K j æ r e b e b o e r!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "K j æ r e b e b o e r!"

Transkript

1 K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i n g o g r e g ns k a p f o r V i ø n s k e r d e g v e l k o m m e n t i l g e n e r a l f o r s a m l i n g k l i f o r s a m l i n g s l o k a l e t i S k ø y e n k i r k e, S k ø D e t t e e r m u l i g h e t e n d u h a r t i l å d e l t a i d i s k us j o n e n o g v e l g e d et s t y r e t s om s k al forvalte ditt bomiljø i det kommende året. S t y r e t h a r l a g t m y e a r b e i d i å g j ø r e å r s b e r e t n i n g e n o g r e g n s k a p e t s å k om p l et t o g f o r s t å e l i g s om m u l i g. V å r t ø n s k e er d e r f o r a t d u l es e r n ø y e i g j e n n om h e f t e t o g v i s e r d i n i n t e r e s s e f o r b o r e t t s l a g e t v e d å m l f ø o t r s e am l o i p n p g e n p. å g e n e r a H v e m k a n d e l t a p å g e n e r a l f o r s am l i n g e n? A l l e a n d e l s e i e r e h a r r e t t t i l å v æ r e m e d i g e n -, e r a t l - a f l o e r s a m l o g s t em m e r et t. Det er kun èn stemme pr. andel A n d e l s e i e r e n s e k t e f e l l e, s a m b o e r e l l e r e t e l s a e n i e n r e t n s m e d l e m a v h u s s t a n d h a r r e t t t i l å v æ r e t i l s t e de o g t i l å u t t al e s e g. S t y r em e d l em m e r, f o r r e t n i n gs f ø r e r o g l e i e r a v b o l i g i b o r e t t s l a g e t h a r r e t t t i l å v æ r e t i l s t e d e i g e n e r a l f o rs am l i n g en o g t i l å u t t al e s e g. E n a n d e l s e i e r k a n m ø t e m e d f e u n l k l a m n e v k æ t r e i f u g. l l m e I k n t i g f or m e r e n n é n a n d e l s e i e r, m e n d e r f l e r e ei e r en a n d e l s am m e n, k a n d e h a s am m e f u l l m ek t i g. E n f u l l m a k t k a n t r e k k e s t i l b ak e n å r s om h e l s t. E n a n d e l s e i e r k a n t a m e d e n r å d g i v e r t i l g e n e r a l f o rs am l i n g e n. R å d g i v e r e n h a r b a r e r e t t uttale t i seg l dersom å generalforsamlingen tillater det.

2 S i d e N e d r e S i l k e s t r å b o r e t t s l a I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i N e d r e S i l k e s t r å b o r e t t s l a g a v o n s d a g k l i f o r s a y m e n l i k n i g r s k l e, o k a S l k ø e y t e n v i n 4 S 3 k ø TIL BEHANDLING FORELIGGER : 1. K O N S T I T U E R I N G A ) Valg av møteleder B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g a v r e f e r e n t o g t o a n d e l s e i e r e t i l å u n d e r s k r i v e p r o t D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n 2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K F A O P R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r B ) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. G O D TG J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r 4. F O R S L A G A ) S t a n s a v u n ø d i g b i l t r a f i k k p å t u n e n e F o r s l a g e r t a t t i n n b a k e rs t i h ef t et 5. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v l e d e r f o r 1 å r B ) V a l g a v 1 s t y r e m e d l e m f o r 2 å r C ) V a l g a v 4 v a r a m e d l e m m e r f o r 1 å r D ) V a l g a v 4 m e d l e m m e r t i l v a l g k o m i t é f o r 1 å r E ) V a l g a v 1 d e l e g e r t m e d v a r a t i l O B O S g å e r n e r a l f o r s a m l i n g F) Valg av 3 medlemmer til velferdskomiteen for 1 år O s l o, S t y r e t i N e d r e S i l k e s t r å b o r e t t s l a g G ø r i l l E v a A r n es e n / s / S j u r K as a / s / S t i g H v o s l e f / s / Dag Andreassen / s / Kristin Judith Kaarstad / s /

3 S i d e N e d r e S i l k e s t r å b o r e t t s l a Å R S B E R E T N I N G F O R T I L L I T S V A L G T E Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært : S T Y R E T L e d e r G ø r i l l E v a A r n e s e n N e d r e S i l k e s t r å 2 0 N e s t l e d e r S j u r K a s a N e d r e S i l k e s t r å 1 4 S t y r e m e d l Stig e m Hvoslef Nedre Silkestrå 11 S t y r e m e d l D a e g m A n d r e a s s e n N e d r e S i l k e s t r å 1 0 S t y r e m e d l K r e i m s t i n J u d i t h K a a r s t N a e d r e S i l k e s t r å 2 4 V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T V a r a m e d l e E m d v i n W i l h e l m J o h a n n e N s e d n r e S i l k e s t r å 1 9 V a r a m e d l e A m r e S t e n b e r g N e d r e S i l k e s t r å 2 1 V a r a m e d l e Arne m Lystvedt Nedre Silkestrå 17 V a r a m e d l e B m e n d i k B l e k a s t a d N e d r e S i l k e s t r å 1 3 D E L E G E R T T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G E N I O B O S D e l e g e r t G ø r i l l E v a A r n e s e n N e d r e S i l k e s t r å 2 0 V a r a d e l e g e r t S j u r K a s a N e d r e S i l k e s t r å 1 4 V A L G K O M I T E E N V a l g k o m i t e M a r i a n n e C h r i s t i e N e d r e S i l k e s t r å 2 1 Valgkomite Inger Elisabeth Hodne Nedre Silkestrå 17 V a l g k o m i t e E l l e n L u c k m a n N e d r e S i l k e s t r å 5 V a l g k o m i t e R u n e R o b e r t s e n N e d r e S i l k e s t r å 1 7 A N D R E U T V A L G V e l f e r d s k o m i t e e n J a n E r i k H e s t a d N e d r e S i l k e s t r å 1 3 K r i s t i n B l i k s r u d A a v i t s l a n d N e d r e S i l k e s t r å 2 2 A s l a u g V a s s b o t t e n N e d r e S i l k e s t r å 1 8 V i c t o r i a S a k s h a u g N e d r e S i l k e s t r å 1 6 Espen Tvedt Nedre Silkestrå 4 F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N F o r r e t n i n g s f ø r s e l e n e r u t f ø r t a v OB O S i h e n h o l d t i l k o n t r a k t. B o r et t s l a g e t h a r o r d i n æ r f o r r e t n i n g s f ø r e r k o n t r a k t. A r e u r t ( o p r p d i r a s g e s a r n t s v a r l i g e ) g e n r s k a p s f ø regnskapssjef Egil Havre, OBOS. Borettslagets revisor er P r i c e wa t e r h o u s e C o o p e r s A S.

4 S i d e N e d r e S i l k e s t r å b o r e t t s l a G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M B O R E T T S L A G E T B o r e t t s l a g e t e r r e g i s t r e r t i F o r e t a k s r e g i s t e r e t i B r ø n n -ø y s u n d m e d o r g nummer , liggeri bydel 6 Ullern i Oslo kommune og har adresse : N e d r e S i l k e s -2 t 4 r å 4 B o r e t t s l a g e t b e s t å r a v a n d e l s l e i l i b y g h n e i t n g e e r,. I t i f l l e o g r g d k e om l t m e p r å t j e n es t e l e i l i g h e t o g 1 l e i l i g h e t d i s p o n e r t a v N e d r e S i l k es t r å b a r n e h ag e. T o m t e n, p k t j ø i , o g h e a r f ø l p g å e n d e - 2 o g g å 6 r b d r u s k 0 s n 0 um 0 m m e r: Første innflytting skjedde i B o r e t t s l a g e r e t s am v i rk e f o r e t ak s o m h a r t i l f o rm å l å g i a n d e l s e i e r n e b r u k s r e t t t i l e g e n b o l i g i f o r e t a k e t s e i e n d o m ( b o r e t t ) t s om g s å t å r d i r s i a m v m e e n v h i e r n g k s m o e m d h e d e t t e. B o r e t t s l a g e t f ø l g e r a r b e i d s m i l j ø l o v e n s b es t em m e l s e r o g t i l s t r e b e r et g o d t a r b e i d s m i l j ø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. S e l s k a p e t d r i v e r i k k e m e d - f o r g s k n u i t n v g i s k l i n g t e s r a. k t i v i t e A v b o r e t t s l a g e t s 5 s t y r em e d l em m e r e r d e t 2 k v i n n e r o g 3 m e n n. B o re t t s l a g e t e r p o s i t i v t i l l i k e s t i l l i n g o g t a r s i k t e p å a t d e t i k k e f o r n e a k v o m m e r f o r kjønn ved valg og ansettelser. R E TN I N G S L I N JE R F O R S TY R E AR B E I D S t y r e t h a r v e d t a t t r e t n i n g s l i n j e r f o r s t y r e a r b e i d i e r å b o r e t t s l a k l a r g j ø r e d e k r a v s om s t i l l es t i l d e t i l l i t s v a l g t e. R e t n i n gs l i n j e n e om h a nd l e r s t y r e a n s v a r f o r f o r v a l t n i n g a v d e øk o n om i s k e ve r d i e r, h a b i l i t et, t a us h e t s p l i k t, h o no r e r i n g, attestasjon og anvisning av utbetalinger. V A K T M E S T E R T J E N E S T E V a k t m es t e r P a u l S to r b e r g e t i v a r e t a r d e n d a g l i g e d r i f t o g d e t l ø p e n d e v e d l i k e h o l d e t i b o r e t t s l a g et i h e n h o l d t i l s t i l l i n gs b es k r i v e l s e. V ak t m e s t e r k o nt o r e t h a r a d r e s s e N e d r e S i l k e s t r å 7, o g v a k t m es t e r k a n t r e f f e s p å t el e f o n T r e f f t i de n e r h v e r d a g e r m el l om k l o g k l Ut en f o r n e d g a n g e n t i l h a n s v e r k s t e d i n r 7 e r d e t e n p o s t k a s s e h v o r b es k j e d e r t i l h am e l l e r s t y r e t k a n l e g g es. D e t e r i k k e r e g i s t r e r t s k a d e r eller ulykker i borettslaget i S T I F T E L S E N N E D R E S I L K E S T R Å B A R N E H A G E B a r n e h a g e n f i n n e r d u t g p r ø å nn d e t u n e t i n r B a r n e h a g e n e r f o r e l d r e d r e v e t. B a r n e h a g e p l a s s e n e e r i ut g a n g s pu n k t e t f o r b e h o l d t b o r e t t s l a gs b a r n a. L o k al e n e k a n lånes ut til andelseierne utenom barnehagens åpningstider. N Ø K L E R / S K I L T N ø k l e r o g s k i l t t i l p o s t k as s e k a n f ås v e d h e n v e n d e l s e t i l v a k t m es t e r. N ø k l e r o g s k i l t m å b e t a l e s a v d e n e n k el t e.

5 S i d e N e d r e S i l k e s t r å b o r e t t s l a R E N H O L D B o r e t t s l a g e t h a r a v t a l e m e d T r a p p e v a s k S e r v i c e A S om v a s k a v t r a p p e o p p g a n g e r / f e l l e s a r e a l e r. S t y r e t v u r d e r e r l ø p e n d e r e n h o l d e t o g a v t a l e n m e d T r a p p e v a s k S e r v i c e A S. K A B E L -TV C a n a l D i g i t a l e r l e v e r - a n o d g ø r b r a e v d b t å v n d s t j e n e s t e r. H a r d u s p n ø d r e s m å l v e d ditt kabel-t v-abonnem ent, digital-t v e l l e r b r e d b å n d, k a n d u r i n g e t l f Å p n i n gs t i d e r h o s k u n d e s e r v i c e e r m a n d a g - f r ed a g k l , l ø r d a g k l S ø n d a g e r e r s t e n g t. O p p s t å r d e t f e i l p å k a b e l a n l e g g e t u t e n o a m n n o r m a l d e t t e r a p p o r t e r e s v i a t e l e f o n l ø r d a g e r k l o g s øn d a g e r k l For ytterligere informasjon vises det til www. canaldigital. no. Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv-anlegget som å skru av dekselet - på antenne k o n t a k t e n o g t f a o r - e el o l e r m t i l k o b l i n g e r. S l i k e i n n g r e p v i l k u n n e f o r å r s a k e f o rs t y r r e l s e r på signalene til andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-tva n l e g g e t. TE L E F O N I Borettslaget er tilsluttet sam arbeidsavtalen mellom Telenor og OBOS, som gjeld e r t i l , og som gir beboere med telefonabonnement i Telenor gode rabatter. D e t g i s o p p t i l 2 5 % r a b a t t p å b r u k e n a v t e l e -a f b o n e n e m ( e g nt j e n l e d ) e p r å B a s i s f a s t t e l ef o n o g b r e d b å n d s t e l e f o n de r s om s am t a l ek o s t n a d e n o v e r s t i ge r k r ,-. F r i b r a u v k f as t t e l e f o n h v e r l ø r d a g ( k u n s t a r t p r i s p å k r 0, 8 9 p r. s am t a l e u a n s e t t varighet ) på samtaler til andre fasttelefoner i Norge. D e n e n k e l t e b e b o e r f å r f r i et a b l e r i n g a v A D S L B r e d b å n d v e d b es t i l l i n g v i a i n t e r n e t t o g 1 0 % r a b a t t p å a b o n n e m e n t s t y p e n e d i A um D S o L g 1 M 5 % e p å A DS L P r em i um. R a b a t t ytes ikke på nybestilte abonnement på ADSL Basis og ADSL Turbo. D e t g i s 3 0 m i n u t t e r ek s t r a f r i r i n g e t i d p å a l l e m o b i l a b o n n em e nt f r a T e l e n o r o g D j u i c e ( i k k e k o n t a n t k o r t o g D j u i c e C o n t r o l o g S u r f P r r g i a s t u ) a v. h e n E g k i s g t a v r a r i n g e o m k u n d e n e r i e n b i n d i n gs p e r i o d e, o g ak t i v i s e r e s v e d a t k u n d e n s e l v s e n d e r e n S M S fra sin egen mobiltelefon til 2000 med tekst bestill OBOS. Bestilling av telefoni og internettjenester gjøres på https : / / telenor. infored. no / nbbl. K R A F T L E V E R A N S E T I L B O R E T T S L A G E T S F E L L E S A N L E G G B o r e t t s l a g e t h a r g i t t O B OS f u l l m a k t t i l å f r em f o r h a n d l e e n k r a f t a v t a l e. B o r e t t s l a g e t e r t i l s l u t t e ta v t a l e n m e d A l p i q N o r wa y A S o g L OS A S ( A g d e r E n e r g i A S ). A l p i q N o r wa y A S s t å r f d g o i r v n i n r g å o g k r a f t f o r v a l t n i n g, o g L OS A S s t å r f o r k r a f t l ev e r a n s e r o g fakturaadministrasjon. Kraftforvaltningsavtalen utløper den

6 S i d e N e d r e S i l k e s t r å b o r e t t s l a Kraftforvaltningsavtalen gir følgende fordeler for borettslaget : E t t a v m a r k e d e t s l a v e s t e a d m s l i a g: n i k s r t 0, r 9 5 a t ø r i e v p e r. kw p å h. E l e k t r i s k k r af t t i l s p ot p r i s k om b i n e rt m e d f o r v a l t n i n g s om g i r g u n s t i g e s t r øm p r i s e r. Profesjonell forvaltning fra Alpiq Norway AS. B o r e t t s l a g e t v / s t y r e t f å r t i l g a n g t i l s i n e a n l e g g p å ww w. s t y r e r o m m et. ne t b l. a. f o r f o r b k r s u - o g f ak t u r e r i n gs d a t a. Rabattert kraft via kjøp fra energigjenvinningsanlegg hos Elkem ASA og Tinfos AS. I å r e n e g a k r a f t f o r v a l t n i n g s a v t a l e n t i l d e l s l a v e r e k r af t k os t n a d e r e n n d e f l es t e a n d r e k r a f t a l t e r n a t i v e r. I l t n h i n a g r s p o i r t k ef k ø e l j e k n r g a i f t t t f u f l l t o s r å v g a o d e resultater. Kostnader til kraft i 2009 ble likevel gunstige. F J E R N V AR M E A l l e b o r e t t s l a g m e d b l ok k b e b y g g e l s e h a r f r a e n V B 2 t a r i f f s o m e r s a m m e n s a t t a v k r a f t p r i s m e d p å s l a g, n e t t l e i e m t i l h u s h o l d n i n g s k f o r b r u k s a v g i f t t i l s t a t e n. H a f s l u n d F j e r n v a r m e A S h a r e n p r i s g a r a n t i s l i k at f j e r n v a r m e p r i s e n a l l t i d e r d e t bi l l i gs t e a v a l t e r n a t i v e n e e l e k t r i s k s t r øm o g f y r i n g s o l j e. F o r b u d s j et t å r e t e r k r a f t p r i s en f o r v e n t e t å l i g g e c a k r 0, 0 4 / kw h h ø y e r e e n n i å r Samtidig øker nettleien med kr 0,0461 /kwh grunnet utbedringer av nettet. F o r v e n t e t g j e n n om s n i t t p r i s f o r b u ds j e t t å r e t e r c a k r 0, 7 6/ kw h. I b l e t i l s v a r e n d e g j e n n o m s n i t t p r i s p å c a k r 0, 6 6 / kw h. A l l e p r i s e r e r o p p g i t t i n k l us i v e m e r v e r d i a v g i f t. P r i s e n p å f j e r n v a r m e v a r i e r e r g j e n n o m å r e t. F o r u t s a t t l i k t f o r b r u k i s om i , r e g n e r H a f s l u n d Fj e r n v a r m e A S m e d e n øk n i n g i f j e r n v a rm ek o s t n a d e n i å r p å c a 15 %. Dette vil imidlertid avhenge av utviklingen i pris på elektrisk kraft og olje. E N E R G I R E G N S K A P F o r m ål e t m e d et e n e r g i r e g n s k a p er å g i s t y r e t e n o v e r s i k t o v e r b o r e t t s l a g e t s e n e r g i f o r b r u k, f o r d e l t p å r om o p p v a r m i n g, b e r e d n i n g a v v a rm t t a p p e v a n n, b e l y s n i n g, g å r d s l y s, f e l l e s v a s k e r i, e t c. Energiregnskapet gir borettslaget en mulighet til å øl f g e f o r b r u k s ut v i k l i n g e n o v e r t i d, n o e s om g j ø r d e t m u l i g å s am m e nl i g n e f o r b r u k e t i b o r e t t s l a g e t m e d t i l s v a r e n d e b o l i g s e l s k a p e r. D e t t e g i r s t y r e t e t g o d t b e s l ut n i n gs g r u n n l a g v e d v u r d e r i n g a v t i l t a k s om kan føre til økonomiske besparelser på sikt. F r a e d o 0 1 g m 0 b l i r d et o b l i ga t o r i s k m e d e n e n e r g i a t t es t f o r a l l e b o l i g e r s om s k a l s e l g e s e l l e r l e i e s u t. N o r g - e o s g V e a n s e s r g d i r d a i r g e s k t o r a t ( N V E ) h ar a n s v a r e t f o r i m p l em e nt e r i n g e n a v o r d n i n g e n. P å w w w. e n e r g i m e r k i n g. n o k a n a n de l s e i e r e n u t a r b e i d e e n e t n t es r t g f o i r a s i n bo l i g. OB OS v i l i l ø p e t a v t a i nn o p p l y s n i n g e r i energiregnskapet som vil være til hjelp ved utarbeidelse av energimerket. Hva er et energiregnskap : E t e n e r g i r e g n s k a p m i n n e r m y e om e t t r a d i s j o n e l t ø k o n om i s k r e g n s k ap f o r et boli g s e l s k a p, m e n m a n d o k um e n t e r e r e n e r g i f o r b r u k i kw h i s t e d et f or ø k o n om i s k f o r b r u k i k r.

7 S i d e N e d r e S i l k e s t r å b o r e t t s l a Hvordan brukes et energiregnskap : E n e r g i r e g n s k a p et g i r v e r d i f ul l i nf o rm as j o n om h v a s om b e n y t t es a v en e r g i, o g h v a e n e r g i e n b r u k e s t i l. V e d å s a m m e n l k m i e g d n e f o r b e r g u e k e t i f a n o d r b e r u b o l i g s e l s k a p f å r m a n i nf o rm as j o n o m h v o r v i d t f o r b r uk e t e r r i m e l i g, e l l e r om d e t b ø r iverksettes tiltak for å redusere forbruket. Energiforbruk i 2009 : G j e n n om s n i t t l i g f o r b r u k i b o r e t t s l ag e t : kw h / m ² H v a b r u k e s e n e rg i e n t i l : V a r m t v a n n 1 1 k W h / m ² F o r b r u k s u t v i k l i n g : B o r e t t s l a g e t h a r f o r b r u k s t a l l f o r 6å r i e n e r g i r e g n s k a p e t. G j e n n om d en n e p e r i o d e n h a r b o r e t t s l a g et h at t e n g e n e r e l l r e d u k s j o n i o p p v a rm i n g o g v a rm t v a n n s f o r b r u k e t. D et øvrige forbruket har holdt seg relativt stabilt. T o t a l f o r b r u k e t e r i d a g l a v t s a m m e n l i k n e t m e d t i m l h s a r v e a t r e n d e b o l i g j e n n o m s n i t t s f 2. o r b r u k p å k W h / m B o r e t t s l a g e t h a r h a t t e n p o s i t i v f o r b r u k s u t v i k l i n g, o g a n b ef a l e s å h o l de f o k us p å å o p p r e t t h o l d e d e g o d e f o r b r u k s v a n e n e d e h a r i d a g. I N D I V I D U E LL N E D BE T AL I N G AV FE L LE S G J E L D B o r e t t s l a g e t h a r l a g t t i l r e t t e f o r a t a n d e l s e i e r e k a n i n n b e t a l e s i n a n de l a v f e l l es g j e l d e n ( I -o r N d n i n g ). D e t t e g i r i ut g a n g s p u n k t e t a n d e l s ei e r e n e n m u l i g h et t i l å i n n b e t a l e s i n a n d e l a v f e l l e s gj e l d e n. B o r e t t s l a g e t h a r i m i d l e r t i d i n n g å t t f a s t r e n t e a v t a l e m e d H u s b a r e n k t e. e D n e t t i l vil ikke være mulig å innbetale på fellesgjelden før AV T AL E O M G AR AN TE R T B E T AL I N G AV F E L L E S K OS TN AD E R ( TE O R E TI S K L E I E ) B o r e t t s l a g e t h a r a v t a l e m e d OB OS om g a r a n t e r t b e t a l i n g a v f e l l es k o s t n a d e r. O B OS g a r a n t e r e r o v f e r o f ø r s e l t i l b o r e t t s l a g e t h v e r m å n e d o g o v e r t a r d e r e t t e r a l t a ns v a r o g r i s i k o f o r e v e n t u e l l m a n g l e n d e i n nb e t a l i n g a v f e l l e s k os t n a d e r. BRUKSOVERLATING ( FRAMLEIE ) D e t e r i k k e t i l l a t t å o v e r l a t e b r u k e n a v b o l i g e n t i l a n d r e ut e n s t y r e t s s a m t y k k e o g godkje n n e l s e a v b r u k e r. U l o v l i g o ve r l a t i n g a v b r u k k a n f ø r e t i l s a l g s på l e g g a v l e i l i g h e t e n. S ø k n a ds s k j em a f o r b r u k s o v e r l a t i n g f ås v e d h e n v e n d e l s e t i l OB O S p å t e l e f o n Det er registrert 2 bruksoverlatinger i borettslaget pr F O R K J Ø P S R E T T F o r k j ø ps r e t t e n e r e n v i k t i g m e d l em s f o r d e l i O B OS. V e d s pø r s m å l om f o rk j ø ps r e t t e n k a n d u h e n v e n d e d e g t i l O B OS p å t e l e f o n

8 S i d e N e d r e S i l k e s t r å b o r e t t s l a F o r h v e r e n k e l t b o l i g b l i r d et v e d s a l g f as t s a t t e n e g e n f r i s t f o r å m e l de b r u k a v f o r k j ø p s r e t t e n ( m e l d e f r i r s t om ). v i l M b e n d y l t t e m f o m r k e j ø ps r e t t en,t a r k o nt a k t m e d O B O S f o r å f å o p p g i t t f a k s n u m m e r -p o e s l t a l d e r es r s e v s om e n t k u a e n l b l e n y t e t es. M e l d i n g e n m å v æ r e m o t t a t t a v O B O S i n n e n d e n f a s t s a t t e f r i s t. n o r m a l t 5 v i r k e d a g e r e t t e r a t u n b n o g l j i g o e r n t e r -a i n k n o n O s e B i O A S f t e n p o s t e n og / eller på www. obos. no H v i s OB O S m o t t a r d i n m e l d i n g om f o r k j ø p e t t e r at f r i s t e n e r g å t t ut, k a n d u i k k e k r e v e å f å o v e r t a b o l i g e n p å g r u n n l a g a v f o rk j ø ps r e t t e n. Gjør du bruk av forkjøpsretten, trer r e d e du i n n g inn å t t a v t i a l e en o g k alle j ø p e r b o l i g e n t i l d e n a v t a l t e p r i s p å a v t a l t e v i l k å r. F i n a n s i e r i n g e n m å v æ r e i o r d e n, o g d e n m å i s i n h e l h e t d o k um e n t e r e s s k r i f t l i g. E r d e t f l e r e m e d l em m e r s om v i l b en y t t e f o rk j ø ps r e t t e n, f å r d e n m e d l e n g s t a ns i e n n i t e t f o r t r i t n t. n A s n r d e l s e i e r e i d e t b o r e t t s l a g e t b o l i g e n t i l h ø r e r g å r f o r a n øv r i g e m e dl em m e r i O B O S. D e r s om f l e r e i b o r e t t s l a ge t v i l b e n y t t e f o r k j ø p s r e t t e n, b l i r n or m a l t b ot i d e n i b o r e t t s l a g et a v g j ø r e n d e. F O R S I K R I N G E R B o r e t t s l a g e t s e i e n d o m m e r e r f o r s i k r e t m e i d p o I l i f s en S u k m a m d e r f o r s i k r i n g F o r s i k r i n g e n d ek k e r b y g n i n g e n e, f e l l e s a r e a l o g b o l i g e r, m ed v e g g f a s t u t s t y r. D e n d e k k e r o g s å b y g n i n g s m e s s i g e t i l l e g g i n n r e t n i n g e r n o g f o r b e d r i n g bekostet av andelseier. O p p s t å r d et s k a d e i l e i l i g h e t e n, s ør g f o r å b e g r e n s e s k a d e om f a n g e t m es t m ul i g o g p r ø v å k a r t l e g g e å r s ak e n t i l s k a d en. E r f l e r e l e i l i g h e t e r b e r ø r t, n o t e r h v o r d a n b e r ø r t e andelseiere kan kontaktes og opplys om dette når skaden m eld es t i l f o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S 86 p 55 å 00 t e, l e faks f o n e l l e r e-p o s t : f o rs i k r i n o b o s. n o. F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n m e l d e r s k ad e n t i l f o r s i k r i n gs s e l s k a p e t, b es t i l l e r om ø ns k e l i g h å n d v e r k e r f o r r e p a r a s j o n o g s ø r g e r f o r a t k os t n a d e r k n y t te t t i l s k a d en b l i r r e f u n d e r t e l l e r b e t a l t a v f o r s i k r i n g s s e l s k a p et. V e d s k a d e r s o m d e k k e s a v b o r e t t s l a g e t s b y g n i n g s f o r s i k r i n g, - k r e v e r f o r s i s e l s k a p e t e n e g e n a n d e l p å k r ,-. S e l v o m b o r e t t s l a g e t s f o r s i k r i n g b r u k e s, k a n e a l l n e d r e d e l s e r i a v e r b e l a s t e egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiernes ansvar. I N N B O F O R S I K R I N G D e n e n k e l t e a n d e l s e i e r m å h a e g en h j em f o rs i k r i n g s om d e k k e r i n n b o o g l øs ø r e ( d et v i l s i ut s t y r / i n n r e d n i n g s om d e t e r n a t u r l i g å t a m e d s e g n å r e n f l y t t e r ) D. e t v i l væ r e g u n s t i g å k o n t ak t e O B OS F o r s i k r i n g f o r å f å t i l b u d p å i n n b o f o rs i k r i n g. D e n n e f o r s i k r i n g e n h a r l a v p r i s o g t i l p a s s e d e v i l k å r. O B O S F o r s i k r i n g h a r og s å g o d e t i l b u d p å øvrige forsikringsprodukter den enkelte andelseier kan ha behov for. B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I f ø l g e f o r s k r i f t om b r a n n f o r e b y g g e n d e t i l t a k o g b r a n n t i l s y n s k a l a l l e bo l i g e r h a m i ns t é n g o d k j e y n k t v a r s r l e ø r, s am t m a nu e l t s l o k k i n gs u t s t y r i f o rm a v e nt e n p u l v e r a p p a r a t e l l e r b r a n n s l a n g e. D e t e r b o r e t t s l ag e t s a ns v a r å a ns k a f f e o g m o n t e re u t s t y r e t, m e ns

9 S i d e N e d r e S i l k e s t r å b o r e t t s l a d e t e r a n d e l s e i e r s a n s v a r å k o n t r o l l e r e a t ut s t y r e t e r i o r d e n. D e r s om u t s t y r e t e r d e f ek t, meldes dette skriftlig til styret. H M S - I N TE R N K O N TR O L L F o r s k r i f t o m s y s t e m -, a t i m s - i k o l g h s j e i l k ø k s e r h e t s a r b e i d i v i rk s om he t e r ( I n t e r n k o n t r o l l f o r s k r i f t e n ) b l e f as t s a t t v e d k g l. r e s. 6. d e s em b e r m e d v i r k n i n g f r a 1. j a n u a r F o rs k r i f t e n s t i l l e r k r a v t i l a td e n e nk e l t e v i r k s om h e t s k a l s y s t em a t i s e r e a r b e i d e t m e d å e t t e r l e v e b e s t em m e l s e n e i l o v e r o g f o r s k r i f t e r g i t t a v d e t o f f e n t l i g e. V i k t i g e l o v e r i h e n h o l d t i l d e t t e e r : Lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr L o v o m b r - a n n o g e k s p l o s j o n s v e r n L o v o m f o r u r e n s n i n g L o v o m a r b e i d s m i l j ø I n t e r n k o nt r o l l i n n e bæ r e r a t b o r e t t s l a g e t e r p å l a g t å p l a n l e g g e, o r g a n i s e r e, ut f ø r e, v e d l i k e h o l d e o g d o k u m e n t e r e a l t s o m -, h a m r - i o m l g e s j d i k ø k h er e h l e s t e å g j ø r e i b o r e t t s l a g e t s r e g i. I n t e r n k o n t r o kriver l l s y s hvordan t e m e t dette b e s arbeidet skal drives. S t y r e t i v a r e t a r i n t e r nk o n t r o l l e n m ed h e n s y n t i l b l a nt a n n e t b r a n n v e r n, f e l l es e l ek t r i s k a n l e g g o g l e k e p l as s u t s t y r. H a r b o re t t s l a g e t a n s a t t e m å d et o gs å o p p f y l l e k r a v e n e i a r b e i d s m i l j ø l o v e n i f o r h rbeidstakernes o l d t i l v helse e r n og a v sikkerhet a. B e b o e r n e/ a n d e l s e i e r n e h a r p l i k t t i l å f o r et a e g e n k o nt r o l l p å d e t el e k t r i s k e a n l e g g e t i l e i l i g h e t e n e. R E H AB I L I TE R I N G O G S TØ R R E V E D LI K E H O L D 2009 Påbegynt vedlikehold ihht grøntplan Oppussing av carportanleg g e t Oppgradering av kabel-t v-a n l e g g Maling av alle fasader, vinduer og dører Oppussing oppganger, ny håndløper på rekkverk, maling vegger, dører og postkasser, ny himling, flislegging gulv og trapper B e t o n g r e h a b i l i t e m r a i l n i g n g o g a v g a v l v e g g e r, ø v r e lekeplassplanering, grusing og montering av apparater P å b e g y n t b e t o n g r e h a b i l i t e r i n g, p l a n t i n g a v f r u k t t r æ r, p l a ved øvre gangvei, skifting av mønebånd, utskifting av vinduer pga. r å t e s k a d e r A s f a l t e r i n g a v i n n k j ø r i n g, e t a b l e r i n g a v p a r s e l l h a g e, r e p a t a k m ø n e r o g b et o n g u n d e r s øk e l s e r Oppgradering av grøntanlegg og utearealer, samt skilting K a n a l r e n s o g n y e p o r t e r Skiftet trelemmer på terrassene i loftsleilighetene Beising av resterende bygninger i borettslaget Beising av ca. halvparten av bygningen, oppgradering av uteareal barnehage, en del takviduer er skiftet Reasfaltering over garasjene T r e v e r k p å v e r a n d a e r b l e s k i f t et.

10 S i d e N e d r e S i l k e s t r å b o r e t t s l a S T Y R E T S A EID R B D e t e r a v h o l d t 1 1 s t y r em øt e r i Ø K O N O M I O G V E D L I K E H O L D B o r e t t s l a g e t s ø k o n o m i e r g o d. V e d u t g a n g e n a v å r e t e r d e n s a m l e d k r , - s om e r e n n e d g a n g f r a k r , - f r a å r e t f ø r. G j el d e n e r f o r d e l t p å e t t l å n t i l H u s b a n k e n e s ( t r e r e n d e c a k r 6 m i l l a v o p p r i n n e l i g k r 1 5 m i l l ) m e d f a s t r e n t e ( 3, 5 % ) o g t o l å n t i l OB OS ( r e s t e r e n d e c a k r 3, 2 m i l l a v o p p r i n n e l i g k r 3, 6 m i l l ) m e d f l y t e n d e r e n t e. D e t e r i k k e t at t o p p n y e l å n i D e t e r l a g t o p p t i l en r e l a t i v t r a s k nedbetaling av lå n e n e, i f ø rs t e om g a n g l å n e t p å k r ,- s om b l e t a t t o p p i f o r b i n d e l s e m e d f a s a d e o p p u s s i n ge n e i D e t n e d b e t al e s o v e r t re å r o g v i l væ r e s l u t t f ø r t i l ø p et a v I s t ar t e r n e d b e t a l i n g a v l å n e t p å k r , s om bl e t a t t o p p f o r å i e r e f i o p n p a u n s s i n ge n a v o p p g a n g e n e. D e t t e l å n e t v i l h a å r l i g e t e rm i n e r på kr , - frem til det er nedbetalt -l i å n 2020 e t v i l. v æ Husbank re e r n e d b e t a l t i l ø p e t a v Å r l i g e t e rm i n b e l ø p p å d e t t e l å n e t e r c a k r 1, 9 m i l l h v o r a v c a k r , e r r e n t e r. D e t b l e f o r e t a t t e n h u s l e i e e n d r i n g i s om v a r s l e t i f o r r i g e å r s r a p po r t. S t y r e t t o k h øs t e n o p p s p ø r s m ål e t om m u l i g r e f i n a n s i e r i n g a v bo r e t t s l a g et s l å n, s l i k at a v d r a g s t em p o e t b r em s es no e i f o r h o l d t i l d a g e n s n e d b e t a l i n gs p l a n e r. H e ns i k t e n v i l l æ e r e v å s t y r k e l i k v i d i t e t e n f o r å m øt e k om m e v e d l i k e h o l ds b e h o v / op p g r a d e r i n g e r. D e t v i s t e s e g v a n s k e l i g å r e f i n a n s i e r e l å n e n e, d e l s p g a. f i n a n s k r i s e n o g d e l s p g a. h i n d r i n g e r k n y t t e t t i l o r d n i n g -o e r n d n i n m g ) e. S d t y r e i t n d i v i har gje n n o m d e n n e p r o s es s e n k om m e t t i l at d a g e n s l i k v i d i t et s s i t u a s j o n i k k e t i l s i e r at d e t h a s t e t m e d å g j e n n om f ø r e et s l i k t t i l t ak, o g h a r d e rf o r b e s t em t at m a n i k k e g å r v i d e r e m e d r e f i n a ns i e r i n g s p l a n e n, m e n f ø l g e d e n p l a nl a g t e n e d b e t al i n g e n a v f e l l e s g j e l n t d i l e n v i d i e r n e. M y e a v d e n ø k o n om i s k e ak t i v i t e t e n r u n d t d r i f t o g v e d l i k e h o l d k n y t t e r s e g t i l r e h a b i l i t e r i n g a v s ø pp e l s u g e t (s e e g e n s ak ), o g d e t t e er e t t i l t a k s om v e n t e s å f ø r e t i l r e d u - s o e g r t v e d l i d k r e i h o f l t ds s k os t n a d e r i å r e n e s o m k om m e r. U t o v e r a r b t e m i e d e s ø p p e l s u g e t e r d e t i k k e f o r et a t t s t ø r r e v e d l i k e ho l d s t i l t ak i E t t e r g j e n t at t f e i l b r uk h a r s t y r e t b es l u t t e t å a v v i k l e d e n f a s t e c o n t a i n er e n ( s e e g e t punkt ). Tydelig informasjon ble gitt uten at feilbruken ble redusert. I h a r s t y r e t f o rt s at t a r b e i d e t m e d u n d e r s øk e l s e r k n y t t et t i l f uk t, s p r e k k d a n n e l s e r o g s e t ni n g e r i e n d e l h us. D e t t e b l i r r e d e g j o r t f o r i e t e g e t p u n k t. L i t t o m n æ r m e s t e f r e m t i d D e t b l e i u t a r b e i d e t e n g r ø n t p l a n s o m s k a l d a n n e g r u n n l a g f o p p g r a d e r i n g a v u t e a r e a l e n e i å r e n e s om k om m e r, i d e t t em p o øk o no m i e n t i l l a t e r. D e t m å o g s å p å r e g n e s a n d r e t y p e r r e p a r a s j o n e r o g r e h a b i l i t e r i n g / o p p g r a d e r i n g i d e n æ rm es t e å r e n e p å g r u n n a v b o r e t t s l a g e t s a l d e r. S t y r e t h a r v a l g t å av v e n t e k o s t n a d s k r e v e n d e t i l t a k i n n t i l om f an g e t k n yt t e t t i l s e t n i n g e r o g f uk t p r ob l em a t i k k, o g d e ø k o n om i s k e k o n s ek v e n s e n e e r a v k l a r t. S t y r e t l e g g e r v e k t p å å k a r t l eg g e s å m a n g e s om m u l i g a v s l i k e v e d l i k e h o l d s ut f o r d r i n g e r, o g s t y r e øk o n om i e n p å e n m å t e s om g j ø r b o r e t t s l a g et i s t a n d t i l å g j e n n om f ør e e t f o r s v a r l i g v e d l i k e h o l d ut e n s t o r e u t s l a g i løpende felleskostnader.

11 S i d e N e d r e S i l k e s t r å b o r e t t s l a O p p g r a d e r i n g e r s om v u r d e r e s i f ø rs t e om g a n g e r s y k k e l s t at i v o g o p pa r b e i d i n g a v f l e r e p a r k e r i n g s p l as s e r et t e r a n v i s n i n g er i g r ø n t pl a n e n o g e t t e r d i s k u s j o n er m e d parsell h a g e l a g e t. F U K T P R O B L E M A T I K K S p o r e u n d e r s ø k e l s e -k r j e l l e r e i 2 r R u a t p p o f r t e ø n f r a t i e n f a g k o ns u l e n t e n M y c ot e am v a r f o r h o l d s v i s o p p l ø f t e n d e, i d e t d e i n n r a pp o r t e r t e s o p p r o b l e m e n e s k y l t e s a t s p o r e r o g f u k t i g l u f t r b k o o d m e n om u t e n f r a o g i s om m e r e n. K o n s u l e nt e n m e n e r p r o b l e m et k a n l øs e s v e d å h o l d e al l e v e n t i l e r i k j e l l e r e n l uk k e t i s om m e r h a l v å r e t. V a k t m es t e r v i l f o r f r am t i d e n k o n t r ol l e r e a t l u k e n e e r l u k k et. Det er i 2009 gjennomført en befaring med Norges Geotekniske Institutt N GI ) f o ( r å k a r t l e g g e g r u n n f o r h o l d e n e, f o r om m ul i g å f i n n e å r s ak t i l at f l e r e a v hu s e n e h a r s e t n i n g e r. R a p p o r t e n v e n t es f e r d i g s t i l t i D e n h a r t a t t t i d å f e r d i gs t i l l e s f o r d i d e t v i s t e s e g v a n s k e l i g å i n n h e n t e i n f o r m a s j o n f r a r f o f r e o l ø r p s i k g j e l l i g e e t u s i k k e r t om N G I v i l a n b e f al e s t ø r re, k o s t n a d s k r e v e n d e g r u n n a r b e i d e r f o r å s i k r e h us m ot yt t e r l i g e r e s e t n i n g e r. U T L E I E L E I G H E O T G E N B A R N E H A G E N B o r e t t s l a g e t e i e r e n l e i l i g h e t i n r. 19 s om l e i es ut. I b l e d et i n n gå t t e n l ø p e n d e l e i e k o n t r ak t. B o r e t t s l a g e t e i e r o gs å e n l e i l i g h e t i n r 2 0, s om d i s p o n e r e s a v N e d r e S i l k e s t r å b a r n e h a g e. D e t t e e r e n s t i f t e l s e s om h a r s om f o rm å l å d r i v e b a r n e h ag e f o r b a r n a v b e b o e r e i N e d r e S i l k es t r å b o r e t t s l a g. A vt a l e n i n n e bæ r e r a t b a r n e h a g e n i k k e b et a l e r h u s l e i l e l e r e o p p v a r m i n g / v a rm t v a n n. S t i f t e l s e n e r f o r p l i k t e t t i l å f o r e s t å i n n v e n d i g v e d l i k e h o l d, s t r øm, m. m. B o r e t t s l a g e t h a r e n r e p r e s e nt a n t i b a r n e h ag e n s s t y r e, s om s k a l i v a r e t a a l l e b e b o e r e s i n t e r es s e k n y t t e t t i l b a r n e h a g e n s d r i f t. D e t t e g j e l d e r v e d t e k t e r, t ak o, p u p t e a r e a l e r m. m. B o r e t t s l a g s s t y r e t s r e p r e s e nt a n t i b a r n e h a g e s t y r e t h a r i v æ rt D a g A n d r e a s s e n. SKØYEN VEST SØPPELSUG ( SVS) B o r e t t s l a g e n e i om r å d e t e r s am e i er e i S k ø y e n V es t s ø p p e l s u g (S V S ), h v o r e n r e p r e s e n t a n t f r a h v e r t b o r e t t s l a g u t g j ø r s t y r e t. S j u r K as a r e p r e s e nt e r t e N e d r e S i l k es t r å B o r e t t s l a g i S V S. S om å rs b e r e t n i n g e n t i l S V S b a k e rs t i d et t e h e f t et v i s e r, h a r E NV A C i o v e r t a t t d e n d a g l i g e d r i f t e n a v a n l e g g e t. D e r t e n e r o p p g d r e ad e s r i i n g s a t v e å r g j e n n o a n l e g g e t, s om i h o v e d s ak b l e f e r d i g s t i l t i S i s t e d e l a v p r o s j ek t et ( t et t i n g a v v a n n i n n s i g o g o p p g r a d e r i n g a v r ø re n e i s e k s j o n 1 o g 2 i C as i n e t t o B o r e t t s l a g ) g j e n n o m f ø r e s i K o s t n a d e n e v e d o p p g r a d e r i n g e n a v s ø p p e l s u g e t h a r b l i t t v es e n t l i g hø y e r e e n n a n t a t t, o g p r o s j e k t e t h a r b l i t t f o rs i n k et. O pp g r a d e r i n g e n v a r b e r e g n e t å k os t e k r 8 m i l l. D e n e n d e l i g e s um s e r u t t i l å b e l ø p e s eg t i l c a k r 1 1 m i l l. Å r s ak e n e t i l a v v i k e t e r a t p r o s j e k t l e d e l s e n b l e v e s e n t l i g d y r e r r l a e g t e t i n l n g r u d n e n t, s a s m o t m at a v n a l e g g et s t i l s t a n d v a r v e s e nt l i g d å r l i g e r e e n n a n t a t t v e d o p ps t a r t. D et v i s t e s e g u n d e r v e i s a t r ø r e n e v a r I e n d å r l i g e r e f o r f at n i n g e n n d e t s om k u n n e k o n k l u d e r es ut f r a v i d e o i n s p e k s j o n e n e. I t i l l e g g b l e d e t f d e u n s n k a e de t r n i y d e d o e g l e n g e r a v v e r e n anlegget som ikke var inspisert via video.

12 S i d e N e d r e S i l k e s t r å b o r e t t s l a O p p g r a d e r i n g e n v a r i u t g a n g s p u nk t et b e r e g n e t t i l c a 1 å r, m e n p r o s j e k t e t h a r t i l s l ut t f å t t e n t i d s r am m e p å c a 3, 5 å r. D et t e h a r m e d f ø r t at p r os j e k t l e d e l s e n u t f ø r t v e d f i rm a et Valcon (tidligere Protec ) har fakturert søppelsuget b e med l ø p e n et n langt høy o p p r i n n e l i g a n s l å t t. E t t e rs om s t y r e t i k k e v a r t i l f r e d s m e d V a l c o ns p r os j e k t l e d e l s e o g r a p p o r t e r i n g s r u t i n e r, v a l g t e d e t å av s l u t t e s am a r b e i d e t m e d f i rm a et s o m m e r e n S t y r e t v / K r Bjerve i s t i leder a n nå prosjektet fram til ferdigstilling. T i l t r o s s f o r d e øk t e o p p g r a d e r i n g s k o s t n a d e n e, f o r v e n t e s i n v e s t e r i n ge n å g i g o d e r e s u l t a t i å r e n e s om k om m e r. B o r et t s l a g e t h a r n å f å t t e t g o d t o p p g r a d e r t a n l e g g s om vil kunne håndtere avfall også etterat Oslo kommune har innført kildesortering. Ø V R I G A V F A L L S H Å N D T E R I N G F e l l e s c o nt a i n e r h a r v æ rt et ek s t r a g o d e f o r b e b o e r n e p å N e d r e S i l k es t r å i n o e n å r. Det viste seg dessverre at containeren i alt for stor grad ble brukt til el-a v f a l l, k j e m i k a l i e r l l o e g t t e a r v s t f o r a e o pp u s s i n gs p r o s j ek t e r. S t y r e t s s t a d i ge p åm i n n e l s e r o g t y d e l i g e o p p s l a g f o r h i n d r e t i k k e a t m i s b r uk e t f o r t s a t t e. D e t v a r o gs å et s t o r t o g g j e n t a k e n d e p r o b l em a t a v f a l l b l e s a t t u t e nf o r c o n t a i n e r e n n å r d e n n e v a r f u l l. S t y r e t b e s l u t t e t d e r v v f i k o l r e o r å d n i a n g en f r a 1. j u l i , o g g å t i l b ak e t i l or d n i n g e n s om b l e p r a k t i s e r t t i d l i g e r e. D e t v i l f ø l g e l i g f l e r e g a n g e r i å r e t b l i l e i d i n n c o nt a i n e r f o r e n uk e s t i d, s om a n n o n s e r es v e d o p ps l a g. Høsten 2009 ble container -u k e n k o m b i n e r t m e d b y t t p å e m t u a ne r n k e. d S t y r e t v i l f o r t s at t l e g g e t i l r et t e f o r at b e b o e re k a n k v i t t e s e g m e d a v f a l l s l i k at b o d e r o g fellesarealer ikke blir overfylte. H M S I N T E R N K O N T R O L L S t y r e t h a r a r b e i d e t m e d e n m e r s -a y r b s ei t d e t. m a t i s k o p p f ø l Branntilsynet og El-tils y n e t g j o r d e b e f a r i n g e r b o r e t t s l a g e t i j u n i , s am m e n m e d 2 f r a s t y r e t s am t v ak t m es t e r. R a p p o rt e n e v a r s t o r t s et t p o s i t i v e, m e n d et b l e p å p ek t f o r b e d r i n g s p o t e n s i a l k n y t t et t i l d o k u m e nt a s j o n a v r u t i n e n e f o r o p pf ø l g i n g a v d e t e l e k t r i s k e a n l e g g e t n n o v g e r n f. o D r e t t e b e r a f u l g t o p p a v s t y r e t o g v a k t m es t e r. S j u r K a s a e r s t y -a r n e s t v s a r H l M i S g e. H a n h -k a u r rs a r d r a e n l g e r t a v t OB t O S i. H M S F O R S I K R I N G E R Borettslagets bygningsmasse er forsikret i If Skadeforsikring, polisenummer I h a r d e t n n v o æ e r n t f o rs e i k r i n g s r e l a t e r t e s ak e r. S l i k e s ak e r b l i r h å n d t e r t f o r l ø p e n d e. U T E A R E A L E N E S t y r e t h a r o g s å i s t å t t f o r s t e l l - o ( v g å r s om m e r b e s k j æ r i n g ) a v gr ø n t a n l e g g e t s b u s k e r o g t ræ r. V i d e r e e r e n g e n op p m o t ø v r e l ek e p l a s s s l åt t, i h å p o m a t om r å d e t e t t r e h v e r t v i l f å m e r p r e g a v s l å t t ee n g. I t i l l e g g h a r s t y r e t t y n n e t o g l uk e t i d et i n n g j e r d e d e n a t u r r e s e r v a t e t v å r t s om b e g y n t e å g r o i g j e n ; r e s u l t a t e t e r a t s k i l t e t o g d e flotte eiketrærne kommer tydeligere fram. D e n u a v k l a r t e s i t u a s j o n e n r u n d t g r u n n f o r h o l d e n e h a r b i d r a t t t i l a t g r øn t p l a n e n f o r t s at t h a r s t åt t p å v e n t i , m e n d e n d i s k u t e r es s t a d i g o g h o l d es v a rm i s t y r e t. I m i d l e r t i d e r n o e n a v d e t ræ r n e s om s k y g g e t m es t f o r b e b o e r e o g h a r v æ r t g j en s t a n d f o r s t a d i g e klager felt. Dette arbeidet vil bli v i de r e f ø r t i , m e n s t y r e t ø ns k e r å p r e s i s e r e a t d e t

13 S i d e N e d r e S i l k e s t r å b o r e t t s l a i k k e v i l bl i f e l t t ræ r s om e t f l e r t al l av b e r ø r t e b e b o e r e ø ns k e r å b e h o l d e, m e d m i n d r e styret finner det bygningsmessig uforsvarlig å la dem bli stående. V E L F E R D V e l f e r d s ut v a l g e t gj ø r e n f a n t as t i s k j o b b i b o r e t t s l a g e t, o g s t y r e t h a r go d o g k o ns t r uk t i v d i a l o g m e d d et. V e l f e r d s ut v a l g e t ha r i t i l l e g g t i l d u g n a d a r r a n g e r t b y t t e d a g s om e n n y o r d n i n g. T i l t r os s f o r d å r l i g v æ r v a r t i l b ak em e l di n g e n e g o d e, o g u t v a l g e t v i l f o r s ø k e n o e t i l s v a r e n d e o g s å i S om v a n l i g h a r d e t væ r t j u l e a r r a n g em e n t m e d f a k k e l t o g, hornmusikk, og julenisse med hest og vogn. P A R S E L L H A G E L A G E T S t y r e t i b o r e t t s l a g et m e n e r p a r t i et m e d p a r s e l l h a g e r e r e n f o rs k j ø n n el s e a v i n n k j ø r i n g s p a r t i e t. S pe t y n r d e i a t l o g h m a r e d s e t n y r e å t i p a r s e l l h a g e l a g e t. Om r å d e t v e d r e d s k a ps b o d e n f i k k i s k ad e r p å g r u n n a v p l a s s e r i n g e r a v s ø p p e l c o n t a i n e r e u n d e r o p p g r a d e r i n g e n a v s ø p p e l s u g e t. S t y r e t v e d t o k d e r f o r å b ek os t e e t l as s m e d g r u s p å d e t t e om r å d e t. B O R E T T S L A G E T S E S I H D E J E M M S t y r e t v e d D a g A n d r e a s s e n h a r n å o v e r t a t t r e d a k s j o n e n a v ww w. n e d r e s i l k es t r a a. n o, o g p r i o r i t e r t å l e g g e ut p r o t ok o l l e r f r a s t y r em ø t e n e o g a n n e n p r a k t i s k i n f o rm a s j o n. S t y r e t h a r o g s å l a g d e n g r u p p e f o r b o r e t t s l a g e t p å F ac e b o o k, p r i m æ rt f o r å k u n n e v a r s l e d em s om ø ns k e r d e t om e n d r i n g e r s om g j ø r e s p å h j em m es i de n e, s am t e n m ul i g h e t f o r å s t a r t e å p n e d i s k us j on e r, l e g g e i n n k om m e n t a r e r, b y t t e/ s a l g a v s ak e r o g t i n g e t c. N Æ R M I L J Ø E T F O R Ø V R I G S t y r e t a v g a h ø s t e n h b ø r l l i f o n r b i g n d s e l s u e t t a l m e d e t r e g u l e r i n g s a r b e i d Os l o k om m u n e h a r i g a n g s a t t, f o r å s t y r k e s k j ø t s e l o g v e r n a v o m r å d e t f r a D e n e n g e l s k e p a r k t i l N e d r e S i l k e s t r å. K om m u n e n s i n t en s j o n e r å f å e n m er planm essig forvaltning av naturkvalitetene i om rådet, og styre bif a l l e r d e t t e a r b e i d e t s om v i l s i k r e et m a n g f o l d a v o p p l e v e l s e s v e r d i e r f o r b o r et t s l ag e t s b e b o e r e. R e g u l e r i n g s a r b e i d e t v i l p å g å i o g p l a n e n e v i l t r o l i g b l i l a g t ut t i l h ø r i n g p å s l u t t e n a v å r e t. V A K T M E S T E R S t y r e t h a r e t t e t es t e r P a o u l g S t o r b g e r g o e t d. D e t e r s a m a r b e i g j e n n o m f ø r t m e d a r b e i d e r s am t a l e o g v a k t m es t e r i n s t r u k s e n h a r b l i t t op p d a t e r t. Vaktmester treffes daglig mellom0 7 : 0 0 o g 1 4 : p å 3 0 t l f U t e n f o r n e d g a n g e n t i l h a ns v e r k s t e d i n r 7 e r d e t e n p os t k as s e h v o r b e s k j e d er t i h l am el l e r s t y r e t k a n l e g g e s. B E M E R K N I N G E R T I L Å R S R E G N S K A P E T F O R R E G N S K A P F O R B O R E T T S L A G S t y r e t m e n e r s r e a g t n s k å a p e t g i r e t r e t t v i s e n d e b i l d e a v s e l s k a p e t s e i e n d e l e r o g g j e l d, f i n a n s i e l l e s t i l l i n g o g r e s u l t a t. I nf o rm as j o n om b o r et t s l a g e t s f o r v e n t e d e ø k o n om i s k e utvikling er omtalt i årsberetningens punkter om kostnadsutvikling og budsjett for Å r s r e g n s ka p e t f o r e r s at t o pp u n d e r f o r u t s e t n i n g a v f o r t s a t t d r i f t. D et b ek r e f t es herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede.

14 S i d e N e d r e S i l k e s t r å b o r e t t s l a S t y r e t m e n e r a t d e t g j e n n om f ø r t e v e d l i k e h o l d e t e r t i l s t r e k k e l i g f o r å o p p v e i e verdiforringelse av bygningene og at virkeli g v e r d i a v b y g n i n g e n e e r h ø y e r e e n n d e n b o k f ø rt e v e r d i e n s om s t å r o p p f ø rt i r e g n s k a p et. R E S U L T AT Å r e t s r e s u l t a t p å k r ,- s om f r em k om m e r i r e s ul t a t r e g ns k a pe t, f o r e s l ås overført til egenkapital. D I S P O N I B L E M I D L E R Borettslagets disponible midler pr utgjør kr , -. I N N T E K T E R Driftsinntektene i 2009 var totalt 6 7 kr , - m ot b u ds j e t t e r t k r ,-. D et t e e r k r , - h ø y e r e e n n b u ds j e t t e r t, o g s k y l d es i h o v e d s a k a t d e t i k k e e r t at t hø y d e fo r refusjon for bruk av vaktmester fra Skøyen Vest Søppelsug sameie. A n d r e i n n t ek t e r b es t å r i h o v e d s ak a v r e f u s j o n a v v a k t m e s t e r l ø n n f r a S k ø y e n V es t Søppelsug sameie og vaskeriinntekter. K O S T N A D E R Driftskostnadene i 2009 var totalt 4 kr , - m o t s b j u et d t e r t k r ,-. D e t t e e r k r , - l a v e r e e n n b u ds j e t t e r t, o g s k y l d e s i h o v e d s ak l a v e r e k os t n a d e r n å r d e t g j e l d e r energi /fyring, personal, konsulenthonorar og andre driftskostnader. For øvrig vises til de enkelte tallene i resultatet og til bala ns e n, s am t d e e t t e r f ø l g e n d e r e g n s k a p s n o t e n (s e b a k e rs t i å r s r e g n s k a p e t ). S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d h e n d e l s e r e t t e r s om p å v i r k e r r e g n s k a p e t i v e s e nt l i g g r a d.

15 S i d e N e d r e S i l k e s t r å b o r e t t s l a K O S T N A D S U T V I K L I N G F O R K O MM U N AL E AV G I F TE R Renovasjonsavgiften øker med 10%. Ingen økning av de øvrige avgiftene. L Å N B o r e t t s l a g e t h a r 1 l å n i O B OS t i l en f l y t e n d e r e nt e s at s p å 3, 8 5% p r L å n et e r n e d b e t a l t B o r e t t s l a g e t h a r 1 l å n i O t B e O n d S e r t e nt i l e s at e s n p å f l 3, y 6 5% p r L å n et har avdragsfrihet fram til Lånet er nedbetalt B o r e t t s l a g e t h a r 1 l å n i H u s b a n k e n t i l e n f a s t r e n t e p å 3, 5%. F as t r e n t ep e r i o d e n l ø p e r t i l L å n et e r n e d b et a l t F o r o p p l y s n r i om n g e o p p r i n n e l i g l ån e b e l ø p o g ak t u e l l r e s t s a l d o p å b or e t t s l a g e t s l å n henvises det til note i regnskapet. R E N T E R P Å B O R E T T S L A G E T S I N N S K U D D R e n t e s a t s e n e i OB O S p r. d e n : Renter på driftskonto: 0, 10 % R e n t e r p å s p a r ek o n t o : 2, 7 5 % u n d e r k r , - 2, 8 5 % o v e r k r , - F O R R E T N I N G S F Ø R E R H O N O R A R E T Forretningsførerhonoraret for 2010 øker med 4 % til 1 1 kr , -. M E D L E M S K O N T I N G E N T E N Medlemskontingenten til OBOS er kr 200,- pr. andelsleilighet for R E V I S J O N S H O N O R A R E T R e v i s j o n s h o n o r a r e t øk e r t i l s v a r e n d e k o ns um p r i s i n d e k s e n. H ø s t e n b l e d e t g j e n n o m f ø r t e n a n b u d s k o nk u r r a n s e f o r r e v i s j o n a v b o r e t t s l a g e n e h v i l k e t h a r f ø rt t i l a t d e t f o r t s a t t e a r t s e l r a i v r e v i s j o ns h o n o r a r. F O R S I K R I N G B y g n i n g s f o rs i k r i n g e n øk e r f r a t i l m e d c a. 7, 5 %.D e n n e ø k n i n g e n i n k l u d e r e r 2, 8 % øk n i n g i b y g g e i n d e k s e n, s om r e f l ek t e r e r p r i s o p p g a n g e n p å h ån d v e r k s t j e n es t e r. D e n n e i n d e k n k i s n g ø e n e r l i k f o r a l l e f o r s i k r i n gs s e l s k a p e r. Ut o v e r d e t t e f o r et a r f o r s i k r i n g s s e l s k a p e n e i n d i v i d u e l l pr i s j u s t e r i n g m e d b ak g r u n n i b o r e t t s l a g e t s e g e n s k a d es i t u as j o n. S T R Ø M P R I S E N E Strømprisen i Norge varierer med årstidene. Normalt stiger den i h a vinter l v å r e t o g r e d u s e r e s i s om m e r h a l v å r e t. D e t t e o g a n d r e f ak t o r e r s om p å v i r k e r k ra f t p r i s e n e g j ø r det vanskelig å spå utviklingen i strømprisene.

16 S i d e N e d r e S i l k e s t r å b o r e t t s l a Den totale strømprisen til en forbruker består av tre komponenter : K r a f t p r s i om s d ek k e r k os t n a d e n e v e d å p r o d u s e r e o g s e l g e d e n el e k t r i s k e kraften utgjør ca. 43% av total strømpris (betales til kraftleverandør ). N e t t l e f o i r e t r a n s p o r t a v d e n e l ek t ri s k e k r a f t e n u t g j ø r c a. 2 4% a v t o t a l s t r øm p r i s ( betales til nettselskapet ). Statlige avgifter, d e t v i l s i f o r b r u k s a v g i f t, a v g i f t t i l E n e r g i f o n d e t o g m e r v e r d i a v g i f t, utgjør ca. 33 % av total strømpris. B U D S J E T T T i l o r i e n t e r i n g f o r g e n e r a l f o rs am l i ng e n h a r s t y r e t s a t t o p p e n o v e r s i k t o v e r b e r e g n e d e d r i f t s i n n t ek t e r o g d r i f t k os t n a d e r i T a l l e n e e r v i s t s om e g e n k o l on n e l e n g s t t i l h ø y r e i r e s u l t a t o p p s t i l l i n g e n. B u d s j e t t e t v i s e r e t f o r v e n t e t kr ,-, og et forventet årsresultatet på kr ,-. N å r d e t g j e l d e r d e ø v r i g e k o s t n a d e n e, e r d e t r e g n e t m e d e n g e n e r e l l p r i s øk n i n g p å c a % i I p o s t e n d r i f t o g v e d l i k e h o l d e r d e t b e r e g n e 7 t 5 0 k r 0 0 0, - t i l o r d i næ r t v e d l i k e h o l d s am t v i dere im plem entering av grøntplan, etablering av sykkel- o g p a r k e r i n g s p l a s s e r m. m. Driften i 2010 forutsetter verken nye låneopptak eller økning av felleskostnadene. N å v æ r e n d e f e l l es k os t n a d e r v i l i f ø l g e b u d s j e t t e t r e d u s e r e b o r e t t s l a g e t s d i s p o n i bl e midler, men styret mener det er forsvarlig i F o r ø v r i g v i s es t i l d e e nk e l t e t a l l e ne i b u ds j e t t e t, s om e r u t a r b e i d e t på b a k g r u n n a v d e p l a n e r f o r s om f o r e l i g g e r o g d e e n d r i n g e r n e s t e å r s om e r om t al t t i d l i g e r e i å r s b e r e t n i n g e n. S A M E I E T S K Ø Y E N PPELSUG V E T S Ø B o r e t t s l a g e t e r m e d e i e r i s am ei e t S k ø y e n V es t S ø p p e l s u g. S om e n o r i e n t e r i n g e r r e s u l t a t r e g ns k a p o g b a l a ns e p r t a t t i n n b ak e r s t i å r s b e r et n i n g s h e f t e t. D e s om ønsker ytterligere informasjon omsameiet, kan henvende seg til styret. O s l o, I s t y r e t f o r N e d r e S i l k e s t r å b o r e t t s l a g G ø r i l l E v a A r n es e n / s / S j u r K as a / s / S t i g H v o s l e f / s / Dag Andreassen / s / Kristin Judith Kaarstad / s /

17 P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s P o s t b o k s N O O s l o T e l e f o n T e l e f a k s A S T i l g e n e r a l f o rs am l i n g e n N i e d r e S i l k e s t r å B o r e t t s l a g R e v i s j o n s b e r e t n i n g f o r V i h a r r e v i d e r t å r s r e g n s k a p e t f o r Ne d r e S i l k e s t r å B o r e t t s l a g f o r r e g n s k a p s å r e t , s om v i s e r et o v e r s k u d d p å k r V i g h s a å r e v o i d e r t o p p l y s n i n g e n e i å r s b e r e t n i n g e n om å r s r e g n s k a p e t o g f o r u t s e t n i n g e n om f o r t s a t t d r i f t. Å r s r e g n s k a p e t b e s t å r a v r es u l t at r e g n s k a p, b al a n s e, o p p s t i l l i n g o v e r d i s p o n i b l e m i d l er o g n o t e o p p l y s n i n g e r. R e g n s k a p s l o v e n s r e g l e r, f o r s k r i å r f s b t e r e o t n m i n g å f o r s r e g n s k b o r e t t s l a g o g n o r s k g o d r e g n s k a p s s k i k k e r a n v e n d t v e d u t a r b e i d e l s en a v r e g n s k a p et. Å r s r e g n s k a p e t o g å r s b e r et n i n g e n e r a v g i t t a v b o r et t s l a g e t s s t y r e. V år o p p g a v e e r å u t t a l e o s s o m å r s r e g n s k a p e t o g ø v r i g e f o r h o l d i s k r a h v e. n h o l d t i l r e V i h a r ut f ø r t r e v i s j o n e n i s am s v a r m e d l o v, f o r s k r i f t o g g o d r e v i s j o n s s k i k k i N o r g e, h e r u n d e r r e v i s j o n s s t a n d a r d e r v e d t a t t a v D e n n o r s k e R e v i s o rf o r e n i n g. R e v i s j o n s s t a n d a r d e n e k r e v e r a t v i p l a n l e g g e r o g u t f ø r e r r e v i s j o n e n f or å o p p n å betryggende sik k e r h e t f o r at å rs r e g n s k a p e t i k k e i n n e h o l d e r v e s e nt l i g f e i l i nf o rm as j o n. R e v i s j o n om f a t t e r k o n t r o l l a v u t v a l g t e d e l e r a v m a t e r i a l et s om u n d e r b y g g e r i n f o rm a s j o n e n i å rs r e g n s k a p e t, v u r d e r i n g a v d e b e n y t t e d e r e g ns k a ps p r i n s i p p e r o g vesentlige regnskapsestimater, s am t v u r d e r i n g a v i n n h o l d et i o g p r e s e n t a s j o n e n a v å r s r e g n s k a p et. I d e n g r a d d e t f øl ge r a v g o d r e v i s j o ns s k i k k, om f at t e r r e v i s j o n o g s å e n g j e n n o m g å e l s e a v b o r e t t s l a g e t s f o r m u e s f o r v a l t n i - n og g i o n g t e r n r e g n s k a p s kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjongir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. V i m e n er at å r s r eg n s k a p et e r av gi t t i s am sv ar m e d lo v o g f or s kr i f t e r o g g i r et r et t v i se n d e b i ld e a v b or e t t s la g e t s ø k o n o m i s ke st i l li n g 3 1. d e s em b er og av r e su lta t e t i r eg n s k a ps å r et i ov er e n s st e m m e ls e m e d n o r s k g o d r e g n s k a p s s k i k k le d e ls e n h a r o p pf ylt s i n p li k t t i l å s ø r g e f o r o r d e nt li g o g ov er si k t li g r e gi st r er i n g o g d ok u m e nt a sj o n av r e g n s k a p s o p p l y s n i n g e r i s a m s v a r m e d o n d o r b s o k f ø l r o i v n g o s g s k i g k k o p p l ys n i n g e n e i å r s be r et ni n g e n o m år s r eg n s k a p et o g om f o r u t s et ni n g e n om f o r t s at t d r i f t e r k o n s i s t e nt e m ed år s r e g n s k a pe t o g e r i s am sv ar m e d lo v o g f o r s k r i f t er. U t e n a t d e t h a r b e t y d n o i nk n l g u s f j o n r e n k i a v s n i t t e t o v e r, v i l v i p r e s i s e r e a t i n g e n a v budsjettallene som fremkommer i regnskapet er revidert. O s l o, 8. a p r i l P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s C a t o G r ø n n e r n / s / Statsautorisert revisor A S K o n t o r e r : A r e n d a l B e r g e n D r a m m r de e n H am F r a e r d K ri s t i k an s t a n a d M o F i ø R an a M ol de M å l ø y N a r v ik O s l o St a va n ge r S t r y n Tr o m s ø Tr on d he im T ø n s b e r g Å l e s u n d P r i c ew a t e rh o u s e Co o pe r s n a v ne t ref e r er e r ti l i n di v i d ue ll e m e d l em sf i rm ae r t il k n y t t e t d en v e r de n s o m s pe n ne nd e P ri c ew at e r h ou s e C o op e r s o r g a n i s a s j o n e n M e d l em m e r a v D e n n o r s k e R e v i s o r f o r e n i n g F o r e t a k s r e g i s t e r e t : N O w w w. p w c. n o

18 S i d e N e d r e S i l k e s t r å b o r e t t s l a g N E D R E S I L K E S T R Å B O R E T T S L A G I N F O RM A S J O N O M Å R S R E G N S K A P E T Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Å r s r gnskapet e gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del v i k t i g e ø k o n o m i s k e forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. Regnskap Regnskap B u d s j e t t B u d s j e t t N o t e A. DISP. MIDLER PR B. E N D R I N G I D I S P. M I D L E R Årets resultat (se res.regnskap) T i l b a k e f ø r i n g a v a v s k r i v 15 n i n g Fradrag for avdrag på langs. lån Tillegg for annen langsiktig gjeld B. Å R E T S E N D R. I D I S P. 519 M 335 I D L E -627 R C. DISP. MIDLER PR S P E S I F I K A S J O N A V D I S P O N I B L E M I D L E R O m l ø p s m i d l e r K o r t s i k t i g g j e l d C. D I S P O N I B L E M I D L E R P R

19 S i d e N e d r e S i l k e s t r å b o r e t t s l a g R E S U L T A T R E G N S K A P Regnskap Regnskap B u d s j e t t B u d s j e t t N o t e D R I F T S I N N T E K T E R Kapitalkostnader Innkrevde felleskostnader Vaskeri Andre inntekter S U M D R I F T S I N N T E K T E R D R I F TS K O S T N A D E R Personalkostnader Styrehonorar A v s k r i v n i n g e r Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold F o r s i k r i n g e r Kommunale avgifter Energi/fyring Kabel-/tv-anlegg Andre driftskostnader S U M D R I F T S K O S T N A D E R D R I F TS R E S U L T A T F I N A S I N N T E K T E R / -K O S T N A D E R Finansinntekter Finanskostnader R E S. F I N AN S I N N T. / -K O S T N A D E R Å R S R E S U L T A T O v e r f øringer Til annen egenkapital

20 S i d e N e d r e S i l k e s t r å b o r e t t s l a g B A L A N S E E I E N DE L E R N o t e A N L E G G S M I D L E R Bygninger T o m t Andel anleggsmidler i fellesanlegg Varige driftsmidler S U M A N L E G G S M I D L E R O M L Ø P S M I D L E R Kundefordringer 59 0 Kortsiktige fordringer D r i f t s k o n t o i O B O S Sparekonto i OBOS S U M O M L Ø P S M I D L E R S U M EI E N D E L E R E G E N K A P I T A L O G G J E L D E G E N K A P I T A L Innskutt egenkapital 145 * Annen egenkapital (opptjent EK og EK fra IN) S U M E G E N K A P I T A L G J E L D L A N G S I K T I G G J E L D Pante- og gjeldsbrevlån Borettsinnskudd Annen langsiktig gjeld Andel langsiktig gjeld i fellesanlegg S U M L A N G S I K T I G G J E L D K O R T S I K T I G G J E L D Leverandørgjeld Skyldig offentlig myndigheter Påløpne renter Påløpne avdrag Annen kortsiktig gjeld S U M K O R T S I K T I G G J E L D S U M EG E N K A P I T A L O G G J E L D

21 S i d e N e d r e S i l k e s t r å b o r e t t s l a g P a n t s t i l l e l s e Garantiansvar OSLO, / S T Y R E T F O R N E D R E S I L K E S T R Å B O R E T T S L A G GØRILL EVA ARNESEN /S/ STIG HVOSLEF /S/ SJUR KASA /S/ DA G A N D R E A S S E N / S / K R IS T IN J U D IT H K A A R S T A D / S /

22 S i d e N e d r e S i l k e s t r å b o r e t t s l a g N O T E : 1 R E G N S K A P S P R I N S I P P E R Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. O B O S konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DnB NOR som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. Borettslaget har etablert en ordning med mulighet for individuell nedbetaling av borettslagets fellesgjeld. Individuelle nedbetalinger fra andelseierne er behandlet etter egenkapitalløsningen. Egenkapitalløsningen innebærer at individuelle nedbetalinger fra andelseiernes side inntektføres i laget det året nedbetalingen finner sted, og føres via balansen som egenkapital. Individuelle nedbetalinger fra andelseierne går direkte videre til borettslagets lånegiver via en klientkonto, og påvirker ikke borettslagets likviditet. Nedbetalingene gir de andelseiere som har nedbetalt, reduksjon i rente- og avdragsdelen av fremtidige felleskostnader. Andelseierne som har nedbetalt ekstraordinært, har fått sikkerhet ved inntrederett i pantebrevet som borettslagets lånegiver har tinglyst på eiendommen. Borettslagets beregnede forpliktelse overfor andelseiere som har nedbetalt, fremgår som egenkapital fra IN, under noten for annen egenkapital. N O T E : 2 I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R Felleskostnader Brensel Framleietillegg S U M I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R N O T E : 3 A N D R E I N N T E K T E R Skøyen Vest Søppelsug, refusjon vaktmesterlønn Vaskeri penger S U M A N D R E I N N T E K T E R N O T E : 4 P E R S O N A L K O S T N A D E R Ordinær lønn, fast ansatte O v e r t i d Lønnskostnader til fordeling Annen lønn -540 Påløpne feriepenger A r b e i d s g i v e r a v g i f t

23 S i d e N e d r e S i l k e s t r å b o r e t t s l a g Pensjonskostnader A F P - pensjon Y r k e s s k a d e f o r s i k r i n g Refusjon sykepenger Bedriftshelsetjeneste -257 S U M P E R S O N A L K O S T N A D E R Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt 1 årsverk i selskapet. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne lov. N O T E : 5 S T Y R E H O N O R A R Honorar til styret gjelder for perioden 2008/2009, og er på kr I tillegg har styret fått dekket julebord for kr 2 000, jfr. note 11. N O T E : 6 R E V I S J O N S H O N O R A R Revisjonshonoraret er på kr 4 875, og er i sin helhet knyttet til revisjon. N O T E : 7 K O N S U L E N T H O N O R A R J u r i d i s k b i s t a n d O B O S S U M KO N S U L E N T H O N O R A R N O T E : 8 D R I F T O G V E D L I K E H O L D Drift/vedlikehold bygninger D r i f t / v e d l i k e h o l d V V S Drift/vedlikehold elektro Drift /vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold fyringsanlegg D r i f t / v e d l i k e h o l d b r a n n s i k r i n g Drift/vedlikehold vaskerianlegg Drift/vedlikehold ventilasj.anl Drift/vedlikehold garasjeanlegg Drift/vedlikehold søppelforbr.anlegg Egenandel forsikring Kostnader dugnader S U M D R I F T O G V E D L I K E H O L D Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene.

24 S i d e N e d r e S i l k e s t r å b o r e t t s l a g N O T E : 9 K O M M U N A L E A V G I F T E R Vann- og avløpsavgift Feieavgift -143 S U M KO M M U N A L E A V G I F T E R N O T E : 1 0 E N E R G I / F Y R I N G Elektrisk energi F j e r n v a r m e S U M E N E R G I / F Y R I N G N O T E : 11 A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R L o k a l l e i e Container D i v e rse leiekostnader/leasing Driftsmateriell L y s p æ r e r o g s i k r i n g e r Renhold ved firmaer Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita -78 T r y k k s a k e r Aviser, tidsskrifter, faglitteratur -750 Møter, kurs, oppdateringer osv Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader Telefon/bredbånd Porto D r i v toff s biler, maskiner osv V e d l i k e h o l d b i l e r / m a s k i n e r o s v B i l g o d t g j ø r e l s e -766 Reisekostnader -334 Bank- og kortgebyr Velferdskostnader S U M A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R N O T E : 12 F I N A N S I N N T E K T E R Renter av driftskonto i OBOS Renter av sparekonto i OBOS S U M F I N A N S I N N T E K T E R

25 S i d e N e d r e S i l k e s t r å b o r e t t s l a g N O T E : 13 F I N A N S K O S T N A D E R Husbanken, renter OBOS 1, renter OBOS 2, renter Termingebyr Husbanken -60 T e r m i n g e b y r O B O S Oppbevaringsgebyr -580 Renter leverandørgjeld -641 S U M F I N A N S K O S T N A D E R N O T E : 14 B Y G N I N G E R Kostpris/Bokf. verdi S U M B Y G N I N G E R Tomten ble kjøpt i G.nr. 3/b.nr Tjenesteleilighet hvor innskudd ikke er beregnet: nr Bygningene er ikke avskrevet, styret har i stedet vurdert om tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jfr. note om drift og vedlikehold. N O T E : 15 V A R I G E D R I F T S M I D L E R Feiemaskin nr 1 Tilgang A v s k r e v e t t i d l i g e r e A v s k r e v e t i å r Feie/s u g e m a s k i n Tilgang A v s k r e v e t t i d l i g e r e G r e s sklipper nr 1 K o s t p r i s A v s k r e v e t t i d l i g e r e Sandsi l o K o s t p r i s A v s k r e v e t t i d l i g e r e Snøfreser nr 1 K o s t p r i s A v s k r e v e t t i d l i g e r e

26 S i d e N e d r e S i l k e s t r å b o r e t t s l a g T r aktor K o s t p r i s A v s k r e v e t t i d l i g e r e S U M VA R I G E D R I F T S M I D L E R S U M Å R E T S A V S K R I V N I N G E R N O T E : 1 6 K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R For lite innbetalt IN-lån 953 A n t i c i m e x Ø v r e S i l k e s t r å, v i d e r e f a k t u r e r i n g 265 Skøyen Vest Søppelsug, refusjon vaktmesterlønn Andre forskudd S U M K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R Posten "Andre forskudd" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2010, med motpost i leverandørgjeld. Kostnadsføring og utbetaling vil skje i N O T E : 17 A N N E N E G E N K A P I T A L Opptjent egenkapital Egenkapital fra IN tidligere Egenkapital fra IN Reduksjon EK fra IN S U M A N N E N E G E N K A P I T A L Egenkapital fra IN er spesifisert for å vise at opparbeidelsen av deler av egenkapitalen skyldes at andelseiere ekstraordinært har nedbetalt på sin andel av fellesgjelden. Tallet er beregnet med utgangspunkt i summen av samtlige ekstraordinære nedbetalinger som er foretatt over årenes løp, korrigert slik at egenkapitalen fra IN reduseres i samme takt som pantelånet. Linjen "Reduksjon EK fra IN" er beregnet ut fra at egenkapitalen fra IN skal reduseres i samme takt som pantelånet nedbetales. N O T E : 18 P A N T E - O G G J E L D S B R E V L Å N Husbanken Lånet er et annuitetslån. Lånet har fastrente som utløper Renter : 3,5%, løpetid: 9 år Opprinnelig, Nedbetalt tidligere, ordinære avdrag Nedbetalt i år, ordinære avdrag Nedbetalt tidligere, IN Nedbetalt i år, IN 0 F o r tterligere y informasjon om individuell nedbetaling av fellesgjeld, se note

27 S i d e N e d r e S i l k e s t r å b o r e t t s l a g O B O S Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Lånet er avdragsfritt t.o.m mai Renter : 3,65%, løpetid: 15 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere 0 Nedbetalt i år O B O S Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 3,65%, løpetid: 3 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år S U M PA N T E - O G G J E L D S B R E V L Å N N O T E : 19 B O R E T T S I N N S K U D D Opprinnelig S U M B O R E T T S I N N S K U D D N O T E : 20 A N N E N L A N G S I K T I G G J E L D Skøyen Vest Søppelsug S U M A N N E N L A N G S I K T I G G J E L D N O T E : 21 S K Y L D I G O F F E N T L I G E M Y N D I G H E T E R F o r s k u d d s t r e k k S k yl d i g a r b e i d s g i v e r a v g i f t S U M S K Y L D I G O F F E N T L I G E M Y N D I G H E T E R N O T E : 2 2 A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D Feriepenger Skøyen Vest Søppelsug, for lite innbetalt S U M A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D

28 S i d e N e d r e S i l k e s t r å b o r e t t s l a g N O T E: 23 P A N T S T I L L E L S E Av anleggets bokførte gjeld er kr sikret ved pant. E i e n d o m m e n s o m e r s t i l l e t s o m sikkerhet hadde pr en bokført verdi på kr N O T E : 24 G A R A N T I A N S V A R / A N D E L A N L E G G S M I D L E R / L A N G S I K T I G G J E L D I Selskapet eier 14,01% av Skøyen Vest Søppelsug sameie. Selskapet har solidaransvar for den samlede gjeld i Skøyen Vest Søppelsug sameie. Selskapets andel i Skøyen Vest S ø ppelsug vises i balansen både under eiendels- og gjeldssiden under postene Andel anleggsmidler i fellesanlegg og Andel langsiktig gjeld i fellesanlegg. Selskapets andel av driftskostnader er inntatt i resultatregnskapet under posten drift og vedlikehold (drift/vedlikehold søppelforbr.anlegg). Til orientering vedlegges sameiets regnskap.

29 S i d e N e d r e S i l k e s t r å b o r e t t s l a F O R S L A G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G E N Forslag A Stans av unødig biltrafikk på tunene F o r s l a g f r a M a r t i n e o g A l e x a n d e r S t r ø m s n e s, L n r , N e d r e S i l S t y r e t s i n n s t i l l i n g : S t y r e t i n ns t i l l e r p å a t g e n e r a l f o rs am l i n g e n p å l e g ge r s t y r e t å ut r e d e u l i k e t i l t a k. E v e n t u e l l e f o r s l a g t i l t i l t a k o g di s k u s j o n e r t as p å b e b o e rm ø t e t r e t t e t t e r generalforsamlingen hvis behov.

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 20. april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

Lønnealléen Borettslag

Lønnealléen Borettslag Side 1 310 Lønnealléen Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Marmorberget Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 22. mai 2013 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Det vil bli

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Storgården Borettslag

Til beboerne i Storgården Borettslag 1 Storgården Borettslag Til beboerne i Storgården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 212. Styret håper du leser

Detaljer

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag 1 Ammerudlia Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til beboerne i Elvefaret Borettslag

Til beboerne i Elvefaret Borettslag 1 Elvefaret Borettslag Til beboerne i Elvefaret Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 20. a p r i l 2 0 1 0, k

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 1 Nordskrenten Borettslag Kjære beboer i Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Side 1 Skovbakken Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00 1 Rabben Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 13. mai kl. 18.30 i Lambertseter Kirke. Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 4. mai 2011, kl. 18.00 i Salemkirken, Sannergata 12. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag 1 Sankthansfjellet Borettslag Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag Velkommen til årets ordinære generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret

Detaljer

* * * * * Jeg takker for samarbeidet og alle gode tilbakemeldinger i 2010 og benytter anledningen til å ønske dere alle en riktig god sommer.

* * * * * Jeg takker for samarbeidet og alle gode tilbakemeldinger i 2010 og benytter anledningen til å ønske dere alle en riktig god sommer. Kjære nabo! I 2010 fikk vi fullført flere større og viktige oppgraderinger. Nyoppusset vaskeri ble innvidd i 2010, og har nå en nyere maskinpark, elektronisk- betalingskort og bestilling av tid. Vaskekortet

Detaljer

Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag

Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag 1 Nordskrenten Borettslag Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer