I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0"

Transkript

1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 20. a p r i l , k l. 1 8 :3 0 p å B e k k e s t u a U n g d o m s s k o l e, F a -1 l 6 k, e 1 v 3 e 5 i 7 e B n ek k 1 e 4 s t u a. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G A ) Valg av møtele d e r B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g a v r e f e r e n t o g e n s a m e i e r t i l å u n d e r s k r i v e p r o t o k o l D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n E) G o d k j e n n i n g a v d a g s o r d e n 2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R S t y r e t f o r e s l å r o v e r f ø r i n g a v å r e t s r e s u l t a t t i legenkapital 4. B U D S J E T T G j e n n o m g a n g a v s t y r e t s f o r s l a g t i l b u d s j e t t f o r G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r 6. F O R S L A G A ) Styrets moderniserte og reviderte vedtekter B ) Styrets moderniserte og reviderte husordensregler C ) Styrets forslag til ekstraordinær innbetaling Forslag er tatt inn som egne vedlegg. 7. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v s t y r e l e d e r f o r 1 å r B ) V a l g a v 1 s t y r e m e d l e m f o r 1 å r C ) V a l g a v 2 s t y r e m e d l e m f o r 2 å r D ) V a l g a v 1 v a r a m e d l e m f o r 2 å r E) Valg av andre utvalg / komiteer B æ r u m, 9. m a r s S t y r t i e S am e i et N a d d e r u d V es t S i d s e l M a r l o w / s / Jostein Urnes / s / E l s -M e a r i e Ø i e n / s / A n n e H e l e n e D e L i n d e / s / Eirik e Laug r u d / s / I s am e i e rm ø t et h a r s am e i e r n e s t em m e r e t t m e d e n s t em m e f o r h v e r s e k s j o n d e e i e r. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 S a m ei e t N a d d er u d V es t Å R S B E R E T N I N G F O R S a k 2 T I L L I T S V A L G T E Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende : S T Y R E T L e d e r S i d s e l M a r l o wø y g a r d v e i e n 7 0 S t y r e m e d l e m E l s -M e a r i e Ø i e n Ø y g a r d v e i e n 6 8 S t y r e m e d l e m A n n e H e l e n e D e L i n Ø d e y g a r d v e i e n 6 8 S t y r e m e d l e m J o s t e i n U r n e s Ø y g a r d v e i e n 7 2 S t y r e m e d l e m E i r i k L a u g e r u d Ø y g a r d v e i e n 6 6 V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T Varamedlem Aud Hesjedal Øygardveien 72 A N D R E U T V A L G G a r a s j e o g parkeringsansvarlig S i d s e l M a r l o wø y g a r d v e i e n 7 0 G å r d s a n s v a r l i g L a i l a J a n s e n Ø y g a r d v e i e n 6 4 G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M S AM E I E T TI L L I TS V AL G TE O G AN S AT TE Av sameiets 5 styremedlemmer er det 3 kvinner og 2 menn. S am e i e t e r p os i t i v t i l l i k es t i l l i n g o g t a r s i k t e p at å d et i k k e f o r e k om m e r f o r s k j e l l s b e h a n d l i n g p å g r u n n a v k j ø n n v e d v a l g o g a ns e t t e l s e r. S a m e i e t d r i v e r i k k e m e d - f og o r s utviklingsaktiviteter k n i n g s. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. S am e i e t h a r i n g e n a ns a t e. F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig ) er regnskapssjef Egil Havre, OBOS. Sameiets revisor er BDO NORAUDIT SANDVIKA. S A M E I E T S K T F U A R A A D R E S S E S am e i e t N a d d e r u d V es t v / O B O S E i e n d o m s f o r v a l t n i n g A S P B S t. O l a v s P l a s s O S L O B e s øk s a d r e s s e : H a m m e r s b o r g T o r g 1, O s l o

3 3 S a m ei e t N a d d er u d V es t S A M E I E T S F O R V A L T E R A n n v e i g G h e b r e s e l a s i e E-p o s t : a n n v e i g. g h e b r e s e l a s i o b o s. n o E I E N D O M M E N S a m e i e t b e s t å r a v s 6 j 0 o n e s r e k f or d e l t p å 5 g å r d e r. Sameiet er registrert i Brønnøysund med organisasjonsnummer Sameiet ligger ibærum kommune og har følgende gårds - o g b r u k s nu m m e r : S a m e i e t h a r 2 5 g a r a s j e r o g 4 2 p a r k e r i n g s p l a s s e r i 0 Ø o y g a 7 r 2 d v e i e n 6 4, b e l i g g e n d e p å e i e t t om t f o r ut l e i e i h e n h o l d t i l v e d t e k t e r. F o r m e r i n f o rm as j o n k o nt a k t e s s t y r e t. M e d e i e r s e k s j o n f o r s t å s s am e i e a nd e l i b e b y g d e i e n d om m e d t i l k n y t t e t e n e r e t t t i l b r uk a v bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Styret er ikke kjent med at det ytre miljøet forurenses i vesentlig grad. F O R S I K R I N G S am e i e t s e i e n d om m e r e r f u l l v e r d i f o r s i k r e t i I F S k a d e f o rs i k r i n g m e d po l i s e n um m e r F u l l v e r d i f o r s i k r i n g v i l s i a t f o rs i k r i ng s s e l s k a p e t h a r a n s v a r e t f o r at s am ei e t t i l e n h v e r t i d h a r d e r i k t i g e f o rs i k r i n g s s um m e r. E n f o r u t s e t n i n g f o r d et t e e r a t f o rs i k r i ng s s e l s k a p e t f å r m e l d i n g o m v e s e n t l i g e v e r d i øk n i n g e r p å b yg n i n g e r, f. e k s. v e d r e h a b i l i t e r i n g e l l e r p å b y g g i n g. V e d t o t a l s k a d e s k a l e r s t a t n i n g s b e s e t a n l d a ø r d p o g e t d e s t ø r r e l s e. F o r s i k r i n g e n om f a t t e r o g s å b y g n i n g s m es s i g e f o r a n d r i n g e r s om d e n e n k e l t e s ek s j o n s e i e r gjør inne i boligen. D e n e n k e l t e s e k s j o n s e i e r m å s e l v s ø r g e f or å h a h j em f o r s i k ri n g s o m d e k k e r i n n bo og l ø s ø r e. H v i s s am e i e t s f o rs i k r i n g s k a lb e n y t t e s, m å b e b o e r n e s t r a k s m e l d e s k a d e n t i l F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S t l f f a k s e-p o s t : f o r s i k r i n o b o s. n o. Oppfølging av forsikringssaker blir gjort av Forsikringsavdelingen i OBOS. B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I h e n h o l d t i k r l i f t e f n e o r s k s a l d et væ r e i ns t a l l e r t r ø yk v a r s l e r o g b r a n ns l o k ni n g s a p p a r a t e l l e r b r a n n s l a n g e i l e i a l i l g h l e t e n e. E i er / b e b o e r h a r a n s v a r e t f o r a t u t s t y re t e r t i l s t e d e o g f u n g e r e r.

4 4 S a m ei e t N a d d er u d V es t H M S H M S e r e n f o r k o r t e l s -, e f M o r - i o l g H S j e i l k ø k s e r h e t. A l l e b o l i g ap s e er l s forpliktet k til å jobbe systematisk med HMS. D e t t e i v a r e t a s v e d å t i l p a s s e s e g, o g t i l f r e d s s t i l l e k r a v e n e i ( f o r s k r i f t o m s y s t e -, m a t m - i s o l k g s j i h k ø e k l e r s h e t s a r b e i d ). S t y r e t i s a m e i e t j o b b e r s y s t e m a t i s k m f m ø r e d r b H l a M n S t a n o n g e t å g r j l i e g n n o risikoanalyse, vernerunde og vurdering av samsvar med aktuelle lover og forskrifter. E k s e m p e l p å l o v e r o g f o r s k r i f t e r v i f o r h o l d e r o s s - o t g i l e r A v f a l e k s p l o s j o n s v e r n l o v e n, K j e m i k a l i e f o r s k r i f t e l n o, v e n F o g r u L r o v e n o s m n t i n l s g y s n m e d elektriske anlegg og elektrisk utstyr. S t y r e t pl i k t e r å gj ø r e e i e r o g/ e l l e r br u k e r a v d e n e n k el t e s ek s j o n o p pm e rk s om p å d e t a n s v a r som de har for å holde elektrisk utstyr i orden etter gjeldende lov og forskrift. K R A F T L E V E R A N S E T I L S A M E I E T S F E L L E S A N L E G G S a m e i e t f å r l e v e r t k r a f -v t e r k t m e i d l H a f s f l u n e d l s om l e n s e t a t l e n v l e r e a n g d g ø r. f r a L i G R Ø N T A R E A L E T Utføres av : Hjorthaug Grønt-Vedlikehold S N E B R Ø Y T I N G U t f ø r e s a v : I S S L a n d s c a p i n g R E N H O L D Sam eiet har en avtale m ed Økonomis k e Lø s n i n g e r A S s om u t f ø r e r v a s k a v t r a p p e o p p g a n g e r o g f e l l e s a r e a l. De t t e b l i r s om t i d l i g e r e u t f ø r t é n g a ng i uk e n. N å v æ r e n d e v a s k e b y r å v a s k e r h v e r t i rs d a g. O pp s l a g om d e t t e h e n g e r p å t a v l e n ne d e i g a n g e n h v o r b y r å e t / r e n h o l d e r e d a t e r e r o g h a t f k ø r e t r a r b a e v i d. e t t e r u S A M E I E T S L Å N S a m e i e t h a r l å n i O b o. s S e F i b a n l a n s e n o g n o t e i r e g n s k a p e t. EIENDELER OG GJELD OMSETNING OG TAKSTER S am e i e r n e f å r t i l s e n dt s k j em a m ed o p p s t i l l i n g o v e r d e n e n k e l t e s e k s j o n s a n d e l a v s am e i e t s i n n t e k t e r, u t g i f g t ei e r n, d e l e g r j. L e i l g n d i n g o s v e r d i e n f å r d e n e nk e l t e o p p g i t t p å l i g n i n g s k o n t o r e t. Om s et n i n g a v s ek s j o n e n e s k j e r t i l m a rk e d s p r i s. D e t f i n n es i k k e t a k s t e r f o r s e k s j o n e n e v e r k e n h o s s t y r e t e l l e r f o r r e t n i n gs f ø r e r. S å l a n gt f o r r e t n i n g s f ø r e r e n f å r o p p g i t t omsetningspris e r, bl i r d i s s e r e g i s t re r t. F o r r e t ni n g s f ø r e r k a n, p å b a k g ru n n a v d i s s e opplysningene, gi antydning om prisnivået for seksjonene. T E L E N O R S am e i e t e r t i l s l u t t e t s am a r b e i d s a v t a l e n m e l l om T el e n o r o g OB O S E i e n d o m s f o r v a l t ni n g o m r a b a t t o r d n i n g p å b r u l k e f o a n v o g f b r a e s d t b å t n e d s t e l e f o n f o r b e bo e r e m e d a b o n n e m e n t i T e l e n o r.

5 5 S a m ei e t N a d d er u d V es t D e n e n k e l t e b e b o e r f å r o gs å r a b a t t v e d b es t i l l i n g a v A D S L b r e d b å n d o g b r u k a v mobiltelefon. Bestilling av mobiltelefoni- og internettjenester kan gjøres påwww.obos.no. K A B E L -TV C a n a l D i g i t a l e r l e v e r - a o n g d ø b r e d a b v å n d t s v t j e n e s t e r. H a r d u s pø r s m å l v e d r ø r e n d e d i t t kabel-t v-abonnem ent, digital-t v e l l e r b r e d b å n d, k a n d u r i n g e t l f Å p n i n gs t i d e r h o s k u n d e s e r v i c e e r m a n d a g - f r e d a g k l , lø r d a g k l S ø n d a g e r e r s t e n g t. O p p s t å r d et f e i l p å k a b e l a nl e g g e t u t e n om n o rm a l å p n i n g s t i d, k a n d e t t e r a p p o r t e r e s v i a t e l e f o n l ø r d a g e r k l o g s ø n d a g e r k l F o r y t t e r l i g e r e i n f o r m a s j o n v i s e s d e t t i g l i t w a w l w. n c o a n a l d Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv-anlegget som å skru av dekselet -k o n på t ak t e antenne n o g f o r - e t l l e a r t i l k o b l m i n g e r. S l i k e i n n g r e p v i l k u n n e f o r å r s ak e f o rs t y r re l s e r p å s i g n a l e n e t i l a n d r e b e b o e r e o g i v e r s t e f a l l f o r å r s a el-t k e v ø a n d l e l g g e e g t g. e l s e r i k a b H v e r s e k s j o n i n -d n e k o h d a e r r m e d 1 k o r t s om t y t i l k h ø k r e r C H an D a l D i g i t a l o g f ø l g e r s e k s j o n e n. R E H A B I L I T E R I N G H I S T O R I K K F ø l g e n d e a r b e i d e r o g r e h a b i l i t e r i n g : e r u t f ø r t i Rensing av innvendige luftekanaler Ny støttemur langs biloppstillingsplass i Øygardveien 68 og i Øygardveien 72. T i l s t a n d s a n a l y s e r a v f a s a d e r u t f ø r t a v S I N T E F N y m ot o r o g f j e r n k o nt r o l l e r t i l al l e g a r a s j e n e F l i s l e g g i n g a v i n n g a n g s p a rt i i Ø y ga r d v e i e n 7 2. S ek s j o n s e i e r e i Ø y g ar d v e i e n 6 4 f i k k g j o r t d e t t e p å e g e n h å n d. G u l v i a l l e s ø p p e l r om i g å r d e n e e r u t b e d r e t o g m a l t F j e r n e t s t o r t b j ø r k e t r e i Ø y g a r d v e i e n 7 0 s a m t s t u b b e f r e S t y r e t s s t o r o p p r y d d i n g i f e l l e s o m r å d e n e Følgende arbeider og rehabiliteringer er utført i 2008 : R e h a b i l i t e r i n g m e d n y t t f o l i o b e t l a k e g - g d e t a s v t ø rs s t a e m t l i g e 5 enkeltprosjektet i Sameiet på lang tid. G j e r d e n e s om v e n d e r u t m o t v e i e n e r u n d t S am e i e t e r r e h a b i l i t e r t. Støpt inn nye rister i inngangspartier i Øygardveien 70 og 72. D e l e r a v g r ø n t a r e a l e t e r u t b e d r e t. Samtlige garasjeporter med åpner e er vedlikeholdt. Følgende arbeider og rehabiliteringer er utført i 2007 : G r a v i n g o g d r e n e r i n g Ø 7 2. D e rm ed e r a l t a r b e i d m e d d r e n e r i n g r u n d t g å r d e n e s l u t t f ø rt Tett avløpskum i Ø70 er renset og gjennomspylt G å r d s p l a s s e n i Ø 7 0 e r u t b e d r e t s n l i k o a g t s n m e l d t e b v a ø n r l e E l e k t r i k e r a r b e i d i s a m t l i g e g å r d e r f o r o p p l e g g a v 1 6 a m p k u r I n s t a l l a s j o n a v v a r m t v a n n s b e r e d e r e i v a s k e r o m i a l l e g å r I n n v e n d i g e r d e t m a l t i o m r å d e t u n d e r o v e r l y s t a k e n e Alle parkeringsplasser i Sameiet har blitt oppmerket

6 6 S a m ei e t N a d d er u d V es t For a n i n n k j ø r s e l t i l a l l e g å r d e n e e r d e t m o n t e r t s k i l t s om v i s e r p r i v a t o m r å d e o g p a r k e r i n g f o r b u d t. I f o r b i n d e l s e m e d d e n s t o r e v a n n l e k k as j e n i Ø 6 4 e r d e t u t f ø r t m y e a rb e i d. V i s k a l f o r s ø k e å o p p s u : m m e r e n o e For å finne årsaken til vannlekkasjen ble det utført -i en n s p ek TV s j o n a v s o i l r ø r. D e t b l e a v d e k k e t e n d r e n e r i n g s s k u m f r a n e d l ø p t a k s om v a r t i l d ek k et m e d jord og beplantet. Kummen ble renset og gjennomspylt Soilrør fra taket og ut til dreneringsskum ble renset og gjennomspylt Styret engasjerte et takfir m a s om f o r e t o k i ns p ek s j o n a v s am t l i g e t a k. D e t b l e v i d e r e u t a r b e i d e t e n t i l s t a n ds r a p p o r t a v t ak e n e s l i k at v i h a r n o e å f o rh o l d e o s s t i l. N o e n s t r a k s t i l t ak a v t ak e n e b l e om g å e n d e ut f ø r t. - Det er reforhandlet ny forsikringsavtale for Sameiet Arbeider som skal påbegynnes i 2010 blir : - SINTEF : Kartlegging av tilstanden på felles rør i Sameiet - N y o p p d a t e r t o g g j e l d e n d e i n s t r u k s f o r r e h a b i l i t e r i n g a v e n k e l t s t å e n de b a d i Sameiet utarbeidet av OBOS Prosjekt - U t e b e l y s n i n g / k j e l l e r b e l y s n i n g - Lage oversiktskart over stakeluker på alle -r rør o m s fra o g -r om 3 s 2 m e d n e d l ø p i k j e l l e r o g g a r a s j e - F l i s l e g g i n g a v i n n g a n g s p a r t i e t i Ø y g a r d v e i e n O p p r e t t e l s e a v h j e m m e -p s i o s d t e a d o r g e s e s e S T Y R E T S A R B E I D S t y r e t h a r a v h o l d t 1 1 s t y r e m ø t e r, 2 e k s t r a o r d i n æ r p s e m øt s t e r y s r am e m t ø t e r o g flere småmøter. Det er ikke avholdt ekstraordinære sameiermøter. I p e r i o d e n h a r s t y r e t d i s t r i b u e r t c a 1 3 i n f os k r i v o g f l e r e i n t e r n e o p ps l ag t i l b e b o e r n e. S t y r e t h a r t i d l i g e r e u t a r b e i d e t e n i n f o r m a s j o n s p e r m s o m l i g. g P e e r rm t e n i l g j e n i n n e h o l d e r o v e r s i k t l i g i n f o r m a s j o n o m S a m e i e t. S t y r e t o p p d a t e r e r D e t h a r v æ rt 2 ut s k i f t n i n g e r i s t y r e t i S t y r e l e d e r T e r j e A n d r e s e n o g s t y r em e d l em Alexander Røine solgte sine leiligheter og flyttet fra Sameiet. Som ny styrele d e r b l e S i d s e l Marlow valgt samt at styret også fikk et nytt styremedlem Eirik Laugerud. V e d l i k e h o l d V e d l i k e h o l ds b e h o v e t i g å r d e n e b l i r t e t t f u l g t o p p a v s t y r e t, i s am a r b e i d m e d r å d g i v e r e v e d b e h o v. D e t v i l a l l t i d v æ r e b e h o v f o r p å g r a u d t e f r i ø n r g e r o f g o g r e n b e r d e r l t i n g e r, o p v e d l i k e h o l d. P r o s j e k t e n e s om e r b l i t t g j e n n om f ø r t i h a r væ r t g o d t p l a n l a g t o g e r b l i t t f u l g t o p p p å e n m å t e s om h a r s i k re t a t v i f å r d e n k v a l i t et v i e r b l i t t l o v e t o g t i l r i k t i g p r i s. S k a d e r D e t h a r v æ r t f l e r e h s e k t e a n d e r i l ø i p et l a v e 2 i 0 l 0 9, i g e nk e l t e f o r å r s a k e t a v s am e i e r n e. V i v i l s om f ø l g e a v d et t e h e n s t i l l e t i l al l e å t a g o d t v a r e p å s i n e l ei l i g h e t er. S am e i e t e r f o r e l ø p i g f o r p l i k t e t t i l å b e t a l e e g e n a n d e l m e n. d V e i t h a t r e pe r ø i n s d a k g e r e n hø v i y p å r em e i n e d r e på grunn av tidligere skader, som alle må være med å betale via fellesutgiftene.

7 7 S a m ei e t N a d d er u d V es t Innbrudd D e t h a r d e s s v e r r e v æ r t f l e r e i n n b r u d d i g å r d e n e v å r e, i l e i l i g h et e r i 1. e t a s j e. V i v i l d e r f o r minne om viktigheten av at dørene alltid er låst, særlig hoveddøren og kje l l e r d ø r e n n e d e. Ø k o n om i Ø k o n om i e n i S am e i et e r s om n e v n t t i d l i g e r e n o e a ns t r e n g t, m e n p å et ak s e pt a b e l t n i v å. D e s i s t e å r e n e h a r d e t væ r t n ø d v e n d i g å g j e n n om f ø r e f l e r e v e d l i k e h o l d s p r o s j e k t e r o g v i e r k l a r o v e r a t d e t v i l k om m e f l e r e. V i n e d b e t a l e r a t t f p o å r l t å s n s om bl e t a t t o p p i f o r b i n d e l s e m e d d e n ye b a l k o n g e n e s am t n y t t lån til rehabilitering av takene. S t y r e t a r b e i d e r h e l e t i d e n b e v i s s t o g f r em t i d s r et t e t s l i k a t v i s k a l k u nn e t a d e u t f o r d r i n g e r s om m å t t e k om m e. S t y r e t s a ns v a r e r å t a h ø y d e f o r a t f ø r e l l e r s i d e n m å v i f o r e t a s t ø r r e v e d l i k e h o l d s a r b e i d e r igjen, og en bedring av økonomien på forhånd er derfor av stor betydning. S t yr e t s a m m e n m ed f o r v a l t e r h ar g j e n n om g å t t S a m ei e t s ø k on om i. S om f øl g e a v u s i k k e r h e t e n r u n d t r k e b v e ho a v l f o r i e k s t r a e i n t n b e t al n i ng i p å r f o r å b yg g e o p p k a p i t al t i l fr e m t i di g r e h a b i l i t e ri n g, j f r e g e t f o r s l a g. Dugnad D e t e r b l i t t g j e n n om f ø r t t o d u g n a de r i m e d b r a f r em m øt e. D e t er g o d t å s e a t d e f l es t e er villige til å ta i et tak for at vi skal h a d e t t r i v e l i g r u n d t os s. V i i s t y r e t ø n s k e r å t ak k e a l l e s om h a r b i d r a t t t i l å g j ø r e e i e n d om m e n s å f i n s om d e n e r. V i h å p e r s am t i d i g at d e n g o d e d u g n a d s å n d e n v i l h j el p e t i l å m o t i v e r e s am t p å v i rk e e n d a f l e r e s am e i e r e t i l å d e l t a p å d u g n a d e n e i T a k Takene i gårdene ble rehabilitert i 2008 med nytt foliebelegg. U t v e n d i g a r e al S t øt t em u r e n e i Ø 6 8 o g Ø 7 2 h a r l en g e v æ r t i s v æ r t d å r l i g f o r f at n i n g m e d m a n g e l øs e k a n t s t e i n o g b l ok k e r. A r b e i d e n e m e d s t ø t t em u r e n e b l e s at t i g a n g p å h ø s t e n. V i k u n n e i k k e ri s i k e r e e n v i n t e r t i l m e d f r os t i b ak k e n o g m y e s n ø s om k u n n e f o r å r s a k e s k a d e r p å d e parkerte bilene - særlig i Ø68. V i e r m e g e t f o r n ø y d m e d r e s u l t a t et o g s y n e s s t øt t em u r e n m e d n o rs k g r a n i t t g i r et r y d d i g i n n t r y k k. Det store bjørketreet foran Ø70 ble beslut t e t f j e r n e t. D e t t e b l e g j o rt ve d a v s t em m i n g m e d 1 0 f o r o g 1 s t em m e m ot. 1 s t em m e v a r b l a n k. D e t b l e o gs å f o r e t a t t s t u bb e f r e s i n g. V e d e n l i g g e r n å t i l t ø rk o g v i l k om m e b e b o e r n e t i l g o d e u t p å v å r e n. F a s a d e D e t b l e g j e n n o m f ø r t e n t i F l i 2 s 0 0 t 9 a f o n r d å s a v a d n ek a k l e e y t s e v e n t u a e v l t b e S h I o v N T E for rehabilitering. D r e n e r i n g Drenering rundt alle gårdene ble utført i perioden 2005 til 2007.

8 8 S a m ei e t N a d d er u d V es t I n n v e n di g f e l l e s a r e al D e f l es t e s ø p p e l r om i g å r d e n e h a d d e a v s k a l l i n g p å g ul v e n e o g d e t v a r v a n s k e l i g å h o l d e r e n t ette. ble D utbedret av styret selv ved reparasjon av hull / sprekker og gulvene ble malt. F e l l e s om r å d e n e i d e f l es t e g å r d e n e h a r i l e n g r e t i d væ r t s væ r t u t r i v e l i g e m e d r ot o g r as k. Selv etter flere oppfordringer og skriv til beboerne om å rydde var det like il l e. S t y r e t b e s l u t t e t d e r f o r å g j e n n om f ø r e e n i n t e r n d u g n a d f o r å f j e r n e r ot e t. A l t u t e n n a v n o g / e l l e r d a t o for fjerning ble kjørt vekk / kastet av styremedlemmene. R E G N S K A P E T F O R S t y r e t m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t g i r e t r e t t v i s e n e d l e r o b g i g l j e d l e d, a v s a m e i e t f i n a n s i e l l e s t i l l i n g o g r e s u l t a t. I nf o rm as j o n om s am ei e t s f o r v e n t e d e øk o n om i s k e u t v i k l i n g e r omtalt i årsberetningens punkt om kostnadsutvikling og budsjett for Å r s r e g n s k a p e t f o r e r s at t o pp u n d e r f o r u t s e t n i n g a v f o r t s a t t d r i f t. D et b ek r e f t es h e r v e d at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. R E S U L T AT Å r e t s r e s u l t a t p å k r , - s om f r em k om m e r i r es u l t at r e g n s k a p et f o r e s l å s o v e r f ø r t til egenkapital. I N N T E K T E R I n n t e k t e n e i v a r t i l s a m m e n 1 k 9 r , - m o t b u d s j e t te rt m e d k r , -. Avviket skyldes en restanse ved årsskiftet. K O S T N A D E R Driftskostnadene i 2009 var på 1 kr , - m o t b u d s j et t e r t m e d k r ,-. H o v e d å r s a k e n t i l a v v i k et e r at b u ds j e t t e r t e k os t n a d e r b l e h ø y e r e e n n f o r u t s a t t i b u d s j et t f o r D r i f t o g v e d b l i e k b e u h ds o l j e d t t e r t m e d k r ,- m e ns r e g n s k a p et v i s e r k r ,-. A v v i k e t s k y l d e s b e f a r i n g a v y t t e r v eg g v e d S I NT E F o g b ef a r i n g a v O bo s P r o s j ek t f o r ul o v l i g o m b y g g i n g a v b a d. R e v i s o r s h o n o r a r f o r r e g n s k a p s å re t e r f o r r e v i d e r i n g a v s e l s k ap e t s r e g ns k a p o g formuesforvaltning. Revisjonshonoraret fremkommer som egen post i resultatregnskapet. A v v i k p å k r ,- p å s t y r e h o n o r a r e t s k y l d e s a v s at t b el ø p f o r p å k r ,- m e n s årsm øtet godkjente honoraret til k r ,-. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e n k e l t e t a l l e ne i r e g n s k a p e t o g d e n r e g ns k a ps m e s s i g e o v e r s i k t s om f r em k om m e r u n d e r n ot e r t i l r e g ns k a p e t. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapeti vesentlig g r a d.

9 9 S a m ei e t N a d d er u d V es t K O S T N AD S U T V I K L I N G Rentesatsene i OBOS Eiendomsforvaltning AS pr. den : Renter på driftskonto: 0, 10 % R e n t e r p å s p a r ek o n t o : 2, 7 5 % u n d e r k r , 8 5 % o v e r k r S T R Ø M P R I S E N E Den totale strømprisen til en forbruker består av tre komponenter : K r a f t p r i s s om d ek k e r k os t n a d e n e v e d å p r o d u s e r e o g s e l g e d e n el e k t r i s k e k r a f t e n u t g j ø r ca. 43 % av total strømpris (betales til kraftleverandør ). N e t t l e f o i r e t r a n s p o r t a v d e n e l ek t ri s k e k r a f t e n utgjør ca. 24 % av total strømpris (betales til nettselskapet ). Statlige avgifter dvs. forbrukeravgift, avgift til Energifondet og merverdiavgift utgjør ca. 33 % av total strømpris. Strømprisen i Norge varierer med årstidene. Normalt stiger den i h a vinter l v å r e t o g r e d u s e r e s i s o m m e r h a l v å r e t. D e t t e o g m a p n å d v i r k e r f k ra a k f t p r o i s r e n r e g j s ø o r d et v a n s k e l i g å s p å u t v i k l i n g e n i s t r ø m p r i s e n e E N E R G I M E R K I N G A V I B O G L F r a o g m e d b l i r d et o b l i ga t o r i s k m e d e n e n e r g i a t t es t f o r a l l e b o l i g e r s om s k a l s e l g e s e l l e r l e i e s u t. N o r g - e s o g V a s e s n d e r a g i s d i r e k t o r a ar t a n ( s v N a V r e E t ) f o r h i m p l em e nt e r i n g e n a v o r d n i n g e n. P å w w w. e n e r g i m e r k i n g. n o k a n s am e i e r n e s e l v ut a r b e i d e e n e n e r g i a t t es t f o r s i n b ol i g. F O R S I K R I N G B y g n i n g s f o rs i k r i n g e n øk e r f r a t i l m e d k r D e n n e øk n i n g e n i nk l u d e r e r 2, 8 % ø k n i n g i b y g g e en i n som d e k s reflekterer prisoppgangen på håndverkstjenester. I n d e k s ø k n i n g e n e r l i k f o r a l l e f o r s i k r i n g s s e l s k a p e r. U t o v -e r d e t t e f o r e selskapene individuell prisjustering med bakgrunn i sameiets egen skadesituasjon. K O M M U N A L E A V G I F T E R Renovasjonsavgiften øker med 10 %. Ingen økning av de øvrige avgiftene. Ø V R I G E K O S T N A D E R N å r d e t g j e l d e r d e ø v r i g e k o s t n a d e n e i b u d s j e t t e t h a r s t y r e t r e g n e t m e d e n g e n e r e l l p r i s s t i g n i n g. I N N T E K T - S OG KOSTNADSOVERSLAG FOR ÅR 2010 (Budsjett) S t y r e t h a r s a t t v e r o p s i p k t e n o v o e r f o r v e n t e d e i n n o t s e t k n t a d e e r i o 2 g 0 1 k 0. Tallene er vist som egen kolonne ved siden av resultatregnskapet. (Budsjett ) O v e r s i k t e n e r b as e r t p å u e n d r e d ef e l l e s k os t n a d e r f o r å r e t F o rs l a g om ekstrainnbetaling er ikke budsjettert. I p o s t e n d r i f t o g v e d l i k e h o l d e r d et b e r e g n e t k r t i l o r d i næ r t v ed l i k e h o l d o g u t s k i f t i n g av utebelysning. Kostnad for utskifting av rør er ikke budsjettert da tilstand ikke er kartlagt.

10 1 0 S a m ei e t N a d d er u d V es t O v e r s i k t e n g i r e t f o r v e n t e t å r s r e,-. s u l t a t p å k r I o v e rs i k t e n e r d e t t at t h e n s y n t i l de f o r h o l d s om e r n e v n t f o r a n. Forøvrig vises til de enkelte tallene i oversikten. B æ r u m, 9. m a r s I s t y r e t f o r S am e i et N a d d e r u d V es t S i d s e l M a r l o w / s / E l s -M e a r i e Ø i e n / s / A n n e H e l e n e D e L i n d e / s / J o s t e i n U r n e s / s / E i r i k L a u g e r u d / s /

11 1 1 S a m ei e t N a d d er u d V es t

12 1 2 S a m ei e t N a d d er u d V es t R E S U L T A T R E G N S K A P Regnskap Regnskap B u d s j e t t B u d s j e t t N o t e D R I F T S I N N T E K T E R : Innkrevde felleskostnader Andre inntekter S U M D R I F T S I N N T E K T E R D R I F T S K O S T N A D E R : Personalkostnader Styrehonorar A v s k r i v n i n g e r Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold F o r s i k r i n g e r Kommunale avgifter Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader S U M D R I F T S K O S T N A D E R D R I F T S R E S U L T A T : F I N AN S I N N T E K T E R / -K O S T N A D E R : Finansinntekter Finanskostnader R E S. F I N AN S I N N T. / -K O S T N A D E R Å R S R E S U L T A T O v e r f ø r i n g e r : F r a o p p t n j t e g e n k a p i t a l R e d u k s j o n u d e k k e t t a p

13 1 3 S a m ei e t N a d d er u d V es t B A L A N S E N o t e E I E N D E L E R A N L E G G S M I D L E R Bygninger Varige driftsmidler S U M A N L E G G S M I D L E R O M L Ø P S M I D L E R Restanser felleskostnader Kortsiktige fordringer Håndkasse D r i f t s k o n t o i O B O S Sparekonto i OBOS S U M O M L Ø P S M I D L E R S U M E I E N D E L E R E G E N K A P I T A L O G G J E L D E G E N K A P I T A L Opptjent egenkapital S U M E G E N K A P I T A L G J E L D L A N G S I K T I G G J E L D Pante- og gjeldsbrevlån Annen langsiktig gjeld S U M L A N G S I K T I G G J E L D K O R T S I K T I G G J E L D Forskudd felleskostnader Leverandørgjeld Skyldig offentlig myndigheter Annen kortsiktig gjeld S U M K O R T S I K T I G G J E L D S U M E G E N K A P I T A L O G G J E L D P a n t s t i l l e l s e 0 0 Garantiansvar 0 0 BÆRUM, 9. mars 2010, S T Y R E T F O R S A M E I E T N A D D E R U D V E S T S ID S E L MARLOW/s/ ELSE-M A R IE Ø IE N / s / A N N E H E L E N E D E L IN D E / s / JOSTEIN URNES/s/ EIRIK LAUGERUD/s/

14 1 4 S a m ei e t N a d d er u d V es t N O T E : 1 Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DnB NOR som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk bli r overført denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. N O T E : 2 I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R P a r k e r i n g s l e i e G a r a s j e l e i e Felleskostnader Trappevask S U M I K N R N E V D E F E L L E S K O S T N A D E R N O T E : 3 P E R S O N A L K O S T N A D E R Ordinær lønn, fast ansatte Påløpne feriepenger -990 A r b e i d s g i v e r a v g i f t S U M P E R S O N A L K O S T N A D E R Det har ikke vært noen ansatte i selskapet gjennom året. N O T E : 4 S T Y R E H O N O R A R Honorar til styret gjelder for perioden 2008/2009, og er på kr I tillegg har styret fått dekket møtemat/styremiddag for kr jfr. note 10 Telefonutgifter til styret er på kr N O T E : 5 R E V I S J O N S H O N O R A R Revisjonshonoraret er på kr og er i sin helhet knyttet til revisjon. N O T E : 6 K O N S U L E N T H O N O R A R Andre konsulenthonorarer S U M K O N S U L E N T H O N O R A R

15 1 5 S a m ei e t N a d d er u d V es t N O T E : 7 D R I F T O G V E D L I K E H O L D Drift/vedlikehold bygninger D r i f t / v e d l i k e h o l d V V S Drift/vedlikehold elektro Drift /vedlikehold utvendig anlegg D r i f t / v e d l i k e h o l d b r a n n s i k r i n g Drift/vedlikehold ventilasj.anl Drift/vedlikehold garasjeanlegg Egenandel forsikring Kostnader dugnader -215 S U M D R I F T O G V E D L I K E H O L D N O T E : 8 K O M M U N A L E A V G I F T E R Kommunale avgifter S U M K O M M U N A L E A V G I F T E R N O T E : 9 E N E R G I / F Y R I N G Elektrisk energi S U M E N E R G I / F Y R I N G N O T E : 1 0 A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R Container Driftsmateriell Renhold ved firmaer S n ø r y d d i n g / g r e s s k l i p p i n g Kontor- og datarekvisita T r y k k s a k e r Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader Telefon/bredbånd Porto B i l g o d t g j ø r e l s e Reisekostnader -74 Bank- og kortgebyr Velferdskostnader -820 Konstaterte tap -60 S U M A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R

16 1 6 S a m ei e t N a d d er u d V es t N O T E : 1 1 F I N A N S I N N T E E K T R Renter av driftskonto i OBOS Renter av sparekonto i OBOS Renter av for sent innbetalte felleskostnader 248 S U M F I N A N S I N N T E K T E R N O T E : 1 2 F I N A N S K O S T N A D E R Renter av lån i OBOS Renter av lån i O B O S G e b y r S U M F I N A N S K O S T N A D E R N O T E : 1 3 B Y G N I N G E R K o s t p r i s / B o k f. v e r d i Oppskrevet Avskrevet S U M B Y G N I N G E R Gnr.19/bnr.450 Boligbygg anses ikke å ha begrenset økonomisk levetid og er derfor ikke avskrevet N O T E : 1 4 V A R I G E D R I F T S M I D L E R Parkeringsanlegg Tilgang A v s k r e v e t t i d l i g e r e A v s k r e v e t i å r S U M V A R I G E D R I F T S M I D L E R S U M Å R E T S A V S K R I V N I N G E R N O T E : 1 5 K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R Fordringer/håndkasse for ansatte/tillitsvalgte Andre forskudd S U M K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R Posten "Andre forskudd" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2010, med motpost i leverandørgjeld. Kostnadsføring og utbetaling vil skje i 2010.

17 1 7 S a m ei e t N a d d er u d V es t N O T E : 1 6 P A N T E - O G G J E L D S B R E V L Å N O B O S Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 4,70%, løpetid 15 år Opprinnelig 2000 B l a n c o Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år O B O S Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 4,70%, løpetid 5 år Opprinnelig 2008 B l a n c o Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år S U M P A N T - E O G G J E L D S B R E V L Å N N O T E : 1 7 A N N E N L A N G S I K T I G G J E L D Garasjeinnskudd (opprinnelig) S U M A N N E N L A N G T S I G K G J E L D N O T E : 1 8 S K Y L D I G O F F E N T L I G E M Y N D I G H E T E R S k yl d i g a r b e i d s g i v e r a v g i f t S U M S K Y L D I G O F F E N T L I G E M Y N D I G H E T E R N O T E : 1 9 A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D Feriepenger -990 P u r r e g e b y r -236 A v s a t t styrehonorar S U M A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D

18 18 S a m ei e t N a d d er u d V es t A. Styrets forslag til revidering av vedtekter. S a k 6 VEDTEKTER F O R S A M E I E T N A D D E R U D T V E S V e d t a t t i s am ei e r m øt e d en , R e v i d e r t i s a m e i e r m ø t e d e n 2 0. a p r i l N A V N, F O R R E T N I N G S K O N T O R O G F O R M Å L S am e i e ts n a v n e r S am e i e t N a d d e r u d V e s t. Sameiet har forretningskontor i Oslo. S am e i e t h a r t i l f o rm å l å i v a r e t a s am ei e r n e s f e l l es i n t e r es s e r i d r i f t o g a d m i n i s t r a s j o n a v eiendommen gnr. 19 bnr. 450 i Bærum med fellesanlegg av enhver art. 2 O R G A N I S E R I N G A V I S A E M T E O G R Å D E R E T T S am e i e t b e s t å r a v 6 0 b o l i g s ek s j o ne r i h e n h o l d t i l o p p d e l i n g s b e g j æ r i ng t i n g l y s t d e n , O r g. 4 8 n 8 r A l l e s ek s j o n e r s k a l væ r e m e d l em a v s am e i et o g s ek s j o n e n e k a n i k k e s k i l l es f r a deltagelse i sameiet. H v e r s a m e i e r h a r t t t i e l n b e r u r k e av s i n s ek s j o n o g r e t t t i l å n y t t e f e l l es a r e a l e r t i l d e t d e e r b e r e g n e t t i l. E n e r e t t t i l m i d l e r t i d i g b r u k a v d e l e r a v f e l l es a r e a l e t e l l e r f e l l es a n l e g g e n e k a n v e d t as m e d 2 / -dels 3 flertall etter reglene i eierseksjonslovens 19, 5. ledd. H v e r sam e i e r p l i k t e r å o v e r h o l d e be s t em m e l s e n e s om f øl g e r o p p d e l i n g s b e g j æ r i n g e n, lov om eierseksjoner, disse vedtekter og husordensregler fastsatt av sameiet. B r u k s e n h e t e n k a n b a r e b e n y t t e s t i l b o l i g f o rm ål o g s l i k a t d e n i k k e e r t i l u n ø d i g e l l e r u r i m e l i g u f l o r e b m r p u e k e r n e a v de ø v r i g e s ek s j o n e r v e d f. e k s. s t ø y, l u k t, e. l i g n. F e l l e s a n l e g g e t h e r u n d e r g a r a s - j m e å n i e k k e n yt t es s l i k at a n d r e b ru k e r e u n ø d i g e l l e r u r i m e l i g h i n d r e s i d e n b r uk a v a n l e g g e n e s om e r a v t al t e l l e r f o r u t s at t. U t e n s k r i f t l i g s am t yk k ef r a s t y r e t ha r e n s ek s j o n s e i e r i k k e r et t t i l å e nd r e u t v e n d i g e f a s a d e r, f o r e t a b y g n i n g s m es s i g e f o r a n d r i n g e r e l l e r i n s t al l a s j o n e r, f. ek s. e n d r e f a r g e, f o r e t a u t s k i f t i n g a v v i n d u s g l as s e. l i g n. I n n v e n d i g e e n d r i n g e r i b r u k s e n h e t e n e s o m m e d f ø r e r i n n g r e p i b y g g e t s b æ r e n d e k o n s t r u k s j o n e r m å i k k e f o r e t as u t en s t y r e t s g o d k j e n n e l s e.

19 19 S a m ei e t N a d d er u d V es t L e d n i n g e r, r ø r o g l i k n e n d e nø d v e n d i g e i n s t a l l as j o n e r k a n f ø r e s g j e n n o m b r u k s e n h e t e n hvis det ikke er til vesentlig ulempe for sameieren. S a m e i e r e n s k a l g i a d g a n g t i l b r ø u d k v s e e n n d h i g e t et t e n rs y f n o r g v n e d l i k e h o l d a v i n s t a l l a s j o n e n e. 3 F E L L E S K O S T N A D E R, H E F T E L S E S F O R M O G P A N T E. R E T T F e l l e s k o s t n a d e r e r k o s t n a d e r v e d e i e n d o m m e n s om i k k e e r k n y t t e t t i l d e n e n k el t e b r u k s e n h e t. Felleskostnadene skal fordeles mellom sam eierne etter sameie b r ø k e n. V e d f o rs i nk e t b et a l i n g k a n s t y r e t på l e g g e m o r a r e n t e r o g p u r r e g e b y r. S t y r e t f a s t s e t t e r a k o n t o b e l ø p s o m f o r f a l h l v e r f m o r å. s n k e u d d s v i s F o r f e l l es a ns v a r o g f o r p l i k t e l s e r he f t e r d e n e nk e l t e s am e i e r i f o r h o l d t i l s i n s am e i e b r øk. D e a n d r e s am e i e r n e h a r l o v b e s t em t p a nt e r e t t i s ek s j o n e n f o r k r a v m o t s am e i e r e n s om f ø l g a v s am ei e f o r h o l d e t. P a n t e k r a v e t k a n i k k e o v e r s t i g e e t b e l ø p s om f o r h v e r b r u k s e n h e t s va r e r t i l folketrygdens grunnbeløp på det tidspunkt da tvangsdekning besluttes gjennomført. 4 V E D L I K E H O L D D e n e n k e l t e s am e i e r s k al h o l d e b ru k s e n h e t e n f o rs v a r l i g v e d l i k e s l i k a t d e t i k k e o p p s t å r skade eller ulempe for andre sameiere. S a m e i e r e n s v e d l i k e h o l d s a n s v a r f o r i - n o n g v a e v n l d ø i p s g l e d n v i n a g n e n r g å r f r em t i l f o r g r e n i n g s p m u en n s h k o v t e d l e d t n i n g i p n n å t i l s e k s i j o n e n n o g d f o r e m l ek t r i s k e ledninger til og med seksjonens sikringspunkt. E i e r a v s e k s j o n e r f o r p l i k t et t i l å u t f ø r e e t f o r s v a r l i g v e d l i k e h o l d a v i n nr e t n i n g e r s å s om i n n g l a s s i n g, l e v e g g, g j e r d e r, o. l i g n. s o e m t p å h f a e n l l e s h a r e a l m o o g n e t r e r t / b y g g a n s v a r l i g f o r m u l i g e s k a d e r p å e g en e l l e r a n d r e s s ek s j o n e v e n t u e l t f e l l e s a r e a l s om m åt t e v æ r e f o r å r s ak e t a v i n n r e t n i ng e n. For garasjene gjelder tilsvarende så langt det passer. Egenandel etter forsikringsskade som har sin opprinnels e i n n e nf o r s am e i e r e n s v e d l i k e h o l d s p l i k t f o r e g e n s e k s j o n e l l e r i ut s t y r s o m l i g g e r u n d e r s a me i e r e n s vedlikeholdsplikt, pliktes dekket av sameieren. U t s k i f t i n g a v v i n d u e r o g d ø r e r, o p ps e t t i n g a v m a r k i s e r, e n d r i n g a v f as a d e k l e d n i n g, e n d r i n g a v u t v e n r d g i e r g e t c f k an a s k j e et t e r s am ei e t s s t a n d a r d o g e t t e r f o r u t g å e n d e g o d k j e n n i n g a v s t y r e t. T i l b y g g / p å b y g g / o p p f ø r i n g a v i l d s t ed o. a. a r b e i d s om s k a l m e l d es t i l bygningsmyndighetene / Feiermesteren i Asker o g B æ, m r å u g o m d k j e n n e s a v s t y r e t f ø r b y g g e m e l d i n g n d k es a n. H s v e i s d e t s øk e s om e n d r i n g e r a v i k k e u v e s e n t l i g

20 20 S a m ei e t N a d d er u d V es t b e t y d n i n g f o r d e ø v r i g e s am e i e r e, s k a l s t y r e t f o r e l e g g e s p ø r s m å l e t f or s am e i e rm ø t et t i l a v g j ø r e l s e. P a r a b o l a n t e n n e r k a n i k k e s et t es op p u t e n s k r i f t l i g g o dk j e n n i n g a v s t yr e t o g e t t e r s k r i f t l i g s ø r u k t s n e a t d n. i n g F f o r go d k j e n n i n g e r at p a r a b o l i k k e m å f a s t m o nt e r e s i v e g g o g a t p l as s e r i n g e n i k k e m å v æ r e s y n l i g u t e nf r a. P a r a b o l a n t e n ne k a n i k k e p l a s s e r es p å t ak e t. Y t r e v e d l i k e h o l d a v e i e n d om m e n m e d b y g n i n g e r, f el l e s r om, f e l l es a re a l e r, a n l e g g o g u t s t y r h der e r u trappeoppganger n og inngangsdører til oppgangen er sameiets ansvar. 5 V E D L I K E H O L D S F O N D S a m e i e r m ø t e t k a n v e d t a av s e t n i ng t i l f o n d t i l d e k n i n g a v f r e m t i d i g e vedlikeholdsutgifter, påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen. De beløp seksjonseie r n e s k a l i n n be t a l e t i l f o n d e t i n n k r ev e s i d e n månedlige / kvartalsvise betaling til dekning av felleskostnadene. 6 R E G I S T R E R I N G A V S A M E I E R E E r v e r v e r e o g l e i e t a k e r e a v s ek s j o n s k a l m e l d es t i l s t y r e t f o r r e g i s t r e r i n o g g o d k j e n n i. n g E i e r e a v s e k s j o n k e s o b m o r i i s ek k s j o n e n m å m el d e s i n e l l e r k o n t ak t p e r s o ns b o p e l a d r es s e t i l s t y r e t.n a v n p å l e i et a k e r o g u t l e i e p e r i o d e s k a l m e l d e s s t y r e t. 7 B R U K A V G A R A S J E R O G P A R K E R I N G S P L A S S E R S a m e i e t d i s p o n e r e r 5 d o b l e o g 1 5 e n k l e g a r a s j e r s o m l m e t i 4 e 2 s u t k u n p a r k e r i n g s p l as s e r m e d o g u t e n mo t o r v a r m e r. S t y r et f o r v a l t e r g a r a s j e n e o g parkeringsplassene i henhold til eget punkt i husordensreglene. 8 S T Y R E T O G S T Y R E T S O P P G A V E R S am e i e t s k a l h a et s t y r e p å f em m e d l e m m e r o g e n t i l t o v a r am e d l em m e r s om v e l g es fo r t o å r a v g a n g e n d e r s om s am e i e r m øt e t i k k e b e s t em m e r n o e a n n et. S t y r e l e d e r e n v e l g e s s æ r s k i l t. D e n s om e r um y n d i g, k a n i k k e v æ r e s t y r em e d l em. B a r e f y s i s k e p e r s o n e r k a n v e l g e s s om s t y r em e d l em. S t y r e t s k a l s ø r g e f o r v e d l i k e h o l d og d r i f t a v e i e n d om m e n o g e l l e r s s ør g e f o r f o r v a l t n i n g a v s am e i et s a n l i g g e n d e r i s am s v ar m e d l o v, v e d t e k t e r o g v e dt a k i s am ei e rm øt e t. S t y r e t e r a n s v a r l i g f o r å h o l d e b e by g g e l s e n f u l l v e r d i f o rs i k r e t t i l e n h v e r t i d. A v g j ø r e l s e r s o m k a n t a s a v e t v a n l i g f l e r t a l l i s a m e i e r m ø t e k a n o g s å t a s a v s t y r e t om ikke annet følger av lov eller vedtekter eller sameiermøtets vedtak i det enkelte tilfelle.

egistreringsblanketten skal leveres i utfylt stand ved inngangen.

egistreringsblanketten skal leveres i utfylt stand ved inngangen. Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. sameiermøte Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 211. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 Ordinært sameiermøte i Solbakken II Boligsameie, avholdes mandag 24.4 2006, kl. 20.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler Med tørr flue i fordums De sagn om sus te stam me ne av stor vokst laks og sjø ør ret i Lærdal sli ter tungt un der gy rosmit te og oppdrettslus. Men det ny åp ne de flue fis ket på brunør ret gir tro

Detaljer

Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600. www.spatind.no. Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt.

Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600. www.spatind.no. Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt. Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600 www.spatind.no Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt Spåtind Fritid AS Design: Ink Design & Interiør AS v/thomas Riise Trykk:

Detaljer

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III den 7. mars 2012 kl. 1800. Møtested : Nordstrand Seniorsenter, Poppelstien 6, 1166 Oslo. Tilstede var 19 seksjonseiere og 13 med fullmakt

Detaljer

For mye eller for lite lån? f

For mye eller for lite lån? f 52 fagartikler MAGMA 0612 For mye eller for lite lån? f Betydningen av banker og kreditt i oppgangs- og nedgangstider Ove Rein Hetland har Ph.D. i finans fra Norges Handelshøyskole. Han har vært stipendiat

Detaljer

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.»

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.» MAGMA 0310 fagartikler 43 Kina før, under og etter finanskrisen ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics Sam men drag Den økonomiske politikken

Detaljer

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt 42 fagartikler MAGMA 0612 Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt Lasse B. Lien er professor ved Institutt for Strategi og Ledelse ved NHH. Leder for delprosjektet «Darwin: Bedrifter og Bransjer»

Detaljer

Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser

Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser MAGMA 0812 fagartikler 39 Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser Botsøvelser og andre øvelser William E. Graham fullførte mastergraden sin med spesialisering i strategi og ledelse

Detaljer

Kultur som næring møter som sammenstøter?

Kultur som næring møter som sammenstøter? 22 fagartikler MAGMA 0909 Kultur som næring møter som sammenstøter? Eli sa beth Fosseli Ol sen Britt Kram vig Kul tur næ rin gen blir reg net som en vekst næ ring som både skal ge ne re re øko no mis ke

Detaljer

Innst. S. nr. 200. fra enei'gi- og induswirkomriteen om samtykke 1lii1 statsregulering for (1983-84)

Innst. S. nr. 200. fra enei'gi- og induswirkomriteen om samtykke 1lii1 statsregulering for (1983-84) Innst. S. nr. 200. (1983-84) fra enei'gi- og induswirkomriteen om samtykke 1lii1 statsregulering for Inns~Hilng utbygging av Jostedalsvassdraget og om med!eiendomsrett for Sogn og Fjordane fylkeskommune

Detaljer

34 nye. 1. byggetrinn. Leiligheter. Illustrasjonsbilde. Side. 1 Leiligheter

34 nye. 1. byggetrinn. Leiligheter. Illustrasjonsbilde. Side. 1 Leiligheter 34 nye moderne og lettstelte 1. byggetrinn leiliger i Børsa. Illustrasjonsbilde liger Side. 1 liger Blokk Illustrert regulering av området Illustrasjonsbilde Side. liger Side. 3 liger Blokk Illustrasjonsbilde

Detaljer

Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me til tak for barn og un ges psy kis ke hel se

Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me til tak for barn og un ges psy kis ke hel se Fag es say Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me for barn og un ges psy kis ke hel se M Ungsinn er en kunnskapsdatabase som skal bidra til en kvalitetshevning av forebyggende og helsefremmende

Detaljer

Rehabilitering av rør og bad

Rehabilitering av rør og bad BØLERSKOGEN BORETTSLAG II Infoskriv nr 4/2012 21. mars 2012 Rehabilitering av rør og bad Illustrasjon: istockphoto.com Invitasjon til Informasjonsmøte Tirsdag 27.mars 2012. Bøler kirke kl. 18.00-20.00

Detaljer

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le Re por ta sje Ill.: YAY MICRO/Arne Olav L. Hageberg Hvis bru kerne fikk be stem me BAKGRUNN Bru ker med virk ning i ut dan nin gen Bru ker med virk ning er en lov fes tet ret tig het, og ikke noe tje nes

Detaljer

Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080

Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080 Fagessay Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080 Den 26. no vem ber 1942 gjen nom før te noen kvin ner en red nings ak sjon for 14 barn som bod de på det jø dis ke bar ne hjem met i Oslo. Le de

Detaljer

Ledelse, lønnsomhet og etikk gjennom eksemplets makt F

Ledelse, lønnsomhet og etikk gjennom eksemplets makt F MAGMA 0213 fagartikler 39 Ledelse, lønnsomhet og etikk gjennom eksemplets makt F Harald Biong er dr.oecon, Institutt for markedsføring, Handelshøyskolen BI. Arne Nygaard er professor, dr.oecon, Institutt

Detaljer

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det Aksjonrerene i Pareto World Wide Shipping II AS 8. november20ll FUSJON AV PARE,TOS SHIPPINGSELSKAPER Vedlagt er innkalling til ekstraordinrer generalforsamling i Pareto World Wide Shipping II AS (pwws

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

V E D T E K T E R FOR ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA

V E D T E K T E R FOR ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA V E D T E K T E R FOR ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA Revisjon mars 2015 VEDTEKTER FOR 2 ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA 1 Asker Seilforenings Bryggelag Bryggelagetets navn er Asker Seilforenings Bryggelag

Detaljer

Bedriftsetablering og avvikling

Bedriftsetablering og avvikling 2 Bedriftsetablering og avvikling Mål for kapitlet >>> Mål for kapitlet Når du har lest dette kapitlet, skal du kjenne hovedtrekkene for etablering og avvikling av en bedrift kjenne til og kunne vurdere

Detaljer

Finnes en ideell stemmerettsalder?

Finnes en ideell stemmerettsalder? Finnes en ideell stemmerettsalder? En analyse av debatter og forskning rundt stemmerett for 16-åringer 1 Guro Ødegård Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor (In sti tutt for sam funns

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

9 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B6

9 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B6 9 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B6 INNHOLD Vi har ingen hær. Bare villbringebær. Velkommen til Tillerlandet. 9 nye rekkehus der byen møter naturen. Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk hverdag

Detaljer

7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme.

7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. 7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Se leveransebeskrivelse. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Havseilervegen

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Har kvaliteten på lærere falt over tid? f

Har kvaliteten på lærere falt over tid? f 62 fagartikler MAGMA 0612 Har kvaliteten på lærere falt over tid? f Jarle Møen er professor i bedriftsøkonomisk analyse ved Norges Handelshøyskole. Hans forskningsinteresser inkluderer kunnskapspolitikk,

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

NÆROMRÅDET. Myrkdalen Vest. Snøsikkert område. Gode forhold både for både langrenn og alpint. Solrik beliggenhet. Kort vei til skitrekket

NÆROMRÅDET. Myrkdalen Vest. Snøsikkert område. Gode forhold både for både langrenn og alpint. Solrik beliggenhet. Kort vei til skitrekket NÆROMRÅDET Flotte forhold både for liten og stor. Myrkdalen Vest I Myrkdalen er det fantastiske forhold i skibakkene. Fotograf: Svein Ulvund Snøsikkert område Gode forhold både for både langrenn og alpint

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer