I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1"

Transkript

1 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t V i d s y n, a v h o l d e s o n s d a g 6. a pr i l , k l i F r y s j a 3 3, K j e l s å s, v e i e 0 n O S L O Til behandling foreligger : 1. K O N S T I T U E R I N G A ) Valg av møteleder B ) Opptak av navnefortegnelse C ) V a l g a v r e f e r e n t o g e n e l l e r t o s e k s j o n s e i e r e t i l å u n d e r s D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n 2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 4. G O D T G J Ø R E L S E T I T L Y R E S T 5. I N N K O M N E F O R S L A G A ) O r i e n t e r i n g s s a k o m o m o r g a n i s e r i n g a v v a r m e s e n t r a l e n B ) V e d t a k o m p l a s s e r i n g a v u t e b o d C ) Endring av vedtekter Innkomne forslag er tatt inn som eget vedlegg, se side V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v s t y r e l e d e r f o r 1 å r B ) V a l g a v 2 s ty r e m e d l e m m e r f o r 2 å r C ) V a l g a v 1 v a r a m e d l e m m e r f o r 1 å r D ) V a l g a v v a l g k o m i t é O s l o, S t y r e t i Morten Meyer/ s / Petter Jørgensen / s / K j e l l N o r m a n n / s M / o l a n d K i r s t e n / s R / i b u I s am e i e rm ø t et h a r s am e i e r n e s t em m e r e t t m e d e n s t em m e f o r h v e r s e k s j o n d e e i e r. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 S i d e 2 T I L L I T S V A L G T E Å R S B E R E T N I N G F O R S i d e n f o r r i g e o r d i n æ r e s a m e i e r m ø t e h a r s a m e i e t n d s e : t i l l i t s v a l g t e v S T Y R E T Leder Morten Meyer Brekkeveien 19 S t y r e m e d l P e m t t e r J ø r g e n s e n B r e k k e v e i e n 1 9 S t y r e m e d l e K j m e l l N o r m a n n M o l a n d B r e k k e v e i e n 1 9 S t y r e m e d l e K i m r s t e n R i b u B r e k k e v e i e n 1 9 V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T V a r a m e d l e mh a r a l d B i r k e l a n d B r e k k e v e i e n 1 9 G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M S A M E I E T T I L L I T S V A L G T E O G A N S A T T E A v s am e i e t s 4 s t y r em e d l em m e r e r d e t 1 k v i n n e o g 3 m e n n. S am e i e t e r p os i t i v t i l l i k es t i l l i n g o g t a r s i k t e p å at d et i k k e f o r e k om m e r f o r s k j e l l s b e h a n d l i n g p å g r u n n a v k j ø n n v e d v a l g o g a ns e t t e l s e r. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. S am e i e t h a r i n g e n a ns a t t e. F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N F o r r e t n i n g s f ø r s e l e n e r i h e n h o l d t i l k o n t r ak t u t f ø r t a v OB O S E i e n d om s f o r v a l t n i n g A S f r a A u t o r i s e r t r e g n fører s k a p s (oppdragsansvarlig ) er regnskapssjef Egil Havre, OBOS. Sameiets revisor er Partner Revisjon DA. E I E N D O M M E N S am e i e t b e s t å r a v 6 4 s ek s j o n e r. S am e i e t e r r e g i s t r e r t i F o r e t a k s r e gi s t e r e t i B r ø n n ø ys u n d m e d o r g a n i s a s j o ns n um m e r Sameiet liggeri Oslo kommune og har følgende - o g b r gårds u k s n um m e r : M e d e i e r s e k s j o n f o r s t å s s am e i e a nd e l i b e b y g d e i e n d om m e d t i l k n y t t e t e n e r e t t t i l b r uk a v bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. S t y r e t e r i k k e k j e n t m e d a t d e t y t r e n t l m i g i g l r a j d. ø f o r u r e n s e s i v e s e S e l s k a p e t d r i v e r i k k e m e d - f og o r s utviklingsaktiviteter k n i n g s.

3 S i d e 3 V A K T M E S T E R T J E N E S T E S am e i e t h a r a v t a l e om v a k t m e s t e rt j e n e s t e m e d I S S F ac i l i t y S e r v i c e s A v d L a n d s c a p i n g s om k a n k o nt a k t e s p å t e l e f o n D e r s o m i k k e a n n e t e r a v t a t l p t å f o m r h e å d n d, s m t å y s r e k s j o ns e i e r p å r e g n e å m å t t e b e t a l e f o r t j e n es t e n s e l v. F O R S I K R I N G S am e i e t s e i e n d om m e r e r f u l l v e r d i f o r s i k r e t i G j e ns i d i g e F o rs i k r i n g m ed p o l i s e n um m e r F u l l v e r d i f o r s i k r i n g v i l s i a t f o r s i k r i n g s s e l t t s i l k a p e t h a r e n h v e r t i d h a r d e r i k t i g e f o rs i k r i n g s s um m e r. E n f o r u t s et n i n g f o r d e t t e e r a t f o r s i k r i n g s s e l s k a p et f å r m e l di n g om v e s e nt l i g e v e r d i øk n i n g e r p å b y gn i n g e r, f. e k s. v e d r e h a b i l i t e r i n g e l l e r p å b y g g i n g. V e d t o t a l s k a d e s k al e r s t a t n i n gs b e l ø p et d e k k e o p p f ø r i n a g v n y b y g n i n g a v s am m e s t a n d a r d o g s t ø r r e l s e. F o r s i k r i n g e n om f a t t e r o g s å b y g n i n g s m es s i g e f o r a n d r i n g e r s om d e n e n k e l t e s ek s j o n s e i e r gjør inne i boligen. D e n e n k e l t e s e k s j o n s e i e r m å s e l v s ø r g e f or å h a h j em f o r s i k ri n g s o m d e k k e r i n n bo og l ø s ø r e. H v i s e i e t s f o a rs i m k r i n g s k a l b e n y t t e s, m å b e b o e r n e s t r a k s m e l d e s k a d e n t i l F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S t l f f a k s E-m a i l f o r s i k r i n o b o s. n o. Oppfølging av forsikringsaker blir gjort av Forsikringsavdelingen i OBOS. B R A N N S I K R I N G S U T Y S T R I h e n h o l d t i l f o r s k r i f t e n e s k a l d et væ r e i ns t a l l e r t r ø yk v a r s l e r o g b r a n ns l o k ni n g s a p p a r a t e l l e r b r a n n s l a n g e i l e i a l i l g h l e t e n e. E i er / b e b o e r h a r a n s v a r e t f o r a t u t s t y re t e r t i l s t e d e o g f u n g e r e r. D e r s o m u t s t y r e t e r d e f e k t, m e l d t e. s d e t t e s k r i f t l i g t i l H M S F o r s k r i f t o m s y s t e m -, a t i m s - i k o l g h s j e i l k ø k s e r h e t s a r b e i d i v i rk s om he t e n ( I n t e r n k o n t r o l l f o r s k r i f t e n ) b l e f as t s a t t v e d k g l. r e s. 6. d e s em b e r m e d v i r k n i n g fra 1. januar Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systemat i s e r e arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. B o l i g s el s k a p e r d ef i n e r t s om v i rk s o m h et o g s k a l d e r f o r h a i nt e r n k o n t r o l l s y s t em. D e t t e o m f a t t e r b l a n t a n n e t k o n t r o l l s y s t e m o g o p p f ø l g i n g a v b r k a r n i f n t e v r e r v e n d, b y g g h e r r b y g g e - o g a n l e g g s a r b e i d, l ek e p l as s e r o g e l ek t r i s k a n l e g g o g e l ek t r i s k u t s t y r h v o r f o r d e l i n g a v a n s v a r e t e r g i t t e n s l i k t o l k ni n g : S am e i e t e r a ns v a r l i g f o r a t d et e l ek t r i s k e a n l e g g e t o g u t s t y r e t i f e l l e s a r e a l e t t i l e n h l v d e t r i l a n t l e i g d g o e g r ut s i t y r i o d r e d n e e n n. k e l I t e f o r h o b o e n h e t e r d e t s t y r e t s p l i k t å g j ø r e e i e r o g / e l l e r b r u k e r a v d e n e n k e l t e l e i l i g h e t o p p m e rk s om p å d e t a ns v a r s om de h a r f o r å h o l d e e l ek t r i s k u t s t y r i or d e n e t t e r g j e l d e n d e l o v o g f o r s k r i f t.

4 S i d e 4 T E L E N O R S a m e i e t e r t t e t i s am l s a l r b u e i d s a v t a l e n m e l l om T el e n o r o g OB O S E i e n d o m s f o r v a l t ni n g om r a b a t t o r d n i n g p å b r u k a v f as t t e l e f on o g b r e d b å n d s t e l ef o n f o r b e b o e r e m e d a b o n n em e nt i T e l e n o r. D e n e n k e l t e b e b o e r f å r o gs å r a b a t t v e d b es t i l l i n g a v A D S L b r e d b å n d o g b r u k a v m o bi l t e l ef o n.bestilling av mobiltelefoni- o g i nt e r n e t t j e n es t e r k a n g j ø re s p å w w w. o b o s. n o / t e l e n o r K A B E L -TV C a n a l D i g i t a l e r l e v e r - a o n g d ø b r e d a b v å n d t s v t j e n e s t e r. H a r d u s pø r s m å l v e d r ø r e n d e d i t t kabel-t v-abonnem ent, digital-t v e l l e r b r e d b å n d, k a n d u r i n g e t l f Å p n i n gs t i d e r h o s k u n d e s e r v i c e e r m a n d a g - fr e d a g k l , l ø r d a g k l S ø n d a g e r e r s t e n g t. O p p s t å r d et f e i l p å k a b e l a nl e g g e t u t e n om n o rm a l å p n i n g s t i d, k a n d e t t e r a p p o r t e r e s v i a t e l e f o n 0 6 l ø 0 r 9 d a g e r k l o g s ø n d a g e r k l F o r y t t e r l i g e r e i n f o r m a s j o n v i s e s d e t t i l w w w. c a n a l d i g i t a l. n o Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv-anlegget som å skru av dekselet -k o n på t ak t e antenne n o g f o - r e l e l t e r a t i l o k m o b l i n g e r p. v i l S k l u n i n e k e f o r å i rs n a n k g e r f e o r s t y r r e l s e r p å s i g n a l e n e til andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-t v a n l e g g e t. A V T A L E O M L E V E R A N S E A V E L E K T R I S K K R A F T Sameiet får levert kraft til fellesanlegg fra LOS. E N E R G I M E R K I N G Fra og m ed ble d et o b l i ga t o r i s k m e d e n e n e r g i a t t es t f o r a l l e b o l i g e r s om s k a l s e l g e s e l l e r l e i e s u t. N o r g - e o s g V e a n s e s r g d i r d a i r g e s k t o r a t ( N V E ) h ar a n s v a r e t f o r i m p l em e nt e r i n g e n a v o r d n i n g e n. P å w w w. e n e r g i m e r k i n g. n o k a n s e k s j o n s e i e r e n u t a r b e i d e e n e n e r g i a t t e s t i n b f ol o r i g. s

5 S i d e 5 S T Y R E T S A R B E I D S t y r e t h a r a v h o l d t 7 s t y r em ø t e r i D e t e r a v h o l d t 2 b e b o e rm ø t e r i t i l l e g g t i l å r s m ø t et. S t y r e t s a r b e i d h a r o gs å i væ r t p r e g e t a v e t a b l e r i n g s f as e s om n yt t s am ei e. S a k s k o m p l e k s e t h a r v æ r t o m f a t t e n d e o t g om h f a at r t et : b l a n t a n n e - o v e r t a g e l s e a v f e l l e s a r e a l m e d 1 å r s b e f a r i n g - o r g a n i s e r i n g a v t e k n i s k d r i f t m e d e t a b l e r i n g a v e n d r i f t s g r u p p e - løpende problemløsning knyttet til det tekniske anlegget - h å n d t e r i n g a v l e k k a s j e i g a r a s j e a n l e g g e t i t i l k o n m y h t e n t i n g p å t n i a l b o t b y o g m g t e v e i n r k s - o m o r g a n i s e r i n g a v e i e r s k a p t i l v a r m e s e n t r a l e n - g j e n n o m f ø r i n g a v v å r d u g n a d, s o m m e r f e s t o g j u l e t r e t e n n i n g - d e t e r a v h o l d t b r a n n ø v e l s e m e d s t øt t e f r a O s l o b r a n n v e s e n - p r o b l e m e r m e d l u f t u t k a s t p å ø s t f a s a d e n e r t a t d e t e r o i p n p n h e m n e t e d t u t b y g g e r o u t t a l e l s e f r a b y d e l s o v e r l e g e n F ø l g e n d e a v t a l e r e r r e f o r h a n d l e t i l ø p e t a v å r e t : - F o r v a l t n i n g s a v t a l e n m e d O p t i m o F o r v a l t n i n g b l e a v v i k l e t v e d u t l ø p et a v j u n i o g d et ble inngått nye avtale med Obos Eiendomsforvaltning. - V a k t m e s t e ra v t a l e m e d I S S - A v t a l e o m r e n g j ø r i n g På grunn av økte kommunale avgifter ble husleien besluttet satt opp høsten 2010.

6 S i d e 6 B E M E R K N I N G E R T I L Å R S R E G N S K A P E T S t y r e t m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t g i r e t r e t t v i s e n d e b i l d e a v s e l s k a p e t s e i e n d e l e r o g g j e l d, finansie l l e s t i l l i n g o g r e s u l t a t. I nf o rm as j o n om s am ei e t s f o r v e n t e d e øk o n om i s k e u t v i k l i n g e r omtalt i årsberetningens punkter om kostnadsutvikling og budsjett for Å r s r e g n s k a p e t f o r e r s at t o pp u n d e r f o r u t s e t n i n g a v f o r t s a t t d r i f t. D et b ek r e f t es hervedat forutsetningen om fortsatt drift er til stede. R E S U L T AT Å r e t s r e s u l t a t p å k r ,- s om f r e m k om m e r i r e s u l t a t r e g n s k a p e t f o r e s l å s overført til egenkapital. I N N T E K T E R I n n t e k t e n e i v a r t i l s a m m e n 2 k 6 r ,- m o t b u d s j e t t e rt m e d k r ,-. V e s e n t l i g e a v v i k i f o r h o l d t i l b u d s j e t t e a t d s e k t y f l o r d 20 e s 1 0 i k k h e o v e a d r s a k b u d s j e t t e r t m e d innkreving for kabel-v / b r e d b å n d, f ø r 1. a p r i l. K O S T N A D E R Driftskostnadene i 2010 var på kr ,- m o t b u d s j et t e r t m e d k r ,-. Vesentlige avvik i forhold til budsjettet skyldes i hovedsak : D r i f t o g v e d b l i e k b e u h ds o l j e d t t e r t m e d k r ,-, mens regnskapet viser kr ,-. Ingen underposter som skiller seg vesentlig ut. F o r r e t n i r e n r g h s o n f o ø r a r b l e b u d s j e t t e r t m e d k r , -, m e ns r e g ns k a p et v i s e r k r , -. H o v e d å r s ak e n t i l a v v i k et v a r by t t e r a v f o r r e t n i n g s f ø r e r f r a For energi / fyring e d et et a v v i k i f o r h o l d t i l d e t b u ds j e t t e r t e p å k 3 r ,-. Hovedårsak til avvik skyldes høyt forbruk i k om b i n as j o n m e d ø k t ep r i s e r på el-k r a f t o g p r o p a n. R e v i s o r s h o n o r a r f o r r e g n s k a p s å re t e r f o r r e v i d e r i n g a v s e l s k ap e t s r e g ns k a p o g formuesforvaltning. Revisjonshonoraret fremkommer som egen post i resultatregnskapet. For ø v r i g v i s es t i l d e e nk e l t e t a l l e ne i d r i f t s o v e r s i k t e n o g t i l b a l a ns e n, s am t d e etterfølgende regnskapsnotene ( se bakerst i årsberetningen ). S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d h e n d e l s e r e t t e r s om p å v i r k e r r e gn s k a p et i v e s e n t l i g g r a d.

7 S i d e 7 K O S T N AD S U T V I K L I N G R E N T E R Rentesatsene i OBOS Eiendomsforvaltning AS pr. den : Renter på driftskonto : 0, 10 % R e n t e r p å s p a r ek o n t o : 3, 0 0 % u n d e r k r ,05 % fra kr til kr 2 mill. 3, 1 0 % o v e r kr 2 mill F O R S I K R I N G Byggeindeksen øker med 0,9%. Denne reflekterer prisoppgangen på håndverkstjenester. D e n n e i n d e k s ø k n i n g e n e r l i k f o r a l l e f o r s i k r i n gs s e l s k a p e r. Ut o v e r d e t t e f o r et a r f o r s i k r i n g s s e l s k a p e n e i n d i v i d u e l l pr i s j u s t e r i n g m e d b ak g r u n n i s am e i e t s e g e n s k a d es i t u as j o n. K O M M U N A L E A V G I F T E R R e n o v a s j o n s a v i f g t e n øk e r m e d 3 8%. I n g e n ø k n i n g a v d e ø v r i g e a v g i f t e n e. Ø V R I G E K O S T N A D E R N å r d e t g j e l d e r d e ø v r i g e k o s t n a d e n e i b u d s j e t t e t h a r s t y r e t r e g n e t m e d e n g e n e r e l l p r i s s t i g n i n g. I N N T E K T - S OG KOSTNADSOVERSLAG FOR 2011 (Budsjett) Til orientering for sameier m øt e t h ar s t y r e t s at t o p p e n o v e r s i k t o v e r be r e g n e d e d r i f t s i n n t ek t e r o g d r i f t s k os t n a d e r i T a l l e n e e r v i s t s om e g e n k o l o n n e l e n g s t t i l h ø y r e f o r r e s u l t a t o p ps t i l l i n g e n. Budsjettet viser et forventet driftsresultat på kr ,- og et forventet årsr e s u l t a t p å k r ,-. O v e r s i k t e n e r b a 5% s e r ø t k n i p å n ga v f e l l es k o s t n a d e r f r a o g y t t e r l i g e r e 1 0 % ø k n i n g f r a F r a i n n k r e v e sk r 5 0 p r g a r a s j e p l as s p r m n d. I oversikten er det tatt hensyn til de forhold s om e r n e v n t f o r a n. Forøvrig vises til de enkelte tallene i oversikten. O s l o, I s t y r e t f o r M o r t n e Meyer/ s / Petter Jørgensen / s / K j e l l N o r m a n n / s M / o l a n d K i r s t e n / s R / i b u

8 8

9 9

10 1 0 R E S U L T A T R E G N S K A P R e gnskap Regnskap B u d s j e t t B u d s j e t t N o t e D R I F T S I N N T E K T E R : Innkrevde felleskostnader Innbetalinger brensel Andre inntekter S U M D RI F T S I N N T E K T E R D R I F T S K O S T N A D E R : Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold F o r s i k r i n g e r Kommunale avgifter Kostnader til fordel i n g Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader S U M D R I F T S K O S T N A D E R D R I F T S R E S U L T A T F I N AN S I N N T E K T E R / -K O S T N A D E R : Finansinntekter Finanskostnader R E S. F I N AN S I N N T. / -K O S T N A D E R Å R S R E S U L T A T O v e r f ø r i n g e r : Til opptjent egenkapital

11 1 1 E I E N D E L E R B A L A N S E N o t e O M L Ø P S M I D L E R Restanser felleskostnader Kundefordringer Kortsiktige fordringer D r i f t s k o n t o i O B O S Innestående bank S U M O M L Ø P S M I D L E R S U M E I E N D E L E R E G E N K A P I T A L O G G J E L D E G E N K A P I T A L Opptjent egenkapital S U M E G E N K A P I T A L G J E L D K O R T S I K T I G G J E L D Forskuddsbetalte felleskostnader Annen kortsiktig gjeld Leverandørgjeld S U M K O R T S I K T I G G J E L D S U M E G E N K A P I T A L O G G J E L D P a n t s t i l l e l s e 0 0 Garantiansvar 0 0 O s l o, I s t y r e t f o r M o r t e n M e y e r / s / P e t t e r J ø r g e n s e n / s / K j e l l N o rm a n n M o l a n d / s / K i r s t e n u / s R / i b

12 1 2 N O T E : 1 R E G N S K A P S P R I N S I P P E R Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DnB NOR som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. N O T E : 2 I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R Brensel, avregning Felleskostnader Kabel-T V S U M I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R N O T E : 3 A N D R E I N N T E K T E R Opprydning reskontro 99 Innbetalt 1.halvår S U M A N D R E I N N T E K T E R N O T E : 4 P E R S O N A L K O S T N A D E R A r b e i d s g i v e r a v g i f t S U M P E R S O N A L K O S T N A D E R Det har ikke vært noen ansatte i selskapet gjennom året. N O T E : 5 S T Y R E H O N O R A R Honorar til styret gjelder for perioden 2009/2010, og er på kr N O T E : 6 R E V I S J O N S H O N O R A R Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr

13 1 3 N O T E : 7 K O N S U L E N T H O N O R A R J u r i d i s k b i s t a n d O P A K A S, v u r d e r i n g p u s s p å i s o l a s j o n OBOS Eiendomsforvaltning AS, energiavregning S U M K O N S U L E N T H O N O R A R N O T E : 8 D R I F T O G V E D L I K E H O L D Drift/vedlikehold bygninger D r i f t / v e d l i k e h o l d V V S Drift/vedlikehold andre tekniske anl Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold fellesanlegg Drift/vedlikehold heisanlegg Drift/vedlikehold fyringsanlegg Drift/vedlikehold ventilasj.anl Drift/vedlikehold garasjeanlegg Kostnader dugnader S U M D R I F T O G V E D L I K E H O L D N O T E : 9 K O M M U N A L E A V G I F T E R Vann- og avløpsavgift Renovasjonsavgift Kommunale avgifter 1.halvår S U M K O M M U N A L E A V G I F T E R N O T E : 1 0 E N E R G I / F Y R I N G Elektrisk energi Avsetning 2009 tilbakeført Andre fyringskostnader, propan S U M E N E R G I / F Y R I N G

14 1 4 N O T E : 1 1 A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R Lokalle i e Container Verktøy og redskaper Driftsmateriell L y s p æ r e r o g s i k r i n g e r Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer S n ø r y d d i n g / g r e s s k l i p p i n g Andre fremmede tjenester T r y k k s a k e r -404 Kurs brannvern Andre kontorkostnader Telefon/bredbånd Porto Bankgebyr -545 S U M A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R N O T E : 1 2 F I N A N S I N N T E R K Renter av driftskonto i OBOS 129 Renter bankkonto Renter restanser felleskostnader 672 Renter kundefordringer 192 S U M F I N A N S I N N T E K T E R N O T E : 1 3 F I N A N S K O S T N A D E R Renter leverandørgjeld -78 Renter overtrekk driftskonto -6 Andre rentekostnader, 1.halvår S U M F I N A N S K O S T N A D E R N O T E : 1 4 K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R Avsetning strømavregning beboerne 4.kvartal, ikke fakturert Andre forskudd, forsikringspremie S U M K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R

15 1 5 I n n k o m n e f o r s l a g Forslag fra styret!! " # $ % #! &! ' '' ("! $ # $ ) ( * +$ ),, ' ( * - ' $ )( +$

16 1 6 V e d t e k t ei ea e v r t a l e o g s a m for S a m e i e t B r e k k e V a r m e s e n t r a l I S t i f t e l s e Sa mei et B rekk e Va rmesen t ra l ( Samei et ) b le forme lt et a b lert ved k on sti tu eren d e sa mei emøt e d en xx. xx i h enh old ti l Sa mei eloven a v n r Fø l g e n d e e r S a m e i e r / S a m e i e r e : B o l i g s amei et Vid syn gn r. /bn r. 5 9/35 7 i Oslo (som rep resen t erer 6 4 ei ersek sj on er i B rekk evei en 19, s n r ) B o l i g s a m e i e t B r e k k e d a -3 m m e gn n r. /bn 1 r. 5 9/3 55 i Oslo (som rep resen t erer 6 2 ei ersek sj on er i B r e k k e v e i e n 1 2, 1 4 o g , ) s n r. 1 B o l i g s a m e i e t B r e k mmen k e d a 4 gn r./ bn r. 59 /7 20 i Oslo (som rep resen t erer 14 ei ersek sj on er i B r e k k e v e i e n 1 0, -1 s 4 ). n r. 1, B o l i g s a m e i e t -3 B r og e k B k oli e d gsa a m mei m e et n B 1 rek k ed a mmen 4 er i fellessk a p omt a lt som B oli gsa mei en e. S a m e i e t e r e t a b l e r t f o r å i et v a r ei erska p et a v fell es ge ova rmea n leg g med t i lh ø rend e t ekn i sk e in st a lla sj on er f o r B o l i g s a m e i e n e ( V a r m e s e n t r a l e n ). F e l l e s t e k n i s k e i n s - t og a l l a s j o n e r o m f a avløpsledningsnett tilknyttet Boligsameiene. Varmesentralen er nærmere definert I n ed i en for. I V a r m e s e n t r a l e n ( u n n t a t t - og f e a l vlø e p s sled v n a in n gsn ett ) er an la gt i og på ei en d ommen B rekk evei en 19. In n ven d i ge og u t vend i ge a rea l ( B ygn i n gsa rea len e ) som b en yt t es ti l p la sseri n g og d ri ft a v d enn e Varmesentralen, er nærmere definert i I n ed I en for. B ygn i n gsa rea len e er form elt set t d el av B oli gsa mei et Vid syn s ei en d om, men slik at i nn vend i g B ygn i n gsa rea l i kk e er d el a v ei en d ommen s sek sj on sarea l gru n n et p la n la gt ti lret t ele gg els e for fel l es Va rmesen t ra l. g i r S a m rla e i gsf e t ri v ret e d t e ti l b en yt t else a v B ygn i n gsa rea len e t i l b ruk for Va rmesen t ra len, mot a t Sa mei et h a r det h ele og fu ll e ved li k eh old sa n sva r mv. for B ygn i n gsa rea len e u a v h e n g i g a v o m d e l e r a v i n n v e n d i g B y g n i n g s a r e a l b e n y t t e s e k s k l u s i v t ruk a v som B o l i g ven t i la sj on srom for eget ven t i la sj on saggre ga t. B oli gsa mei et Vid syn h a r gi tt Samei et ved er la gsfri a dk omst ret t ti l sin ei end om sli k a t a lle forh old k n yt t et t i l d ri ft, ved li k eh old, u t sk i ft ni n g/ opp gra deri n g mv. a v Va rmesen t ra len og B ygn i n gsa rea len e k an i va ret a s på b est mu li g måt e. Det fø lger a v d enn e b est emmelsen a t Sa mei et også er gi t t ved erla gsfri ret t ti l å h a an la gt felles v a n n - og a vlø p sled nin gsn et t et på d enn e ei en d om. B o l i g s a m e i e t B r e k k e d a -3 m m o e g n B 1 o l i g s a m e i e t B r e k k e d a m m e n 4 h a r g t i ved t t erla S a gsfri m e i e a dk omst ret t ti l sin e ei en d ommer sli k at a lle forh old som må tt e b erø re d ri ft, ved li k eh old,

17 1 7 p åk ostn in ger/ op p grad eri n ger mv. a v Va rmesen t ra len k an i va ret a s på en b est mu li g måt e. Det fø lger a v d enn e b e s t e m m e l s e a t S a m e i e t o g s å e r g i t t v f e r d e i r l a r g e s t t t i l å h a a - n l og a g a vlø t p f sled e l nin l e gsn s et v a t n på n d i sse ei en d ommer. R et t i gh et en e er i kk e ti n glyst som serv i tu tt p å resp ekt i ve gn r./ bn r. 1 1 Ba kg r unn, def i ni sjo ner mv. B r e k k e v e i e n 8 A S ( U t b y g g e r ), o r g a n i s a s 9 j 1 o 5 n s 5 2 n 4 u, m m e r b 9 y erre 8 g 6 g h fo r op p fø ri n gen a v 140 b oli gsek sj on er i p rosj ekt et M a rid a lsport en som ti l sa mmen ut gjø r d e b oli gsek sj on er som er t i lslu tt et B oli gsa mei en e omt a lt i 1. Maridalsporten er forutsatt utbygget og levert med felles geovarmeanlegg bestående av brønnpark elles, f va rmesen t ra l og t i lhø ren d e an legg for b et j eni n g a v et felles en ergi b eh ov k n yt t et t i l a lle 1 40 b oli gsek sj on er. Omfanget av denne Varmesentralen følger av vedleggene : 1 ) Pri n sipp sk i sse a v h oved st rukt u r t ekn isk sent ra l / må lera vlesn i n g. 2 ) B e s k r i v e l s e a ed v k omp h o v on ent er. 3 ) P l a n k a r t o v e r t i l s l u t t e d e e i e n d o m m - e og r a d vlø e r p sledn f e l in l ger, s er v ia nn n n t egn et. 4 ) Te gn i n ger a v k j ellera r ea l for t i lslu t t ede ei en d ommer med in nt egn et fell es rø rled n i n gsn et t. I v e d l e g g 4 s k a l o g s å d e f i n e r e s d e g r e n s e s n i t t s o m g jeld er for fe ll es Va rmes en t ra l, d vs. an gi velse og b esk ri velse a v gren sesn i t t et d er forva l t ni n gsan sva ret overfø res fra Sa mei et ti l B oli gsa mei en e h ver for seg. U t b y g g e r s k a l i t i l l e g -d ok g u men s ta ø sj r on g b e lir over f le o ve rt Sa mei a et. t i l f r e V a r m e s e n t r a l e n i B r e k k e v e i e n 1 9 e r d i m e n s j o n e r t f o r d e n n e -B e 4 i (B e n rek d o m k evei s a en m 1 t 0, b l o 1 2, 1 4 og 16 ). Va rme h en t es fra 26 b orreh u ll ved h j elp a v va rmepu mp e. Samlet p rosj ek t ert k ap a si t et er som fø lger : V a r m e p u mp e, e f f e k t : k W S p i s s l a s t g a s s k j e l e : k W Su m fø r ut vid else : k W E v e n t u e l l i n s t a l l a s j o n n y g a s s k j e l : e x x x k W Eventuell tilkobling av 3 stk. el-kolber : 45 kw S u m V a r m e s e n t r a l e n : x x x k W V a r m e s e n t r a l e n e r a n l a g t i o g p å e i e n d o m m e n r. 59 B r /35 e k 7 k i e Oslo v e i e sli n k 1 di 9 sse, g n B yg n i n g s a r e a l e n e f r e m g å r a v v e d l e g g e n e : 5 ) Te gn i n g a v kj elle ra rea l en e U2. 6 ) Pla n ka rt over u t omh u sa rea ler.

18 1 8 Nø d vend i ge ad k omst a rea ler t i l Va rmesen t ra len, men som er d el a v fell esa re a len e i B rekk evei en 1 9, er ik k e d e l a v B y g n i n g s a len r e e. Ferd i gst i llels e a v d e u lik e d elp rosj ek ter i Ma ri da lsp ort en skj er i kk e sa mt idig. B rek k evei en 1 9 b le ferd i gst i lt i 2 009, B rek k evei en 1 2, 1 4 og 16 er p lan la gt ferd i gsti lt i 3. og 4. k va rta l og B rek k evei en 10 i 1. k va rta l V a r m e s e n t r a l en ska l en ergi b et j en e d e t re j u ridi sk ad sk i lt e B oli gsa mei en e b asert p å fell es d ri ft og ei ersk ap. Sa mei et et ab leres fo r å orga n i sere og forma li ser e d en n e felles d ri ft og ei ers k ap. III F or må l mv. Sameiets formål er å videreføre det forvaltningskap av mesen Var t ra len som er gj en n omfø rt i regi a v B oli gsa mei et Vid syn i p å ven t e a v at boli gen e i B rek k evei en 10, 12, 14 og 16 b li r ferd i gsti lt, d vs. : 1 ) Å d ri ft e og ved li k eh old e Va rmesen t ra len p å vegn e a v B oli gsa mei en e. 2 ) Å d ri ft e og ved li k eh old e B ygn i n gsa rea len e p å vegn e a v B oli gsa mei et Vi d syn som formell ei e r. 3 ) Å fo ret a i nnk jø p a v felles en e rgi le ve r a n ser på vegn e a v B oli gsa mei en e. Fel les en er gi le vera n ser i nk lud erer, foru t en in nkj øp a v en ergi (ga ss mv. ) ti l Va rmesen t ra l, lys og op pva rmi n g a v B ygn i n gsa rea len e. 4 ) Å fo ret a en ergi k ost na d sford eli n g t i l hvert a v B oli gsa mei en e som gru nn la g for k ost na dsin nd ekk in g fra d e resp ek t i ve sek sj on sei ere. Ei ersk ap sorga ni seri n g a v Va rmesen t ra len gj en n om Sa mei et sk j er ved erla gs fri t t. Utb ygg er vi l b ek ost e nødvendig oppgradering av Var m e s e n t r a l e n f ø r t i l k o b l i n g a v B o l i g s a m e i -3 e og t B r e k k e d a m m B oli gsa mei et B rekk ed a mmen 4 og sø rge for a t en ergi forb ru k sk ostna d en e sk a l k unn e a vles es og ford e les me ll om B oli gsa mei en e et t er fa k ti sk forb ruk. A l l e a v t a l e r s o m e r i n n g å t t i r mei e g i et a Vi v d B syn o l i som g s a omh an d ler d ri ft, servi c e, ett ersyn mv. a v Va rmesen t ra len sa mt even t u elle a vt a ler om fremt i d i ge en ergi le vera n ser, sk a l overd ra s t i l og vi d erefø res a v Sa mei et på sa mme vi lk å r. Overd ra gel sen skj er ved erla gsf ri t t. Sa mei et ska l sø rge for a t Va rmesen t ralen er t i lst rek k eli g forsi k ret. Ti d spun kt for k on sti tu eri n g a v Sa meiet er gj ort u t i fra tid spun kt for fø rst e ferd i gst i llels e a v n ye b oli ge r som o m f a t t e s a v V a r m e s e n t r a l e n, d v s. v e d k o n s t i t u e r i n g a v B o -3 l i grunn g s a m et e i e t B r e k k e d f erd i gst i llels e og i n n flyt t i n g a v b oli gsek sj on en e i B rekk evei en 1 6. I V R e t t s l i g r å de r e t t, s a me i e de l B oli gsa mei en e er p li kt i g t i l å væ re med lem a v Sa mei et, og Samei et ka n ikk e k reves op p lø st i sa msva r med sa mei elov en 15. S a m e i e t b e s t å r a v s a m e i e d eler og d er h vert a v B oli gsa mei en e h a r ei erand el i Sa mei et ett er a nt a ll boligseksjoner i sitt respektive boligsameie, dvs. :

19 1 9 Boligsameiet Vidsyn : 64 deler B o l i g s a m e i e t B r e k k e d a -3 m m e n : 1 62 deler B o l i g s a m e i e t B r e k k e d a m m e n : 4 14 deler Sum : 140 deler Hver sa mei ed el h a r 1 st emme. Ved t ekt en e k an d og ikk e en d res ut en a t d et fore li gge r en st emmi g sa mt yk k e fra a lle Sa mei er e. Sa mei ed elen e k a n i kk e omset t es. V K o s t n a d s- o g i n n t e k t s f o r d e l i n g S å v e l k o s t n a d e r s o m ei ern i e n et n t er t ei era e n k d el. t Un e nt r at t fra s d k et t e a er l f o r d en ergi forb ru k sk ostna d er som ford eles et t er fa kt i sk forb ru k i h vert a v B oli gsa mei en e. B oli gsa mei en e h a r d ermed an sva ret for i nnk revi n g a v energi forb ru k sk ostn ad er fra h ver en k elt sek sj on sei er i d e resp ek ti ve B o l i s a g m e i e r. D e t t e i n n e b æ r e r a t : 1. Den en k elt e Sa mei er er forp li k t et et t er ei era n d el t i l å inn b eta le d e b elø p som er n ød ven di g for å d ekk e k o s t n a d e r t i l a d m i n i s t r a s j o n, - og d r ved i f t li s k eh old ink lu si ve forsi k ri n ger, anleg gsop p gra d eri n ger mv. D e t s k a l l ø p e foret n d e a s a vset ni n ger ti l et ved li k eh old sfond. 2. De en k elt e B oli gsa mei en e er forp li k t et ti l å i nnb et a le d e b eløp som er nød ven di g for å d ekk e egn e en ergi forb ru k sk ostna d er et t er fak ti sk forb ru k. I n n t i l B o l i g s a m e i e t B r e k -3 k e d o a g m / m e l e n l e 1 r B o l i g s a m eda i e mmen t B r 4 e er k k on st it u ert, ska l Utb ygg er op p t re som d eres rep resen t a n t med d e sa mme ret ti gh et er og forp li k t elser so m Sa mei er. Unn ta tt fra d ett e er i nd i rekt e ret t i gh et sforh old som kn yt t er seg t i l ut t ak a v fri en ergi fra b rø nnp ark som t i ld eles ved er la gsfri t t d e Sa mei ere som t i l en h ver t id er ti lkn yt t et Va rmesen t ra len. Årsmø t et fa st set t er d e å rli ge forsk u tt eri n gsb eløp k n yt t et t i l p unk t en e 1 ) og 2) oven for i d et t e pun kt, d og slik at styret skal kunne kreve inn tilleggsbeløp dersom dette er påkrevet. Som grunnl a g for forsku tt eri n gsb eløp en e er ved t a t t bud sj et t for p å fø lgen d e ka len d erå r. Ti lsva ren d e sk a l k on sti tu eren d e sa meiemø t e fa st st et t e forsku tt eri n gsb eløp et a v k ostn ad er frem t i l tid spun kt for a vh old else a v fø rst e å rsmø t e. Styret kan dog vedta at forskutter in gsb elø p et sk a l væ re b a sert p å en k ort ere bu d sj et tp eri od e d ersom man fi nn er d et t e h en sik t smessi g. Ved forsi n k et b eta li n g p å lø p er loven s forsi n k elsesren t e.

20 2 0 V I B e s l u t t e n d e o r g a n e r S a m e i e t s b e s l u t t e n d e o r g a n e r e r : 1. Årsmø t et / sa mei emø t e (som er hø yes t e m y n d i g h e t ) 2. S t yr e t Ord i næ rt å rsmø t e sk a l a vh old es i nn en u t ga n gen a v jun i mån ed, d og sli k at avh old else fø rst k an sk j e mi ni mu m 1 4 da ger et t er a t d et si st e å rsmø t et i de resp ek t i ve B oli gsa mei en e er a vh old t. B oli gsa mei en e sk a l væ re f o r p l i k t e t t i l å n e a å rsmø v h o l t er d e i sa e g msva r med d en n e tid sp lan. E k st ra ord inæ rt sa mei emø t e sk a l a vh old es nå r st yret fi nn er d et n ød ven di g, eller n å r min st en a v Sa mei ern e el ler r evi sor k rev er d et t e og op p gi r h vi lk e sak er som øn sk es b eh and let. Fri st for i nn leve ri n g a v sak er som øn sk es b eha nd let på å rsmøt et er 7 da ger e t t er a t d et si st e å rsmø t et i d e resp ek t i ve B oli gsa mei en e er a vh old t, d og sen est 15. jun i. Årsmø t e i nn ka lles a v st yr et med va rsel som sk a l væ re min st 7 d a ger. In n ka lli n gen sk a l a n gi ti d, st ed, sak sli st e o g f o r s l som a g sk a l b eh and les. For v e d t ekt send ri n ger som må ved t as med en st emmi gh et, må h oved i nnh old et væ re a n gi tt i i nnk a lli n gen. År s m ø t e s k a l b eh a n d l e : 1. S t y r e t s å r s b e r e t n i n g 2. Regnskap ( som følger kalenderåret ) 3. B u d s j e t t 4. V a l g / k o n s t i t u e r i n m e g r o g v a r v a m e n n s ( t s e y V r I I e ) l e d e r, s t y 5. F a s t s e t t e l s e a v g o d t g j ø r e l s e t i l s t y r e o g v a r a m e n n 6. Valg av revisor 7. B e s l u t t e v e d l i k e h o - l og d s rep a ra sj onsa rb ei d er som i kk e kan k a rak t eri seres som n orma lt ved lik eh old, sa mt i verk set t e på k ost ni n ger / opp gra d eri n ger. 8. A n d r e s e r a k n e e v n t r i s i n o n k m a l l i n g e n På å rsmø t e/ sa mei emø t er h a r h ver sa mei ed el èn st emme. B eslu t ni n ger på å rsmø t e/ sa mei emø t er fat t es ved a lmi nn eli g flert a ll. Årsmø t e/ sa mei emø t er led es a v st yre le d er. D e t s k a l u n d e r m ø t e l e d e r s a n s v a r f ø r e s p r o t o k o l l o v e r om a l l b e eh s a and k e r les s og a ll e ved t a k som gj ø res a v å rsmøt et / samei emø t et. Prot ok ollen ska l un d ersk ri ves a v sa mt li ge Sa mei ere. Hver en k elt sek sj on sei er i d e resp ek t ive B oli gsa mei en e h a r ret t t i l å mø t e på å rsmø t et/ sa mei emøt er, men ha r i n gen st emmeret t. Sek sj on sei er k an mø t e med fu llmek t i g. B ruk a v st emmeret t skj er i d e resp ek ti ve å rsmøt er/ sa mei emøt er i h vert a v B oligsa mei en e i fork an t a v å rsmøt et / sa mei emø t et i Sa mei et, og d et ut st ed es rep resen t a sj on sfu llma k t ti l h vert a v Boli gsa mei en es st yr emed l em i Sa mei et.

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A S Th e r e s e s g 4 4 / L. G u n d e r s e n s gt 6, a v h o l d e

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 1 L o m m e d a l s t u n e t S a m e i e I n n k a l l i r t s n a m g e i e r m ø t i e 2 0 l 1 1 o r d i n æ O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L om m e d al s t u n et S am e i e, a v h o l d e s

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t G r e g e r s G r am s V e i, a v h o l d e s t i r s d a g 9. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å B

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø v r e K r i n g s j å B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Ø v r e K r i n g s j å B

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s t i rs d a g 8. m a rs 2 0 1 1, k l. 1 8 0 0 p å L

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i U l l e r n P a r k B o r et

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0 i a u d i t o r i um 1, P

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø s t e r d a l s g t 4-6 B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i H e r r e g å r d s t e r r a s s e n S am e i e a v h o l d e s T o r s d a g 2 5. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 i. Ljan 0 0 menighetshus,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U e l a n d s ga t e 6 1 S am e i e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å S t. H a n s h

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 8. m ar s 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 K i r k e v e i e n 1 1 2 B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i K i rk e v e i e n 1 1

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i T h o n b y g g e t S am e i e, a v h o l d e s t o r s d a g 2 2. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8 :0 0 i P i l e s t r e d e t 3 5,

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 i V as

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3.

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3. I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 4. a p r i l 2 0

Detaljer

L a r s A as b ø / s / A n d e r s H om m e r s t a d / s /

L a r s A as b ø / s / A n d e r s H om m e r s t a d / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 7. j u n i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å I l

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G r e f s e n s e t e r e n B o l i gs am e i e, a v h o l d es m a nd a g 2 2. m a rs 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 i F ol k et

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t K i r k e v e i e n 1 1 0, a v h o l d e s m a n d a g 2 0. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 0 0 i V es t r e A k e

Detaljer

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i P i -1 l 3 e B s r t l, r a v e h d o e l t d es P t i a r s d k a g

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 A / L I l a K v a r t a l V B L I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A / L I l a K v a r t a l V B L, a v

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s /

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s / 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s T i rs da g 3 1. 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i H e l g es e n s g at e 8 2 / 8 4 A S a v h o l d e s m a nd a g 2 6. a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 Ordinært årsmøte i Solbakken Velforening, a v h o l d e s t o r s d a g 1 8. m a r s 2 0 1 0, k l. 2 0. 1 5 p å Ok s t a d S k o l e. T I L B E HA N D L I N G F O R

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 11 Sletteløkka Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 667 791 20 594 247 20 617 436 20 703 116 Salg anleggsmidler

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 U l l e r n p a r B k o e l n i g s a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n p a r k e n B o l i g s am e i e,

Detaljer

K j r e æ b e b o e r!

K j r e æ b e b o e r! 1 W e l h a v e n s g a t e N r. 1 0 B o r e t t s l a g K j r e æ b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e U l l e r n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 p å L i l l e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s /

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i P r o f es s o r D a h l s gt 3 9 A S, a v h o l d es t i r s da g 2. j

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 12. m a i 2 0 0 9, k l. 1 8 3

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E Side 1 av 20 Sameiet S a g av e i e n 1 3 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S A M E I E T S A G A V E I E N 1 3 a v h o l d e

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S m a rt a p a r t 2 B o r e t t s l a g, a v h o l d e s 3 1. m a i 2

Detaljer

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 8. m a r s 2 0 1 0, kl. 18.00 på Bjørnsletta skole,

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s t i r s d ag 4. m a i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 i S t

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 20. a p r i l 2 0 1 0, k

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E T i d : M a n d a g 1 9. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 Sted: N a b o s e n t e r e t, 1 4 0 5 L a n g h u s R e g i s t r e r i n g sb

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 3 1. m a rs 2 0 0 9, kl. 18.30 i Langerud Sykehjem.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 Ord i næ r gen era lforsa mli n g i Du rud Boret t sla g, a vh old es ti rsd a g 31. mai 2 01 1, k l. 1 8 :00 p å S p

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S a g a d am m e n, a v h o l d e s t o r s d a g 15. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 9. 0 0 i S am l i n g s s a l

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø s t e r l i B o l i g s e l s k a p A S I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Øs t e r l i B o l i g s e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer