2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r"

Transkript

1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r i l , k l i K am p e n b y d e l s h u s. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G A ) Valg av møteleder B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g v a r e f e r e n t o g t o p e r s o n e r t i l å u n d e r s k r i v e p r o t o k o l l D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n 2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R Behandling av regnskap for 2009 og disponering av årsresultatet 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r 5. I N N K O M N E O F R S L A G 1. F o rs l a g f r a T o n e S l e n es o g M o rt e n S u n d a l i H. S. 1 0, «P l e n e n v å r i H e r t u g S k u l es g a t e g j e r d e s i n n, s l i k a t d e n k a n b e n y t t es a v b e b o e r e o g i k k e s om h u n d e t o a l e t t» 2. Forslag til styret fra Kari Vogt om å vurdere å endre selskapsform til Borettslag. 3. F o rs l a g f r a R o a r G l øt t a: «v i g å r t i l b a k e t i l d e t g am l e s y s t em e t h v o r a l l e a k s j o n æ r e r b e t a l e r f l o i r k t f y b r e i l n ø g p / v a r m t v a n n.» 4. Forslag fra styret om skifte av kabel-t V o g i n t e r n e t t l e v e r a n d ø r. Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 6. VALG AV TILLITSVALGTE A ) V a l g a v n y s t y r e l e d e r B ) V a l g a v 2 s t y r e m e d l e m m e r f o r 2 å r C ) V a l g a v 2 v a r a m e d l e m m e r f o r 1 å r D ) V a l g a v v a l g k o m i t é O s l o, S t y r e t i T a r j e i H u s e / s / H e i d i A n i t a N o r d l i / s / S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s / I g e n e r a l f o r s am l i n g e n k a n ak s j e e i e r o g e k t e f e l l e e l l e r e v e n t u e l l s am b o e n d e m ø t e, men bare en har stemmerett. Aksjeeier kan møte ved fullmektig. F r a m l e i e t a k e r h a r r e t t t i l s t em å m e ø r e t e t., m e n u t e n Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 T I L L I T S V A L G T E Å R S B E R E T N I N G F O R Siden forrige ordinære generalforsamling har selskapets tillitsvalgte vært følgende: S T Y R E T V A L G T Leder Tarjei Huse StyremedlemHeidi Anita Nordli S t y r e m e d l e Stig m Skjelvik S t y r e m e d l e Sindre m H Utstrand V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T VaramedlemKristina Svanhild Mærkel VaramedlemCathrine Thue VaramedlemKristina Märkel Trakk seg høst 09 V A L G K O M I T E E N Valgkomite Frank Egil Larsen Valgkomite Anna -Marija Cancar G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M B O L I G A K S J E S E L S K A P E T T I L L I T S V A L G T E O G A N S A T T E A v b o l i g a k s j e s e l s k a p e t 4 s t y r e m e d l e m n m e o r g 3 e m r e n d n. e t 1 k v i n B o l i g a k s j es e l s k a p et e r p os i t i v t i l l i k e s t i l l i n g o g t a r s i k t e p å a t d e t i k k e f o r e k om m e r forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. B o l i g a k s j es e l s k a p et f ø l g e r a r b e i ds m i l j øl o v e n s b es t em m e l s e r o g t i l s t re b e r e t g o d t iljø. Boligaksjeselskapet a r b i d s m har en ansatt. F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig ) er regnskapssjef Egil Havre, OBOS. B o l i g a k s j e s e l t s k r e a v p i e s o r e r B D O A S. E I E N D O M M E N B o l i g a k s j es e l s k a p et b es t å r a v a k s j e l e i l i g h e t e r. I t i l l e g g k om m e r 1 t j e n es t e l e i l i g h e t. S e l s k a p e t e r r e g i s t r e r t i F o r et a k s r eg i s t e r e t i B r ø n n ø ys u n d m e d o r g a n i s a s j o ns n um m e r B o l i g a k s j e s e l s k a p e t l i g g e o r m m i u n O e s l o g o h k a r f ø l g e n d e - og g å r b d r u s k s n um m e r : , 1 7 5, 1 7 6, 1 7 8, 1 7 9, 1 8 0, 1 8 1, 2 5, 2 5 4, 2 5 5, 2 5 6, 3 9 8, Boligaksjeselskapets hovedformål er å gi aksjonærene borett til egen bolig i selskapet. S t y r e t e r i k k e k j e n t m e d a t d e t y t e r s e i v m e s i e l n t j l i ø g g f r a o d r. u S r e l s n k s a p e t d r i v e r i k k e m e d f o r s k n i - n o g s u t v i k l i n g s ak t i v i t e t e r.

3 3 V A K T M E S T E R T J E N E S T E V a k t m es t e r J o h n n y R o s s e l a n d i v a r e t a r d e n d a g l i g e d r i f t o g d e t l ø p e nd e v e d l i k e h o l d e t i s e l s k a p e t i h e n h o l d t i l s t i l l i n g s b e s k r i t h v a e r l a s dr e. s s e V a H k e r t m u g e s t e r k o n t o r e S k u l es g a t e 4 o g e r å p e n t h v e r d a g e r m e l l om k l o g k l V ak t m es t e r k a n o g s å k o n t ak t es p å t e l ef o n H u s k å u n n g å å r i n g e u t e n om o r d i n æ r a r b e i d s t i d. F O R S I K R I N G B o l i g s e l s k a p e t s e i e n d o m m e r e r f u l l ns v e i r d i d g i e f F o r s i s k r i n k g r m e t e d p i o l i G s e j n um e m e r F u l l v e r d i f o r s i k r i n g v i l s i a t f o rs i k r i n g s s e l s k a p et h a r a ns v a r e t f o r a t b ol i g s e l s k a p e t t i l e n h v e r t i d h a r d e r i k t i g e f o r s i k r i ng s s um m e r. E n f o r u t s e t ni n g f o r d e t t e e r a t forsikringsselskapet får m elding om vesentli g e v e r d i øk n i n g e r p å b y gn i n g e r, f. e k s. v e d r e h a b i l i t e r i n g e l l e r p å b y g g i n g. V e d t o t a l s k a d e s k al e r s t a t n i n gs b e l ø p et d e k k e o p p f ø r i n g a v n y b y g n i n g a v s am m e s t a n d a r d o g s t ø r r e l s e. F o r s i k r i n g e n o m f a t t e r o g s å b y g n i n g s m e s s i g e f o r a n d r i n g e r j ø r d i n e n e i e n k e l t e b o l i g e n. D e n e n k e l t e a k s j o næ r m å s e l v sø r g e f o r å h a h j e m f o r si k r i n g s om d e k k e r i n n bo og l ø s ø r e. H v i s b o l i gs e l s k a p e t s f o r s i k r i n g s k al b e n y t t es, m å b e b o e r n e s t r ak s m el d e s k a d e n t i l F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S t l f f a k s e l l e r e-p o s t : f o rs i k r i n o b o s. n o. Oppfølging av forsikringsaker blir gjort av Forsikringsavdelingen i OBOS. B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I h e n h o l d t i l f o r s k r i f t e n e s k a l d et væ r e i ns t a l l e r t r ø yk v a r s l e r o g b r a n ns l o k ni n g s a p p a r a t e l l e r b r a n n s l a n g e i l e i a l i l g h l e e te n e. E i er / b e b o e r h a r a n s v a r e t f o r a t u t s t y re t e r t i l s t e d e o g fungerer. Dersom utstyret er defekt, meldes dette skriftlig til styret. H M S F o r s k r i f t o m s y s t e m -, a t i m s - i k o l g h s j e i l k ø k s e r h e t s a r b e i d i v i rk s om he t e n ( I n t e r n k o n t r o l l f o r s k r i f t d e n k ) g l. r b e l s. e 6. d f e a s em t s b a e t r 1 t v e m e d v i r k n i n g f r a 1. j a n u a r F o r s k r i f t e n s t i l l e r k r a v t i l at d e n e nk e l t e v i r k s om he t s k a l s y s t em a t i s e r e arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. B o l i g s e l s k a p e r d e f i n e r t s o m s h o et m o v g i s r k a k l d e r f o r h a i nt e r n k o n t r o l l s y s t em. D e t t e o m f a t t e r b l a n t a n n e t k o nt r o l l s ys t em o g o p pf ø l g i n g a v b r a n n v e r n, b y g g h e r r e f o r s k r i f t e r v e d b y g g e - o g a n l e g g s a r b e i d, l ek e p l as s e r o g e l ek t r i s k a n l e g g o g e l ek t r i s k u t s t y r h v o r f o r d e l i n g a v a n s v a r e t e r s g l i k t o t l k ni e n n g : B o l i g s el s k a p e t e r a n s v a r l i g f o r at de t e l ek t r i s k e a n l e g g e t o g u t s t y r e t i f el l e s a r e a l et t i l e n h v e r t i d e r i o r d e n. I f o r h o l d t i l a n l e g g og u t s t y r i d e n e n k el t e b o e n h e t e r d e t s t y r e t s p l i k t å g j ø r e e i e r o g / e l l e t r o p pm b r e u rk k s e om r a v d e n p å d e t a ns v a r s om d e h a r f o r å h o l d e e l e k t r i s k ut s t y r i o r d e n e t t e r g j e l d e n d e l o v o g f o rs k r i f t.

4 4 S E L S K A P E T S L Å N B o l i g a k s j e s e l s k a p e t h a r l å n. S i e b a l O a B ns O e S n s am o g t n o D t e N i B N o r A S A r e g n s k a p e t. EIENDELER OG GJELD - OMSETNING OG TAKSTER A k s j e e i e r n e f å r t i l s e n dt s k j em a m ed o p p s t i l l i n g o v e r d e n e n k e l t e s a nd e l a v b o l i g s el s k a p e t s inntekter, utgifter, gjeld og eiendeler samt ligningsverdi. Om s et n i n g a v s e l s k a p et s l e i l i g h et e r s k j e r t i l m a r k e ds p r i s. D et f i n n e s i k k e t ak s t e r f o r l e i l i g h e t e n e en v hos e r k styret eller forretningsfører. T E L E N O R B o l i g a k s j es e l s k a p et e r t i l s l u t t e t s am a r b e i ds a v t a l e n m e l l om T e l e n o r o g O B OS E i e n d om s f o r v a l t n i n g om r a b a t t o r dn i n g p å b r u k a v f as t t e l e f o n o g b r ed b å n d s t e l e f o n f o r b e b o e r e m e d a b o n n em e n t i T el e n o r. D e n e n k e l t e o e b r e f b å r o gs å r a b a t t v e d b es t i l l i n g a v A D S L b r e d b å n d o g b r u k a v mobiltelefon. Bestilling av mobiltelefoni- og internettjenester kan gjøres på K A B E L -TV Get er leverandør av kabel-tv tjenester til e boligaksjes l s k a p et, i t i l l e gg t i l b r e d b å n d, t e l e f o n i og digital-t v. G et s s e r v i c e t e l ef o n e r b e t j e n t m a n d a g- f r e d a g m el l om k l o g o g l ø r d a g - s ø n d a g m el l om k l o g F e i l m e l d i n g o g s u p p o r t k a n o gs å m el d e s p å ww w. g e t. n o. G e t s k u n - d e o g e s r v i c em o t t ak e r l o k a l i s e r t i M a r i d a l s v e i e n i t i l k ny t n i n g t i l h o v e d k o n t o r e t. H e r k a n m a n b l a n t a n n e t h e n t e e l l e r b y t t e d e k o d e r, i n t e r n e t -t m o d e m o g " p a k k e r " f o r t e l e f o ni. P å G e t s h j em m es i d e w w w. g e t. n o f i n n e r d u o v e r s i k t o v e r ak t u e l l e f o r h a n lere d i lokalområdet, samt produktinformasjon og bestillingsmuligheter. O B O S o g G e t h a r i n n g å t t a v t a l e f o r b e b o e -k r o ns e e r i n e t b o l i o m k o l l e k t i v a v t a l e p å D i g i t a l T V, i n t e r n e t t o g t e l ef o n t j e n es t e r. K o nt ak t k u n d et j e n e s t e n f o r m e r i n f o rm as j o n. Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv-anlegget som å skru av dekselet k o n t ak på t e n antenne o g f o r - e t l l e a r t i l k o b l m i n g e r. S l i k e i n n g r e p v i l k u n n e f o r å r s ak e f o rs t y r re l s e r p å s i g n a l e n e t i l andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-t v a n l e g g e t. A V T A L E O M L E V E R A N S E A V E L E K T R I S K K R A F T OBOS har fremforhandlet avtale m ed LOS for leveranse av el-k r a f t. K r a f t f o r v a l t n i n gs a v t a l e n u t l ø p e r d e n B o l i g a k s j e s e l s k a p e t h a r t i l t r å d t d e n n e a v t a l e n. D e t t e g j e l d e r k u n s t r ø m t i s om l r å f d e l o l g e i k k e p r i v a t a b o n n e m e nt f o r d e n e nk e l t e l e i l i g h e t. A V T A L E O M O L J E L E V E R A N S E O B O S h a r a v t a l e m e d S t at o i l N o r g e A S om l e v e r i n g a v o l j e, g as s, e l ek t r i s k s t r øm t i l elektrokjeler og andre fyringsrelaterte produkter. Rabatten gis på Statoils til t i d enhver g j e l d e n d e l i s t e p r i s. V e d ut g a n g e n a v v a r r a b a t t e n p å 1 6 8, 5 ø r e p r. l i t e r ek s m v a. Boligaksjeselskapet har tiltrådt denne avtalen.

5 5 REHABILITERING STØRRE VEDLIKEHOLD O p p g a r d e r i n g a v l e k e p l a s s e n v e d t a t t p å g e n e r a l f o r s a m l i n g M a l i n g ppussing, o av oppganger inkludert baktrapper N y t t c a l l i n g a n l e g g M a l i n g v i n d u e r o p p g a n g R e p a r a s j o n f y r e n T a k s k i f t e t u t S ø p p e l / s y k k e l h u s 1999 Alle dører skiftet ut ( brannsikre ) U t s k i f t i n g o l j e k j e l e i H e r t u g S k u l e s g t Nye stigeledninger

6 6 S T Y R E T S A R B E I D Årsmelding Sommerfrydløkken AS S t y r e t h a r i b es t åt t a v T a r j e i H u s e ( l e d e r ), H e i d i N o r l i, S i n d r e U t s t r a n d, F a e g l e P a y r a v i o g S t i g S k j e l v i k. C a t h r i n e T h u e h ar v æ r t v a r a o g s t i l t t i l m a n g e a v m ø t e n e i h øs t. St y r e t h a r a v h o l d t 1 5 s t y r e m ø t e r og b e h a n d l e t o v e r 3 5 s a k e r i l ø p e t a v d i s s e m ø t e n e. D e v i k t i gs t e s ak e n e d et t e å r et h a r væ r t u t b y g g i n g a v b a l k o n g e r o g a n s e t t e l s e a v n y e v a k t m es t e r. B a l k o n g s a k e n S o m m e r f r y d l ø k k e n f i k k i t i l l a t e l s e b f y g r ge a u O t b s a l k o n k g o e m r p m å u n e o m å i n n s i d e n a v g å r d e n. D e t bl e d a g j en n o m f ø r t e n ek s t r a o r d i n æ r g e n e r al f o r s am l i n g s om v e d t o k å b y g g e u t b a l k o n g e r. E t t e r g e n e r a l f o r s am l i n g e n k r e v d e e t s e t t a v ak s j o næ r e n e a t d e t b l e g j e n n o m f ø r t e n n y g e n e r a l f 0. o D r e s n a n m e l g e i n e g r a l 1 f o 2 r. s am 1. l 2 i n 0 g 1 e n v e d t o k o g å f o rt s et t e p r o s j ek t et. S t y r e t h a r l a g t u t m y e a v d ok um e n t as j o n e n i f o r b i n d e l s e med prosjektet på " http : / / www. sommerfrydlokken w. w no w /. " s o m m e r f r y d l o k. k e n. n o b l e k o n t r a k t m e d B a l k o n g t e a m s i am g n e b r e t g y n o t e g a r B b a e l i d k e o t n g t e S t y r e t v a l g t e o g å t a op p l å n i D N B N o r et t e r å h a r m ot t at t t i l b u d f r a D NB N o r, O B O S, N o r d e a o g H a n d e l s b a n k e n. Lekeplasskontroll S t y r e t b e s t i l t e o g f i k k g j e n n o m f ø r t e n k o n t r o l l a v a t l e k e p l a s s k o n t r o l l e n p å p ek t e e n r e k k e f o r h o l d s om s å h a r b l i t t u t b e d r e t. Sosiale aktiviteter D e t h a r b l i t t g j e n n om f ø r t e n d u g n a d, e n S om m e r f e s t o g t e n n i n g a v j ul e g r a n. E N Ø K E t t e r t i l b u d f r a 5 f o r s k j e l l i -utredning g u t fra e OBOS d e r e pr o, s j ek b t e s t i l s om g i k k g j e n n om o g i d e n t i f i s e r t e f l e r e t i l t ak s om k a n r e d u s e r e e n e rg i b r u k e n i b y g g e t. D et jobbes med å innhente anbud på tiltakene. N y v a k t m es t e r J o h n n y R o s s e l a n d b l e a n s at t s om n y v a k t m es t e r i f u l l s t i l l i n g 1. d e s em b e r R os s el a n d n å s p å K i l d e s o r t e r i n g S t y r e t h a r j o b b e t m e d å f å p å p l as s et s y s t em f o r k i l d es o r t e r i n g a v m a l i n g o g s p e s i al a v f a l l i s ø p p e l b o d e n. B r a n n s i k r i n g S t y r e t h a r i j o b b e t m e d å r e ha b i l i t e r e b r a n n b a l k o n g e r i f o r b i n d e l s e m e d b a l k o n g p r o s j ek t et.

7 7 B E M E R K N I E N R G T I L Å R S R E G N S K A P E T S t y r e t m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t g i r e t r e t t v i s e n d e b i l d e a v s e l s k a p e t s e i e n d e l e r o g g j e l d, f i n a n s i e l l e s t i l l i n g o g r e s u l t a t. I nf o rm as j o n om s e l s k a p e t s f o r v e n t e d e ø k o n om i s k e ut v i k l i n g e r o m t a l t i å r s b e r e t n i n g e n s p u n k t e tvikling r o m og k o budsjett s t n a d s for u Å r s r e g n s k a p e t f o r e r s at t o pp u n d e r f o r u t s e t n i n g a v f o r t s a t t d r i f t. D et b ek r e f t es h e r v e d at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. S t y r e t m e n e r a t d e t g j e n n o m f ø r t e v e d l i k e h o l d e t e r t i l e s r t d i r f o e r k r i k n e g l e i l s g e f o r å a v b y g n i n g e n e o g a t v i r k el i g v e r d i a v b y g n i n g e n e e r h ø y e r e e n n d e n b o k f ø rt e v e r d i e n s om s t å r o p pf ø r t i r e g ns k a p et. Å r e t s r e s u l t a t p å k r ,- s om f r em k om m e r i r es u l t at r e g n s k a p et f o r e s l å s o v e r f ø r t t i l e g e n k a p i t a l. I N N T E K T E R I n n t e k t e i n 2 e v a r t i l s a m m e n 3 k r , - m o t b u d s j e t t e rt m e d k r ,-. V e s e n t l i g e a v v i k i f o r h o l d t i l b u d s j e t t e a t p s l k a y n l a d g e t s l å n i f h o o r b v i e n d s e a l k s e m e d b a l k o n g e r b l e ut s at t. F o r s p es i f i k as j o n a v a n d r e i n n t ek t e r s e n ot e 3 i r e g n s k a p e t. K O S T N A D E R Driftskostnadene i 2009 var på 2 kr , - m o t b u d s j et t e r t m e d k r ,-. Vesentlige avvik i forhold til budsjettet skyldes i hovedsak : D r i f t o g v e d l ble i k budsjettert e h o l d med kr ,-, me ns r e g n s k a pe t v i s e r k r ,-. Hovedårsaken til avviket var lavere kostnader enn forventet i posten for bygginger. E n e r g i b l e b u ds j e t t e r t m e d k r ,-, m e ns r e g n s k a p et v i s e r k r ,-. H o v e d å r s ak e n t i l a v v i k e t v a r f e i l g r u n n l. a g v e d b u d s j e t t e r i n g A v v i k i f o r h o l d t i l b u d s j e t t f o r k os t na d e r k n y t t et t i l k o ns u l e n t h o n o r a r e r s k y l d e s i h o v e d s ak arbeider med balkongprosjektet. A V D R A G A v å r e t s r e s ul t a t p å k r ,- er k r , - b e n y t t e t t i l a v d r a g på l å n, s e n o t e 1 9. R e e l t å r s r es u l t at b l i r s om fø l g e a v d e t t e p å k r ,- R e v i s o r s h o n o r a r f o r r e g n s k a p s å re t e r f o r r e v i d e r i n g a v s e l s k ap e t s r e g ns k a p o g formuesforvaltning. Revisjonshonoraret fremkommer som egen post i resultatregnskapet. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e n k e l t e t a l l e ne i r e g n s k a p e t o d g e n r e g ns k a ps m e s s i g e o v e r s i k t s om f r em k om m e r u n d e r n ot e r t i l r e g ns k a p e t. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i v e s e n t l i g g r a d.

8 8 K O S T N A D S U T V I K L I N G R E N T E R Rentesatsene i OBOS Eiendomsforvaltning AS pr. den : Renter på driftskonto : 0, 10 % R e n t e r p å s p a r ek o n t o : 2, 7 5 % u n d e r k r , 8 5 % o v e r k r S T R Ø M P R I S E N E Den totale strømprisen til en forbruker består av tre komponenter : K r a f t p r i s o s m d e k k e r k o s t n a d e n e v e d å p r o d u s e r e o g s e l g e d e r n a f t e n l e u k t g t j ø r i s k e k ca. 43 % av total strømpris (betales til kraftleverandør ). N e t t l e f o i r e t r a n s p o r t a v d e n e l ek t ri s k e k r a f t e n utgjør ca. 24 % av total strømpris (betales til nettselskapet ). Statlige avgifterd v s. f o r b r u k e r a v g i f t, a v g i f t t i l E e n r e d r i a g v i g i f t o n d e t o g m e r v utgjør ca. 33 % av total strømpris. Strømprisen i Norge varierer med årstidene. Normalt stiger den i h a vinter l v å r e t o g r e d u s e r e s i s om m e r h a l v å r e t. D e t t e o g a n d r e f ak t o r e r s om p å v i r k e r k ra f t p r i s e n e g j ø r d et v a n s k e l i g å s p å u t v i k l i n g e n e i n e s t r ø m p r i s E N E R G I M E R K I N G A V I B O G L F r a o g m e d b l i r d et o b l i ga t o r i s k m e d e n e n e r g i a t t es t f o r a l l e b o l i g e r s om s k a l s e l g e s e l l e r l e i e s u t. N o r g - e o s g V e a n s e s r g d i r d a i r g e s k t o r a t ( N V E ) h ar a n s v a r e t f o r i m p l e m e n t e r i n g e n a v o r d n i n g e n. P å w w w. e n e r g a i n m ak e s r j k o i n æ n g r e. n e o s e k l v u t a r b e i d e e n e n e r g i a t t es t f o r s i n b ol i g. K O M M U N A L E A V G I F T E R Renovasjonsavgiften øker med 10%. Ingen økning av de øvrige avgiftene. Ø V R I G E K O S T N A D E R N å r d e t g j e l d e r d e ø v r i g e k o s t n a d e n e i b u d s j e t t e t h a r s t y r e t r e g n e t m e d e n g e n e r e l l pr i s s t i g n i n g. I N N T E K T - S OG KOSTNADSOVERSLAG FOR 2010 (Budsjett) S t y r e t h a r s at t o p p e n o v e r s i k t o v er f o r v e n t e d e i n n t ek t e r o g k o s t n a d e r i Tallene er vist som egen kolonne ved siden av resultatregnskapet. (Budsjett ) O v e r s i k t e n e r b a s e øk r t n i n p g å a v e f n e l l e s k os t n a d e r f r a d e n D e t t e v i l gj e l d e d e s om f å r b a l k o n g e r. P l a n l a gt øk n i ng e n e r p å k r 8 2 5,-/ m n d f o r d e s om f å r b a l k o n g e r o g k r 5 0, - / m n d f o r d e s om i k k e f å r b al k o n g. I p o s t e n d r i f t o g v e d l i k e h o l d e r d et b e r e g n e t k r ,- t i l a r b e i d k n y t t et t i l b al k o n g e r. F i n a n s i e r e s v e d l å n e o p p t ak p å k r ,-. I r e s u l t at e t f o r n å r l å n e o p p t a k e r ihensyntatt, vil resultatet bli kr , O v e r s i k t e n g i r et f o r v e n t e t å rs r e s u l t a t p å k r , -. L e g g m e r k e t i risen l a vi t har p fått fra Balkongteam er på kroner S 0 t y r e t h a r s ø k t o m l å n p å 9, 5 m i l l i o n e r k r o n e r, m en v i l i k k e t a u t m e r e n n d e t v i f å r i k o s t n a d e r.

9 9 B u d s j et t et b l e s at t o p p f ø r v i v i s t e e n d e l i g p r i s p å b a l k o n g p r o s j ek t e t o g d e t e r d e rf o r d e t e r satt opp med 11, 5 millioner og ikke 9, 5 millioner i utgifter til balkongprosjektet. I o v e r s i k t e n e r d e t t at t h e n s y n t i l de f o r h o l d s om e r n e v n t f o r a n. F o r øv r i g v i s e s t i l d e e nk e l t e tallene i oversikten. O s l o, I s t y r e t f o r Tar j e i H u s e / s / H e i d i A n i t a N o r d l i / s / S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H Ut s t r a n d / s /

10 1 0

11 1 1 R E S U L T A T R E G N S K A P Regnskap Regnskap B u d s j e t t B u d s j e t t N o t e D R I F T S I N N T E K T E R : I n n k r e e v d felleskostnader Andre inntekter S U M D R I F T S I N N T E K T E R D R I F T S K O S T N A D E R : Personalkostnader Styrehonorar A v s k r i v n i n g e r Revisjonshonorar Andre honorarer Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold F o r s i k r i n g e r Kommunale avgifter Energi Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader S U M D R I F T S K O S T N A D E R D R I F T S R E S U L T A T : F I N AN S I N N T E K T E R / -K O S T N A D E R : Finansinntekter Finanskostnader R E S. F I N AN S I N N T. / -K O S T N A D E R Å R S R E S U L T A T O v e r f ø r i n g e r : Reduksjon udekket tap Låneopptak i Årsresultat Se side 7

12 1 2 B A L A N S E N o t e E I E N D E L E R A N L E G GS M I D L E R Bygninger Varige driftsmidler S U M A N L E G G S M I D L E R O M L Ø P S M I D L E R Restanser felleskostnader Kundefordringer Kortsiktige fordringer B r e n s e l s r e g n s k a p D r i f t s k o n t o i O B O S Sparekonto i OBOS S U M O M L Ø P S M I D L E R S U M E I E N D E L E R E G E N K A P I T A L O G G J E L D E G E N K A P I T A L Aksjekapital Udekket tap S U M E G E N K A P I T A L G J E L D L A N G S I K T I G G J E L D Pante- og gjeldsbrevlån S U M L A N G S I K T I G G J E L D K O R T S I K T I G G J E L D Forskudd felleskostnader Leverandørgjeld Skyldig offentlig myndigheter Påløpne renter Påløpne avdrag Annen kortsiktig gjeld S U M K O R T S I K T I G G J E L D S U M E G E N K A P I T A L O G G J E L D P a n t s t i l l e l s e Garantiansvar 0 0

13 1 3 OSLO, , S T Y R E T F O R S O M M E R F R Y D L Ø K K E N A S T A R J E I H U S E / s / H E ID I A N IT A N O R D L I / s / S T IG S K J E L V IK / s / S IN D R E H U T S T R A N D / s /

14 1 4 N O T E : 1 R E G N S K A P S P R I N S I P P E R Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DnB NOR som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. N O T E : 2 I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R Felleskostnader Trappevask S U M I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R N O T E : 3 A N D R E I N N T E K T E R Automatpenger Dugnad N ø k l e r S U M A N D R E I N N T E K T E R N O T E : 4 P E R S O N A L K O S T N A D E R Ordinær lønn, fast ansatte Lønn rengjøringshjelp Påløpne feriepenger F r i b o l i g Naturalytelser, fri bil, etc. speil A r b e i d s g i v e r a v g i f t Pensjonskostnader A F P - pensjon 15 Y r k e s s k a d e f o r s i k r i n g -950 Kantinekostnader S U M P E R S O N A L K O S TN A D E R Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt 1 årsverk i selskapet. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne lov. N O T E : 5 S T Y R E H O N O R A R Honorar til styret gjelder for perioden 2008/2009, og er på

15 1 5 N O T E : 6 R E V I S J O N S H O N O R A R Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og er på N O T E : 7 K O N S U L E N T H O N O R A R J u r i d i s k b i s t a n d Balkongteam AS O B O S E i e n d o m s f o r v a l t n i n g A S O B O S P r o s j e k t A S P l a n- og bygningsetaten S U M K O N S U L E N T H O N O R A R N O T E : 8 D R I F T O G V E D L I K E H O L D D r i f t / v hold e d l bygninger i k e D r i f t / v e d l i k e h o l d V V S Drift /vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold vaskerianlegg Kostnader leiligheter (kjøp vask) Egenandel forsikring Kostnader dugnader S U M D R I F T O G V E D L I K E H O L D Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. N O T E : 9 K O M M U N A L E A V G I F T E R Vann- og avløpsavgift Feieavgift Renovasjonsavgift S U M K O M M U N A L E A V G I F T E R N O T E : 1 0 E N E R G I Elektrisk energi S U M E N E R G I

16 1 6 N O T E : 1 1 A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R L o k a l l e i e Container Skadedyrarbeid Driftsmateriell L y s p æ r e r o g s i k r i n g e r -548 Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita Kopieringsmateriell -563 T r y k k s a k e r Møter Andre kostnader tillitsvalgte -363 Andre kontorkostnader -208 Telefon Porto Bankgebyr Velferdskostnader Konstaterte tap S U M A N D RE D R I F T S K O S T N A D E R N O T E : 1 2 F I N A N S I N N T E K T E R Renter av driftskonto i OBOS 719 Renter av sparekonto i OBOS Renter av for sent innbetalte felleskostnader Andre renteinntekter 29 S U M F I N A N S I N N T E K T E R N O T E : 1 3 F I N A N S K O S T N A D E R OBOS, renter lån OBOS, renter lån DnB NOR, renter lån Låneomkostninger S U M F I N A N S K O S T N A D E R

17 1 7 N O T E : 1 4 B Y G N I N G E R K o s t p r /B i s o k f.v e r d i Rehabilitering bygg - kostpris Rehabilitering S U M B Y G N I N G E R Bygningene er ikke avskrevet, styret har i stedet vurdert om tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jfr. note om drift og vedlikehold. Boligselskapet eier leilighet nr 37. Leiligheten har aksjer på lik linje med andre leiligheter i selskapet. N O T E : 1 5 V A R I G E D R I F T S M I D L E R Andre bygninger Tilgang A v s k r e v t e tidligere A v s k r e v e t i å r D ø r c a l l i n g a n l e g g Tilgang A v s k r e v e t t i d l i g e r e A v s k r e v e t i å r Fyringsanlegg K o s t p r i s Avskrevet tidliger e G å r d s r o m K o s t p r i s A v s k r e v e t t i d l i g e r e Stigeledninger K o s t p r i s A v s k r e v e t t i d l i g e r e A v s k r e v e t i å r S U M V A R I G E D R I F T S M I D L E R S U M Å R E T S A V S K R I V N I N G E R

18 1 8 N O T E : 1 6 K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R Andre forskudd S U M K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R Posten "Andre forskudd" inkluderer mottatte, betalte fakturaer som vedrører Kostnadsføring vil skje i N O T E : 1 7 B R E N S E L S R E G N S K A P Rep./vedlikehold Elektrisk energi Driftskostnader D i v e r s e Innbetalt brenseltillegg S U M B R E N S E L S R E G N S K A P N O T E : 1 8 A K S J E K A P I T A L Aksjekapitalen er på kr fordelt på aksjer á kr 100. Fordelingen er som følger: Leilighet 1-20, 46, 47, 91, , 136 Leilighet 96 Leilighet 92, 93, 94 Leilighet 121 Leilighet 127 Leilighet 95 Leilighet 36-45, 48-54, 56-85, Leilighet 21, 24, 27, 30, 33, 55, , 146 Leilighet 22, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 35 Leilighet 86-90, Leilighet 122, 123, 124, 16, , , 145 Leilighet 115 Leilighet 125, 135, aksjer pr leilighet 20 aksjer pr leilighet 24 aksjer pr leilighet 25 aksjer pr leilighet 26 aksjer pr leilighet 27 aksjer pr leilighet 28 aksjer pr leilighet 30 aksjer pr leilighet 31 aksjer pr leilighet 35 aksjer pr leilighet 35 aksjer pr leilighet 37 aksjer pr leilighet 38 aksjer pr leilighet Styremedlemmer som også er leieboere eier aksjer på lik linje med øvrige beboere.

19 1 9 N O T E : 1 9 P A N T E - O G G J E L D S B R E V L Å N O B O S Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 3,65%, løpetid 20 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år D n B N O R B a n k A S A Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 4,75%, løpetid 18 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år O B O S Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 3,65%, løpetid 20 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år S U M P A N T - E O G G J E L D S B R E V L Å N N O T E : 2 0 S K Y L D I G O F F E N T L I G E M Y N D I G H E T E R F o r s k u d d s t r e k k Påleggstrekk Skyldig arbeidsgiveravgift S U M S K Y L D I G O F F E N T L I G E M Y N D I G H E T E R N O T E : 2 1 A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D Feriepenger G e b y r -885 S U M A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D N O T E : 2 2 P A N T S T I L L E L S E Av anleggets bokførte gjeld er kr ,-sikret ved pant. Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr en bokført verdi på kr ,-

20 2 0 S o m m e r f r yd lø k k e n A S, S a k s i n f o r m a s j o n t i l f o r s l a g t i l G e n e r a l f o r s a m l i n g F or s l a g f r a To n e S l e n e s o g M o r t e n S u n d al i H. S. 1 0, «P l e n e n v å r i H e r t ug S k u l e s g a t e r g d j e s e i n n, s l i k a t de n k a n b e n yt t e s a v b e b o e r e og i k k e s o m h u n d e t o a l e t t» S t y r e t s k o m m e n t a r : D e t t e e r e n s ak s om s t y r e t a l l e r e d e j o b b e r m e d. D e r s om n o e n h a r l y s t å h j e l p e s t y r e t m e d s ak e n s å e r d e h j e r t el i g v e l k om n e. V e d t a k s f o r s l a g : O v e r s e n d e s s t y r e t m e d ø n s k e om r a p p o r t om f r em d r i f t e n t i l n es t e å r. 2. F or s l a g t i l s t yr e t f r a V o g t m e d f l e r e om å v u rd e r e å en d r e s el sk a p s f o r m ti l B o r e t t s l a g. S t y r e t s k o m m e n t a r : D e t t e e r et s p ø rs m å l s om b ø r u t r ed e s g r u n d i g f ø r e n b e s t em m e r s e g. D e r f o r ø n s k e r s t y r e t a t m d dette e r s o skal behandles så må det en ordentlig utredning til. V e d t a k s f o r s l a g : S t y r e t f o r e s l å r a t g e n e r a l f o r s am l i ng e n e v e n t u e l t s e t t e r n e d e n k om i t è s om k a n f o r b e r e d e s a k e n t i l n es t e å r. 3. F or s l a g f r a R o a r G l ø t t a: «vi gå r t i l b a k e t i l d e t g a m l e s ys t e m e t h v o r a l l e a k s j o n æ r e r b e t a l e r f l o r i k f t y r i b e n l g / ø v p a r m t v a n n.» S t y r e t s k o m m e n t a r : F o r n o e n å r s i d e n b l e d e t i n n f ø r t br e n s e l s r e g n s k a p i S om m e rf r y d l ø k k e n. D et i n n e b æ r e r a t k os t n a d e r t i l o p p v a r m i n g b l i r f ø rt i e t s e p a r a t r e g n s k a p f r a r es t e n a v u t g i f t s p e o s t i t l e s el n s k a p e t. N å r e n b e b o e r b e t a l e r i n n d e n m å n e d l i g e h u s l e i e n e r e t d e l a v d e n n e s um m e n s a t t a v t i l å b e t a l e f o r b r e n s el. D e t e r s t y r e t s om f a s t s e t t e r h v o r s t o r d e n n e s um m e n s k a l v æ r e. K o s t n a d e n e t i l b r e n s e l f o r d e l es i da g p å b a s i s a v m å l e r e s om I s t a h ar f e s t e t p å a l l e r a d i a t o r e r. H v e r å r l e v e r e r I s t a d e n o v e r s i k t o v e r d e n e nk e l t e s f o r b r u k o g d e t t e g i r e n fordelingsnøkkel som brukes for å fordele resultatet av brenselsregnskapet. B å d e i o g h a r v i h a t t h øy e r e k o s t n a d e r e n n d e t b l e b u ds j e t t e r tm e d. D e r m e d e r d e t m a n g e s om f å r e n e k s t r a r e g n i n g p å v å r e n. E n i n n v e n d i n g m ot b r e ns e l s r e g ns k a p e t e r a t m a n g e f ø l e r d e t t r e f f e r vi l k å r l i g - d v s a t d e i k k e f ø l e r d e b et a l e r i f o r h o l d t i l f o rb r u k e t s i t t. D e t t e e r n o e s t y r e t h a r t a t t o p p m e d I s t a g j e n t a t t e g a n g e r o g s om v i h å p e r å f å et f o r n u f t i g s v a r p å t i l m ø t et.

21 2 1 S o m m e r f r yd lø k k e n A S, P r i n s i p p et b ak b r e n s e l s r e g n s k a p e t e r a t d e n e n k el t e b et a l e r u t f r a e g et f o r b r uk. D e r m e d s l i p p e r d u å b et a l e f o r a t n a b o e n f y r e r f o r k r å k a. M i n u s e t e r a t d e s om b o r i l e i l i g h e t e r m e d f l g e r e f o r y e t k t s em e r p v e l g d e s om b o r i f em t e et a s j e e l l e r i e n h j ø r n e l e i l i g h e t b e t a l e r m e r f o r d i d et m å b r u k es m e r e n e r g i f o r å v a rm e o p p d e r e s l e i l i g h e t. E r f a r i n g e r f r a a n d r e s t e d e r v i s e r at e n e r g i f o r b r u k e t g å r n e d m e d 2 0 % v e d i n n f ø r i n g a v e n e r g i r e g n s k a p. E t t e r d i s k us j o n e n p å f o r r i g e g e n e ra l f o r s am l i n g b es t em t e s t y r e t s e g f o r å f å g j e n n o m f ø r t -u t r e n d n i n E g N f Ø o K r å f å o v e r s i k t o v e r t i l t ak s om k a n g j ø r e s f o r å f å n e d e n e r g i k o s t n a d e n e i g å r d e n. De n n e u t r e d n i n g e n f o r e s l o b l a n t a nn e t å i s o l e r e t a k et n o e s om s e r ut t i l å v æ r e e n g o d d e l m e r k os t b a rt e n n ut r e g n i n g e n a n t o k. G l ø t t a s f o rs l a g e r at e n g å r t i l b a k e t i l d et g am l e s y s t em e t m e d a t a l l e b e t a l e r l i k t b e l ø p f o r f y r i n g / v a rm t v a n n. V e d t a k s f o r s l a g : V å r t v e d t ak s f o r s l a g e r : S om m e rf r y d l ø k k e n s k a l f o r t s e t t e m e d e t brenselsregnskap m en styret skal v u r d e r e å b y t t e l e v e r a n d ø r. 4. F or s l a g f r a s t yr e t o m s ki f t e a v l e v e r a n dø r a v k ab e l TV, i n t e r n e t t o g t el e f o n i i f o r b i n d el s e m e d e n d ri n g t i l di gi t a l -TV. S e l s k a p e t h a r n å a n a l -s o i g e n a l t e v r f r a GE T. H v o r l e n g e m a n k om m e r ti l å s e n d e a n a l o g e s i g n a l e r e r u v i s s t, m e n f ø r e l l e r s i d e n v i l m a n g å o v e r t i l d i g i t a l e s i g n a l e r o g s å h e r. V i f i k k t i l s e n d t e t t i l b u d f r a GE T om o v e r g a n g t i l d i g i t a l e s i g n a l e r i v å r o g h a r i d e n forbindelse har vi sett andre alternativer. Om generalforsam li n g e n v i l h a d i g i t a l t v a n b e f a l e r v i A LT I B O X. Hva vi har akkurat nå: GETS tilbud : G e t s t i l b u d e r p å k r 2 1 2,- p e r m å ne d, i nk l u d e r t et 0, 8 / 0, 8 M b i t / s i n t e rn e t t t i l a l l e beboere. Denne avtalen har en gyld i g h e t p å 3 6 m å n e d e r. D -e k o d e r PVR) koster 99 pr m åned ekstra i leie. Kanal-p a k k e n i n n e h o l d e r 3 5 k a n a l e r ( h v o r 6 d e l e r 3 f r ek v e n s e r ). Altibox tilbud : Kollektivt grunntilbud er på 208 -, p e r l e i l i g h e t p r m n d f o r 2 1 k a n a l e r og 0, 5 / 0, 5 M b i t / s i n t e r n e t t. V e d 7 å rs b i n d i n gs t i d i n g e n ek s t r a u t g i f t e r f o r m o n t e r i n g o g i ns t a l l as j on x1 2 x7 = V e d 5 å rs b i n d i n gs t i d k r ,- f o r m o n t e r i n g. ( 2 å r s l e i e t i l s v a r e r x 1 2 x 2 = ) D e k o d e r m e d h -P a r V R d ) d k o i s t e s r 9 k 9, - p ( r p H e D r s o n p r m å n e d ek s t r a i l e i e, e l l e r 39, - hvis a l l v e l g e r d e t. Individuelle ekstra oppgraderinger

22 2 2 S o m m e r f r yd lø k k e n A S, T v -B a si s p a kk e k r 1 1 0,- V i a s at U n d er h o ld n i n g 3 0 6,- P V R k r 7 0, - H D T V - P a k k er k r 9 9, - E k s t r a d ek o d e r kr 4 9, - F le r e k a n a lp a k k e r f r a: k r 2 9,- T e le f o n i kr 1 40,- E k s t r a li n j e 1 0,- T V -k a n a l e r : G e t t i l b yr e n s t a n d a r d p a k k e t i l al l e m e d m u l i g h e t f o r å k j ø p e e k st r a k a n a l e r, m e n s Al t i n b o x h a r f l e r e u l i k e p a k k e r s o m m an k a n v e l g e m e l l o m e l l e r s om al l e k a n k j ø p e t i l r ab a t t e r t p r i s. G e t - 35 kanaler P r i s 2 1 2, - A l t i n b o x G r u n n p a k k A e l t i n b o x B a s i s p a k k e 2 1k a n a l e r + l o k a l e P r i s 2 0 8, k a n a l e r + l o k a l e P r i s 3 1 8, - N R K 1 N R K 1 N R K 1 N R K 2 N R K 2 N R K 2 N R K 3 N R K 3 N R K 3 N R K S U P E R N R K S U P E R N R K S U P E R TV2 TV2 TV2 T V 2 N Y H E T S K A N A L E NT V 2 N Y H E T S K A N A L E NT V 2 N Y H E T S K A N A L E N T V 2 F I L M K A N A L E N TV 2 F I L M K A N A L E N T V 2 F I L M K A N A L E N T V 2 Z E B R A T V 2 Z E B R A T V 2 Z E B R A TV3 TV3 TV3 TV4 TV4 TV4 T V N O R G E T V N O R G E T V N O R G E S V T 1 S V T 1 S V T 1 S V T 2 S V T 2 S V T 2 D R 1 S V E N S K T V 4 S V E N S K T V 4 B B C W O R L D B B C W O R L D N E W S B B C W O R L D N E W S E U R O N E W S E U R O N E W S E U R O N E W S TV5 TV5 TV5 N A T I O N A L G E O G R A P H N I A T C I O N A L G E O G R A P H N I A T C I O N A L G E O G R A P H I C C N N V I A S A T S P O R T N V I A S A T S P O R T N S P O R T N J E T I X J E T I X E U R O S P O R T T R A V E L & L I V I N T G R A V E L & L I V I N G T R A V E L C H A N N E L 6 L O K A L-T V K A N A LE R 6 L O K A L-T V K A N A LE R F R A N R K F R A N R K D I S N E Y D I S N E Y, 1 2 O G 3 T H E V O I C E V H M MTV MTV C N S P O R T N FEM FEM G E T I N F O K A N A L E U R O S P O R T 1 L O K A L -T V E U R O S P O R T 2 CARTOON NETWORK OG ANIMAL PLANET

23 2 3 S o m m e r f r yd lø k k e n A S, TCM ( deler frekvens ) S H OW T I M E O G S T A R ( deler frekvens ) V I A S A T NA T U R E O G CRIME ( deler frekvens ) N R K G O D T E G N S P R Å K T V I n t e r n e t t i l b u d : D e t o l e v e r a nd ø r e n e h a r u l i k e ha s t i g h e t e r t i l ul i k p ri s. Al t i n b o x l e v e r e r h ø ye r e h a s t i g h e t e r og m a n e r g a r an t e r t h a s t i g h e t e n m a n b e t a l e r f o r e t t er s o m al l e k u n d e n e f å r s i n h e l t e g n e o p t i s k e k a b e l, i s t e d e t f o e r t s l å i k d e l e k o b b m a n g j ø r m e d G e t. Op t i s k n e t t v e r k h a r s t ø r r e k a p a s i t e t sl i k a t m a n e r si k r e t f o r f r e m t i d e n. G e t A l t i n b o x N a v n H a s t i g h e t P r i H a s t i g h e t P r i s M b i t / s M b i t / s M b i t / s M b i t / s M b i t / s s 3 / 1 M bi t / s 1 9 9, / 1 0 M bi t / s 2 9 9, / 3 0M bi t / s 4 9 9, / 5 0 M bi t / s 7 9 9, / M b i t / s 9 9 9, - K o n k l u s j o n : Om s e l s k a p et ø ns k e r å b r uk e m i ns t m u l i g p e n g e r f o r di g i t a l e s i g n a l e r e r A l t i n b o x b i l l i g s t m e d k r p r m n d f o r 2 1 k a n a l e r. F o r k r r m n d p f å r m a n 3 5 k a na l e r h o s G et. M e n ø ns k e r m a n m er e n m i n i m u m s t i l b u d e t, s o m f o r e k s e m p e l h ø y e r e i n t e r n e t t h a s -t i g h e t e l l e r v kanalpakker vil Altinbox være det beste valget. V e d t a k s f o r : s S l om a g m e rf r y d l ø k k e n A S i n n g å r s am a r b e i d m e d A l t i nb o x.

24 2 4 S o m m e r f r yd lø k k e n A S, V E D T E K T E R F O R A. S. S O M M E R F R Y D L Ø K K E N V e d t a t t p å g e n e r a l f o r s am l i n g , , , , , , , , , , o g e n d r e t for Sommerfrydløkken boligaksjeselskap,org nr Innledende bestemmelser 1-1 Form ål S om m e rf r y d l ø k k e n e r et b o l i g a k s j e s e l s k a p s om h a r t i l f o rm å l å s k af f e a k s j e e i e r n e b r u k s r e t t t i l e g e n b o l i g i s e l s k a p e t s e i e n d om ( b o r e t t ) o g å d r i v e v i r k s om h et s om s t å r i s am m e n h e n g m e d d e n n e. 1-2 Fo r r e t n i n g s k o n t o r, f o r r e t n i n g s f ø r s e l o g t i l k n y t n i n g s f o r h o l d S e l s k a p e t l i g g e r i Os l o k om m u n e o g h a r f o r r e t n i n gs k o nt o r i O s l o k o m m u n e. 2. A k s j ek a p i t a l o g ak s j e e i e r e r 2-1 A k s j e r o g a k s j e e i e r e ( 1 ) S e l s k a p e t s a k s j e k a p i t a l e r p å k r k s 9 j e 0 r 0 á k f r o 1 r 0 d 0 e. l t p å a ( 2 ) B a r e f ys i s k e p e rs o n e r ( e n k e l t pe r s o n e r ) k a n væ r e ak s j e e i e r e i s e l s k a p et. I n g e n k a n e i e f l e r e ak s j e r e n n d e s om g i r b o r e t t t i l e n b es t em t b o l i g. ( 3 ) U a n s e t t k a n s t a t e n, e n f y l k e s k o m m u n e e l l e r e n k om m u n e t i l s am m e n e i e i n n t i l t i p r o se n t a v b o l i g e n e i s e l s k a p e t i s a m s v a r m e d -2 b ( o 1 r ). e D t e t s am l a m g s e l o v e n s g j e l d e r s e l s k a p s om h a r t i l f o rm å l å s k a f f e b o l i g e r o g s om b l i r l e d e t og k o n t r o l l e r t a v s t at, f y l k e s k om m u n e e l l e r k om m un e, s t i f t e l s e s om h a r t i l f o rm å l å s k a f f e b o l i g e r o g s o me r o p p r e t t et a v s t at e n, e n f y l k e s k om m u n e el l e r k om m u n e o g s e l s k a p, s t i f t el s e e l l e r a n d r e s om h a r i n n g åt t s am a r b e i d s a v t a l e m e d s t at, f y l k e s k om m u n e e l l e r k om m u n e om å s k af f e b o l i g e r t i l va n s k e l i g s t i l t e. ( 5 ) A k s j e e i e r n e s k a l f å u t l e v e r t l s k e a t p e t s e k v s e d e t m e k p t l e r a. r a v s e 2-2 Sameie i aksjer ( 1 ) B a r e p e r s o n e r s om b o r e l l e r s k a l b o i b o l i g e n k a n b l i s am e i e r i ak s j e r. ( 2 ) D e r s om f l e r e e i e r ak s j e ( r ) s am m e n, s k a l d et r e g n e s s om b r uk s o ve r l a t i n g h v i s e n e l l e r f l e r e a v s a m e i e r n e i k k e b o k r t e i n e s b o p l u n i k -2 g t e. n, 3 j f v e d t e 2-3 Overføring av aksjer og godkjenning av ny aksjeeier

25 2 5 S o m m e r f r yd lø k k e n A S, ( 1 ) E n ak s j e e i e r h a r r e t t t i l å o v e r d r a s i n ( e ) ak s j e ( r ), m e n e r v e r v e r e n m å g o d k j e n n e s a v s e l s k a p e t f o r a t e r v e r v e t s k a l b l i g yl d i g o v e r f o r s el s k a p e t. ( 2 ) S e l s k a p e t k a n n e k t j e n n g i o n d g k n å r d e t e r s ak l i g g r u n n t i l d e t og s k a l n ek t e g o d k j e n n i n g d e r s om e r v e r v e t v i l væ r e i s t r i d m e d p u n k t 2 i v e d t ek t e n e. S am t yk k e k a n b a r e n e k t es n å r d et f o r e l i g g e r s ak l i g g r u n n f o r d e t. S am t y k k e k a n i k k e n e k t es v e d e i e r s k i f t e v e d a r v e l l t e r n å p r å e r v a e n r n v e r n e n m e å r d e n t i d l i g e r e e i e r s p e r s o n l i g e n æ r s t å e n d e e l l e r s l e k t n i - n g e e l l r e r n i e d s r t i g e e t n t d e l o i p n p j e. ( 3 ) N e k t e r s e l s k a p et å g o dk j e n n e e r v e r v e r e n s om ak s j e e i e r, m å m e l d i n g om d et t e k o m m e f r a m t i l e r v e r v e r e n s e n e s t 2 0 d a e g n e om r g e od t t k j e r n n i a n t g k om s ø k n a d f r am t i l s e l s k a p e t. I m ot s at t f a l l s k al g o d k j e n n i n g r e g n e s s om g i t t. ( 4 ) E r v e r v e r e n h a r i k k e r e t t t i l å b r u k e b o l i g e n f ø r g o d k j e n n i n g e r g i t t e l l e r d e t e r r e t t s k r a f t i g a v g j o r t a t e r v e r v e r e n h a r r e t t t i l å e r v e r v e a k s j e n ( e ). 3. o r et B t o g b r u k s o v e r l a t i n g 3-1 B o r e t t e n ( 1 ) H v e r a k s j e e i e r gi s e n e r e t t t i l å b r u k e e n b o l i g i s e l s k a p e t o g r e t t t i l å n y t t e f e l l e s a r e a l e r t i l d e t d e e r b e r e g n e t e l l e r v a n l i g b r u k t t i l, o g t i l a n n e t s om e r i s am s v a r m e d t i d e n o g f o r h o l d e n e. ( 2 ) A k s j r e n e i k a e n i k k e b e n y t t e bo l i g e n t i l a n n e t e n n b o l i gf o rm å l ut en s t y r e t s s am t y k k e. ( 3 ) A k s j e e i e r e n s k a l b e h a n d l e b o l i g e n, a n d r e r om o g a n n e t a r e a l m ed t i l b ø r l i g a k t s om h e t. B r u k e n a v b o l i g e n o g f e l l e s a r e a l e n e m å i k k e p å e n u r i m el i g e l l e r u n ø d v e n d i g m å t e væ r e ti l s k a d e e l l e r u l em p e f o r a n d r e ak s j e e i e r e. ( 4 ) E n ak s j e e i e r k a n m e d s t y r e t s go d k j e n n i n g g j e n n om f ø r e t i l t a k p å ei e n d o m m e n s om e r n ø d v e n d i g e p å g r u n n a v f u nk s j o n s h em m i n g h o s e n b r uk e r a v b o l i g e n. G o d k j e n n i n g kan ikke nektes uten saklig grunn. ( 5 ) S t y r e t k a n f a s t s e t t e v a n l i g e o r de n s r e g l e r f o r e i e n d om m e n. S el v om d e t e r v e d t a t t f o r b u d m o t d y r e h o l d, k a n s t y r e t s am t y k k e i a t b r u k e r e n a v b o l i g e n h ol d e r d y r d e r s om g o d e g r u n n e r t a l e r f o r d et, o g d y r e h o l d e t i k k e e r t i l u l em p e f o r d e a n dr e b r u k e r n e a v e i e n d o m m e n. 3-2 B r u k s o v e r l a t i n g (1 ) Aksjeeieren kan ikke uten samtykke fra styret overlate bruken av boligen til andre. ( 2 ) M e d s t y r e t s g o d k j e n n i n g k a n ak s j ee i e r n e o v e r l a t e b r u k e n a v h e l e b o l i g e n d e r s om : - a k s j e e i e r e n s e l v e l l e r a k s j e e i e r e n s e k t e f t e t l l - o p e p l l e r l l e r s l e k t n i n e d s t i g e n d e l i n j e e l l e r f os t e r b a r n av a k s j e e i e r e n e l l e r ek t ef e l l e n, h a r b o d d i b o l i g e n i m i n s t et t a v d e s i s t e t o å r e n e. A k s j e e i e r e n k a n i s l i k e t i l f e l l e r o v e r l a t e b r u k e n a v h e l e b o l i g e n f o r o p p t i l t r e å r - a k s j e e i e r e n e r e n j u r i d i s k p e r s o n

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A S Th e r e s e s g 4 4 / L. G u n d e r s e n s gt 6, a v h o l d e

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 1 L o m m e d a l s t u n e t S a m e i e I n n k a l l i r t s n a m g e i e r m ø t i e 2 0 l 1 1 o r d i n æ O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L om m e d al s t u n et S am e i e, a v h o l d e s

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø s t e r d a l s g t 4-6 B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s /

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s / 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s T i rs da g 3 1. 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i U l l e r n P a r k B o r et

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø v r e K r i n g s j å B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Ø v r e K r i n g s j å B

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i H e r r e g å r d s t e r r a s s e n S am e i e a v h o l d e s T o r s d a g 2 5. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 i. Ljan 0 0 menighetshus,

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0 i a u d i t o r i um 1, P

Detaljer

K j r e æ b e b o e r!

K j r e æ b e b o e r! 1 W e l h a v e n s g a t e N r. 1 0 B o r e t t s l a g K j r e æ b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s t i rs d a g 8. m a rs 2 0 1 1, k l. 1 8 0 0 p å L

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i P i -1 l 3 e B s r t l, r a v e h d o e l t d es P t i a r s d k a g

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S m a rt a p a r t 2 B o r e t t s l a g, a v h o l d e s 3 1. m a i 2

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 K i r k e v e i e n 1 1 2 B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i K i rk e v e i e n 1 1

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 11 Sletteløkka Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 667 791 20 594 247 20 617 436 20 703 116 Salg anleggsmidler

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U e l a n d s ga t e 6 1 S am e i e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å S t. H a n s h

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i H e l g es e n s g at e 8 2 / 8 4 A S a v h o l d e s m a nd a g 2 6. a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 Ordinært årsmøte i Solbakken Velforening, a v h o l d e s t o r s d a g 1 8. m a r s 2 0 1 0, k l. 2 0. 1 5 p å Ok s t a d S k o l e. T I L B E HA N D L I N G F O R

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 12. m a i 2 0 0 9, k l. 1 8 3

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 A / L I l a K v a r t a l V B L I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A / L I l a K v a r t a l V B L, a v

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s t i r s d ag 4. m a i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 i S t

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 8. m a r s 2 0 1 0, kl. 18.00 på Bjørnsletta skole,

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2009 Behandling av regnskap for 2009 og disponering av årsresultatet. Oslo, 28.04.2010 Styret i Fagerheimgaten 9 AS

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2009 Behandling av regnskap for 2009 og disponering av årsresultatet. Oslo, 28.04.2010 Styret i Fagerheimgaten 9 AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 27. mai 2010, kl. 18.00 på Grünerløkka skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i T h o n b y g g e t S am e i e, a v h o l d e s t o r s d a g 2 2. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8 :0 0 i P i l e s t r e d e t 3 5,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Akersbakken Bo r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 8. m ar s 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t G r e g e r s G r am s V e i, a v h o l d e s t i r s d a g 9. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å B

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 U l l e r n p a r B k o e l n i g s a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n p a r k e n B o l i g s am e i e,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s /

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i P r o f es s o r D a h l s gt 3 9 A S, a v h o l d es t i r s da g 2. j

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3.

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3. I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 4. a p r i l 2 0

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 i V as

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G r e f s e n s e t e r e n B o l i gs am e i e, a v h o l d es m a nd a g 2 2. m a rs 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 i F ol k et

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Innkalling til årsmøte Ordinært årsmøte i Stiftelsen Støttelagets Personalboliger avholdes fredag 29. mai 2015 kl. 13:00 i Kyrre Greppsgt. 11. Til behandling foreligger: 1. ÅRSBERETNING FOR 2014 2. ÅRSREGNSKAP

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Ø v r e L j a n B o l i gs am e i e I I I, a v h o l d e s t o rs d a g 3 0. a p r i l 2 0 0 9, kl. 1800 i Nordstrand Eldresenter,

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø v r e T ø y e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 3 1. m a rs 2 0 0 9, kl. 18.30 i Langerud Sykehjem.

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E Side 1 av 20 Sameiet S a g av e i e n 1 3 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S A M E I E T S A G A V E I E N 1 3 a v h o l d e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011 Draugen Park Borettslag Årsregnskap 011 7 Note 0 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag og god

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R i n g g a t en T e r r a s s e S am e i e, a v h o l d e s 2 4. m a rs 2 0 1 0, kl. 18 :00 i Lilleborg Kirke. T I L B E HA

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e U l l e r n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 p å L i l l e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR DISPONIBLE MIDLER PR. 30.4.2017 For å måle selskapets betalingsevne på kort sikt, beregner vi størrelsen på disponible midler, også kalt arbeidskapital. Størrelsen på disponible midler kan bl.a brukes

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Fagerheimgaten 9 AS Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har

Detaljer