I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1"

Transkript

1 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t V i d s y n, a v h o l d e s o n s d a g 6. a pr i l , k l i F r y s j a 3 3, K j e l s å s, v e i e 0 n O S L O Til behandling foreligger : 1. K O N S T I T U E R I N G A ) Valg av møteleder B ) Opptak av navnefortegnelse C ) V a l g a v r e f e r e n t o g e n e l l e r t o s e k s j o n s e i e r e t i l å u n d e r s D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n 2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 4. G O D T G J Ø R E L S E T I T L Y R E S T 5. I N N K O M N E F O R S L A G A ) O r i e n t e r i n g s s a k o m o m o r g a n i s e r i n g a v v a r m e s e n t r a l e n B ) V e d t a k o m p l a s s e r i n g a v u t e b o d C ) Endring av vedtekter Innkomne forslag er tatt inn som eget vedlegg, se side V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v s t y r e l e d e r f o r 1 å r B ) V a l g a v 2 s ty r e m e d l e m m e r f o r 2 å r C ) V a l g a v 1 v a r a m e d l e m m e r f o r 1 å r D ) V a l g a v v a l g k o m i t é O s l o, S t y r e t i Morten Meyer/ s / Petter Jørgensen / s / K j e l l N o r m a n n / s M / o l a n d K i r s t e n / s R / i b u I s am e i e rm ø t et h a r s am e i e r n e s t em m e r e t t m e d e n s t em m e f o r h v e r s e k s j o n d e e i e r. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 S i d e 2 T I L L I T S V A L G T E Å R S B E R E T N I N G F O R S i d e n f o r r i g e o r d i n æ r e s a m e i e r m ø t e h a r s a m e i e t n d s e : t i l l i t s v a l g t e v S T Y R E T Leder Morten Meyer Brekkeveien 19 S t y r e m e d l P e m t t e r J ø r g e n s e n B r e k k e v e i e n 1 9 S t y r e m e d l e K j m e l l N o r m a n n M o l a n d B r e k k e v e i e n 1 9 S t y r e m e d l e K i m r s t e n R i b u B r e k k e v e i e n 1 9 V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T V a r a m e d l e mh a r a l d B i r k e l a n d B r e k k e v e i e n 1 9 G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M S A M E I E T T I L L I T S V A L G T E O G A N S A T T E A v s am e i e t s 4 s t y r em e d l em m e r e r d e t 1 k v i n n e o g 3 m e n n. S am e i e t e r p os i t i v t i l l i k es t i l l i n g o g t a r s i k t e p å at d et i k k e f o r e k om m e r f o r s k j e l l s b e h a n d l i n g p å g r u n n a v k j ø n n v e d v a l g o g a ns e t t e l s e r. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. S am e i e t h a r i n g e n a ns a t t e. F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N F o r r e t n i n g s f ø r s e l e n e r i h e n h o l d t i l k o n t r ak t u t f ø r t a v OB O S E i e n d om s f o r v a l t n i n g A S f r a A u t o r i s e r t r e g n fører s k a p s (oppdragsansvarlig ) er regnskapssjef Egil Havre, OBOS. Sameiets revisor er Partner Revisjon DA. E I E N D O M M E N S am e i e t b e s t å r a v 6 4 s ek s j o n e r. S am e i e t e r r e g i s t r e r t i F o r e t a k s r e gi s t e r e t i B r ø n n ø ys u n d m e d o r g a n i s a s j o ns n um m e r Sameiet liggeri Oslo kommune og har følgende - o g b r gårds u k s n um m e r : M e d e i e r s e k s j o n f o r s t å s s am e i e a nd e l i b e b y g d e i e n d om m e d t i l k n y t t e t e n e r e t t t i l b r uk a v bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. S t y r e t e r i k k e k j e n t m e d a t d e t y t r e n t l m i g i g l r a j d. ø f o r u r e n s e s i v e s e S e l s k a p e t d r i v e r i k k e m e d - f og o r s utviklingsaktiviteter k n i n g s.

3 S i d e 3 V A K T M E S T E R T J E N E S T E S am e i e t h a r a v t a l e om v a k t m e s t e rt j e n e s t e m e d I S S F ac i l i t y S e r v i c e s A v d L a n d s c a p i n g s om k a n k o nt a k t e s p å t e l e f o n D e r s o m i k k e a n n e t e r a v t a t l p t å f o m r h e å d n d, s m t å y s r e k s j o ns e i e r p å r e g n e å m å t t e b e t a l e f o r t j e n es t e n s e l v. F O R S I K R I N G S am e i e t s e i e n d om m e r e r f u l l v e r d i f o r s i k r e t i G j e ns i d i g e F o rs i k r i n g m ed p o l i s e n um m e r F u l l v e r d i f o r s i k r i n g v i l s i a t f o r s i k r i n g s s e l t t s i l k a p e t h a r e n h v e r t i d h a r d e r i k t i g e f o rs i k r i n g s s um m e r. E n f o r u t s et n i n g f o r d e t t e e r a t f o r s i k r i n g s s e l s k a p et f å r m e l di n g om v e s e nt l i g e v e r d i øk n i n g e r p å b y gn i n g e r, f. e k s. v e d r e h a b i l i t e r i n g e l l e r p å b y g g i n g. V e d t o t a l s k a d e s k al e r s t a t n i n gs b e l ø p et d e k k e o p p f ø r i n a g v n y b y g n i n g a v s am m e s t a n d a r d o g s t ø r r e l s e. F o r s i k r i n g e n om f a t t e r o g s å b y g n i n g s m es s i g e f o r a n d r i n g e r s om d e n e n k e l t e s ek s j o n s e i e r gjør inne i boligen. D e n e n k e l t e s e k s j o n s e i e r m å s e l v s ø r g e f or å h a h j em f o r s i k ri n g s o m d e k k e r i n n bo og l ø s ø r e. H v i s e i e t s f o a rs i m k r i n g s k a l b e n y t t e s, m å b e b o e r n e s t r a k s m e l d e s k a d e n t i l F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S t l f f a k s E-m a i l f o r s i k r i n o b o s. n o. Oppfølging av forsikringsaker blir gjort av Forsikringsavdelingen i OBOS. B R A N N S I K R I N G S U T Y S T R I h e n h o l d t i l f o r s k r i f t e n e s k a l d et væ r e i ns t a l l e r t r ø yk v a r s l e r o g b r a n ns l o k ni n g s a p p a r a t e l l e r b r a n n s l a n g e i l e i a l i l g h l e t e n e. E i er / b e b o e r h a r a n s v a r e t f o r a t u t s t y re t e r t i l s t e d e o g f u n g e r e r. D e r s o m u t s t y r e t e r d e f e k t, m e l d t e. s d e t t e s k r i f t l i g t i l H M S F o r s k r i f t o m s y s t e m -, a t i m s - i k o l g h s j e i l k ø k s e r h e t s a r b e i d i v i rk s om he t e n ( I n t e r n k o n t r o l l f o r s k r i f t e n ) b l e f as t s a t t v e d k g l. r e s. 6. d e s em b e r m e d v i r k n i n g fra 1. januar Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systemat i s e r e arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. B o l i g s el s k a p e r d ef i n e r t s om v i rk s o m h et o g s k a l d e r f o r h a i nt e r n k o n t r o l l s y s t em. D e t t e o m f a t t e r b l a n t a n n e t k o n t r o l l s y s t e m o g o p p f ø l g i n g a v b r k a r n i f n t e v r e r v e n d, b y g g h e r r b y g g e - o g a n l e g g s a r b e i d, l ek e p l as s e r o g e l ek t r i s k a n l e g g o g e l ek t r i s k u t s t y r h v o r f o r d e l i n g a v a n s v a r e t e r g i t t e n s l i k t o l k ni n g : S am e i e t e r a ns v a r l i g f o r a t d et e l ek t r i s k e a n l e g g e t o g u t s t y r e t i f e l l e s a r e a l e t t i l e n h l v d e t r i l a n t l e i g d g o e g r ut s i t y r i o d r e d n e e n n. k e l I t e f o r h o b o e n h e t e r d e t s t y r e t s p l i k t å g j ø r e e i e r o g / e l l e r b r u k e r a v d e n e n k e l t e l e i l i g h e t o p p m e rk s om p å d e t a ns v a r s om de h a r f o r å h o l d e e l ek t r i s k u t s t y r i or d e n e t t e r g j e l d e n d e l o v o g f o r s k r i f t.

4 S i d e 4 T E L E N O R S a m e i e t e r t t e t i s am l s a l r b u e i d s a v t a l e n m e l l om T el e n o r o g OB O S E i e n d o m s f o r v a l t ni n g om r a b a t t o r d n i n g p å b r u k a v f as t t e l e f on o g b r e d b å n d s t e l ef o n f o r b e b o e r e m e d a b o n n em e nt i T e l e n o r. D e n e n k e l t e b e b o e r f å r o gs å r a b a t t v e d b es t i l l i n g a v A D S L b r e d b å n d o g b r u k a v m o bi l t e l ef o n.bestilling av mobiltelefoni- o g i nt e r n e t t j e n es t e r k a n g j ø re s p å w w w. o b o s. n o / t e l e n o r K A B E L -TV C a n a l D i g i t a l e r l e v e r - a o n g d ø b r e d a b v å n d t s v t j e n e s t e r. H a r d u s pø r s m å l v e d r ø r e n d e d i t t kabel-t v-abonnem ent, digital-t v e l l e r b r e d b å n d, k a n d u r i n g e t l f Å p n i n gs t i d e r h o s k u n d e s e r v i c e e r m a n d a g - fr e d a g k l , l ø r d a g k l S ø n d a g e r e r s t e n g t. O p p s t å r d et f e i l p å k a b e l a nl e g g e t u t e n om n o rm a l å p n i n g s t i d, k a n d e t t e r a p p o r t e r e s v i a t e l e f o n 0 6 l ø 0 r 9 d a g e r k l o g s ø n d a g e r k l F o r y t t e r l i g e r e i n f o r m a s j o n v i s e s d e t t i l w w w. c a n a l d i g i t a l. n o Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv-anlegget som å skru av dekselet -k o n på t ak t e antenne n o g f o - r e l e l t e r a t i l o k m o b l i n g e r p. v i l S k l u n i n e k e f o r å i rs n a n k g e r f e o r s t y r r e l s e r p å s i g n a l e n e til andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-t v a n l e g g e t. A V T A L E O M L E V E R A N S E A V E L E K T R I S K K R A F T Sameiet får levert kraft til fellesanlegg fra LOS. E N E R G I M E R K I N G Fra og m ed ble d et o b l i ga t o r i s k m e d e n e n e r g i a t t es t f o r a l l e b o l i g e r s om s k a l s e l g e s e l l e r l e i e s u t. N o r g - e o s g V e a n s e s r g d i r d a i r g e s k t o r a t ( N V E ) h ar a n s v a r e t f o r i m p l em e nt e r i n g e n a v o r d n i n g e n. P å w w w. e n e r g i m e r k i n g. n o k a n s e k s j o n s e i e r e n u t a r b e i d e e n e n e r g i a t t e s t i n b f ol o r i g. s

5 S i d e 5 S T Y R E T S A R B E I D S t y r e t h a r a v h o l d t 7 s t y r em ø t e r i D e t e r a v h o l d t 2 b e b o e rm ø t e r i t i l l e g g t i l å r s m ø t et. S t y r e t s a r b e i d h a r o gs å i væ r t p r e g e t a v e t a b l e r i n g s f as e s om n yt t s am ei e. S a k s k o m p l e k s e t h a r v æ r t o m f a t t e n d e o t g om h f a at r t et : b l a n t a n n e - o v e r t a g e l s e a v f e l l e s a r e a l m e d 1 å r s b e f a r i n g - o r g a n i s e r i n g a v t e k n i s k d r i f t m e d e t a b l e r i n g a v e n d r i f t s g r u p p e - løpende problemløsning knyttet til det tekniske anlegget - h å n d t e r i n g a v l e k k a s j e i g a r a s j e a n l e g g e t i t i l k o n m y h t e n t i n g p å t n i a l b o t b y o g m g t e v e i n r k s - o m o r g a n i s e r i n g a v e i e r s k a p t i l v a r m e s e n t r a l e n - g j e n n o m f ø r i n g a v v å r d u g n a d, s o m m e r f e s t o g j u l e t r e t e n n i n g - d e t e r a v h o l d t b r a n n ø v e l s e m e d s t øt t e f r a O s l o b r a n n v e s e n - p r o b l e m e r m e d l u f t u t k a s t p å ø s t f a s a d e n e r t a t d e t e r o i p n p n h e m n e t e d t u t b y g g e r o u t t a l e l s e f r a b y d e l s o v e r l e g e n F ø l g e n d e a v t a l e r e r r e f o r h a n d l e t i l ø p e t a v å r e t : - F o r v a l t n i n g s a v t a l e n m e d O p t i m o F o r v a l t n i n g b l e a v v i k l e t v e d u t l ø p et a v j u n i o g d et ble inngått nye avtale med Obos Eiendomsforvaltning. - V a k t m e s t e ra v t a l e m e d I S S - A v t a l e o m r e n g j ø r i n g På grunn av økte kommunale avgifter ble husleien besluttet satt opp høsten 2010.

6 S i d e 6 B E M E R K N I N G E R T I L Å R S R E G N S K A P E T S t y r e t m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t g i r e t r e t t v i s e n d e b i l d e a v s e l s k a p e t s e i e n d e l e r o g g j e l d, finansie l l e s t i l l i n g o g r e s u l t a t. I nf o rm as j o n om s am ei e t s f o r v e n t e d e øk o n om i s k e u t v i k l i n g e r omtalt i årsberetningens punkter om kostnadsutvikling og budsjett for Å r s r e g n s k a p e t f o r e r s at t o pp u n d e r f o r u t s e t n i n g a v f o r t s a t t d r i f t. D et b ek r e f t es hervedat forutsetningen om fortsatt drift er til stede. R E S U L T AT Å r e t s r e s u l t a t p å k r ,- s om f r e m k om m e r i r e s u l t a t r e g n s k a p e t f o r e s l å s overført til egenkapital. I N N T E K T E R I n n t e k t e n e i v a r t i l s a m m e n 2 k 6 r ,- m o t b u d s j e t t e rt m e d k r ,-. V e s e n t l i g e a v v i k i f o r h o l d t i l b u d s j e t t e a t d s e k t y f l o r d 20 e s 1 0 i k k h e o v e a d r s a k b u d s j e t t e r t m e d innkreving for kabel-v / b r e d b å n d, f ø r 1. a p r i l. K O S T N A D E R Driftskostnadene i 2010 var på kr ,- m o t b u d s j et t e r t m e d k r ,-. Vesentlige avvik i forhold til budsjettet skyldes i hovedsak : D r i f t o g v e d b l i e k b e u h ds o l j e d t t e r t m e d k r ,-, mens regnskapet viser kr ,-. Ingen underposter som skiller seg vesentlig ut. F o r r e t n i r e n r g h s o n f o ø r a r b l e b u d s j e t t e r t m e d k r , -, m e ns r e g ns k a p et v i s e r k r , -. H o v e d å r s ak e n t i l a v v i k et v a r by t t e r a v f o r r e t n i n g s f ø r e r f r a For energi / fyring e d et et a v v i k i f o r h o l d t i l d e t b u ds j e t t e r t e p å k 3 r ,-. Hovedårsak til avvik skyldes høyt forbruk i k om b i n as j o n m e d ø k t ep r i s e r på el-k r a f t o g p r o p a n. R e v i s o r s h o n o r a r f o r r e g n s k a p s å re t e r f o r r e v i d e r i n g a v s e l s k ap e t s r e g ns k a p o g formuesforvaltning. Revisjonshonoraret fremkommer som egen post i resultatregnskapet. For ø v r i g v i s es t i l d e e nk e l t e t a l l e ne i d r i f t s o v e r s i k t e n o g t i l b a l a ns e n, s am t d e etterfølgende regnskapsnotene ( se bakerst i årsberetningen ). S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d h e n d e l s e r e t t e r s om p å v i r k e r r e gn s k a p et i v e s e n t l i g g r a d.

7 S i d e 7 K O S T N AD S U T V I K L I N G R E N T E R Rentesatsene i OBOS Eiendomsforvaltning AS pr. den : Renter på driftskonto : 0, 10 % R e n t e r p å s p a r ek o n t o : 3, 0 0 % u n d e r k r ,05 % fra kr til kr 2 mill. 3, 1 0 % o v e r kr 2 mill F O R S I K R I N G Byggeindeksen øker med 0,9%. Denne reflekterer prisoppgangen på håndverkstjenester. D e n n e i n d e k s ø k n i n g e n e r l i k f o r a l l e f o r s i k r i n gs s e l s k a p e r. Ut o v e r d e t t e f o r et a r f o r s i k r i n g s s e l s k a p e n e i n d i v i d u e l l pr i s j u s t e r i n g m e d b ak g r u n n i s am e i e t s e g e n s k a d es i t u as j o n. K O M M U N A L E A V G I F T E R R e n o v a s j o n s a v i f g t e n øk e r m e d 3 8%. I n g e n ø k n i n g a v d e ø v r i g e a v g i f t e n e. Ø V R I G E K O S T N A D E R N å r d e t g j e l d e r d e ø v r i g e k o s t n a d e n e i b u d s j e t t e t h a r s t y r e t r e g n e t m e d e n g e n e r e l l p r i s s t i g n i n g. I N N T E K T - S OG KOSTNADSOVERSLAG FOR 2011 (Budsjett) Til orientering for sameier m øt e t h ar s t y r e t s at t o p p e n o v e r s i k t o v e r be r e g n e d e d r i f t s i n n t ek t e r o g d r i f t s k os t n a d e r i T a l l e n e e r v i s t s om e g e n k o l o n n e l e n g s t t i l h ø y r e f o r r e s u l t a t o p ps t i l l i n g e n. Budsjettet viser et forventet driftsresultat på kr ,- og et forventet årsr e s u l t a t p å k r ,-. O v e r s i k t e n e r b a 5% s e r ø t k n i p å n ga v f e l l es k o s t n a d e r f r a o g y t t e r l i g e r e 1 0 % ø k n i n g f r a F r a i n n k r e v e sk r 5 0 p r g a r a s j e p l as s p r m n d. I oversikten er det tatt hensyn til de forhold s om e r n e v n t f o r a n. Forøvrig vises til de enkelte tallene i oversikten. O s l o, I s t y r e t f o r M o r t n e Meyer/ s / Petter Jørgensen / s / K j e l l N o r m a n n / s M / o l a n d K i r s t e n / s R / i b u

8 8

9 9

10 1 0 R E S U L T A T R E G N S K A P R e gnskap Regnskap B u d s j e t t B u d s j e t t N o t e D R I F T S I N N T E K T E R : Innkrevde felleskostnader Innbetalinger brensel Andre inntekter S U M D RI F T S I N N T E K T E R D R I F T S K O S T N A D E R : Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold F o r s i k r i n g e r Kommunale avgifter Kostnader til fordel i n g Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader S U M D R I F T S K O S T N A D E R D R I F T S R E S U L T A T F I N AN S I N N T E K T E R / -K O S T N A D E R : Finansinntekter Finanskostnader R E S. F I N AN S I N N T. / -K O S T N A D E R Å R S R E S U L T A T O v e r f ø r i n g e r : Til opptjent egenkapital

11 1 1 E I E N D E L E R B A L A N S E N o t e O M L Ø P S M I D L E R Restanser felleskostnader Kundefordringer Kortsiktige fordringer D r i f t s k o n t o i O B O S Innestående bank S U M O M L Ø P S M I D L E R S U M E I E N D E L E R E G E N K A P I T A L O G G J E L D E G E N K A P I T A L Opptjent egenkapital S U M E G E N K A P I T A L G J E L D K O R T S I K T I G G J E L D Forskuddsbetalte felleskostnader Annen kortsiktig gjeld Leverandørgjeld S U M K O R T S I K T I G G J E L D S U M E G E N K A P I T A L O G G J E L D P a n t s t i l l e l s e 0 0 Garantiansvar 0 0 O s l o, I s t y r e t f o r M o r t e n M e y e r / s / P e t t e r J ø r g e n s e n / s / K j e l l N o rm a n n M o l a n d / s / K i r s t e n u / s R / i b

12 1 2 N O T E : 1 R E G N S K A P S P R I N S I P P E R Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DnB NOR som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. N O T E : 2 I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R Brensel, avregning Felleskostnader Kabel-T V S U M I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R N O T E : 3 A N D R E I N N T E K T E R Opprydning reskontro 99 Innbetalt 1.halvår S U M A N D R E I N N T E K T E R N O T E : 4 P E R S O N A L K O S T N A D E R A r b e i d s g i v e r a v g i f t S U M P E R S O N A L K O S T N A D E R Det har ikke vært noen ansatte i selskapet gjennom året. N O T E : 5 S T Y R E H O N O R A R Honorar til styret gjelder for perioden 2009/2010, og er på kr N O T E : 6 R E V I S J O N S H O N O R A R Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr

13 1 3 N O T E : 7 K O N S U L E N T H O N O R A R J u r i d i s k b i s t a n d O P A K A S, v u r d e r i n g p u s s p å i s o l a s j o n OBOS Eiendomsforvaltning AS, energiavregning S U M K O N S U L E N T H O N O R A R N O T E : 8 D R I F T O G V E D L I K E H O L D Drift/vedlikehold bygninger D r i f t / v e d l i k e h o l d V V S Drift/vedlikehold andre tekniske anl Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold fellesanlegg Drift/vedlikehold heisanlegg Drift/vedlikehold fyringsanlegg Drift/vedlikehold ventilasj.anl Drift/vedlikehold garasjeanlegg Kostnader dugnader S U M D R I F T O G V E D L I K E H O L D N O T E : 9 K O M M U N A L E A V G I F T E R Vann- og avløpsavgift Renovasjonsavgift Kommunale avgifter 1.halvår S U M K O M M U N A L E A V G I F T E R N O T E : 1 0 E N E R G I / F Y R I N G Elektrisk energi Avsetning 2009 tilbakeført Andre fyringskostnader, propan S U M E N E R G I / F Y R I N G

14 1 4 N O T E : 1 1 A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R Lokalle i e Container Verktøy og redskaper Driftsmateriell L y s p æ r e r o g s i k r i n g e r Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer S n ø r y d d i n g / g r e s s k l i p p i n g Andre fremmede tjenester T r y k k s a k e r -404 Kurs brannvern Andre kontorkostnader Telefon/bredbånd Porto Bankgebyr -545 S U M A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R N O T E : 1 2 F I N A N S I N N T E R K Renter av driftskonto i OBOS 129 Renter bankkonto Renter restanser felleskostnader 672 Renter kundefordringer 192 S U M F I N A N S I N N T E K T E R N O T E : 1 3 F I N A N S K O S T N A D E R Renter leverandørgjeld -78 Renter overtrekk driftskonto -6 Andre rentekostnader, 1.halvår S U M F I N A N S K O S T N A D E R N O T E : 1 4 K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R Avsetning strømavregning beboerne 4.kvartal, ikke fakturert Andre forskudd, forsikringspremie S U M K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R

15 1 5 I n n k o m n e f o r s l a g Forslag fra styret!! " # $ % #! &! ' '' ("! $ # $ ) ( * +$ ),, ' ( * - ' $ )( +$

16 1 6 V e d t e k t ei ea e v r t a l e o g s a m for S a m e i e t B r e k k e V a r m e s e n t r a l I S t i f t e l s e Sa mei et B rekk e Va rmesen t ra l ( Samei et ) b le forme lt et a b lert ved k on sti tu eren d e sa mei emøt e d en xx. xx i h enh old ti l Sa mei eloven a v n r Fø l g e n d e e r S a m e i e r / S a m e i e r e : B o l i g s amei et Vid syn gn r. /bn r. 5 9/35 7 i Oslo (som rep resen t erer 6 4 ei ersek sj on er i B rekk evei en 19, s n r ) B o l i g s a m e i e t B r e k k e d a -3 m m e gn n r. /bn 1 r. 5 9/3 55 i Oslo (som rep resen t erer 6 2 ei ersek sj on er i B r e k k e v e i e n 1 2, 1 4 o g , ) s n r. 1 B o l i g s a m e i e t B r e k mmen k e d a 4 gn r./ bn r. 59 /7 20 i Oslo (som rep resen t erer 14 ei ersek sj on er i B r e k k e v e i e n 1 0, -1 s 4 ). n r. 1, B o l i g s a m e i e t -3 B r og e k B k oli e d gsa a m mei m e et n B 1 rek k ed a mmen 4 er i fellessk a p omt a lt som B oli gsa mei en e. S a m e i e t e r e t a b l e r t f o r å i et v a r ei erska p et a v fell es ge ova rmea n leg g med t i lh ø rend e t ekn i sk e in st a lla sj on er f o r B o l i g s a m e i e n e ( V a r m e s e n t r a l e n ). F e l l e s t e k n i s k e i n s - t og a l l a s j o n e r o m f a avløpsledningsnett tilknyttet Boligsameiene. Varmesentralen er nærmere definert I n ed i en for. I V a r m e s e n t r a l e n ( u n n t a t t - og f e a l vlø e p s sled v n a in n gsn ett ) er an la gt i og på ei en d ommen B rekk evei en 19. In n ven d i ge og u t vend i ge a rea l ( B ygn i n gsa rea len e ) som b en yt t es ti l p la sseri n g og d ri ft a v d enn e Varmesentralen, er nærmere definert i I n ed I en for. B ygn i n gsa rea len e er form elt set t d el av B oli gsa mei et Vid syn s ei en d om, men slik at i nn vend i g B ygn i n gsa rea l i kk e er d el a v ei en d ommen s sek sj on sarea l gru n n et p la n la gt ti lret t ele gg els e for fel l es Va rmesen t ra l. g i r S a m rla e i gsf e t ri v ret e d t e ti l b en yt t else a v B ygn i n gsa rea len e t i l b ruk for Va rmesen t ra len, mot a t Sa mei et h a r det h ele og fu ll e ved li k eh old sa n sva r mv. for B ygn i n gsa rea len e u a v h e n g i g a v o m d e l e r a v i n n v e n d i g B y g n i n g s a r e a l b e n y t t e s e k s k l u s i v t ruk a v som B o l i g ven t i la sj on srom for eget ven t i la sj on saggre ga t. B oli gsa mei et Vid syn h a r gi tt Samei et ved er la gsfri a dk omst ret t ti l sin ei end om sli k a t a lle forh old k n yt t et t i l d ri ft, ved li k eh old, u t sk i ft ni n g/ opp gra deri n g mv. a v Va rmesen t ra len og B ygn i n gsa rea len e k an i va ret a s på b est mu li g måt e. Det fø lger a v d enn e b est emmelsen a t Sa mei et også er gi t t ved erla gsfri ret t ti l å h a an la gt felles v a n n - og a vlø p sled nin gsn et t et på d enn e ei en d om. B o l i g s a m e i e t B r e k k e d a -3 m m o e g n B 1 o l i g s a m e i e t B r e k k e d a m m e n 4 h a r g t i ved t t erla S a gsfri m e i e a dk omst ret t ti l sin e ei en d ommer sli k at a lle forh old som må tt e b erø re d ri ft, ved li k eh old,

17 1 7 p åk ostn in ger/ op p grad eri n ger mv. a v Va rmesen t ra len k an i va ret a s på en b est mu li g måt e. Det fø lger a v d enn e b e s t e m m e l s e a t S a m e i e t o g s å e r g i t t v f e r d e i r l a r g e s t t t i l å h a a - n l og a g a vlø t p f sled e l nin l e gsn s et v a t n på n d i sse ei en d ommer. R et t i gh et en e er i kk e ti n glyst som serv i tu tt p å resp ekt i ve gn r./ bn r. 1 1 Ba kg r unn, def i ni sjo ner mv. B r e k k e v e i e n 8 A S ( U t b y g g e r ), o r g a n i s a s 9 j 1 o 5 n s 5 2 n 4 u, m m e r b 9 y erre 8 g 6 g h fo r op p fø ri n gen a v 140 b oli gsek sj on er i p rosj ekt et M a rid a lsport en som ti l sa mmen ut gjø r d e b oli gsek sj on er som er t i lslu tt et B oli gsa mei en e omt a lt i 1. Maridalsporten er forutsatt utbygget og levert med felles geovarmeanlegg bestående av brønnpark elles, f va rmesen t ra l og t i lhø ren d e an legg for b et j eni n g a v et felles en ergi b eh ov k n yt t et t i l a lle 1 40 b oli gsek sj on er. Omfanget av denne Varmesentralen følger av vedleggene : 1 ) Pri n sipp sk i sse a v h oved st rukt u r t ekn isk sent ra l / må lera vlesn i n g. 2 ) B e s k r i v e l s e a ed v k omp h o v on ent er. 3 ) P l a n k a r t o v e r t i l s l u t t e d e e i e n d o m m - e og r a d vlø e r p sledn f e l in l ger, s er v ia nn n n t egn et. 4 ) Te gn i n ger a v k j ellera r ea l for t i lslu t t ede ei en d ommer med in nt egn et fell es rø rled n i n gsn et t. I v e d l e g g 4 s k a l o g s å d e f i n e r e s d e g r e n s e s n i t t s o m g jeld er for fe ll es Va rmes en t ra l, d vs. an gi velse og b esk ri velse a v gren sesn i t t et d er forva l t ni n gsan sva ret overfø res fra Sa mei et ti l B oli gsa mei en e h ver for seg. U t b y g g e r s k a l i t i l l e g -d ok g u men s ta ø sj r on g b e lir over f le o ve rt Sa mei a et. t i l f r e V a r m e s e n t r a l e n i B r e k k e v e i e n 1 9 e r d i m e n s j o n e r t f o r d e n n e -B e 4 i (B e n rek d o m k evei s a en m 1 t 0, b l o 1 2, 1 4 og 16 ). Va rme h en t es fra 26 b orreh u ll ved h j elp a v va rmepu mp e. Samlet p rosj ek t ert k ap a si t et er som fø lger : V a r m e p u mp e, e f f e k t : k W S p i s s l a s t g a s s k j e l e : k W Su m fø r ut vid else : k W E v e n t u e l l i n s t a l l a s j o n n y g a s s k j e l : e x x x k W Eventuell tilkobling av 3 stk. el-kolber : 45 kw S u m V a r m e s e n t r a l e n : x x x k W V a r m e s e n t r a l e n e r a n l a g t i o g p å e i e n d o m m e n r. 59 B r /35 e k 7 k i e Oslo v e i e sli n k 1 di 9 sse, g n B yg n i n g s a r e a l e n e f r e m g å r a v v e d l e g g e n e : 5 ) Te gn i n g a v kj elle ra rea l en e U2. 6 ) Pla n ka rt over u t omh u sa rea ler.

18 1 8 Nø d vend i ge ad k omst a rea ler t i l Va rmesen t ra len, men som er d el a v fell esa re a len e i B rekk evei en 1 9, er ik k e d e l a v B y g n i n g s a len r e e. Ferd i gst i llels e a v d e u lik e d elp rosj ek ter i Ma ri da lsp ort en skj er i kk e sa mt idig. B rek k evei en 1 9 b le ferd i gst i lt i 2 009, B rek k evei en 1 2, 1 4 og 16 er p lan la gt ferd i gsti lt i 3. og 4. k va rta l og B rek k evei en 10 i 1. k va rta l V a r m e s e n t r a l en ska l en ergi b et j en e d e t re j u ridi sk ad sk i lt e B oli gsa mei en e b asert p å fell es d ri ft og ei ersk ap. Sa mei et et ab leres fo r å orga n i sere og forma li ser e d en n e felles d ri ft og ei ers k ap. III F or må l mv. Sameiets formål er å videreføre det forvaltningskap av mesen Var t ra len som er gj en n omfø rt i regi a v B oli gsa mei et Vid syn i p å ven t e a v at boli gen e i B rek k evei en 10, 12, 14 og 16 b li r ferd i gsti lt, d vs. : 1 ) Å d ri ft e og ved li k eh old e Va rmesen t ra len p å vegn e a v B oli gsa mei en e. 2 ) Å d ri ft e og ved li k eh old e B ygn i n gsa rea len e p å vegn e a v B oli gsa mei et Vi d syn som formell ei e r. 3 ) Å fo ret a i nnk jø p a v felles en e rgi le ve r a n ser på vegn e a v B oli gsa mei en e. Fel les en er gi le vera n ser i nk lud erer, foru t en in nkj øp a v en ergi (ga ss mv. ) ti l Va rmesen t ra l, lys og op pva rmi n g a v B ygn i n gsa rea len e. 4 ) Å fo ret a en ergi k ost na d sford eli n g t i l hvert a v B oli gsa mei en e som gru nn la g for k ost na dsin nd ekk in g fra d e resp ek t i ve sek sj on sei ere. Ei ersk ap sorga ni seri n g a v Va rmesen t ra len gj en n om Sa mei et sk j er ved erla gs fri t t. Utb ygg er vi l b ek ost e nødvendig oppgradering av Var m e s e n t r a l e n f ø r t i l k o b l i n g a v B o l i g s a m e i -3 e og t B r e k k e d a m m B oli gsa mei et B rekk ed a mmen 4 og sø rge for a t en ergi forb ru k sk ostna d en e sk a l k unn e a vles es og ford e les me ll om B oli gsa mei en e et t er fa k ti sk forb ruk. A l l e a v t a l e r s o m e r i n n g å t t i r mei e g i et a Vi v d B syn o l i som g s a omh an d ler d ri ft, servi c e, ett ersyn mv. a v Va rmesen t ra len sa mt even t u elle a vt a ler om fremt i d i ge en ergi le vera n ser, sk a l overd ra s t i l og vi d erefø res a v Sa mei et på sa mme vi lk å r. Overd ra gel sen skj er ved erla gsf ri t t. Sa mei et ska l sø rge for a t Va rmesen t ralen er t i lst rek k eli g forsi k ret. Ti d spun kt for k on sti tu eri n g a v Sa meiet er gj ort u t i fra tid spun kt for fø rst e ferd i gst i llels e a v n ye b oli ge r som o m f a t t e s a v V a r m e s e n t r a l e n, d v s. v e d k o n s t i t u e r i n g a v B o -3 l i grunn g s a m et e i e t B r e k k e d f erd i gst i llels e og i n n flyt t i n g a v b oli gsek sj on en e i B rekk evei en 1 6. I V R e t t s l i g r å de r e t t, s a me i e de l B oli gsa mei en e er p li kt i g t i l å væ re med lem a v Sa mei et, og Samei et ka n ikk e k reves op p lø st i sa msva r med sa mei elov en 15. S a m e i e t b e s t å r a v s a m e i e d eler og d er h vert a v B oli gsa mei en e h a r ei erand el i Sa mei et ett er a nt a ll boligseksjoner i sitt respektive boligsameie, dvs. :

19 1 9 Boligsameiet Vidsyn : 64 deler B o l i g s a m e i e t B r e k k e d a -3 m m e n : 1 62 deler B o l i g s a m e i e t B r e k k e d a m m e n : 4 14 deler Sum : 140 deler Hver sa mei ed el h a r 1 st emme. Ved t ekt en e k an d og ikk e en d res ut en a t d et fore li gge r en st emmi g sa mt yk k e fra a lle Sa mei er e. Sa mei ed elen e k a n i kk e omset t es. V K o s t n a d s- o g i n n t e k t s f o r d e l i n g S å v e l k o s t n a d e r s o m ei ern i e n et n t er t ei era e n k d el. t Un e nt r at t fra s d k et t e a er l f o r d en ergi forb ru k sk ostna d er som ford eles et t er fa kt i sk forb ru k i h vert a v B oli gsa mei en e. B oli gsa mei en e h a r d ermed an sva ret for i nnk revi n g a v energi forb ru k sk ostn ad er fra h ver en k elt sek sj on sei er i d e resp ek ti ve B o l i s a g m e i e r. D e t t e i n n e b æ r e r a t : 1. Den en k elt e Sa mei er er forp li k t et et t er ei era n d el t i l å inn b eta le d e b elø p som er n ød ven di g for å d ekk e k o s t n a d e r t i l a d m i n i s t r a s j o n, - og d r ved i f t li s k eh old ink lu si ve forsi k ri n ger, anleg gsop p gra d eri n ger mv. D e t s k a l l ø p e foret n d e a s a vset ni n ger ti l et ved li k eh old sfond. 2. De en k elt e B oli gsa mei en e er forp li k t et ti l å i nnb et a le d e b eløp som er nød ven di g for å d ekk e egn e en ergi forb ru k sk ostna d er et t er fak ti sk forb ru k. I n n t i l B o l i g s a m e i e t B r e k -3 k e d o a g m / m e l e n l e 1 r B o l i g s a m eda i e mmen t B r 4 e er k k on st it u ert, ska l Utb ygg er op p t re som d eres rep resen t a n t med d e sa mme ret ti gh et er og forp li k t elser so m Sa mei er. Unn ta tt fra d ett e er i nd i rekt e ret t i gh et sforh old som kn yt t er seg t i l ut t ak a v fri en ergi fra b rø nnp ark som t i ld eles ved er la gsfri t t d e Sa mei ere som t i l en h ver t id er ti lkn yt t et Va rmesen t ra len. Årsmø t et fa st set t er d e å rli ge forsk u tt eri n gsb eløp k n yt t et t i l p unk t en e 1 ) og 2) oven for i d et t e pun kt, d og slik at styret skal kunne kreve inn tilleggsbeløp dersom dette er påkrevet. Som grunnl a g for forsku tt eri n gsb eløp en e er ved t a t t bud sj et t for p å fø lgen d e ka len d erå r. Ti lsva ren d e sk a l k on sti tu eren d e sa meiemø t e fa st st et t e forsku tt eri n gsb eløp et a v k ostn ad er frem t i l tid spun kt for a vh old else a v fø rst e å rsmø t e. Styret kan dog vedta at forskutter in gsb elø p et sk a l væ re b a sert p å en k ort ere bu d sj et tp eri od e d ersom man fi nn er d et t e h en sik t smessi g. Ved forsi n k et b eta li n g p å lø p er loven s forsi n k elsesren t e.

20 2 0 V I B e s l u t t e n d e o r g a n e r S a m e i e t s b e s l u t t e n d e o r g a n e r e r : 1. Årsmø t et / sa mei emø t e (som er hø yes t e m y n d i g h e t ) 2. S t yr e t Ord i næ rt å rsmø t e sk a l a vh old es i nn en u t ga n gen a v jun i mån ed, d og sli k at avh old else fø rst k an sk j e mi ni mu m 1 4 da ger et t er a t d et si st e å rsmø t et i de resp ek t i ve B oli gsa mei en e er a vh old t. B oli gsa mei en e sk a l væ re f o r p l i k t e t t i l å n e a å rsmø v h o l t er d e i sa e g msva r med d en n e tid sp lan. E k st ra ord inæ rt sa mei emø t e sk a l a vh old es nå r st yret fi nn er d et n ød ven di g, eller n å r min st en a v Sa mei ern e el ler r evi sor k rev er d et t e og op p gi r h vi lk e sak er som øn sk es b eh and let. Fri st for i nn leve ri n g a v sak er som øn sk es b eha nd let på å rsmøt et er 7 da ger e t t er a t d et si st e å rsmø t et i d e resp ek t i ve B oli gsa mei en e er a vh old t, d og sen est 15. jun i. Årsmø t e i nn ka lles a v st yr et med va rsel som sk a l væ re min st 7 d a ger. In n ka lli n gen sk a l a n gi ti d, st ed, sak sli st e o g f o r s l som a g sk a l b eh and les. For v e d t ekt send ri n ger som må ved t as med en st emmi gh et, må h oved i nnh old et væ re a n gi tt i i nnk a lli n gen. År s m ø t e s k a l b eh a n d l e : 1. S t y r e t s å r s b e r e t n i n g 2. Regnskap ( som følger kalenderåret ) 3. B u d s j e t t 4. V a l g / k o n s t i t u e r i n m e g r o g v a r v a m e n n s ( t s e y V r I I e ) l e d e r, s t y 5. F a s t s e t t e l s e a v g o d t g j ø r e l s e t i l s t y r e o g v a r a m e n n 6. Valg av revisor 7. B e s l u t t e v e d l i k e h o - l og d s rep a ra sj onsa rb ei d er som i kk e kan k a rak t eri seres som n orma lt ved lik eh old, sa mt i verk set t e på k ost ni n ger / opp gra d eri n ger. 8. A n d r e s e r a k n e e v n t r i s i n o n k m a l l i n g e n På å rsmø t e/ sa mei emø t er h a r h ver sa mei ed el èn st emme. B eslu t ni n ger på å rsmø t e/ sa mei emø t er fat t es ved a lmi nn eli g flert a ll. Årsmø t e/ sa mei emø t er led es a v st yre le d er. D e t s k a l u n d e r m ø t e l e d e r s a n s v a r f ø r e s p r o t o k o l l o v e r om a l l b e eh s a and k e r les s og a ll e ved t a k som gj ø res a v å rsmøt et / samei emø t et. Prot ok ollen ska l un d ersk ri ves a v sa mt li ge Sa mei ere. Hver en k elt sek sj on sei er i d e resp ek t ive B oli gsa mei en e h a r ret t t i l å mø t e på å rsmø t et/ sa mei emøt er, men ha r i n gen st emmeret t. Sek sj on sei er k an mø t e med fu llmek t i g. B ruk a v st emmeret t skj er i d e resp ek ti ve å rsmøt er/ sa mei emøt er i h vert a v B oligsa mei en e i fork an t a v å rsmøt et / sa mei emø t et i Sa mei et, og d et ut st ed es rep resen t a sj on sfu llma k t ti l h vert a v Boli gsa mei en es st yr emed l em i Sa mei et.

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 1 L o m m e d a l s t u n e t S a m e i e I n n k a l l i r t s n a m g e i e r m ø t i e 2 0 l 1 1 o r d i n æ O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L om m e d al s t u n et S am e i e, a v h o l d e s

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø s t e r d a l s g t 4-6 B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i H e r r e g å r d s t e r r a s s e n S am e i e a v h o l d e s T o r s d a g 2 5. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 i. Ljan 0 0 menighetshus,

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 8. m ar s 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U e l a n d s ga t e 6 1 S am e i e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å S t. H a n s h

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 K i r k e v e i e n 1 1 2 B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i K i rk e v e i e n 1 1

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i T h o n b y g g e t S am e i e, a v h o l d e s t o r s d a g 2 2. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8 :0 0 i P i l e s t r e d e t 3 5,

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3.

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3. I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 4. a p r i l 2 0

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 i V as

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

L a r s A as b ø / s / A n d e r s H om m e r s t a d / s /

L a r s A as b ø / s / A n d e r s H om m e r s t a d / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 7. j u n i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å I l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s /

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s / 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s T i rs da g 3 1. 0

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i P i -1 l 3 e B s r t l, r a v e h d o e l t d es P t i a r s d k a g

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 Ordinært årsmøte i Solbakken Velforening, a v h o l d e s t o r s d a g 1 8. m a r s 2 0 1 0, k l. 2 0. 1 5 p å Ok s t a d S k o l e. T I L B E HA N D L I N G F O R

Detaljer

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s /

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i P r o f es s o r D a h l s gt 3 9 A S, a v h o l d es t i r s da g 2. j

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 U l l e r n p a r B k o e l n i g s a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n p a r k e n B o l i g s am e i e,

Detaljer

K j r e æ b e b o e r!

K j r e æ b e b o e r! 1 W e l h a v e n s g a t e N r. 1 0 B o r e t t s l a g K j r e æ b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S m a rt a p a r t 2 B o r e t t s l a g, a v h o l d e s 3 1. m a i 2

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 12. m a i 2 0 0 9, k l. 1 8 3

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e U l l e r n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 p å L i l l e

Detaljer

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 8. m a r s 2 0 1 0, kl. 18.00 på Bjørnsletta skole,

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s t i r s d ag 4. m a i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 i S t

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 3 1. m a rs 2 0 0 9, kl. 18.30 i Langerud Sykehjem.

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 20. a p r i l 2 0 1 0, k

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø v r e T ø y e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din

Detaljer

F r o d e E r i k s e n/ s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / R o a r L a u r i t z e n / s /

F r o d e E r i k s e n/ s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / R o a r L a u r i t z e n / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i F j e l l hu s h a u g e n B o l i g s e l s k a p A / S a v h o l d e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R i n g g a t en T e r r a s s e S am e i e, a v h o l d e s 2 4. m a rs 2 0 1 0, kl. 18 :00 i Lilleborg Kirke. T I L B E HA

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Ø v r e L j a n B o l i gs am e i e I I I, a v h o l d e s t o rs d a g 3 0. a p r i l 2 0 0 9, kl. 1800 i Nordstrand Eldresenter,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet.

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet. Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 ØKONOMISK RAPPORT PR. 30.05.2011. Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 30.05.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader, Drift og vedlikehold

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011.

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. 643 02.11.2011 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Innkalling til årsmøte Ordinært årsmøte i Stiftelsen Støttelagets Personalboliger avholdes fredag 29. mai 2015 kl. 13:00 i Kyrre Greppsgt. 11. Til behandling foreligger: 1. ÅRSBERETNING FOR 2014 2. ÅRSREGNSKAP

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 21.04.2010, kl. 18.00 i OBOS Hetland sine lokaler, Langflåtveien 29, Mariero. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011 Draugen Park Borettslag Årsregnskap 011 7 Note 0 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag og god

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Solsiden 4 Boligsameie, avholdes tirsdag 8. mars 2011, kl. 18.00 på Radisson SAS hotellet i Nydalen. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Til beboerne i Rådhusgata 21 Sameie

Til beboerne i Rådhusgata 21 Sameie 1 Rådhusgata 21 Sameie Til beboerne i Rådhusgata 21 Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER Ved inngåelse av leieavtale skal det alltid utleveres husordensregler, vedlagt i denne permen. Samtlige leietakere og de leietakerne gir adgang til boligen er underlagt

Detaljer

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie 1 St. Halvardsgate 20 Sameie Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie 1 Solsiden 1 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-.

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2012. 643 18.09.2012 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2012. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer

Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011

Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011 1 Sameiet Kanalveien Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011 Konstituerende sameiermøte i Kanalveien Eierseksjonssameie, avholdes tirsdag, 3. mai 2011, kl. 18.00 i Thon Hotell Arena, Lillestrøm.

Detaljer

Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie

Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 3.mai 2007, kl. 18.00 i kantinen, Hammersborg Torg 3. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av

Detaljer

Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie

Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie 1 Marienfryd Utomhussameie Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer