Folketeljing 1900 for 2012 Alta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1900 for 2012 Alta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø"

Transkript

1 Folketeljing 1900 for 2012 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Innhaldet er registrert av Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 3. desember 1900 Ved kgl. res. 8. august 1900 blei det bestemt å halde ei "almindelig Folketælling" som skulle gje ei detaljert oversikt over befolkninga i Noreg natta mellom 2. og 3. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast i teljingslista, med særskild markering ("mt") av dei som var mellombels til stades (på besøk osb.) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osb.) frå bustaden på teljingstidspunktet, også førast i lista, men merkast som fråverande ("f"). På denne måten skulle folketeljinga i 1900 gje ei oversikt over befolkninga, både dei som var til stades og dei som var heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle altså alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som "f" og på opphaldsstaden som "mt". I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent blei gjennomført, så mange slike personar er oppført berre ein stad. Ved folketeljinga i 1900 var det i Noreg 594 kommunar, av dei var 539 herad, 39 kjøpstader og 20 ladestader. I tillegg var det 2 ladestader som ikkje var eigne kommunar (Hvitsen i Akershus og Holmsbu i Buskerud), slik at totalen teljingseiningar var 596. Den totale heimehøyrande befolkninga i Noreg 3. desember 1900 blei av Det Statistiske Centralbureau talt til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet blei gjort frå og med måndag 3. desember 1900 og så mange dagar som var nødvendig. På landet blei teljingsarbeidet gjort under leiinga av eit teljingsstyre. Her fann ein soknepresten (formann), lensmannen og ordførar for heradstyret. Sjølve teljingsarbeidet blei som regel utført av skulelærarane, som gjekk frå gard til gard og fylte ut teljingsskjemaa ("Personlister" og Jordbrugsschemaer") for kvar bustad innan skulekrinsen (teljingskrinsen) sin. Etter innsamlingsarbeidet, utarbeidet teljaren ei summarisk "hovedliste" for kvar teljingskrins. Teljingstyret ved lensmannen fylte til slutt ut eit "hovedsammendrag" for heile heradet og sende det samla skjemamaterialet til Det Statistiske Centralbureau i Kristiania. (Dei detaljerte, bustadsinndelte jordbruksskjemaa for alle herada i landet gjekk tapt i brann hos sentralbyrået i 1939.) I byane hadde ein sjølvteljing. Det vil seie at eigaren eller bestyraren på kvar gard/hus fylte ut teljingslistene. Rodemeistaren stod for utdeling og innsamling av listene, og kontrollerte at dei var utfylte i tråd med instruksane. Magistraten i kvar by var ansvarleg for teljingsarbeidet. Ein førte teljinga i to typar lister ("Personliste" og "Husliste"). Teljaren laga så ei "hovedliste" for teljingskrinsen og overleverte ho til magistraten. "Hovedlisten" skulle innehalde oversikt over dei busette husa med huslistenummer og matrikkelnummer. Folketeljinga 1900 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast eit prestegjeld eller herad, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av prosjektet Teleslekt (under Telenor og Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana ). Riksarkivaren overtok prosjektet og datamaterialet Digitalarkivet forvaltar dei digitale folketeljingane for Arkivverket. Dataa til folketeljinga 1801 har vore korrekturlesne fleire gonger, mellom anna alle gardsnamna i 2008, og det er versjon 4 av teljinga frå 10. januar 2013 som er grunnlaget for dette heftet. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta svarer stort sett til rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Ikkje alle folketeljingane innheld alle felt. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krets Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leilegheitsnummer 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap 11 Tru Trussamfunn 6

7 På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanleg bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trussamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar (berre i 1910 teljiinga) Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som blei brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osb. Under person anger feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlege bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling 7

8 g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Personar i alt: 2672 (kvinner: 1206, menn: 1466) Bustader: 376 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 622 (kvinner: 240, menn: 382) Bustader i krinsen: 61 Krins: 001 Herred/by: herred Folketeljinga Storvik, Sanden 1 1 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Israel Pedersen m s b el Jordbruger fisker 1824 Sverrige Storvig Nils Pedersen m ug b hf Fisker jordbruger Marie Katrine Henriksdatter k e b Fattigunderstøttet Fattigunderstøttet Eva Nilsdatter k e b Tjenestepige Tjenestepige Ragna Mikkelsdatter k ug b d Datter Nils Nilsen m ug b Logerende Fisker gaardbruger Anna Johansdatter k ug b Broderdøtre Adoptivdatter Elen Johansdatter k ug b Broderdøtre Adoptivdatter Storvig 3 1 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Mikal Ditlefsen m ug b hf Fisker Øskarnæs 2 1 Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Mathis Hartvigsen m ug b hf Gaardbruger, fisker Johannes Ellefsen m ug b tj Tjenestedreng Øskarnesbugt Peder Hansen m g b hf Fiskeri gaardbrug Inger Andersdatter k g b hm Husmoder Alfred Pedersen m ug b s Fiskeri Johan Peter Pedersen m ug b s Søn Magnus Pedersen m ug b s Søn Ole Pedersen m ug b s Søn Inger Pedersdatter k ug b d Datter !! Pedersen* m ug b fl Søn Statsb.: Trusamf.: Merknad: Udøbt gut Etnisitet: n 009 Johan Edvard Hansen m ug b fl Fiskeri Flintenes 2 6 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anders Martinsen m g b hf Fisker Anna Hansdatter k g f hm Husmor 1852 Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Hammerfest Etnisitet: n 003 Signe Simonsdatter k ug b d Datter Andreas Andersen m ug b s Søn Laura Andersen k ug b d Datter Ludvig Andersen m ug f s Søn 1899?? Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Hammerfest Etnisitet: n Registreringssentral for historiske data Side 9

10 2012 herred 007 Assel Hansdatter k ug b tj Tjenestepige Smørnes østre 3 3 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Martin Andersen m e b el Fisker Dullan 3 5 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Martin Hansen m g b hf Fisker, gaardbruger Ane Margrethe Hansen* k g b hm Husmor Johan Ant. Hansen m ug b s Fiskeri og gaardsbrug Martin Benh. Hansen m ug b s Søn Ole Magnus Haagen Hansen m ug b s Søn Henrik Martinsen m ug b s Søn Barbrodalen 4 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Israel Israelson m g b hf Værksarbeider, minerer Anne Johansdatter k g b hm Husmoder Emma Israelson k ug b d Datter Petra Mathisdatter k ug b Adoptivdatter Adoptivdatter Jørgen Olsen m ug b fl Skomagerarbeider 1876 Bronø 006 Anton Johannessen m ug b fl Verksarbeider, minerer Stenbakken 4 11ab Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Johan P. Tiberg m g b hf Jordbruger, handel 1820 Finland 002 Sofie Marie Ojala k g b hm Husmoder 1821 Sverige 003 Marie Agnete Johnsen k ug b tj Tjenestepige Stenbakken eller Prestengen 3 11c Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Frants Gustav Eliasen m g b hf Arbeider, skomager Dorthea Andersdatter k g b hm Husmoder 1866 Kjøllefjord Lebesby 003 Teodor Andr. Eliasen m ug b s Søn 1895 Kjøllefjord Lebesby 004 Edvin Eliasen m ug b s Søn Hanna Franciska Eliasen k ug b d Datter 1898 Side 10 Registreringssentral for historiske data

11 Folketeljinga Mathis Nileona m ug b el Gaardsdreng hos Tiberg 1860 Finland s Statsb.: Finsk Etnisitet: f 007 Elen Marie Tilseth k e b hm Syerske. Skræder og 1864 damesøm 008 Ole Tilseth m ug b s Søn Nils Tilseth m ug b s Søn Gudrun Tilseth* k ug b d Datter John Henry Tilseth m ug b s Søn Anna Rones k ug b fl Arbeiderske Ytre Strømsnæsbugt 3 7 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Gustav Olsen Tervahauta m g b hf Værksarbeider, murarbeider Sofie Johanna Isaksdatter k g b hm Husmoder 1852 Finland 003 Robert Karlsen m ug b s Værksarbeider, murer Emil Karlsen m ug b s Søn Helga Karlsen k ug b d Datter Laura Karlsen k ug b d Datter Karl Johan Karlsen m ug b s Værksarbeider, snedkerarb Johan Henr. Mikalsen m g b hf Værksarbeider, minerer Hanna Eline Karlsdatter k g b hm Husmoder Henry Mikalsen m ug b s Søn Harald Kornelius Mikalsen m ug b s Søn Otto Mikalsen m ug b fl Værksarbeider, fodrer Erik Alanenpæ m g b fl Værksarbeider, sceider 1851 Finland 014 Karl Petersen m ug b fl Værksarbeider, minerer 1860 Finland Statsb.: Finland Trusamf.: Etnisitet: f 015 Elias Kuluvaara m g b fl Forsørges af fattigvæsened 1811 Finland 016 Marie Kuluvaara k g b fl Forsørges af fattigvæsened 1812 Finland 017 Petra Mathisen k ug b Daglønner Husgjerning 1883 Talvik Ytre Strømsnæsbugt 3 7d 001 Ernst Mathisen m g b hf Løsarbeider Anna Tomasdatter k g b hm Husmor 1851 Finland 003 Johan Ernstsen m ug b s Vaskeribas, værksarb Marie Ernstsdatter k ug b d Datter 1881 Registreringssentral for historiske data Side 11

12 2012 herred 005 Ole Hilmar Ernstsen m ug b s Søn Hans Ernstsen m ug b s Søn Hjalmar Ernstsen m ug b s Søn Johan Vællivainio m e b el Løsarbeider, dels 1828 Finland fattigunderstøttet Kaafjord Paul Paulsen m g b hf Skrædder, dampskibsexped Lom 002 Olava Svensdatter k g b hm Husmoder Olga Paulsen k ug b d Datter Erik Gustavsen m g b hf Maskinist 1857 Sverige Statsb.: Svensk Trusamf.: Etnisitet: Svensk 005 Mathilde Karlson k g b hm Husmoder 1858 Sverige Statsb.: Svensk Trusamf.: Etnisitet: Svensk 006 Sigrid Gustavson k ug b d Datter 1885 Sverige Statsb.: Svensk Trusamf.: Etnisitet: Svensk 007 John Gustavson m ug b s Søn 1891 Sverige Statsb.: Svensk Trusamf.: Etnisitet: Svensk Kaafjord 3 12 Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Nils Hauge m g b hf Vaskeriformand 1858 Torvestad Sta 002 Ingeborg Johannesdatter k g b hm Husmor 1859 Avelsnes Sta 003 Oscar Hauge m ug b s Maskinist 1881 Vigsnes Sta 004 Peder Hauge m ug b s Laborant 1882 Vigsnes Sta 005 Josefine Hauge k ug b d Datter 1885 Vigsnes Sta 006 Hilda Hauge k ug b d Datter 1887 Vigsnes Sta 007 Bjarne Hauge m ug b s Søn 1888 Vigsnes 008 Sigurd Hauge m ug b s Søn 1890 Meldal ST 009 Waller Hauge m ug b s Søn 1894 Sulitjelma 010 Anders Hauge m ug b s Søn 1897 Sulitjelma 011 Erling Hauge m ug b s Søn 1899?? 012 Anton Samuelson m ug b fl Snedker 1872 Sverige Statsb.: Svensk Trusamf.: Etnisitet: S 013 Ole Andreasen m ug b fl Minerer 1873 Saltdalen 014 Johan Solid m ug b fl Minerer 1878 Røros 015 Marie Nilsen k ug b Tjenestep. Tjenestepige 1875 Talvig Kaafjord 3 12 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei Side 12 Registreringssentral for historiske data

13 Folketeljinga Wilhelm Hansen m g b hf Værksarbeider, fodrer 1871 Talvig 002 Anna Hansen k g b hm Husmor Elen Hansen k ug b d Datter Stina Kvik k ug b Husholderske Husholderske 1873 Sverige Statsb.: Svensk Trusamf.: Etnisitet: S 005 Bastian Halvorsen m ug b fl Værksarbeider, fodrer 1868 Fane 006 Ole Ingebrigtsen m g mt fl Værksarbeider, minerer 1858 Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Stenfos Etnisitet: n 007 Haldor Haldorsen m g mt fl Værksarbeider, fodrer 1855 Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Eiby Etnisitet: n 008 Kristian Holmgren m ug b fl Værksarbeider, fodrer Edvard Jakobsen m ug b fl Værksarbeider, scheider Kaafjord 3 12 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Jørgen Lund m g b hf Værksarb. Minerer 1869 Herø 002 Kristine Mathilde Ballo k g b hm Husmoder 1870 Sverige Statsb.: Trusamf.: Etnisitet: S 003 Ida Marie Lund k ug b d Datter Oscar Petersen Rudingenio m ug b fl Værksarb. Stenarbeider 1866 Sverige Statsb.: Sverige Trusamf.: Etnisitet: f 005 Jørgen Ingebrigtsen m g b hf Værksarb. Minerer 1866 Vefsen 006 Lovise Johnsen k g b hm Husmor 1874 Lofoten? 007 Normann Ingebrigtsen m ug b s Søn 1898 Sulitjelma 008 Constanze Ingebrigtsen k ug b d Datter Bodø Kaafjord Johan Peter Danilof m g b hf Værksarbeider Grethe Johansdatter k g b hm Husmor 1846 Finland 003 Hanna Danilof k ug b d Syerske Bolethe Danilof k ug b d Datter Valdemar Danilof m ug b s Værksarb. Minerer Arthur Danilof m ug b s Værksarb. Vaskeriarb Toralf Danilof m ug b s Søn Wictoria Danilof k ug b d Datter Henrik Danilof m g b hf Værksarb. Forskjelligt Laura Lukasen k g b hm Husmor Karl Halvorsen m g b hf Værksarb. Minerer Amanda Andersen k g b hm Husmor 1882 Registreringssentral for historiske data Side 13

14 2012 herred 013 Aslaug Karlsdatter k ug b d Datter Kaafjord 3 12 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Kristian Pedersen m g b hf Snedkerarbeider 1853 Skjærvø 002 Elise Esaiasdatter k g b hm Husmor 1875 Talvig 003 Halvdan Kristiansen m ug b s Søn 1898 Talvig 004 Magdalene Esaiasdatter k ug b fl Værksarb. Scheideri 1880 Talvig 005 Nils Mathiasen m ug b fl Værksarb. Scheideri 1883 Talvig 006 Minda Aslaksen k ug b fl Værksarb. Scheideri 1887 Talvig 007 Olianna Israelson k s b hm Verksarb. Scheider, husmor Emmy Andersen k ug b Pleiebarn Pleiebarn Nils Gaup m ug b fl Værksarb. Forskjellig slags Kaafjord 3 12 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Peder Jensen m g b hf Snedkerarbeider ved gruber 1871 Skjærstad 002 Emma Andersdatter k g b hm Husmoder 1874 Skjærstad 003 Oscar Jensen m ug b s Søn Kaafjord 3 12 Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anders Pedersen m g b hf Værksarb. Fodring Anna Jensdatter k g b hm Husmoder Jens Andreasen m ug b s Søn Ole Andreasen m ug b s Søn Anna Andreasen k ug b d Datter Johan Henrik Andreasen m ug b s Søn Åsel Ragna Paulsen k e b fl Værksarb. scheider Alak Nilen Gaup m ug b fl Værksarb. Scheider 1870 Kautokeino Kaafjord Karl Simonsen m g b hf Værksarb. Fyrbøder 1857 Talvig 002 Karen Hansdatter k g b hm Husmor 1855 Talvig 003 Harald Karlsen m ug b s Søn 1885 Talvig 004 Marie Karlsen k ug b d Datter 1887 Talvig 005 Astrid Karlsen k ug b d Datter 1890 Talvig 006 Gerda Karlsen k ug b d Datter 1892 Talvig Side 14 Registreringssentral for historiske data

15 Folketeljinga Fanny Karlsen k ug b d Datter 1894 Talvig 008 Amanda Karlsen k ug b fl Verksarb. Scheiding 1880 Talvig 009 Bertine Tomasdatter k ug b fl Verksarb. Scheiding 1883 Talvig Kaafjord 3 12 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Albin Ølund m g b hf Værkarb. Vincheform Sverige Statsb.: Svensk Trusamf.: Etnisitet: S 002 Elise Hammer k g b hm Husmor 1878 Maasø 003!! Albinsdatter* k ug b d Datter Statsb.: Trusamf.: Merknad: Udøbt pige Etnisitet: n 004 Emil Johanson m g b hf Værksarb. Minerer 1875 Stocholm Statsb.: Svensk Trusamf.: Etnisitet: S 005 Johanna Johanson k g b hm Husmoder 1881 Hammerfest 006 Edvard Hammer m s b fl Værksarb. Kjører 1840 Rolfsø (Maasø) 007 Olava?? Johnsen k e b hm Husholderske 1836 Røros 008 Markus Johnsen m ug b fl Værksarb. Jordarbeider Kaafjord Alten 3 12 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anna Sofie Romsdal k ug mt Husholderske Husholderske 1866 Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Raipas Etnisitet: n 002 John Sandberg m g mt fl hf Værksarbeider, graastenmurer 1861 Bardo Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Raipas Etnisitet: n 003 Edvard Knutsen m ug b fl Værksarbeider, tømmermand Simon Olsen Kroken m g mt fl hf Værksarbeider, løsarbeider 1871 Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Moseholmen Etnisitet: n 005 Peter Gallavaro m g mt fl hf Værksarbeider, skivedhugger 1870 Vadsø Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Moseholmen Etnisitet: f 006 Hans Petersen Fosnes m g b fl Værksarbeider, minerer 1864 Reisen? 007 Johan Johansen m g b fl hf Værksarbeider, minerer 1877 Reisen? 008 Marith Ellefsen k e b hm Husmoder Ingrid Berntsen k ug b d Datter Johan Berntsen m ug b s Værksarb. Smedgut Halvor Mork m g mt fl hf Værksarb. Graastenmurer 1869 Kristiansund Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Arones Etnisitet: n 012 Kristen Høgseth m ug b fl Værksarb. Løsarbeider 1876 Skjerstad 013 Hans Høgseth m ug b fl Værksarb. Løsarbeider 1878 Skjerstad 014 Johan Kvarv m ug b fl Værksarb. Minerer 1873 Saltdalen 015 Søren Kvarv m ug b fl Værksarb. Snedker 1879 Skjerstad 016 Karl Oldereide m ug b fl Værksarb. Snedker 1879 Skjerstad 017 Isak Petersen m g b hf Værksarb. Fodrer 1859 Kvænangen Registreringssentral for historiske data Side 15

16 2012 herred 018 Anna Sofie Pedersen k g b hm Husmor 1870 Kvænangen 019 Marie Isaksen k ug b d Datter 1893 Kvænangen 020 Johan Isaksen m ug b s Søn 1895 Kvænangen 021 Karl Isaksen m ug b s Søn 1897 Kvænangen 022 Rudolf Isaksen m ug b s Søn Kvænangen 023 Heinrik Knuth m ug b fl Værksarbeider, minerer 1872 Tyretz Pommern Statsb.: Tysk Trusamf.: Etnisitet: Tysk 024 Jens Alexandersen m ug b fl Værksarbeider, minerer 1877 Næsne 025 Henrik Johannessen m g b hf Værksarbeider løsarbeider 1875 Kvænangen 026 Lorenze Nilsdatter k g b hm Husmoder 1873 Nord Reisen 027 Henny Henriksdatter k ug b d Datter Kvænangen 028 Peder Jasuasen? m ug b fl Værksarb. Fodrer 1874 Skjærvø 029 Anders Hansen m ug b fl Værksarb. Løsarbeider 1870 Skjærvø 030 Henrik Mikkelsen m ug b fl Værksarb. Fodrer Ole Mikkelsen m ug b fl Værksarb. Løsarbeider Gustaf Gustafson m ug b fl Værksarb. Minerer 1863 Sverige Statsb.: Svensk Trusamf.: Etnisitet: S 033 Karen Norvik k e b hm Husholderske 1868 Vardø 034 Marie Jensen k ug b d Datter 1888 Bodø 035 Peder Thomasen m ug b fl Værksarb. Minerer Johan Limpo m ug b fl Værksarb. Scheider 1870 Kvænangen 037 Nils Andersen m ug b fl Værksarb. Løsarbeider 1881 Kvænangen 038 Nils Mathisen m ug b fl Værksarb. Fodrer 1880 Kautokeino 039 Johan Pedersen m ug b fl Værksarb. Fodrer 1877 Kvænangen 040 Anders Andersen m ug b fl Værksarb. Fodrer 1879 Kvænangen 041 Magnus Eriksen m ug b fl Værksarb. Fodring 1874 Kvænangen 042 Erik Vehkalahti m ug b fl Værksarb. Vaskeriarb Finland Statsb.: Finsk Trusamf.: Etnisitet: f 043 Amanda Hansen k ug b Husholderske Husholderske 1878 Kvænangen 044 Petra Petersen k ug b fl Værksarb. Scheiding 1885 Maasø 045 Karl Johnsen m ug b fl Værksarb. Snedkerarbeider Ingvald Buska m ug b fl Værksarb. Fodrer Jens Simonsen m g b fl Værksarb. Træarbeide Emil Jakobsen m ug b fl Værksarb. Kjører Ada Simonsen k ug b tj Tjenestepige 1885 Finland Side 16 Registreringssentral for historiske data

17 Folketeljinga Kaafjord 3 12 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Johannes Persesen m g b hf Værksarbeider, vandpumper Katrine Olsdatter k g b hm Husmor Elen Wilhelmsen k ug b d Datter Marie Andersdatter k ug b Forpleing Forpleies af fattigvæsenet 1861 n s Sjukdom: a Etnisitet: n 005 Johan Johansen m ug b fl Værksarbeider foderer Johan Henriksen m ug b fl Værksarbeider vaskeriarb Kvænangen 007 Ole Antonsen m g b fl Værksarbeider løsarbeider 1853 Rørstad 008 Anton Haugland m ug b fl Værksarbeider vaskeriarb Borge Lofoten 009 Peder Jonasen m ug b fl Værksarbeider løsarbeider 1877 Maalselven 010 Edvard Jensen m ug b fl Værksarbeider fodrer 1881 Talvig 011 Helene Isaksen k e b hm Husmoder 1839 Lyngen 012 Anna Johannesdatter k ug b el Syerske Georg Olsen m ug b s Søn Talvig 014 Kristian Pedersen m ug b fl Værksarb. Vaskeriarb Talvig 015 Bersvend Høie m ug b fl Værksarb. Minerer 1876 Bardo 016 Olaf Seljehaug m ug b fl Værksarb. Minerer 1877 Bardo 017 Konrad Seljehaug m ug b fl Værksarb. Snedkerarb Bardo 018 Helge Helgesen m ug b fl Værksarb. Fodrer 1881 Maalselven 019 Konrad Helgesen m ug b fl Værksarb. Løsarbeider 1882 Maalselven 020 Iver Nysted m ug b fl Værksarb. Snedkerarbeider 1877 Bardo 021 Martin Ingebrigtsen m ug b fl Værksarbeider dagarbeider 1876 Maalselven 022 Odin Quello?? m ug b fl Værksarbeider fodrer 1879 Tanen 023 Rønning Rusten m g b hf Grubestiger 1863 Maalselven 024 Petra Johansdatter k g b hm Husmor 1872 Sørfolden 025 Ingard Rusten m ug b s Søn 1891 Maalselven Kaafjord 3 12 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Rasmus Andersen m ug b hf Værksarb. Fodrer 1862 Evendvik 002 Petter Sunde m ug b fl Værksarb. Murarbeider 1858 Aafjorden 003 Fredrik Johanessen m ug b fl Værksarb. Minerer Søren Petersen m ug b fl Værksarb. Minerer 1879 Vesteraalen 005 Augine Haldorsen k ug b tj Kokketjeneste 1882 Registreringssentral for historiske data Side 17

18 2012 herred Kaafjord Truls Guldbrandsen m g b hf Grubestiger 1857 Sigdal 002 Anna Olsdatter k g b hm Husmoder 1858 Lom 003 Berta Guldbrandsen k ug b d Datter 1890 Evje Honnæs?? 004 Theodor Larsen m ug b el Værksarb. Minerer 1868 Mo Ranen 005 Bernt Johannessen m ug b el Værksarb. Fodrer 1864 Thoten 006 Nils Pedersen m ug b el Værksarb. Minerer 1855 Toten?? Kristiansand 007 Anton Eriksen m ug b el Værksarb. Maler 1872 Hammerfest 008 Herman Witche m e b el Værksarb. Reparatør (gruben) 1874 Konigsberg Tyskland?? Statsb.: Tysk Trusamf.: Etnisitet: n 009 Nathalie Johansen k ug b tj Tjenestepige 1880 Talvig Kaafjord 3 12 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Holbø m g b hf Vaskeri, maskinist 1854 Vaage 002 Oline Petersdatter k g b hm Husmoder 1852 Gildeskaal 003 Oskar Holbø m ug b s Søn 1885 Vaagan 004 Karl Holbø m ug b s Søn 1888 Vaagan 005 Alf Holbø m ug b s Søn 1892 Vaagan 006 Paul Holbø m ug b s Søn 1896 Bodø 007 Marie Holbø k ug b d Datter 1883 Vaagan Kaafjord 3 12 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Salamon Salamonsen m g b hf Værksarb. Fodrer 1867 Kvænangen 002 Hilda Hansdatter k g b hm Husmor 1877 Bø Vesteraalen 003 Helga Salamonsdatter k ug b d Datter 1896 Bø Vesteraalen 004 Mikal Johnsen m ug b fl Værksarb. Vaskeriarb Kvænangen 005 Fredrik Grønbek m ug b fl Værksarb. Fodrer 1881 Bø Vesteraalen 006 Mathis Mathisen m g b hf Værksarb. Scheider 1841 Nordreisen 007 Elisabeth Olsen k g b hm Husmoder 1859 Kvænangen 008 Johan T. Mathisen m ug b s Værksarb. Scheider 1877 Skjærvø 009 Ole Mathisen m ug b s Værksarb. Scheider 1883 Skjærvø 010 Susanna Mathisen k ug b d Datter 1887 Skjærvø Side 18 Registreringssentral for historiske data

19 Folketeljinga Thomas Andersen m ug b fl Værksarb. Fyrbøder 1876 Kvænangen 012 Hilmar Aslaksen m g b hf Værksarb. Minerer 1873 Hærø Helgeland 013 Johanna Olsdatter k g b hm Husmor 1878 Bodø 014 Oscar Aslaksen m ug b s Søn Bodø 015 Albert Pedersen m ug b fl Værksarb. Minerer 1877 Maalselven 016 Peder Jensen m ug b fl Værksarb. Minerer 1881 Aalen herred 017 Martin Jensen m g b hf Værksarb. Dagarb Tysfjord 018 Amanda Berg k g b hm Musmor 1879 Talvig 019 Antone Jensen k ug b d Datter Talvig Kaafjord 3 12 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Johan S. Eliasen m g b hf Værksarb. Schjeider Marie Johansdatter k g b hm Husmor Peter Anton Johansen m ug b s Søn Henrik M. Limbam m g b hf Værksarb. Fodrer 1869 Kvænangen 005 Inger Marie Henriksdatter k g b hm Husmor 1859 Kvænangen 006 Charlotte Henriksen k ug b d Datter 1889 Kvænangen 007 Aminda Henriksen k ug b d Datter 1893 Kvænangen 008 Marie Henriksen k ug b d Datter 1891 Kvænangen 009 Henrik Henriksen m ug b s Søn 1891 Kvænangen 010 Kristian Henriksen m ug b s Søn 1896 Kvænangen 011 Peder A. Nilsen m ug b fl Værksarb. Schjeider 1882 Kvænangen 0031a 001 Kaafjord 3 12 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Josefine Larsdatter k ug b Husholderske Husholderske, madlaver 1871 Bodø 002 Leonard Andreasen m ug b fl Værksarbeider, minerer 1877 Skjerstad 003 Edvard Gustavsen m ug b fl Værksarbeider, minerer 1875 Hemnes 004 Hilmer Knutsen m ug b fl Værksarbeider, minerer 1880 Maalselven 005 Olaf Knutsen m ug b fl Værksarbeider, minerer 1882 Maalselven 006 Alexander Andersen m ug b fl Værksarbeider, minerer 1866 Finland Statsb.: Finsk Trusamf.: Etnisitet: n 007 Rasmus Vieskar m ug b fl Værksarbeider, minerer 1877 Volden 008 Jakob Korhonen m ug b fl Værksarbeider, minerer 1872 Finland Statsb.: Finsk Trusamf.: Etnisitet: f 009 Karl Karlson m g b hf Værksarbeider, minerer 1859 Sverige Registreringssentral for historiske data Side 19

20 2012 herred Statsb.: Svensk Trusamf.: Etnisitet: S 010 Anna Louise Anderson k g b hm Husmor 1854 Sverige Statsb.: Svensk Trusamf.: Etnisitet: S 011 Alfred Larsen m ug b fl Værksarb. Løsarbeider 1874 Nord Reisen 012 Simon Talvig m ug b fl Værksarb. Løsarbeider 1872 Talvig 013 Gerhard Gundersen m ug b fl Værksarb. Løsarbeider 1875 Karlsø 014 Klas Nilson m g b hf Værksarbeider, minerer 1869 Sverige Statsb.: Svensk Trusamf.: Etnisitet: S 015 Elise Pedersdatter k g b hm Husmor 1876 Tranø 016!! Klason* m ug b s Søn Statsb.: Trusamf.: Merknad: Udøbt gut Etnisitet: n 017 Laurentius Anderson m g b hf Værksarb. Minerer 1869 Sverige Statsb.: Svensk Trusamf.: Etnisitet: S 018 Henriette Andreasdatter k g b hm Husmoder 1879 Hærø 019 Magnus Malmgren m ug b fl Værksarb. Minerer 1879 Sverige Statsb.: Trusamf.: Etnisitet: S 020 Karl Frantsen m ug b fl Værksarb. Fodrer 1872 Vardø 021 Johan Pedersen m ug b fl Værksarbeider, minerer Martin Mathisen m ug b fl Værksarbeider, minerer 1878 Vadsø 023 Kristian Strand m ug b fl Værksarbeider, minerer 1879 Stjørdalen 024 Karl Kjelberg m g b hf Værksarbeider, minerer 1876 Sverige Statsb.: Svensk Trusamf.: Etnisitet: S 025 Anna Holberg k g b hm Husmoder 1878 Vaagen 026 Valborg Kjelberg k ug b d Datter Skjerstad 027!! Kjelberg* k ug b d Datter Statsb.: Trusamf.: Merknad: Udøbt pige Etnisitet: n 028 Marie Holberg k ug b fl Vask og strygning 1883 Vaagan 029 Hanna Olsdatter k ug b Husholderske Leiet husholderske 1878 Lyngen 030 Terje Tellefsen m ug b fl Værksarbeider, minerer 1869 Evje 031 Kristian Pedersen m ug b fl Værksarbeider borsmed 1878 Talvig 032 Nils Lein m ug b fl Værksarbeider borsmed 1877 Levanger Statsb.: Trusamf.: Etnisitet: Svensk 033 Anders Danielsen m g b fl Værksarbeider, minerer 1876 Sverige Statsb.: Svensk Trusamf.: Etnisitet: n 034 Edvard Rognli m ug b fl Værksarbeider, minerer 1877 Maalselv 035 Kristofer Håkkegaard m ug mt fl Værksarbeider, murarbeider 1858 Røros Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Bahtakorva Alten Etnisitet: f 036 Johan Mathisen m g b hf Værksarbeider, løsarbeider 1844 Torneå 037 Karen Marie Olsdatter k g b hm Husmor 1846 Talvig 038 Johan Johansen m ug b s Søn scheider Antone Johansdatter k ug b d Datter Nils Nilsen m g b fl Værksarb. Kjører b 001 Kaafjord 3 12 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei Side 20 Registreringssentral for historiske data

21 Folketeljinga Paul Bertula m g b fl Værksarbeider, fodrer 1845 Finland Statsb.: Finsk Trusamf.: Etnisitet: f 002 Oluf Larsen m ug b fl Værksarbeider, løsarbeider 1878 Karlsø 003 Ludvig Larsen m ug b fl Værksarbeide, 1882 Karlsø vaskeriarbeider 004 Laurits Benonisen m ug b fl Værksarbeider, løsarbeider 1882 Karlsø 005 Sigvard Johannessen m ug b fl Værksarbeider, løsarbeider 1882 Karlsø 006 Nils Jensen m g b hf Værksarbeider, minerer 1874 Hadsel 007 Inga Toresdatter k g b hm Husmor 1878 Talvig 008 Alf Jensen m ug b s Søn Sulitjelma 009 Hansine Johansdatter k ug b fl Værksarbeiderske, scheider 1870 Talvig 010 Arnt Toresen m g b hf Værksarbeider, tømmermand Eva Marie Pedersdatter k g b hm Husmor 1877 Hammerfest herred 012 Peder Arntsen m ug b s Søn Kristine Petersen k ug b d Adoptivdatter 1881 Hammerfest herred 014 Jakob Johnsen m ug b fl Værksarb. Tømmernmand Arne Johnsen m ug b fl Værksarb., kjører Alexander Alexandersen m g b hf Værksarb., løsarbeider 1867 Vadsø 017 Arne Knutsen k g b hm Husmor 1872 Langnes Øksnes 018 Alma Alexandersen k ug b d Datter Kristian Ammundsen m g b fl Uhrmager 1855 Haugesund 020 Peder Hansen m ug b fl Værksarbeider, fodrer 1876 Ibestad 021 Hans Benonesen m g b hf Værksarbeider, løsarbeider 1872 Karlsø 022 Leonora Wilhelmsen k g b hm Husmor 1875 Tromsø 023 Aminda Hansen k ug b d Datter Karlsø 024 Markus Larsen m ug b fl Værksarbeider, scheider 1884 Hammerfest 025 Konrad Haugen m ug b fl Værksarbeider, smededreng 1881 Bardo 026 Simon Petersen m ug b fl Værksarbeider, minerer 1878 Bardo 027 Leonhard Pedersen m ug b fl Værksarbeider, fodrer 1872 Dyrø 028 Robert Jeremiasen m g b hf Værksarbeider, minerer 1855 Karlsø 029 Florette Nilsdatter k g b hm Husmor 1854 Karlsø 030 Amalie Robertsdatter k ug b d Datter, alm. husstel 1883 Karlsø 031 Nanna Robertsdatter k ug b d Datter, alm. husstel 1885 Karlsø 032 Emeldus Robertsen m ug b s Søn, sceiding 1886 Karlsø 033 Inga Robertsdatter k ug b d Datter 1888 Karlsø 034 Lars Robertsen m ug b s Søn 1892 Karlsø 035 Astrid Robertsdatter k ug b d Datter 1894 Karlsø 036 Søren Robertsen m ug b s Søn 1897 Karlsø 037 Alfred Johannessen m g b fl Værksarbeider, fodrer 1879 Karlsø 038 Julius Petersen m g b fl Værksarbeider, minerer 1877 Karlsø 039 Andreas Olsen m ug b fl Værksarbeider, fodrer 1882 Målselven 040 Nils Andreasen m ug b fl Værksarbeider, fodrer 1881 Målselven 0031c 001 Kaafjord 3 12 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei Registreringssentral for historiske data Side 21

22 2012 herred 001 Karen Bjørstad k ug b Husholderske Husholderske, madlaverske 1879 Lesje 002!! m ug b s Søn av husholderske Statsb.: Trusamf.: Merknad: Udøbt gut 003 Hans Torstensen m ug b fl Værksarb., løsarbeider 1875 Karlsø 004 Leonhard Andreasen m ug b fl Værksarb., løsarbeider 1882 Karlsø 005 Hilmar Hansen m ug b fl Værksarb., løsarbeider 1880 Karlsø 006 Anton Hansen m ug b fl Værksarb., løsarbeider 1852 Karlsø 007 Hans Hansen m ug b fl Værksarbeider, snedker 1877 Karlsø 008 Arne Østensen m ug b fl Værksarbeider, minerer 1880 Risør 009 Anders Østensen m g b hf Værksarbeider, minerer 1854 Kongsberg 010 Johanna Arntsdatter k g b hm Husmoder 1857 Risør 011 Bertha Østensen k ug b d Datter 1891 Aamdals Verk 012 Anders Østensen m ug b s Søn 1893 Aamdals Verk 013 Toralv Østensen m ug b s Søn Inga Johannesdatter k ug b tj Tjenestepige, husgjerning 1879 Nord-Reisen 015 Ole Østensen m g b hf Værksarbeider, minerer 1880 Risør 016 Sanna Martinsdatter k g b hm Husmor, alm.husgj Peder Pedersen m ug b fl Værksarb., fodring 1881 Maalselven 018 Hilbert Ammundsen m ug b fl Værksarb., fodring 1881 Maalselven 019 Johan Balstad m ug b fl Værksarb., fodring 1876 Balstad 020 Kristian Kristofersen m ug b fl Værksarb., minerer 1857 Stange 021 Benjamin Sandvik m g b hf Værksarbeider, minerer 1872 Rødø 022 Oline Pedersdatter k g b hm Husmor 1878 Tranø 023 Severin Ammundsen m ug b fl Værksarb., minerer 1875 Storelvdalen 024 Fritjov Olsen m ug b fl Værksarb., løsarbeider 1879 Tromsøsund 025 Hjalmar Holm m ug b fl Værksarb., fodrer Albert Nilsen m ug b fl Jordarbeider, f.t. uden arbeid 1875 Vefsen 027 Konrad Petersen m g b hf Værksarb., vaskeriformand 1866 Vefsen 028 Laura Gilberg k g b hm Husmoder 1859 Trondhjem 029 Sverre Adelsten Petersen m ug b s Søn Sulitjelma 030 Laurits Rødseth m ug b fl Værksarb., minerer 1877 Volden 031 Hans Røseth m ug b fl Værksarb., minerer 1874 Volden 032 Edvard Grundstad m ug b fl Værksarb., minerer 1874 Sund Altens Kobberværk Kaafjord 3 12 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Elias Ratamaa m g b hf Værksarb., scheider 1834 Finland 002 Anna Maria Adamsdatter k g b hm Husmoder Gunda Hansdatter k ug b d Adoptivdatter 1886 Hammerfest 004 Vilhelm Nilsen m ug b fl Verksarb., kjører 1879 Vesteraalen 005 Martin Tretten m ug b fl Pumpearbeider 1881 Nordreisen 006 Isak Johanson m ug b fl Scheider 1874 Sverige s Statsb.: Svensk Etnisitet: f Kaafjord 3 12 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Kristian Kristofersen m g b hf Bagermester 1857 Tromsø 002 Nicoline Andreasdatter k g b hm Husmoder 1853 Fosnes 003 Nanna Kristine Kristofersen k ug b d Datter 1889 Ofoten 004 Hilda Antonie Kristofersen k ug b d Datter 1892 Skjærstad Side 22 Registreringssentral for historiske data

23 Folketeljinga Kaafjord 3 12 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole H. Olsen m g b hf Værksarb., tømmermandarb Mo i Rana 002 Olaua Marie Hansen k g b hm Husmor 1863 Mo i Rana 003 Julius Sætrum m ug b fl Værksarb., snekkerarbeider Ivar Havden m ug b fl Lærer ved folkeskole 1872 Ørsten 005 Juilius Andersen m g b hf Værksarb. Kjører og fyrer 1875 Vaagan 006 Andrea Larsdatter k g b hm Husmoder 1867 Vaagan 007 Jonas Andersen m ug b s Søn 1896 Vaagan 008 Julie Andersen k ug b d Datter Mo i Rana 009 Ole Larsen m ug b fl Værksarbeider, løsarbeider 1875 Mo i Rana 010 Mikal Nilsen m g b fl Værksarbeider, løsarbeider 1869 Karlsø Kaafjord 3 12 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Jens Tyholdt m g mt el Skibstømmermand 1867 Tromsø Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Tromsø 002 Anton Sørensen m ug mt el Værksarbeider, løsarbeider 1873 Tromsø Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Tromsø Kaafjord 3 12 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 John Rudolf Heitmann m g b hf Værksarbeider, tømmermann Henrikke Wang k g b hm Husmor 1865 Loppen 003 Borghild Heitmann k ug b d Datter Daniel Heitmann m ug b s Søn Kristian Heitmann m ug b s Søn Bergitte Vang k ug b fl Uden erhverv 1869 Loppen 007 Didrik Heitmann m ug b fl Værksarb., fodrer Hjalmar Heitmann m ug b fl Værksarb., smedarb Anders Moe m g mt el hf Værksarb., materialkjører 1864? Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Bosekop 010 Peder Sønvisen m ug b fl Værksarb., minerer Hans Haldorsen m ug b fl Værksarb., løsarbeider Kaafjord 3 12 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ane K. Amundsen k e b hm Rigsforsikringspræmie 1832 Sverige 002 Anna K. Amundsen k ug b d Datter forskj.arb Nils Trætten m ug b el Værksarb, vaskeriarb Nordreisen s Statsb.: Finlandsk Etnisitet: f 004 Johan Johansen m ug b el Værksarb., løsarbeider 1875 Nordreisen s Statsb.: Finlandsk Etnisitet: f Kaafjord 3 12 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei Registreringssentral for historiske data Side 23

24 2012 herred 001 Olaus Berg m g b hf Værksarb., minerer 1854 Vaage 002 Indiana Johanna Arntsen k g b hm Husmoder 1866 Namsos 003 Olaf Berg m ug b s Søn 1896 Trondenes Harstad 004 Einar Berg m ug b s Søn 1899 Tromsø 005 Albine Benjaminsen k ug b el Værkarb, scheiding 1884 Tromsø 006 Per Nilsen m g b hf Værksarb., løsarbeider Karen Guttormsdatter k g b hm Husmoder Nils Persen m ug b s Værksarb, vaskeriarb Beret Katrine Persen k ug b d Værksarb., scheider Henrik Persen m ug b s Søn Peter Persen m ug b s Søn Altens Kobberværk Kaafjord 3 12 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Henrik Jensen m g b hf Formand (bygnings) 1864 Talvik 002 Sina Johansen k g b hm Husmoder 1868 Talvik 003 Marie Jensen k e b Moder Bedstemoder 1828 Trondhjem 004 Signe Jensen k ug b d Datter 1895 Talvik 005 Jens Jensen m ug b s Søn Margit Jensen k ug b d Datter Johan Aarnsen? m e b fl Værksarb, murer 1850 England Statsb.: Trusamf.: Etnisitet: Engelsk Kaafjord 3 12 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Peder Angell Iversen m g b hf Scheideformand 1860 Kvænangen 002 Andrine Olive Iversen* f k g b hm Husmoder 1860 Talvig herred Tollefsen 003 Anny Pauline Iversen k ug b d Barn Harieth Bernharda Iversen k ug b d Barn Ragna Ivara Iversen k ug b d Barn Gunvår Christofa Iversen k ug b d Barn Rudolff Angell Iversen m ug b s Barn Andora Olsen k ug b Tjenestepige Hus & kreaturstel 1877 Talvig herred 009 Helga Holmgren k ug b Logerende Arbeiderske ved værket Altens Kobberværk Kaafjord 3 12 Side 24 Registreringssentral for historiske data

25 Folketeljinga 1900 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Richard Paulsen m g b hf Materialforvalter. D-S 1870 expeditør 002 Angeline Paulsen k g b hm Husmoder 1876 Tanen 003 Gunvår Paulsen k ug b d Datter Olaug Paulsen k ug b d Datter Sverre Paulsen m ug b s Søn Bernthine Digre k ug b tj Husgjerning 1877 Talvig Altens Kobberværk Kaafjord 3 12 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 J. Balstad m ug b hf Smed 1850 Sognd?? 002 Edv. Brean m ug b fl Grubearb Røros 003 Elen Tonsosbakken k ug f tj Husholder 1878 Alten n s Sannsynleg opphaldstad: Bosekop Etnisitet: f 004 Edv. Johansen m ug b fl Grubearb Finland s Statsb.: Rusisk Etnisitet: f Altens Kobberværk Kaafjord John P. Kirkhus m g b hf Grubestiger 1861 Holtaalen 002 Else Marie Nilsdatter k g b hm Husmor 1862 Skjerstad 003 Juliane Kirkhus k ug b d Datter 1889 Skjerstad 004 Agathe Kirkhus k ug b d Datter 1893 Skjerstad 005 Solveig Kirkhus k ug b d Datter 1896 Skjerstad 006 Ingebjørg Kirkhus k ug b d Datter 1898 Skjerstad 007 Aslaug Kirkhus k ug b d Datter Alten 008 Ida Olsen k ug b tj Tjenestepige. Kreatur og 1879 Talvig husgj. 009 I. Fagerlid m ug b fl Arbeidsformand. Fodring Trondhjem 010 A. Storøning m ug b fl Sergeant. Grubearb Aalen Altens Kobberværk 3 12 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Friedrich Schutz m g b hf Bergverksdirektør for Alten 1865 Musen, Tyskland Kobbergruver Statsb.: Trusamf.: Etnisitet: Tysk 002 Marianne Schutz k g b hm 1874 Vaagan 003 Paul Schutz m ug b s 1893 Skjerstad 004 Ernst Schutz m ug b s 1894 Skjerstad 005 Hugo Schutz m ug b s 1895 Skjerstad 006 Helene Schutz k ug b d Lilly Schutz k ug b d Emma Schutz k ug b d Lovise Furø k ug b fl Husgjerning. Selskapbsdame Vaagan Registreringssentral for historiske data Side 25

26 2012 herred 010 Karen Vibe k ug b tj Tjener 1849 Stenkjær 011 Selma Mandsverk k ug b tj Tjener Anna Andersen k ug b tj Tjener Martha Samuelsen k ug b tj Tjener 1882 Talvik 014 Chr. Fr. Larssen m ug b el Bogholder 1876 Bodø 015 Tryggve Dahl m ug b el Bogholder 1878 Tromsø 016 W. H. Lund m ug b el Ingeniør ved Kobberverk 1878 Hammerfest 017 W. Sjøstedt m ug mt b Bogholder 1873 Frenninge Sverige Statsb.: Sverige Trusamf.: Protest. Sedvanleg bustad: Sulitjelma Etnisitet: S 018 Erna Karlsen k ug b tj Husholderske 1850 Trondheim 019 Adolf Halvorsen m g mt tj Gårdsdreng Carl Helmer Bahr m g b hf Infanterikaptein 1861 Sikeå Sverige Statsb.: Trusamf.: Etnisitet: S 022 Inger Anna Bahr k g b hm Husgjerning 1867 Kristiania 023 Carl Fredrik Bahr m ug b s Barn 1892 Bolsø 024 Knut Hermann Bahr m ug b s Barn 1893 Bolsø 025 Nina Caroline Bahr k ug b d Barn 1895 Molde 026 Rolf Bendix Bahr m ug b s Barn 1897 Molde 027 Sigrid Marie Bahr k ug b d Barn Anna Eugenia Holm k ug b tj Husgjerning Ellen Samuelsen k ug b tj Husgjerning 1875 Talvik Altens Kobberværk. Kaafjord Laurits Heitmann m g b hf Handelsbestyrer. Værkets 1872 Bodin handel. 002 Julie Heitmann k g b hm Husmoder 1871 Stegen 003 Thora Heitmann k ug b d Datter 1898 Sulitjelma 004 Fridtkjof Heitmann m ug b s Søn Kaafjord 005 Dagny Davidsen k ug b fl Kassererske. Værkets handel 1874 Bjørnskind Dverberg 006 Sigurd Davidsen m ug b fl Handelsbetjent. Værkets handel. Side Bjørnskind Dverberg 007 Marie Romsdal k ug b tj Tjenestepige Marie Hansen k ug b tj Tjenestepige 1884 Vefsen Altens Kobberværk Kristen Walseth m g b hf Hesterøgter 1849 Østendal Registreringssentral for historiske data

27 Folketeljinga Malene Walseth k g b hm Husmoder 1850 Talvik 003 Einar Walseth m ug b s Tellefonist Karl Walseth m ug b s Minnerer Kristian Walseth m ug b s Fyrbøder Anton Taresen m ug b fl Snekker Dagny Walseth k ug b d Husgjerning Ivara Walseth k ug b d Husgjerning Jahn Walseth m ug b s Søn Idar Walseth m ug b s Søn Ole Walseth m ug b s Søn Helga Walseth k ug b d Datter Lina Mannsværk k ug mt b Syforretning 1875 Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Tverelven Etnisitet: n 014 Ole Nygaard m g mt fl Fisker 1853 Talvik Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Lerbotten Etnisitet: n 015 Ole Flyen m ug b fl Dagarbeider 1860 Kvenangen 016 Lukas Larsen m g b hf Handelsbetjent Anna Olsdatter k g b hm Husmoder 1855 Kvænangen 018 Lauritz Larsen m ug b s Fyrbøder. (Vaskeriet) Karl Larsen m ug b s Løsarbeider ved værket Olaf Larsen m ug b s Løsarbeider ved værket Amalie Larsen k ug b d Datter Henry Larsen m ug b s Søn Magda Larsen k ug b d Datter Lovise Larsen k ug b d Datter Altens Kobberværk Kaafjord 3 12 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anders Andersen m g b hf Værksarb., minerer 1860 Sverige Statsb.: Trusamf.: Etnisitet: S 002 Kathrine Pedersen k g b hm hm 1873 Tranø 003 Agner Andersen m ug b s Søn 1899?? Sulithjelma 004 Iver Iversen m ug b fl Værksarb., vaskeriet 1881 Buxnæs 005 Ingvald Danielsen m ug b fl Værksarb., trearb Talvig 006 Albert Petersen m ug b fl Værksarb., minerer 1879 Vefsen 007 Olaf Danielsen m ug b fl Værksarbeider, fyrbøder 1882 Talvig Registreringssentral for historiske data Side 27

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof Nilsen 1894 Barkestad Agnes Nilsen 1912 Barkestad Frida

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy nn Berthelsen dtr 1917 Sommarøy nn nn dtrdtr 1943 Sommarøy

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines Hildur Nyheim Bergsfjord 1912 Smines Terje Nyheim Bergsfjord

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2029 Nord-Varanger herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2029 Nord-Varanger herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2029 Nord-Varanger herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Nr Dјdsdag Begravelsesdag Navn og tittel Alder Bosted DјdsхrsakBegravelsesstedFјdselsdato Foreldre Merknader 1 01.01.1846 11.01.1846 Johannes Olsen

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1929 Berg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1929 Berg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1929 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1632 Roan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Aner til Johanna Magdalena Strand Side 1. Foreldre

Aner til Johanna Magdalena Strand Side 1. Foreldre 1. Johanna Magdalena Strand, f. 11. August 1882 i Alta. Aner til Johanna Magdalena Strand Side 1 Foreldre 2. Johan Erik Strand, f. 24 Februar 1853 i Raipas i Alta, d. 21. Juli 1910 i Alta kirke, Alta.

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0521 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0814 Bamle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0214 Aas. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0214 Aas. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0214 Aas Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0136 Rygge Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1843 Bodin. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1843 Bodin. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1843 Bodin Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1569 Aure Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1836 Rødø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1446 Breim Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1850 Tysfjord herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1850 Tysfjord herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1850 Tysfjord herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0117 Id Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0416 Romedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0416 Romedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0416 Romedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0413 Furnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1443 Eid Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1428 Askvold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Distriktsnr. Skuledistrikt Sokn Prestegjeld Gard 203 7 De Fastboendes Karasjoks Kistrands Bæskinjarg

Distriktsnr. Skuledistrikt Sokn Prestegjeld Gard 203 7 De Fastboendes Karasjoks Kistrands Bæskinjarg Vedlegg til melding om mulige rettigheter Beskenjárgilisearvi Beksenjarg grendelag om folketellinger 1865-1900: 2020 Kistrand og 2021 Karasjok. 1865 folketelling. På den nedre del av siden vises alle som

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0132 Frederiksstad prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0132 Frederiksstad prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0132 Frederiksstad prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1942 Nordreisa herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1942 Nordreisa herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1942 Nordreisa herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0819 Hollen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1229 Røldal Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten

Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten Tilhører Vestby herred. Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1570 Valsøfjordens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1570 Valsøfjordens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1570 Valsøfjordens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer