K j æ r e b e b o e r!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "K j æ r e b e b o e r!"

Transkript

1 K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o g r e g ns k a p f o r V i ø ns k e r d e g v e l k om m e n t i l g e n er a l f o r s am l i n g k l på H a l l a g e r b a k s k e o n l e. D et t e e r m ul i g h e t e n d u h a r t i l å d e l t a i d i s k u s j o n e n o g v e l g e det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. S t y r e t h a r l a g t m y e a r b e i d p l et i t o g å g j ø r f o r s t å e l i g s om m u l i g. V å r t ø n s k e er d e r f o r a t d u l es e r n ø y e i g j e n n om h e f t e t o g v i s e r d i n i n t e r e s s e f o r b o r e t t s l a g e t v e d å m ø t e o p p p å g e n e r a l f o r s am l i n g e n. H v e m k a n d e l t a p å g e n e r a l f o r s am l i n g e n? A l l e a n d e l s e i e r e h a r r e t t t i l å v æ r e m e d i a g l e f n e o r r s a m l i n g e n m e d -, f t o - r a l s e a g o g s t em m e r et t. A n d e l s e i e r e ns ek t ef e l l e, s am b o e r e l l e r e t a n n et m e dl em a v a n d e l s e i e r e n s h u s s t a n d h a r r e t t t i l å v æ r e t i l s t e de o g t i l å u t t al e s e g. S t y r e m e d l e m m e r, f o r r e t n i n g s f ø r e r o g l e i e r a v t t b t i o l l å i g i b o r e v æ r e t i l s t e d e i g e n e r a l f o rs am l i n g en o g t i l å u t t al e s e g. E n a n d e l s e i e r k a n m ø t e m e d f u l l m e k t i g. I n g e n k a n v æ r e f u l l m e k t i g f or m e r e n n é n a n d e l s e i e r, m e n d e r f l e r e ei e r en a n d e l s am m e n, k a n d e h a s am m e f u l l m ek t i g. E n f u l l m a k t k a n t r e k k e s t i l b ak e n å r s om h e l s t. E n a n d e l s e i e r k a n t a m e d e n r å d g i v e r t i l g e n e r a l f o rs am l i n g e n. R å d g i v e r e n h a r b a r e r e t t til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det.

2 S i d e H a l l a g e r b a k k e n B o r e t t s l a g I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i H a l l a g e r b g a k k a e v n h o l B d o e r s e t t s l a t i r s d a g kl i H a l l a g e r b a k k e n s ko l e. TIL BEHANDLING FORELIGGER : 1. K O N S T I T U E R I N G A ) Valg av møteleder B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g a v r e f e r e n t o g t o a n d e l s e i e r e t i l å u n d e r s k r i v e p r o t D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n 2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r B ) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. G O D TG J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r 4. F O R S L A G A ) F o r s l a g t i l e n d r i n g e r i H us o r d e n s r e g l e n e i H a l l a g e r b a k k e n B / L p e k g l t e r om 4 r o i R l ei l i g h e t B ) F o r s l a g t i l e n d r i n g e r i H us o r d e n s r e g l e n e i H a l l a g e r b a k k e n B / L p k t. 6 D y r e h o l d F o r s l a g e r t a t t i n n b a k e rs t i h ef t et 5. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v 2 s t y r e m e d l e m m e r f o r 2 å r B ) V a l g a v 4 v a r a m e d l e m m e r f o r 1 å r C ) V a l g v a v a l g k o m i t é f o r 1 å r D ) V a l g a v 1 d e l e g e r t m e d v a r a t i l O B O S g å e r n e r a l f o r s a m l i n g O s l o, S t y r e t i H a l l a g e r b a k k e n B o r e t t s l a g T r o n d A r n e B ø r s t i n g / s / B å r d K n ut z e n / s / I v a r L i a b ø / s / Merete Visnes Sogge / s / Muhammad Bilal / s /

3 S i d e H a l l a g e r b a k k e n B o r e t t s l a g Å R S B E R E T N I N G F O R T I L L I T S V A L G T E Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært : S T Y R E T L e d e r T r o n d A r n e B ø r s t i n g H a l l a g e r b a k k e n 9 6 C N e s t l e d e r B å r d K n u t z e n H a l l a g e r b a k k e n 8 0 C S t y r e m e d l I e v a m r L i a b ø H a l l a g e r b a k k e n 9 6 J S t y r e m e d l M e r m e t e V i s n e s S o g g e H a l l a g e r b a k k e n 7 8 D S t y r e m e d l Muhammad e m Bilal Hallagerbakken 54 V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T V a r a m e d l e K m a r i n S a s a o k a H a l l a g e r b a k k e n 9 0 E V a r a m e d l e C m e c i l i e S t e n s r u d H a l l a g e r b a k k e n 3 6 V a r a m e d l e N m a t a s h a H a n n a h K j ø l å s H a l l a g e a r k b k e n 6 0 E V a r a m e d l e Hedevig m Schjødt Hallagerbakken 42 ( til nov. 08 ) D E L E G E R T T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G E N I O B O S D e l e g e r t O B O S g e n e r a l f o r s a m l i n g T r o n d A r n e B ø r s t i n g H a l l a g e r b a k k e n 9 6 C V a r a d e l e g e r t O B O S g e n e r a l f o r s a m l i n g B å r d K n u t z e n H a l l a g e r b a k k e n 8 0 C V A L G K O M I T E E N V a l g k o m i t e A n n e P e r n i l l H e a l l H v a g e r m b a k k e n 7 4 C V a l g k o m i t e Å s m u n d B ø r s u m H a l l a g e r b a k k e n 5 6 Valgkomite Petter Dyrhol Hallagerbakken 34 F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettsla g e t h a r f o r e nk l e t f o r r e t n i ng s f ø r e rk o n t r a k t. A ut o r i s e rt r e g n s k a p s f ø r e r ( o p p d r a g s a n s v a r l i g ) e r r e g n s k a p s s j e f E g i l H a v r e, OB OS. B o r e t t s l a g e t s r e v i s o r e r P r i c e wa t e r h o u s e C o o p e r s A S. G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M B O R E T T S L A G E T B o r e t t s l a g e t e r r e g i s t r e r t e g i s t F e o r e t a i k s B r ø n n ø y s u n d m e d o r g -a n i s a s j o n s n u m m e r , l i g g e r i b y d e l 1 5 S ø n d r e N o r d s t r a n d i Os l o k om m u n e o g h a r a d r e s s e : H a l l a g e r b a k k e -9 n B o r e t t s l a g e t b e s t å r a v a n d e l s l e i l b i y g h n e i n t g e r. 9 f 3 o l e r i l d i e g l h e t e r p i å 2 3 blokk og 126 leiligheter i rekkehus. Tomten 2 g h a r, kjø f ø l g e n d e g å - r o d g s b r u k s n um m e r : , 4 4, 4 5. F ø rs t e i n n f l y t t i n g s k j e d d e i

4 S i d e H a l l a g e r b a k k e n B o r e t t s l a g B o r e t t s l a g e t f ø l g e r a r b e i d s m i l j ø l o v e n s b es t em m e l s e r o g t i l s t r e b e r et g o d t a r b e i d s m i l j ø. S t y r e t e r i t k med k e at k j det e n ytre miljø forurenses i vesentlig grad. S e l s k a p e t d r i v e r i k k e m e d - f o g r s ut k v n i k l n i n g g s s ak t i v i t e t e r. A v b o r e t t s l a g e t s 5 s t e y n n r. B e o re m t e t s l d a g l e t e r p m o m s i e t i v r e r t i l l i k es t i l l i n g o g t a r s i k t e p å at d et i k k e f o r ek om m e r f o rs k j el l s b e h a n d l i n g p å g r u n n a v k j ø n n v e d v a l g o g a ns e t t el s e r. A v v a r a m e d l em m e r t i l s t y r e t h a r a l l e 4 i d e n n e p e r i o d e n v æ r t k v i n n e r. S TY R E T S t y r e t h a r k o n t o r b a i k k e H n a 5 l 4 l. S a t g y e r em øt e n e h o l d es n o rm al t s i s t e m a n d a g i h v e r m å n e d. S a k e r s om ø ns k es b e h a n d l e t m å v æ r e s t y r e t i h e n d e s e n e s t 1 u k e f ø r n e s t e m øt e. H e n v e n d e l s e r t i l s t y r et k a n r e t t e s s k r i f t l i g t i l s t y r e t s p os t k a s s e i H a l l a g e r b a k k e n 5 4 e l -p l o s e t r a d t r i e s l s : e s n e t y r e a l l a g e r b a k o k g e i n k.n k e o d i r e k t e til styremedlemmene. R E TN I N G S L I N JE R F O R S TY R E AR B E I D S t y r e t h a r v e d t a t t r e t n i n gs l i n j e r f o r s t y r e a r b e i d i b o r e t t s l a g e t. F o rm ål et m e d d i s s e e r å k l a r g j ø r e d e k r a v s om s t i l l es t i l d e t i l l i t s v a l g t e. R e t n i n gs l i n j e n e om h a nd l e r s t y r e a n s v a r f o r f o r v a l t n i n g a v d e øk o n om i s k e ve r d i e r, h a b i l i t et, t a us h e t s p l i k t, h o no r e r i n g, attestasjon og anvisning av utbetalinger. V AK TM E S TE R TJ E N E S TE B o r e t t s l a g e t h a r a v t a l e om v ak t m es t e r t j e n e s t e m e d K j el l Ø v e r g å r d A S s om k a n k o n t a k t e s p å t e l e f o n p 0 o 7 s t a e d l r es l s e e: r k j p e å l l. o e v e r g a r d u l t i n et t. n o. I a v t a l e n m e d v a k t m e s t bo e r n e s k u a n l n e b e n y t t e v a k t m es t e r t i l p r i v a t e o p p d r a g t i l s am m e p r i s s om b o r e t t s l a g et b et a l e r. T j e n e s t e r s om s k a l d ek k e s av b o r e t t s l a g e t s f e l l e s k os t n a d e r s k al s t y r e t a l l t i d g od k j e n n e f ø r t j e n e s t e n r e k v i r e r e s. V E K T E R T J E N E S T E B o r e t t s l a g e t h a r a v t a l e u r i m t a e s d om S e v c ak t h o l d. D e r s om a n d e l s e i e r h a r b e h o v f o r a s s i s t a n s e, t a k o n t a k t 91 p 6 å 6 0 t 5 e 1 l 6. e f o n P A R K E R I N G T i l e n d el l e i l i g h e t e r f ø l g e r g a r as j ep l a s s m e d e n h e t e n. Ø v r i g p a r k e r i ng k a n gj ø r e s p å m e rk e d e p l as s e r p å g a r a s j e t ak e t. B o r e t t s l a g e t h a r p l as s e rm e d m u l i g h e t f o r m ot o r v a r m e r t i l u t l e i e o p p e p å g a r a s j e t ak e t. D e r s om d u ø ns k e r pl a s s, t a k o nt a k t m e d O B O S H o l m l i a p å t e l e f o n e l l e r v e d k o n t ak t m e d s t y r e t, ev t v a k t m e s t e r. G j e s t e p a rk e r i n g f o r e g å r p å o p pm er k e d e p l a s s e r. N Ø K L E R / S K I L T N ø k k el r e k v i s i s j o n t i l s y s t em n øk l e r ( s ø p p e l r om, b o d e r o g g a r as j e ) k a n k j ø p e s h o s O B O S H o l m l i a.

5 S i d e H a l l a g e r b a k k e n B o r e t t s l a g K A B E L -TV, R AD I O, B R E D B ÅN D O G TE LE F O NI M u l t i n e t t e r b o r e t t s l a g e n es e g e t s el s k a p, o g h a r s om f o rm å l å f r em f o rh a n d l e g o d e a v t a l r for e beboerne på Holmlia. P e r i d a g h a r M u l t i n e t t a -g v t r u n a n l p a e k k e m p å e 3 d 4 k G a n E a T l e r. p H å e r d i g i t a i n n g å r o g s å 4 6 a n a l o g e r a d i o k a n a l e r o g 4 8 d i g i t a l e r a d i ok a n a l e r. D et t e b e t a l e s kollektivt av borettslagene og belastes felleskostnader. I t i g tilbyr l e g GET betal-tv, d i g i t a l r a d i o, t e l e f o n i o g b r e d b å n d. D et t e l e v e r e s g j e n n om kabel-t V n e t t e t. F o r næ rm e r e i n f or m as j o n om GE Ts t i l b u d, s eww w. g e t. n o K u n d e s e r v i c e o g f ei l m e l d i n gs t j e n e s t e n t i l GE T h a t r el e f o n nu m m e r I t i l l e g g h a r M u l n s t e i a v n t a e l t e r t m e l d : e v e r a NextGenTel på bredbånd og telefoni, kundeservicetelefon Ventelo/ Bluecom på bredbånd og telefoni, telefon Se for øvrig www. multinett Multinett. no har epost : multinett. no T e l e n o r B o r e t t s l a g e t e r t i l s l u t t e t s am a r b e i ds a v t a l e n m e l l om T e l e n o r o g O B OS, s om g j e l d e r t i l o g s om g i r r a b a t t e r t i l b e b o e r e m e d t e l ef o n a b o n n em e n t i T e l e n o r. D e t g i s o p p t i l 2 5 % r a b a v t t e l p e å f o b n r e u n k e ( n g j a e l d -a e r b o n B n a e s m i e s nt e n e ) p å f a s t t e l ef o n o g b r e d b å n d s t e l e f o n. V e d b e s t i l l i n g a v n y t t t e l e f o n a b o n ne m e nt h os T e l e n o r, t i l k om m e r d e t e n m å n e d l i g nettleie ettersom Telenor ikke har noen leveranseavtale med Multinett (se over ). B e s t i l l i n g a v te l ef o n i o g i n t e r n e t t j en e s t e r f r a T e l e n o r gj ø r e s p å w w w. o b o s. n e o l l e r v e d å s e n d e e n S M S t i l m e d k o de o r d O B O S. V æ r o b s p å : K a b e l n e t t-t j e n e s t e n e l e v e r e s g j e nn o m e t s væ r t a v a n s e r t e n et t. D e t e r d e r f o r v i k t i g at d u i k e k g j ø r i n n g r e p a v n o e n a rt i n e t t e t. D e t u n n g å r d u v e d i k k e å t a d e k s e l e t a v kontaktene i boligen din. Det gjelder både kabel-tv n et t e t o g t e l e f o n i n e t t e t. H a r d u behov for å gjøre inngrep, vennligst kontakt GET for kabel-tv n e t t e t o g M u l t i n e t t f o r t e l e f i n o e n t t e t. K R A F T L E V E R A N S E T I L B O R E T T S L A G E T S F E L L E S A N L E G G Borettslaget har avgitt fullmakt til OBOS til å kjøpe elektrisk kraft, og er tilsluttet a v t a l e m e d E n e r g i p a r t n e r A S o g L O S r g ( i A g S d ) e. r E n e E r n g e i p a r t n e r A S s t å r f o r r å d g i v n i n g o g k r a f t f o r v a l t n i n g, o g LO S s t å r f o r k r a f t l e v e r a n s e r o g f a k t u r a a dm i n i s t r a s j o n. O p p r i n n e l i g a v t a l e m e d E n e r g i p a r t n e r / L O S ut l ø p d e n OB O S h a r f o r l e n g e t avtalen fra me fordelene med som de i forrige sam periode. Kraftforvaltningsavtalen gir følgende fordeler for borettslaget : E t t a v m a rk e d e t s l a v e s t e a dm i n i s t ra t i v e p å s l a g: 0, 9 5 ø r e p r kw h. E l e k t r i s k k r af t t i l s p ot p r i s k om b i n e rt m e d f o r v a l t n i n g s om g i r g u n s t i g e s t r øm p r i s e r.

6 S i d e H a l l a g e r b a k k e n B o r e t t s l a g Profesjonell forvaltning fra Energipartner AS. B o r e t t s l a g e t v / s t y r e t f å r t i l g a n g t i l s i n e a n l e g g p å ww w. s t y r e r o m m et. ne t b l. a. f o r f o r b r u - k o s g f ak t u r e r i n gs d a t a. R a b a t t e r t k r a f t v i a k j ø p f r a e n e r g i g j e n v i n n i n g s a n l e g g h o s E l k em A S A o g T i n f os A S. R e s u l t a t t a v e k r a f t f o r v a l t n i n gs a v t a l e n h a r g i t t b es p a r e l s e r o gs å i D et h a r væ r t s t o r e om r å d em e s s i g e v a r i a s j o n e r i N o r g e i , m e n m å l t m o t gj e n n o m s n i t t l i g spotpris har besparelsene i 2008 vært ca 11 %. M Å L E R A V L E S N I N G F Y R I N G O G V A R M T V A N N F r a e b t l i n e n f ø d r t i n d i v i d u e l l m å l i n g f o r f y r i n g o g v a rm t v a nn i b å d e rekkehus- og blokkleilighetene. D e s o m b o r i r e k k e h u s f å r e g e n a v r e g n i n g d i r e k t e f E r n a e r g V i, i k e n E n e r g p å s am m e m å t e s om f o r s t r øm. For blokkene føres eget fordelingsregnskap. Till e g g e t f o r f y r i n g o g v a r m t v a n n s om i n n b e t a l e s g j e n n o m f e l l e s k o s t n -k a o d n e t n e o-i n n e b r e t a e l i n g a, s om a v r e g n e s i forbindelse med måleravlesning i juni / juli. I f o r b i n d e l s e m e d f l y t t i n g m å I s t a A S ( t i dl i g e r e V i t e r r a E n e r g y S e r v i c es A / S ) k o n t ak t es p å t e l n e 2 f 2 o , f o r å l e s e a v m å l e r n e. D et h o l d es t i l b a k e e t d e p o s i t um p å k r , - i f o r b i n d e l s e m e d f r a f l y t t i n g.i b l ok k l e i l i g h e t e n e e r d e t i n s t a l l e r t m å l e r e s om fjernavleses og man behøver derfor ikke selv lese av måleren. S E K U N D Æ R N E T T E T F O R F J E R N V A N R M E V i k e n E n e r g i n e t t A S h a r a ns v a r e t f o r d r i f t o g v e d l i k e h o l d a v s e k u n dæ r n e t t e t f r am t i l e i e n d o m s g r e n s e n f o r d et i n n v e n d i g e a n l e g g 0, 5 m e t e r i n n e n f o r y t t e rv e g g. V e d l e k k as j e e l l e r f e i l p å d e n u t v e n d i g e d e l e n a v f j e r n v a r m e a n l e g g e t k a n v a k t e n p å d e n d ø g n b e m a n n e d e d r i f t s t el e f o n p å K l em e t s r u d K r af t v a rm e v e r k k o n t ak t e s p å t e l e f o n F J E R N V AR M E P r i s e n p å f j e r n v -t a a r m i f f e n ) ( f V r a 7 H a f s l u n d F j e r n v a rm e A S e r s am m e n s at t a v kraftpris m /påslag, nettleie til husholdningskunder samt forbruksavgift til stat e n. D e t gi s 1 0 % r a b a t t p å s um m e n a v di s s e pr o d u k t e n e. F o r b u d s j e t t å r e t er k r a f t p r i s e n f o r v e n t e t å l i g g e p å s am m e ni v å s o m i F o r v e n t e t g j e n n om s n i t t p r i s f o r b u d s j e t t å r e t v i l v æ r e c a 7 4 ør e / kw h f o r u t s a t t a t d a g e n s f o r v e n t n i n g e r t i l m a rk e d e t f o r e l ek t r i s k k r a f t s am t o l j e p r i s e r f o r b l i r u e n d r e t. I b l e t i l s v a r e n d e gjennomsnittpris på ca 70, 50 øre / kwh.alle priser er oppgitt inklusive merverdiavgift. M E D L E M S K A P I S Ø N D R E N O R D S T R A N ( S D N E E ) N Ø K S ø n d r e N o r d s t r a n d E n ø k ( S N E ) b l e d a 0 n 0 n 8 e t s o i m j e n a n u i a n r t -e 2 r e s s e o r g a n i s a s j o n f o r b o l i gs am m e n s l u t n i n g e r i b y d e l S ø n d r e N o r d s t r a n d i O s l o. I d a g e r 8 b o r e t t s l a g o g b o l i gs am e i e r p å H o l m l i a m e d t i l s am m e n v e l l ei l i g h e t e r m e d l e m m e r a v S N E, t o t a l t n e s t e n 4 0 % a v b o l i g m a s s e n p å n H o l m l i a. b o r e t t s l a g et e r et a v l a g e n e s om er m e d l em i S N E, s om l e d e s a v e t s t y r e t p å f em

7 S i d e H a l l a g e r b a k k e n B o r e t t s l a g m e dl em m e r o g t r e v a r a m e dl em m er. A k t i v i t e t e n e f i n a ns i e r e s g j e n n om b i d r a g f r a m e dl em s l a g e n e. Y t t e r l i g e r e f i n a n s i e r i n g f o r om f a t t e n d e p r o s j ek t e r s k a f f e s s om t i l s k u d d fra offentli g e i n s t a n s e r. M å l s e t n i n g e r S N E S N E ø n s k e r p å v e g n e a v s i n e m e d l e m m e r å o r g a n i s e r e e t g o d t s a m a r f j e r n v a r m e l e v e r a n d ø r e n, f o r s k n i n g s m i l j ø e r o g o f f e n t l i g e i n s t a n s t r y g g l e v e r a n s e a v v a r m e o g v a r m t f o r b r u k s v a n n t i l ø k o n o m i s k k sedyktige o n k u r r a n betingelser ved lavest mulig energiforbruk og påvirkning av miljøet. A k t i v i t e t e r S N E S N E g j e n n o m f ø r e r i s a m a r b e i d m e d H a f s l u n d F j e r n v a r - o m g e b e f a r i n g a v a r m t v a n n s a nl e g g t i l s i n e m e d l em m e r o g u t a r b e i d e r t i l t a k s p l a n f o r s t r a k s t i l t ak o g f o rs l a g t i l E N ØK l ø s ni n g e r. V i d e r e b i s t å r S N E s i n e m e d l em m e r m e d å f o r h a n d l e f r em g u n s t i g e b et i n g e l s e r f o r i n n k j ø p a v m a t e r i a l e r, t j e n e s t e r o g ut f ø r e l s e f o r E N Ø K t i l t ak. I l ø p e t a v s k a l S N E i n n l e d e f or h a n d l i n g e r m e d H a f s l u n d Fj e r n v a r m e om e n n y r a m m e a v t l a e o m e n e r g i l e v e r a n s e i n k l u d e r t d r i f t o g v e d l i k e h o l d a v s e k u n dæ r n e t t i b o r e t t s l a g e n e. Utredning av ENØK tiltak for eksisterende boliger M e d l e m m e n e i S N E ø ns k e r å r e d us e r e e n e r g i f o r b r u k e t i s i n e b o l i gs am m e n s l u t n i n g e r m es t m ul i g ut e n å s e nk e k om f o r t n i v å e t.d e t t e k r e v e r E N ØK t i l t ak s om k a n s e t t e s i v e r k i d e ek s i s t e r e n d e b y g n i n g e r t i l k os t n a d e r s om b e b o e r n e k a n bæ r e. T i l t a k e n e v i l o m f a t t e b å d e t e k ni s k e l ø s ni n g e r, op p l æ r i n g a v s t y r e n e o g i n f o rm as j on / m o t i v as j o n a v b e b o e r n e. S N E v i l g j e n n o m f ø r e e r i n g s a y v s e t r f e a m r i a n t g e i n s e e i m e dl em s l a g e n e, f o r å i d e nt i f i s e r e d e b e s t e t i l t ak e n e b a s e r t p å k o s t / n y t t e ef f ek t. D e t t e a r b e i d e t s k al u t f ø r es a v i n n l ei d e E N ØK r å d g i v e re o g a n d r e o g v i l k r e v e s t ø t t e f r a of f e n t l i g e i n s t a n s e r. S a m t i d i g v i l d e t t e r a s r om b e v i l d væ e t r e g a i v a l r l m e s e n u n l i t n t a e t r es e s e u t o v e r S ø n d r e N o r d s t r a n d b y d e l, m e d h e n s y n t i l b e h o v e t f o r å r e h ab i l i t e r e s t o r e d e l e r av landets boligmasse på en miljøvennlig måte. A k t i v i t e t e r S N E i D e t f ø r s t e å r e t f o r S N E n æ rm e r s eg s l ut t e n o g d e t e r p å t i d e å k om m e m e d et l i t e n t i l b a k e b l i k k p å v å r e a k t i v i t et e r h i t t i l. S e l v om d e t i k k e h a r s k j e d d h e l t s t o r t i n g, s å h a r v i o p p n å d d e n r e k k e k o nk r e t e t i n g: B e f a r i n g m e d H a f s l u n d F j e r n v a r m e i a l l e m e d l em s l a g ; m a n g l e r s om b l e oppdaget blir fulgt opp. Betydelig bedre es r p o n s f r a H af s l un d F j e r n v a r m e p å f e i l m e l di n g e r f r a v å r e m e dl em s l a g. D i a l o g m e d H af s l u n d F j e r n v a rm e v e d r ø r e n d e l e g i o n e l l a f a r e i v å r e v a r m t v a n n s a nl e g g. Om f at t e n d e v e d l i k e h o l d s ak t i v i t e t e r i r e g i a v H a f s l u n d F j e r n v a rm e i S ø n d r e Å s g å r d e n o g V es t s k r e nt e n. O p p f ø l g i n g a v m å n e d l i g / å r l i g e n e r g i f o r b r u k i d e t i l s l u t K r i t i s k d i a l o g m e d I S T A f o r å f å o r d e n p å i n d i v i d u e l l v a rm em å l i n g, i nk l u d e r t kvalitetssikring av plassering av målerne på radiatorene.

8 S i d e H a l l a g e r b a k k e n B o r e t t s l a g Betydelige besparelser ved skifte av radiatortermostater i H a l l a g e r ba k k e n, Ø v r e Ravnåsen og Skovbakken gjennom rabattavtale formidlet av SNE. Informasjonsmøte for styrene i medlemslagene i oktober S ø k n a d om øk o n om i s k s t øt t e s e nd t E N OV A, O s l o K om m u n e, E n øk E t a t e n, O B O S m i l j ø f o n d P r e s e n t a s j o n a v S N E l i m t i s o k t e p a p r o t i e r o g m y n d i g h e t e r b å d e p å k o m m u n a l t nivå og rikspolitisk nivå. I n n s p i l l t i l E N Ø K h a n d l i n g s p l a n f o r O s l o k o m m u n e AV T AL E O M G AR AN TE R T B E T AL I N G AV F E L L E S K OS TN AD E R ( TEORETISK LEIE ) B o r e t t s l a g e t h a r a v t a l e m e d O B O S o m g a r a n t s k e o r s t n a d b e r t. O a l B OS i n g a v f e l l g a r a n t e r e r f o r o v e r f ø r s e l t i l b o r e t t s l a g e t h v e r m å n e d o g o v e r t a r d e r e t t e r a l t a ns v a r o g r i s i k o f o r e v e n t u e l l m a n g l e n d e i n nb e t a l i n g a v f e l l e s k os t n a d e r. BRUKSOVERLATING ( FRAMLEIE ) D e t e r i k k e t i l l a t t å o v e r l a t e b r ut u k e n s t y a r v e t s b s o a l m i t y g k k e e n o g t i l a n d r e g o d k j e n n e l s e a v b r u k e r. U l o v l i g o ve r l a t i n g a v b r u k k a n f ø r e t i l s a l g s på l e g g a v l e i l i g h e t e n. S ø k n a ds s k j em a f o r b r u k s o v e r l a t i n g f ås v e d h e n v e n d e l s e t i l OB O S p å t e l e f o n D e t e r r e g i s t r e r t 8 b r u k s o v e r l g et a t p i e r n 0 g 1. e r i b. o r e t t s l a F O R K J Ø P S R E T T F o r k j ø ps r e t t e n e r e n v i k t i g m e d l em s f o r d e l i O B OS. V e d s pø r s m å l om f o rk j ø ps r e t t e n k a n d u h e n v e n d e d e g t i l O B OS p å t e l e f o n F o r h v e r e n k e l t b o l i g b l i r d et v e d s a l g f as t s a t t e n e g e n f r i s t f o r å m e l de b r u k a v forkjøpsretten (meldefrist ). Medlemmer som vil benytte forkjøpsretten t, a r k o nt a k t m e d O B O S f o r å f å o p p g i t t f a k s n u m m e r -p o e s l t a l d e r es r s e v s om e n t k u a e n l b l e n y t e t es. M e l d i n g e n m å v æ r e m o t t a t t a v O B O S i n n e n d e n f a s t s a t t e f r i s t. normalt 5 virkedager etter at boligen -a n n o n s e i A f er t e n p o s kunngjort t e n i o g / e l l e r p å ww w. o b o s. n o. H v i s OB O S m ot t a r d i n m e l di n g om f o rk j øp e t t e r a t f r i s t e n e r g å t t ut, k a n d u i k k e k r e v e å f å o v e r t a b o l i g e n p å g r u n n l a g a v f o rk j ø ps r e t t e n. Gjør du bruk av r k j fo ø p s r e t t e n, t r e r d u i n n i e n a l l e r e d e i n n g å t t a v t a l e o g k j ø p e r b o l i g e n t i l d e n a v t a l t e p r i s p å a v t a l t e v i l k å r. F i n a n s i e r i n g e n m å v æ r e i o r d e n, o g d e n m å i s i n h e l h e t d o k um e n t e r e s s k r i f t l i g. E r d e t f l e r e m e d l e m m e r s o m v i l b e n y t t e f o r k j ø p s r e t t e n, f å r d e m e d l e n g s t a ns i e n n i t e t f o r t r i n n s r e t t. A n d e l s e i e r e i d e t b o r e t t s l a g e t b o l i g e n t i l h ø r e r g å r f o r a n øv r i g e m e dl em m e r i O B O S. D e r s om f l e r e i b o r e t t s l a ge t v i l b e n y t t e f o r k j ø p s r e t t e n, b l i r n or m a l t b ot i d e n i b o r e t t s l a g et a v g j ø r e n d e.

9 S i d e H a l l a g e r b a k k e n B o r e t t s l a g F O R S I K R I N G E R B o r e t t s l a g e t s e i e n d o m m e r e r f o r s i k r e t i m e G d j po e l n i s e i n d um i m g e r F o r s i k r i n g F o r s i k r i n g e n d ek k e r b y g n i n g e n e, f e l l es a r e a l o g b o l i g e r, m e d v e g g f a s t u t s t y r. D e n d ek k e r o g s å b y g n i n g s m es s i g e t i l l e g g i n n r e t ni n g e r o g f o r be d r i n g e r i b o l i g e n b e k o s t e av andelseier. D e n e n k e l t e a n d e l s e i e r m å i m i dl e r t i d h a eg e n h j e m f o r s i k r i n g s o m d e k k e r i n n b o ( d e o t g v i l l s i ø u s t ø s r t y e r / i n n r ed n i n g s om d e t e r n a t u r l i g å t a m e d s e g n å r e n f l y t t e r). O p p s t å r d e t s k a d e i l e i l i g h e t e n, s ø r g f o r å b e g r e n s t e m s ul k i a g d o e g o m f a n g e t m e p r ø v å k a r t l e g g e å r s ak e n t i l s k a d en. E r f l e r e l e i l i g h e t e r b e r ø r t, n o t e r h v o r d a n b e r ø r t e a n d e l s e i e r e k a n k o n t a k t es o g o p p l y s om d e t t e n å r s k a d e n m e l d es t i l s t y r e t s om i g j e n k o n t a k t e r f o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O 86 B O 55 S 00 p å, t faks e l e 8 f 6 o 22 5 n e l l e r e-post obos. no F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n m e l d e r s k ad e n t i l f o r s i k r i n gs s e l s k a p e t, b es t i l l e r om ø ns k e l i g h å n d v e r k e r f o r r e p a r a s j o n o g s ø r g e r f o r a t k os t n a d e r k n y t t e t t i l s k a d en b l i r r e f u n d e r t el l e r b e t a l t a v f o r s i k r i n g s s e l s k a p et. V e d s k a d e r s o m d e k k e s a v b o r e t t s l a g e t s b y g n i n g s f o r s i k r i n g - k r e v e r, f o r s i s e l s k a p e t e n e g e n a n d e l p å k r ,-. S e l v om b o r e t t s l a g e t s f o r s i k r i n g b r u k e s, k a n a n d e l s e i e r b e l as t es h e l e e l l e r d e l e r a v e g e n a n d e l e n rsom d e forholdet ligger innenfor andelseiernes ansvar. B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I f ø l g e f o r s k r i f t om b r a n n f o r e b y g g e n d e t i l t a k o g b r a n n t i l s y n s k a l a l l e bo l i g e r h a m i ns t é n g o d k j e n t m a r nu e ø l t y s l o k k v i n a gs r u t s s t y r l i f o e rm r a v, e nt e n s p u a l v m e r a p p a r a t e l l e r b r a n n s l a n g e. D e t e r b o r e t t s l ag e t s a ns v a r å a ns k a f f e o g m o n t e re u t s t y r e t, m e ns d e t e r a n d e l s e i e r s a n s v a r å k o n t r o l l e r e a t ut s t y r e t e r i o r d e n. D e r s om u t s t y r e t e r d e f ek t, m eldes dette skriftlig til s t y r e t. Se nærmere om styrets arbeid med brannsikring under pkt 6 nedenfor. H M S - I N TE R N K O N TR O L L F o r s k r i f t o m s y s t e m -, a t i m s - i k o l g h s j e i l k ø k s e r h e t s a r b e i d i v i rk s om he t e r ( I n t e r n k o n t r o l l f o r s k r i f t e n ) b l e f a s t s a t t v e d k g l. r e s. n i 6 n. g f r d a e 1. s e m b e r j a n u a r F o rs k r i f t e n s t i l l e r k r a v t i l a t d e n e nk e l t e v i r k s om h e t s k a l s y s t em a t i s e r e a r b e i d e t m e d å e t t e r l e v e b e s t em m e l s e n e i l o v e r o g f o r s k r i f t e r g i t t a v d e t o f f e n t l i g e. V i k t i g e l o v e r i h e n h o l d t i l d e t t e e r : L o v o m e l e k t r i s k e a n l ktrisk e g g o utstyr g e l e L o v o m b r - a n n o g e k s p l o s j o n s v e r n L o v o m f o r u r e n s n i n g L o v o m a r b e i d s m i l j ø I n t e r n k o nt r o l l i n n e bæ r e r a t b o r e t t s l a g e t e r p å l a g t å p l a n l e g g e, o r g a n i s e r e, ut f ø r e, v e d l i k e h o l d e o g d o k u m e n t e r e a l t s o m -, h a m r - i o m l g e s j d i k ø k h er e h l e s t e å g j ø r e i borettslagets regi. Internkontrollsystemet beskriver hvordan dette arbeidet skal drives.

10 S i d e H a l l a g e r b a k k e n B o r e t t s l a g S t y r e t i v a r e t a r i n t e r nk o n t r o l l e n m ed h e n s y n t i l b l a nt a n n e t b r a n n v e r n, f e l l es e l ek t r i s k a n l e g g o g l e k e p l as s u t s t y r. H a r b o re t t s l a g e t a n s a t t e m å d et o gs å o p p f y l l e k r a v e n e i arbeidsmiljøloven i forhold til vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. B e b o e r n e/ a n d e l s e i e r n e h a r p l i k t t i l å f o r et a e g e n k o nt r o l l p å d e t el e k t r i s k e a n l e g g e t i l e i l i g h e t e n e. S e n æ r m e r e o m s t y r e t s -Internkontroll a r b e i d under m e d punkt H M S 6 nedenfor. R E H AB I L I TE R I N G O G S TØ R R E V E D LI K E H O L D A l l e e l d r e b om m e r b l e s k i f t e t u t o g d e t b l e m o nt e r t n y e a ut om a t i s k e bo m m e r. A l l e l e k e p l as s e r b l e v u r d e r t m h t s i k k e r h e t o g i k k e g o dk j e n t e l e k e p l as s e r b l e p å s t a r t et e rs t a t t e t a v n y e l ek e a p p a r a t e r. A r b e i d et f o r s e t t e r i T r e a v b l o k k o p p g a n g e r b l e p u s s e t o p p o g m a l t ( h h v. n r. 4 8, 5 6 o g 5 8 ). N y e g a r a s j e p o r t e r b l e m o n t e r t h øs t , m e n f o r å s i k r e g o d d r i f t b l e d e t v å r e n f o r e t a t t o p p g r a d e r i n g a v d e t e l e k t r i s k e a n l e g g e t f o r å k u n n e h a s t a b i l e, driftsikre motorertil de nye portene. Det p p us ble s i n g a foretatt v n y t t s t y r e r o m o i n r. 5 4, s am t a t t i d l i g e r e v as k e r i e r bl e p u s s e t o p p f o r s a l g/ h h v. ut l e i e. D e t b l e p å s t a r t et t i l s t a n ds k o nt r o l l a v r ek k eh u s e n e o g b l ok k e n e m e d n o e u t b e d r i n g s r e s u l t a t. S ø p p e l b -r o e d k e k n a bl v e d u t v 9 i d 0 et o g f o r å s i k r e a v r e n n i n g b l e d e t a s f a l t e r t i t -r e a k p k p a. e n D e m t e r l o l gs o å m 9 4 / 9 6 g j e n n o m f ø r t e n -t k i l e t a l k. t e E N Ø K A l l e g a r as j e p o r t e r b l e s k i f t et u t o g d e t b l e m o n t e r t n y e m ot o r e r o g a l l e b e b o e r e m e d g a r a s j e p l a s s f i k k u t l e v e t r y r t e f j n e r n r å a p d n i e o r. s N y v ak t m e s t er a v t a l e b l e g j o r t g j e l d e n d e f r a , m e d b e t y d e l i g o p p g r a d e r i n g a v t j e n es t er o g o p p g a v e r k n y t t e t t i l d r i f t o g v e d l i k eh o l d a v b o r e t t s l a g e t. D e t b l e gj e n n o m f ø r t e n d e l g a r a n t i a r b e i d e r p å b l ok k e n es ba l k o n g e r. 4 b a l k o n g r ek k e a r v g l a s s e k s p l o d e r t e u t e n f y s i s k p åk j e n n i n g o g e n t r e p r e n ø r e n h a r s k i f t e t di s s e u t e n k o s t n a d e r f o r b o r et t s l a g e t. T r e b l ok k o p p g a n g e r e r p us s et o p p o g m al t ( o p p g a n g n r 4 0, 4 2 o g 5 4 ). I bl e o p p g an g n r 3 6 p u s s et o p p R e h a b i l i t e r i n g a v g a r a s j e a n l e g g. Ri v i n g a v d e k k e i p l a n 2 s om f ø l g e av s t o r e m e n g d e r k l o r i d e r. R e n o v e r i n g a v b y g g o g e l e k t r i s k a n l e g g ( l y s, m ot o rv a r m e r e o g v a r m ek a b l e r ). M o n t e r i n g a v n y e v a r m ef o r d e l i n g s m å l e r e p å a l l e ra d i a t o r e n e og varm vannsmålere begge deler m ed GSM sendere (for fjernavle s i n g ) s am t n y e t e rm o s t a t v e n t i l e r f o r r a d i at o r e n e i a l l e b l o k k e n e. S t y r e t h a r i l ø p e t a v p e r i o d e n j o b b e t v i d e r e m e d å f o r b e d r e a v t r e k k s f o r h o l d e n e i b o r e t t s l ag e t. I t i l l e g g t i l v e n t i l as j o n a v l ei l i g h e t e r, e r d e t o gs å g j o r t f o r b e d r i n g e r i v e n t i l a s j o n e n i noen av søppelrommene i blokkene U t s k i f t i n g a v b a l k o n g e n e i b l o k k e n e F a s a d e n e p å a l l e b l ok k e n e e r b l i t t s l em m e t. V i n d u e r o g b a l k o n g d ø r e r e r b l i t t m al t R e h a b i l i t e r i n g e n a v r e k k e h u s e n es f a s a d e r b l e a v s l ut t e t. S l em m i n g a v 4 g a v l e n d e v e g g e r p b å l o k k e n e. S k i f t et ut c a 2 0 t a k v i f t e r. J u s t e r t t ak n e d l ø p p å r e k k e h us e n e.

11 S i d e H a l l a g e r b a k k e n B o r e t t s l a g M a l e r a r b e i d m e d r ek k e h us e n e b l e p l a n l a g t o g i g a n g s at t a v r e k k e n e 8 2, 8 4, 9 0, 9 2 o g 9 4. D e t b l e f o r e t a t t ut s k i f t i n g a v ø d e l a g t e f as a d e b o r d og u t b e d r i n g a v v i n d u e r p å eh a l u l s e n e r. e R k ek k k v e r k b l e s at t o p p l a gs s t i e n m el l om n e d r e o g m i d t r e g a n g v e i. G j e n n om f ø rt b r a n n s i k k e r h e t s i n s p ek s j o n i b o r e t t s l a g et F a s e 3 a v t ak t ek k i n g s a r b e i d e t b l e a v s l u t t et s om m e r e n I d e n n e s a m m e n h e n g b l e e n d e l b o r d b e k l e d n i n g o v e r t. R b e o h d a e b n i e l i t e s r i k n i g f a v t e s k a l l m u r e n e p å bl o k k e n e. P r os j e k t b e s k r i v e l s e o g a n b u ds r u n d e b l e g j e n n o m f ø r t h ø s t e n A r b e i d e n e b l e g j e n n o m f ø r t i p e r i o d e n j a n u a r m a i R e h a b i l i t e r i n g e n h a r b e s t å t t a v : E t t e r f o r a n k r i n g a v t e g l s k a l l m u r. E t a b l e r i n g a v d i l a t a s f j u g o e n r. U t b e d r i n g a v b e s l a g o g f o r i n g e r r u n d t v i n d u e r. R e p ar a s j o n a v d r a g e r e. D e l e r a v d e t e l ek t r i s k e a nl e g g e t i p a r k e r i n g s h us e t b l e o v e r ha l t. D e t t e i n k l u d e r t e bl. a. o p p g r a d e r i n g a v nø d l y s a n l e g g e t o g j o r d f e i l b r y t e r e p å m otorvarm erkontakter. Et antall takvif t e r b l e s k i f t e t u t p g a e l d e. E n de l a v a n t e n n e a n l e g g e t s n e d g r a v d e k a b e l b l e s k i f t e t p g a v a n n s k a d e r ( b l e d e k k et a v U P C ). N y t r a p p o g g e l e n d e r b l e s at t o p p p å n e d g a n g m el l om r e k k e 92 o g F a s e 2 ( 1 / 3 ) a v t a k a r e a l e t i b o r e t t s l a g e t f i k k n yt t b el e g g. If o r b i n d e l s e m e d t a k t e k k i n g e n b l e e n d e l b o r d b e k l ed n i n g o g b e s l a g o v e r b o d e n e i r ek k e h u s e n e s k i f t et ut. D e t b l e s k i f t e t c a 2 5 t ak vi f t e r o g n o e n d e f ek t e v e n t i l at o r e r. M a n s t a r t et p r o s j e k t f o r o p p g r a d e r i n g a v s k a l l m u r e r p å b l o k k e n e. D e t b l e k j ø pt i n n 2 sentrifuger til vaskeriene i henholdsvis nr 54 og C a 1 / 3 a v d et s am l e d e t ak a r e a l e t i b o r e t t s l a g e t f i k k n y t t b e l e g g. G am l e stoppekraner ble skiftet i samtlige leiligheter på grunn av fare for lekkasje. D e t b l e i n s t a l l e r t i n d i v i d u e l e i l i g e h n e t e r r. g S i am m å t l i d i g n b g l e i e n r a e l k k l e e r a d i a t o r e r u t b e d r e t. B e i s i n g a v h u s e n e. G a n gs t i m el l om 8 4 o g 8 6 r e k k a o g 6 6 o g 6 8 r e k k a b l e o p p g r a d e r t B e i s i n g a v r e k k e h u s e n e. Ut s k i f t i n g a v n o e k l e d n i n g. Ut s k i f t i n g a v t ak v i f t e n e t i l s ø p p e l s j a k t e n e p å bl o k k e n e.r e p a r a s j o n a v n o e n t a k i r ek k e h u s e n e. I n s t a l l a s j o n a v g a r a s j e p o r t e r. I n s t al l a s j o n e n b l e f i n a n s i e r t a v d e s om h a r g a r a s j e B e i s i n g a v h u s e n e - o p p s t a r t. D e t b l e l a g t v a r m ek a b l e r i d e n b r a t t e ga n g v e i e n v e d 9 0 A. I f o r b i n -i d n e s l p e s k s e j o m n e t r om i d i v e 1 å n V b V l e S de t a v d e k k e t s k a d e r i i a l t l e i l i g h e t e r. E i e r n e a v d i s s e l e i l i g h e t e n e b l e p å l a gt å f o r e t a u t b e d r i n -s g. k a d V e V r S s o m b l e a -kontrollen v d e k k e t ble utbedret i V V. S O s l o E n e r g i, n å V i k e n E n e r g i n e t t, o v e r t o k e i e n d om s r e t t e n t i l sekundærle d n i n g s n et t et f o r f j e r n va r m e n o g a n s v a r e t f o r d r i f t o g v e d l i k e h o l d a v s e k u n dæ r n e t t et f r em t i l e i e n d om s g r e n s e n f o r d et i n n v e n d i g e a n l e g g, 0, 5 m i n n e n f o r y t t e r v e g g. G a r a s j e h us e t bl e r e h a b i l i t e r t. B l ok k f a s a d e n b l e s i k r e t. N y b e i s e r u n d e b l e p å b e g y n t. p g E a n g d e r b l e o p u s s e t o p p. R å t n e v i n d u s l i s t e r i r e k k e h us e n e b l e s k i f t e t. N o e n a v vi n d u e n e e r s a n ns y n l i g v i s s å s k a d et a t d e m å s k i f t e s u t i l ø p e t a v n o e n -k å o r n. t r o l l D i s e am t t l i g b e l e g j e n n l e i l i g h e t e r T a k p å r e k k e h u s o g b l o k k e r t. Beisearbeidet b l e s i k r e ble ferdigstilt.

12 S i d e H a l l a g e r b a k k e n B o r e t t s l a g I n f o rm as j o n s s k i l t o v e r b o r e t t s l a g et b l e s a t t o p p. A nt e n n e a n l e g g e t b l e o p p g r a d e r t S k i f t e t t a k p å u t e b o d e r ø v r e t u n V a s k e r i e n e b l e p u s s e t o p p S T Y R E T S A R B E I D Hallagerbakken Borettslag vedtok på forrige s g år e n e r a l f o r s am l i n g 3 g r u n n v e r d i e r : Tr i v s e l Tr yg g h e t An s v a r. A l l e a k t i v i t et e r i s t y r e t h a r h a t t ut g a n g s p u n k t i d i s s e grunnverdiene. Videre bygger borettslagets husordensregler på disse grunnverdiene. Etter ordinær generalforsamling 14. mai 2008 har st y r e t a v h o l d t 1 0 o r d i n æ r e s t y r em øt e r o g e n s t y r e k o n f e r a ns e o v e r t o d a g e r. I t i l l e g g h a r s t y r e t s m e dl em m e r d e l t at t på ulike møterog aktiviteter. S t y r e t h a r v æ r t r e p r e s e n t e r t v e d be f a r i n g e r, d e l t at t v e d k o nt r a k t s f o r ha n d l i n g e r i f o r b i n d e l s e m e d k j ø r p o g a t v j e n v e a s t r e e r. S t y r e t h a r o gs å væ r t r e p re s e n t e r t i e n a r b e i d s g r u p p e s om p å v e g n e a v s t y r e t h a r a r b e i d e t m e d f o rs l a g t i l h us o r d e n s r e g e l e r, s p e s i el t d y r e h o l d. D e t t e s om f ø l g e a v v e d t a k p å f o r r i g e g e n e r a l f o r s am l i n g. D e t h a r også vært m ye aktivitet knyttet til br a n n s i k k e r h e t o g t i l s t a n d s k o n t r o l l / ra p p o r t e r f o r b o r e t t s l a g et. S t y r em e d l em m e n e h a r k l a r e d ef i ne r t e a r b e i d s om r å d e r. M e l l om s t y r e m ø t e n e h o l d e s m e dl em m e n e o r i e n t e r t om a k t u e l l e s ak e r o g h e n d e l s e r i n n e n f o r d e n e n k e l t e s a n s v a r s o m r å d e -p p r os t. e D e t t r e f f e s o gs å e nk l e r e b e s l u t n i n g e r g j e nn o m s l i k k om m u ni k as j o n. H M S -I N T E R N K O N T R O L L S t y r e t h a r i p e r i o d e n g j e n n om f ø rt i n t e r n k o n t r o l l i h e n h o l d t i l i nt e r n k o nt r o l l f o r s k r i f t e n. S t y r e t h a r v i d e r e f ø r t a r b e i d e t -h a n m d l e i ng d s p å l a n e i n s v 6 e r k s e t t e h o v e d o m r åd e r : 1. B r a n ns i k k e r h e t 2. V e d l i k e h o l d a v b y g n i n g e r o g f e l l e s om r å d e r 3. T r a f i k k o g b a r n 4. R e n h o l d 5. H -k M om S p e t a ns e o g o p p l æ r i n g 6. I n f o r m a s j o n o g d o k u m e n t a s j o n S t y r e t h a r h a t t b r a n n s i k k e r h e t s om e t s æ r l i g p r i o r i t e r t om r å d e o g s å i O g s å b e b o e r n e e r d e l a k t i g g j o rt i d e t t e g j e n n o m i n f o rm as j o n om b e b o e r n e s e g e n a n s v a r s am t o p p f o r d r i n g e r o m å f y l l e ut i nt e r n k o n t r o l l s k j em a et s om s t y r e t h a r t i l r et t e l a g t. S t y r e t m a n g l e r f o r t s a t t e n t i l f r e d s s t i l l e n d e t o t a l o v e r s i k t, e t t e r s om m a n g e b e b o e r e f o r t s at t i k k e h a r l e v e r t i n t e r nk o n t r o l l s k j em a e t. E t t e r e n a n b u d s r u n d e, i n n g i k k s t y r e t a v t a l e m e d f i rm a et T r y g g o g S i k k e r a s om l e v e r a n s e a v b r a n n s i k k e r h e t s u t s t y r. D e t b l e i f ø rs t e om g a n g a ns k a f f e t b r a n n p u l v e r a p p a r a t e r t i l b e b o e r e s o m p å i n t e r n k o n t e r m o a l n g l s et k j e m a e t o

13 S i d e H a l l a g e r b a k k e n B o r e t t s l a g b r a n n p u l v e r a p p a r a t e r. P å b a k g r u nn a v e n s j e k k r u n d e v / T r y g g o g S i k k e r s om v i s t e a t d e f l es t e p u l v e r a p p a r a t e n e v a r s v æ r t g am l e o g m a n g l et k o n t r o l l / v ed l i k e h o l d, b e s t em t e s t y r e t a t p u l v e r a p p a r a t e n e s k u l l e f o r n y e s o g u t l e r v. D e r e t e t e s t i l s a m t g j a l d t o gs å r e k k e h us l e i l i g h et e n e, de r f l e r e b l. a. i k k e l e n g e r b e s i t t e r v a n n b r a n n s l a n g e r. B r a n n s l uk k e r n e i g a r a s j e a n l e g g et b l e o g s å f o r n y e t m e d 4 a p p a r a t e r p å h v e r t a v n i v å e n e. A l l e p u l v e r a p p a r a t e n e e i e s a v b o r e t r g e t s f o l r at g e t o g d d e t f o r e t a s j -å e r v s n k l o nt i r g o l l 5 o g n ø d v e n d i g v e d l i k e h o l d a v a p p a r a t e n e. B e b o e r n e h a r u t e n om d et t e s e l v a ns v a r f o r å k o n t r o l l e r e p u l v e r a p p a r a t e r o g r ø y k v a r s l e r e. E t t e r a n b e f a l i n g - f o r g a r B e r d a n n i n g s e t a t e n e r d e t i t i l s l i e n g e g r i m t i l o n t e r t r s am m e n 9 r ek k e h us l e i l i g h e t e r. D et v u r d e r e s å s u p p l e r e m e d r e d n i n gs l i n e r t i l f l e r e l e i l i g h e t e r. D e t e r v i d e r e m o n t e rt s e r i e k o p l e d e r ø y k v a r s l e r e m e l l om hu s r e k k e 8 8 o g deler av husrekke 96, da disse rekkene ligger svært tett. Flere brannsikringst i l t ak e r u n d e r a r b e i d. U T B E D R I N G A V L E K E P L A S S E R S om m e r e n b l e ut b e d r i n g a v l e k e p l a s s e r o g ut s k i f t ni n g a v l ek e ap p a r a t e r p å b e g y n t. P å f o r h å n d v a r f l e r e a nb u d i n n h e n t e t. A l l e d e g am l e h u s k e s t a t i v e n e b l e t a t t n e d d a d i s s e i k k e t i l f r e d s t n d i e l f o t rs e k r i k f t e r r. a v T r e i n y e g j h u e s l k e d r e b l e d e r e t t e r m o nt e r t. P å l ek e p l a s s i n e d e r s t e ga t e m e d r e k k e h u s b l e d et o gs å l a gt g um m i h e l l e r. I s am a r b e i d m e d a n l e g gs g a r t n e r e r d e t l a g t p l a n e r f o r v i d e r e u t b e d r i n g a v d e ø v r i g e l e k e p l a s s e n e. I d i s s e p l a n e n e e i t s n k n a g l å b r e n d y t e t es t g a um t m d i he l l e r o g s å p å d e a n d r e s t ø r r e l e k e p l as s e n e. P å l ek e p l a s s v e d n r 4 6 s k a l h us k e e r s t a t t e s m e d et l e k e a p p a r a t. D e t f o r v e n t e s a t a r b e i d e t m e d o p p g r a d e r i n g a v l e k e p l as s e n e v i l væ r e f u l l f ø r t f ø r s om m e r e n M I L J Ø C O N T A I N E R D e t h a r l j i g e væ v n r t u t p l as s e rt m i l j ø c o n t a i n e r f o r i n ns am l i n g a v b l a n de t a v f a l l. N y t t i perioden var at det også ble mulighet for å avlevere m indre el-p r o d uk t e r i e t s e p a r a t i n n s am l i n g s b u r. D e t t e e r f o r e t a t t an b u d s i n n b y d e l s e f o r l e v e r i n g a v m i l j øc o n t a i n e r i V a et l falt g på Miljøtransport AS. V A K T M E S T E R E t t e r e n n y a n b u d s r u n d e p å v a k t m e s t e r t j e n es t e n i i n n g i k k s t y r e t a v t a l e om k j ø p av vaktmestertjenester fra firma Kjell Øvergård as. D e n n y e v a k t m es t e r o r d n i n g e n b l e g j o r t g j e l d e n d e f r a o g e r m e n t åa v l a s t e s t y r e t n o e n o p p g a v e r b l. a. v e d a t b e b o e r e s om h a r e l l e r f å r p r o b l em e r s om k r e v e r b i s t a n d f r a l a g et s om v e d v a n n l e k k a s j e r, f o r s i k r i n g s s k a d e r o g l i g n e n d e, k o nt a k t e r v a k t m e s t e r d i r e k t e i t e l e f o n t i l K j e l l Ø -p v os e r t g å r d t l f a d r : k j e l l. o v e r g a r d m u l t i n e t t. n o H o v e d i n n h o l d i v a k t m e s t e r t j e n es t en e r d a g l i g t i l s y n a v b y g n i n g e r o g f e l l e s om r å d e r. V a k t m es t e r t j e n e s t e n s k a l u t f ø r e s p å e n s l i k m åt e at b o r e t t s l a g et f r e m s t å r s om et g o dt v e d l i k e l d h t o om r å d e, m e d e n h ø y g r a d a v s e r v i c e i n ns t i l l i n g o v e n f o r be b o e r e o g s t y r e t. D e t s k a l u t v i s e s a k t s om h e t o g om s o r g o v e n f o r b o r e t t s l a g et s e i e n d om o g e i e n d e l e r.

14 S i d e H a l l a g e r b a k k e n B o r e t t s l a g V i d e r e h a r v a k t m es t e r r a p p o r t e r i ng s p l i k t t i l b o r e t t s l a g et s s t y r e om s k a d e r o g f e i l s om o p p d a g e s. R E N H O L D A V A V F A L L S B E H O L D E R E S t y r e t s am m e n m e d v a k t m es t e r v i l s ø r g e f o r t i l f r e d s s t i l l e n d e r e n h o l d a v a l l e v å r e a v f a l l s b e h o l d e r e, b å d e d e s om s t år u t e n d ø r s o g d e s om b e f i n n e r s e g i n n v e n d i g i b l o k k e n e. V a k t m es t e r m e l d e r om a t d e t f o r t s a t t p l as s e r e s m y e s k r ot i s ø p p e l r om m e n e. S t y r e t h a r v e d f l e r e a n l e d n i n g e r, b å d e v e d op p s l a g o g i i nf o rm a s j o n s a v i s e r, m i n n e t om a t d e t k u n e r v a n l i g h u s h o l d n i n gs a v f a l l s om s k a l p l as s e r e s i b e h o l d e r n e i v å r e s ø p p e l r o m. S K A D E D Y R B o r e t t s l a g e t h a r e n l ø p e n d e a v t a l e i l - m I n e i d t i a R l om e n t b o ek k j em pe l s e a v s m å g n a g e r e. F r a o g m e d h øs t e n b l e a v t a l e n ut v i d e t t i l o g s å å o m f a t t e b e k j em p e l s e a v s ø l vk r e, s om e t l i t e s k a d e d y r s om h a r væ r t t i l p l a g e f o r b e b o e r e i e n k e l t e l e i l i g h et e r. S t y r e t o p p f o r d r e r b e b o e r e o m å t a t ak o t m h v g i s å e s n l i d k e t i k n o g n op p d a g e s. V E N TI L AS J O N S t y r e t h a r i f l e r e å r j o b b et m e d å f o r b e d r e a v t r e k k s f o r h o l d e n e i b o r e t t s l a g et. A l l e d e f e k t e v e n t i l as j o ns v i f t e r p å t ak e r b y t t e t, o g d e t e r g j e n n om f ø r t u t s k i f t n i n g a v ventilatorhetter på kjøkken i fleste leili g h e t e n e. E t t e r d et s t y r e t k j e n n e r t i l s k a l a l l e leiligheter nå ha et ventilasjonsanlegg som fungerer tilfredsstillende. F J E R N V AR M E K o n s u l e nt f i rm a et H j e l l n e s C o n s u l t a s h a r t a t t n o e n s t i k k p r ø v e r a v f j e r n v a r m e a n l e g g e t i b l o k k e n e. D e t t e b l e g j en o r k l t a g e r t f r a t b e e r b o e n r o e p å e n e r g i r e gn i n g e r s om d e m e n e r i k k e s t em m e r. U n d e r s ø k e l s e n b l e a v s l ut t et v å r e n o g d e n r e s u l t e rt e i a t s t y r e t v e d t o k å s k i f t e a l l e r a d i a t o r v e n t i l e r, f o r d e l i n g s m å l e r e o g v a rm va n n m å l e r e i b l o k k e n e. D e n y e f o r d e l v i a n n s m g å l s e r n m e å s om l e r r m o n t e rt s e nd o e g r r a d v i o s a i g r n a l m e r s l i k at f o r b r u k e t k a n f j e r n a v l e s es. S am t i d i g k a n d e t o gs å r e g i s t r e r e s n å r m å l e r e s l u t t e r å f u n g e r e e l l e r p å a n n e n m åt e ut e a v d r i f t. I S TA as s om h a r u t f ø r t d e t t e a r b e i d e t h a r h a t t t i l d e l s s t o r e d i p n r n k o j b ø l r i e n m g e n r a v m f j e r n a v l e s n i n gs a n l eg g e t. E t t e r s t y r e t s e r f a r i n g h a r p r o b l em e t v æ r t f o r l a ng e a v s t a n d e r m el l om r a d i o s i g n a l pu n k t e r o g a v l e s i n g s e n h e t e n e n k e l t e s t e d e r. D e t t e e r f o r h o l d s om h a r b e d r e t s eg m e n d et f o r e t a s likevel manuell avlesning som ledd i k o n t r o l l o g s j e k k a v f j e r n v a rm ea v l e s n i n g e n. B o r e t t s l a g e t h a r v a l g t å l e as e ut s t y r e t k n y t t e t t i l a v l es n i n g a v f o r b r u k a v v a r m e o g v a r m v a n n a v I s t a as o g d e h a r d e t f u l l e o g h e l e a ns v a r f o r å d r i f t e a n l e g g e t. S t y r e t h a r o g s å b e s l u t t e t å o p r p v g e r n t a i l d e n r e e i r ek r a k d e i h us a t en o e. D e t t e a r b e i d e t b l e i g a n g s at t l i k e f ø r j u l o g f or t s a t t e i A r b e i d e t h a r a v d e k k e t e n d e l s v ak e p u n k t e r m e d r a d i a t o r e n e o g t i l f ø rs e l s r ø r e n e o g d et e r a v d e k k et b e h ov f o r n o e e t t e r a r b e i d a v r ø r l e g g e r e nk e l t e s t e d e r.

15 S i d e H a l l a g e r b a k k e n B o r e t t s l a g I l ø p et a v s t y r e p e r i o d e n h a r d e t væ r t ut f ø r t m y e r e p a r a s j o n e r a v r ø r s om l e k k e r o g o g s å a v d e f ek t e r a d i a t o r e r b å d e i re k k e h us o g i b l ok k e r. S t y r e t h a r s a m m e n m e d H j e l l n e s C o ns u l t A s e n l ø p e n d e v ur d e r i n g a v t i l t ak f o r å b e d r e d e t v an n b å r n e varm esystemet i borettsla g e t. D e t t e e r f ok u s e rt i d e n v e d l i k e h o l d s p l an e n s om s t y r e t o g byggutvalget har jobbet videre med i perioden. H A L L A G E R B A K K E N N Y T T O G B O R E T T S L A G E T S H J E M M E S I D E H a l l a g e r b a k k e n b o r e t t s l a g h a r u t g i t t f i r e f y l d i -N g e y t t u i t l ø g p a e v t e r a v H a v o g i t i l l e g g g i t t ut / h e n g t o pp e n r e k k e k o r t e r e i nf o rm as j o n s s k ri v t i l b e b o e r e i b o r e t t s l a g et p å a k t u e l l e t em a s om d u g n a d, m i l j øc o n t a i n e r e o g b r a n n i n f o rm a s j o n f o r å n e v n e n o e n o m r å d e r. S a m t l i g e u t g a v e r a v -N y H t a t l k a l n l a g s e t r es b a n k e k d e f r n a borettslagets hjemmeside : www. hallagerbakken. P. å no n et t s i d e n f i nn e r n y e o g g am l e beboere generell i n f o rm as j o n om b o r e t t s l a g et o g i n f o rm as j o n f r a s t yr e t. I l ø p e t 2 0 a 0 v 8 h ad d e v i t i l s a m m b e e n s øk 2 2 e 2 n 9 d e p å v å r n e t t s i d e. I s n i t t p r m å n e d l å a n t a l l b e s ø k e n d 1 e 8 6 p b å es ø c k a h v e r m å n e d. S O S I A L E A K T I V I T E T E R T r a d i s j o n t r o h a r s t y r e t s t å t t f o r t e nn i n g a v j u l e t r e e t. D et t e b l e g j o r t 3 0. n o v e m b e r s om v a r f ø r s t e s ø n d a g i a d v e n t. I tr å d m e d t r a d i s j o n e n k om N i s s e n p å be s øk m e d o v e r r a s k e l s e r t i l b a r n a. H o l m l i a m u s i k k o r p s b i d r o m e d m us i k k o g j u l e s a n g e r. U T B Y G G I N G S S A K E R O G B Y G G E U T V A L G E T S A R B E I D E B y g g e u t v a l g e t b es t å r a v M a r t i n R e i c h e n b a c h, l e d e r, R o l f L a h a u g N i l s e n o g K j el l R ø t t e r e e n r g f a g. u t v a D l g f o r s t y r e t o g h a r i p e r i o d e n h a t t e n s t o r ak t i v i t e t k n y t t et t i l s øk n a d e r om f o r s k j e l l i g e b y g n i n g s m es s i g e a r b e i d e r, i n n r e d n i n g a v ny t t s t y r e r om o g a r b e i d m e d d - r o i g f v t e d s l i k e h o l d s p l a n e n f o r å n e v n e n o e. B y g g e u t va l g e t e r r å d g i v e r e f o r s t i y s r a k e e r a v b y g g e t ek n i s k a r t. S t y r e t h a r h a t t s t o r n y t t e a v b yg g e u t v a l g e t s a r b e i d. U t v a l g e t b e s i t t e r e n b r e d k o m p et a n s e p å d e t b y g g e f a g l i g e om r å d et s om o g s å k om m e r b e b o e r n e t i l g o d e. P å e k s t r a o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i b l e n f o r o r u t s v i l d e a l g s e t i l e n s a v r e k k e h us e n e g o d k j e n t. D e n n e p l a n e n, s am m e n m e d U t b y g g i n g a v r e k k e h u s e n e i H a l l a g e r b a k k e n b o r e t t s l a g P r os ed y r e v e d s ø k n a d om u t b y g g i n g og E g e n e r k l æ r i n g s o m e r u t a r b e i d e t a v s t y r e t e r r e t n i n g s g i v e n d e f o r e a r l a l v e s ø k n a d e n r e k k e h us i b o r e t t s l a g e t. R et n i n g s l i n j e n e h a r t i d l i g e r e v æ r t d i s t r i b u e r t i b o r e t t s l a g e t. P å G e n e r a l f o rs am l i n g e n b l e U t b y g g i n g a v r e k k e h us e n e i H a l l ag e r b a k k e n b o r e t t s l a g, P r os e d y r e v e d s øk n ad om ut b y g g i n g o g E g e n e r k l æ r i ng v e d t a t t e n d r e t. Di s s e e r t r y k k et o p p i et e g e t h e f t e s om e r ut d e l t t i l a l l e s om b o r i r ek k e h u s. Styret har behandlet et mindre antall utbyggingssaker i denne perioden.

16 S i d e H a l l a g e r b a k k e n B o r e t t s l a g G A R A S J E A N L E G G E T Rehabiliteringen av selve garasjeanlegget ble avsluttet i I 2007 er gjennomført e t t å rs b ef a r i n g h v o r s t a t us o g k o nt r o l l a v a r b e i d e n e b l e g j e n n om g å t t m e d e n t r e p r e n ø r S k a ns k a o g k o n s u l e nt e r b e n y t t et i f b. m e d d e k o n s t r u k s j o ns m es s i g e f o r h o l d. N ø d v e n d i g v e d l i k e h o l d s o p p g a v e r f o r å h o l d e g a r a s j e a n l e g g et i g o d s t a n d e t t e r r e h a b i l i t e r i innarbeidet n g e n e i borettslagets vedlikeholdsplan. P å g r u n n a v s t o r e f o r s i nk e l s e r m ed l e v e r a n s e a v n y e g a r a s j e p o r t e r b l e d i s s e f ø rs t m o nt e r t h ø s t e n o g n y e m ot o r e r l e v e r t v å r e n D e t e l ek t r i s k e a n l e g g e t b l e o p p g r a d e r t f o r å k u n n e h a s t a b r i e l m e ot, o r d e r t i l f d t e s n i y k e p o r t e ne. A l l e b e b o e r e m e d p a r k e r i n gs p l a s s i n n e i g a r a s j e h u s e t f i k k u t d e l t e n s t k. n y s e n d er i f b. m e d b y t t e t i l n y e p o r t e r. N A B O K L A G E R D e t h a r s t y r e p e r i o d e n v æ r t l i t e n ab o k l a g e r p å b r å k o g s t ø y f r a b e b o e r e. Det har vært enkelte kla g e r p å d y r e h o l d s om i k k e e r i h e n h o l d t i l g j el d e n d e h u s o r d e n s r e g l e r o g s om i ut g a n g s p u n k t e t l e g g e r f ø r i n g e r f o r a t al l e be b o e r e h a r p l i k t t i l å h a k o nt r o l l p å s i n e d y r n å r d e e r u t e i b o r et t s l a g e t. D e t m es t e a v k l a g e n e g å r p å katter gjør sitt fornødende i s a n d k a s s e n e h v o r b a r n l e k e r. T R E F E L L I N G / U T E O M R Å D E N E S om m e r e n g j e n t ok s t y r e t s uk s es s e n f r a å r e t f ø r o g t i l s at t e u n gd o m m e r s om b o r i b o r e t t s l a g et t i l å m al e g j e r d e r, r ek k v e r k o g b e n k e r o g t i l å l u k e u g r e s s s am t a n n e t f o r e f a l l e n d e a r b e i d g et i s u b t e o om r e r t å t d e s r. l E a r f a r i n g e n e e r u d e l t po s i t i v e o g s å d e n n e g a n g e n o g s om m e r j o b b or d n i n g e n v i l s i k k e r t gj e n t as i B o r e t t s l a g e t s g r ø n t u t v a l g h a r a v h o l d t 4 m ø t e r, s a m t g j e n n om f ø rt 4 b e f a r i n g e r a v bo r e t t s l a g et s uteområder i Befaringene har dels vær t k n y t t e t t i l s øk n a d e r om t r ef e l l i n g, d e l s i n n g å r d e s om g r u n n l a g f o r e t p å be g y n t a r b e i d m e d e n p l a n f o r o p p gr a d e r i n g / v e d l i k e h o l d a v u t e om r å d e n e v å r e. U t v a l g e t h a r b e h a n d l e t 1 0 s øk n a de r om t r e f e l l i n g. D e r s t y r e t h a r i n n vi l g e t f e l l i n g v i l trærne bli felt s e n v i n t e rs G rø n t u t v a l g e t h a r o g s å v æ r t i n v o l v e r t i a r b e i d e t m e d oppgradering av borettslagets lekeplasser. B A R N E H A G E N H a l l a g e r s t u a F o r e l d r e d r e v e t B a r n e h a g e l i g g e r i n r 3 6 / 4 0. B a r n e h a g en h a r o p p t a k s r e g l e r s om g i r b a r n i b o r e t t s l a g e t f o r t r i n ns r e t t i n n e n f o r r am m en e a v d e t s t at l i g e regelverket. Både private og offentlige barnehager omfattes av samlet opptak i Oslo. S t y r e t a ns e r d e t s om v e r d i f u l l t f o r b e b o e r n e å h a e n b a r n e h a g e i b o re t t s l a g e t. B å d e m i l j ø m e s s i g o g p r a k å t b a i r n s s f am k i l i e r e å h r a e n b d a r n e t h a g e s æ r l tilknyttet sitt eget nærmiljø.

17 S i d e H a l l a g e r b a k k e n B o r e t t s l a g B a r n e h a g e n b e t a l e r h u s l e i e o g d e k k e r s e l v a l l e s i n e k os t n a d e r t i l s t r øm, n e t t l e i e, v a r m t v a n n o g f j e r n v a rm e t i l o p p v a r m i n g. I f o r b i n d e l s e m e d at v as k e r i e t i n r 3 6 b l e n e d l a g t f r e m m e t b e a n r ø n e s h k a e g om å l e i e d et t e a r e a l e t s om t i l l e gg s l o k al e r, n o e styret har stilt seg positiv til. Leieavtale ble inngått våren B a r n e h a g e n m å s ø r g e f o r a t u t e om r å d e n e i t i l k n y t n i n g t i l b a r n e h a g en e r r y d d e t f o r e i e n d e l e r o g s ø p p e l. D e t g j ø r e s a o t p b p a m r n e r h k a s g e o n m i k k p e å h a r a n s v a r e t f o r b a r n s om i k k e h a r p l a s s i b a r n e h ag e n, m e n s om l i k e v e l b ef i n n e r s e g p å b a r n e h a g e n s u t e om r å d e i b a r n e h a g e n s å p n i n gs t i d. P o r t e n e t i l i n n g j e r d e t ut e a r e a l s k a l væ r e l uk k e t i b a r n e h a g e n s å p n i n g s t i d. S t y r e t r e f o r h a n a d v l t e a t l e l n e i m e d H a l l a g e r s t u a F o r e l d r e d r e v e t. B a r n e h a g e D e n n y e a v t a l e n g j e l d e r f r a V Å R O G H Ø S T D U G N A D D e t b l e a v h o l d t d u g n a d i s l ut t e n a v a p r i l o g i s e p t em b e r. S t y r e t s k u l l e ø n s k e t et s t ø r r e e n g a s j em e n t o g o p pm ø t e f r a b e b oe r n e i f o r b i n d e l s em e d d e n s o s i a l e o g v i k t i g e a k t i v i t e t e n f o r å h ol d e b o r e t t s l a g et p e n t. E t t e r d u g n a d e n f å r a l l e d e s om d e l t a r i d u g n a d e n p ø l s e r o g b r u s. På høstdugnaden ble busker klippet ned og det ble malt en del fellesboder / dører. T R A F I K K S I K K E R H E T H a l l a g e r b a k k e n b o re t t s l a g h a r e t g o d t u t g a n g s p u n k t f o r å f - å o g t i l e t g o d t b o m i l j ø f o r g å e n d e, s y k l e n d e o g b i l i s t e r. D et l i g g e r s k j e rm et t i l ut e n m u l i g h e t f o r g j e n n o m k j ø r i n g. F ø l g e n d e r e g l e r g j e l d e r i d a g f o r p a r k e r i n g o g t r a f i k k f. o r h o l d, Kjøring med motorkjøretøyer (inkludert drosjebiler ) på gangveier er generelt ikke tillatt. Følgende unntak gjelder: a ) Renholdsverkets biler. b ) Uniformerte utrykningskjøretøyer. c ) Kjøretøyer /personer med skriftlig dispensasjon fra styret. d ) T r a n s p o r t a v b e v e g e l s e s h em m e d e s am t k j ø r i n g a v s t o r e t u n g e k o l l i s om i k k e k a n b æ r e s. E v e n t u e l l k j ø r i n g m å f o r e gå i g a n g f a r t. K j ø r et ø y e r h e n s at t p å e i e n d om m e n ( g a n g v e i e n ) k a n u t e n f o r u t g å e n d e v a r s e l f j e r n es f o r e i e r e n s r e g n i n g o g r i s i k o. A l l p a r k e r i n g s k a l s n k v j i s t e p l å as s a e r. Dø r e n e t i l p a r k e r i n gs h u s et s k a l a l l t i d v æ r e l u k k et. B r uk a v h o r n el l e r r u s i n g a v m o t o r e r e r s t r e n g t f o r b u d t p å b o r e t t s l a g e t s om r å d e. D e t e r f o r b u d t å v as k e e l l e r r e p a r er e b i l e r p å om r å d et. B i l v r ak t i l l a t es i k k e s t å e n d e p å p a r k e r i n g s p l as s e r. N å r d e t l i k e v e l g i s u n nt a k f o r n o e k j ø r i n g, g i r b o r e t t s l a g e t s b e l i g g e n h e t o g ut f o rm i n g e n a v v e i e n e e n s p es i e l l u t f o r d r i n g i f o r h o l d t i l t r a f i k k s i t u as j o n e n. G a n g v e i e n e i b o r e t t s l a g e t b u k t e r s e g i n n o v e r o g d e t e r m a n g e s t i e r p å. k r y s s o D e t e r m a n g e s v i n g e r o g v e i e n e r f o r h o l d s v i s l a n g e o g s m a l e. D et e r t i l d e l s d å r l i g s i k t. D e t e r f l e r e l ek e p l a s s e r i n n e p å om r å d et. H e k k e r, b us k e r e t c. v o k s er f l e r e s t e d e r i n n i v e i e n. I e t b o r e t t s l a g m e d m a n g e b a r n g i r d e t t e e r e o n g b e t y d e l i g r

18 S i d e H a l l a g e r b a k k e n B o r e t t s l a g u l y k k e r. E t b a r n s om f o r e k s em p e l k om m e r ut f r a e n s t i m el l om h e k k e n e e r s væ r t v a n s k e l i g å f å ø y e p å. S t y r e t h a r k om m e t t i l d e n k l a r e e r k j e n n e l s e at d e t s am l e d e om f a n g et o g f a r t e n m o t o r i s e r t e k j ø r e t ø y h a r i n n e p å b o r e t t n s k l e t a s g t o e r t o g s i k k b e b y g d e i h e n h o l d t i l h us o r d e n s r e g l e n e. D e t e r s am l et s e t t r e l at i v t s t o r t r af i k k p å v e i e n e b å d e a v p e r s o n b i l e r, s ø p p e l b i l e r, d r o s j e r, hå n d v e r k s b i l e r, f l y t t e b i l e r, v a r e l e v e r i n g, p -, os t p i z z a b u d o g m o t o r s y k l e r e t c. D e s s u t e n s k j e r d e l i t g p o a g rk s å e r i n g o. e S t u y l r e o t v h a r d e r f o r s a t t n e d e t t r a f i k k u t v a l g f o r å f o r b e d r e t r a f i k k s i t u as j o n e n. T r a f i k k u t v a l g et k om m e d f o r s l a g t i l e n d e l f o r b e d r i n g s t i l t ak i s i n r a p p or t a v f e b r u a r R a p p o r t e n o g t i l t a k e n e o m f - a o t g t f e r d s e t l r g a e f n e i r k e k l t, s am t fo r ek s em p e l p a r k e r i n g, s k i l t i n g, b om m e r, f a r t s du m p e r, s n ø b r ø y t i n g, k l i p p i n g a v h e k k e r/ b u s k e r v e d v e i, b e l y s n i n g e t c. E t t e r f o rs l a g f r a s t y r e t v e d t ok g e n er a l f o r s am l i n g e n å gi s t y r e t f u l l m a k t t i l å i v e r k s e t t e d e t i l t a k d e m e n e r e r n å ø e d n v g e o n d i t r af g i k f k s o i r k k e å r h e o t p i p n b o r e t t s l a g et. D e t t e i n n e b a r a t d e t k u n n e e t a b l e r e s f y s i s k e f a r t s d em p en d e t i l t a k (fartshumper ) dersom andre tiltak viste seg ikke å ha tilstrekkelig virkning. S om l e d d i d e t f o r b y g g e n d e a r b e i d e t m e d t r a f i k k s i k r i n g v e d t o k s t y r e å t a n s k a f f e n y e b o m m e r s om m e r e n P å g r u nn a v t ek n i s k e p r o b l em e r m e d k o ns t r u k s j o n e n e p å b o m m e n e b l e d e f ø r s t l e v e r t i uk e 1 2 i D e n y e b om m e n e g å r i g j e n a u t om a t i s k o g e r s t a t t e r d e t r e g am l e b om m e n e v e d innkjøringene til borettslaget. De er ikke lås t. D et v i l s i at f o rm å l e t f ø rs t o g f r em s t e r å d e m p e f a r t e n i b o r e t t s l a g e t v e d a t b i l e n m å s t o p p e s f o r å å p n e b om m e n.e t t e r p a s s e r i n g l u k k es b om m e n a u t om at i s k s l i k a t n e s t e b i l o g s å m å s t o p pe. Utrykningskjøretøy vil ikke bli hindret av disse bommene. H v i s e t a b l e r i n g a v n y e b om m e r i k k e f ø r e r t i l v e s e n t l i g f o r b e d r i n g i f o rh o l d t i l f a r t o g u n ø d v e n d i g i n n k j ø r i n g i b o r e t t s l a ge t, v i l e t a b l e r i n g a v f a r t s h um p e r a k t u a l i s e r e s e g. F O R S I K R I N G S S A K E R B o r e t t s l a g e t h a r f o rs i k r i n g s a v t a l e m e d G j e ns i d i g e F o r s i k r i n g. Bo r e t t s l a g e t h a r e n f o r h o l d s v i s h øy s k a d es t at i s t i k k, n o e s om v i l k u n ne v i r k e i n n p å premiens størrelse. I 2008 ble det innmeldt 6 skader. Alle gjelder vann. S om l e d d i a r b e i d e t m e d å f å n e d a n t a l l s k a d e r h a r s t y r e t l a gt s e g p å d e n p r a k s i s at d e t e r b e b e o, e o r g n i k k e b o r e t t s l ag e t s f e l l es k a s s e, s om h o l d es a ns va r l i g f o r e g e n a n d e l e n v e d f o r s i k r i n g s o p p g j ø r. D e n n e p r a k s i s e r o g s å v a r s l e t i H a l l a g e r b a k N k y e t t n. E g e n a n d e l e n u t g j ø r f o r t i d e n k r ,-. I N N K J Ø P S R U T I N E R S t y r e t h a r u t a r b e i d e t o g r i n nk f j ø r p. t K o r t e f o g r l t a e l t r g å f r d o i s s e u t p å å forespørre minst 3 leverandører for alle kjøp over kr , D e r s om m u l i g a n b e f a l es d e t å g j ø r e d e t t e f o r a l l e k j ø p. K j ø p s k a l al l t i d g o d k j e n n es i s t y r e t. I t i l l e g g s k a l d et inngås rammeavtaler for de typer varer e l l e r t j e n e s t e r s om g j ø r e s o f t e f. ek s. r ø r l e g g e r,

19 S i d e H a l l a g e r b a k k e n B o r e t t s l a g e l e k t r i k e r, v i n d u e r, t øm r e r o l. B o r e t t s l a g e t s m e d l em s k a p i S N E g i r os s m u l i g h e t t i l e t innkjøpssamarbeid med flere borettslag og dermed mulighet for bedre avtaler. S t y r e t h a r t i l h e n s i k t l å e n e l s a l g i k e a t d b i o r s e s t t e s l a g v e t s a b e b o er e o g s å s k al k u n n e n y t e g o dt a v p r i s e n e o g t i l g j e n g e l i g h e t e n a v t a l e n e v i l g i. I nf o r m as j o n om d et t e gis i Hallagerbakken Nytt. Et eksempel er vaktmester -a v t a l e n s om g i r b e b o e r n e m u l i g h e t t i l å l e i e i n n r e a v n a n k e t a m r b e s i d t. e r e n t i l å u t f ø L Ø P E N D E OG F RE M TI D I G B E HO V FO R V E D LI K E H O L DS AR B E I D E R H a l l a g e r b a k k e n b o r e t t s l a g e r et v el d r e v e t l a g. Li k e v e l v i l b e h o v e t f o r v e d l i k e h o l d b l i s t ø r r e i å r e n e f r em o v e r. B o r e t t s l a g e t v a r 2 5 å r i n o e s o m g j ø r r a r t e s s d u e r s t e r t k i l r e v e s m e r o g f r em t i d i g d r i f t o g v e d l i k e h o l d. S t y r e t f r em m et d e r f o r e n e g e n s a k p å f or r i g e g e n e r a l f o r s am l i n g e n om å e t a b l e re e t v e d l i k e h o l d s f o n d f o r f r em t i d i ge s t ø r r e v e d l i k e h o l d s a r b e i d e r. D e t t e e r f ul g t o p p s i d e n o g d e t e r a v s a t t 2, 0 m i l l. p r. d at o i v e d l i k e h o l d s f o n d e t. D e t t e a r b e i d e t k n y t t e s t i l e n v e d l i k e h o l ds p l a n f o r b o r e t t s l a g et s om s t y r e t, m e d b i s t a n d f r a v å r r å d g i v e r H j e l l n e s C o n s u l t as, v a k t m es t e r o g b y g g e u t v a l g e t, h a r a r b e i d e t m e d i p e r i o d e n. V e d l i k e h o l d s p l a n e n e r m e n t å i v a r e t a d e h o s l ds t ø o r p r p g e a v e r d b l o i r e k t t s l a g e t s t å r o v e r f o r, o g d e n v i l g j ø r e a r b e i d e t m e d å r l i g e o g f l e r å r l i g e b u ds j et t e r f o r v e d l i k e h o l d o g d r i f t e nk l e r e f o r s t y r e t. P l a n u t k a s t et b l e p r es e n t e r t p å g e n e r a l f o rs am l i n g e n P l a n e n e r f o r t s a t t u n d e r u t v i k l j e i n n om g, f ø r o t g e n d m e e t r de r t a l j e n r å t g t i l s t a n d s r a p p o r t a v b o l i gm as s e n vå r, s om o gs å i n n e b ef a t t e r e n v u r d e r i n g a v h v i l k e o p p g a v e r s om b ø r p r i o r i t e r e s o g hv i l k e o p p g r a d e r i n g e r s om e r f o r n u f t i g e m e d s i k t e p å et langtidsperspektiv ( 30 år frem i tid. ) S t y r e t h a r d i e n g p j e r n n i om o f ø rt t e k n i s k e o p p d at e r i n g e r o g r e p a r a s j o n e r a v e l e k t r i s k e a n l e g g, V V S s am t d i v e r s e l ø p e n de r e p a r a s j o n e r o g v e d l i k e h o l d a v by g n i n g s m a s s e n, h e r u n d e r t e t t i n g a v v i n d u e r. D e t e r f o r e t a t t e n d e l l a p p i n g a v h u l l i v e i d e k r k n e d n s e l i t i t o g b o r e t t s l d e t v i l væ r e b e h o v f o r å o p p r u s t e a l l e v e i e n e i næ r f r em t i d. B E M E R K N I N G E R T I L Å R S R E G N S K A P E T F O R R E G N S K A P F O R B O R E T T S L A G S t y r e t m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t g i r e t r e t t v i s e n d e b i l d e a v s e l s k a p e t s e i e n d e l e r o g g j e l d, f i n a n s i e l l e g s r t e s i u l t a l t. i I nf n g o rm o as j o n om b o r et t s l a g e t s f o r v e n t e d e ø k o n om i s k e utvikling er omtalt i årsberetningens punkter om kostnadsutvikling og budsjett for Å r s r e g n s k a p e t f o r e r s at t o pp u n d e r f o r u t s e t n i n g a v f o r t s a t t d r i f t. D et b ek r e f t es h e r v e d a t f o etningen r u t s om fortsatt drift er til stede. S t y r e t m e n e r a t d e t g j e n n om f ø r t e v e d l i k e h o l d e t e r t i l s t r e k k e l i g f o r å o p p v e i e v e r d i f o r r i n g e l s e a v b y g n i n g e n e o g a t v i r k e l i g v e r d i a v b y g n i n g e n e e r h ø y e r e e n n d e n b o k f ø rt e v e r d i e n s om s t å r o p p f ø rt i r e g n s k a p et.

20 S i d e H a l l a g e r b a k k e n B o r e t t s l a g R E S U L T AT Å r e t s r e s u l t a t p å k r ,- s om f r em k om m e r i r e s ul t a t r e g ns k a pe t, f o r e s l ås overført til egenkapital. D I S P O N I B L E M I D L E R B o r e t t s l a g e t s di s p o n i b l e m i dl e r p e r ut g j ø r k r , -. K o s t n a d s d i a g r a m H a l l a g e r b a k k e n B o r e t t s l a g Rep. vedl h. / i nves t. 1 4 % Andre driftskostn. 1 0 % P ers. k os t. / s t y reh. 5 % K o m. avg. / fors i k r. 1 5 % A v d r a g 3 8 % F i n a n s k o s t n a d e r 13 % Energi og brensel 2 % D i v. h o n o r a r e r 3 % I N N T E K T E R Driftsinntektene i 2008 var totalt 10 kr , - m ot b u d s j e t t e r t k r ,-. D e t t e e r k r , - l a v e r e e n n b u ds j e t t e r t o g s k y l d es i h o v e d s ak a t s a l g av t j e n e s t e l e i l i g h et v a r b u d s j e t t e rt u n d e r d r i f t s i n n t ek t er, m e n e r b o k f ø r t i b a l a n s e n u n d e r e g e n k a p i t a l, s a l g a v l o k a l e. A n d r e i n n t r e består k t e i hovedsak av andel overskudd Gjensidige.

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø s t e r d a l s g t 4-6 B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A S Th e r e s e s g 4 4 / L. G u n d e r s e n s gt 6, a v h o l d e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø v r e K r i n g s j å B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Ø v r e K r i n g s j å B

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i U l l e r n P a r k B o r et

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0 i a u d i t o r i um 1, P

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

K j r e æ b e b o e r!

K j r e æ b e b o e r! 1 W e l h a v e n s g a t e N r. 1 0 B o r e t t s l a g K j r e æ b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 K i r k e v e i e n 1 1 2 B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i K i rk e v e i e n 1 1

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Akersbakken Bo r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t

Detaljer

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s /

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s / 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s T i rs da g 3 1. 0

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 A / L I l a K v a r t a l V B L I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A / L I l a K v a r t a l V B L, a v

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i H e l g es e n s g at e 8 2 / 8 4 A S a v h o l d e s m a nd a g 2 6. a

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i H e r r e g å r d s t e r r a s s e n S am e i e a v h o l d e s T o r s d a g 2 5. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 i. Ljan 0 0 menighetshus,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s t i r s d ag 4. m a i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 i S t

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø v r e T ø y e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U e l a n d s ga t e 6 1 S am e i e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å S t. H a n s h

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 1 L o m m e d a l s t u n e t S a m e i e I n n k a l l i r t s n a m g e i e r m ø t i e 2 0 l 1 1 o r d i n æ O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L om m e d al s t u n et S am e i e, a v h o l d e s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i T h o n b y g g e t S am e i e, a v h o l d e s t o r s d a g 2 2. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8 :0 0 i P i l e s t r e d e t 3 5,

Detaljer

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-.

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2012. 643 18.09.2012 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2012. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 i V as

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e U l l e r n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 p å L i l l e

Detaljer

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011 Draugen Park Borettslag Årsregnskap 011 7 Note 0 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag og god

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E Side 1 av 20 Sameiet S a g av e i e n 1 3 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S A M E I E T S A G A V E I E N 1 3 a v h o l d e

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet.

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet. Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 ØKONOMISK RAPPORT PR. 30.05.2011. Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 30.05.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader, Drift og vedlikehold

Detaljer

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011.

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. 643 02.11.2011 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i P i -1 l 3 e B s r t l, r a v e h d o e l t d es P t i a r s d k a g

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 8. m ar s 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i

Detaljer

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR DISPONIBLE MIDLER PR. 30.4.2017 For å måle selskapets betalingsevne på kort sikt, beregner vi størrelsen på disponible midler, også kalt arbeidskapital. Størrelsen på disponible midler kan bl.a brukes

Detaljer

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14 Borettslaget Parkgata 14 v/ styreleder Jarle Andersen E-post: jarland@online.no Tromsø, 13.3.215. Vår ref.: JB Deres ref.: Utkast til årsregnskap for 214 Vedlagt følger årsregnskap for Borettslaget Parkgata

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 Ordinært årsmøte i Solbakken Velforening, a v h o l d e s t o r s d a g 1 8. m a r s 2 0 1 0, k l. 2 0. 1 5 p å Ok s t a d S k o l e. T I L B E HA N D L I N G F O R

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G r e f s e n s e t e r e n B o l i gs am e i e, a v h o l d es m a nd a g 2 2. m a rs 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 i F ol k et

Detaljer