I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0"

Transkript

1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 20. a p r i l , k l. 1 8 :3 0 p å B e k k e s t u a U n g d o m s s k o l e, F a -1 l 6 k, e 1 v 3 e 5 i 7 e B n ek k 1 e 4 s t u a. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G A ) Valg av møtele d e r B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g a v r e f e r e n t o g e n s a m e i e r t i l å u n d e r s k r i v e p r o t o k o l D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n E) G o d k j e n n i n g a v d a g s o r d e n 2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R S t y r e t f o r e s l å r o v e r f ø r i n g a v å r e t s r e s u l t a t t i legenkapital 4. B U D S J E T T G j e n n o m g a n g a v s t y r e t s f o r s l a g t i l b u d s j e t t f o r G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r 6. F O R S L A G A ) Styrets moderniserte og reviderte vedtekter B ) Styrets moderniserte og reviderte husordensregler C ) Styrets forslag til ekstraordinær innbetaling Forslag er tatt inn som egne vedlegg. 7. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v s t y r e l e d e r f o r 1 å r B ) V a l g a v 1 s t y r e m e d l e m f o r 1 å r C ) V a l g a v 2 s t y r e m e d l e m f o r 2 å r D ) V a l g a v 1 v a r a m e d l e m f o r 2 å r E) Valg av andre utvalg / komiteer B æ r u m, 9. m a r s S t y r t i e S am e i et N a d d e r u d V es t S i d s e l M a r l o w / s / Jostein Urnes / s / E l s -M e a r i e Ø i e n / s / A n n e H e l e n e D e L i n d e / s / Eirik e Laug r u d / s / I s am e i e rm ø t et h a r s am e i e r n e s t em m e r e t t m e d e n s t em m e f o r h v e r s e k s j o n d e e i e r. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 S a m ei e t N a d d er u d V es t Å R S B E R E T N I N G F O R S a k 2 T I L L I T S V A L G T E Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende : S T Y R E T L e d e r S i d s e l M a r l o wø y g a r d v e i e n 7 0 S t y r e m e d l e m E l s -M e a r i e Ø i e n Ø y g a r d v e i e n 6 8 S t y r e m e d l e m A n n e H e l e n e D e L i n Ø d e y g a r d v e i e n 6 8 S t y r e m e d l e m J o s t e i n U r n e s Ø y g a r d v e i e n 7 2 S t y r e m e d l e m E i r i k L a u g e r u d Ø y g a r d v e i e n 6 6 V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T Varamedlem Aud Hesjedal Øygardveien 72 A N D R E U T V A L G G a r a s j e o g parkeringsansvarlig S i d s e l M a r l o wø y g a r d v e i e n 7 0 G å r d s a n s v a r l i g L a i l a J a n s e n Ø y g a r d v e i e n 6 4 G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M S AM E I E T TI L L I TS V AL G TE O G AN S AT TE Av sameiets 5 styremedlemmer er det 3 kvinner og 2 menn. S am e i e t e r p os i t i v t i l l i k es t i l l i n g o g t a r s i k t e p at å d et i k k e f o r e k om m e r f o r s k j e l l s b e h a n d l i n g p å g r u n n a v k j ø n n v e d v a l g o g a ns e t t e l s e r. S a m e i e t d r i v e r i k k e m e d - f og o r s utviklingsaktiviteter k n i n g s. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. S am e i e t h a r i n g e n a ns a t e. F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig ) er regnskapssjef Egil Havre, OBOS. Sameiets revisor er BDO NORAUDIT SANDVIKA. S A M E I E T S K T F U A R A A D R E S S E S am e i e t N a d d e r u d V es t v / O B O S E i e n d o m s f o r v a l t n i n g A S P B S t. O l a v s P l a s s O S L O B e s øk s a d r e s s e : H a m m e r s b o r g T o r g 1, O s l o

3 3 S a m ei e t N a d d er u d V es t S A M E I E T S F O R V A L T E R A n n v e i g G h e b r e s e l a s i e E-p o s t : a n n v e i g. g h e b r e s e l a s i o b o s. n o E I E N D O M M E N S a m e i e t b e s t å r a v s 6 j 0 o n e s r e k f or d e l t p å 5 g å r d e r. Sameiet er registrert i Brønnøysund med organisasjonsnummer Sameiet ligger ibærum kommune og har følgende gårds - o g b r u k s nu m m e r : S a m e i e t h a r 2 5 g a r a s j e r o g 4 2 p a r k e r i n g s p l a s s e r i 0 Ø o y g a 7 r 2 d v e i e n 6 4, b e l i g g e n d e p å e i e t t om t f o r ut l e i e i h e n h o l d t i l v e d t e k t e r. F o r m e r i n f o rm as j o n k o nt a k t e s s t y r e t. M e d e i e r s e k s j o n f o r s t å s s am e i e a nd e l i b e b y g d e i e n d om m e d t i l k n y t t e t e n e r e t t t i l b r uk a v bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Styret er ikke kjent med at det ytre miljøet forurenses i vesentlig grad. F O R S I K R I N G S am e i e t s e i e n d om m e r e r f u l l v e r d i f o r s i k r e t i I F S k a d e f o rs i k r i n g m e d po l i s e n um m e r F u l l v e r d i f o r s i k r i n g v i l s i a t f o rs i k r i ng s s e l s k a p e t h a r a n s v a r e t f o r at s am ei e t t i l e n h v e r t i d h a r d e r i k t i g e f o rs i k r i n g s s um m e r. E n f o r u t s e t n i n g f o r d et t e e r a t f o rs i k r i ng s s e l s k a p e t f å r m e l d i n g o m v e s e n t l i g e v e r d i øk n i n g e r p å b yg n i n g e r, f. e k s. v e d r e h a b i l i t e r i n g e l l e r p å b y g g i n g. V e d t o t a l s k a d e s k a l e r s t a t n i n g s b e s e t a n l d a ø r d p o g e t d e s t ø r r e l s e. F o r s i k r i n g e n om f a t t e r o g s å b y g n i n g s m es s i g e f o r a n d r i n g e r s om d e n e n k e l t e s ek s j o n s e i e r gjør inne i boligen. D e n e n k e l t e s e k s j o n s e i e r m å s e l v s ø r g e f or å h a h j em f o r s i k ri n g s o m d e k k e r i n n bo og l ø s ø r e. H v i s s am e i e t s f o rs i k r i n g s k a lb e n y t t e s, m å b e b o e r n e s t r a k s m e l d e s k a d e n t i l F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S t l f f a k s e-p o s t : f o r s i k r i n o b o s. n o. Oppfølging av forsikringssaker blir gjort av Forsikringsavdelingen i OBOS. B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I h e n h o l d t i k r l i f t e f n e o r s k s a l d et væ r e i ns t a l l e r t r ø yk v a r s l e r o g b r a n ns l o k ni n g s a p p a r a t e l l e r b r a n n s l a n g e i l e i a l i l g h l e t e n e. E i er / b e b o e r h a r a n s v a r e t f o r a t u t s t y re t e r t i l s t e d e o g f u n g e r e r.

4 4 S a m ei e t N a d d er u d V es t H M S H M S e r e n f o r k o r t e l s -, e f M o r - i o l g H S j e i l k ø k s e r h e t. A l l e b o l i g ap s e er l s forpliktet k til å jobbe systematisk med HMS. D e t t e i v a r e t a s v e d å t i l p a s s e s e g, o g t i l f r e d s s t i l l e k r a v e n e i ( f o r s k r i f t o m s y s t e -, m a t m - i s o l k g s j i h k ø e k l e r s h e t s a r b e i d ). S t y r e t i s a m e i e t j o b b e r s y s t e m a t i s k m f m ø r e d r b H l a M n S t a n o n g e t å g r j l i e g n n o risikoanalyse, vernerunde og vurdering av samsvar med aktuelle lover og forskrifter. E k s e m p e l p å l o v e r o g f o r s k r i f t e r v i f o r h o l d e r o s s - o t g i l e r A v f a l e k s p l o s j o n s v e r n l o v e n, K j e m i k a l i e f o r s k r i f t e l n o, v e n F o g r u L r o v e n o s m n t i n l s g y s n m e d elektriske anlegg og elektrisk utstyr. S t y r e t pl i k t e r å gj ø r e e i e r o g/ e l l e r br u k e r a v d e n e n k el t e s ek s j o n o p pm e rk s om p å d e t a n s v a r som de har for å holde elektrisk utstyr i orden etter gjeldende lov og forskrift. K R A F T L E V E R A N S E T I L S A M E I E T S F E L L E S A N L E G G S a m e i e t f å r l e v e r t k r a f -v t e r k t m e i d l H a f s f l u n e d l s om l e n s e t a t l e n v l e r e a n g d g ø r. f r a L i G R Ø N T A R E A L E T Utføres av : Hjorthaug Grønt-Vedlikehold S N E B R Ø Y T I N G U t f ø r e s a v : I S S L a n d s c a p i n g R E N H O L D Sam eiet har en avtale m ed Økonomis k e Lø s n i n g e r A S s om u t f ø r e r v a s k a v t r a p p e o p p g a n g e r o g f e l l e s a r e a l. De t t e b l i r s om t i d l i g e r e u t f ø r t é n g a ng i uk e n. N å v æ r e n d e v a s k e b y r å v a s k e r h v e r t i rs d a g. O pp s l a g om d e t t e h e n g e r p å t a v l e n ne d e i g a n g e n h v o r b y r å e t / r e n h o l d e r e d a t e r e r o g h a t f k ø r e t r a r b a e v i d. e t t e r u S A M E I E T S L Å N S a m e i e t h a r l å n i O b o. s S e F i b a n l a n s e n o g n o t e i r e g n s k a p e t. EIENDELER OG GJELD OMSETNING OG TAKSTER S am e i e r n e f å r t i l s e n dt s k j em a m ed o p p s t i l l i n g o v e r d e n e n k e l t e s e k s j o n s a n d e l a v s am e i e t s i n n t e k t e r, u t g i f g t ei e r n, d e l e g r j. L e i l g n d i n g o s v e r d i e n f å r d e n e nk e l t e o p p g i t t p å l i g n i n g s k o n t o r e t. Om s et n i n g a v s ek s j o n e n e s k j e r t i l m a rk e d s p r i s. D e t f i n n es i k k e t a k s t e r f o r s e k s j o n e n e v e r k e n h o s s t y r e t e l l e r f o r r e t n i n gs f ø r e r. S å l a n gt f o r r e t n i n g s f ø r e r e n f å r o p p g i t t omsetningspris e r, bl i r d i s s e r e g i s t re r t. F o r r e t ni n g s f ø r e r k a n, p å b a k g ru n n a v d i s s e opplysningene, gi antydning om prisnivået for seksjonene. T E L E N O R S am e i e t e r t i l s l u t t e t s am a r b e i d s a v t a l e n m e l l om T el e n o r o g OB O S E i e n d o m s f o r v a l t ni n g o m r a b a t t o r d n i n g p å b r u l k e f o a n v o g f b r a e s d t b å t n e d s t e l e f o n f o r b e bo e r e m e d a b o n n e m e n t i T e l e n o r.

5 5 S a m ei e t N a d d er u d V es t D e n e n k e l t e b e b o e r f å r o gs å r a b a t t v e d b es t i l l i n g a v A D S L b r e d b å n d o g b r u k a v mobiltelefon. Bestilling av mobiltelefoni- og internettjenester kan gjøres påwww.obos.no. K A B E L -TV C a n a l D i g i t a l e r l e v e r - a o n g d ø b r e d a b v å n d t s v t j e n e s t e r. H a r d u s pø r s m å l v e d r ø r e n d e d i t t kabel-t v-abonnem ent, digital-t v e l l e r b r e d b å n d, k a n d u r i n g e t l f Å p n i n gs t i d e r h o s k u n d e s e r v i c e e r m a n d a g - f r e d a g k l , lø r d a g k l S ø n d a g e r e r s t e n g t. O p p s t å r d et f e i l p å k a b e l a nl e g g e t u t e n om n o rm a l å p n i n g s t i d, k a n d e t t e r a p p o r t e r e s v i a t e l e f o n l ø r d a g e r k l o g s ø n d a g e r k l F o r y t t e r l i g e r e i n f o r m a s j o n v i s e s d e t t i g l i t w a w l w. n c o a n a l d Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv-anlegget som å skru av dekselet -k o n på t ak t e antenne n o g f o r - e t l l e a r t i l k o b l m i n g e r. S l i k e i n n g r e p v i l k u n n e f o r å r s ak e f o rs t y r re l s e r p å s i g n a l e n e t i l a n d r e b e b o e r e o g i v e r s t e f a l l f o r å r s a el-t k e v ø a n d l e l g g e e g t g. e l s e r i k a b H v e r s e k s j o n i n -d n e k o h d a e r r m e d 1 k o r t s om t y t i l k h ø k r e r C H an D a l D i g i t a l o g f ø l g e r s e k s j o n e n. R E H A B I L I T E R I N G H I S T O R I K K F ø l g e n d e a r b e i d e r o g r e h a b i l i t e r i n g : e r u t f ø r t i Rensing av innvendige luftekanaler Ny støttemur langs biloppstillingsplass i Øygardveien 68 og i Øygardveien 72. T i l s t a n d s a n a l y s e r a v f a s a d e r u t f ø r t a v S I N T E F N y m ot o r o g f j e r n k o nt r o l l e r t i l al l e g a r a s j e n e F l i s l e g g i n g a v i n n g a n g s p a rt i i Ø y ga r d v e i e n 7 2. S ek s j o n s e i e r e i Ø y g ar d v e i e n 6 4 f i k k g j o r t d e t t e p å e g e n h å n d. G u l v i a l l e s ø p p e l r om i g å r d e n e e r u t b e d r e t o g m a l t F j e r n e t s t o r t b j ø r k e t r e i Ø y g a r d v e i e n 7 0 s a m t s t u b b e f r e S t y r e t s s t o r o p p r y d d i n g i f e l l e s o m r å d e n e Følgende arbeider og rehabiliteringer er utført i 2008 : R e h a b i l i t e r i n g m e d n y t t f o l i o b e t l a k e g - g d e t a s v t ø rs s t a e m t l i g e 5 enkeltprosjektet i Sameiet på lang tid. G j e r d e n e s om v e n d e r u t m o t v e i e n e r u n d t S am e i e t e r r e h a b i l i t e r t. Støpt inn nye rister i inngangspartier i Øygardveien 70 og 72. D e l e r a v g r ø n t a r e a l e t e r u t b e d r e t. Samtlige garasjeporter med åpner e er vedlikeholdt. Følgende arbeider og rehabiliteringer er utført i 2007 : G r a v i n g o g d r e n e r i n g Ø 7 2. D e rm ed e r a l t a r b e i d m e d d r e n e r i n g r u n d t g å r d e n e s l u t t f ø rt Tett avløpskum i Ø70 er renset og gjennomspylt G å r d s p l a s s e n i Ø 7 0 e r u t b e d r e t s n l i k o a g t s n m e l d t e b v a ø n r l e E l e k t r i k e r a r b e i d i s a m t l i g e g å r d e r f o r o p p l e g g a v 1 6 a m p k u r I n s t a l l a s j o n a v v a r m t v a n n s b e r e d e r e i v a s k e r o m i a l l e g å r I n n v e n d i g e r d e t m a l t i o m r å d e t u n d e r o v e r l y s t a k e n e Alle parkeringsplasser i Sameiet har blitt oppmerket

6 6 S a m ei e t N a d d er u d V es t For a n i n n k j ø r s e l t i l a l l e g å r d e n e e r d e t m o n t e r t s k i l t s om v i s e r p r i v a t o m r å d e o g p a r k e r i n g f o r b u d t. I f o r b i n d e l s e m e d d e n s t o r e v a n n l e k k as j e n i Ø 6 4 e r d e t u t f ø r t m y e a rb e i d. V i s k a l f o r s ø k e å o p p s u : m m e r e n o e For å finne årsaken til vannlekkasjen ble det utført -i en n s p ek TV s j o n a v s o i l r ø r. D e t b l e a v d e k k e t e n d r e n e r i n g s s k u m f r a n e d l ø p t a k s om v a r t i l d ek k et m e d jord og beplantet. Kummen ble renset og gjennomspylt Soilrør fra taket og ut til dreneringsskum ble renset og gjennomspylt Styret engasjerte et takfir m a s om f o r e t o k i ns p ek s j o n a v s am t l i g e t a k. D e t b l e v i d e r e u t a r b e i d e t e n t i l s t a n ds r a p p o r t a v t ak e n e s l i k at v i h a r n o e å f o rh o l d e o s s t i l. N o e n s t r a k s t i l t ak a v t ak e n e b l e om g å e n d e ut f ø r t. - Det er reforhandlet ny forsikringsavtale for Sameiet Arbeider som skal påbegynnes i 2010 blir : - SINTEF : Kartlegging av tilstanden på felles rør i Sameiet - N y o p p d a t e r t o g g j e l d e n d e i n s t r u k s f o r r e h a b i l i t e r i n g a v e n k e l t s t å e n de b a d i Sameiet utarbeidet av OBOS Prosjekt - U t e b e l y s n i n g / k j e l l e r b e l y s n i n g - Lage oversiktskart over stakeluker på alle -r rør o m s fra o g -r om 3 s 2 m e d n e d l ø p i k j e l l e r o g g a r a s j e - F l i s l e g g i n g a v i n n g a n g s p a r t i e t i Ø y g a r d v e i e n O p p r e t t e l s e a v h j e m m e -p s i o s d t e a d o r g e s e s e S T Y R E T S A R B E I D S t y r e t h a r a v h o l d t 1 1 s t y r e m ø t e r, 2 e k s t r a o r d i n æ r p s e m øt s t e r y s r am e m t ø t e r o g flere småmøter. Det er ikke avholdt ekstraordinære sameiermøter. I p e r i o d e n h a r s t y r e t d i s t r i b u e r t c a 1 3 i n f os k r i v o g f l e r e i n t e r n e o p ps l ag t i l b e b o e r n e. S t y r e t h a r t i d l i g e r e u t a r b e i d e t e n i n f o r m a s j o n s p e r m s o m l i g. g P e e r rm t e n i l g j e n i n n e h o l d e r o v e r s i k t l i g i n f o r m a s j o n o m S a m e i e t. S t y r e t o p p d a t e r e r D e t h a r v æ rt 2 ut s k i f t n i n g e r i s t y r e t i S t y r e l e d e r T e r j e A n d r e s e n o g s t y r em e d l em Alexander Røine solgte sine leiligheter og flyttet fra Sameiet. Som ny styrele d e r b l e S i d s e l Marlow valgt samt at styret også fikk et nytt styremedlem Eirik Laugerud. V e d l i k e h o l d V e d l i k e h o l ds b e h o v e t i g å r d e n e b l i r t e t t f u l g t o p p a v s t y r e t, i s am a r b e i d m e d r å d g i v e r e v e d b e h o v. D e t v i l a l l t i d v æ r e b e h o v f o r p å g r a u d t e f r i ø n r g e r o f g o g r e n b e r d e r l t i n g e r, o p v e d l i k e h o l d. P r o s j e k t e n e s om e r b l i t t g j e n n om f ø r t i h a r væ r t g o d t p l a n l a g t o g e r b l i t t f u l g t o p p p å e n m å t e s om h a r s i k re t a t v i f å r d e n k v a l i t et v i e r b l i t t l o v e t o g t i l r i k t i g p r i s. S k a d e r D e t h a r v æ r t f l e r e h s e k t e a n d e r i l ø i p et l a v e 2 i 0 l 0 9, i g e nk e l t e f o r å r s a k e t a v s am e i e r n e. V i v i l s om f ø l g e a v d et t e h e n s t i l l e t i l al l e å t a g o d t v a r e p å s i n e l ei l i g h e t er. S am e i e t e r f o r e l ø p i g f o r p l i k t e t t i l å b e t a l e e g e n a n d e l m e n. d V e i t h a t r e pe r ø i n s d a k g e r e n hø v i y p å r em e i n e d r e på grunn av tidligere skader, som alle må være med å betale via fellesutgiftene.

7 7 S a m ei e t N a d d er u d V es t Innbrudd D e t h a r d e s s v e r r e v æ r t f l e r e i n n b r u d d i g å r d e n e v å r e, i l e i l i g h et e r i 1. e t a s j e. V i v i l d e r f o r minne om viktigheten av at dørene alltid er låst, særlig hoveddøren og kje l l e r d ø r e n n e d e. Ø k o n om i Ø k o n om i e n i S am e i et e r s om n e v n t t i d l i g e r e n o e a ns t r e n g t, m e n p å et ak s e pt a b e l t n i v å. D e s i s t e å r e n e h a r d e t væ r t n ø d v e n d i g å g j e n n om f ø r e f l e r e v e d l i k e h o l d s p r o s j e k t e r o g v i e r k l a r o v e r a t d e t v i l k om m e f l e r e. V i n e d b e t a l e r a t t f p o å r l t å s n s om bl e t a t t o p p i f o r b i n d e l s e m e d d e n ye b a l k o n g e n e s am t n y t t lån til rehabilitering av takene. S t y r e t a r b e i d e r h e l e t i d e n b e v i s s t o g f r em t i d s r et t e t s l i k a t v i s k a l k u nn e t a d e u t f o r d r i n g e r s om m å t t e k om m e. S t y r e t s a ns v a r e r å t a h ø y d e f o r a t f ø r e l l e r s i d e n m å v i f o r e t a s t ø r r e v e d l i k e h o l d s a r b e i d e r igjen, og en bedring av økonomien på forhånd er derfor av stor betydning. S t yr e t s a m m e n m ed f o r v a l t e r h ar g j e n n om g å t t S a m ei e t s ø k on om i. S om f øl g e a v u s i k k e r h e t e n r u n d t r k e b v e ho a v l f o r i e k s t r a e i n t n b e t al n i ng i p å r f o r å b yg g e o p p k a p i t al t i l fr e m t i di g r e h a b i l i t e ri n g, j f r e g e t f o r s l a g. Dugnad D e t e r b l i t t g j e n n om f ø r t t o d u g n a de r i m e d b r a f r em m øt e. D e t er g o d t å s e a t d e f l es t e er villige til å ta i et tak for at vi skal h a d e t t r i v e l i g r u n d t os s. V i i s t y r e t ø n s k e r å t ak k e a l l e s om h a r b i d r a t t t i l å g j ø r e e i e n d om m e n s å f i n s om d e n e r. V i h å p e r s am t i d i g at d e n g o d e d u g n a d s å n d e n v i l h j el p e t i l å m o t i v e r e s am t p å v i rk e e n d a f l e r e s am e i e r e t i l å d e l t a p å d u g n a d e n e i T a k Takene i gårdene ble rehabilitert i 2008 med nytt foliebelegg. U t v e n d i g a r e al S t øt t em u r e n e i Ø 6 8 o g Ø 7 2 h a r l en g e v æ r t i s v æ r t d å r l i g f o r f at n i n g m e d m a n g e l øs e k a n t s t e i n o g b l ok k e r. A r b e i d e n e m e d s t ø t t em u r e n e b l e s at t i g a n g p å h ø s t e n. V i k u n n e i k k e ri s i k e r e e n v i n t e r t i l m e d f r os t i b ak k e n o g m y e s n ø s om k u n n e f o r å r s a k e s k a d e r p å d e parkerte bilene - særlig i Ø68. V i e r m e g e t f o r n ø y d m e d r e s u l t a t et o g s y n e s s t øt t em u r e n m e d n o rs k g r a n i t t g i r et r y d d i g i n n t r y k k. Det store bjørketreet foran Ø70 ble beslut t e t f j e r n e t. D e t t e b l e g j o rt ve d a v s t em m i n g m e d 1 0 f o r o g 1 s t em m e m ot. 1 s t em m e v a r b l a n k. D e t b l e o gs å f o r e t a t t s t u bb e f r e s i n g. V e d e n l i g g e r n å t i l t ø rk o g v i l k om m e b e b o e r n e t i l g o d e u t p å v å r e n. F a s a d e D e t b l e g j e n n o m f ø r t e n t i F l i 2 s 0 0 t 9 a f o n r d å s a v a d n ek a k l e e y t s e v e n t u a e v l t b e S h I o v N T E for rehabilitering. D r e n e r i n g Drenering rundt alle gårdene ble utført i perioden 2005 til 2007.

8 8 S a m ei e t N a d d er u d V es t I n n v e n di g f e l l e s a r e al D e f l es t e s ø p p e l r om i g å r d e n e h a d d e a v s k a l l i n g p å g ul v e n e o g d e t v a r v a n s k e l i g å h o l d e r e n t ette. ble D utbedret av styret selv ved reparasjon av hull / sprekker og gulvene ble malt. F e l l e s om r å d e n e i d e f l es t e g å r d e n e h a r i l e n g r e t i d væ r t s væ r t u t r i v e l i g e m e d r ot o g r as k. Selv etter flere oppfordringer og skriv til beboerne om å rydde var det like il l e. S t y r e t b e s l u t t e t d e r f o r å g j e n n om f ø r e e n i n t e r n d u g n a d f o r å f j e r n e r ot e t. A l t u t e n n a v n o g / e l l e r d a t o for fjerning ble kjørt vekk / kastet av styremedlemmene. R E G N S K A P E T F O R S t y r e t m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t g i r e t r e t t v i s e n e d l e r o b g i g l j e d l e d, a v s a m e i e t f i n a n s i e l l e s t i l l i n g o g r e s u l t a t. I nf o rm as j o n om s am ei e t s f o r v e n t e d e øk o n om i s k e u t v i k l i n g e r omtalt i årsberetningens punkt om kostnadsutvikling og budsjett for Å r s r e g n s k a p e t f o r e r s at t o pp u n d e r f o r u t s e t n i n g a v f o r t s a t t d r i f t. D et b ek r e f t es h e r v e d at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. R E S U L T AT Å r e t s r e s u l t a t p å k r , - s om f r em k om m e r i r es u l t at r e g n s k a p et f o r e s l å s o v e r f ø r t til egenkapital. I N N T E K T E R I n n t e k t e n e i v a r t i l s a m m e n 1 k 9 r , - m o t b u d s j e t te rt m e d k r , -. Avviket skyldes en restanse ved årsskiftet. K O S T N A D E R Driftskostnadene i 2009 var på 1 kr , - m o t b u d s j et t e r t m e d k r ,-. H o v e d å r s a k e n t i l a v v i k et e r at b u ds j e t t e r t e k os t n a d e r b l e h ø y e r e e n n f o r u t s a t t i b u d s j et t f o r D r i f t o g v e d b l i e k b e u h ds o l j e d t t e r t m e d k r ,- m e ns r e g n s k a p et v i s e r k r ,-. A v v i k e t s k y l d e s b e f a r i n g a v y t t e r v eg g v e d S I NT E F o g b ef a r i n g a v O bo s P r o s j ek t f o r ul o v l i g o m b y g g i n g a v b a d. R e v i s o r s h o n o r a r f o r r e g n s k a p s å re t e r f o r r e v i d e r i n g a v s e l s k ap e t s r e g ns k a p o g formuesforvaltning. Revisjonshonoraret fremkommer som egen post i resultatregnskapet. A v v i k p å k r ,- p å s t y r e h o n o r a r e t s k y l d e s a v s at t b el ø p f o r p å k r ,- m e n s årsm øtet godkjente honoraret til k r ,-. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e n k e l t e t a l l e ne i r e g n s k a p e t o g d e n r e g ns k a ps m e s s i g e o v e r s i k t s om f r em k om m e r u n d e r n ot e r t i l r e g ns k a p e t. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapeti vesentlig g r a d.

9 9 S a m ei e t N a d d er u d V es t K O S T N AD S U T V I K L I N G Rentesatsene i OBOS Eiendomsforvaltning AS pr. den : Renter på driftskonto: 0, 10 % R e n t e r p å s p a r ek o n t o : 2, 7 5 % u n d e r k r , 8 5 % o v e r k r S T R Ø M P R I S E N E Den totale strømprisen til en forbruker består av tre komponenter : K r a f t p r i s s om d ek k e r k os t n a d e n e v e d å p r o d u s e r e o g s e l g e d e n el e k t r i s k e k r a f t e n u t g j ø r ca. 43 % av total strømpris (betales til kraftleverandør ). N e t t l e f o i r e t r a n s p o r t a v d e n e l ek t ri s k e k r a f t e n utgjør ca. 24 % av total strømpris (betales til nettselskapet ). Statlige avgifter dvs. forbrukeravgift, avgift til Energifondet og merverdiavgift utgjør ca. 33 % av total strømpris. Strømprisen i Norge varierer med årstidene. Normalt stiger den i h a vinter l v å r e t o g r e d u s e r e s i s o m m e r h a l v å r e t. D e t t e o g m a p n å d v i r k e r f k ra a k f t p r o i s r e n r e g j s ø o r d et v a n s k e l i g å s p å u t v i k l i n g e n i s t r ø m p r i s e n e E N E R G I M E R K I N G A V I B O G L F r a o g m e d b l i r d et o b l i ga t o r i s k m e d e n e n e r g i a t t es t f o r a l l e b o l i g e r s om s k a l s e l g e s e l l e r l e i e s u t. N o r g - e s o g V a s e s n d e r a g i s d i r e k t o r a ar t a n ( s v N a V r e E t ) f o r h i m p l em e nt e r i n g e n a v o r d n i n g e n. P å w w w. e n e r g i m e r k i n g. n o k a n s am e i e r n e s e l v ut a r b e i d e e n e n e r g i a t t es t f o r s i n b ol i g. F O R S I K R I N G B y g n i n g s f o rs i k r i n g e n øk e r f r a t i l m e d k r D e n n e øk n i n g e n i nk l u d e r e r 2, 8 % ø k n i n g i b y g g e en i n som d e k s reflekterer prisoppgangen på håndverkstjenester. I n d e k s ø k n i n g e n e r l i k f o r a l l e f o r s i k r i n g s s e l s k a p e r. U t o v -e r d e t t e f o r e selskapene individuell prisjustering med bakgrunn i sameiets egen skadesituasjon. K O M M U N A L E A V G I F T E R Renovasjonsavgiften øker med 10 %. Ingen økning av de øvrige avgiftene. Ø V R I G E K O S T N A D E R N å r d e t g j e l d e r d e ø v r i g e k o s t n a d e n e i b u d s j e t t e t h a r s t y r e t r e g n e t m e d e n g e n e r e l l p r i s s t i g n i n g. I N N T E K T - S OG KOSTNADSOVERSLAG FOR ÅR 2010 (Budsjett) S t y r e t h a r s a t t v e r o p s i p k t e n o v o e r f o r v e n t e d e i n n o t s e t k n t a d e e r i o 2 g 0 1 k 0. Tallene er vist som egen kolonne ved siden av resultatregnskapet. (Budsjett ) O v e r s i k t e n e r b as e r t p å u e n d r e d ef e l l e s k os t n a d e r f o r å r e t F o rs l a g om ekstrainnbetaling er ikke budsjettert. I p o s t e n d r i f t o g v e d l i k e h o l d e r d et b e r e g n e t k r t i l o r d i næ r t v ed l i k e h o l d o g u t s k i f t i n g av utebelysning. Kostnad for utskifting av rør er ikke budsjettert da tilstand ikke er kartlagt.

10 1 0 S a m ei e t N a d d er u d V es t O v e r s i k t e n g i r e t f o r v e n t e t å r s r e,-. s u l t a t p å k r I o v e rs i k t e n e r d e t t at t h e n s y n t i l de f o r h o l d s om e r n e v n t f o r a n. Forøvrig vises til de enkelte tallene i oversikten. B æ r u m, 9. m a r s I s t y r e t f o r S am e i et N a d d e r u d V es t S i d s e l M a r l o w / s / E l s -M e a r i e Ø i e n / s / A n n e H e l e n e D e L i n d e / s / J o s t e i n U r n e s / s / E i r i k L a u g e r u d / s /

11 1 1 S a m ei e t N a d d er u d V es t

12 1 2 S a m ei e t N a d d er u d V es t R E S U L T A T R E G N S K A P Regnskap Regnskap B u d s j e t t B u d s j e t t N o t e D R I F T S I N N T E K T E R : Innkrevde felleskostnader Andre inntekter S U M D R I F T S I N N T E K T E R D R I F T S K O S T N A D E R : Personalkostnader Styrehonorar A v s k r i v n i n g e r Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold F o r s i k r i n g e r Kommunale avgifter Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader S U M D R I F T S K O S T N A D E R D R I F T S R E S U L T A T : F I N AN S I N N T E K T E R / -K O S T N A D E R : Finansinntekter Finanskostnader R E S. F I N AN S I N N T. / -K O S T N A D E R Å R S R E S U L T A T O v e r f ø r i n g e r : F r a o p p t n j t e g e n k a p i t a l R e d u k s j o n u d e k k e t t a p

13 1 3 S a m ei e t N a d d er u d V es t B A L A N S E N o t e E I E N D E L E R A N L E G G S M I D L E R Bygninger Varige driftsmidler S U M A N L E G G S M I D L E R O M L Ø P S M I D L E R Restanser felleskostnader Kortsiktige fordringer Håndkasse D r i f t s k o n t o i O B O S Sparekonto i OBOS S U M O M L Ø P S M I D L E R S U M E I E N D E L E R E G E N K A P I T A L O G G J E L D E G E N K A P I T A L Opptjent egenkapital S U M E G E N K A P I T A L G J E L D L A N G S I K T I G G J E L D Pante- og gjeldsbrevlån Annen langsiktig gjeld S U M L A N G S I K T I G G J E L D K O R T S I K T I G G J E L D Forskudd felleskostnader Leverandørgjeld Skyldig offentlig myndigheter Annen kortsiktig gjeld S U M K O R T S I K T I G G J E L D S U M E G E N K A P I T A L O G G J E L D P a n t s t i l l e l s e 0 0 Garantiansvar 0 0 BÆRUM, 9. mars 2010, S T Y R E T F O R S A M E I E T N A D D E R U D V E S T S ID S E L MARLOW/s/ ELSE-M A R IE Ø IE N / s / A N N E H E L E N E D E L IN D E / s / JOSTEIN URNES/s/ EIRIK LAUGERUD/s/

14 1 4 S a m ei e t N a d d er u d V es t N O T E : 1 Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DnB NOR som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk bli r overført denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. N O T E : 2 I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R P a r k e r i n g s l e i e G a r a s j e l e i e Felleskostnader Trappevask S U M I K N R N E V D E F E L L E S K O S T N A D E R N O T E : 3 P E R S O N A L K O S T N A D E R Ordinær lønn, fast ansatte Påløpne feriepenger -990 A r b e i d s g i v e r a v g i f t S U M P E R S O N A L K O S T N A D E R Det har ikke vært noen ansatte i selskapet gjennom året. N O T E : 4 S T Y R E H O N O R A R Honorar til styret gjelder for perioden 2008/2009, og er på kr I tillegg har styret fått dekket møtemat/styremiddag for kr jfr. note 10 Telefonutgifter til styret er på kr N O T E : 5 R E V I S J O N S H O N O R A R Revisjonshonoraret er på kr og er i sin helhet knyttet til revisjon. N O T E : 6 K O N S U L E N T H O N O R A R Andre konsulenthonorarer S U M K O N S U L E N T H O N O R A R

15 1 5 S a m ei e t N a d d er u d V es t N O T E : 7 D R I F T O G V E D L I K E H O L D Drift/vedlikehold bygninger D r i f t / v e d l i k e h o l d V V S Drift/vedlikehold elektro Drift /vedlikehold utvendig anlegg D r i f t / v e d l i k e h o l d b r a n n s i k r i n g Drift/vedlikehold ventilasj.anl Drift/vedlikehold garasjeanlegg Egenandel forsikring Kostnader dugnader -215 S U M D R I F T O G V E D L I K E H O L D N O T E : 8 K O M M U N A L E A V G I F T E R Kommunale avgifter S U M K O M M U N A L E A V G I F T E R N O T E : 9 E N E R G I / F Y R I N G Elektrisk energi S U M E N E R G I / F Y R I N G N O T E : 1 0 A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R Container Driftsmateriell Renhold ved firmaer S n ø r y d d i n g / g r e s s k l i p p i n g Kontor- og datarekvisita T r y k k s a k e r Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader Telefon/bredbånd Porto B i l g o d t g j ø r e l s e Reisekostnader -74 Bank- og kortgebyr Velferdskostnader -820 Konstaterte tap -60 S U M A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R

16 1 6 S a m ei e t N a d d er u d V es t N O T E : 1 1 F I N A N S I N N T E E K T R Renter av driftskonto i OBOS Renter av sparekonto i OBOS Renter av for sent innbetalte felleskostnader 248 S U M F I N A N S I N N T E K T E R N O T E : 1 2 F I N A N S K O S T N A D E R Renter av lån i OBOS Renter av lån i O B O S G e b y r S U M F I N A N S K O S T N A D E R N O T E : 1 3 B Y G N I N G E R K o s t p r i s / B o k f. v e r d i Oppskrevet Avskrevet S U M B Y G N I N G E R Gnr.19/bnr.450 Boligbygg anses ikke å ha begrenset økonomisk levetid og er derfor ikke avskrevet N O T E : 1 4 V A R I G E D R I F T S M I D L E R Parkeringsanlegg Tilgang A v s k r e v e t t i d l i g e r e A v s k r e v e t i å r S U M V A R I G E D R I F T S M I D L E R S U M Å R E T S A V S K R I V N I N G E R N O T E : 1 5 K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R Fordringer/håndkasse for ansatte/tillitsvalgte Andre forskudd S U M K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R Posten "Andre forskudd" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2010, med motpost i leverandørgjeld. Kostnadsføring og utbetaling vil skje i 2010.

17 1 7 S a m ei e t N a d d er u d V es t N O T E : 1 6 P A N T E - O G G J E L D S B R E V L Å N O B O S Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 4,70%, løpetid 15 år Opprinnelig 2000 B l a n c o Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år O B O S Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 4,70%, løpetid 5 år Opprinnelig 2008 B l a n c o Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år S U M P A N T - E O G G J E L D S B R E V L Å N N O T E : 1 7 A N N E N L A N G S I K T I G G J E L D Garasjeinnskudd (opprinnelig) S U M A N N E N L A N G T S I G K G J E L D N O T E : 1 8 S K Y L D I G O F F E N T L I G E M Y N D I G H E T E R S k yl d i g a r b e i d s g i v e r a v g i f t S U M S K Y L D I G O F F E N T L I G E M Y N D I G H E T E R N O T E : 1 9 A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D Feriepenger -990 P u r r e g e b y r -236 A v s a t t styrehonorar S U M A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D

18 18 S a m ei e t N a d d er u d V es t A. Styrets forslag til revidering av vedtekter. S a k 6 VEDTEKTER F O R S A M E I E T N A D D E R U D T V E S V e d t a t t i s am ei e r m øt e d en , R e v i d e r t i s a m e i e r m ø t e d e n 2 0. a p r i l N A V N, F O R R E T N I N G S K O N T O R O G F O R M Å L S am e i e ts n a v n e r S am e i e t N a d d e r u d V e s t. Sameiet har forretningskontor i Oslo. S am e i e t h a r t i l f o rm å l å i v a r e t a s am ei e r n e s f e l l es i n t e r es s e r i d r i f t o g a d m i n i s t r a s j o n a v eiendommen gnr. 19 bnr. 450 i Bærum med fellesanlegg av enhver art. 2 O R G A N I S E R I N G A V I S A E M T E O G R Å D E R E T T S am e i e t b e s t å r a v 6 0 b o l i g s ek s j o ne r i h e n h o l d t i l o p p d e l i n g s b e g j æ r i ng t i n g l y s t d e n , O r g. 4 8 n 8 r A l l e s ek s j o n e r s k a l væ r e m e d l em a v s am e i et o g s ek s j o n e n e k a n i k k e s k i l l es f r a deltagelse i sameiet. H v e r s a m e i e r h a r t t t i e l n b e r u r k e av s i n s ek s j o n o g r e t t t i l å n y t t e f e l l es a r e a l e r t i l d e t d e e r b e r e g n e t t i l. E n e r e t t t i l m i d l e r t i d i g b r u k a v d e l e r a v f e l l es a r e a l e t e l l e r f e l l es a n l e g g e n e k a n v e d t as m e d 2 / -dels 3 flertall etter reglene i eierseksjonslovens 19, 5. ledd. H v e r sam e i e r p l i k t e r å o v e r h o l d e be s t em m e l s e n e s om f øl g e r o p p d e l i n g s b e g j æ r i n g e n, lov om eierseksjoner, disse vedtekter og husordensregler fastsatt av sameiet. B r u k s e n h e t e n k a n b a r e b e n y t t e s t i l b o l i g f o rm ål o g s l i k a t d e n i k k e e r t i l u n ø d i g e l l e r u r i m e l i g u f l o r e b m r p u e k e r n e a v de ø v r i g e s ek s j o n e r v e d f. e k s. s t ø y, l u k t, e. l i g n. F e l l e s a n l e g g e t h e r u n d e r g a r a s - j m e å n i e k k e n yt t es s l i k at a n d r e b ru k e r e u n ø d i g e l l e r u r i m e l i g h i n d r e s i d e n b r uk a v a n l e g g e n e s om e r a v t al t e l l e r f o r u t s at t. U t e n s k r i f t l i g s am t yk k ef r a s t y r e t ha r e n s ek s j o n s e i e r i k k e r et t t i l å e nd r e u t v e n d i g e f a s a d e r, f o r e t a b y g n i n g s m es s i g e f o r a n d r i n g e r e l l e r i n s t al l a s j o n e r, f. ek s. e n d r e f a r g e, f o r e t a u t s k i f t i n g a v v i n d u s g l as s e. l i g n. I n n v e n d i g e e n d r i n g e r i b r u k s e n h e t e n e s o m m e d f ø r e r i n n g r e p i b y g g e t s b æ r e n d e k o n s t r u k s j o n e r m å i k k e f o r e t as u t en s t y r e t s g o d k j e n n e l s e.

19 19 S a m ei e t N a d d er u d V es t L e d n i n g e r, r ø r o g l i k n e n d e nø d v e n d i g e i n s t a l l as j o n e r k a n f ø r e s g j e n n o m b r u k s e n h e t e n hvis det ikke er til vesentlig ulempe for sameieren. S a m e i e r e n s k a l g i a d g a n g t i l b r ø u d k v s e e n n d h i g e t et t e n rs y f n o r g v n e d l i k e h o l d a v i n s t a l l a s j o n e n e. 3 F E L L E S K O S T N A D E R, H E F T E L S E S F O R M O G P A N T E. R E T T F e l l e s k o s t n a d e r e r k o s t n a d e r v e d e i e n d o m m e n s om i k k e e r k n y t t e t t i l d e n e n k el t e b r u k s e n h e t. Felleskostnadene skal fordeles mellom sam eierne etter sameie b r ø k e n. V e d f o rs i nk e t b et a l i n g k a n s t y r e t på l e g g e m o r a r e n t e r o g p u r r e g e b y r. S t y r e t f a s t s e t t e r a k o n t o b e l ø p s o m f o r f a l h l v e r f m o r å. s n k e u d d s v i s F o r f e l l es a ns v a r o g f o r p l i k t e l s e r he f t e r d e n e nk e l t e s am e i e r i f o r h o l d t i l s i n s am e i e b r øk. D e a n d r e s am e i e r n e h a r l o v b e s t em t p a nt e r e t t i s ek s j o n e n f o r k r a v m o t s am e i e r e n s om f ø l g a v s am ei e f o r h o l d e t. P a n t e k r a v e t k a n i k k e o v e r s t i g e e t b e l ø p s om f o r h v e r b r u k s e n h e t s va r e r t i l folketrygdens grunnbeløp på det tidspunkt da tvangsdekning besluttes gjennomført. 4 V E D L I K E H O L D D e n e n k e l t e s am e i e r s k al h o l d e b ru k s e n h e t e n f o rs v a r l i g v e d l i k e s l i k a t d e t i k k e o p p s t å r skade eller ulempe for andre sameiere. S a m e i e r e n s v e d l i k e h o l d s a n s v a r f o r i - n o n g v a e v n l d ø i p s g l e d n v i n a g n e n r g å r f r em t i l f o r g r e n i n g s p m u en n s h k o v t e d l e d t n i n g i p n n å t i l s e k s i j o n e n n o g d f o r e m l ek t r i s k e ledninger til og med seksjonens sikringspunkt. E i e r a v s e k s j o n e r f o r p l i k t et t i l å u t f ø r e e t f o r s v a r l i g v e d l i k e h o l d a v i n nr e t n i n g e r s å s om i n n g l a s s i n g, l e v e g g, g j e r d e r, o. l i g n. s o e m t p å h f a e n l l e s h a r e a l m o o g n e t r e r t / b y g g a n s v a r l i g f o r m u l i g e s k a d e r p å e g en e l l e r a n d r e s s ek s j o n e v e n t u e l t f e l l e s a r e a l s om m åt t e v æ r e f o r å r s ak e t a v i n n r e t n i ng e n. For garasjene gjelder tilsvarende så langt det passer. Egenandel etter forsikringsskade som har sin opprinnels e i n n e nf o r s am e i e r e n s v e d l i k e h o l d s p l i k t f o r e g e n s e k s j o n e l l e r i ut s t y r s o m l i g g e r u n d e r s a me i e r e n s vedlikeholdsplikt, pliktes dekket av sameieren. U t s k i f t i n g a v v i n d u e r o g d ø r e r, o p ps e t t i n g a v m a r k i s e r, e n d r i n g a v f as a d e k l e d n i n g, e n d r i n g a v u t v e n r d g i e r g e t c f k an a s k j e et t e r s am ei e t s s t a n d a r d o g e t t e r f o r u t g å e n d e g o d k j e n n i n g a v s t y r e t. T i l b y g g / p å b y g g / o p p f ø r i n g a v i l d s t ed o. a. a r b e i d s om s k a l m e l d es t i l bygningsmyndighetene / Feiermesteren i Asker o g B æ, m r å u g o m d k j e n n e s a v s t y r e t f ø r b y g g e m e l d i n g n d k es a n. H s v e i s d e t s øk e s om e n d r i n g e r a v i k k e u v e s e n t l i g

20 20 S a m ei e t N a d d er u d V es t b e t y d n i n g f o r d e ø v r i g e s am e i e r e, s k a l s t y r e t f o r e l e g g e s p ø r s m å l e t f or s am e i e rm ø t et t i l a v g j ø r e l s e. P a r a b o l a n t e n n e r k a n i k k e s et t es op p u t e n s k r i f t l i g g o dk j e n n i n g a v s t yr e t o g e t t e r s k r i f t l i g s ø r u k t s n e a t d n. i n g F f o r go d k j e n n i n g e r at p a r a b o l i k k e m å f a s t m o nt e r e s i v e g g o g a t p l as s e r i n g e n i k k e m å v æ r e s y n l i g u t e nf r a. P a r a b o l a n t e n ne k a n i k k e p l a s s e r es p å t ak e t. Y t r e v e d l i k e h o l d a v e i e n d om m e n m e d b y g n i n g e r, f el l e s r om, f e l l es a re a l e r, a n l e g g o g u t s t y r h der e r u trappeoppganger n og inngangsdører til oppgangen er sameiets ansvar. 5 V E D L I K E H O L D S F O N D S a m e i e r m ø t e t k a n v e d t a av s e t n i ng t i l f o n d t i l d e k n i n g a v f r e m t i d i g e vedlikeholdsutgifter, påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen. De beløp seksjonseie r n e s k a l i n n be t a l e t i l f o n d e t i n n k r ev e s i d e n månedlige / kvartalsvise betaling til dekning av felleskostnadene. 6 R E G I S T R E R I N G A V S A M E I E R E E r v e r v e r e o g l e i e t a k e r e a v s ek s j o n s k a l m e l d es t i l s t y r e t f o r r e g i s t r e r i n o g g o d k j e n n i. n g E i e r e a v s e k s j o n k e s o b m o r i i s ek k s j o n e n m å m el d e s i n e l l e r k o n t ak t p e r s o ns b o p e l a d r es s e t i l s t y r e t.n a v n p å l e i et a k e r o g u t l e i e p e r i o d e s k a l m e l d e s s t y r e t. 7 B R U K A V G A R A S J E R O G P A R K E R I N G S P L A S S E R S a m e i e t d i s p o n e r e r 5 d o b l e o g 1 5 e n k l e g a r a s j e r s o m l m e t i 4 e 2 s u t k u n p a r k e r i n g s p l as s e r m e d o g u t e n mo t o r v a r m e r. S t y r et f o r v a l t e r g a r a s j e n e o g parkeringsplassene i henhold til eget punkt i husordensreglene. 8 S T Y R E T O G S T Y R E T S O P P G A V E R S am e i e t s k a l h a et s t y r e p å f em m e d l e m m e r o g e n t i l t o v a r am e d l em m e r s om v e l g es fo r t o å r a v g a n g e n d e r s om s am e i e r m øt e t i k k e b e s t em m e r n o e a n n et. S t y r e l e d e r e n v e l g e s s æ r s k i l t. D e n s om e r um y n d i g, k a n i k k e v æ r e s t y r em e d l em. B a r e f y s i s k e p e r s o n e r k a n v e l g e s s om s t y r em e d l em. S t y r e t s k a l s ø r g e f o r v e d l i k e h o l d og d r i f t a v e i e n d om m e n o g e l l e r s s ør g e f o r f o r v a l t n i n g a v s am e i et s a n l i g g e n d e r i s am s v ar m e d l o v, v e d t e k t e r o g v e dt a k i s am ei e rm øt e t. S t y r e t e r a n s v a r l i g f o r å h o l d e b e by g g e l s e n f u l l v e r d i f o rs i k r e t t i l e n h v e r t i d. A v g j ø r e l s e r s o m k a n t a s a v e t v a n l i g f l e r t a l l i s a m e i e r m ø t e k a n o g s å t a s a v s t y r e t om ikke annet følger av lov eller vedtekter eller sameiermøtets vedtak i det enkelte tilfelle.

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U e l a n d s ga t e 6 1 S am e i e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å S t. H a n s h

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i H e r r e g å r d s t e r r a s s e n S am e i e a v h o l d e s T o r s d a g 2 5. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 i. Ljan 0 0 menighetshus,

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 12. m a i 2 0 0 9, k l. 1 8 3

Detaljer

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 1 L o m m e d a l s t u n e t S a m e i e I n n k a l l i r t s n a m g e i e r m ø t i e 2 0 l 1 1 o r d i n æ O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L om m e d al s t u n et S am e i e, a v h o l d e s

Detaljer

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s /

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s / 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s T i rs da g 3 1. 0

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i T h o n b y g g e t S am e i e, a v h o l d e s t o r s d a g 2 2. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8 :0 0 i P i l e s t r e d e t 3 5,

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3.

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3. I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 4. a p r i l 2 0

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 8. m a r s 2 0 1 0, kl. 18.00 på Bjørnsletta skole,

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s t i r s d ag 4. m a i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 i S t

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j r e æ b e b o e r!

K j r e æ b e b o e r! 1 W e l h a v e n s g a t e N r. 1 0 B o r e t t s l a g K j r e æ b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 3 1. m a rs 2 0 0 9, kl. 18.30 i Langerud Sykehjem.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i P i -1 l 3 e B s r t l, r a v e h d o e l t d es P t i a r s d k a g

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 Ordinært årsmøte i Solbakken Velforening, a v h o l d e s t o r s d a g 1 8. m a r s 2 0 1 0, k l. 2 0. 1 5 p å Ok s t a d S k o l e. T I L B E HA N D L I N G F O R

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 U l l e r n p a r B k o e l n i g s a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n p a r k e n B o l i g s am e i e,

Detaljer

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s /

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i P r o f es s o r D a h l s gt 3 9 A S, a v h o l d es t i r s da g 2. j

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø v r e T ø y e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S m a rt a p a r t 2 B o r e t t s l a g, a v h o l d e s 3 1. m a i 2

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 tilpasset og vedtatt i ekstraordinært sameiermøte den 27.11.2000 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31. Sist endret 27.04.2011 1

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R i n g g a t en T e r r a s s e S am e i e, a v h o l d e s 2 4. m a rs 2 0 1 0, kl. 18 :00 i Lilleborg Kirke. T I L B E HA

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Ø v r e L j a n B o l i gs am e i e I I I, a v h o l d e s t o rs d a g 3 0. a p r i l 2 0 0 9, kl. 1800 i Nordstrand Eldresenter,

Detaljer

KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE

KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE VEDTEKTER S. 6091 c:\fab\frode beyer files\kjelsåshaugen bs\vedtekter husorden hms\6091 kjelsåshaugen boligsameie - vedtekter.doc KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE Kjelsåshaugen Boligsameie

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie Tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 23. mars 1999 i medhold av Lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31. Endret på ekstraordinært sameiermøte

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

Husordensregler for Sameiet Nadderud Vest. Av 19.11.1998 med siste revidering 11.04.2013

Husordensregler for Sameiet Nadderud Vest. Av 19.11.1998 med siste revidering 11.04.2013 Husordensregler for Sameiet Nadderud Vest Av 19.11.1998 med siste revidering 11.04.2013 Hver enkelt sameier forplikter seg til å følge bestemmelsene i husordensreglene. Reglene skal være rettledende. Det

Detaljer

DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R

DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R Sist endret 19. april 2012 1 Boligsameiets navn er Dønskitoppen Boligsameie. Det består av 65 eierseksjoner på eiendommen gnr. 80, bnr.

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2013 Tid: Torsdag 25. april 2013, kl 19.00 Sted: Vesterskaun skole www.boligsameiet-lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 i Tid: Torsdag

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 3.mai 2007, kl. 18.00 i kantinen, Hammersborg Torg 3. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av

Detaljer

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 21. april 1999 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 Sist endret på ordinært sameiermøte 21.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i, avholdes tirsdag 9. mars 2010, kl. 18.00 på SAS hotellet i Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

E I E RSE KSJO NSSA M E I E T PR EST E N G G A T A 8, 200/1064, T R O MSØ K O M M UN E

E I E RSE KSJO NSSA M E I E T PR EST E N G G A T A 8, 200/1064, T R O MSØ K O M M UN E SA M E I E V E D T E K T E R F O R E I E RSE KSJO NSSA M E I E T PR EST E N G G A T A 8, 200/1064, T R O MSØ K O M M UN E 1 N A V N Sameiets navn er Prestenggata 8 2 E I E ND O M M E N Bebyggelsen på eiendommen

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes tirsdag 22. april 2008, kl. 18.00 i Oslo Misjonskirke Betlehem på Abildsø, Ungdomssalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Solsiden 4 Boligsameie, avholdes tirsdag 8. mars 2011, kl. 18.00 på Radisson SAS hotellet i Nydalen. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i Solbakken II Sameie, avholdes tirsdag 24.04.2007, Kl 20.00 i Bjørndal Idrettsforening klubbhus TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

V E D T E K T E R F O R SAMEIET BRINKEN I OSLO

V E D T E K T E R F O R SAMEIET BRINKEN I OSLO V E D T E K T E R F O R SAMEIET BRINKEN I OSLO (vedtatt på ordinært sameiemøte 10.03.99) (endret på ordinært sameiemøte 24.03.04) (endret på ordinært sameiermøte 16.04.15) Eiendommen Brinken, gnr. 231,

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t V i d s y n, a v h o l d e s o n s d a g 6. a pr i l 2 0 1 1, k l.

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET HERREGÅRDSVEIEN 8 A OG B

VEDTEKTER FOR SAMEIET HERREGÅRDSVEIEN 8 A OG B VEDTEKTER FOR SAMEIET HERREGÅRDSVEIEN 8 A OG B Vedtatt i sameiemøtet den 21. mars 2000 i medhold av lov om eierseksjoner av 23.mai 1997 nr. 31 Endret i sameiemøte 18.04.02 Endret i sameiemøte 24.04.03

Detaljer

V E D T E K T E R. Boligsameiet Bera Midtre

V E D T E K T E R. Boligsameiet Bera Midtre V E D T E K T E R For Boligsameiet Bera Midtre 1. Navn: Sameiets navn er Boligsameiet Bera Midtre. 2. Eiendommen Eiendommen gnr. 117 bnr. 908 i Drammen ligger i sameie mellom eierne av de 120 eierseksjoner

Detaljer

Vedtekter for Strandliveien Boligsameie. Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31

Vedtekter for Strandliveien Boligsameie. Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Vedtekter for Strandliveien Boligsameie Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) omfatter gnr 40 bnr

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET GEILENESET.

VEDTEKTER FOR SAMEIET GEILENESET. VEDTEKTER FOR SAMEIET GEILENESET. Gnr. 8, bnr. 460 i Ulstein kommune. 1. Navn, forretningskontor og formål. Sameiets navn er Sameiet Geileneset. Sameiet har forretningskontor i Ulstein. Sameiet består

Detaljer

Vedtekter for Sameiet Lørenplatået, Oslo Org.nr. 992 104 104 Sist endret i sameiermøte 29.04.2015.

Vedtekter for Sameiet Lørenplatået, Oslo Org.nr. 992 104 104 Sist endret i sameiermøte 29.04.2015. Vedtekter for Sameiet Lørenplatået, Oslo Org.nr. 992 104 104 Sist endret i sameiermøte 29.04.2015. 1 Navn, forretningskontor, formål, antall seksjoner Eierseksjonssameiets navn er Sameiet Lørenplatået

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET K1 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 2334 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET K1 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 2334 I TROMSØ KOMMUNE SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET K1 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 2334 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN Sameiets navn er Boligsameiet K1. 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen gnr 200 bnr 2334 er oppdelt i følgende

Detaljer

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet.

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet. Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 ØKONOMISK RAPPORT PR. 30.05.2011. Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 30.05.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader, Drift og vedlikehold

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 10.04.2008, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av

Detaljer

Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012

Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012 Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012 VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET HAUKÅSEN IV 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter kalt

Detaljer

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER 2007 2006 2007 2008 Innbetaling til fellesutgifter (note 6) 11 071 968 11 013 078 11 013 078 11 071 968 Vedlikeholdsinntekt

Detaljer

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET OLAV NYGARDS VEG 212-214-216

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET OLAV NYGARDS VEG 212-214-216 VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET OLAV NYGARDS VEG 212-214-216 Vedtatt i sameiemøte den 26. april 1999 i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr 31 7 endret på sameiemøte 15. april 2008 7 endret på

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PARKGÅRDEN SE

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PARKGÅRDEN SE VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PARKGÅRDEN SE Vedtatt i sameiermøte den 28. april 1999 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 Endret i sameiemøte 11.05.04 Endret i sameiemøte 17.03.05

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER

SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER Av 23.10.2000 1. Definisjoner Sameiet Straen Terrasse består av 85 seksjoner, på til sammen 8.854m2, av eiendommen gnr. 59, bnr. 1635 i Stavanger kommune, med totalt areal

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

Vedtekter 20.04.07 rev 01.

Vedtekter 20.04.07 rev 01. Aasebryggene Vedtekter 20.04.07 rev 01. VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET Gnr.13 bnr. 1702 Vedtatt i sameiermøte Den 20 April 2007 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER Ved inngåelse av leieavtale skal det alltid utleveres husordensregler, vedlagt i denne permen. Samtlige leietakere og de leietakerne gir adgang til boligen er underlagt

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 C a s i n e t t o B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

SAMEIET Aadnøygaarden VEDTEKTER

SAMEIET Aadnøygaarden VEDTEKTER SAMEIET Aadnøygaarden VEDTEKTER Av 05.05.2003 1. Definisjoner Sameiet Aadnøygaarden består av 39 seksjoner, 36 boligseksjoner og 3 næringsseksjoner, på til sammen 3.810 kvm, av eiendommen gnr. 59, bnr.

Detaljer

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011 Draugen Park Borettslag Årsregnskap 011 7 Note 0 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag og god

Detaljer

(Revidert på Sameiets årsmøte den 26.april 2001 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr. 31.)

(Revidert på Sameiets årsmøte den 26.april 2001 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr. 31.) 1. VEDTEKTER 1 NAVN OG FORRETNINGSKONTOR Sameiets navn er Sameiet Kurlandsåsen med forretningskontor i Lørenskog. Sameiet består av 108 boligseksjoner, 1 garasjeseksjon (seksjon 109) med 88 garasjer og

Detaljer