K j æ r e b e b o e r!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "K j æ r e b e b o e r!"

Transkript

1 K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o g r e g ns k a p f o r V i ø ns k e r d e g v e l k om m e n t i l g e n er a l f o r s am l i n g k l på H a l l a g e r b a k s k e o n l e. D et t e e r m ul i g h e t e n d u h a r t i l å d e l t a i d i s k u s j o n e n o g v e l g e det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. S t y r e t h a r l a g t m y e a r b e i d p l et i t o g å g j ø r f o r s t å e l i g s om m u l i g. V å r t ø n s k e er d e r f o r a t d u l es e r n ø y e i g j e n n om h e f t e t o g v i s e r d i n i n t e r e s s e f o r b o r e t t s l a g e t v e d å m ø t e o p p p å g e n e r a l f o r s am l i n g e n. H v e m k a n d e l t a p å g e n e r a l f o r s am l i n g e n? A l l e a n d e l s e i e r e h a r r e t t t i l å v æ r e m e d i a g l e f n e o r r s a m l i n g e n m e d -, f t o - r a l s e a g o g s t em m e r et t. A n d e l s e i e r e ns ek t ef e l l e, s am b o e r e l l e r e t a n n et m e dl em a v a n d e l s e i e r e n s h u s s t a n d h a r r e t t t i l å v æ r e t i l s t e de o g t i l å u t t al e s e g. S t y r e m e d l e m m e r, f o r r e t n i n g s f ø r e r o g l e i e r a v t t b t i o l l å i g i b o r e v æ r e t i l s t e d e i g e n e r a l f o rs am l i n g en o g t i l å u t t al e s e g. E n a n d e l s e i e r k a n m ø t e m e d f u l l m e k t i g. I n g e n k a n v æ r e f u l l m e k t i g f or m e r e n n é n a n d e l s e i e r, m e n d e r f l e r e ei e r en a n d e l s am m e n, k a n d e h a s am m e f u l l m ek t i g. E n f u l l m a k t k a n t r e k k e s t i l b ak e n å r s om h e l s t. E n a n d e l s e i e r k a n t a m e d e n r å d g i v e r t i l g e n e r a l f o rs am l i n g e n. R å d g i v e r e n h a r b a r e r e t t til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det.

2 S i d e H a l l a g e r b a k k e n B o r e t t s l a g I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i H a l l a g e r b g a k k a e v n h o l B d o e r s e t t s l a t i r s d a g kl i H a l l a g e r b a k k e n s ko l e. TIL BEHANDLING FORELIGGER : 1. K O N S T I T U E R I N G A ) Valg av møteleder B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g a v r e f e r e n t o g t o a n d e l s e i e r e t i l å u n d e r s k r i v e p r o t D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n 2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r B ) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. G O D TG J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r 4. F O R S L A G A ) F o r s l a g t i l e n d r i n g e r i H us o r d e n s r e g l e n e i H a l l a g e r b a k k e n B / L p e k g l t e r om 4 r o i R l ei l i g h e t B ) F o r s l a g t i l e n d r i n g e r i H us o r d e n s r e g l e n e i H a l l a g e r b a k k e n B / L p k t. 6 D y r e h o l d F o r s l a g e r t a t t i n n b a k e rs t i h ef t et 5. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v 2 s t y r e m e d l e m m e r f o r 2 å r B ) V a l g a v 4 v a r a m e d l e m m e r f o r 1 å r C ) V a l g v a v a l g k o m i t é f o r 1 å r D ) V a l g a v 1 d e l e g e r t m e d v a r a t i l O B O S g å e r n e r a l f o r s a m l i n g O s l o, S t y r e t i H a l l a g e r b a k k e n B o r e t t s l a g T r o n d A r n e B ø r s t i n g / s / B å r d K n ut z e n / s / I v a r L i a b ø / s / Merete Visnes Sogge / s / Muhammad Bilal / s /

3 S i d e H a l l a g e r b a k k e n B o r e t t s l a g Å R S B E R E T N I N G F O R T I L L I T S V A L G T E Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært : S T Y R E T L e d e r T r o n d A r n e B ø r s t i n g H a l l a g e r b a k k e n 9 6 C N e s t l e d e r B å r d K n u t z e n H a l l a g e r b a k k e n 8 0 C S t y r e m e d l I e v a m r L i a b ø H a l l a g e r b a k k e n 9 6 J S t y r e m e d l M e r m e t e V i s n e s S o g g e H a l l a g e r b a k k e n 7 8 D S t y r e m e d l Muhammad e m Bilal Hallagerbakken 54 V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T V a r a m e d l e K m a r i n S a s a o k a H a l l a g e r b a k k e n 9 0 E V a r a m e d l e C m e c i l i e S t e n s r u d H a l l a g e r b a k k e n 3 6 V a r a m e d l e N m a t a s h a H a n n a h K j ø l å s H a l l a g e a r k b k e n 6 0 E V a r a m e d l e Hedevig m Schjødt Hallagerbakken 42 ( til nov. 08 ) D E L E G E R T T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G E N I O B O S D e l e g e r t O B O S g e n e r a l f o r s a m l i n g T r o n d A r n e B ø r s t i n g H a l l a g e r b a k k e n 9 6 C V a r a d e l e g e r t O B O S g e n e r a l f o r s a m l i n g B å r d K n u t z e n H a l l a g e r b a k k e n 8 0 C V A L G K O M I T E E N V a l g k o m i t e A n n e P e r n i l l H e a l l H v a g e r m b a k k e n 7 4 C V a l g k o m i t e Å s m u n d B ø r s u m H a l l a g e r b a k k e n 5 6 Valgkomite Petter Dyrhol Hallagerbakken 34 F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettsla g e t h a r f o r e nk l e t f o r r e t n i ng s f ø r e rk o n t r a k t. A ut o r i s e rt r e g n s k a p s f ø r e r ( o p p d r a g s a n s v a r l i g ) e r r e g n s k a p s s j e f E g i l H a v r e, OB OS. B o r e t t s l a g e t s r e v i s o r e r P r i c e wa t e r h o u s e C o o p e r s A S. G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M B O R E T T S L A G E T B o r e t t s l a g e t e r r e g i s t r e r t e g i s t F e o r e t a i k s B r ø n n ø y s u n d m e d o r g -a n i s a s j o n s n u m m e r , l i g g e r i b y d e l 1 5 S ø n d r e N o r d s t r a n d i Os l o k om m u n e o g h a r a d r e s s e : H a l l a g e r b a k k e -9 n B o r e t t s l a g e t b e s t å r a v a n d e l s l e i l b i y g h n e i n t g e r. 9 f 3 o l e r i l d i e g l h e t e r p i å 2 3 blokk og 126 leiligheter i rekkehus. Tomten 2 g h a r, kjø f ø l g e n d e g å - r o d g s b r u k s n um m e r : , 4 4, 4 5. F ø rs t e i n n f l y t t i n g s k j e d d e i

4 S i d e H a l l a g e r b a k k e n B o r e t t s l a g B o r e t t s l a g e t f ø l g e r a r b e i d s m i l j ø l o v e n s b es t em m e l s e r o g t i l s t r e b e r et g o d t a r b e i d s m i l j ø. S t y r e t e r i t k med k e at k j det e n ytre miljø forurenses i vesentlig grad. S e l s k a p e t d r i v e r i k k e m e d - f o g r s ut k v n i k l n i n g g s s ak t i v i t e t e r. A v b o r e t t s l a g e t s 5 s t e y n n r. B e o re m t e t s l d a g l e t e r p m o m s i e t i v r e r t i l l i k es t i l l i n g o g t a r s i k t e p å at d et i k k e f o r ek om m e r f o rs k j el l s b e h a n d l i n g p å g r u n n a v k j ø n n v e d v a l g o g a ns e t t el s e r. A v v a r a m e d l em m e r t i l s t y r e t h a r a l l e 4 i d e n n e p e r i o d e n v æ r t k v i n n e r. S TY R E T S t y r e t h a r k o n t o r b a i k k e H n a 5 l 4 l. S a t g y e r em øt e n e h o l d es n o rm al t s i s t e m a n d a g i h v e r m å n e d. S a k e r s om ø ns k es b e h a n d l e t m å v æ r e s t y r e t i h e n d e s e n e s t 1 u k e f ø r n e s t e m øt e. H e n v e n d e l s e r t i l s t y r et k a n r e t t e s s k r i f t l i g t i l s t y r e t s p os t k a s s e i H a l l a g e r b a k k e n 5 4 e l -p l o s e t r a d t r i e s l s : e s n e t y r e a l l a g e r b a k o k g e i n k.n k e o d i r e k t e til styremedlemmene. R E TN I N G S L I N JE R F O R S TY R E AR B E I D S t y r e t h a r v e d t a t t r e t n i n gs l i n j e r f o r s t y r e a r b e i d i b o r e t t s l a g e t. F o rm ål et m e d d i s s e e r å k l a r g j ø r e d e k r a v s om s t i l l es t i l d e t i l l i t s v a l g t e. R e t n i n gs l i n j e n e om h a nd l e r s t y r e a n s v a r f o r f o r v a l t n i n g a v d e øk o n om i s k e ve r d i e r, h a b i l i t et, t a us h e t s p l i k t, h o no r e r i n g, attestasjon og anvisning av utbetalinger. V AK TM E S TE R TJ E N E S TE B o r e t t s l a g e t h a r a v t a l e om v ak t m es t e r t j e n e s t e m e d K j el l Ø v e r g å r d A S s om k a n k o n t a k t e s p å t e l e f o n p 0 o 7 s t a e d l r es l s e e: r k j p e å l l. o e v e r g a r d u l t i n et t. n o. I a v t a l e n m e d v a k t m e s t bo e r n e s k u a n l n e b e n y t t e v a k t m es t e r t i l p r i v a t e o p p d r a g t i l s am m e p r i s s om b o r e t t s l a g et b et a l e r. T j e n e s t e r s om s k a l d ek k e s av b o r e t t s l a g e t s f e l l e s k os t n a d e r s k al s t y r e t a l l t i d g od k j e n n e f ø r t j e n e s t e n r e k v i r e r e s. V E K T E R T J E N E S T E B o r e t t s l a g e t h a r a v t a l e u r i m t a e s d om S e v c ak t h o l d. D e r s om a n d e l s e i e r h a r b e h o v f o r a s s i s t a n s e, t a k o n t a k t 91 p 6 å 6 0 t 5 e 1 l 6. e f o n P A R K E R I N G T i l e n d el l e i l i g h e t e r f ø l g e r g a r as j ep l a s s m e d e n h e t e n. Ø v r i g p a r k e r i ng k a n gj ø r e s p å m e rk e d e p l as s e r p å g a r a s j e t ak e t. B o r e t t s l a g e t h a r p l as s e rm e d m u l i g h e t f o r m ot o r v a r m e r t i l u t l e i e o p p e p å g a r a s j e t ak e t. D e r s om d u ø ns k e r pl a s s, t a k o nt a k t m e d O B O S H o l m l i a p å t e l e f o n e l l e r v e d k o n t ak t m e d s t y r e t, ev t v a k t m e s t e r. G j e s t e p a rk e r i n g f o r e g å r p å o p pm er k e d e p l a s s e r. N Ø K L E R / S K I L T N ø k k el r e k v i s i s j o n t i l s y s t em n øk l e r ( s ø p p e l r om, b o d e r o g g a r as j e ) k a n k j ø p e s h o s O B O S H o l m l i a.

5 S i d e H a l l a g e r b a k k e n B o r e t t s l a g K A B E L -TV, R AD I O, B R E D B ÅN D O G TE LE F O NI M u l t i n e t t e r b o r e t t s l a g e n es e g e t s el s k a p, o g h a r s om f o rm å l å f r em f o rh a n d l e g o d e a v t a l r for e beboerne på Holmlia. P e r i d a g h a r M u l t i n e t t a -g v t r u n a n l p a e k k e m p å e 3 d 4 k G a n E a T l e r. p H å e r d i g i t a i n n g å r o g s å 4 6 a n a l o g e r a d i o k a n a l e r o g 4 8 d i g i t a l e r a d i ok a n a l e r. D et t e b e t a l e s kollektivt av borettslagene og belastes felleskostnader. I t i g tilbyr l e g GET betal-tv, d i g i t a l r a d i o, t e l e f o n i o g b r e d b å n d. D et t e l e v e r e s g j e n n om kabel-t V n e t t e t. F o r næ rm e r e i n f or m as j o n om GE Ts t i l b u d, s eww w. g e t. n o K u n d e s e r v i c e o g f ei l m e l d i n gs t j e n e s t e n t i l GE T h a t r el e f o n nu m m e r I t i l l e g g h a r M u l n s t e i a v n t a e l t e r t m e l d : e v e r a NextGenTel på bredbånd og telefoni, kundeservicetelefon Ventelo/ Bluecom på bredbånd og telefoni, telefon Se for øvrig www. multinett Multinett. no har epost : multinett. no T e l e n o r B o r e t t s l a g e t e r t i l s l u t t e t s am a r b e i ds a v t a l e n m e l l om T e l e n o r o g O B OS, s om g j e l d e r t i l o g s om g i r r a b a t t e r t i l b e b o e r e m e d t e l ef o n a b o n n em e n t i T e l e n o r. D e t g i s o p p t i l 2 5 % r a b a v t t e l p e å f o b n r e u n k e ( n g j a e l d -a e r b o n B n a e s m i e s nt e n e ) p å f a s t t e l ef o n o g b r e d b å n d s t e l e f o n. V e d b e s t i l l i n g a v n y t t t e l e f o n a b o n ne m e nt h os T e l e n o r, t i l k om m e r d e t e n m å n e d l i g nettleie ettersom Telenor ikke har noen leveranseavtale med Multinett (se over ). B e s t i l l i n g a v te l ef o n i o g i n t e r n e t t j en e s t e r f r a T e l e n o r gj ø r e s p å w w w. o b o s. n e o l l e r v e d å s e n d e e n S M S t i l m e d k o de o r d O B O S. V æ r o b s p å : K a b e l n e t t-t j e n e s t e n e l e v e r e s g j e nn o m e t s væ r t a v a n s e r t e n et t. D e t e r d e r f o r v i k t i g at d u i k e k g j ø r i n n g r e p a v n o e n a rt i n e t t e t. D e t u n n g å r d u v e d i k k e å t a d e k s e l e t a v kontaktene i boligen din. Det gjelder både kabel-tv n et t e t o g t e l e f o n i n e t t e t. H a r d u behov for å gjøre inngrep, vennligst kontakt GET for kabel-tv n e t t e t o g M u l t i n e t t f o r t e l e f i n o e n t t e t. K R A F T L E V E R A N S E T I L B O R E T T S L A G E T S F E L L E S A N L E G G Borettslaget har avgitt fullmakt til OBOS til å kjøpe elektrisk kraft, og er tilsluttet a v t a l e m e d E n e r g i p a r t n e r A S o g L O S r g ( i A g S d ) e. r E n e E r n g e i p a r t n e r A S s t å r f o r r å d g i v n i n g o g k r a f t f o r v a l t n i n g, o g LO S s t å r f o r k r a f t l e v e r a n s e r o g f a k t u r a a dm i n i s t r a s j o n. O p p r i n n e l i g a v t a l e m e d E n e r g i p a r t n e r / L O S ut l ø p d e n OB O S h a r f o r l e n g e t avtalen fra me fordelene med som de i forrige sam periode. Kraftforvaltningsavtalen gir følgende fordeler for borettslaget : E t t a v m a rk e d e t s l a v e s t e a dm i n i s t ra t i v e p å s l a g: 0, 9 5 ø r e p r kw h. E l e k t r i s k k r af t t i l s p ot p r i s k om b i n e rt m e d f o r v a l t n i n g s om g i r g u n s t i g e s t r øm p r i s e r.

6 S i d e H a l l a g e r b a k k e n B o r e t t s l a g Profesjonell forvaltning fra Energipartner AS. B o r e t t s l a g e t v / s t y r e t f å r t i l g a n g t i l s i n e a n l e g g p å ww w. s t y r e r o m m et. ne t b l. a. f o r f o r b r u - k o s g f ak t u r e r i n gs d a t a. R a b a t t e r t k r a f t v i a k j ø p f r a e n e r g i g j e n v i n n i n g s a n l e g g h o s E l k em A S A o g T i n f os A S. R e s u l t a t t a v e k r a f t f o r v a l t n i n gs a v t a l e n h a r g i t t b es p a r e l s e r o gs å i D et h a r væ r t s t o r e om r å d em e s s i g e v a r i a s j o n e r i N o r g e i , m e n m å l t m o t gj e n n o m s n i t t l i g spotpris har besparelsene i 2008 vært ca 11 %. M Å L E R A V L E S N I N G F Y R I N G O G V A R M T V A N N F r a e b t l i n e n f ø d r t i n d i v i d u e l l m å l i n g f o r f y r i n g o g v a rm t v a nn i b å d e rekkehus- og blokkleilighetene. D e s o m b o r i r e k k e h u s f å r e g e n a v r e g n i n g d i r e k t e f E r n a e r g V i, i k e n E n e r g p å s am m e m å t e s om f o r s t r øm. For blokkene føres eget fordelingsregnskap. Till e g g e t f o r f y r i n g o g v a r m t v a n n s om i n n b e t a l e s g j e n n o m f e l l e s k o s t n -k a o d n e t n e o-i n n e b r e t a e l i n g a, s om a v r e g n e s i forbindelse med måleravlesning i juni / juli. I f o r b i n d e l s e m e d f l y t t i n g m å I s t a A S ( t i dl i g e r e V i t e r r a E n e r g y S e r v i c es A / S ) k o n t ak t es p å t e l n e 2 f 2 o , f o r å l e s e a v m å l e r n e. D et h o l d es t i l b a k e e t d e p o s i t um p å k r , - i f o r b i n d e l s e m e d f r a f l y t t i n g.i b l ok k l e i l i g h e t e n e e r d e t i n s t a l l e r t m å l e r e s om fjernavleses og man behøver derfor ikke selv lese av måleren. S E K U N D Æ R N E T T E T F O R F J E R N V A N R M E V i k e n E n e r g i n e t t A S h a r a ns v a r e t f o r d r i f t o g v e d l i k e h o l d a v s e k u n dæ r n e t t e t f r am t i l e i e n d o m s g r e n s e n f o r d et i n n v e n d i g e a n l e g g 0, 5 m e t e r i n n e n f o r y t t e rv e g g. V e d l e k k as j e e l l e r f e i l p å d e n u t v e n d i g e d e l e n a v f j e r n v a r m e a n l e g g e t k a n v a k t e n p å d e n d ø g n b e m a n n e d e d r i f t s t el e f o n p å K l em e t s r u d K r af t v a rm e v e r k k o n t ak t e s p å t e l e f o n F J E R N V AR M E P r i s e n p å f j e r n v -t a a r m i f f e n ) ( f V r a 7 H a f s l u n d F j e r n v a rm e A S e r s am m e n s at t a v kraftpris m /påslag, nettleie til husholdningskunder samt forbruksavgift til stat e n. D e t gi s 1 0 % r a b a t t p å s um m e n a v di s s e pr o d u k t e n e. F o r b u d s j e t t å r e t er k r a f t p r i s e n f o r v e n t e t å l i g g e p å s am m e ni v å s o m i F o r v e n t e t g j e n n om s n i t t p r i s f o r b u d s j e t t å r e t v i l v æ r e c a 7 4 ør e / kw h f o r u t s a t t a t d a g e n s f o r v e n t n i n g e r t i l m a rk e d e t f o r e l ek t r i s k k r a f t s am t o l j e p r i s e r f o r b l i r u e n d r e t. I b l e t i l s v a r e n d e gjennomsnittpris på ca 70, 50 øre / kwh.alle priser er oppgitt inklusive merverdiavgift. M E D L E M S K A P I S Ø N D R E N O R D S T R A N ( S D N E E ) N Ø K S ø n d r e N o r d s t r a n d E n ø k ( S N E ) b l e d a 0 n 0 n 8 e t s o i m j e n a n u i a n r t -e 2 r e s s e o r g a n i s a s j o n f o r b o l i gs am m e n s l u t n i n g e r i b y d e l S ø n d r e N o r d s t r a n d i O s l o. I d a g e r 8 b o r e t t s l a g o g b o l i gs am e i e r p å H o l m l i a m e d t i l s am m e n v e l l ei l i g h e t e r m e d l e m m e r a v S N E, t o t a l t n e s t e n 4 0 % a v b o l i g m a s s e n p å n H o l m l i a. b o r e t t s l a g et e r et a v l a g e n e s om er m e d l em i S N E, s om l e d e s a v e t s t y r e t p å f em

7 S i d e H a l l a g e r b a k k e n B o r e t t s l a g m e dl em m e r o g t r e v a r a m e dl em m er. A k t i v i t e t e n e f i n a ns i e r e s g j e n n om b i d r a g f r a m e dl em s l a g e n e. Y t t e r l i g e r e f i n a n s i e r i n g f o r om f a t t e n d e p r o s j ek t e r s k a f f e s s om t i l s k u d d fra offentli g e i n s t a n s e r. M å l s e t n i n g e r S N E S N E ø n s k e r p å v e g n e a v s i n e m e d l e m m e r å o r g a n i s e r e e t g o d t s a m a r f j e r n v a r m e l e v e r a n d ø r e n, f o r s k n i n g s m i l j ø e r o g o f f e n t l i g e i n s t a n s t r y g g l e v e r a n s e a v v a r m e o g v a r m t f o r b r u k s v a n n t i l ø k o n o m i s k k sedyktige o n k u r r a n betingelser ved lavest mulig energiforbruk og påvirkning av miljøet. A k t i v i t e t e r S N E S N E g j e n n o m f ø r e r i s a m a r b e i d m e d H a f s l u n d F j e r n v a r - o m g e b e f a r i n g a v a r m t v a n n s a nl e g g t i l s i n e m e d l em m e r o g u t a r b e i d e r t i l t a k s p l a n f o r s t r a k s t i l t ak o g f o rs l a g t i l E N ØK l ø s ni n g e r. V i d e r e b i s t å r S N E s i n e m e d l em m e r m e d å f o r h a n d l e f r em g u n s t i g e b et i n g e l s e r f o r i n n k j ø p a v m a t e r i a l e r, t j e n e s t e r o g ut f ø r e l s e f o r E N Ø K t i l t ak. I l ø p e t a v s k a l S N E i n n l e d e f or h a n d l i n g e r m e d H a f s l u n d Fj e r n v a r m e om e n n y r a m m e a v t l a e o m e n e r g i l e v e r a n s e i n k l u d e r t d r i f t o g v e d l i k e h o l d a v s e k u n dæ r n e t t i b o r e t t s l a g e n e. Utredning av ENØK tiltak for eksisterende boliger M e d l e m m e n e i S N E ø ns k e r å r e d us e r e e n e r g i f o r b r u k e t i s i n e b o l i gs am m e n s l u t n i n g e r m es t m ul i g ut e n å s e nk e k om f o r t n i v å e t.d e t t e k r e v e r E N ØK t i l t ak s om k a n s e t t e s i v e r k i d e ek s i s t e r e n d e b y g n i n g e r t i l k os t n a d e r s om b e b o e r n e k a n bæ r e. T i l t a k e n e v i l o m f a t t e b å d e t e k ni s k e l ø s ni n g e r, op p l æ r i n g a v s t y r e n e o g i n f o rm as j on / m o t i v as j o n a v b e b o e r n e. S N E v i l g j e n n o m f ø r e e r i n g s a y v s e t r f e a m r i a n t g e i n s e e i m e dl em s l a g e n e, f o r å i d e nt i f i s e r e d e b e s t e t i l t ak e n e b a s e r t p å k o s t / n y t t e ef f ek t. D e t t e a r b e i d e t s k al u t f ø r es a v i n n l ei d e E N ØK r å d g i v e re o g a n d r e o g v i l k r e v e s t ø t t e f r a of f e n t l i g e i n s t a n s e r. S a m t i d i g v i l d e t t e r a s r om b e v i l d væ e t r e g a i v a l r l m e s e n u n l i t n t a e t r es e s e u t o v e r S ø n d r e N o r d s t r a n d b y d e l, m e d h e n s y n t i l b e h o v e t f o r å r e h ab i l i t e r e s t o r e d e l e r av landets boligmasse på en miljøvennlig måte. A k t i v i t e t e r S N E i D e t f ø r s t e å r e t f o r S N E n æ rm e r s eg s l ut t e n o g d e t e r p å t i d e å k om m e m e d et l i t e n t i l b a k e b l i k k p å v å r e a k t i v i t et e r h i t t i l. S e l v om d e t i k k e h a r s k j e d d h e l t s t o r t i n g, s å h a r v i o p p n å d d e n r e k k e k o nk r e t e t i n g: B e f a r i n g m e d H a f s l u n d F j e r n v a r m e i a l l e m e d l em s l a g ; m a n g l e r s om b l e oppdaget blir fulgt opp. Betydelig bedre es r p o n s f r a H af s l un d F j e r n v a r m e p å f e i l m e l di n g e r f r a v å r e m e dl em s l a g. D i a l o g m e d H af s l u n d F j e r n v a rm e v e d r ø r e n d e l e g i o n e l l a f a r e i v å r e v a r m t v a n n s a nl e g g. Om f at t e n d e v e d l i k e h o l d s ak t i v i t e t e r i r e g i a v H a f s l u n d F j e r n v a rm e i S ø n d r e Å s g å r d e n o g V es t s k r e nt e n. O p p f ø l g i n g a v m å n e d l i g / å r l i g e n e r g i f o r b r u k i d e t i l s l u t K r i t i s k d i a l o g m e d I S T A f o r å f å o r d e n p å i n d i v i d u e l l v a rm em å l i n g, i nk l u d e r t kvalitetssikring av plassering av målerne på radiatorene.

8 S i d e H a l l a g e r b a k k e n B o r e t t s l a g Betydelige besparelser ved skifte av radiatortermostater i H a l l a g e r ba k k e n, Ø v r e Ravnåsen og Skovbakken gjennom rabattavtale formidlet av SNE. Informasjonsmøte for styrene i medlemslagene i oktober S ø k n a d om øk o n om i s k s t øt t e s e nd t E N OV A, O s l o K om m u n e, E n øk E t a t e n, O B O S m i l j ø f o n d P r e s e n t a s j o n a v S N E l i m t i s o k t e p a p r o t i e r o g m y n d i g h e t e r b å d e p å k o m m u n a l t nivå og rikspolitisk nivå. I n n s p i l l t i l E N Ø K h a n d l i n g s p l a n f o r O s l o k o m m u n e AV T AL E O M G AR AN TE R T B E T AL I N G AV F E L L E S K OS TN AD E R ( TEORETISK LEIE ) B o r e t t s l a g e t h a r a v t a l e m e d O B O S o m g a r a n t s k e o r s t n a d b e r t. O a l B OS i n g a v f e l l g a r a n t e r e r f o r o v e r f ø r s e l t i l b o r e t t s l a g e t h v e r m å n e d o g o v e r t a r d e r e t t e r a l t a ns v a r o g r i s i k o f o r e v e n t u e l l m a n g l e n d e i n nb e t a l i n g a v f e l l e s k os t n a d e r. BRUKSOVERLATING ( FRAMLEIE ) D e t e r i k k e t i l l a t t å o v e r l a t e b r ut u k e n s t y a r v e t s b s o a l m i t y g k k e e n o g t i l a n d r e g o d k j e n n e l s e a v b r u k e r. U l o v l i g o ve r l a t i n g a v b r u k k a n f ø r e t i l s a l g s på l e g g a v l e i l i g h e t e n. S ø k n a ds s k j em a f o r b r u k s o v e r l a t i n g f ås v e d h e n v e n d e l s e t i l OB O S p å t e l e f o n D e t e r r e g i s t r e r t 8 b r u k s o v e r l g et a t p i e r n 0 g 1. e r i b. o r e t t s l a F O R K J Ø P S R E T T F o r k j ø ps r e t t e n e r e n v i k t i g m e d l em s f o r d e l i O B OS. V e d s pø r s m å l om f o rk j ø ps r e t t e n k a n d u h e n v e n d e d e g t i l O B OS p å t e l e f o n F o r h v e r e n k e l t b o l i g b l i r d et v e d s a l g f as t s a t t e n e g e n f r i s t f o r å m e l de b r u k a v forkjøpsretten (meldefrist ). Medlemmer som vil benytte forkjøpsretten t, a r k o nt a k t m e d O B O S f o r å f å o p p g i t t f a k s n u m m e r -p o e s l t a l d e r es r s e v s om e n t k u a e n l b l e n y t e t es. M e l d i n g e n m å v æ r e m o t t a t t a v O B O S i n n e n d e n f a s t s a t t e f r i s t. normalt 5 virkedager etter at boligen -a n n o n s e i A f er t e n p o s kunngjort t e n i o g / e l l e r p å ww w. o b o s. n o. H v i s OB O S m ot t a r d i n m e l di n g om f o rk j øp e t t e r a t f r i s t e n e r g å t t ut, k a n d u i k k e k r e v e å f å o v e r t a b o l i g e n p å g r u n n l a g a v f o rk j ø ps r e t t e n. Gjør du bruk av r k j fo ø p s r e t t e n, t r e r d u i n n i e n a l l e r e d e i n n g å t t a v t a l e o g k j ø p e r b o l i g e n t i l d e n a v t a l t e p r i s p å a v t a l t e v i l k å r. F i n a n s i e r i n g e n m å v æ r e i o r d e n, o g d e n m å i s i n h e l h e t d o k um e n t e r e s s k r i f t l i g. E r d e t f l e r e m e d l e m m e r s o m v i l b e n y t t e f o r k j ø p s r e t t e n, f å r d e m e d l e n g s t a ns i e n n i t e t f o r t r i n n s r e t t. A n d e l s e i e r e i d e t b o r e t t s l a g e t b o l i g e n t i l h ø r e r g å r f o r a n øv r i g e m e dl em m e r i O B O S. D e r s om f l e r e i b o r e t t s l a ge t v i l b e n y t t e f o r k j ø p s r e t t e n, b l i r n or m a l t b ot i d e n i b o r e t t s l a g et a v g j ø r e n d e.

9 S i d e H a l l a g e r b a k k e n B o r e t t s l a g F O R S I K R I N G E R B o r e t t s l a g e t s e i e n d o m m e r e r f o r s i k r e t i m e G d j po e l n i s e i n d um i m g e r F o r s i k r i n g F o r s i k r i n g e n d ek k e r b y g n i n g e n e, f e l l es a r e a l o g b o l i g e r, m e d v e g g f a s t u t s t y r. D e n d ek k e r o g s å b y g n i n g s m es s i g e t i l l e g g i n n r e t ni n g e r o g f o r be d r i n g e r i b o l i g e n b e k o s t e av andelseier. D e n e n k e l t e a n d e l s e i e r m å i m i dl e r t i d h a eg e n h j e m f o r s i k r i n g s o m d e k k e r i n n b o ( d e o t g v i l l s i ø u s t ø s r t y e r / i n n r ed n i n g s om d e t e r n a t u r l i g å t a m e d s e g n å r e n f l y t t e r). O p p s t å r d e t s k a d e i l e i l i g h e t e n, s ø r g f o r å b e g r e n s t e m s ul k i a g d o e g o m f a n g e t m e p r ø v å k a r t l e g g e å r s ak e n t i l s k a d en. E r f l e r e l e i l i g h e t e r b e r ø r t, n o t e r h v o r d a n b e r ø r t e a n d e l s e i e r e k a n k o n t a k t es o g o p p l y s om d e t t e n å r s k a d e n m e l d es t i l s t y r e t s om i g j e n k o n t a k t e r f o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O 86 B O 55 S 00 p å, t faks e l e 8 f 6 o 22 5 n e l l e r e-post obos. no F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n m e l d e r s k ad e n t i l f o r s i k r i n gs s e l s k a p e t, b es t i l l e r om ø ns k e l i g h å n d v e r k e r f o r r e p a r a s j o n o g s ø r g e r f o r a t k os t n a d e r k n y t t e t t i l s k a d en b l i r r e f u n d e r t el l e r b e t a l t a v f o r s i k r i n g s s e l s k a p et. V e d s k a d e r s o m d e k k e s a v b o r e t t s l a g e t s b y g n i n g s f o r s i k r i n g - k r e v e r, f o r s i s e l s k a p e t e n e g e n a n d e l p å k r ,-. S e l v om b o r e t t s l a g e t s f o r s i k r i n g b r u k e s, k a n a n d e l s e i e r b e l as t es h e l e e l l e r d e l e r a v e g e n a n d e l e n rsom d e forholdet ligger innenfor andelseiernes ansvar. B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I f ø l g e f o r s k r i f t om b r a n n f o r e b y g g e n d e t i l t a k o g b r a n n t i l s y n s k a l a l l e bo l i g e r h a m i ns t é n g o d k j e n t m a r nu e ø l t y s l o k k v i n a gs r u t s s t y r l i f o e rm r a v, e nt e n s p u a l v m e r a p p a r a t e l l e r b r a n n s l a n g e. D e t e r b o r e t t s l ag e t s a ns v a r å a ns k a f f e o g m o n t e re u t s t y r e t, m e ns d e t e r a n d e l s e i e r s a n s v a r å k o n t r o l l e r e a t ut s t y r e t e r i o r d e n. D e r s om u t s t y r e t e r d e f ek t, m eldes dette skriftlig til s t y r e t. Se nærmere om styrets arbeid med brannsikring under pkt 6 nedenfor. H M S - I N TE R N K O N TR O L L F o r s k r i f t o m s y s t e m -, a t i m s - i k o l g h s j e i l k ø k s e r h e t s a r b e i d i v i rk s om he t e r ( I n t e r n k o n t r o l l f o r s k r i f t e n ) b l e f a s t s a t t v e d k g l. r e s. n i 6 n. g f r d a e 1. s e m b e r j a n u a r F o rs k r i f t e n s t i l l e r k r a v t i l a t d e n e nk e l t e v i r k s om h e t s k a l s y s t em a t i s e r e a r b e i d e t m e d å e t t e r l e v e b e s t em m e l s e n e i l o v e r o g f o r s k r i f t e r g i t t a v d e t o f f e n t l i g e. V i k t i g e l o v e r i h e n h o l d t i l d e t t e e r : L o v o m e l e k t r i s k e a n l ktrisk e g g o utstyr g e l e L o v o m b r - a n n o g e k s p l o s j o n s v e r n L o v o m f o r u r e n s n i n g L o v o m a r b e i d s m i l j ø I n t e r n k o nt r o l l i n n e bæ r e r a t b o r e t t s l a g e t e r p å l a g t å p l a n l e g g e, o r g a n i s e r e, ut f ø r e, v e d l i k e h o l d e o g d o k u m e n t e r e a l t s o m -, h a m r - i o m l g e s j d i k ø k h er e h l e s t e å g j ø r e i borettslagets regi. Internkontrollsystemet beskriver hvordan dette arbeidet skal drives.

10 S i d e H a l l a g e r b a k k e n B o r e t t s l a g S t y r e t i v a r e t a r i n t e r nk o n t r o l l e n m ed h e n s y n t i l b l a nt a n n e t b r a n n v e r n, f e l l es e l ek t r i s k a n l e g g o g l e k e p l as s u t s t y r. H a r b o re t t s l a g e t a n s a t t e m å d et o gs å o p p f y l l e k r a v e n e i arbeidsmiljøloven i forhold til vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. B e b o e r n e/ a n d e l s e i e r n e h a r p l i k t t i l å f o r et a e g e n k o nt r o l l p å d e t el e k t r i s k e a n l e g g e t i l e i l i g h e t e n e. S e n æ r m e r e o m s t y r e t s -Internkontroll a r b e i d under m e d punkt H M S 6 nedenfor. R E H AB I L I TE R I N G O G S TØ R R E V E D LI K E H O L D A l l e e l d r e b om m e r b l e s k i f t e t u t o g d e t b l e m o nt e r t n y e a ut om a t i s k e bo m m e r. A l l e l e k e p l as s e r b l e v u r d e r t m h t s i k k e r h e t o g i k k e g o dk j e n t e l e k e p l as s e r b l e p å s t a r t et e rs t a t t e t a v n y e l ek e a p p a r a t e r. A r b e i d et f o r s e t t e r i T r e a v b l o k k o p p g a n g e r b l e p u s s e t o p p o g m a l t ( h h v. n r. 4 8, 5 6 o g 5 8 ). N y e g a r a s j e p o r t e r b l e m o n t e r t h øs t , m e n f o r å s i k r e g o d d r i f t b l e d e t v å r e n f o r e t a t t o p p g r a d e r i n g a v d e t e l e k t r i s k e a n l e g g e t f o r å k u n n e h a s t a b i l e, driftsikre motorertil de nye portene. Det p p us ble s i n g a foretatt v n y t t s t y r e r o m o i n r. 5 4, s am t a t t i d l i g e r e v as k e r i e r bl e p u s s e t o p p f o r s a l g/ h h v. ut l e i e. D e t b l e p å s t a r t et t i l s t a n ds k o nt r o l l a v r ek k eh u s e n e o g b l ok k e n e m e d n o e u t b e d r i n g s r e s u l t a t. S ø p p e l b -r o e d k e k n a bl v e d u t v 9 i d 0 et o g f o r å s i k r e a v r e n n i n g b l e d e t a s f a l t e r t i t -r e a k p k p a. e n D e m t e r l o l gs o å m 9 4 / 9 6 g j e n n o m f ø r t e n -t k i l e t a l k. t e E N Ø K A l l e g a r as j e p o r t e r b l e s k i f t et u t o g d e t b l e m o n t e r t n y e m ot o r e r o g a l l e b e b o e r e m e d g a r a s j e p l a s s f i k k u t l e v e t r y r t e f j n e r n r å a p d n i e o r. s N y v ak t m e s t er a v t a l e b l e g j o r t g j e l d e n d e f r a , m e d b e t y d e l i g o p p g r a d e r i n g a v t j e n es t er o g o p p g a v e r k n y t t e t t i l d r i f t o g v e d l i k eh o l d a v b o r e t t s l a g e t. D e t b l e gj e n n o m f ø r t e n d e l g a r a n t i a r b e i d e r p å b l ok k e n es ba l k o n g e r. 4 b a l k o n g r ek k e a r v g l a s s e k s p l o d e r t e u t e n f y s i s k p åk j e n n i n g o g e n t r e p r e n ø r e n h a r s k i f t e t di s s e u t e n k o s t n a d e r f o r b o r et t s l a g e t. T r e b l ok k o p p g a n g e r e r p us s et o p p o g m al t ( o p p g a n g n r 4 0, 4 2 o g 5 4 ). I bl e o p p g an g n r 3 6 p u s s et o p p R e h a b i l i t e r i n g a v g a r a s j e a n l e g g. Ri v i n g a v d e k k e i p l a n 2 s om f ø l g e av s t o r e m e n g d e r k l o r i d e r. R e n o v e r i n g a v b y g g o g e l e k t r i s k a n l e g g ( l y s, m ot o rv a r m e r e o g v a r m ek a b l e r ). M o n t e r i n g a v n y e v a r m ef o r d e l i n g s m å l e r e p å a l l e ra d i a t o r e n e og varm vannsmålere begge deler m ed GSM sendere (for fjernavle s i n g ) s am t n y e t e rm o s t a t v e n t i l e r f o r r a d i at o r e n e i a l l e b l o k k e n e. S t y r e t h a r i l ø p e t a v p e r i o d e n j o b b e t v i d e r e m e d å f o r b e d r e a v t r e k k s f o r h o l d e n e i b o r e t t s l ag e t. I t i l l e g g t i l v e n t i l as j o n a v l ei l i g h e t e r, e r d e t o gs å g j o r t f o r b e d r i n g e r i v e n t i l a s j o n e n i noen av søppelrommene i blokkene U t s k i f t i n g a v b a l k o n g e n e i b l o k k e n e F a s a d e n e p å a l l e b l ok k e n e e r b l i t t s l em m e t. V i n d u e r o g b a l k o n g d ø r e r e r b l i t t m al t R e h a b i l i t e r i n g e n a v r e k k e h u s e n es f a s a d e r b l e a v s l ut t e t. S l em m i n g a v 4 g a v l e n d e v e g g e r p b å l o k k e n e. S k i f t et ut c a 2 0 t a k v i f t e r. J u s t e r t t ak n e d l ø p p å r e k k e h us e n e.

11 S i d e H a l l a g e r b a k k e n B o r e t t s l a g M a l e r a r b e i d m e d r ek k e h us e n e b l e p l a n l a g t o g i g a n g s at t a v r e k k e n e 8 2, 8 4, 9 0, 9 2 o g 9 4. D e t b l e f o r e t a t t ut s k i f t i n g a v ø d e l a g t e f as a d e b o r d og u t b e d r i n g a v v i n d u e r p å eh a l u l s e n e r. e R k ek k k v e r k b l e s at t o p p l a gs s t i e n m el l om n e d r e o g m i d t r e g a n g v e i. G j e n n om f ø rt b r a n n s i k k e r h e t s i n s p ek s j o n i b o r e t t s l a g et F a s e 3 a v t ak t ek k i n g s a r b e i d e t b l e a v s l u t t et s om m e r e n I d e n n e s a m m e n h e n g b l e e n d e l b o r d b e k l e d n i n g o v e r t. R b e o h d a e b n i e l i t e s r i k n i g f a v t e s k a l l m u r e n e p å bl o k k e n e. P r os j e k t b e s k r i v e l s e o g a n b u ds r u n d e b l e g j e n n o m f ø r t h ø s t e n A r b e i d e n e b l e g j e n n o m f ø r t i p e r i o d e n j a n u a r m a i R e h a b i l i t e r i n g e n h a r b e s t å t t a v : E t t e r f o r a n k r i n g a v t e g l s k a l l m u r. E t a b l e r i n g a v d i l a t a s f j u g o e n r. U t b e d r i n g a v b e s l a g o g f o r i n g e r r u n d t v i n d u e r. R e p ar a s j o n a v d r a g e r e. D e l e r a v d e t e l ek t r i s k e a nl e g g e t i p a r k e r i n g s h us e t b l e o v e r ha l t. D e t t e i n k l u d e r t e bl. a. o p p g r a d e r i n g a v nø d l y s a n l e g g e t o g j o r d f e i l b r y t e r e p å m otorvarm erkontakter. Et antall takvif t e r b l e s k i f t e t u t p g a e l d e. E n de l a v a n t e n n e a n l e g g e t s n e d g r a v d e k a b e l b l e s k i f t e t p g a v a n n s k a d e r ( b l e d e k k et a v U P C ). N y t r a p p o g g e l e n d e r b l e s at t o p p p å n e d g a n g m el l om r e k k e 92 o g F a s e 2 ( 1 / 3 ) a v t a k a r e a l e t i b o r e t t s l a g e t f i k k n yt t b el e g g. If o r b i n d e l s e m e d t a k t e k k i n g e n b l e e n d e l b o r d b e k l ed n i n g o g b e s l a g o v e r b o d e n e i r ek k e h u s e n e s k i f t et ut. D e t b l e s k i f t e t c a 2 5 t ak vi f t e r o g n o e n d e f ek t e v e n t i l at o r e r. M a n s t a r t et p r o s j e k t f o r o p p g r a d e r i n g a v s k a l l m u r e r p å b l o k k e n e. D e t b l e k j ø pt i n n 2 sentrifuger til vaskeriene i henholdsvis nr 54 og C a 1 / 3 a v d et s am l e d e t ak a r e a l e t i b o r e t t s l a g e t f i k k n y t t b e l e g g. G am l e stoppekraner ble skiftet i samtlige leiligheter på grunn av fare for lekkasje. D e t b l e i n s t a l l e r t i n d i v i d u e l e i l i g e h n e t e r r. g S i am m å t l i d i g n b g l e i e n r a e l k k l e e r a d i a t o r e r u t b e d r e t. B e i s i n g a v h u s e n e. G a n gs t i m el l om 8 4 o g 8 6 r e k k a o g 6 6 o g 6 8 r e k k a b l e o p p g r a d e r t B e i s i n g a v r e k k e h u s e n e. Ut s k i f t i n g a v n o e k l e d n i n g. Ut s k i f t i n g a v t ak v i f t e n e t i l s ø p p e l s j a k t e n e p å bl o k k e n e.r e p a r a s j o n a v n o e n t a k i r ek k e h u s e n e. I n s t a l l a s j o n a v g a r a s j e p o r t e r. I n s t al l a s j o n e n b l e f i n a n s i e r t a v d e s om h a r g a r a s j e B e i s i n g a v h u s e n e - o p p s t a r t. D e t b l e l a g t v a r m ek a b l e r i d e n b r a t t e ga n g v e i e n v e d 9 0 A. I f o r b i n -i d n e s l p e s k s e j o m n e t r om i d i v e 1 å n V b V l e S de t a v d e k k e t s k a d e r i i a l t l e i l i g h e t e r. E i e r n e a v d i s s e l e i l i g h e t e n e b l e p å l a gt å f o r e t a u t b e d r i n -s g. k a d V e V r S s o m b l e a -kontrollen v d e k k e t ble utbedret i V V. S O s l o E n e r g i, n å V i k e n E n e r g i n e t t, o v e r t o k e i e n d om s r e t t e n t i l sekundærle d n i n g s n et t et f o r f j e r n va r m e n o g a n s v a r e t f o r d r i f t o g v e d l i k e h o l d a v s e k u n dæ r n e t t et f r em t i l e i e n d om s g r e n s e n f o r d et i n n v e n d i g e a n l e g g, 0, 5 m i n n e n f o r y t t e r v e g g. G a r a s j e h us e t bl e r e h a b i l i t e r t. B l ok k f a s a d e n b l e s i k r e t. N y b e i s e r u n d e b l e p å b e g y n t. p g E a n g d e r b l e o p u s s e t o p p. R å t n e v i n d u s l i s t e r i r e k k e h us e n e b l e s k i f t e t. N o e n a v vi n d u e n e e r s a n ns y n l i g v i s s å s k a d et a t d e m å s k i f t e s u t i l ø p e t a v n o e n -k å o r n. t r o l l D i s e am t t l i g b e l e g j e n n l e i l i g h e t e r T a k p å r e k k e h u s o g b l o k k e r t. Beisearbeidet b l e s i k r e ble ferdigstilt.

12 S i d e H a l l a g e r b a k k e n B o r e t t s l a g I n f o rm as j o n s s k i l t o v e r b o r e t t s l a g et b l e s a t t o p p. A nt e n n e a n l e g g e t b l e o p p g r a d e r t S k i f t e t t a k p å u t e b o d e r ø v r e t u n V a s k e r i e n e b l e p u s s e t o p p S T Y R E T S A R B E I D Hallagerbakken Borettslag vedtok på forrige s g år e n e r a l f o r s am l i n g 3 g r u n n v e r d i e r : Tr i v s e l Tr yg g h e t An s v a r. A l l e a k t i v i t et e r i s t y r e t h a r h a t t ut g a n g s p u n k t i d i s s e grunnverdiene. Videre bygger borettslagets husordensregler på disse grunnverdiene. Etter ordinær generalforsamling 14. mai 2008 har st y r e t a v h o l d t 1 0 o r d i n æ r e s t y r em øt e r o g e n s t y r e k o n f e r a ns e o v e r t o d a g e r. I t i l l e g g h a r s t y r e t s m e dl em m e r d e l t at t på ulike møterog aktiviteter. S t y r e t h a r v æ r t r e p r e s e n t e r t v e d be f a r i n g e r, d e l t at t v e d k o nt r a k t s f o r ha n d l i n g e r i f o r b i n d e l s e m e d k j ø r p o g a t v j e n v e a s t r e e r. S t y r e t h a r o gs å væ r t r e p re s e n t e r t i e n a r b e i d s g r u p p e s om p å v e g n e a v s t y r e t h a r a r b e i d e t m e d f o rs l a g t i l h us o r d e n s r e g e l e r, s p e s i el t d y r e h o l d. D e t t e s om f ø l g e a v v e d t a k p å f o r r i g e g e n e r a l f o r s am l i n g. D e t h a r også vært m ye aktivitet knyttet til br a n n s i k k e r h e t o g t i l s t a n d s k o n t r o l l / ra p p o r t e r f o r b o r e t t s l a g et. S t y r em e d l em m e n e h a r k l a r e d ef i ne r t e a r b e i d s om r å d e r. M e l l om s t y r e m ø t e n e h o l d e s m e dl em m e n e o r i e n t e r t om a k t u e l l e s ak e r o g h e n d e l s e r i n n e n f o r d e n e n k e l t e s a n s v a r s o m r å d e -p p r os t. e D e t t r e f f e s o gs å e nk l e r e b e s l u t n i n g e r g j e nn o m s l i k k om m u ni k as j o n. H M S -I N T E R N K O N T R O L L S t y r e t h a r i p e r i o d e n g j e n n om f ø rt i n t e r n k o n t r o l l i h e n h o l d t i l i nt e r n k o nt r o l l f o r s k r i f t e n. S t y r e t h a r v i d e r e f ø r t a r b e i d e t -h a n m d l e i ng d s p å l a n e i n s v 6 e r k s e t t e h o v e d o m r åd e r : 1. B r a n ns i k k e r h e t 2. V e d l i k e h o l d a v b y g n i n g e r o g f e l l e s om r å d e r 3. T r a f i k k o g b a r n 4. R e n h o l d 5. H -k M om S p e t a ns e o g o p p l æ r i n g 6. I n f o r m a s j o n o g d o k u m e n t a s j o n S t y r e t h a r h a t t b r a n n s i k k e r h e t s om e t s æ r l i g p r i o r i t e r t om r å d e o g s å i O g s å b e b o e r n e e r d e l a k t i g g j o rt i d e t t e g j e n n o m i n f o rm as j o n om b e b o e r n e s e g e n a n s v a r s am t o p p f o r d r i n g e r o m å f y l l e ut i nt e r n k o n t r o l l s k j em a et s om s t y r e t h a r t i l r et t e l a g t. S t y r e t m a n g l e r f o r t s a t t e n t i l f r e d s s t i l l e n d e t o t a l o v e r s i k t, e t t e r s om m a n g e b e b o e r e f o r t s at t i k k e h a r l e v e r t i n t e r nk o n t r o l l s k j em a e t. E t t e r e n a n b u d s r u n d e, i n n g i k k s t y r e t a v t a l e m e d f i rm a et T r y g g o g S i k k e r a s om l e v e r a n s e a v b r a n n s i k k e r h e t s u t s t y r. D e t b l e i f ø rs t e om g a n g a ns k a f f e t b r a n n p u l v e r a p p a r a t e r t i l b e b o e r e s o m p å i n t e r n k o n t e r m o a l n g l s et k j e m a e t o

13 S i d e H a l l a g e r b a k k e n B o r e t t s l a g b r a n n p u l v e r a p p a r a t e r. P å b a k g r u nn a v e n s j e k k r u n d e v / T r y g g o g S i k k e r s om v i s t e a t d e f l es t e p u l v e r a p p a r a t e n e v a r s v æ r t g am l e o g m a n g l et k o n t r o l l / v ed l i k e h o l d, b e s t em t e s t y r e t a t p u l v e r a p p a r a t e n e s k u l l e f o r n y e s o g u t l e r v. D e r e t e t e s t i l s a m t g j a l d t o gs å r e k k e h us l e i l i g h et e n e, de r f l e r e b l. a. i k k e l e n g e r b e s i t t e r v a n n b r a n n s l a n g e r. B r a n n s l uk k e r n e i g a r a s j e a n l e g g et b l e o g s å f o r n y e t m e d 4 a p p a r a t e r p å h v e r t a v n i v å e n e. A l l e p u l v e r a p p a r a t e n e e i e s a v b o r e t r g e t s f o l r at g e t o g d d e t f o r e t a s j -å e r v s n k l o nt i r g o l l 5 o g n ø d v e n d i g v e d l i k e h o l d a v a p p a r a t e n e. B e b o e r n e h a r u t e n om d et t e s e l v a ns v a r f o r å k o n t r o l l e r e p u l v e r a p p a r a t e r o g r ø y k v a r s l e r e. E t t e r a n b e f a l i n g - f o r g a r B e r d a n n i n g s e t a t e n e r d e t i t i l s l i e n g e g r i m t i l o n t e r t r s am m e n 9 r ek k e h us l e i l i g h e t e r. D et v u r d e r e s å s u p p l e r e m e d r e d n i n gs l i n e r t i l f l e r e l e i l i g h e t e r. D e t e r v i d e r e m o n t e rt s e r i e k o p l e d e r ø y k v a r s l e r e m e l l om hu s r e k k e 8 8 o g deler av husrekke 96, da disse rekkene ligger svært tett. Flere brannsikringst i l t ak e r u n d e r a r b e i d. U T B E D R I N G A V L E K E P L A S S E R S om m e r e n b l e ut b e d r i n g a v l e k e p l a s s e r o g ut s k i f t ni n g a v l ek e ap p a r a t e r p å b e g y n t. P å f o r h å n d v a r f l e r e a nb u d i n n h e n t e t. A l l e d e g am l e h u s k e s t a t i v e n e b l e t a t t n e d d a d i s s e i k k e t i l f r e d s t n d i e l f o t rs e k r i k f t e r r. a v T r e i n y e g j h u e s l k e d r e b l e d e r e t t e r m o nt e r t. P å l ek e p l a s s i n e d e r s t e ga t e m e d r e k k e h u s b l e d et o gs å l a gt g um m i h e l l e r. I s am a r b e i d m e d a n l e g gs g a r t n e r e r d e t l a g t p l a n e r f o r v i d e r e u t b e d r i n g a v d e ø v r i g e l e k e p l a s s e n e. I d i s s e p l a n e n e e i t s n k n a g l å b r e n d y t e t es t g a um t m d i he l l e r o g s å p å d e a n d r e s t ø r r e l e k e p l as s e n e. P å l ek e p l a s s v e d n r 4 6 s k a l h us k e e r s t a t t e s m e d et l e k e a p p a r a t. D e t f o r v e n t e s a t a r b e i d e t m e d o p p g r a d e r i n g a v l e k e p l as s e n e v i l væ r e f u l l f ø r t f ø r s om m e r e n M I L J Ø C O N T A I N E R D e t h a r l j i g e væ v n r t u t p l as s e rt m i l j ø c o n t a i n e r f o r i n ns am l i n g a v b l a n de t a v f a l l. N y t t i perioden var at det også ble mulighet for å avlevere m indre el-p r o d uk t e r i e t s e p a r a t i n n s am l i n g s b u r. D e t t e e r f o r e t a t t an b u d s i n n b y d e l s e f o r l e v e r i n g a v m i l j øc o n t a i n e r i V a et l falt g på Miljøtransport AS. V A K T M E S T E R E t t e r e n n y a n b u d s r u n d e p å v a k t m e s t e r t j e n es t e n i i n n g i k k s t y r e t a v t a l e om k j ø p av vaktmestertjenester fra firma Kjell Øvergård as. D e n n y e v a k t m es t e r o r d n i n g e n b l e g j o r t g j e l d e n d e f r a o g e r m e n t åa v l a s t e s t y r e t n o e n o p p g a v e r b l. a. v e d a t b e b o e r e s om h a r e l l e r f å r p r o b l em e r s om k r e v e r b i s t a n d f r a l a g et s om v e d v a n n l e k k a s j e r, f o r s i k r i n g s s k a d e r o g l i g n e n d e, k o nt a k t e r v a k t m e s t e r d i r e k t e i t e l e f o n t i l K j e l l Ø -p v os e r t g å r d t l f a d r : k j e l l. o v e r g a r d m u l t i n e t t. n o H o v e d i n n h o l d i v a k t m e s t e r t j e n es t en e r d a g l i g t i l s y n a v b y g n i n g e r o g f e l l e s om r å d e r. V a k t m es t e r t j e n e s t e n s k a l u t f ø r e s p å e n s l i k m åt e at b o r e t t s l a g et f r e m s t å r s om et g o dt v e d l i k e l d h t o om r å d e, m e d e n h ø y g r a d a v s e r v i c e i n ns t i l l i n g o v e n f o r be b o e r e o g s t y r e t. D e t s k a l u t v i s e s a k t s om h e t o g om s o r g o v e n f o r b o r e t t s l a g et s e i e n d om o g e i e n d e l e r.

14 S i d e H a l l a g e r b a k k e n B o r e t t s l a g V i d e r e h a r v a k t m es t e r r a p p o r t e r i ng s p l i k t t i l b o r e t t s l a g et s s t y r e om s k a d e r o g f e i l s om o p p d a g e s. R E N H O L D A V A V F A L L S B E H O L D E R E S t y r e t s am m e n m e d v a k t m es t e r v i l s ø r g e f o r t i l f r e d s s t i l l e n d e r e n h o l d a v a l l e v å r e a v f a l l s b e h o l d e r e, b å d e d e s om s t år u t e n d ø r s o g d e s om b e f i n n e r s e g i n n v e n d i g i b l o k k e n e. V a k t m es t e r m e l d e r om a t d e t f o r t s a t t p l as s e r e s m y e s k r ot i s ø p p e l r om m e n e. S t y r e t h a r v e d f l e r e a n l e d n i n g e r, b å d e v e d op p s l a g o g i i nf o rm a s j o n s a v i s e r, m i n n e t om a t d e t k u n e r v a n l i g h u s h o l d n i n gs a v f a l l s om s k a l p l as s e r e s i b e h o l d e r n e i v å r e s ø p p e l r o m. S K A D E D Y R B o r e t t s l a g e t h a r e n l ø p e n d e a v t a l e i l - m I n e i d t i a R l om e n t b o ek k j em pe l s e a v s m å g n a g e r e. F r a o g m e d h øs t e n b l e a v t a l e n ut v i d e t t i l o g s å å o m f a t t e b e k j em p e l s e a v s ø l vk r e, s om e t l i t e s k a d e d y r s om h a r væ r t t i l p l a g e f o r b e b o e r e i e n k e l t e l e i l i g h et e r. S t y r e t o p p f o r d r e r b e b o e r e o m å t a t ak o t m h v g i s å e s n l i d k e t i k n o g n op p d a g e s. V E N TI L AS J O N S t y r e t h a r i f l e r e å r j o b b et m e d å f o r b e d r e a v t r e k k s f o r h o l d e n e i b o r e t t s l a g et. A l l e d e f e k t e v e n t i l as j o ns v i f t e r p å t ak e r b y t t e t, o g d e t e r g j e n n om f ø r t u t s k i f t n i n g a v ventilatorhetter på kjøkken i fleste leili g h e t e n e. E t t e r d et s t y r e t k j e n n e r t i l s k a l a l l e leiligheter nå ha et ventilasjonsanlegg som fungerer tilfredsstillende. F J E R N V AR M E K o n s u l e nt f i rm a et H j e l l n e s C o n s u l t a s h a r t a t t n o e n s t i k k p r ø v e r a v f j e r n v a r m e a n l e g g e t i b l o k k e n e. D e t t e b l e g j en o r k l t a g e r t f r a t b e e r b o e n r o e p å e n e r g i r e gn i n g e r s om d e m e n e r i k k e s t em m e r. U n d e r s ø k e l s e n b l e a v s l ut t et v å r e n o g d e n r e s u l t e rt e i a t s t y r e t v e d t o k å s k i f t e a l l e r a d i a t o r v e n t i l e r, f o r d e l i n g s m å l e r e o g v a rm va n n m å l e r e i b l o k k e n e. D e n y e f o r d e l v i a n n s m g å l s e r n m e å s om l e r r m o n t e rt s e nd o e g r r a d v i o s a i g r n a l m e r s l i k at f o r b r u k e t k a n f j e r n a v l e s es. S am t i d i g k a n d e t o gs å r e g i s t r e r e s n å r m å l e r e s l u t t e r å f u n g e r e e l l e r p å a n n e n m åt e ut e a v d r i f t. I S TA as s om h a r u t f ø r t d e t t e a r b e i d e t h a r h a t t t i l d e l s s t o r e d i p n r n k o j b ø l r i e n m g e n r a v m f j e r n a v l e s n i n gs a n l eg g e t. E t t e r s t y r e t s e r f a r i n g h a r p r o b l em e t v æ r t f o r l a ng e a v s t a n d e r m el l om r a d i o s i g n a l pu n k t e r o g a v l e s i n g s e n h e t e n e n k e l t e s t e d e r. D e t t e e r f o r h o l d s om h a r b e d r e t s eg m e n d et f o r e t a s likevel manuell avlesning som ledd i k o n t r o l l o g s j e k k a v f j e r n v a rm ea v l e s n i n g e n. B o r e t t s l a g e t h a r v a l g t å l e as e ut s t y r e t k n y t t e t t i l a v l es n i n g a v f o r b r u k a v v a r m e o g v a r m v a n n a v I s t a as o g d e h a r d e t f u l l e o g h e l e a ns v a r f o r å d r i f t e a n l e g g e t. S t y r e t h a r o g s å b e s l u t t e t å o p r p v g e r n t a i l d e n r e e i r ek r a k d e i h us a t en o e. D e t t e a r b e i d e t b l e i g a n g s at t l i k e f ø r j u l o g f or t s a t t e i A r b e i d e t h a r a v d e k k e t e n d e l s v ak e p u n k t e r m e d r a d i a t o r e n e o g t i l f ø rs e l s r ø r e n e o g d et e r a v d e k k et b e h ov f o r n o e e t t e r a r b e i d a v r ø r l e g g e r e nk e l t e s t e d e r.

15 S i d e H a l l a g e r b a k k e n B o r e t t s l a g I l ø p et a v s t y r e p e r i o d e n h a r d e t væ r t ut f ø r t m y e r e p a r a s j o n e r a v r ø r s om l e k k e r o g o g s å a v d e f ek t e r a d i a t o r e r b å d e i re k k e h us o g i b l ok k e r. S t y r e t h a r s a m m e n m e d H j e l l n e s C o ns u l t A s e n l ø p e n d e v ur d e r i n g a v t i l t ak f o r å b e d r e d e t v an n b å r n e varm esystemet i borettsla g e t. D e t t e e r f ok u s e rt i d e n v e d l i k e h o l d s p l an e n s om s t y r e t o g byggutvalget har jobbet videre med i perioden. H A L L A G E R B A K K E N N Y T T O G B O R E T T S L A G E T S H J E M M E S I D E H a l l a g e r b a k k e n b o r e t t s l a g h a r u t g i t t f i r e f y l d i -N g e y t t u i t l ø g p a e v t e r a v H a v o g i t i l l e g g g i t t ut / h e n g t o pp e n r e k k e k o r t e r e i nf o rm as j o n s s k ri v t i l b e b o e r e i b o r e t t s l a g et p å a k t u e l l e t em a s om d u g n a d, m i l j øc o n t a i n e r e o g b r a n n i n f o rm a s j o n f o r å n e v n e n o e n o m r å d e r. S a m t l i g e u t g a v e r a v -N y H t a t l k a l n l a g s e t r es b a n k e k d e f r n a borettslagets hjemmeside : www. hallagerbakken. P. å no n et t s i d e n f i nn e r n y e o g g am l e beboere generell i n f o rm as j o n om b o r e t t s l a g et o g i n f o rm as j o n f r a s t yr e t. I l ø p e t 2 0 a 0 v 8 h ad d e v i t i l s a m m b e e n s øk 2 2 e 2 n 9 d e p å v å r n e t t s i d e. I s n i t t p r m å n e d l å a n t a l l b e s ø k e n d 1 e 8 6 p b å es ø c k a h v e r m å n e d. S O S I A L E A K T I V I T E T E R T r a d i s j o n t r o h a r s t y r e t s t å t t f o r t e nn i n g a v j u l e t r e e t. D et t e b l e g j o r t 3 0. n o v e m b e r s om v a r f ø r s t e s ø n d a g i a d v e n t. I tr å d m e d t r a d i s j o n e n k om N i s s e n p å be s øk m e d o v e r r a s k e l s e r t i l b a r n a. H o l m l i a m u s i k k o r p s b i d r o m e d m us i k k o g j u l e s a n g e r. U T B Y G G I N G S S A K E R O G B Y G G E U T V A L G E T S A R B E I D E B y g g e u t v a l g e t b es t å r a v M a r t i n R e i c h e n b a c h, l e d e r, R o l f L a h a u g N i l s e n o g K j el l R ø t t e r e e n r g f a g. u t v a D l g f o r s t y r e t o g h a r i p e r i o d e n h a t t e n s t o r ak t i v i t e t k n y t t et t i l s øk n a d e r om f o r s k j e l l i g e b y g n i n g s m es s i g e a r b e i d e r, i n n r e d n i n g a v ny t t s t y r e r om o g a r b e i d m e d d - r o i g f v t e d s l i k e h o l d s p l a n e n f o r å n e v n e n o e. B y g g e u t va l g e t e r r å d g i v e r e f o r s t i y s r a k e e r a v b y g g e t ek n i s k a r t. S t y r e t h a r h a t t s t o r n y t t e a v b yg g e u t v a l g e t s a r b e i d. U t v a l g e t b e s i t t e r e n b r e d k o m p et a n s e p å d e t b y g g e f a g l i g e om r å d et s om o g s å k om m e r b e b o e r n e t i l g o d e. P å e k s t r a o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i b l e n f o r o r u t s v i l d e a l g s e t i l e n s a v r e k k e h us e n e g o d k j e n t. D e n n e p l a n e n, s am m e n m e d U t b y g g i n g a v r e k k e h u s e n e i H a l l a g e r b a k k e n b o r e t t s l a g P r os ed y r e v e d s ø k n a d om u t b y g g i n g og E g e n e r k l æ r i n g s o m e r u t a r b e i d e t a v s t y r e t e r r e t n i n g s g i v e n d e f o r e a r l a l v e s ø k n a d e n r e k k e h us i b o r e t t s l a g e t. R et n i n g s l i n j e n e h a r t i d l i g e r e v æ r t d i s t r i b u e r t i b o r e t t s l a g e t. P å G e n e r a l f o rs am l i n g e n b l e U t b y g g i n g a v r e k k e h us e n e i H a l l ag e r b a k k e n b o r e t t s l a g, P r os e d y r e v e d s øk n ad om ut b y g g i n g o g E g e n e r k l æ r i ng v e d t a t t e n d r e t. Di s s e e r t r y k k et o p p i et e g e t h e f t e s om e r ut d e l t t i l a l l e s om b o r i r ek k e h u s. Styret har behandlet et mindre antall utbyggingssaker i denne perioden.

16 S i d e H a l l a g e r b a k k e n B o r e t t s l a g G A R A S J E A N L E G G E T Rehabiliteringen av selve garasjeanlegget ble avsluttet i I 2007 er gjennomført e t t å rs b ef a r i n g h v o r s t a t us o g k o nt r o l l a v a r b e i d e n e b l e g j e n n om g å t t m e d e n t r e p r e n ø r S k a ns k a o g k o n s u l e nt e r b e n y t t et i f b. m e d d e k o n s t r u k s j o ns m es s i g e f o r h o l d. N ø d v e n d i g v e d l i k e h o l d s o p p g a v e r f o r å h o l d e g a r a s j e a n l e g g et i g o d s t a n d e t t e r r e h a b i l i t e r i innarbeidet n g e n e i borettslagets vedlikeholdsplan. P å g r u n n a v s t o r e f o r s i nk e l s e r m ed l e v e r a n s e a v n y e g a r a s j e p o r t e r b l e d i s s e f ø rs t m o nt e r t h ø s t e n o g n y e m ot o r e r l e v e r t v å r e n D e t e l ek t r i s k e a n l e g g e t b l e o p p g r a d e r t f o r å k u n n e h a s t a b r i e l m e ot, o r d e r t i l f d t e s n i y k e p o r t e ne. A l l e b e b o e r e m e d p a r k e r i n gs p l a s s i n n e i g a r a s j e h u s e t f i k k u t d e l t e n s t k. n y s e n d er i f b. m e d b y t t e t i l n y e p o r t e r. N A B O K L A G E R D e t h a r s t y r e p e r i o d e n v æ r t l i t e n ab o k l a g e r p å b r å k o g s t ø y f r a b e b o e r e. Det har vært enkelte kla g e r p å d y r e h o l d s om i k k e e r i h e n h o l d t i l g j el d e n d e h u s o r d e n s r e g l e r o g s om i ut g a n g s p u n k t e t l e g g e r f ø r i n g e r f o r a t al l e be b o e r e h a r p l i k t t i l å h a k o nt r o l l p å s i n e d y r n å r d e e r u t e i b o r et t s l a g e t. D e t m es t e a v k l a g e n e g å r p å katter gjør sitt fornødende i s a n d k a s s e n e h v o r b a r n l e k e r. T R E F E L L I N G / U T E O M R Å D E N E S om m e r e n g j e n t ok s t y r e t s uk s es s e n f r a å r e t f ø r o g t i l s at t e u n gd o m m e r s om b o r i b o r e t t s l a g et t i l å m al e g j e r d e r, r ek k v e r k o g b e n k e r o g t i l å l u k e u g r e s s s am t a n n e t f o r e f a l l e n d e a r b e i d g et i s u b t e o om r e r t å t d e s r. l E a r f a r i n g e n e e r u d e l t po s i t i v e o g s å d e n n e g a n g e n o g s om m e r j o b b or d n i n g e n v i l s i k k e r t gj e n t as i B o r e t t s l a g e t s g r ø n t u t v a l g h a r a v h o l d t 4 m ø t e r, s a m t g j e n n om f ø rt 4 b e f a r i n g e r a v bo r e t t s l a g et s uteområder i Befaringene har dels vær t k n y t t e t t i l s øk n a d e r om t r ef e l l i n g, d e l s i n n g å r d e s om g r u n n l a g f o r e t p å be g y n t a r b e i d m e d e n p l a n f o r o p p gr a d e r i n g / v e d l i k e h o l d a v u t e om r å d e n e v å r e. U t v a l g e t h a r b e h a n d l e t 1 0 s øk n a de r om t r e f e l l i n g. D e r s t y r e t h a r i n n vi l g e t f e l l i n g v i l trærne bli felt s e n v i n t e rs G rø n t u t v a l g e t h a r o g s å v æ r t i n v o l v e r t i a r b e i d e t m e d oppgradering av borettslagets lekeplasser. B A R N E H A G E N H a l l a g e r s t u a F o r e l d r e d r e v e t B a r n e h a g e l i g g e r i n r 3 6 / 4 0. B a r n e h a g en h a r o p p t a k s r e g l e r s om g i r b a r n i b o r e t t s l a g e t f o r t r i n ns r e t t i n n e n f o r r am m en e a v d e t s t at l i g e regelverket. Både private og offentlige barnehager omfattes av samlet opptak i Oslo. S t y r e t a ns e r d e t s om v e r d i f u l l t f o r b e b o e r n e å h a e n b a r n e h a g e i b o re t t s l a g e t. B å d e m i l j ø m e s s i g o g p r a k å t b a i r n s s f am k i l i e r e å h r a e n b d a r n e t h a g e s æ r l tilknyttet sitt eget nærmiljø.

17 S i d e H a l l a g e r b a k k e n B o r e t t s l a g B a r n e h a g e n b e t a l e r h u s l e i e o g d e k k e r s e l v a l l e s i n e k os t n a d e r t i l s t r øm, n e t t l e i e, v a r m t v a n n o g f j e r n v a rm e t i l o p p v a r m i n g. I f o r b i n d e l s e m e d at v as k e r i e t i n r 3 6 b l e n e d l a g t f r e m m e t b e a n r ø n e s h k a e g om å l e i e d et t e a r e a l e t s om t i l l e gg s l o k al e r, n o e styret har stilt seg positiv til. Leieavtale ble inngått våren B a r n e h a g e n m å s ø r g e f o r a t u t e om r å d e n e i t i l k n y t n i n g t i l b a r n e h a g en e r r y d d e t f o r e i e n d e l e r o g s ø p p e l. D e t g j ø r e s a o t p b p a m r n e r h k a s g e o n m i k k p e å h a r a n s v a r e t f o r b a r n s om i k k e h a r p l a s s i b a r n e h ag e n, m e n s om l i k e v e l b ef i n n e r s e g p å b a r n e h a g e n s u t e om r å d e i b a r n e h a g e n s å p n i n gs t i d. P o r t e n e t i l i n n g j e r d e t ut e a r e a l s k a l væ r e l uk k e t i b a r n e h a g e n s å p n i n g s t i d. S t y r e t r e f o r h a n a d v l t e a t l e l n e i m e d H a l l a g e r s t u a F o r e l d r e d r e v e t. B a r n e h a g e D e n n y e a v t a l e n g j e l d e r f r a V Å R O G H Ø S T D U G N A D D e t b l e a v h o l d t d u g n a d i s l ut t e n a v a p r i l o g i s e p t em b e r. S t y r e t s k u l l e ø n s k e t et s t ø r r e e n g a s j em e n t o g o p pm ø t e f r a b e b oe r n e i f o r b i n d e l s em e d d e n s o s i a l e o g v i k t i g e a k t i v i t e t e n f o r å h ol d e b o r e t t s l a g et p e n t. E t t e r d u g n a d e n f å r a l l e d e s om d e l t a r i d u g n a d e n p ø l s e r o g b r u s. På høstdugnaden ble busker klippet ned og det ble malt en del fellesboder / dører. T R A F I K K S I K K E R H E T H a l l a g e r b a k k e n b o re t t s l a g h a r e t g o d t u t g a n g s p u n k t f o r å f - å o g t i l e t g o d t b o m i l j ø f o r g å e n d e, s y k l e n d e o g b i l i s t e r. D et l i g g e r s k j e rm et t i l ut e n m u l i g h e t f o r g j e n n o m k j ø r i n g. F ø l g e n d e r e g l e r g j e l d e r i d a g f o r p a r k e r i n g o g t r a f i k k f. o r h o l d, Kjøring med motorkjøretøyer (inkludert drosjebiler ) på gangveier er generelt ikke tillatt. Følgende unntak gjelder: a ) Renholdsverkets biler. b ) Uniformerte utrykningskjøretøyer. c ) Kjøretøyer /personer med skriftlig dispensasjon fra styret. d ) T r a n s p o r t a v b e v e g e l s e s h em m e d e s am t k j ø r i n g a v s t o r e t u n g e k o l l i s om i k k e k a n b æ r e s. E v e n t u e l l k j ø r i n g m å f o r e gå i g a n g f a r t. K j ø r et ø y e r h e n s at t p å e i e n d om m e n ( g a n g v e i e n ) k a n u t e n f o r u t g å e n d e v a r s e l f j e r n es f o r e i e r e n s r e g n i n g o g r i s i k o. A l l p a r k e r i n g s k a l s n k v j i s t e p l å as s a e r. Dø r e n e t i l p a r k e r i n gs h u s et s k a l a l l t i d v æ r e l u k k et. B r uk a v h o r n el l e r r u s i n g a v m o t o r e r e r s t r e n g t f o r b u d t p å b o r e t t s l a g e t s om r å d e. D e t e r f o r b u d t å v as k e e l l e r r e p a r er e b i l e r p å om r å d et. B i l v r ak t i l l a t es i k k e s t å e n d e p å p a r k e r i n g s p l as s e r. N å r d e t l i k e v e l g i s u n nt a k f o r n o e k j ø r i n g, g i r b o r e t t s l a g e t s b e l i g g e n h e t o g ut f o rm i n g e n a v v e i e n e e n s p es i e l l u t f o r d r i n g i f o r h o l d t i l t r a f i k k s i t u as j o n e n. G a n g v e i e n e i b o r e t t s l a g e t b u k t e r s e g i n n o v e r o g d e t e r m a n g e s t i e r p å. k r y s s o D e t e r m a n g e s v i n g e r o g v e i e n e r f o r h o l d s v i s l a n g e o g s m a l e. D et e r t i l d e l s d å r l i g s i k t. D e t e r f l e r e l ek e p l a s s e r i n n e p å om r å d et. H e k k e r, b us k e r e t c. v o k s er f l e r e s t e d e r i n n i v e i e n. I e t b o r e t t s l a g m e d m a n g e b a r n g i r d e t t e e r e o n g b e t y d e l i g r

18 S i d e H a l l a g e r b a k k e n B o r e t t s l a g u l y k k e r. E t b a r n s om f o r e k s em p e l k om m e r ut f r a e n s t i m el l om h e k k e n e e r s væ r t v a n s k e l i g å f å ø y e p å. S t y r e t h a r k om m e t t i l d e n k l a r e e r k j e n n e l s e at d e t s am l e d e om f a n g et o g f a r t e n m o t o r i s e r t e k j ø r e t ø y h a r i n n e p å b o r e t t n s k l e t a s g t o e r t o g s i k k b e b y g d e i h e n h o l d t i l h us o r d e n s r e g l e n e. D e t e r s am l et s e t t r e l at i v t s t o r t r af i k k p å v e i e n e b å d e a v p e r s o n b i l e r, s ø p p e l b i l e r, d r o s j e r, hå n d v e r k s b i l e r, f l y t t e b i l e r, v a r e l e v e r i n g, p -, os t p i z z a b u d o g m o t o r s y k l e r e t c. D e s s u t e n s k j e r d e l i t g p o a g rk s å e r i n g o. e S t u y l r e o t v h a r d e r f o r s a t t n e d e t t r a f i k k u t v a l g f o r å f o r b e d r e t r a f i k k s i t u as j o n e n. T r a f i k k u t v a l g et k om m e d f o r s l a g t i l e n d e l f o r b e d r i n g s t i l t ak i s i n r a p p or t a v f e b r u a r R a p p o r t e n o g t i l t a k e n e o m f - a o t g t f e r d s e t l r g a e f n e i r k e k l t, s am t fo r ek s em p e l p a r k e r i n g, s k i l t i n g, b om m e r, f a r t s du m p e r, s n ø b r ø y t i n g, k l i p p i n g a v h e k k e r/ b u s k e r v e d v e i, b e l y s n i n g e t c. E t t e r f o rs l a g f r a s t y r e t v e d t ok g e n er a l f o r s am l i n g e n å gi s t y r e t f u l l m a k t t i l å i v e r k s e t t e d e t i l t a k d e m e n e r e r n å ø e d n v g e o n d i t r af g i k f k s o i r k k e å r h e o t p i p n b o r e t t s l a g et. D e t t e i n n e b a r a t d e t k u n n e e t a b l e r e s f y s i s k e f a r t s d em p en d e t i l t a k (fartshumper ) dersom andre tiltak viste seg ikke å ha tilstrekkelig virkning. S om l e d d i d e t f o r b y g g e n d e a r b e i d e t m e d t r a f i k k s i k r i n g v e d t o k s t y r e å t a n s k a f f e n y e b o m m e r s om m e r e n P å g r u nn a v t ek n i s k e p r o b l em e r m e d k o ns t r u k s j o n e n e p å b o m m e n e b l e d e f ø r s t l e v e r t i uk e 1 2 i D e n y e b om m e n e g å r i g j e n a u t om a t i s k o g e r s t a t t e r d e t r e g am l e b om m e n e v e d innkjøringene til borettslaget. De er ikke lås t. D et v i l s i at f o rm å l e t f ø rs t o g f r em s t e r å d e m p e f a r t e n i b o r e t t s l a g e t v e d a t b i l e n m å s t o p p e s f o r å å p n e b om m e n.e t t e r p a s s e r i n g l u k k es b om m e n a u t om at i s k s l i k a t n e s t e b i l o g s å m å s t o p pe. Utrykningskjøretøy vil ikke bli hindret av disse bommene. H v i s e t a b l e r i n g a v n y e b om m e r i k k e f ø r e r t i l v e s e n t l i g f o r b e d r i n g i f o rh o l d t i l f a r t o g u n ø d v e n d i g i n n k j ø r i n g i b o r e t t s l a ge t, v i l e t a b l e r i n g a v f a r t s h um p e r a k t u a l i s e r e s e g. F O R S I K R I N G S S A K E R B o r e t t s l a g e t h a r f o rs i k r i n g s a v t a l e m e d G j e ns i d i g e F o r s i k r i n g. Bo r e t t s l a g e t h a r e n f o r h o l d s v i s h øy s k a d es t at i s t i k k, n o e s om v i l k u n ne v i r k e i n n p å premiens størrelse. I 2008 ble det innmeldt 6 skader. Alle gjelder vann. S om l e d d i a r b e i d e t m e d å f å n e d a n t a l l s k a d e r h a r s t y r e t l a gt s e g p å d e n p r a k s i s at d e t e r b e b e o, e o r g n i k k e b o r e t t s l ag e t s f e l l es k a s s e, s om h o l d es a ns va r l i g f o r e g e n a n d e l e n v e d f o r s i k r i n g s o p p g j ø r. D e n n e p r a k s i s e r o g s å v a r s l e t i H a l l a g e r b a k N k y e t t n. E g e n a n d e l e n u t g j ø r f o r t i d e n k r ,-. I N N K J Ø P S R U T I N E R S t y r e t h a r u t a r b e i d e t o g r i n nk f j ø r p. t K o r t e f o g r l t a e l t r g å f r d o i s s e u t p å å forespørre minst 3 leverandører for alle kjøp over kr , D e r s om m u l i g a n b e f a l es d e t å g j ø r e d e t t e f o r a l l e k j ø p. K j ø p s k a l al l t i d g o d k j e n n es i s t y r e t. I t i l l e g g s k a l d et inngås rammeavtaler for de typer varer e l l e r t j e n e s t e r s om g j ø r e s o f t e f. ek s. r ø r l e g g e r,

19 S i d e H a l l a g e r b a k k e n B o r e t t s l a g e l e k t r i k e r, v i n d u e r, t øm r e r o l. B o r e t t s l a g e t s m e d l em s k a p i S N E g i r os s m u l i g h e t t i l e t innkjøpssamarbeid med flere borettslag og dermed mulighet for bedre avtaler. S t y r e t h a r t i l h e n s i k t l å e n e l s a l g i k e a t d b i o r s e s t t e s l a g v e t s a b e b o er e o g s å s k al k u n n e n y t e g o dt a v p r i s e n e o g t i l g j e n g e l i g h e t e n a v t a l e n e v i l g i. I nf o r m as j o n om d et t e gis i Hallagerbakken Nytt. Et eksempel er vaktmester -a v t a l e n s om g i r b e b o e r n e m u l i g h e t t i l å l e i e i n n r e a v n a n k e t a m r b e s i d t. e r e n t i l å u t f ø L Ø P E N D E OG F RE M TI D I G B E HO V FO R V E D LI K E H O L DS AR B E I D E R H a l l a g e r b a k k e n b o r e t t s l a g e r et v el d r e v e t l a g. Li k e v e l v i l b e h o v e t f o r v e d l i k e h o l d b l i s t ø r r e i å r e n e f r em o v e r. B o r e t t s l a g e t v a r 2 5 å r i n o e s o m g j ø r r a r t e s s d u e r s t e r t k i l r e v e s m e r o g f r em t i d i g d r i f t o g v e d l i k e h o l d. S t y r e t f r em m et d e r f o r e n e g e n s a k p å f or r i g e g e n e r a l f o r s am l i n g e n om å e t a b l e re e t v e d l i k e h o l d s f o n d f o r f r em t i d i ge s t ø r r e v e d l i k e h o l d s a r b e i d e r. D e t t e e r f ul g t o p p s i d e n o g d e t e r a v s a t t 2, 0 m i l l. p r. d at o i v e d l i k e h o l d s f o n d e t. D e t t e a r b e i d e t k n y t t e s t i l e n v e d l i k e h o l ds p l a n f o r b o r e t t s l a g et s om s t y r e t, m e d b i s t a n d f r a v å r r å d g i v e r H j e l l n e s C o n s u l t as, v a k t m es t e r o g b y g g e u t v a l g e t, h a r a r b e i d e t m e d i p e r i o d e n. V e d l i k e h o l d s p l a n e n e r m e n t å i v a r e t a d e h o s l ds t ø o r p r p g e a v e r d b l o i r e k t t s l a g e t s t å r o v e r f o r, o g d e n v i l g j ø r e a r b e i d e t m e d å r l i g e o g f l e r å r l i g e b u ds j et t e r f o r v e d l i k e h o l d o g d r i f t e nk l e r e f o r s t y r e t. P l a n u t k a s t et b l e p r es e n t e r t p å g e n e r a l f o rs am l i n g e n P l a n e n e r f o r t s a t t u n d e r u t v i k l j e i n n om g, f ø r o t g e n d m e e t r de r t a l j e n r å t g t i l s t a n d s r a p p o r t a v b o l i gm as s e n vå r, s om o gs å i n n e b ef a t t e r e n v u r d e r i n g a v h v i l k e o p p g a v e r s om b ø r p r i o r i t e r e s o g hv i l k e o p p g r a d e r i n g e r s om e r f o r n u f t i g e m e d s i k t e p å et langtidsperspektiv ( 30 år frem i tid. ) S t y r e t h a r d i e n g p j e r n n i om o f ø rt t e k n i s k e o p p d at e r i n g e r o g r e p a r a s j o n e r a v e l e k t r i s k e a n l e g g, V V S s am t d i v e r s e l ø p e n de r e p a r a s j o n e r o g v e d l i k e h o l d a v by g n i n g s m a s s e n, h e r u n d e r t e t t i n g a v v i n d u e r. D e t e r f o r e t a t t e n d e l l a p p i n g a v h u l l i v e i d e k r k n e d n s e l i t i t o g b o r e t t s l d e t v i l væ r e b e h o v f o r å o p p r u s t e a l l e v e i e n e i næ r f r em t i d. B E M E R K N I N G E R T I L Å R S R E G N S K A P E T F O R R E G N S K A P F O R B O R E T T S L A G S t y r e t m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t g i r e t r e t t v i s e n d e b i l d e a v s e l s k a p e t s e i e n d e l e r o g g j e l d, f i n a n s i e l l e g s r t e s i u l t a l t. i I nf n g o rm o as j o n om b o r et t s l a g e t s f o r v e n t e d e ø k o n om i s k e utvikling er omtalt i årsberetningens punkter om kostnadsutvikling og budsjett for Å r s r e g n s k a p e t f o r e r s at t o pp u n d e r f o r u t s e t n i n g a v f o r t s a t t d r i f t. D et b ek r e f t es h e r v e d a t f o etningen r u t s om fortsatt drift er til stede. S t y r e t m e n e r a t d e t g j e n n om f ø r t e v e d l i k e h o l d e t e r t i l s t r e k k e l i g f o r å o p p v e i e v e r d i f o r r i n g e l s e a v b y g n i n g e n e o g a t v i r k e l i g v e r d i a v b y g n i n g e n e e r h ø y e r e e n n d e n b o k f ø rt e v e r d i e n s om s t å r o p p f ø rt i r e g n s k a p et.

20 S i d e H a l l a g e r b a k k e n B o r e t t s l a g R E S U L T AT Å r e t s r e s u l t a t p å k r ,- s om f r em k om m e r i r e s ul t a t r e g ns k a pe t, f o r e s l ås overført til egenkapital. D I S P O N I B L E M I D L E R B o r e t t s l a g e t s di s p o n i b l e m i dl e r p e r ut g j ø r k r , -. K o s t n a d s d i a g r a m H a l l a g e r b a k k e n B o r e t t s l a g Rep. vedl h. / i nves t. 1 4 % Andre driftskostn. 1 0 % P ers. k os t. / s t y reh. 5 % K o m. avg. / fors i k r. 1 5 % A v d r a g 3 8 % F i n a n s k o s t n a d e r 13 % Energi og brensel 2 % D i v. h o n o r a r e r 3 % I N N T E K T E R Driftsinntektene i 2008 var totalt 10 kr , - m ot b u d s j e t t e r t k r ,-. D e t t e e r k r , - l a v e r e e n n b u ds j e t t e r t o g s k y l d es i h o v e d s ak a t s a l g av t j e n e s t e l e i l i g h et v a r b u d s j e t t e rt u n d e r d r i f t s i n n t ek t er, m e n e r b o k f ø r t i b a l a n s e n u n d e r e g e n k a p i t a l, s a l g a v l o k a l e. A n d r e i n n t r e består k t e i hovedsak av andel overskudd Gjensidige.

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø s t e r d a l s g t 4-6 B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j r e æ b e b o e r!

K j r e æ b e b o e r! 1 W e l h a v e n s g a t e N r. 1 0 B o r e t t s l a g K j r e æ b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 K i r k e v e i e n 1 1 2 B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i K i rk e v e i e n 1 1

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s /

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s / 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s T i rs da g 3 1. 0

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i H e r r e g å r d s t e r r a s s e n S am e i e a v h o l d e s T o r s d a g 2 5. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 i. Ljan 0 0 menighetshus,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø v r e T ø y e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s t i r s d ag 4. m a i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 i S t

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U e l a n d s ga t e 6 1 S am e i e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å S t. H a n s h

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 1 L o m m e d a l s t u n e t S a m e i e I n n k a l l i r t s n a m g e i e r m ø t i e 2 0 l 1 1 o r d i n æ O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L om m e d al s t u n et S am e i e, a v h o l d e s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-.

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2012. 643 18.09.2012 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2012. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 i V as

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i T h o n b y g g e t S am e i e, a v h o l d e s t o r s d a g 2 2. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8 :0 0 i P i l e s t r e d e t 3 5,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet.

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet. Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 ØKONOMISK RAPPORT PR. 30.05.2011. Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 30.05.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader, Drift og vedlikehold

Detaljer

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011 Draugen Park Borettslag Årsregnskap 011 7 Note 0 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag og god

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011.

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. 643 02.11.2011 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e U l l e r n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 p å L i l l e

Detaljer

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i P i -1 l 3 e B s r t l, r a v e h d o e l t d es P t i a r s d k a g

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 Ordinært årsmøte i Solbakken Velforening, a v h o l d e s t o r s d a g 1 8. m a r s 2 0 1 0, k l. 2 0. 1 5 p å Ok s t a d S k o l e. T I L B E HA N D L I N G F O R

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 8. m ar s 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i

Detaljer

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14 Borettslaget Parkgata 14 v/ styreleder Jarle Andersen E-post: jarland@online.no Tromsø, 13.3.215. Vår ref.: JB Deres ref.: Utkast til årsregnskap for 214 Vedlagt følger årsregnskap for Borettslaget Parkgata

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S m a rt a p a r t 2 B o r e t t s l a g, a v h o l d e s 3 1. m a i 2

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3.

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3. I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 4. a p r i l 2 0

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 12. m a i 2 0 0 9, k l. 1 8 3

Detaljer

Årsregnskap 2012. Resultat. Regnskap 2012

Årsregnskap 2012. Resultat. Regnskap 2012 0233 Smiberget Borettslag Årsregnskap 2012 Resultat Regnskap 2012 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Note Driftsinntekter: Innkrevde felleskostnader 2 18 152 522 17 507 609 18 118 000 19 059 000

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 3 1. m a rs 2 0 0 9, kl. 18.30 i Langerud Sykehjem.

Detaljer

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 8. m a r s 2 0 1 0, kl. 18.00 på Bjørnsletta skole,

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Innkalling til årsmøte Ordinært årsmøte i Stiftelsen Støttelagets Personalboliger avholdes fredag 29. mai 2015 kl. 13:00 i Kyrre Greppsgt. 11. Til behandling foreligger: 1. ÅRSBERETNING FOR 2014 2. ÅRSREGNSKAP

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 C a s i n e t t o B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

Resultatregnskap 212 Sameiet Lørenplatået Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 INNTEKTER Salgsinntekter Leieinntekter Innkrevde felleskostnader 1 4 44 516 4 15 152 4 349 4 716 8 Sum

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 U l l e r n p a r B k o e l n i g s a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n p a r k e n B o l i g s am e i e,

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Årsregnskap - Resultat 157 Borettslaget Jacob Aallsgt

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R i n g g a t en T e r r a s s e S am e i e, a v h o l d e s 2 4. m a rs 2 0 1 0, kl. 18 :00 i Lilleborg Kirke. T I L B E HA

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 89 6 53 796 98 983 57 Felleskostnader, spesifiserte 8 5 883 6 799 5 799 5 Sum felleskostnader

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling 1 Solvang Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Solvang Borettslag avholdes onsdag 4. mars 2015 kl. 1700 på La Perla, Storhamarsenteret. Etter generalforsamlingen vil

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 213 - Resultat Note Regnskap 213 Regnskap 212 Budsjett 213 Budsjett 214 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 78 144 692 112 78 14 714 497 Felleskostnader, spesifiserte 2 51 144 3 96 85

Detaljer

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER 2007 2006 2007 2008 Innbetaling til fellesutgifter (note 6) 11 071 968 11 013 078 11 013 078 11 071 968 Vedlikeholdsinntekt

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Årsregnskap 2012 - Resultat

Årsregnskap 2012 - Resultat Årsregnskap 212 - Resultat Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 692 112 692 112 692 14 78 14 Felleskostnader, spesifiserte 2 3 96 3 96 31

Detaljer

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s /

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i P r o f es s o r D a h l s gt 3 9 A S, a v h o l d es t i r s da g 2. j

Detaljer

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti 1 Det innkalles til ordinært sameiermøte i Lindeberglia Boligsameie Tid og sted: Tirsdag 14.4.215 kl 17. vaskeriet i Furuset sameie. Saksliste 1. Konstituering 1.1. Valg av møteleder 1.2. Valg av sekretær

Detaljer

Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett 4 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 983 75 3 8 878 965 49 98 6 Felleskostnader, spesifiserte 74 735 84 59 685 685 Sum felleskostnader

Detaljer

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016 BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Generalforsamling i Borettslaget Geitmyrsvn 31 avholdes onsdag 8. juni kl. 18:00 hos OBF. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A Valg

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 3.mai 2007, kl. 18.00 i kantinen, Hammersborg Torg 3. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer