nr 22/ NO årgang 105 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 22/ NO årgang 105 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 innholdsfortegnelse og inid-koder /15 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Innsigelser Avgjørelser fra Klagenemnda Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Begrensing av varer eller tjenester for nasjonale registreringer Merker som ikke er fornyet Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Lisenser Endringer i fullmaktsforhold Rettelse av internasjonale varemerkeregistreringer Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Avgjørelser etter krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Fornyelser Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker nr 22/15 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Royal Borough Honey Co NIGEL LUDWIG HANSEN, Temple Park Farm, Bradenham lane, Temple, Nr Marlow, GB-SL71RZ TEMPLE, Storbritannia Klasse 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning, samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, kjøttekstrakter, konserverte, tørrede, frosne frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg; melk og melke produkter; spiselige oljer og fett. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning, ris, tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, spiseis, sukker, honning, sirup, gjær, bakepulver; salt; sennep, eddik, sauser, krydderier, is. Klasse 32 Øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , TO, TO/M/13/02748 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FACEBOOK HOME Facebook Inc, 1601 Willow Road, US-CA94025 MENLO PARK, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter, samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring eller gjengivelse av lyd eller bilder; magnetiske databærere, opptaksplater; kompaktdisker, DVD-er og andre digitale opptaksmedier; elektroniske apparater og enheter; programvare; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; utviklingsverktøy for dataprogramvare; datamaskinvare; mobiltelefoner; telefoner; operativsystemprogramvare; datamellomvare; utviklingsverktøy for dataprogramvare; dataprogramvare til bruk som et grensesnitt for applikasjonsprogrammering (API); grensesnitt for applikasjonsprogrammering (API) for dataprogramvare som muliggjør online tjenester for sosial nettverking, bygging av applikasjoner til sosial nettverking og for å tillate datagjenfinning, -opplasting, -nedlasting, -tilgang og -styring; dataprogramvare for å muliggjøre opplasting, nedlasting, aksessering, posting, visning, tagging, blogging, streaming, lenking, deling eller tilveiebringelse på annen måte av elektroniske medier eller informasjon via data- og kommunikasjonsnettverk; nedlastbar e-handelsprogramvare for å gjøre det mulig for brukere å utføre elektroniske forretningstransaksjoner via et globalt datanettverk; programvare for sending av elektroniske meldingsvarsler og påminnelser via internett; programvare for overføring av bestillinger og for sending og mottak av elektroniske meldinger via internett. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; innkjøpstjenester for tredjeparter (innkjøp av varer og tjenester for andre forretninger); online detaljhandelstjenester med online levering av digitale medier, nemlig bilder, filmer, musikaler og audiovisuelle verk og relaterte varer; bedriftsledelse; bedriftsadministrasjon; kontortjenester; markedsførings-, reklame-, og salgsfremmende tjenester; markedsundersøkelses- og informasjonstjenester; markedsføring av andres varer og tjenester via data- og kommunikasjonsnettverk; muliggjøring av utveksling og salg av tjenester og produkter til tredjeparter via data- og kommunikasjonsnettverk; online detaljforretningstjenester med fokus på levering av digitale medier; veldedige tjenester, nemlig å fremme offentlig bevissthet om veldedig, filantropisk, frivillig, offentlig og samfunnstjeneste, samt humanitære aktiviteter; konkurranse- og insentivprogrammer designet for å anerkjenne, belønne og oppmuntre enkeltmennesker og grupper som engasjerer seg i selvforbedring, selvrealisering, veldedig, filantropisk, frivillig, offentlig og samfunnstjeneste, samt humanitære aktiviteter og deling av åndsverkprodukt; tilveiebringelse av online markedsplasser for selgere av varer og/eller tjenester; salgstjenester, nemlig å sette selgere i forbindelse med kjøpere via et nettsted; salgsinformasjonstjenester tilveiebragt via et nettsted, nemlig informasjon for forbrukere innen området gaver; markedsføring av andres varer og tjenester ved å tilveiebringe et nettsted med gaveforslag. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; chatroom-tjenester; voice-over-ip tjenester; telefonkommunikasjonstjenester; webcastingstjenester; kommunikasjon ved datamaskin og mobile elektroniske enheter; tilveiebringelse av tilgang til data-, elektroniske og online databaser; telekommunikasjonstjenester, nemlig elektronisk overføring av data, meldinger og informasjon; tilveiebringelse av online fora for kommunikasjon om temaer av generell interesse; tilveiebringelse av kommunikasjonslenker som overfører nettstedbrukere til andre lokale og globale nettsider; muliggjøring av tilgang til en tredjeparts nettsteder via et universelt login; tilveiebringelse av 3

4 registrerte varemerker nr 22/15 online chatrooms og elektroniske oppslagstavler; audio-, tekst- og videokringkastingstjenester over dataeller andre kommunikasjonsnettverk, nemlig opplasting, posting, visning, tagging, og elektronisk overføring av data, informasjon, audio- og videobilder. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; elektroniske journaler og weblogger; tilveiebringelse av online ressurser for utviklere av programvare; underholdningstjenester og tjenester innen sekundære, kollegiale, sosiale og samfunnsinteressegrupper, tilveiebragt via data-, elektroniske og online databaser; foto- og videodelingstjenester; elektroniske journaler og weblogger med brukergenerert eller -spesifisert innhold; elektroniske publiseringstjenester for andre; underholdningstjenester, nemlig muliggjøring av interaktive og fler- og enkeltspillerspilltjenester for spill som spilles via data- eller kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av informasjon vedrørende online dataspill og videospill via data- eller kommunikasjonsnettverk; arrangering og ledelse av konkurranser for spillere av video- og dataspill. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskinvare og dataprogramvare; datatjenester; ASP-tjenester; tilveiebringelse av informasjon fra søkbare indekser og databaser med informasjon; tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikke-nedlastbare programvareapplikasjoner; konsulenttjenester vedrørende datamaskinvare og dataprogramvare; informasjon vedrørende datateknologi tilveiebrakt online fra et globalt datanettverk eller internett; opprettelse og vedlikehold av nettsteder; tilveiebringelse av søkemotorer for å hente data via kommunikasjonsnettverk; drift av søkemotorer; datatjenester, nemlig, opprettelse av virtuelle samfunn slik at registrerte brukere kan organisere grupper og arrangementer, delta i diskusjoner, og engasjere seg i bygging av sosiale, forretnings- og samfunnsnettverk; datatjenester, nemlig, vertstjenester for elektroniske fasiliteter for andre for organisering og ledelse av møter, arrangementer og interaktive diskusjoner via kommunikasjonsnettverk; ASP-tjenester, nemlig, vertstjenester for andres programvareapplikasjoner; ASP med programvare for å muliggjøre eller tillate opplasting, nedlasting, streaming, posting, visning, blogging, lenking, deling eller tilveiebringelse på annen måte av elektroniske medier eller informasjon over kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av en online nettverkstjeneste som gjør det mulig for brukere å overføre personlige identitetsdata og å dele personlige identitetsdata med og blant multiple nettsteder; tilveiebringelse av et nettsted med fokus på teknologi som gjør det mulig for online brukere å opprette personlige profiler med informasjon vedrørende sosial nettverking og å overføre og dele slik informasjon blant multiple nettsteder; tilveiebringelse av informasjon fra søkbare indekser og databaser med informasjon, herunder tekst, elektroniske dokumenter, databaser, grafikk og audiovisuell informasjon, på data- og kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikke-nedlastbare programvareapplikasjoner for sosial nettverking, opprettelse av et virtuelt samfunn, og overføring av lyd, video, fotografiske bilder, tekst, grafikk og data; datatjenester i form av skreddersydde nettsider med brukerdefinert eller -spesifisert informasjon, personlige profiler, lyd, video, fotografiske bilder, tekst, grafikk og data; datatjenester, nemlig tilveiebringelse av søkemotorer for å hente data på et globalt datanettverk som tilveiebringer ikke-nedlastbar e-handelsprogramvare for å gjøre det mulig for brukere å utføre elektroniske forretningstransaksjoner via et globalt datanettverk; datatjenester, nemlig, ASP med grensesnitt for applikasjonsprogrammering (API) for å gi gaveforslag og å gjøre det mulig for brukere å utføre elektroniske forretningstransaksjoner via et globalt datanettverk; og SAAS (programvare som en tjeneste)- tjenester med programvare for tilveiebringelse av gaveforslag, sending av elektroniske meldingsvarsler, for overføring av bestillinger og sending og mottak av elektroniske meldinger, og for å gjøre det mulig for brukere å utføre elektroniske forretningstransaksjoner via et globalt datanettverk. Klasse 45 Sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke enkeltmenneskers behov; kontakt-, nettverkings- og datingtjenester; tjenester innen sosial nettverking, kontakt og dating tilveiebragt via en datamaskindatabase; tilveiebringelse av sosiale tjenester og informasjon innen området personlig utvikling, nemlig selvforbedring, selvrealisering, veldedige, filantropiske, frivillige, offentlige og samfunnstjenester, samt humanitære aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Hells Angels Norway, Postboks 87, 0614 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 14 Juvelérvarer, smykker, varer av edle metaller, nemlig ankelkjeder, gifteringer, armbånd, brosjer, øreklips, øredobber, kjeder, anheng, jakke-pins, halskjeder, halssmykker og øresmykker, samt ringer; emblemer av edelmetall; beltespenner av edelmetall; pengeklyper av edelmetall; slipsnåler; mynter av edelt ikke-monetært metall; statuetter av edelmetall; edelstener og halvedelstener; hatteornamenter av edelmetall; barrer av edelmetall; medaljonger; ur og armbåndsur, øredobber og øreringer, nøkkelringer, emblemer, kjeder, nåler. Klasse 16 Trykksaker; aviser, tidsskrifter, bøker, fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer; papir, papp, papirartikler og pappartikler, materialer til bokbinding; artikler til bruk for kunstnere; pensler; spillkort; trykktyper og klisjéer. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg, inkludert frakker, jakker, bukser, overaller, skjorter, pullovere, gensere, hatter, undertrøyer, vester, cardigans og belter. Klasse 26 Emblemer, beltespenner, kniplinger og broderier, knapper, pyntegjenstander til hodeplagg, lapper til reparasjon av tekstilartikler, nåler og synåler. Klasse 41 Underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter, herunder bryting og boksing, utdannelsesog undervisningsvirksomhet, konsert- og diskotekvirksomhet, tilretteleggelse av utstillinger, spesielt vedrørende motorsykler for utdannelsesmessige og kulturelle formål. 4

5 registrerte varemerker nr 22/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Hells Angels Norway, Postboks 87, 0614 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 14 Juvelérvarer, smykker, varer av edle metaller, nemlig ankelkjeder, gifteringer, armbånd, brosjer, øreklips, øredobber, kjeder, anheng, jakke-pins, halskjeder, halssmykker og øresmykker, samt ringer; emblemer av edelmetall; beltespenner av edelmetall; pengeklyper av edelmetall; slipsnåler; mynter av edelt ikke-monetært metall; statuetter av edelmetall; edelstener og halvedelstener; hatteornamenter av edelmetall; barrer av edelmetall; medaljonger; ur og armbåndsur, øredobber og øreringer, nøkkelringer, emblemer, kjeder, nåler. Klasse 16 Trykksaker; aviser, tidsskrifter, bøker, fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer; papir, papp, papirartikler og pappartikler, materialer til bokbinding; artikler til bruk for kunstnere; pensler; spillkort; trykktyper og klisjéer. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg, inkludert frakker, jakker, bukser, overaller, skjorter, pullovere, gensere, hatter, undertrøyer, vester, cardigans og belter. Klasse 26 Emblemer, beltespenner, kniplinger og broderier, knapper, pyntegjenstander til hodeplagg, lapper til reparasjon av tekstilartikler, nåler og synåler. Klasse 41 Underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter, herunder bryting og boksing, utdannelsesog undervisningsvirksomhet, konsert- og diskotekvirksomhet, tilretteleggelse av utstillinger, spesielt vedrørende motorsykler for utdannelsesmessige og kulturelle formål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Hells Angels Norway, Postboks 87, 0614 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 14 Juvelérvarer, smykker, varer av edle metaller, nemlig ankelkjeder, gifteringer, armbånd, brosjer, øreklips, øredobber, kjeder, anheng, jakke-pins, halskjeder, halssmykker og øresmykker, samt ringer; emblemer av edelmetall; beltespenner av edelmetall; pengeklyper av edelmetall; slipsnåler; mynter av edelt ikke-monetært metall; statuetter av edelmetall; edelstener og halvedelstener; hatteornamenter av edelmetall; barrer av edelmetall; medaljonger; ur og armbåndsur, øredobber og øreringer, nøkkelringer, emblemer, kjeder, nåler. Klasse 16 Trykksaker; aviser, tidsskrifter, bøker, fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer; papir, papp, papirartikler og pappartikler, materialer til bokbinding; artikler til bruk for kunstnere; pensler; spillkort; trykktyper og klisjéer. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg, inkludert frakker, jakker, bukser, overaller, skjorter, pullovere, gensere, hatter, undertrøyer, vester, cardigans og belter. Klasse 26 Emblemer, beltespenner, kniplinger og broderier, knapper, pyntegjenstander til hodeplagg, lapper til reparasjon av tekstilartikler, nåler og synåler. Klasse 41 Underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter, herunder bryting og boksing, utdannelsesog undervisningsvirksomhet, konsert- og diskotekvirksomhet, tilretteleggelse av utstillinger, spesielt vedrørende motorsykler for utdannelsesmessige og kulturelle formål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Hells Angels Norway, Postboks 87, 0614 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 14 Juvelérvarer, smykker, varer av edle metaller, nemlig ankelkjeder, gifteringer, armbånd, brosjer, øreklips, øredobber, kjeder, anheng, jakke-pins, halskjeder, halssmykker og øresmykker, samt ringer; emblemer av edelmetall; beltespenner av edelmetall; pengeklyper av edelmetall; slipsnåler; mynter av edelt ikke-monetært metall; statuetter av edelmetall; edelstener og halvedelstener; hatteornamenter av edelmetall; barrer av edelmetall; medaljonger; ur og armbåndsur, øredobber og øreringer, nøkkelringer, emblemer, kjeder, nåler. Klasse 16 Trykksaker; aviser, tidsskrifter, bøker, fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer; papir, papp, papirartikler og pappartikler, materialer til bokbinding; artikler til bruk for kunstnere; pensler; spillkort; trykktyper og klisjéer. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg, inkludert frakker, jakker, bukser, overaller, skjorter, pullovere, gensere, hatter, undertrøyer, vester, cardigans og belter. Klasse 26 Emblemer, beltespenner, kniplinger og broderier, knapper, pyntegjenstander til hodeplagg, lapper til reparasjon av tekstilartikler, nåler og synåler. Klasse 41 Underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter, herunder bryting og boksing, utdannelsesog undervisningsvirksomhet, konsert- og diskotekvirksomhet, tilretteleggelse av utstillinger, spesielt vedrørende motorsykler for utdannelsesmessige og kulturelle formål. 5

6 registrerte varemerker nr 22/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen øredobber, kjeder, anheng, jakke-pins, halskjeder, halssmykker og øresmykker, samt ringer; emblemer av edelmetall; beltespenner av edelmetall; pengeklyper av edelmetall; slipsnåler; mynter av edelt ikke-monetært metall; statuetter av edelmetall; edelstener og halvedelstener; hatteornamenter av edelmetall; barrer av edelmetall; medaljonger; ur og armbåndsur, øredobber og øreringer, nøkkelringer, emblemer, kjeder, nåler. Klasse 16 Trykksaker; aviser, tidsskrifter, bøker, fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer; papir, papp, papirartikler og pappartikler, materialer til bokbinding; artikler til bruk for kunstnere; pensler; spillkort; trykktyper og klisjéer. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg, inkludert frakker, jakker, bukser, overaller, skjorter, pullovere, gensere, hatter, undertrøyer, vester, cardigans og belter. Klasse 26 Emblemer, beltespenner, kniplinger og broderier, knapper, pyntegjenstander til hodeplagg, lapper til reparasjon av tekstilartikler, nåler og synåler. Klasse 41 Underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter, herunder bryting og boksing, utdannelsesog undervisningsvirksomhet, konsert- og diskotekvirksomhet, tilretteleggelse av utstillinger, spesielt vedrørende motorsykler for utdannelsesmessige og kulturelle formål. VEPAK AS, Innovasjonssenteret Gløshaugen, Richard Birkelands vei 2 B, 7034 TRONDHEIM, Ole Jansen Holtet, Søndre Gate 25, 7010 TRONDHEIM, Klasse 7 Verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner; salgsautomater. Klasse 22 Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet tekstilfibermateriale. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Hells Angels Norway, Postboks 87, 0614 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 14 Juvelérvarer, smykker, varer av edle metaller, nemlig ankelkjeder, gifteringer, armbånd, brosjer, øreklips, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Hells Angels Norway, Postboks 87, 0614 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 14 Juvelérvarer, smykker, varer av edle metaller, nemlig ankelkjeder, gifteringer, armbånd, brosjer, øreklips, øredobber, kjeder, anheng, jakke-pins, halskjeder, halssmykker og øresmykker, samt ringer; emblemer av edelmetall; beltespenner av edelmetall; pengeklyper av edelmetall; slipsnåler; mynter av edelt ikke-monetært metall; statuetter av edelmetall; edelstener og halvedelstener; hatteornamenter av edelmetall; barrer av edelmetall; medaljonger; ur og armbåndsur, øredobber og øreringer, nøkkelringer, emblemer, kjeder, nåler. Klasse 16 Trykksaker; aviser, tidsskrifter, bøker, fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer; papir, papp, papirartikler og pappartikler, materialer til bokbinding; artikler til bruk for kunstnere; pensler; spillkort; trykktyper og klisjéer. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg, inkludert frakker, jakker, bukser, overaller, skjorter, pullovere, gensere, hatter, undertrøyer, vester, cardigans og belter. Klasse 26 Emblemer, beltespenner, kniplinger og broderier, knapper, pyntegjenstander til hodeplagg, lapper til reparasjon av tekstilartikler, nåler og synåler. Klasse 41 Underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter, herunder bryting og boksing, utdannelsesog undervisningsvirksomhet, konsert- og diskotekvirksomhet, tilretteleggelse av utstillinger, 6

7 registrerte varemerker nr 22/15 spesielt vedrørende motorsykler for utdannelsesmessige og kulturelle formål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Hells Angels Norway, Postboks 87, 0614 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 14 Juvelérvarer, smykker, varer av edle metaller, nemlig ankelkjeder, gifteringer, armbånd, brosjer, øreklips, øredobber, kjeder, anheng, jakke-pins, halskjeder, halssmykker og øresmykker, samt ringer; emblemer av edelmetall; beltespenner av edelmetall; pengeklyper av edelmetall; slipsnåler; mynter av edelt ikke-monetært metall; statuetter av edelmetall; edelstener og halvedelstener; hatteornamenter av edelmetall; barrer av edelmetall; medaljonger; ur og armbåndsur, øredobber og øreringer, nøkkelringer, emblemer, kjeder, nåler. Klasse 16 Trykksaker; aviser, tidsskrifter, bøker, fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer; papir, papp, papirartikler og pappartikler, materialer til bokbinding; artikler til bruk for kunstnere; pensler; spillkort; trykktyper og klisjéer. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg, inkludert frakker, jakker, bukser, overaller, skjorter, pullovere, gensere, hatter, undertrøyer, vester, cardigans og belter. Klasse 26 Emblemer, beltespenner, kniplinger og broderier, knapper, pyntegjenstander til hodeplagg, lapper til reparasjon av tekstilartikler, nåler og synåler. Klasse 41 Underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter, herunder bryting og boksing, utdannelsesog undervisningsvirksomhet, konsert- og diskotekvirksomhet, tilretteleggelse av utstillinger, spesielt vedrørende motorsykler for utdannelsesmessige og kulturelle formål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Hells Angels Norway, Postboks 87, 0614 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 14 Juvelérvarer, smykker, varer av edle metaller, nemlig ankelkjeder, gifteringer, armbånd, brosjer, øreklips, øredobber, kjeder, anheng, jakke-pins, halskjeder, halssmykker og øresmykker, samt ringer; emblemer av edelmetall; beltespenner av edelmetall; pengeklyper av edelmetall; slipsnåler; mynter av edelt ikke-monetært metall; statuetter av edelmetall; edelstener og halvedelstener; hatteornamenter av edelmetall; barrer av edelmetall; medaljonger; ur og armbåndsur, øredobber og øreringer, nøkkelringer, emblemer, kjeder, nåler. Klasse 16 Trykksaker; aviser, tidsskrifter, bøker, fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer; papir, papp, papirartikler og pappartikler, materialer til bokbinding; artikler til bruk for kunstnere; pensler; spillkort; trykktyper og klisjéer. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg, inkludert frakker, jakker, bukser, overaller, skjorter, pullovere, gensere, hatter, undertrøyer, vester, cardigans og belter. Klasse 26 Emblemer, beltespenner, kniplinger og broderier, knapper, pyntegjenstander til hodeplagg, lapper til reparasjon av tekstilartikler, nåler og synåler. Klasse 41 Underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter, herunder bryting og boksing, utdannelsesog undervisningsvirksomhet, konsert- og diskotekvirksomhet, tilretteleggelse av utstillinger, spesielt vedrørende motorsykler for utdannelsesmessige og kulturelle formål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HELENE BØKSLE Laterna AS, Ullevålsalléen 40, 0852 OSLO, Bing Hodneland advokatselskap DA, Postboks 775 Sentrum, 0106 OSLO, Klasse 9 Applikasjoner, nedlastbare; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; dataprogrammer, nedlastbar programvare, tegnefilmer; lysbilder; lydfilmer; eksponerte filmer; kinematografiske filmer; cd- plater; optiske plater; programvarer; skjermbildedata innregistrert på dataprogrammer; optiske databærere; elektroniske dagbøker; notisbok i form av datamaskin; mobiltelefondeksler, 7

8 registrerte varemerker nr 22/15 mobiltelefonomslag, elektroniske oppslagstavler; videokassetter; videospill kassetter; elektroniske publikasjoner; nedlastbare ringetoner for mobiltelefoner; nedlastbare musikkfiler; nedlastbare billedfiler; usb-minnepinner; megafoner; redningsvester; temperaturmålere. Klasse 12 Barnevogner. Klasse 16 Papir, papp, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita; instruksjons- og undervisningsmateriell; plastemballasje; trykktyper, klisjeer; aviser; brosjyrer; bøker; flygeblad; grafiske trykk; hefter; håndbøker; innbundne bøker; instruksjonsmateriell; magasiner; pamflett; plakater; postkort; skolemateriell; tidsskrifter; trykte publikasjoner. Klasse 18 Bæreseler for babyer, bæresjal for babyer; bæremeis for bæring av barn. Klasse 25 Klær; fottøy; hodeplagg; barneklær. Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler; apparater for fysiske øvelser; apparater for kroppsoppbygging; baller for spill; baseball-hansker; biljardbord; biljardkuler; biljardkøer; bokseball; boksehansker; bord for fotballspill; bord for tennisspill; brettspill; byggesett, byggeklosser, dukkehus; dukkeklær; dukker; enarmet banditt; skjeneplate; gymnastikkapparater; gynger; husker; karnevalsmasker; kinaputtbonbonger; kjeglespill; konfetti; kosedyr; kuler for spill; lekeballer; lekeballonger; lekekjøretøy; leker med ringer; liggesurfebrett; narreleker; papirdraker; papirhatter; pinatas; racketer; radiostyrte lekebiler; roulettehjul; rulleskøyter; sjetonger for spill ; skrapelodd; skyteskiver; snurrebasser; snøglobus; spillkort; spretterter; stylter; suspensorium for menn; svømmebassenger; teatermasker; teddybjørner; tivoliapparater; trampoliner; utstyr for bueskyting. Klasse 35 Konsulenttjenester i ledelse og administrasjon innen TV, digitale media, film og reklamevirksomhet; prosjektledelse av produksjon og annen programvirksomhet innen fjernsynsbransjen og digitale media; konsulent- og rådgivningstjenester innen mediebransjen; publisering av reklametekster; produksjon av radioreklameinnslag; produksjon av TVreklameinnslag; TV- reklamevirksomhet; produksjon av filmreklameinnslag; produksjon av reklameinnslag for digitale media; organisering av messer og utstillinger for handels- eller reklameformål; organisering av kommersielle arrangementer. Klasse 38 Overføring av lyd og bilder via Internett/digitale media og datanettverk; fjernsynssendinger; kabelfjernsynssendinger: radiosendinger; satellittoverføringer, telefontjenester. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; digital bildebearbeidelse; distribusjon av film; elektronisk setting; filmfremvisning; filmproduksjon på videobånd; filmproduksjon; filmstudioer; fjernsynsunderholdning; fotografering; fotografireportasjer; innspillingsstudioer; layout tjenester; nyhetsreportasjetjenester; produksjon av radio- og fjernsynsprogram; publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter on-line; radiounderholdning; redigering av videobånd; skriving av tekster; tekstforfattervirksomhet; teksting; tilveiebringelse av online elektroniske publikasjoner; utgivelse av bøker; utgivelse av tekster; utleie av kinematografiske filmer; utleie av lydopptak; utleie av videobånd; videobåndredigering; videofilming. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Hells Angels Norway, Postboks 87, 0614 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 14 Juvelérvarer, smykker, varer av edle metaller, nemlig ankelkjeder, gifteringer, armbånd, brosjer, øreklips, øredobber, kjeder, anheng, jakke-pins, halskjeder, halssmykker og øresmykker, samt ringer; emblemer av edelmetall; beltespenner av edelmetall; pengeklyper av edelmetall; slipsnåler; mynter av edelt ikke-monetært metall; statuetter av edelmetall; edelstener og halvedelstener; hatteornamenter av edelmetall; barrer av edelmetall; medaljonger; ur og armbåndsur, øredobber og øreringer, nøkkelringer, emblemer, kjeder, nåler. Klasse 16 Trykksaker; aviser, tidsskrifter, bøker, fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer; papir, papp, papirartikler og pappartikler, materialer til bokbinding; artikler til bruk for kunstnere; pensler; spillkort; trykktyper og klisjéer. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg, inkludert frakker, jakker, bukser, overaller, skjorter, pullovere, gensere, hatter, undertrøyer, vester, cardigans og belter. Klasse 26 Emblemer, beltespenner, kniplinger og broderier, knapper, pyntegjenstander til hodeplagg, lapper til reparasjon av tekstilartikler, nåler og synåler. Klasse 41 Underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter, herunder bryting og boksing, utdannelsesog undervisningsvirksomhet, konsert- og diskotekvirksomhet, tilretteleggelse av utstillinger, spesielt vedrørende motorsykler for utdannelsesmessige og kulturelle formål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen OSLOPOLITAN OSLO BUSINESS REGION AS, Postboks 1902 Vika, 0124 OSLO, Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse 9 Applikasjoner, nedlastbare; dataprogramvare; herunder dataprogramvare, programvare, applikasjon, programvareapplikasjon; dataprogramvare, programvare, applikasjon, programvareapplikasjon for interaktiv og virtuell bildefremvisning; dataprogramvare, programvare, applikasjon, programvareapplikasjon til bruk ved audio guide. 8

9 registrerte varemerker nr 22/15 Klasse 25 Klær; fottøy; hodeplagg. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; markedsføring; varemerkebygging; organisering for messer for salg og markedsføring; organisering av handels- og reklameutstillinger; reklameoppslag; reklamevirksomhet; publisering av reklametekster; systematisering av informasjon for bruk i databaser; annonsering; utleie av reklameplass. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; informasjon vedrørende sportslige og kulturelle aktiviteter; informasjon vedrørende de foran nevnte tjenester via et globalt datanettverk. Klasse 42 Applikasjonstjenester; vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; design og utvikling av dataprogrammer, herunder design og utvikling av dataprogramvare, programvareapplikasjoner og applikasjon; design og utvikling av dataprogramvare, programvare, programvareapplikasjoner og applikasjoner for interaktive og virtuell bildefremvisning; design og utvikling av dataprogramvare, programvare, programvareapplikasjoner og applikasjoner til bruk ved audio guide. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Orkla Confectionery & Snacks AS, Postboks 13 Skøyen, 0212 OSLO, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 30 bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt;sennep; eddik, sauser, krydderier, is; sjokoladevarer; kjeks og kjeksvarer; snacksprodukter basert på mais. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Crabtree & Evelyn Holdings Limited, 27 Kelso Place, GB-W8 5QG LONDON, Storbritannia Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 3 Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler; toalett-, bade- og barbersåpe; sjampo, (hår)vann, oljer og kremer for hår; lotion, oljer og kremer for kroppen; leppepomade; talkum pulver; deodorant for personlig bruk [parfymevarer]; tannkrem; etterbarberingslotion/krem; velluktende kosmetiske våtservietter; eau de Cologne; parfymer; velluktende toalettvann; badeoljer; velluktende eteriske oljer; velluktende duftposer; velluktende potpurri av tørket blomster. Foam King AS, Gaustad Gjerdet, Ringvålvegen , 7074 SPONGDAL, Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Klasse 17 Tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; isolasjonsmidler; isolasjonsskum; sprayisolasjon; tokomponents flytende isolasjonsmateriale; polyuretanskum for isolering; radonsperre. Klasse 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); isoleringsglass [bygging] Klasse 37 Byggevirksomhet; isolering [bygging, ] og etterisolering; sprayisolering; konstrukssjonsstyrking;restaurering og reparasjon av bygninger; takisolering og taktekking; hulromsisolering;grunnisolering, rør-, tank- og sisterneisolering; skipsisolering; støydemping; innlegging avradonsperre. 9

10 registrerte varemerker nr 22/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Nibio Norsk institutt for bioøkonomi Bioforsk, Fredrik A. Dahls vei 20, 1432 ÅS, Klasse 1 Klasse 2 Klasse 5 Klasse 9 Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser; ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler; preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål. Maling; fernisser; lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler; fargestoffer; beisemidler; ubearbeidet naturlig harpiks. Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetisk mat og stoffer for medisinsk bruk og veterinær bruk; næringsmidler for spedbarn; kosttilskudd for mennesker og dyr; plaster og forbindingsstoffer; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider; herbicider. Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for vitenskapelig forskning i laboratorier og apparater og instrumenter til måling; databehandlingsutstyr, datamaskiner, dataprogramvare; brannslukningsapparater; alle typer datamaskinprogrammer uansett lagringsmedium eller overføringsmetode, det vil si datamaskinprogrammer eller informasjon innspilt på magnetiske medier eller nedlastet fra et datanettverk. Klasse 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); halvforarbeidet tre (bjelker, planker, paneler); trefiner. Klasse 31 Korn og jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter, ikke opptatt i andre klasser, levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø; naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr; malt; produkter fra jorden som ikke er bearbeidet for forbruk, levende dyr, fisk og planter, samt næringsmidler for dyr og fisk; det gjelder spesielt: - ubearbeidet tre; - ubearbeidet korn; - befruktede egg til ruging; - bløtdyr og skalldyr (levende). Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; dette gjelder spesielt: - ingeniørtjenester i form av taksering, vurdering, forskning og rapportering innen feltene vitenskap og teknologi; - vitenskapelige forskningstjenester for medisinske formål. Klasse 44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; landbruks-, hagebruks- og skogbrukstjenester; medisinsk og hygienisk behandling utført av personer eller virksomheter, for mennesker eller dyr; tjenester i forbindelse med landbruk, hagebruk og skogbruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Trollgodt MARIUS LANDSEM, c/o Sandve, Platous gate 13, 0190 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 30 Kaffe, te og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier. Klasse 31 Korn og jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø; naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Fleischer Couture AS, Hoffsveien 40, 0275 OSLO, Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 18 Lær og lærimitasjoner, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; clutcher og håndvesker, lommebøker. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg og hansker. Klasse 35 Salg av klær, fottøy, hodeplagg, hansker, lær, lærimitasjoner, skinn, huder, kofferter, reisevesker, clutcher, håndvesker og lommebøker. 10

11 registrerte varemerker nr 22/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Jollift AS, Svelvikveien 81, 3039 DRAMMEN, Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Klasse 7 Løfte- og heiseanordning for joller. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CITYSCAPE WHERE WILL LIFE TAKE YOU NEXT Mary Kay Inc., Dallas Parkway, US-TX75001 ADDISON, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 3 Kosmetikk, dufter for personlig bruk; ikke-medisinske hudpleiepreparater; ikke-medisinske toalettartikler for personlig bruk; eau de toilette; eau de cologne; cologne; parfymer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen VI INVEST AS, Prestegårdskogen 7, 2390 MOELV, Klasse 19 Gulv, ikke av metall, gulvbord av tre, Parkettgulv, parkettstaver, bygningsmaterialer, ikke av metall (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PACE Stanley Black & Decker Inc, 1000 Stanley Drive, US- CT06053 NEW BRITAIN, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Wi-fi messenger systemer for kommunikasjonsformål bestående av multiple håndholdte multi-funksjonelle innretninger i form av mobiltelefoner som tilveiebringer mobiltelefoni, toveis radio, data- og videomeldinger og som har lokaliserings- og panikkalarmfunksjonalitet. Klasse 45 Sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og individer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen JIM ANTHONY JUVERA, MANDALLS GATE 16, 0190 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; bacon; drikker av melk eller hovedsakelig av melk; egg til konsum; fjærkre [kjøtt]; griljerte pølser; grønnsaksalater; kjøtt; kondensert melk; maisolje; mandelmelk for matlagingsformål; meieriprodukter; melk; milkshake; peanøttsmør; pølser; reker [små] [ikke levende]; saltet kjøtt; sjøpølser, [ikke levende]; skalldyr [ikke levende]; skinke; smør; smørkrem; soyamelk [melkeerstatning]; supper; svinekjøtt; syltetøy. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is; bakepulver; briocher [rund kake av kringledeig]; brød; desserter; gluten, bearbeidet for mat; kaffe; kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer og konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is; kakeglasur; kaker; kjeks; kjøttpaier; krydderier; maisgrynpartikler; maismel; paier; quiche; ris; rundstykker; salt for konservering av næringsmidler; sjokolade; sjokolade med melk [drikker]; sjokoladedekorasjoner for kaker; sjokoladedrikker; sjokoladeovertrukne nøtter; sukker. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 11

12 registrerte varemerker nr 22/15 og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg av bakverk, konditorvarer og konfektyrer. Klasse 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; bartjenester; bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; kafeer; kantiner; restauranter; snack-barer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ROCKER FEMME FANTASY Elizabeth Arden, Inc, 2400 S.W, 145 Avenue, 2nd Floor, US-FL33027 MIRAMAR, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 3 Parfyme, eau de toilette, eau de parfume; parfymerte kroppskremer, badegele, dusjgele; kroppsskrubber og kroppskremer; kropps-dufter og -sprayer; samt kroppspudder. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FILIDITI Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, US-NY10017 NEW YORK, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Klopp KLOPP AS, Farmannsveien 48, 3125 TØNSBERG, Klasse 42 Analysering av datasystemer; elektronisk datalagring; konsulenttjenester innen dataprogramvare;konsultasjonsvirksomhet ved design og utvikling av datamaskiner; programmering fordatamaskiner; rådgivningstjenester innen datateknologi; utarbeidelse av dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/432,406 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen RED DROPS FD Management, Inc., 200 First Stamford Place, US- CT06902 STAMFORD, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 3 Parfyme, eau de toilette, eau de parfume; parfymerte kroppskremer, badegele, dusjgele; kroppsskrubber og kroppskremer; kropps-dufter og -sprayer; samt kroppspudder. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FILIDITY Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, US-NY10017 NEW YORK, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål. 12

13 registrerte varemerker nr 22/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Intuit Inc, 2535 Garcia Avenue, US-CA94043 MOUNTAIN VIEW, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVD-er og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater; dataprogramvare; dataapplikasjonsprogramvare for mobile enheter; programvare for regnskapsførsel, bokførsel, transaksjonsbehandling, transaksjonsadministrasjon, skattestyring og planlegging, forretningsledelse og økonomisk planlegging; programvare for prosesstyring og økonomisk planlegging for private og bedrifter; programvare for regnskapsførsel, prosjektøkonomistyring og skattebehandling for private og bedrifter; programvare til bruk ved lønnsadministrasjon; programvare for administrasjon av lønningslister; programvare for administrasjon av ansattes velferdsgoder, forsikring, pensjon, arbeidsledighetsforsikring og helseforsikring; programvare for å utarbeide, skreddersy og administrere fakturaer, registrere innbetalinger og utstede kvitteringer; programvare til bruk for å organisere, behandle og spore salgs-, innbetalings- og tilgodehavendedata; programvare for å kontrollere inntekter, utgifter, salg og lønnsomhet etter forretningssted, -avdeling, -type eller andre brukerinnstillinger; programvare til administrasjon av kundeforhold; programvare for å kalkulere og fakturere moms og til å lage momsrapporter for innbetaling av merverdiavgift; programvare for administrasjon av fakturering og innbetalinger knyttet til kredittkort; programvare til online banktjenester; programvare for å styre tilgang til finansiell informasjon via elektroniske tilgangsinnstillinger (premission settings); programvare til å utarbeide, skreddersy, skrive ut, eksportere og sende kjøpsbestillinger per e-post; programvare til å registrere arbeidstid hos ansatte og underleverandører; programvare til å utarbeide og administrere budsjetter; programvare til å utarbeide pristilbud og å overføre samme til fakturaer; programvare til å automatisere utarbeidelse av fakturaer; programvare til å utarbeide, skreddersy, skrive ut, eksportere og sende finansrapporter, forretningsrapporter, balanseregnskap, resultatregnskap, likviditetsrapporter og salgsrapporter; programvare til å utarbeide, skrive ut og spore sjekker og kjøpsbestillinger; programvare for å overvåke salg, kostnader og betalinger; programvare til å analysere bedrifters og bransjers økonomiske status; programvare for å administrere kundelister, sende og skrive ut salgsskjemaer og overvåke løpende balanse; programvare for lagerstyring; programvare til å importere kontakter og økonomiske data fra andre elektroniske tjenester og annet programvare; programvare for å synkronisere data mellom datamaskiner og mobile enheter; programvare for databaseadministrasjon, datainnsamling, datarapportering og dataoverføring; programvare til online backup av elektroniske filer; programvare og maskinvare til bruk ved behandling av transaksjoner, regnskapsførsel, utskrift av kvitteringer, kundebehandling, varelageradministrasjon og driftsadministrasjon, alle ovennevnte varer knyttet til transaksjoner på utsalgssteder og administrasjon av detaljhandel; pengeskuffer; dataskrivere; salgs-skrivere og -terminaler; kortlesere og -skannere; strekkodelesere og -skannere; terminaler for kredittkort og transaksjonsbehandling og datamaskinvare. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; tilveiebringelse av midlertidig bruk av online ikke-nedlastbar programvare; tilveiebringelse av midlertidig bruk av online ikke-nedlastbar programvare for regnskapsførsel, bokførsel, transaksjonsbehandling, transaksjonsadministrasjon, skattestyring og - planlegging, forretningsledelse og økonomisk planlegging; tilveiebringelse av midlertidig bruk av online ikke-nedlastbar programvare for regnskapsførsel, prosjektøkonomistyring og skattebehandling for private og bedrifter; tilveiebringelse av midlertidig bruk av online ikkenedlastbar programvare for lønnsadministrasjon; tilveiebringelse av midlertidig bruk av online ikkenedlastbar programvare for administrasjon av lønningslister; tilveiebringelse av midlertidig bruk av online ikke-nedlastbar programvare for administrasjon av ansattes velferdsgoder, forsikring, pensjon, arbeidsledighetsforsikring og helseforsikring; tilveiebringelse av midlertidig bruk av online ikkenedlastbar programvare for å utarbeide, skreddersy og administrere fakturaer, registrere innbetalinger og utstede kvitteringer; tilveiebringelse av midlertidig bruk av online ikke-nedlastbar programvare for å organisere, behandle og spore salgs-, innbetalings- og tilgodehavendedata; tilveiebringelse av midlertidig bruk av online ikke-nedlastbar programvare kontrollere inntekter, utgifter, salg og lønnsomhet etter forretningssted, -avdeling, -type eller andre brukerinnstillinger; tilveiebringelse av midlertidig bruk av online ikke-nedlastbar programvare til administrasjon av kundeforhold; tilveiebringelse av midlertidig bruk av online ikke-nedlastbar programvare for å kalkulere og fakturere merverdiavgift og til å lage momsrapporter for innbetaling av merverdiavgift; tilveiebringelse av midlertidig bruk av online ikkenedlastbar programvare for administrasjon av fakturering og innbetalinger knyttet til kredittkort; tilveiebringelse av midlertidig bruk av online ikkenedlastbar programvare til online banktjenester; tilveiebringelse av midlertidig bruk av online ikkenedlastbar programvare for å styre tilgang til finansiell informasjon via elektroniske tilgangsinnstillinger (premission settings); tilveiebringelse av midlertidig bruk av online ikke-nedlastbar programvare til å utarbeide, skreddersy, skrive ut, eksportere og sende kjøpsbestillinger per e-post; programvare til å registrere arbeidstid hos ansatte og underleverandører; 13

14 registrerte varemerker nr 22/15 tilveiebringelse av midlertidig bruk av online ikkenedlastbar programvare; tilveiebringelse av midlertidig bruk av online ikke-nedlastbar programvare til å utarbeide og administrere budsjetter; tilveiebringelse av midlertidig bruk av online ikke-nedlastbar programvare til å utarbeide pristilbud og å overføre samme til fakturaer; tilveiebringelse av midlertidig bruk av online ikke-nedlastbar programvare for å automatisere utarbeidelse av fakturaer; tilveiebringelse av midlertidig bruk av online ikke-nedlastbar programvare for å utarbeide, skreddersy, skrive ut, eksportere og sende finansrapporter, forretningsrapporter, balanseregnskap, resultatregnskap, likviditetsrapporter og salgsrapporter; tilveiebringelse av midlertidig bruk av online ikkenedlastbar programvare til å utarbeide, skrive ut og spore sjekker og kjøpsbestillinger; tilveiebringelse av midlertidig bruk av online ikke-nedlastbar programvare for å overvåke salg, kostnader og betalinger; tilveiebringelse av midlertidig bruk av online ikkenedlastbar programvare til å analysere bedrifters og bransjers økonomiske status; tilveiebringelse av midlertidig bruk av online ikke-nedlastbar programvare for å administrere kundelister, sende og skrive ut salgsskjemaer og overvåke løpende balanse; tilveiebringelse av midlertidig bruk av online ikkenedlastbar programvare for lagerstyring; tilveiebringelse av midlertidig bruk av online ikkenedlastbar programvare til å importere kontakter og økonomiske data fra andre elektroniske tjenester og annet programvare; tilveiebringelse av midlertidig bruk av online ikke-nedlastbar programvare for å synkronisere data mellom datamaskiner og mobile enheter; tilveiebringelse av midlertidig bruk av online ikke-nedlastbar programvare for databaseadministrasjon, datainnsamling, datarapportering og dataoverføring; tilveiebringelse av midlertidig bruk av online ikke-nedlastbar programvare for online backup av elektroniske filer; tilveiebringelse av midlertidig bruk av online ikke-nedlastbar programvare til programvare og maskinvare til bruk ved behandling av transaksjoner, regnskapsførsel, utskrift av kvitteringer, kundebehandling, varelageradministrasjon og driftsadministrasjon, alle ovennevnte varer knyttet til transaksjoner på utsalgssteder og administrasjon av detaljhandel; teknisk støtte-tjenester, nemlig feilsøking og -retting ved problemer med programvare, nettsider, onlinetjenester, nett - og online applikasjonsproblemer samt nettverksproblemer; teknisk støtte-tjenester, nemlig helpdesk-tjenester; datatjenester, nemlig synkronisering av data mellom datamaskiner og mobile enheter; datakonsulenttjenester; datavertstjenester; vertstjenester for programvare til bruk av andre til bruk ved administrasjon, organisering og deling av data på dataservere eller et globalt datanettverk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DABCaster BAKKE-NETT AS, Basterudveien 23C, 2312 OTTESTAD, Klasse 9 Apparater for mottak, omforming og overføring av radiosignaler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BELLEZZA Société des Produits Nestlé S.A., Avenue Nestlé, 55, Canton of Vaud, CH-1800 VEVEY, Sveits Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 30 Kaffe; te; kakao; drikke på basis av kaffe; drikke på basis av te; drikke på basis av kakao; kaffeerstatninger; teerstatninger; koffeinfri kaffe; sikori og sikoriblandinger for bruk som kaffeerstatning; kaffe (ristet, i pulver-, i kornform); kaffebønner; kaffekonsentrat; kaffeessenser; kaffeekstrakt; kaffesmakssubstanser; kaffeerstatning; malt kaffe; hele kaffebønner; kaffeblandinger; kaffeoljer; koffeinfri kaffe; smaksatt kaffe; frysetørket kaffe; instant kaffe; maltbasert kaffe; uristet kaffe; ristede kaffebønner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen IVT AERO Bosch Thermoteknik AB, Box 1012, SE TRANÅS, Sverige Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Klasse 9 Vitenskapelig apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter for besiktning, veiing, måling, signalering, kontroll og overvåking, reguleringssentraler for varmepumper, varmevekslere, ventilasjonsaggregat og fjernvarmesentraler; magnetiske databærere, databehandlingsutstyr og datamaskiner for varmepumper og reguleringssentraler for varmepumper, varmevekslere, ventilasjonsaggregat og fjernvarmesentraler; brannslukningsapparater. Klasse 11 Apparater for oppvarming, kjøling, tørking, vanntilførsel og sanitære formål, varmepumper, varmevekslere (ikke maskindeler), varmeakkumulatorer, varmeelement, varmegeneratorer, varmeheller, varmeinstallasjoner. Klasse 42 Vitenskapelig og industriell forskning; dataprogrammering, alle disse tjenestene for og i forbindelse med regulering og styring av varmepumper og reguleringssentraler for varmepumper, ventilasjonsaggregat og fjernvarmesentraler. 14

15 registrerte varemerker nr 22/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SCA Hygiene Products AB, SE GÖTEBORG, Sverige Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 3 Hudpleieprodukter, nemlig vaskekremer, vaskemousse, vaskekremer og -mousser til intimhygienisk bruk; hårbalsam, rensekremer, såper, parfymevarer, eteriske oljer og geleer, fuktighetskremer, lotioner; engangs våtservietter innsatt med kjemikalier eller stoffer (ikke-medisinske) for personlig bruk. Klasse 5 Absorberende sanitære preparater, sanitærkluter, tamponger, håndklær, bind og truseinnlegg til bruk ved menstruasjon eller inkontinens; bomullspader til sanitærbruk (sanitary pads); håndklær til sanitært bruk; preparater for vaginalhygiene (medisinerte); våtservietter (medisinerte). Elkjøp Nordic AS, Solheimsveien 6-8, 1473 LØRENSKOG, Lars Trygve Jenssen, c/o Kvale Advokatfirma DA, Postboks 1752 Vika, 0122 OSLO, Klasse 9 Brannslukningsapparater. Klasse 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Elkjøp Nordic AS, Solheimsveien 6-8, 1473 LØRENSKOG, Lars Trygve Jenssen, c/o Kvale Advokatfirma DA, Postboks 1752 Vika, 0122 OSLO, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVD-er og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, brannslukningsapparater. Klasse 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; raoglass eller halvfabrikata NORSKE FRISØRARTIKLER ENGROS AS, Nattlandsveien 150, 5094 BERGEN, Klasse 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. Hårpleie- og hårstylingprodukter, sjampo, hårbalsam/balsam, vokser, gele, skum og spray. Produkter til bruk i forbindelse med frisering. Klasse 44 Frisørtjenester 15

16 registrerte varemerker nr 22/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen reklameformål; organisering av moteshow for salgsfremmende formål; import- og eksportagenturer; markedsføring. N. H. Bernau AS, Bestumvn. 42 H, 0281 OSLO, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg; melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; oster, hamburgere, pølser, sauser, ferdigretter hovedsakelig bestående av varer i denne klassen. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; sandwicher; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is; spiseis, dessertis, paier, puddinger, dessertsauser for spiseis og dessertis; ferdigretter hovedsakelig bestående av varer i denne klassen. Klasse 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; restauranter, caféer, kafeteriaer, gatekjøkken, cateringvirksomhet, hoteller, pensjonater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/432,777 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen THE INSIDERS Pitney Bowes Inc., 3001 Summer Street, US-CT STAMFORD, USA Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 35 Ambassadørprogram for ansattes promotering av bedriftsinnhold i sosiale medier. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CATWALK88 HOLDINGS Ltd, 2/F, Kwong Loong Tai Bldg., Tai Nan West St., Cheung Shawan, Kowloon, CN- HONG KONG, Kina Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 18 Dyrehuder, huder og skinn; ubearbeidet eller halvbearbeidet lær; lærimitasjoner; pels (dyrehuder), pelsskinn, pelsvarer (huder og skinn); pengepunger; ransler, skoleransler, skolesekker, skolevesker; håndvesker; reisebager, reisevesker; paraplyer; spaserstokker. Klasse 25 Klær; barnetøy; badedrakter; hatter; trikotklær; hansker (bekledning); hodetørklær og halstørklær av silke; hofteholdere (undertøy). Klasse 35 Reklameoppslag; publisering av reklametekster; reklamevirksomhet; fjernsynsreklame; on-line annonsering på datanettverk; presentasjon av varer i media, for salgsformål; layouttjenester for DNB Bank ASA, v/konsernjuridisk, Postboks 1600 Sentrum, 0021 OSLO, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet. Fjernsynsreklame. Lobbyvirksomhet for forretningsformål. Markedsføring. Online annonsering på datanettverk. Produsering av reklamefilmer. Publisering av reklametekster. Radioreklame og -annonsering. Reklameoppslag. Reklamevirksomhet. Salg av digitale informasjonsprodukter. Skriving av reklametekster. Utarbeidelse av reklametekster. Utsendelse av reklameannonser. Utsendelse av reklamemateriell (flyveblader, hefter, trykksaker og vareprøver). Økonomisk planlegging. Klasse 36 Aksjemeglervirksomhet. Avbetalingsfinansiering. Avbetalingskreditt. Avbetalingslån. Bankvirksomhet. Clearingvirksomhet (valuta). Debetkort-tjenester. Eiendomsmegler for fast eiendom. Eiendomsomsetning. Elektronisk pengeoverføring. Factoringselskaper. Finansanalyser. Finansiell sponsorvirksomhet. Finansiell virksomhet. Finansieringstjenester. Finansinformasjon. Finansieringsvirksomhet. Finansieringsvurdering (forsikring, bank, fast eiendom). Finansrådgivning. Fondsinvestering. Forbrukerlånstjenester. Forsikringsinformasjon. Forsikringsrådgivning. Forsikringsvirksomhet, finansiell virksomhet, monetær 16

17 registrerte varemerker nr 22/15 virksomhet, forretninger med fast eiendom. Fremskaffelse av finansiell informasjon via en webside. Gjeldsrådgivning. Investering i fond. Kapitalinvestering. Kjøpekorttjenester. Kredittkorttjenester. Leasingfinansiering. Livsforsikring. Lånefinansiering. Meglervirksomhet. Nettbanktjenester. Pengeveksling. Rådgivning i finansielle spørsmål. Rådgivning i forsikringsspørsmål. Salg av eiendom (omsetning). Sparebanktjenester. Utstedelse av kredittkort. Valutaveksling. Veldedighetsinnsamling. Klasse 38 Dataassistert overføring av beskjeder og bilder. Elektronisk postoverføring. Elektroniske oppslagstavler. Fjernsynssending. Kommunikasjon med mobiltelefoner. Kommunikasjon ved dataterminaler. Kommunikasjon ved optisk fibernett. Overføring av beskjeder og bilder via datamaskiner. Overføring av digitale filer. Radiokommunikasjon. Telekommunikasjonsvirksomhet. Tilveiebringelse av online forum. Tilveiebringelse av praterom på internett. Klasse 41 Akademier (utdanning). Arrangering og ledelse av praktiske seminarer. Coaching. Eksaminasjonsvirksomhet. Fjernsynsunderholdning. Førskoler. Informasjon vedrørende utdannelse. Instruksjon (opplæring). Klubbvirksomhet (underholdning eller utdanning). Korrespondanseundervisning. Korrespondansekurs. Kostskoler. Organisering av ball. Organisering av kulturelle arrangement. Organisering av konkurranser (utdanning eller underholdning). Organisering av utstillinger for kulturelle eller utdannelses formål. Organisering og ledelse av konferanser. Organisering og ledelse av kongresser. Organisering og ledelse av seminarer. Organisering og ledelse av symposium. Publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter Online. Praktisk opplæring (via demonstrasjon). Produksjon av radio- og fjernsynsprogram. Radiounderholdning. Showoppsetninger. Skoletjenester (utdanning). Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter. Underholdningsinformasjon. Underholdningsvirksomhet. Undervisning. Utgivelse av tekster, andre enn reklametekster. Veiledning.Yrkesfaglig opplæring. Yrkesveiledning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MORGEN Lantmännen Cerealia AB, Box 267, SE MALMÖ, Sverige Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago; mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk, konditorvarer og godsaker, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser; krydderier; is. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FINNMARK FESTIVALARRANGØR AS, Sparebankbygget, Torget, 9700 LAKSELV, Klasse 41 Musikkfestival. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MIDNATTSROCKEN FINNMARK FESTIVALARRANGØR AS, Sparebankbygget, Torget, 9700 LAKSELV, Klasse 41 Musikkfestival. 17

18 registrerte varemerker nr 22/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Kahlua AG, c/o Testatoris AG, Töpferstrasse 5, CH LUZERN, Sveits Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). medisintjenester (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SkatePro Skatepro ApS, Omega 6, DK-8382 HINNERUP, Danmark NEMadvokat, Gammel Vartov Vej 2, DK-2900 HELLERUP, Danmark Klasse 12 Sykler; sykkelbremser; sykkelratt; sykler, rammer for sykler; mini-sykler, pedalsykler; pedaler for sykler; hjul for sykler. Klasse 25 Snowboardsko og deler dertil; snowboardstøvler; snowboardsko; våtdrakter for surfing; våtdrakter for vanndykking og dykking. Klasse 28 Brett brukt til vannsport; surfebrett; fjellbrett (mountainboard); scootere [leketøy]; skibrett; skummet brett (skimboard); snowboard bindinger; snøbrett; surfebrett; surfefinner; surfeski; trekk til surfebrett; finner til surfebrett; bånd til surfebrett; surfebrettvoks; surfebrett; scooter (leketøy); wake board(surfebrett); vannski; vindsurfebrett. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LA VITA BELLA AS, 5. etasje, Papirbredden 1, Grønland 58, 3045 DRAMMEN, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO, Klasse 16 Instruksjons og undervisningsmateriell; bøker; publikasjoner. Klasse 25 Klær og hodeplagg Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet. Klasse 44 Medisinske tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker. KIROPRAKTOR CATHERINEANKER-SLETHOLT, Jerpefaret 17 D, 0788 OSLO, Klasse 44 Kiropraktor, helsekonsultasjoner, alternativ 18

19 registrerte varemerker nr 22/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , JM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TAPTIC ENGINE Apple Inc., 1 Infinite Loop, US-CA95014 CUPERTINO, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Datamaskiner; computer periferiutstyr; datahardware; dataspillmaskiner; håndholdte datamaskiner; tabletdatamaskiner; personlige digitale assistenter (PDA); elektroniske planleggere; elektroniske notatblokker; elektroniske boklesere; håndholdte elektroniske spillenheter tilpasset for bruk med en ekstern skjerm eller monitor; håndholdte digitale elektroniske innretninger og software relatert dertil; håndholdte mobile digitale elektroniske innretninger i stand til å tilveiebringe tilgang til internett og for sending, mottak og lagring av telefonsamtaler, fakser, elektronisk post og annen digital data; elektroniske håndholdte enheter for trådløst mottak, lagring og/eller overføring av data og meldinger, og elektroniske innretninger som setter brukeren i stand til å holde styr på eller administrere personlig informasjon; apparater for opptak og gjengivelse av lys; MP3- og andre digitalformatlydspillere; digitale lydopptakere; digitale videoopptakere og -spillere; lydkassettopptakere og - spillere; videokassettopptakere og -spillere; CDopptakere og -spillere; DVD-opptakere og -spillere; digitale lydbåndopptakere og -spillere; radioer, radiosendere og -mottakere; lyd-, video- og digitale miksere; lydforsterkere; lydmottakere; lyddekodere; lydapparater for biler; øretelefoner; hodetelefoner; lydhøytalere; mikrofoner; lydkomponenter og -tilbehør; modem; nettverkskommunikasjonsapparater; utstyr og instrumenter for elektroniske kommunikasjon; audiovisuelle undervisningsapparater; optiske apparater og instrumenter; telekommunikasjonsapparater og -instrumenter; globale posisjoneringssysteminnretninger (GPS); telefoner; trådløse kommunikasjonsinnretninger for overføring av stemmer, data eller bilder; kabler og ledninger; apparater for datalagring; magnetiske datamedium; chip-er, plater og bånd med, eller for opptak av, dataprogrammer og software; faksmaskiner; kameraer; batterier; fjernsyn; fjernsynsmottakere; bildekontrollmottakere; datasoftware; data- og elektroniske spill; datasoftware for globale posisjoneringssystemer (GPS); datasoftware for reise og turisme, reiseplanlegging, navigasjon, reiseruteplanlegging, geografisk-, destinasjons-, transport- og trafikkinformasjon, veiledning for kjøring og gange, brukertilpasset kartlegging av lokasjoner, informasjon om veiatlas, elektronisk kartdisplay, og destinasjonsinformasjon; datasoftware for frembringelse, skapelse, distribusjon, nedlasting, overføring, mottak, avspilling, redigering, ekstrahering, koding, dekoding, fremvisning, lagring og organisering av tekst, data, grafikk, bilder, lyd, video og multimediainnhold, elektroniske publikasjoner og elektroniske spill; datasoftware for bruk til opptak, organisering, overføring, manipulering og gjennomsyn av tekst, data, lydfiler, videofiler og elektroniske spill i sammenheng med datamaskiner, fjernsyn, set-top-bokser til fjernsyn, lydspillere, videospillere, mediaspillere, telefoner og håndholdte digitale elektroniske innretninger; datasoftware som setter brukere i stand til å programmere og distribuere teks, data, grafikk, bilder, lyd, video og annet multimedieinnhold via globale kommunikasjonsnettverk og andre data-, elektroniske, og kommunikasjonsnettverk; datasoftware for identifisering, lokalisering, gruppering, distribuering og håndtering av data og linker mellom dataservere og brukere tilkoblet globale kommunikasjonsnettverk og andre data-, elektroniske, og kommunikasjonsnettverk; datasoftware for bruk på håndholdte mobile digitale elektroniske innretninger og annen forbrukerelektronikk; software for elektronisk publisering; software for lesing av elektroniske publikasjoner; datasoftware for håndtering av personlig informasjon; nedlastbart forhåndsinnspilt lyd- og audiovisuelt innhold, informasjon og kommentarer; nedlastbare elektroniske bøker, magasiner, tidsskrifter, nyhetsbrev, journaler og andre publikasjoner; databasehåndteringssoftware; tegngjenkjennelsessoftware; stemmegjenkjennelsessoftware; software for elektroniske post og meldingsutveksling; datasoftware for tilgang til, browsing og søking i online databaser; elektroniske oppslagstavler; datasynkroniseringssoftware; applikasjonsutviklingssoftware; brukermanualer i elektronisk lesbar, maskinlesbar eller datamaskinlesbar form for bruk med, og solgt som en enhet med, alle de forannevnte varer; elektriske og elektroniske tilkoplingselementer, koplinger, ledninger, kabler, ladere, docker (forankringsinnretninger), dockingstasjoner (forankringsstasjoner), grensesnitt, og adaptere for bruk med alle forannevnte varer; datautstyr for bruk med alle de forannevnte varer; elektroniske apparater med multimediefunksjoner for bruk med alle de forannevnte varer; elektroniske apparater med interaktive funksjoner for bruk med alle de forannevnte varer; tilbehør, deler, utstyr og testapparater for alle de forannevnte varer; cover, vesker og futteraler/etuier tilpasset eller formet for å inneholde alle forannevnte varer; navigasjonsinstrumenter; apparater for å sjekke frankert post; kassaapparater; mekanismer for myntstyrte apparater; dikteringsmaskiner; apparater for merking av skjørtelengde; stemmemaskiner; elektroniske merkelapper for varer; prisutvelgelsesmaskiner; apparater og instrumenter for veiing; måleutstyr; elektroniske oppslagstavler; måleapparater; optiske apparater og instrumenter; wafer (silisiumskiver); integrerte kretser; fluorescerende skjermer; fjernstyringsapparater; lys som leder filamenter (optiske fibre); elektriske installasjoner for fjernstyring av industrielle operasjoner; lynavledere; elektrolysrør; brannslukningsapparater; radiologiske apparater for industrielle formål; apparater og utstyr for livredning; signalalarmer; solbriller; animerte tegnefilmer; apparater og innretninger for gjennomlysing av egg; hundefløyter; dekorative magneter; elektriske gjerder; elektrisk oppvarmede sokker; alarmer, alarmsensorer og alarmovervåkningssystemer; sikkerhets- og overvåkningssystemer for boliger; røyk- og karbonmonoksiddetektorer; termostater, kontrollapparater, sensorer og kontroller for luftkondisjonering og -oppvarming, samt ventilasjonsinnretninger- og systemer; elektriske og elektroniske dør- og vinduslåser og -slåer; garasjedøråpnere; åpnere for gardiner, forheng, rullegardiner og persienner; lyskontrollanordninger. Klasse 14 Ur og kronometriske instrumenter; armbåndsur; klokker; tidsmålere; kronografer for bruk som tidsmålere; kronometre; klokkestropper; klokkeremmer; etuier for armbåndsur, klokker, ur og kronometriske instrumenter; deler for armbåndsur, klokker samt ur og kronometriske instrumenter; juvelervarer. 19

20 registrerte varemerker nr 22/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Wiredisc STAMAS MARITIME AS, Storesundvegen 91, 4260 TORVASTAD, Klasse 7 Verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre Klasse 8 enn manuelt drevne); rugemaskiner; salgsautomater. Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -maskiner. Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen IVRVL IvyRevel AB, Box 19062, SE STOCKHOLM, Sverige Bing Hodneland advokatselskap DA, Postboks 775 Sentrum, 0106 OSLO, Klasse 3 Såper; parfymevarer; eteriske oljer; kosmetikk; sjampo; tørrsjampo; hårbalsam; hårfargestoffer; hårspray; hårvann; hårrettingspreparater; hårfjerningsmidler; tannpussemidler, herunder Klasse 9 tannpasta. Solbriller; brillesnorer; brilleetuier; dataprogrammer; dataprogrammer [nedlastbar programvare]. Klasse 14 Edle metaller og deres legeringer; ubearbeidede edelmetaller; halvbearbeidede edelmetaller; legeringer av edelmetaller; kunstgjenstander av edelmetaller; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. Klasse 16 Plastemballasje; trykksaker, trykktyper. Klasse 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, nemlig kofferter, hånd kofferter, dokumentkofferter, lommebøker, håndvesker, bager for sport, reisevesker, reisemapper, toalettmapper, kredittkortholdere, visittkortholdere, ryggsekker, kosmetikkofferter, dokumentmapper, sminkekofferter, nøkkelpunger; paraplyer; parasoller; handlevesker i lær; handlevesker i tekstil; handlenett; nøkkelpunger; reisebager; reisekister; reisekofferter; trillebager; strandvesker. Klasse 25 Klær, herunder kjoler, trøyer, skjørt, bukser, leggings, t-skjorter, kortermet skjorte, topper, skjorter, underkjoler, pullovere, dresser, badedrakter, badebukser, badehetter, frakker, jakker, vester, hodebånd, papirhatter, skjerf, sjal, tversoversløyfe, slips, pyntelommetørkle, halvhansker, hansker, muffer, leggvarmere, sokker, pyjamaser, sari, saronger, undertøy, korsetter, belter, bleiebukser; fottøy, herunder sko, gymnastikksko, sportssko, støvler, snørestøvler, hæler, sandaler, badesandaler; hodeplagg, herunder hatter, luer, lueskygger; bandanas; klær av skinn, herunder jakker, kåper, frakker, skjorter, skjørt, kjoler, hansker, belter, hatter, luer; klær av lærimitasjon, herunder jakker, kåper, frakker, skjorter, skjørt, kjoler, hansker, belter, hatter, luer; klær for gymnastikk, herunder leggvarmere, hodebånd, T- skjorter, kortermet skjorte; pelser, herunder frakker, kåper, jakker, hatter, luer; gabardinklær, herunder kåper, frakker, jakker. Klasse 26 Knapper. Klasse 27 Gymnastikkmatter. Klasse 28 Gymnastikk- og sportsartikler, herunder håndvekter; gymnastikkapparater; baller for spill. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; salg av klær, fottøy, hodeplagg og tilhørende varer, nemlig bager, smykker, brillerammer og solbriller, klokker, parfyme og kosmetikk samt online-salg av samme varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SHOCKLINK Laerdal Medical AS, Postboks 377, 4002 STAVANGER, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 9 Elektroniske enheter, systemer og kabler for simulert generering av EKG (elektrokardiogram) samt simulert detektering, måling og regulering av mekanisk eller elektrisk påvirkning av hjertemuskelen ved trening i defibrillering. Klasse 10 Medisinske apparater og instrumenter for opplæring og trening innen defibrillering; elektroder for medisinsk bruk. Klasse 41 Opplærings- og instruksjonsvirksomhet vedrørende bruk av de foran nevnte varer i klassene 9 og 10. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TURBOSLIM Laboratoires Forte Pharma SAM, Le Patio Palace - 41, avenue Hector Otto, MC MONACO, Monaco Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 3 Såper, parfymevarer, eteriske oljer; kosmetikk; ikkemedisinske preparater for pleie, vedlikehold og forskjønning av håret; kosmetiske preparater for slankende formål, dusjkosmetikk. Klasse 5 Farmasøytiske preparater, dietetiske stoffer tilpasset for medisinsk bruk; ernæringssupplementer for medisinske formål; vitaminpreparater; preparater av sporelementer til bruk for mennesker; mineralpreparater; medisinske infusjonspreparater; ernæringssupplementer av vegetabilsk opprinnelse 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 24/12-2012.06.11 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/14-2014.06.30 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 27/14-2014.06.30 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 27/14-2014.06.30 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 45/15-2015.11.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 45/15-2015.11.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 45/15-2015.11.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 20/05-2005.05.18 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/15-2015.05.04 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 19/15-2015.05.04 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 19/15-2015.05.04 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/10-2010.02.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 05/10-2010.02.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 05/10-2010.02.01 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

SEATTLE'S BEST COFFEE

SEATTLE'S BEST COFFEE Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8126 Søknadsnr. 200710263 Søker: Seattle's Best Coffee LLC, 2401 Utah Avenue South, WA98134 Seattle, Washington, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449

Detaljer

nr 28/09-2009.07.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 28/09-2009.07.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 28/09-2009.07.06 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/12-2012.09.24 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 39/12-2012.09.24 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 39/12-2012.09.24 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8165 OP sak nr. 2011/00108 Reg. nr. 204263 Søknadsnr. 199903343 Overprøvingssak nr.: TMADM0000006 Registreringshaver: Solveig Irene Heggen, Solveien 22, 1430

Detaljer

nr 33/10-2010.08.16 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 33/10-2010.08.16 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 33/10-2010.08.16 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 26/09-2009.06.22 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/07-2007.05.29 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 22/07-2007.05.29 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 22/07-2007.05.29 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer