K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s /"

Transkript

1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i P r o f es s o r D a h l s gt 3 9 A S, a v h o l d es t i r s da g 2. j u n i , k l. 1 8 : 0 0 i Ti d em a n d s t u e n, T i d em an d s g a t e 4 4. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G A ) Valg av møteleder B ) O p p t a k a v n a e v f o r t e g n e l s e C ) V a l g a v s e k r e t æ r o g t o p e r s o n e r t i l å u n d e r s k r i v e p r o t o k o D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n 2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R Behandling av regnskap for 2008 og disponering av årsresultatet 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r 5. I N N K O M N E F O R S L A G D et e r i n g e n i n n k om n e s a k e r. 6. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v s t y r e l e d e r f o r 1 å r B ) V a l g a v 3 v a r a m e d l e m m e r f o r 1 å r C ) V a l g a v v a l g k o m i t é O s l o, S t y r e t i 9 A S K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s / I g e n e r a l f o r s am l i n g e n k a n ak s j e e i e r o g e k t e f e l l e e l l e r e v e n t u e l l s am b o e n d e m ø t e, m e n b a r e e n h a r s t em m e r et t. Aksjeeier kan møte ved fullmektig. Framleietaker har rett til å møte, men uten stemmerett. Registreringsblanketten lever es i utfylt stand ved inngangen.

2 2 T I L L I T S V A L G T E Å R S B E R E T N I N G F O R Siden forrige ordinære generalforsamling har selskapets tillitsvalgte vært følgende: S T Y R E T L e d e r K n u t R ø r b a k k e n P r o f e s s o r D a h l s G a t e 3 9 A S t y r e m e d l e T o m r E r i k H o l t m o e np r o f e s s o r D a h l s G a t e 3 9 A S t y r e m e d l e E r m i k T ø n n e P r o f e s s o r D a h l s G a t e 3 9 B V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T V a r a m e d l e ml a r s T o r g e r s e n P r o f e s s o r D a h l s G a t e 3 9 B VaramedlemEivind Lühr Professor Dahls Gate 39 B V a r a m e d l e mk r i s t i n L i n d l e y P r o f e s s o r D a h l s G a t e 3 9 A G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M B O L I G A K S J E S E L S K A P E T T I L L I T S V A L G T E O G A N S A T T E Av boligaksjeselskapet 3 styremedlemmer er det ingen kvinner og 3 menn. B o l i g a k s j es e l s k a p et e r p os i t i v t i l l i k e s t i l l i n g o g t a r s i k t e p å a t d e t i k k e f o r e k om m e r f o r s k j e l l s b e h a n d l i n g p å g r u n n a v kjønn ved valg og ansettelser. B o l i g a k s j es e l s k a p et f ø l g e r a r b e i ds m i l j øl o v e n s b es t em m e l s e r o g t i l s t re b e r et godt arbeidsmiljø. Boligaksjeselskapet har ingen ansatte. F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N F o r r e t n i n g s f ø r s e l e n e r i h e n OS h o Eiendomsforvaltning l d t i l k o n AS t. r a k t u t f Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig ) er regnskapssjef Egil Havre, OBOS. B o l i g a k s j e s e l s k a p e t s r e v i s o r e r B D O N o r a u d i t O s l o E I E N D O M M E N Boligaksjeselskapet består av 21 aksjeleiligheter. S e l s k a p e t e r r e g i s t r e r t i F o r eta k s r eg i s t e r e t i B r ø n n ø ys u n d m e d o r g a n i s a s j o ns n um m e r B o l i g a k s j e s e l s k a p e t l i g g e r i O s l o k o m m u n e o g h - a og r b f r ø u l k s g n e um n d e m e g r å : r d s Boligaksjeselskapets hovedformål er å gi aksjonærene borett til egen bolig i selskapet. Styret erikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. S e l s k a p e t d r i v e r i k k e m e d - f o g r s ut k v n i k l n i n g g s s ak t i v i t e t e r.

3 3 V A K T M E S T E R T J E N E S T E B o l i g s el s k a p e t f øl g e r a r b e i d s m i l j øl o v e n s b e s t em m el s e r o g t i l s t r e b e r e t g o d t a r b e i d s m i l j ø. V a k t m e s t e r t j n e n i e v a s r t e t e a s a v s e l s k a p et G å r d r e f o rm A S F O R S I K R I N G B o l i g s el s k a p e t s e i e n d om m e r e r f u l l v e r d i f o r s i k r et i G j e ns i d i g e F o r s i k r i n g m e d p o l i s e n um m e r F u l l v e r d i f o r s i k r i n g v i l s i a t f o rs i k r i n g s s e l s k a p et h a r a ns v a r e t f o r a t b ol i g s e l s k a p e t t i l e n h v e r t i d h a rd e r i k t i g e f o r s i k r i ng s s um m e r. E n f o r u t s e t ni n g f o r d e t t e e r a t f o r s i k r i n g s s e l s k a p et f å r m e l di n g om v e s e nt l i g e v e r d i øk n i n g e r p å b y gn i n g e r, f. e k s. v e d r e h a b i l i t e r i n g e l l e r p å b y g g i n g. V e d t o t a l s k a d e s k al e r s t a t n i n gs b e l ø p et d e k k e o p p f ø r i n g a v n y b y g n i n g e s t a n d v a r d o g s a t ø m r r e m l s e. F o r s i k r i n g e n om f a t t e r o g s å b y g n i n g s m es s i g e f o r a n d r i n g e r d e n e nk e l t e a k s j o n æ r g j ø r i n n e i b o l i g e n. D e n e n k e l t e a k s j o næ r m å s e l v sø r g e f o r å h a h j e m f o r si k r i n g s om d e k k e r i n n bo og l ø s ø r e. H v i s b o l i g s e l s k a p e t s f o r s i k r i t n t es g, s m k å a l b e b o e n r y n e s t r ak s m el d e s k a d e n t i l F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S t l f f a k s e-p o s t : f o r s i k r i n o b o s. n o. Oppfølging av forsikringsaker blir gjort av Forsikringsavdelingen i OBOS. B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I henhold til forskrif t e n e s k a l d et væ r e i ns t a l l e r t r ø yk v a r s l e r o g b r a n ns l o k ni n g s a p p a r a t e l l e r b r a n n s l a n g e i l e i a l i l g h l e t e n e. E i er / b e b o e r h a r a n s v a r e t f o r a t u t s t y re t e r t i l s t e d e o g fungerer. Dersom utstyret er defekt, meldes dette skriftlig til styret. H M S F o r s k r i f t o m t e m s y a s t i s k -, h e l s m e - i o l g s j i k ø k e r h e t s a r b e i d i v i rk s om he t e n ( I n t e r n k o n t r o l l f o r s k r i f t e n ) b l e f as t s a t t v e d k g l. r e s. 6. d e s em b e r m e d v i r k n i n g f r a 1. j a n u a r F o r s k r i f t e n s t i l l e r k r a v t i l at d e n e nk e l t e v i r k s om he t s k a l s y s t em a t i s e r e arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. B o l i g s el s k a p e r d ef i n e r t s om v i rk s o m h et o g s k a l d e r f o r h a i nt e r n k o n t r o l l s y s t em. D e t t e o m f a t t e r b l a n t a n n e t k o nt r o l l s ys t em o g o p pf ø l g i n g a v b r a n n v e r n, b y g g h e r r e f o r s k r i f t e r v e d b y g g e - o g l a e n g g s a r b e i d, l ek e p l as s e r o g e l ek t r i s k a n l e g g o g e l ek t r i s k u t s t y r h v o r f o r d e l i n g a v a n s v a r e t e r g i t t e n s l i k t o l k ni n g : B o l i g s el s k a p e t e r a n s v a r l i g f o r at de t e l ek t r i s k e a n l e g g e t o g u t s t y r e t i f el l e s a r e a l et t i l e n h v e r t i d e r i o r d e n. I f o r h o l d t i l a n l e g g og u t s t y r i d e n e n k el t e b o e n h e t e r d e t s t y r e t s p l i k t å g j ø r e e i e r o g / e l l e r b r u k e r a v d e n e n k e l t e l e i l i g h e t o p pm e rk s om p å d e t a ns v a r s om d e h a r f o r å h o l d e e l e k t r i s k ut s t y r i o r d e n e t t e r g j e l d e n d e l o v o g f o rs k r i f t. S E L S K A P E T S L Å N Boligaksjeselskapet har lån i DnBNOR Bank. S ASA e b a l a ns e n s a m t n ot e i r e g n s k a p e t.

4 4 EIENDELER OG GJELD - OMSETNING OG TAKSTER A k s j e e i e r n e f å r t i l s e n dt s k j em a m ed o p p s t i l l i n g o v e r d e n e n k e l t e s a nd e l a v b o l i g s el s k a p e t s inntekter, utgifter, gjeld og eiendeler samt ligningsverdi. O m s e t ni n g a v s e l s k a p et s l e i l i g h et e r s k j e r t i l m a r k e ds p r i s. D et f i n n e s i k k e t ak s t e r f o r l e i l i g h e t e n e v e r k e n h o s s t y r e t e l l e r f o r r e t n i n gs f ø r e r. S å l a n gt f o r r e t n i n g s f ø r e r e n f å r o p p g i t t o m s e t n i n g s p r i s e r, b l i r d i s s e r e g i s t r e r t. F o r r e t n i s n s g e s f ø r e r k a n, opplysningene, gi antydning om prisnivået for leilighetene. T E L E N O R B o l i g s el s k a p e t e r t i l s l u t t et s am a r be i d s a v t a l e n m e l l om T e l e n o r o g O B O S E i e n d om s f o r v a l t n i n g om rabattordning for beboere med telefonabonnement i Telenor. D e t g i s r a b a t t p å : - T e l l e rs k r i t t /t r a f i k k f r a f a s t t e l e f o n - Fri bruk av fasttelefon hver lørdag (kun startpris på 89 øre pr samtale uansett varighet ). Den enkelte beboer får også rabatt ved bestilling av : - ADSL, oppringt internett og m obiltelefoni - B r e d b å n d s t e l ef o n i - M e d 3 t r y Telenor-abonnement p e gis en totalkunderabatt i tillegg til de øvrige rabattene. K A B E L -TV GET er leverandør av kabel-tv t j en e s t e r t i l b o l i g s el s k a p e t, i t i l l e g g t i l b r e d b å n d, t e l e f o n i o g digital-t V. G e t s s e r v i c e t el e f o n e r b e t j e n t m a n d a g- fredag mello m k l o g o g l ø r d a g - s ø n d a g m e l l om k l o g F e i l m e l d i n g o g s u p p or t k a n o g s å m e l d es p å w w w. g e t. n o. G e t s k u n - d o e g s e r v i c em o t t ak e r l o k a l i s e r t i M a r i d a l s v e i e n i t i l k ny t n i n g t i l h o v e d k o n t o r e t. H e r k a n m a n b l a n t a n n e t h e n t e e l b l e y t r t e d ek o d e r, i nt e r n e t t m o d em o g " g j ø r d et s e l v p a k k e r " f o r t e l e f o ni. P å G e t s h j em m es i d e w w w. g e t. n o f i n n e r d u o v e r s i k t o v e r ak t u e l l e forhandlere i lokalområdet, samt produktinformasjon og bestillingsmuligheter. O B O S o g G et h a r i n n g å t t a v t a l e f or b e b o e r e i b o l i g s e l s k a p e r -k f o o ns e r v n e a t l t e t o m k o l l e k t i v a v t a l e p å D i g i t a l T V, i n t e r n e t t o g t e l ef o n t j e n es t e r. K o nt ak t k u n d et j e n e s t e n f o r m e r i n f o rm as j o n. Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv anlegget som å skru av dekselet k o n ak t på e n o antenne g f o r - e t l l e a r t i l k o b l m i n g e r. S l i k e i n n g r e p v i l k u n n e f o r å r s ak e f o rs t y r re l s e r p å s i g n a l e n e t i l andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-t v a n l e g g e t. A V T A L E O M L E V E R A N S E A V E L E K T R I S K K R A F T B o l i g s e l s k a p e t v å r t f å r l e v e r t f k r a r H a af s t l u n t d i S l t r øm f A e S l l e s a n l e g g

5 5 REHABILITERING STØRRE VEDLIKEHOLD 2006 Avvløpsrør for kloakk mellom boligblokk og kommunal ledning ble byttet. Soilrør ble samtidig rengjort og kontrollert O p p g a n g e r b l e r e h a b i l i t e r t H e i s e r b l e r e h a b i l i t e r t T a k e t b l e r e h a b i l i t e r t F a s a d e b l e r e h a b i l i t e rt

6 6 S T Y R E T S A R B E I D Styrets sammensetning i perioden : Styrets leder Knut Rørbakken 10 akjser S t y r em e d l em T o r E r i k H o l t m o e n 8 ak s j e r Styremedlem Erik Tønne 10 aksjer V a r am e d l em L a r s T o r g e r s e n 1 5 a k s j e r Varamedlem Eivind Luhr 8 aksjer V a r a m e d l Kristin e m Lindley 15 aksjer S t yr e t s h o v e d o p p g a v e i d r i f t s å re t Styret har hatt jevnlige møter vedrørende gårdens drift. S t y r e t s m ål s et n i n g e r å f r em m e t r i v s e l o g ef f ek t i v d r i f t a v g å r d e n. V i b e k r e f t e r at v å r virksomhet ikke forurenser miljøet. S t yr e t s v i k t i g s t e o p pg a v e r i Styret har i perioden gjennomført følgende : 1. D i v e r s e l ø p e n d e v e l d i - k e o h g o l u d t s b e d r i n g s o p e p r g a v 2. Oppm erking av parkeringsplasser og utkjørsel 3. Ekstra søppelkasser 4. Rehabilitering av piper ; installasjon av røykavsug (vifter ). Styret jobber videre med følgende : 1. E t a b l e r i n g a v a v t a l e o m p a r k e r i n g s k o n t r o l l m e d e k s t e r n t f i r m 2. Videreutvikle HMS (helse, miljø og sikkerhet ) forhold 3. Istandsettelse av gammelt rullerom slik at det kan benyttes til andre formål. 4. Skur for søppelkasser 5. S k u r o g s t a t i v f o r s y k l e r i m i d t g å r d e n 6. M a l i n g a v v i n d u e r u t v e n d i g Styret har etablert et godt sam arbeid m ed OBOS Eiendomsforvaltnin g A S. Det arbeides kontinuerlig med helse, miljø og sikkerhet. P r o f. D a h l s gt. 3 9 A S e i e s a v 2 1 ak s j o n æ r e r. S k i f t e a v e i e r f o r h o l d i ak s j e s el s k a p e t i d et å r e t som har gått, har gitt oss følgende nye aksjonærer som styret ønsker hjertelig velkommen : Å s e T o st e r u d L i s s W i i g Forslag til tillitsverv for perioden 2008 / 2009 : K n u t R ø r b a k k e n s t y r e l e d e r E r i k T ø n n e s t y r e m e d l e m T o r E r i k H o l t m o e n s t y r e m e d l e m L a r s T o r g e r s e n v a r a m e d l e m L i s s W i i g v a r a m e d l e m Eivind Lühr varamedlem

7 7 B E M E R K N I N G E R T I L Å R S A R P E G T N S 2 K S t y r e t m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t g i r e t r e t t v i s e n d e b i l d e a v s e l s k a p e t s e i e n d e l e r o g g j e l d, f i n a n s i e l l e s t i l l i n g o g r e s u l t a t. I nf o rm as j o n om s e l s k a p e t s f o r v e n t e d e ø k o n om i s k e ut v i k l i n g e r o m t a l t i å r s b e r e t n i n g e n s p u n k t e r o m k o s t n a d s u j e t v t i f o k r l 2 i 0 0 n 9 g. o g b u d s Å r s r e g n s k a p e t f o r e r s at t o pp u n d e r f o r u t s e t n i n g a v f o r t s a t t d r i f t. D et b ek r e f t es h e r v e d at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. S t y r e t m e n e r a t d e t g j e n n om f ø r t e v e d l i k e h o l d e t e r t i l s t r e k k e l i g f o r å o p p v e i e v e r d i f o r r i n g e l s e a v b y g n i n g e n e o g a t v i r k el i g v e r d i a v b y g n i n g e n e e r h ø y e r e e n n d e n b o k f ø rt e v e r d i e n s om s t å r o p pf ø r t i r e g ns k a p et. Å r e t s r e s u l t a t p å k r , - s om f r em k om m e r i r es u l t at r e g n s k a p et f o r e s l å s overført til egenkapital. I N N T E K T E R I n n t e k t e n e i v a r t i ls a m m e n k r , - m o t b u ds j et t e r t m e d k r ,-. H o v e d å r s a k e n t i l a v v i k et e r g r u n ne t l a v e r e i n n t ek t e r f r a ut l e i e b o l i g og g a r a s j e r g r u n n e t tomme leieforhold. Andre inntekter består i hovedsak av utbetalt overskuddsandel fra Gjensidige. K O S T N A D E R Driftskostnadene i 2008 var på kr , - m ot b u ds j e t t e r t m e d k r ,-. D r i f t o g v e d b l i e k b e u h ds o l j e d t t e r t m e d k r ,-, m e ns r e g n s k a pe t v i s e r k r ,-. Hovedårsaken til avviket er at utbedring av pipen ble billigere enn budsjett e r t. Energi b l e b u ds j e t t e r t m e d k r ,-, m e n s r e g n s k a p e t v i s e r k r ,-. R e v i s o r s h o n o r a r f o r r e g n s k a p s å re t e r f o r r e v i d e r i n g a v s e l s k ap e t s r e g ns k a p o g formuesforvaltning. Revisjonshonoraret fremkommer som egen post i resultatr e g n s k a p e t. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e n k e l t e t a l l e ne i r e g n s k a p e t o g d e n r e g ns k a ps m e s s i g e o v e r s i k t s om f r em k om m e r u n d e r n ot e r t i l r e g ns k a p e t. S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d h e n d e l s e r e t t e r s om p å v i r k e r r e gn s k a p et i v e s e n t l i g g r a d.

8 8 K O S T N A D S U T V I K L I N G Rentesatsene i OBOS Eiendomsforvaltning AS pr. den : Renter på driftskonto : 0, 10 % R e n t e r p å s p a r ek o n t o : 4, 6 0 % u n d e r 0, 5 m i l l i o n e r 4, 7 0 % m e l l om 0, 5 m i l l i o n e r o g 2 m i l l i o n e r 5.00 % over 2 millioner S T R Ø M P R I S E N E D e n t o t a l e s t r ø m p r i r s b e ru n k e t r i b e l s t å r e a n v t f r e o k om p o n e n t e r : K r a f t p r s i om s d ek k e r k os t n a d e n e v e d å p r o d u s e r e o g s e l g e d e n el e k t r i s k e k r a f t e n u t g j ø r ca. 44 % av total strømpris (betales til kraftleverandør ). N e t t l e f o i r e t r a n s p o r t a v d e n e l ek t ri s k e k r a f t e n utgjør ca. 22 % av total strømpris (betales til nettselskapet ). Statlige avgifter dvs. forbrukeravgift, avgift til Energifondet og merverdiavgift utgjør ca. 34 % av total strømpris. Strømprisen i Norge varierer med årstidene. Normalt stiger den i h a vinter l v å r e t o g r e d u s e r e s i s o m m e rh a l v å r e t. D e t t e o g a n d r e f ak t o r e r s om p å v i r k e r k ra f t p r i s e n e g j ø r d et v a n s k e l i g å s p å u t v i k l i n g e n i s t r ø m p r i s e n e F O R S I K R I N G B y g n i n g s f o rs i k r i n g e n øk e r f r a t i l m e d c a. 9, 3 %. D et t e s k yl d e s at i n d ek s e n s om r e f l e k t e r e r p r i s o p p g a n g e n p å h å n d v t e r k h s a t r j øk e t n t e i l s v a r e n d e. D e n n e i n d e k s ø k n i n g e n e r l i k f o r a l l e f o rs i k r i n g s s e l s k a p e r. Ut o v e r d e t t e f o r e t a r f o r s i k r i n g s s e l s k a p e n e i n d i v i d u e l l pr i s j u s t e r i n g m e d b ak g r u n n i v å r t b o l i g a k s j e s e l s k a p s e g e n s k a d e s i t u a s j o n. K O M M U N A L E A V G I F T E R V a n n - o g a v l ø ps a v g i f te n øk e r m e d 3, 5% o g r e n o v a s j o ns a v g i f t e n øk er m e d 4, 6 %. Ø V R I G E K O S T N A D E R N å r d e t g j e l d e r d e ø v r i g e k o s t n a d e n e i b u d s j e t t e t h a r s t y r e t r e g n e t m e d e n g e n e r e l l p r i s s t i g n i n g.

9 9 I N N T E K T - S OG KOSTNADSOVERSLAG FOR 2009 (Budsjett) S t y r e t h a r s a t t o p p e t n o v o er v e f o r s v i e n k t e d e i n n t ek t e r o g k o s t n a d e r i Tallene er vist som egen kolonne ved siden av resultatregnskapet. (Budsjett ) O v e r s i k t e n e r b as e r t p å 1 0 % ø k n i n g a v f e l l es k os t n a d e n e f r a 1. j ul i I p o s t e n d r i f t o g v e d l i k e h o l d e r k r d. e 1 t b 0 u 0 d, s - j t i e l t m t a e l r i n t g a m v e v d i n d u e r O v e r s i k t e n g i r et f o r v e n t e t å rs r e s u l t a t p å k r , - I o v e r s i k t e n e r d e t t at t h e n s y n t i l de f o r h o l d s om e r n e v n t f o r a n. Forøvrig vises til de enkelte tallene i oversikten. O s l o, I s t y r e t f o r P r D o a f h e l s s o g t 3 9 A S K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l t m o e n / s / E r i k T ø n n e / s /

10 1 0 BDO Noraudit B D O N o r a u d i t O s l V i k a A t r i u m, M u n k e d a m s v e i e n 4 5 P o s t b o k s V i k a N O s l o T e l e f o n : ( ) F a x : ( ) T i l ge n e r a l f o r s a m l i n g e n i P r o f e s s o r D a h l s g t. 3 9 A S o s l b d o n o r a u d i t. n o w w w. b d o n o r a u d i t. n o R E V I S J O N S B E R E T N I N G F O R Vi h ar revi d ert års re gn sk ape t for Pro fe ssor Da hl sgt. 39 AS fo r re gns k aps åre t 200 8, so m v i s e r e t ers ku u n dd p å kr , -. Vi h ar o gså rev i de rt op pl ysn in gen e i års bere tn in gen o m årsre gns k a pet o g foru ts et ni ngen o m fo rt sat t d rift. Års re gns k ap et bes t år av r es ul t at re gn skap, balanse og noteopplysninger. Regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge er an ven dt v ed ut arb e id el se n av re gnska p et. Årsr e gn sk ape t og å rs b eret ni n gen er av git t a v sel ska pet s st yr e o g fo rret ni ngsfør er. V år op p ga v e e r å u tt al e os s om å rs re gn skap et o g øvri ge forh ol d i he nho ld t i l rev iso rlo ven s k rav. V i h a r u t f ø r t r e v i s j o n e n r mi ed s a l ov m s, v forsk a ri ft o g go d re vi sjo nsski kk i Nor ge, he rund er re vi sjo nsst and a rder ve dt a tt av Den n orsk e R evi sorfo re ni ng. R evi s jo ns st and arde ne kre ver at v i pl an le g ge r o g ut før er re vi sjo nen fo r å opp nå be tr ygge nd e si kke rhet for a t å r s r e g n s k a p e t i k k e i n n e r h ve o l sd ent e l i g fe il i nform asj on. R evi sj on om fa tt er ko nt rol l av ut va lgt e d el er av m at eri al e t som un derb ygg er in fo rm a sjo nen i års re gns k ap et, vurd eri n g av de b en ytt ed e re gnsk apsp ri nsi pp er og v e sent l ig e re gn skap se sti m at er, sam t v u rderi n g a v i n n h o l d e t i o g p r sjo e s e nen n t a v års re gn skap e t. I de n grad d et føl ge r a v go d rev is j on ski kk, o m f a t t e r r e v i s j o n o g s å e n g j e n n o m g å e l s e a v s e l s k a p e t s f o r m u e s f o r v a l t n i n g - o g r e g n s k a p s o g i n t e r n k o n t r o l l-s yst em er. Vi m en e r a t vå r rev isj on gir et fo rs va rl ig grun n la g fo r vår ut t al el se. V i m e n e r a t års re gns k a pet er a v gi t t i sa m svar m ed l ov o g fors k ri fte r o g gi r e t r et tv is e nde bi l de av se ls k ape ts øk ono m isk e sti l li ng 31. dese m ber og fo r res u lt at et o g ko nt ant st røm m en e i re gn skap såret i ov e rensst em m el se m ed god re gns ka p sski kk i Nor ge. l ede ls e n har op p f yl t si n p l ik t t il å sørge for o rden tl ig o g ov e rs ik tl i g re gis t re r in g o g do kum e nt as j on av re gnsk a psop pl ysn in ge r i sam sv ar m ed l ov o g god bo kføri ngs ski kk i Nor ge. o p p l y s n i n g e n e i å r s b e r e t n i n g e n o m å r s r e g n s k a p e t o g f o r u ri t ft s e t n i n g e n o m er ko ns i ste nt e m ed å rsre gn skap et o g er i sam sv a r m ed l ov o g fo rs kri ft er. Osl o, d en 1 1. m a i B D O N o r a u d i t O s l o D A M e r e t e O t t e r s t ad S a n d s n e s / s / statsautorisert revisor F o r e t a k s r -8 e 75 g i 926 s 632 t e Mr VA. e Mt ed : lem an v O Den n or sk e R e vis orf or e ni n g. B DO Nor au dit ha r kont or er over h el e la nd et. Fo r opp da t er t over si kt se w w w. b d o n o r a u d i t. n o

11 1 1 R E S U L T A T R E G N S K A P N o t e R e g n s k a p R e g n s k a p B u d s j e t t B u d s j e t t D R I F T S I N N T E K T E R : Innkrevde felleskostnader Vaskeri G a r a s j e r Andre inntekter S U M D R I F T S I N N T E K T E R D R I F T S K O S T N A D E R : P e r s o n a l stnader k o Styrehonorar A v s k r i v n i n g e r Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold F o r s i k r i n g e r Kommunale avgifter Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader S U M D R I F T S K O S T N D R I F T S R E S U L T A T : F I N A S N I N N T E K T / K O S T N A D : Finansinntekter Finanskostnader R E S. F I N AN S I N N T / K O S T N Å R S R E S U L T A T Ov e r f ø r i n g e r : Til opptjent egenkapital Fra opptjent egenkapital

12 1 2 9 B A L A N S E E I E N D E L E R N o t e A N L E G G S M I D L E R Bygninger Rehabilitering S U M A N L G E S G M I D L E R O M L Ø P S M I D L E R Restanser felleskostnader D r i f t s k o n t o i O B O S Sparekonto i OBOS S U M O M L Ø P S M I D L E R S U M E I E N D E L E R E G E N K A P I T A L O G G J E L D E G E N K A P I T A L Aksjekapital Opptjent egenkapital S U M E G E N K A P I T A L G J E L D L A N G S I K T I G G J E L D Pant- og gjeldsbrevl å n Aksjonærenes låneinnskudd S U M L A N G S I K T I G G J E L D K O R T S I K T I G G J E L D Forskudd felleskostnader Leverandørgjeld Skyldig offentlig myndigheter Påløpne renter Påløpne avdrag 1 0 Annen kortsiktig gjeld S U M K O R T S I K T I G G J E L D

13 1 3 9 S U M E G E N K A P I T A L O G G J E L D P a n t s t i l l e l s e Garantiansvar 0 0 OSLO, / S T Y R E T F O R P R O F E S S O R D A H L S G T 3 9 A S K N U T R Ø R B A K K E N / s / T O R E R IK H O L T M O E N / s / ERIK TØNNE/s/

14 1 4 9 N O T E : 1 R E G N S K A P S P R I N S I P P E R Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. N O T E : 2 I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R P a r k e r i n g s l e i e G a r a s j e l e i e Lokaler Felleskostnader S U M I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R R E D U K S J O N G R U N N E T T O M M E L E I E F O R H O L D U t l e i e l ei l i g h e t S U M I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R N O T E : 3 A N D R E I N N T E K T E R G j e n s i d i g e S U M A N D R E N T I E N K T E R N O T E : 4 P E R S O N A L K O S T N A D E R A r b e i d s g i v e r a v g i f t S U M P E R S O N A L K O S T N A D E R Det har ikke vært noen ansatte i selskapet gjennom året. N O T E : 5 S T Y R E H O N O R A R Honorar til styret gjelder for perioden 2007/2008, og er på kr N O T E : 6 R E V I S J O N S H O N O R A R Revisjonshonoraret er på kr og er i sin helhet knyttet til revisjon. N O T E : 7 K O N S U L E N T H O N O R A R O B O S E i e n d o m s f o r v a l t n i n g A S S U M K O N S U L E N T H O N O R A R

15 1 5 9 N O T E : 8 D R I F T O G V E D L I K E H O L D Drift/vedlikehold bygninger D r i f t / v e d l i k e h o l d V V S Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold heisanlegg Egenandel forsikring S U M D R I F T O G V E O D L D I K E H Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. N O T E : 9 K O M M U N A L E A V G I F T E R Vann- og avløpsavgift Feieavgift Renovasjonsavgift S U M K O M M U N A L E A V G I F T E R N O T E : 1 0 E N E R G I / F Y R I N G Elektrisk energi S U M E N E R G I / F Y R I N G N O T E : 1 1 A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R L o k a l l e i e -700 Driftsmateriell -651 L y s p æ r e r o g s ger i k r i n Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer S n ø r y d d i n g / g r e s s k l i p p i n g T r y k k s a k e r -751 Andre kontorkostnader -434 Porto Bankgebyr -249 S U M A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R N O T E : 1 2 F I N A N S I N N T E K T E R Renter av driftskonto i OBOS Renter av sparekonto i OBOS Renter av for sent innbetalte felleskostnader 937 S U M F I N A N S I N N T E K T E R

16 1 6 9 N O T E : 1 3 F I N A N S K O S T N A D E R D n B N O R Ge b y r e r D n B N O R -900 Renter leverandørgjeld -81 S U M F I N A N S K O S T N A D E R N O T E : 1 4 B Y G N I N G E R K o s t p r i s / B o k f. v e r d i S U M B Y G N I N G E R Gnr.215/bnr.280 Bygningene er ikke avskrevet, styret har i stedet vurdert om tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jfr. note om drift og vedlikehold. N O T E : 1 5 R E H A B I L I T E R I N G Rehabilitering bygninger Rehabilitering heiser Rehabilitering oppganger A v s k r e v e t t i d l i g e r e A v s k r i v n i n g S U M R E H A B I L I T E R I N G N O T E : 1 6 A K S J E K A P I T A L Aksjekapitalen er på kr fordelt på 201 akjser à 500. N O T E : 1 7 P A N T - O G G J E L D S B R E V L Å N D N B N O R Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 7,80%, løpetid 25 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år S U M P A N T- O G G J E L D S B R E V L Å N N O T E : 1 8 S K Y L D I G O E F F N T L I G E M Y N D I G H E T E R S k yl d i g a r b e i d s g i v e r a v g i f t S U M S K Y L D I G O F F E N T L I G E M Y N D I G H E T E R

17 1 7 9 N O T E : 1 9 A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D Avsatt styrehonorar S U M A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D N O T E : 2 0 P A N T S T I L L E L S E Av anleggets bokførte gjeld er kr sikret ved pant. Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr en bokført verdi på kr

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s t i r s d ag 4. m a i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 i S t

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2009 Behandling av regnskap for 2009 og disponering av årsresultatet. Oslo, 12.04. 2010 Styret i Professor Dahlsgt 39 AS

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2009 Behandling av regnskap for 2009 og disponering av årsresultatet. Oslo, 12.04. 2010 Styret i Professor Dahlsgt 39 AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 Ordinær generalforsamling i Professor Dahlsgt 39 AS, avholdes onsdag 19.05. 2010, kl. 18.00 i Tidemannsstuen, Tidemannsgate 4. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 20. a p r i l 2 0 1 0, k

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 C a s i n e t t o B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 Ordinær generalforsamling i, avholdes tirsdag 04.05. 2010, kl. 18.00 i sal 1 hos OBOS, Hammersborg Torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t V i d s y n, a v h o l d e s o n s d a g 6. a pr i l 2 0 1 1, k l.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 28.05.2008, kl. 18.00 i Kafe Globus, Torgeir Vraaspl. 1, Drammen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i Solbakken II Sameie, avholdes tirsdag 24.04.2007, Kl 20.00 i Bjørndal Idrettsforening klubbhus TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Øvre Veitvet Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag, avholdes onsdag 11. mai 2011, kl. 18:00 i Stedet Vårt, (Veitvet Eldresenenter,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 4. mars 2009, kl. 19.30 på Sagene Samfunnshus, Kristiansandsgate 2. Det avholdes først et beboermøte for oppgang B og D

Detaljer