I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1"

Transkript

1 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t V i d s y n, a v h o l d e s o n s d a g 6. a pr i l , k l i F r y s j a 3 3, K j e l s å s, v e i e 0 n O S L O Til behandling foreligger : 1. K O N S T I T U E R I N G A ) Valg av møteleder B ) Opptak av navnefortegnelse C ) V a l g a v r e f e r e n t o g e n e l l e r t o s e k s j o n s e i e r e t i l å u n d e r s D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n 2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 4. G O D T G J Ø R E L S E T I T L Y R E S T 5. I N N K O M N E F O R S L A G A ) O r i e n t e r i n g s s a k o m o m o r g a n i s e r i n g a v v a r m e s e n t r a l e n B ) V e d t a k o m p l a s s e r i n g a v u t e b o d C ) Endring av vedtekter Innkomne forslag er tatt inn som eget vedlegg, se side V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v s t y r e l e d e r f o r 1 å r B ) V a l g a v 2 s ty r e m e d l e m m e r f o r 2 å r C ) V a l g a v 1 v a r a m e d l e m m e r f o r 1 å r D ) V a l g a v v a l g k o m i t é O s l o, S t y r e t i Morten Meyer/ s / Petter Jørgensen / s / K j e l l N o r m a n n / s M / o l a n d K i r s t e n / s R / i b u I s am e i e rm ø t et h a r s am e i e r n e s t em m e r e t t m e d e n s t em m e f o r h v e r s e k s j o n d e e i e r. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 S i d e 2 T I L L I T S V A L G T E Å R S B E R E T N I N G F O R S i d e n f o r r i g e o r d i n æ r e s a m e i e r m ø t e h a r s a m e i e t n d s e : t i l l i t s v a l g t e v S T Y R E T Leder Morten Meyer Brekkeveien 19 S t y r e m e d l P e m t t e r J ø r g e n s e n B r e k k e v e i e n 1 9 S t y r e m e d l e K j m e l l N o r m a n n M o l a n d B r e k k e v e i e n 1 9 S t y r e m e d l e K i m r s t e n R i b u B r e k k e v e i e n 1 9 V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T V a r a m e d l e mh a r a l d B i r k e l a n d B r e k k e v e i e n 1 9 G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M S A M E I E T T I L L I T S V A L G T E O G A N S A T T E A v s am e i e t s 4 s t y r em e d l em m e r e r d e t 1 k v i n n e o g 3 m e n n. S am e i e t e r p os i t i v t i l l i k es t i l l i n g o g t a r s i k t e p å at d et i k k e f o r e k om m e r f o r s k j e l l s b e h a n d l i n g p å g r u n n a v k j ø n n v e d v a l g o g a ns e t t e l s e r. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. S am e i e t h a r i n g e n a ns a t t e. F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N F o r r e t n i n g s f ø r s e l e n e r i h e n h o l d t i l k o n t r ak t u t f ø r t a v OB O S E i e n d om s f o r v a l t n i n g A S f r a A u t o r i s e r t r e g n fører s k a p s (oppdragsansvarlig ) er regnskapssjef Egil Havre, OBOS. Sameiets revisor er Partner Revisjon DA. E I E N D O M M E N S am e i e t b e s t å r a v 6 4 s ek s j o n e r. S am e i e t e r r e g i s t r e r t i F o r e t a k s r e gi s t e r e t i B r ø n n ø ys u n d m e d o r g a n i s a s j o ns n um m e r Sameiet liggeri Oslo kommune og har følgende - o g b r gårds u k s n um m e r : M e d e i e r s e k s j o n f o r s t å s s am e i e a nd e l i b e b y g d e i e n d om m e d t i l k n y t t e t e n e r e t t t i l b r uk a v bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. S t y r e t e r i k k e k j e n t m e d a t d e t y t r e n t l m i g i g l r a j d. ø f o r u r e n s e s i v e s e S e l s k a p e t d r i v e r i k k e m e d - f og o r s utviklingsaktiviteter k n i n g s.

3 S i d e 3 V A K T M E S T E R T J E N E S T E S am e i e t h a r a v t a l e om v a k t m e s t e rt j e n e s t e m e d I S S F ac i l i t y S e r v i c e s A v d L a n d s c a p i n g s om k a n k o nt a k t e s p å t e l e f o n D e r s o m i k k e a n n e t e r a v t a t l p t å f o m r h e å d n d, s m t å y s r e k s j o ns e i e r p å r e g n e å m å t t e b e t a l e f o r t j e n es t e n s e l v. F O R S I K R I N G S am e i e t s e i e n d om m e r e r f u l l v e r d i f o r s i k r e t i G j e ns i d i g e F o rs i k r i n g m ed p o l i s e n um m e r F u l l v e r d i f o r s i k r i n g v i l s i a t f o r s i k r i n g s s e l t t s i l k a p e t h a r e n h v e r t i d h a r d e r i k t i g e f o rs i k r i n g s s um m e r. E n f o r u t s et n i n g f o r d e t t e e r a t f o r s i k r i n g s s e l s k a p et f å r m e l di n g om v e s e nt l i g e v e r d i øk n i n g e r p å b y gn i n g e r, f. e k s. v e d r e h a b i l i t e r i n g e l l e r p å b y g g i n g. V e d t o t a l s k a d e s k al e r s t a t n i n gs b e l ø p et d e k k e o p p f ø r i n a g v n y b y g n i n g a v s am m e s t a n d a r d o g s t ø r r e l s e. F o r s i k r i n g e n om f a t t e r o g s å b y g n i n g s m es s i g e f o r a n d r i n g e r s om d e n e n k e l t e s ek s j o n s e i e r gjør inne i boligen. D e n e n k e l t e s e k s j o n s e i e r m å s e l v s ø r g e f or å h a h j em f o r s i k ri n g s o m d e k k e r i n n bo og l ø s ø r e. H v i s e i e t s f o a rs i m k r i n g s k a l b e n y t t e s, m å b e b o e r n e s t r a k s m e l d e s k a d e n t i l F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S t l f f a k s E-m a i l f o r s i k r i n o b o s. n o. Oppfølging av forsikringsaker blir gjort av Forsikringsavdelingen i OBOS. B R A N N S I K R I N G S U T Y S T R I h e n h o l d t i l f o r s k r i f t e n e s k a l d et væ r e i ns t a l l e r t r ø yk v a r s l e r o g b r a n ns l o k ni n g s a p p a r a t e l l e r b r a n n s l a n g e i l e i a l i l g h l e t e n e. E i er / b e b o e r h a r a n s v a r e t f o r a t u t s t y re t e r t i l s t e d e o g f u n g e r e r. D e r s o m u t s t y r e t e r d e f e k t, m e l d t e. s d e t t e s k r i f t l i g t i l H M S F o r s k r i f t o m s y s t e m -, a t i m s - i k o l g h s j e i l k ø k s e r h e t s a r b e i d i v i rk s om he t e n ( I n t e r n k o n t r o l l f o r s k r i f t e n ) b l e f as t s a t t v e d k g l. r e s. 6. d e s em b e r m e d v i r k n i n g fra 1. januar Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systemat i s e r e arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. B o l i g s el s k a p e r d ef i n e r t s om v i rk s o m h et o g s k a l d e r f o r h a i nt e r n k o n t r o l l s y s t em. D e t t e o m f a t t e r b l a n t a n n e t k o n t r o l l s y s t e m o g o p p f ø l g i n g a v b r k a r n i f n t e v r e r v e n d, b y g g h e r r b y g g e - o g a n l e g g s a r b e i d, l ek e p l as s e r o g e l ek t r i s k a n l e g g o g e l ek t r i s k u t s t y r h v o r f o r d e l i n g a v a n s v a r e t e r g i t t e n s l i k t o l k ni n g : S am e i e t e r a ns v a r l i g f o r a t d et e l ek t r i s k e a n l e g g e t o g u t s t y r e t i f e l l e s a r e a l e t t i l e n h l v d e t r i l a n t l e i g d g o e g r ut s i t y r i o d r e d n e e n n. k e l I t e f o r h o b o e n h e t e r d e t s t y r e t s p l i k t å g j ø r e e i e r o g / e l l e r b r u k e r a v d e n e n k e l t e l e i l i g h e t o p p m e rk s om p å d e t a ns v a r s om de h a r f o r å h o l d e e l ek t r i s k u t s t y r i or d e n e t t e r g j e l d e n d e l o v o g f o r s k r i f t.

4 S i d e 4 T E L E N O R S a m e i e t e r t t e t i s am l s a l r b u e i d s a v t a l e n m e l l om T el e n o r o g OB O S E i e n d o m s f o r v a l t ni n g om r a b a t t o r d n i n g p å b r u k a v f as t t e l e f on o g b r e d b å n d s t e l ef o n f o r b e b o e r e m e d a b o n n em e nt i T e l e n o r. D e n e n k e l t e b e b o e r f å r o gs å r a b a t t v e d b es t i l l i n g a v A D S L b r e d b å n d o g b r u k a v m o bi l t e l ef o n.bestilling av mobiltelefoni- o g i nt e r n e t t j e n es t e r k a n g j ø re s p å w w w. o b o s. n o / t e l e n o r K A B E L -TV C a n a l D i g i t a l e r l e v e r - a o n g d ø b r e d a b v å n d t s v t j e n e s t e r. H a r d u s pø r s m å l v e d r ø r e n d e d i t t kabel-t v-abonnem ent, digital-t v e l l e r b r e d b å n d, k a n d u r i n g e t l f Å p n i n gs t i d e r h o s k u n d e s e r v i c e e r m a n d a g - fr e d a g k l , l ø r d a g k l S ø n d a g e r e r s t e n g t. O p p s t å r d et f e i l p å k a b e l a nl e g g e t u t e n om n o rm a l å p n i n g s t i d, k a n d e t t e r a p p o r t e r e s v i a t e l e f o n 0 6 l ø 0 r 9 d a g e r k l o g s ø n d a g e r k l F o r y t t e r l i g e r e i n f o r m a s j o n v i s e s d e t t i l w w w. c a n a l d i g i t a l. n o Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv-anlegget som å skru av dekselet -k o n på t ak t e antenne n o g f o - r e l e l t e r a t i l o k m o b l i n g e r p. v i l S k l u n i n e k e f o r å i rs n a n k g e r f e o r s t y r r e l s e r p å s i g n a l e n e til andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-t v a n l e g g e t. A V T A L E O M L E V E R A N S E A V E L E K T R I S K K R A F T Sameiet får levert kraft til fellesanlegg fra LOS. E N E R G I M E R K I N G Fra og m ed ble d et o b l i ga t o r i s k m e d e n e n e r g i a t t es t f o r a l l e b o l i g e r s om s k a l s e l g e s e l l e r l e i e s u t. N o r g - e o s g V e a n s e s r g d i r d a i r g e s k t o r a t ( N V E ) h ar a n s v a r e t f o r i m p l em e nt e r i n g e n a v o r d n i n g e n. P å w w w. e n e r g i m e r k i n g. n o k a n s e k s j o n s e i e r e n u t a r b e i d e e n e n e r g i a t t e s t i n b f ol o r i g. s

5 S i d e 5 S T Y R E T S A R B E I D S t y r e t h a r a v h o l d t 7 s t y r em ø t e r i D e t e r a v h o l d t 2 b e b o e rm ø t e r i t i l l e g g t i l å r s m ø t et. S t y r e t s a r b e i d h a r o gs å i væ r t p r e g e t a v e t a b l e r i n g s f as e s om n yt t s am ei e. S a k s k o m p l e k s e t h a r v æ r t o m f a t t e n d e o t g om h f a at r t et : b l a n t a n n e - o v e r t a g e l s e a v f e l l e s a r e a l m e d 1 å r s b e f a r i n g - o r g a n i s e r i n g a v t e k n i s k d r i f t m e d e t a b l e r i n g a v e n d r i f t s g r u p p e - løpende problemløsning knyttet til det tekniske anlegget - h å n d t e r i n g a v l e k k a s j e i g a r a s j e a n l e g g e t i t i l k o n m y h t e n t i n g p å t n i a l b o t b y o g m g t e v e i n r k s - o m o r g a n i s e r i n g a v e i e r s k a p t i l v a r m e s e n t r a l e n - g j e n n o m f ø r i n g a v v å r d u g n a d, s o m m e r f e s t o g j u l e t r e t e n n i n g - d e t e r a v h o l d t b r a n n ø v e l s e m e d s t øt t e f r a O s l o b r a n n v e s e n - p r o b l e m e r m e d l u f t u t k a s t p å ø s t f a s a d e n e r t a t d e t e r o i p n p n h e m n e t e d t u t b y g g e r o u t t a l e l s e f r a b y d e l s o v e r l e g e n F ø l g e n d e a v t a l e r e r r e f o r h a n d l e t i l ø p e t a v å r e t : - F o r v a l t n i n g s a v t a l e n m e d O p t i m o F o r v a l t n i n g b l e a v v i k l e t v e d u t l ø p et a v j u n i o g d et ble inngått nye avtale med Obos Eiendomsforvaltning. - V a k t m e s t e ra v t a l e m e d I S S - A v t a l e o m r e n g j ø r i n g På grunn av økte kommunale avgifter ble husleien besluttet satt opp høsten 2010.

6 S i d e 6 B E M E R K N I N G E R T I L Å R S R E G N S K A P E T S t y r e t m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t g i r e t r e t t v i s e n d e b i l d e a v s e l s k a p e t s e i e n d e l e r o g g j e l d, finansie l l e s t i l l i n g o g r e s u l t a t. I nf o rm as j o n om s am ei e t s f o r v e n t e d e øk o n om i s k e u t v i k l i n g e r omtalt i årsberetningens punkter om kostnadsutvikling og budsjett for Å r s r e g n s k a p e t f o r e r s at t o pp u n d e r f o r u t s e t n i n g a v f o r t s a t t d r i f t. D et b ek r e f t es hervedat forutsetningen om fortsatt drift er til stede. R E S U L T AT Å r e t s r e s u l t a t p å k r ,- s om f r e m k om m e r i r e s u l t a t r e g n s k a p e t f o r e s l å s overført til egenkapital. I N N T E K T E R I n n t e k t e n e i v a r t i l s a m m e n 2 k 6 r ,- m o t b u d s j e t t e rt m e d k r ,-. V e s e n t l i g e a v v i k i f o r h o l d t i l b u d s j e t t e a t d s e k t y f l o r d 20 e s 1 0 i k k h e o v e a d r s a k b u d s j e t t e r t m e d innkreving for kabel-v / b r e d b å n d, f ø r 1. a p r i l. K O S T N A D E R Driftskostnadene i 2010 var på kr ,- m o t b u d s j et t e r t m e d k r ,-. Vesentlige avvik i forhold til budsjettet skyldes i hovedsak : D r i f t o g v e d b l i e k b e u h ds o l j e d t t e r t m e d k r ,-, mens regnskapet viser kr ,-. Ingen underposter som skiller seg vesentlig ut. F o r r e t n i r e n r g h s o n f o ø r a r b l e b u d s j e t t e r t m e d k r , -, m e ns r e g ns k a p et v i s e r k r , -. H o v e d å r s ak e n t i l a v v i k et v a r by t t e r a v f o r r e t n i n g s f ø r e r f r a For energi / fyring e d et et a v v i k i f o r h o l d t i l d e t b u ds j e t t e r t e p å k 3 r ,-. Hovedårsak til avvik skyldes høyt forbruk i k om b i n as j o n m e d ø k t ep r i s e r på el-k r a f t o g p r o p a n. R e v i s o r s h o n o r a r f o r r e g n s k a p s å re t e r f o r r e v i d e r i n g a v s e l s k ap e t s r e g ns k a p o g formuesforvaltning. Revisjonshonoraret fremkommer som egen post i resultatregnskapet. For ø v r i g v i s es t i l d e e nk e l t e t a l l e ne i d r i f t s o v e r s i k t e n o g t i l b a l a ns e n, s am t d e etterfølgende regnskapsnotene ( se bakerst i årsberetningen ). S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d h e n d e l s e r e t t e r s om p å v i r k e r r e gn s k a p et i v e s e n t l i g g r a d.

7 S i d e 7 K O S T N AD S U T V I K L I N G R E N T E R Rentesatsene i OBOS Eiendomsforvaltning AS pr. den : Renter på driftskonto : 0, 10 % R e n t e r p å s p a r ek o n t o : 3, 0 0 % u n d e r k r ,05 % fra kr til kr 2 mill. 3, 1 0 % o v e r kr 2 mill F O R S I K R I N G Byggeindeksen øker med 0,9%. Denne reflekterer prisoppgangen på håndverkstjenester. D e n n e i n d e k s ø k n i n g e n e r l i k f o r a l l e f o r s i k r i n gs s e l s k a p e r. Ut o v e r d e t t e f o r et a r f o r s i k r i n g s s e l s k a p e n e i n d i v i d u e l l pr i s j u s t e r i n g m e d b ak g r u n n i s am e i e t s e g e n s k a d es i t u as j o n. K O M M U N A L E A V G I F T E R R e n o v a s j o n s a v i f g t e n øk e r m e d 3 8%. I n g e n ø k n i n g a v d e ø v r i g e a v g i f t e n e. Ø V R I G E K O S T N A D E R N å r d e t g j e l d e r d e ø v r i g e k o s t n a d e n e i b u d s j e t t e t h a r s t y r e t r e g n e t m e d e n g e n e r e l l p r i s s t i g n i n g. I N N T E K T - S OG KOSTNADSOVERSLAG FOR 2011 (Budsjett) Til orientering for sameier m øt e t h ar s t y r e t s at t o p p e n o v e r s i k t o v e r be r e g n e d e d r i f t s i n n t ek t e r o g d r i f t s k os t n a d e r i T a l l e n e e r v i s t s om e g e n k o l o n n e l e n g s t t i l h ø y r e f o r r e s u l t a t o p ps t i l l i n g e n. Budsjettet viser et forventet driftsresultat på kr ,- og et forventet årsr e s u l t a t p å k r ,-. O v e r s i k t e n e r b a 5% s e r ø t k n i p å n ga v f e l l es k o s t n a d e r f r a o g y t t e r l i g e r e 1 0 % ø k n i n g f r a F r a i n n k r e v e sk r 5 0 p r g a r a s j e p l as s p r m n d. I oversikten er det tatt hensyn til de forhold s om e r n e v n t f o r a n. Forøvrig vises til de enkelte tallene i oversikten. O s l o, I s t y r e t f o r M o r t n e Meyer/ s / Petter Jørgensen / s / K j e l l N o r m a n n / s M / o l a n d K i r s t e n / s R / i b u

8 8

9 9

10 1 0 R E S U L T A T R E G N S K A P R e gnskap Regnskap B u d s j e t t B u d s j e t t N o t e D R I F T S I N N T E K T E R : Innkrevde felleskostnader Innbetalinger brensel Andre inntekter S U M D RI F T S I N N T E K T E R D R I F T S K O S T N A D E R : Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold F o r s i k r i n g e r Kommunale avgifter Kostnader til fordel i n g Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader S U M D R I F T S K O S T N A D E R D R I F T S R E S U L T A T F I N AN S I N N T E K T E R / -K O S T N A D E R : Finansinntekter Finanskostnader R E S. F I N AN S I N N T. / -K O S T N A D E R Å R S R E S U L T A T O v e r f ø r i n g e r : Til opptjent egenkapital

11 1 1 E I E N D E L E R B A L A N S E N o t e O M L Ø P S M I D L E R Restanser felleskostnader Kundefordringer Kortsiktige fordringer D r i f t s k o n t o i O B O S Innestående bank S U M O M L Ø P S M I D L E R S U M E I E N D E L E R E G E N K A P I T A L O G G J E L D E G E N K A P I T A L Opptjent egenkapital S U M E G E N K A P I T A L G J E L D K O R T S I K T I G G J E L D Forskuddsbetalte felleskostnader Annen kortsiktig gjeld Leverandørgjeld S U M K O R T S I K T I G G J E L D S U M E G E N K A P I T A L O G G J E L D P a n t s t i l l e l s e 0 0 Garantiansvar 0 0 O s l o, I s t y r e t f o r M o r t e n M e y e r / s / P e t t e r J ø r g e n s e n / s / K j e l l N o rm a n n M o l a n d / s / K i r s t e n u / s R / i b

12 1 2 N O T E : 1 R E G N S K A P S P R I N S I P P E R Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DnB NOR som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. N O T E : 2 I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R Brensel, avregning Felleskostnader Kabel-T V S U M I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R N O T E : 3 A N D R E I N N T E K T E R Opprydning reskontro 99 Innbetalt 1.halvår S U M A N D R E I N N T E K T E R N O T E : 4 P E R S O N A L K O S T N A D E R A r b e i d s g i v e r a v g i f t S U M P E R S O N A L K O S T N A D E R Det har ikke vært noen ansatte i selskapet gjennom året. N O T E : 5 S T Y R E H O N O R A R Honorar til styret gjelder for perioden 2009/2010, og er på kr N O T E : 6 R E V I S J O N S H O N O R A R Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr

13 1 3 N O T E : 7 K O N S U L E N T H O N O R A R J u r i d i s k b i s t a n d O P A K A S, v u r d e r i n g p u s s p å i s o l a s j o n OBOS Eiendomsforvaltning AS, energiavregning S U M K O N S U L E N T H O N O R A R N O T E : 8 D R I F T O G V E D L I K E H O L D Drift/vedlikehold bygninger D r i f t / v e d l i k e h o l d V V S Drift/vedlikehold andre tekniske anl Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold fellesanlegg Drift/vedlikehold heisanlegg Drift/vedlikehold fyringsanlegg Drift/vedlikehold ventilasj.anl Drift/vedlikehold garasjeanlegg Kostnader dugnader S U M D R I F T O G V E D L I K E H O L D N O T E : 9 K O M M U N A L E A V G I F T E R Vann- og avløpsavgift Renovasjonsavgift Kommunale avgifter 1.halvår S U M K O M M U N A L E A V G I F T E R N O T E : 1 0 E N E R G I / F Y R I N G Elektrisk energi Avsetning 2009 tilbakeført Andre fyringskostnader, propan S U M E N E R G I / F Y R I N G

14 1 4 N O T E : 1 1 A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R Lokalle i e Container Verktøy og redskaper Driftsmateriell L y s p æ r e r o g s i k r i n g e r Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer S n ø r y d d i n g / g r e s s k l i p p i n g Andre fremmede tjenester T r y k k s a k e r -404 Kurs brannvern Andre kontorkostnader Telefon/bredbånd Porto Bankgebyr -545 S U M A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R N O T E : 1 2 F I N A N S I N N T E R K Renter av driftskonto i OBOS 129 Renter bankkonto Renter restanser felleskostnader 672 Renter kundefordringer 192 S U M F I N A N S I N N T E K T E R N O T E : 1 3 F I N A N S K O S T N A D E R Renter leverandørgjeld -78 Renter overtrekk driftskonto -6 Andre rentekostnader, 1.halvår S U M F I N A N S K O S T N A D E R N O T E : 1 4 K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R Avsetning strømavregning beboerne 4.kvartal, ikke fakturert Andre forskudd, forsikringspremie S U M K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R

15 1 5 I n n k o m n e f o r s l a g Forslag fra styret!! " # $ % #! &! ' '' ("! $ # $ ) ( * +$ ),, ' ( * - ' $ )( +$

16 1 6 V e d t e k t ei ea e v r t a l e o g s a m for S a m e i e t B r e k k e V a r m e s e n t r a l I S t i f t e l s e Sa mei et B rekk e Va rmesen t ra l ( Samei et ) b le forme lt et a b lert ved k on sti tu eren d e sa mei emøt e d en xx. xx i h enh old ti l Sa mei eloven a v n r Fø l g e n d e e r S a m e i e r / S a m e i e r e : B o l i g s amei et Vid syn gn r. /bn r. 5 9/35 7 i Oslo (som rep resen t erer 6 4 ei ersek sj on er i B rekk evei en 19, s n r ) B o l i g s a m e i e t B r e k k e d a -3 m m e gn n r. /bn 1 r. 5 9/3 55 i Oslo (som rep resen t erer 6 2 ei ersek sj on er i B r e k k e v e i e n 1 2, 1 4 o g , ) s n r. 1 B o l i g s a m e i e t B r e k mmen k e d a 4 gn r./ bn r. 59 /7 20 i Oslo (som rep resen t erer 14 ei ersek sj on er i B r e k k e v e i e n 1 0, -1 s 4 ). n r. 1, B o l i g s a m e i e t -3 B r og e k B k oli e d gsa a m mei m e et n B 1 rek k ed a mmen 4 er i fellessk a p omt a lt som B oli gsa mei en e. S a m e i e t e r e t a b l e r t f o r å i et v a r ei erska p et a v fell es ge ova rmea n leg g med t i lh ø rend e t ekn i sk e in st a lla sj on er f o r B o l i g s a m e i e n e ( V a r m e s e n t r a l e n ). F e l l e s t e k n i s k e i n s - t og a l l a s j o n e r o m f a avløpsledningsnett tilknyttet Boligsameiene. Varmesentralen er nærmere definert I n ed i en for. I V a r m e s e n t r a l e n ( u n n t a t t - og f e a l vlø e p s sled v n a in n gsn ett ) er an la gt i og på ei en d ommen B rekk evei en 19. In n ven d i ge og u t vend i ge a rea l ( B ygn i n gsa rea len e ) som b en yt t es ti l p la sseri n g og d ri ft a v d enn e Varmesentralen, er nærmere definert i I n ed I en for. B ygn i n gsa rea len e er form elt set t d el av B oli gsa mei et Vid syn s ei en d om, men slik at i nn vend i g B ygn i n gsa rea l i kk e er d el a v ei en d ommen s sek sj on sarea l gru n n et p la n la gt ti lret t ele gg els e for fel l es Va rmesen t ra l. g i r S a m rla e i gsf e t ri v ret e d t e ti l b en yt t else a v B ygn i n gsa rea len e t i l b ruk for Va rmesen t ra len, mot a t Sa mei et h a r det h ele og fu ll e ved li k eh old sa n sva r mv. for B ygn i n gsa rea len e u a v h e n g i g a v o m d e l e r a v i n n v e n d i g B y g n i n g s a r e a l b e n y t t e s e k s k l u s i v t ruk a v som B o l i g ven t i la sj on srom for eget ven t i la sj on saggre ga t. B oli gsa mei et Vid syn h a r gi tt Samei et ved er la gsfri a dk omst ret t ti l sin ei end om sli k a t a lle forh old k n yt t et t i l d ri ft, ved li k eh old, u t sk i ft ni n g/ opp gra deri n g mv. a v Va rmesen t ra len og B ygn i n gsa rea len e k an i va ret a s på b est mu li g måt e. Det fø lger a v d enn e b est emmelsen a t Sa mei et også er gi t t ved erla gsfri ret t ti l å h a an la gt felles v a n n - og a vlø p sled nin gsn et t et på d enn e ei en d om. B o l i g s a m e i e t B r e k k e d a -3 m m o e g n B 1 o l i g s a m e i e t B r e k k e d a m m e n 4 h a r g t i ved t t erla S a gsfri m e i e a dk omst ret t ti l sin e ei en d ommer sli k at a lle forh old som må tt e b erø re d ri ft, ved li k eh old,

17 1 7 p åk ostn in ger/ op p grad eri n ger mv. a v Va rmesen t ra len k an i va ret a s på en b est mu li g måt e. Det fø lger a v d enn e b e s t e m m e l s e a t S a m e i e t o g s å e r g i t t v f e r d e i r l a r g e s t t t i l å h a a - n l og a g a vlø t p f sled e l nin l e gsn s et v a t n på n d i sse ei en d ommer. R et t i gh et en e er i kk e ti n glyst som serv i tu tt p å resp ekt i ve gn r./ bn r. 1 1 Ba kg r unn, def i ni sjo ner mv. B r e k k e v e i e n 8 A S ( U t b y g g e r ), o r g a n i s a s 9 j 1 o 5 n s 5 2 n 4 u, m m e r b 9 y erre 8 g 6 g h fo r op p fø ri n gen a v 140 b oli gsek sj on er i p rosj ekt et M a rid a lsport en som ti l sa mmen ut gjø r d e b oli gsek sj on er som er t i lslu tt et B oli gsa mei en e omt a lt i 1. Maridalsporten er forutsatt utbygget og levert med felles geovarmeanlegg bestående av brønnpark elles, f va rmesen t ra l og t i lhø ren d e an legg for b et j eni n g a v et felles en ergi b eh ov k n yt t et t i l a lle 1 40 b oli gsek sj on er. Omfanget av denne Varmesentralen følger av vedleggene : 1 ) Pri n sipp sk i sse a v h oved st rukt u r t ekn isk sent ra l / må lera vlesn i n g. 2 ) B e s k r i v e l s e a ed v k omp h o v on ent er. 3 ) P l a n k a r t o v e r t i l s l u t t e d e e i e n d o m m - e og r a d vlø e r p sledn f e l in l ger, s er v ia nn n n t egn et. 4 ) Te gn i n ger a v k j ellera r ea l for t i lslu t t ede ei en d ommer med in nt egn et fell es rø rled n i n gsn et t. I v e d l e g g 4 s k a l o g s å d e f i n e r e s d e g r e n s e s n i t t s o m g jeld er for fe ll es Va rmes en t ra l, d vs. an gi velse og b esk ri velse a v gren sesn i t t et d er forva l t ni n gsan sva ret overfø res fra Sa mei et ti l B oli gsa mei en e h ver for seg. U t b y g g e r s k a l i t i l l e g -d ok g u men s ta ø sj r on g b e lir over f le o ve rt Sa mei a et. t i l f r e V a r m e s e n t r a l e n i B r e k k e v e i e n 1 9 e r d i m e n s j o n e r t f o r d e n n e -B e 4 i (B e n rek d o m k evei s a en m 1 t 0, b l o 1 2, 1 4 og 16 ). Va rme h en t es fra 26 b orreh u ll ved h j elp a v va rmepu mp e. Samlet p rosj ek t ert k ap a si t et er som fø lger : V a r m e p u mp e, e f f e k t : k W S p i s s l a s t g a s s k j e l e : k W Su m fø r ut vid else : k W E v e n t u e l l i n s t a l l a s j o n n y g a s s k j e l : e x x x k W Eventuell tilkobling av 3 stk. el-kolber : 45 kw S u m V a r m e s e n t r a l e n : x x x k W V a r m e s e n t r a l e n e r a n l a g t i o g p å e i e n d o m m e n r. 59 B r /35 e k 7 k i e Oslo v e i e sli n k 1 di 9 sse, g n B yg n i n g s a r e a l e n e f r e m g å r a v v e d l e g g e n e : 5 ) Te gn i n g a v kj elle ra rea l en e U2. 6 ) Pla n ka rt over u t omh u sa rea ler.

18 1 8 Nø d vend i ge ad k omst a rea ler t i l Va rmesen t ra len, men som er d el a v fell esa re a len e i B rekk evei en 1 9, er ik k e d e l a v B y g n i n g s a len r e e. Ferd i gst i llels e a v d e u lik e d elp rosj ek ter i Ma ri da lsp ort en skj er i kk e sa mt idig. B rek k evei en 1 9 b le ferd i gst i lt i 2 009, B rek k evei en 1 2, 1 4 og 16 er p lan la gt ferd i gsti lt i 3. og 4. k va rta l og B rek k evei en 10 i 1. k va rta l V a r m e s e n t r a l en ska l en ergi b et j en e d e t re j u ridi sk ad sk i lt e B oli gsa mei en e b asert p å fell es d ri ft og ei ersk ap. Sa mei et et ab leres fo r å orga n i sere og forma li ser e d en n e felles d ri ft og ei ers k ap. III F or må l mv. Sameiets formål er å videreføre det forvaltningskap av mesen Var t ra len som er gj en n omfø rt i regi a v B oli gsa mei et Vid syn i p å ven t e a v at boli gen e i B rek k evei en 10, 12, 14 og 16 b li r ferd i gsti lt, d vs. : 1 ) Å d ri ft e og ved li k eh old e Va rmesen t ra len p å vegn e a v B oli gsa mei en e. 2 ) Å d ri ft e og ved li k eh old e B ygn i n gsa rea len e p å vegn e a v B oli gsa mei et Vi d syn som formell ei e r. 3 ) Å fo ret a i nnk jø p a v felles en e rgi le ve r a n ser på vegn e a v B oli gsa mei en e. Fel les en er gi le vera n ser i nk lud erer, foru t en in nkj øp a v en ergi (ga ss mv. ) ti l Va rmesen t ra l, lys og op pva rmi n g a v B ygn i n gsa rea len e. 4 ) Å fo ret a en ergi k ost na d sford eli n g t i l hvert a v B oli gsa mei en e som gru nn la g for k ost na dsin nd ekk in g fra d e resp ek t i ve sek sj on sei ere. Ei ersk ap sorga ni seri n g a v Va rmesen t ra len gj en n om Sa mei et sk j er ved erla gs fri t t. Utb ygg er vi l b ek ost e nødvendig oppgradering av Var m e s e n t r a l e n f ø r t i l k o b l i n g a v B o l i g s a m e i -3 e og t B r e k k e d a m m B oli gsa mei et B rekk ed a mmen 4 og sø rge for a t en ergi forb ru k sk ostna d en e sk a l k unn e a vles es og ford e les me ll om B oli gsa mei en e et t er fa k ti sk forb ruk. A l l e a v t a l e r s o m e r i n n g å t t i r mei e g i et a Vi v d B syn o l i som g s a omh an d ler d ri ft, servi c e, ett ersyn mv. a v Va rmesen t ra len sa mt even t u elle a vt a ler om fremt i d i ge en ergi le vera n ser, sk a l overd ra s t i l og vi d erefø res a v Sa mei et på sa mme vi lk å r. Overd ra gel sen skj er ved erla gsf ri t t. Sa mei et ska l sø rge for a t Va rmesen t ralen er t i lst rek k eli g forsi k ret. Ti d spun kt for k on sti tu eri n g a v Sa meiet er gj ort u t i fra tid spun kt for fø rst e ferd i gst i llels e a v n ye b oli ge r som o m f a t t e s a v V a r m e s e n t r a l e n, d v s. v e d k o n s t i t u e r i n g a v B o -3 l i grunn g s a m et e i e t B r e k k e d f erd i gst i llels e og i n n flyt t i n g a v b oli gsek sj on en e i B rekk evei en 1 6. I V R e t t s l i g r å de r e t t, s a me i e de l B oli gsa mei en e er p li kt i g t i l å væ re med lem a v Sa mei et, og Samei et ka n ikk e k reves op p lø st i sa msva r med sa mei elov en 15. S a m e i e t b e s t å r a v s a m e i e d eler og d er h vert a v B oli gsa mei en e h a r ei erand el i Sa mei et ett er a nt a ll boligseksjoner i sitt respektive boligsameie, dvs. :

19 1 9 Boligsameiet Vidsyn : 64 deler B o l i g s a m e i e t B r e k k e d a -3 m m e n : 1 62 deler B o l i g s a m e i e t B r e k k e d a m m e n : 4 14 deler Sum : 140 deler Hver sa mei ed el h a r 1 st emme. Ved t ekt en e k an d og ikk e en d res ut en a t d et fore li gge r en st emmi g sa mt yk k e fra a lle Sa mei er e. Sa mei ed elen e k a n i kk e omset t es. V K o s t n a d s- o g i n n t e k t s f o r d e l i n g S å v e l k o s t n a d e r s o m ei ern i e n et n t er t ei era e n k d el. t Un e nt r at t fra s d k et t e a er l f o r d en ergi forb ru k sk ostna d er som ford eles et t er fa kt i sk forb ru k i h vert a v B oli gsa mei en e. B oli gsa mei en e h a r d ermed an sva ret for i nnk revi n g a v energi forb ru k sk ostn ad er fra h ver en k elt sek sj on sei er i d e resp ek ti ve B o l i s a g m e i e r. D e t t e i n n e b æ r e r a t : 1. Den en k elt e Sa mei er er forp li k t et et t er ei era n d el t i l å inn b eta le d e b elø p som er n ød ven di g for å d ekk e k o s t n a d e r t i l a d m i n i s t r a s j o n, - og d r ved i f t li s k eh old ink lu si ve forsi k ri n ger, anleg gsop p gra d eri n ger mv. D e t s k a l l ø p e foret n d e a s a vset ni n ger ti l et ved li k eh old sfond. 2. De en k elt e B oli gsa mei en e er forp li k t et ti l å i nnb et a le d e b eløp som er nød ven di g for å d ekk e egn e en ergi forb ru k sk ostna d er et t er fak ti sk forb ru k. I n n t i l B o l i g s a m e i e t B r e k -3 k e d o a g m / m e l e n l e 1 r B o l i g s a m eda i e mmen t B r 4 e er k k on st it u ert, ska l Utb ygg er op p t re som d eres rep resen t a n t med d e sa mme ret ti gh et er og forp li k t elser so m Sa mei er. Unn ta tt fra d ett e er i nd i rekt e ret t i gh et sforh old som kn yt t er seg t i l ut t ak a v fri en ergi fra b rø nnp ark som t i ld eles ved er la gsfri t t d e Sa mei ere som t i l en h ver t id er ti lkn yt t et Va rmesen t ra len. Årsmø t et fa st set t er d e å rli ge forsk u tt eri n gsb eløp k n yt t et t i l p unk t en e 1 ) og 2) oven for i d et t e pun kt, d og slik at styret skal kunne kreve inn tilleggsbeløp dersom dette er påkrevet. Som grunnl a g for forsku tt eri n gsb eløp en e er ved t a t t bud sj et t for p å fø lgen d e ka len d erå r. Ti lsva ren d e sk a l k on sti tu eren d e sa meiemø t e fa st st et t e forsku tt eri n gsb eløp et a v k ostn ad er frem t i l tid spun kt for a vh old else a v fø rst e å rsmø t e. Styret kan dog vedta at forskutter in gsb elø p et sk a l væ re b a sert p å en k ort ere bu d sj et tp eri od e d ersom man fi nn er d et t e h en sik t smessi g. Ved forsi n k et b eta li n g p å lø p er loven s forsi n k elsesren t e.

20 2 0 V I B e s l u t t e n d e o r g a n e r S a m e i e t s b e s l u t t e n d e o r g a n e r e r : 1. Årsmø t et / sa mei emø t e (som er hø yes t e m y n d i g h e t ) 2. S t yr e t Ord i næ rt å rsmø t e sk a l a vh old es i nn en u t ga n gen a v jun i mån ed, d og sli k at avh old else fø rst k an sk j e mi ni mu m 1 4 da ger et t er a t d et si st e å rsmø t et i de resp ek t i ve B oli gsa mei en e er a vh old t. B oli gsa mei en e sk a l væ re f o r p l i k t e t t i l å n e a å rsmø v h o l t er d e i sa e g msva r med d en n e tid sp lan. E k st ra ord inæ rt sa mei emø t e sk a l a vh old es nå r st yret fi nn er d et n ød ven di g, eller n å r min st en a v Sa mei ern e el ler r evi sor k rev er d et t e og op p gi r h vi lk e sak er som øn sk es b eh and let. Fri st for i nn leve ri n g a v sak er som øn sk es b eha nd let på å rsmøt et er 7 da ger e t t er a t d et si st e å rsmø t et i d e resp ek t i ve B oli gsa mei en e er a vh old t, d og sen est 15. jun i. Årsmø t e i nn ka lles a v st yr et med va rsel som sk a l væ re min st 7 d a ger. In n ka lli n gen sk a l a n gi ti d, st ed, sak sli st e o g f o r s l som a g sk a l b eh and les. For v e d t ekt send ri n ger som må ved t as med en st emmi gh et, må h oved i nnh old et væ re a n gi tt i i nnk a lli n gen. År s m ø t e s k a l b eh a n d l e : 1. S t y r e t s å r s b e r e t n i n g 2. Regnskap ( som følger kalenderåret ) 3. B u d s j e t t 4. V a l g / k o n s t i t u e r i n m e g r o g v a r v a m e n n s ( t s e y V r I I e ) l e d e r, s t y 5. F a s t s e t t e l s e a v g o d t g j ø r e l s e t i l s t y r e o g v a r a m e n n 6. Valg av revisor 7. B e s l u t t e v e d l i k e h o - l og d s rep a ra sj onsa rb ei d er som i kk e kan k a rak t eri seres som n orma lt ved lik eh old, sa mt i verk set t e på k ost ni n ger / opp gra d eri n ger. 8. A n d r e s e r a k n e e v n t r i s i n o n k m a l l i n g e n På å rsmø t e/ sa mei emø t er h a r h ver sa mei ed el èn st emme. B eslu t ni n ger på å rsmø t e/ sa mei emø t er fat t es ved a lmi nn eli g flert a ll. Årsmø t e/ sa mei emø t er led es a v st yre le d er. D e t s k a l u n d e r m ø t e l e d e r s a n s v a r f ø r e s p r o t o k o l l o v e r om a l l b e eh s a and k e r les s og a ll e ved t a k som gj ø res a v å rsmøt et / samei emø t et. Prot ok ollen ska l un d ersk ri ves a v sa mt li ge Sa mei ere. Hver en k elt sek sj on sei er i d e resp ek t ive B oli gsa mei en e h a r ret t t i l å mø t e på å rsmø t et/ sa mei emøt er, men ha r i n gen st emmeret t. Sek sj on sei er k an mø t e med fu llmek t i g. B ruk a v st emmeret t skj er i d e resp ek ti ve å rsmøt er/ sa mei emøt er i h vert a v B oligsa mei en e i fork an t a v å rsmøt et / sa mei emø t et i Sa mei et, og d et ut st ed es rep resen t a sj on sfu llma k t ti l h vert a v Boli gsa mei en es st yr emed l em i Sa mei et.

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 Ordinært sameiermøte i Solbakken II Boligsameie, avholdes mandag 24.4 2006, kl. 20.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

egistreringsblanketten skal leveres i utfylt stand ved inngangen.

egistreringsblanketten skal leveres i utfylt stand ved inngangen. Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. sameiermøte Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 211. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler Med tørr flue i fordums De sagn om sus te stam me ne av stor vokst laks og sjø ør ret i Lærdal sli ter tungt un der gy rosmit te og oppdrettslus. Men det ny åp ne de flue fis ket på brunør ret gir tro

Detaljer

Kultur som næring møter som sammenstøter?

Kultur som næring møter som sammenstøter? 22 fagartikler MAGMA 0909 Kultur som næring møter som sammenstøter? Eli sa beth Fosseli Ol sen Britt Kram vig Kul tur næ rin gen blir reg net som en vekst næ ring som både skal ge ne re re øko no mis ke

Detaljer

Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me til tak for barn og un ges psy kis ke hel se

Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me til tak for barn og un ges psy kis ke hel se Fag es say Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me for barn og un ges psy kis ke hel se M Ungsinn er en kunnskapsdatabase som skal bidra til en kvalitetshevning av forebyggende og helsefremmende

Detaljer

For mye eller for lite lån? f

For mye eller for lite lån? f 52 fagartikler MAGMA 0612 For mye eller for lite lån? f Betydningen av banker og kreditt i oppgangs- og nedgangstider Ove Rein Hetland har Ph.D. i finans fra Norges Handelshøyskole. Han har vært stipendiat

Detaljer

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le Re por ta sje Ill.: YAY MICRO/Arne Olav L. Hageberg Hvis bru kerne fikk be stem me BAKGRUNN Bru ker med virk ning i ut dan nin gen Bru ker med virk ning er en lov fes tet ret tig het, og ikke noe tje nes

Detaljer

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt 42 fagartikler MAGMA 0612 Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt Lasse B. Lien er professor ved Institutt for Strategi og Ledelse ved NHH. Leder for delprosjektet «Darwin: Bedrifter og Bransjer»

Detaljer

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.»

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.» MAGMA 0310 fagartikler 43 Kina før, under og etter finanskrisen ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics Sam men drag Den økonomiske politikken

Detaljer

Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser

Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser MAGMA 0812 fagartikler 39 Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser Botsøvelser og andre øvelser William E. Graham fullførte mastergraden sin med spesialisering i strategi og ledelse

Detaljer

7 løg ner om psy ko te ra pi

7 løg ner om psy ko te ra pi Fag es say 7 løg ner om psy ko te ra pi For skjel len mel lom hva vi psy ko lo ger egent lig gjør og hvor dan vi frem stil ler vår virk som het er på fal len de. For når vi prø ver å imi te re me di si

Detaljer

Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen

Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen K A PIT TEL 8 Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen Po pu la ri tet og eks pan sjon Men tor skap er en ar beids form som tra di sjo nelt in ne bæ rer at en er fa ren yr kes ut øver hjel per en

Detaljer

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Fag ar tik kel Per-Ei nar Binder Jon Vøllestad In sti tutt for kli nisk psy ko lo gi Uni ver si te tet i Ber gen Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Kan opp merk somt nær

Detaljer

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Fag ar tik kel Per-Ei nar Binder Jon Vøllestad In sti tutt for kli nisk psy ko lo gi Uni ver si te tet i Ber gen Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Kan opp merk somt nær

Detaljer

Ledelse, lønnsomhet og etikk gjennom eksemplets makt F

Ledelse, lønnsomhet og etikk gjennom eksemplets makt F MAGMA 0213 fagartikler 39 Ledelse, lønnsomhet og etikk gjennom eksemplets makt F Harald Biong er dr.oecon, Institutt for markedsføring, Handelshøyskolen BI. Arne Nygaard er professor, dr.oecon, Institutt

Detaljer

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten?

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? MAGMA 313 fagartikler 5 Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? Laila Potoku Ansatt i Dovre, har utdanningspermisjon for å ta en mastergrad innenfor Organisasjon og ledelse. Har års arbeidserfaring

Detaljer

Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080

Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080 Fagessay Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080 Den 26. no vem ber 1942 gjen nom før te noen kvin ner en red nings ak sjon for 14 barn som bod de på det jø dis ke bar ne hjem met i Oslo. Le de

Detaljer

Im ple men te rings kva li tet om å få til tak til å vir ke: En over sikt

Im ple men te rings kva li tet om å få til tak til å vir ke: En over sikt Sørlie e Fag ar tik kel Mari-Anne Sør lie, Ter je Ogden, Roar Sol holm og As geir Røyr hus Ol seth Norsk sen ter for stu dier av pro blem atferd og in no va tiv prak sis (At ferds sen te ret) Im ple men

Detaljer

tjenesteytere F Kob le re og meglere av kunn skap i norsk næ rings liv Sammendrag

tjenesteytere F Kob le re og meglere av kunn skap i norsk næ rings liv Sammendrag MAGMA 0112 fagartikler 23 Kunnskapsbaserte tjenesteytere F Kob le re og meglere av kunn skap i norsk næ rings liv Ragnhild Kvålshaugen er Dr.oecon og førsteamanuensis ved Institutt for strategi og logistikk

Detaljer

Ridderne av det Frie Ord

Ridderne av det Frie Ord Fritt Ord Ridderne av det Frie Ord Bordet bugner av bunker med søknader når de syv styremedlemmene kommer inn på mø te rom met. Drøye fem timer sei ne re er over ti mil li oner kro ner fordelt på 62 søkere.

Detaljer

EN DAG MED CHI NA DAI LY

EN DAG MED CHI NA DAI LY 62 EN DAG MED CHI NA DAI LY ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics SAMMENDRAG Kina er et land som står midt oppe i store omstillinger, både i

Detaljer

Kog ni ti ve ef fek ter av kro nisk can na bis bruk: Nye re forsk ning og kli nis ke im pli ka sjo ner

Kog ni ti ve ef fek ter av kro nisk can na bis bruk: Nye re forsk ning og kli nis ke im pli ka sjo ner Fag ar tik kel Hel ga Tveit Kjell Ag nar Karl sen Av de ling for rus- og av hen gig hets be hand ling, Sør lan det sy ke hus Kristiansand Tveit Kog ni ti ve ef fek ter av kro nisk can na bis bruk: Nye

Detaljer

Eks trem vær i Nor ge re ak sjo ner og opp føl ging etter et jord skred

Eks trem vær i Nor ge re ak sjo ner og opp føl ging etter et jord skred Fag ar tik kel Atle Dy re grov Rolf Gje stad Sen ter for kri se psy ko lo gi Eks trem vær i Nor ge re ak sjo ner og opp føl ging etter et jord skred Selv om de fles te grei er seg bra etter al vor li ge

Detaljer

Har kvaliteten på lærere falt over tid? f

Har kvaliteten på lærere falt over tid? f 62 fagartikler MAGMA 0612 Har kvaliteten på lærere falt over tid? f Jarle Møen er professor i bedriftsøkonomisk analyse ved Norges Handelshøyskole. Hans forskningsinteresser inkluderer kunnskapspolitikk,

Detaljer

Del I Teo re tisk ram me verk: Kon sep tu ell mo dell for ut led ning av egenkapitalverdi

Del I Teo re tisk ram me verk: Kon sep tu ell mo dell for ut led ning av egenkapitalverdi Del I Teo re isk ram me verk: Kon sep u ell mo dell for u led ning av egenkapialverdi Arikkelen er forfae av: Sas au o ri ser re vi sor Bjar e M. Jo nas sen Se ni or man ager De loi e S a v a n g e r Han

Detaljer

Eksistensiell utfordring ved hjemmedød

Eksistensiell utfordring ved hjemmedød Liv Wergeland Sørbye Eksistensiell utfordring ved hjemmedød Sammendrag An del per so ner som dør hjem me i Norge, har vært syn ken de de sis te åre ne, men sta bi li sert seg på cir ka 15 pro sent. Hensikten

Detaljer

3 l ys 20 0 6 P Å V E G E N SE H ERRENS FRELSE!1

3 l ys 20 0 6 P Å V E G E N SE H ERRENS FRELSE!1 ys P Å 3 20 0 6 V E G E N SE H ERRENS FRELSE! 1 Innh o d Øyne ne som se r 2 Se H e rre ns fre se 3 En sang påje rnb ane stasjone n 8 Kom 10 ys P Å V E G E N Innvie se og ove rgive se 12 nr. 3/2006 Fuste

Detaljer

Finnes en ideell stemmerettsalder?

Finnes en ideell stemmerettsalder? Finnes en ideell stemmerettsalder? En analyse av debatter og forskning rundt stemmerett for 16-åringer 1 Guro Ødegård Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor (In sti tutt for sam funns

Detaljer

Bok og nettside som integrert læreverk F

Bok og nettside som integrert læreverk F faglige perspektiver MAGMA 0312 fagartikler 63 Bok og nettside som integrert læreverk F Øy vind Bøh ren er professor i finansiell økonomi ved Handelshøyskolen BI, hvor han leder Senter for eierforskning

Detaljer

Bruk av al ko hol og can na bis blant ungdom i perioden 1995 2011

Bruk av al ko hol og can na bis blant ungdom i perioden 1995 2011 Bruk av al ko hol og can na bis blant ungdom i perioden 1995 211 Elin K. Bye Denne artikkelen beskriver utviklingen av alkohol- og cannabis bruk blant norsk ung dom i pe ri oden 1995 211. Da ta ene som

Detaljer