nr 51/ NO årgang 104 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 51/14-2014.12.15 NO årgang 104 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 51/ NO årgang 104 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 innholdsfortegnelse og inid-koder /14 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Begrensing av varer eller tjenester for nasjonale registreringer Trekninger/slettelser begjært av søker/innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Rettelse av internasjonale varemerkeregistreringer Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Avgjørelser etter krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Opphevet registreringsbeslutning Avgjørelse fra Klagenemnda Fornyelser Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker nr 51/14 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen UNISORB Gigant Arbetsplats AB, c/o B&B TOOLS Ekonomicenter, Sandbergsvägen 3, SE ALINGSÅS, Sverige Zacco Sweden AB, Box 5581, SE STOCKHOLM, Sverige Klasse 1 Syntetiske materialer for absorbering Klasse 16 Absorberende papir (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PIPE-IT PETROSTREAMZ AS, c/o Pera AS, Granåsvegen 1, 7048 TRONDHEIM, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Dataprogramvare, dataprogrammer, datamaskinvare og databehandlingsutstyr; dataprogramvare, dataprogrammer, datamaskinvare og databehandlingsutstyr for bruk innenfor modellering av modeller for olje- og gassvirksomhet. Klasse 35 Innsamling av informasjon for bruk i databaser; organisering av informasjon for bruk i databaser. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av dataprogramvare, dataprogrammer, datamaskinvare, databehandlingsutstyr, databaser og datanettverk; konsulenttjenester innenfor de forannevnte tjenester; softwaretjenester (SaaS). Tine SA, Dronning Eufemias gate 6, 0191 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen studlan CASUAL GAMING, Stadsing Dahls gate 6, 7015 TRONDHEIM, Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 3

4 registrerte varemerker nr 51/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen INVERTIFIER Eltek AS, Postboks 2340 Strømsø, 3003 DRAMMEN, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; elektroniske apparater; høyfrekvente svitsjer; vekselrettere; konverteringsenheter for elektrisk kraft; likerettere; omformere; apparat for omforming av vekselspenning og vekselstrøm til likespenning og likestrøm; dioder; transformatorer; apparater for utveksling av elektrisk kraft mellom vekselstrømnett og likestrømnett; komponenter for energilagring; komponenter for integrering av fornybarenergi. Klasse 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet av apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; installasjonsvirksomhet. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ELLINGSVOLD TROND O TAXI & TURVOGN, Østrengveien 18 B, 1405 LANGHUS, Klasse 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; busstransport; drosjebiltransport; passasjertransport. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , SE, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PAYATABLE CONNECT NORWAY AS, Postboks 8837, 7481 TRONDHEIM, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. Hypermat AB, Morastgatan 1, SE CHARLOTTENBERG, Sverige Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørkede, frosne og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, fruktkompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; sopp. Klasse 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka og sago, kaffeerstatning, drikker basert på kaffe, kakao eller sjokolade; mel og næringsmidler av korn, brød, konditorvarer og konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is; frokostblandinger, pasta og nudler. Klasse 31 Friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter, vekster og blomster; næringsmidler til dyr; malt korn og jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter, ikke opptatt i andre klasser. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; videresalg av kjemikalier og kjemiske preparater, plaster, gjødsel, maling og malingsprodukter, utstyr for 4

5 registrerte varemerker nr 51/14 kunstnere, hygieniske og kosmetiske produkter, vedlikeholdsmidler for fottøy og klær, fett og oljer for industriell bruk, brensel (inkludert bensin og etanol) og belysningsstoffer, farmasøytiske og veterinære preparater, dietetiske stoffer for medisinsk bruk, bandasjer for forbindinger, desinfiserende midler, smykker og bijouterivarer/klær, sko, vesker, produkter fremstilt av lær og lærimitasjon, hageredskaper, byggematerialer, husholdningsredskaper og kjøkkenredskaper av tre, plast og metall, produkter av plast, tre, metall og glass for husholdningsbruk og hjemmeinnredning, artikler av metall, spiker, skruer, maskiner og verktøymaskiner, motorer (unntatt for landkjøretøyer), data og hjemmeelektronikk, hvitevarer, baderomsinnredninger, kjøkkenmaskiner, håndverktøy og håndredskaper, knivsmedvarer, bestikk, tåteflasker og babytilbehør, lamper og belysningsarmaturer, friluftsartikler, sportsartikler, spill og leketøy, fyrverkerisaker, papirvarer til husholdningsbruk, aviser, skrivetøy og kontorrekvisita, møbler og hjemmeinnredningsprodukter, tekstiler for hjemmeinnredning, plastmateriale for emballering, detaljhandelsprodukter, dagligvarer og matvarer, drikker, jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter, tobakk og tobakksprodukter; markedsføring og forbrukerinformasjon knyttet til varer som forekommer i butikker og stormarkeder. Klasse 39 Transport; innpakning og lagring av varer. Klasse 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Bøe Lefsebakeri AS, c/o Norwegian Food Partner AS, Hovedgården, Ytrebygdsvegen 37, 5251 SØREIDGREND, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 30 Brød, bakverk, konditorvarer og lefser bakt på oppskrift fra Hardanger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Pulsslaget AS, Skrautvålsvegen 77, 2900 FAGERNES, Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; aktivitetsarrangement, aktivitetskonkurranse. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LANTIVEST ACTAVIS GROUP PTC EHF., Reykjavikurvegi 76-78, IS-220 HAFNARFJORDUR, Island Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater og substanser; dietetisk mat og stoffer for medisinsk bruk og veterinær bruk; kosttilskudd; probiotiske preparater; vitaminer og mineralpreparater. 5

6 registrerte varemerker nr 51/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen underholdningstjenester, nemlig multimediaprogrammer på området vanlige mennesker interesser, distribuert via ulike platformerer på tvers av mangfoldige måter å overføre media. Discovery Communications, LLC, One Discovery Place, US-MD20910 SILVER SPRING, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Dataprogrammer til bruk ved behandling, overføring, mottak, organisering, manipulering, avspilling, gjennomgang, reproduksjon og direkteavspilling av lyd-, video- og multimediainnhold inkludert tekst, data, bilder, lyd, video og audiovisuelle filer; dataprogrammer for kontroll med betjening av lyd- og videoinnretninger og for titting, søking og/eller avspiling av lyd, video, fjernsyn, filmer, andre digitale bilder, og annet multimediainnhold; dataprogrammer for interaktiv underholdning, som tillater brukere å tilpasse tittingen, lyttingen og spilleopplevelser ved å velge og ordne fremvisningen og utførelsen av lyd, video og audiovisuelle elementer; nedlastbar lyd, visuelle og audiovisuelle filer og opptak, inneholdende multimedia underholdningsprogrammer og -innhold; forhåndsinnspilte audiovisuelle opptak, lydbånd, videobånd, videoplater, CD-plater, DVD-er og multimedia programvare innspilt på CD-ROM, alle med temaer av generell menneskelig interesse; nedlastbare ringetoner, grafikk, ringe-tilbake-toner, levendegjørende ringere, videoringere og levendegjørende skjermsparere via internettet og trådløse innretninger; digitale media, nemlig nedlastbare forhåndsinnspilte videoklipp, forhåndsinnspilte lydklipp, tekst og grafikk holdt i elektroniske personlige computere og håndholdte trådløse innretninger, alle viser emner av vanlige menneskers interesser. Klasse 38 Mobile mediatjenester på området av elektronisk overføring, kringkasting og levering av lyd, video og multimediainnhold inkludert tekst, data, bilder, lyd, video og audiovisuelle filer ved hjelp av internettet, trådløs kommunikasjon, elektroniske kommunikasjonsnettverk og datanettverk; kommunikasjonstjenester, nemlig overføring av direkteavspilt lyd og audiovisuelle opptak via internett, kabelnettverk, trådløse nettverk, satellitt, eller interaktive multimedia nettverk; lyd og videokringkasting over Internett; TV-kringkasting; kabel-tv kringkasting; satellitt-tv kringkasting; podcasting tjenester; webcasting tjenester (Internettkringkasting); video-on-demand overføringstjenester. Klasse 41 Underholdningstjenester innen fremskaffelse av underholdning og utdannelsesprogrammer og innhold, nemlig fjernsynsprogrammer, klipp, grafikk og informasjon relatert til fjernsynsprogrammer på området vanlige menneskers interesser, via internettet, elektroniske kommunkasjonsnettverk, datanettverk og trådløse kommunikasjonsnettverk; (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LIMKAB ACTAVIS GROUP PTC EHF., Reykjavikurvegi 76-78, IS-220 HAFNARFJORDUR, Island Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater og substanser; dietetisk mat og stoffer til medisinsk eller veterinær bruk; kosttilskudd; probiotiske preparater; vitaminer og mineralpreparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NORGIANO ACTAVIS GROUP PTC EHF., Reykjavikurvegi 76-78, IS-220 HAFNARFJORDUR, Island Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater og substanser; dietetisk mat og stoffer til medisinsk eller veterinær bruk; kosttilskudd; probiotiske preparater; vitaminer og mineralpreparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ESFAVON ACTAVIS GROUP PTC EHF., Reykjavikurvegi 76-78, IS-220 HAFNARFJORDUR, Island Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater og substanser; dietetisk mat og stoffer til medisinsk eller veterinær bruk; kosttilskudd; probiotiske preparater; vitaminer og mineralpreparater. 6

7 registrerte varemerker nr 51/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen OGRESTIN ACTAVIS GROUP PTC EHF., Reykjavikurvegi 76-78, IS-220 HAFNARFJORDUR, Island Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater og substanser; dietetisk mat og stoffer til medisinsk eller veterinær bruk; kosttilskudd; probiotiske preparater; vitaminer og mineralpreparater. Bingos y Complementos Electrónicos, S.L., C/Lanzarote, 8, ES SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES - MADRID, Spania Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 7 Klasse 9 Automatiske salgsautomater, salgsautomater. Elektronisk utstyr for bingohaller, nemlig video- og lydutstyr, optiske apparater og apparater for måling, signalering og kontroll (overvåking), apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og/eller bilder, kassaapparat, regnemaskiner og databehandlingsutstyr; magnetkort, chipkort. Klasse 28 Bingokort, brettspill, spilleballer og leker; arkadespillmaskiner, inkludert maskiner for underholdningsspillehaller (-arkader) og spillrom; spillmaskiner som opereres med mynter, polletter/sjetonger eller andre forhåndsbetalte midler; automatiske underholdningsmaskiner; arkadevideospillmaskiner; elektroniske håndholdte spillenheter; spillutstyr for kasinoer, bingohaller og andre spillhaller. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen STAVONAK ACTAVIS GROUP PTC EHF., Reykjavikurvegi 76-78, IS-220 HAFNARFJORDUR, Island Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater og substanser; dietetisk mat og stoffer til medisinsk eller veterinær bruk; kosttilskudd; probiotiske preparater; vitaminer og mineralpreparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen IVAMARZ ACTAVIS GROUP PTC EHF., Reykjavikurvegi 76-78, IS-220 HAFNARFJORDUR, Island Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater og substanser; dietetisk mat og stoffer til medisinsk eller veterinær bruk; kosttilskudd; probiotiske preparater; vitaminer og mineralpreparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen IVIVERZ ACTAVIS GROUP PTC EHF., Reykjavikurvegi 76-78, IS-220 HAFNARFJORDUR, Island Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater og substanser; dietetisk mat og stoffer til medisinsk eller veterinær bruk; kosttilskudd; probiotiske preparater; vitaminer og mineralpreparater. 7

8 registrerte varemerker nr 51/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Klasse 5 pleieprodukter for huden og topiske preparater for personlig pleie; ikke-medisinske topiske preparater til bruk på mennesker for fuktighet, samt mot tørrhet, forkjølelsessår, forbrenninger, kløe, til leppe- og hudpleie, til rensing av huden, til forhindring av eller lindring av symptomer fra kviser og andre hudlidelser; ikke-medisinske lotions (hudkremer), geleer, balsamer og salver til bruk på lepper og hud; ikke-medisinske topiske solbeskyttelsespreparater til bruk på leppene og huden, samt applikatorer eller puter solgt som bestanddeler av ovennevnte varer. Medisinske pleieprodukter for lepper, pleieprodukter for huden, og topiske preparater for personlig pleie; medisinske topiske preparater til bruk på mennesker for fuktighet, samt mot tørrhet, forkjølelsessår, forbrenninger, kløe, til leppe- og hudpleie, til rensing av huden, til forhindring av eller lindring av symptomer fra kviser og andre hudlidelser, topiske smertestillende preparater, topiske antibiotiske preparater; medisinske lotions (hudkremer), geleer, balsamer og salver til bruk på lepper og hud; medisinske topiske solbeskyttelsespreparater til bruk på leppene og huden, samt applikatorer eller puter solgt som bestanddeler av ovennevnte varer. Colgate-Palmolive Company, 300 Park Avenue, US- NY10022 NEW YORK, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 3 Produkter til personlig pleie, nemlig, hud- og kroppsvaskingspreparater; hårpleiepreparater; deodoranter, antiperspiranter og armhulespray for personlig bruk; kropp- og hudkremer, lotion og kremer; talkum; barberingspreparater ; kosmetiske solingspreparater og preparater for å beskytte huden mot effekten av solen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Rosenvinge AS, Berghagen 4, 1405 LANGHUS, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 14 Smykker, ur og bijouteri. Klasse 18 Lær og lærimitasjoner; paraplyer; kofferter, vesker og bager. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg, skjerf, sjal, belter, hansker og votter. Klasse 35 Markedsføringsvirksomhet; salg av bijouteri, smykker, ur, klær, fottøy, hodeplagg, belter og vesker. Blistex Inc., 1800 Swift Drive, US-IL60523 OAK BROOK, USA Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse 3 Ikke-medisinske pleieprodukter for lepper, 8

9 registrerte varemerker nr 51/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Kabushiki Kaisha Toshiba (also trading as Toshiba Corporation), 1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, JP- TOKYO, Japan Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet på internett; annonse- og reklamevirksomhet; tilveiebringelse av informasjon om utstedelse av rabattmerker, lojalitetskort og -kuponger; analyse av bedriftsledelse eller bedriftsrådgivning; markedsundersøkelser eller - analyse; tilveiebringelse av informasjon om råvaresalg på internett; tilveiebringelse av informasjon om handelssalg; livstilsanalyse; innsamling og analyse av vitale data; innsamling og analyse av informasjon relatert til skjønnhetsprodukter og -tjenester; innsamling av informasjon for bruk i databaser; arbeidsformidling; import- og eksportagenturer; dokumentkopiering; kontorfunksjoner, nemlig arkivering, spesielt dokumenteller magnetbåndarkivering; bistand til andre i forbindelse med betjening av databehandlingsapparater, nemlig datamaskiner, skrivemaskiner, fjernskrivere og andre liknende kontormaskiner; utleie av skrivemaskiner, kopieringsmaskiner og tekstbehandlere; tilveiebringelse av ansettelsesinformasjon; utleie av salgsautomater. Klasse 37 Bygging av kraftanlegg; generell bygge- og anleggsarbeid; rørleggervirksomhet; installasjon av medisinske maskiner og apparater; installasjon av maskiner; el-arbeid; telekommunikasjonskabling; riving av bygninger; installasjon, reparasjon og vedlikehold av solcellegeneratorer; byggevirksomhet; konsultasjoner for byggevirksomhet; betjening, kontroll eller vedlikehold av byggeutstyr; reparasjon av sykler; vedlikehold av sykler; reparasjon eller vedlikehold av biler; reparasjon eller vedlikehold av rullende jernbanemateriell; reparasjon eller vedlikehold av tohjuls motorkjøretøyer; reparasjon eller vedlikehold av kinematografiske maskiner og apparater; reparasjon eller vedlikehold av optiske maskiner og apparater; reparasjon eller vedlikehold av fotografiske maskiner og apparater; reparasjon eller vedlikehold av elevatorer og heiser; reparasjon eller vedlikehold av rulletrapper; reparasjon eller vedlikehold av lesse- og lossemaskiner og -apparater; reparasjon og vedlikehold av brannalarmer; reparasjon og vedlikehold av kontormaskiner og -apparater; reparasjon eller vedlikehold av luftkondisjoneringsapparater; reparasjon eller vedlikehold av brennere; reparasjon eller vedlikehold av kjeler; reparasjon eller vedlikehold av pumper; reparasjon eller vedlikehold av frysemaskiner eller -apparater; reparasjon eller vedlikehold av drivmaskiner; reparasjon eller vedlikehold av datamaskiner; reparasjon eller vedlikehold av elektroniske maskiner eller apparater; reparasjon eller vedlikehold av telekommunikasjonsmaskiner og - apparater; reparasjon eller vedlikehold av anleggsmaskiner eller -apparater; reparasjon eller vedlikehold av elektriske forbrukerapparater; reparasjon eller vedlikehold av elektriske belysningsapparater; reparasjon eller vedlikehold av apparater og instrumenter for kraftfordeling eller - styring; reparasjon eller vedlikehold av strømgeneratorer; reparasjon eller vedlikehold av elektriske motorer; reparasjon eller vedlikehold av laboratorierapparater og -instrumenter; reparasjon eller vedlikehold av maskiner og instrumenter for måling og testing; reparasjon eller vedlikehold av medisinske maskiner og apparater: reparasjon eller vedlikehold av trykkeri- og bokbindingsmaskiner og -apparater; reparasjon eller vedlikehold av kjemiske prosessmaskiner og -apparater; reparasjon eller vedlikehold av metallbearbeidingsmaskiner og -verktøy; reparasjon eller vedlikehold av industriovner; reparasjon elle vedlikehold av kjernereaktorer (atomreaktorer); reparasjon eller vedlikehold av solovner; reparasjon eller vedlikehold av maskiner og systemer for fremstilling av integrerte kretser; reparasjon eller vedlikehold av maskiner og systemer for fremstilling av halvledere; reparasjon eller vedlikehold av maskiner og apparater for skogsarbeid, trebearbeiding eller finér- og kryssfinérproduksjon; reparasjon eller vedlikehold av utstyr for ladestasjon hvis hensikt er å kunne lade to-hjuls motorkjøretøyer som bruker oppladbart batteri, utstyr for ladestasjon hvis hensikt er å kunne lade biler som bruker oppladbart batteri, og utstyr for ladestasjon hvis hensikt er å kunne lade sykler som bruker oppladbart batteri; reparasjon eller vedlikehold av bensinstasjonsutstyr; reparasjon eller vedlikehold av mekaniske parkeringssystemer; reparasjon eller vedlikehold av oppvaskmaskiner for industrielle formål; reparasjon eller vedlikehold av kokeapparater for industrielle formål; reparasjon eller vedlikehold av salgsautomater; reparasjon eller vedlikehold av motordrevne gulvrensemaskiner; reparasjon eller vedlikehold av maskiner og apparater for bruk i skjønnhets- eller herrefrisørsalonger; reparasjon eller vedlikehold av maskiner for kontroll av vannforurensing; reparasjon eller vedlikehold av vannrenseapparater; reparasjon eller vedlikehold av avfallskomprimeringsmaskiner og - apparater; reparasjon eller vedlikehold av avfallsknusingmaskiner og -apparater; reparasjon eller vedlikehold av atomkraftverk; reparasjon eller vedlikehold av kjemiske anlegg; reparasjon eller vedlikehold av kraftanlegg; reparasjon eller vedlikehold av ikke-elektriske varmeapparater for matlagning; reparasjon av leker eller dokker; reparasjon eller vedlikehold av baderomsutstyr; reparasjon eller vedlikehold av toalettskålenheter med spylefunksjon; reparasjon av briller; sterilisering av medisinske maskiner og apparater; utleie av bilvaskeapparater; utleie av elektriske vaskemaskiner; utleie av tørkeapparater for vask; utleie av sentrifugere for klær; utleie av gressklippere. Klasse 38 Elektronisk overføring og gjenfinning av data, bilder, lyd, video, meldinger og dokumenter; telekommuniksjonstilgangstjenester; elektroniske posttjenester; overføring av lyd-, bilde- og videodata via internett; tilveiebringelse av internett praterom; online tjenester for sosial nettverking; kommunikasjon ved dataterminaler via datanettverk (internett); tilveiebringelse av tilgang til datanettverk; utleie av tilgangstid til globale datanettverk; tilveiebringelse av tilgang til informasjons- og kommunikasjonsnettverk (inklusive internett); tilveiebringelse av informasjon angående fjernsynskringkasting, kabelfjernsynskringkasting eller radiokringkasting; tilveiebringelse av informasjon om programlister for fjernsynskringkasting, kabelfjernsynskringkasting eller radiokringkasting; kommunikasjon ved telegram; kommunikasjon ved telefon; datakommunikasjonstjenester; telekommunikasjonstjenester, nemlig tilveiebringelse av dataoverføringstjenester via internett; audio- og videokringkasting radiokringkasting; nyhetsbyråer; utleie av telekommunikasjonsutstyr, herunder telefoner og faksimileapparater. Klasse 41 Tilveiebringelse av informasjon om bilde, video og musikk via datanettverk; tilveiebringelse av lydfiler, musikkfiler, bildefiler, filmfiler via datanettverk (unnatt nedlastbare filer); fjernundervisnings- og - opplæringstjenester via internett i form av opplæringskurs innen områdene informasjonsteknologi, datamaskinbetjening, datamaskinprogrammering, e- 9

10 registrerte varemerker nr 51/14 handel, økonomi, bedriftsledelse, opprettelse av forretningsdokumenter, finans for bedrifter, forretningsliv, ansattopplæring, bedriftsetikk, overholdelse, teknologi, språk; utdannelseskonsultasjoner innen området ansattopplæring; tilveiebringelse av tjenester for firmaer innen området ansattopplæring; språkopplæring; utdannelses- og opplæringstjenester innen området medisinsk behandling og helseomsorg; utdannelsestjenester relatert til skjønnhetsprodukter og skjønnhetsterapi; utdannelses- og opplæringstjenester relatert til kunst, kunsthåndverk, idrett eller generell kunnskap; arrangering og organisering av seminarer; tilveiebringelse av elektroniske publikasjoner; tjenester for å tilveiebringe oppslagsbibliotek med litteratur og dokumentarisk arkiv; publikasjon av bøker; arrangering og planlegging av filmfremvisning, show-, teater- eller musikalforestillinger; presentasjon av livemusikalforestillinger; produksjon av radio- eller fjernsynsprogrammer; produksjon av videobåndfilm innen områdene utdannelse, kultur, underholdning eller sport [ikke for filmer eller fjernsynsprogrammer og ikke for annonser eller reklamer]; organisering, arrangering og ledelse av sportskonkurranser; organisering av underholdningsarrangementer, unntatt filmfremvisning, show-, teater- og musikalforestillinger, sportsarrangementer, hesteveddeløp, sykkelløp, båtrace og bilrace; tilveiebringelse av fasiliteter for filmfremvisning, show-, teater- og musikkforestillinger eller pedagogisk opplæring; utleie av kinematografiske maskiner og apparater; utleie av fjernsynsapparater; utleie av radioapparater; utleie av optiske maskiner og apparater. Klasse 42 Arkitektonisk design; oppmåling; geologiske undersøkelser eller geologisk forskning; design av datamaskiner, elektriske apparater, informasjonsystemsutstyr og andre maskiner, apparater, instrumenter [inklusive deres deler] eller systemer som utgjøres av slike maskiner, apparater og instrumenter; industridesign; emballasjedesign; design av dataprogramvare, dataprogrammering eller vedlikehold av dataprogramvare; teknisk rådgiving relatert til ytelse, betjening av datamaskiner, biler og andre maskiner som krever høyt nivå av personlig kunnskap, kompetanse eller erfaring av operatørene for å oppnå den påkrevde presisjon ved betjening av disse; forsking innen bygningskonstruksjon eller byplanlegging; testing eller forskning innen forebygging av forurensning; testing eller forskning innen byggeteknikk; testing eller forsking på maskiner, apparater eller instrumenter; utleie av måleapparater; utleie av maskiner eller instrumenter til måling og testing; utleie av elektriske eller magnetiske målere og testere; utleie av datamaskiner; konfigurering, installasjon, forlengelse av funksjon, endring av funksjon, forøkelse av funksjon, optimalisering av funksjoner til datamaskiner: forskning, rådgivnings-, konsulent- og informasjonstjenester relatert til konfigurering, installasjon, forlengelse av funksjon, endring av funksjon, forøkelse av funksjon, optimalisering av funksjoner til datamaskiner; tilveiebringelse av internett-søkemotor; tilveiebringelse av informasjon om internett-søkemotor; utleie av dataserverlagringsområder (minner) for deling av elektronisk informasjon, elektronisk data, bildedata og andre digitale innhold via internett; utleie av dataserverlagringsområder (minner) for sosial nettverking eller tilveiebringelse av informasjon relatert til sosial nettverking; utleie av dataserverlagringsområder (minner); utleie av databaseserver; utvikling av ASP (application Service Provider) med programvare for databasestyring; vertstjenetster for digitalt innhold på internett; vertstjenester for datasteder (websteder); konsulenttjenester innen området vertstjenester for programvareapplikasjoner; utleie av lagringsområde på servere på internett; utleie av lagringsområde på datamaskiner; utleie av utdannelsesprogramvare som inneholder undervisning i ansattopplæring via internett; design, programmering, konfigurering, vedlikehold, installasjon, forlengelse av funksjon, endring av funksjon, forøkelse av funksjon og annen optimalisering av dataprogrammer; undersøkelse, rådgiving, konsulentvirksomhet og tilveiebringelse av informasjon relatert til design, programmering, konfigurering, vedlikehold, installasjon, forlengelse av funksjon, endring av funksjon, forøkelse av funksjon og annen optimalisering av dataprogrammer; feildiagnose og datavirusundersøkelser av dataprogrammer; undersøkelse, rådgiving, konsulentvirksomhet og tilveiebringelse av informasjon relatert til feildiagnose og datavirusundersøkelser av dataprogrammer; fjernovervåkning av datasystem eller dataprogrammer; design, programmering og vedlikehold av datasystemer, kommunikasjonsnettverksystemer eller informasjonsbehandlingssystemer; undersøkelse, rådgiving, konsulentvirksomhet og tilveiebringelse av informasjon relatert til design, programmering og vedlikehold av datasystemer, kommunikasjonsnettverksystemer eller informasjonsbehandlingssystemer; kundetilpasning av utdannelsesprogramvare med undervisning i opplæring av ansatte; tilveiebringelse av dataprogrammer ved tilbydere av applikasjonstjenester; tilveiebringelse av ikke-nedlastbare dataprogrammer via internett; tilveiebringelse av SAAS (programvare som en tjeneste)- tjenester, PAAS (plattform som en tjeneste)- tjenester og IAAS (infrastruktur som en tjeneste)- tjenester, alle til bruk i databasestyring datalagring, stor databehandling, tjenester i hjemmeenergiløsninger, helseomsorgstjenester, konsulenttjenester, tjenester innen programvaredesign og -implementering, fildelingstjenester, dokumentløsningstjenester, skattetjenester, detaljhandelstjenester og -salg, utdannelsestjenester, forskningstjenester, gruppesamarbeidstjenester, planleggingstjenester, kommunikasjonstjenester, forretningsvirksomhet, vedlikeholdstjenester for maskinvare, tjenester innen forvaltning av immaterielle verdier, personalforvaltning (HR), finanstjenester, bankvirksomhet, ledelsestjenester, tjenester innen sosial infrastruktur, energiløsninger, traffikktjenester, medisinske tjenester, informasjonssikkerhetstjenester; tilveiebringelse av sikkerhet for offentlig og privat programvare, samt hybridprogramvare; tilveiebringelse av dataprogrammer, nemlig tilveiebringelse av dataprogrammer for weblesere, for anti-hacking, for sertifisering, for oversettelse, for bruk i databaseforvaltning, for bruk som et regneark, for tekstbehandling, for å legge til og gjenoppdele et harddiskdrev, for å integrere klynger, for optiske tekstlesere, for kunnskapsberikelse og for utdannelse av barn; tilveiebringelse av dataprogrammer for medisinsk diagnose- og terapiapparater; tilveiebringelse av dataprogrammer for pasientinformasjonshåndtering, regnskapsføring, sykehusinformasjonshåndtering; tilveiebringelse av dataprogrammer for apparater for behandling av medisinske diagnostiske bilder; tilveiebringelse av dataprogrammer for helseomsorg, tilveiebringelse av dataprogrammer for helseklinikk; tilveiebringelse av dataprogrammer for helseveiledning; tilveiebringelse av dataprogrammer for omsorgsstøtte; tilveiebringelse av dataprogrammer for forvaltning av modalitetsarbeidslister; tilveiebringelse av dataprogrammer for håndtering av videobilder som brukes ved kirurgiske prosedyrer; tilveiebringelse av dataprogrammer for elektroniske medisinske journaler; tilveiebringelse av midlertidig bruk av online, ikkenedlastbare dataprogrammer eller dataprogramvare; kopiering av dataprogrammer; tilveiebringelse av dataprogrammer; utleie av dataprogrammer; utleie av laboratorieapparater og -instrumenter; utvikling av utdannelsesmaterialer for andre innen området ansattopplæring. Klasse 44 Skjønnhetssalonger; frisørsalonger; skjønnhetskonsulentvirksomhet; konsulentvirksomhet relatert til atferd i forbindelse men skjønnhet; 10

11 registrerte varemerker nr 51/14 medisinske tjenester; tilveiebringelse av medisinsk informasjon; helseklinikk; tannlegevirksomhet; fremstilling og utlevering av medikamenter; helserådgivning; diet- og kostholdsveiledning; utleie av medisinske apparater og instrumenter; utleie av apparater og instrumenter for bruk i skjønnhetssalonger eller herrefrisørsalonger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen WESTWOOD Westwood Holdings Group Inc, 200 Crescent Court, Suite 1200, US-TX DALLAS, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 36 Finansielle tjenester; forvaltning av formuer; rådgivnings- og konsultasjonstjenester vedrørende investeringer; fondsinvestering og rådgivning og konsultasjonstjenester vedrørende fondsinvestering; kapitalforvaltning i form av aktivaallokering; investeringsrådgivnings- og -konsultasjonstjenester og forvaltning; investering av fond eller midler for andre; verdipapir- og aksjefondsinvesteringstjenester; rådgivnings- og konsultasjonstjenester vedrørende verdipapir- og aksjefond; forvaltning av ansattes pensjonordning; rådgivning og konsultasjonstjenester vedrørende kapitalinvestering; råvareinvesteringsrådgivning; finansielle tjenester, nemlig overførings- og -transaksjonstjenester vedrørende inevesteringsforn; trusttjenester og tjenester relatert til forvaltning og administrasjon av truster (fiduciary services), nemlig være agent og tillitsperson, med hensyn til å utøve skjønn relatert til investeringer og formidling av rådgivning, og med hensyn til ansattes pensjonsordninger; økonomiske finansielle forskningstjenester; tjenester vedrørende etablering av porteføljer av verdipapirer; vekslingstjenester relatert til handel med futures og opsjoner; finansielle tjenester, nemlig investering av fond eller midler for andre og investering av andres fond eller midler i verdipapir- og aksjefond. Autolink AS, Svend Haugs gate 31, 3013 DRAMMEN, Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS, Postboks 294 Bragernes, 3001 DRAMMEN, Klasse 39 Transportvirksomhet; lagring av varer og kjøretøyer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Cargolink AS, Svend Haugs gate 31, 3013 DRAMMEN, Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS, Postboks 294 Bragernes, 3001 DRAMMEN, Klasse 39 Transportvirksomhet; lagring av varer og kjøretøyer (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, US, US, US, US, US, 86/241,917 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TWO WOLVES WINE The Trustees of the Colonial Greene Trust, 1990 S. Bundy Drive, Suite 200, US-CA90025 LOS ANGELES, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 16 Papir-gaveposer for vin; tekstil-gaveposer for vin; 11

12 registrerte varemerker nr 51/14 kalendere; klistremerker; avtrekksbilder/skyvemerker; papir-gavekort; anlednings- og notat-kort; bordkort; postkort; utklippsbøker; kontormateriell; notisblokker; notatblokker; skriveblokker; kladdebøker; omslag; bokmerker; papirvimpler; binders; skrivepapir; konvolutter; adresse- og avtalebøker; skriveunderlag; papirmerkelapper; passetuier, holdere og deksler; tidsplanleggere; organisatorer for bruk for skrivesaker; papirmapper; papir-faner; gummistempler; papirbannere; holdere for skrivebordtilbehør; brevåpnere, -stativer og -brett; penn- og blyant-kopper; penner; blyanter; markører; penn- og blyant sett; viskelær; fotoalbumer; fotografi- eller kunst-beslag; papir- eller papp-bildebeslag; fotografiske trykk; fotografier; litografier; trykte papirskilt; minnegave i papir for festbruk. Klasse 18 Vinbager med håndtak for å bære vin; bærekasser for vin; bokbager, lærhandlevesker, skuldervesker og handlenett; rumpetasker og midjevesker; ryggsekker; ryggsekker; bagasjemerkelapper; kosmetikkvesker og bagger solgt tommer; toalettvesker og kosmetikkpunger solgt tomme; nøkkelholdere; lær-nøkkelringer; lommebøker; paraplyer; parasoller. Klasse 21 Flaskekorker spesielt tilpasset for bruk til vinflasker; kjølere forvin; is-bøtter for vin; vakuum-flaskekorker spesielt tilpasset for bruk til vinflasker; vakuumpumper for vinflasker; vinluftere; vinflaskeholdere; vinflaskevester spesielt tilpasset for dekorasjon av vinflasker; vinbøtter; vinbrikker av edelt metall; vinkjølings-bøtter; dryppe-ring for vinflasker spesielt tilpasset for bruk rundt toppen av vinflasker for å stoppe drypp; vinglass; vinmugger; vinopptrekkere; helletut for vinflasker; vin-sil; vinsmaker; drikkeglass og stetteglass; drikkeglasstøy og drikkeglass; mugger; kopper; begre; drikkekar og varmeisolerende kar; flaskestativer; ølbrikker ikke laget av papir og ikke dekketøy; lær-ølbrikker og plast-ølbrikker; barutstyr, nemlig, korketrekkere, korkeholdere, flaskeåpnere, ølglass, vinglass, karafler, og vinkarafler; bærbare kjølere for drikkevarer, nemlig, vin; vinkjølerstativer, kanner, bøtter og rørepinner for drikker; bærbare kjølere; bærbare drikkevarekjølere og drikkevaredispensere; bærbare isskap for drikker; termisk isolerte beholdere for drikkevarer; termisk isolerte handlevesker for drikkevarer. Klasse 25 Klær, nemlig, skjorter, langermede skjorter, T-skjorter, nattskjorter, pologensere, bukser, jeans, shorts, bokser shorts, topper, stretch topper, korte topper, ermeløse topper, gensere, hettegensere, treningsjakker, treningsshorts, treningsbukser, treningsdresser, joggedresser, fleece-vester, gensere, jakker, babyklær, klær for spedbarn, nattøy for spedbarn, tøysko for barn, caper, hatter, solskjermer, pannebånd, håndleddsbånd, svettebånd, hodeplagg, øremuffer, forklær, skjerf, tørklær, halstørklær, sokker, joggedresser, badekåper, pysjamaser, nattøy, trikotasje, hansker, votter, regntøy, fottøy, joggesko, sko, sandaler, flip-flopper, og tøfler. Klasse 33 Vin, aperitiff vin; matlagningsvin; dessertvin, forskåren vin, fruktvin; druevin; honningvin; naturlig musserende vin; portvin; rødvin; rosevin; musserende fruktvin; musserende druevin; musserende vin; vin; jordbærvin; søt vin; bordvin; hvitvin; vin baserte drikker. Klasse 35 Online detaljhandel-tjenester omfattende vin og vintilbehør. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FUJITSU Software Symfoware FUJITSU LIMITED, 1-1, Kamikodanaka 4-chome, Nakahara-ku, JP KAWASAKI-SHI, KANAGAWA, Japan Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Datamaskinservere; datalagringshardware; datamaskinhardware; datamaskinsoftware. Klasse 42 Datamaskinprogrammeringstjenester; datamaskinutleietjenester; installasjon og vedlikehold av datamaskinsoftwareprogrammer; design, utvikling, forberedelse og oppdatering av computersoftwareprogrammer; konsultasjons- og rådgivningstjenester for datamaskinsystemer; tilveiebringelse av midlertidig ikke-nedlastbar software; drifting av nettskysystem. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Sportscover Australia Pty Ltd, Wellington Road, AU-Vic3170 MULGRAVE, Australia Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; forsikringsrådgivning; forsikringsinformasjon; sparebanktjenester; forsikringskontrakter; forsikringsmegler; forsikringsagenturer; livsforsikring; ansvars-, gjelds-, brann-, hjem-, innbo-, bil-, arbeidsløshets-, sjøfarts-, jakt-, ulykkesforsikring; forsikring for all slags risiko; hjemmeassistanseforsikring; rettshjelpsforsikring og rettsvernforsikring; låneforsikring; komplementærforsikringer; forsikring; pensjonsfond, pensjonskasse; sponsorvirksomhet (finansiell); monetær virksomhet; tilveiebringe kapital i tilfelle tap eller tyveri av betalingsmidler; tilveiebringe eller bestyre medisinsk-, begravelses-, sykehus-, losji-, transport- og krisesituasjon-kostnader i tilfelle ulykker eller sykdom. 12

13 registrerte varemerker nr 51/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KRYSTALLKLART BUDSKAP AS, Høymyrfjellet 36, 1389 HEGGEDAL, Klasse 41 Kurs innen retorikk, presentasjonsteknikk, møteteknikk, kommunikasjon og samarbeid (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NEOPRIMER The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, US-OH45202 CINCINNATI, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 3 Såper, parfymevarer, eteriske oljer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HTS Hans Torgersen & Sønn AS, 3535 KRØDEREN, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; beskyttelseshjelmer; sykkelhjelmer; alpinhjelmer Klasse 12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; Sikkerhetsseter og sikkerhetsseler for barn for kjøretøyer; sikkerhetsselser for gravide for kjøretøyer; barnevogner; regntrekk til barnevogner; beskyttelsestrekk og utskiftbare trekk til bilseter; solskjermer for kjøretøyer; babyspeil for bakseter i kjøretøyer Klasse 20 Møbler, speil; barnestoler; soveposer; vinterposer for barn. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LOLË Coalision Inc., 619, rue Le Breton, CA-QUJ4G1R9 LONGUEUIL, Canada Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Solbriller, solbrilleetuier. Klasse 18 Paraplyer, handlevesker, allbruksvesker, skuldervesker, vendbare handlevesker og -nett, reisevesker og -bager, budvesker, hoftevesker og rumpetasker, ryggsekker og håndvesker. Klasse 25 Klær og bekledningsaksessorier for damer, nemlig topper, pologensere, hettegensere, singletter, ermeløse topper, gensere, tunikaer, høyhalsede gensere, t- skjorter, bukser, capribukser, gauchos (benklær), skjorter, skjørt, vester, ponchoer med hette, lange vester, kardigans, kjoler, shorts, surfeshorts (board shorts), bluser, kåper, dresser, drakter, pleddkåper, jakker, parkaser, badedrakter, omslagskjoler, sokker, leggings, gamasjer, pyjamaser, nattkjoler, belter, hatter, luer, alpeluer, baretter, capser, lueskygger, skjerf, sjal, pannebånd, tubetopper, hansker og votter; ski- og snowboardklær, nemlig skidresser, skibukser, skitopper, skihansker, termoundertøy, undertøy; flippflopper (fottøy). 13

14 registrerte varemerker nr 51/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/296,023 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HP APOLLO Hewlett-Packard Development Company, L.P., Compaq Center Drive West, US-TX77070 HOUSTON, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Dataservere; dataserverinnsatser; datasoftware for respondering på anmodninger over et datanettverk om å tilveiebringe eller muliggjøre en nettverkstjeneste; datasoftware for konfigurasjon, anskaffelse, anvendelse, styring, administrasjon og virtualisering av dataservere, datalagringsenheter og dataminneenheter; datafastvare for drift, konfigurasjon, anskaffelse, anvendelse, styring, administrasjon og virtualisering av datanettverk og servere; datasoftware for styring og administrasjon av servere; datanettverksservere; internettservere; databaseservere; deler og tilbehør til alle forannevnte varer. Klasse 36 Avbetalingsfinansiering og leasingfinansiering; finansieringstjenester. Klasse 37 Installasjon, vedlikehold og reparasjon av datahardware og datanettverkssystemer, -apparater og -instrumenter. Klasse 42 Datatjenester, nemlig datasystemanalyse, datasystemplanlegging, datasystemintegrasjon og datahardware; integrasjon av datasystemer og nettverk; tekniske støttetjenester, nemlig serviceavdelingstjenester, brukerstøttetjenester og feilsøkingstjenester for IT-infrastruktur, datahardware, datasoftware og dataperiferiutstyr; utleie og leasing av datahardware og dataperiferiutstyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DIN UTVIKLING AS, Postboks 6048 Etterstad, 0661 OSLO, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 36 Konsultasjoner for bedrifts- og forretningsledelse; konsultasjoner i personalspørsmål herunder tiltaksorienterte målinger; karriereveiledningstjenester; personellrekruttering. Klasse 41 Utgivelse av tekster, andre enn reklametekster; organisering og ledelse av kurs og seminarer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: A (220) Inndato: (180) Registreringen Fujikura Ltd., 5-1, Kiba 1-chome, Koto-ku, JP TOKYO, Japan Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; design av dataprogrammer, dataprogrammering og vedlikehold av dataprogrammer; rådgivning og ledelse innen informasjonsteknologi; fremskaffelse av teknologisk informasjon innen telekommunikasjon; forsknings tjenester innen informasjons- og telekommunikasjonsteknologi; testing, inspeksjon og undersøkelser av optiske fibre, elektriske ledninger og elektriske kabler; teknisk rådgivning, støtte og ingeniørvirksomhet innen informasjonsteknologi; informasjonsteknologitjenester (IT) vedrørende datamaskiner, programvare, design av dataperiferiutstyr og teknisk rådgivning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen nordicolor STEIN EGIL EIDE, Trudvangveien 16, 0363 OSLO, Klasse 16 Papir og papp, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse 40 Kopiering av filmer og fotografier; litografisk trykking; trykkerivirksomhet; bearbeidelse av kinematografiske filmer; behandling av metaller; behandling av papir; bokbinding; fotogravyrtjenester; fotosettingstjenester 14

15 registrerte varemerker nr 51/14 [trykk]; fremkalling av fotografier og film; innramming av kunstgjenstander; keramikkarbeid; kopiering av filmer og fotografier; litografisk trykking; mønstertrykking; offsettrykking; trykkerivirksomhet. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , NO, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Darkfire NK GRUPPEN AS, Narverødveien 47, 3113 TØNSBERG, Klasse 11 Hodelykter, lommelykter, sykkellykter, lykter, batterier av forskjellig type. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MAGIC SOFTNESS Colgate-Palmolive Co, 300 Park Avenue, US-NY10022 NEW YORK, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning, samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler; produkter for personlig pleie, nemlig, hud- og kroppsvaskepreparater; hårpleiepreparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MV Starka AS, Gladengveien 14, 0661 OSLO, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 6 Bygge- og bygningsmaterialer og -elementer av metall eller hovedsakelig bestående av metall; himlings-, takog veggmaterialer, -bekledninger, -plater og -moduler av metall eller hovedsakelig bestående av metall; deler og tilbehør til de forannevnte varer. Klasse 19 Bygge- og bygningsmaterialer og -elementer, ikke av metall eller hovedsakelig bestående av annet materiale enn metall; himlings-, tak- og veggmaterialer, - bekledninger, -plater og -moduler, ikke av metall eller hovedsakelig bestående av annet materiale enn metall; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); deler og tilbehør til de forannevnte varer. Klasse 37 Byggevirksomhet; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet relatert til bygninger og deres faste og løse rominndelinger og innredninger, herunder bygningsmoduler og bygginnredningsmoduler; byggeledelse, bygningsisolering, utleie av bygningsmaskiner; malevirksomhet; stillasoppsetting; riving av bygninger; tetningsarbeid; planlegging vedrørende bygging; informasjon og rådgivning vedrørende alle de forannevnte tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MV Full Flex Starka AS, Gladengveien 14, 0661 OSLO, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 6 Bygge- og bygningsmaterialer og -elementer av metall eller hovedsakelig bestående av metall; himlings-, takog veggmaterialer, -bekledninger, -plater og -moduler av metall eller hovedsakelig bestående av metall; deler og tilbehør til de forannevnte varer. Klasse 19 Bygge- og bygningsmaterialer og -elementer, ikke av metall eller hovedsakelig bestående av annet materiale enn metall; himlings-, tak- og veggmaterialer, - bekledninger, -plater og -moduler, ikke av metall eller hovedsakelig bestående av annet materiale enn metall; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); deler og tilbehør til de forannevnte varer. Klasse 37 Byggevirksomhet; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet relatert til bygninger og deres faste og løse rominndelinger og innredninger, herunder bygningsmoduler og bygginnredningsmoduler; byggeledelse, bygningsisolering, utleie av bygningsmaskiner; malevirksomhet; stillasoppsetting; riving av bygninger; tetningsarbeid; planlegging vedrørende bygging; informasjon og rådgivning vedrørende alle de forannevnte tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen WINPEG USV Limited, Arvind Vithal Gandhi Chowk, B.S.D. Marg, Govandi - East, IN MUMBAI, India Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse 5 Farmasøytiske og medisinske preparater for 15

16 registrerte varemerker nr 51/14 biotilsvarende produkter (Pegfilgrastim-Granulocyte Stimulating Factor Pharmaceutical preparater for bruk ved stimulering av produksjonen av hvite blodceller). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PEGAFIL USV Limited, Arvind Vithal Gandhi Chowk, B.S.D. Marg, Govandi - East, IN MUMBAI, India Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse 5 Farmasøytiske og medisinske preparater for biotilsvarende produkter (Pegfilgrastim-Granulocyte Stimulating Factor Pharmaceutical preparater for bruk ved stimulering av produksjonen av hvite blodceller). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BAMBULL TUFTE WEAR AS, Tufteveien 5, 3180 NYKIRKE, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer og parasoller, spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PEGYLAST USV Limited, Arvind Vithal Gandhi Chowk, B.S.D. Marg, Govandi - East, IN MUMBAI, India Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse 5 Farmasøytiske og medisinske preparater for biotilsvarende produkter (Pegfilgrastim-Granulocyte Stimulating Factor Pharmaceutical preparater for bruk ved stimulering av produksjonen av hvite blodceller). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Lykkolog GOD UTVIKLING AS, Lindåsvegen 1580, 5956 HUNDVIN, Klasse 41 Yrkesfaglig opplæring. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. Klasse 44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruks-, hagebruks- og skogbrukstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MRL VENTURE FUND Merck Sharp & Dohme Corp, One Merck Drive, US- NJ08889 WHITEHOUSE STATION, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 36 Kapitalforvaltning og tjenester vedrørende egenkapitalinvesteringer innen området bioforskning, terapi og medisinsk behandling. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Brisk Safety Truls Henning Malm, Briskveien 5, 3121 NØTTERØY, Klasse 18 Reisebager, polyvinylklorid (PVC) bager, polyvinylklorid (PVC) sekker, bager Klasse 22 Presenninger Klasse 24 Kanevas Klasse 27 Matter, polyvinylklorid (PVC) matter, polyvinylklorid (PVC) moduler, polyvinylklorid (PVC) tepper 16

17 registrerte varemerker nr 51/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FROSTLOGIC LANDE CONSULTING SERVICES, Kuneset 41, 4085 HUNDVÅG, Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer.design av computersystemer; grafisk formgiving; installasjon av dataprogrammer;konsulenttjenester innen dataprogramvare; nettskytjenester; opprettelse og vedlikehold avwebsider for andre; programmering for datamaskiner; rådgivning ved design av websider;rådgivningstjenester innen it; softwaretjenester [saas]; utarbeidelse av dataprogrammer; utleie avdataprogrammer; vedlikehold av dataprogrammer og software. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen General Mills Berwick Limited, Tweedside Trading Estate, Berwick on Tweed, GB-TD152UX NORTHUMBERLAND, Storbritannia Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, fisk, sjømat og mollusker, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, frosne, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg og eggprodukter; meieriprodukter og erstatninger for samme, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; ferdigretter, snacks og desserter (inkludert supper og buljonger). Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; bearbeidet korn, stivelse, tapioka og sago; mel og næringsmidler av korn; bakervarer, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, sjokolade og desserter; spiseis; sukker, honning, sirup; preparater til baking, gjær, bakepulver; salt, krydderier og smakstilsetninger; sennep; eddik, sauser; krydder, is, iskrem, frossen yoghurt og sorbeter; ferdigmat og snackmat; kjølte og frosne deiger. Klasse 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. K. S. Terminals Inc., No. 8 E. 3rd Road, Chang Pin Ind. Park, TW- HSIEN SHI, CHANG HWA, Taiwan Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 6 Bindestrips av metall brukt på emballasje og innpakning; innpakningsbånd og -remmer av metall; bindebånd og binderemmer av metall; rørfesteanordninger av metall; kabelklemmer av metall; kabelsko av metall; rørklemmer av metall; rørholdere og rørbærere av metall; metallklemmer; ringformede beslag av metall; festeanordninger av metall; metallremmer og -stropper eller pakkremmer; rør av metall; forbindelsesledd for rør; bindeskruer av metall for kabler; metallhetter for slange- og rørender; identifikasjonstagger av metall. Klasse 7 Strømopererte håndholdte krympere (crimpers); håndholdte batteribetjente hydrauliske krympeverktøy (crimp tools); elektriske sakser; krympemaskiner for klemmer og kabelfester (terminal crimping machines); automatiske stripping- og stemplingsmaskiner for klemmer og kabelfester; pneumatiske krympere for klemmer og kabelfester (terminals); elektriske krympere for klemmer og kabelfester; automatiske maskiner for kutting av ledninger og vaiere; automatiske maskiner for stripping av ledninger og vaiere; pneumatiske ledning- og vaierstrippere; elektriske kabelstroppistoler; håndholdte elektriske varmepistoler; elektriske ledningskanalkuttere; elektriske skrutrekkere; luftdrevne skrutrekkere; mekanisk drevne skiftenøkler. Klasse 8 Ledning- og vaierkrympere (håndverktøy); krympere for klemmer og kabelfester (håndverktøy); ledning- og vaierstrippere; (håndverktøy); kabelstroppistoler (håndverktøy); knipetenger (håndverktøy); avbitertenger (håndverktøy); ledningskanalkuttere (håndverktøy); sakser; knipetenger; tenger; skrutrekkere; skiftenøkler; strekkeinnretninger (stretchers) for vaier og metallbånd (håndverktøy); kabelskinningskniv (cable skinning knife) (håndverktøy); trekkebåndspoler (draw tape reels(håndverktøy); håndbetjente sakser. Klasse 9 Ledningsnett, elektriske; polklemmer, klemmer og kabelfester (terminals) (elektrisitet); klips for polklemmer, klemmer og kabelfester (terminal clips); disker for polklemmer, klemmer og kabelfester (terminal disks); plater for polklemmer, klemmer og kabelfester (terminal plates); beskyttende mansjetter og hylser for elektriske polklemmer, klemmer og kabelfester; mantler (sheaths) for elektriske kabler; merkelapper for ledninger og vaiere; identifikasjonsmantler for elektriske ledninger og vaiere; identifikasjonsmerkelapper laget av plast for elektriske kabler; kabelidentifikasjonsmarkører for elektriske kabler; koblingsmansjetter for elektriske kabler; elektriske ledninger; elektriske og elektroniske koblingsenheter; koblingsenheter for ledninger og vaiere (wire connectors)(elektrisitet); koblingsklemmer for batteripoler (battery terminal connector clamps); elektriske plugger og stikkontakter; elektriske kontakter; elektriske koblingsbokser; elektriske koblinger; elektriske sikringer; computer hardware; 17

18 registrerte varemerker nr 51/14 mobiltelefondeksler; musematter; håndleddsstøtte for bruk med datamaskiner; datamus; laptopbærevesker; vesker for nettbrett; remmer og stropper for kameraer; spoler for elektriske ledninger og vaiere; batteriladere for mobiltelefoner for bruk i kjøretøy; øretelefoner; høyttalere for datamaskiner; batterier og batteriladere. Klasse 17 Isolasjonsjakker for rør; ikke-metalliske fleksible rør; universale termoplastiske varmekrympbare rør, slanger, rørledninger (multipurpose thermoplastic shrinkable tubing); varmekrympnylonrør og -slanger for å dekke elektriske ledninger og vaiere; varemekrympbare isolasjonsrør og -slanger; varmekrympeplastrør og -slanger; isolerende materialer; isolerende skjøtebeskyttelse for elektriske kabler; isolasjonsmateriale for elektriske kabler; ikkemetalliske koblingsenheter for rør og ledninger; isolerende mansjetter og hylser for kraftledninger; røropplegg av plast. Klasse 22 Ikke-metallbånd for innpakning; ikke-metallbånd for innbinding; ikke-metalltråd for innpakning; ikkemetalltråd for innbinding; nylonpakkremmer og - stropper; universalnylonstropper; snor; nylontau; plasttau; ikke-metallriggekjetting; ikke-metallstropper for lasting; emballasje og innpakningstau; polypropylen remmer og stropper for sikring av bunter. Nedenfor nevnte nasjonale registrering er en omdanning av internasjonal registrering nr , i henhold til Madridprotokollen art. 9quinquies og varemerkeloven 75 første ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , JP, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NAGAKI SEIKI CO LTD, 4-31, Tashiden 3-chome, JP DAITO-CITY, OSAKA, Japan Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 6 Sjakler av metall (jernvare); kroker (jernvare); metalltråd; jernvaier; jern og stål; materialer av metall for bygging eller konstruksjon; laste- og lossepaller av metall; dreieskiver lasthåndtering; rulle-/skyvebro for lasthåndtering; taljer av metall, ikke maskinelementer; fjærer av metall, ikke maskinelementer; ventiler av metall, ikke maskinelementer; rørforbindelser av metall; metallkanter; isenkramvarer; stigbrett av metall og stiger; verktøybokser av metall (tomme); kramper av metalltråd; ståltråd; ringer av metall; spenner av uedelt metall (jernvare); stoppskiver av metall; stoppeklosser av metall. Klasse 8 Vaiertrekkere (håndverktøy); vaiertrekkere for elektriske wire og tau (håndverktøy); strammere for metalltråder (håndverktøy); strammere for elektriske metalltråder og -bånd (håndverktøy); tilbehør for vaiertrekkere for elektriske metalltråder og -bånd (håndverktøy); grep (håndverktøy); vaiergrep (håndverktøy); vaiergrep for elektriske metalltråder og - bånd (håndverktøy); klemmer av metall for elektriske metalltråder og -bånd (håndverktøy); tilbehør for trådgrep for elektriske metalltråder og -bånd (håndverktøy); manuelle vinsjer (håndverktøy); belter for vaiertrekkere (håndverktøy); belter for strammere for metalltråder (håndverktøy); stropper for vaiertrekkere Klasse 9 (håndverktøy); stropper for strammere for metalltråder (håndverktøy); kjeder for vaiertrekkere (håndverktøy); kjeder for strammere for metalltråder (håndverktøy); sperreklinker og skrunøkler (håndverktøy); lærholdere for skrunøkler (verktøy); holdere for sperreklinker og skrunøkler (verktøy) (redskap); skrellere for elektriske ledninger (håndverktøy); ledningskuttere (håndverktøy); knipetenger (håndverktøy); vindejern (håndverktøy); isolerte lederskinner (håndverktøy); isolerete pinsetter (håndverktøy); bladet eller spisst håndverktøy (andre enn "sverd"); håndverktøy (andre enn "Carpenter's inkpots", sliperemmer for barberkniver, kvessestål, slipestål og brynesteiner, kvessesteiner, ljåbryner, slipesteiner); skrunøkler (håndverktøy). Analoge spenningsmålere; analoge spenningsmålere for elektriske vaiere og tau; tilbehør til analoge spenningsmålere for elektriske vaiere og tau; digitale spenningsmålere; digitale spenningsmålere for elektriske vaiere og tau; tilbehør for digitale spenningsmålere for elektriske vaiere og tau; bokser for spenningsmålere; opptakere for spenningsmålere; fotografiske instrumenter og apparater; maskiner og instrumenter for måling og testing; maskiner og instrumenter for kraftdistribusjon eller kontroll; roterende omformere; fasemodifiserere; elektriske eller magnetiske målere og testere; elektriske vaiere og kabler; magnetiske kjerner; motstandstråder; elektroder; vektbelter (for dykking). Den internasjonale registreringen er tidligere kunngjort med innsigelsesperiode fra denne kunngjøringen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BOOKKEEPER AS, Postboks 85 Blomsterdalen, 5868 BERGEN, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 35 Regnskap- og økonomitjenester. 18

19 registrerte varemerker nr 51/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen New Energy Systems AS, Postoks 38, 1324 LYSAKER, Klasse 1 Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål. aktivkull; Klasse 4 karbondioksid. Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker for belysning. Trekull (brensel); Drivstoffer. Klasse 42 Tilveiebringelse av vitenskapelig informasjon, rådgivning og konsulentbistand vedrørende karbonavtrykk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen THE URBAN LEGEND AS, Postboks 50, Årvoll, 0515 OSLO, Klasse 16 Papir og papp, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; albumer; almanakker; arkivmapper, -permer, -bokser (kontorrekvisita); atlaser; aviser; bagasjemerker (av papir); bilder; billetter; bladpapir [papirvarer]; blekk; blyanter; blyantholdere; bokbindingsstoffer; bokmerker; bokser for stempler og segl; bokstaver [trykktyper]; bokstøtter; bordservietter av papir; brevkurver; brevpapir; brosjyrer; bøker; dekketøy av papir; dokumentomslag; duker av papir; duplikatorer; emballasje for flasker, av kartong eller papir; emballasjepapir; fargebånd; flagg av papir; flygeblad; forseglingsoblat; forseglingsstempler; fotografier [trykte]; fotografiholdere; fotogravyrer; frimerker; grafiske trykk; graveringer; hefter; hyllepapir [parfymert og ikke-parfymert]; håndapparater for etikettering; håndbøker; håndholdte skrivetavler; innpakningspapir; jordglobuser; kalendere; kartotekkort [papirvarer]; kasser av kartong eller papir; kataloger; kontorrekvisita, unntatt møbler; konvolutter [papirvarer]; kopibøker [med gjennomslagspapir]; korrekturbånd [kontorartikler]; kort ; kredittkortlesere, ikke elektrisk ; kremmerhus av papir; kulepenner; kunngjøringskort [papirvarer]; lommetørkler av papir; lykkønskningskort; lysende papir; magasiner [tidsskrifter]; melkekartonger; mønster for broderi; notatblokker; notisbøker; omslag for sjekkhefter; omslagspapir; papir ; papir, papp, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; papirbånd; papirbånd eller kort for registrering av dataprogrammer for datamaskiner ; papp ; pappkartonger [papirhandel]; passere for tegning; passomslag; penner [kontorrekvisita]; plakat av papir eller kartong; plakater; plakatholdere av papir eller kartong; plastfilm [klebende] til innpakkingsformål; plastfilm for emballasje; portretter; poser for emballasje [av papir eller plast]; postkort; postkurver; poststempler; regnetabeller; ringpermer; samlekort andre enn til spill; samlemapper [papirhandel]; sangbøker; selvklebende bånd for papirvarer og husholdningsbruk; servietter av papir; skilt [papirmerker]; skilt av papir eller kartong; skjemaer; skolemateriell; skrifttegn [bokstaver og tall]; skrin for papirartikler [kontorrekvisita]; skrin for stempler; skriveblokker; skrivepenner; skrivesaker; skrivesett; skrivestell; skrivetøy [skrivesaker]; skriveutstyr; statuetter av pappmasje; stempelplater; stensiler; stensilmaskiner; svarte tavler; sølvpapir; søppelposer [av papir eller plast]; tallerkenbrikker av papir; tastatur for skrivemaskiner; tavlesvamper; tegneblokker; tegnebrett; tegnekullpenner; tegnelinjaler; tegneredskaper; tegnesaker; tegneserier; tegneutstyr; tegninger; tidsskrifter; transparenter [papirvarer]; trekkpapir; trykkerityper; trykksaker; trykte publikasjoner; tråd for bokbinding; undervisningsmateriell [unntatt apparater]; viskelær; vokset papir; xuan papir [for kinesisk tegning og kalligrafi]. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg; badebukser; badekåper; bandanas [halstørkler]; barnetøy; belter [bekledning]; bukser; bukseseler;drakter; dresser; flosshatter; fotballsko; frakker; gensere; hatter; hetter [klær]; hodeog halstørkler av silke ; jakker; klær, fottøy, hodeplagg; kåper; leggings [bukser]; lommer for klær; morgenkåper; papirhatter ; pyjamaser; pyntelommetørkle [del av klesdrakt]; regntøy; sandaler; sjal; skjerf; skjorte (kortermet); skjorter; skjørt; sko ; sokkeholdere; sokker; solskjermer [hodeplagg]; sportssko; strandsko; strikkegensere; strømpebukser; strømpebånd; støvler ; støvler for sport;svetteabsorberende strømper; svetteabsorberende undertøy; tresko; trikotasje [klær]; 19

20 registrerte varemerker nr 51/14 trikotjakker; trikotklær; truser; truser [panties]; trøyer; t- skjorter; tøfler; tøysko; underkjoler [undertøy];undertrøyer; vester; ytterfrakker; yttertøy; øreklaffer [bekledning]. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter;akademier [utdanning]; arrangering og ledelse av konserter; arrangering og ledelse av praktiske seminarer; artistopptredener; billettkontor [underholdningvirksomhet]; bokbussvirksomhet; booking av seter for kulturelle arrangementer; coaching (veiledning); distribusjon av film; dj-tjenester; dubbetjenester; døvetolking; eksaminasjonsvirksomhet; filmfremvisning; filmproduksjon på videobånd; filmproduksjon, andre enn reklamefilmer; filmstudioer; fjernsynsunderholdning; fornøyelsesparker; fotografering; fotografireportasjer; fremskaffelse av online musikk, ikke nedlastbar; fremskaffelse av online video, ikke nedlastbar; fysisk trening; gymnastikkundervisning; informasjon vedrørende utdannelse; innspillingsstudioer; instruksjon [opplæring]; klubbvirksomhet [underholdning eller utdannelse]; korrespondansekurs; mikrofilming; nyhetreportasjetjenester; organisering av fester [underholdning]; organisering av konkurranser (utdanning eller underholdning); organisering av kulturelle arrangement [impresariotjenester]; organisering av sportskonkurranser; organisering av utstillinger for kulturelle og utdannelsesformål; organisering og ledelse av konferanser; organisering og ledelse av kongresser; personlig trener [mosjon og trim]; praktisk opplæring [ved demonstrasjon]; produksjon av musikk; produksjon av radio- og fjernsynsprogram; publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter on-line; radiounderholdning; sceneoppførelser; showoppsetninger; skoletjenester [utdannelse]; skriving av tekster [andre enn for reklameformål]; tekstforfattervirksomhet; teksting [for film og fjernsyn]; tolketjenester; treningsleirtjenester; underholdningsinformasjon; underholdningsvirksomhet; undervisning; utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; utgivelse av bøker; utgivelse av tekster, andre enn reklametekster; utleie av belysningsutstyr for teateroppsetninger eller fjernsynstudioer; utleie av idrettsplasser og stadioner; utleie av kinematografiske apparater og tilbehør; utleie av kinematografiske filmer; utleie av leker; utleie av lydopptak; utleie av spill; utleie av sportsutstyr [unntatt kjøretøyer]; utleie av videobånd; utleie av videospillere; utlån av bøker; veiledning; videobåndredigering; videofilming; yrkesfaglig opplæring; yrkesveiledning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen THE URBAN LEGEND AS, Postboks 50, Årvoll, 0515 OSLO, Klasse 16 Papir og papp, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; albumer; almanakker; arkivmapper, -permer, -bokser (kontorrekvisita); atlaser; aviser; bagasjemerker (av papir); bilder; billetter; bladpapir [papirvarer]; blekk; blyanter; blyantholdere; bokbindingsstoffer; bokmerker; bokser for stempler og segl; bokstaver [trykktyper]; bokstøtter; bordservietter av papir; brevkurver; brevpapir; brosjyrer; bøker; dekketøy av papir; dokumentomslag; duker av papir; duplikatorer; emballasje for flasker, av kartong eller papir; emballasjepapir; fargebånd; flagg av papir; flygeblad; forseglingsoblat; forseglingsstempler; fotografier [trykte]; fotografiholdere; fotogravyrer; frimerker; grafiske trykk; graveringer; hefter; hyllepapir [parfymert og ikke-parfymert]; håndapparater for etikettering; håndbøker; håndholdte skrivetavler; innpakningspapir; jordglobuser; kalendere; kartotekkort [papirvarer]; kasser av kartong eller papir; kataloger; kontorrekvisita, unntatt møbler; konvolutter [papirvarer]; kopibøker [med gjennomslagspapir]; korrekturbånd [kontorartikler]; kort ; kredittkortlesere, ikke elektrisk; kremmerhus av papir; kulepenner; kunngjøringskort [papirvarer]; lommetørkler av papir;lykkønskningskort; lysende papir; magasiner [tidsskrifter]; melkekartonger; mønster for broderi; notatblokker; notisbøker; omslag for sjekkhefter; omslagspapir; papir ; papir, papp, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; papirbånd; papirbånd eller kort for registrering av dataprogrammer for datamaskiner ; papp ; pappkartonger [papirhandel]; passere for tegning; passomslag; penner [kontorrekvisita]; plakat av papir eller kartong; plakater; plakatholdere av papir eller kartong; plastfilm [klebende] til innpakkingsformål; plastfilm for emballasje; portretter; poser for emballasje [av papir eller plast]; postkort; postkurver; poststempler; regnetabeller; ringpermer; samlekort andre enn til spill; samlemapper [papirhandel]; sangbøker; selvklebende bånd for papirvarer og husholdningsbruk; servietter av papir; skilt [papirmerker]; skilt av papir eller kartong; skjemaer; skolemateriell; skrifttegn [bokstaver og tall]; skrin for papirartikler [kontorrekvisita]; skrin for stempler; skriveblokker; skrivepenner; skrivesaker; skrivesett; skrivestell; skrivetøy [skrivesaker]; skriveutstyr; statuetter av pappmasje; stempelplater; stensiler; stensilmaskiner; svarte tavler; sølvpapir; søppelposer [av papir eller plast]; tallerkenbrikker av papir; tastatur for skrivemaskiner; tavlesvamper; tegneblokker; tegnebrett; tegnekullpenner; tegnelinjaler; tegneredskaper; tegnesaker; tegneserier; tegneutstyr; tegninger; tidsskrifter; transparenter [papirvarer]; trekkpapir; trykkerityper; trykksaker; trykte publikasjoner; tråd for bokbinding; undervisningsmateriell [unntatt apparater]; viskelær; vokset papir; xuan papir [for kinesisk tegning og kalligrafi]. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg; badebukser; badekåper; bandanas [halstørkler]; barnetøy; belter [bekledning]; bukser; bukseseler; drakter; dresser; flosshatter; fotballsko; frakker; gensere; hatter; hetter [klær]; hodeog halstørkler av silke ; jakker; kåper; leggings [bukser]; lommer for klær; morgenkåper; papirhatter ; pyjamaser; pyntelommetørkle [del av klesdrakt]; regntøy; sandaler; sjal; skjerf; skjorte (kortermet); skjorter; skjørt; sko ; sokkeholdere; sokker; solskjermer [hodeplagg]; sportssko; strandsko; strikkegensere; strømpebukser; strømpebånd; støvler ; støvler for sport; svetteabsorberende strømper; svetteabsorberende undertøy; tresko; trikotasje [klær]; trikotjakker; trikotklær; truser; truser [panties]; trøyer; t-skjorter; tøfler; tøysko; underkjoler [undertøy]; undertrøyer; 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 24/12-2012.06.11 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 20/05-2005.05.18 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 28/09-2009.07.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 28/09-2009.07.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 28/09-2009.07.06 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 48/08-2008.11.24 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 35/08-2008.08.25 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 45/08-2008.11.03 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 45/08-2008.11.03 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 45/08-2008.11.03 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/10-2010.07.05 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 27/10-2010.07.05 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 27/10-2010.07.05 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 46/10-2010.11.15 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/05-2005.12.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 49/05-2005.12.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 49/05-2005.12.05 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 37/10-2010.09.13 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/07-2007.04.02 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 14/07-2007.04.02 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 14/07-2007.04.02 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 06/08-2008.02.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer