K j æ r e b e b o e r!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "K j æ r e b e b o e r!"

Transkript

1 K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o g r e g ns k a p f o r V i ø ns k e r d e g v e l k om m e n t i l g e n er a l f o r s am l i n g T o r s d a g d e n 1 9. m a i k l i S m i a Dette er muligheten du har til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal f o r v a l t e d i t t b om i l j ø i d e t k om m e n de å r e t. S t y r e t h a r l a g t m y e a r b e i d i å g j ø r e å r s b e r e t n i n g e n o g r e g n s k a p e t s å k om p l et t o g f o r s t å e l i g s om m u l i g. V å r t ø n s k e er d e r f o r a t d u l es e r n ø y e i g j e n n om h e f t e t o g v i s e r d i n i n t e r e s s e f o r b o r e t t s l a g e t v e d å m ø t e o p p p å g e n e r a l f o r s am l i n g e n. H v e m k a n d e l t a p å g e n e r a l f o r s am l i n g e n? A l l e a n d e l s e i e r e h a r r e t t t i l å v æ r e m e d i g e n e r a l f o r s a m l i n g e n m e d f o r s l a g -, t a l e - o g s t em m e r et t. Det er kun èn stemme pr. andel A n d e l s e i e r e ns ek t ef e l l e, s am b o e r e l l e r e t a n n et m e dl em a v a n d e l s e i e r e n s h u s s t a n d h a r r e t t t i l å v æ r e t i l s t e de o g t i l å u t t al e s e g. S t y r em e d l em m e r, f o r r e t n i n gs f ø r e r o g l e i e r a v b o l i g i b o r e t t s l a g e t h a r r e t t t i l å være til stede i generalforsam lingen og til å u t t al e s e g. E n a n d e l s e i e r k a n m ø t e m e d f u l l m e k t i g. I n g e n k a n v æ r e f u l l m e k t i g f or m e r e n n é n a n d e l s e i e r, m e n d e r f l e r e ei e r en a n d e l s am m e n, k a n d e h a s am m e f u l l m ek t i g. E n f u l l m a k t k a n t r e k k e s t i l b ak e n å r s om h e l s t. E n a n d e l s e i e r k a n t a m e d e n r å d g i v e r t i l g e n e r a l f o rs am l i n g e n. R å d g i v e r e n h a r b a r e r e t t t i l å u t t a l e s e g d e rs om g en e r a l f o r s am l i n g e n t i l l a t e r d et.

2 I n n k a l l i n g t i l g e n e r a l f o r s a m l i n g O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i S m e d s t u a B o r e t t s l a g a v h o l d e s To r s d a g 1 9. m ai kl i S m i a. T I L B E H AN D L I N G F O R E L I G G E R : 1. K O N S T I T U E R I N G A ) V a l g a v m ø t e l e d e r B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g a v r e f e r e n t o g t o a n d e l s e i e r e t i l å u n d e r s k r i v e p r o t o k o l l e n D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n 2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r B ) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. G O D TG J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) A n d r e g o d t g j ø r e l s e r 4. I N N K O M N E F O R S L A G A ) Forslag om monterin g a v m å l e r e i k j e l l e r 5. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v l e d e r f o r 1 å r B ) V a l g a v 2 s t y r em e d l em m e r f o r 2 å r C ) V a l g a v 1 s t y r e m e d l e m f o r 1 å r D ) V a l g a v 2 v a r a m e d l e m m e r f o r 1 å r E ) V a l g a v v a l g k o m i t é f o r 1 å r F) Valg av 1 delegert(e) m ed vara til OBOS g e n e r a l f o r s a m l i n g f o r 1 å r G ) V a l g a v 2 m e d l em m e r t i l t r a f i k k u t va l g e t H ) V a l g a v v e l f e r d s u t v a l g O s l o, 2 9. m a r s S t y r e t i S m e d s t u a B o r e t t s l a g May -Britt Prestøy / s / Ghulam Sarwar / s / Bjørn Evald Eriksen / s / L a i l a H o l a n d / s / N i n a H u n g n es / s /

3 S i d e 3 S m e d s t u a B o r e t t s l a g Å R S B E R E T N I N G F O R T I L L I T S V A L G T E S i d e n f o r r i g e o r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g h a r b o r e t t s l a g e t s t i l l i t s v a l g t e v æ r t : S T Y R E T L e d e r M a y -B r i t t P r e s t ø y K r i s t o f f e r R o b i n s v e i 8 N e s t l e d e r G h u l a m S a r w a r K r i s t o f f e r R o b i n s v e i 4 0 S t y r e m e d l e m B j ø r n E v a l d E r i k s e n K r i s t o f f e r R o b i n s v e i 6 2 S t y r e m e d l e m L a i l a H o l a n d K r i s t o f f e r R o b i n s v e i 4 0 S t y r e m e d l e m T e r j e B e r g i t o n R y d e n g K r i s t o f f e r R o b i n s v e i 5 2 V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T N i n a H u n g n e s K r i s t o f f e r R o b i n s v e i 5 4 S a r a Z e r e z g h i T e c l e m a r i a m K r i s t o f f e r R o b i n s v e i 4 2 T e r j e B e r g i t o n R y d e n g t r a k k s e g f r a s t y r e t h ø s t e n o g N i n a H u n g n e s h a r f u n g e r t s om s t y r em e d l em e t t e r d e t. D E L E G E R T T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G E N I O B O S D e l e g e r t O B O S g e n e r a l f o r s a m l i n g M a y -B r i t t P r e s t ø y K r i s t o f f e r R o b i n s v e i 8 V a r a d e l e g e r t O B O S g e n e r a l f o r s a m l i n g G h u l a m S a r w a r K r i s t o f f e r R o b i n s v e i 4 0 V A L G K O M I T E E N K a m r a n Z u l f i q a r H u s s a i n K r i s t o f f e r R o b i n s v e i 5 8 K a l e e m H u s s a i n K r i s t o f f e r R o b i n s v e i 4 6 V E L F E R D S U T V A L G N i n a H u n g n e s K r i s t o f f e r R o b i n s v e i 5 4 R a g n a r N æ s s S t å l f j æ r a 3 2 C A l p h o n s u s M a t h e u s K r i s t o f f e r R o b i n s v e i 2 4 C a t h r i n e H u n g n e s K r i s t o f f e r R o b i n s v e i 5 4 T R A F I K K U T V A L G E T E r n a Ø v e r l a n d K r i s t o f f e r R o b i n s v e i 1 8 A n n e L i s e O p s e t h m y r e n K r i s t o f f e r R o b i n s v e i 6 F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N F o r r e t n i n g s f ø r s e l e n e r u t f ø r t a v OB O S i h e n h o l d t i l k o n t r a k t. B o r et t s l a g e t h a r o r d i n æ r f o r r e t n i n g s f ø r e r k o n t r ak t. A u t o r i s e r t r e g ns k a ps f ø r e r ( o p p d r ag s a n s v a r l i g ) e r r e g ns k a ps s j e f E g i l H a v r e, O B OS. B o r e t t s l a g e t s r e v i s o r e r P r i c e wa t e r h o u s e C o o p e r s A S.

4 S i d e 4 S m e d s t u a B o r e t t s l a g G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M B O R E T T S L A G E T Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjons - n u m m e r , l i g g e r i b y d e l 1 1 S t o v n e r i Os l o k om m u n e o g ha r a d r e s s e: K r i s t o f f e r R o b i n s V e i B o r e t t s l a g e t b e s t å r a v a n d e l s l e i l i g h e t e r. I t i l l e g g k om m e r 1 t j e n e s t e l e i l i g h e t. T o m t e n, k j ø p t i e r p å m 2. E i e n d o m m e n h a r f ø l g e n d e g å r d s - o g b r u k s n u m m e r : g n r , b n r. 4 0 F ø r s t e i n n f l y t t i n g s k j e d d e i B o r e t t s l a g e r e t s am v i rk e f o r e t ak s o m h a r t i l f o rm å l å g i a n d e l s e i e r n e b r u k s r e t t t i l e g e n b o l i g i f o r e t a k e t s e i e n d o m ( b o r e t t ) o g å d r i v e v i r k s o m h e t s o m s t å r i s a m m e n h e n g m e d d e t t e. B o r e t t s l a g e t f ø l g e r a r b e i d s m i l j ø l o v e n s b e s t em m el s e r o g t i l s t r e be r e t g o d t a r b e i d s m i l j ø. S t y r e t e r i k k e k j e n t m e d a t d et y t r e m i l j ø f o r u r e n s e s i v es e n t l i g g r a d. B o r e t t s l a g e t d r i v e r i k k e m e d f o r s k n i n g s - o g ut v i k l i n g s ak t i v i t e t e r. A v b o r e t t s l a g e t s 5 s t y r em e d l em m e r e r d e t 2 k v i n n e r o g 3 m e n n. B o re t t s l a g e t t a r s i k t e p å a t d et i k k e f o r ek om m e r f o rs k j e l l s b e h a n d l i n g p å g r u n n a v k j ø n n v e d v a l g o g a n s e t t el s e r. S TY R E T S t y r e t h a r k o nt o r o g m ø t e r om i S m i a m e d k o n t o rt i d m e l l om k l o g f o r a n h v e r t s t y r e m ø t e. B o r e t t s l a g e t s e -po s t a d r e s s e e r s m e d s t u a. b r g e t m ai l. n o. R E T N I N G S L I N J E R F O R S TY R E AR B E I D S t y r e t h a r v e d t a t t r e t n i n gs l i n j e r f o r s t y r e a r b e i d i b o r e t t s l a g e t. F o rm ål et m e d d i s s e e r å k l a r g j ø r e d e k r a v s om s t i l l es t i l d e t i l l i t s v a l g t e. R e t n i n gs l i n j e n e om h a nd l e r s t y r e a n s v a r f o r f o r v a l t n i n g a v d e ø k o n om i s k e ve r d i e r, h a b i l i t et, t a us h e t s p l i k t, h o no r e r i n g, a t t e s t as j o n o g a n v i s n i n g a v ut b e t a l i n g e r. V AK TM E S TE R TJ E N E S TE B o r e t t s l a g e t h a r a v t a l e om v ak t m es t e r t j e n e s t e m e d T ok e r u d S e r v i c es e n t r a l. S e nt r a l e n h a r a d r e s s e G a r v e r Y t t e r b o r g s v e i o g k a n k o n t a k t e s p å t e l e f o n V a k t t e l ef o n e r P A R K E R I N G A l l e l e i l i g h e t e r h a r P -p l as s e r (m e d e l l e r u t e n m o t o r v a rm e r ). V e d ut f l y t t i n g m å p a r k e r i n g s p l a s s m e d m o t o r v a r m e r s i es o p p. T a k o n t a k t m e d s t y r e t v / G h u l am S a r wa r. N Ø K L E R / S K I L T N ø k l e r o g s k i l t t i l r i n g e k l ok k e o g po s t k a s s e k a n f ås v e d h e n v e n d e l s e t i l T ok e r u d S e r v i c e s e nt r a l..

5 S i d e 5 S m e d s t u a B o r e t t s l a g V AS K E R I F e l l e s v a s k e r i e r f i n n e s i a n n e n h v e r b l o k k, t i l s am m e n 9 s t k. D i s s e m å b r u k e s i h e n h o l d t i l g j el d e n d e r e g l e r. R E N H O L D B o r e t t s l a g e t h a r a v t a l e m e d Os l o R e n g j ø r i n g s s e r v i c e A S om v as k av t r a p p e o p p g a n g e r / f e l l e s a r e a l e r. K A B E L -TV Get er leverandør av kabel-t v t j e ne s t e r t i l b o r e t t s l a g e t, i t i l l e g g t i l b r e d b å n d, t e l ef o n i o g digital-t v. G e t s s e r v i c et e l e f o n e r b e t j e n t m a n d a g - fr e d a g m e l l om k l o g o g l ø r d a g - s ø n d a g m e l l o m k l o g F e i l m e l d i n g o g s u p p o r t k a n o gs å m el d e s p å ww w. g e t. n o. G e t s k u n d e - o g s e r v i c em o t t ak e r l o k a l i s e r t i M a r i d a l s v e i e n i t i l k ny t n i n g t i l h o v e d k o n t o r e t. H e r k a n m a n bl a n t a n n e t h e n t e e l l e r b y t t e d e k o d e r, i nt e r n e t t m o d em o g " g j ø r d e t s e l v -p a k k e r " f o r t e l e f o n i. P å G e t s h j e m m e s i d e ww w. g e t. n o f i n n e r d u o v e r s i k t o v e r a k t u e l l e f o r h a n d l e r e i l o k a l om r å d e t, s am t p r o d u k t i n f o rm as j o n o g b e s t i l l i n g s m u l i g h e t e r. OBOS og Get har inngått avtale for beboere i boligselskaper forvaltet av OBOS - k o n s e r n e t o m k o l l e k t i v a v t a l e p å D i g i t a l T V, i n t e r n e t t o g t e l e f o n t j e n e s t e r. K o n t ak t k u n d e t j e n es t e n f o r m e r i n f o rm as j on. Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv -anlegget som å skru av dekselet på antenne - k o n t a k t e n o g f o r e t a o m - el l e r t i l k o b l i n g e r. S l i k e i n n g r e p k r e v e r a u t o r i s e r t i n s t a l l at ø r o g v i l k u n n e f o r å r s a k e f o r s t y r r e l s e r p å s i g n a l e n e t i l a n d r e b e b o e r e o g i v e r s t e f a l l forårsake ødeleggelser i kabel-t v a n l e g g e t. TE L E F O N I B o r e t t s l a g e t e r t i l s l u t t e t s am a r b e i ds a v t a l e n m e l l om T e l e n o r o g O B OS, s om g j e l d e r t i l o g s o m g i r b e b o e r e m e d t e l e f o n a b o n n e m e n t i T e l e n o r go d e r a b a t t e r. D e t g i s o p p t i l 2 5 % r a b a t t p å b r u k e n a v t e l e f o n e n ( g j e l d e r B a s i s -a b o n n e m e nt e n e ) p å f a s t t e l ef o n o g b r e d b å n d s t e l e f o n de r s om s am t a l ek o s t n a d e n o v e r s t i ge r , -. F r i b r u k a v f as t t e l e f o n h v e r l ø r d a g ( k u n s t a r t p r i s p å 8 9 ø r e p r. s am t a l e u a n s e t t v a r i g h e t ) p å s am t a l e r t i l a n d r e f as t t e l e f o n e r i N o r g e. D e n e n k e l t e b e b o e r f å r f r i et a b l e r i n g a v A D S L B r e d b å n d v e d b es t i l l i n g v i a i n t e r n e t t o g 1 0 % r a b a t t p å a b o n n em e nt s t y p e n e A D S L M e d i um o g 1 5 % p å A DS L P r em i um. ( R a b a t t y t e s i k k e p å n y b e s t i l t e a b o n n em e nt p å A D S L B as i s o g A D S L T u r b o ).

6 S i d e 6 S m e d s t u a B o r e t t s l a g D e t g i s 3 0 m i n u t t e r ek s t r a f r i r i n g e t i d p å a l l e m o b i l a b o n n em e nt f r a T e l e n o r o g D j u i c e ( i k k e k o nt a n t k o r t o g D j u i c e C o n t r o l o g s u rf p r a t a b o n n em e nt ). E k s t r a ri n g e m i n u t t e r g i s u a v h e n g i g a v o m k u n d e n e r i e n b i n d i n g s p e r i o d e, o g a k t i v i s e r es v e d a t k u n d e n s e l v s e n d e r e n S M S f r a s i n e g e n m o b i l t e l e f o n t i l n r m e d t ek s t : b e s t i l l o b o s B e s t i l l i n g a v t e l ef o n i o g i n t e r n e t t j en e s t e r g j ø r e s p å w w w. o b o s. n o / t e l e n o r F E L LE S M ÅL I N G O G FE L LE S I NN K J Ø P AV S TR Ø M B o r e t t s l a g e t h a r a v t a l e om f e l l es m å l i n g a v s t r øm m e d L O S A S. V e d s a l g a v l e i l i g h e t e n el l e r e i e rs k i f t e, m å e i e rs k i f t es k j em a/ f l y t t es k j em a f y l l l e s u t ( S k j em a f å s v e d h e n v e n d e l s e t i l LO S A S p å t e l e f o n e l l e r i nt e r n e t t w w w. l o s. n o ). S p ø r s m å l ut o v e r d e t t e r e t t es d i r e k t e L O S A S. E N E R G I M E R K I N G F r a o g m e d b l e d et o b l i ga t o r i s k m e d e n e n e r g i a t t es t f o r a l l e b o l i g e r s om s k a l s e l g e s e l l e r l e i e s u t. N o r g e s V a s s d r a g s - o g e n e r g i d i r e k t o r a t ( N V E ) h ar a n s v a r e t f o r i m p l em e nt e r i n g e n a v o r d n i n g e n. P å w w w. e n e r g i m e r k i n g. n o k a n a n de l s e i e r e n u t a r b e i d e e n e n e r g i a t t es t f o r s i n bo l i g. AV T AL E O M G AR AN TE R T B E T AL I N G AV F E L L E S K OS TN AD E R ( T E O R E T I S K L E I E ) B o r e t t s l a g e t h a r a v t a l e m e d OB OS om g a r a n t e r t b e t a l i n g a v f e l l es k o s t n a d e r. O B OS g a r a n t e r e r f o r o v e r f ø r s e l t i l b o r e t t s l a g e t h v e r m å n e d o g o v e r t a r d e r e t t e r a l t a ns v a r o g r i s i k o f o r e v e n t u e l l m a n g l e n d e i n nb e t a l i n g a v f e l l e s k os t n a d e r. B R U K S O V E R L AT I N G ( F R E M L E I E ) D e t e r i k k e t i l l a t t å o v e r l a t e b r u k e n a v b o l i g e n t i l a n d r e ut e n s t y r e t s s a m t y k k e o g g o d k j e n n e l s e a v b r u k e r. U l o v l i g o ve r l a t i n g a v b r u k k a n f ø r e t i l s a l g s på l e g g a v l e i l i g h e t e n. S ø k n a ds s k j em a f o r b r u k s o v e r l a t i n g f ås v e d h e n v e n d e l s e t i l OB O S p å t e l e f o n F O R K J Ø P S R E T T F o r k j ø p s r e t t e n e r e n v i k t i g m e d l e m s f o r d e l i O B O S. V e d s p ø r s m å l o m f o r k j ø ps r e t t e n k a n d u h e n v e n d e d e g t i l O B OS p å t e l e f o n F o r h v e r e n k e l t b o l i g b l i r d et v e d s a l g f as t s a t t e n e g e n f r i s t f o r å m e l de b r u k a v f o r k j ø ps r e t t e n (m e l d ef r i s t ). M e d l e m m e r s om v i l b e n y t t e f o r k j ø ps r e t t en, ta r k o nt a k t m e d O B O S f o r å f å o p p g i t t f a k s n u m m e r e l l e r e v e n t u e l l e -p o s t a d r es s e s om k a n b e n y t t es. M e l d i n g e n m å v æ r e m o t t a t t a v O B O S i n n e n d e n f a s t s a t t e f r i s t. M e l d e f r i s t e n v i l v æ r e n o r m a l t 5 v i r k e d a g e r e t t e r a t b o l i g e n e r k u n n g j o r t i O B O S -a n n o n s e i A f t e n p o s t e n o g / e l l e r p å ww w. o b o s. n o. H v i s O B O S m ot t a r d i n m e l di n g om f o rk j øp e t t e r a t f r i s t e n e r g å t t ut, k a n d u i k k e k r e v e å f å o v e r t a b o l i g e n p å g r u n n l a g a v f o rk j ø ps r e t t e n.

7 S i d e 7 S m e d s t u a B o r e t t s l a g G j ø r d u b r uk a v f o r k j ø p s r e t t e n, t r e r d u i n n i e n a l l e r e d e i n n g å t t a v t a l e o g k j ø p e r b o l i g e n t i l d e n a v t a l t e p r i s p å a v t a l t e v i l k å r. F i n a n s i e r i n g e n m å v æ r e i o r d e n, o g d e n m å i s i n h e l h e t d o k um e n t e r e s s k r i f t l i g. E r d e t f l e r e m e d l em m e r s om v i l b en y t t e f o rk j ø ps r e t t e n, f å r d e n m e d l e n g s t a ns i e n n i t e t f o r t r i n n s r e t t. A n d e l s e i e r e i d e t b o r e t t s l a g e t b o l i g e n t i l h ø r e r g å r f o r a n ø v r i g e m e dl em m e r i O B O S. D e r s om f l e r e i b o r e t t s l a ge t v i l b e n y t t e f o r k j ø p s r e t t e n, b l i r n or m a l t b ot i d e n i b o r e t t s l a g et a v g j ø r e n d e. F O R S I K R I N G E R B o r e t t s l a g e t s e i e n d o m m e r e r f o r s i k r e t i O B O S S k a d e f o r s i k r i n g A S m e d p o l i s e n um m e r F o r s i k r i n g e n d e k k e r b y g n i n g e n e, f e l l es a r e a l o g b o l i g e r, m e d ve g g f a s t u t s t y r. D e n d e k k e r o g s å b y g n i n g s m es s i ge t i l l e g g i n n r et n i n g e r o g f o r b e d r i n g e r i b o l i g e n b e k o s t e t a v a n d e l s e i e r. O p p s t å r d et s k a d e i l e i l i g h e t e n, s ør g f o r å b e g r e n s e s k a d e om f a n g e t m es t m ul i g o g p r ø v å k a r t l e g g e å r s ak e n t i l s k a d en. E r f l e r e l e i l i g h e t e r b e r ø r t, n o t e r h v o r d a n b e r ø r t e a n d e l s e i e r e k a n k o n t a k t es o g o p p l y s om d e t t e n å r s k a d e n m e l d es t i l f o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S p å t e l e f o n , f a k s e l l e r e-p o s t f o r s i k r i n o b o s. n o F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n m e l d e r s k ad e n t i l f o r s i k r i n gs s e l s k a p e t, b es t i l l e r om ø ns k e l i g h å n d v e r k e r f o r r e p a r a s j o n o g s ø r g e r f o r a t k os t n a d e r k n y t t e t t i l s k a d en b l i r r e f u n d e r t e l l e r b e t a l t a v f o r s i k r i n g s s e l s k a p et. O B O S S k a d e f o rs i k r i n g A S k r e v e r d i f f e r e n s i e r t e g e n a n d e l. V e d v a n n s k a d e r e r e g e n a n d e l e n k r , - o g v e d øv r i g e s k a d e r e r e g e n a n d e l e n p å k r , -. S e l v o m b o r e t t s l a g e t s f o r s i k r i n g b r u k e s, k a n a n d e l s e i e r b e l as t es h e l e e l l e r d e l e r a v e g e n a n d e l e n d e r s om f o r h o l d e t l i gg e r i n n e n f o r a n d e l s e i e r n es a ns v a r. I N N B O F O R S I K R I N G D e n e n k e l t e a n d e l s e i e r m å h a e g e n h j e m f o r s i k r i n g s o m d e k k e r i n n b o o g l ø s ø r e ( d et v i l s i ut s t y r / i n n r e d n i n g s om d e t e r n a t u r l i g å t a m e d s e g n å r e n f l y t t e r ). D e t v i l væ r e g u n s t i g å k o n t ak t e O B OS S k a d e f or s i k r i n g A S f o r å f å t i l b u d p å i n n b o f o r s i k r i n g. D e n n e f o r s i k r i n g e n h a r l a v p r i s o g t i l p a s s e d e v i l k å r. OB OS F o rs i k r i n g h a r og s å g o d e t i l b u d p å ø v r i g e f o r s i k r i n gs p r o d u k t e r d e n e nk e l t e a n d e l s e i e r k a n h a b e h o v f o r. B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I f ø l g e f o r s k r i f t o m b r a n n f o r e b y g g e n d e t i l t a k o g b r a n n t i l s y n s k a l a l l e b o l i g e r h a m i n s t é n g o d k j e n t r ø y k v a r s l e r, s am t m a nu e l t s l o k k i n gs u t s t y r i f o rm a v e nt e n p u l v e r a p p a r a t e l l e r b r a n n s l a n g e. D e t e r b o r e t t s l ag e t s a ns v a r å a ns k a f f e o g m o n t e re u t s t y r e t, m e ns d e t e r a n d e l s e i e r s a n s v a r å k o n t r o l l e r e a t u t s t y r e t e r i o r d e n. D e r s o m u t s t y r e t e r d e f ek t, m el d e s d e t t e s k r i f t l i g t i l s t y r e t.

8 S i d e 8 S m e d s t u a B o r e t t s l a g H M S - I N TE R N K O N TR O L L F o r s k r i f t o m s y s t e m a t i s k h e l s e -, m i l j ø - o g s i k k e r h e t s a r b e i d i v i rk s om he t e r ( I n t e r n k o n t r o l l f o r s k r i f t e n ) b l e f as t s a t t v e d k g l. r e s. 6. d e s em b e r m e d v i r k n i n g f r a 1. j a n u a r F o rs k r i f t e n s t i l l e r k r a v t i l a t d e n e nk e l t e v i r k s om h e t s k a l s y s t em a t i s e r e a r b e i d e t m e d å e t t e r l e v e b e s t em m e l s e n e i l o v e r o g f o r s k r i f t e r g i t t a v d e t o f f e n t l i g e. V i k t i g e l o v e r i h e n h o l d t i l d e t t e e r : L o v o m e l e k t r i s k e a n l e g g o g e l e k t r i s k u t s t y r L o v o m b r a n n - o g e k s p l o s j o n s v e r n L o v o m f o r u r e n s n i n g L o v o m a r b e i d s m i l j ø I n t e r n k o nt r o l l i n n e bæ r e r a t b o r e t t s l a g e t e r p å l a g t å p l a n l e g g e, o r g a n i s e r e, ut f ø r e, v e d l i k e h o l d e o g d o k u m e n t e r e a l t s o m h a r m e d h e l s e -, m i l j ø - o g s i k k e r h e t å g j ø r e i b o r e t t s l a g et s r e g i. I nt e r n k o n t r o l l s ys t em et b es k r i v e r h v o r d a n d e t t e a rb e i d e t s k a l d r i v e s. S t y r e t i v a r e t a r i n t e r nk o n t r o l l e n m ed h e n s y n t i l b l a nt a n n e t b r a n n v e r n, f e l l es e l ek t r i s k a n l e g g o g l e k e p l as s u t s t y r. H a r b o re t t s l a g e t a n s a t t e m å d et o gs å o p p f y l l e k r a v e n e i a r b e i d s m i l j ø l o v e n i f o r h o l d t i l v e r n a v a r b e i d s t ak e r n e s h e l s e o g s i k k er h e t. B e b o e r n e / a n d e l s e i e r n e h a r p l i k t t i l å f o r et a e g e n k o nt r o l l p å d e t el e k t r i s k e a n l e g g e t i l e i l i g h e t e n e. R E H AB I L I TE R I N G O G S TØ R R E V E D LI K E H O L D U t s k i f t i n g a v f j e r n v a r m e r ø r f r a Tokerud Varm esentral, g j e n n om b o r e t t s l a g et R e h a b i l i t e r i n g a v S m i a N y e b e t a l i n s a u t o m a t e r p å b o m m e n e N y e p o s t k a s s e r o g r i n g e t a b l å N y e s t o p p e k r a n e r i a l l e k j e l l e r e n e d l ø p s r ø r s k i f t e t M a l i n g a v r e s t e r e n d e o p p g a n g e r S k i f t e t s o i l r ø r i K r i s t o f f e r R o b i n s v e i M a l i n g a v 1 0 o p p g a n g e r S k i f t et v i n d u e r. M a l i n g a v 1 0 o p p g a n g e r S k i f t et i n n g a n gs p a r t i e n e o g d e l v i s u t s k i f t e t d e f ek t e v i n d u e r F u l l o p p g r a d e r i n g a v k a b e l T V -n e t t e t U t e a r e l e n e b l e o p p r u s t e t. N y e m o t o r s y k k e l b u r. R e h a b i l i t e r i n g a v S m i a. T a k o v e r t r a p p e r o m R e h a b i l i t e r i n g a v S m i a S am t l i g e l e i l i g h e t e r f i k k n y e b a l k o n g e r U n d e r s e n t r a l e r f o r v ar m e o g v a rm t v a n n e r s k i f t e t N y e m ot o r v a r m e r e N y e v e i b o m m e r. N y e t ø r k e t r o m l e r Om b y g g i n g i S m i a - n y t t s t y r e r o m R ø y k v a r s l e r e o g b r a n n s l u k k i n g s u t s t y r R e a s f a l t e r i n g a v g a n g v e i e r o g l ek e p l a s s e r. F u l l o p p u s s i n g a v o p p g a n g e r o g v a s k e r i e r. E l ek t r i s k e v e i b om m e r. U t s k i f t i n g a v ut e l y s o g l ys i t i l f l uk t s r o m. O m l e g g i n g a v d r e n e r i n g v e d S k i f t et v i n d u e r, i n n g a n g s d ø r e r o g t a k.

9 S i d e 9 S m e d s t u a B o r e t t s l a g S T Y R E T S A R B E I D I b l e d e t a v h o l d t 1 1 s t y r e m ø t e r o g b e h a n d l e t i a l t s ak e r ( : 1 1 / ). I t i l l e g g t i l d e t t e h a r d e t v æ rt a v h o l d t m øt e r m e d f o r r e t n i n gs f ø r e r, s am t a v h o l d t m øt e r m e d S m i a s v e n n e r, A k e r P -d r i f t, Os l o k om m u n e b y d e l S t o v n e r. I ok t o b e r b l e d e t a v h o l d t e n e k s t r a o r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g på g r u n n a v a t s t y r e t ø n s k e t å f å g e n e r a l f o r s a m l i n g e n s f u l l m a k t t i l å b y t t e ut s ø p p e l hu s m e d a v f a l l s b r ø n n e r s am t i ns t al l e r e i n d i v i d u e l l e m å l e r e f o r v a rm t v a n n o g o p p v a r m i n g. V e d t a k et b l e a t s t y r e t i k k e f i k k f u l l m ak t t i l å i v e r k s e t t e d i s s e t i l t ak e n e f o r b e d r i n g a v b o m i l j ø et o g r e d us e r e k os t n a d e n e t i l f y r i n g o g v a rm t v a n n. B o r e t t s l a g e t h a r v æ rt r e p r e s e n t e rt i s t y r e t i T ok e r u d S e r v i c e s e nt r a l, To k e r u d V a rm e s e nt r a l A / S. I t i l l e g g h a r b o re t t s l a g e t e n a n d e l i Ø v r e F os s um g å r d. S t y r e t h a r k o nt o r o g m ø t e r om i S m i a. D e k a n t r e f f e s m e l l om k l o g f o r a n h v e r t o r d i n æ r e s t y r e m ø t e. S t y r e t s m e dl em m e r b e s øk e r a l l e ny i n n f l y t t e d e f o r å ø n s k e v e l k om m en o g f o r å o v e r l e v e r e i n f o r m a s j o n s b r o s j y r e n, h u s o r d e n s r e g l e n e o g S m e d s t u a -bo k a. S am t i d i g k o n t r o l l e r e s a t r ø y k v a r s l e r o g b r a nn s l o k k i n gs a p p a r a t e r i t i l s t e d e. L a g e t s f o r v a l t n i n g s k o ns u l e n t e r B er i t H o f s ø N y e a n d e l s e i e r e I l ø p et a v å r e t f i k k b o r et t s l a g e t 2 1 n y e a n d e l s e i e r e, m o t 3 1 i F r a m l e i e s ø k n a d e r S t y r e t g o dk j e n t e 0 f r am l e i es øk n a de r i , m o t 4 i S m i a - drift og leie p r i s e r J u l et r e f e s t, 1 7. m a i o g t e n n i n g a v j u l e g ra n e r. S m i as V e n n e r e r b o r e t t s l a g et v e l f er d s u t v a l g. D e s k a l a r r a n g e r e o g s t i m ul e r e t i l a k t i v i t e t e r f o r b o r e t t s l a g et s b e b o e r e i a l l e a l d r e o g f o r e s t å ut l e i e a v S m i a t i l b e b o e r n e. F ø l g e n d e p r i s e r g j e l d e r : S m i a, i nk l. k j øk k e n ( h e l g ) k r , - S m i a i n k l k j øk k e n ( u k e d a g e r ) k r 5 0 0, - I f o r b i n d e l s e m e d u t l e i e m å d e t e r l e g g e s e t d e p o s i t u m p å k r , - M u s i k k a n l e g g e t... k r 50 0, - S om d e r e s i k k e r t al l e v e t b l e f ø r s t e h a l v d e l a v b r u k t t i l r e h a b i l i t e r i n g a v S m i a. R e h a b i l i t e r i n g e n k o s t e t b o r e t t s l a g e t c a o g b l e v e l d i g v e l l y k k e t. D et e r v i k t i g a t beboerne behandler lokale t g o d t ve d u t l e i e, s l i k at d e t i k k e b l i r gj o r t hæ r v e r k p å b y g g e t o g i n t e r i ø r e t. D e t b l e i k k e a r r a n g e r t n o e n 1 7. m a i f r o k os t o g d et b l e i k k e a v h o l d j u l e b o r d. D e t s i s t e p å g r u n n a t d et v a r m a n g e s om ø ns k et å l e i e S m i a i d e n p e r i o d e n.

10 S i d e 1 0 S m e d s t u a B o r e t t s l a g I v a r d e t 1 2 h e l g e ut l e i e r o g 7 u k e d a g s l e i e r. H a u g e n s t u a b o r e t t s l a g h a r f å t t l ei e l o k a l e t 5 k v e l d e r f ø r j u l t i l i nf o rm a s j o n s m øt e r i f o r b i n d e l s e m e d b a l k o n g r e h a b i l i t e r i n g e n. S m i as V e n n e r s t å r f o r d r i f t e n a v S m i a. V e d l i k e h o l d e t e r s t y r e t s a ns v a r, i n k l. k j ø p a v m ø b l e r o g u t s t y r. L e i e p r i s e r o g t ek s t i l ei e k o nt r a k t f as t s et t es a v s t y r e t. R e g n s k a p f o r S m i a I B B a n k I B k a s s e I n n t e k t e r U t g i f t e r L e i e i n n t e k t e r R e n t e i n n t e k t e r 4 5 R e p a r a s j o n a v m u s i k k a n l e g g D r i f t s u t g i f t e r s å p e, t o a l e t t p a p i r m v M a t t e l e i e o g m o p p e v a s k ( b e t a v B R L ) B a n k g e b y r e r I k e a ( b e t a v B R L ) M o n t e r i n g v a r m o v n ( b e t a v B R L ) S u m U n d e r s k u d d ( n å r u t g i f t e r b e t a l t a v b r l e r h e n s yn t a t t ) U B B a n k U B k a s s e B e h o l d n i n g p r Følgen d e p e r s o n e r h a r væ r t i s t y re t f o r S m i a s V e n n e r i R a g n ar N æ s s, N i n a H u n g n e s, C a t r i n e H u n g n e s o g A l ph o n s u s M a t h e u s B e v i l g n i n g e r H a u g e n s t u a o g S m e d s t u a s e n i o r k l u b b k r S t i g s k o l e k o r k r D u g n a d k j e l l e r r y d d i n g b o r t k j ø r i n g a v s t o r søppel V å r d u g n a d e n b l e u t f ø r t 1 1. m a i. V a k t m es t e r n e s t i l t e m e d m a n ns k a p e r, b i l o g r e d s k a p e r. B a r n a b l e s o m v a n l i g b e l ø n n e t m e d b r u s o g R u s k e n -l ek e r. S t y r e t m i n n e r om a t d e t e r i k k e ti l l a t t å s e t t e f r a s e g s t o r s ø p p e l, b i l d e k k, b a t t e r i e r o g e l e k t r i s k e a r t i k l e r, m al i n g o g l øs e m i d l e r i b o r e t t s l a g e t s f e l l es r om. S t y r e t a r r a n g e r t e b o r t k j ø r i n g a v s t o r s ø p p e l f o r b e b o e r n e e n g a n g p å v å r e n o g e n g a n g p å h ø s t e n.

11 S i d e 1 1 S m e d s t u a B o r e t t s l a g 0 7. A m b o l t e n B o r e t t s l a g s a v i s e n A m b o l t e n e r e n e n k e l t r y k k s a k s o m i n f o r m e r e r o m h v i l k e s a k e r s t y r e t a r b e i d e r m e d t i l e n h v e r t i d. I u t k om A m b o l t e n m e d 1 1 n um m e r. D e r s om d u h a r n o e å m e d d e l e d e ø v r i g e b e b o e r e k a n d u s k r i v e n o en o r d o g l e g g e i s t y r e t s p o s t k a s s e e l l e r s e n d e e -p os t t i l s m e ds t u t y r e r om m et. n et 0 8. V a s k e r i e n e I b l e d e t i n n k j ø p t 6 n y e v a s k e m as k i n e r t i l v as k e r i e n e. S am l e d e r e p a r a s j o n s k o s t n a d e r i v a s k e r i e n e b e l ø p s e g i t i l k r m o t i B om m e r D r i f t e n a v b o m m e n e b e s ø r g e s a v A k e r P -d r i f t A / S. K o n t r o l l a v g i f t e n b l e i j u s t e r t f r a k r 6 0 0, - t i l k r 7 0 0, - D r i f t e n a v b o m m e n e b e s ø r g e s a v A k e r P -d r i f t A / S. B o m p e n g e r v e d i n n - o g u t f l y t t i n g re f u n d e r e s i k k e. B e b o e r n e k a n i s t e d e t l å n e b o m å p n e r a v s t y r e t (m ot k r i d e p o s i t um ). B o r e t t s l a g e t s a n d e l a v i n n t e k t e n e f r a b o m m e n e i v a r k r , i v a r k r T i l s v a r e n d e t a l l f o r o g v a r h h v. k r , - o g k r V i h a r d es s v e r r e v æ r t p l a g et m e d a t n o e n h a r p ut t e t s p i k e r, s t e i n e r m v i n n i b e t a l i n g s a ut om a t e n e P a rk e r i n g s p l as s e n e - m o t o r v a r m e r e D e t b l i r f ø r t e g e n v e n t e l i s t e f o r d e s om ø n s k e r m o t o r v a rm e r p l a s s. D e t g am l e m ot o r s y k k e l b u r e t b l e f j e r n e t. D e t e r d e rm e d f r i g j o r t p l a s s f o r e t a b l e r i n g a v e v e n t u e l l f l e r e p a rk e r i n g s p l as s e r el l e r h a n d i k a p p l as s T V -s i g n a l e r t i l b o r e t t s l a g et A v t a l e n m e d G et om s i g n a l l e v e r a n s e r t i l b o r e t t s l a g e t bl e f o r n y e t i d es e m b e r A v t a l e n g j e l d e r f o r 1 å r a v g a n g e n T r a p p e v a s k B o r e t t s l a g e t i n n g i k k i j u n i a v t a l e m e d f i rm a et ( Os l o R e n g j ø r i n gs s e r v i c e ) n å O s l o R e n h o l d A S om t r a p p e v a s k. F a s t v a s k e d a g e r t o r s d a g/ f r e d a g P r o s j e k t f j e r n v a r m e r ø r D e t b l e i j u n i s a t t i g a n g a r b e i d m e d ut s k i f t i n g a v ek s i s t e r e n d e f j e r n v a r m e r ø r. O B O S P r os j ek t b l e e n g a s j e r t s om p r o s j e k t l e d e r. N et t p a r t n e r A S b l e va l g t s om l e v e r a n d ø r. D e t o p ps t o et t e r h v e r t s t o r e f o r s i nk e l s e r i f r a l e v e r a n d ø r s am t a t

12 S i d e 1 2 S m e d s t u a B o r e t t s l a g b o r e t t s l a g et h a r o p p l e v d d å r l i g o pp f ø l g i n g a v p r os j ek t e t f r a O B OS P r o s j e k t. D e n o p p r i n n e l i g e p r o s j e k t l e d e r e n s l u t t et i O B OS P r o s j e k t i p r o s j ek t p e r i o de n. O v e r t a g e l s e s b e f a r i n g b l e g j o r t i b eg y n n e l s e n a v f e b r u a r o g gj en s t å e n d e u t e n om h u s a r b e i d s k a l f e r d i g s t i l l es i l ø p e t a v m ai m n d i V i n d u e r I b l e d e t o g s å b yt t e t / r e p a r e r t e n g o d d e l v i n d u e r. T o t a l e r e p a r a s j o n s u t g i f t e r ( i k k e u t s k r i f t i n g ) b e l ø p e r s e g t i l k r D e t e r v i k t i g at a n d e l s e i e r n e s ø rg e r f o r g o d l uf t i n g a v l e i l i g h e t e n e s am t p ås e r a t v i n du e n e i k k e s t å r v e l d i g å p n e p å v å r en, h øs t e n o g v i n t e r e n. D e t t e b i d r a r t i l s t o r s l i t as j e p å v i n d u e n e. D e t e r h e l l e r i k k e t i l l a t t å b y t t e u t glassene i vinduene med plastglas s, j f u t t a l e l s e i n n h e n t et a v s t y r e t f ra W es t b y l å s o g i n n b r u d d s s i k r i n g. H u s k a t d e t e r b e b o e r nes ansvar å beise vin d u e n e p å u t s i d e n. M a l i n g o g k o s t e r k a n f å s v e d h e n v e n d e l s e t i l s t y r e t. B e b o e r e b e s h e n v e n d e s e g t i l T o k e r u d S e r v i c e s e n t r a l h v i s d e t o p p d a g e s v i n d u e r s om i k k e k a n å p n e s e l l e r l u k k e s A v t a l e o m s k a d e d y r b e k j e m p e l s e B o r e t t s l a g e t h a r k o n t r a k t m e d A r b i d a A S. K o n t r ak t e n l ø p e r f o r e t å r om g a n g e n. D et f o r e t a s b e f a r i n g e r 4-6 g a n g e r p r å r. D e t e r f o r et a t t s k a d e d y r b e k j em p e l s e m ot r ot t e r, m us o g j o r d r o t t e r i T o o p p g a n g e r e r s p r ø y t e t m ot k a k e r l ak k e r. S k a d e d y r k o n t r o l l f i rm a et o p pf o r d r e r b e b o e r e om i k k e å k as t e m a t u t f r a b a l l k o n g e n e o g h v i s m a n m i s t e r m at ut e s å s k al de t k a s t e s i s ø p p e l k as s e n e s om e r s a t t o p p ut e n f o r h v e r o p p g a n g K l a g e s a k e r O g s å i m ot t ok s t y r e t e n d e l k l a g e r. K l a g e n e g j e l d e r i f ø rs t e r e k k e s t ø y f r a n a b o e r m v. S t y r e t m i n n e r om h us o r d e n s r eg l e n e om n å r d et s k a l væ r e r o i l e i l i g h e t e n e o g f e l l e s a r e a l e n e H M S -a r b e i d e t i b o r e t t s l a g e t v e r n e r u n d e B o r e t t s l a g e t h a r 5 å rs g a r a n t i f r a Le k e p l a s s i ns p e k t ø r e n e A S v e d r v e d l i k e h o l d a v l e k e a p p a r a t e r m v. I s am s v a r m e d H M S f o r s k r i f t e r e r d et i n n g åt t a vt a l e om f o r l e n g e l s e a v d e n n e a v t a l e n s om g j el d e r e t t e r s y n a v l ek e a p p a r a t e r. D e t e r f o r e t a t t å rs k o nt r o l l a v l e k e a p p a r a t e r m v o g v e d l i k e h o l ds p u n k t e n e i r a p p o r t e n b l e u t b e d r e t R e h a b i l i t e r i n g a v s l u k r e f us j on - v a n n s k a d e r B o r e t t s l a g e t h a r e n d e l v a n n s k a d e r s om f ø l g e a v d å r l i g e s l uk, m a n g l e n d e v e d l i k e h o l d ( r e n s i n g a v s l u k ) o g v a n n g j e n n om t r e n g n i n g i b a d e g u l v.

13 S i d e 1 3 S m e d s t u a B o r e t t s l a g Or d n i n g e n m e d r e f us j o n a v ut g i f t er t i l r e h a b i l i t e r i n g a v s l uk o g m em br a n b l e i n n f ø rt R eg l e n e e r a t b o r e t t s l ag e t d e k k e r i n n t i l k r d e r s om a u to r i s e r t f i r m a m e d g o d k j e n t v å t r o m s e r t i f i k a t e r b e n y t t e t. O r i g i n a l k v i t t e r i n g, d e r k os t n a d e n e t i l n y t t s l uk o g m em b r a n e r s p e s i f i s e r t, m å f o r e l e g g e s s t y r e t f ø r b e l ø p e t k a n ut b e t a l es. I l ø p et a v h a r s t y r e t b e h a n d l e t o g g o d k j e n t 3 s l i k e s øk n a d e r K o n t r o l l a v b r a n n v e r n u t s t y r S t y r e t a r r a n g e r t e i j u n i e n k on t r o l l a v b r a n n s l uk k i n g s a p p a r a t e ne i b o r e t t s l a g et T o k e r u d V a r m e s e n t r a l A / S T o k e r u d V a r m e s e n t r a l e i e s i f e l l e s s k a p a v tr e b o r et t s l a g i om r å d e t og s t å r f o r l e v e r i n g a v v a r m t v a n n o g r a d i a t o r v a rm e t i l d i s s e. V a rm es e n t r a l e n s t å r f o r d e n d a g l i g e d r i f t e n a v g a s s p u m p e -s t a s j o n e n p å R om m en s l e t t a, n o e s om i n n e b æ r e r j us t e r i n g a v b r ø n n e r, s am t v a n l i g et t e rs y n o g d r i f t s v e d l i k e h o l d. T o k e r u d V a rm e s e nt r a l A / S h a r 1 an s a t t e, m e d K å r e M y r v o l d s om d a g l i g l e d e r. B o r e t t s l a g e t s r e p r e s e n t a n t i s t y r e t h a r v æ r t M a y -B r i t t P r e s t ø y m e d Gh u l a m S a r w a r s o m v a r a m e d l e m. M a y -B r i t t P r e s t ø y h a r s i d e n g e n e r a l f o r s am l i n g e n i v a r m e s e nt r a l e n v æ rt s t y r e l e d e r i To k e r u d V a rm es e n t r a l T ok e r u d S e r v i c e s e nt r a l A S T o k e r u d S e r v i c e s e nt r a l h a r 8 v a k t m es t e r e. D a g l i g l e d e r e r Ol e E J o h a n s e n. S t y r e t i S e r v i c e s e nt r a l e n h a r v e d t at t a t v ak t m e s t e r n e i k k e l e n g e r s k a l u t f ø r e a r b e i d e r f o r b e b o e r n e i d e r e s l ei l i g h e t e r. F øl g e n d e u n n t a k g j e l d e r f o r S m e d s t u a : R e p a r a s j o n / b y t t e a v r a d i a t o r r a t t o g l u f t e s k r u e r s k a l f o r e t a s a v v a rm es e n t r a l e ns f o l k. L i k e l e d e s s k a l g a m l e s t o p p e k r a n e r b y t t es v e d e r l a g s f r i t t. B o r e t t s l a g e t s r e p r e s e n t a n t i s t y r e t h a r v æ r t M a y -B r i t t P r e s t ø y m e d Gh u l a m S a r wa r s om v a r a m e d l em. B E M E R K N I N G E R T I L Å R S R E G N S K A P E T F O R R E G N S K A P F O R B O R E T T S L A G S t y r e t m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t g i r e t r e t t v i s e n d e b i l d e a v s e l s k a p e t s e i e n d e l e r o g g j e l d, f i n a n s i e l l e s t i l l i n g o g r e s u l t a t. I nf o rm as j o n om b o r et t s l a g e t s f o r v e n t e d e ø k o n om i s k e u t v i k l i n g e r om t a l t i å r s b e r e t n i n g e ns p u nk t e r om k o s t n a d s ut v i k l i n g o g b u d s j e t t f o r Å r s r e g n s k a p e t f o r e r s a t t o p p u n d e r f o r u t s e t n i n g a v f o r t s a t t d r i f t. D et b ek r e f t es h e r v e d a t f o r u t s e t n i n g e n om f o r t s at t d r i f t e r t i l s t e d e. S t y r e t m e n e r a t d e t g j e n n o m f ø r t e v e d l i k e h o l d e t e r t i l s t r e k k e l i g f o r å o p p v e i e v e r d i f o r r i n g e l s e a v b y g n i n g e n e o g a t v i r k e l i g v e r d i a v b y g n i n g e n e e r h ø y e r e e n n d e n b o k f ø r t e v e r d i e n s om s t å r o p p f ø rt i r e g n s k a p et.

14 S i d e 1 4 S m e d s t u a B o r e t t s l a g R E S U L T AT Å r e t s r e s u l t a t v i s e r e r u n d e r s k u d d p å k r ,- s om f r em k om m e r i r e s u l t a t r e g ns k a p et, f o r e s l å s d e k k et v e d o v e r f ø r i n g f r a k o n t o f o r e g e nk a p i t a l i b al a n s e n. D I S P O N I B L E M I D L E R B o r e t t s l a g e t s di s p o n i b l e m i dl e r p r u t g j ø r k r I N N T E K T E R D r i f t s i n n t e k t e n e i v a r t o t a l t k r , - m o t b u d s j e t t e r t k r , -. D e t e r i n g e n v e s e n t l i g e a v v i k i f o r h o l d t i l b u d s j e t t e t, v e r k e n h v a g j e l d e r t o t a l b e l ø p e t e l l e r d e e n k e l t e i n n t ek t s p o s t e r. K O S T N A D E R D r i f t s k os t n a d e n e i v a r t o t a l t k r , - m o t b u d s j e t t e r t k r , -. D i f f e r a n s e n s k y l d e s i h o v e d s a k a t k o s t n a d e n e t i l d r i f t o g v e d l i k e h o l d k u n v a r p å k r , m o t b u d s j e t t e r t k r G r u n n e n t i l a v v i k e t e r f øl g e n d e : - S l u t t o p p g j ø r f o r a r b e i d e n e m e d ut s k i f t i n g a v r ø r e r i k k e f o r e t a t t. - B u d s j e t t e rt e k o s t n a d e r t i l n y e a v f a l l s b r ø n n e r i k k e r e a l i s e r t. N e d s t em t p å f o r r i g e å rs g e n e r a l f o r s am l i n g e n. R e v i s o r s h o n o r a r f o r r e g n s k a p s å r e t e r f o r r e v i d e r i n g a v s e l s k ap e t s r e g ns k a p. R e v i s j o n s h o n o r a r e t f r em k om m e r s o m e g e n p os t i r es u l t at r e g n s k a p e t. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e nk e l t e t a l l e ne i r e s ul t a t et o g t i l b a l a ns e n, s am t d e e t t e r f ø l g e n d e r e g n s k a p s n o t e n e (s e b a k e rs t i å r s r e g n s k a p e t ). S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d h e n d e l s e r e t t e r s om p å v i r k e r r e gn s k a p et i v e s e n t l i g g r a d.

15 S i d e 1 5 S m e d s t u a B o r e t t s l a g K O S T N A D S U T V I K L I N G F O R K O M M U N A L E A V G I F T E R R e n o v a s j o n s a v g i f t e n øk e r m e d 3 8%. In g e n ø k n i n g a v d e ø v r i g e a v g i f t e n e. L ÅN B o r e t t s l a g e t h a r f ø l g e n d e l å n: - L å n i T e r r a B o l i gk r e d i t t A S t i l e n f l y t e n d e r e n t e s at s 3, 6 5 % p r m a r s G j e n væ r e n d e l ø p e t i d p å l å n e t e r 2 4 å r. - L å n i H u s b a n k e n t i l e n f l y t e n d e r e n t e s a t s 2, 9 % p r m a r s G j e n v æ r e n d e l ø p e t i d p å l å n e t e r 5 å r F o r o p p l y s n i n g e r om o p p r i n n e l i g l ån e b e l ø p o g ak t u e l l r e s t s a l d o p å b or e t t s l a g e t s l å n h e n v i s e s d et t i l n o t e i r e g n s k a p e t. R E N T E R P Å I N N S K U D D R e n t e s a t s e n e i OB O S p r. d e n : R e n t e r p å d r i f t s k o n t o : 0, 1 0 % R e n t e r p å s p a r ek o n t o : 3, 0 0 % u n d e r k r , 0 5 % f r a k r t i l k r 2 m i l l. 3,10% over kr 2 m ill F O R R E T N I N G S F Ø R E R H O N O R A R E T B o r e t t s l a g e t h a r i k k e f åt t øk n i n g av f o r r e t n i n g s f ø r e r h o n o r a r e t f o r M E D L E M S K O N T I N G E N T E N M e d l e m s k o nt i n g e n t e n t i l O B O S e r k r 2 0 0, - p r. a n d e l s l ei l i g h e t f o r R E V I S J O N S H O N O R A R E T R e v i s j o n s h o n o r a r e t øk e r t i l s v a r e n d e k o ns um p r i s i n d e k s e n. F O R S I K R I N G B y g n i n g s f o rs i k r i n g e n øk e r f r a t i l m e d c a. 1, 3 %. D e n n e øk n i n g e n i nk l u d e r e r 0, 9 % øk n i n g i b y g g e i n d e k s e n o g s o m r e f l ek t e r e r p r i s o p p g a n g e n p å h å n d v e r k s t j e n e s t e r. D e n n e i n d e k s ø k n i n g e n e r l i k f o r a l l e f o r s i k r i n gs s e l s k a p e r. U t o v e r d e t t e f o r e t a r f o r s i k r i n g s s e l s k a p e n e i n d i v i d u e l l p r i s j us t e r i n g m e d b ak g r u n n i b o r e t t s l a g et s e g e n s k a d es i t u a s j o n. B U D S J E T T T i l o r i e n t e r i n g f o r g e n e r a l f o rs am l i ng e n h a r s t y r e t s a t t o p p e n o v e r s i k t o v e r b e r e g n e d e d r i f t s i n n t ek t e r o g d r i f t s k os t n a d e r i T a l l e n e e r v i s t s om e g e n k o l o n n e l e n g s t t i l h ø y r e i r e s u l t a t o p ps t i l l i n g e n. B u ds j e t t e t v i s e r e t f o r v e n t e t d r i f t s r e s ul t at p å k r ,- o g e t å rs r e s u l t a t p å k r ,-. D r i f t e n i f o r u t s et t e r v e r k e n n y e l å n e o p p t a k e l l e r ø k n i n g a v f e l l e s k o s t n a d e n e.

16 S i d e 1 6 S m e d s t u a B o r e t t s l a g S AM E I E T TO K E R U D S E RV I C E S E N TR AL O G TO K E R U D V AR M E S E N TR AL AS B o r e t t s l a g e t e r m e d e i e r i s am ei e t T o k e r u d S e r v i c e s e nt r a l o g T ok e r u d V a rm es e n t r a l A S. S o m e n o r i e n t e r i n g e r r e s u l t a t r e g n s k a p o g b a l a n s e p r i n n t a t t b ak e r s t i å r s b e r e t n i n g s h e f t e t. D e s om ø ns k e r y t t e r l i g e r e i nf o rm a s j o n om s am e i e t, k a n h e n v e n d e s e g t i l f o r r e t n i n g s f ø r e r f o r å f å ut l ev e r t s am ei e t s å rs b e r e t n i n g o g r e gn s k a p. O s l o, 2 9. m a r s I s t y r e t f o r S m e d s t u a B o r e t t s l a g I s t y r e t f o r S m e d s t u a B o r e t t s l a g M a y -B r i t t P r es t ø y / s / G h u l am S a r wa r / s / B j ø r n E v a l d E r i k s e n / s / L a i l a H o l a n d / s / N i n a H u n g n e s / s /

17 !"#$ % % & % ' ( ' ( ' % ( ('( (& ( ( ) ( ( ' ( % ( * ( + ' ( ' %, ( ' ( % % - ( % *( ( * ( ( * &! " # $! $ % $! & & ' ' ' ' ( ( ) % ( % % ( % % * ) % * + %,, % -,,.!, /! +. ) +! 0 %! 1 % ) % 2 % ) % % % ) % % % + ) 6 % %., ) " - ) % % 7 $ % : :

18 ( ( % ( ' ( (./*0/ ( ( ( ( 0 % ' ( % ' & ' 55! " # $! $ % $! & & ' ' ' ' ( ( ) % ( % % ( % % * ) % * + %,, % -,,.!, /! +. ) +! 0 %! 1 % ) % 2 % ) % % % ) % % % + ) 6 % %., ) " - ) % % 7 $ % : :

19 S i d e 1 9 S m e d s t u a B o r e t t s l a g S M E D S T U A B O R E T T S L A G I N F O R M A S J O N O M Å R S R E G N S K A P E T Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. Regnskap Regnskap B u d s j e t t B u d s j e t t N o t e A. DISP. MIDLER PR B. E N D R I N G I D I S P. M I D L E R : Årets resultat (se res.regnskap) T i l b a k e f ø r i n g a v a v s k r i v n i n g Fradrag kjøpesum anl.midler Tillegg for nye langsiktige lån Fradrag for avdrag på langs. lån Endring i depositum gjennom året B. Å R E T S E N D R. I D I S P. M I D L E R C. DISP. MIDLER PR S P E S I F I K AS J O N A V D I S P O N I B L E M I D L E R : O m l ø p s m i d l e r K o r t s i k t i g g j e l d C. D I S P O N I B L E M I D L E R P R

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø s t e r d a l s g t 4-6 B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø v r e K r i n g s j å B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Ø v r e K r i n g s j å B

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i U l l e r n P a r k B o r et

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i n g o g r e g ns

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0 i a u d i t o r i um 1, P

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A S Th e r e s e s g 4 4 / L. G u n d e r s e n s gt 6, a v h o l d e

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s t i rs d a g 8. m a rs 2 0 1 1, k l. 1 8 0 0 p å L

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Akersbakken Bo r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 A / L I l a K v a r t a l V B L I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A / L I l a K v a r t a l V B L, a v

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 K i r k e v e i e n 1 1 2 B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i K i rk e v e i e n 1 1

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E Side 1 av 20 Sameiet S a g av e i e n 1 3 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S A M E I E T S A G A V E I E N 1 3 a v h o l d e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t G r e g e r s G r am s V e i, a v h o l d e s t i r s d a g 9. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å B

Detaljer

K j r e æ b e b o e r!

K j r e æ b e b o e r! 1 W e l h a v e n s g a t e N r. 1 0 B o r e t t s l a g K j r e æ b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i H e l g es e n s g at e 8 2 / 8 4 A S a v h o l d e s m a nd a g 2 6. a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 i V as

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø v r e T ø y e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G r e f s e n s e t e r e n B o l i gs am e i e, a v h o l d es m a nd a g 2 2. m a rs 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 i F ol k et

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 8. m ar s 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U e l a n d s ga t e 6 1 S am e i e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å S t. H a n s h

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e U l l e r n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 p å L i l l e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t K i r k e v e i e n 1 1 0, a v h o l d e s m a n d a g 2 0. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 0 0 i V es t r e A k e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 1 L o m m e d a l s t u n e t S a m e i e I n n k a l l i r t s n a m g e i e r m ø t i e 2 0 l 1 1 o r d i n æ O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L om m e d al s t u n et S am e i e, a v h o l d e s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i H e r r e g å r d s t e r r a s s e n S am e i e a v h o l d e s T o r s d a g 2 5. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 i. Ljan 0 0 menighetshus,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø s t e r l i B o l i g s e l s k a p A S I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Øs t e r l i B o l i g s e

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S a g a d am m e n, a v h o l d e s t o r s d a g 15. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 9. 0 0 i S am l i n g s s a l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S m a rt a p a r t 2 B o r e t t s l a g, a v h o l d e s 3 1. m a i 2

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i P i -1 l 3 e B s r t l, r a v e h d o e l t d es P t i a r s d k a g

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s t i r s d ag 4. m a i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 i S t

Detaljer

F r o d e E r i k s e n/ s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / R o a r L a u r i t z e n / s /

F r o d e E r i k s e n/ s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / R o a r L a u r i t z e n / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i F j e l l hu s h a u g e n B o l i g s e l s k a p A / S a v h o l d e

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3.

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3. I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 4. a p r i l 2 0

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 U l l e r n p a r B k o e l n i g s a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n p a r k e n B o l i g s am e i e,

Detaljer

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s /

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s / 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s T i rs da g 3 1. 0

Detaljer