I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G"

Transkript

1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l , k l i 1. e t g., H a m m e r s b o r g T o r g 3, O s l o. R e g i s t r e r i n g f r a k l T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G A ) V a l g a v m ø t e l e d e r B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g a v r e f e r e n t o g e n p e r s o n t i l å u n d e r s k r i v e p r o t o k o l l e n D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n 2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R B e h a n d l i n g a v r e g n s k a p f o r o g d i s p o n e r i n g a v å rs r e s u l t a t e t 4. B U D S J E T T F O R G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r 6. I N N K O M N E F O R S L A G A ) F o r s l a g f r a s t y r e t o m e n d r i n g i h u s o r d e n s r e g l e n e I n n k om m e t f o rs l a g e r l a g t s om e ge t v e d l e g g. 7. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v s t y r e l e d e r f o r 2 å r B ) V a l g a v 2 s t y r e m e d l e m m e r f o r 2 å r C ) V a l g a v 2 v a r a m e d l e m m e r f o r 1 å r D ) V a l g a v 2 m e d l e m m e r v a l g k o m i t é f o r 1 å r O s l o, 8. a p r i l S t y r e t i K a r i H e n g e b ø l / s / C h r i s t i a n M ø l l e r / s / B j ø r n S t e n v i k / s / P et e r W i s t i n g / s / I g e n e r a l f o r s am l i n g e n k a n ak s j e e i e r o g e k t e f e l l e e l l e r e v e n t u e l l s am b o e n d e m ø t e, m e n b a r e e n h a r s t em m e r et t. A k s j e e i e r k a n m øt e v e d f ul l m ek t i g. F r a m l e i e t ak e r h a r r e t t t i l å m ø t e, m e n u t e n s t em m e r e t t. R e g i s t r e r i n g s b l a nk e t t e n l e v e r e s i ut f y l t s t a n d v e d i n n g a n g e n.

2 2 T I L L I T S V A L G T E Å R S B E R E T N I N G F O R S i d e n d e n ek s t r a o r d i n æ r e g e n e r a l f o r s am l i n g e n 1 8. f e b r u a r h a r s e l s k a p e t s t i l l i t s v a l g t e væ r t f ø l g e n d e : S T Y R E T L e d e r Kari Hengebøl N e u b e r g g t 6 A S t y r e m e d l e m C h r i s t i a n M ø l l e r N e u b e r g g t 6 A S t y r e m e d l e m B j ø r n S t e n v i k N e u b e r g g t 6 A S t y r e m e d l e m P e t e r W i s t i n g N e u b e r g g t 6 D V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T V a r a m e d l e m G r o J a n i c k e R y g g N e u b e r g g t 6 D V a r a m e d l e m C a t h r i n e G r a f f N e u b e r g g t 6 F V A L G K O M I T E E N V a l g k o m i t e C a t h r i n e G r a f f N e u b e r g g t 6 F V a l g k o m i t e G r o J a n i c k e R y g g N e u b e r g g t 6 D G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M B O L I G A K S J E S E L S K A P E T T I L L I T S V A L G T E O G A N S A T T E A v b o l i g a k s j es e l s k a p et 4 s t y r em e d l em m e r e r d et 1 k v i n n e o g 3 m e n n. B o l i g a k s j es e l s k a p et e r p os i t i v t i l l i k e s t i l l i n g o g t a r s i k t e p å a t d e t i k k e f o r e k om m e r f o r s k j e l l s b e h a n d l i n g p å g r u n n a v k j ø n n v e d v a l g o g a n s e t t e l s e r. B o l i g a k s j es e l s k a p et f ø l g e r a r b e i ds m i l j øl o v e n s b es t em m e l s e r o g t i l s t re b e r e t g o d t a r b e i d s m i l j ø. B o l i g a k s j es e l s k a p et h a r i n g e n a n s a t t e. F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N F o r r e t n i n g s f ø r s e l e n e r i h e n h o l d t i l k o n t r ak t u t f ø r t a v OB O S E i e n d om s f o r v a l t n i n g A S. A u t o r i s e r t r e g ns k a ps f ø r e r ( o p p d r ag s a n s v a r l i g ) e r r e g ns k a ps s j e f E g i l H a v r e, O B OS. B o l i g a k s j es e l s k a p et s r e v i s o r e r L ar H. B r i n c hm a n n. E I E N D O M M E N B o l i g a k s j es e l s k a p et b es t å r a v 4 0 a k s j el e i l i g h e t e r o g 1 næ r i n g s l o k a l e. S e l s k a p e t e r r e g i s t r e r t i F o r et a k s r eg i s t e r e t i B r ø n n ø ys u n d m e d o r g a n i s a s j o ns n um m e r B o l i g a k s j e s e l s k a p e t l i g g e r i O s l o k o m m u n e o g h a r f ø l g e n d e g å r d s - og b r u k s n um m e r : B o l i g a k s j es e l s k a p et s h o v e d f o rm å l e r å g i ak s j o n æ r e n e b o r e t t t i l e g e n b o l i g i s el s k a p e t. S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d a t d e t y t r e m i l j ø f o r u r e n s e s i v e s e n t l i g g r a d. S e l s k a p e t d r i v e r i k k e m e d f o r s k n i n g s - o g ut v i k l i n g s ak t i v i t e t e r.

3 3 V A K T M E S T E R T J E N E S T E F r o g n e r V a k t m es t e r t j e n e s t e i v a r e t a r d e n d a g l i g e d r i f t o g d e t l ø p e n d e v e d l i k e h o l d e t i selskapet i henhold til stillingsbeskriv e l s e. V a k t m es t e r k o n t o r e t h a r a dr e s s e H o l m b o e s g a t e 7 A, O s l o. V ak t m e s t e r k a n o gs å k o n t ak t es p å t e l ef o n U n n g å å r i n g e u t e n om o r d i n æ r a r b e i d s t i d. F O R S I K R I N G B o l i g s el s k a p e t s e i e n d om m e r e r f u l l v e r d i f o r s i k r et i H am m e rs b o r g F o rs i k r i n g A S m e d p o l i s e n um m e r F u l l v e r d i f o r s i k r i n g v i l s i a t f o rs i k r i n g s s e l s k a p et h a r a n s v a r e t f o r a t b o l i g s e l s k a p et t i l e n h v e r t i d h a r d e r i k t i g e f o r s i k r i n g s s um m e r. E n f o r ut s et n i n g f o r d e t t e e r at forsikringsselskapet får m elding om vesentlige verdiøkninger på bygnin g e r, f. e k s. v e d r e h a b i l i t e r i n g e l l e r p å b y g g i n g. V e d t o t a l s k a d e s k al e r s t a t n i n gs b e l ø p et d e k k e o p p f ø r i n g a v n y b y g n i n g a v s am m e s t a n d a r d o g s t ø r r e l s e. F o r s i k r i n g e n om f a t t e r o g s å b y g n i n g s m es s i g e f o r a n d r i n g e r d e n e nk e l t e a k s j o n æ r g j ø r i n n e i b o l i g e n. D e n e n k e l t e a k s j o næ r m å s e l v sø r g e f o r å h a h j e m f o r si k r i n g s om d e k k e r i n n bo og l ø s ø r e. H v i s b o l i gs e l s k a p e t s f o r s i k r i n g s k al b e n y t t es, m å b e b o e r n e s t r ak s m el d e s k a d e n t i l F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S t l f f a k s e -p o s t : f o r s i k r i n o b o s. n o. O p p f ø l g i n g a v f o r s i k r i n gs s ak e r b l i r g j o r t a v F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i OB O S. B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I h e n h o l d t i l f o r s k r i f t e n e s k a l d et væ r e i ns t a l l e r t r ø yk v a r s l e r o g b r a n ns l o k ni n g s a p p a r a t e l l e r b r a n n s l a n g e i a l l e l e i l i g h e t e n e. E i er / b e b o e r h a r a n s v a r e t f o r a t u t s t y re t e r t i l s t e d e o g f u n g e r e r. H M S F o r s k r i f t o m s y s t e m a t i s k h e l s e -, m i l j ø - o g s i k k e r h e t s a r b e i d i v i rk s om he t e n ( I n t e r n k o n t r o l l f o r s k r i f t e n ) b l e f as t s a t t v e d k g l. r e s. 6. d e s em b e r m e d v i r k n i n g fra 1. januar Forskriften stiller krav til at d e n e nk e l t e v i r k s om he t s k a l s y s t em a t i s e r e a r b e i d e t m e d å e t t e r l e v e b e s t em m e l s e n e i l o v e r o g f o r s k r i f t e r g i t t a v d e t o f f e n t l i g e. B o l i g s e l s k a p e r d e f i n e r t s o m v i r k s o m h e t o g s k a l d e r f o r h a i n t e r n -k o nt r o l l s ys t em. D et t e o m f a t t e r b l a n t a n n e t k o nt r o l l s ys t em o g o p pf ø l g i n g a v b r a n n v e r n, b y g g h e r r e f o r s k r i f t e r v e d b y g g e - o g a n l e g g s a r b e i d, l ek e p l as s e r o g e l ek t r i s k a n l e g g o g e l ek t r i s k u t s t y r h v o r f o r d e l i n g a v a n s v a r e t e r g i t t e n s l i k t o l k ni n g : B o l i g s el s k a p e t e r a n s v a r l i g f o r at de t e l ek t r i s k e a n l e g g e t o g u t s t y r e t i f el l e s a r e a l et t i l e n h v e r t i d e r i o r d e n. I f o r h o l d t i l a n l e g g og u t s t y r i d e n e n k el t e b o e n h e t e r d e t s t y r e t s p l i k t å g j ø r e e i e r o g / e l l e r b r u k e r a v d e n e n k e l t e l e i l i g h e t o p pm e rk s om p å d e t a n s v a r s o m d e h a r f o r å h o l d e e l e k t r i s k u t s t y r i o r d e n e t t e r g j e l d e n d e l o v o g f o rs k r i f t. S E L S K A P E T S L Å N B o l i g a k s j e s e l s k a p e t h a r l å n i O B O S F i n a n s. S e b a l a ns e n s am t n ot e i r e g n s k a p e t.

4 4 E I E N D E LE R O G G J E L D - O M S E T N I N G O G T A K S T E R A k s j e e i e r n e f å r t i l s e n dt s k j em a m ed o p p s t i l l i n g o v e r d e n e n k e l t e s a nd e l a v b o l i g s el s k a p e t s i n n t e k t e r, ut g i f t e r, gj e l d o g ei e n d e l e r s am t l i g n i n g s v e r d i. Om s et n i n g a v s e l s k a p et s l e i l i g h et e r s k j e r t i l m a r k e ds p r i s. D et f i n n e s i k k e t ak s t e r f o r l e i l i g h e t e n e v e r k e n h o s s t y r e t e l l e r f o r r e t n i n gs f ø r e r. S å l a n gt f o r r e t n i n g s f ø r e r e n f å r o p p g i t t o m s e t ni n g s p r i s e r, bl i r d i s s e r e g i s t re r t. F o r r e t ni n g s f ø r e r k a n, p å b a k g ru n n a v d i s s e o p p l y s n i n g e n e, g i a n t y d n i n g om p ri s n i v å e t f o r l e i l i g h e t e n e. T E L E N O R B o l i g a k s j es e l s k a p et e r t i l s l u t t e t s am a r b e i ds a v t a l e n m e l l om T e l e n o r o g O B OS E i e n d o m s f o r v a l t n i n g o m r a b a t t o r d n i n g p å b r u k a v f as t t e l e f o n o g b r ed b å n d s t e l e f o n f o r b e b o e r e m e d a b o n n em e n t i T el e n o r. D e n e n k e l t e b e b o e r f å r o gs å r a b a t t v e d b es t i l l i n g a v A D S L b r e d b å n d o g b r u k a v m obiltelefon. Bestilling av mobiltelefoni- o g i nt e r n e t t j e n es t e r k a n g j ø re s p å w w w. o b o s. n o. K A B E L -TV Get er leverandør av kabel-t v t j e ne s t e r t i l b o l i g a k s j es e l s k a p et, i t i l l e gg t i l b r e d b å n d, t e l e f o n i og digital-t v. G et s s e r v i c e t e l ef o n e r b e t j e n t m a n d a g - f r e d a g m el l om k l o g o g l ø r d a g - s ø n d a g m e l l o m k l o g F e i l m e l d i n g o g s u p p o r t k a n o gs å m el d e s p å ww w. g e t. n o. G e t s k u n d e - o g s e r v i c em o t t ak e r l o k a l i s e r t i M a r i d a l s v e i e n i t i l k ny t n i n g t i l h o v e d k o n t o r e t. Her kan man blant annet hente eller bytte dekoder, internettmodem og "gjør det selv - p a k k e r " f o r t e l e f o ni. P å G e t s h j em m es i d e w w w. g e t. n o f i n n e r d u o v e r s i k t o v e r ak t u e l l e f o r h a n d l e r e i l ok a l om r å d e t, s am t pr o d u k t i n f o rm as j o n o g b es t i l l i n g s m u l i g h e t e r. O B O S o g G e t h a r i n n g å t t a v t a l e f o r b e b o e r e i b o l i g s e l s k a p e r f o r v a l t e t a v O B O S -k o ns e r n e t o m k o l l e k t i v a v t a l e p å D i g i t a l T V, i n t e r n e t t o g t e l ef o n t j e n es t e r. K o nt ak t k u n d et j e n e s t e n f o r m e r i n f o rm as j o n. Ingen m å gjøre inngrep i kabel-t v -a n l e g g e t s o m å s k r u a v d e k s e l e t p å a n t e n n e k o n t ak t e n o g f o r e t a o m - e l l e r t i l k o b l i n g e r. S l i k e i n n g r e p v i l k u n n e f o r å r s a k e f o rs t y r re l s e r p å s i g n a l e n e t i l andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-t v a n l e g g e t. A V T A L E O M L E V E R A N S E A V E L E K T R I S K K R A F T OBOS har fremforhandlet avtale m ed LOS for leveranse av el-k r a f t. K r a f t f o r v a l t n i n g s a v t a l e n u t l ø p e r d e n B o l i g a k s j es e l s k a p e t h a r t i l t r å d t d e n n e a v t a l e n. D e t t e g j e l d e r k u n s t r øm t i l f e l l e s om r å d e o g i k k e p r i v a t a b o n n em e n t f o r d e n e n k e l t e l e i l i g h e t. F J E R N V A R M E B o l i g a k s j es e l s k a p et f å r l e v e r t f j e r nv a r m e f r a H a f s l u n d F j e r n v a r m e A S. P r i s e n p å f j e r n v a r m e v a r i e r e r g j e n n o m å r e t. H a f s l u n d F j e r n v a r m e A S r e g n e r m e d e n ø k n i n g i f j e r n v a rm e k os t n a d e n i p å c a 1 5 %. D e t t e v i l i m i d l e r t i d a v h e n g e a v ut v i k l i n g e n i p r i s p å e l ek t r i s k k r a f t o g o l j e.

5 5 R E H AB I L I TE R I N G S T Ø R R E V E D L I K E H O L D O v e r g a n g t i l f j e r n v a r m e f r a h ø s t e n R e p a r a s j o n a v b a l k o n g e r m ot N e u b e r g g t. F u l l f ø rt et t e r s y n o g r e p a r a s j o n a v t a k r e n n e r o g b e s l a g, h e r u n d e r u t b ed r e t e n d e l h ul l i t a k r e n n e r s om k u n n e m e d f ø r e f uk t p r o b l e m e r. U t f ø r t s l am s u g i n g a v a v l ø ps k um m e n e i f r em r e o g b ak r e g å r d. D e t e r g j o r t u t b e d r i n g e r p å V V S -an l e g g e t f o r å f å s t ø r r e k a p a s i t e t p å v a r m t v a n n e t U t b e d r i n g a v f y r e n T a k r e h a b i l i t e r i n g b l e s l ut t f ø r t S TY R E TS AR B E I D I P E R I O D E N M AI A P R I L S i d e n f o r r i g e o r d i n æ r e g e n e r a l f o r s a m l i n g d e n 2 9. a p r i l h a r s t y r e t a v h o l d t 7 s t y r em øt e r o g e n e k s t r a o r d i næ r g e n e r a l f o r s am l i n g. I t i l l e g g e r d et a v h o l d t e t a nt a l l a r b e i d s m ø t e r, b y g n i n g s m e s s i g e b e f a r i n g e r, t i l b u d s - o g k o n t r ak t s m ø t e r m e d f i rm a e r. S t yr e t s m e d l em m e r o p p g a v e f o r d e l i n g S t y r e t h a r f o r d e l t o p p g a v e n e s e g i m e l l o m e t t e r h o v e d a n s v a r s o m r å d e r ( ø k o n o m i, b e b o e r - o g b o l i g s a k e r, d r i f t o g v e d l i k e h o l d e t c. ) m e n m e d t i l p a s n i n g e r o g f o r d e l i ng e t t e r s ak s m e n g d e o g a r b e i d s f o r h o l d. I n f o r m a s j o n t i l / f r a b e b o e r n e S t y r e t ø n s k e r e n g o d k om m u n i k as j o n m e d b e b o e r n e. I nf o rm a s j o n t i l b e b o e r n e f r a s t y r e t s k j e r g j e n n om i n f o rm as j o ns s k r i v. D i s s e d e l e s u t i d e n e n k e l t e s p os t k a s s e e l l e r s om o p ps l a g i o p p g a n g e n e. F o r å f o r e nk l e k om m u ni k as j o n e n h a r s t y r e t h e n t et i n n m a i l a d r e s s e r f r a b e b o e r n e o g o p p f o r d r e t a l l e t i l å s e n d e s t y r e t m a i l p å n y b y g s t y r e r o m m e t. n e t s l i k a t v i k a n f ø r l o g g o v e r h e n v e n d e l s e n e s o m k om m e r i n n. U n d e r u t v a l g D e t b l e p å f o r r i g e GF o p p r e t t e t t o u n d e r u t v a l g ; d u g n a d s k om i t é o g b ak g å r d s k om i t é. Dugnad D e t e r b l i t t a v h o l d t t o d u g n a d e r, e n s t ø r r e v å r d u g n a d o g e n m i n d r e på h ø s t e n. B e g g e g a n g e r l e i d e v i i n n c o n t ai n e r e. D e t b l e b l a n t a n n e t r y d d e t i f e l l es a r e a l e r i k j e l l e r o g p å l of t. D e t e r p l a n l a g t d u g n a d f o r v å r e n m e n d a t o i k k e b e s t em t e n n å. F j e r n v a r m e p r o s j e k t e t I n s t a l l a s j o n a v h o v e d a n l e g g e t b l e s om b e b o e r n e e r k j e nt m e d i ns t a l l e r t h øs t e n I i n n e v æ r e n d e p e r i o d e h a r v a r m em ål e r e b l i t t i n s t a l l e r t i d e e n k e l t e l e i l i g h e t e n e m e d s i k t e p å f r em t i d i g i n d i v i d u e l l m å l i n g. D i s s e v i l k u n n e s j ek k e h v o r m y e h v e r o g e n a v o s s f o r b r u k e r a v va r m e. D a d e t g å r m ot s l ut t e n a v s e s o n g e n h a r s t y r e t v e d t at t å v e n t e m e d i n di v i d u e l l e m ål i n g e r ( o g d e rm e d f ak t u r e r i n g e r ) t i l h øs t e n. D e t t e v i l g i os s t i d t i l å t e s t e s y s t em f ø r d et t a s i b r u k. N å r d e i n d i v i d u e l l e m å l e r n e e r p å p l a s s h å p e r s t y r e t a t f e l l e s k o s t n a d e n e k a n r e d u s e r e s d a v a rm e u t g j ø r e n s t o r d e l a v b u d s j et t et. V i d e r e h a r d e t i a n l e d n i n g f j e r n v a r m e p r o s j e k t e t v æ r t s ø k t o m o g m o t t a t t E N Ø K -s t øt t e p å k r I v i n t e r h a r d e t d es s u t e n v æ r t e n d e l us t a b i l h et i s y s t em e t s o m s t y r e t h a r a r b e i d e t m e d å f å k l a r l a g t

6 6 Boder D e t h a r v æ rt p r o b l em e r m e d at f l e re l e i l i g h e t e r d i s p o n e r e r k j e l l e r b o d i e n a n n e n o p p g a n g e n n d e n d e b o r i, e l l e r a t d e i k k e ha r b o d i d e t h e l e t a t t. S t y r e t h a r n å g j e n n om e n s p ø r r e u n d e r s ø k e l s e b l a n t b e b o e r n e f å t t a v d e k k e t a t d e t f o r ø y e b l i k k et s e r d e t u t t i l a t d e t e r k u n 1 l e i l i g h e t s om h e l t m a n g l e r k j e l l e r b o d. Gj e n n om om b y g g i n g a v g a m l e v a s k e k j e l l e r e o g / e l l e r d e t g am l e f y r r om m et k a n v i l ø s e d e n n e s i t u as j o n e n. S t y r e t vu r d e r e r f o r ø y e b l i k k e t i n n k o m n e a n b u d p å o m b y g g i n g, o g v i r e g n e r m e d at s ak e n s k a l v æ re l øs t t i l h øs t e n. N å r d e t g j e l d e r l ei l i g h e t e r s om i k k e h a r b o d i s am m e o p p g a n g s om l e i l i g h e t e n v i l i k k e d et t e v æ r e m u l i g å l ø s e f o r al l e d a t i d l i g e r e b o d a r e a l e r e r b l i t t om d i s p o n e r t a v t i d l i g e r e g e n e r a l f o r s a m l i n g e r. S t y r e t h a r v i d e r e a r b e i d e t m e d u l i k e e n k el t s a k e r k n y t t e t t i l b o d e n e. N å r d e t g j e l d e r l of t s b o d e r h a r v i i k k e h ø rt om p r o b l em e r m e d m a n g l en d e b o d e r. B r u k s o v e r l a t i n g / f r e m l e i e f o r h o l d D e t e r f l e r e l e i l i g h et e r i b o l i g s am e i e t s om l e i e s u t, m e n d e t h a r i k k e ek s i s t e r t n o e n o p p d a t e r t o v e r s i k t o v e r i h v i l k e t i l f e l l e r s am t y k k e e r g i t t a v s t y r e t, t i l t r os s f o r a t d e t t e k r e v e s i h e n h o l d t i l v e d t e k t e n e s 3-2. S t y r e t h a r i i n n e væ r e n d e p e r i o d e v æ r t i k o n t ak t m e d a l l e a n d e l s e i e r e o g h a r n å s k af f e t e n o p p d a t e r t o v e r s i k t o v e r a l l e f r a m l e i e f o r h o l d. O B OS s k a l f o r f r am t i d e n a dm i n i s t r e r e a l l f r am l e i e, o g OB OS h a r f å t t o v e r s en d t g o d k j e nt e s øk n a d e r om f r am l ei e s am m e n m e d u t l e i e k o nt r a k t e r f o r d e f l es t e a v d i s s e.. O B OS v i l f ø r e r e g i s t e r o g h å nd t e r e s ø k n a d e r om b r u k s o v e r l a t i n g. D e t a r 4 5 0, - p r s øk n a d s om m å b et a l e s a v s øk e r. D e t e r i m i d l e r t i d f o r t s at t 2 ak s j e e i er e m e d t i l s am m e n 5 f r am l e i e f o r h ol d s om t i l t r o s s f o r p u r r i n g i k k e h a r l a gt f r am g o dk j e n t e s øk n a d e r om f r am l e i e s am m e n m e d u t l ei e k o n t r ak t e r. D i s s e b r y t e r v e d t e k t e n e s p u n k t 3-2, o g s t y r e t v u r d e r e r n å h v i l k e t i l t ak s om s k a l i v e r k s e t t es o v e r f o r d e m. B a l k o n g e r D e n f ø r s t e o g o p p r i n n e l i g e b a l k o ng s øk n a d t i l P l a n o g B y g n i n g s et a t en b l e a v s l åt t. E t t e r s am t a l e r / d i s k us j o n e r m e d P l a n o g B y g n i n g s e t at e n b l e e n n y f o r b e d r et s øk n a d s e n t i n n s om b l e g o d k j e nt i b e g y n n e l s e n a v f e b r u a r. A v d e 2 2 s om h a d d e m u l i g h et t i l å b y g g e h a r 1 2 s i g n e r t k o n t r ak t m e d l e v e r a n d ø r e n B a l k o n g t e am. A r b e i d e t e r p å b e g y n t å b a l k o n g t e am f o r v e n t e r a t b a l k o n g e n e v i l s e n es t s t å k l a r i uk e 2 5, m e n d e r e g n e r m e d å b l i f e r d i g f ø r d et t e. V e d l i k e h ol d - F a s a d e a r b e i d S t y r e t h a r h a t t e t b y g g - o g m a l i n g s f i rm a p å b e f a r i n g r et t et t e r s om m er f e r i e n f o r å f å o v e r s i k t o v e r n ø d v e n d i g v e d l i k e h o l d s a r b e i d i g å r d e n. V i h a r f åt t b e f a r i n g s r a pp o r t e r e t t e r h v e r t b e s ø k o g i n n h e n t e t t i l b u d f r a m i ns t t o t i l by d e r e n å r a r b e i d s k ul l e ut f ø r es. U t f r a t i l s t a n s r a p p o r t o g f i n a n s e r, p r i o r i t e r t e s t y r e t å s t a r t e m e d r e p a r e r i n g o g m a l i n g a v g r u nn m u r f o r h e l e g å r d e n. P å g r u n n a v k u l d e b l e a r b e i d e t m ed m a l i n g u t s a t t t i l v å r e n I h øs t b l e s k a d e r p å grunnm uren reparert og behandlet s l i k a t d e t v a r k l a r t f o r m al i n g t i l vå r e n. A r b e i d e t v i l b l i f e r d i g s t i l t s å s n a r t t em p e r a t u r e n ut e t i l s i e r m a l i n g. T i l b u d p å o p p us s i n g a v o p p g a n g e r e r b l i t t i n n h e n t e t m e n ut s a t t t i l d a s t y r e t f ø l t e d e t v a r l i t e p e n g e r t i l d et t e i O p pu s s i n g a v o p p g a n g e n e e r e n p r i o r i t e r t o p p g a v e i i n n e v æ r e n d e å r o g ek s t r a p e n g e r e r s a t t a v i b u d s j e t t.

7 7 H u s o r d e n s r e g l e r D e e k s i s t e r e n d e h u s o r d e ns r e g l e n e h a r g å t t u t p å d a t o, o g s t y r e t v i l l e g g e f r am e n r e v i d e r t v e r s j o n p å g e n e r a l f o r s a m l i n g e n. M a n g e a v r e g l e n e s o m om f a t t e r v a s k e k j el l e r e o g t ø r k e r om h a r i k k e l e n g r e n o e n g y l d i g h et, o g b r u k e n a v n y e b a l k o n g e r v i l k r e v e t i l l e g g i r e g e l v e r k e t V a n n s k a d e r D e t h a r b l i t t u t a r b e i d e t e t i n f o rm as j o n s s k r i v om h v a d e n e nk e l t e s k a l g j ø r e h v i s d e t o p ps t å r v a n n s k a d e r. V i h å p e r a t d et t e k a n g j ø r e s ak s g a n g e n r a s k e r e o g e nk l e r e. V a n n s k a d e o p p g a n g E I h øs t o p p s t o d d e t e n v a n n s k a d e i k j e l l e r l e i l i g h e t e n i o p p g a n g E s om f ø l g e a v d å r l i g n e d l ø ps r ø r o g d å r l i g d r e n e r i n g i b a k r e b a k g å r d. S t y r e t h a r f å t t B y g g - o g M a l e r m es t e rt j e n e s t e n A S t i l å u t b e d r e s k a d e n. S am t i di g b l e a l l e n e d l ø p s r ø r s j ek k et. V a k t m e s t e r t j e n e s t e r V a k t m es t e r t j e n e s t e n e f u n g e r e r e t t e r s t y r e t s m e n i n g i k k e t i l f r e d s s t i l l en d e, d e t t e d e l v i s p g a. e n n o e s n e v e r a r b e i d s i n s t r u k s. S t y r e t v i l u t a r b e i d e e n n y o g m e r o m f a t t e n d e a r b e i d s i n s t r u k s s om b l. a. v i l i n n b e f a t t e o v e r v å k i n g o g e v t. s n ø r y d d i n g a v t a k om v i n t er e n, o g k o s t i n g / s p y l i n g a v u t e a r e a l e n e p å s om m e rt i d. Om n ø d v e n d i g v i l s t y r e t g å u t m e d a nb u d f o r e v t. å b y t t e l e v e r a n d ø r. D e t t e s k a l væ r e p å pl a s s i l ø p e t a v h øs t e n. D i v e r s e V i d e r e h a r d e t v æ r t a r b e i d e r m e d e n r e k k e s ak e r, h e r u n d e r om f at t e nd e n a b o t v i s t s om n å h a r f u n n e t s i n l ø s n i n g, b e s v a r e l s e a v d i v e r s e f o r e s p ø r s e l f r a b e b o e r e, e -p o s t p r os j e k t, H M S r u t i n e r, b e h a n d l i n g a v n a b o v a r s l e r, v a n n s k a d e i o p p g D, b e h a n d l i n g a v s øk n a d om l o f t s u t b y g g i n g i o p p g a n g A, o p ps e t t i n g a v g j e r d e i b a k g å r d, d i v e r s e a r b e i d i t i l k n y t n i n g t i l r a d i a t o r e r, s t o p p e r k r a n e r os v. I t i l l e g g h a r v i t r e g a n g e r f j e r n e t f a r l i g e i s t a p p e r o g s n ø p å t a k e t. D e t h a r o g s å b l i t t a n s k a f f e t n y e s k i l t f o r å a d v a r e m o t r a s f a r e s l i k a t v i h a r d e k k et h e l e b y g g e t. V i d e r e h a r b l. a. p å g å e n d e s a k e r v e d r ø r e n d e næ r i n g s s ek s j o n o g s ø k n a d om e t a b l e r i n g a v p a r k e r i n gs p l a s s e r væ r t b e h a n d l et.

8 8 B E M E R K N I N G E R T I L Å R S R E G N S K A P E T S t y r e t m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t g i r e t r e t t v i s e n d e b i l d e a v s e l s k a p e t s e i e n d e l e r o g g j e l d, f i n a n s i e l l e s t i l l i n g o g r e s u l t a t. I nf o rm as j o n om s e l s k a p e t s f o r v e n t e d e ø k o n om i s k e ut v i k l i n g e r o m t a l t i å r s b e r e t n i n g e ns p u nk t e r om k o s t n a d s ut v i k l i n g o g b u ds j e t t f o r S e l s k a p e t s e g e n k a p i t a l e r m i n d r e e n n h a l v p a r t e n a v a k s j e k a p i t a l e n. D e t t e s k y l d e s i h o v e d s a k t i d l i g e r e s t ø r r e v e d l i k e ho l d s o p p g a v e r f i n a n s i e r t v e d l å n e op p t a k. F r am t i d i g d r i f t s o v e r s k u d d s am t n e d b e t a l i n g a v s am e i et s l å n v i l r e d u s e r e d e n ne g a t i v e e g e n k a p i t al e n. Å r s r e g n s k a p e t f o r e r s a t t o p p u n d e r f o r u t s e t n i n g a v f o r t s a t t d r i f t. D et b ek r e f t es h e r v e d a t f o r ut s et n i n g e n om f o r t s at t d r i f t er t i l s t e d e. S t y r e t m e n e r a t d e t g j e n n om f ø r t e v e d l i k e h o l d e t e r t i l s t r e k k e l i g f o r å o p p v e i e v e r d i f o r r i n g e l s e a v b y g n i n g e n e o g a t v i r k e l i g v e r d i a v b y g n i n g e n e e r h ø y e r e e n n d e n b o k f ø rt e v e r d i e n s om s t å r o p pf ø r t i r e g ns k a p et. Å r e t s r e s u l t a t p å k r , - s om f r e m k om m e r i r e s u l t a t r e g n s k a p e t f o r e s l å s o v e r f ø r t t i l e g e nk a p i t a l. I N N T E K T E R I n n t e k t e n e i v a r t i l s a m m e n k r , - m o t b u d s j e t t e rt m e d k r , -. D e t p o s i t i v e a v v i k et s k y l d e s E n øk t t i l s k u d d p å k r , - i f o r b i n d e l s e m e d o v e r g a n g t i l f j e r n v a r m e. K O S T N A D E R D r i f t s k o s t n a d e n e i v a r p å k r , - m o t b u d s j et t e r t m e d k r , -. V e s e n t l i g e a v v i k e i f o r h o l d t i l b u ds j e t t s k y l d e s f øl g e n d e : Drift og vedlik e h o l d b l e b u ds j e t t e r t m e d k r , - m e ns r e g n s k a p et v i s e r k r , -. U t g i f t e r t i l as b e s t s a n e r i n g, 3 k j e l l e rv i n d u e r, r e p a r a s j o n e t t e r v a n n s k ad e o g m a l e r a r b e i d e r v a r i k k e p l a n l a g t o g h e l l e r i k k e t at t m ed i b u ds j e t t e t. F o r e n e r g i / f y r i n g e r d e t e t a v v i k i f o r h o l d t i l d e t b u ds j e t t e r t e p å k r , - s om s k y l d e s a t u t g i f t e n e t i l f j e r n v a r m e b l e h ø y e r e e n n f o r v e n t e t d a b u d s j et t et b l e l a g t h ø s t e n R e v i s o r s h o n o r a r f o r r e g n s k a p s å re t e r f o r r e v i d e r i n g a v s e l s k ap e t s r e g ns k a p o g f o rm u e s f o r v a l t n i n g. R e v i s j o ns h o n o r a r e t f r em k om m e r s om e g e n p o s t i r e s u l t at r e g n s k a p e t. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e n k e l t e t a l l e ne i r e g n s k a p e t o g d e n r e g ns k a ps m e s s i g e o v e r s i k t s om f r em k om m e r u n d e r n ot e r t i l r e g ns k a p e t. S t y r e t e r i k k e k j e n t m e d h e n d e l s e r e t t e r s o m p å v i r k e r r e gn s k a p et i v e s e n t l i g g r a d.

9 9 K O S T N A D S U T V I K L I N G R E N T E R R e n t e s a t s e n e i OB O S E i e n d om s f o r v a l t n i n g A S p r. d e n : R e n t e r p å d r i f t s k o n t o : 0, 1 0 % R e n t e r p å s p a r ek o n t o : 2, 7 5 % u n d e r k r , 8 5 % o v e r k r S T R Ø M P R I S E N E D e n t o t a l e s t r ø m p r i s e n t i l e n f o r b ru k e r b e s t å r a v t r e k om p o n e n t e r : K r a f t p r i s s om d ek k e r k os t n a d e n e v e d å p r o d u s e r e o g s e l g e d e n el e k t r i s k e k r a f t e n u t g j ø r c a. 4 3 % a v t ot a l s t r øm p r i s ( b e t a l es t i l k r a f t l e v e r a n d ø r ). N e t t l e i e f o r t r a n s p o r t a v d e n e l ek t ri s k e k r a f t e n u t g j ø r c a. 2 4 % a v t ot a l s t røm p r i s (b e t a l e s t i l n e t t s e l s k a p e t ). S t a t l i g e a v g i f t e r d vs. f o r b r u k e r a vg i f t, a v g i f t t i l E n e r g i f o n d et o g m e r v e r d i a v g i f t u t g j ø r c a. 3 3 % a v t ot a l s t røm p r i s. S t r ø m p r i s e n i N o r g e v a r i e r e r m e d å r s t i d e n e. N o r m a l t s t i g e r d e n i v i n t e r h a l v å r e t o g re d u s e r e s i s om m e r h a l v å r e t. D e t t e o g a n d r e f ak t o r e r s om p å v i r k e r k ra f t p r i s e n e g j ø r d et v a n s k e l i g å s p å u t v i k l i n g e n i s t r ø m p r i s e n e E N E R G I M E R K I N G A V B O L I G F r a o g m e d b l i r d et o b l i ga t o r i s k m e d e n e n e r g i a t t es t f o r a l l e b o l i g e r s om s k a l s e l g e s e l l e r l e i e s u t. N o r g e s V a s s d r a g s - o g e n e r g i d i r e k t o r a t ( N V E ) h ar a n s v a r e t f o r i m p l em e nt e r i n g e n a v o r d n i n g e n. P å w w w. e n e r g i m e r k i n g. n o k a n ak s j o n æ r e n e s e l v u t a r b e i d e e n e n e r g i a t t es t f o r s i n b ol i g. F O R S I K R I N G B y g n i n g s f o r s i k r i n g e n ø k e r f r a t i l m e d c a. 8, 5 %. D e n n e øk n i n g e n i nk l u d e r e r 2, 8 % øk n i n g i b y g g e i n d e k s e n s om r e f l e k t e r e r p r i s o p p g a n g e n p å h å n d v e r k s t j e n es t e r. I n d e k s øk n i n g e n e r l i k f o r a l l e f o r s i k r i n g s s e l s k a p e r. U t o v e r d e t t e f o r et a r forsikringsselskapene individuell prisjustering med bakgrunn i boligaksje s e l s k a p e t s e g e n s k a d es i t u as j o n. K O M M U N A L E A V G I F T E R R e n o v a s j o n s a v g i f t e n øk e r m e d 1 0%. I n g e n ø k n i n g a v d e ø v r i g e a v g i f t e n e. Ø V R I G E K O S T N A D E R N å r d e t g j e l d e r d e ø v r i g e k o s t n a d e n e i b u d s j e t t e t h a r s t y r e t r e g n e t m e d e n g e n e r e l l p r i s s t i g n i n g.

10 1 0 I N N T E K T S - O G K O S T N A D S O V E R S L AG F O R ( B u d s j e t t ) S t y r e t h a r s at t o p p e n o v e r s i k t o v er f o r v e n t e d e i n n t ek t e r o g k o s t n a d e r i T a l l e n e e r v i s t s o m e g e n k o l o n n e v e d s i d e n a v r e s u l t a t r e g n s k a p e t. ( B u d s j e t t ) O v e r s i k t e n e r b a s e r t p å u e n d r e d e f e l l e s k o s t n a d e r f o r å r e t O v e r s i k t e n g i r et f o r v e n t e t n e g at i v t å r s r e s u l t a t p å k r , - s om s k yl d e s o p p us s i n g a v o p p g a n g e r. I o v e r s i k t e n e r d e t t at t h e n s y n t i l de f o r h o l d s om e r n e v n t f o r a n. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e n k e l t e t a l l e ne i o v e r s i k t e n. O s l o, 8. a p r i l I s t y r e t f o r K a r i H e n g e b ø l / s / C h r i s t i a n M ø l l e r / s / B j ø r n S t e n v i k / s / P e t e r W i s t i n g / s /

11 1 1

12 N Y B Y G G A S R E S U L T A T R E G N S K A P Regnskap Regnskap B u d s j e t t B u d s j e t t N o t e D R I F T S I N N T E K T E R : Innkrevde felleskostnader Andre inntekter S U M D R I F T S I N N T E K T E R D R I F T S K O S T N A D E R : Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold F o r s i k r i n g e r Kommunale avgifter Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader S U M D R I F T S K O S T N A D E R D R I F T S R E S U L T A T : F I N A N S I N N T E K T E R / -K O S T N A D E R : Finansinntekter Finanskostnader R E S. F I N AN S I N N T. / -K O S T N A D E R Å R S R E S U L T A T O v e r f ø r i n g e r : T i l o p p t je n t e g e n k a p i t a l F r a o p p t je n t e g e n k a p i t a l

13 1 3 B A L A N S E N o t e E I E N D E L E R A N L E G G S M I D L E R Bygninger S U M A N L E G G S M I D L E R O M L Ø P S M I D L E R R e s t a n s e r f e l l e s k o s t n ader Kortsiktige fordringer D r i f t s k o n t o i O B O S Sparekonto i OBOS S U M O M L Ø P S M I D L E R S U M E I E N D E L E R E G E N K A P I T A L O G G J E L D E G E N K A P I T A L Aksjekapital Opptjent egenkapital S U M E G E N K A P I T A L G J E L D L A N G S I K T I G G J E L D Pante- og gjeldsbrevlån S U M L A N G S I K T I G G J E L D K O R T S I K T I G G J E L D Forskudd felleskostnader Leverandørgjeld Skyldig offentlig myndigheter Annen kortsiktig gjeld S U M K O R T S I K T I G G J E L D S U M E G E N K A P I T A L O G G J E L D P a n t s t i l l e l s e Garantiansvar 0 0 OSLO / S T Y R E T F O R N Y B Y G G A S K A R I H E N G E B Ø L / s / C H R IS T IA N M Ø L L E R / s / B J Ø R N S T E N V IK / s / P E T E R W IS T IN G / s /

14 1 4 N O T E : 1 R E G N S K A P S P R I N S I P P E R Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DnB NOR som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. N O T E : 2 I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R Ekstra kjellerbod Felleskostnader T V S U M I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R N O T E : 3 A N D R E I N N T E K T E R T i l s k u d d E n ø k S U M A N D R E I N N T E K T E R N O T E : 4 P E R S O N A L K O S T N A D E R A r b e i d s g i v e r a v g i f t S U M P E R S O N A L K O S T N A D E R Det har ikke vært noen ansatte i selskapet gjennom året. N O T E : 5 S T Y R E H O N O R A R Honorar til styret gjelder for perioden 2009/2010, og er på kr N O T E : 6 R E V I S J O N S H O N O R A R Revisjonshonoraret er på kr og er i sin helhet knyttet til revisjon. Revisjonshonorar 2009 kr og interimsrevisjon 2009 kr N O T E : 7 K O N S U L E N T H O N O R A R J u r i d i s k b i s t a n d Andre konsulenthonorarer S U M K O N S U L E N T H O N O R A R

15 1 5 N O T E : 8 D R I F T O G V E D L I K E H O L D I v a r L æ r u m S U M S T Ø R R E B Y G N I N G S M E S S I G E V E D L I K E H O L D Drift/vedlikehold bygninger D r i f t / v e d l i k e h o l d V V S Drift /vedlikehold utvendig anlegg Egenandel forsikring Kostnader dugnader -882 S U M D R I F T O G V E D L I K E H O L D Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. N O T E : 9 K O M M U N A L E A V G I F T E R Vann- og avløpavgift Feieavgift Renovasjonsavgift S U M K O M M U N A L E A V G I F T E R N O T E : 1 0 E N E R G I / F Y R I N G Elektrisk energi Strøm oljefyr el. bereder F j e r n v a r m e S U M E N E R G I / F Y R I N G N O T E : 1 1 A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R Container Verktøy og redskaper L y s p æ r e r o g s i k r i n g e r Vaktmestertjenester Andre fremmede tjenester T r y k k s a k e r Andre kontorkostnader -163 Porto Bank- og kortgebyr S U M A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R N O T E : 1 2 F I N A N S I N N T E K T E R Renter av driftskonto i OBOS 663 Renter av sparekonto i OBOS Renter av for sent innbetalte felleskostnader S U M F I N A N S I N N T E K T E R

16 1 6 N O T E : 1 3 F I N A N S K O S T N A D E R Pantegjeldsrenter av lån i OBOS G e b y r -520 S U M F I N A N S K O S T N A D E R N O T E : 14 B Y G N I N G E R Saldo S U M B Y G N I N G E R Gnr.215/bnr.241 Bygningene er ikke avskrevet, styret har i stedet vurdert om tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jfr. note om drift og vedlikehold. N O T E : 1 5 K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R Balkongteam byggesøknad Til gode Enøk Til gode Hafslund Fjernvarme Til gode Los Andre forskudd - forskuddsbetalt forsikring Andre forskudd - forskuddsbetalt kabel-tv S U M K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R Posten "Andre forskudd" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2010, med motpost i leverandørgjeld. Kostnadsføring og utbetaling vil skje i N O T E : 1 6 A K S J E K A P I T A L Aksjekapitalen er på kr fordelt på 3293 aksjer à kr 50. Styremedlemmer som også er leieboere eier aksjer på lik linje med øvrige beboere. N O T E : 1 7 P A N T E - O G G J E L D S B R E V L Å N O B O S Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 3,65%, løpetid 30 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år S U M P A N T E - O G G J E L D S B R E V L Å N

17 1 7 N O T E : 1 8 S K Y L D I G O F F E N T L I G E M Y N D I G H E T E R S k yl d i g a r b e i d s g i v e r a v g i f t S U M S K Y L D I G O F F E N T L I G E M Y N D I G H E T E R N O T E : 1 9 A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D P u r r e g e b y r -59 Avsatt styrehonorar S U M A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D N O T E : 2 0 P A N T S T I L L E L S E Pantesikret gjeld er kr og bokført verdi av eiendommen stillet som sikkerhet er kr

18 1 8 H U S O R D E N S R E G L E R F O R N Y B Y G G A S V e d t a t t a v g e n e r a l f o r s a m l i n g e n 2 9. a p r i l Y t r e o r d e n 1. D e t e r i k k e ti l l a t t f o r be b o er e å op p b e v ar e pr i va t e g je n s t a n d e r p å g år d s pl a s s, i p o r tr o m, t r a p p e o p p g an g e r, t r a pp e r ep o s, k o r r i d o r e r el l er a n dr e f el l e sa r al er i k je l l e r el l er l o f t. 2. S y k l e r og a n ne t s p o r t s u t s t y r s kal pl a s s er e s p å a n v i st e s t e de r. 3. B i l e r, ti l he n g e r e o g an d r e mo t o r k jø r e t ø y må i k k e p a r k er e s i g år d s r o m. 4. B a r n e v o g n er k a n p l a s s e r e s i t r a pp e o p pg a n g er d e r s o m d e i k k e e r ti l s je n a n s e fo r d e ø v r i ge b e b o e r n e i o p pg a n g en, o g i k k e e r ti l hi n d er f o r f r i f er d s el og ti l g a n g t i l d ø r e r, po s t k a s s e r me d me r. 5. R ø y k i ng må i k k e f o r eg å i i n n en d ø r s f el l e s ar e al e r. 6. D e r s o m r ø y k i n g f o r e g å r i u t e n d ø r s f e l l e s a r e a l e r m å d e t i k k e v æ r e t i l s j e n a n s e f o r a n d r e b e bo e r e. Al l e si g ar e t t s t u mp e r o g l i g n en d e s k al u mi d d el ba r t t a s h å n d o m, o g i k ke e t t e r l a te s u t e nd ø r s. 7. G r i l l i n g e r ti l l a t t d e r s o m d e t i k ke e r t i l s je n a n s e f o r a n dr e be b o e r e. K ul l g r i l l må s l o k k e u nd e r ov e r v å ki n g a v b r u k er e n, o g al l e spor etter grilli ngen må u mi d d el b a r t f je r n e s e t te r b r u k. 8. D e t e r i k k e ti l l a t t å h e ng e o p p pl a k a t er el l e r a nd r e o p p sl a g i f el l e s ar e al er el l e r på ei e n do m m e n s d ø r e r og v e g g er u t en s t y r et s t i l l a t el s e. 9. P o r t, y t t e r d ø r e r, b a kd ø r e r, l o ft s d ø r e r og k je l l e r d ø r er s k al ti l e n h ve r ti d h ol d e s l å s t B e b o e r n e i de e n k el te o p p ga n g er må s e l v o r ga n i s er e tr a p p e va s k i o p pg a n g e n. 2. I n d r e o r d e n 1. M e l l o m k l 2 3 o g kl 0 7 s k al d e t v æ r e r o i l ei l i g he t e n. V a s k e ma s k i n e r og a n dr e i n s t al l a s jo n e r so m m e d f ø r e r s tø y, o g so m e r s l i k p l a s s e r t a t d e m e d f ø r e r f o r s t y r r e l s e r i n a bo l ei l i g he t e n e må h e l l er i k k e b en y t t e s i de n n e p e r i o d e n. 2. M u s i k k - el l e r s a n g un d e r vi s ni ng må i k k e u t fø r es i l ei l i g h et e n u te n s k r i f tl i g t i l l at el s e f r a s t y r et. 3. O m d a g e n må mu s i k k ø v e l se r i k k e dr i v e s i s am m e n l a g t me r e n n 3 ti me r.

19 H ø y t t al e r e må i k k e p l a s s e r e s o g i n n s ti l l e s sl i k a t d e me d f ø r e r fo r s t y r r el s e r i f o r m a v l y d el l er v i b r a s jo n e r i ti l st ø t en d e l ei l i g h e te r. 5. O p p u s si n g, r e p ar a s jo n e r o g an d r e b y g ni n g s tek n i s k e a r b ei de r i l ei l i g h et e n s o m me d f ø r e r s je n a n s e f or n a b oe n e s k al b a r e k u n n e f o r e g å p å h v e r d a g e r m e l l o m k l 0 7 og kl 1 9, l ø r d a g er me l l o m k l 0 9 og kl D y r må i k k e h ol d e s i l ei l i g h et e n u te n s k r i f tl i g ti l l a t el s e f r a s t yr e t. 7. B e b o e r n e i de e n k el te o p p ga n g e ne må s e l v ov e r v å k e a t f el l e s vi n d ue r er l u k k e t, e l l e r f or s v ar l i g f e s t e t de r s o m d e e r å p ne. V i n d u e r s o m k a n v æ r e t i l g je n g el i g e fo r i n n tr e ng e r e s k al hol d e s l u k k e t. 3. B a l k o n g e r 1. M e l l o m k l 2 3 o g kl 0 7 s k al d e t v æ r e r o i på b al k o n g e n e. 2. P l a n t e k a s se r på b al k o ng e n e s k al pl a s s e r e s på i nn s i d e n a v r e k k v er k e t. 3. B a l k o n g e n e s k a l i k k e b e n y t t e s t i l o p p b e v a r i n g a v g j e n s t a n d e r s o m i k k e na t u r l i g hø r e r h je m me d e r, o g s o m k a n v i r k e s k je m m e n d e f o r o mg i v e l s en e. 4. R ø y k i ng må i k k e f o r eg å p å b al k o n ge n e d er s om d e t t e me d f ø r e r ul e mp e r f o r a nd r e be b o er e. D e t t e b e t y r i p r a k si s a t r ø y k i n g på bal kongene eventuel t må godkjennes av naboer som kan bl i p å vi r k e t. 5. G r i l l i n g må i k k e f o r e gå p å bal k o n g en e d er s o m d e t t e me d f ø r e r u l e mp e r f o r a n dr e b e bo e r e. B a r e g a s s gr i l l k a n b en y t t e s på b a l k on g e n e.

20 2 0 V E L K O M M E N T I L N E U B E R G G A T A 6 I n f o rm as j o n s s k r i v om N e u b e r g g a t a 6 e t t e r ø ns k e f r a g e n e r a l f o r s am l i n g e n. N e u b e r g g t. 6 e r et ak s j e s e l s k a p s o m e r e i d a v A / S N y b y g g. A k s j e s el s k a p et b es t å r a v 4 1 e n h e t e r. N e u b e r g g t. 6 h a r 6 o p p g a n g e r f r a A t i l F h v o r a v A, B, C o g D h a r b a k t ra p p e r i t i l l e g g. A l l e e n h et e r s k a l h a e n l o f t o g e n k j e l l e r b o d h v e r. H u s l e i e n d ek k e r o p p v a r m i n g/ f y r i ng, v a rm t v a n n, t r a p p e v a s k / v a k t m es t e r t j e n e s t e s am t s n øm åk i n g, k om m u n a l e a v g i f t e r, re g n s k a ps f ø r e r o g o b l i g a t o r i s k f o r s i k r i n g e r. N e u b e r g g t. 6 H a r e n f i n g å r d s p l as s s om o g e n l i t t m i n d r e b a k g å r d. D e n s t o r e g å r d e n h a r e n s i t t e g r u p p e o g e n h a g e m e d p l a n t e r s om l uk t e r g o dt o g n o e f r uk t o g b æ r. T i l b a r n a h a r v i e n s a n d k as s e, v i j o b b e r m e d å g j ø r e d e t l i t t m e r b a rn e v e n n l i g i g å r d e n. I d e n l i l l e b ak g å r d e n h a r v i et s y k k e l s k u r o g e t s y k k e l s t a t i v d e r a l l e s y k l e n e s k a l s t å. D e t s k a l i k k e s t å s yk l e r p å a n d r e f e l l es a r e a l e r. F r e m l e i e ( A / S N y b y g g e r i d e t f ø l g e n d e k a l t u t l e i e r ) ( A k s j e e i e r e n e r i d e t f ø l g e n d e k a l t l e i e t a g e r e n ) V e d ø ns k e om f r em l e i e a v l ei l i g h e t s k a l S TY R E T k o n t ak t es f o r g o d k j e n n e l s e a v f r e m l e i e f o r h o l d e t. A S N y b y g g h a r e n e g e n k o n t r a k t f o r d e t t e. L e i e t a g e r e n h a r i k k e r e t t t i l h e l e l l e r d e l v i s f r em l ei e a v s i n l e i l i g h e t e n u t e n S T Y RE TS s am t y k k e. D e r s om e n s l i k k o nt r a k t i k k e f o r e l i g g e r, k a n s t y r e t a v s l u t t e f r em l e i e s i t u a s j o n m e d um i d d e l b a r v i r k n i n g. S t y r e t v i l s ø r g e f o r a t v i ha r e n r y d d i g f r em l e i es i t u a s j o n i g å rd e n. A k s j o næ r e n e h a r s k r e v e t u n d e r p å e n l e i ek o n t r a k t m e l l om A / S N y b y g g o g a k s j e e i e r e n. I l e i ek o n t r ak t e n s p es i f i s e r es d e r eg l e r s om g j e l d e r v e d f r em l e i e i N eu b e r g g t. 6. S e f o r ø v r i g o g s å v e d l a g t h us l e i e l o v.

21 2 1 F e s t i n g o s v. Festing og andre begivenheter holdes in n e n f o r r i m e l i g h et e n s g r e n s er. D e t k a n v æ r e g r e i t å k o n t ak t e d e næ rm e s t e n a b o e n e ve d s t ø r r e b e g i v e n h e t e r / f es t e r. D e t f o r v e n t e s at e v e n t u e l l s j e n e r e n d e s t ø y a vs l u t t e s k l. 2 3: 00. U t o v e r d e t t e v i s e r s t y r e t t i l h u s or d e n s r e g l e n e. F o r s i k r i n g F o r s i k r i n g e n g j e l d e r i k k e n å r d ø r e r e l l e r v i n d u e r t i l k j e l l e r, l of t o g a n d re f e l l es r om i k k e h o l d es l å s t, e l l e r d e r s om b r a n n f a r l i g e t i n g o p p b e v a r e s p å f e l l es a r e a l e r. V e d b r u d d p å r e g l e n e b l i r d e n e n k e l t e b e b o e r e r s t a t n i n gs a n s v a r l i g v e d e t e v e n t u e l t f o r s i k r i n g s op p g j ø r! S t y r e t v i l f ø l g e o p p o g s j e k k e at d i s s e r e g l e n e b l i r o v e r h o l d t. B r a n n D e n e n k e l t e a k s j o næ r e r a ns v a r l i g f o r f o r s v a r l i g b r a n n s i k r i n g a v s i n l e i l i g h e t, u a n s et t h v em s o m b e b o r l e i l i g h e t e n. R ø y k v a r s l e r o g b r a n n s l u k n i n g s u t s t y r e r p å b u d t i a l l e b o l i g e r. G o dk j e n t b r a n n s l u k n i n gs u t s t y r e r e nt e n e n f a s t m o nt e r t b r a n n s l a n g e e l l e r b r a n n s l u k k i n gs a p p a r a t. B e b o e r e n b ø r s j e k k e rø y k v a r s l e r en m i ns t t o g a n g e r i å r e t. S e f o r ø v r i g v e d l e g g a n g å e n d e b r a n n. T r a p p e v a s k B e b o e r n e i d e e nk e l t e o p p g a n g e n e o r g a n i s e r e r s el v t r a p p e v a s k. D u g n a d e r V i h a r i u t g a n gs p u n k t e t d u g n a d 2 g a n g e r i å r e t! E n p å v å r p a r t e n i a p r i l / m a i o g e n på h ø s t e n s e p t em b e r/ o k t o b e r. D e t s e r v e r e s p ø l s e r o g d r i k k e t i l a l l e d e d e l t a g e n d e. D e t t e e r e n f i n a n l e d n i n g t i l å m ø t e d e a n d r e b e b o e r n e o g e n f i n m u l i g h e t f o r d e n e n k e l t e b e b o e r t i l å v æ r e m e d å s k a p e et t r i v e l i g m i l j ø i g å r d e n. A l l e e r v e l k om n e. D e t l e i es i n n c o nt a i n e r s om d e n en k e l t e o g s å k a n b r u k e t i l å k v i t t e s e g m e d e g e t a v f a l l. S ø p p e l h å n d t e r i n g V i h a r 3 s ø p p e l d u nk e r o g 2 p a p i r d u n k e r v e d p o r t e n. Det er spesielt viktig a t d e t i k k e b l i r s a t t s ø p p e l o s v. u t e nf o r d a d et t e i k k e f j e r n e s a v s ø p p e l t øm m e r e n e. S t o r e m e n g d e r s ø p p e l o g a v f al l v ed o p p u s s ni n g s k a l f j e r n e s a v d e n e n k e l t e b e b o e r p å e g e n b e k o s t n i n g o g i k k e k as t es i d u n k en e. A vf a l l a v d e n n e t y p e n k a n l e v er e s p å G r ø nm o e l l e r t i l r e n h o l d s v e r k e t s m i l j øs t as j o n p å A l n a b r u. S t y r e t k a n k o n t a k t es d e r s om m a n e r us i k k e r p å n o e a n g. d e t t e. V a k t m e s t e r t j e n e s t e F r o g n e r V a k t m es t e r t j e n e s t e A S i v a r e t a r d e n d a g l i g e d r i f t o g d e t l ø p en d e v e d l i k e h o l d e t i s e l s k a p e t. V a k t m e s t e r k o n t o r e t h a r a d r e s s e B r a g e v e i e n 2 a. V ak t m es t e r k a n o gs å k o n t ak t es p å t e l e f o n / G e n e r a l f o r s a m l i n g G e n e r a l f o r s am l i n g a v h o l d e s e n g an g å r l i g. D e t e r v i k t i g a t s å m a n g e s om m u l i g d e l t a r. D e t t e e r e n f i n m u l i g h e t f or d e n e n k e l t e b e b o e r å få sagt sin m enin g, o g s am t i d i g v æ r e m e d p å å b e s t em m e g å r d s d r i f t e n. V e d ø ns k e om e t e k s em p l a r a v d et t e s k r i v e t t a k o n t ak t m e d s t y r e t. K om m u n i k as j o n m e d S t y r e t V i h a r h e n g t o p p e n p o s t k a s s e v e d s ø p p e l d u n k e n Postkassen er til for beboere som har ønsker/spørsmål/klager til S TY R E T a n g. g å r d s d r i f t e n a v N e u b e r g g t 6. V i h a r o gs å o p p r e t t e t e n E p o s t -a d r e s s e s om e r n y b y g t y r e r om m et. n e t d e r m a n k a n k om m e m e d s i n e ø ns k e r / s pø r s m å l / k l a g e r os v t i l S TY R E T.

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A S Th e r e s e s g 4 4 / L. G u n d e r s e n s gt 6, a v h o l d e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0 i a u d i t o r i um 1, P

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø s t e r d a l s g t 4-6 B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i U l l e r n P a r k B o r et

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s t i rs d a g 8. m a rs 2 0 1 1, k l. 1 8 0 0 p å L

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø v r e K r i n g s j å B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Ø v r e K r i n g s j å B

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i H e l g es e n s g at e 8 2 / 8 4 A S a v h o l d e s m a nd a g 2 6. a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 A / L I l a K v a r t a l V B L I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A / L I l a K v a r t a l V B L, a v

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 K i r k e v e i e n 1 1 2 B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i K i rk e v e i e n 1 1

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t G r e g e r s G r am s V e i, a v h o l d e s t i r s d a g 9. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å B

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 8. m ar s 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U e l a n d s ga t e 6 1 S am e i e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å S t. H a n s h

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i H e r r e g å r d s t e r r a s s e n S am e i e a v h o l d e s T o r s d a g 2 5. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 i. Ljan 0 0 menighetshus,

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s /

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s / 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s T i rs da g 3 1. 0

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G r e f s e n s e t e r e n B o l i gs am e i e, a v h o l d es m a nd a g 2 2. m a rs 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 i F ol k et

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 1 L o m m e d a l s t u n e t S a m e i e I n n k a l l i r t s n a m g e i e r m ø t i e 2 0 l 1 1 o r d i n æ O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L om m e d al s t u n et S am e i e, a v h o l d e s

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 i V as

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E Side 1 av 20 Sameiet S a g av e i e n 1 3 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S A M E I E T S A G A V E I E N 1 3 a v h o l d e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Akersbakken Bo r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

K j r e æ b e b o e r!

K j r e æ b e b o e r! 1 W e l h a v e n s g a t e N r. 1 0 B o r e t t s l a g K j r e æ b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e U l l e r n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 p å L i l l e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i T h o n b y g g e t S am e i e, a v h o l d e s t o r s d a g 2 2. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8 :0 0 i P i l e s t r e d e t 3 5,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S a g a d am m e n, a v h o l d e s t o r s d a g 15. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 9. 0 0 i S am l i n g s s a l

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t K i r k e v e i e n 1 1 0, a v h o l d e s m a n d a g 2 0. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 0 0 i V es t r e A k e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i n g o g r e g ns

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s t i r s d ag 4. m a i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 i S t

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 11 Sletteløkka Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 667 791 20 594 247 20 617 436 20 703 116 Salg anleggsmidler

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3.

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3. I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 4. a p r i l 2 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 Ordinært årsmøte i Solbakken Velforening, a v h o l d e s t o r s d a g 1 8. m a r s 2 0 1 0, k l. 2 0. 1 5 p å Ok s t a d S k o l e. T I L B E HA N D L I N G F O R

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S m a rt a p a r t 2 B o r e t t s l a g, a v h o l d e s 3 1. m a i 2

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø v r e T ø y e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i P i -1 l 3 e B s r t l, r a v e h d o e l t d es P t i a r s d k a g

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 12. m a i 2 0 0 9, k l. 1 8 3

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø s t e r l i B o l i g s e l s k a p A S I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Øs t e r l i B o l i g s e

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s /

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i P r o f es s o r D a h l s gt 3 9 A S, a v h o l d es t i r s da g 2. j

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 U l l e r n p a r B k o e l n i g s a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n p a r k e n B o l i g s am e i e,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i F o r n e b u k o l l e n B o l i g s am ei e, a v h o l d e s t o r s da g 2 3. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 : 0 0 p å S A

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer