g a n g e r i å r e t. S e f o r ø v r i g v e d l e g g a n g å e n d e b r a n n. T r a p p e v a s k B e b o e r n e i d e e nk e l t e o p p g a n g e n e o r g a n i s e r e r s el v t r a p p e v a s k. D u g n a d e r V i h a r i u t g a n gs p u n k t e t d u g n a d 2 g a n g e r i å r e t! E n p å v å r p a r t e n i a p r i l / m a i o g e n på h ø s t e n s e p t em b e r/ o k t o b e r. D e t s e r v e r e s p ø l s e r o g d r i k k e t i l a l l e d e d e l t a g e n d e. D e t t e e r e n f i n a n l e d n i n g t i l å m ø t e d e a n d r e b e b o e r n e o g e n f i n m u l i g h e t f o r d e n e n k e l t e b e b o e r t i l å v æ r e m e d å s k a p e et t r i v e l i g m i l j ø i g å r d e n. A l l e e r v e l k om n e. D e t l e i es i n n c o nt a i n e r s om d e n en k e l t e o g s å k a n b r u k e t i l å k v i t t e s e g m e d e g e t a v f a l l. S ø p p e l h å n d t e r i n g V i h a r 3 s ø p p e l d u nk e r o g 2 p a p i r d u n k e r v e d p o r t e n. Det er spesielt viktig a t d e t i k k e b l i r s a t t s ø p p e l o s v. u t e nf o r d a d et t e i k k e f j e r n e s a v s ø p p e l t øm m e r e n e. S t o r e m e n g d e r s ø p p e l o g a v f al l v ed o p p u s s ni n g s k a l f j e r n e s a v d e n e n k e l t e b e b o e r p å e g e n b e k o s t n i n g o g i k k e k as t es i d u n k en e. A vf a l l a v d e n n e t y p e n k a n l e v er e s p å G r ø nm o e l l e r t i l r e n h o l d s v e r k e t s m i l j øs t as j o n p å A l n a b r u. S t y r e t k a n k o n t a k t es d e r s om m a n e r us i k k e r p å n o e a n g. d e t t e. V a k t m e s t e r t j e n e s t e F r o g n e r V a k t m es t e r t j e n e s t e A S i v a r e t a r d e n d a g l i g e d r i f t o g d e t l ø p en d e v e d l i k e h o l d e t i s e l s k a p e t. V a k t m e s t e r k o n t o r e t h a r a d r e s s e B r a g e v e i e n 2 a. V ak t m es t e r k a n o gs å k o n t ak t es p å t e l e f o n / G e n e r a l f o r s a m l i n g G e n e r a l f o r s am l i n g a v h o l d e s e n g an g å r l i g. D e t e r v i k t i g a t s å m a n g e s om m u l i g d e l t a r. D e t t e e r e n f i n m u l i g h e t f or d e n e n k e l t e b e b o e r å få sagt sin m enin g, o g s am t i d i g v æ r e m e d p å å b e s t em m e g å r d s d r i f t e n. V e d ø ns k e om e t e k s em p l a r a v d et t e s k r i v e t t a k o n t ak t m e d s t y r e t. K om m u n i k as j o n m e d S t y r e t V i h a r h e n g t o p p e n p o s t k a s s e v e d s ø p p e l d u n k e n Postkassen er til for beboere som har ønsker/spørsmål/klager til S TY R E T a n g. g å r d s d r i f t e n a v N e u b e r g g t 6. V i h a r o gs å o p p r e t t e t e n E p o s t -a d r e s s e s om e r n y b y g t y r e r om m et. n e t d e r m a n k a n k om m e m e d s i n e ø ns k e r / s pø r s m å l / k l a g e r os v t i l S TY R E T.

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A S Th e r e s e s g 4 4 / L. G u n d e r s e n s gt 6, a v h o l d e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0 i a u d i t o r i um 1, P

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø s t e r d a l s g t 4-6 B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i U l l e r n P a r k B o r et

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s t i rs d a g 8. m a rs 2 0 1 1, k l. 1 8 0 0 p å L

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø v r e K r i n g s j å B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Ø v r e K r i n g s j å B

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i H e l g es e n s g at e 8 2 / 8 4 A S a v h o l d e s m a nd a g 2 6. a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 A / L I l a K v a r t a l V B L I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A / L I l a K v a r t a l V B L, a v

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 K i r k e v e i e n 1 1 2 B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i K i rk e v e i e n 1 1

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t G r e g e r s G r am s V e i, a v h o l d e s t i r s d a g 9. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å B

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 8. m ar s 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U e l a n d s ga t e 6 1 S am e i e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å S t. H a n s h

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i H e r r e g å r d s t e r r a s s e n S am e i e a v h o l d e s T o r s d a g 2 5. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 i. Ljan 0 0 menighetshus,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s /

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s / 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s T i rs da g 3 1. 0

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G r e f s e n s e t e r e n B o l i gs am e i e, a v h o l d es m a nd a g 2 2. m a rs 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 i F ol k et

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 1 L o m m e d a l s t u n e t S a m e i e I n n k a l l i r t s n a m g e i e r m ø t i e 2 0 l 1 1 o r d i n æ O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L om m e d al s t u n et S am e i e, a v h o l d e s

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 i V as

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E Side 1 av 20 Sameiet S a g av e i e n 1 3 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S A M E I E T S A G A V E I E N 1 3 a v h o l d e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Akersbakken Bo r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

K j r e æ b e b o e r!

K j r e æ b e b o e r! 1 W e l h a v e n s g a t e N r. 1 0 B o r e t t s l a g K j r e æ b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e U l l e r n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 p å L i l l e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i T h o n b y g g e t S am e i e, a v h o l d e s t o r s d a g 2 2. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8 :0 0 i P i l e s t r e d e t 3 5,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S a g a d am m e n, a v h o l d e s t o r s d a g 15. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 9. 0 0 i S am l i n g s s a l

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t K i r k e v e i e n 1 1 0, a v h o l d e s m a n d a g 2 0. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 0 0 i V es t r e A k e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i n g o g r e g ns

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s t i r s d ag 4. m a i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 i S t

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 11 Sletteløkka Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 667 791 20 594 247 20 617 436 20 703 116 Salg anleggsmidler

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3.

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3. I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 4. a p r i l 2 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 Ordinært årsmøte i Solbakken Velforening, a v h o l d e s t o r s d a g 1 8. m a r s 2 0 1 0, k l. 2 0. 1 5 p å Ok s t a d S k o l e. T I L B E HA N D L I N G F O R

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S m a rt a p a r t 2 B o r e t t s l a g, a v h o l d e s 3 1. m a i 2

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø v r e T ø y e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i P i -1 l 3 e B s r t l, r a v e h d o e l t d es P t i a r s d k a g

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 12. m a i 2 0 0 9, k l. 1 8 3

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø s t e r l i B o l i g s e l s k a p A S I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Øs t e r l i B o l i g s e

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 U l l e r n p a r B k o e l n i g s a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n p a r k e n B o l i g s am e i e,

Detaljer

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s /

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i P r o f es s o r D a h l s gt 3 9 A S, a v h o l d es t i r s da g 2. j

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i F o r n e b u k o l l e n B o l i g s am ei e, a v h o l d e s t o r s da g 2 3. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 : 0 0 p å S A

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R i n g g a t en T e r r a s s e S am e i e, a v h o l d e s 2 4. m a rs 2 0 1 0, kl. 18 :00 i Lilleborg Kirke. T I L B E HA

Detaljer