I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E"

Transkript

1 I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag K l i G r e f s e n m e n i g h e t s s e n t e r, G l a d s v e i 4 7 T I L B E H AN D L I N G F O R E L I G G E R : 1. K O N S T I T U E R I N G A ) V a l g a v m ø t e l e d e r B ) R e g i s t r e r i n g a v d e f r e m m ø t t e C ) V a l g a v r e f e r e n t D ) V a l g a v t o s a m e i e r e t i l å u n d e r s k r i v e p r o t o k o l l e n E) G o d k j e n n i n g a v i n n k a l l i n g o g s a k l i s t e o g o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n 2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R A ) R e g n s k a p f o r s a m e i e t o g g a r a s j e n e f o r B ) B u d s j e t t e t f o r C ) R e v i s j o n s b e r e t n i n g e n 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) T i l s t y r e t k r , - e r a v s a t t i B ) T i l r e v i s o r 5. I N N K O M N E F O R S L A G 9 / 1 0 s ak e r e r r e g i s t r e r t i n n e n f r i s t en I n n k om n e f o rs l a g e r t a t t i n n p å s i de i å r s m e l d i n g e n. 6. V AL G A ) V a l g a v i n n t i l 2 v a r a m e d l e m m e r f o r 2 å r B ) V a l g a v r e v i s o r C ) V a l g a v v a l g k o m i t é D ) V a l g a v a n d r e u t v a l g / k o m i t e e r O s l o, S t y r e t i S a m b o b o l i g s a m e i e U n n i E c k h a r d t / s / J o h n n y A d em aj / s / E r i k F u r u s e t h/ s / I s am e i e rm ø t et h a r s am e i e r n e s t em m e r e t t m e d e n s t em m e f o r h v e r s e k s j o n d e e i e r. S am e i e r e n h a r r e t t t i l å m ø t e v e d f u l l m e k t i g. R e g i s t r e r i n g s b l a n k e t t e n l e v e r e s i ut f y l t s t a n d v e d i n n g a n g e n.

2 2 S a m b o B o l i g s a m e i e Å R S B E R E T N I N G F O R Å r s m ø t e i S am b o b o l i g s m e i e bl e av h o l d t Å rs m øt e i S A M B O B O L I G S A M E I E bl e a v h o l d t t i r s d a g 2 2. a p r i l i G r ef s e n m en i g h e t s s e n t e r, G l a ds v e i s am ei e r e o g 4 f u l l m a k t e r b l e r e g i s t r e r t, t i l s am m e n 2 7 s t em m e b er e t t i g e d e a v 8 6 m ul i g e. F ø l g e n d e h a r f u n g e r t i p e r i o d e n : S T Y R E T : L e d e r U n n i E c k h a r d t B K 6 C å r S t y r e m e d l e m Johnny Adem aj B K 6 B å r S t y r e m e d l e m E r i k F u r u s e t h B K 4 B å r V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T 1. v a r a m e d l e m K j e l l K r i s t i a n S æ t h e r O T 4 A å r 2. v a r a m e d l e m I n a T H o o g e r d i j k B K 2 A å r G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M S A M E I E T TI L L I TS V AL G TE O G AN S AT TE A v s am e i e t s 3 s t y r em e d l em m e r e r d e t 1 k v i n n e o g 2 m e n n. S am e i e t e r p os i t i v t i l l i k es t i l l i n g o g t a r s i k t e p å at d et i k k e f o r e k om m e r f o r s k j e l l s b e h a n d l i n g p å g r u n n a v k j ø n n v e d v a l g o g a ns e t t e l s e r. S a m e i e t d r i v e r i k k e m e d f o r s k n i n g s - o g u t v i k l i n g s a k t i v i t e t e r. S am e i e t f ø l g e r a r b e i d s m i l j ø l o v e n s b e s t em m e l s e r o g t i l s t r e b e r et g o d t a r b e i d s m i l j ø. S am e i e t h a r i n g e n a ns a t t e. F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N F o r r e t n i n g s f ø r s e l e n e r u t f ø r t a v N or d b e r g E i e n d om A S t i l o g a v O B OS E i e n d o m s f o r v a l t n i n g A S f r a A ut o r i s e r t r e g n s k a p s f ø r e r ( op p d r a g s a n s v a r l i g ) e r r e g n s k a p s s j ef E g i l H a v r e, O B O S. S am e i e t s r e v i s o r e r P r o b u s R e v i s j o n A S. E I E N D O M M E N S am e i e t b e s t å r a v 8 6 s ek s j o n e r og e t l ok a l e s om e r ut l e i d t i l f r i s ø rs al o n g. B e b y g g e t a r e a l er 5941 kv.m. Eiendommen ble b e b y g g e t i p e r i o d e n o g va r o r g a n i s e r t s om e t b o r e t t s l a g t i l D a b l e l e i l i gh e t e n e s ek s j o n e r t t i l s e l v e i e r l e i l i g he t e r. S am e i et b es t å r a v 4 b l o k k e r o g e t r e k k e h u s o g h a r 6 f o r s k j e l l i g e l e i l i g h e t s t y p e r.. S a m e i e t e r r e g i s t r e r t i B r ø n n ø y s u nd m e d o r g a n i s a s j o ns n um m e r S a m e i e t l i g g e r i O s l o k o m m u n e o g h a r f ø l g e n d e g å r d s - o g b r u k s n um m e r : M e d e i e r s e k s j o n f o r s t å s s am e i e a nd e l i b e b y g d e i e n d om m e d t i l k n y t t e t e n e r e t t t i l b r uk a v b o l i g e l l e r a n n e n b r uk s e n h et i e i e nd o m m e n. S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d a t d e t y t r e m i l j ø e t f o r u r e n s es i v e s e nt l i g g r a d.

3 3 S a m b o B o l i g s a m e i e V A K T M E S T E R T J E N E S T E S am e i e t h a r i k k e e g e n v ak t m es t e r. D e t o m e s t a r b e i ds k r e v e n d e o p pg a v e n e, s n øm å k i n g o g g r e s s k l i p p i n g, e r s a t t b o r t t i l I S S L a n d s c a p i n g o g V i n g e r V a k t m e s t e r s e r v i c e D e a n d r e v a k t m es t e r o p p g a v e n e s o m s n øm åk i n g / s t r ø i n g a v s t i k k v e i er o g t r a p p e r, o p p f ø l g i n g a v f y r e n o g v a s k e r i e r, et t e r s y n a v f e l l es a r e a l e r o g s k i f t i n g a v l y s p æ r e r / r ø r, m. m. e r f o r d e l t p å s t y r e t s m e d l em m e r. O v e r s i k t o v e r a n s v a r s f o r d e l i g f i n n e s s o m o p p s l a g i o p p g a n g e n e v e d p o s t k as s e n e. D e r f i n n e s o g s å t e l e f o n o g e -p os t a d r e s s e r. N å r d e t g j e l d e r p r o b l em e r m e d d et e l e k t r i s k e a n l e g g et, h a r v i g o d hj e l p a v T r u l s B a r t v i k i B. K. 4. H a n e r a l l t i d b e h j e l p e l i g m ed m i n d r e e l ek t r i s k e r e p a r a s j o n e r. D e n n e o r d n i n g e n v i l f o r t s e t t e s å l e n g e d e n f u n g e r e r b r u k b a r t. F Y R I N G S AN L E G G E T V å r s t r ø m - o g o l j el e v e r a n d ø r e r S t a t o i l, d e r v i l e n g e h a r o p p n å d d b e s t r a b a t t e r. U t g i f t e n e t i l f y r i n g t a r e n s t o r d e l av v å r t b u d s j et t, k r d e t s i s t e å r e t. F y r i n g s a n l e g g e t v i r k e r n å s om d e t s k a l, b o rt s et t f r a at e l em e n t e r i e l ek t r ok j e l e n g å r i s t y k k e r m e d j e v n e m e l l om r om. V i h a r f o r d e t m es t e f y r t m e d s t r øm d a d et h a r væ r t m e s t l ø n n s om t d e t s i s t e å r e t o g m i n s t f o r u r e n s e n d e. S e l v o m s t y r e t e r a k t i v e f o r å f å t i l e n g o d e n e r g i ø k o n o m i s e r i n g, e r v i a v h e n g i g e a v a t a l l e t a r a n s v a r f o r å h o l d e u t g i f t e n e s å l a v e s om m u l i g, bl. a. v e d å h a r a s k e u t l u f t n i n g e r, s l å a v r a d i a t o r e n e n å r d e t e r v a rm t ut e, s p a r e p å v a r m t v a n n e t m. m. V i e r k j e n t m e d a t d e t brukes 130 liter varm t vann pr. døgn pr. leil i g h e t. D et e r al t f o r m y e! V a rm e n s e t t e s s e n t r a l t n e d om n a t t e n. Å r s m ø t et v e d t ok i å s k i f t e ut h e l e f y r i n g s a n l e g g e t, b å d e n å r d e t g j e l d e r o p p v a rm i n g, o g v a r m t v a n n. D e t v a r f i rm a e t I v a r L æ r um A S s om f i k k a n b u d e t o g ha r u t f ø rt a l t a r b e i d f o r o s s. P å s e n s o m m e r e n b l e b e g g e o l j e t a n k e n e b y t t e t u t t i l 2 x 9 k u b i k k P V C -t a nk e r. D et b l e m y e d y r e r e e n n b e r e g n e t (k r ) p g a. m y e f o r u r e n s et m as s e s om m åt t e k j ø r e s b o r t. F O R S I K R I N G S a m e i e t s e i e n d o m m e r e r f u l l v e r d i f o r s i k r e t i G j e n s i d i g e F o r s i k r i n g m e d p o l i s e n um m e r F u l l v e r d i f o r s i k r i n g v i l s i a t f o rs i k r i n g s s e l s k a p et h a r a ns v a r e t f o r a t s am ei e t t i l e n h v e r t i d h a r d e r i k t i g e f o rs i k r i n g s s um m e r. E n f o r u t s et n i n g f o r d e t t e e r a t f o r s i k r i n g s s e l s k a p e t f å r m e l d i n g o m v e s e n t l i g e v e r d i ø k n i n g e r p å b y g n i n g e r, f. e k s. v e d r e h a b i l i t e r i n g e l l e r p å b y g g i n g. V e d t o t a l s k a d e s k al e r s t a t n i n gs b e l ø p et d e k k e o p p f ø r i n g a v n y b y g n i n g a v s am m e s t a n d a r d o g s t ø r r e l s e. F o r s i k r i n g e n om f a t t e r o g s å b y g n i n g s m es s i g e f o r a n d r i n g e r s om d e n e n k e l t e s ek s j o n s e i e r g j ø r i n n e i b o l i g e n. D e n e n k e l t e s e k s j o n s e i e r m å s e l v s ø r g e f or å h a h j em f o r s i k ri n g s o m d e k k e r i n n bo og l ø s ø r e.

4 4 S a m b o B o l i g s a m e i e H v i s s am e i e t s f o rs i k r i n g s k a l b e n y t t e s, m å b e b o e r n e s t r a k s m e l d e s k a d e n t i l F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S t l f f a k s E-p o s t : f o r s i k r i n o b o s. n o O p p f ø l g i n g a v f o r s i k r i n gs a k e r b l i r g j o r t a v F o rs i k r i n gs a v d e l i n g e n i OB O S. V e d s k a d e r s om d e k k es a v s am e i e t s b y g n i n g s f o rs i k r i n g, k r e v e r f o r s i k r i n g s s e l s k a p et e n e g e n a n d e l p å k r , -. S e l v o m s a m e i e t s f o r s i k r i n g b r u k es, k a n s ek s j o n s e i e r b e l a s t e s h e l e e l l e r d e l e r a v e g e n a n d e l e n d e r s om f o r h o l d e t l i gg e r i n n e n f o r s am e i e r e n s a n s v a r (s e v e d t e k t e n e ). B y g n i n g s f o rs i k r i n g e n øk t e f r a t i l m e d c a. 9, 3 % f o r d i i n d ek s e n s om r e f l e k t e r e r p r i s o p p g a n g e n p å h å n d v e r k s t j e n es t e r, h a r øk t t i l s v a r e n d e. D e n n e i nd e k s øk n i n g e n e r l i k f o r a l l e f o r s i k r i n gs s e l s k a p e r. Ut o ve r d e t t e f o r e t a r f o r s i k r i n gs s e l s k a p e n e i n d i v i d u e l l p r i s j u s t e r i n g m e d b a k g r u n n i b o l i gs e l s k a p e t s e g e n s k a d es i t u as j o n. F o r s i k r i n g s p r e m i e n f o r v å r t s a m e i e g i k k n e d m e d c a 2 1 % f o r B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I h e n h o l d t i l f o r s k r i f t e n e s k a l d et væ r e i ns t a l l e r t r ø yk v a r s l e r o g b r a n ns l o k ni n g s a p p a r a t e l l e r b r a n n s l a n g e i a l l e l e i l i g h e t e n e. E i e r / b e b o e r h a r a ns v a r e t f o r at ut s t y r e t e r t i l s t e d e o g f u n g e r e r. D e r s o m u t s t y r e t e r d e f ek t, m e l d es d e t t e t i l s t y r e t. H M S F o r s k r i f t o m s y s t e m a t i s k h e l s e -, m i l j ø - o g s i k k e r h e t s a r b e i d i v i rk s om he t e n ( I n t e r n k o n t r o l l f o r s k r i f t e n ) b l e f a s t s a t t v e d k g l. r e s. 6. d e s e m b e r m e d v i r k n i n g f r a 1. j a n u a r F o r s k r i f t e n s t i l l e r k r a v t i l at d e n e nk e l t e v i r k s om h et s k a l s ys t em at i s e r e a r b e i d e t m e d å e t t e r l e v e b e s t em m e l s e n e i l o v e r o g f o r s k r i f t e r g i t t a v d e t o f f e n t l i g e. B o l i g s el s k a p e r d ef i n e r t s om v i rk s o m h et o g s k a l d e r f o r h a i nt e r n k o n t r o l l s y s t em. D e t t e o m f a t t e r b l a n t a n n e t k o nt r o l l s ys t em o g o p pf ø l g i n g a v b r a n n v e r n, b y g g h e r r e f o r s k r i f t e r v e d b y g g e - o g a n l e g g s a r b e i d, l ek e p l as s e r o g e l ek t r i s k a n l e g g o g e l ek t r i s k u t s t y r h v o r f o r d e l i n g a v a n s v a r e t e r g i t t e n s l i k t o l k n i n g : S am e i e t e r a n s v a r l i g f o r a t d e t e l e k t r i s k e anlegget og utstyret i felles a r e a l e t t i l e n h v e r t i d e r i o r d e n. I f o r h o l d t i l a n l e g g o g u t s t y r i d e n e n k e l t e b o e n h e t e r d e t s t y r e t s p l i k t å g j ø r e ei e r o g / e l l e r b r u k e r av d e n e n k e l t e l e i l i g h e t o p pm e r k s om p å d e t a n s va r s om d e h a r f o r å h o l d e e l e k t r i s k u t s t y r i o r d e n e t t e r g j e l d e n d e l o v o g f o rs k r i f t. S A M E I E T S L Å N S a m e i e t h a r 2 l å n i N o r d e a. S e b al a n s e n o g n ot e i r e g n s k a p e t.

5 5 S a m b o B o l i g s a m e i e E I E N D E LE R O G G J E L D O M S E T N I N G O G T A K S T E R S a m e i e r n e f å r t i l s e n dt s k j em a m ed o p p s t i l l i n g o v e r d e n e n k e l t e s e k s j o n s a n d e l a v s am e i et s i n n t ek t e r, u t gi f t e r, g j e l d og e i e n d e l e r f r a t i d l i g e r e f o r r e t n i n g s f ø r e r A d v. N o r d b e r g. L i g n i n g s v e r d i e n f å r d e n e n k e l t e o pp g i t t p å l i g n i n gs k o nt o r e t. Om s et n i n g a v s ek s j o n e n e s k j e r t i l m a rk e d s p r i s. D e t f i n n es i k k e t a k s t e r f o r s e k s j o n e n e v e r k e n h o s s t y r e t e l l e r f o r r e t n i n gs f ø r e r. S å l a n gt f o r r e t n i n g s f ø r e r e n f å r o p p g i t t o m s e t ni n g s p r i s e r, bl i r d i s s e r e g i s t re r t. F o r r e t ni n g s f ø r e r k a n, p å b a k g ru n n a v d i s s e opplysningene, gi antydning om pris n i v å e t f o r s e k s j o n e n e. T E L E N O R S am e i e t e r t i l s l u t t e t s am a r b e i d s a v t a l e n m e l l om T el e n o r o g OB O S E i e n d o m s f o r v a l t ni n g o m r a b a t t o r d n i n g f o r b e b o e r e m e d t e l e f o n a b o n n em e nt i T e l e n o r. D e t g i s r a b a t t p å : - T e l l e r s k r i t t / t r a f i k k f r a f a s t t e l e f o n - F r i b r u k a v f as t t e l ef o n h v e r l ø r d ag ( k u n s t a rt p r i s p å 8 9 ø r e p r s am t al e u a n s e t t v a r i g h e t ). D e n e n k e l t e b e b o e r f å r o gs å r a b a t t v e d b es t i l l i n g a v : - ADSL, oppringt internett og m obiltelefoni - B r e d b å n d s t e l ef o n i - M e d 3 t y p e r T e l e n o r -a b o n n e m e n t g i s e n t o t a l k u n d e r a b a t t i t i l l e g g t i l d e ø v r i g e r a b a t t e n e. K A B E L -TV GET (tidligere UPC) er leverandør av kabel-tv t j e n e s t e r t i l s am ei e t, i t i l l e g g t i l b r e d b å n d, telefoni og digital-t V. G et s s e r v i c et e l e f o n e r b e t j e nt m a n d a g - f r e d a g m e l l om k l o g o g l ø r d a g - s ø n d ag m e l l om k l o g F e i l m e l d i n g o g s u p p o r t k a n o gs å m el d e s p å ww w. g e t. n o. G e t s k u n d e - o g s e r v i c e m o t t a k e r l o k a l i s e r t i M a r i d a l s v e i e n i t i l k n y t n i n g t i l h o v e d k o n t o r e t. H e r k a n m a n bl a n t a n n e t h e n t e e l l e r b y t t e d e k o d e r, i nt e r n e t t m o d em o g " g j ø r d e t s e l v p a k k e r " f o r t e l e f o n i. P å G et s h j em m e s i d e ww w. g e t. n o f i n n e r d u o v e r s i k t o v e r a k t u e l l e f o r h a n d l e r e i l o k a l om r å d e t, s am t p r o d u k t i n f o rm as j o n o g b e s t i l l i n g s m u l i g h e t e r. O B O S o g G et h a r i n n g å t t a v t a l e om i nt e r n e t t o g t el e f o n t j e n es t e r. K on t a k t k u n d e t j e n e s t e n f o r m e r i n f o rm as j o n. Ingen m å gjøre inngrep i kabel-t v a n l e g g e t s o m å s k r u a v d e k s e l e t p å a n t e n n e k o n t ak t e n o g f o r e t a o m - e l l e r t i l k o b l i n g e r. S l i k e i n n g r e p v i l k u n n e f o r å rs a k e f o r s t y r r e l s e r p å signalene til andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-t v a n l e g g e t. A V T A L E O M L E V E R A N S E A V E L E K T R I S K K R A F T O G O L J E S am e i e t f å r l e v e r t k r a f t t i l f e l l es a n l e g g f r a S t a t oi l.

6 6 S a m b o B o l i g s a m e i e S T Y R E T S A R B E I D S T Y R E M Ø T E R D e t h a r i p e r i o d e n v æ r t a v h o l d 1 1 s t y r em øt er.. D et e r b l i t t b e h a n d l e t c a s ak e r. D et h a r væ r t s k r i f t l i g i n n k a l l i n g m e d s a k l i s t e, o g v a r a m e d l em m e n e h a r væ r t i n n k a l t t i l a l l e s t y r em ø t e r. S A M E I E T S V E D T E K T E R O G H U S O R D E N S RE G LE R P g a. n y L o v om e i e rs e k s j o n e r a v 23. m a i n r. 3 1 b l e v e d t e k t e n e re v i d e r t p å å r s m ø t et i o g e n d r e t n o e p å e k s t r a o r d i næ r t å rs m ø t et i o k t o b e r D e g j e l d e n d e v e d t e k t e n e f ø l g e r m e d s om v e d l e g g t i l å r s m e l d i n g e n. D e t v i l b l i f o r e t a t t n o e n e n d r i n g e r på å r s m ø t e t i H u s o r d e n s r e g l e n e b l e r e v i d e r t p å å r s m øt e t i D e l i g g e r o g s å s om v e d l e g g t i l å r s m e l d i n g e n. D e t e r v i k t i g at a l l e g j ø r s e g k j e n t m e d d em o g f ø l g e r d e m. V AN N S K AD E R D e t h a r v æ rt 4 t i l d e l s s t o r e v a n n l ek k as j e r i S am b o b o l i g s am ei e d e t s i s t e å r e t. D e t b e t y r a t v a n n l e k k a s j e n p å f y r i n g s a n l e g ge t e r f u n n e t p å r ø r u n d e r r e k k e h us e t. D e n h a r f ø rt m e d s e g b e t y d e l i g s k a d e p å g u l v o g v eg g e r i O T 2 f. N å r k o s t n a d e n p å h v e r s k a d e e r un d e r k r , -, l ø n n e r d et s e g i k k e å b r uk e f o r s i k r i n g e n. D e n s om h a r s k a d e, m å i d e f l e s t e t i l f el l e r b e t a l e e g e n a n d e l p å k r , -. V a n n s k a d e r, d e r d et b l. a. g j ø r s k ad e p å b a d e t a k et i e t as j e n u n d e r, de k k es v a n l i g v i s i k k e a v s a m e i e t s f o r s i k r i n g. D e t e r d e n b e b o e r s om f o r å r s ak e r v a n n s k a d en e s om m å d e k k e e g e n o g e v e n t u e l t n a b o e n es s k a de r. S t y r e t o p pf o r d r e r d e r f o r a l l e å r e n s e o g b e h a n d l e s l u k m e d j e v n e m e l l om r om, l e g g e f o r s k r i f t s m e s s i g b a d e g u l v o g r e p a r e r e k r a n e r s om l ek k e r. L e k k a s j e f r a r a d i a t o r e n e m å o g s å s j e k k es, o g u t b e d r i n g e r m å g j ø r e s a v d e n e n k e l t e s am e i e r. E t p r o b l em f o r v a rm e s i r k u l as j o n e n e r a t r ø r l e g g e r e s om b e b o e r e b es t i l l e r t i l å u t f ø r e a r b e i d f o r s e g, s t e n g e r k r a n e r i k j el l e r e n u t e n å å p n e d em i g j e n. D a k a n l e i l i g h e t e r v æ r e u t e n r a d i a t o r v a r m e t i l d e t b l i r o p p da g e t. V AS K E R I E N E S am b o b o l i g s am ei e h a r a ut om a t i s k e s t r øm u t k o p l e r e i v a s k e r i e n e o g v a s k e r i t a v l e r d e r b e b o e r n e m å b e s t i l l e v a s k e t i d e t t e r å h a d e p o n e r t p å l ås o g nø k l e r. V i m i n n e r om a t d e t f o r t r i v s e l e ns o g ø k o n om i e n s s k y l d, e r v i k t i g a t v i b r u k e r m a s k i n e n e m e d f o rs i k t i g h et, o g a t a l l e o v e r h o l d e r d e r e g l e r s om g j e l d e r f o r v a s k e r i e n e. F e i l b r u k o g o v e r b e l a s t n i n g a v m as k i n e n e k o s t e r m y e, o g v a s k e r i e r s om i k k e e r re n g j o r t e t t e r b r u k, i r r i t e r e r m a n g e. S p e s i e l t b ø r b e b o e r n e i B K 2 f r e m d e l e s s k j e r p e s e g. V i m i n n e r om a t d e n s om f l y t t e r u t a v e n l e i l i g h e t, h a r s e l v a ns v a r f o r å o v e r l e v e r e l å s o g n ø k l e r t i l s t y r e l e d e r f o r å f å i g j e n de p o s i t um et. D e r s om l ås o g n øk l e r f o r s v i n n e r, e r d e t n y e i e r s om m å t a d e n øk o n om i s k e be l a s t n i n g e n, o g d et b l i r s væ r t d y r t f o r d e n e n k e l t e. Å s k af f e n y l ås m e d 2 n øk l e r o g n y nø k k e l i n n t i l v a s k e r i e t k o s t e r p t. k r , -. T a d e r f o r g o d t v a r e p å l ås o g n ø k l e r. D et e r i k k e l u r t å h a b e g g e n ø k l e n e t i l l å s e n p å s am m e k n i p p e.

7 7 S a m b o B o l i g s a m e i e M y n t a p p a r a t e n e t i l a l l e t ø r k e r om bl e j u s t e r t s l i k a t 1 k r o n e v a r e r i 4 0 m i n u t t e r i F o r b r u k e t v i s e r a t d e t t e e r f o r r i m el i g, o g s t y r e t v u r d e r e r å øk e p r i s e n. N æ rm e r e b es k j e d o m d e t t e k om m e r i a v i s e n o g s om o p p s l a g i v a s k e r i e n e. V e d f e i l i v a s k e r i e n e m å s t y r e l e d e r e l l e r e n a n n e n i s t y r e t k o nt a k t e s s a m m e et t e rm i d d a g s om f e i l e n e r o p p d a g e t. S TO R E V E D LI K E H O L DS AR B E I D E R O v e r s i k t o v e r r e h a b i l i t e r i n g o g v e d l i k e h o l d s a r b e i d e r d e s i s t e å r e n e : : N y e s t o r e b a l k o n g e r o g r e h a b i l i t e r i n g a v f a s a d e r : N y e v i n d u e r s a t t i n n h o s m a n g e m e d s t ø t t e f r a S t a t e n s v e g v e s e n : I n n g l a s s i n g a v n y e b a l k o n g e r P a n e l i n g a v g a r a s j e n e M a l i n g a v f a s a d e r o g g a r a s j e r : N e d l ø p s y s t em e t g j e n n om b a l k o n ge n e b l e e n d r e t R e h a b i l i t e r i n g o g o p p u s s i n g a v v a k t m e s t e r l e i l i g h e t e n : Full rehabilit e r i n g a v f y r i n gs a n l e g ge t F e l l i n g a v e n r e k k e s t o r e t r æ r T a k r e n n e r o g n e d l ø ps r ø r p å r e k k eh u s e t : S a l g a v v a k t m e s t e r l e i l i g h e t e n N y e o l j e t a n k e r S t o p p e k r a n e r p å r ø r e n e i k j e l l e r n e b l e s k i f t e t ut : V e n t i l a s j o n s h e t t e n e p å t ak e n e e r s k i f t e t u t N y t t d ø r c a l l i n g s y s t e m N y t t d i g i t a l t T V -n e t t o g i nt e r n e t t m ul i g h e t : I n g e n s t o r e v e d l i k e h o l d s a r b e i d e r er u t f ø rt V e d l i k e h ol d s pl a n f o r d e næ r m es t e å r e n e : M a l e f a s a d e n e N y e u t g a n g s d ø r e r o g o p p g a n g s v i n d u e r R e h a b i l i t e r e t a k e n e P u s s e o p p f y r p i p a F o r e s t å t i l b u d o m s k i f t i n g a v r a d i a t o r e n e B e p l a n t e s k r å n i n g e n f o r a n B K 6 N y e g a r a s j e t a k K I L D E S O R T E R I N G F o r s ø p l i n g e r b l i t t e t s t o r t p r o b l em i S am b o b o l i gs am e i e f o r d i s am e i e r e o g a n d r e p l a s s e r e r g a m l e m ø b l e r, b i l b a t t e r i e r, v i d e o s p i l l e r e o g a n n e t s k r o t, p ap p o g p a p i r i o g u t e n f o r s ø p p e l c o n t a i n e r n e. D e t t e e r F O R B U D T. C o n t a i n e r e f o r p a p i r i n ns am l i n g b l e s at t u t i s ø p p e l s k u r e n e hø s t e n D e t v i s t e s e g f o rt a t k a p a s i t e t e n v a r f o r l i t e n, n o e s o m m e d f ø r t e a t p a p i r o g p a p p bl e s a t t p å u t s i d e n a v p a p i r c o n t a i n e r e. F o r å u n n g å d et t e p r o b l em e t b l e s ø p p e l s k u r e n e v e d B K 2, B K 4 o g B K 6 u t v i d e t i E t t e r ut v i d e l s e n e e r d e t n å t o s t o r e p a p i r c o nt a i n e r e i hv e r t a v s k u r e n e. D e t a n t a l l e t c o n t a i n e r e v i h a r n å, s k a l v æ r e t i l s t r e k k e l i g. S am e i e r n e er a n s v a r l i g e f o r å p r e s s e s ø p p e l p os e n e n e d s l i k a t l o k k e n e a l d r i s t å r å p n e.

8 8 S a m b o B o l i g s a m e i e TR I V S E L O G V E D LI K E H O L D ut e o g i n n e S am e i e t h a r t o l ek e om r å d e r, et t ne d e n f o r r e k k e h us e t o g et t m e l l om B K 4 o g B K 6. O m r å d e n e e r d å r l i g ut r u s t e t, o g d et e r n e ds a t t e n å rs m ø t e v a l g t k om i t é s om s k a l k om m e m e d f o r s l a g t i l u t b e d r i n g e r. D e t e r b e v i l g e t k r , - t i l r e h a b i l i t e r i n g a v s am ei e t s l e k e om r å d e r. K om i t é e ns a r b e i d e r i k k e s l u t t f ø rt N o e n s am e i e r e o g d e r e s g j e s t e r ov e r h o l d e r i k k e p a r k e r i n g s b es t em m e l s e n e p å v å r e o m r å d e r. T i l i r r i t as j o n f o r m a n g e pa r k e r e s d et u t e nf o r s o v e v æ r e l s es v i n d u e r o g p å i k k e o p p m e rk e d e p l as s e r. V i b e r a l l e om å h j el p e t i l m e d at r e g l e n e o v e r h o l d e s v e d å n o t e r e b i l n u m r e n e t i l d e m s o m b r y t e r r e g l e n e o g l e v e r e v i d e r e t i l s t y r e t. S t y r e t h a r v e d t a t t a t h v e r o p p g a n g o g h v e r e n k e l t i r e k k e h u s et k a n k j ø p e i n n p l a nt e r f o r p l a s s e r i n g u t e n f o r i n n g a n g s p a r t i et. E n p e rs o n f r a h v e r o p p g a n g o g hv e r s am e i e r i r e k k e h us e t k a n k o n t ak t e s t y r e t v/ U n n i E c k h a r d t o g f å r e f u n d e r t u t l e g g t i l i n nk j ø p a v p l a n t e r f o r et b es t em t b e l ø p v e d å l e v e r e g y l d i g k v i t t e r i n g f o r i n n k j ø pe t. D et p y n t e r o p p m e d b l om s t e r v e d i n n g a n g s p a r t i e ne. B e l ø p e n e b l e j us t e rt e t t e r å r em ø t e t i t i l k r , - p r. o p p g a n g o g k r. 5 0, - p r. r ek k e h us l e i l i g h et. V i s y n e s o g s å d e t g j ø r b om i l j ø et be d r e o g t r i v e l i g e r e n å r s am e i e r n e p y n t e r o p p g a n g s v e g g e n m e d p l a n t e r o g b i l d e r. M e n s k ot ø y o g a n n e t s k r ot s k a l f j e r n e s. D e t m å v æ r e k l a r p a s s a s j e f o r s yk e b å r e r og m ø b e l t r a n s p o r t t i l l e i l i g h e t e n e. F r a b l e e t b y r å a n s at t f o r å t a t r a p p e v a s k. V i h a r e n m e g et bi l l i g l ø s n i n g s om s t y r e t e r f o r n ø y d m e d. D e s om i k k e e r f o r n ø y d, k a n v a s k e l i t t s el v i t i l l e g g. V as k e n b l i r b e d r e h v i s a l l e f j e r n e r m a t t e n e s i ne h v e r m a n d a g m o r g e n. O g s å p å å r s m ø t e t i b l e d e t d a n n e t é n f e s t k o m i t é s o m f i k k o p p ga v e å a r r a n g e r e e n g r i l l f e s t f o r b e b o e r n e. R es u l t at e t v a r e n m e g e t v e l l y k k e t f es t. S t y r e t ø n s k e r å t ak k e f es t k om i t e en s r e p r e s e n t a nt e r f o r e n m e g et v e l l y k k et f e s t. D U G N A D E R E n f r a h v e r l e i l i g h e t m å d e l t a i d u g n a d s a r b e i d h v e r v å r, e l l e rs m å d e t b e t a l es e t b e l ø p p å k r , -. S t y r e t k a n g i di s p e ns a s j o n n å r s æ r l i g e g r u n n e r t i l s i e r d e t. G j e l d e n d e d u g n a d s r e g l e r b l e v e d t a t t p å å r s m ø t et i B e l ø p e t f o r i k k e å m ø t e p å d u g n a d e n, u t e n g y l d i g g r u n n, b l e h e v e t f r a k r , - t i l k r , - p å å r s m øt e t i R u s k e n -a k s j o n e n v å r e n S v æ r t m a n g e d e l t ok p å d u g n a d e n 2 8. o g 2 9. a p r i l A l l e d e f r em m ø t t e l a n e d e n s t o r i n n s a t s, o g d e t m es t e a v d e t p l a n l a g t e a r b e i d e t b l e u t f ø r t. D e t b l e på f o r h å n d s l å t t o p p l i s t e r o v e r n ø d v e n d i g a r b e i d. H o v e d d u g n a d e n v a r 2 8. a p r i l, m e n o g s å 2 9. a p r i l v a r d et f l e r e s om m øt t e o p p i g j e n f o r å f u l l f ø r e j o b b e n. E n v i k t i g j o b b s om b l e u t f ør t, v a r v a s k i n g o g s p y l i n g a v s ø p p e l c o n t a i n e r n e. 5 0 s am ei e r e v a r r e p r e s e n t e r t p å du g n a d e n e l l e r f i k k s æ rs k i l t e o p p g a v e r a n d r e d a g e r. 1 7 s am ei e r e v a r f r i t a t t f o r d u g n a d s d e l t a k e l s e p. g. a. b l a nt a n n e t a l d e r o g h e l s e. 1 9 s am ei e r e h a r b e t a l t k r , - f o r i k k e å h a m ø t t p å d u g n a d e n. D e t b l e k j ø pt i n n b o l l e r s om g i k k m e d d e n f ø r s t e d a g e n. B r u s b l e s e r v e r t b e g g e d a g e n e. D e t b l e k a s t e t m y e r u s k og r o t o g g am l e m ø b l e r f r a k j e l l e r n e. A l l e k j e l l e r g a n g e n e o g v e g g e r o g v i n d u e r i o p p g a n g e n e b l e d e l v i s v a s k e t. D et b l e f j e r n e t g r e i n e r, l ø v o g g a m l e j u l et r æ r m. m.

9 9 S a m b o B o l i g s a m e i e I N F O RM AS J O N S AV I S E N I j u n i i s t a r t e t s t y r e t o p p m e d å u t g i e t i n f o r m a s j o n s s k r i v s om k o m m e r u t m e d u j e v n e m el l om r om. H e ns i k t e n e r å i n f or m e r e om ak t u e l l e s ak e r, o g d et s k a l g i s am e i e r n e m ul i g h e t t i l å l e v e r e i n n l e g g d e m e n e r k a n h a a l l m e n n i n t e r es s e. De t h a r a l d r i n o e n g j o r t, m e n v i h a r i k k e g i t t o p p h å p e t. I b l e i n f o rm as j o ns a v i s e n d e l t u t 5 g a n g e r. I h a r d e n h i t t i l k o m m e t u t 1 g a n g. M å l e t e r å s e n d e d e n u t t i l s å m a n g e s o m m u l i g p å e -p os t. F R Y S E B O K S - F R Y S E S K AP I d e n e n e a v h v e r l e i l i g h e t s k j e l l e r b o d e r e r d e t m o n t e r t e t s t ø p s e l f o r k o n t a k t t i l f r y s e b o k s. S t r øm u t g i f t e r p e r f r y s e b ok s e r f as t s a t t t i l k r , - p e r å r. I v a r d e t 1 2 b e b o e r e s om b e n y t t e t s e g a v d et t e t i l b u d et. F ø r v i s e n d e r u t r e g n i n g e r t i l d em s om h a r f r y s e b ok s, c a. ok t o b e r / n ov e m b e r m å n e d, s e n d e r v i e t s p ø r r e s k j e m a h v o r v i b e r a l l e s om h a r f r ys e b o k s i k j e l l e r e n b ek r e f t e d e t t e. F o r å u n n g å m i s f o r s t å e l s e r o g ek s t r a a r b e i d m e d i n nk r e v i n g e n a v l e i en, v i l v i s t e r k t a n m o d e a l l e s om h a r f r y s e b o k s i k j e l l e r e n om å s v a r e p å d e n t i l s e n dt e s l i p p e n n å r d e n k om m e r i ok t o b e r. N Ø K L E R TI L Y TTE R D Ø R E N E V e d u t f l y t t i n g f r a s am e i e t s k a l a l l e l e i l i g h e t e n s n øk l e r l e v e r e s t i l d e n s o m o v e r t a r l e i l i g h e t e n. E v e n t u e l l e v a s k e r i n øk l e r s k a l l e v e r e s s t y r e t s l e d e r m o t t i l b a k e b e t a l i n g a v d e p o s i t um. A l l e n øk l e r t i l g a r as j e n s k a l l e v e r e s n y l e i e r, o g n øk l e r t i l m ot o r v a r m e r s k a l l e v e r e s t i l s t y r e t. D e r s om d e t e r b e h o v f o r n y e / e k s t r a n ø k l e r t i l y t t e r d ø r e n e m å d i s s e be s t i l l e s g j e n n om s t y r e t. D e t t e g j ø r e s e t t e r f a s t e s y s t e m - o g n øk k e l n um m e r. N y e n øk l er k om m e r i o p p k r a v o g m å b e t a l e s a v s e k s j o n s e i e r. D e t e r ø ns k e l i g at a l l e t a r g o d t v a r e p å n ø k l e n e s i n e. D et g i r t r y g g h e t f o r a t i n g e n u v e d k om m e n d e f å r a d g a n g. S t y r e t h a r f o r e t at t 1 1 n øk k el b e s t i l l i n g e r s i d e n i f j o r. P O S TK AS S E O G R I N GE K L O K KE S K I L T S a m e i e t h a r e g e n l o g o f o r n a v n e s k i l t p å p o s t k a s s e n e o g u t v e n d i g e r i n g e k l o k k e r. S k i l t e n e g i r e t f ø rs t e i n n t r yk k a v s am e i e t s s t a n d a r d, o g v i b e r d e r f o r a l l e om å h o l d e d i s s e i o r d e n. B e h o v f o r r i n g ek l o k k es k i l t m e l d es t i l s t y r e l e d e r s om m o nt e r e r n y e v e d b e h o v. B e s t i l l i n g a v n y e, e l l e r e n d r i n g a v n a v n e s k i l t p å p os t k as s e n e, k a n g j ø r e s t i l v å r d ø r c a l l i n g l e v e r a n d ø r : D A T A -C A L L P o s t b o k s 5 3, F o r n e b u T e l e f o n : T e l e f a x : E-post: f i r m a p o s d a t a c a l l. n o K l i s t r e l a p p e r p å r i n g e k l o k k e n e o g po s t k a s s e n e e r i k k e t i l l a t t og v i l bl i f j e r n e t. V i b e r o g s å om a t s am e i e r e h a r na v n e s k i l t m e d m i n i m um et t e r n a v n p å e n t r é d ø r e n e.

10 1 0 S a m b o B o l i g s a m e i e F R I S Ø RS AL O N G E N D e t e r P u i K w a n N g s o m l e i e r f r i s ø r s a l o n g e n. H u n h a r e n l ø p e n d e k o n t r a k t s o m g j e l d e r t i l d e n b l i r s a g t o p p a v e n a v p a r t e n e. H u n ø ns k e r f o rt s at t å l e i e h o s o s s, o g d e t e r v i f o r n ø y d m e d. L e i e n e r k r , - pr. m n d. f r a G AR AS J E AN L E G G O G P AR K E R I N G S P L AS S E R S i d e n f o r r i g e å r s m ø t e i a p r i l h a r 3 s a m e i e r e f å t t t i l d e l t g a r a s j e og 4 s am e i e r e h a r f å t t f as t p a r k e r i n gs p l a s s. V i h a r i n g e n g a r a s j e r s om e r f r em l e i d. P å v e n t e l i s t e n f o r g a r as j e o g p a r k e r i n g s p l a s s e r s t å r d et p e r h h v. 1 7 o g 2 s t y k k e r. S e v e d l a g t e l i s t e r o v e r i n ne h a v e r e a v g a r a s j e r o g p a r k e r i n g s p l a s s e r s am t t i l h ø r e n d e v e n t e l i s t e r. V e d t i l d e l i n g a v g a r a s j e r / p a rk e r i n g s p l as s e r b l i r d e s om l e i e r ut s i n e l e i l i g h e t e r p r i o r i t e r t b ak d em s om bo r i s am e i e t. D e rs om n o e n o p p d a g e r f e i l v e d l i s t e n e, v e n n l i g s t m e l d f r a t i l s t y r e t s å s n a r t s om m u l i g. G a r a s j e i n n s k u d d e t, g j e l d en d e f. o. m t. o. m e r i n d e k s r e g ul e r t t i l k r , - R E G I S T R E R I N G S S K J E M A V E D U T L E I E A l l e s om l e i e r ut s i n l e i l i g h et, s k a l i f ø l g e s am e i e r l o v e n g i s t y r e t i nf o r m as j o n i t r å d m e d s k j e m a e t s o m f ø l g e r m e d å r s m e l d i n g e n. D e r s om o p p l y s n i n g e r i k k e g i s, o p p h ø r e r i n f o rm a s j o n t i l e i e r n e. S t y r e t h a r of t e m a n g l e n d e o v e r s i k t o v e r h v em s om b o r i l e i l i g h e t e n e i s am e i et. D et m e d f ø re r p r o b l e m e r i f o r b i n d e l s e m e d ut s e n d i n g e r o g i n f o rm a s j o n t i l s am e i e r n e. R E G N S K A P E T F O R S t y r e t m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t g i r e t r e t t v i s e n d e b i l d e a v s am e i et s e i e n d e l e r o g g j e l d, f i n a n s i e l l e s t i l l i n g o g r e s u l t a t. I nf o rm as j o n om s am ei e t s f o r v e n t e d e øk o n om i s k e u t v i k l i n g e r om t a l t i å r s b e r e t n i n g e ns p u nk t er om k o s t n a d s ut v i k l i n g o g b u ds j e t t f o r År s r e g n s k a p e t f o r e r s at t o pp u n d e r f o r u t s e t n i n g a v f o r t s a t t d r i f t. D et b ek r e f t es h e r v e d a t f o r u t s e t n i n g e n om f o r t s at t d r i f t e r t i l s t e d e. R E S U L T AT Å r e t s r e s u l t a t p å k r , - s om f r em k om m e r i r es u l t at r e g n s k a p et f o r e s l å s o v e r f ø r t t i l e g e nk a p i t a l. I N N T E K T E R D r i f t s i n n t e k t e n e i v a r t i l s a m m e n k r , - m ot b u ds j e t t e r t m e d k r , -,. K O S T N A D E R D r i f t s k o s t n a d e n e i v a r p å k r , - m ot b u ds j e t t e r t m e d k r , -. F y r i n g s k os t n a d e r b l e b u d s j et t e rt m e d k r , -, m e n s r e g n s k a p e t v i s e r k r , -. Ø v r i g e u n d e r p o s t e r h a r i k k e v e s e nt l i g e a v v i k m ot b u ds j e t t.

11 1 1 S a m b o B o l i g s a m e i e R e v i s o r s h o n o r a r f o r r e g n s k a p s å re t e r f o r r e v i d e r i n g a v s e l s k ap e t s r e g ns k a p o g f o r m u e s f o r v a l t n i n g. R e v i s j o n s h o n o r a r e t f r e m k o m m e r s o m e g e n p o s t i r e s u l t a t r e g n s k a p e t. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e n k e l t e t a l l e ne i r e g n s k a p e t o g d e n r e g ns k a ps m e s s i g e o v e r s i k t s om f r em k om m e r u n d e r n ot e r t i l r e g ns k a p e t. S t yr e t h a r l a g t f o r t s a t t dr i f t t i l g ru n n f o r a v l eg g e l s e n a v å r s r e gn sk a p e t f o r og f o r e s l å r a t d e t e n d e l i g e o v e r s k ud d e t f ø r e s m o t a n n e n e g e n k a pi ta l. S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d h e n d e l s e r e t t e r s om p å v i r k e r r e gn s k a p et i v e s e n t l i g g r a d. K O S T N A D S U T V I K L I N G R e n t e s a t s e n e i OB O S E i e n d om s f o r v a l t n i n g A S p r. d e n : R e n t e r p å d r i f t s k o n t o : 0, 1 0 % R e n t e r p å s p a r ek o n t o : 4, 6 0 % u n d e r 0, 5 m i l l i o n e r 4, 7 0 % m e l l om 0, 5 m i l l i o n e r o g 2 m i l l i o n e r % o v e r 2 m i l l i o n e r F o r d e l i n g e n a v f e l l es u t g i f t e n e h a r v æ r t s l i k f r a : S A M E I E -B R Ø K A n t a l l A d r e s s e F e l l e s - U t g i f t e r F a s a d e - L å n B a l k o n g - Lå n T r a p p e va s k B K 6, A U, B U K r ,- K r ,- K r ,- K r. 5 2,- K r , B K 2, 4 O T 4 K r ,- K r ,- K r ,- K r. 5 2,- K r , B K 2, 4, 6 O T 4 K r ,- K r ,- K r ,- K r. 5 2,- K r , B K 2, 4 O T 4 K r ,- K r ,- K r ,- K r. 5 2,- K r , O T 2 K r ,- K r , K r ,- = 8 6 F r i s ø r 0 1 B K 2 K r , T r a p p e v a s k u t g i f t e n e v i l ø k e t i l k r. 5 8, - p r. m n d. f r a I t i l l e g g s k a l 3 0 s k a l b e t a l e g a r as j el e i e m e d k r , - o g 1 4 p a r k e r i n gs p l a s s l e i e m e d k r. 4 5, - p r. m n d. V i h a r f r em d e l es s t o r e l å n p å b a l k o n g e r o g f a s a d e r e h a b i l i t e r i n g ( k r. ) s om v i l v æ r e n e d b e t a l t i R e n t e n i v å e t o g l å n ek o s t n a d e n e e r a v h e n g i g a v h v e r a n d r e. J us t e r i n ge r i f o r h o l d t i l d e t t e s k j e r e n t e n f r a e l l e r f r a h v e r t å r i f o r b i n d e l s e m e d ut s t ed i n g a v n y e g i r o e r. M u l i g h e t e n t i l i n n f r i e l s e a v f a s a d e - o g / e l l e r b a l k o n g l å n f o r e g å r v e d å r s s k i f t et. S t y r e t v i l informere om innløsningssummene og kontonummer for innbetaling i vår informasjons - a v i s i g o d t i d f ø r f r i s t e n. D e s om øn s k e r å i n n f r i l å n, m å b e t a l e i n n f as t s a t t b e l ø p t i l f o r e t n i n g s f ø r e r i n o v e m b e r. N y e g i r o e r f o r f e l l e s u t g i f t e r v i l d a k u n n e ut s t e d e s o g g j ø r es g j e l d e n d e f r a P r. d. d. e r d e t 1 4 s a m e i e r e ( 2 n y e d e t s i s t e å r e t ) s o m h a r i n n f r i d d b å d e b a l k o n g - o g f a s a d e l å n o g 1 s am e i e r s om b a r e h a r i n n f r i d d f as a d e l å n e t. G e t

12 1 2 S a m b o B o l i g s a m e i e S T R Ø M P R I S E N E D e n t o t a l e s t r ø m p r i s e n t i l e n f o r b r u k e r b e s t å r a v t r e k om p o n e n t e r : K r a f t p r i s s om d ek k e r k os t n a d e n e v e d å p r o d u s e r e o g s e l g e d e n el e k t r i s k e k r a f t e n u t g j ø r c a. 4 4 % a v t ot a l s t r øm p r i s ( b e t a l es t i l k r a f t l e v e r a n d ø r ). N e t t l e i e f o r t r a n s p o r t a v d e n e l ek t ri s k e k r a f t e n u t g j ø r c a. 2 2 % a v t o t a l s t r ø m p r i s ( b e t a l e s t i l n e t t s e l s k a p e t ). S t a t l i g e a v g i f t e r d vs. f o r b r u k e r a vg i f t, a v g i f t t i l E n e r g i f o n d et o g m e r v e r d i a v g i f t u t g j ø r c a. 3 4 % a v t ot a l s t røm p r i s. S t r ø m p r i s e n i N o r g e v a r i e r e r m e d å r s t i d e n e. N o r m a l t s t i g e r d e n i v i n t e r h a l v å r e t o g r e d u s e r e s i s o m m e r h a l v å r e t. D e t t e o g a n d r e f ak t o r e r s om p å v i r k e r k ra f t p r i s e n e, g j ø r d e t v a n s k e l i g å s p å u t v i k l i n g e n i s t r ø m p r i s e n e F O R S I K R I N G B y g n i n g s f o rs i k r i n g e n øk e r f r a t i l m e d c a. 9, 3 %. D et t e s k yl d e s at i n d ek s e n s om r e f l e k t e r e r p r i s o p p g a n g e n p å h å n dv e r k s t j e n es t e r, h a r øk t t i l s v a r e n d e. D e n n e i n d e k s ø k n i n g e n e r l i k f o r a l l e f o rs i k r i n g s s e l s k a p e r. Ut o v e r d e t t e f o r e t a r f o r s i k r i n g s s e l s k a p e n e i n d i v i d u e l l pr i s j u s t e r i n g m e d b ak g r u n n i s am e i e t s e g e n s k a d es i t u as j o n. K O M M U N A L E A V G I F T E R V a n n - o g a v l ø p s a v g i f t e n ø k e r m e d 3, 5% o g r e n o v a s j o ns a v g i f t e n øk er m e d 4, 6 %. Ø V R I G E K O S T N A D E R N å r d e t g j e l d e r d e ø v r i g e k o s t n a d e n e i b u d s j e t t e t, h a r s t y r e t r e g n e t m e d e n g e n e r e l l p r i s s t i g n i n g. I N N T E K T S - O G K O S T N A D S O V E R S L AG F O R Å R ( B u d s j e t t ) S t y r e t h a r s at t o p p e n o v e r s i k t o v er f o r v e n t e d e i n n t ek t e r o g k o s t n a d e r i T a l l e n e e r v i s t s o m e g e n k o l o n n e v e d s i d e n a v r e s u l t a t r e g n s k a p e t. ( B u d s j e t t ) O v e r s i k t e n g i r et f o r v e n t e t d r i f t s r e s u l t a t p å k r , -, o g et f o r v e n t e t å r s r e s u l t e t e t t e r f i n a n s i n n t e k t e r - o g k o s t n a d e r p å k r , - F o r v e n t e d e a v d r a g p å s am e i et s l ån e r p å k r , - f o r I o v e r s i k t e n e r d e t t at t h e n s y n t i l de f o r h o l d s om e r n e v n t f o r a n. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e n k e l t e t a l l e ne i o v e r s i k t e n. O s l o, S t y r e t f o r S a m b o B o l i g s a m e i e U n n i E c k h a r d t / s / Johnny Ademaj / s / Erik Furuseth / s /

13 1 3 S a m b o B o l i g s a m e i e

14 1 4 S a m b o B o l i g s a m e i e R E S U L T AT R E G N S K AP R e g n s k a p R e g n s k a p B u d s j e t t B u d s j e t t D r i f t s i n n t e k t e r F e l l e s u t g i f t e r k r k r k r k r R e f u s j o n g a r a s j e r e g n s k a p k r k r k r k r L e i e i n n t e k t e r k r k r k r k r Kabel-T V k r k r - k r k r C a l l i n g k r k r - k r k r - T r a p p e v a s k k r k r k r k r P u r r e g e b y r o g d u g n a d N o t e 4 k r k r k r k r A n d r e i n n t e k t e r / a n d e l o v e r s k u d d G j e n s i d i g e k r k r k r - k r - V a s k e r i e p e n g e r k r k r k r k r K j ø l e - o g f r y s e a n l e g g k r k r k r k r S u m d r i f t s i n n t e k t e r k r k r k r k r D r i f t s k o s t n a d e r V a k t m e s t e r t j e n e s t e k r k r k r k r S t y r e h o n o r a r k r k r k r k r A r b e i ds g i v e r av g i f t k r k r k r k r Strøm gårdslys/v askeri k r k r k r k r F y r i n g s k o s t n a d e r N o t e 5 k r k r k r k r G å r d s u t s t y r k r k r k r k r V e d l i k e h o l d b y g n i n g e r N o t e 6 k r k r k r k r Vedlikehold v askeri k r k r k r k r V e d l i k e h o l d f y r i n g s a n l e g g k r k r - k r k r V e d l i k e h o l d u t e a n l e g g N o t e 7 k r k r k r k r V e d l i k e h o l d m a s k i n k r k r - k r k r G e b y r T V -a n l e g g k r k r k r k r R e v i s j o n k r k r k r k r Forretningsførsel k r k r k r k r T r a p p e v a s k k r k r k r k r G r e s s k l i p p i n g k r k r k r k r S n ø b r ø y t i n g k r k r k r k r D i v e r s e k o s t n a d e r N o t e 8 k r k r k r k r F o r s i k r i n g k r k r k r k r K o m m u n a l e a v g i f t e r k r k r k r k r S u m d r i f t s k o s t n a d e r k r k r k r k r D r i f t s r e s u l t a t k r k r k r - k r F i n a n s i n n t e k t e r - o g k o s t n a d e r R e n t e i n n t e k t e r k r k r k r k r - R e n t e u t g i f t e r k r k r k r k r N e t t o f i n a n s p o s t e r k r k r k r k r B a l k o n g i n n b e t k r k r k r k r F a s a d e i n n b e t k r k r k r k r K o n t a n t i n n b e t a l i n g e r l å n k r k r - k r - k r - R e s u l t a t f ø r e k s t r a o r d. p o s t e r k r k r k r k r U t b e t a li n g f r a sa lg v a kt m e st e r le i li g h e t k r - k r k r - k r - R e s u l t a t k r k r som st yr et f or esl år f ørt m ot annen egenk apit al I n f o : A v d r a g k r k r k r k r E k s t r a o r d i n æ r e a v d r a g k r k r -

15 1 5 S a m b o B o l i g s a m e i e B AL AN S E E i e n d e l e r A n l e g g s m i d l e r G a r a s j e / p a r k e r i n g s h u s K r k r S u m a n l e g g s m i d l e r K r k r O ml ø p s m i d l e r Kasse K r k r B a n k i n n s k u d d N o t e 1 K r k r V e d l i k e h o l d s f o n d, b a n k N o t e 2 K r k r M e l l o m r e g n i n g l å n K r - k r D e b i t o r e r K r k r F o r s k u d d G e t K r k r R e s t a n s e f e l l e s u t g i f t e r K r k r S u m o m l ø p s m i d l e r K r k r S u m e i e n d e l e r : K r k r G j e l d o g e g e n k a p i t a l : V e d l i k e h o l d s f o n d N o t e 2 K r k r Annen egenkapital K r k r S u m e g en k a p i t al K r k r G a r a s j e i n n s k u d d ( 3 0 x k r ) K r k r L a n g s i k t i g g j e l d L å n N o r d e a N o t e 3 K r k r S u m l a n g s i k t i g g j e l d K r k r K o r t s i k t i g g j e l d K r e d i t o r e r K r k r D e p o s i t u m v a s k e r i l å s e r K r k r F o r s k u d d f e l l e s u t g i f t e r K r k r M e l lo m r e g n i n g g ar a sj e la g e t K r k r A v s a t t s t y r e h o n o r a r e r K r k r A v sa t t ar b ei d s gi v er av gi f t K r k r S k y l d i g s k a t t e t r e k k K r k r S k y ld i g a r b ei d s gi v er av gi f t K r k r S k y l d i g f e r i e p e n g e r K r k r S u m k o r t s i k t i g g j e l d K r k r S u m g j el d o g e g e n k a pi t a l K r k r O s lo, U n ni E c k h ar d t E r i k F ur u s et h / s/ S t yr e le d e r / s/ J o h n n y A d e m aj / s /

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R M E D B U D S J E T T F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R M E D B U D S J E T T F O R S a m e i e t E d v a r d G r i e g s V e i 3-5 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t E d v a r d G r i e g s V e i 3-5, a v h o l d e s t o r s d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i K o l b ot n To r g B s, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 i K o l b e n. D e t v i l a v h o

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t T o n s e n h a g e n 1 1, a v h o l d e s t o r s d ag 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å T o ns e n

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0 i a u d i t o r i um 1, P

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L y s e T e r r a s s e B s, a v h o l d e s o n s d a g 1 6. 0 3. 20 1 1, k l. 1 8 : 0 0 p

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s t i rs d a g 8. m a rs 2 0 1 1, k l. 1 8 0 0 p å L

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E Side 1 av 20 Sameiet S a g av e i e n 1 3 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S A M E I E T S A G A V E I E N 1 3 a v h o l d e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø v r e K r i n g s j å B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Ø v r e K r i n g s j å B

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i, a v h o l d e s t o r s d a g 2 6. 0 3. 20 0 9, k l. 1 8 : 0 0 p å L y s e j o r d e t s k o l e, V æ k e r ø v e i e n 1

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A S Th e r e s e s g 4 4 / L. G u n d e r s e n s gt 6, a v h o l d e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t T o n s e n h a g e n 1 1, a v h o l d e s t o r s d ag 2 6. m a rs 2 0 0 9, k l. 1 8 : 0 0 p å T o ns e n h a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i U l l e r n P a r k B o r et

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 i V as

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G r e f s e n s e t e r e n B o l i gs am e i e, a v h o l d es m a nd a g 2 2. m a rs 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 i F ol k et

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t G r e g e r s G r am s V e i, a v h o l d e s t i r s d a g 9. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å B

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t K i r k e v e i e n 1 1 0, a v h o l d e s m a n d a g 2 0. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 0 0 i V es t r e A k e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e U l l e r n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 p å L i l l e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 8. m ar s 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø s t e r d a l s g t 4-6 B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i H e l g es e n s g at e 8 2 / 8 4 A S a v h o l d e s m a nd a g 2 6. a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 K i r k e v e i e n 1 1 2 B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i K i rk e v e i e n 1 1

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g en e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g en e r a l f o r s a m l i n g 1 U t s i k t s t o p p e n B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g en e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i U t s i k t s t o p p

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i n g o g r e g ns

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U e l a n d s ga t e 6 1 S am e i e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å S t. H a n s h

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L y s e T e r r a s s e B s, a v h o l d e s t o r s d a g 2 5. 0 3. 20 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å B j ø r n s l et t a s k o

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 A / L I l a K v a r t a l V B L I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A / L I l a K v a r t a l V B L, a v

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø s t e r l i B o l i g s e l s k a p A S I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Øs t e r l i B o l i g s e

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i F o r n e b u k o l l e n B o l i g s am ei e, a v h o l d e s t o r s da g 2 3. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 : 0 0 p å S A

Detaljer

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s /

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s / 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s T i rs da g 3 1. 0

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 1 L o m m e d a l s t u n e t S a m e i e I n n k a l l i r t s n a m g e i e r m ø t i e 2 0 l 1 1 o r d i n æ O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L om m e d al s t u n et S am e i e, a v h o l d e s

Detaljer

Sk ie n ko mm une. R EG UL E R I N GS B ES T E MM E L SER T I L D eta ljr e gu l e ri n g

Sk ie n ko mm une. R EG UL E R I N GS B ES T E MM E L SER T I L D eta ljr e gu l e ri n g R EG UL E R I N GS B ES T E MM E L SER T I L D eta ljr e gu l e ri n g K j ø r b ekk d a l en 12 D 220 / 211 m. fl R e g u l e r i n g s be s te mm e ls e r sist date r t 27.09.17. P l an k a r t sist

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 3 1. m a rs 2 0 0 9, kl. 18.30 i Langerud Sykehjem.

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 12. m a i 2 0 0 9, k l. 1 8 3

Detaljer

F r o d e E r i k s e n/ s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / R o a r L a u r i t z e n / s /

F r o d e E r i k s e n/ s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / R o a r L a u r i t z e n / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i F j e l l hu s h a u g e n B o l i g s e l s k a p A / S a v h o l d e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i H e r r e g å r d s t e r r a s s e n S am e i e a v h o l d e s T o r s d a g 2 5. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 i. Ljan 0 0 menighetshus,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3.

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3. I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 4. a p r i l 2 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

G r y R o g s t a d / s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / V i b e k e B e r t el s e n/ s /

G r y R o g s t a d / s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / V i b e k e B e r t el s e n/ s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i F j e l l hu s h a u g e n B o l i g s e l s k a p A / S, a v h o l d e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i T h o n b y g g e t S am e i e, a v h o l d e s t o r s d a g 2 2. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8 :0 0 i P i l e s t r e d e t 3 5,

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 U l l e r n p a r B k o e l n i g s a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n p a r k e n B o l i g s am e i e,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer