TROLLERUDMOEN knutepunkt.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TROLLERUDMOEN knutepunkt."

Transkript

1 KONGSBERG SENTRUM Draen / Oslo E34 Larvik / Vestfold TROLLERUDMOEN Notodden / Haugesund E34 Unik næringseiendo på Kongsberg, ved nye E 34: Bensinstasjon / Vegservicnlegg Matservering Varehandel Pendlerparkering Skisseprosjekt 4 LJØTERUD ØDEGÅRD kitekter AS

2 Rødberg / Geilo Draen / Oslo Innledning: Skisseprosjektet er utarbeidet på oppdrag av OLIVOS A/S, eier av eiendoene Gnr/Bnr:/7 og Gnr/Bnr:/55 på orådet Trollerudoen syd for Kongsberg sentru. Eiendoene er eget attraktivt plassert i det so vil bli et sentralt knutepunkt når nye E34 ferdigstilles, estiert til 8. Her vil trafikken fra flere hovedfartsårer øtes: øst fra Draen / Oslo, syd fra Larvik / Vestfold og vest fra Notodden / Telrk / Haugesund og orådet har uiddelbar nærhet til teknologiparken på senalet og i Kirkegårdsveien. E34 73 Prosjektet skisserer nåværende reguleringsforål, ulige reguleringsforål, forålsgrenser og arldisponeringer / volustudier. Herunder adkostvei, parkering, vegservicnlegg og næringsbygg på orådet. KONGSBERG E34 Teknologiparken Kirkegårdsveien Notodden / Telrk / Haugesund E34 Trollerudoen Kontaktinfo: Olivos AS Christer Eriksen Mail: Mob: 9975 Teknologiparken senalet Hvittingfoss/ Larvik / Vestfold Jørgen He Mail: Mob: 9438 Karsten He Mail: Mob: 99988

3 NY E34 X 66 Gnr/bnr /7 Y 5358 X 66 Kartålestokk :5 Y 5356 S3 5 E34Daåsen Saggrenda P st åle rt 5 Ka k ok G RE 5 : A3 34 k Te rt KS SA R. N da G av IN ut DL gt g AN lin, la EH vik. : ut SB ak g 5.9 t K o t d e SA ert ve iljø til t eid s rb t et Da r. na yr or v. 6 fo gj st et. pla Re lg nn une E av a va Ku rt UN ut n fr a t i M g M sy ps Ko lin ter op KO nd et G av ha tlig g ER t Be fen rin f SB e jø O G enh ng N n k Ku KO nis E ka 6. N. SIG / / 9 5 KS SA KIV R. N AR N VE O SL NG NI G Y B n R re 37 gg a N LA S G SP n O NNG åse LA RI.P E LG UL Da IF 3 TO DA 6 s en at St es gv ve.. KS SA EH. B en Utsnitt av kartblad / _fra 37R _ Målestokk :5 DATO.6. Rev Kunngjort Y 5354 i X 66 r fo e on d SAKSNR. Datert Kounestyrets vedtak: Y 535 at M s se : UT an ist te vid tsys k E a din or Ko a bl av Ekvidistanse Koordinatsyste: UTM sone 3 / Euref89 REGULERINGSPLAN 37R X 66 SAKSBEHANDLING IFLG.PLAN OG BYGNINGSLOVEN Behandling i utvalget for iljø og utvikling Offentlig ettersyn fra.6. til 5.9., lagt ut av Statens vegvesen KONGSBERG KOMMUNE SIGN / 9/ Kunngjøring av oppstart av planarbeidet Teknisk enhet 89 ef ur /E i A3 forat l andel av Gnr/bnr /7 kartblad av 6 l Gnr/bnr /55 S3 Vegservicnlegg andel av Gnr/bnr /7 P Pendlerparkering andel av Gnr/bnr /7 X 668 ARKIVSAKSNR. SAKSBEH.

4 Eiendosopplysninger og besteelser: ) Andel av Gnr/Bnr:/7 (S3, jfr.reg.plan 37R E34 DaåsenSaggrenda) Byggegrense 5 eter fra riksvei / fylkesvei l tot: 43 BYA tillatt: % BYA tillatt : 7 Maks. gesis / ønehøyde: 6 / 9 Viltgjerde Byggegrense 5 eter fra gang/sykkelvei Annen veggrunn_tekniske anlegg Annen veggrunn_grøntarl LNForåde /7 ca 43 S3 Vegservicnlegg l tot: ca 7 Innspill til reguleringsforål og besteelser: Forål: Forretning / Kontor / Overnatting BYA tillatt: % Maks. gesis / ønehøyde: 9 / Orådet grenser til oråde S3, so skal inneholde vegservicnlegg. 3) Gnr/Bnr:/55 (Ikke ferdig regulert) l tot: 8 Innspill til reguleringsforål og besteelser: Forål: Forretning / Kontor / Overnatting BYA tillatt: % Maks. gesis / ønehøyde: 9 / Orådet grenser til oråde S3,so skal inneholde vegservicnlegg, sat oråde P, so skal inneholde pendlerparkering. /7 ca. 7 Ikke regulert /55 ca. 8 Ikke regulert ) Andel av Gnr/Bnr:/7 (Ikke ferdig regulert) Jfr. Reguleringsplan: I oråde S3 på Trollerudoen er det tillatt å oppføre bensinstasjon ed tilhørende virksohet so kiosk, toalett, inforasjon o.l. rettet ot trafikanter på E34. Det er ikke tillatt ed salg av otorkjøretøyer på orådene. Prosent bebygd arl skal ikke overstige %BYA = % inklusiv overflateparkering. Ny bebyggelse kan ha gesishøyde på inntil 6 og ønehøyde på inntil 9, begge deler i forhold til planert terrengs gjennosnittsnivå rundt bygningen. Fasadene skal utfores slik at de gir et positivt tilskudd til bygningsiljøet i orådet og byen. Containere og annet anlegg for avfallshåndtering skal bygges inn so en del av bygnin gene. Oppføring av plasthaller eller brakker er ikke tillatt. Utendørslagring er ikke tillatt. Overflateparkering skal deles opp ed grøntstruktur ed trær / busker. Ubebygde arler skal brbeides slik at de får et tiltalende utseende. /7 ca P Parkering Utsnitt_Reguleringsplan 37R : 5 Utsnitt av eksisterende planforhold_ikke ålfast. Eksisterende planforhold og byggegrenser: let nord for S3 er ofattet av en rekke begrensninger, både forålsessig og ht byggegrenser ot vei og naboeiendo. Nåværende planforhold etterlater so ulig byggefelt en nordvendt skråning ed vanskelige adkostforhold og so vil være dårlig egnet so bolig eller fritidsoråde. LJØTERUD ØDEGÅRD kitekter AS

5 Reg.forål / grenser Byggegrense 5 eter fra riksvei / fylkesvei Forslag til fretidige planforhold og byggegrenser: Byggegrense 5 eter fra gang/sykkelvei Annen veggrunn_tekniske anlegg Viltgjerde l andel av Gnr/Bnr:/7 er ofattet av eksisterende reguleringsplan 37R (E34 Daåsen Saggrenda) På eiendoen er det pr. i dag regulert to oråder ed forål vegservicnlegg og pendlerparkering, ed felles avkjøring fra hovedvei. Begge disse forål er i høy grad relatert til bilbruk og trafikk, og eier ønsker å utvikle eiendoen i tråd ed dette. LNForåde Reguleringsforål so varehandel, kontor, hotell/otel eller lignende vil gi et bredere tilbud av plasskrevende / bilrelatert næring, og arkere et sterkt knutepunkt ed eget sentral plassering i forhold til E34, Teknologiparken, senalet, og boligorådene i denne delen av Kongsberg. Annen veggrunn_grøntarl /7 ca. 7 Næring BYA % l Gnr/Bnr:/55 er uregulert og grenser ot Gnr/Bnr:/7 på to sider. Eiendoen vil ved en regulering til sae forål eller tilpasset sae forål kunne uliggjøre en ere rasjonell og effektiv utnyttelse av eiendoene, evt. også en saenslåing av de to totene. /55 ca. 8 Næring BYA % Det vil være naturlig å tenke sabruk av regulert adkostvei til eiendoene S3 og P, både av trafikale og økonoiske hensyn, og av hensyn til praktisk utnyttelse av eiendoene. /7 ca 43 S3 Vegservicnlegg BYA % Regulert LNForåde og grøntoråde ed viltgjerde langs S3 og P foreslås flyttet til perfiferien av de salede arler og, so naturlig avgrensing ot eksisterende boliger på naboeiendoene. /7 ca P Parkering Utsnitt _ ikke ålfast. LJØTERUD ØDEGÅRD kitekter AS

6 Annen veggrunn_tekniske anlegg Byggegrense 5 eter fra riksvei / fylkesvei Annen veggrunn_grøntarl Byggegrense 5 eter fra gang/sykkelvei /7 + /55 Salet eiendosarl 9844 BYA %=3937,6 inkl. parkering Vist eksepel ca 33%BYA LNForåde t. t. /7 e 3e e t. ) g rin x ar ss p 6 P (7 Forslag til arldisponering_eksepler_vegservicnlegg og næringsbygg i 3 etasjer. S3 l til Vegservicnlegg aks BYA % Vist eksepel ca 3% BYA 8 l + slås saen. Felles adkostvei. r pe pu n_ jo as st in 5 ns l 3 Be r ce A vi er /s o kr ei /V n 5 ) jo, as 6,5 st g in rin x ns l 8 Be r ar ss 3 A p 3 P ( Næring so varehandel, kontorer og leilighetshotell / otell i 3. etasje på næringsbygg gir et godt suppleent til vegservicnlegget. 7 / Vegservicnlegg holdes adskilt fra næringseiendo. Dette for større fleksibilitet ht fretidig utvikling av orådet, eierforhold.. Utes erve ring / ras tepla ss / Alt. 5 leke plas s 5 /5 C 3H 5 ) 8 ng,5 i r rke r x pa se al las e Pp (66 3%.3 ca ring arke 4 al kl. p e A in BY P l parkering 95 (76 Pplasser x,5 innenfor plangrenser) LJØTERUD ØDEGÅRD kitekter AS

7 KONGSBERG Sentru Alternativ _ Fotoontasje skisse fra sydøst LJØTERUD ØDEGÅRD kitekter AS

8 Alternativ _ 3Dskisse fra sydøst LJØTERUD ØDEGÅRD kitekter AS Fra sør

9 Alternativ _ Fra øst 3Dskisse fra nordøst LJØTERUD ØDEGÅRD kitekter AS

10 Fra nordvest Alternativ _ 3Dskisse fra nordvest LJØTERUD ØDEGÅRD kitekter AS

11 Annen veggrunn_tekniske anlegg Annen veggrunn_tekniske anlegg Byggegrense 5 eter fra riksvei / fylkesvei Annen veggrunn_grøntarl Annen veggrunn_grøntarl Byggegrense 5 eter fra gang/sykkelvei Byggegrense 5 eter fra gang/sykkelvei Restarl til utbygging innenfor gjeldende byggegrenser: 494 Salet eiendosarl 9844 BYA %=3937,6 inkl. parkering BYA 6%=596,4 inkl. parkering LNForåde Salet eiendosarl 9844 BYA %=3937,6 inkl. parkering BYA 6%=596,4 inkl. parkering LNForåde Byggegrense 5 eter fra riksvei / fylkesvei Restarl til utbygging innenfor gjeldende byggegrenser: 494 l7 l7 5 al e g7 rin rke r) pa sse l la Pp (56 7 l8 l7 5 l6 Rev Dato Målestokk: Tekst Tegn. Tegningsnr.: Kontr. Rev.: A3 5 ) er ns re g an 5 pl 7, or 98 nf g ne rin in ar ss p 9 P (7 ARKITEKTER nal/arkitektbedriftene LJØTERUD ØDEGÅRD KONGSBERG AS OLAVSGATE 39B, 36 KONGSBERG TLF: l3 5 ) er ns re g an 5 pl 7, or 98 nf g ne rin in ar ss p 9 P (7 5, g rin ) ar ss p 7 P ( 5, g rin ) ar ss p 7 P ( 7 l5 l5 7 5 Oppdragsgiver: Olivos A/S Prosjekt Prosjektnr.: Planforslag Trollerudoen 3 55 Tegningsstatus Tegningsnavn S3 l til Vegservicnlegg 4337 BYA % Tilsv. 734,8 inkl. parkering Alt 3 Dato: Tegnet av: Kontrollert av: Forat: 9/6/3 Author Checker A Målestokk: Tegningsnr.: Rev. dato: S3 l til Vegservicnlegg 4337 BYA % Tilsv. 734,8 inkl. parkering Rev.: A3 Alt. Alt. 3 Vegservicnlegg/serveringssted i ett bygg og næringsbygg so flere indre enheter Eiendoer slås saen. Felles adkostvei. Vegservicnlegg, serveringssted og næringsbygg so salet anlegg. Eiendoer slås saen. Felles adkostvei. Forslag til arldisponering_eksepler_vegservicnlegg og næringsbygg i 3 etasjer. LJØTERUD ØDEGÅRD kitekter AS

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

VEDLEGG. Utvalg: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Dato: 03.02.2011 Møtested: Kommunestyresalen Tid: 18.00 SAKSLISTE

VEDLEGG. Utvalg: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Dato: 03.02.2011 Møtested: Kommunestyresalen Tid: 18.00 SAKSLISTE VEDLEGG Utvalg: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Dato: 03.02.2011 Møtested: Kommunestyresalen Tid: 18.00 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 1/11 06/1694 REGULERINGSPLAN - RANDABERG

Detaljer

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.04.2012 24325/2012 2011/10594 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Komite for plan, næring og miljø 22.05.2012 12/81 Bystyret 24.05.2012 Endelig

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18)

FLEKKEFJORD KOMMUNE. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18) FLEKKEFJORD KOMMUNE FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18) Figur: Illustrasjon Indrevollen (Sett fra Sør-Vest) Oppdragets navn: INDREVOLLEN, SIRA Gnr/Bnr:140/18,108,99og

Detaljer

DE TALJPLAN 20/45 BORÅS EN FROLAN D KOM MUNE PLAN BESKRIVE LSE. Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet med eksisterende bebyggelse

DE TALJPLAN 20/45 BORÅS EN FROLAN D KOM MUNE PLAN BESKRIVE LSE. Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet med eksisterende bebyggelse DE TALJPLAN FOR 20/45 BORÅS EN FROLAN D KOM MUNE PLAN BESKRIVE LSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet med eksisterende bebyggelse IN NLEDNIN G Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Boråsen

Detaljer

PlanID.: 01061085. P l a n b eskri vel se DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRONDALEN SØRØST

PlanID.: 01061085. P l a n b eskri vel se DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRONDALEN SØRØST PlanID.: 01061085 P l a n b eskri vel se DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRONDALEN SØRØST DATO: 24.09.2014, sist revidert 09.03.2015 1 I nnholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse...... 1 2 Innhold...... 3 3 Bakgrunn...

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 20. a p r i l 2 0 1 0, k

Detaljer

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune 1 Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del 1.0 Sammendrag av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker Beskrivelse av planforslaget Dato: 28.4.2015 Siv. Ing. Stener

Detaljer

D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A

D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A Oppdragsgiver Svein Peder Abrahamsen Rapporttype Planbeskrivelse 2013-01-23 D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A ( PLAN-I D: 01110106) PLAN BESKRI VELSE PLANBESKRIVELSE 2 (28) Oppdragsnr.: 2120072 Oppdragsnavn:

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 201 4-202 5

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 201 4-202 5 TRYSIL KOMMUNE KOMMUNEPLANENS AREALDEL 201 4-202 5 Vurdering av innspill etter siste offentlige etters yn Januar 2014 Datert 23.01.2014 1 VURDERING AV IN NSPILL I dette dokumentet er alle innspillene som

Detaljer

Bestemmelser til kommuneplan for Kongsberg 2009-2020

Bestemmelser til kommuneplan for Kongsberg 2009-2020 Side 1 av 11 Bestemmelser til kommuneplan for Kongsberg 2009-2020 Kongsberg kommune Bestemmelsene er vedtatt av kommunestyret: Bestemmelsene er datert 05.09.08, sist revidert 25.05.09 Utfyllende bestemmelser

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Forslag til Reguleringsplan for Larkollen sentrum, Rygge kommune. 1. Innledning sid. 2. 2. Planområdet, eksisterende forhold sid.

Forslag til Reguleringsplan for Larkollen sentrum, Rygge kommune. 1. Innledning sid. 2. 2. Planområdet, eksisterende forhold sid. Forslag til Reguleringsplan for Larkollen sentrum, Rygge kommune. Innhold: 1. Innledning sid. 2 2. Planområdet, eksisterende forhold sid. 2 3. Planforslaget sid. 3 4. Risiko og sårbarhetsanalyse sid. 10

Detaljer

STAU P, GN R. 1, BNR. 1

STAU P, GN R. 1, BNR. 1 Oppdragsgiver Levanger kommune Rapporttype Planbeskrivelse 10.10.2013 PLANBESKRI VELSE TI L OMRÅD EREGULERI N G FOR STAU P, GN R. 1, BNR. 1 STAU P, GNR. 1, BNR. 1 3 (57) OM RÅD EREGULERIN G FOR STAU P,

Detaljer

D ETAL JREGULERI N G OMRÅD E A OG B HEGGEN BOLI GFELT

D ETAL JREGULERI N G OMRÅD E A OG B HEGGEN BOLI GFELT Oppdragsgiver USBL Rapporttype Planbeskrivelse 2014-06-27 D ETAL JREGULERI N G OMRÅD E A OG B HEGGEN BOLI GFELT OMRÅDE A OG B HEGGEN BOLIGFELT 3 (15) DETALJREGULERIN G OM RÅDE A OG B H EGGEN BOLIGFE LT

Detaljer

Redegjørelse av planområde og skisseprosjekt/mulighetsstudie for Lørenveien 51, Lørenvangen 14, m.fl

Redegjørelse av planområde og skisseprosjekt/mulighetsstudie for Lørenveien 51, Lørenvangen 14, m.fl DETALJREGULERING - SKISSEPROSJEKT BOLIGUTVIKLING, MV LØRENVEIEN 51 / LØRENVANGEN 14 124/32 og 126/72 m.fl. Redegjørelse av planområde og skisseprosjekt/mulighetsstudie for Lørenveien 51, Lørenvangen 14,

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR BOLIGFELT HANSBRÅTAN

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR BOLIGFELT HANSBRÅTAN PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR BOLIGFELT HANSBRÅTAN GNR. 139 BNR. 105, 103, 90, m.fl. NANNESTAD KOMMUNE Oppdragsgiver: Jos Eiendom AS Måltrostveien 24 2032 Maura Utarbeidet av: BESKRIVELSE/AVGRENSNING.

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON Gnr. 62, bnr. 11

FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON Gnr. 62, bnr. 11 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON Gnr. 62, bnr. 11 SANDNES KOMMUNE, PLAN NR. 2014108 Planforslaget sett fra sørvest Planforslaget sett fra nordvest 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Planprosessen

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 - Planforslag datert 24/9 2013 -revidert 17/12 2013 - Revidert i henhold til forslag til planendring 10/11 2014 og 05/01 2015 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 Revidert

Detaljer

Del av hyttefelt 2, Uvdal alpinsenter. Nore og Uvdal Kommune. Planområdet alpinbakken til høyre. Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS

Del av hyttefelt 2, Uvdal alpinsenter. Nore og Uvdal Kommune. Planområdet alpinbakken til høyre. Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS Del av hyttefelt 2, Uvdal alpinsenter Nore og Uvdal Kommune Planområdet alpinbakken til høyre Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS den 07.11.2011, rev. 15.12.11 v/ Aksel Askeland 1. Innledning Areal

Detaljer

Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER. bok 1. plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533

Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER. bok 1. plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533 Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER bok 1 plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533 :PLANFORSLAG planforslag for Lura Bydelssenter utarbeidet av arc arkitekter

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 9 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 03/14 TID: 02.10.2003 13:00 STED: BRANNSTASJONEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 45 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

R E G U L E RI N G S B E S TE M M E L S E R

R E G U L E RI N G S B E S TE M M E L S E R R E G U L E RI N G S B E S TE M M E L S E R Forslag til R E G U L E RI N G SE N D RI N G - D E TAL J R E G U L E RI N G F O R B J L S TAD VEI E N 4 Plan - I D: 24 N 2 J ENS F ORE LPI G W ILHE L MSEN TEGN

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer