K j æ r e b e b o e r!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "K j æ r e b e b o e r!"

Transkript

1 K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o g r e g ns k a p f o r V i ø ns k e r d e g v e l k om m e n t i l g e n er a l f o r s am l i n g k l på H a l l a g e r b a k s k e o n l e. D et t e e r m ul i g h e t e n d u h a r t i l å d e l t a i d i s k u s j o n e n o g v e l g e det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. S t y r e t h a r l a g t m y e a r b e i d p l et i t o g å g j ø r f o r s t å e l i g s om m u l i g. V å r t ø n s k e er d e r f o r a t d u l es e r n ø y e i g j e n n om h e f t e t o g v i s e r d i n i n t e r e s s e f o r b o r e t t s l a g e t v e d å m ø t e o p p p å g e n e r a l f o r s am l i n g e n. H v e m k a n d e l t a p å g e n e r a l f o r s am l i n g e n? A l l e a n d e l s e i e r e h a r r e t t t i l å v æ r e m e d i a g l e f n e o r r s a m l i n g e n m e d -, f t o - r a l s e a g o g s t em m e r et t. A n d e l s e i e r e ns ek t ef e l l e, s am b o e r e l l e r e t a n n et m e dl em a v a n d e l s e i e r e n s h u s s t a n d h a r r e t t t i l å v æ r e t i l s t e de o g t i l å u t t al e s e g. S t y r e m e d l e m m e r, f o r r e t n i n g s f ø r e r o g l e i e r a v t t b t i o l l å i g i b o r e v æ r e t i l s t e d e i g e n e r a l f o rs am l i n g en o g t i l å u t t al e s e g. E n a n d e l s e i e r k a n m ø t e m e d f u l l m e k t i g. I n g e n k a n v æ r e f u l l m e k t i g f or m e r e n n é n a n d e l s e i e r, m e n d e r f l e r e ei e r en a n d e l s am m e n, k a n d e h a s am m e f u l l m ek t i g. E n f u l l m a k t k a n t r e k k e s t i l b ak e n å r s om h e l s t. E n a n d e l s e i e r k a n t a m e d e n r å d g i v e r t i l g e n e r a l f o rs am l i n g e n. R å d g i v e r e n h a r b a r e r e t t til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det.

2 S i d e H a l l a g e r b a k k e n B o r e t t s l a g I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i H a l l a g e r b g a k k a e v n h o l B d o e r s e t t s l a t i r s d a g kl i H a l l a g e r b a k k e n s ko l e. TIL BEHANDLING FORELIGGER : 1. K O N S T I T U E R I N G A ) Valg av møteleder B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g a v r e f e r e n t o g t o a n d e l s e i e r e t i l å u n d e r s k r i v e p r o t D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n 2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r B ) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. G O D TG J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r 4. F O R S L A G A ) F o r s l a g t i l e n d r i n g e r i H us o r d e n s r e g l e n e i H a l l a g e r b a k k e n B / L p e k g l t e r om 4 r o i R l ei l i g h e t B ) F o r s l a g t i l e n d r i n g e r i H us o r d e n s r e g l e n e i H a l l a g e r b a k k e n B / L p k t. 6 D y r e h o l d F o r s l a g e r t a t t i n n b a k e rs t i h ef t et 5. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v 2 s t y r e m e d l e m m e r f o r 2 å r B ) V a l g a v 4 v a r a m e d l e m m e r f o r 1 å r C ) V a l g v a v a l g k o m i t é f o r 1 å r D ) V a l g a v 1 d e l e g e r t m e d v a r a t i l O B O S g å e r n e r a l f o r s a m l i n g O s l o, S t y r e t i H a l l a g e r b a k k e n B o r e t t s l a g T r o n d A r n e B ø r s t i n g / s / B å r d K n ut z e n / s / I v a r L i a b ø / s / Merete Visnes Sogge / s / Muhammad Bilal / s /

3 S i d e H a l l a g e r b a k k e n B o r e t t s l a g Å R S B E R E T N I N G F O R T I L L I T S V A L G T E Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært : S T Y R E T L e d e r T r o n d A r n e B ø r s t i n g H a l l a g e r b a k k e n 9 6 C N e s t l e d e r B å r d K n u t z e n H a l l a g e r b a k k e n 8 0 C S t y r e m e d l I e v a m r L i a b ø H a l l a g e r b a k k e n 9 6 J S t y r e m e d l M e r m e t e V i s n e s S o g g e H a l l a g e r b a k k e n 7 8 D S t y r e m e d l Muhammad e m Bilal Hallagerbakken 54 V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T V a r a m e d l e K m a r i n S a s a o k a H a l l a g e r b a k k e n 9 0 E V a r a m e d l e C m e c i l i e S t e n s r u d H a l l a g e r b a k k e n 3 6 V a r a m e d l e N m a t a s h a H a n n a h K j ø l å s H a l l a g e a r k b k e n 6 0 E V a r a m e d l e Hedevig m Schjødt Hallagerbakken 42 ( til nov. 08 ) D E L E G E R T T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G E N I O B O S D e l e g e r t O B O S g e n e r a l f o r s a m l i n g T r o n d A r n e B ø r s t i n g H a l l a g e r b a k k e n 9 6 C V a r a d e l e g e r t O B O S g e n e r a l f o r s a m l i n g B å r d K n u t z e n H a l l a g e r b a k k e n 8 0 C V A L G K O M I T E E N V a l g k o m i t e A n n e P e r n i l l H e a l l H v a g e r m b a k k e n 7 4 C V a l g k o m i t e Å s m u n d B ø r s u m H a l l a g e r b a k k e n 5 6 Valgkomite Petter Dyrhol Hallagerbakken 34 F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettsla g e t h a r f o r e nk l e t f o r r e t n i ng s f ø r e rk o n t r a k t. A ut o r i s e rt r e g n s k a p s f ø r e r ( o p p d r a g s a n s v a r l i g ) e r r e g n s k a p s s j e f E g i l H a v r e, OB OS. B o r e t t s l a g e t s r e v i s o r e r P r i c e wa t e r h o u s e C o o p e r s A S. G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M B O R E T T S L A G E T B o r e t t s l a g e t e r r e g i s t r e r t e g i s t F e o r e t a i k s B r ø n n ø y s u n d m e d o r g -a n i s a s j o n s n u m m e r , l i g g e r i b y d e l 1 5 S ø n d r e N o r d s t r a n d i Os l o k om m u n e o g h a r a d r e s s e : H a l l a g e r b a k k e -9 n B o r e t t s l a g e t b e s t å r a v a n d e l s l e i l b i y g h n e i n t g e r. 9 f 3 o l e r i l d i e g l h e t e r p i å 2 3 blokk og 126 leiligheter i rekkehus. Tomten 2 g h a r, kjø f ø l g e n d e g å - r o d g s b r u k s n um m e r : , 4 4, 4 5. F ø rs t e i n n f l y t t i n g s k j e d d e i

4 S i d e H a l l a g e r b a k k e n B o r e t t s l a g B o r e t t s l a g e t f ø l g e r a r b e i d s m i l j ø l o v e n s b es t em m e l s e r o g t i l s t r e b e r et g o d t a r b e i d s m i l j ø. S t y r e t e r i t k med k e at k j det e n ytre miljø forurenses i vesentlig grad. S e l s k a p e t d r i v e r i k k e m e d - f o g r s ut k v n i k l n i n g g s s ak t i v i t e t e r. A v b o r e t t s l a g e t s 5 s t e y n n r. B e o re m t e t s l d a g l e t e r p m o m s i e t i v r e r t i l l i k es t i l l i n g o g t a r s i k t e p å at d et i k k e f o r ek om m e r f o rs k j el l s b e h a n d l i n g p å g r u n n a v k j ø n n v e d v a l g o g a ns e t t el s e r. A v v a r a m e d l em m e r t i l s t y r e t h a r a l l e 4 i d e n n e p e r i o d e n v æ r t k v i n n e r. S TY R E T S t y r e t h a r k o n t o r b a i k k e H n a 5 l 4 l. S a t g y e r em øt e n e h o l d es n o rm al t s i s t e m a n d a g i h v e r m å n e d. S a k e r s om ø ns k es b e h a n d l e t m å v æ r e s t y r e t i h e n d e s e n e s t 1 u k e f ø r n e s t e m øt e. H e n v e n d e l s e r t i l s t y r et k a n r e t t e s s k r i f t l i g t i l s t y r e t s p os t k a s s e i H a l l a g e r b a k k e n 5 4 e l -p l o s e t r a d t r i e s l s : e s n e t y r e a l l a g e r b a k o k g e i n k.n k e o d i r e k t e til styremedlemmene. R E TN I N G S L I N JE R F O R S TY R E AR B E I D S t y r e t h a r v e d t a t t r e t n i n gs l i n j e r f o r s t y r e a r b e i d i b o r e t t s l a g e t. F o rm ål et m e d d i s s e e r å k l a r g j ø r e d e k r a v s om s t i l l es t i l d e t i l l i t s v a l g t e. R e t n i n gs l i n j e n e om h a nd l e r s t y r e a n s v a r f o r f o r v a l t n i n g a v d e øk o n om i s k e ve r d i e r, h a b i l i t et, t a us h e t s p l i k t, h o no r e r i n g, attestasjon og anvisning av utbetalinger. V AK TM E S TE R TJ E N E S TE B o r e t t s l a g e t h a r a v t a l e om v ak t m es t e r t j e n e s t e m e d K j el l Ø v e r g å r d A S s om k a n k o n t a k t e s p å t e l e f o n p 0 o 7 s t a e d l r es l s e e: r k j p e å l l. o e v e r g a r d u l t i n et t. n o. I a v t a l e n m e d v a k t m e s t bo e r n e s k u a n l n e b e n y t t e v a k t m es t e r t i l p r i v a t e o p p d r a g t i l s am m e p r i s s om b o r e t t s l a g et b et a l e r. T j e n e s t e r s om s k a l d ek k e s av b o r e t t s l a g e t s f e l l e s k os t n a d e r s k al s t y r e t a l l t i d g od k j e n n e f ø r t j e n e s t e n r e k v i r e r e s. V E K T E R T J E N E S T E B o r e t t s l a g e t h a r a v t a l e u r i m t a e s d om S e v c ak t h o l d. D e r s om a n d e l s e i e r h a r b e h o v f o r a s s i s t a n s e, t a k o n t a k t 91 p 6 å 6 0 t 5 e 1 l 6. e f o n P A R K E R I N G T i l e n d el l e i l i g h e t e r f ø l g e r g a r as j ep l a s s m e d e n h e t e n. Ø v r i g p a r k e r i ng k a n gj ø r e s p å m e rk e d e p l as s e r p å g a r a s j e t ak e t. B o r e t t s l a g e t h a r p l as s e rm e d m u l i g h e t f o r m ot o r v a r m e r t i l u t l e i e o p p e p å g a r a s j e t ak e t. D e r s om d u ø ns k e r pl a s s, t a k o nt a k t m e d O B O S H o l m l i a p å t e l e f o n e l l e r v e d k o n t ak t m e d s t y r e t, ev t v a k t m e s t e r. G j e s t e p a rk e r i n g f o r e g å r p å o p pm er k e d e p l a s s e r. N Ø K L E R / S K I L T N ø k k el r e k v i s i s j o n t i l s y s t em n øk l e r ( s ø p p e l r om, b o d e r o g g a r as j e ) k a n k j ø p e s h o s O B O S H o l m l i a.

5 S i d e H a l l a g e r b a k k e n B o r e t t s l a g K A B E L -TV, R AD I O, B R E D B ÅN D O G TE LE F O NI M u l t i n e t t e r b o r e t t s l a g e n es e g e t s el s k a p, o g h a r s om f o rm å l å f r em f o rh a n d l e g o d e a v t a l r for e beboerne på Holmlia. P e r i d a g h a r M u l t i n e t t a -g v t r u n a n l p a e k k e m p å e 3 d 4 k G a n E a T l e r. p H å e r d i g i t a i n n g å r o g s å 4 6 a n a l o g e r a d i o k a n a l e r o g 4 8 d i g i t a l e r a d i ok a n a l e r. D et t e b e t a l e s kollektivt av borettslagene og belastes felleskostnader. I t i g tilbyr l e g GET betal-tv, d i g i t a l r a d i o, t e l e f o n i o g b r e d b å n d. D et t e l e v e r e s g j e n n om kabel-t V n e t t e t. F o r næ rm e r e i n f or m as j o n om GE Ts t i l b u d, s eww w. g e t. n o K u n d e s e r v i c e o g f ei l m e l d i n gs t j e n e s t e n t i l GE T h a t r el e f o n nu m m e r I t i l l e g g h a r M u l n s t e i a v n t a e l t e r t m e l d : e v e r a NextGenTel på bredbånd og telefoni, kundeservicetelefon Ventelo/ Bluecom på bredbånd og telefoni, telefon Se for øvrig www. multinett Multinett. no har epost : multinett. no T e l e n o r B o r e t t s l a g e t e r t i l s l u t t e t s am a r b e i ds a v t a l e n m e l l om T e l e n o r o g O B OS, s om g j e l d e r t i l o g s om g i r r a b a t t e r t i l b e b o e r e m e d t e l ef o n a b o n n em e n t i T e l e n o r. D e t g i s o p p t i l 2 5 % r a b a v t t e l p e å f o b n r e u n k e ( n g j a e l d -a e r b o n B n a e s m i e s nt e n e ) p å f a s t t e l ef o n o g b r e d b å n d s t e l e f o n. V e d b e s t i l l i n g a v n y t t t e l e f o n a b o n ne m e nt h os T e l e n o r, t i l k om m e r d e t e n m å n e d l i g nettleie ettersom Telenor ikke har noen leveranseavtale med Multinett (se over ). B e s t i l l i n g a v te l ef o n i o g i n t e r n e t t j en e s t e r f r a T e l e n o r gj ø r e s p å w w w. o b o s. n e o l l e r v e d å s e n d e e n S M S t i l m e d k o de o r d O B O S. V æ r o b s p å : K a b e l n e t t-t j e n e s t e n e l e v e r e s g j e nn o m e t s væ r t a v a n s e r t e n et t. D e t e r d e r f o r v i k t i g at d u i k e k g j ø r i n n g r e p a v n o e n a rt i n e t t e t. D e t u n n g å r d u v e d i k k e å t a d e k s e l e t a v kontaktene i boligen din. Det gjelder både kabel-tv n et t e t o g t e l e f o n i n e t t e t. H a r d u behov for å gjøre inngrep, vennligst kontakt GET for kabel-tv n e t t e t o g M u l t i n e t t f o r t e l e f i n o e n t t e t. K R A F T L E V E R A N S E T I L B O R E T T S L A G E T S F E L L E S A N L E G G Borettslaget har avgitt fullmakt til OBOS til å kjøpe elektrisk kraft, og er tilsluttet a v t a l e m e d E n e r g i p a r t n e r A S o g L O S r g ( i A g S d ) e. r E n e E r n g e i p a r t n e r A S s t å r f o r r å d g i v n i n g o g k r a f t f o r v a l t n i n g, o g LO S s t å r f o r k r a f t l e v e r a n s e r o g f a k t u r a a dm i n i s t r a s j o n. O p p r i n n e l i g a v t a l e m e d E n e r g i p a r t n e r / L O S ut l ø p d e n OB O S h a r f o r l e n g e t avtalen fra me fordelene med som de i forrige sam periode. Kraftforvaltningsavtalen gir følgende fordeler for borettslaget : E t t a v m a rk e d e t s l a v e s t e a dm i n i s t ra t i v e p å s l a g: 0, 9 5 ø r e p r kw h. E l e k t r i s k k r af t t i l s p ot p r i s k om b i n e rt m e d f o r v a l t n i n g s om g i r g u n s t i g e s t r øm p r i s e r.

6 S i d e H a l l a g e r b a k k e n B o r e t t s l a g Profesjonell forvaltning fra Energipartner AS. B o r e t t s l a g e t v / s t y r e t f å r t i l g a n g t i l s i n e a n l e g g p å ww w. s t y r e r o m m et. ne t b l. a. f o r f o r b r u - k o s g f ak t u r e r i n gs d a t a. R a b a t t e r t k r a f t v i a k j ø p f r a e n e r g i g j e n v i n n i n g s a n l e g g h o s E l k em A S A o g T i n f os A S. R e s u l t a t t a v e k r a f t f o r v a l t n i n gs a v t a l e n h a r g i t t b es p a r e l s e r o gs å i D et h a r væ r t s t o r e om r å d em e s s i g e v a r i a s j o n e r i N o r g e i , m e n m å l t m o t gj e n n o m s n i t t l i g spotpris har besparelsene i 2008 vært ca 11 %. M Å L E R A V L E S N I N G F Y R I N G O G V A R M T V A N N F r a e b t l i n e n f ø d r t i n d i v i d u e l l m å l i n g f o r f y r i n g o g v a rm t v a nn i b å d e rekkehus- og blokkleilighetene. D e s o m b o r i r e k k e h u s f å r e g e n a v r e g n i n g d i r e k t e f E r n a e r g V i, i k e n E n e r g p å s am m e m å t e s om f o r s t r øm. For blokkene føres eget fordelingsregnskap. Till e g g e t f o r f y r i n g o g v a r m t v a n n s om i n n b e t a l e s g j e n n o m f e l l e s k o s t n -k a o d n e t n e o-i n n e b r e t a e l i n g a, s om a v r e g n e s i forbindelse med måleravlesning i juni / juli. I f o r b i n d e l s e m e d f l y t t i n g m å I s t a A S ( t i dl i g e r e V i t e r r a E n e r g y S e r v i c es A / S ) k o n t ak t es p å t e l n e 2 f 2 o , f o r å l e s e a v m å l e r n e. D et h o l d es t i l b a k e e t d e p o s i t um p å k r , - i f o r b i n d e l s e m e d f r a f l y t t i n g.i b l ok k l e i l i g h e t e n e e r d e t i n s t a l l e r t m å l e r e s om fjernavleses og man behøver derfor ikke selv lese av måleren. S E K U N D Æ R N E T T E T F O R F J E R N V A N R M E V i k e n E n e r g i n e t t A S h a r a ns v a r e t f o r d r i f t o g v e d l i k e h o l d a v s e k u n dæ r n e t t e t f r am t i l e i e n d o m s g r e n s e n f o r d et i n n v e n d i g e a n l e g g 0, 5 m e t e r i n n e n f o r y t t e rv e g g. V e d l e k k as j e e l l e r f e i l p å d e n u t v e n d i g e d e l e n a v f j e r n v a r m e a n l e g g e t k a n v a k t e n p å d e n d ø g n b e m a n n e d e d r i f t s t el e f o n p å K l em e t s r u d K r af t v a rm e v e r k k o n t ak t e s p å t e l e f o n F J E R N V AR M E P r i s e n p å f j e r n v -t a a r m i f f e n ) ( f V r a 7 H a f s l u n d F j e r n v a rm e A S e r s am m e n s at t a v kraftpris m /påslag, nettleie til husholdningskunder samt forbruksavgift til stat e n. D e t gi s 1 0 % r a b a t t p å s um m e n a v di s s e pr o d u k t e n e. F o r b u d s j e t t å r e t er k r a f t p r i s e n f o r v e n t e t å l i g g e p å s am m e ni v å s o m i F o r v e n t e t g j e n n om s n i t t p r i s f o r b u d s j e t t å r e t v i l v æ r e c a 7 4 ør e / kw h f o r u t s a t t a t d a g e n s f o r v e n t n i n g e r t i l m a rk e d e t f o r e l ek t r i s k k r a f t s am t o l j e p r i s e r f o r b l i r u e n d r e t. I b l e t i l s v a r e n d e gjennomsnittpris på ca 70, 50 øre / kwh.alle priser er oppgitt inklusive merverdiavgift. M E D L E M S K A P I S Ø N D R E N O R D S T R A N ( S D N E E ) N Ø K S ø n d r e N o r d s t r a n d E n ø k ( S N E ) b l e d a 0 n 0 n 8 e t s o i m j e n a n u i a n r t -e 2 r e s s e o r g a n i s a s j o n f o r b o l i gs am m e n s l u t n i n g e r i b y d e l S ø n d r e N o r d s t r a n d i O s l o. I d a g e r 8 b o r e t t s l a g o g b o l i gs am e i e r p å H o l m l i a m e d t i l s am m e n v e l l ei l i g h e t e r m e d l e m m e r a v S N E, t o t a l t n e s t e n 4 0 % a v b o l i g m a s s e n p å n H o l m l i a. b o r e t t s l a g et e r et a v l a g e n e s om er m e d l em i S N E, s om l e d e s a v e t s t y r e t p å f em

7 S i d e H a l l a g e r b a k k e n B o r e t t s l a g m e dl em m e r o g t r e v a r a m e dl em m er. A k t i v i t e t e n e f i n a ns i e r e s g j e n n om b i d r a g f r a m e dl em s l a g e n e. Y t t e r l i g e r e f i n a n s i e r i n g f o r om f a t t e n d e p r o s j ek t e r s k a f f e s s om t i l s k u d d fra offentli g e i n s t a n s e r. M å l s e t n i n g e r S N E S N E ø n s k e r p å v e g n e a v s i n e m e d l e m m e r å o r g a n i s e r e e t g o d t s a m a r f j e r n v a r m e l e v e r a n d ø r e n, f o r s k n i n g s m i l j ø e r o g o f f e n t l i g e i n s t a n s t r y g g l e v e r a n s e a v v a r m e o g v a r m t f o r b r u k s v a n n t i l ø k o n o m i s k k sedyktige o n k u r r a n betingelser ved lavest mulig energiforbruk og påvirkning av miljøet. A k t i v i t e t e r S N E S N E g j e n n o m f ø r e r i s a m a r b e i d m e d H a f s l u n d F j e r n v a r - o m g e b e f a r i n g a v a r m t v a n n s a nl e g g t i l s i n e m e d l em m e r o g u t a r b e i d e r t i l t a k s p l a n f o r s t r a k s t i l t ak o g f o rs l a g t i l E N ØK l ø s ni n g e r. V i d e r e b i s t å r S N E s i n e m e d l em m e r m e d å f o r h a n d l e f r em g u n s t i g e b et i n g e l s e r f o r i n n k j ø p a v m a t e r i a l e r, t j e n e s t e r o g ut f ø r e l s e f o r E N Ø K t i l t ak. I l ø p e t a v s k a l S N E i n n l e d e f or h a n d l i n g e r m e d H a f s l u n d Fj e r n v a r m e om e n n y r a m m e a v t l a e o m e n e r g i l e v e r a n s e i n k l u d e r t d r i f t o g v e d l i k e h o l d a v s e k u n dæ r n e t t i b o r e t t s l a g e n e. Utredning av ENØK tiltak for eksisterende boliger M e d l e m m e n e i S N E ø ns k e r å r e d us e r e e n e r g i f o r b r u k e t i s i n e b o l i gs am m e n s l u t n i n g e r m es t m ul i g ut e n å s e nk e k om f o r t n i v å e t.d e t t e k r e v e r E N ØK t i l t ak s om k a n s e t t e s i v e r k i d e ek s i s t e r e n d e b y g n i n g e r t i l k os t n a d e r s om b e b o e r n e k a n bæ r e. T i l t a k e n e v i l o m f a t t e b å d e t e k ni s k e l ø s ni n g e r, op p l æ r i n g a v s t y r e n e o g i n f o rm as j on / m o t i v as j o n a v b e b o e r n e. S N E v i l g j e n n o m f ø r e e r i n g s a y v s e t r f e a m r i a n t g e i n s e e i m e dl em s l a g e n e, f o r å i d e nt i f i s e r e d e b e s t e t i l t ak e n e b a s e r t p å k o s t / n y t t e ef f ek t. D e t t e a r b e i d e t s k al u t f ø r es a v i n n l ei d e E N ØK r å d g i v e re o g a n d r e o g v i l k r e v e s t ø t t e f r a of f e n t l i g e i n s t a n s e r. S a m t i d i g v i l d e t t e r a s r om b e v i l d væ e t r e g a i v a l r l m e s e n u n l i t n t a e t r es e s e u t o v e r S ø n d r e N o r d s t r a n d b y d e l, m e d h e n s y n t i l b e h o v e t f o r å r e h ab i l i t e r e s t o r e d e l e r av landets boligmasse på en miljøvennlig måte. A k t i v i t e t e r S N E i D e t f ø r s t e å r e t f o r S N E n æ rm e r s eg s l ut t e n o g d e t e r p å t i d e å k om m e m e d et l i t e n t i l b a k e b l i k k p å v å r e a k t i v i t et e r h i t t i l. S e l v om d e t i k k e h a r s k j e d d h e l t s t o r t i n g, s å h a r v i o p p n å d d e n r e k k e k o nk r e t e t i n g: B e f a r i n g m e d H a f s l u n d F j e r n v a r m e i a l l e m e d l em s l a g ; m a n g l e r s om b l e oppdaget blir fulgt opp. Betydelig bedre es r p o n s f r a H af s l un d F j e r n v a r m e p å f e i l m e l di n g e r f r a v å r e m e dl em s l a g. D i a l o g m e d H af s l u n d F j e r n v a rm e v e d r ø r e n d e l e g i o n e l l a f a r e i v å r e v a r m t v a n n s a nl e g g. Om f at t e n d e v e d l i k e h o l d s ak t i v i t e t e r i r e g i a v H a f s l u n d F j e r n v a rm e i S ø n d r e Å s g å r d e n o g V es t s k r e nt e n. O p p f ø l g i n g a v m å n e d l i g / å r l i g e n e r g i f o r b r u k i d e t i l s l u t K r i t i s k d i a l o g m e d I S T A f o r å f å o r d e n p å i n d i v i d u e l l v a rm em å l i n g, i nk l u d e r t kvalitetssikring av plassering av målerne på radiatorene.

8 S i d e H a l l a g e r b a k k e n B o r e t t s l a g Betydelige besparelser ved skifte av radiatortermostater i H a l l a g e r ba k k e n, Ø v r e Ravnåsen og Skovbakken gjennom rabattavtale formidlet av SNE. Informasjonsmøte for styrene i medlemslagene i oktober S ø k n a d om øk o n om i s k s t øt t e s e nd t E N OV A, O s l o K om m u n e, E n øk E t a t e n, O B O S m i l j ø f o n d P r e s e n t a s j o n a v S N E l i m t i s o k t e p a p r o t i e r o g m y n d i g h e t e r b å d e p å k o m m u n a l t nivå og rikspolitisk nivå. I n n s p i l l t i l E N Ø K h a n d l i n g s p l a n f o r O s l o k o m m u n e AV T AL E O M G AR AN TE R T B E T AL I N G AV F E L L E S K OS TN AD E R ( TEORETISK LEIE ) B o r e t t s l a g e t h a r a v t a l e m e d O B O S o m g a r a n t s k e o r s t n a d b e r t. O a l B OS i n g a v f e l l g a r a n t e r e r f o r o v e r f ø r s e l t i l b o r e t t s l a g e t h v e r m å n e d o g o v e r t a r d e r e t t e r a l t a ns v a r o g r i s i k o f o r e v e n t u e l l m a n g l e n d e i n nb e t a l i n g a v f e l l e s k os t n a d e r. BRUKSOVERLATING ( FRAMLEIE ) D e t e r i k k e t i l l a t t å o v e r l a t e b r ut u k e n s t y a r v e t s b s o a l m i t y g k k e e n o g t i l a n d r e g o d k j e n n e l s e a v b r u k e r. U l o v l i g o ve r l a t i n g a v b r u k k a n f ø r e t i l s a l g s på l e g g a v l e i l i g h e t e n. S ø k n a ds s k j em a f o r b r u k s o v e r l a t i n g f ås v e d h e n v e n d e l s e t i l OB O S p å t e l e f o n D e t e r r e g i s t r e r t 8 b r u k s o v e r l g et a t p i e r n 0 g 1. e r i b. o r e t t s l a F O R K J Ø P S R E T T F o r k j ø ps r e t t e n e r e n v i k t i g m e d l em s f o r d e l i O B OS. V e d s pø r s m å l om f o rk j ø ps r e t t e n k a n d u h e n v e n d e d e g t i l O B OS p å t e l e f o n F o r h v e r e n k e l t b o l i g b l i r d et v e d s a l g f as t s a t t e n e g e n f r i s t f o r å m e l de b r u k a v forkjøpsretten (meldefrist ). Medlemmer som vil benytte forkjøpsretten t, a r k o nt a k t m e d O B O S f o r å f å o p p g i t t f a k s n u m m e r -p o e s l t a l d e r es r s e v s om e n t k u a e n l b l e n y t e t es. M e l d i n g e n m å v æ r e m o t t a t t a v O B O S i n n e n d e n f a s t s a t t e f r i s t. normalt 5 virkedager etter at boligen -a n n o n s e i A f er t e n p o s kunngjort t e n i o g / e l l e r p å ww w. o b o s. n o. H v i s OB O S m ot t a r d i n m e l di n g om f o rk j øp e t t e r a t f r i s t e n e r g å t t ut, k a n d u i k k e k r e v e å f å o v e r t a b o l i g e n p å g r u n n l a g a v f o rk j ø ps r e t t e n. Gjør du bruk av r k j fo ø p s r e t t e n, t r e r d u i n n i e n a l l e r e d e i n n g å t t a v t a l e o g k j ø p e r b o l i g e n t i l d e n a v t a l t e p r i s p å a v t a l t e v i l k å r. F i n a n s i e r i n g e n m å v æ r e i o r d e n, o g d e n m å i s i n h e l h e t d o k um e n t e r e s s k r i f t l i g. E r d e t f l e r e m e d l e m m e r s o m v i l b e n y t t e f o r k j ø p s r e t t e n, f å r d e m e d l e n g s t a ns i e n n i t e t f o r t r i n n s r e t t. A n d e l s e i e r e i d e t b o r e t t s l a g e t b o l i g e n t i l h ø r e r g å r f o r a n øv r i g e m e dl em m e r i O B O S. D e r s om f l e r e i b o r e t t s l a ge t v i l b e n y t t e f o r k j ø p s r e t t e n, b l i r n or m a l t b ot i d e n i b o r e t t s l a g et a v g j ø r e n d e.

9 S i d e H a l l a g e r b a k k e n B o r e t t s l a g F O R S I K R I N G E R B o r e t t s l a g e t s e i e n d o m m e r e r f o r s i k r e t i m e G d j po e l n i s e i n d um i m g e r F o r s i k r i n g F o r s i k r i n g e n d ek k e r b y g n i n g e n e, f e l l es a r e a l o g b o l i g e r, m e d v e g g f a s t u t s t y r. D e n d ek k e r o g s å b y g n i n g s m es s i g e t i l l e g g i n n r e t ni n g e r o g f o r be d r i n g e r i b o l i g e n b e k o s t e av andelseier. D e n e n k e l t e a n d e l s e i e r m å i m i dl e r t i d h a eg e n h j e m f o r s i k r i n g s o m d e k k e r i n n b o ( d e o t g v i l l s i ø u s t ø s r t y e r / i n n r ed n i n g s om d e t e r n a t u r l i g å t a m e d s e g n å r e n f l y t t e r). O p p s t å r d e t s k a d e i l e i l i g h e t e n, s ø r g f o r å b e g r e n s t e m s ul k i a g d o e g o m f a n g e t m e p r ø v å k a r t l e g g e å r s ak e n t i l s k a d en. E r f l e r e l e i l i g h e t e r b e r ø r t, n o t e r h v o r d a n b e r ø r t e a n d e l s e i e r e k a n k o n t a k t es o g o p p l y s om d e t t e n å r s k a d e n m e l d es t i l s t y r e t s om i g j e n k o n t a k t e r f o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O 86 B O 55 S 00 p å, t faks e l e 8 f 6 o 22 5 n e l l e r e-post obos. no F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n m e l d e r s k ad e n t i l f o r s i k r i n gs s e l s k a p e t, b es t i l l e r om ø ns k e l i g h å n d v e r k e r f o r r e p a r a s j o n o g s ø r g e r f o r a t k os t n a d e r k n y t t e t t i l s k a d en b l i r r e f u n d e r t el l e r b e t a l t a v f o r s i k r i n g s s e l s k a p et. V e d s k a d e r s o m d e k k e s a v b o r e t t s l a g e t s b y g n i n g s f o r s i k r i n g - k r e v e r, f o r s i s e l s k a p e t e n e g e n a n d e l p å k r ,-. S e l v om b o r e t t s l a g e t s f o r s i k r i n g b r u k e s, k a n a n d e l s e i e r b e l as t es h e l e e l l e r d e l e r a v e g e n a n d e l e n rsom d e forholdet ligger innenfor andelseiernes ansvar. B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I f ø l g e f o r s k r i f t om b r a n n f o r e b y g g e n d e t i l t a k o g b r a n n t i l s y n s k a l a l l e bo l i g e r h a m i ns t é n g o d k j e n t m a r nu e ø l t y s l o k k v i n a gs r u t s s t y r l i f o e rm r a v, e nt e n s p u a l v m e r a p p a r a t e l l e r b r a n n s l a n g e. D e t e r b o r e t t s l ag e t s a ns v a r å a ns k a f f e o g m o n t e re u t s t y r e t, m e ns d e t e r a n d e l s e i e r s a n s v a r å k o n t r o l l e r e a t ut s t y r e t e r i o r d e n. D e r s om u t s t y r e t e r d e f ek t, m eldes dette skriftlig til s t y r e t. Se nærmere om styrets arbeid med brannsikring under pkt 6 nedenfor. H M S - I N TE R N K O N TR O L L F o r s k r i f t o m s y s t e m -, a t i m s - i k o l g h s j e i l k ø k s e r h e t s a r b e i d i v i rk s om he t e r ( I n t e r n k o n t r o l l f o r s k r i f t e n ) b l e f a s t s a t t v e d k g l. r e s. n i 6 n. g f r d a e 1. s e m b e r j a n u a r F o rs k r i f t e n s t i l l e r k r a v t i l a t d e n e nk e l t e v i r k s om h e t s k a l s y s t em a t i s e r e a r b e i d e t m e d å e t t e r l e v e b e s t em m e l s e n e i l o v e r o g f o r s k r i f t e r g i t t a v d e t o f f e n t l i g e. V i k t i g e l o v e r i h e n h o l d t i l d e t t e e r : L o v o m e l e k t r i s k e a n l ktrisk e g g o utstyr g e l e L o v o m b r - a n n o g e k s p l o s j o n s v e r n L o v o m f o r u r e n s n i n g L o v o m a r b e i d s m i l j ø I n t e r n k o nt r o l l i n n e bæ r e r a t b o r e t t s l a g e t e r p å l a g t å p l a n l e g g e, o r g a n i s e r e, ut f ø r e, v e d l i k e h o l d e o g d o k u m e n t e r e a l t s o m -, h a m r - i o m l g e s j d i k ø k h er e h l e s t e å g j ø r e i borettslagets regi. Internkontrollsystemet beskriver hvordan dette arbeidet skal drives.

10 S i d e H a l l a g e r b a k k e n B o r e t t s l a g S t y r e t i v a r e t a r i n t e r nk o n t r o l l e n m ed h e n s y n t i l b l a nt a n n e t b r a n n v e r n, f e l l es e l ek t r i s k a n l e g g o g l e k e p l as s u t s t y r. H a r b o re t t s l a g e t a n s a t t e m å d et o gs å o p p f y l l e k r a v e n e i arbeidsmiljøloven i forhold til vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. B e b o e r n e/ a n d e l s e i e r n e h a r p l i k t t i l å f o r et a e g e n k o nt r o l l p å d e t el e k t r i s k e a n l e g g e t i l e i l i g h e t e n e. S e n æ r m e r e o m s t y r e t s -Internkontroll a r b e i d under m e d punkt H M S 6 nedenfor. R E H AB I L I TE R I N G O G S TØ R R E V E D LI K E H O L D A l l e e l d r e b om m e r b l e s k i f t e t u t o g d e t b l e m o nt e r t n y e a ut om a t i s k e bo m m e r. A l l e l e k e p l as s e r b l e v u r d e r t m h t s i k k e r h e t o g i k k e g o dk j e n t e l e k e p l as s e r b l e p å s t a r t et e rs t a t t e t a v n y e l ek e a p p a r a t e r. A r b e i d et f o r s e t t e r i T r e a v b l o k k o p p g a n g e r b l e p u s s e t o p p o g m a l t ( h h v. n r. 4 8, 5 6 o g 5 8 ). N y e g a r a s j e p o r t e r b l e m o n t e r t h øs t , m e n f o r å s i k r e g o d d r i f t b l e d e t v å r e n f o r e t a t t o p p g r a d e r i n g a v d e t e l e k t r i s k e a n l e g g e t f o r å k u n n e h a s t a b i l e, driftsikre motorertil de nye portene. Det p p us ble s i n g a foretatt v n y t t s t y r e r o m o i n r. 5 4, s am t a t t i d l i g e r e v as k e r i e r bl e p u s s e t o p p f o r s a l g/ h h v. ut l e i e. D e t b l e p å s t a r t et t i l s t a n ds k o nt r o l l a v r ek k eh u s e n e o g b l ok k e n e m e d n o e u t b e d r i n g s r e s u l t a t. S ø p p e l b -r o e d k e k n a bl v e d u t v 9 i d 0 et o g f o r å s i k r e a v r e n n i n g b l e d e t a s f a l t e r t i t -r e a k p k p a. e n D e m t e r l o l gs o å m 9 4 / 9 6 g j e n n o m f ø r t e n -t k i l e t a l k. t e E N Ø K A l l e g a r as j e p o r t e r b l e s k i f t et u t o g d e t b l e m o n t e r t n y e m ot o r e r o g a l l e b e b o e r e m e d g a r a s j e p l a s s f i k k u t l e v e t r y r t e f j n e r n r å a p d n i e o r. s N y v ak t m e s t er a v t a l e b l e g j o r t g j e l d e n d e f r a , m e d b e t y d e l i g o p p g r a d e r i n g a v t j e n es t er o g o p p g a v e r k n y t t e t t i l d r i f t o g v e d l i k eh o l d a v b o r e t t s l a g e t. D e t b l e gj e n n o m f ø r t e n d e l g a r a n t i a r b e i d e r p å b l ok k e n es ba l k o n g e r. 4 b a l k o n g r ek k e a r v g l a s s e k s p l o d e r t e u t e n f y s i s k p åk j e n n i n g o g e n t r e p r e n ø r e n h a r s k i f t e t di s s e u t e n k o s t n a d e r f o r b o r et t s l a g e t. T r e b l ok k o p p g a n g e r e r p us s et o p p o g m al t ( o p p g a n g n r 4 0, 4 2 o g 5 4 ). I bl e o p p g an g n r 3 6 p u s s et o p p R e h a b i l i t e r i n g a v g a r a s j e a n l e g g. Ri v i n g a v d e k k e i p l a n 2 s om f ø l g e av s t o r e m e n g d e r k l o r i d e r. R e n o v e r i n g a v b y g g o g e l e k t r i s k a n l e g g ( l y s, m ot o rv a r m e r e o g v a r m ek a b l e r ). M o n t e r i n g a v n y e v a r m ef o r d e l i n g s m å l e r e p å a l l e ra d i a t o r e n e og varm vannsmålere begge deler m ed GSM sendere (for fjernavle s i n g ) s am t n y e t e rm o s t a t v e n t i l e r f o r r a d i at o r e n e i a l l e b l o k k e n e. S t y r e t h a r i l ø p e t a v p e r i o d e n j o b b e t v i d e r e m e d å f o r b e d r e a v t r e k k s f o r h o l d e n e i b o r e t t s l ag e t. I t i l l e g g t i l v e n t i l as j o n a v l ei l i g h e t e r, e r d e t o gs å g j o r t f o r b e d r i n g e r i v e n t i l a s j o n e n i noen av søppelrommene i blokkene U t s k i f t i n g a v b a l k o n g e n e i b l o k k e n e F a s a d e n e p å a l l e b l ok k e n e e r b l i t t s l em m e t. V i n d u e r o g b a l k o n g d ø r e r e r b l i t t m al t R e h a b i l i t e r i n g e n a v r e k k e h u s e n es f a s a d e r b l e a v s l ut t e t. S l em m i n g a v 4 g a v l e n d e v e g g e r p b å l o k k e n e. S k i f t et ut c a 2 0 t a k v i f t e r. J u s t e r t t ak n e d l ø p p å r e k k e h us e n e.

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 11.05.09. kl

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling torsdag 23.april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 06.05.2009

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 11. mai 2010

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 20.05.2009

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 20. april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 1 Nordskrenten Borettslag Kjære beboer i Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 25.05.10 kl 1830

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 21. april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 12. mai

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 22. mai 2013 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Det vil bli

Detaljer