K j æ r e b e b o e r!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "K j æ r e b e b o e r!"

Transkript

1 K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o g r e g ns k a p f o r V i ø ns k e r d e g v e l k om m e n t i l g e n er a l f o r s am l i n g k l 1 8 : 0 0 i H o v s e t e r. s k o l e s a u l a D e t t e e r m u l i g h e t e n d u h a r t i l å d e l t a i d i s k us j o n e n o g v e l g e d et s t y r e t s om s k al forvalte ditt bomiljø i det kommende året. S t y r e t h a r l a g t m y e a r b e i d i å g j ø r e å r s b e r e t m n i p l n et g t e o n g o g r e g n s k a p e f o r s t å e l i g s om m u l i g. V å r t ø n s k e er d e r f o r a t d u l es e r n ø y e i g j e n n om h e f t e t o g v i s e r d i n i n t e r e s s e f o r b o r e t t s l a g e t v e d å m ø t e o p p p å g e n e r a l f o r s am l i n g e n. H v e m k a n d e l t a p å g e n e r a l f o r s am l i n g e n? A l l e a n d e l s e i e r e h a r r e t t t i l r a l å f v o r æ s r a e m l m i e d n g e i n g m e n -, d e f t - o a r l s e l a g o g s t em m e r et t. A n d e l s e i e r e ns ek t ef e l l e, s am b o e r e l l e r e t a n n et m e dl em a v a n d e l s e i e r e n s h u s s t a n d h a r r e t t t i l å v æ r e t i l s t e de o g t i l å u t t al e s e g. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget e t t t har i l å r v æ r e t i l s t e d e i g e n e r a l f o rs am l i n g en o g t i l å u t t al e s e g. E n a n d e l s e i e r k a n m ø t e m e d f u l l m e k t i g. I n g e n k a n v æ r e f u l l m e k t i g f or m e r e n n é n a n d e l s e i e r, m e n d e r f l e r e ei e r en a n d e l s am m e n, k a n d e h a s am m e f u l l m e k t i g. E n f u l l m a k t k n a å n r s t om r e h k e k l s e t s. t i l b a k e E n a n d e l s e i e r k a n t a m e d e n r å d g i v e r t i l g e n e r a l f o rs am l i n g e n. R å d g i v e r e n h a r b a r e r e t t til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det.

2 S i d e M e k l e n b o r g B o r e t t s l a g I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i M e k l e n b o l r d g e s B o r e t t s l a g a k l 1 8 : 0 0 H o v s e t e r s k o l e s a u l a TIL BEHANDLING FORELIGGER : 1. K O N S T I T U E R I N G A ) Valg av møteleder B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g a v r e f e r e n t o g t o a n d e l s e i e r e t i l å u n d e r s k r i v e p r o t D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n 2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2008 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r B ) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. G O D TG J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r C ) Andre godtgjørelser 4. F O R S L A G 4. F O R S L A G A ) F o r s l a g a v f r a A n d e l s e i e r B e n t e W e s t b y : Honorar til valgkomiteen B ) F o r s l a g a v f r a A n d e l s e i e r P e r F r e d r i k S t e f f e n s e n : E n d r i n g a v h u s o r d e n s r e g l e n e C ) F o r s l a g f r a S t y r e t: K o l l e k t i v a v t a l e m e d G e t om l e v e r i n g a v b r e d b å n d t i l a l l e l ei l i g h e t e r i M e k l e n b o r g b o r e t t s l a g F o r s l a g e r t a t t i n n b t a k e r s t i h e f t e 5. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v l e d e r f o r 2 å r B ) V a l g a v 2 s t y r e m e d l e m m e r f o r 2 å r C ) V a l g a v 4 v a r a m e d l e m m e r f o r 1 å r D ) V a l g a v v a l g k o m i t é f o r 1 å r E ) V a l g a v 1 d e l e g e r t (e ) m e d v a r a t i l O B O S å g r e n e r a l f o r s a m l i O s l o, Styret i Meklenborg Bor e t t s l a g Bjørn Erik Seeberg / s / Kjell Werner Digre / s / Anne Lise Arnesen / s / S t i a n G j e r t s e n / s / R a n d i A n s ok / s /

3 S i d e M e k l e n b o r g B o r e t t s l a g F O R R E T N I N G S O R D E N 1. G e n e r a l f o r s a m l i n g e n g j e n n o m f ø r e s i h e n h o l d t i l L o v o m - b o r e t t s l a l a g e t s v e d t e k t e r. 2. G e n e r a l f o r s am l i n g e n l e d e s a v s ty re t s l e d e r e l l e r a v e n m ø t e l e d e r v a l g t a v generalf o r s am l i n g e n. 3. M ø t e l e d e r e n s k a l p ås e at s a k e n e f å r e n f o r s v a r l i g b e h a n d l i n g i h e n h o l d t i l l o v o g vedtekter. Med utgangspunkt i dagsorden og forretningsorden for generalf o r s a m l i n g e n l e g g e r m ø t e l n e plan d e r for f gjennomføringen r e m e. 4. D e t s k a l u n d e r m ø t e l e d e r s a n s v a r f ø r e s p r o t o k o l l o -v e r a l l e l e s o g a l l e v e d t ak s om t r ef f es a v ge n e r a l f o r s am l i n g e n. I p r o t ok o l l e n f ø r e s a l l e valg samt eventuelle protokolltilførsler som generalforsamlingen v e d fatter t a k o m å t a i n n. 5. A l l e f o r s l a g s k a l, s å l a n gt d et e r m u l i g, l e v e r e s s k r i f t l i g t i l m ø t el e d e r e n m e d forslagsstillerens navn og leilighetsnummer. 6. I n g e n h a r r e t t t i l o r d e t m e r e n n 3 ga n g e r i s am m e s ak. I n n l e d n i n g s f o r e d r a g m å i k k e ov e r s t i g e 5 m i n. Ø v r i g i n e n l e g g s k a l i k k e o v e rs t i g e h e n h o l d s v i s 3 m i n. f o r f ø r s t e i n n l eg g o g 2 m i n. f o r d e øv r i g e. M ø t e l e d e r h a r r e t t t i l å l a s t y r e t s r ep r e s e n t a n t e r f å ut v i d et t a l e t i d f o r å s v a r e på spørsmål som er stilt. 7. O r d e t t i l f o r r e t n i n g s o r d e n g i s 1 g an g t i l h v e r s ak o gm e d e n t a l et i d på h ø y s t 1 m i n u t t. 8. F o r s l a g k a n i k k e f r em m es et t e r a t s t r ek e r s a t t, o g f r em s at t e f o rs l a g k a n i k k e t r e k k e s h v i s n o e n m ot s et t e r s e g de t t e. 9. H v i s e t f o rs l a g e l l e r e n s a k f o r es l ås ut s at t, s k al m ø t e l e d e r s ø r g e f o r a t f o rs l a g e t o m d e t t e b l i r s a t u n d e r v o t e r i n g f ør e n f o r t s e t t e r d e b a t t e n. T i ds p u n k t e t f o r forslagets behandling må samtidig fastsettes.

4 S i d e M e k l e n b o r g B o r e t t s l a g Å R S B E R E T N I N G F O R T I L L I T S V A L G T E Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært : S T Y R E T Leder Bjørn Erik Seeberg Hovsetervn 50 A N e s t l e d e r K j e l l W e r n e r D i g r e S ø r k e d a l s v n D S t y r e m e d l A n n e m L i s e A r n e s e n H o v s e t e r v e i e n 3 2 B S t y r e m e d l S t e i m a n G j e r t s e n H o v s e t e r v n 5 2 A S t y r e m e d l R a e n d m i A n s o k H o v s e t e r v n 4 2 B V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T V a r a m e d l e M m o g e n s J e s s e n H o v s e t e r v n 3 2 B V a r a m e d l e K m n u t E r i k S k a r p a a s D i t m a r-koel-s t r a s s e 4 V a r a m e d l e S m t i g M o r t e n K a r l s e n H o v s e t e r v n 4 2 B V a r a m e d l e P m e r F r e d r i k S t e f f e n s e nh o v s e t e r v n 4 8 A D E L E G E R T T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G E N I O B O S D e l e g e r t O B O S g e n e r a l f o r s a m l i n g B j ø r n E r i k S e e b e r g H o v s e t e r v n 5 0 A V a r a d e l e g e r t O B O S g e n e r a l f o r s a m l i n g A n n e L i s e A r n e s e n H o v s e t e r v n 3 2 B V A L G K O M I T E E N V a l g k o m i t e I n g v i l d Ø v e r b a k k e H o v s e t e r v n 5 2 A V a l g k o m i t e G e r d E v a V a l ø e n H o v s e t e r v n 4 4 B V a l g k o m i t e J o h n E v e n W e s t b y H o v s e t e r v n 5 4 B Valgkomite Muhammad Basit Hovsetervn 44 B V a l g k o m i t e B j ø r g T o r u n F r a n t z e n H o v s e t e r v n 5 6 C 2. F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N F o r r e t n i n g s f ø r s e l e n e r u t f ø r t a v OB O S i h e n h o l d t i l k o n t r a k t. B o r et t s l a g e t h a r o r d i n æ r f o r r e t n i n g s f ø r e r k o n t r a k t. A u t o r i s e r t r e g n s k a p n s f v ø a r l e r i g ( ) o p e p r d r r a g e s g -n s k a p s sjef Egil Havre, OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS.

5 S i d e M e k l e n b o r g B o r e t t s l a g 3. G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M B O R E T T S L A G E T B o r e t t s l a g e t e r r e g i s t r e r t i F o r e t a k s r e g i s t e r e t i B r ø n n -ø y s u n d m e d o r g n u m m e r , l i g g e r i b y d e l7 V es t r e A k e r i Os l o k om m u n e o g h a r a d r e s s e : H o v s e t e r v n B o r e t t s l a g e t b e s t å r a v a n d e l s l e i l i b y g h n e i t n g e e r,. f o r d e l t p å 1 3 I t i l l e g g k om m e r 2 t j e n es t e l e i l i g h e t e r o g e n h y b e l. T o m t e n, k j ø p t 2 i o g h a 1 r 9 f 8 ø l 6 g e n d e - r g o å g r d s p b k r s å n u um m 3 e 9 r : m Første innflytting skjedde i , 312, 313 B o r e t t s l a g e t f ø l g e r a r b e i d s m i l j ø l o v e n s b es t em m e l s e r o g t i l s t r e b e r et g o d t a r b e i d s m i l j ø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Selskapet driver ikke medforsknings - o g ut v i k l i n g s ak t i v i t e t e r. Av borettslagets 5 styremedlemmer er det 2 kvinner og 3 menn. B o r e t t s l a g e t e r p o s i t i v t i l l i k e s t i l l i n g o g t om a r m e s r i k t e p å a t d e t i k forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. S T Y R E T / D A G L I G L E D E R / V E D L I K E H O L D S T E K N I K E R E S t y r e t h a r k o nt o r i H o vs e t e r v e i e n 4 4 C. K o n t o r e t b em a n n e s n o rm a l t a v D a g l i g L e d e r s o m o g s å n å s v i a t e l -p e os f o t. n o g e D a g l i g L e d e r M a r i tp h a r o h a r a n s va r f o r d e n d a g l i g e d r i f t e n, o g e r t i l gj e n g e l i g p å d a g t i d f o r s am a r b e i d s p a r t n e r e, l e v e r a n d ø r e r o g b e b o e r e. D a g l i g L e d e r h a r t r e f f t i d f o r b e b o e r n e m el l om k l o g t i r s d a g, o n s d a g o g t o r s d a g. I t i l l e g g e r d et t r e f f t i d o ns d a g m el l om , h v o r r e p r e s e n t a n t e r f r a s t y r e t e r t i l s t e d e. D a g l i g L e d e r n å s i kontortiden via telefon og via -post e m e k l e n b o r g. b o r e t t s l a g. e t m a i l. n o V e d l i k e h o l ds t e k n i k e r n e H a r a l d S un d o g H am i d S a j j a d i h a r d e t d a g l i ge a n s v a r e t f o r å v e d l i k e h o l b y d g e n i n g e r o g u t e om rå d e r. E r t i l g j e n g e l i g v i a m o b 905 i l (Harald) e l l e r (Hamid) i a r b e i d s t i d e n. I t i l l e g g e r e n a v v e d l i k e h o l ds t e k n i k e r n e r es e r v e f o r d a g l i g l e d e r i h e n n es t r ef f t i d. V e d l i k e h o l d s t ek n i k e r n e e r o g s å b e h j e l p e l i g e m e d å u t f ø r e e nk l e v e d l i k e h o l ds o p p g a v e r f o r b e b o e r n e, s å s om s k i f t e a v p ak n i n g e r, o p p h e n g av bilder, og lignende. Beboere blir fakturert for arbeidet med kr 300, - p e r p å b e g y n t time, inkludert smådeler. Se også borettslagets hjemmesider på w w w. b o r e t t s l a g. n e t / m e k l e n b g o r V A K T O R D N I N G E N D e n d ø g n k o n t i n u e r l i g e v a k t o r d n i n g e n b l e f r a 3. j a n u a r o v e r f ø r t t i l I S S L a n d s c a p i n g. H e i s a l a rm e n i n n g å r i d e n n e t j e n es t e n o g e r k o b l e t t i l I S S v a k t s e nt r a l. Utenom de ansattes arbeidstid kan beboerne ringe ISS på02317 for å få ns assista e v e d a k u t t e b e h o v.

6 S i d e M e k l e n b o r g B o r e t t s l a g R E TN I N G S L I N JE R F O R S TY R E AR B E I D S t y r e t h a r v e d t a t t r e t n i n gs l i n j e r f o r s t y r e a r b e i d i b o r e t t s l a g e t. F o rm ål et m e d d i s s e e r å k l a r g e j d e ø k r a v s om s t i l l es t i l d e t i l l i t s v a l g t e. R e t n i n gs l i n j e n e om h a nd l e r s t y r e a n s v a r f o r f o r v a l t n i n g a v d e øk o n om i s k e ve r d i e r, h a b i l i t et, t a us h e t s p l i k t, h o no r e r i n g, attestasjon og anvisning av utbetalinger. P A R K E R I N G D e t h ø r e r e n p a rk e r i n g s p l as s i g a r a s j e t i l d e f l e s t e l e i l i g h e t e n e. D e t f i n n e s t ot a l t n i g a r a s j e a n l e g g. Å t t e a v d em e r g a ra s j e h u s u n d e r b l o k k e n e, o g d et s i s t e e r e t u t e n d ø rs g a r a s j e h u s m e d t o et a s j e r. F o r d e l e i l i g h e t e n e h v o r d e t i k k e m e d f ø l g e r g a r a s j e p l as s, o g f o r d e be b o e r e s om t r e n g e r m n e n r é n e p l a s s, f o rm i d l er d a g l i g l e d e r e v e n t u e l t l e d i g e p l a s s e r. B e b o e r e k a n o g s å l e i e f as t p l a s s p å g j es t e p a r k er i n g s p l a s s e n e v e d h e n v e n d e l s e t i l d a g l i g l e d e r. D et e r e t b e g r e n s et a n t al l p l as s e r t i l l ei e u t e. E nk e l t pl a s s e r k a n k u n l e i es u t t i l b o r e t t s l a g e t s be b o e r e. N Ø K L E R / S K I L T N ø k l e r o g s k i l t k a n b es t i l l e s h o s da g l i g l e d e r. E t t s e t t s k i l t p e r b e b o er e r g r a t i s. D e rs om det er nødvendig med utskiftning grunnet navneendringer, koster nytt skiltsett kr 30 -., R E N H O L D B o r e t t s l a g e t h a r a v t a l e m e d A B O M i l j ø r e n h o l d A S om v a s k a v t r a p p e r o g v i n d u e r i o p p g a n g e n e. B o r e t t s l a g et h a r o gs å i n n g å t t e n a v t a l e m e d L e k o M a t t e r A S om u t s k i f t i n g a v d ø rm a t t e r h v e r 6. u k e. K A B E L -T V / T E L E F O N I / B R E D B Å N D Get er leverandør av kabel-t vt j e ne s t e r t i l b o r e t t s l a g e t, i t i l l e g g t i l b r e d b å n d, t e l ef o n i o g digital-t v. G e t s s e r v i c et e l e f o n e r b e t j e n t m a n d a g- f r e d a g m e l l om k l o g o g l ø r d a g - s ø n d a g m el l om k l o g F e i l m e l d i n g o g s u p p o r t k a n o gs å m el d e s p å ww w. g e t. n o. G e t s k u n - d o e g s e r v i c em o t t ak e r l o k a l i s e r t i M a r i d a l s v e i e n i t i l k ny t n i n g t i l h o v e d k o n t o r e t. H e r k a n m a n bl a n t a n n e t h e n t e e l l e r b y t t e d e k o d e r, i nt e r n e t t m o d em o g " g j ø r d e t -p s a e k l k e v r " f o r t e l ef o n i. P å G et s h j em m e s i d e ww w. g e t. n o f i n n e r d u o v e r s i k t o v e r a k t u e l l e f o r h a n d l e r e i l o k a l om r å d e t, s am t p r o d u k t i n f o rm as j o n o g b e s t i l l i n g s m u l i g h e t e r. O B O S o g G e t h a r i n n g å t t a v t a l e f o r b e b o e - r e i b o l k o n s e r n e t om k o l l e k t i v a v t a l e p å Di g i t a l T V, i nt e r n e t t o g t e l e f o n t j e n e s t e r. K o n t ak t kundetjenesten for mer informasjon. Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv-anlegget som å skru av dekselet - på antenne k o n t a k t e n - el l e o r g t i l k o b f l i n g o e r. S e l i k t e i n a n g r e o p v m i l k u n n e f o r å r s a k e f o rs t y r r e l s e r p å s i g n a l e n e t i l a n d r e b e b o e r e o g i v e r s t e f a l sake l f o r å ødeleggelser r i kabel-t v a n l e g g e t.

7 S i d e M e k l e n b o r g B o r e t t s l a g Borettslagsrabatt for telefoni hos Telenor B o r e t t s l a g e t e r t i l s l u t t e t s am a r b e i ds a v t a l e n m e l l om T e l e n o r o g O B OS, s om g j e l d e r t i l o g s om g i r b e b o e r e m e d t e l e f o n a b o n n em e nt i T e l e n o r be t y d e l i g e r a b a t t e r. De t g i s o p p t i l 2 5 % r a b a t t p å b r u k e n a v t e l e -a f b o n e n e m ( e g nt j e n l e d ) e p r å B a s i s f a s t t e l ef o n o g b r e d b å n d s t e l e f o n : F r i b r u k av f a st t e le f o n hv e r lø r d a g ( k u n s t a r t pr i s p å 8 9 ø r e p er s a m t a le u a n s et t v ar i g h e t ) p å samtaler til andre fasttelefoner i Norge. D e n e n k e l t e b e b o e r f å r d e s s u t e n f r i e t a b l e r i n g a v A D S L B r e d b å n d o g 1 5 % - r a b a t t p å t yp e n e A D S L M e di um o g A D S L P r em i u m. ( R a b a t t yt e s i k k e p å n yb e s t i lt e a b o n n em e n t på A D S L B a s i s o g A D S L T u r b o ). F o r k u n d e r s o -a m b o h n a n d e d m e e n A t D S f L r a f ø r f. or 1 t s 1 e. t t 2 er priser og rabatter som tidligere. Det gis 30 minutter ekstra fri ringetid på alle mobilabonnement fra Telenor og Djuice ( ikke kontant - k o r t o g D j ui c e C o nt r o l). E k st r a r i n g em i n u t t e r gi s uav h e n gi g av o m k u n d en er i e n bi n d i n g s pe r i o d e, o g a k t i se v r e s v e d at ku n d e n s e lv s e n d e r e n S M S f r a si n e ge n m o bi lt e le f o n t i l n r m e d t e k st O BO S. Med tre typer Telenor -a b o n n em e nt g i s e n t o t al k u n d e r a b a t t p å 5% i t i l l e g g t i l d e ø v r i g e r a b a t t e n e. B e s t i l l i n g a v t e l ef o n i o g i n t e r n e t t j en e s t e r g j ø r e s p w å w w. o b o s., n e o l l e r v e d å s e n d e e n S M S t i l m e d k o d e o r d OB O S. K R A F T L E V E R A N S E T I L B O R E T T S L A G E T S F E L L E S A N L E G G Borettslaget har avgitt fullmakt til OBOS til å kjøpe elektrisk kraft, og er tilsluttet a v t a l e m e d E n e r g i p a r t n e r A S o g L OS (A g d e r E n e r g i A S ). E n e r g i p a r t n e r A S s t å r f o r r å d g i v n i n g o g k r a f t f o r v a l t n i n g, o g LO S s t å r f o r k r a f t l e v e r a n s e r o g f a k t u r a a dm i n i s t r a s j o n. O p p r i n n e l i g a v t a l e m e d E n e r g i p a r t n e r / L O S ut l ø p d e n OB O S h a r f o r l e n g e t avtalen fra med de samme fordelene som i forrige periode. Kraftforvaltningsavtalen gir følgende fordeler for borettslaget : E t t av m ar k e d et s la v e st e ad m i ni st r at i v e på s la g : 0, 9 5 ø r e p er kw h. E l e k t r i s k k r a f t t i l s p o t p r i s k o m b i n e r t s m t i g e d st f r øm o r p v r i a s l er t. n i n g s o m g i r g u n Profesjonell forvaltning fra Energipartner AS. B o r e t t s l a g e t v / s t y r e t f å r t i l g a n g t i l s i n e a n l e g g p å w w w. s t y - r o e g r o m m e t. n e t b l. a f a k t u r er i ng s d at a. Rabattert kraft via kjøp fra energigjenvinningsanlegg hos Elkem ASA og Tinf o s A S. R e s u l t a t et a v k r a f t f o r v a l t n i n gs a v t a l e n h a r g i t t b es p a r e l s e r o gs å i D et h a r væ r t s t o r e om r å d em e s s i g e v a r i a s j o n e r i N o r g e i , m e n m å l t m o t gj e n n o m s n i t t l i g s p o t p r i s s e r b es p a r e l s e n e ut t i l å bl i c a 1 1%. E N E R G I R E G N S K A P F R A O B O S P R O S J E A K S T Hva et energiregnskap er : E t e n e r g i r e g n s k a p m i n n e r m y e om e t t r a d i s j o n e l t ø k o n om i s k r e g n s k ap f o r et b o l i g s e l s k a p, m e n m a n d o k um e n t e r e r e n e r g i f o r b r u k i kw h i s t e d et f or ø k o n om i s k f o r b r u k i k r o n e r.

8 S i d e M e k l e n b o r g B o r e t t s l a g Hvordan et energiregnskap brukes : E n e r g i r e g n s k a p e t g i rv e r d i f ul l i nf o rm as j o n om h v a s om b e n y t t es a v en e r g i, o g h v a e n e r g i e n b r u k e s t i l. V e d å s am m en l i g n e e g e t f o r b r u k m e d f o r b r u k e t i a n d r e b o l i g s e l s k a p e r f å r m a n v e r d i f u l l i n f o r m as j o n om h v o r v i d t f o r b r u k e t e r r i m el i g, e l l e r om d e t b ø r i v e r k s et t es t i l t a k f o r år e d u s e r e f o r b r u k et. Energiforbruk i 2008 : G j e n n om s n i t t s f o r b r uk i M e k l e n b o r g : kw h / m ² V a r i a s j o n e n i f o r b r u k e t m e l l om d e u l i k e bl o k k e n e i b o l i gs e l s k a p e t e r s t o r t s e t t r e l a t e r t t i l h v i l k e f e l l e s m å l e r e s o m e r r e g i s t r e r t i d e rv e u i l e n i 4 k 2 e s k b i l y l e g r n i n g e n e. s e g i m i d l e r t i d u t m e d e t b et y d e l i g h ø y e r e l e i l i g h e t s f o r b r u k e n n i d e øv r i g e b l o k k e n e. B o l i g s el s k a p e r m e d t i l s v a r e n d e b eb y g g e l s e h a r e t g j e n n om s n i t t s f o r b r u k p å kw h / m ². M e k l e n b o r g h a r a l t s å et no r m a l t f o r b r u k s am m e n l i k n e t m e d d i s s e. S t r øm f o r b r u k et t i l d r i f t e n a v s nø s m e l t e a n l e g g e t p å g a n g v e i e n e i b o r e t t s l a g et e r i m i d l e r t i d u s e d v a n l i g h ø y t. O v e r kw h b r u k es å r l i g t i l s n øs m e l t i n g. D e t t e u t g j ø r e n å r l i g k o s t n a d p å k r m ed e n s t r øm p r i s p å 8 0 ø r e/ kw h. F o r b r u k s u t v i k l i n g : Mekle n b o r g h a r f o r b r u k s t a l l f o r d e 4 s i s t e å r e n e i e n e r g i r e g n s k a p e t. G j e n n om d e n n e perioden har energiforbruket holdt seg relativt stabilt. T o t a l f o r b r u k i : kw h / m ² T o t a l f o r b r u k i : kw h / m ² T o t a l f o r b r u k i : kw h / m ² T o t a l f o r b r u k : i k W h / m ² H v a k a n g j ø r e s f o r å e f f e k t i v i s e r e f o r b r u k e t a v e n e r g i? F ø l g e n d e e n e r g i s p a r e t i l t ak k a n væ r e ak t u e l l e i M e k l e n b o r g d e r s om d e i k k e a l l e r e d e e r g j e n n o m f ø r t : D e t a n b e f a l es å s t y r e a l l e p a n e l o vn e r m e d m o d e r n e t e rm os t at e r. S l i k e t e rm o s t a t e r g i r j e n v n t em p e r a t u r i n n e o g h a r m ul i g h e t f o r s e n k i n g a v t em p e r a t ur e n om n a t t a o g m i d t p å d a g e n n å r l e i l i g h e t e n e i k k e e r i b r u k. U t e n d ø r s v a rm ek a b l e r a n b e f a l es d e t å s t y r e a ut om a t i s k e t t e r b å d e t em p e r at u r o g n e d b ø r. D e t t e v i l n o r m a l t r e d u s e r e l e i g d i r f o i r h f o l t d s t i t l m i a d n e u n e l l b e s t y r y i n d g. B o r e t t s l a g e t b ø r o gs å v u r d e r e om å e r s t at t e s n øs m e l t e a n l e g g e t m e d s n øm å k i n g o g s t r ø i n g p å g a n g v e i e n e. E t b e v i s s t f o r b r u k a v v a rm t v a n n. Automatisk styring av felles belysning. F O R M I D D A G S T R E F F E N H o l d e r t i l i f n e l o g l e r s å r pe o m n m a e n d a g, o ns d a g o g f r e d a g k l u t e n om f e r i e n e. N o rm a l t e r f r em m ø t e t c a 1 5 p e r s o n e r. F o rm i d d a g s t r e f f e n b et a l e r i k k e l e i e, o g a l t a r b e i d e t ut f ø r es ut e n ve d e r l a g. P r i s e n p å k af f e o g l i t t å b i t e i e r m i ni m um f em k r o n e r p e r p e r s o n. I t i l l e g g t i l d i s s e s am m e nk om s t e n e h o l d e s d e t p å k v e l ds t i d v å r f e s t, hø s t f es t o g j u l e b o r d. I b l e d et d es s u t e n ar r a n g e r t t o t u r e r t i l S a n d e f j o r d S t r øm s t a d.

9 S i d e M e k l e n b o r g B o r e t t s l a g B o r e t t s l a g e t h a r g i t t ø k o n om i s k s t ø t t e t i l j u l e b o r d e t o g t i l e n a v t u r e ne. F r a hø s t e n har vi h a t t l i t t u n d e r h o l d n i n g o g v a f l e r p å f r e d a g e n e. A l l e b e b o e r e i M e k l e n b o r g h a r a d ga n g t i l F o rm i d d a gs t r e f f e n s a r r a n g e m e nt e r!. Hjertelig velkommen til hyggelige og nyttige sammenkomster. B R I D G E Det spilles bridge hver m andag kl i felleslokalene i n r Ti l bu d e t e r å p e n t f o r a l l e i n t e r es s e rt e b e b o e r e. F O T B A L L O g s å s i s t å r s p i l t e v i b a l l h v e r o n s d a g, i H o vs e t e r d a l e n ( M æ r r a d a l e n) p å s om m e rs t i d o g i h a l l e n p å V o k s e n S k o l e o m v -2 i 0 n s t y e k r k e r n v. a r i F n r n om a, 1 f 2 l es t e p a r t e n m ek l e n b o r g e r e. V i e r å p n e f o r a l l e m e d am b i s j o n e r p å e t g j e n n om s n i t t l i g b e d r i f t s f ot b al l n i v å. Om g a n g s t o n e n e r u f o rm el l, i s p e d d h um o r o g l a t t e r. A l d e r e n s p r e r s eg f r a 3 0 t i l 5 0 å r. A l t i a l t e r d e t v e l d i g f i n m åt e å b l i k j e n t m e d a n d r e b e b o e r e p å. A K T I V I T E T S S E N T E R E T E R I O M M B E O T M B U N D E R N R. 5 2 A k t i v i t et s s e n t e r e t, s om b es t å r a v t ri m r om, b a d s t u e, b o r d t e n n i s o g s ne k k e r r om, k a n kostnadsfritt benyttes av beboere. Det må imidlertid deponeres kr , f o r nø k k e l t i l d e t e n k e l t e r om. B a ds t u e n k a n o gs å l e i es ut t i l a n d e l s e i e r e s om f am i l i e b a d s t u e e n g a n g p e r u k e, m ot e n g o d t g j ø r e l s e p å k r 1 5,- p e r t i m e, s om d ek k e r s t r øm u t g i f t e n e. S l i k a v t a l e m å i n n g å s o v e r e t l e n g r e t i ds r om. R U L L E R O M I n r 5 2B f i n n e s e t r u l l e r om. N øk k e l t i l r om m et f å s v e d h e n v e n d e l s e t i l d a g l i g l e d e r, m ot d e p o s i t m u. G J E S T E R O M M E N E G j e s t e r om m e n e, i n r 4 6 A o g 5 2A e r f o r u t l e i e t i l a n d e l s e i e r e s om ø ns k e r å h a e n o v e r n a t t i -m n g u s l i g h et t i l s i n e g j e s t e r, o g h a r væ r t j e v n l i g b e n y t t et. H v e r t r om h a r f i r e s o v e p l a s s e r, o g d e t e r t i l g a n g t i l t o a l e t t o g d u s j i t i l k n y t n i n i g l r t om m e t. B e g g e b a d e n e e r p u s s et o p p i f e b r u a r Gj e s t e r om m e n e k a n l e i e s v e d å k o n t ak t e d a g l i g l e d e r. I 2008 var gjesterommene til sammen utleid til 254 overnattinger. F E L L E S R O M I nr 52 finnes fellesrommene i borettslaget. Rommene består av : E n s a l n g o. V e l u t s t y r t k j ø k k e n m e d a l t nø d v e n d i g s e r v i s e/ b e s t i k k o g ut s t y r f o r e n s t ø r r e f o r s am l i n g. E n l i t e n o g e n s t o r s a l, m e d a l t n ød v e n d i g a v b o r d o g s t o l e r f o r å b en k e e n s t ø r r e f o r s am l i n g.

10 S i d e M e k l e n b o r g B o r e t t s l a g F e l l e s r om m e n e k a n l e i es a v b e b o e r n e v e d å k o nt a k t e d a g l i g l e d e r F. e l l e s r om m e t h a r i h a t t 8 1 b e s t i l l i n g e r, d et t e e r i n k l u s i v e v a l g k om i t e e ns m ø t e r. I t i l l e g g k om m e r Formiddagstreffens 3 ukentlige samlinger. AVTALE OM GARANTERT BETALING AV FELLESKOSTNADER ( TEORETISK LEIE ) Borettslaget har avtale med OBOS om garanter t b e t a l i n g a v f e l l es k o s t n a d e r. O B OS g a r a n t e r e r f o r o v e r f ø r s e l t i l b o r e t t s l a g e t h v e r m å n e d o g o v e r t a r d e r e t t e r a l t a ns v a r o g r i s i k o f o r e v e n t u e l l m a n g l e n d e i n nb e t a l i n g a v f e l l e s k os t n a d e r. B R U K S O V E R L ATI N G ( F R A M L E I E ) D e t e r i k k e t i l l a t t å v o b v o e l i r g e l n a t i l e a n d b r e u ut k e n s t a y r e t s s a m t y k k e o g g o d k j e n n e l s e a v b r u k e r. U l o v l i g o ve r l a t i n g a v b r u k k a n f ø r e t i l s a l g s på l e g g a v l e i l i g h e t e n. S ø k n a ds s k j em a f o r b r u k s o v e r l a t i n g f ås v e d h e n v e n d e l s e t i l OB O S p å t e l e f o n Det er registrert 6 bruksoverlatinger i borettslaget per F O R K J Ø P S R E T T F o r k j ø ps r e t t e n e r e n v i k t i g m e d l em s f o r d e l i O B OS. V e d s pø r s m å l om f o rk j ø ps r e t t e n k a n d u h e n v e n d e d e g t i l O B OS p å t e l e f o n F o r h v e r e n k e l t b o l i g b l i r d et v e d s a l g f as t s a t t e n e g e n f r i s t f o å r m e l de b r u k a v f o r k j ø ps r e t t e n (m e l d ef r i s t ). M e d l e m m e r s om v i l b e n y t t e f o r k j ø ps r e t t en, t a r k o nt a k t m e d O B O S f o r å f å o p p g i t t f a k s n u m m e r -p o e s l t a l d e r es r s e v s om e n t k u a e n l b l e n y t e t es. M e l d i n g e n m å v æ r e m o t t a t t a v O B O S i n n e n d e n f a s n t v s i l a v t æ t r e f r i s t. n o r m a l t 5 v i r k e d a g e r e t t e r a -a t n n o b n s o e l i A i f t g e n e p n o s t e n r k u n n g j o o g / e l l e r p å ww w. o b o s. n o. H v i s OB O S m ot t a r d i n m e l di n g om f o rk j øp e t t e r a t f r i s t e n e r g å t t ut, k a n d u i k k e k r e v e å f å o v e r t a b o l i g e n p å g r u n n l a g a v f o rk j ø ps r e t t e n. G j ø r d u b r uk a v f o r k j ø p s r e t t e n, t r e r d u i n n i e n a l l e r e d e i n n g å t t a v t a l e o g k j ø p e r b o l i g e n t i l d e n a v t a l t e p r i s p å a v t a l t e v i l k å r. F i n a n s i e r i n g e n m å v æ r e i o r d e n, o g d e n m å i s i n h e l h e t d o k um e n t e r e s s k r i f t l i g. E r d e t f l e r e m e d l e m m e r s o m v i j l ø ps b r e n t t y e t n t, f e å r f d e o n r k m e d l e n g s t a ns i e n n i t e t f o r t r i n n s r e t t. A n d e l s e i e r e i d e t b o r e t t s l a g e t b o l i g e n t i l h ø r e r g å r f o r a n øv r i g e m e dl em m e r i O B O S. D e r s om f l e r e i b o r e t t s l a ge t v i l b e n y t t e f o r k j ø p s r e t t e n, b l i r n or m a l t b ot i d e n i b o r e t t s l a g et a v g j ø r e n d e. F O R S I K R E I R N G B o r e t t s l a g e t s e i e n d o m m e r e r f o r s i k r e t m e i d p o I l i f s en S u k m a m d e r f o r s i k r i n g F o r s i k r i n g e n d ek k e r b y g n i n g e n e, f e l l e s a r e a l o g b o l i g e r, m ed v e g g f a s t u t s t y r. D e n d e k k e r o g s å b y g n i n g s m e s s i g e t i l l e g g i n n r e t n i n g o e l i r g e n o g f o r b e d r i n g bekostet av andelseier. D e n e n k e l t e a n d e l s e i e r m å i m i d le r t i d h a e g e n h j em f o r si k r i ng s om d e k k e r i n n b o og løsøre ( d et v i l s i u t s t y r / i n n r e d n i n g s om d e t e r n a t u r l i g å t a m e d s eg n å r e n f l y t t e r ). O p p s t å r d e t s k a d e i, l s e ø i r g l i f g o r h e t å e b n e g r a e d n e s om e f s a k n ge t m es t m ul i g o g p r ø v å k a r t l e g g e å r s ak e n t i l s k a d en. E r f l e r e l e i l i g h e t e r b e r ø r t, n o t e r h v o r d a n b e r ø r t e

11 S i d e M e k l e n b o r g B o r e t t s l a g a n d e l s e i e r e k a n k o n t a k t es o g o p p l y s om d e t t e n å r s k a d e n m e l d es t i l f o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S 86 p 55 å 00 t e, l e faks f o n e l l e r e-post obos. no F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n m e l d e r s k ad e n t i l f o r s i k r i n gs s e l s k a p e t, b es t i l l e r om ø ns k e l i g h å n d v e r k e r f o r r e p a r a s j o n o g s ø r g e r f o r a t k os t n a d e r k n y t t e t t i l s k a d en b l i r r e f u n d e r t e l l e r b e t a l ta v f o r s i k r i n g s s e l s k a p et. V e d s k a d e r s o m d e k k e s a v b o r e t t s l a g e t s b y g n i n g s f o r s i k r i n g - k r e v e r, f o r s i s e l s k a p e t e n e g e n a n d e l p å k r ,-. S e l v om b o r e t t s l a g e t s f o r s i k r i n g b r u k e s, k a n a n d e l s e i e r b e l as t es h e l e e l l e r d e l e r a v e g e n a n d e l e n d e r s o m f et o r ligger h o l d innenfor andelseiernes ansvar. B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I f ø l g e f o r s k r i f t om b r a n n f o r e b y g g e n d e t i l t a k o g b r a n n t i l s y n s k a l a l l e bo l i g e r h a m i ns t én godkjent røykvarsler, samt manuelt slo k k i n gs u t s t y r i f o rm a v e nt e n p u l v e r a p p a r a t e l l e r b r a n n s l a n g e. D e t e r b o r e t t s l ag e t s a ns v a r å a ns k a f f e o g m o n t e re u t s t y r e t, m e ns d e t e r a n d e l s e i e r s a n s v a r å k o n t r o l l e r e a t ut s t y r e t e r i o r d e n. D e r s om u t s t y r e t e r d e f ek t, meldes dette skriftlig til styret. HM S - I N TE R N K O N TR O L L F o r s k r i f t o m s y s t e m -, a t i m s - i k o l g h s j e i l k ø k s e r h e t s a r b e i d i v i rk s om he t e r ( I n t e r n k o n t r o l l f o r s k r i f t e n ) b l e f as t s a t t v e d k g l. r e s. 6. d e s em b e r m e d v i r k n i n g f r a 1. j a n u a r F o r s k r i f t e n s t i l l e r k r a v t i l a t k d a e l n s y s e t n em k e a l t i t s e r e v i r k s o m h e t a r b e i d e t m e d å e t t e r l e v e b e s t em m e l s e n e i l o v e r o g f o r s k r i f t e r g i t t a v d e t o f f e n t l i g e. V i k t i g e l o v e r i h e n h o l d t i l d e : t t e e r Lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr L o v o m b r - a n n o g e k s p l o s j o n s v e r n L o v o m f o r u r e n s n i n g L o v o m i a l r j b ø e i d s m I n t e r n k o nt r o l l i n n e bæ r e r a t b o r e t t s l a g e t e r p å l a g t å p l a n l e g g e, o r g a n i s e r e, ut f ø r e, v e d l i k e h o l d e o g d o k u m e n t e r e a l t s o m -, h a m r - i o m l g e s j d i k ø k h er e h l e s t e å g j ø r e i borettslagets regi. Internkontrollsystem et beskriver hvordan dette arbeidet skal driv e s. S t y r e t i v a r e t a r i n t e r nk o n t r o l l e n m ed h e n s y n t i l b l a nt a n n e t b r a n n v e r n, f e l l es e l ek t r i s k a n l e g g o g l e k e p l as s u t s t y r. H a r b o re t t s l a g e t a n s a t t e m å d et o gs å o p p f y l l e k r a v e n e i arbeidsmiljøloven i forhold til vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. B e b o e r n e / a n d e l s e i e r n e h a r p l i k t t i l å f o r et a e g e n k o nt r o l l p å d e t el e k t r i s k e a n l e g g e t i l e i l i g h e t e n e.

12 S i d e M e k l e n b o r g B o r e t t s l a g 4. R E H AB I L I T E R I N G O G S T Ø R R E V E D L I K E HO L D Nedrigging av gammelt elektrisk anlegg Nye varmekabler i bakken ned til parkeringsplass e n v e d n r O p p u s s i n g a v k o n t o r o g p e rs o n a l ro m. Ferdigstilling av verandaprosjektet inkl. garantiarbeider Rehabilitering veranda / fasader Garasjer, -/ gjeste f e l l e s r o m, v e n t i l a s j o n Rehabilitering av garasjeanlegg i nr 50 og 32 samt garasjehus Ny oppvaskmaskin og storkjøkkenkomfyr til fellesrommet O p p g r a d e r i n g a v v e n t i l a s j o n s a n l e g g O p p r e t t i n g a v e k s t r a g j e s t e r o m i 5 2 A Grillplass, fellesrom, garasjeportåpner N y g r i l l p l a s s. O p p u s s i n g a v b a d i e g f a e r l a s l j e p s o r rt o å m p. n e r N e. y Brannvernskontroll Uteboder -/ b om b. e r om, trim as b e s t, m m. O p p u s s i n g a v u t e b o d e r. O p p u s s i ng a v t r i m r om o g b om b e r om. A s b e s t s a n e r i n g. H e i s v e d l i k e h o l d Soilrør, el-anlegg, felle s r om, m m. Utskifting av horisontale soilrør i garasjene. Nullstilling av el-a n l e g g. N y e m ø b l e r f e l l e s r om. E t a b l e r t v e d l i k eh o l d s p l a n f o r b o r e t t s l a g e t. F l e r e ny e s ø p p e l k a s s e r p å ut e om r å d e t P o r t e r o g l ys i g a r a s j e r, s ø p p e l b e h. m m N ø d l y s i g j a e r. a N s y e g a r a s j e p o r t e r o g l y s a rm at u r e r i ut e g a r a s j e n. N y e søppelbeholdere ute. Varmeovner i trappeoppganger. 5. S T Y R E T S A R B E I D S TY R E T h a r a n s v a r e t f o r b o r e t t s l a g e t s d r i f t o g ø k o n om i ( a ns e t t e f o r r e t n i n gs f ø re r, d a g l i g l e d e r, v e d l i k e h o l d s t e k n i g k å e r i n n e g, å a v e t a l c e. r m e o d t j e n e s t e l e ve r a n d ø r e r ) f o r b e r e d e r o g a r r a n g e r e r g e n e r a l f o r s a m l i n g Gjennomfører beboermøter h o l d e r o r d i n æ r e s t y r em øt e r har arbeidsmøter ( forberedelser til styremøter om klagesaker etc. ) har prosjekt- og byggemøter, eksempelvis p r o s j veranda e k t et, g a r a s j e p r o s j e k t e t o g v e n t i l a s j a o n n l s e g g e n e s ø r g e r f o r i n t e r nk o n t r o l l o g H M S. S t y r e t i v a r e t a r i n t e r nk o n t r o l l e n m ed h e n s y n t i l b l a n t a n n e t b r a n n v e r n, f e l l es e l ek t r i s k a n l e g g o g l e k e pl a s s u t s t y r, s am t v e r n a v a r b e i d s t a k e r n e s h e M l S ). s e o g s i k k e r h e t ( H

13 S i d e M e k l e n b o r g B o r e t t s l a g I s t y r em øt e r s t i l l e r d e o r d i næ r e m ed l em m e n e s am t m i ns t e t v a r am e d l e m. D e t o ø v r i g e v a r a m e d l em m e n e b l i r o p p d a t e r t v i a m øt e d o k um e nt e n e. V e d f o r f a l l av m e r e n n t o s t y r m e d l e m m e r b l i r 3. o g e v t. 4. va r a i n n k a l t t i l m øt e t. S T Y R E T S A R B E I D I h a r e s t t a v y h o l d t 1 8 o r d i n æ r e s t y r em øt e r, h v o r d et e r b e h a nd l e t s ak e r. I t i l l e g g e r d e t a v h o l d t e t b e b o e rm ø t e o g o r d i n æ r g e n e r a l f o r s am l i n g. S t y r e t a r b e i d e r i h e n h o l d t i l r am m er d e e r g i t t a v b o r et t s l a g e t s g e n e r al f o r s am l i n g o g e t t e r g j e l d e n d e v e d t ek t e r. D et te a rb e i d e t h a r å r e t s s t y r e g j o rt et t e r b es t e e v n e m e d d et f o rm å l at v å r e f el l e s i n t e r es s e r o g v e r d i e r f o r v a l t e s p å e n b es t m u l i g m åt e. I d e n f o r b i n d e l s e h a r d e t i l ø p e t a v v æ r t a v h o l d t e n d e l a n d r e m ø t e r i t i l l e g g t i l s t y r e m ø t e n e f o r å k u n n e p p l g a ø v s e e n e d s e t y r e o t h a r b l i t t s t i l t o v e n f o r s om e n d i r ek t e f ø l g e a v d et å a dm i n i s t r e r e et b o r et t s l a g m e d o v e r l e i l i g h e t e r o g s t o r e ut e a r e a l e r. V e r a n d a p r o s j e k t e t D e n y e v e r a n d a v e g g e n e b l e o v e r t a t t 3 0. Ok t o b e r , m e n a l l i k e v el h a r d e t v æ r t e n d e l a r b m e i e d d e t t e p r o s j ek t et i F e r d i g s t i l l e l s e a v d e m a n g e s m å d e t a l j e n e o g o p p f ø l g i n g a v e n g o d d e l r ek l am as j o n s a r b e i d e r. D e t e r f ø r s t n å a t v i k a n s i a t v i e r h e l t f e r d i g e m e d d et p r os j e k t e t. O p p u s s i n g a v k o n t o r l o k a l e n e I g j e n n o m f ø r t e v i o v e r n i n g t a o v t d a e l a r n s e a n t t e s k o nt o r e r i 44 c. D e t t e h a r f ø r t t i l at a r e a l e t b l i r m y e b e d r e u t n yt t e t, o g s v æ rt g o d t t i l p a s s e t t i l d e f o r s k j e l l i g e f o rm ål d i s s e b l i r b e n y t t e t t i l. L o k a l e n e v i r e k r s om g h o et d t, m en e g n d e t v i k t i i gs l t e f o m r ø t e styret er at vi nå tilbyr våre ansatte et godt og hensiktsmessig arbeidsmiljø. S t ø y f r a b r ø y t e m a s k i n e r p å R o d e 6 M a n g e b e b o e r e v a r p l a g e t a v s t ø y f r a b r ø y t em a s k i n e n e s om v a r s t as j o n e r t p å k om m u n e ns a r e a l, r o d e 6 s om l i g g e r i M e r r a d a l e n n e d e n f o r n r 3 6. I d e n f o r b i n d e l s e h a r s t y r e t s am m e n m e d n o e n a v de b e r ø r t e b e b o e r n e a v h o l d t m øt e m e d F r i l uf t s e t at e n o g e n t r e p r e n ø r e n s om o p e r e r e r m a s k i n e n e. V i h a r f å t t t i l e n a v t a l e hv o r f l e s t e p a r t e n a v d i s s e m as k i n e n e b l e f l y t t e t t i l S o g n. O g s am m e n ut a r b e i d e t v i e t r e g e l v e r k f o r o p e r a s j o n a v d i s s e m as k i n e n e s om s k u l l e f å s l u t t p å u nø d v e n d i g s t ø y, o g s j e n e r e n d e b r u k a v r o t o r l am p e r. S t y r e t s o p p f a t n i n g e r a t d i s s e t i l t ak e n e h a r b e dr e t s i t u as j o n e n. K o l l e k t i v b r e d b å n d s a v t a l e I s t a r t e t s t y r e t a r b e i d e t m e d å t i l b d y b å b n e d b s o a e v t r a n l e. E e t n k o l l e k t i f o r s l a g om å i n n g å e n s l i k a v t a l e er f r em l a gt t i l d e n n e g e n e r a l f o r s am l i n g e n. B a r n e h a g e i H o v s e t e r v e i e n 2 0 K om m u n e n h a r p l a n e r om å b y g ge e n n y b a r n e h a g e i H o v s et e r v e i e n 2 0. S om n æ r m e s t e n a b o f ø l g e r s t y r e t o p p d e n n e s a k e n s e n s e l f i o r k os s a t b l i r k s o å n s e k v e små som mulig. Dette arbeidet fortsetter i S t y r e s a k e r o g H M S U t o v e r d e t t e h a r s t y r e t b e h a n d l e t v a n l i g e s t y r e s a k e r s om h a r væ r t al t f r a s ø k n a d e r f r a a n d e l s e i e r e, s ø k n a d e r o m h u n d e h o l d, t v i s t e r m e l l o m n a b o e r o g g o d k a n d e l s e i e r e. S t y r e t h a r f o rt s at t a r b e i d e t f r a m e d f ok u s p å i nt e r n k o n t r o l l ( I K ) f o r b e b o e r n e, o g h e l s e, m i l j ø o g s i k k er h e t ( H M S ) f o r d e a n s at t e. G e n e r el t e r o p pf ø l g i n g e n

14 S i d e M e k l e n b o r g B o r e t t s l a g a v d e a n s a t t e p r i o r i t e r t, b l a n t a n n e t v i a m e d a r b e i d e r s am t a l e r s om e r g j e n n o m f ø r i t l ø p e t a v å r e t. O p -p p l a f n e ø n l m g e d i t i n l h g ø r e a n d v e v e H r M n e S r u n d e r, r u t i n e r o g p r o s e d y r e r. F o r a t d e t t e s k a l b l i e nd a b e d r e b e r v i f o rt s at t om at a n d el s e i e r n e b i d r a r med forslag og tiltak. Vedlikehold i borettslaget I tillegg til store rehabiliteringspr o s j e k t e r d e s i s t e å r e n e, b e s t å r d e t d a g l i g e v e d l i k e h o l d e t i : B r ø y t i n g, s t rø i n g, r e p a r a s j o n e r f o r b e b o e r e, o p pf ø l g i ng a v l e v e r a n d ø r e r, s am t m i n d r e v e d l i k eh o l d b å d e i n n v e n d i g o g ut v e n d i g av v å r e a n l e g g i b o r e t t s l a g et. B o r e t t s l a g e t s t i l s t a n d E t t e r d e s rs i r s e t h a e b i l å i t e r i n g e r av g a r a s j e r, v e n t i l a s j o n o g s am t l i g e v e r a n d a v e g g e r, a n s e r v i b o r e t t s l a g e t s t i l s t a n d t i l å v æ r e m e g e t b r a. D et v i l a l l t i d væ r e b e h o v f o r r e h a b i l i t e r i n g e r u t i f r a t i l s t a n ds a n a l y s e r s om e r o g b l i r g j o rt p å b y g n i ng s m as s e n i b o r e t t s l a g e r e t. t s l a B g e o t e r v e l 3 5 å r, o g s t y r e t s e r a t d e t e r v i k t i g å h a f o k us p å nødvendig vedlikehold også i framtiden. F o r e s t å e n d e r e h a b i l i t e r i n g e r D e t g j e n s t å r n o e a r b e i d i g a r a s j e ne, o g i f r em t i d e n b ø r d e t d r e n e r e s r u n d t n o e n a v blokkene. Rehabilitering av vertik al e s o i l r ø r e r u n d e r v u r d e r i n g. T i l s t an d e n t i l a r m e r i n g e n i f a s a d e p l a t e n e b l i r o g s å f u l g t o p p H u s l e i e ø k n i n g H u s l e i e n b l e s at t o p p m e d 5 % f. o. m 1. s e p t o g m e d 1 0 % f. o. m 1. m a r s Renteutsiktene i dag er slik at det er liten sannsynlighet l for i g e r ytter e h u s l e i e øk i n g e r i l ø p e t a v S o s i a l e a r r a n g e m e n t e r o g d u g n a d s a r b e i d I p e r i o d e n h a r s t y r e t a r r a n g e r t S t. H a n s f e i r i n g, j u l et r e t e n n i n g m e d k a n e f a r t, j u l e b o r d f o r a n s a t t e o g t i l l i t s v a l g t e, s a m t j u l e t -a r k e s f j o e n s e t n. b l e D a u v g h n o a l d t s o om g R u s k e n va n l i g i m ai. D e t b l e o gs å b e v i l g et m i d l e r t i l f o rm i d d a g s t r ef f e n i a n l e d n i n g j u l e b o r d o g busstur til Sverige for beboerne. M e d v e n n l i g h i l s e n S t y r e t

15 S i d e M e k l e n b o r g B o r e t t s l a g A N S A T T E I M E K L E N B O R G B O R E T T S L A G D a g l i g l e d e r M a r i t P h a r o D a g l i g l e d e r h a r a n s v a r f o r i f t e d n e, n o g d e a r g t i l g i j e g n e g e d l i g p å da g t i d f o r s am a r b e i d s p a rt n e r e, l e v e r a n d ø r e r o g b e b o e r e. Arbeidet inkluderer blant annet : o p p f ø l g i n g a v v e d l i - k o e g h o s l e r d v s i c e a v t a l e r oppfølging av gjennomføring av større og mindre prosjekter o p p f ø l g i n g o g k o n t r o l r a l e r a v f a k t u m o t t a h e n v e n d e l s e r f r a b e b o e r e s a k s b e h a n d l i n g i n n h e n t i n g a v t i l b u d i n n k j ø p t i l d r i f t e n a r k i v e r i n g a n s v a r f o r h å n d k a s s e u t l e i e a v s e l s k a p s l o k a l e r o g g j e s t a n s k a f f e l s e o g s a l g a v n ø k l e r, g a r a s j e k o r t o g e l e k t r o n i s k e g a r a r r a n g e r e o g anisere o r g dugnader sosiale fellesarrangementer: j u l e t r e t e n n i n g k a n e f a r t j u l e t r e f es t S a n k t h a n s f es t D a g l i g l e d e r e r s t y r e t s s e k r et æ r o g s k r i v e r i n n k al l i n g e r o g r ef e r a t e r f ra s t y r e m ø t e n e, samt tilrettelegger styremøtene og gjennomfører styrevedtakene. Daglig l e d e r e r l e d e r f o r v e d l i k e h o l d s t ek n i k e r n e o g p l a n l e g g e r i s am ar b e i d m e d d em d e t d a g l i g e a r b e i d e t m e d d r i f t o g ve d l i k e h o l d a v b o r e t t s l a g e t. H u n f o r m i d l e r o gs å o p p d r a g f r a b e b o e r e t i l v e d l i k e h o l d s t e k n i k e r n e Daglig leder har trefftid for beboerne m ellom kl o g t i rs da g, o n s d a g o g t o r s d a g. I t i l l e g g e r d e t t r ef f t i d o ns d a g m e l l om , h v o r e n r e p r e s e n t a n t f r a s t y r e t e r t i l s t e d e. V e d l i k e h o l d s t e k n i k e r n e H a r a l d S u n d Ham id Sajjadi V e d l i k e h o l d s t e k n i k e r n e h a r d e t d a g l i g e a n h s o v l d a e r by e t g n i f n g o e r o å g v e d l i k e u t e om r å d e r, n o e s om e r e n b et y d e l i g j o b b m e d v å r s t o r e b y g n i n g s m as s e o g ut e a r e a l. D e e r t i l g j e n g e l i g e v i a m o b i l i a r b e i d s t i d e n. I t i l l e g g e r e n a v d em r es e r v e f o r d a g l i g l e d e r i h e n n e s t r e f f t i d. Vedlikeholdsteknikerne er også behjelpelig e m e d å u t f ø r e e nk l e v e d l i k e h o l d s o p p g a v e r f o r b e b o e r n e, s å s om s k i f t e a v p a k n i n g e r, o p p h e n g i n g a v b i l d e r, o g l i g n e n d e. B e b o e r e b l i r f ak t u r e r t f o r a r b e i d e t m e d k r 3 00,- p e r p å b e g y n t t i m e, i nk l u d e r t s m å d e l e r.

16 S i d e M e k l e n b o r g B o r e t t s l a g 6. B E M E R K N I N G E R T I L Å R S R E G N S K A P E T F O R R E G N S K A P F O R B O R E T T S L A G S t y r e t m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t g i r e t r i k t i g b i l d e a v s e l s k a p e t s e i e n d el e r o g g j e l d, f i n a n s i e l l e s t i l l i n g o g r e s u l t a t. I n f o r m a s j o n o m b o o n r om e t i s t k s e l a g e t s f o r v utvikling er omtalt i årsberetningens punkter om kostnadsutvikling og budsjett for Å r s r e g n s k a p e t f o r e r s at t o pp u n d e r f o r u t s e t n i n g a v f o r t s a t t d r i f t. D et b ek r e f t es herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. S t y r e t m e n e ra t d e t g j e n n om f ø r t e v e d l i k e h o l d e t e r t i l s t r e k k e l i g f o r å o p p v e i e v e r d i f o r r i n g e l s e a v b y g n i n g e n e o g a t v i r k e l i g v e r d i a v b y g n i n g e n e e r h ø y e r e e n n d e n b o k f ø rt e v e r d i e n s om s t å r o p p f ø rt i r e g n s k a p et. R E S U L T AT Årets resultat viser er underskudd på kr , - som fremkommer i resultatregnskapet, foreslås dekket ved overføring fra konto for egenkapital i balansen. D I S P O N I B L E M I D L E R B o r e t t s l a g e t s di s p o n i b l e m i dl e r p e r ut g j ø r k r , -. I N N T E K T E R D r i f t s i n n t e k t e n e i v a 1 r 9 8 t 6, o - t m a ot l b t u d s k j r e t t e 1 r 0 t k r ,-. D e t e r i n g e n v e s e n t l i g e a v v i k i f o r h o l d t i l b u d s j e t t e t, v e r k e n h v a g j el d e r t ot a l b e l ø p e t e l l e r d e e n k e l t e i n n t ek t s p o s t e r. Andre inntekter består i hovedsak av salg nøkler, utleie lokaler, etc. K O S T N A D E R D r i f t s t k n o a s d e n e i v a r t o t a l t 7 k r , - m o t b u d s j et t e r t k r ,-. D et t e e r k r , - l a v e r e e n n b u ds j e t t e r t o g s k y l d es i h o v e d s ak p os t e n e d r i f t / v e d l i k e h o l d o g e n e r g i / f y r i n g. For øvrig vises til de enkelte tallene i resultatet og til balansen s am, t d e e t t e r f ø l g e n d e r e g n s k a p s n ot e n e (s e b a k e rs t i å r s r e g n s k a p e t ). S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d h e n d e l s e r e t t e r s om p å v i r k e r r e gn s k a p et i v e s e n t l i g g r a d.

17 S i d e M e k l e n b o r g B o r e t t s l a g 7. K O S T N A D S U T V I K L I N G F O R K O M M U N AL E AV G I F TE R V a n n o g a v l ø ps a v g i f t e n øk e r m e d 3, 5 %. R e n o v a s j o n s a v g i f t e n øk e r m e d 4, 6 %. L ÅN B o r e t t s l a g e t h a r e t t a n n u i t e t s l å n i O B O S F i n a ns B o l i gs e l s k a p e r m e d m å n e d l i g e t e rm i n e r, l ø p e n d e a v d r a g o g t i l e n f l y t e n d e r e n t es a t s 5, 3 % p e r Gjenværende løpetid på lånet er 29 år. F o r o p p l y s n i n g e r o m o p l p ån r i e b n e n l e ø l p i o g ak t u e l l r e s t s a l d o p å b or e t t s l a g e t s l å n henvises det til note i regnskapet. R E N T E R P Å B O R E T T S L A G E T S I N N S K U D D R e n t e r p å d r i f t s k o n t o i O B OS v a r 0, 3 5 % p e r R e n t e r p å s p a r ek o n t o i OB O S v a r p e r : 4, 6 0 % u n d e r 0, 5 m i l l i o n e r 4, 70 % m e l l om 0, 5 m i l l i o n e r o g 2 m i l l i o n e r 5, 0 0 % o v e r 2 m i l l i o n e r F O R R E T N I N G S F Ø R E R H O N O R A R E T Forretningsførerhonoraret for 2009 øker med 5 % til 1 9 kr , -. M E D L E M S K O N T I N G E N T E N Medlemskontingenten til OBOS er kr 200,- per andelsleilighet for R E V I S J O N S H O N O R A R E T Revisjonshonoraret øker tilsvarende konsumprisindeksen. F O R S I K R I N G B y g n i n g s f o rs i k r i n g e n øk e r f r a t i l m e d c a. 9, 3 %. D et t e s k yl d e s at i n d ek s e n s om r e f l ek t e r e r p r i s o p p g a n g e n p å h å n d v e r k s t j e n es t e r h a r ø k t t i l s v a r e n d e. D e n n e i n d e k s ø k n i n g e n e r l i k f o r a l l e f o rs i k r i n g s s e l s k a p e r. Ut o v e r d e t t e f o r e t a r f o r s i k r i n g s s e l s k a p e n e i n d i v i d u e l l pr i s j u s t e r i n g m e d b ak g r u n n i b o l i gs e l s k a p et s e g e n s k a d e s i t u as j o n. Betalt forsikringspremie for vårt borettslag gikk ned med nærmere 31 % i 2008.

18 S i d e M e k l e n b o r g B o r e t t s l a g S T R Ø M P R I S E N E Strømprisen i Norge varierer med årstidene. Normaltstiger den i vinter h a l v å r e t o g r e d u s e r e s i s om m e r h a l v å r e t. D e t t e o g a n d r e f ak t o r e r s om p å v i r k e r k ra f t p r i s e n e g j ø r det vanskelig å spå utviklingen i strømprisene. Den totale strømprisen til en forbruker består av tre komponenter : K r a f t p r s i o s m d e k k e r t k n o a s d e n e v e d å p r o d u s er e o g se lg e d e n e le k t r i s k e kr a f t e n u t gj ør c a. 4 4 % av total strømpris ( betales til kraftleverandør ). N e t t l e f o i r e t r a n s p or t av d e n e le k t r i s k e kr a f t e n u t gj ør ca. 2 2 % av t o t a l s t r øm p r i s ( be t a le s t i l n e t t s e ls k a p e t ). S t a t l i g e a v gi f t e r, d e t v i l s i f or b r u ks av gi f t, av gi f t t i l E n e r g i f o n d et og m er v e r di av g i f t, u t g j ø r c a. 3 4% av t o t a l s t r øm p r i s. 8. B U D S J E T T T i l o r i e n t e r i n g f o r g e n e r a l f o rs am l i ng e n h a r s t y r e t s a t t o p p e n o v e r s i k t o v e r b e r e g n e d e d r i f inntekter t s og driftkostnader i Talle n e e r v i s t s om e g e n k o l on n e l e n g s t t i l h ø y r e i r e s u l t a t o p ps t i l l i n g e n. B u ds j e t t e t v i s e r e t f o r v e n t e t d r i f t s r e s u l t a t p å k 2 r ,- 8 0 o g e n f o r v e n t e t e n d r i n g i r e s u l t a t et p å k r ,-. N å r d e t g j e l d e r d e ø v r i g e k o s t n a d e n e, e r d e t ll prisøkning r e g n e t m på e d ca e. n g e n e r 2, 5 % i I posten drift og vedlikehold er det ikke avsatt midler til større vedlikehold. D r i f t e n i f o r u t s et t e r e n øk n i ng a v f e l l es k o s t n a d e n e, i nk l u d e r t pa r k e r i n g s l e i e r, p å 1 0 % f r a D e n n e v n t e ø k n i n g e n a v f o s e t l n l a e d s e k n e i v i l i f ø l g e b u d s j e t t - e t g i n i b l e m i d l e r v e d å r s a v s l u t n i n g. B ud s j e t t e t h a r i m i d l e r t i d i k k e f a n g e t op p d e n b e t y d e l i g e r e n t r e d u k s j o n e n i b o r e t t s l a g et s l ån s i d e n b u d s j et t e r i n g e n b l e f o r e t at t. P å g r u n n l a g a v renteutviklingen somer kjent ved utgangen av mars 2009, vil over b u d s j e tt er i n g e n a v finanskostnadene kunne være større enn kr ,-. På grunnlag p r i s e n e s av u t v l i k n g i f ø rs t e k v a r t a l , e r d e t d e s s ut e n k l a r t at p os t e n e n e r g i / f y r i n g o g s å e r overbudsjettert. Vi f o r v e n t e r å b r u k e m i ns t k r ,- m i n d r e e n n bu d s j e t t e r t. S t y r e t vurderer ut fra dette at budsjettet i realiteten vil sikre posit i v e d i s p o n i b l e m i d l e r v e d å r s a v s l u t n i n g. S t y r e t v i l o v e r v u å t k v e l i k n g o e s t n n i a 2 d 0 s 0 9, o g e v en t u e l t v e d b e h o v v e d t a å øk e f e l l es k os t n a d e n e f r a 1. s e p t em b e r. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e nk e l t e t a l l e ne i b u ds j e t t e t, s om e r u t a r b e i d e t på b a k g r u n n a v d e p l a n e r f o r s om f o r e l i g g e r o g d e e n d r i n g e r n e s t e å r s om e r om t al t t i d l i g e r e i å r s b e r e t n i n g e n. O s l o, I s t y r e t f o r M e k l e n b o r g B o r e t t s l a g B j ø r n E r i k S e e b e r g / s / K j e l l W e r n e r D i g r e / s / A n n e L i s e A r n e s e n / s / S t i a n G j e r t s e n / s / R a n d i A n s ok / s /

19 P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s P o s t b o k s N O O s l o T e l e f o n T e l e f a k s A S T i l g e n e r a l f o r s a m l i n g e n i M e k l e n b o r g B o r e t t s l a g R e v i s j o n s b e r e t n i n g f o r V i h a r r e v i d e r t å r s r e g n s k a p e t f o r M e k l e n b o r g B o r e t t s l a g f o r r e g ns k ap s å r e t , s om v i s e r e t e r s u k u n d d p å k r V i h a r o g s å r e v i d e r t o p p l y s n i n g e ne i å r s b e r et n i n g e n o m å r s r e g ns k a p e t o g f o r u t s e t n i n ge n om f o r t s a t t d r i f t. Å rs r e g n s k a p e t b e s t å r a v r e s u l t a t r e g ns k a p, b a l a ns e, o p p s t i l l i n g o v e r d i s p o n i b l e m i d l e r o g n o t e op p l y s n i n g e r. Regnskapslovens regle r, f o rs k r i f t o m å r s r e g ns k a p o g å r s b e r e t n i n g f o r b o r e t t s l a g o g n o r s k g o d r e g n s k a p s s k i k k e r a n v e n d t v e d u t a r b e i d e l s e n a v r e g n s k a pe t.å r s r e g ns k a p et o g å r s b e r e t n i n g e n e r a v g i t t a v b o r e t t s l a g e t s s t y r e. V å r o p p g a v e e r å u t t a l e os s om årsregnskapet og øvrige for h o l d i h e n h o l d t i l r e v i s o r l o v e n s k r a v. V i h a r ut f ø r t r e v i s j o n e n i s am s v a r m e d l o v, f o r s k r i f t o g g o d r e v i s j o n s s k i k k i N o r g e, h e r u n d e r r e v i s j o n s s t a n d a r d e r v e d t a t t a v D e n n o r s k e R e v i s o rf o r e n i n g. R e v i s j o n s s t a n d a r d e n e k r e v e r a t v i p l a n l e g g n e r n f or o g å o u p t p f n å ø r e r r e v i s j o b e t r y g g e n d e s i k k e r h e t f o r at å rs r e g n s k a p e t i k k e i n n e h o l d e r v e s e nt l i g f e i l i nf o rm as j o n. R e v i s j o n om f a t t e r k o n t r o l l a v u t v a l g t e d e l e r a v m a t e r i a l et s om u n d e r b y g g e r i n f o r m a s j o n e n i å r s r e g n s k a p e t, v u r d e r i n g a v d e b e n y t t e d e r e g n s k a p v e s e n t l i g e r e g ns k a ps e s t i m at e r, s am t v u r d e r i n g a v i n n h o l d et i o g p r e s e n t a s j o n e n a v å r s r e g n s k a p et. I d e n g r a d d e t f øl ge r a v g o d r e v i s j o ns s k i k k, om f at t e r r e v i s j o n o g s å e n g j e n n o m g å e l s e a v b o r e t t s l a g e t s f o r m u e s f o r v a l t n i - n og g i o n g t e r n r e g n s k a p s k o n t r o l l mer s y s. t Vi e mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. V i m e n e r a t å r s r eg n s k a p et e r av gi t t i s am sv ar m e d lo v o g f or s kr i f t e r o g g i r et r et t v i se n d e b i ld e a v b or e t t s la g e t s ø k o n o m i s k e s t i l l i n g 3 1. d e s e m b e r o g a v ps å r e et s u i l ov t er a e t n s e st t e m i m e r ls e g m n s e k d a n o r s k g o d r e g n s k a p s s k i k k le d e ls e n h a r o p pf ylt s i n p li k t t i l å s ø r g e f o r o r d e nt li g o g ov er si k t li g r e gi st r er i n g o g d ok u m e nt a sj o n av r e g n s k a p s o p p l y s n i n g e r i s a m s v a r m e d n o r s k l o v o g g o d b o k f ø r i n g s s k i k k o p p l y s n i n g e n e i å t ni r n s g b e n r o e m år s r eg n s k a p et o g om f o r u t s et ni n g e n om f o r t s at t d r i f t e r k o n s i s t e nt e m ed år s r e g n s k a pe t o g e r i s am sv ar m e d lo v o g f o r s k r i f t er. U t e n a t d e t h a r b e t y d n i n g f o r k o nk l u s j o n e n i a v s n i t t e t o v e r, v i l v i p r e s i s e r e a t i n g e n a v b u d s j e t t a l l e e r i n re g e n s k a s p e t o e m r r e v i f d e r t. e m k o m m O s l o, 1 1. m a r s P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s A S C a t o G r ø n n e r n / s / Statsautorisert revisor K o n t o r e r : A r e n r d ge a l n D ra B e m m en F re d r ik s t a d F ø rd e H am a r K ri s t i an s a n d M o i Ra n a M o l de M å l ø y N ar v i k O s l o S t a va n ge r S t r y n Tr om s ø Tr o n d he im T ø n s b e r g Å l e s u n d P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s n a v n e t r e f e r e r e r t i l i n d i v i d u e l l e o m o p e d r s l e o r m g s a n f i i s a r s j m o a n e n r t Medlemmer av Den norske Revisorforening Foretaksregisteret : NO

20 S i d e M e k l e n b o r g B o r e t t s l a g M E K L E N B O R G B O R E T T S L A G I N F O R M A S J O N O M Å R S R E G N S K A P E T Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven, forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag, samt god regnskapsskikk. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonom i s k e m i dl e n e som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. N o t e R e g n s k a p R e g n s k a p B u d s j e t t B u d s j e t t A. DISP. MIDLER PER B. ENDRING I DISP. MIDLER : Årets resultat (se res.regnskap) T i l b a k e f ø r i n g a v a v s k r i v n i 16 n g Fradrag for gjennomført påkostn Tilbakef. gev/tap salg av anl middel Fradrag kjøpesum anl.midler Tillegg for nye langsiktige lån Fradrag for avdrag på langs.lån B. Å R E T S E N D R. I D I S P M I 493 D L E R C. DISP. MIDLER PER S P E S I F I K A S J O N A V D I S P O N I B L E M I D L E R O m l ø p s m i d l e r K o r t s i k t i g g j e l d C. DIS P O N I B L E M I D L E R P E R

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i K o l b ot n To r g B s, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 i K o l b e n. D e t v i l a v h o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø s t e r d a l s g t 4-6 B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A S Th e r e s e s g 4 4 / L. G u n d e r s e n s gt 6, a v h o l d e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t T o n s e n h a g e n 1 1, a v h o l d e s t o r s d ag 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å T o ns e n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i U l l e r n P a r k B o r et

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø v r e K r i n g s j å B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Ø v r e K r i n g s j å B

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g en e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g en e r a l f o r s a m l i n g 1 U t s i k t s t o p p e n B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g en e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i U t s i k t s t o p p

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0 i a u d i t o r i um 1, P

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

Selskapet har for tiden ingen pågående forsknings- eller utviklingsaktiviteter.

Selskapet har for tiden ingen pågående forsknings- eller utviklingsaktiviteter. ÅRSBERETNING 2008 FOR BORETTSLAGET SVERRE 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle Oslo

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 K i r k e v e i e n 1 1 2 B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i K i rk e v e i e n 1 1

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

K j r e æ b e b o e r!

K j r e æ b e b o e r! 1 W e l h a v e n s g a t e N r. 1 0 B o r e t t s l a g K j r e æ b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 A / L I l a K v a r t a l V B L I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A / L I l a K v a r t a l V B L, a v

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s t i rs d a g 8. m a rs 2 0 1 1, k l. 1 8 0 0 p å L

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i H e r r e g å r d s t e r r a s s e n S am e i e a v h o l d e s T o r s d a g 2 5. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 i. Ljan 0 0 menighetshus,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Akersbakken Bo r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG Puddefjorden Borettslag 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 11 Sletteløkka Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 667 791 20 594 247 20 617 436 20 703 116 Salg anleggsmidler

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø v r e T ø y e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t T o n s e n h a g e n 1 1, a v h o l d e s t o r s d ag 2 6. m a rs 2 0 0 9, k l. 1 8 : 0 0 p å T o ns e n h a

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s /

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s / 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s T i rs da g 3 1. 0

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s t i r s d ag 4. m a i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 i S t

Detaljer

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 1 L o m m e d a l s t u n e t S a m e i e I n n k a l l i r t s n a m g e i e r m ø t i e 2 0 l 1 1 o r d i n æ O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L om m e d al s t u n et S am e i e, a v h o l d e s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U e l a n d s ga t e 6 1 S am e i e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å S t. H a n s h

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i H e l g es e n s g at e 8 2 / 8 4 A S a v h o l d e s m a nd a g 2 6. a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-.

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2012. 643 18.09.2012 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2012. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR DISPONIBLE MIDLER PR. 30.4.2017 For å måle selskapets betalingsevne på kort sikt, beregner vi størrelsen på disponible midler, også kalt arbeidskapital. Størrelsen på disponible midler kan bl.a brukes

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3.

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3. I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 4. a p r i l 2 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet.

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet. Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 ØKONOMISK RAPPORT PR. 30.05.2011. Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 30.05.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader, Drift og vedlikehold

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E Side 1 av 20 Sameiet S a g av e i e n 1 3 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S A M E I E T S A G A V E I E N 1 3 a v h o l d e

Detaljer

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011.

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. 643 02.11.2011 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

År 2017 År 2016 Disponible midler Disponible midler Årets resultat

År 2017 År 2016 Disponible midler Disponible midler Årets resultat Disponible midler Danvik Borettslag Disponible midler Forskrift om årsoppgjør for borettslag stiller krav til at årsregnskapet skal inneholde en egen oppstilling over borettslagets disponible midler og

Detaljer