K j æ r e b e b o e r!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "K j æ r e b e b o e r!"

Transkript

1 K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o g r e g ns k a p f o r V i ø ns k e r d e g v e l k om m e n t i l g e n er a l f o r s am l i n g k l 1 8 : 0 0 i H o v s e t e r. s k o l e s a u l a D e t t e e r m u l i g h e t e n d u h a r t i l å d e l t a i d i s k us j o n e n o g v e l g e d et s t y r e t s om s k al forvalte ditt bomiljø i det kommende året. S t y r e t h a r l a g t m y e a r b e i d i å g j ø r e å r s b e r e t m n i p l n et g t e o n g o g r e g n s k a p e f o r s t å e l i g s om m u l i g. V å r t ø n s k e er d e r f o r a t d u l es e r n ø y e i g j e n n om h e f t e t o g v i s e r d i n i n t e r e s s e f o r b o r e t t s l a g e t v e d å m ø t e o p p p å g e n e r a l f o r s am l i n g e n. H v e m k a n d e l t a p å g e n e r a l f o r s am l i n g e n? A l l e a n d e l s e i e r e h a r r e t t t i l r a l å f v o r æ s r a e m l m i e d n g e i n g m e n -, d e f t - o a r l s e l a g o g s t em m e r et t. A n d e l s e i e r e ns ek t ef e l l e, s am b o e r e l l e r e t a n n et m e dl em a v a n d e l s e i e r e n s h u s s t a n d h a r r e t t t i l å v æ r e t i l s t e de o g t i l å u t t al e s e g. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget e t t t har i l å r v æ r e t i l s t e d e i g e n e r a l f o rs am l i n g en o g t i l å u t t al e s e g. E n a n d e l s e i e r k a n m ø t e m e d f u l l m e k t i g. I n g e n k a n v æ r e f u l l m e k t i g f or m e r e n n é n a n d e l s e i e r, m e n d e r f l e r e ei e r en a n d e l s am m e n, k a n d e h a s am m e f u l l m e k t i g. E n f u l l m a k t k n a å n r s t om r e h k e k l s e t s. t i l b a k e E n a n d e l s e i e r k a n t a m e d e n r å d g i v e r t i l g e n e r a l f o rs am l i n g e n. R å d g i v e r e n h a r b a r e r e t t til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det.

2 S i d e M e k l e n b o r g B o r e t t s l a g I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i M e k l e n b o l r d g e s B o r e t t s l a g a k l 1 8 : 0 0 H o v s e t e r s k o l e s a u l a TIL BEHANDLING FORELIGGER : 1. K O N S T I T U E R I N G A ) Valg av møteleder B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g a v r e f e r e n t o g t o a n d e l s e i e r e t i l å u n d e r s k r i v e p r o t D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n 2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2008 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r B ) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. G O D TG J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r C ) Andre godtgjørelser 4. F O R S L A G 4. F O R S L A G A ) F o r s l a g a v f r a A n d e l s e i e r B e n t e W e s t b y : Honorar til valgkomiteen B ) F o r s l a g a v f r a A n d e l s e i e r P e r F r e d r i k S t e f f e n s e n : E n d r i n g a v h u s o r d e n s r e g l e n e C ) F o r s l a g f r a S t y r e t: K o l l e k t i v a v t a l e m e d G e t om l e v e r i n g a v b r e d b å n d t i l a l l e l ei l i g h e t e r i M e k l e n b o r g b o r e t t s l a g F o r s l a g e r t a t t i n n b t a k e r s t i h e f t e 5. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v l e d e r f o r 2 å r B ) V a l g a v 2 s t y r e m e d l e m m e r f o r 2 å r C ) V a l g a v 4 v a r a m e d l e m m e r f o r 1 å r D ) V a l g a v v a l g k o m i t é f o r 1 å r E ) V a l g a v 1 d e l e g e r t (e ) m e d v a r a t i l O B O S å g r e n e r a l f o r s a m l i O s l o, Styret i Meklenborg Bor e t t s l a g Bjørn Erik Seeberg / s / Kjell Werner Digre / s / Anne Lise Arnesen / s / S t i a n G j e r t s e n / s / R a n d i A n s ok / s /

3 S i d e M e k l e n b o r g B o r e t t s l a g F O R R E T N I N G S O R D E N 1. G e n e r a l f o r s a m l i n g e n g j e n n o m f ø r e s i h e n h o l d t i l L o v o m - b o r e t t s l a l a g e t s v e d t e k t e r. 2. G e n e r a l f o r s am l i n g e n l e d e s a v s ty re t s l e d e r e l l e r a v e n m ø t e l e d e r v a l g t a v generalf o r s am l i n g e n. 3. M ø t e l e d e r e n s k a l p ås e at s a k e n e f å r e n f o r s v a r l i g b e h a n d l i n g i h e n h o l d t i l l o v o g vedtekter. Med utgangspunkt i dagsorden og forretningsorden for generalf o r s a m l i n g e n l e g g e r m ø t e l n e plan d e r for f gjennomføringen r e m e. 4. D e t s k a l u n d e r m ø t e l e d e r s a n s v a r f ø r e s p r o t o k o l l o -v e r a l l e l e s o g a l l e v e d t ak s om t r ef f es a v ge n e r a l f o r s am l i n g e n. I p r o t ok o l l e n f ø r e s a l l e valg samt eventuelle protokolltilførsler som generalforsamlingen v e d fatter t a k o m å t a i n n. 5. A l l e f o r s l a g s k a l, s å l a n gt d et e r m u l i g, l e v e r e s s k r i f t l i g t i l m ø t el e d e r e n m e d forslagsstillerens navn og leilighetsnummer. 6. I n g e n h a r r e t t t i l o r d e t m e r e n n 3 ga n g e r i s am m e s ak. I n n l e d n i n g s f o r e d r a g m å i k k e ov e r s t i g e 5 m i n. Ø v r i g i n e n l e g g s k a l i k k e o v e rs t i g e h e n h o l d s v i s 3 m i n. f o r f ø r s t e i n n l eg g o g 2 m i n. f o r d e øv r i g e. M ø t e l e d e r h a r r e t t t i l å l a s t y r e t s r ep r e s e n t a n t e r f å ut v i d et t a l e t i d f o r å s v a r e på spørsmål som er stilt. 7. O r d e t t i l f o r r e t n i n g s o r d e n g i s 1 g an g t i l h v e r s ak o gm e d e n t a l et i d på h ø y s t 1 m i n u t t. 8. F o r s l a g k a n i k k e f r em m es et t e r a t s t r ek e r s a t t, o g f r em s at t e f o rs l a g k a n i k k e t r e k k e s h v i s n o e n m ot s et t e r s e g de t t e. 9. H v i s e t f o rs l a g e l l e r e n s a k f o r es l ås ut s at t, s k al m ø t e l e d e r s ø r g e f o r a t f o rs l a g e t o m d e t t e b l i r s a t u n d e r v o t e r i n g f ør e n f o r t s e t t e r d e b a t t e n. T i ds p u n k t e t f o r forslagets behandling må samtidig fastsettes.

4 S i d e M e k l e n b o r g B o r e t t s l a g Å R S B E R E T N I N G F O R T I L L I T S V A L G T E Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært : S T Y R E T Leder Bjørn Erik Seeberg Hovsetervn 50 A N e s t l e d e r K j e l l W e r n e r D i g r e S ø r k e d a l s v n D S t y r e m e d l A n n e m L i s e A r n e s e n H o v s e t e r v e i e n 3 2 B S t y r e m e d l S t e i m a n G j e r t s e n H o v s e t e r v n 5 2 A S t y r e m e d l R a e n d m i A n s o k H o v s e t e r v n 4 2 B V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T V a r a m e d l e M m o g e n s J e s s e n H o v s e t e r v n 3 2 B V a r a m e d l e K m n u t E r i k S k a r p a a s D i t m a r-koel-s t r a s s e 4 V a r a m e d l e S m t i g M o r t e n K a r l s e n H o v s e t e r v n 4 2 B V a r a m e d l e P m e r F r e d r i k S t e f f e n s e nh o v s e t e r v n 4 8 A D E L E G E R T T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G E N I O B O S D e l e g e r t O B O S g e n e r a l f o r s a m l i n g B j ø r n E r i k S e e b e r g H o v s e t e r v n 5 0 A V a r a d e l e g e r t O B O S g e n e r a l f o r s a m l i n g A n n e L i s e A r n e s e n H o v s e t e r v n 3 2 B V A L G K O M I T E E N V a l g k o m i t e I n g v i l d Ø v e r b a k k e H o v s e t e r v n 5 2 A V a l g k o m i t e G e r d E v a V a l ø e n H o v s e t e r v n 4 4 B V a l g k o m i t e J o h n E v e n W e s t b y H o v s e t e r v n 5 4 B Valgkomite Muhammad Basit Hovsetervn 44 B V a l g k o m i t e B j ø r g T o r u n F r a n t z e n H o v s e t e r v n 5 6 C 2. F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N F o r r e t n i n g s f ø r s e l e n e r u t f ø r t a v OB O S i h e n h o l d t i l k o n t r a k t. B o r et t s l a g e t h a r o r d i n æ r f o r r e t n i n g s f ø r e r k o n t r a k t. A u t o r i s e r t r e g n s k a p n s f v ø a r l e r i g ( ) o p e p r d r r a g e s g -n s k a p s sjef Egil Havre, OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS.

5 S i d e M e k l e n b o r g B o r e t t s l a g 3. G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M B O R E T T S L A G E T B o r e t t s l a g e t e r r e g i s t r e r t i F o r e t a k s r e g i s t e r e t i B r ø n n -ø y s u n d m e d o r g n u m m e r , l i g g e r i b y d e l7 V es t r e A k e r i Os l o k om m u n e o g h a r a d r e s s e : H o v s e t e r v n B o r e t t s l a g e t b e s t å r a v a n d e l s l e i l i b y g h n e i t n g e e r,. f o r d e l t p å 1 3 I t i l l e g g k om m e r 2 t j e n es t e l e i l i g h e t e r o g e n h y b e l. T o m t e n, k j ø p t 2 i o g h a 1 r 9 f 8 ø l 6 g e n d e - r g o å g r d s p b k r s å n u um m 3 e 9 r : m Første innflytting skjedde i , 312, 313 B o r e t t s l a g e t f ø l g e r a r b e i d s m i l j ø l o v e n s b es t em m e l s e r o g t i l s t r e b e r et g o d t a r b e i d s m i l j ø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Selskapet driver ikke medforsknings - o g ut v i k l i n g s ak t i v i t e t e r. Av borettslagets 5 styremedlemmer er det 2 kvinner og 3 menn. B o r e t t s l a g e t e r p o s i t i v t i l l i k e s t i l l i n g o g t om a r m e s r i k t e p å a t d e t i k forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. S T Y R E T / D A G L I G L E D E R / V E D L I K E H O L D S T E K N I K E R E S t y r e t h a r k o nt o r i H o vs e t e r v e i e n 4 4 C. K o n t o r e t b em a n n e s n o rm a l t a v D a g l i g L e d e r s o m o g s å n å s v i a t e l -p e os f o t. n o g e D a g l i g L e d e r M a r i tp h a r o h a r a n s va r f o r d e n d a g l i g e d r i f t e n, o g e r t i l gj e n g e l i g p å d a g t i d f o r s am a r b e i d s p a r t n e r e, l e v e r a n d ø r e r o g b e b o e r e. D a g l i g L e d e r h a r t r e f f t i d f o r b e b o e r n e m el l om k l o g t i r s d a g, o n s d a g o g t o r s d a g. I t i l l e g g e r d et t r e f f t i d o ns d a g m el l om , h v o r r e p r e s e n t a n t e r f r a s t y r e t e r t i l s t e d e. D a g l i g L e d e r n å s i kontortiden via telefon og via -post e m e k l e n b o r g. b o r e t t s l a g. e t m a i l. n o V e d l i k e h o l ds t e k n i k e r n e H a r a l d S un d o g H am i d S a j j a d i h a r d e t d a g l i ge a n s v a r e t f o r å v e d l i k e h o l b y d g e n i n g e r o g u t e om rå d e r. E r t i l g j e n g e l i g v i a m o b 905 i l (Harald) e l l e r (Hamid) i a r b e i d s t i d e n. I t i l l e g g e r e n a v v e d l i k e h o l ds t e k n i k e r n e r es e r v e f o r d a g l i g l e d e r i h e n n es t r ef f t i d. V e d l i k e h o l d s t ek n i k e r n e e r o g s å b e h j e l p e l i g e m e d å u t f ø r e e nk l e v e d l i k e h o l ds o p p g a v e r f o r b e b o e r n e, s å s om s k i f t e a v p ak n i n g e r, o p p h e n g av bilder, og lignende. Beboere blir fakturert for arbeidet med kr 300, - p e r p å b e g y n t time, inkludert smådeler. Se også borettslagets hjemmesider på w w w. b o r e t t s l a g. n e t / m e k l e n b g o r V A K T O R D N I N G E N D e n d ø g n k o n t i n u e r l i g e v a k t o r d n i n g e n b l e f r a 3. j a n u a r o v e r f ø r t t i l I S S L a n d s c a p i n g. H e i s a l a rm e n i n n g å r i d e n n e t j e n es t e n o g e r k o b l e t t i l I S S v a k t s e nt r a l. Utenom de ansattes arbeidstid kan beboerne ringe ISS på02317 for å få ns assista e v e d a k u t t e b e h o v.

6 S i d e M e k l e n b o r g B o r e t t s l a g R E TN I N G S L I N JE R F O R S TY R E AR B E I D S t y r e t h a r v e d t a t t r e t n i n gs l i n j e r f o r s t y r e a r b e i d i b o r e t t s l a g e t. F o rm ål et m e d d i s s e e r å k l a r g e j d e ø k r a v s om s t i l l es t i l d e t i l l i t s v a l g t e. R e t n i n gs l i n j e n e om h a nd l e r s t y r e a n s v a r f o r f o r v a l t n i n g a v d e øk o n om i s k e ve r d i e r, h a b i l i t et, t a us h e t s p l i k t, h o no r e r i n g, attestasjon og anvisning av utbetalinger. P A R K E R I N G D e t h ø r e r e n p a rk e r i n g s p l as s i g a r a s j e t i l d e f l e s t e l e i l i g h e t e n e. D e t f i n n e s t ot a l t n i g a r a s j e a n l e g g. Å t t e a v d em e r g a ra s j e h u s u n d e r b l o k k e n e, o g d et s i s t e e r e t u t e n d ø rs g a r a s j e h u s m e d t o et a s j e r. F o r d e l e i l i g h e t e n e h v o r d e t i k k e m e d f ø l g e r g a r a s j e p l as s, o g f o r d e be b o e r e s om t r e n g e r m n e n r é n e p l a s s, f o rm i d l er d a g l i g l e d e r e v e n t u e l t l e d i g e p l a s s e r. B e b o e r e k a n o g s å l e i e f as t p l a s s p å g j es t e p a r k er i n g s p l a s s e n e v e d h e n v e n d e l s e t i l d a g l i g l e d e r. D et e r e t b e g r e n s et a n t al l p l as s e r t i l l ei e u t e. E nk e l t pl a s s e r k a n k u n l e i es u t t i l b o r e t t s l a g e t s be b o e r e. N Ø K L E R / S K I L T N ø k l e r o g s k i l t k a n b es t i l l e s h o s da g l i g l e d e r. E t t s e t t s k i l t p e r b e b o er e r g r a t i s. D e rs om det er nødvendig med utskiftning grunnet navneendringer, koster nytt skiltsett kr 30 -., R E N H O L D B o r e t t s l a g e t h a r a v t a l e m e d A B O M i l j ø r e n h o l d A S om v a s k a v t r a p p e r o g v i n d u e r i o p p g a n g e n e. B o r e t t s l a g et h a r o gs å i n n g å t t e n a v t a l e m e d L e k o M a t t e r A S om u t s k i f t i n g a v d ø rm a t t e r h v e r 6. u k e. K A B E L -T V / T E L E F O N I / B R E D B Å N D Get er leverandør av kabel-t vt j e ne s t e r t i l b o r e t t s l a g e t, i t i l l e g g t i l b r e d b å n d, t e l ef o n i o g digital-t v. G e t s s e r v i c et e l e f o n e r b e t j e n t m a n d a g- f r e d a g m e l l om k l o g o g l ø r d a g - s ø n d a g m el l om k l o g F e i l m e l d i n g o g s u p p o r t k a n o gs å m el d e s p å ww w. g e t. n o. G e t s k u n - d o e g s e r v i c em o t t ak e r l o k a l i s e r t i M a r i d a l s v e i e n i t i l k ny t n i n g t i l h o v e d k o n t o r e t. H e r k a n m a n bl a n t a n n e t h e n t e e l l e r b y t t e d e k o d e r, i nt e r n e t t m o d em o g " g j ø r d e t -p s a e k l k e v r " f o r t e l ef o n i. P å G et s h j em m e s i d e ww w. g e t. n o f i n n e r d u o v e r s i k t o v e r a k t u e l l e f o r h a n d l e r e i l o k a l om r å d e t, s am t p r o d u k t i n f o rm as j o n o g b e s t i l l i n g s m u l i g h e t e r. O B O S o g G e t h a r i n n g å t t a v t a l e f o r b e b o e - r e i b o l k o n s e r n e t om k o l l e k t i v a v t a l e p å Di g i t a l T V, i nt e r n e t t o g t e l e f o n t j e n e s t e r. K o n t ak t kundetjenesten for mer informasjon. Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv-anlegget som å skru av dekselet - på antenne k o n t a k t e n - el l e o r g t i l k o b f l i n g o e r. S e l i k t e i n a n g r e o p v m i l k u n n e f o r å r s a k e f o rs t y r r e l s e r p å s i g n a l e n e t i l a n d r e b e b o e r e o g i v e r s t e f a l sake l f o r å ødeleggelser r i kabel-t v a n l e g g e t.

7 S i d e M e k l e n b o r g B o r e t t s l a g Borettslagsrabatt for telefoni hos Telenor B o r e t t s l a g e t e r t i l s l u t t e t s am a r b e i ds a v t a l e n m e l l om T e l e n o r o g O B OS, s om g j e l d e r t i l o g s om g i r b e b o e r e m e d t e l e f o n a b o n n em e nt i T e l e n o r be t y d e l i g e r a b a t t e r. De t g i s o p p t i l 2 5 % r a b a t t p å b r u k e n a v t e l e -a f b o n e n e m ( e g nt j e n l e d ) e p r å B a s i s f a s t t e l ef o n o g b r e d b å n d s t e l e f o n : F r i b r u k av f a st t e le f o n hv e r lø r d a g ( k u n s t a r t pr i s p å 8 9 ø r e p er s a m t a le u a n s et t v ar i g h e t ) p å samtaler til andre fasttelefoner i Norge. D e n e n k e l t e b e b o e r f å r d e s s u t e n f r i e t a b l e r i n g a v A D S L B r e d b å n d o g 1 5 % - r a b a t t p å t yp e n e A D S L M e di um o g A D S L P r em i u m. ( R a b a t t yt e s i k k e p å n yb e s t i lt e a b o n n em e n t på A D S L B a s i s o g A D S L T u r b o ). F o r k u n d e r s o -a m b o h n a n d e d m e e n A t D S f L r a f ø r f. or 1 t s 1 e. t t 2 er priser og rabatter som tidligere. Det gis 30 minutter ekstra fri ringetid på alle mobilabonnement fra Telenor og Djuice ( ikke kontant - k o r t o g D j ui c e C o nt r o l). E k st r a r i n g em i n u t t e r gi s uav h e n gi g av o m k u n d en er i e n bi n d i n g s pe r i o d e, o g a k t i se v r e s v e d at ku n d e n s e lv s e n d e r e n S M S f r a si n e ge n m o bi lt e le f o n t i l n r m e d t e k st O BO S. Med tre typer Telenor -a b o n n em e nt g i s e n t o t al k u n d e r a b a t t p å 5% i t i l l e g g t i l d e ø v r i g e r a b a t t e n e. B e s t i l l i n g a v t e l ef o n i o g i n t e r n e t t j en e s t e r g j ø r e s p w å w w. o b o s., n e o l l e r v e d å s e n d e e n S M S t i l m e d k o d e o r d OB O S. K R A F T L E V E R A N S E T I L B O R E T T S L A G E T S F E L L E S A N L E G G Borettslaget har avgitt fullmakt til OBOS til å kjøpe elektrisk kraft, og er tilsluttet a v t a l e m e d E n e r g i p a r t n e r A S o g L OS (A g d e r E n e r g i A S ). E n e r g i p a r t n e r A S s t å r f o r r å d g i v n i n g o g k r a f t f o r v a l t n i n g, o g LO S s t å r f o r k r a f t l e v e r a n s e r o g f a k t u r a a dm i n i s t r a s j o n. O p p r i n n e l i g a v t a l e m e d E n e r g i p a r t n e r / L O S ut l ø p d e n OB O S h a r f o r l e n g e t avtalen fra med de samme fordelene som i forrige periode. Kraftforvaltningsavtalen gir følgende fordeler for borettslaget : E t t av m ar k e d et s la v e st e ad m i ni st r at i v e på s la g : 0, 9 5 ø r e p er kw h. E l e k t r i s k k r a f t t i l s p o t p r i s k o m b i n e r t s m t i g e d st f r øm o r p v r i a s l er t. n i n g s o m g i r g u n Profesjonell forvaltning fra Energipartner AS. B o r e t t s l a g e t v / s t y r e t f å r t i l g a n g t i l s i n e a n l e g g p å w w w. s t y - r o e g r o m m e t. n e t b l. a f a k t u r er i ng s d at a. Rabattert kraft via kjøp fra energigjenvinningsanlegg hos Elkem ASA og Tinf o s A S. R e s u l t a t et a v k r a f t f o r v a l t n i n gs a v t a l e n h a r g i t t b es p a r e l s e r o gs å i D et h a r væ r t s t o r e om r å d em e s s i g e v a r i a s j o n e r i N o r g e i , m e n m å l t m o t gj e n n o m s n i t t l i g s p o t p r i s s e r b es p a r e l s e n e ut t i l å bl i c a 1 1%. E N E R G I R E G N S K A P F R A O B O S P R O S J E A K S T Hva et energiregnskap er : E t e n e r g i r e g n s k a p m i n n e r m y e om e t t r a d i s j o n e l t ø k o n om i s k r e g n s k ap f o r et b o l i g s e l s k a p, m e n m a n d o k um e n t e r e r e n e r g i f o r b r u k i kw h i s t e d et f or ø k o n om i s k f o r b r u k i k r o n e r.

8 S i d e M e k l e n b o r g B o r e t t s l a g Hvordan et energiregnskap brukes : E n e r g i r e g n s k a p e t g i rv e r d i f ul l i nf o rm as j o n om h v a s om b e n y t t es a v en e r g i, o g h v a e n e r g i e n b r u k e s t i l. V e d å s am m en l i g n e e g e t f o r b r u k m e d f o r b r u k e t i a n d r e b o l i g s e l s k a p e r f å r m a n v e r d i f u l l i n f o r m as j o n om h v o r v i d t f o r b r u k e t e r r i m el i g, e l l e r om d e t b ø r i v e r k s et t es t i l t a k f o r år e d u s e r e f o r b r u k et. Energiforbruk i 2008 : G j e n n om s n i t t s f o r b r uk i M e k l e n b o r g : kw h / m ² V a r i a s j o n e n i f o r b r u k e t m e l l om d e u l i k e bl o k k e n e i b o l i gs e l s k a p e t e r s t o r t s e t t r e l a t e r t t i l h v i l k e f e l l e s m å l e r e s o m e r r e g i s t r e r t i d e rv e u i l e n i 4 k 2 e s k b i l y l e g r n i n g e n e. s e g i m i d l e r t i d u t m e d e t b et y d e l i g h ø y e r e l e i l i g h e t s f o r b r u k e n n i d e øv r i g e b l o k k e n e. B o l i g s el s k a p e r m e d t i l s v a r e n d e b eb y g g e l s e h a r e t g j e n n om s n i t t s f o r b r u k p å kw h / m ². M e k l e n b o r g h a r a l t s å et no r m a l t f o r b r u k s am m e n l i k n e t m e d d i s s e. S t r øm f o r b r u k et t i l d r i f t e n a v s nø s m e l t e a n l e g g e t p å g a n g v e i e n e i b o r e t t s l a g et e r i m i d l e r t i d u s e d v a n l i g h ø y t. O v e r kw h b r u k es å r l i g t i l s n øs m e l t i n g. D e t t e u t g j ø r e n å r l i g k o s t n a d p å k r m ed e n s t r øm p r i s p å 8 0 ø r e/ kw h. F o r b r u k s u t v i k l i n g : Mekle n b o r g h a r f o r b r u k s t a l l f o r d e 4 s i s t e å r e n e i e n e r g i r e g n s k a p e t. G j e n n om d e n n e perioden har energiforbruket holdt seg relativt stabilt. T o t a l f o r b r u k i : kw h / m ² T o t a l f o r b r u k i : kw h / m ² T o t a l f o r b r u k i : kw h / m ² T o t a l f o r b r u k : i k W h / m ² H v a k a n g j ø r e s f o r å e f f e k t i v i s e r e f o r b r u k e t a v e n e r g i? F ø l g e n d e e n e r g i s p a r e t i l t ak k a n væ r e ak t u e l l e i M e k l e n b o r g d e r s om d e i k k e a l l e r e d e e r g j e n n o m f ø r t : D e t a n b e f a l es å s t y r e a l l e p a n e l o vn e r m e d m o d e r n e t e rm os t at e r. S l i k e t e rm o s t a t e r g i r j e n v n t em p e r a t u r i n n e o g h a r m ul i g h e t f o r s e n k i n g a v t em p e r a t ur e n om n a t t a o g m i d t p å d a g e n n å r l e i l i g h e t e n e i k k e e r i b r u k. U t e n d ø r s v a rm ek a b l e r a n b e f a l es d e t å s t y r e a ut om a t i s k e t t e r b å d e t em p e r at u r o g n e d b ø r. D e t t e v i l n o r m a l t r e d u s e r e l e i g d i r f o i r h f o l t d s t i t l m i a d n e u n e l l b e s t y r y i n d g. B o r e t t s l a g e t b ø r o gs å v u r d e r e om å e r s t at t e s n øs m e l t e a n l e g g e t m e d s n øm å k i n g o g s t r ø i n g p å g a n g v e i e n e. E t b e v i s s t f o r b r u k a v v a rm t v a n n. Automatisk styring av felles belysning. F O R M I D D A G S T R E F F E N H o l d e r t i l i f n e l o g l e r s å r pe o m n m a e n d a g, o ns d a g o g f r e d a g k l u t e n om f e r i e n e. N o rm a l t e r f r em m ø t e t c a 1 5 p e r s o n e r. F o rm i d d a g s t r e f f e n b et a l e r i k k e l e i e, o g a l t a r b e i d e t ut f ø r es ut e n ve d e r l a g. P r i s e n p å k af f e o g l i t t å b i t e i e r m i ni m um f em k r o n e r p e r p e r s o n. I t i l l e g g t i l d i s s e s am m e nk om s t e n e h o l d e s d e t p å k v e l ds t i d v å r f e s t, hø s t f es t o g j u l e b o r d. I b l e d et d es s u t e n ar r a n g e r t t o t u r e r t i l S a n d e f j o r d S t r øm s t a d.

9 S i d e M e k l e n b o r g B o r e t t s l a g B o r e t t s l a g e t h a r g i t t ø k o n om i s k s t ø t t e t i l j u l e b o r d e t o g t i l e n a v t u r e ne. F r a hø s t e n har vi h a t t l i t t u n d e r h o l d n i n g o g v a f l e r p å f r e d a g e n e. A l l e b e b o e r e i M e k l e n b o r g h a r a d ga n g t i l F o rm i d d a gs t r e f f e n s a r r a n g e m e nt e r!. Hjertelig velkommen til hyggelige og nyttige sammenkomster. B R I D G E Det spilles bridge hver m andag kl i felleslokalene i n r Ti l bu d e t e r å p e n t f o r a l l e i n t e r es s e rt e b e b o e r e. F O T B A L L O g s å s i s t å r s p i l t e v i b a l l h v e r o n s d a g, i H o vs e t e r d a l e n ( M æ r r a d a l e n) p å s om m e rs t i d o g i h a l l e n p å V o k s e n S k o l e o m v -2 i 0 n s t y e k r k e r n v. a r i F n r n om a, 1 f 2 l es t e p a r t e n m ek l e n b o r g e r e. V i e r å p n e f o r a l l e m e d am b i s j o n e r p å e t g j e n n om s n i t t l i g b e d r i f t s f ot b al l n i v å. Om g a n g s t o n e n e r u f o rm el l, i s p e d d h um o r o g l a t t e r. A l d e r e n s p r e r s eg f r a 3 0 t i l 5 0 å r. A l t i a l t e r d e t v e l d i g f i n m åt e å b l i k j e n t m e d a n d r e b e b o e r e p å. A K T I V I T E T S S E N T E R E T E R I O M M B E O T M B U N D E R N R. 5 2 A k t i v i t et s s e n t e r e t, s om b es t å r a v t ri m r om, b a d s t u e, b o r d t e n n i s o g s ne k k e r r om, k a n kostnadsfritt benyttes av beboere. Det må imidlertid deponeres kr , f o r nø k k e l t i l d e t e n k e l t e r om. B a ds t u e n k a n o gs å l e i es ut t i l a n d e l s e i e r e s om f am i l i e b a d s t u e e n g a n g p e r u k e, m ot e n g o d t g j ø r e l s e p å k r 1 5,- p e r t i m e, s om d ek k e r s t r øm u t g i f t e n e. S l i k a v t a l e m å i n n g å s o v e r e t l e n g r e t i ds r om. R U L L E R O M I n r 5 2B f i n n e s e t r u l l e r om. N øk k e l t i l r om m et f å s v e d h e n v e n d e l s e t i l d a g l i g l e d e r, m ot d e p o s i t m u. G J E S T E R O M M E N E G j e s t e r om m e n e, i n r 4 6 A o g 5 2A e r f o r u t l e i e t i l a n d e l s e i e r e s om ø ns k e r å h a e n o v e r n a t t i -m n g u s l i g h et t i l s i n e g j e s t e r, o g h a r væ r t j e v n l i g b e n y t t et. H v e r t r om h a r f i r e s o v e p l a s s e r, o g d e t e r t i l g a n g t i l t o a l e t t o g d u s j i t i l k n y t n i n i g l r t om m e t. B e g g e b a d e n e e r p u s s et o p p i f e b r u a r Gj e s t e r om m e n e k a n l e i e s v e d å k o n t ak t e d a g l i g l e d e r. I 2008 var gjesterommene til sammen utleid til 254 overnattinger. F E L L E S R O M I nr 52 finnes fellesrommene i borettslaget. Rommene består av : E n s a l n g o. V e l u t s t y r t k j ø k k e n m e d a l t nø d v e n d i g s e r v i s e/ b e s t i k k o g ut s t y r f o r e n s t ø r r e f o r s am l i n g. E n l i t e n o g e n s t o r s a l, m e d a l t n ød v e n d i g a v b o r d o g s t o l e r f o r å b en k e e n s t ø r r e f o r s am l i n g.

10 S i d e M e k l e n b o r g B o r e t t s l a g F e l l e s r om m e n e k a n l e i es a v b e b o e r n e v e d å k o nt a k t e d a g l i g l e d e r F. e l l e s r om m e t h a r i h a t t 8 1 b e s t i l l i n g e r, d et t e e r i n k l u s i v e v a l g k om i t e e ns m ø t e r. I t i l l e g g k om m e r Formiddagstreffens 3 ukentlige samlinger. AVTALE OM GARANTERT BETALING AV FELLESKOSTNADER ( TEORETISK LEIE ) Borettslaget har avtale med OBOS om garanter t b e t a l i n g a v f e l l es k o s t n a d e r. O B OS g a r a n t e r e r f o r o v e r f ø r s e l t i l b o r e t t s l a g e t h v e r m å n e d o g o v e r t a r d e r e t t e r a l t a ns v a r o g r i s i k o f o r e v e n t u e l l m a n g l e n d e i n nb e t a l i n g a v f e l l e s k os t n a d e r. B R U K S O V E R L ATI N G ( F R A M L E I E ) D e t e r i k k e t i l l a t t å v o b v o e l i r g e l n a t i l e a n d b r e u ut k e n s t a y r e t s s a m t y k k e o g g o d k j e n n e l s e a v b r u k e r. U l o v l i g o ve r l a t i n g a v b r u k k a n f ø r e t i l s a l g s på l e g g a v l e i l i g h e t e n. S ø k n a ds s k j em a f o r b r u k s o v e r l a t i n g f ås v e d h e n v e n d e l s e t i l OB O S p å t e l e f o n Det er registrert 6 bruksoverlatinger i borettslaget per F O R K J Ø P S R E T T F o r k j ø ps r e t t e n e r e n v i k t i g m e d l em s f o r d e l i O B OS. V e d s pø r s m å l om f o rk j ø ps r e t t e n k a n d u h e n v e n d e d e g t i l O B OS p å t e l e f o n F o r h v e r e n k e l t b o l i g b l i r d et v e d s a l g f as t s a t t e n e g e n f r i s t f o å r m e l de b r u k a v f o r k j ø ps r e t t e n (m e l d ef r i s t ). M e d l e m m e r s om v i l b e n y t t e f o r k j ø ps r e t t en, t a r k o nt a k t m e d O B O S f o r å f å o p p g i t t f a k s n u m m e r -p o e s l t a l d e r es r s e v s om e n t k u a e n l b l e n y t e t es. M e l d i n g e n m å v æ r e m o t t a t t a v O B O S i n n e n d e n f a s n t v s i l a v t æ t r e f r i s t. n o r m a l t 5 v i r k e d a g e r e t t e r a -a t n n o b n s o e l i A i f t g e n e p n o s t e n r k u n n g j o o g / e l l e r p å ww w. o b o s. n o. H v i s OB O S m ot t a r d i n m e l di n g om f o rk j øp e t t e r a t f r i s t e n e r g å t t ut, k a n d u i k k e k r e v e å f å o v e r t a b o l i g e n p å g r u n n l a g a v f o rk j ø ps r e t t e n. G j ø r d u b r uk a v f o r k j ø p s r e t t e n, t r e r d u i n n i e n a l l e r e d e i n n g å t t a v t a l e o g k j ø p e r b o l i g e n t i l d e n a v t a l t e p r i s p å a v t a l t e v i l k å r. F i n a n s i e r i n g e n m å v æ r e i o r d e n, o g d e n m å i s i n h e l h e t d o k um e n t e r e s s k r i f t l i g. E r d e t f l e r e m e d l e m m e r s o m v i j l ø ps b r e n t t y e t n t, f e å r f d e o n r k m e d l e n g s t a ns i e n n i t e t f o r t r i n n s r e t t. A n d e l s e i e r e i d e t b o r e t t s l a g e t b o l i g e n t i l h ø r e r g å r f o r a n øv r i g e m e dl em m e r i O B O S. D e r s om f l e r e i b o r e t t s l a ge t v i l b e n y t t e f o r k j ø p s r e t t e n, b l i r n or m a l t b ot i d e n i b o r e t t s l a g et a v g j ø r e n d e. F O R S I K R E I R N G B o r e t t s l a g e t s e i e n d o m m e r e r f o r s i k r e t m e i d p o I l i f s en S u k m a m d e r f o r s i k r i n g F o r s i k r i n g e n d ek k e r b y g n i n g e n e, f e l l e s a r e a l o g b o l i g e r, m ed v e g g f a s t u t s t y r. D e n d e k k e r o g s å b y g n i n g s m e s s i g e t i l l e g g i n n r e t n i n g o e l i r g e n o g f o r b e d r i n g bekostet av andelseier. D e n e n k e l t e a n d e l s e i e r m å i m i d le r t i d h a e g e n h j em f o r si k r i ng s om d e k k e r i n n b o og løsøre ( d et v i l s i u t s t y r / i n n r e d n i n g s om d e t e r n a t u r l i g å t a m e d s eg n å r e n f l y t t e r ). O p p s t å r d e t s k a d e i, l s e ø i r g l i f g o r h e t å e b n e g r a e d n e s om e f s a k n ge t m es t m ul i g o g p r ø v å k a r t l e g g e å r s ak e n t i l s k a d en. E r f l e r e l e i l i g h e t e r b e r ø r t, n o t e r h v o r d a n b e r ø r t e

11 S i d e M e k l e n b o r g B o r e t t s l a g a n d e l s e i e r e k a n k o n t a k t es o g o p p l y s om d e t t e n å r s k a d e n m e l d es t i l f o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S 86 p 55 å 00 t e, l e faks f o n e l l e r e-post obos. no F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n m e l d e r s k ad e n t i l f o r s i k r i n gs s e l s k a p e t, b es t i l l e r om ø ns k e l i g h å n d v e r k e r f o r r e p a r a s j o n o g s ø r g e r f o r a t k os t n a d e r k n y t t e t t i l s k a d en b l i r r e f u n d e r t e l l e r b e t a l ta v f o r s i k r i n g s s e l s k a p et. V e d s k a d e r s o m d e k k e s a v b o r e t t s l a g e t s b y g n i n g s f o r s i k r i n g - k r e v e r, f o r s i s e l s k a p e t e n e g e n a n d e l p å k r ,-. S e l v om b o r e t t s l a g e t s f o r s i k r i n g b r u k e s, k a n a n d e l s e i e r b e l as t es h e l e e l l e r d e l e r a v e g e n a n d e l e n d e r s o m f et o r ligger h o l d innenfor andelseiernes ansvar. B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I f ø l g e f o r s k r i f t om b r a n n f o r e b y g g e n d e t i l t a k o g b r a n n t i l s y n s k a l a l l e bo l i g e r h a m i ns t én godkjent røykvarsler, samt manuelt slo k k i n gs u t s t y r i f o rm a v e nt e n p u l v e r a p p a r a t e l l e r b r a n n s l a n g e. D e t e r b o r e t t s l ag e t s a ns v a r å a ns k a f f e o g m o n t e re u t s t y r e t, m e ns d e t e r a n d e l s e i e r s a n s v a r å k o n t r o l l e r e a t ut s t y r e t e r i o r d e n. D e r s om u t s t y r e t e r d e f ek t, meldes dette skriftlig til styret. HM S - I N TE R N K O N TR O L L F o r s k r i f t o m s y s t e m -, a t i m s - i k o l g h s j e i l k ø k s e r h e t s a r b e i d i v i rk s om he t e r ( I n t e r n k o n t r o l l f o r s k r i f t e n ) b l e f as t s a t t v e d k g l. r e s. 6. d e s em b e r m e d v i r k n i n g f r a 1. j a n u a r F o r s k r i f t e n s t i l l e r k r a v t i l a t k d a e l n s y s e t n em k e a l t i t s e r e v i r k s o m h e t a r b e i d e t m e d å e t t e r l e v e b e s t em m e l s e n e i l o v e r o g f o r s k r i f t e r g i t t a v d e t o f f e n t l i g e. V i k t i g e l o v e r i h e n h o l d t i l d e : t t e e r Lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr L o v o m b r - a n n o g e k s p l o s j o n s v e r n L o v o m f o r u r e n s n i n g L o v o m i a l r j b ø e i d s m I n t e r n k o nt r o l l i n n e bæ r e r a t b o r e t t s l a g e t e r p å l a g t å p l a n l e g g e, o r g a n i s e r e, ut f ø r e, v e d l i k e h o l d e o g d o k u m e n t e r e a l t s o m -, h a m r - i o m l g e s j d i k ø k h er e h l e s t e å g j ø r e i borettslagets regi. Internkontrollsystem et beskriver hvordan dette arbeidet skal driv e s. S t y r e t i v a r e t a r i n t e r nk o n t r o l l e n m ed h e n s y n t i l b l a nt a n n e t b r a n n v e r n, f e l l es e l ek t r i s k a n l e g g o g l e k e p l as s u t s t y r. H a r b o re t t s l a g e t a n s a t t e m å d et o gs å o p p f y l l e k r a v e n e i arbeidsmiljøloven i forhold til vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. B e b o e r n e / a n d e l s e i e r n e h a r p l i k t t i l å f o r et a e g e n k o nt r o l l p å d e t el e k t r i s k e a n l e g g e t i l e i l i g h e t e n e.

12 S i d e M e k l e n b o r g B o r e t t s l a g 4. R E H AB I L I T E R I N G O G S T Ø R R E V E D L I K E HO L D Nedrigging av gammelt elektrisk anlegg Nye varmekabler i bakken ned til parkeringsplass e n v e d n r O p p u s s i n g a v k o n t o r o g p e rs o n a l ro m. Ferdigstilling av verandaprosjektet inkl. garantiarbeider Rehabilitering veranda / fasader Garasjer, -/ gjeste f e l l e s r o m, v e n t i l a s j o n Rehabilitering av garasjeanlegg i nr 50 og 32 samt garasjehus Ny oppvaskmaskin og storkjøkkenkomfyr til fellesrommet O p p g r a d e r i n g a v v e n t i l a s j o n s a n l e g g O p p r e t t i n g a v e k s t r a g j e s t e r o m i 5 2 A Grillplass, fellesrom, garasjeportåpner N y g r i l l p l a s s. O p p u s s i n g a v b a d i e g f a e r l a s l j e p s o r rt o å m p. n e r N e. y Brannvernskontroll Uteboder -/ b om b. e r om, trim as b e s t, m m. O p p u s s i n g a v u t e b o d e r. O p p u s s i ng a v t r i m r om o g b om b e r om. A s b e s t s a n e r i n g. H e i s v e d l i k e h o l d Soilrør, el-anlegg, felle s r om, m m. Utskifting av horisontale soilrør i garasjene. Nullstilling av el-a n l e g g. N y e m ø b l e r f e l l e s r om. E t a b l e r t v e d l i k eh o l d s p l a n f o r b o r e t t s l a g e t. F l e r e ny e s ø p p e l k a s s e r p å ut e om r å d e t P o r t e r o g l ys i g a r a s j e r, s ø p p e l b e h. m m N ø d l y s i g j a e r. a N s y e g a r a s j e p o r t e r o g l y s a rm at u r e r i ut e g a r a s j e n. N y e søppelbeholdere ute. Varmeovner i trappeoppganger. 5. S T Y R E T S A R B E I D S TY R E T h a r a n s v a r e t f o r b o r e t t s l a g e t s d r i f t o g ø k o n om i ( a ns e t t e f o r r e t n i n gs f ø re r, d a g l i g l e d e r, v e d l i k e h o l d s t e k n i g k å e r i n n e g, å a v e t a l c e. r m e o d t j e n e s t e l e ve r a n d ø r e r ) f o r b e r e d e r o g a r r a n g e r e r g e n e r a l f o r s a m l i n g Gjennomfører beboermøter h o l d e r o r d i n æ r e s t y r em øt e r har arbeidsmøter ( forberedelser til styremøter om klagesaker etc. ) har prosjekt- og byggemøter, eksempelvis p r o s j veranda e k t et, g a r a s j e p r o s j e k t e t o g v e n t i l a s j a o n n l s e g g e n e s ø r g e r f o r i n t e r nk o n t r o l l o g H M S. S t y r e t i v a r e t a r i n t e r nk o n t r o l l e n m ed h e n s y n t i l b l a n t a n n e t b r a n n v e r n, f e l l es e l ek t r i s k a n l e g g o g l e k e pl a s s u t s t y r, s am t v e r n a v a r b e i d s t a k e r n e s h e M l S ). s e o g s i k k e r h e t ( H

13 S i d e M e k l e n b o r g B o r e t t s l a g I s t y r em øt e r s t i l l e r d e o r d i næ r e m ed l em m e n e s am t m i ns t e t v a r am e d l e m. D e t o ø v r i g e v a r a m e d l em m e n e b l i r o p p d a t e r t v i a m øt e d o k um e nt e n e. V e d f o r f a l l av m e r e n n t o s t y r m e d l e m m e r b l i r 3. o g e v t. 4. va r a i n n k a l t t i l m øt e t. S T Y R E T S A R B E I D I h a r e s t t a v y h o l d t 1 8 o r d i n æ r e s t y r em øt e r, h v o r d et e r b e h a nd l e t s ak e r. I t i l l e g g e r d e t a v h o l d t e t b e b o e rm ø t e o g o r d i n æ r g e n e r a l f o r s am l i n g. S t y r e t a r b e i d e r i h e n h o l d t i l r am m er d e e r g i t t a v b o r et t s l a g e t s g e n e r al f o r s am l i n g o g e t t e r g j e l d e n d e v e d t ek t e r. D et te a rb e i d e t h a r å r e t s s t y r e g j o rt et t e r b es t e e v n e m e d d et f o rm å l at v å r e f el l e s i n t e r es s e r o g v e r d i e r f o r v a l t e s p å e n b es t m u l i g m åt e. I d e n f o r b i n d e l s e h a r d e t i l ø p e t a v v æ r t a v h o l d t e n d e l a n d r e m ø t e r i t i l l e g g t i l s t y r e m ø t e n e f o r å k u n n e p p l g a ø v s e e n e d s e t y r e o t h a r b l i t t s t i l t o v e n f o r s om e n d i r ek t e f ø l g e a v d et å a dm i n i s t r e r e et b o r et t s l a g m e d o v e r l e i l i g h e t e r o g s t o r e ut e a r e a l e r. V e r a n d a p r o s j e k t e t D e n y e v e r a n d a v e g g e n e b l e o v e r t a t t 3 0. Ok t o b e r , m e n a l l i k e v el h a r d e t v æ r t e n d e l a r b m e i e d d e t t e p r o s j ek t et i F e r d i g s t i l l e l s e a v d e m a n g e s m å d e t a l j e n e o g o p p f ø l g i n g a v e n g o d d e l r ek l am as j o n s a r b e i d e r. D e t e r f ø r s t n å a t v i k a n s i a t v i e r h e l t f e r d i g e m e d d et p r os j e k t e t. O p p u s s i n g a v k o n t o r l o k a l e n e I g j e n n o m f ø r t e v i o v e r n i n g t a o v t d a e l a r n s e a n t t e s k o nt o r e r i 44 c. D e t t e h a r f ø r t t i l at a r e a l e t b l i r m y e b e d r e u t n yt t e t, o g s v æ rt g o d t t i l p a s s e t t i l d e f o r s k j e l l i g e f o rm ål d i s s e b l i r b e n y t t e t t i l. L o k a l e n e v i r e k r s om g h o et d t, m en e g n d e t v i k t i i gs l t e f o m r ø t e styret er at vi nå tilbyr våre ansatte et godt og hensiktsmessig arbeidsmiljø. S t ø y f r a b r ø y t e m a s k i n e r p å R o d e 6 M a n g e b e b o e r e v a r p l a g e t a v s t ø y f r a b r ø y t em a s k i n e n e s om v a r s t as j o n e r t p å k om m u n e ns a r e a l, r o d e 6 s om l i g g e r i M e r r a d a l e n n e d e n f o r n r 3 6. I d e n f o r b i n d e l s e h a r s t y r e t s am m e n m e d n o e n a v de b e r ø r t e b e b o e r n e a v h o l d t m øt e m e d F r i l uf t s e t at e n o g e n t r e p r e n ø r e n s om o p e r e r e r m a s k i n e n e. V i h a r f å t t t i l e n a v t a l e hv o r f l e s t e p a r t e n a v d i s s e m as k i n e n e b l e f l y t t e t t i l S o g n. O g s am m e n ut a r b e i d e t v i e t r e g e l v e r k f o r o p e r a s j o n a v d i s s e m as k i n e n e s om s k u l l e f å s l u t t p å u nø d v e n d i g s t ø y, o g s j e n e r e n d e b r u k a v r o t o r l am p e r. S t y r e t s o p p f a t n i n g e r a t d i s s e t i l t ak e n e h a r b e dr e t s i t u as j o n e n. K o l l e k t i v b r e d b å n d s a v t a l e I s t a r t e t s t y r e t a r b e i d e t m e d å t i l b d y b å b n e d b s o a e v t r a n l e. E e t n k o l l e k t i f o r s l a g om å i n n g å e n s l i k a v t a l e er f r em l a gt t i l d e n n e g e n e r a l f o r s am l i n g e n. B a r n e h a g e i H o v s e t e r v e i e n 2 0 K om m u n e n h a r p l a n e r om å b y g ge e n n y b a r n e h a g e i H o v s et e r v e i e n 2 0. S om n æ r m e s t e n a b o f ø l g e r s t y r e t o p p d e n n e s a k e n s e n s e l f i o r k os s a t b l i r k s o å n s e k v e små som mulig. Dette arbeidet fortsetter i S t y r e s a k e r o g H M S U t o v e r d e t t e h a r s t y r e t b e h a n d l e t v a n l i g e s t y r e s a k e r s om h a r væ r t al t f r a s ø k n a d e r f r a a n d e l s e i e r e, s ø k n a d e r o m h u n d e h o l d, t v i s t e r m e l l o m n a b o e r o g g o d k a n d e l s e i e r e. S t y r e t h a r f o rt s at t a r b e i d e t f r a m e d f ok u s p å i nt e r n k o n t r o l l ( I K ) f o r b e b o e r n e, o g h e l s e, m i l j ø o g s i k k er h e t ( H M S ) f o r d e a n s at t e. G e n e r el t e r o p pf ø l g i n g e n

14 S i d e M e k l e n b o r g B o r e t t s l a g a v d e a n s a t t e p r i o r i t e r t, b l a n t a n n e t v i a m e d a r b e i d e r s am t a l e r s om e r g j e n n o m f ø r i t l ø p e t a v å r e t. O p -p p l a f n e ø n l m g e d i t i n l h g ø r e a n d v e v e H r M n e S r u n d e r, r u t i n e r o g p r o s e d y r e r. F o r a t d e t t e s k a l b l i e nd a b e d r e b e r v i f o rt s at t om at a n d el s e i e r n e b i d r a r med forslag og tiltak. Vedlikehold i borettslaget I tillegg til store rehabiliteringspr o s j e k t e r d e s i s t e å r e n e, b e s t å r d e t d a g l i g e v e d l i k e h o l d e t i : B r ø y t i n g, s t rø i n g, r e p a r a s j o n e r f o r b e b o e r e, o p pf ø l g i ng a v l e v e r a n d ø r e r, s am t m i n d r e v e d l i k eh o l d b å d e i n n v e n d i g o g ut v e n d i g av v å r e a n l e g g i b o r e t t s l a g et. B o r e t t s l a g e t s t i l s t a n d E t t e r d e s rs i r s e t h a e b i l å i t e r i n g e r av g a r a s j e r, v e n t i l a s j o n o g s am t l i g e v e r a n d a v e g g e r, a n s e r v i b o r e t t s l a g e t s t i l s t a n d t i l å v æ r e m e g e t b r a. D et v i l a l l t i d væ r e b e h o v f o r r e h a b i l i t e r i n g e r u t i f r a t i l s t a n ds a n a l y s e r s om e r o g b l i r g j o rt p å b y g n i ng s m as s e n i b o r e t t s l a g e r e t. t s l a B g e o t e r v e l 3 5 å r, o g s t y r e t s e r a t d e t e r v i k t i g å h a f o k us p å nødvendig vedlikehold også i framtiden. F o r e s t å e n d e r e h a b i l i t e r i n g e r D e t g j e n s t å r n o e a r b e i d i g a r a s j e ne, o g i f r em t i d e n b ø r d e t d r e n e r e s r u n d t n o e n a v blokkene. Rehabilitering av vertik al e s o i l r ø r e r u n d e r v u r d e r i n g. T i l s t an d e n t i l a r m e r i n g e n i f a s a d e p l a t e n e b l i r o g s å f u l g t o p p H u s l e i e ø k n i n g H u s l e i e n b l e s at t o p p m e d 5 % f. o. m 1. s e p t o g m e d 1 0 % f. o. m 1. m a r s Renteutsiktene i dag er slik at det er liten sannsynlighet l for i g e r ytter e h u s l e i e øk i n g e r i l ø p e t a v S o s i a l e a r r a n g e m e n t e r o g d u g n a d s a r b e i d I p e r i o d e n h a r s t y r e t a r r a n g e r t S t. H a n s f e i r i n g, j u l et r e t e n n i n g m e d k a n e f a r t, j u l e b o r d f o r a n s a t t e o g t i l l i t s v a l g t e, s a m t j u l e t -a r k e s f j o e n s e t n. b l e D a u v g h n o a l d t s o om g R u s k e n va n l i g i m ai. D e t b l e o gs å b e v i l g et m i d l e r t i l f o rm i d d a g s t r ef f e n i a n l e d n i n g j u l e b o r d o g busstur til Sverige for beboerne. M e d v e n n l i g h i l s e n S t y r e t

15 S i d e M e k l e n b o r g B o r e t t s l a g A N S A T T E I M E K L E N B O R G B O R E T T S L A G D a g l i g l e d e r M a r i t P h a r o D a g l i g l e d e r h a r a n s v a r f o r i f t e d n e, n o g d e a r g t i l g i j e g n e g e d l i g p å da g t i d f o r s am a r b e i d s p a rt n e r e, l e v e r a n d ø r e r o g b e b o e r e. Arbeidet inkluderer blant annet : o p p f ø l g i n g a v v e d l i - k o e g h o s l e r d v s i c e a v t a l e r oppfølging av gjennomføring av større og mindre prosjekter o p p f ø l g i n g o g k o n t r o l r a l e r a v f a k t u m o t t a h e n v e n d e l s e r f r a b e b o e r e s a k s b e h a n d l i n g i n n h e n t i n g a v t i l b u d i n n k j ø p t i l d r i f t e n a r k i v e r i n g a n s v a r f o r h å n d k a s s e u t l e i e a v s e l s k a p s l o k a l e r o g g j e s t a n s k a f f e l s e o g s a l g a v n ø k l e r, g a r a s j e k o r t o g e l e k t r o n i s k e g a r a r r a n g e r e o g anisere o r g dugnader sosiale fellesarrangementer: j u l e t r e t e n n i n g k a n e f a r t j u l e t r e f es t S a n k t h a n s f es t D a g l i g l e d e r e r s t y r e t s s e k r et æ r o g s k r i v e r i n n k al l i n g e r o g r ef e r a t e r f ra s t y r e m ø t e n e, samt tilrettelegger styremøtene og gjennomfører styrevedtakene. Daglig l e d e r e r l e d e r f o r v e d l i k e h o l d s t ek n i k e r n e o g p l a n l e g g e r i s am ar b e i d m e d d em d e t d a g l i g e a r b e i d e t m e d d r i f t o g ve d l i k e h o l d a v b o r e t t s l a g e t. H u n f o r m i d l e r o gs å o p p d r a g f r a b e b o e r e t i l v e d l i k e h o l d s t e k n i k e r n e Daglig leder har trefftid for beboerne m ellom kl o g t i rs da g, o n s d a g o g t o r s d a g. I t i l l e g g e r d e t t r ef f t i d o ns d a g m e l l om , h v o r e n r e p r e s e n t a n t f r a s t y r e t e r t i l s t e d e. V e d l i k e h o l d s t e k n i k e r n e H a r a l d S u n d Ham id Sajjadi V e d l i k e h o l d s t e k n i k e r n e h a r d e t d a g l i g e a n h s o v l d a e r by e t g n i f n g o e r o å g v e d l i k e u t e om r å d e r, n o e s om e r e n b et y d e l i g j o b b m e d v å r s t o r e b y g n i n g s m as s e o g ut e a r e a l. D e e r t i l g j e n g e l i g e v i a m o b i l i a r b e i d s t i d e n. I t i l l e g g e r e n a v d em r es e r v e f o r d a g l i g l e d e r i h e n n e s t r e f f t i d. Vedlikeholdsteknikerne er også behjelpelig e m e d å u t f ø r e e nk l e v e d l i k e h o l d s o p p g a v e r f o r b e b o e r n e, s å s om s k i f t e a v p a k n i n g e r, o p p h e n g i n g a v b i l d e r, o g l i g n e n d e. B e b o e r e b l i r f ak t u r e r t f o r a r b e i d e t m e d k r 3 00,- p e r p å b e g y n t t i m e, i nk l u d e r t s m å d e l e r.

16 S i d e M e k l e n b o r g B o r e t t s l a g 6. B E M E R K N I N G E R T I L Å R S R E G N S K A P E T F O R R E G N S K A P F O R B O R E T T S L A G S t y r e t m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t g i r e t r i k t i g b i l d e a v s e l s k a p e t s e i e n d el e r o g g j e l d, f i n a n s i e l l e s t i l l i n g o g r e s u l t a t. I n f o r m a s j o n o m b o o n r om e t i s t k s e l a g e t s f o r v utvikling er omtalt i årsberetningens punkter om kostnadsutvikling og budsjett for Å r s r e g n s k a p e t f o r e r s at t o pp u n d e r f o r u t s e t n i n g a v f o r t s a t t d r i f t. D et b ek r e f t es herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. S t y r e t m e n e ra t d e t g j e n n om f ø r t e v e d l i k e h o l d e t e r t i l s t r e k k e l i g f o r å o p p v e i e v e r d i f o r r i n g e l s e a v b y g n i n g e n e o g a t v i r k e l i g v e r d i a v b y g n i n g e n e e r h ø y e r e e n n d e n b o k f ø rt e v e r d i e n s om s t å r o p p f ø rt i r e g n s k a p et. R E S U L T AT Årets resultat viser er underskudd på kr , - som fremkommer i resultatregnskapet, foreslås dekket ved overføring fra konto for egenkapital i balansen. D I S P O N I B L E M I D L E R B o r e t t s l a g e t s di s p o n i b l e m i dl e r p e r ut g j ø r k r , -. I N N T E K T E R D r i f t s i n n t e k t e n e i v a 1 r 9 8 t 6, o - t m a ot l b t u d s k j r e t t e 1 r 0 t k r ,-. D e t e r i n g e n v e s e n t l i g e a v v i k i f o r h o l d t i l b u d s j e t t e t, v e r k e n h v a g j el d e r t ot a l b e l ø p e t e l l e r d e e n k e l t e i n n t ek t s p o s t e r. Andre inntekter består i hovedsak av salg nøkler, utleie lokaler, etc. K O S T N A D E R D r i f t s t k n o a s d e n e i v a r t o t a l t 7 k r , - m o t b u d s j et t e r t k r ,-. D et t e e r k r , - l a v e r e e n n b u ds j e t t e r t o g s k y l d es i h o v e d s ak p os t e n e d r i f t / v e d l i k e h o l d o g e n e r g i / f y r i n g. For øvrig vises til de enkelte tallene i resultatet og til balansen s am, t d e e t t e r f ø l g e n d e r e g n s k a p s n ot e n e (s e b a k e rs t i å r s r e g n s k a p e t ). S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d h e n d e l s e r e t t e r s om p å v i r k e r r e gn s k a p et i v e s e n t l i g g r a d.

17 S i d e M e k l e n b o r g B o r e t t s l a g 7. K O S T N A D S U T V I K L I N G F O R K O M M U N AL E AV G I F TE R V a n n o g a v l ø ps a v g i f t e n øk e r m e d 3, 5 %. R e n o v a s j o n s a v g i f t e n øk e r m e d 4, 6 %. L ÅN B o r e t t s l a g e t h a r e t t a n n u i t e t s l å n i O B O S F i n a ns B o l i gs e l s k a p e r m e d m å n e d l i g e t e rm i n e r, l ø p e n d e a v d r a g o g t i l e n f l y t e n d e r e n t es a t s 5, 3 % p e r Gjenværende løpetid på lånet er 29 år. F o r o p p l y s n i n g e r o m o p l p ån r i e b n e n l e ø l p i o g ak t u e l l r e s t s a l d o p å b or e t t s l a g e t s l å n henvises det til note i regnskapet. R E N T E R P Å B O R E T T S L A G E T S I N N S K U D D R e n t e r p å d r i f t s k o n t o i O B OS v a r 0, 3 5 % p e r R e n t e r p å s p a r ek o n t o i OB O S v a r p e r : 4, 6 0 % u n d e r 0, 5 m i l l i o n e r 4, 70 % m e l l om 0, 5 m i l l i o n e r o g 2 m i l l i o n e r 5, 0 0 % o v e r 2 m i l l i o n e r F O R R E T N I N G S F Ø R E R H O N O R A R E T Forretningsførerhonoraret for 2009 øker med 5 % til 1 9 kr , -. M E D L E M S K O N T I N G E N T E N Medlemskontingenten til OBOS er kr 200,- per andelsleilighet for R E V I S J O N S H O N O R A R E T Revisjonshonoraret øker tilsvarende konsumprisindeksen. F O R S I K R I N G B y g n i n g s f o rs i k r i n g e n øk e r f r a t i l m e d c a. 9, 3 %. D et t e s k yl d e s at i n d ek s e n s om r e f l ek t e r e r p r i s o p p g a n g e n p å h å n d v e r k s t j e n es t e r h a r ø k t t i l s v a r e n d e. D e n n e i n d e k s ø k n i n g e n e r l i k f o r a l l e f o rs i k r i n g s s e l s k a p e r. Ut o v e r d e t t e f o r e t a r f o r s i k r i n g s s e l s k a p e n e i n d i v i d u e l l pr i s j u s t e r i n g m e d b ak g r u n n i b o l i gs e l s k a p et s e g e n s k a d e s i t u as j o n. Betalt forsikringspremie for vårt borettslag gikk ned med nærmere 31 % i 2008.

18 S i d e M e k l e n b o r g B o r e t t s l a g S T R Ø M P R I S E N E Strømprisen i Norge varierer med årstidene. Normaltstiger den i vinter h a l v å r e t o g r e d u s e r e s i s om m e r h a l v å r e t. D e t t e o g a n d r e f ak t o r e r s om p å v i r k e r k ra f t p r i s e n e g j ø r det vanskelig å spå utviklingen i strømprisene. Den totale strømprisen til en forbruker består av tre komponenter : K r a f t p r s i o s m d e k k e r t k n o a s d e n e v e d å p r o d u s er e o g se lg e d e n e le k t r i s k e kr a f t e n u t gj ør c a. 4 4 % av total strømpris ( betales til kraftleverandør ). N e t t l e f o i r e t r a n s p or t av d e n e le k t r i s k e kr a f t e n u t gj ør ca. 2 2 % av t o t a l s t r øm p r i s ( be t a le s t i l n e t t s e ls k a p e t ). S t a t l i g e a v gi f t e r, d e t v i l s i f or b r u ks av gi f t, av gi f t t i l E n e r g i f o n d et og m er v e r di av g i f t, u t g j ø r c a. 3 4% av t o t a l s t r øm p r i s. 8. B U D S J E T T T i l o r i e n t e r i n g f o r g e n e r a l f o rs am l i ng e n h a r s t y r e t s a t t o p p e n o v e r s i k t o v e r b e r e g n e d e d r i f inntekter t s og driftkostnader i Talle n e e r v i s t s om e g e n k o l on n e l e n g s t t i l h ø y r e i r e s u l t a t o p ps t i l l i n g e n. B u ds j e t t e t v i s e r e t f o r v e n t e t d r i f t s r e s u l t a t p å k 2 r ,- 8 0 o g e n f o r v e n t e t e n d r i n g i r e s u l t a t et p å k r ,-. N å r d e t g j e l d e r d e ø v r i g e k o s t n a d e n e, e r d e t ll prisøkning r e g n e t m på e d ca e. n g e n e r 2, 5 % i I posten drift og vedlikehold er det ikke avsatt midler til større vedlikehold. D r i f t e n i f o r u t s et t e r e n øk n i ng a v f e l l es k o s t n a d e n e, i nk l u d e r t pa r k e r i n g s l e i e r, p å 1 0 % f r a D e n n e v n t e ø k n i n g e n a v f o s e t l n l a e d s e k n e i v i l i f ø l g e b u d s j e t t - e t g i n i b l e m i d l e r v e d å r s a v s l u t n i n g. B ud s j e t t e t h a r i m i d l e r t i d i k k e f a n g e t op p d e n b e t y d e l i g e r e n t r e d u k s j o n e n i b o r e t t s l a g et s l ån s i d e n b u d s j et t e r i n g e n b l e f o r e t at t. P å g r u n n l a g a v renteutviklingen somer kjent ved utgangen av mars 2009, vil over b u d s j e tt er i n g e n a v finanskostnadene kunne være større enn kr ,-. På grunnlag p r i s e n e s av u t v l i k n g i f ø rs t e k v a r t a l , e r d e t d e s s ut e n k l a r t at p os t e n e n e r g i / f y r i n g o g s å e r overbudsjettert. Vi f o r v e n t e r å b r u k e m i ns t k r ,- m i n d r e e n n bu d s j e t t e r t. S t y r e t vurderer ut fra dette at budsjettet i realiteten vil sikre posit i v e d i s p o n i b l e m i d l e r v e d å r s a v s l u t n i n g. S t y r e t v i l o v e r v u å t k v e l i k n g o e s t n n i a 2 d 0 s 0 9, o g e v en t u e l t v e d b e h o v v e d t a å øk e f e l l es k os t n a d e n e f r a 1. s e p t em b e r. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e nk e l t e t a l l e ne i b u ds j e t t e t, s om e r u t a r b e i d e t på b a k g r u n n a v d e p l a n e r f o r s om f o r e l i g g e r o g d e e n d r i n g e r n e s t e å r s om e r om t al t t i d l i g e r e i å r s b e r e t n i n g e n. O s l o, I s t y r e t f o r M e k l e n b o r g B o r e t t s l a g B j ø r n E r i k S e e b e r g / s / K j e l l W e r n e r D i g r e / s / A n n e L i s e A r n e s e n / s / S t i a n G j e r t s e n / s / R a n d i A n s ok / s /

19 P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s P o s t b o k s N O O s l o T e l e f o n T e l e f a k s A S T i l g e n e r a l f o r s a m l i n g e n i M e k l e n b o r g B o r e t t s l a g R e v i s j o n s b e r e t n i n g f o r V i h a r r e v i d e r t å r s r e g n s k a p e t f o r M e k l e n b o r g B o r e t t s l a g f o r r e g ns k ap s å r e t , s om v i s e r e t e r s u k u n d d p å k r V i h a r o g s å r e v i d e r t o p p l y s n i n g e ne i å r s b e r et n i n g e n o m å r s r e g ns k a p e t o g f o r u t s e t n i n ge n om f o r t s a t t d r i f t. Å rs r e g n s k a p e t b e s t å r a v r e s u l t a t r e g ns k a p, b a l a ns e, o p p s t i l l i n g o v e r d i s p o n i b l e m i d l e r o g n o t e op p l y s n i n g e r. Regnskapslovens regle r, f o rs k r i f t o m å r s r e g ns k a p o g å r s b e r e t n i n g f o r b o r e t t s l a g o g n o r s k g o d r e g n s k a p s s k i k k e r a n v e n d t v e d u t a r b e i d e l s e n a v r e g n s k a pe t.å r s r e g ns k a p et o g å r s b e r e t n i n g e n e r a v g i t t a v b o r e t t s l a g e t s s t y r e. V å r o p p g a v e e r å u t t a l e os s om årsregnskapet og øvrige for h o l d i h e n h o l d t i l r e v i s o r l o v e n s k r a v. V i h a r ut f ø r t r e v i s j o n e n i s am s v a r m e d l o v, f o r s k r i f t o g g o d r e v i s j o n s s k i k k i N o r g e, h e r u n d e r r e v i s j o n s s t a n d a r d e r v e d t a t t a v D e n n o r s k e R e v i s o rf o r e n i n g. R e v i s j o n s s t a n d a r d e n e k r e v e r a t v i p l a n l e g g n e r n f or o g å o u p t p f n å ø r e r r e v i s j o b e t r y g g e n d e s i k k e r h e t f o r at å rs r e g n s k a p e t i k k e i n n e h o l d e r v e s e nt l i g f e i l i nf o rm as j o n. R e v i s j o n om f a t t e r k o n t r o l l a v u t v a l g t e d e l e r a v m a t e r i a l et s om u n d e r b y g g e r i n f o r m a s j o n e n i å r s r e g n s k a p e t, v u r d e r i n g a v d e b e n y t t e d e r e g n s k a p v e s e n t l i g e r e g ns k a ps e s t i m at e r, s am t v u r d e r i n g a v i n n h o l d et i o g p r e s e n t a s j o n e n a v å r s r e g n s k a p et. I d e n g r a d d e t f øl ge r a v g o d r e v i s j o ns s k i k k, om f at t e r r e v i s j o n o g s å e n g j e n n o m g å e l s e a v b o r e t t s l a g e t s f o r m u e s f o r v a l t n i - n og g i o n g t e r n r e g n s k a p s k o n t r o l l mer s y s. t Vi e mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. V i m e n e r a t å r s r eg n s k a p et e r av gi t t i s am sv ar m e d lo v o g f or s kr i f t e r o g g i r et r et t v i se n d e b i ld e a v b or e t t s la g e t s ø k o n o m i s k e s t i l l i n g 3 1. d e s e m b e r o g a v ps å r e et s u i l ov t er a e t n s e st t e m i m e r ls e g m n s e k d a n o r s k g o d r e g n s k a p s s k i k k le d e ls e n h a r o p pf ylt s i n p li k t t i l å s ø r g e f o r o r d e nt li g o g ov er si k t li g r e gi st r er i n g o g d ok u m e nt a sj o n av r e g n s k a p s o p p l y s n i n g e r i s a m s v a r m e d n o r s k l o v o g g o d b o k f ø r i n g s s k i k k o p p l y s n i n g e n e i å t ni r n s g b e n r o e m år s r eg n s k a p et o g om f o r u t s et ni n g e n om f o r t s at t d r i f t e r k o n s i s t e nt e m ed år s r e g n s k a pe t o g e r i s am sv ar m e d lo v o g f o r s k r i f t er. U t e n a t d e t h a r b e t y d n i n g f o r k o nk l u s j o n e n i a v s n i t t e t o v e r, v i l v i p r e s i s e r e a t i n g e n a v b u d s j e t t a l l e e r i n re g e n s k a s p e t o e m r r e v i f d e r t. e m k o m m O s l o, 1 1. m a r s P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s A S C a t o G r ø n n e r n / s / Statsautorisert revisor K o n t o r e r : A r e n r d ge a l n D ra B e m m en F re d r ik s t a d F ø rd e H am a r K ri s t i an s a n d M o i Ra n a M o l de M å l ø y N ar v i k O s l o S t a va n ge r S t r y n Tr om s ø Tr o n d he im T ø n s b e r g Å l e s u n d P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s n a v n e t r e f e r e r e r t i l i n d i v i d u e l l e o m o p e d r s l e o r m g s a n f i i s a r s j m o a n e n r t Medlemmer av Den norske Revisorforening Foretaksregisteret : NO

20 S i d e M e k l e n b o r g B o r e t t s l a g M E K L E N B O R G B O R E T T S L A G I N F O R M A S J O N O M Å R S R E G N S K A P E T Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven, forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag, samt god regnskapsskikk. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonom i s k e m i dl e n e som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. N o t e R e g n s k a p R e g n s k a p B u d s j e t t B u d s j e t t A. DISP. MIDLER PER B. ENDRING I DISP. MIDLER : Årets resultat (se res.regnskap) T i l b a k e f ø r i n g a v a v s k r i v n i 16 n g Fradrag for gjennomført påkostn Tilbakef. gev/tap salg av anl middel Fradrag kjøpesum anl.midler Tillegg for nye langsiktige lån Fradrag for avdrag på langs.lån B. Å R E T S E N D R. I D I S P M I 493 D L E R C. DISP. MIDLER PER S P E S I F I K A S J O N A V D I S P O N I B L E M I D L E R O m l ø p s m i d l e r K o r t s i k t i g g j e l d C. DIS P O N I B L E M I D L E R P E R

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 1 Meklenborg Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling torsdag 23.april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 20.05.2009

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 25.05.10 kl 1830

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 20. april

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Marmorberget Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 22. mai 2013 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Det vil bli

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 06.05.2009

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 21. april

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Øvre Veitvet Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag, avholdes onsdag 11. mai 2011, kl. 18:00 i Stedet Vårt, (Veitvet Eldresenenter,

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag 1 Ammerudlia Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer