K j æ r e b e b o e r!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "K j æ r e b e b o e r!"

Transkript

1 K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i n g o g r e g ns k a p f o r V i ø n s k e r d e g v e l k o m m e n t i l g e n e r a l f o r s a m l i n g k l i f o r s a m l i n g s l o k a l e t i S k ø y e n k i r k e, S k ø D e t t e e r m u l i g h e t e n d u h a r t i l å d e l t a i d i s k us j o n e n o g v e l g e d et s t y r e t s om s k al forvalte ditt bomiljø i det kommende året. S t y r e t h a r l a g t m y e a r b e i d i å g j ø r e å r s b e r e t n i n g e n o g r e g n s k a p e t s å k om p l et t o g f o r s t å e l i g s om m u l i g. V å r t ø n s k e er d e r f o r a t d u l es e r n ø y e i g j e n n om h e f t e t o g v i s e r d i n i n t e r e s s e f o r b o r e t t s l a g e t v e d å m l f ø o t r s e am l o i p n p g e n p. å g e n e r a H v e m k a n d e l t a p å g e n e r a l f o r s am l i n g e n? A l l e a n d e l s e i e r e h a r r e t t t i l å v æ r e m e d i g e n -, e r a t l - a f l o e r s a m l o g s t em m e r et t. Det er kun èn stemme pr. andel A n d e l s e i e r e n s e k t e f e l l e, s a m b o e r e l l e r e t e l s a e n i e n r e t n s m e d l e m a v h u s s t a n d h a r r e t t t i l å v æ r e t i l s t e de o g t i l å u t t al e s e g. S t y r em e d l em m e r, f o r r e t n i n gs f ø r e r o g l e i e r a v b o l i g i b o r e t t s l a g e t h a r r e t t t i l å v æ r e t i l s t e d e i g e n e r a l f o rs am l i n g en o g t i l å u t t al e s e g. E n a n d e l s e i e r k a n m ø t e m e d f e u n l k l a m n e v k æ t r e i f u g. l l m e I k n t i g f or m e r e n n é n a n d e l s e i e r, m e n d e r f l e r e ei e r en a n d e l s am m e n, k a n d e h a s am m e f u l l m ek t i g. E n f u l l m a k t k a n t r e k k e s t i l b ak e n å r s om h e l s t. E n a n d e l s e i e r k a n t a m e d e n r å d g i v e r t i l g e n e r a l f o rs am l i n g e n. R å d g i v e r e n h a r b a r e r e t t uttale t i seg l dersom å generalforsamlingen tillater det.

2 S i d e N e d r e S i l k e s t r å b o r e t t s l a I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i N e d r e S i l k e s t r å b o r e t t s l a g a v o n s d a g k l i f o r s a y m e n l i k n i g r s k l e, o k a S l k ø e y t e n v i n 4 S 3 k ø TIL BEHANDLING FORELIGGER : 1. K O N S T I T U E R I N G A ) Valg av møteleder B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g a v r e f e r e n t o g t o a n d e l s e i e r e t i l å u n d e r s k r i v e p r o t D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n 2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K F A O P R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r B ) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. G O D TG J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r 4. F O R S L A G A ) S t a n s a v u n ø d i g b i l t r a f i k k p å t u n e n e F o r s l a g e r t a t t i n n b a k e rs t i h ef t et 5. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v l e d e r f o r 1 å r B ) V a l g a v 1 s t y r e m e d l e m f o r 2 å r C ) V a l g a v 4 v a r a m e d l e m m e r f o r 1 å r D ) V a l g a v 4 m e d l e m m e r t i l v a l g k o m i t é f o r 1 å r E ) V a l g a v 1 d e l e g e r t m e d v a r a t i l O B O S g å e r n e r a l f o r s a m l i n g F) Valg av 3 medlemmer til velferdskomiteen for 1 år O s l o, S t y r e t i N e d r e S i l k e s t r å b o r e t t s l a g G ø r i l l E v a A r n es e n / s / S j u r K as a / s / S t i g H v o s l e f / s / Dag Andreassen / s / Kristin Judith Kaarstad / s /

3 S i d e N e d r e S i l k e s t r å b o r e t t s l a Å R S B E R E T N I N G F O R T I L L I T S V A L G T E Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært : S T Y R E T L e d e r G ø r i l l E v a A r n e s e n N e d r e S i l k e s t r å 2 0 N e s t l e d e r S j u r K a s a N e d r e S i l k e s t r å 1 4 S t y r e m e d l Stig e m Hvoslef Nedre Silkestrå 11 S t y r e m e d l D a e g m A n d r e a s s e n N e d r e S i l k e s t r å 1 0 S t y r e m e d l K r e i m s t i n J u d i t h K a a r s t N a e d r e S i l k e s t r å 2 4 V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T V a r a m e d l e E m d v i n W i l h e l m J o h a n n e N s e d n r e S i l k e s t r å 1 9 V a r a m e d l e A m r e S t e n b e r g N e d r e S i l k e s t r å 2 1 V a r a m e d l e Arne m Lystvedt Nedre Silkestrå 17 V a r a m e d l e B m e n d i k B l e k a s t a d N e d r e S i l k e s t r å 1 3 D E L E G E R T T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G E N I O B O S D e l e g e r t G ø r i l l E v a A r n e s e n N e d r e S i l k e s t r å 2 0 V a r a d e l e g e r t S j u r K a s a N e d r e S i l k e s t r å 1 4 V A L G K O M I T E E N V a l g k o m i t e M a r i a n n e C h r i s t i e N e d r e S i l k e s t r å 2 1 Valgkomite Inger Elisabeth Hodne Nedre Silkestrå 17 V a l g k o m i t e E l l e n L u c k m a n N e d r e S i l k e s t r å 5 V a l g k o m i t e R u n e R o b e r t s e n N e d r e S i l k e s t r å 1 7 A N D R E U T V A L G V e l f e r d s k o m i t e e n J a n E r i k H e s t a d N e d r e S i l k e s t r å 1 3 K r i s t i n B l i k s r u d A a v i t s l a n d N e d r e S i l k e s t r å 2 2 A s l a u g V a s s b o t t e n N e d r e S i l k e s t r å 1 8 V i c t o r i a S a k s h a u g N e d r e S i l k e s t r å 1 6 Espen Tvedt Nedre Silkestrå 4 F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N F o r r e t n i n g s f ø r s e l e n e r u t f ø r t a v OB O S i h e n h o l d t i l k o n t r a k t. B o r et t s l a g e t h a r o r d i n æ r f o r r e t n i n g s f ø r e r k o n t r a k t. A r e u r t ( o p r p d i r a s g e s a r n t s v a r l i g e ) g e n r s k a p s f ø regnskapssjef Egil Havre, OBOS. Borettslagets revisor er P r i c e wa t e r h o u s e C o o p e r s A S.

4 S i d e N e d r e S i l k e s t r å b o r e t t s l a G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M B O R E T T S L A G E T B o r e t t s l a g e t e r r e g i s t r e r t i F o r e t a k s r e g i s t e r e t i B r ø n n -ø y s u n d m e d o r g nummer , liggeri bydel 6 Ullern i Oslo kommune og har adresse : N e d r e S i l k e s -2 t 4 r å 4 B o r e t t s l a g e t b e s t å r a v a n d e l s l e i l i b y g h n e i t n g e e r,. I t i f l l e o g r g d k e om l t m e p r å t j e n es t e l e i l i g h e t o g 1 l e i l i g h e t d i s p o n e r t a v N e d r e S i l k es t r å b a r n e h ag e. T o m t e n, p k t j ø i , o g h e a r f ø l p g å e n d e - 2 o g g å 6 r b d r u s k 0 s n 0 um 0 m m e r: Første innflytting skjedde i B o r e t t s l a g e r e t s am v i rk e f o r e t ak s o m h a r t i l f o rm å l å g i a n d e l s e i e r n e b r u k s r e t t t i l e g e n b o l i g i f o r e t a k e t s e i e n d o m ( b o r e t t ) t s om g s å t å r d i r s i a m v m e e n v h i e r n g k s m o e m d h e d e t t e. B o r e t t s l a g e t f ø l g e r a r b e i d s m i l j ø l o v e n s b es t em m e l s e r o g t i l s t r e b e r et g o d t a r b e i d s m i l j ø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. S e l s k a p e t d r i v e r i k k e m e d - f o r g s k n u i t n v g i s k l i n g t e s r a. k t i v i t e A v b o r e t t s l a g e t s 5 s t y r em e d l em m e r e r d e t 2 k v i n n e r o g 3 m e n n. B o re t t s l a g e t e r p o s i t i v t i l l i k e s t i l l i n g o g t a r s i k t e p å a t d e t i k k e f o r n e a k v o m m e r f o r kjønn ved valg og ansettelser. R E TN I N G S L I N JE R F O R S TY R E AR B E I D S t y r e t h a r v e d t a t t r e t n i n g s l i n j e r f o r s t y r e a r b e i d i e r å b o r e t t s l a k l a r g j ø r e d e k r a v s om s t i l l es t i l d e t i l l i t s v a l g t e. R e t n i n gs l i n j e n e om h a nd l e r s t y r e a n s v a r f o r f o r v a l t n i n g a v d e øk o n om i s k e ve r d i e r, h a b i l i t et, t a us h e t s p l i k t, h o no r e r i n g, attestasjon og anvisning av utbetalinger. V A K T M E S T E R T J E N E S T E V a k t m es t e r P a u l S to r b e r g e t i v a r e t a r d e n d a g l i g e d r i f t o g d e t l ø p e n d e v e d l i k e h o l d e t i b o r e t t s l a g et i h e n h o l d t i l s t i l l i n gs b es k r i v e l s e. V ak t m e s t e r k o nt o r e t h a r a d r e s s e N e d r e S i l k e s t r å 7, o g v a k t m es t e r k a n t r e f f e s p å t el e f o n T r e f f t i de n e r h v e r d a g e r m el l om k l o g k l Ut en f o r n e d g a n g e n t i l h a n s v e r k s t e d i n r 7 e r d e t e n p o s t k a s s e h v o r b es k j e d e r t i l h am e l l e r s t y r e t k a n l e g g es. D e t e r i k k e r e g i s t r e r t s k a d e r eller ulykker i borettslaget i S T I F T E L S E N N E D R E S I L K E S T R Å B A R N E H A G E B a r n e h a g e n f i n n e r d u t g p r ø å nn d e t u n e t i n r B a r n e h a g e n e r f o r e l d r e d r e v e t. B a r n e h a g e p l a s s e n e e r i ut g a n g s pu n k t e t f o r b e h o l d t b o r e t t s l a gs b a r n a. L o k al e n e k a n lånes ut til andelseierne utenom barnehagens åpningstider. N Ø K L E R / S K I L T N ø k l e r o g s k i l t t i l p o s t k as s e k a n f ås v e d h e n v e n d e l s e t i l v a k t m es t e r. N ø k l e r o g s k i l t m å b e t a l e s a v d e n e n k el t e.

5 S i d e N e d r e S i l k e s t r å b o r e t t s l a R E N H O L D B o r e t t s l a g e t h a r a v t a l e m e d T r a p p e v a s k S e r v i c e A S om v a s k a v t r a p p e o p p g a n g e r / f e l l e s a r e a l e r. S t y r e t v u r d e r e r l ø p e n d e r e n h o l d e t o g a v t a l e n m e d T r a p p e v a s k S e r v i c e A S. K A B E L -TV C a n a l D i g i t a l e r l e v e r - a n o d g ø r b r a e v d b t å v n d s t j e n e s t e r. H a r d u s p n ø d r e s m å l v e d ditt kabel-t v-abonnem ent, digital-t v e l l e r b r e d b å n d, k a n d u r i n g e t l f Å p n i n gs t i d e r h o s k u n d e s e r v i c e e r m a n d a g - f r ed a g k l , l ø r d a g k l S ø n d a g e r e r s t e n g t. O p p s t å r d e t f e i l p å k a b e l a n l e g g e t u t e n o a m n n o r m a l d e t t e r a p p o r t e r e s v i a t e l e f o n l ø r d a g e r k l o g s øn d a g e r k l For ytterligere informasjon vises det til www. canaldigital. no. Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv-anlegget som å skru av dekselet - på antenne k o n t a k t e n o g t f a o r - e el o l e r m t i l k o b l i n g e r. S l i k e i n n g r e p v i l k u n n e f o r å r s a k e f o rs t y r r e l s e r på signalene til andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-tva n l e g g e t. TE L E F O N I Borettslaget er tilsluttet sam arbeidsavtalen mellom Telenor og OBOS, som gjeld e r t i l , og som gir beboere med telefonabonnement i Telenor gode rabatter. D e t g i s o p p t i l 2 5 % r a b a t t p å b r u k e n a v t e l e -a f b o n e n e m ( e g nt j e n l e d ) e p r å B a s i s f a s t t e l ef o n o g b r e d b å n d s t e l e f o n de r s om s am t a l ek o s t n a d e n o v e r s t i ge r k r ,-. F r i b r a u v k f as t t e l e f o n h v e r l ø r d a g ( k u n s t a r t p r i s p å k r 0, 8 9 p r. s am t a l e u a n s e t t varighet ) på samtaler til andre fasttelefoner i Norge. D e n e n k e l t e b e b o e r f å r f r i et a b l e r i n g a v A D S L B r e d b å n d v e d b es t i l l i n g v i a i n t e r n e t t o g 1 0 % r a b a t t p å a b o n n e m e n t s t y p e n e d i A um D S o L g 1 M 5 % e p å A DS L P r em i um. R a b a t t ytes ikke på nybestilte abonnement på ADSL Basis og ADSL Turbo. D e t g i s 3 0 m i n u t t e r ek s t r a f r i r i n g e t i d p å a l l e m o b i l a b o n n em e nt f r a T e l e n o r o g D j u i c e ( i k k e k o n t a n t k o r t o g D j u i c e C o n t r o l o g S u r f P r r g i a s t u ) a v. h e n E g k i s g t a v r a r i n g e o m k u n d e n e r i e n b i n d i n gs p e r i o d e, o g ak t i v i s e r e s v e d a t k u n d e n s e l v s e n d e r e n S M S fra sin egen mobiltelefon til 2000 med tekst bestill OBOS. Bestilling av telefoni og internettjenester gjøres på https : / / telenor. infored. no / nbbl. K R A F T L E V E R A N S E T I L B O R E T T S L A G E T S F E L L E S A N L E G G B o r e t t s l a g e t h a r g i t t O B OS f u l l m a k t t i l å f r em f o r h a n d l e e n k r a f t a v t a l e. B o r e t t s l a g e t e r t i l s l u t t e ta v t a l e n m e d A l p i q N o r wa y A S o g L OS A S ( A g d e r E n e r g i A S ). A l p i q N o r wa y A S s t å r f d g o i r v n i n r g å o g k r a f t f o r v a l t n i n g, o g L OS A S s t å r f o r k r a f t l ev e r a n s e r o g fakturaadministrasjon. Kraftforvaltningsavtalen utløper den

6 S i d e N e d r e S i l k e s t r å b o r e t t s l a Kraftforvaltningsavtalen gir følgende fordeler for borettslaget : E t t a v m a r k e d e t s l a v e s t e a d m s l i a g: n i k s r t 0, r 9 5 a t ø r i e v p e r. kw p å h. E l e k t r i s k k r af t t i l s p ot p r i s k om b i n e rt m e d f o r v a l t n i n g s om g i r g u n s t i g e s t r øm p r i s e r. Profesjonell forvaltning fra Alpiq Norway AS. B o r e t t s l a g e t v / s t y r e t f å r t i l g a n g t i l s i n e a n l e g g p å ww w. s t y r e r o m m et. ne t b l. a. f o r f o r b k r s u - o g f ak t u r e r i n gs d a t a. Rabattert kraft via kjøp fra energigjenvinningsanlegg hos Elkem ASA og Tinfos AS. I å r e n e g a k r a f t f o r v a l t n i n g s a v t a l e n t i l d e l s l a v e r e k r af t k os t n a d e r e n n d e f l es t e a n d r e k r a f t a l t e r n a t i v e r. I l t n h i n a g r s p o i r t k ef k ø e l j e k n r g a i f t t t f u f l l t o s r å v g a o d e resultater. Kostnader til kraft i 2009 ble likevel gunstige. F J E R N V AR M E A l l e b o r e t t s l a g m e d b l ok k b e b y g g e l s e h a r f r a e n V B 2 t a r i f f s o m e r s a m m e n s a t t a v k r a f t p r i s m e d p å s l a g, n e t t l e i e m t i l h u s h o l d n i n g s k f o r b r u k s a v g i f t t i l s t a t e n. H a f s l u n d F j e r n v a r m e A S h a r e n p r i s g a r a n t i s l i k at f j e r n v a r m e p r i s e n a l l t i d e r d e t bi l l i gs t e a v a l t e r n a t i v e n e e l e k t r i s k s t r øm o g f y r i n g s o l j e. F o r b u d s j et t å r e t e r k r a f t p r i s en f o r v e n t e t å l i g g e c a k r 0, 0 4 / kw h h ø y e r e e n n i å r Samtidig øker nettleien med kr 0,0461 /kwh grunnet utbedringer av nettet. F o r v e n t e t g j e n n om s n i t t p r i s f o r b u ds j e t t å r e t e r c a k r 0, 7 6/ kw h. I b l e t i l s v a r e n d e g j e n n o m s n i t t p r i s p å c a k r 0, 6 6 / kw h. A l l e p r i s e r e r o p p g i t t i n k l us i v e m e r v e r d i a v g i f t. P r i s e n p å f j e r n v a r m e v a r i e r e r g j e n n o m å r e t. F o r u t s a t t l i k t f o r b r u k i s om i , r e g n e r H a f s l u n d Fj e r n v a r m e A S m e d e n øk n i n g i f j e r n v a rm ek o s t n a d e n i å r p å c a 15 %. Dette vil imidlertid avhenge av utviklingen i pris på elektrisk kraft og olje. E N E R G I R E G N S K A P F o r m ål e t m e d et e n e r g i r e g n s k a p er å g i s t y r e t e n o v e r s i k t o v e r b o r e t t s l a g e t s e n e r g i f o r b r u k, f o r d e l t p å r om o p p v a r m i n g, b e r e d n i n g a v v a rm t t a p p e v a n n, b e l y s n i n g, g å r d s l y s, f e l l e s v a s k e r i, e t c. Energiregnskapet gir borettslaget en mulighet til å øl f g e f o r b r u k s ut v i k l i n g e n o v e r t i d, n o e s om g j ø r d e t m u l i g å s am m e nl i g n e f o r b r u k e t i b o r e t t s l a g e t m e d t i l s v a r e n d e b o l i g s e l s k a p e r. D e t t e g i r s t y r e t e t g o d t b e s l ut n i n gs g r u n n l a g v e d v u r d e r i n g a v t i l t a k s om kan føre til økonomiske besparelser på sikt. F r a e d o 0 1 g m 0 b l i r d et o b l i ga t o r i s k m e d e n e n e r g i a t t es t f o r a l l e b o l i g e r s om s k a l s e l g e s e l l e r l e i e s u t. N o r g - e o s g V e a n s e s r g d i r d a i r g e s k t o r a t ( N V E ) h ar a n s v a r e t f o r i m p l em e nt e r i n g e n a v o r d n i n g e n. P å w w w. e n e r g i m e r k i n g. n o k a n a n de l s e i e r e n u t a r b e i d e e n e t n t es r t g f o i r a s i n bo l i g. OB OS v i l i l ø p e t a v t a i nn o p p l y s n i n g e r i energiregnskapet som vil være til hjelp ved utarbeidelse av energimerket. Hva er et energiregnskap : E t e n e r g i r e g n s k a p m i n n e r m y e om e t t r a d i s j o n e l t ø k o n om i s k r e g n s k ap f o r et boli g s e l s k a p, m e n m a n d o k um e n t e r e r e n e r g i f o r b r u k i kw h i s t e d et f or ø k o n om i s k f o r b r u k i k r.

7 S i d e N e d r e S i l k e s t r å b o r e t t s l a Hvordan brukes et energiregnskap : E n e r g i r e g n s k a p et g i r v e r d i f ul l i nf o rm as j o n om h v a s om b e n y t t es a v en e r g i, o g h v a e n e r g i e n b r u k e s t i l. V e d å s a m m e n l k m i e g d n e f o r b e r g u e k e t i f a n o d r b e r u b o l i g s e l s k a p f å r m a n i nf o rm as j o n o m h v o r v i d t f o r b r uk e t e r r i m e l i g, e l l e r om d e t b ø r iverksettes tiltak for å redusere forbruket. Energiforbruk i 2009 : G j e n n om s n i t t l i g f o r b r u k i b o r e t t s l ag e t : kw h / m ² H v a b r u k e s e n e rg i e n t i l : V a r m t v a n n 1 1 k W h / m ² F o r b r u k s u t v i k l i n g : B o r e t t s l a g e t h a r f o r b r u k s t a l l f o r 6å r i e n e r g i r e g n s k a p e t. G j e n n om d en n e p e r i o d e n h a r b o r e t t s l a g et h at t e n g e n e r e l l r e d u k s j o n i o p p v a rm i n g o g v a rm t v a n n s f o r b r u k e t. D et øvrige forbruket har holdt seg relativt stabilt. T o t a l f o r b r u k e t e r i d a g l a v t s a m m e n l i k n e t m e d t i m l h s a r v e a t r e n d e b o l i g j e n n o m s n i t t s f 2. o r b r u k p å k W h / m B o r e t t s l a g e t h a r h a t t e n p o s i t i v f o r b r u k s u t v i k l i n g, o g a n b ef a l e s å h o l de f o k us p å å o p p r e t t h o l d e d e g o d e f o r b r u k s v a n e n e d e h a r i d a g. I N D I V I D U E LL N E D BE T AL I N G AV FE L LE S G J E L D B o r e t t s l a g e t h a r l a g t t i l r e t t e f o r a t a n d e l s e i e r e k a n i n n b e t a l e s i n a n de l a v f e l l es g j e l d e n ( I -o r N d n i n g ). D e t t e g i r i ut g a n g s p u n k t e t a n d e l s ei e r e n e n m u l i g h et t i l å i n n b e t a l e s i n a n d e l a v f e l l e s gj e l d e n. B o r e t t s l a g e t h a r i m i d l e r t i d i n n g å t t f a s t r e n t e a v t a l e m e d H u s b a r e n k t e. e D n e t t i l vil ikke være mulig å innbetale på fellesgjelden før AV T AL E O M G AR AN TE R T B E T AL I N G AV F E L L E S K OS TN AD E R ( TE O R E TI S K L E I E ) B o r e t t s l a g e t h a r a v t a l e m e d OB OS om g a r a n t e r t b e t a l i n g a v f e l l es k o s t n a d e r. O B OS g a r a n t e r e r o v f e r o f ø r s e l t i l b o r e t t s l a g e t h v e r m å n e d o g o v e r t a r d e r e t t e r a l t a ns v a r o g r i s i k o f o r e v e n t u e l l m a n g l e n d e i n nb e t a l i n g a v f e l l e s k os t n a d e r. BRUKSOVERLATING ( FRAMLEIE ) D e t e r i k k e t i l l a t t å o v e r l a t e b r u k e n a v b o l i g e n t i l a n d r e ut e n s t y r e t s s a m t y k k e o g godkje n n e l s e a v b r u k e r. U l o v l i g o ve r l a t i n g a v b r u k k a n f ø r e t i l s a l g s på l e g g a v l e i l i g h e t e n. S ø k n a ds s k j em a f o r b r u k s o v e r l a t i n g f ås v e d h e n v e n d e l s e t i l OB O S p å t e l e f o n Det er registrert 2 bruksoverlatinger i borettslaget pr F O R K J Ø P S R E T T F o r k j ø ps r e t t e n e r e n v i k t i g m e d l em s f o r d e l i O B OS. V e d s pø r s m å l om f o rk j ø ps r e t t e n k a n d u h e n v e n d e d e g t i l O B OS p å t e l e f o n

8 S i d e N e d r e S i l k e s t r å b o r e t t s l a F o r h v e r e n k e l t b o l i g b l i r d et v e d s a l g f as t s a t t e n e g e n f r i s t f o r å m e l de b r u k a v f o r k j ø p s r e t t e n ( m e l d e f r i r s t om ). v i l M b e n d y l t t e m f o m r k e j ø ps r e t t en,t a r k o nt a k t m e d O B O S f o r å f å o p p g i t t f a k s n u m m e r -p o e s l t a l d e r es r s e v s om e n t k u a e n l b l e n y t e t es. M e l d i n g e n m å v æ r e m o t t a t t a v O B O S i n n e n d e n f a s t s a t t e f r i s t. n o r m a l t 5 v i r k e d a g e r e t t e r a t u n b n o g l j i g o e r n t e r -a i n k n o n O s e B i O A S f t e n p o s t e n og / eller på www. obos. no H v i s OB O S m o t t a r d i n m e l d i n g om f o r k j ø p e t t e r at f r i s t e n e r g å t t ut, k a n d u i k k e k r e v e å f å o v e r t a b o l i g e n p å g r u n n l a g a v f o rk j ø ps r e t t e n. Gjør du bruk av forkjøpsretten, trer r e d e du i n n g inn å t t a v t i a l e en o g k alle j ø p e r b o l i g e n t i l d e n a v t a l t e p r i s p å a v t a l t e v i l k å r. F i n a n s i e r i n g e n m å v æ r e i o r d e n, o g d e n m å i s i n h e l h e t d o k um e n t e r e s s k r i f t l i g. E r d e t f l e r e m e d l em m e r s om v i l b en y t t e f o rk j ø ps r e t t e n, f å r d e n m e d l e n g s t a ns i e n n i t e t f o r t r i t n t. n A s n r d e l s e i e r e i d e t b o r e t t s l a g e t b o l i g e n t i l h ø r e r g å r f o r a n øv r i g e m e dl em m e r i O B O S. D e r s om f l e r e i b o r e t t s l a ge t v i l b e n y t t e f o r k j ø p s r e t t e n, b l i r n or m a l t b ot i d e n i b o r e t t s l a g et a v g j ø r e n d e. F O R S I K R I N G E R B o r e t t s l a g e t s e i e n d o m m e r e r f o r s i k r e t m e i d p o I l i f s en S u k m a m d e r f o r s i k r i n g F o r s i k r i n g e n d ek k e r b y g n i n g e n e, f e l l e s a r e a l o g b o l i g e r, m ed v e g g f a s t u t s t y r. D e n d e k k e r o g s å b y g n i n g s m e s s i g e t i l l e g g i n n r e t n i n g e r n o g f o r b e d r i n g bekostet av andelseier. O p p s t å r d et s k a d e i l e i l i g h e t e n, s ør g f o r å b e g r e n s e s k a d e om f a n g e t m es t m ul i g o g p r ø v å k a r t l e g g e å r s ak e n t i l s k a d en. E r f l e r e l e i l i g h e t e r b e r ø r t, n o t e r h v o r d a n b e r ø r t e andelseiere kan kontaktes og opplys om dette når skaden m eld es t i l f o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S 86 p 55 å 00 t e, l e faks f o n e l l e r e-p o s t : f o rs i k r i n o b o s. n o. F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n m e l d e r s k ad e n t i l f o r s i k r i n gs s e l s k a p e t, b es t i l l e r om ø ns k e l i g h å n d v e r k e r f o r r e p a r a s j o n o g s ø r g e r f o r a t k os t n a d e r k n y t te t t i l s k a d en b l i r r e f u n d e r t e l l e r b e t a l t a v f o r s i k r i n g s s e l s k a p et. V e d s k a d e r s o m d e k k e s a v b o r e t t s l a g e t s b y g n i n g s f o r s i k r i n g, - k r e v e r f o r s i s e l s k a p e t e n e g e n a n d e l p å k r ,-. S e l v o m b o r e t t s l a g e t s f o r s i k r i n g b r u k e s, k a n e a l l n e d r e d e l s e r i a v e r b e l a s t e egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiernes ansvar. I N N B O F O R S I K R I N G D e n e n k e l t e a n d e l s e i e r m å h a e g en h j em f o rs i k r i n g s om d e k k e r i n n b o o g l øs ø r e ( d et v i l s i ut s t y r / i n n r e d n i n g s om d e t e r n a t u r l i g å t a m e d s e g n å r e n f l y t t e r ) D. e t v i l væ r e g u n s t i g å k o n t ak t e O B OS F o r s i k r i n g f o r å f å t i l b u d p å i n n b o f o rs i k r i n g. D e n n e f o r s i k r i n g e n h a r l a v p r i s o g t i l p a s s e d e v i l k å r. O B O S F o r s i k r i n g h a r og s å g o d e t i l b u d p å øvrige forsikringsprodukter den enkelte andelseier kan ha behov for. B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I f ø l g e f o r s k r i f t om b r a n n f o r e b y g g e n d e t i l t a k o g b r a n n t i l s y n s k a l a l l e bo l i g e r h a m i ns t é n g o d k j e y n k t v a r s r l e ø r, s am t m a nu e l t s l o k k i n gs u t s t y r i f o rm a v e nt e n p u l v e r a p p a r a t e l l e r b r a n n s l a n g e. D e t e r b o r e t t s l ag e t s a ns v a r å a ns k a f f e o g m o n t e re u t s t y r e t, m e ns

9 S i d e N e d r e S i l k e s t r å b o r e t t s l a d e t e r a n d e l s e i e r s a n s v a r å k o n t r o l l e r e a t ut s t y r e t e r i o r d e n. D e r s om u t s t y r e t e r d e f ek t, meldes dette skriftlig til styret. H M S - I N TE R N K O N TR O L L F o r s k r i f t o m s y s t e m -, a t i m s - i k o l g h s j e i l k ø k s e r h e t s a r b e i d i v i rk s om he t e r ( I n t e r n k o n t r o l l f o r s k r i f t e n ) b l e f as t s a t t v e d k g l. r e s. 6. d e s em b e r m e d v i r k n i n g f r a 1. j a n u a r F o rs k r i f t e n s t i l l e r k r a v t i l a td e n e nk e l t e v i r k s om h e t s k a l s y s t em a t i s e r e a r b e i d e t m e d å e t t e r l e v e b e s t em m e l s e n e i l o v e r o g f o r s k r i f t e r g i t t a v d e t o f f e n t l i g e. V i k t i g e l o v e r i h e n h o l d t i l d e t t e e r : Lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr L o v o m b r - a n n o g e k s p l o s j o n s v e r n L o v o m f o r u r e n s n i n g L o v o m a r b e i d s m i l j ø I n t e r n k o nt r o l l i n n e bæ r e r a t b o r e t t s l a g e t e r p å l a g t å p l a n l e g g e, o r g a n i s e r e, ut f ø r e, v e d l i k e h o l d e o g d o k u m e n t e r e a l t s o m -, h a m r - i o m l g e s j d i k ø k h er e h l e s t e å g j ø r e i b o r e t t s l a g e t s r e g i. I n t e r n k o n t r o kriver l l s y s hvordan t e m e t dette b e s arbeidet skal drives. S t y r e t i v a r e t a r i n t e r nk o n t r o l l e n m ed h e n s y n t i l b l a nt a n n e t b r a n n v e r n, f e l l es e l ek t r i s k a n l e g g o g l e k e p l as s u t s t y r. H a r b o re t t s l a g e t a n s a t t e m å d et o gs å o p p f y l l e k r a v e n e i a r b e i d s m i l j ø l o v e n i f o r h rbeidstakernes o l d t i l v helse e r n og a v sikkerhet a. B e b o e r n e/ a n d e l s e i e r n e h a r p l i k t t i l å f o r et a e g e n k o nt r o l l p å d e t el e k t r i s k e a n l e g g e t i l e i l i g h e t e n e. R E H AB I L I TE R I N G O G S TØ R R E V E D LI K E H O L D 2009 Påbegynt vedlikehold ihht grøntplan Oppussing av carportanleg g e t Oppgradering av kabel-t v-a n l e g g Maling av alle fasader, vinduer og dører Oppussing oppganger, ny håndløper på rekkverk, maling vegger, dører og postkasser, ny himling, flislegging gulv og trapper B e t o n g r e h a b i l i t e m r a i l n i g n g o g a v g a v l v e g g e r, ø v r e lekeplassplanering, grusing og montering av apparater P å b e g y n t b e t o n g r e h a b i l i t e r i n g, p l a n t i n g a v f r u k t t r æ r, p l a ved øvre gangvei, skifting av mønebånd, utskifting av vinduer pga. r å t e s k a d e r A s f a l t e r i n g a v i n n k j ø r i n g, e t a b l e r i n g a v p a r s e l l h a g e, r e p a t a k m ø n e r o g b et o n g u n d e r s øk e l s e r Oppgradering av grøntanlegg og utearealer, samt skilting K a n a l r e n s o g n y e p o r t e r Skiftet trelemmer på terrassene i loftsleilighetene Beising av resterende bygninger i borettslaget Beising av ca. halvparten av bygningen, oppgradering av uteareal barnehage, en del takviduer er skiftet Reasfaltering over garasjene T r e v e r k p å v e r a n d a e r b l e s k i f t et.

10 S i d e N e d r e S i l k e s t r å b o r e t t s l a S T Y R E T S A EID R B D e t e r a v h o l d t 1 1 s t y r em øt e r i Ø K O N O M I O G V E D L I K E H O L D B o r e t t s l a g e t s ø k o n o m i e r g o d. V e d u t g a n g e n a v å r e t e r d e n s a m l e d k r , - s om e r e n n e d g a n g f r a k r , - f r a å r e t f ø r. G j el d e n e r f o r d e l t p å e t t l å n t i l H u s b a n k e n e s ( t r e r e n d e c a k r 6 m i l l a v o p p r i n n e l i g k r 1 5 m i l l ) m e d f a s t r e n t e ( 3, 5 % ) o g t o l å n t i l OB OS ( r e s t e r e n d e c a k r 3, 2 m i l l a v o p p r i n n e l i g k r 3, 6 m i l l ) m e d f l y t e n d e r e n t e. D e t e r i k k e t at t o p p n y e l å n i D e t e r l a g t o p p t i l en r e l a t i v t r a s k nedbetaling av lå n e n e, i f ø rs t e om g a n g l å n e t p å k r ,- s om b l e t a t t o p p i f o r b i n d e l s e m e d f a s a d e o p p u s s i n ge n e i D e t n e d b e t al e s o v e r t re å r o g v i l væ r e s l u t t f ø r t i l ø p et a v I s t ar t e r n e d b e t a l i n g a v l å n e t p å k r , s om bl e t a t t o p p f o r å i e r e f i o p n p a u n s s i n ge n a v o p p g a n g e n e. D e t t e l å n e t v i l h a å r l i g e t e rm i n e r på kr , - frem til det er nedbetalt -l i å n 2020 e t v i l. v æ Husbank re e r n e d b e t a l t i l ø p e t a v Å r l i g e t e rm i n b e l ø p p å d e t t e l å n e t e r c a k r 1, 9 m i l l h v o r a v c a k r , e r r e n t e r. D e t b l e f o r e t a t t e n h u s l e i e e n d r i n g i s om v a r s l e t i f o r r i g e å r s r a p po r t. S t y r e t t o k h øs t e n o p p s p ø r s m ål e t om m u l i g r e f i n a n s i e r i n g a v bo r e t t s l a g et s l å n, s l i k at a v d r a g s t em p o e t b r em s es no e i f o r h o l d t i l d a g e n s n e d b e t a l i n gs p l a n e r. H e ns i k t e n v i l l æ e r e v å s t y r k e l i k v i d i t e t e n f o r å m øt e k om m e v e d l i k e h o l ds b e h o v / op p g r a d e r i n g e r. D e t v i s t e s e g v a n s k e l i g å r e f i n a n s i e r e l å n e n e, d e l s p g a. f i n a n s k r i s e n o g d e l s p g a. h i n d r i n g e r k n y t t e t t i l o r d n i n g -o e r n d n i n m g ) e. S d t y r e i t n d i v i har gje n n o m d e n n e p r o s es s e n k om m e t t i l at d a g e n s l i k v i d i t et s s i t u a s j o n i k k e t i l s i e r at d e t h a s t e t m e d å g j e n n om f ø r e et s l i k t t i l t ak, o g h a r d e rf o r b e s t em t at m a n i k k e g å r v i d e r e m e d r e f i n a ns i e r i n g s p l a n e n, m e n f ø l g e d e n p l a nl a g t e n e d b e t al i n g e n a v f e l l e s g j e l n t d i l e n v i d i e r n e. M y e a v d e n ø k o n om i s k e ak t i v i t e t e n r u n d t d r i f t o g v e d l i k e h o l d k n y t t e r s e g t i l r e h a b i l i t e r i n g a v s ø pp e l s u g e t (s e e g e n s ak ), o g d e t t e er e t t i l t a k s om v e n t e s å f ø r e t i l r e d u - s o e g r t v e d l i d k r e i h o f l t ds s k os t n a d e r i å r e n e s o m k om m e r. U t o v e r a r b t e m i e d e s ø p p e l s u g e t e r d e t i k k e f o r et a t t s t ø r r e v e d l i k e ho l d s t i l t ak i E t t e r g j e n t at t f e i l b r uk h a r s t y r e t b es l u t t e t å a v v i k l e d e n f a s t e c o n t a i n er e n ( s e e g e t punkt ). Tydelig informasjon ble gitt uten at feilbruken ble redusert. I h a r s t y r e t f o rt s at t a r b e i d e t m e d u n d e r s øk e l s e r k n y t t et t i l f uk t, s p r e k k d a n n e l s e r o g s e t ni n g e r i e n d e l h us. D e t t e b l i r r e d e g j o r t f o r i e t e g e t p u n k t. L i t t o m n æ r m e s t e f r e m t i d D e t b l e i u t a r b e i d e t e n g r ø n t p l a n s o m s k a l d a n n e g r u n n l a g f o p p g r a d e r i n g a v u t e a r e a l e n e i å r e n e s om k om m e r, i d e t t em p o øk o no m i e n t i l l a t e r. D e t m å o g s å p å r e g n e s a n d r e t y p e r r e p a r a s j o n e r o g r e h a b i l i t e r i n g / o p p g r a d e r i n g i d e n æ rm es t e å r e n e p å g r u n n a v b o r e t t s l a g e t s a l d e r. S t y r e t h a r v a l g t å av v e n t e k o s t n a d s k r e v e n d e t i l t a k i n n t i l om f an g e t k n yt t e t t i l s e t n i n g e r o g f uk t p r ob l em a t i k k, o g d e ø k o n om i s k e k o n s ek v e n s e n e e r a v k l a r t. S t y r e t l e g g e r v e k t p å å k a r t l eg g e s å m a n g e s om m u l i g a v s l i k e v e d l i k e h o l d s ut f o r d r i n g e r, o g s t y r e øk o n om i e n p å e n m å t e s om g j ø r b o r e t t s l a g et i s t a n d t i l å g j e n n om f ør e e t f o r s v a r l i g v e d l i k e h o l d ut e n s t o r e u t s l a g i løpende felleskostnader.

11 S i d e N e d r e S i l k e s t r å b o r e t t s l a O p p g r a d e r i n g e r s om v u r d e r e s i f ø rs t e om g a n g e r s y k k e l s t at i v o g o p pa r b e i d i n g a v f l e r e p a r k e r i n g s p l as s e r et t e r a n v i s n i n g er i g r ø n t pl a n e n o g e t t e r d i s k u s j o n er m e d parsell h a g e l a g e t. F U K T P R O B L E M A T I K K S p o r e u n d e r s ø k e l s e -k r j e l l e r e i 2 r R u a t p p o f r t e ø n f r a t i e n f a g k o ns u l e n t e n M y c ot e am v a r f o r h o l d s v i s o p p l ø f t e n d e, i d e t d e i n n r a pp o r t e r t e s o p p r o b l e m e n e s k y l t e s a t s p o r e r o g f u k t i g l u f t r b k o o d m e n om u t e n f r a o g i s om m e r e n. K o n s u l e nt e n m e n e r p r o b l e m et k a n l øs e s v e d å h o l d e al l e v e n t i l e r i k j e l l e r e n l uk k e t i s om m e r h a l v å r e t. V a k t m es t e r v i l f o r f r am t i d e n k o n t r ol l e r e a t l u k e n e e r l u k k et. Det er i 2009 gjennomført en befaring med Norges Geotekniske Institutt N GI ) f o ( r å k a r t l e g g e g r u n n f o r h o l d e n e, f o r om m ul i g å f i n n e å r s ak t i l at f l e r e a v hu s e n e h a r s e t n i n g e r. R a p p o r t e n v e n t es f e r d i g s t i l t i D e n h a r t a t t t i d å f e r d i gs t i l l e s f o r d i d e t v i s t e s e g v a n s k e l i g å i n n h e n t e i n f o r m a s j o n f r a r f o f r e o l ø r p s i k g j e l l i g e e t u s i k k e r t om N G I v i l a n b e f al e s t ø r re, k o s t n a d s k r e v e n d e g r u n n a r b e i d e r f o r å s i k r e h us m ot yt t e r l i g e r e s e t n i n g e r. U T L E I E L E I G H E O T G E N B A R N E H A G E N B o r e t t s l a g e t e i e r e n l e i l i g h e t i n r. 19 s om l e i es ut. I b l e d et i n n gå t t e n l ø p e n d e l e i e k o n t r ak t. B o r e t t s l a g e t e i e r o gs å e n l e i l i g h e t i n r 2 0, s om d i s p o n e r e s a v N e d r e S i l k e s t r å b a r n e h a g e. D e t t e e r e n s t i f t e l s e s om h a r s om f o rm å l å d r i v e b a r n e h ag e f o r b a r n a v b e b o e r e i N e d r e S i l k es t r å b o r e t t s l a g. A vt a l e n i n n e bæ r e r a t b a r n e h a g e n i k k e b et a l e r h u s l e i l e l e r e o p p v a r m i n g / v a rm t v a n n. S t i f t e l s e n e r f o r p l i k t e t t i l å f o r e s t å i n n v e n d i g v e d l i k e h o l d, s t r øm, m. m. B o r e t t s l a g e t h a r e n r e p r e s e nt a n t i b a r n e h ag e n s s t y r e, s om s k a l i v a r e t a a l l e b e b o e r e s i n t e r es s e k n y t t e t t i l b a r n e h a g e n s d r i f t. D e t t e g j e l d e r v e d t e k t e r, t ak o, p u p t e a r e a l e r m. m. B o r e t t s l a g s s t y r e t s r e p r e s e nt a n t i b a r n e h a g e s t y r e t h a r i v æ rt D a g A n d r e a s s e n. SKØYEN VEST SØPPELSUG ( SVS) B o r e t t s l a g e n e i om r å d e t e r s am e i er e i S k ø y e n V es t s ø p p e l s u g (S V S ), h v o r e n r e p r e s e n t a n t f r a h v e r t b o r e t t s l a g u t g j ø r s t y r e t. S j u r K as a r e p r e s e nt e r t e N e d r e S i l k es t r å B o r e t t s l a g i S V S. S om å rs b e r e t n i n g e n t i l S V S b a k e rs t i d et t e h e f t et v i s e r, h a r E NV A C i o v e r t a t t d e n d a g l i g e d r i f t e n a v a n l e g g e t. D e r t e n e r o p p g d r e ad e s r i i n g s a t v e å r g j e n n o a n l e g g e t, s om i h o v e d s ak b l e f e r d i g s t i l t i S i s t e d e l a v p r o s j ek t et ( t et t i n g a v v a n n i n n s i g o g o p p g r a d e r i n g a v r ø re n e i s e k s j o n 1 o g 2 i C as i n e t t o B o r e t t s l a g ) g j e n n o m f ø r e s i K o s t n a d e n e v e d o p p g r a d e r i n g e n a v s ø p p e l s u g e t h a r b l i t t v es e n t l i g hø y e r e e n n a n t a t t, o g p r o s j e k t e t h a r b l i t t f o rs i n k et. O pp g r a d e r i n g e n v a r b e r e g n e t å k os t e k r 8 m i l l. D e n e n d e l i g e s um s e r u t t i l å b e l ø p e s eg t i l c a k r 1 1 m i l l. Å r s ak e n e t i l a v v i k e t e r a t p r o s j e k t l e d e l s e n b l e v e s e n t l i g d y r e r r l a e g t e t i n l n g r u d n e n t, s a s m o t m at a v n a l e g g et s t i l s t a n d v a r v e s e nt l i g d å r l i g e r e e n n a n t a t t v e d o p ps t a r t. D et v i s t e s e g u n d e r v e i s a t r ø r e n e v a r I e n d å r l i g e r e f o r f at n i n g e n n d e t s om k u n n e k o n k l u d e r es ut f r a v i d e o i n s p e k s j o n e n e. I t i l l e g g b l e d e t f d e u n s n k a e de t r n i y d e d o e g l e n g e r a v v e r e n anlegget som ikke var inspisert via video.

12 S i d e N e d r e S i l k e s t r å b o r e t t s l a O p p g r a d e r i n g e n v a r i u t g a n g s p u nk t et b e r e g n e t t i l c a 1 å r, m e n p r o s j e k t e t h a r t i l s l ut t f å t t e n t i d s r am m e p å c a 3, 5 å r. D et t e h a r m e d f ø r t at p r os j e k t l e d e l s e n u t f ø r t v e d f i rm a et Valcon (tidligere Protec ) har fakturert søppelsuget b e med l ø p e n et n langt høy o p p r i n n e l i g a n s l å t t. E t t e rs om s t y r e t i k k e v a r t i l f r e d s m e d V a l c o ns p r os j e k t l e d e l s e o g r a p p o r t e r i n g s r u t i n e r, v a l g t e d e t å av s l u t t e s am a r b e i d e t m e d f i rm a et s o m m e r e n S t y r e t v / K r Bjerve i s t i leder a n nå prosjektet fram til ferdigstilling. T i l t r o s s f o r d e øk t e o p p g r a d e r i n g s k o s t n a d e n e, f o r v e n t e s i n v e s t e r i n ge n å g i g o d e r e s u l t a t i å r e n e s om k om m e r. B o r et t s l a g e t h a r n å f å t t e t g o d t o p p g r a d e r t a n l e g g s om vil kunne håndtere avfall også etterat Oslo kommune har innført kildesortering. Ø V R I G A V F A L L S H Å N D T E R I N G F e l l e s c o nt a i n e r h a r v æ rt et ek s t r a g o d e f o r b e b o e r n e p å N e d r e S i l k es t r å i n o e n å r. Det viste seg dessverre at containeren i alt for stor grad ble brukt til el-a v f a l l, k j e m i k a l i e r l l o e g t t e a r v s t f o r a e o pp u s s i n gs p r o s j ek t e r. S t y r e t s s t a d i ge p åm i n n e l s e r o g t y d e l i g e o p p s l a g f o r h i n d r e t i k k e a t m i s b r uk e t f o r t s a t t e. D e t v a r o gs å et s t o r t o g g j e n t a k e n d e p r o b l em a t a v f a l l b l e s a t t u t e nf o r c o n t a i n e r e n n å r d e n n e v a r f u l l. S t y r e t b e s l u t t e t d e r v v f i k o l r e o r å d n i a n g en f r a 1. j u l i , o g g å t i l b ak e t i l or d n i n g e n s om b l e p r a k t i s e r t t i d l i g e r e. D e t v i l f ø l g e l i g f l e r e g a n g e r i å r e t b l i l e i d i n n c o nt a i n e r f o r e n uk e s t i d, s om a n n o n s e r es v e d o p ps l a g. Høsten 2009 ble container -u k e n k o m b i n e r t m e d b y t t p å e m t u a ne r n k e. d S t y r e t v i l f o r t s at t l e g g e t i l r et t e f o r at b e b o e re k a n k v i t t e s e g m e d a v f a l l s l i k at b o d e r o g fellesarealer ikke blir overfylte. H M S I N T E R N K O N T R O L L S t y r e t h a r a r b e i d e t m e d e n m e r s -a y r b s ei t d e t. m a t i s k o p p f ø l Branntilsynet og El-tils y n e t g j o r d e b e f a r i n g e r b o r e t t s l a g e t i j u n i , s am m e n m e d 2 f r a s t y r e t s am t v ak t m es t e r. R a p p o rt e n e v a r s t o r t s et t p o s i t i v e, m e n d et b l e p å p ek t f o r b e d r i n g s p o t e n s i a l k n y t t et t i l d o k u m e nt a s j o n a v r u t i n e n e f o r o p pf ø l g i n g a v d e t e l e k t r i s k e a n l e g g e t n n o v g e r n f. o D r e t t e b e r a f u l g t o p p a v s t y r e t o g v a k t m es t e r. S j u r K a s a e r s t y -a r n e s t v s a r H l M i S g e. H a n h -k a u r rs a r d r a e n l g e r t a v t OB t O S i. H M S F O R S I K R I N G E R Borettslagets bygningsmasse er forsikret i If Skadeforsikring, polisenummer I h a r d e t n n v o æ e r n t f o rs e i k r i n g s r e l a t e r t e s ak e r. S l i k e s ak e r b l i r h å n d t e r t f o r l ø p e n d e. U T E A R E A L E N E S t y r e t h a r o g s å i s t å t t f o r s t e l l - o ( v g å r s om m e r b e s k j æ r i n g ) a v gr ø n t a n l e g g e t s b u s k e r o g t ræ r. V i d e r e e r e n g e n op p m o t ø v r e l ek e p l a s s s l åt t, i h å p o m a t om r å d e t e t t r e h v e r t v i l f å m e r p r e g a v s l å t t ee n g. I t i l l e g g h a r s t y r e t t y n n e t o g l uk e t i d et i n n g j e r d e d e n a t u r r e s e r v a t e t v å r t s om b e g y n t e å g r o i g j e n ; r e s u l t a t e t e r a t s k i l t e t o g d e flotte eiketrærne kommer tydeligere fram. D e n u a v k l a r t e s i t u a s j o n e n r u n d t g r u n n f o r h o l d e n e h a r b i d r a t t t i l a t g r øn t p l a n e n f o r t s at t h a r s t åt t p å v e n t i , m e n d e n d i s k u t e r es s t a d i g o g h o l d es v a rm i s t y r e t. I m i d l e r t i d e r n o e n a v d e t ræ r n e s om s k y g g e t m es t f o r b e b o e r e o g h a r v æ r t g j en s t a n d f o r s t a d i g e klager felt. Dette arbeidet vil bli v i de r e f ø r t i , m e n s t y r e t ø ns k e r å p r e s i s e r e a t d e t

13 S i d e N e d r e S i l k e s t r å b o r e t t s l a i k k e v i l bl i f e l t t ræ r s om e t f l e r t al l av b e r ø r t e b e b o e r e ø ns k e r å b e h o l d e, m e d m i n d r e styret finner det bygningsmessig uforsvarlig å la dem bli stående. V E L F E R D V e l f e r d s ut v a l g e t gj ø r e n f a n t as t i s k j o b b i b o r e t t s l a g e t, o g s t y r e t h a r go d o g k o ns t r uk t i v d i a l o g m e d d et. V e l f e r d s ut v a l g e t ha r i t i l l e g g t i l d u g n a d a r r a n g e r t b y t t e d a g s om e n n y o r d n i n g. T i l t r os s f o r d å r l i g v æ r v a r t i l b ak em e l di n g e n e g o d e, o g u t v a l g e t v i l f o r s ø k e n o e t i l s v a r e n d e o g s å i S om v a n l i g h a r d e t væ r t j u l e a r r a n g em e n t m e d f a k k e l t o g, hornmusikk, og julenisse med hest og vogn. P A R S E L L H A G E L A G E T S t y r e t i b o r e t t s l a g et m e n e r p a r t i et m e d p a r s e l l h a g e r e r e n f o rs k j ø n n el s e a v i n n k j ø r i n g s p a r t i e t. S pe t y n r d e i a t l o g h m a r e d s e t n y r e å t i p a r s e l l h a g e l a g e t. Om r å d e t v e d r e d s k a ps b o d e n f i k k i s k ad e r p å g r u n n a v p l a s s e r i n g e r a v s ø p p e l c o n t a i n e r e u n d e r o p p g r a d e r i n g e n a v s ø p p e l s u g e t. S t y r e t v e d t o k d e r f o r å b ek os t e e t l as s m e d g r u s p å d e t t e om r å d e t. B O R E T T S L A G E T S E S I H D E J E M M S t y r e t v e d D a g A n d r e a s s e n h a r n å o v e r t a t t r e d a k s j o n e n a v ww w. n e d r e s i l k es t r a a. n o, o g p r i o r i t e r t å l e g g e ut p r o t ok o l l e r f r a s t y r em ø t e n e o g a n n e n p r a k t i s k i n f o rm a s j o n. S t y r e t h a r o g s å l a g d e n g r u p p e f o r b o r e t t s l a g e t p å F ac e b o o k, p r i m æ rt f o r å k u n n e v a r s l e d em s om ø ns k e r d e t om e n d r i n g e r s om g j ø r e s p å h j em m es i de n e, s am t e n m ul i g h e t f o r å s t a r t e å p n e d i s k us j on e r, l e g g e i n n k om m e n t a r e r, b y t t e/ s a l g a v s ak e r o g t i n g e t c. N Æ R M I L J Ø E T F O R Ø V R I G S t y r e t a v g a h ø s t e n h b ø r l l i f o n r b i g n d s e l s u e t t a l m e d e t r e g u l e r i n g s a r b e i d Os l o k om m u n e h a r i g a n g s a t t, f o r å s t y r k e s k j ø t s e l o g v e r n a v o m r å d e t f r a D e n e n g e l s k e p a r k t i l N e d r e S i l k e s t r å. K om m u n e n s i n t en s j o n e r å f å e n m er planm essig forvaltning av naturkvalitetene i om rådet, og styre bif a l l e r d e t t e a r b e i d e t s om v i l s i k r e et m a n g f o l d a v o p p l e v e l s e s v e r d i e r f o r b o r et t s l ag e t s b e b o e r e. R e g u l e r i n g s a r b e i d e t v i l p å g å i o g p l a n e n e v i l t r o l i g b l i l a g t ut t i l h ø r i n g p å s l u t t e n a v å r e t. V A K T M E S T E R S t y r e t h a r e t t e t es t e r P a o u l g S t o r b g e r g o e t d. D e t e r s a m a r b e i g j e n n o m f ø r t m e d a r b e i d e r s am t a l e o g v a k t m es t e r i n s t r u k s e n h a r b l i t t op p d a t e r t. Vaktmester treffes daglig mellom0 7 : 0 0 o g 1 4 : p å 3 0 t l f U t e n f o r n e d g a n g e n t i l h a ns v e r k s t e d i n r 7 e r d e t e n p os t k as s e h v o r b e s k j e d er t i h l am el l e r s t y r e t k a n l e g g e s. B E M E R K N I N G E R T I L Å R S R E G N S K A P E T F O R R E G N S K A P F O R B O R E T T S L A G S t y r e t m e n e r s r e a g t n s k å a p e t g i r e t r e t t v i s e n d e b i l d e a v s e l s k a p e t s e i e n d e l e r o g g j e l d, f i n a n s i e l l e s t i l l i n g o g r e s u l t a t. I nf o rm as j o n om b o r et t s l a g e t s f o r v e n t e d e ø k o n om i s k e utvikling er omtalt i årsberetningens punkter om kostnadsutvikling og budsjett for Å r s r e g n s ka p e t f o r e r s at t o pp u n d e r f o r u t s e t n i n g a v f o r t s a t t d r i f t. D et b ek r e f t es herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede.

14 S i d e N e d r e S i l k e s t r å b o r e t t s l a S t y r e t m e n e r a t d e t g j e n n om f ø r t e v e d l i k e h o l d e t e r t i l s t r e k k e l i g f o r å o p p v e i e verdiforringelse av bygningene og at virkeli g v e r d i a v b y g n i n g e n e e r h ø y e r e e n n d e n b o k f ø rt e v e r d i e n s om s t å r o p p f ø rt i r e g n s k a p et. R E S U L T AT Å r e t s r e s u l t a t p å k r ,- s om f r em k om m e r i r e s ul t a t r e g ns k a pe t, f o r e s l ås overført til egenkapital. D I S P O N I B L E M I D L E R Borettslagets disponible midler pr utgjør kr , -. I N N T E K T E R Driftsinntektene i 2009 var totalt 6 7 kr , - m ot b u ds j e t t e r t k r ,-. D et t e e r k r , - h ø y e r e e n n b u ds j e t t e r t, o g s k y l d es i h o v e d s a k a t d e t i k k e e r t at t hø y d e fo r refusjon for bruk av vaktmester fra Skøyen Vest Søppelsug sameie. A n d r e i n n t ek t e r b es t å r i h o v e d s ak a v r e f u s j o n a v v a k t m e s t e r l ø n n f r a S k ø y e n V es t Søppelsug sameie og vaskeriinntekter. K O S T N A D E R Driftskostnadene i 2009 var totalt 4 kr , - m o t s b j u et d t e r t k r ,-. D e t t e e r k r , - l a v e r e e n n b u ds j e t t e r t, o g s k y l d e s i h o v e d s ak l a v e r e k os t n a d e r n å r d e t g j e l d e r energi /fyring, personal, konsulenthonorar og andre driftskostnader. For øvrig vises til de enkelte tallene i resultatet og til bala ns e n, s am t d e e t t e r f ø l g e n d e r e g n s k a p s n o t e n (s e b a k e rs t i å r s r e g n s k a p e t ). S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d h e n d e l s e r e t t e r s om p å v i r k e r r e g n s k a p e t i v e s e nt l i g g r a d.

15 S i d e N e d r e S i l k e s t r å b o r e t t s l a K O S T N A D S U T V I K L I N G F O R K O MM U N AL E AV G I F TE R Renovasjonsavgiften øker med 10%. Ingen økning av de øvrige avgiftene. L Å N B o r e t t s l a g e t h a r 1 l å n i O B OS t i l en f l y t e n d e r e nt e s at s p å 3, 8 5% p r L å n et e r n e d b e t a l t B o r e t t s l a g e t h a r 1 l å n i O t B e O n d S e r t e nt i l e s at e s n p å f l 3, y 6 5% p r L å n et har avdragsfrihet fram til Lånet er nedbetalt B o r e t t s l a g e t h a r 1 l å n i H u s b a n k e n t i l e n f a s t r e n t e p å 3, 5%. F as t r e n t ep e r i o d e n l ø p e r t i l L å n et e r n e d b et a l t F o r o p p l y s n r i om n g e o p p r i n n e l i g l ån e b e l ø p o g ak t u e l l r e s t s a l d o p å b or e t t s l a g e t s l å n henvises det til note i regnskapet. R E N T E R P Å B O R E T T S L A G E T S I N N S K U D D R e n t e s a t s e n e i OB O S p r. d e n : Renter på driftskonto: 0, 10 % R e n t e r p å s p a r ek o n t o : 2, 7 5 % u n d e r k r , - 2, 8 5 % o v e r k r , - F O R R E T N I N G S F Ø R E R H O N O R A R E T Forretningsførerhonoraret for 2010 øker med 4 % til 1 1 kr , -. M E D L E M S K O N T I N G E N T E N Medlemskontingenten til OBOS er kr 200,- pr. andelsleilighet for R E V I S J O N S H O N O R A R E T R e v i s j o n s h o n o r a r e t øk e r t i l s v a r e n d e k o ns um p r i s i n d e k s e n. H ø s t e n b l e d e t g j e n n o m f ø r t e n a n b u d s k o nk u r r a n s e f o r r e v i s j o n a v b o r e t t s l a g e n e h v i l k e t h a r f ø rt t i l a t d e t f o r t s a t t e a r t s e l r a i v r e v i s j o ns h o n o r a r. F O R S I K R I N G B y g n i n g s f o rs i k r i n g e n øk e r f r a t i l m e d c a. 7, 5 %.D e n n e ø k n i n g e n i n k l u d e r e r 2, 8 % øk n i n g i b y g g e i n d e k s e n, s om r e f l ek t e r e r p r i s o p p g a n g e n p å h ån d v e r k s t j e n es t e r. D e n n e i n d e k n k i s n g ø e n e r l i k f o r a l l e f o r s i k r i n gs s e l s k a p e r. Ut o v e r d e t t e f o r et a r f o r s i k r i n g s s e l s k a p e n e i n d i v i d u e l l pr i s j u s t e r i n g m e d b ak g r u n n i b o r e t t s l a g e t s e g e n s k a d es i t u as j o n. S T R Ø M P R I S E N E Strømprisen i Norge varierer med årstidene. Normalt stiger den i h a vinter l v å r e t o g r e d u s e r e s i s om m e r h a l v å r e t. D e t t e o g a n d r e f ak t o r e r s om p å v i r k e r k ra f t p r i s e n e g j ø r det vanskelig å spå utviklingen i strømprisene.

16 S i d e N e d r e S i l k e s t r å b o r e t t s l a Den totale strømprisen til en forbruker består av tre komponenter : K r a f t p r s i om s d ek k e r k os t n a d e n e v e d å p r o d u s e r e o g s e l g e d e n el e k t r i s k e kraften utgjør ca. 43% av total strømpris (betales til kraftleverandør ). N e t t l e f o i r e t r a n s p o r t a v d e n e l ek t ri s k e k r a f t e n u t g j ø r c a. 2 4% a v t o t a l s t r øm p r i s ( betales til nettselskapet ). Statlige avgifter, d e t v i l s i f o r b r u k s a v g i f t, a v g i f t t i l E n e r g i f o n d e t o g m e r v e r d i a v g i f t, utgjør ca. 33 % av total strømpris. B U D S J E T T T i l o r i e n t e r i n g f o r g e n e r a l f o rs am l i ng e n h a r s t y r e t s a t t o p p e n o v e r s i k t o v e r b e r e g n e d e d r i f t s i n n t ek t e r o g d r i f t k os t n a d e r i T a l l e n e e r v i s t s om e g e n k o l on n e l e n g s t t i l h ø y r e i r e s u l t a t o p p s t i l l i n g e n. B u d s j e t t e t v i s e r e t f o r v e n t e t kr ,-, og et forventet årsresultatet på kr ,-. N å r d e t g j e l d e r d e ø v r i g e k o s t n a d e n e, e r d e t r e g n e t m e d e n g e n e r e l l p r i s øk n i n g p å c a % i I p o s t e n d r i f t o g v e d l i k e h o l d e r d e t b e r e g n e 7 t 5 0 k r 0 0 0, - t i l o r d i næ r t v e d l i k e h o l d s am t v i dere im plem entering av grøntplan, etablering av sykkel- o g p a r k e r i n g s p l a s s e r m. m. Driften i 2010 forutsetter verken nye låneopptak eller økning av felleskostnadene. N å v æ r e n d e f e l l es k os t n a d e r v i l i f ø l g e b u d s j e t t e t r e d u s e r e b o r e t t s l a g e t s d i s p o n i bl e midler, men styret mener det er forsvarlig i F o r ø v r i g v i s es t i l d e e nk e l t e t a l l e ne i b u ds j e t t e t, s om e r u t a r b e i d e t på b a k g r u n n a v d e p l a n e r f o r s om f o r e l i g g e r o g d e e n d r i n g e r n e s t e å r s om e r om t al t t i d l i g e r e i å r s b e r e t n i n g e n. S A M E I E T S K Ø Y E N PPELSUG V E T S Ø B o r e t t s l a g e t e r m e d e i e r i s am ei e t S k ø y e n V es t S ø p p e l s u g. S om e n o r i e n t e r i n g e r r e s u l t a t r e g ns k a p o g b a l a ns e p r t a t t i n n b ak e r s t i å r s b e r et n i n g s h e f t e t. D e s om ønsker ytterligere informasjon omsameiet, kan henvende seg til styret. O s l o, I s t y r e t f o r N e d r e S i l k e s t r å b o r e t t s l a g G ø r i l l E v a A r n es e n / s / S j u r K as a / s / S t i g H v o s l e f / s / Dag Andreassen / s / Kristin Judith Kaarstad / s /

17 P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s P o s t b o k s N O O s l o T e l e f o n T e l e f a k s A S T i l g e n e r a l f o rs am l i n g e n N i e d r e S i l k e s t r å B o r e t t s l a g R e v i s j o n s b e r e t n i n g f o r V i h a r r e v i d e r t å r s r e g n s k a p e t f o r Ne d r e S i l k e s t r å B o r e t t s l a g f o r r e g n s k a p s å r e t , s om v i s e r et o v e r s k u d d p å k r V i g h s a å r e v o i d e r t o p p l y s n i n g e n e i å r s b e r e t n i n g e n om å r s r e g n s k a p e t o g f o r u t s e t n i n g e n om f o r t s a t t d r i f t. Å r s r e g n s k a p e t b e s t å r a v r es u l t at r e g n s k a p, b al a n s e, o p p s t i l l i n g o v e r d i s p o n i b l e m i d l er o g n o t e o p p l y s n i n g e r. R e g n s k a p s l o v e n s r e g l e r, f o r s k r i å r f s b t e r e o t n m i n g å f o r s r e g n s k b o r e t t s l a g o g n o r s k g o d r e g n s k a p s s k i k k e r a n v e n d t v e d u t a r b e i d e l s en a v r e g n s k a p et. Å r s r e g n s k a p e t o g å r s b e r et n i n g e n e r a v g i t t a v b o r et t s l a g e t s s t y r e. V år o p p g a v e e r å u t t a l e o s s o m å r s r e g n s k a p e t o g ø v r i g e f o r h o l d i s k r a h v e. n h o l d t i l r e V i h a r ut f ø r t r e v i s j o n e n i s am s v a r m e d l o v, f o r s k r i f t o g g o d r e v i s j o n s s k i k k i N o r g e, h e r u n d e r r e v i s j o n s s t a n d a r d e r v e d t a t t a v D e n n o r s k e R e v i s o rf o r e n i n g. R e v i s j o n s s t a n d a r d e n e k r e v e r a t v i p l a n l e g g e r o g u t f ø r e r r e v i s j o n e n f or å o p p n å betryggende sik k e r h e t f o r at å rs r e g n s k a p e t i k k e i n n e h o l d e r v e s e nt l i g f e i l i nf o rm as j o n. R e v i s j o n om f a t t e r k o n t r o l l a v u t v a l g t e d e l e r a v m a t e r i a l et s om u n d e r b y g g e r i n f o rm a s j o n e n i å rs r e g n s k a p e t, v u r d e r i n g a v d e b e n y t t e d e r e g ns k a ps p r i n s i p p e r o g vesentlige regnskapsestimater, s am t v u r d e r i n g a v i n n h o l d et i o g p r e s e n t a s j o n e n a v å r s r e g n s k a p et. I d e n g r a d d e t f øl ge r a v g o d r e v i s j o ns s k i k k, om f at t e r r e v i s j o n o g s å e n g j e n n o m g å e l s e a v b o r e t t s l a g e t s f o r m u e s f o r v a l t n i - n og g i o n g t e r n r e g n s k a p s kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjongir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. V i m e n er at å r s r eg n s k a p et e r av gi t t i s am sv ar m e d lo v o g f or s kr i f t e r o g g i r et r et t v i se n d e b i ld e a v b or e t t s la g e t s ø k o n o m i s ke st i l li n g 3 1. d e s em b er og av r e su lta t e t i r eg n s k a ps å r et i ov er e n s st e m m e ls e m e d n o r s k g o d r e g n s k a p s s k i k k le d e ls e n h a r o p pf ylt s i n p li k t t i l å s ø r g e f o r o r d e nt li g o g ov er si k t li g r e gi st r er i n g o g d ok u m e nt a sj o n av r e g n s k a p s o p p l y s n i n g e r i s a m s v a r m e d o n d o r b s o k f ø l r o i v n g o s g s k i g k k o p p l ys n i n g e n e i å r s be r et ni n g e n o m år s r eg n s k a p et o g om f o r u t s et ni n g e n om f o r t s at t d r i f t e r k o n s i s t e nt e m ed år s r e g n s k a pe t o g e r i s am sv ar m e d lo v o g f o r s k r i f t er. U t e n a t d e t h a r b e t y d n o i nk n l g u s f j o n r e n k i a v s n i t t e t o v e r, v i l v i p r e s i s e r e a t i n g e n a v budsjettallene som fremkommer i regnskapet er revidert. O s l o, 8. a p r i l P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s C a t o G r ø n n e r n / s / Statsautorisert revisor A S K o n t o r e r : A r e n d a l B e r g e n D r a m m r de e n H am F r a e r d K ri s t i k an s t a n a d M o F i ø R an a M ol de M å l ø y N a r v ik O s l o St a va n ge r S t r y n Tr o m s ø Tr on d he im T ø n s b e r g Å l e s u n d P r i c ew a t e rh o u s e Co o pe r s n a v ne t ref e r er e r ti l i n di v i d ue ll e m e d l em sf i rm ae r t il k n y t t e t d en v e r de n s o m s pe n ne nd e P ri c ew at e r h ou s e C o op e r s o r g a n i s a s j o n e n M e d l em m e r a v D e n n o r s k e R e v i s o r f o r e n i n g F o r e t a k s r e g i s t e r e t : N O w w w. p w c. n o

18 S i d e N e d r e S i l k e s t r å b o r e t t s l a g N E D R E S I L K E S T R Å B O R E T T S L A G I N F O RM A S J O N O M Å R S R E G N S K A P E T Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Å r s r gnskapet e gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del v i k t i g e ø k o n o m i s k e forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. Regnskap Regnskap B u d s j e t t B u d s j e t t N o t e A. DISP. MIDLER PR B. E N D R I N G I D I S P. M I D L E R Årets resultat (se res.regnskap) T i l b a k e f ø r i n g a v a v s k r i v 15 n i n g Fradrag for avdrag på langs. lån Tillegg for annen langsiktig gjeld B. Å R E T S E N D R. I D I S P. 519 M 335 I D L E -627 R C. DISP. MIDLER PR S P E S I F I K A S J O N A V D I S P O N I B L E M I D L E R O m l ø p s m i d l e r K o r t s i k t i g g j e l d C. D I S P O N I B L E M I D L E R P R

19 S i d e N e d r e S i l k e s t r å b o r e t t s l a g R E S U L T A T R E G N S K A P Regnskap Regnskap B u d s j e t t B u d s j e t t N o t e D R I F T S I N N T E K T E R Kapitalkostnader Innkrevde felleskostnader Vaskeri Andre inntekter S U M D R I F T S I N N T E K T E R D R I F TS K O S T N A D E R Personalkostnader Styrehonorar A v s k r i v n i n g e r Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold F o r s i k r i n g e r Kommunale avgifter Energi/fyring Kabel-/tv-anlegg Andre driftskostnader S U M D R I F T S K O S T N A D E R D R I F TS R E S U L T A T F I N A S I N N T E K T E R / -K O S T N A D E R Finansinntekter Finanskostnader R E S. F I N AN S I N N T. / -K O S T N A D E R Å R S R E S U L T A T O v e r f øringer Til annen egenkapital

20 S i d e N e d r e S i l k e s t r å b o r e t t s l a g B A L A N S E E I E N DE L E R N o t e A N L E G G S M I D L E R Bygninger T o m t Andel anleggsmidler i fellesanlegg Varige driftsmidler S U M A N L E G G S M I D L E R O M L Ø P S M I D L E R Kundefordringer 59 0 Kortsiktige fordringer D r i f t s k o n t o i O B O S Sparekonto i OBOS S U M O M L Ø P S M I D L E R S U M EI E N D E L E R E G E N K A P I T A L O G G J E L D E G E N K A P I T A L Innskutt egenkapital 145 * Annen egenkapital (opptjent EK og EK fra IN) S U M E G E N K A P I T A L G J E L D L A N G S I K T I G G J E L D Pante- og gjeldsbrevlån Borettsinnskudd Annen langsiktig gjeld Andel langsiktig gjeld i fellesanlegg S U M L A N G S I K T I G G J E L D K O R T S I K T I G G J E L D Leverandørgjeld Skyldig offentlig myndigheter Påløpne renter Påløpne avdrag Annen kortsiktig gjeld S U M K O R T S I K T I G G J E L D S U M EG E N K A P I T A L O G G J E L D

21 S i d e N e d r e S i l k e s t r å b o r e t t s l a g P a n t s t i l l e l s e Garantiansvar OSLO, / S T Y R E T F O R N E D R E S I L K E S T R Å B O R E T T S L A G GØRILL EVA ARNESEN /S/ STIG HVOSLEF /S/ SJUR KASA /S/ DA G A N D R E A S S E N / S / K R IS T IN J U D IT H K A A R S T A D / S /

22 S i d e N e d r e S i l k e s t r å b o r e t t s l a g N O T E : 1 R E G N S K A P S P R I N S I P P E R Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. O B O S konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DnB NOR som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. Borettslaget har etablert en ordning med mulighet for individuell nedbetaling av borettslagets fellesgjeld. Individuelle nedbetalinger fra andelseierne er behandlet etter egenkapitalløsningen. Egenkapitalløsningen innebærer at individuelle nedbetalinger fra andelseiernes side inntektføres i laget det året nedbetalingen finner sted, og føres via balansen som egenkapital. Individuelle nedbetalinger fra andelseierne går direkte videre til borettslagets lånegiver via en klientkonto, og påvirker ikke borettslagets likviditet. Nedbetalingene gir de andelseiere som har nedbetalt, reduksjon i rente- og avdragsdelen av fremtidige felleskostnader. Andelseierne som har nedbetalt ekstraordinært, har fått sikkerhet ved inntrederett i pantebrevet som borettslagets lånegiver har tinglyst på eiendommen. Borettslagets beregnede forpliktelse overfor andelseiere som har nedbetalt, fremgår som egenkapital fra IN, under noten for annen egenkapital. N O T E : 2 I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R Felleskostnader Brensel Framleietillegg S U M I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R N O T E : 3 A N D R E I N N T E K T E R Skøyen Vest Søppelsug, refusjon vaktmesterlønn Vaskeri penger S U M A N D R E I N N T E K T E R N O T E : 4 P E R S O N A L K O S T N A D E R Ordinær lønn, fast ansatte O v e r t i d Lønnskostnader til fordeling Annen lønn -540 Påløpne feriepenger A r b e i d s g i v e r a v g i f t

23 S i d e N e d r e S i l k e s t r å b o r e t t s l a g Pensjonskostnader A F P - pensjon Y r k e s s k a d e f o r s i k r i n g Refusjon sykepenger Bedriftshelsetjeneste -257 S U M P E R S O N A L K O S T N A D E R Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt 1 årsverk i selskapet. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne lov. N O T E : 5 S T Y R E H O N O R A R Honorar til styret gjelder for perioden 2008/2009, og er på kr I tillegg har styret fått dekket julebord for kr 2 000, jfr. note 11. N O T E : 6 R E V I S J O N S H O N O R A R Revisjonshonoraret er på kr 4 875, og er i sin helhet knyttet til revisjon. N O T E : 7 K O N S U L E N T H O N O R A R J u r i d i s k b i s t a n d O B O S S U M KO N S U L E N T H O N O R A R N O T E : 8 D R I F T O G V E D L I K E H O L D Drift/vedlikehold bygninger D r i f t / v e d l i k e h o l d V V S Drift/vedlikehold elektro Drift /vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold fyringsanlegg D r i f t / v e d l i k e h o l d b r a n n s i k r i n g Drift/vedlikehold vaskerianlegg Drift/vedlikehold ventilasj.anl Drift/vedlikehold garasjeanlegg Drift/vedlikehold søppelforbr.anlegg Egenandel forsikring Kostnader dugnader S U M D R I F T O G V E D L I K E H O L D Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene.

24 S i d e N e d r e S i l k e s t r å b o r e t t s l a g N O T E : 9 K O M M U N A L E A V G I F T E R Vann- og avløpsavgift Feieavgift -143 S U M KO M M U N A L E A V G I F T E R N O T E : 1 0 E N E R G I / F Y R I N G Elektrisk energi F j e r n v a r m e S U M E N E R G I / F Y R I N G N O T E : 11 A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R L o k a l l e i e Container D i v e rse leiekostnader/leasing Driftsmateriell L y s p æ r e r o g s i k r i n g e r Renhold ved firmaer Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita -78 T r y k k s a k e r Aviser, tidsskrifter, faglitteratur -750 Møter, kurs, oppdateringer osv Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader Telefon/bredbånd Porto D r i v toff s biler, maskiner osv V e d l i k e h o l d b i l e r / m a s k i n e r o s v B i l g o d t g j ø r e l s e -766 Reisekostnader -334 Bank- og kortgebyr Velferdskostnader S U M A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R N O T E : 12 F I N A N S I N N T E K T E R Renter av driftskonto i OBOS Renter av sparekonto i OBOS S U M F I N A N S I N N T E K T E R

25 S i d e N e d r e S i l k e s t r å b o r e t t s l a g N O T E : 13 F I N A N S K O S T N A D E R Husbanken, renter OBOS 1, renter OBOS 2, renter Termingebyr Husbanken -60 T e r m i n g e b y r O B O S Oppbevaringsgebyr -580 Renter leverandørgjeld -641 S U M F I N A N S K O S T N A D E R N O T E : 14 B Y G N I N G E R Kostpris/Bokf. verdi S U M B Y G N I N G E R Tomten ble kjøpt i G.nr. 3/b.nr Tjenesteleilighet hvor innskudd ikke er beregnet: nr Bygningene er ikke avskrevet, styret har i stedet vurdert om tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jfr. note om drift og vedlikehold. N O T E : 15 V A R I G E D R I F T S M I D L E R Feiemaskin nr 1 Tilgang A v s k r e v e t t i d l i g e r e A v s k r e v e t i å r Feie/s u g e m a s k i n Tilgang A v s k r e v e t t i d l i g e r e G r e s sklipper nr 1 K o s t p r i s A v s k r e v e t t i d l i g e r e Sandsi l o K o s t p r i s A v s k r e v e t t i d l i g e r e Snøfreser nr 1 K o s t p r i s A v s k r e v e t t i d l i g e r e

26 S i d e N e d r e S i l k e s t r å b o r e t t s l a g T r aktor K o s t p r i s A v s k r e v e t t i d l i g e r e S U M VA R I G E D R I F T S M I D L E R S U M Å R E T S A V S K R I V N I N G E R N O T E : 1 6 K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R For lite innbetalt IN-lån 953 A n t i c i m e x Ø v r e S i l k e s t r å, v i d e r e f a k t u r e r i n g 265 Skøyen Vest Søppelsug, refusjon vaktmesterlønn Andre forskudd S U M K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R Posten "Andre forskudd" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2010, med motpost i leverandørgjeld. Kostnadsføring og utbetaling vil skje i N O T E : 17 A N N E N E G E N K A P I T A L Opptjent egenkapital Egenkapital fra IN tidligere Egenkapital fra IN Reduksjon EK fra IN S U M A N N E N E G E N K A P I T A L Egenkapital fra IN er spesifisert for å vise at opparbeidelsen av deler av egenkapitalen skyldes at andelseiere ekstraordinært har nedbetalt på sin andel av fellesgjelden. Tallet er beregnet med utgangspunkt i summen av samtlige ekstraordinære nedbetalinger som er foretatt over årenes løp, korrigert slik at egenkapitalen fra IN reduseres i samme takt som pantelånet. Linjen "Reduksjon EK fra IN" er beregnet ut fra at egenkapitalen fra IN skal reduseres i samme takt som pantelånet nedbetales. N O T E : 18 P A N T E - O G G J E L D S B R E V L Å N Husbanken Lånet er et annuitetslån. Lånet har fastrente som utløper Renter : 3,5%, løpetid: 9 år Opprinnelig, Nedbetalt tidligere, ordinære avdrag Nedbetalt i år, ordinære avdrag Nedbetalt tidligere, IN Nedbetalt i år, IN 0 F o r tterligere y informasjon om individuell nedbetaling av fellesgjeld, se note

27 S i d e N e d r e S i l k e s t r å b o r e t t s l a g O B O S Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Lånet er avdragsfritt t.o.m mai Renter : 3,65%, løpetid: 15 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere 0 Nedbetalt i år O B O S Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 3,65%, løpetid: 3 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år S U M PA N T E - O G G J E L D S B R E V L Å N N O T E : 19 B O R E T T S I N N S K U D D Opprinnelig S U M B O R E T T S I N N S K U D D N O T E : 20 A N N E N L A N G S I K T I G G J E L D Skøyen Vest Søppelsug S U M A N N E N L A N G S I K T I G G J E L D N O T E : 21 S K Y L D I G O F F E N T L I G E M Y N D I G H E T E R F o r s k u d d s t r e k k S k yl d i g a r b e i d s g i v e r a v g i f t S U M S K Y L D I G O F F E N T L I G E M Y N D I G H E T E R N O T E : 2 2 A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D Feriepenger Skøyen Vest Søppelsug, for lite innbetalt S U M A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D

28 S i d e N e d r e S i l k e s t r å b o r e t t s l a g N O T E: 23 P A N T S T I L L E L S E Av anleggets bokførte gjeld er kr sikret ved pant. E i e n d o m m e n s o m e r s t i l l e t s o m sikkerhet hadde pr en bokført verdi på kr N O T E : 24 G A R A N T I A N S V A R / A N D E L A N L E G G S M I D L E R / L A N G S I K T I G G J E L D I Selskapet eier 14,01% av Skøyen Vest Søppelsug sameie. Selskapet har solidaransvar for den samlede gjeld i Skøyen Vest Søppelsug sameie. Selskapets andel i Skøyen Vest S ø ppelsug vises i balansen både under eiendels- og gjeldssiden under postene Andel anleggsmidler i fellesanlegg og Andel langsiktig gjeld i fellesanlegg. Selskapets andel av driftskostnader er inntatt i resultatregnskapet under posten drift og vedlikehold (drift/vedlikehold søppelforbr.anlegg). Til orientering vedlegges sameiets regnskap.

29 S i d e N e d r e S i l k e s t r å b o r e t t s l a F O R S L A G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G E N Forslag A Stans av unødig biltrafikk på tunene F o r s l a g f r a M a r t i n e o g A l e x a n d e r S t r ø m s n e s, L n r , N e d r e S i l S t y r e t s i n n s t i l l i n g : S t y r e t i n ns t i l l e r p å a t g e n e r a l f o rs am l i n g e n p å l e g ge r s t y r e t å ut r e d e u l i k e t i l t a k. E v e n t u e l l e f o r s l a g t i l t i l t a k o g di s k u s j o n e r t as p å b e b o e rm ø t e t r e t t e t t e r generalforsamlingen hvis behov.

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j r e æ b e b o e r!

K j r e æ b e b o e r! 1 W e l h a v e n s g a t e N r. 1 0 B o r e t t s l a g K j r e æ b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø v r e T ø y e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i H e r r e g å r d s t e r r a s s e n S am e i e a v h o l d e s T o r s d a g 2 5. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 i. Ljan 0 0 menighetshus,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s /

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s / 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s T i rs da g 3 1. 0

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s t i r s d ag 4. m a i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 i S t

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i P i -1 l 3 e B s r t l, r a v e h d o e l t d es P t i a r s d k a g

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U e l a n d s ga t e 6 1 S am e i e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å S t. H a n s h

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet.

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet. Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 ØKONOMISK RAPPORT PR. 30.05.2011. Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 30.05.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader, Drift og vedlikehold

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011.

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. 643 02.11.2011 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011 Draugen Park Borettslag Årsregnskap 011 7 Note 0 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag og god

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S m a rt a p a r t 2 B o r e t t s l a g, a v h o l d e s 3 1. m a i 2

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 1 L o m m e d a l s t u n e t S a m e i e I n n k a l l i r t s n a m g e i e r m ø t i e 2 0 l 1 1 o r d i n æ O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L om m e d al s t u n et S am e i e, a v h o l d e s

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 Ordinært årsmøte i Solbakken Velforening, a v h o l d e s t o r s d a g 1 8. m a r s 2 0 1 0, k l. 2 0. 1 5 p å Ok s t a d S k o l e. T I L B E HA N D L I N G F O R

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-.

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2012. 643 18.09.2012 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2012. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3.

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3. I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 4. a p r i l 2 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 C a s i n e t t o B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i T h o n b y g g e t S am e i e, a v h o l d e s t o r s d a g 2 2. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8 :0 0 i P i l e s t r e d e t 3 5,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14 Borettslaget Parkgata 14 v/ styreleder Jarle Andersen E-post: jarland@online.no Tromsø, 13.3.215. Vår ref.: JB Deres ref.: Utkast til årsregnskap for 214 Vedlagt følger årsregnskap for Borettslaget Parkgata

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling 1 Solvang Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Solvang Borettslag avholdes onsdag 4. mars 2015 kl. 1700 på La Perla, Storhamarsenteret. Etter generalforsamlingen vil

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 Ordinær generalforsamling i, avholdes mandag 11. mai 2009, kl. 18.30 i Lørenskog kultursenter, Snippen og Mølla. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 12. m a i 2 0 0 9, k l. 1 8 3

Detaljer

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag 1 Mølletoppen Borettslag Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 U l l e r n p a r B k o e l n i g s a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n p a r k e n B o l i g s am e i e,

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Skolegata 4 Abc Borettslag

Til andelseierne i Skolegata 4 Abc Borettslag 1 Skolegata 4 Abc Borettslag Til andelseierne i Skolegata 4 Abc Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 3 1. m a rs 2 0 0 9, kl. 18.30 i Langerud Sykehjem.

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Løren Torg Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Løren Torg Borettslag avholdes mandag 23. mai 2011 kl. 18.00 i kantina til Selvaag. Til behandling foreligger:

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R i n g g a t en T e r r a s s e S am e i e, a v h o l d e s 2 4. m a rs 2 0 1 0, kl. 18 :00 i Lilleborg Kirke. T I L B E HA

Detaljer

Til beboerne i Løren Torg Borettslag

Til beboerne i Løren Torg Borettslag 1 Løren Torg Borettslag Til beboerne i Løren Torg Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 8. m a r s 2 0 1 0, kl. 18.00 på Bjørnsletta skole,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 24.april 2008, kl. 1800 i Vahl vg.skole, Herslebsgate 26, 0561 Oslo. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER 2007 2006 2007 2008 Innbetaling til fellesutgifter (note 6) 11 071 968 11 013 078 11 013 078 11 071 968 Vedlikeholdsinntekt

Detaljer

Til andelseierne i Hammergården Borettslag

Til andelseierne i Hammergården Borettslag 1 Hammergården Borettslag Til andelseierne i Hammergården Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Årsregnskap 2012. Resultat. Regnskap 2012

Årsregnskap 2012. Resultat. Regnskap 2012 0233 Smiberget Borettslag Årsregnskap 2012 Resultat Regnskap 2012 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Note Driftsinntekter: Innkrevde felleskostnader 2 18 152 522 17 507 609 18 118 000 19 059 000

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Heimdalsgata 4 Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Heimdalsgata 4 Borettslag, avholdes tirsdag 26.04.2011, kl. 18.00 på Hammersborg Torg 1, konferansesenter

Detaljer

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s /

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i P r o f es s o r D a h l s gt 3 9 A S, a v h o l d es t i r s da g 2. j

Detaljer

Til andelseierne i Vestbysletta Borettslag

Til andelseierne i Vestbysletta Borettslag 1 Vestbysletta Borettslag Til andelseierne i Vestbysletta Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Løren Torg Borettslag

Til andelseierne i Løren Torg Borettslag 1 Løren Torg Borettslag Til andelseierne i Løren Torg Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 29.04.2009, kl. 19.00 i Hersleb skole, Herslebs gate 20 B, Rom 342. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 213 - Resultat Note Regnskap 213 Regnskap 212 Budsjett 213 Budsjett 214 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 78 144 692 112 78 14 714 497 Felleskostnader, spesifiserte 2 51 144 3 96 85

Detaljer

Årsregnskap 2012 - Resultat

Årsregnskap 2012 - Resultat Årsregnskap 212 - Resultat Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 692 112 692 112 692 14 78 14 Felleskostnader, spesifiserte 2 3 96 3 96 31

Detaljer

Til beboerne i Vikinggrenda Borettslag

Til beboerne i Vikinggrenda Borettslag 1 Vikinggrenda Borettslag Til beboerne i Vikinggrenda Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag 1 Østre Sandeåsen Borettslag Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Nedre Silkestrå Borettslag

Til andelseierne i Nedre Silkestrå Borettslag 1 Nedre Silkestrå Borettslag Til andelseierne i Nedre Silkestrå Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Årsregnskap - Resultat 157 Borettslaget Jacob Aallsgt

Detaljer

Til andelseierne i Grenseveien 30 Borettslag

Til andelseierne i Grenseveien 30 Borettslag 1 Grenseveien 30 Borettslag Til andelseierne i Grenseveien 30 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Til andelseierne i Trav 2 Borettslag

Til andelseierne i Trav 2 Borettslag 1 Til andelseierne i Trav 2 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din

Detaljer

Til andelseierne i Vekten Borettslag

Til andelseierne i Vekten Borettslag 1 Vekten Borettslag Til andelseierne i Vekten Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

Til andelseierne i Økernly Borettslag

Til andelseierne i Økernly Borettslag 1 Økernly Borettslag Til andelseierne i Økernly Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Mandag 20. april

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Til andelseierne i Heimdalsgata 4 borettslag

Til andelseierne i Heimdalsgata 4 borettslag 1 Til andelseierne i Heimdalsgata 4 borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer