K j æ r e b e b o e r!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "K j æ r e b e b o e r!"

Transkript

1 K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o g r e g ns k a p f o r V i ø ns k e r d e g v e l k om m e n t i l g e n er a l f o r s am l i n g k l 1 8 : 0 0 i H o v s e t e r. s k o l e s a u l a D e t t e e r m u l i g h e t e n d u h a r t i l å d e l t a i d i s k us j o n e n o g v e l g e d et s t y r e t s om s k al forvalte ditt bomiljø i det kommende året. S t y r e t h a r l a g t m y e a r b e i d i å g j ø r e å r s b e r e t m n i p l n et g t e o n g o g r e g n s k a p e f o r s t å e l i g s om m u l i g. V å r t ø n s k e er d e r f o r a t d u l es e r n ø y e i g j e n n om h e f t e t o g v i s e r d i n i n t e r e s s e f o r b o r e t t s l a g e t v e d å m ø t e o p p p å g e n e r a l f o r s am l i n g e n. H v e m k a n d e l t a p å g e n e r a l f o r s am l i n g e n? A l l e a n d e l s e i e r e h a r r e t t t i l r a l å f v o r æ s r a e m l m i e d n g e i n g m e n -, d e f t - o a r l s e l a g o g s t em m e r et t. A n d e l s e i e r e ns ek t ef e l l e, s am b o e r e l l e r e t a n n et m e dl em a v a n d e l s e i e r e n s h u s s t a n d h a r r e t t t i l å v æ r e t i l s t e de o g t i l å u t t al e s e g. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget e t t t har i l å r v æ r e t i l s t e d e i g e n e r a l f o rs am l i n g en o g t i l å u t t al e s e g. E n a n d e l s e i e r k a n m ø t e m e d f u l l m e k t i g. I n g e n k a n v æ r e f u l l m e k t i g f or m e r e n n é n a n d e l s e i e r, m e n d e r f l e r e ei e r en a n d e l s am m e n, k a n d e h a s am m e f u l l m e k t i g. E n f u l l m a k t k n a å n r s t om r e h k e k l s e t s. t i l b a k e E n a n d e l s e i e r k a n t a m e d e n r å d g i v e r t i l g e n e r a l f o rs am l i n g e n. R å d g i v e r e n h a r b a r e r e t t til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det.

2 S i d e M e k l e n b o r g B o r e t t s l a g I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i M e k l e n b o l r d g e s B o r e t t s l a g a k l 1 8 : 0 0 H o v s e t e r s k o l e s a u l a TIL BEHANDLING FORELIGGER : 1. K O N S T I T U E R I N G A ) Valg av møteleder B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g a v r e f e r e n t o g t o a n d e l s e i e r e t i l å u n d e r s k r i v e p r o t D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n 2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2008 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r B ) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. G O D TG J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r C ) Andre godtgjørelser 4. F O R S L A G 4. F O R S L A G A ) F o r s l a g a v f r a A n d e l s e i e r B e n t e W e s t b y : Honorar til valgkomiteen B ) F o r s l a g a v f r a A n d e l s e i e r P e r F r e d r i k S t e f f e n s e n : E n d r i n g a v h u s o r d e n s r e g l e n e C ) F o r s l a g f r a S t y r e t: K o l l e k t i v a v t a l e m e d G e t om l e v e r i n g a v b r e d b å n d t i l a l l e l ei l i g h e t e r i M e k l e n b o r g b o r e t t s l a g F o r s l a g e r t a t t i n n b t a k e r s t i h e f t e 5. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v l e d e r f o r 2 å r B ) V a l g a v 2 s t y r e m e d l e m m e r f o r 2 å r C ) V a l g a v 4 v a r a m e d l e m m e r f o r 1 å r D ) V a l g a v v a l g k o m i t é f o r 1 å r E ) V a l g a v 1 d e l e g e r t (e ) m e d v a r a t i l O B O S å g r e n e r a l f o r s a m l i O s l o, Styret i Meklenborg Bor e t t s l a g Bjørn Erik Seeberg / s / Kjell Werner Digre / s / Anne Lise Arnesen / s / S t i a n G j e r t s e n / s / R a n d i A n s ok / s /

3 S i d e M e k l e n b o r g B o r e t t s l a g F O R R E T N I N G S O R D E N 1. G e n e r a l f o r s a m l i n g e n g j e n n o m f ø r e s i h e n h o l d t i l L o v o m - b o r e t t s l a l a g e t s v e d t e k t e r. 2. G e n e r a l f o r s am l i n g e n l e d e s a v s ty re t s l e d e r e l l e r a v e n m ø t e l e d e r v a l g t a v generalf o r s am l i n g e n. 3. M ø t e l e d e r e n s k a l p ås e at s a k e n e f å r e n f o r s v a r l i g b e h a n d l i n g i h e n h o l d t i l l o v o g vedtekter. Med utgangspunkt i dagsorden og forretningsorden for generalf o r s a m l i n g e n l e g g e r m ø t e l n e plan d e r for f gjennomføringen r e m e. 4. D e t s k a l u n d e r m ø t e l e d e r s a n s v a r f ø r e s p r o t o k o l l o -v e r a l l e l e s o g a l l e v e d t ak s om t r ef f es a v ge n e r a l f o r s am l i n g e n. I p r o t ok o l l e n f ø r e s a l l e valg samt eventuelle protokolltilførsler som generalforsamlingen v e d fatter t a k o m å t a i n n. 5. A l l e f o r s l a g s k a l, s å l a n gt d et e r m u l i g, l e v e r e s s k r i f t l i g t i l m ø t el e d e r e n m e d forslagsstillerens navn og leilighetsnummer. 6. I n g e n h a r r e t t t i l o r d e t m e r e n n 3 ga n g e r i s am m e s ak. I n n l e d n i n g s f o r e d r a g m å i k k e ov e r s t i g e 5 m i n. Ø v r i g i n e n l e g g s k a l i k k e o v e rs t i g e h e n h o l d s v i s 3 m i n. f o r f ø r s t e i n n l eg g o g 2 m i n. f o r d e øv r i g e. M ø t e l e d e r h a r r e t t t i l å l a s t y r e t s r ep r e s e n t a n t e r f å ut v i d et t a l e t i d f o r å s v a r e på spørsmål som er stilt. 7. O r d e t t i l f o r r e t n i n g s o r d e n g i s 1 g an g t i l h v e r s ak o gm e d e n t a l et i d på h ø y s t 1 m i n u t t. 8. F o r s l a g k a n i k k e f r em m es et t e r a t s t r ek e r s a t t, o g f r em s at t e f o rs l a g k a n i k k e t r e k k e s h v i s n o e n m ot s et t e r s e g de t t e. 9. H v i s e t f o rs l a g e l l e r e n s a k f o r es l ås ut s at t, s k al m ø t e l e d e r s ø r g e f o r a t f o rs l a g e t o m d e t t e b l i r s a t u n d e r v o t e r i n g f ør e n f o r t s e t t e r d e b a t t e n. T i ds p u n k t e t f o r forslagets behandling må samtidig fastsettes.

4 S i d e M e k l e n b o r g B o r e t t s l a g Å R S B E R E T N I N G F O R T I L L I T S V A L G T E Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært : S T Y R E T Leder Bjørn Erik Seeberg Hovsetervn 50 A N e s t l e d e r K j e l l W e r n e r D i g r e S ø r k e d a l s v n D S t y r e m e d l A n n e m L i s e A r n e s e n H o v s e t e r v e i e n 3 2 B S t y r e m e d l S t e i m a n G j e r t s e n H o v s e t e r v n 5 2 A S t y r e m e d l R a e n d m i A n s o k H o v s e t e r v n 4 2 B V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T V a r a m e d l e M m o g e n s J e s s e n H o v s e t e r v n 3 2 B V a r a m e d l e K m n u t E r i k S k a r p a a s D i t m a r-koel-s t r a s s e 4 V a r a m e d l e S m t i g M o r t e n K a r l s e n H o v s e t e r v n 4 2 B V a r a m e d l e P m e r F r e d r i k S t e f f e n s e nh o v s e t e r v n 4 8 A D E L E G E R T T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G E N I O B O S D e l e g e r t O B O S g e n e r a l f o r s a m l i n g B j ø r n E r i k S e e b e r g H o v s e t e r v n 5 0 A V a r a d e l e g e r t O B O S g e n e r a l f o r s a m l i n g A n n e L i s e A r n e s e n H o v s e t e r v n 3 2 B V A L G K O M I T E E N V a l g k o m i t e I n g v i l d Ø v e r b a k k e H o v s e t e r v n 5 2 A V a l g k o m i t e G e r d E v a V a l ø e n H o v s e t e r v n 4 4 B V a l g k o m i t e J o h n E v e n W e s t b y H o v s e t e r v n 5 4 B Valgkomite Muhammad Basit Hovsetervn 44 B V a l g k o m i t e B j ø r g T o r u n F r a n t z e n H o v s e t e r v n 5 6 C 2. F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N F o r r e t n i n g s f ø r s e l e n e r u t f ø r t a v OB O S i h e n h o l d t i l k o n t r a k t. B o r et t s l a g e t h a r o r d i n æ r f o r r e t n i n g s f ø r e r k o n t r a k t. A u t o r i s e r t r e g n s k a p n s f v ø a r l e r i g ( ) o p e p r d r r a g e s g -n s k a p s sjef Egil Havre, OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS.

5 S i d e M e k l e n b o r g B o r e t t s l a g 3. G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M B O R E T T S L A G E T B o r e t t s l a g e t e r r e g i s t r e r t i F o r e t a k s r e g i s t e r e t i B r ø n n -ø y s u n d m e d o r g n u m m e r , l i g g e r i b y d e l7 V es t r e A k e r i Os l o k om m u n e o g h a r a d r e s s e : H o v s e t e r v n B o r e t t s l a g e t b e s t å r a v a n d e l s l e i l i b y g h n e i t n g e e r,. f o r d e l t p å 1 3 I t i l l e g g k om m e r 2 t j e n es t e l e i l i g h e t e r o g e n h y b e l. T o m t e n, k j ø p t 2 i o g h a 1 r 9 f 8 ø l 6 g e n d e - r g o å g r d s p b k r s å n u um m 3 e 9 r : m Første innflytting skjedde i , 312, 313 B o r e t t s l a g e t f ø l g e r a r b e i d s m i l j ø l o v e n s b es t em m e l s e r o g t i l s t r e b e r et g o d t a r b e i d s m i l j ø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Selskapet driver ikke medforsknings - o g ut v i k l i n g s ak t i v i t e t e r. Av borettslagets 5 styremedlemmer er det 2 kvinner og 3 menn. B o r e t t s l a g e t e r p o s i t i v t i l l i k e s t i l l i n g o g t om a r m e s r i k t e p å a t d e t i k forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. S T Y R E T / D A G L I G L E D E R / V E D L I K E H O L D S T E K N I K E R E S t y r e t h a r k o nt o r i H o vs e t e r v e i e n 4 4 C. K o n t o r e t b em a n n e s n o rm a l t a v D a g l i g L e d e r s o m o g s å n å s v i a t e l -p e os f o t. n o g e D a g l i g L e d e r M a r i tp h a r o h a r a n s va r f o r d e n d a g l i g e d r i f t e n, o g e r t i l gj e n g e l i g p å d a g t i d f o r s am a r b e i d s p a r t n e r e, l e v e r a n d ø r e r o g b e b o e r e. D a g l i g L e d e r h a r t r e f f t i d f o r b e b o e r n e m el l om k l o g t i r s d a g, o n s d a g o g t o r s d a g. I t i l l e g g e r d et t r e f f t i d o ns d a g m el l om , h v o r r e p r e s e n t a n t e r f r a s t y r e t e r t i l s t e d e. D a g l i g L e d e r n å s i kontortiden via telefon og via -post e m e k l e n b o r g. b o r e t t s l a g. e t m a i l. n o V e d l i k e h o l ds t e k n i k e r n e H a r a l d S un d o g H am i d S a j j a d i h a r d e t d a g l i ge a n s v a r e t f o r å v e d l i k e h o l b y d g e n i n g e r o g u t e om rå d e r. E r t i l g j e n g e l i g v i a m o b 905 i l (Harald) e l l e r (Hamid) i a r b e i d s t i d e n. I t i l l e g g e r e n a v v e d l i k e h o l ds t e k n i k e r n e r es e r v e f o r d a g l i g l e d e r i h e n n es t r ef f t i d. V e d l i k e h o l d s t ek n i k e r n e e r o g s å b e h j e l p e l i g e m e d å u t f ø r e e nk l e v e d l i k e h o l ds o p p g a v e r f o r b e b o e r n e, s å s om s k i f t e a v p ak n i n g e r, o p p h e n g av bilder, og lignende. Beboere blir fakturert for arbeidet med kr 300, - p e r p å b e g y n t time, inkludert smådeler. Se også borettslagets hjemmesider på w w w. b o r e t t s l a g. n e t / m e k l e n b g o r V A K T O R D N I N G E N D e n d ø g n k o n t i n u e r l i g e v a k t o r d n i n g e n b l e f r a 3. j a n u a r o v e r f ø r t t i l I S S L a n d s c a p i n g. H e i s a l a rm e n i n n g å r i d e n n e t j e n es t e n o g e r k o b l e t t i l I S S v a k t s e nt r a l. Utenom de ansattes arbeidstid kan beboerne ringe ISS på02317 for å få ns assista e v e d a k u t t e b e h o v.

6 S i d e M e k l e n b o r g B o r e t t s l a g R E TN I N G S L I N JE R F O R S TY R E AR B E I D S t y r e t h a r v e d t a t t r e t n i n gs l i n j e r f o r s t y r e a r b e i d i b o r e t t s l a g e t. F o rm ål et m e d d i s s e e r å k l a r g e j d e ø k r a v s om s t i l l es t i l d e t i l l i t s v a l g t e. R e t n i n gs l i n j e n e om h a nd l e r s t y r e a n s v a r f o r f o r v a l t n i n g a v d e øk o n om i s k e ve r d i e r, h a b i l i t et, t a us h e t s p l i k t, h o no r e r i n g, attestasjon og anvisning av utbetalinger. P A R K E R I N G D e t h ø r e r e n p a rk e r i n g s p l as s i g a r a s j e t i l d e f l e s t e l e i l i g h e t e n e. D e t f i n n e s t ot a l t n i g a r a s j e a n l e g g. Å t t e a v d em e r g a ra s j e h u s u n d e r b l o k k e n e, o g d et s i s t e e r e t u t e n d ø rs g a r a s j e h u s m e d t o et a s j e r. F o r d e l e i l i g h e t e n e h v o r d e t i k k e m e d f ø l g e r g a r a s j e p l as s, o g f o r d e be b o e r e s om t r e n g e r m n e n r é n e p l a s s, f o rm i d l er d a g l i g l e d e r e v e n t u e l t l e d i g e p l a s s e r. B e b o e r e k a n o g s å l e i e f as t p l a s s p å g j es t e p a r k er i n g s p l a s s e n e v e d h e n v e n d e l s e t i l d a g l i g l e d e r. D et e r e t b e g r e n s et a n t al l p l as s e r t i l l ei e u t e. E nk e l t pl a s s e r k a n k u n l e i es u t t i l b o r e t t s l a g e t s be b o e r e. N Ø K L E R / S K I L T N ø k l e r o g s k i l t k a n b es t i l l e s h o s da g l i g l e d e r. E t t s e t t s k i l t p e r b e b o er e r g r a t i s. D e rs om det er nødvendig med utskiftning grunnet navneendringer, koster nytt skiltsett kr 30 -., R E N H O L D B o r e t t s l a g e t h a r a v t a l e m e d A B O M i l j ø r e n h o l d A S om v a s k a v t r a p p e r o g v i n d u e r i o p p g a n g e n e. B o r e t t s l a g et h a r o gs å i n n g å t t e n a v t a l e m e d L e k o M a t t e r A S om u t s k i f t i n g a v d ø rm a t t e r h v e r 6. u k e. K A B E L -T V / T E L E F O N I / B R E D B Å N D Get er leverandør av kabel-t vt j e ne s t e r t i l b o r e t t s l a g e t, i t i l l e g g t i l b r e d b å n d, t e l ef o n i o g digital-t v. G e t s s e r v i c et e l e f o n e r b e t j e n t m a n d a g- f r e d a g m e l l om k l o g o g l ø r d a g - s ø n d a g m el l om k l o g F e i l m e l d i n g o g s u p p o r t k a n o gs å m el d e s p å ww w. g e t. n o. G e t s k u n - d o e g s e r v i c em o t t ak e r l o k a l i s e r t i M a r i d a l s v e i e n i t i l k ny t n i n g t i l h o v e d k o n t o r e t. H e r k a n m a n bl a n t a n n e t h e n t e e l l e r b y t t e d e k o d e r, i nt e r n e t t m o d em o g " g j ø r d e t -p s a e k l k e v r " f o r t e l ef o n i. P å G et s h j em m e s i d e ww w. g e t. n o f i n n e r d u o v e r s i k t o v e r a k t u e l l e f o r h a n d l e r e i l o k a l om r å d e t, s am t p r o d u k t i n f o rm as j o n o g b e s t i l l i n g s m u l i g h e t e r. O B O S o g G e t h a r i n n g å t t a v t a l e f o r b e b o e - r e i b o l k o n s e r n e t om k o l l e k t i v a v t a l e p å Di g i t a l T V, i nt e r n e t t o g t e l e f o n t j e n e s t e r. K o n t ak t kundetjenesten for mer informasjon. Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv-anlegget som å skru av dekselet - på antenne k o n t a k t e n - el l e o r g t i l k o b f l i n g o e r. S e l i k t e i n a n g r e o p v m i l k u n n e f o r å r s a k e f o rs t y r r e l s e r p å s i g n a l e n e t i l a n d r e b e b o e r e o g i v e r s t e f a l sake l f o r å ødeleggelser r i kabel-t v a n l e g g e t.

7 S i d e M e k l e n b o r g B o r e t t s l a g Borettslagsrabatt for telefoni hos Telenor B o r e t t s l a g e t e r t i l s l u t t e t s am a r b e i ds a v t a l e n m e l l om T e l e n o r o g O B OS, s om g j e l d e r t i l o g s om g i r b e b o e r e m e d t e l e f o n a b o n n em e nt i T e l e n o r be t y d e l i g e r a b a t t e r. De t g i s o p p t i l 2 5 % r a b a t t p å b r u k e n a v t e l e -a f b o n e n e m ( e g nt j e n l e d ) e p r å B a s i s f a s t t e l ef o n o g b r e d b å n d s t e l e f o n : F r i b r u k av f a st t e le f o n hv e r lø r d a g ( k u n s t a r t pr i s p å 8 9 ø r e p er s a m t a le u a n s et t v ar i g h e t ) p å samtaler til andre fasttelefoner i Norge. D e n e n k e l t e b e b o e r f å r d e s s u t e n f r i e t a b l e r i n g a v A D S L B r e d b å n d o g 1 5 % - r a b a t t p å t yp e n e A D S L M e di um o g A D S L P r em i u m. ( R a b a t t yt e s i k k e p å n yb e s t i lt e a b o n n em e n t på A D S L B a s i s o g A D S L T u r b o ). F o r k u n d e r s o -a m b o h n a n d e d m e e n A t D S f L r a f ø r f. or 1 t s 1 e. t t 2 er priser og rabatter som tidligere. Det gis 30 minutter ekstra fri ringetid på alle mobilabonnement fra Telenor og Djuice ( ikke kontant - k o r t o g D j ui c e C o nt r o l). E k st r a r i n g em i n u t t e r gi s uav h e n gi g av o m k u n d en er i e n bi n d i n g s pe r i o d e, o g a k t i se v r e s v e d at ku n d e n s e lv s e n d e r e n S M S f r a si n e ge n m o bi lt e le f o n t i l n r m e d t e k st O BO S. Med tre typer Telenor -a b o n n em e nt g i s e n t o t al k u n d e r a b a t t p å 5% i t i l l e g g t i l d e ø v r i g e r a b a t t e n e. B e s t i l l i n g a v t e l ef o n i o g i n t e r n e t t j en e s t e r g j ø r e s p w å w w. o b o s., n e o l l e r v e d å s e n d e e n S M S t i l m e d k o d e o r d OB O S. K R A F T L E V E R A N S E T I L B O R E T T S L A G E T S F E L L E S A N L E G G Borettslaget har avgitt fullmakt til OBOS til å kjøpe elektrisk kraft, og er tilsluttet a v t a l e m e d E n e r g i p a r t n e r A S o g L OS (A g d e r E n e r g i A S ). E n e r g i p a r t n e r A S s t å r f o r r å d g i v n i n g o g k r a f t f o r v a l t n i n g, o g LO S s t å r f o r k r a f t l e v e r a n s e r o g f a k t u r a a dm i n i s t r a s j o n. O p p r i n n e l i g a v t a l e m e d E n e r g i p a r t n e r / L O S ut l ø p d e n OB O S h a r f o r l e n g e t avtalen fra med de samme fordelene som i forrige periode. Kraftforvaltningsavtalen gir følgende fordeler for borettslaget : E t t av m ar k e d et s la v e st e ad m i ni st r at i v e på s la g : 0, 9 5 ø r e p er kw h. E l e k t r i s k k r a f t t i l s p o t p r i s k o m b i n e r t s m t i g e d st f r øm o r p v r i a s l er t. n i n g s o m g i r g u n Profesjonell forvaltning fra Energipartner AS. B o r e t t s l a g e t v / s t y r e t f å r t i l g a n g t i l s i n e a n l e g g p å w w w. s t y - r o e g r o m m e t. n e t b l. a f a k t u r er i ng s d at a. Rabattert kraft via kjøp fra energigjenvinningsanlegg hos Elkem ASA og Tinf o s A S. R e s u l t a t et a v k r a f t f o r v a l t n i n gs a v t a l e n h a r g i t t b es p a r e l s e r o gs å i D et h a r væ r t s t o r e om r å d em e s s i g e v a r i a s j o n e r i N o r g e i , m e n m å l t m o t gj e n n o m s n i t t l i g s p o t p r i s s e r b es p a r e l s e n e ut t i l å bl i c a 1 1%. E N E R G I R E G N S K A P F R A O B O S P R O S J E A K S T Hva et energiregnskap er : E t e n e r g i r e g n s k a p m i n n e r m y e om e t t r a d i s j o n e l t ø k o n om i s k r e g n s k ap f o r et b o l i g s e l s k a p, m e n m a n d o k um e n t e r e r e n e r g i f o r b r u k i kw h i s t e d et f or ø k o n om i s k f o r b r u k i k r o n e r.

8 S i d e M e k l e n b o r g B o r e t t s l a g Hvordan et energiregnskap brukes : E n e r g i r e g n s k a p e t g i rv e r d i f ul l i nf o rm as j o n om h v a s om b e n y t t es a v en e r g i, o g h v a e n e r g i e n b r u k e s t i l. V e d å s am m en l i g n e e g e t f o r b r u k m e d f o r b r u k e t i a n d r e b o l i g s e l s k a p e r f å r m a n v e r d i f u l l i n f o r m as j o n om h v o r v i d t f o r b r u k e t e r r i m el i g, e l l e r om d e t b ø r i v e r k s et t es t i l t a k f o r år e d u s e r e f o r b r u k et. Energiforbruk i 2008 : G j e n n om s n i t t s f o r b r uk i M e k l e n b o r g : kw h / m ² V a r i a s j o n e n i f o r b r u k e t m e l l om d e u l i k e bl o k k e n e i b o l i gs e l s k a p e t e r s t o r t s e t t r e l a t e r t t i l h v i l k e f e l l e s m å l e r e s o m e r r e g i s t r e r t i d e rv e u i l e n i 4 k 2 e s k b i l y l e g r n i n g e n e. s e g i m i d l e r t i d u t m e d e t b et y d e l i g h ø y e r e l e i l i g h e t s f o r b r u k e n n i d e øv r i g e b l o k k e n e. B o l i g s el s k a p e r m e d t i l s v a r e n d e b eb y g g e l s e h a r e t g j e n n om s n i t t s f o r b r u k p å kw h / m ². M e k l e n b o r g h a r a l t s å et no r m a l t f o r b r u k s am m e n l i k n e t m e d d i s s e. S t r øm f o r b r u k et t i l d r i f t e n a v s nø s m e l t e a n l e g g e t p å g a n g v e i e n e i b o r e t t s l a g et e r i m i d l e r t i d u s e d v a n l i g h ø y t. O v e r kw h b r u k es å r l i g t i l s n øs m e l t i n g. D e t t e u t g j ø r e n å r l i g k o s t n a d p å k r m ed e n s t r øm p r i s p å 8 0 ø r e/ kw h. F o r b r u k s u t v i k l i n g : Mekle n b o r g h a r f o r b r u k s t a l l f o r d e 4 s i s t e å r e n e i e n e r g i r e g n s k a p e t. G j e n n om d e n n e perioden har energiforbruket holdt seg relativt stabilt. T o t a l f o r b r u k i : kw h / m ² T o t a l f o r b r u k i : kw h / m ² T o t a l f o r b r u k i : kw h / m ² T o t a l f o r b r u k : i k W h / m ² H v a k a n g j ø r e s f o r å e f f e k t i v i s e r e f o r b r u k e t a v e n e r g i? F ø l g e n d e e n e r g i s p a r e t i l t ak k a n væ r e ak t u e l l e i M e k l e n b o r g d e r s om d e i k k e a l l e r e d e e r g j e n n o m f ø r t : D e t a n b e f a l es å s t y r e a l l e p a n e l o vn e r m e d m o d e r n e t e rm os t at e r. S l i k e t e rm o s t a t e r g i r j e n v n t em p e r a t u r i n n e o g h a r m ul i g h e t f o r s e n k i n g a v t em p e r a t ur e n om n a t t a o g m i d t p å d a g e n n å r l e i l i g h e t e n e i k k e e r i b r u k. U t e n d ø r s v a rm ek a b l e r a n b e f a l es d e t å s t y r e a ut om a t i s k e t t e r b å d e t em p e r at u r o g n e d b ø r. D e t t e v i l n o r m a l t r e d u s e r e l e i g d i r f o i r h f o l t d s t i t l m i a d n e u n e l l b e s t y r y i n d g. B o r e t t s l a g e t b ø r o gs å v u r d e r e om å e r s t at t e s n øs m e l t e a n l e g g e t m e d s n øm å k i n g o g s t r ø i n g p å g a n g v e i e n e. E t b e v i s s t f o r b r u k a v v a rm t v a n n. Automatisk styring av felles belysning. F O R M I D D A G S T R E F F E N H o l d e r t i l i f n e l o g l e r s å r pe o m n m a e n d a g, o ns d a g o g f r e d a g k l u t e n om f e r i e n e. N o rm a l t e r f r em m ø t e t c a 1 5 p e r s o n e r. F o rm i d d a g s t r e f f e n b et a l e r i k k e l e i e, o g a l t a r b e i d e t ut f ø r es ut e n ve d e r l a g. P r i s e n p å k af f e o g l i t t å b i t e i e r m i ni m um f em k r o n e r p e r p e r s o n. I t i l l e g g t i l d i s s e s am m e nk om s t e n e h o l d e s d e t p å k v e l ds t i d v å r f e s t, hø s t f es t o g j u l e b o r d. I b l e d et d es s u t e n ar r a n g e r t t o t u r e r t i l S a n d e f j o r d S t r øm s t a d.

9 S i d e M e k l e n b o r g B o r e t t s l a g B o r e t t s l a g e t h a r g i t t ø k o n om i s k s t ø t t e t i l j u l e b o r d e t o g t i l e n a v t u r e ne. F r a hø s t e n har vi h a t t l i t t u n d e r h o l d n i n g o g v a f l e r p å f r e d a g e n e. A l l e b e b o e r e i M e k l e n b o r g h a r a d ga n g t i l F o rm i d d a gs t r e f f e n s a r r a n g e m e nt e r!. Hjertelig velkommen til hyggelige og nyttige sammenkomster. B R I D G E Det spilles bridge hver m andag kl i felleslokalene i n r Ti l bu d e t e r å p e n t f o r a l l e i n t e r es s e rt e b e b o e r e. F O T B A L L O g s å s i s t å r s p i l t e v i b a l l h v e r o n s d a g, i H o vs e t e r d a l e n ( M æ r r a d a l e n) p å s om m e rs t i d o g i h a l l e n p å V o k s e n S k o l e o m v -2 i 0 n s t y e k r k e r n v. a r i F n r n om a, 1 f 2 l es t e p a r t e n m ek l e n b o r g e r e. V i e r å p n e f o r a l l e m e d am b i s j o n e r p å e t g j e n n om s n i t t l i g b e d r i f t s f ot b al l n i v å. Om g a n g s t o n e n e r u f o rm el l, i s p e d d h um o r o g l a t t e r. A l d e r e n s p r e r s eg f r a 3 0 t i l 5 0 å r. A l t i a l t e r d e t v e l d i g f i n m åt e å b l i k j e n t m e d a n d r e b e b o e r e p å. A K T I V I T E T S S E N T E R E T E R I O M M B E O T M B U N D E R N R. 5 2 A k t i v i t et s s e n t e r e t, s om b es t å r a v t ri m r om, b a d s t u e, b o r d t e n n i s o g s ne k k e r r om, k a n kostnadsfritt benyttes av beboere. Det må imidlertid deponeres kr , f o r nø k k e l t i l d e t e n k e l t e r om. B a ds t u e n k a n o gs å l e i es ut t i l a n d e l s e i e r e s om f am i l i e b a d s t u e e n g a n g p e r u k e, m ot e n g o d t g j ø r e l s e p å k r 1 5,- p e r t i m e, s om d ek k e r s t r øm u t g i f t e n e. S l i k a v t a l e m å i n n g å s o v e r e t l e n g r e t i ds r om. R U L L E R O M I n r 5 2B f i n n e s e t r u l l e r om. N øk k e l t i l r om m et f å s v e d h e n v e n d e l s e t i l d a g l i g l e d e r, m ot d e p o s i t m u. G J E S T E R O M M E N E G j e s t e r om m e n e, i n r 4 6 A o g 5 2A e r f o r u t l e i e t i l a n d e l s e i e r e s om ø ns k e r å h a e n o v e r n a t t i -m n g u s l i g h et t i l s i n e g j e s t e r, o g h a r væ r t j e v n l i g b e n y t t et. H v e r t r om h a r f i r e s o v e p l a s s e r, o g d e t e r t i l g a n g t i l t o a l e t t o g d u s j i t i l k n y t n i n i g l r t om m e t. B e g g e b a d e n e e r p u s s et o p p i f e b r u a r Gj e s t e r om m e n e k a n l e i e s v e d å k o n t ak t e d a g l i g l e d e r. I 2008 var gjesterommene til sammen utleid til 254 overnattinger. F E L L E S R O M I nr 52 finnes fellesrommene i borettslaget. Rommene består av : E n s a l n g o. V e l u t s t y r t k j ø k k e n m e d a l t nø d v e n d i g s e r v i s e/ b e s t i k k o g ut s t y r f o r e n s t ø r r e f o r s am l i n g. E n l i t e n o g e n s t o r s a l, m e d a l t n ød v e n d i g a v b o r d o g s t o l e r f o r å b en k e e n s t ø r r e f o r s am l i n g.

10 S i d e M e k l e n b o r g B o r e t t s l a g F e l l e s r om m e n e k a n l e i es a v b e b o e r n e v e d å k o nt a k t e d a g l i g l e d e r F. e l l e s r om m e t h a r i h a t t 8 1 b e s t i l l i n g e r, d et t e e r i n k l u s i v e v a l g k om i t e e ns m ø t e r. I t i l l e g g k om m e r Formiddagstreffens 3 ukentlige samlinger. AVTALE OM GARANTERT BETALING AV FELLESKOSTNADER ( TEORETISK LEIE ) Borettslaget har avtale med OBOS om garanter t b e t a l i n g a v f e l l es k o s t n a d e r. O B OS g a r a n t e r e r f o r o v e r f ø r s e l t i l b o r e t t s l a g e t h v e r m å n e d o g o v e r t a r d e r e t t e r a l t a ns v a r o g r i s i k o f o r e v e n t u e l l m a n g l e n d e i n nb e t a l i n g a v f e l l e s k os t n a d e r. B R U K S O V E R L ATI N G ( F R A M L E I E ) D e t e r i k k e t i l l a t t å v o b v o e l i r g e l n a t i l e a n d b r e u ut k e n s t a y r e t s s a m t y k k e o g g o d k j e n n e l s e a v b r u k e r. U l o v l i g o ve r l a t i n g a v b r u k k a n f ø r e t i l s a l g s på l e g g a v l e i l i g h e t e n. S ø k n a ds s k j em a f o r b r u k s o v e r l a t i n g f ås v e d h e n v e n d e l s e t i l OB O S p å t e l e f o n Det er registrert 6 bruksoverlatinger i borettslaget per F O R K J Ø P S R E T T F o r k j ø ps r e t t e n e r e n v i k t i g m e d l em s f o r d e l i O B OS. V e d s pø r s m å l om f o rk j ø ps r e t t e n k a n d u h e n v e n d e d e g t i l O B OS p å t e l e f o n F o r h v e r e n k e l t b o l i g b l i r d et v e d s a l g f as t s a t t e n e g e n f r i s t f o å r m e l de b r u k a v f o r k j ø ps r e t t e n (m e l d ef r i s t ). M e d l e m m e r s om v i l b e n y t t e f o r k j ø ps r e t t en, t a r k o nt a k t m e d O B O S f o r å f å o p p g i t t f a k s n u m m e r -p o e s l t a l d e r es r s e v s om e n t k u a e n l b l e n y t e t es. M e l d i n g e n m å v æ r e m o t t a t t a v O B O S i n n e n d e n f a s n t v s i l a v t æ t r e f r i s t. n o r m a l t 5 v i r k e d a g e r e t t e r a -a t n n o b n s o e l i A i f t g e n e p n o s t e n r k u n n g j o o g / e l l e r p å ww w. o b o s. n o. H v i s OB O S m ot t a r d i n m e l di n g om f o rk j øp e t t e r a t f r i s t e n e r g å t t ut, k a n d u i k k e k r e v e å f å o v e r t a b o l i g e n p å g r u n n l a g a v f o rk j ø ps r e t t e n. G j ø r d u b r uk a v f o r k j ø p s r e t t e n, t r e r d u i n n i e n a l l e r e d e i n n g å t t a v t a l e o g k j ø p e r b o l i g e n t i l d e n a v t a l t e p r i s p å a v t a l t e v i l k å r. F i n a n s i e r i n g e n m å v æ r e i o r d e n, o g d e n m å i s i n h e l h e t d o k um e n t e r e s s k r i f t l i g. E r d e t f l e r e m e d l e m m e r s o m v i j l ø ps b r e n t t y e t n t, f e å r f d e o n r k m e d l e n g s t a ns i e n n i t e t f o r t r i n n s r e t t. A n d e l s e i e r e i d e t b o r e t t s l a g e t b o l i g e n t i l h ø r e r g å r f o r a n øv r i g e m e dl em m e r i O B O S. D e r s om f l e r e i b o r e t t s l a ge t v i l b e n y t t e f o r k j ø p s r e t t e n, b l i r n or m a l t b ot i d e n i b o r e t t s l a g et a v g j ø r e n d e. F O R S I K R E I R N G B o r e t t s l a g e t s e i e n d o m m e r e r f o r s i k r e t m e i d p o I l i f s en S u k m a m d e r f o r s i k r i n g F o r s i k r i n g e n d ek k e r b y g n i n g e n e, f e l l e s a r e a l o g b o l i g e r, m ed v e g g f a s t u t s t y r. D e n d e k k e r o g s å b y g n i n g s m e s s i g e t i l l e g g i n n r e t n i n g o e l i r g e n o g f o r b e d r i n g bekostet av andelseier. D e n e n k e l t e a n d e l s e i e r m å i m i d le r t i d h a e g e n h j em f o r si k r i ng s om d e k k e r i n n b o og løsøre ( d et v i l s i u t s t y r / i n n r e d n i n g s om d e t e r n a t u r l i g å t a m e d s eg n å r e n f l y t t e r ). O p p s t å r d e t s k a d e i, l s e ø i r g l i f g o r h e t å e b n e g r a e d n e s om e f s a k n ge t m es t m ul i g o g p r ø v å k a r t l e g g e å r s ak e n t i l s k a d en. E r f l e r e l e i l i g h e t e r b e r ø r t, n o t e r h v o r d a n b e r ø r t e

11 S i d e M e k l e n b o r g B o r e t t s l a g a n d e l s e i e r e k a n k o n t a k t es o g o p p l y s om d e t t e n å r s k a d e n m e l d es t i l f o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S 86 p 55 å 00 t e, l e faks f o n e l l e r e-post obos. no F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n m e l d e r s k ad e n t i l f o r s i k r i n gs s e l s k a p e t, b es t i l l e r om ø ns k e l i g h å n d v e r k e r f o r r e p a r a s j o n o g s ø r g e r f o r a t k os t n a d e r k n y t t e t t i l s k a d en b l i r r e f u n d e r t e l l e r b e t a l ta v f o r s i k r i n g s s e l s k a p et. V e d s k a d e r s o m d e k k e s a v b o r e t t s l a g e t s b y g n i n g s f o r s i k r i n g - k r e v e r, f o r s i s e l s k a p e t e n e g e n a n d e l p å k r ,-. S e l v om b o r e t t s l a g e t s f o r s i k r i n g b r u k e s, k a n a n d e l s e i e r b e l as t es h e l e e l l e r d e l e r a v e g e n a n d e l e n d e r s o m f et o r ligger h o l d innenfor andelseiernes ansvar. B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I f ø l g e f o r s k r i f t om b r a n n f o r e b y g g e n d e t i l t a k o g b r a n n t i l s y n s k a l a l l e bo l i g e r h a m i ns t én godkjent røykvarsler, samt manuelt slo k k i n gs u t s t y r i f o rm a v e nt e n p u l v e r a p p a r a t e l l e r b r a n n s l a n g e. D e t e r b o r e t t s l ag e t s a ns v a r å a ns k a f f e o g m o n t e re u t s t y r e t, m e ns d e t e r a n d e l s e i e r s a n s v a r å k o n t r o l l e r e a t ut s t y r e t e r i o r d e n. D e r s om u t s t y r e t e r d e f ek t, meldes dette skriftlig til styret. HM S - I N TE R N K O N TR O L L F o r s k r i f t o m s y s t e m -, a t i m s - i k o l g h s j e i l k ø k s e r h e t s a r b e i d i v i rk s om he t e r ( I n t e r n k o n t r o l l f o r s k r i f t e n ) b l e f as t s a t t v e d k g l. r e s. 6. d e s em b e r m e d v i r k n i n g f r a 1. j a n u a r F o r s k r i f t e n s t i l l e r k r a v t i l a t k d a e l n s y s e t n em k e a l t i t s e r e v i r k s o m h e t a r b e i d e t m e d å e t t e r l e v e b e s t em m e l s e n e i l o v e r o g f o r s k r i f t e r g i t t a v d e t o f f e n t l i g e. V i k t i g e l o v e r i h e n h o l d t i l d e : t t e e r Lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr L o v o m b r - a n n o g e k s p l o s j o n s v e r n L o v o m f o r u r e n s n i n g L o v o m i a l r j b ø e i d s m I n t e r n k o nt r o l l i n n e bæ r e r a t b o r e t t s l a g e t e r p å l a g t å p l a n l e g g e, o r g a n i s e r e, ut f ø r e, v e d l i k e h o l d e o g d o k u m e n t e r e a l t s o m -, h a m r - i o m l g e s j d i k ø k h er e h l e s t e å g j ø r e i borettslagets regi. Internkontrollsystem et beskriver hvordan dette arbeidet skal driv e s. S t y r e t i v a r e t a r i n t e r nk o n t r o l l e n m ed h e n s y n t i l b l a nt a n n e t b r a n n v e r n, f e l l es e l ek t r i s k a n l e g g o g l e k e p l as s u t s t y r. H a r b o re t t s l a g e t a n s a t t e m å d et o gs å o p p f y l l e k r a v e n e i arbeidsmiljøloven i forhold til vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. B e b o e r n e / a n d e l s e i e r n e h a r p l i k t t i l å f o r et a e g e n k o nt r o l l p å d e t el e k t r i s k e a n l e g g e t i l e i l i g h e t e n e.

12 S i d e M e k l e n b o r g B o r e t t s l a g 4. R E H AB I L I T E R I N G O G S T Ø R R E V E D L I K E HO L D Nedrigging av gammelt elektrisk anlegg Nye varmekabler i bakken ned til parkeringsplass e n v e d n r O p p u s s i n g a v k o n t o r o g p e rs o n a l ro m. Ferdigstilling av verandaprosjektet inkl. garantiarbeider Rehabilitering veranda / fasader Garasjer, -/ gjeste f e l l e s r o m, v e n t i l a s j o n Rehabilitering av garasjeanlegg i nr 50 og 32 samt garasjehus Ny oppvaskmaskin og storkjøkkenkomfyr til fellesrommet O p p g r a d e r i n g a v v e n t i l a s j o n s a n l e g g O p p r e t t i n g a v e k s t r a g j e s t e r o m i 5 2 A Grillplass, fellesrom, garasjeportåpner N y g r i l l p l a s s. O p p u s s i n g a v b a d i e g f a e r l a s l j e p s o r rt o å m p. n e r N e. y Brannvernskontroll Uteboder -/ b om b. e r om, trim as b e s t, m m. O p p u s s i n g a v u t e b o d e r. O p p u s s i ng a v t r i m r om o g b om b e r om. A s b e s t s a n e r i n g. H e i s v e d l i k e h o l d Soilrør, el-anlegg, felle s r om, m m. Utskifting av horisontale soilrør i garasjene. Nullstilling av el-a n l e g g. N y e m ø b l e r f e l l e s r om. E t a b l e r t v e d l i k eh o l d s p l a n f o r b o r e t t s l a g e t. F l e r e ny e s ø p p e l k a s s e r p å ut e om r å d e t P o r t e r o g l ys i g a r a s j e r, s ø p p e l b e h. m m N ø d l y s i g j a e r. a N s y e g a r a s j e p o r t e r o g l y s a rm at u r e r i ut e g a r a s j e n. N y e søppelbeholdere ute. Varmeovner i trappeoppganger. 5. S T Y R E T S A R B E I D S TY R E T h a r a n s v a r e t f o r b o r e t t s l a g e t s d r i f t o g ø k o n om i ( a ns e t t e f o r r e t n i n gs f ø re r, d a g l i g l e d e r, v e d l i k e h o l d s t e k n i g k å e r i n n e g, å a v e t a l c e. r m e o d t j e n e s t e l e ve r a n d ø r e r ) f o r b e r e d e r o g a r r a n g e r e r g e n e r a l f o r s a m l i n g Gjennomfører beboermøter h o l d e r o r d i n æ r e s t y r em øt e r har arbeidsmøter ( forberedelser til styremøter om klagesaker etc. ) har prosjekt- og byggemøter, eksempelvis p r o s j veranda e k t et, g a r a s j e p r o s j e k t e t o g v e n t i l a s j a o n n l s e g g e n e s ø r g e r f o r i n t e r nk o n t r o l l o g H M S. S t y r e t i v a r e t a r i n t e r nk o n t r o l l e n m ed h e n s y n t i l b l a n t a n n e t b r a n n v e r n, f e l l es e l ek t r i s k a n l e g g o g l e k e pl a s s u t s t y r, s am t v e r n a v a r b e i d s t a k e r n e s h e M l S ). s e o g s i k k e r h e t ( H

13 S i d e M e k l e n b o r g B o r e t t s l a g I s t y r em øt e r s t i l l e r d e o r d i næ r e m ed l em m e n e s am t m i ns t e t v a r am e d l e m. D e t o ø v r i g e v a r a m e d l em m e n e b l i r o p p d a t e r t v i a m øt e d o k um e nt e n e. V e d f o r f a l l av m e r e n n t o s t y r m e d l e m m e r b l i r 3. o g e v t. 4. va r a i n n k a l t t i l m øt e t. S T Y R E T S A R B E I D I h a r e s t t a v y h o l d t 1 8 o r d i n æ r e s t y r em øt e r, h v o r d et e r b e h a nd l e t s ak e r. I t i l l e g g e r d e t a v h o l d t e t b e b o e rm ø t e o g o r d i n æ r g e n e r a l f o r s am l i n g. S t y r e t a r b e i d e r i h e n h o l d t i l r am m er d e e r g i t t a v b o r et t s l a g e t s g e n e r al f o r s am l i n g o g e t t e r g j e l d e n d e v e d t ek t e r. D et te a rb e i d e t h a r å r e t s s t y r e g j o rt et t e r b es t e e v n e m e d d et f o rm å l at v å r e f el l e s i n t e r es s e r o g v e r d i e r f o r v a l t e s p å e n b es t m u l i g m åt e. I d e n f o r b i n d e l s e h a r d e t i l ø p e t a v v æ r t a v h o l d t e n d e l a n d r e m ø t e r i t i l l e g g t i l s t y r e m ø t e n e f o r å k u n n e p p l g a ø v s e e n e d s e t y r e o t h a r b l i t t s t i l t o v e n f o r s om e n d i r ek t e f ø l g e a v d et å a dm i n i s t r e r e et b o r et t s l a g m e d o v e r l e i l i g h e t e r o g s t o r e ut e a r e a l e r. V e r a n d a p r o s j e k t e t D e n y e v e r a n d a v e g g e n e b l e o v e r t a t t 3 0. Ok t o b e r , m e n a l l i k e v el h a r d e t v æ r t e n d e l a r b m e i e d d e t t e p r o s j ek t et i F e r d i g s t i l l e l s e a v d e m a n g e s m å d e t a l j e n e o g o p p f ø l g i n g a v e n g o d d e l r ek l am as j o n s a r b e i d e r. D e t e r f ø r s t n å a t v i k a n s i a t v i e r h e l t f e r d i g e m e d d et p r os j e k t e t. O p p u s s i n g a v k o n t o r l o k a l e n e I g j e n n o m f ø r t e v i o v e r n i n g t a o v t d a e l a r n s e a n t t e s k o nt o r e r i 44 c. D e t t e h a r f ø r t t i l at a r e a l e t b l i r m y e b e d r e u t n yt t e t, o g s v æ rt g o d t t i l p a s s e t t i l d e f o r s k j e l l i g e f o rm ål d i s s e b l i r b e n y t t e t t i l. L o k a l e n e v i r e k r s om g h o et d t, m en e g n d e t v i k t i i gs l t e f o m r ø t e styret er at vi nå tilbyr våre ansatte et godt og hensiktsmessig arbeidsmiljø. S t ø y f r a b r ø y t e m a s k i n e r p å R o d e 6 M a n g e b e b o e r e v a r p l a g e t a v s t ø y f r a b r ø y t em a s k i n e n e s om v a r s t as j o n e r t p å k om m u n e ns a r e a l, r o d e 6 s om l i g g e r i M e r r a d a l e n n e d e n f o r n r 3 6. I d e n f o r b i n d e l s e h a r s t y r e t s am m e n m e d n o e n a v de b e r ø r t e b e b o e r n e a v h o l d t m øt e m e d F r i l uf t s e t at e n o g e n t r e p r e n ø r e n s om o p e r e r e r m a s k i n e n e. V i h a r f å t t t i l e n a v t a l e hv o r f l e s t e p a r t e n a v d i s s e m as k i n e n e b l e f l y t t e t t i l S o g n. O g s am m e n ut a r b e i d e t v i e t r e g e l v e r k f o r o p e r a s j o n a v d i s s e m as k i n e n e s om s k u l l e f å s l u t t p å u nø d v e n d i g s t ø y, o g s j e n e r e n d e b r u k a v r o t o r l am p e r. S t y r e t s o p p f a t n i n g e r a t d i s s e t i l t ak e n e h a r b e dr e t s i t u as j o n e n. K o l l e k t i v b r e d b å n d s a v t a l e I s t a r t e t s t y r e t a r b e i d e t m e d å t i l b d y b å b n e d b s o a e v t r a n l e. E e t n k o l l e k t i f o r s l a g om å i n n g å e n s l i k a v t a l e er f r em l a gt t i l d e n n e g e n e r a l f o r s am l i n g e n. B a r n e h a g e i H o v s e t e r v e i e n 2 0 K om m u n e n h a r p l a n e r om å b y g ge e n n y b a r n e h a g e i H o v s et e r v e i e n 2 0. S om n æ r m e s t e n a b o f ø l g e r s t y r e t o p p d e n n e s a k e n s e n s e l f i o r k os s a t b l i r k s o å n s e k v e små som mulig. Dette arbeidet fortsetter i S t y r e s a k e r o g H M S U t o v e r d e t t e h a r s t y r e t b e h a n d l e t v a n l i g e s t y r e s a k e r s om h a r væ r t al t f r a s ø k n a d e r f r a a n d e l s e i e r e, s ø k n a d e r o m h u n d e h o l d, t v i s t e r m e l l o m n a b o e r o g g o d k a n d e l s e i e r e. S t y r e t h a r f o rt s at t a r b e i d e t f r a m e d f ok u s p å i nt e r n k o n t r o l l ( I K ) f o r b e b o e r n e, o g h e l s e, m i l j ø o g s i k k er h e t ( H M S ) f o r d e a n s at t e. G e n e r el t e r o p pf ø l g i n g e n

14 S i d e M e k l e n b o r g B o r e t t s l a g a v d e a n s a t t e p r i o r i t e r t, b l a n t a n n e t v i a m e d a r b e i d e r s am t a l e r s om e r g j e n n o m f ø r i t l ø p e t a v å r e t. O p -p p l a f n e ø n l m g e d i t i n l h g ø r e a n d v e v e H r M n e S r u n d e r, r u t i n e r o g p r o s e d y r e r. F o r a t d e t t e s k a l b l i e nd a b e d r e b e r v i f o rt s at t om at a n d el s e i e r n e b i d r a r med forslag og tiltak. Vedlikehold i borettslaget I tillegg til store rehabiliteringspr o s j e k t e r d e s i s t e å r e n e, b e s t å r d e t d a g l i g e v e d l i k e h o l d e t i : B r ø y t i n g, s t rø i n g, r e p a r a s j o n e r f o r b e b o e r e, o p pf ø l g i ng a v l e v e r a n d ø r e r, s am t m i n d r e v e d l i k eh o l d b å d e i n n v e n d i g o g ut v e n d i g av v å r e a n l e g g i b o r e t t s l a g et. B o r e t t s l a g e t s t i l s t a n d E t t e r d e s rs i r s e t h a e b i l å i t e r i n g e r av g a r a s j e r, v e n t i l a s j o n o g s am t l i g e v e r a n d a v e g g e r, a n s e r v i b o r e t t s l a g e t s t i l s t a n d t i l å v æ r e m e g e t b r a. D et v i l a l l t i d væ r e b e h o v f o r r e h a b i l i t e r i n g e r u t i f r a t i l s t a n ds a n a l y s e r s om e r o g b l i r g j o rt p å b y g n i ng s m as s e n i b o r e t t s l a g e r e t. t s l a B g e o t e r v e l 3 5 å r, o g s t y r e t s e r a t d e t e r v i k t i g å h a f o k us p å nødvendig vedlikehold også i framtiden. F o r e s t å e n d e r e h a b i l i t e r i n g e r D e t g j e n s t å r n o e a r b e i d i g a r a s j e ne, o g i f r em t i d e n b ø r d e t d r e n e r e s r u n d t n o e n a v blokkene. Rehabilitering av vertik al e s o i l r ø r e r u n d e r v u r d e r i n g. T i l s t an d e n t i l a r m e r i n g e n i f a s a d e p l a t e n e b l i r o g s å f u l g t o p p H u s l e i e ø k n i n g H u s l e i e n b l e s at t o p p m e d 5 % f. o. m 1. s e p t o g m e d 1 0 % f. o. m 1. m a r s Renteutsiktene i dag er slik at det er liten sannsynlighet l for i g e r ytter e h u s l e i e øk i n g e r i l ø p e t a v S o s i a l e a r r a n g e m e n t e r o g d u g n a d s a r b e i d I p e r i o d e n h a r s t y r e t a r r a n g e r t S t. H a n s f e i r i n g, j u l et r e t e n n i n g m e d k a n e f a r t, j u l e b o r d f o r a n s a t t e o g t i l l i t s v a l g t e, s a m t j u l e t -a r k e s f j o e n s e t n. b l e D a u v g h n o a l d t s o om g R u s k e n va n l i g i m ai. D e t b l e o gs å b e v i l g et m i d l e r t i l f o rm i d d a g s t r ef f e n i a n l e d n i n g j u l e b o r d o g busstur til Sverige for beboerne. M e d v e n n l i g h i l s e n S t y r e t

15 S i d e M e k l e n b o r g B o r e t t s l a g A N S A T T E I M E K L E N B O R G B O R E T T S L A G D a g l i g l e d e r M a r i t P h a r o D a g l i g l e d e r h a r a n s v a r f o r i f t e d n e, n o g d e a r g t i l g i j e g n e g e d l i g p å da g t i d f o r s am a r b e i d s p a rt n e r e, l e v e r a n d ø r e r o g b e b o e r e. Arbeidet inkluderer blant annet : o p p f ø l g i n g a v v e d l i - k o e g h o s l e r d v s i c e a v t a l e r oppfølging av gjennomføring av større og mindre prosjekter o p p f ø l g i n g o g k o n t r o l r a l e r a v f a k t u m o t t a h e n v e n d e l s e r f r a b e b o e r e s a k s b e h a n d l i n g i n n h e n t i n g a v t i l b u d i n n k j ø p t i l d r i f t e n a r k i v e r i n g a n s v a r f o r h å n d k a s s e u t l e i e a v s e l s k a p s l o k a l e r o g g j e s t a n s k a f f e l s e o g s a l g a v n ø k l e r, g a r a s j e k o r t o g e l e k t r o n i s k e g a r a r r a n g e r e o g anisere o r g dugnader sosiale fellesarrangementer: j u l e t r e t e n n i n g k a n e f a r t j u l e t r e f es t S a n k t h a n s f es t D a g l i g l e d e r e r s t y r e t s s e k r et æ r o g s k r i v e r i n n k al l i n g e r o g r ef e r a t e r f ra s t y r e m ø t e n e, samt tilrettelegger styremøtene og gjennomfører styrevedtakene. Daglig l e d e r e r l e d e r f o r v e d l i k e h o l d s t ek n i k e r n e o g p l a n l e g g e r i s am ar b e i d m e d d em d e t d a g l i g e a r b e i d e t m e d d r i f t o g ve d l i k e h o l d a v b o r e t t s l a g e t. H u n f o r m i d l e r o gs å o p p d r a g f r a b e b o e r e t i l v e d l i k e h o l d s t e k n i k e r n e Daglig leder har trefftid for beboerne m ellom kl o g t i rs da g, o n s d a g o g t o r s d a g. I t i l l e g g e r d e t t r ef f t i d o ns d a g m e l l om , h v o r e n r e p r e s e n t a n t f r a s t y r e t e r t i l s t e d e. V e d l i k e h o l d s t e k n i k e r n e H a r a l d S u n d Ham id Sajjadi V e d l i k e h o l d s t e k n i k e r n e h a r d e t d a g l i g e a n h s o v l d a e r by e t g n i f n g o e r o å g v e d l i k e u t e om r å d e r, n o e s om e r e n b et y d e l i g j o b b m e d v å r s t o r e b y g n i n g s m as s e o g ut e a r e a l. D e e r t i l g j e n g e l i g e v i a m o b i l i a r b e i d s t i d e n. I t i l l e g g e r e n a v d em r es e r v e f o r d a g l i g l e d e r i h e n n e s t r e f f t i d. Vedlikeholdsteknikerne er også behjelpelig e m e d å u t f ø r e e nk l e v e d l i k e h o l d s o p p g a v e r f o r b e b o e r n e, s å s om s k i f t e a v p a k n i n g e r, o p p h e n g i n g a v b i l d e r, o g l i g n e n d e. B e b o e r e b l i r f ak t u r e r t f o r a r b e i d e t m e d k r 3 00,- p e r p å b e g y n t t i m e, i nk l u d e r t s m å d e l e r.

16 S i d e M e k l e n b o r g B o r e t t s l a g 6. B E M E R K N I N G E R T I L Å R S R E G N S K A P E T F O R R E G N S K A P F O R B O R E T T S L A G S t y r e t m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t g i r e t r i k t i g b i l d e a v s e l s k a p e t s e i e n d el e r o g g j e l d, f i n a n s i e l l e s t i l l i n g o g r e s u l t a t. I n f o r m a s j o n o m b o o n r om e t i s t k s e l a g e t s f o r v utvikling er omtalt i årsberetningens punkter om kostnadsutvikling og budsjett for Å r s r e g n s k a p e t f o r e r s at t o pp u n d e r f o r u t s e t n i n g a v f o r t s a t t d r i f t. D et b ek r e f t es herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. S t y r e t m e n e ra t d e t g j e n n om f ø r t e v e d l i k e h o l d e t e r t i l s t r e k k e l i g f o r å o p p v e i e v e r d i f o r r i n g e l s e a v b y g n i n g e n e o g a t v i r k e l i g v e r d i a v b y g n i n g e n e e r h ø y e r e e n n d e n b o k f ø rt e v e r d i e n s om s t å r o p p f ø rt i r e g n s k a p et. R E S U L T AT Årets resultat viser er underskudd på kr , - som fremkommer i resultatregnskapet, foreslås dekket ved overføring fra konto for egenkapital i balansen. D I S P O N I B L E M I D L E R B o r e t t s l a g e t s di s p o n i b l e m i dl e r p e r ut g j ø r k r , -. I N N T E K T E R D r i f t s i n n t e k t e n e i v a 1 r 9 8 t 6, o - t m a ot l b t u d s k j r e t t e 1 r 0 t k r ,-. D e t e r i n g e n v e s e n t l i g e a v v i k i f o r h o l d t i l b u d s j e t t e t, v e r k e n h v a g j el d e r t ot a l b e l ø p e t e l l e r d e e n k e l t e i n n t ek t s p o s t e r. Andre inntekter består i hovedsak av salg nøkler, utleie lokaler, etc. K O S T N A D E R D r i f t s t k n o a s d e n e i v a r t o t a l t 7 k r , - m o t b u d s j et t e r t k r ,-. D et t e e r k r , - l a v e r e e n n b u ds j e t t e r t o g s k y l d es i h o v e d s ak p os t e n e d r i f t / v e d l i k e h o l d o g e n e r g i / f y r i n g. For øvrig vises til de enkelte tallene i resultatet og til balansen s am, t d e e t t e r f ø l g e n d e r e g n s k a p s n ot e n e (s e b a k e rs t i å r s r e g n s k a p e t ). S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d h e n d e l s e r e t t e r s om p å v i r k e r r e gn s k a p et i v e s e n t l i g g r a d.

17 S i d e M e k l e n b o r g B o r e t t s l a g 7. K O S T N A D S U T V I K L I N G F O R K O M M U N AL E AV G I F TE R V a n n o g a v l ø ps a v g i f t e n øk e r m e d 3, 5 %. R e n o v a s j o n s a v g i f t e n øk e r m e d 4, 6 %. L ÅN B o r e t t s l a g e t h a r e t t a n n u i t e t s l å n i O B O S F i n a ns B o l i gs e l s k a p e r m e d m å n e d l i g e t e rm i n e r, l ø p e n d e a v d r a g o g t i l e n f l y t e n d e r e n t es a t s 5, 3 % p e r Gjenværende løpetid på lånet er 29 år. F o r o p p l y s n i n g e r o m o p l p ån r i e b n e n l e ø l p i o g ak t u e l l r e s t s a l d o p å b or e t t s l a g e t s l å n henvises det til note i regnskapet. R E N T E R P Å B O R E T T S L A G E T S I N N S K U D D R e n t e r p å d r i f t s k o n t o i O B OS v a r 0, 3 5 % p e r R e n t e r p å s p a r ek o n t o i OB O S v a r p e r : 4, 6 0 % u n d e r 0, 5 m i l l i o n e r 4, 70 % m e l l om 0, 5 m i l l i o n e r o g 2 m i l l i o n e r 5, 0 0 % o v e r 2 m i l l i o n e r F O R R E T N I N G S F Ø R E R H O N O R A R E T Forretningsførerhonoraret for 2009 øker med 5 % til 1 9 kr , -. M E D L E M S K O N T I N G E N T E N Medlemskontingenten til OBOS er kr 200,- per andelsleilighet for R E V I S J O N S H O N O R A R E T Revisjonshonoraret øker tilsvarende konsumprisindeksen. F O R S I K R I N G B y g n i n g s f o rs i k r i n g e n øk e r f r a t i l m e d c a. 9, 3 %. D et t e s k yl d e s at i n d ek s e n s om r e f l ek t e r e r p r i s o p p g a n g e n p å h å n d v e r k s t j e n es t e r h a r ø k t t i l s v a r e n d e. D e n n e i n d e k s ø k n i n g e n e r l i k f o r a l l e f o rs i k r i n g s s e l s k a p e r. Ut o v e r d e t t e f o r e t a r f o r s i k r i n g s s e l s k a p e n e i n d i v i d u e l l pr i s j u s t e r i n g m e d b ak g r u n n i b o l i gs e l s k a p et s e g e n s k a d e s i t u as j o n. Betalt forsikringspremie for vårt borettslag gikk ned med nærmere 31 % i 2008.

18 S i d e M e k l e n b o r g B o r e t t s l a g S T R Ø M P R I S E N E Strømprisen i Norge varierer med årstidene. Normaltstiger den i vinter h a l v å r e t o g r e d u s e r e s i s om m e r h a l v å r e t. D e t t e o g a n d r e f ak t o r e r s om p å v i r k e r k ra f t p r i s e n e g j ø r det vanskelig å spå utviklingen i strømprisene. Den totale strømprisen til en forbruker består av tre komponenter : K r a f t p r s i o s m d e k k e r t k n o a s d e n e v e d å p r o d u s er e o g se lg e d e n e le k t r i s k e kr a f t e n u t gj ør c a. 4 4 % av total strømpris ( betales til kraftleverandør ). N e t t l e f o i r e t r a n s p or t av d e n e le k t r i s k e kr a f t e n u t gj ør ca. 2 2 % av t o t a l s t r øm p r i s ( be t a le s t i l n e t t s e ls k a p e t ). S t a t l i g e a v gi f t e r, d e t v i l s i f or b r u ks av gi f t, av gi f t t i l E n e r g i f o n d et og m er v e r di av g i f t, u t g j ø r c a. 3 4% av t o t a l s t r øm p r i s. 8. B U D S J E T T T i l o r i e n t e r i n g f o r g e n e r a l f o rs am l i ng e n h a r s t y r e t s a t t o p p e n o v e r s i k t o v e r b e r e g n e d e d r i f inntekter t s og driftkostnader i Talle n e e r v i s t s om e g e n k o l on n e l e n g s t t i l h ø y r e i r e s u l t a t o p ps t i l l i n g e n. B u ds j e t t e t v i s e r e t f o r v e n t e t d r i f t s r e s u l t a t p å k 2 r ,- 8 0 o g e n f o r v e n t e t e n d r i n g i r e s u l t a t et p å k r ,-. N å r d e t g j e l d e r d e ø v r i g e k o s t n a d e n e, e r d e t ll prisøkning r e g n e t m på e d ca e. n g e n e r 2, 5 % i I posten drift og vedlikehold er det ikke avsatt midler til større vedlikehold. D r i f t e n i f o r u t s et t e r e n øk n i ng a v f e l l es k o s t n a d e n e, i nk l u d e r t pa r k e r i n g s l e i e r, p å 1 0 % f r a D e n n e v n t e ø k n i n g e n a v f o s e t l n l a e d s e k n e i v i l i f ø l g e b u d s j e t t - e t g i n i b l e m i d l e r v e d å r s a v s l u t n i n g. B ud s j e t t e t h a r i m i d l e r t i d i k k e f a n g e t op p d e n b e t y d e l i g e r e n t r e d u k s j o n e n i b o r e t t s l a g et s l ån s i d e n b u d s j et t e r i n g e n b l e f o r e t at t. P å g r u n n l a g a v renteutviklingen somer kjent ved utgangen av mars 2009, vil over b u d s j e tt er i n g e n a v finanskostnadene kunne være større enn kr ,-. På grunnlag p r i s e n e s av u t v l i k n g i f ø rs t e k v a r t a l , e r d e t d e s s ut e n k l a r t at p os t e n e n e r g i / f y r i n g o g s å e r overbudsjettert. Vi f o r v e n t e r å b r u k e m i ns t k r ,- m i n d r e e n n bu d s j e t t e r t. S t y r e t vurderer ut fra dette at budsjettet i realiteten vil sikre posit i v e d i s p o n i b l e m i d l e r v e d å r s a v s l u t n i n g. S t y r e t v i l o v e r v u å t k v e l i k n g o e s t n n i a 2 d 0 s 0 9, o g e v en t u e l t v e d b e h o v v e d t a å øk e f e l l es k os t n a d e n e f r a 1. s e p t em b e r. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e nk e l t e t a l l e ne i b u ds j e t t e t, s om e r u t a r b e i d e t på b a k g r u n n a v d e p l a n e r f o r s om f o r e l i g g e r o g d e e n d r i n g e r n e s t e å r s om e r om t al t t i d l i g e r e i å r s b e r e t n i n g e n. O s l o, I s t y r e t f o r M e k l e n b o r g B o r e t t s l a g B j ø r n E r i k S e e b e r g / s / K j e l l W e r n e r D i g r e / s / A n n e L i s e A r n e s e n / s / S t i a n G j e r t s e n / s / R a n d i A n s ok / s /

19 P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s P o s t b o k s N O O s l o T e l e f o n T e l e f a k s A S T i l g e n e r a l f o r s a m l i n g e n i M e k l e n b o r g B o r e t t s l a g R e v i s j o n s b e r e t n i n g f o r V i h a r r e v i d e r t å r s r e g n s k a p e t f o r M e k l e n b o r g B o r e t t s l a g f o r r e g ns k ap s å r e t , s om v i s e r e t e r s u k u n d d p å k r V i h a r o g s å r e v i d e r t o p p l y s n i n g e ne i å r s b e r et n i n g e n o m å r s r e g ns k a p e t o g f o r u t s e t n i n ge n om f o r t s a t t d r i f t. Å rs r e g n s k a p e t b e s t å r a v r e s u l t a t r e g ns k a p, b a l a ns e, o p p s t i l l i n g o v e r d i s p o n i b l e m i d l e r o g n o t e op p l y s n i n g e r. Regnskapslovens regle r, f o rs k r i f t o m å r s r e g ns k a p o g å r s b e r e t n i n g f o r b o r e t t s l a g o g n o r s k g o d r e g n s k a p s s k i k k e r a n v e n d t v e d u t a r b e i d e l s e n a v r e g n s k a pe t.å r s r e g ns k a p et o g å r s b e r e t n i n g e n e r a v g i t t a v b o r e t t s l a g e t s s t y r e. V å r o p p g a v e e r å u t t a l e os s om årsregnskapet og øvrige for h o l d i h e n h o l d t i l r e v i s o r l o v e n s k r a v. V i h a r ut f ø r t r e v i s j o n e n i s am s v a r m e d l o v, f o r s k r i f t o g g o d r e v i s j o n s s k i k k i N o r g e, h e r u n d e r r e v i s j o n s s t a n d a r d e r v e d t a t t a v D e n n o r s k e R e v i s o rf o r e n i n g. R e v i s j o n s s t a n d a r d e n e k r e v e r a t v i p l a n l e g g n e r n f or o g å o u p t p f n å ø r e r r e v i s j o b e t r y g g e n d e s i k k e r h e t f o r at å rs r e g n s k a p e t i k k e i n n e h o l d e r v e s e nt l i g f e i l i nf o rm as j o n. R e v i s j o n om f a t t e r k o n t r o l l a v u t v a l g t e d e l e r a v m a t e r i a l et s om u n d e r b y g g e r i n f o r m a s j o n e n i å r s r e g n s k a p e t, v u r d e r i n g a v d e b e n y t t e d e r e g n s k a p v e s e n t l i g e r e g ns k a ps e s t i m at e r, s am t v u r d e r i n g a v i n n h o l d et i o g p r e s e n t a s j o n e n a v å r s r e g n s k a p et. I d e n g r a d d e t f øl ge r a v g o d r e v i s j o ns s k i k k, om f at t e r r e v i s j o n o g s å e n g j e n n o m g å e l s e a v b o r e t t s l a g e t s f o r m u e s f o r v a l t n i - n og g i o n g t e r n r e g n s k a p s k o n t r o l l mer s y s. t Vi e mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. V i m e n e r a t å r s r eg n s k a p et e r av gi t t i s am sv ar m e d lo v o g f or s kr i f t e r o g g i r et r et t v i se n d e b i ld e a v b or e t t s la g e t s ø k o n o m i s k e s t i l l i n g 3 1. d e s e m b e r o g a v ps å r e et s u i l ov t er a e t n s e st t e m i m e r ls e g m n s e k d a n o r s k g o d r e g n s k a p s s k i k k le d e ls e n h a r o p pf ylt s i n p li k t t i l å s ø r g e f o r o r d e nt li g o g ov er si k t li g r e gi st r er i n g o g d ok u m e nt a sj o n av r e g n s k a p s o p p l y s n i n g e r i s a m s v a r m e d n o r s k l o v o g g o d b o k f ø r i n g s s k i k k o p p l y s n i n g e n e i å t ni r n s g b e n r o e m år s r eg n s k a p et o g om f o r u t s et ni n g e n om f o r t s at t d r i f t e r k o n s i s t e nt e m ed år s r e g n s k a pe t o g e r i s am sv ar m e d lo v o g f o r s k r i f t er. U t e n a t d e t h a r b e t y d n i n g f o r k o nk l u s j o n e n i a v s n i t t e t o v e r, v i l v i p r e s i s e r e a t i n g e n a v b u d s j e t t a l l e e r i n re g e n s k a s p e t o e m r r e v i f d e r t. e m k o m m O s l o, 1 1. m a r s P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s A S C a t o G r ø n n e r n / s / Statsautorisert revisor K o n t o r e r : A r e n r d ge a l n D ra B e m m en F re d r ik s t a d F ø rd e H am a r K ri s t i an s a n d M o i Ra n a M o l de M å l ø y N ar v i k O s l o S t a va n ge r S t r y n Tr om s ø Tr o n d he im T ø n s b e r g Å l e s u n d P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s n a v n e t r e f e r e r e r t i l i n d i v i d u e l l e o m o p e d r s l e o r m g s a n f i i s a r s j m o a n e n r t Medlemmer av Den norske Revisorforening Foretaksregisteret : NO

20 S i d e M e k l e n b o r g B o r e t t s l a g M E K L E N B O R G B O R E T T S L A G I N F O R M A S J O N O M Å R S R E G N S K A P E T Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven, forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag, samt god regnskapsskikk. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonom i s k e m i dl e n e som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. N o t e R e g n s k a p R e g n s k a p B u d s j e t t B u d s j e t t A. DISP. MIDLER PER B. ENDRING I DISP. MIDLER : Årets resultat (se res.regnskap) T i l b a k e f ø r i n g a v a v s k r i v n i 16 n g Fradrag for gjennomført påkostn Tilbakef. gev/tap salg av anl middel Fradrag kjøpesum anl.midler Tillegg for nye langsiktige lån Fradrag for avdrag på langs.lån B. Å R E T S E N D R. I D I S P M I 493 D L E R C. DISP. MIDLER PER S P E S I F I K A S J O N A V D I S P O N I B L E M I D L E R O m l ø p s m i d l e r K o r t s i k t i g g j e l d C. DIS P O N I B L E M I D L E R P E R

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

K j r e æ b e b o e r!

K j r e æ b e b o e r! 1 W e l h a v e n s g a t e N r. 1 0 B o r e t t s l a g K j r e æ b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i H e r r e g å r d s t e r r a s s e n S am e i e a v h o l d e s T o r s d a g 2 5. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 i. Ljan 0 0 menighetshus,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø v r e T ø y e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s /

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s / 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s T i rs da g 3 1. 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 1 L o m m e d a l s t u n e t S a m e i e I n n k a l l i r t s n a m g e i e r m ø t i e 2 0 l 1 1 o r d i n æ O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L om m e d al s t u n et S am e i e, a v h o l d e s

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s t i r s d ag 4. m a i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 i S t

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U e l a n d s ga t e 6 1 S am e i e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å S t. H a n s h

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-.

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2012. 643 18.09.2012 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2012. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet.

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet. Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 ØKONOMISK RAPPORT PR. 30.05.2011. Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 30.05.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader, Drift og vedlikehold

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3.

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3. I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 4. a p r i l 2 0

Detaljer

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i P i -1 l 3 e B s r t l, r a v e h d o e l t d es P t i a r s d k a g

Detaljer

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011.

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. 643 02.11.2011 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 Ordinært årsmøte i Solbakken Velforening, a v h o l d e s t o r s d a g 1 8. m a r s 2 0 1 0, k l. 2 0. 1 5 p å Ok s t a d S k o l e. T I L B E HA N D L I N G F O R

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 12. m a i 2 0 0 9, k l. 1 8 3

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011 Draugen Park Borettslag Årsregnskap 011 7 Note 0 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag og god

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i T h o n b y g g e t S am e i e, a v h o l d e s t o r s d a g 2 2. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8 :0 0 i P i l e s t r e d e t 3 5,

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S m a rt a p a r t 2 B o r e t t s l a g, a v h o l d e s 3 1. m a i 2

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 U l l e r n p a r B k o e l n i g s a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n p a r k e n B o l i g s am e i e,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 3 1. m a rs 2 0 0 9, kl. 18.30 i Langerud Sykehjem.

Detaljer

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 8. m a r s 2 0 1 0, kl. 18.00 på Bjørnsletta skole,

Detaljer

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s /

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i P r o f es s o r D a h l s gt 3 9 A S, a v h o l d es t i r s da g 2. j

Detaljer

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14 Borettslaget Parkgata 14 v/ styreleder Jarle Andersen E-post: jarland@online.no Tromsø, 13.3.215. Vår ref.: JB Deres ref.: Utkast til årsregnskap for 214 Vedlagt følger årsregnskap for Borettslaget Parkgata

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 C a s i n e t t o B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling 1 Solvang Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Solvang Borettslag avholdes onsdag 4. mars 2015 kl. 1700 på La Perla, Storhamarsenteret. Etter generalforsamlingen vil

Detaljer

Til andelseierne i Meklenborg Borettslag

Til andelseierne i Meklenborg Borettslag Til andelseierne i Meklenborg Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R i n g g a t en T e r r a s s e S am e i e, a v h o l d e s 2 4. m a rs 2 0 1 0, kl. 18 :00 i Lilleborg Kirke. T I L B E HA

Detaljer

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER 2007 2006 2007 2008 Innbetaling til fellesutgifter (note 6) 11 071 968 11 013 078 11 013 078 11 071 968 Vedlikeholdsinntekt

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2012. Resultat. Regnskap 2012

Årsregnskap 2012. Resultat. Regnskap 2012 0233 Smiberget Borettslag Årsregnskap 2012 Resultat Regnskap 2012 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Note Driftsinntekter: Innkrevde felleskostnader 2 18 152 522 17 507 609 18 118 000 19 059 000

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 28.05.2008, kl. 18.00 i Kafe Globus, Torgeir Vraaspl. 1, Drammen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Meklenborg Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536 Årsregnskap 2014 Org.nr.:971 504 536 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Barnehagekontingenter 2 093 737 2 059 304 Tilskudd 9 061 296 7 917 231 Annen driftsinntekt 13 082

Detaljer

BORETTSLAGET KLOPPEDALSVEGEN 5 B Org.nr. 990 953 996

BORETTSLAGET KLOPPEDALSVEGEN 5 B Org.nr. 990 953 996 Årsregnskap for 2015 Org.nr. 990 953 996 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Leieinntekter Sum driftsinntekter Styrehonorar Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

Til beboerne i Vikinggrenda Borettslag

Til beboerne i Vikinggrenda Borettslag 1 Vikinggrenda Borettslag Til beboerne i Vikinggrenda Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Ø v r e L j a n B o l i gs am e i e I I I, a v h o l d e s t o rs d a g 3 0. a p r i l 2 0 0 9, kl. 1800 i Nordstrand Eldresenter,

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Årsregnskap - Resultat 157 Borettslaget Jacob Aallsgt

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i, avholdes tirsdag 03.06.2008, kl. 18.00 i Hammersborg Torg 1, 10. etg. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING Valg av møteleder

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006 Note 1 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet bestående av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger er avlagt i samsvar med regnskapsloven av 17. Juli 1998 og god regnskapsskikk for små foretak. Eiendeler

Detaljer

Til andelseierne i Vekten Borettslag

Til andelseierne i Vekten Borettslag 1 Vekten Borettslag Til andelseierne i Vekten Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Årsregnskap 2012 - Resultat

Årsregnskap 2012 - Resultat Årsregnskap 212 - Resultat Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 692 112 692 112 692 14 78 14 Felleskostnader, spesifiserte 2 3 96 3 96 31

Detaljer

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 Ordinær generalforsamling i, avholdes mandag 11. mai 2009, kl. 18.30 i Lørenskog kultursenter, Snippen og Mølla. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 22.april

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag 1 Østre Sandeåsen Borettslag Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Vestbysletta Borettslag

Til andelseierne i Vestbysletta Borettslag 1 Vestbysletta Borettslag Til andelseierne i Vestbysletta Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6

Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 1 AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret

Detaljer

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag 1 Mølletoppen Borettslag Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

DNG FJERNVARME I INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015

DNG FJERNVARME I INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 DNG FJERNVARME I INNKALLING TIL ÅRSMØTE Årsmøtet i Driftssameiet De nye Grønlandskvartalene Fjernvarme I avholdes tirsdag 24. mars kl. 19:00 på Kafé Asylet, 2.etg. adresse Grønland 28 TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 7 mai kl 18:30

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 213 - Resultat Note Regnskap 213 Regnskap 212 Budsjett 213 Budsjett 214 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 78 144 692 112 78 14 714 497 Felleskostnader, spesifiserte 2 51 144 3 96 85

Detaljer