nr 47/ NO årgang 101 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 47/ NO årgang 101 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /11 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Lisenser Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Avgjørelse i sak om administrativ overprøving av varemerkeregistrering Merkeordningen beskyttede betegnelser Administrativ overprøving av registrering av foretaksnavn Opphør av fullmektigverv Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Slettede internasjonale varemerkeregistreringer INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /11 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MSD (541) Ordmerke i standard font Merck Sharp & Dohme Corp, One Merck Drive, NJ WHITEHOUSE STATION, USA (US) Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO Klasse:10 Veterinære apparater og instrumenter. Klasse:31 Næringsmidler til dyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DREW (541) Ordmerke i standard font Ashland Licensing and Intellectual Property LLC, 5200 Blazer Parkway, OH43017 DUBLIN, USA (US) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:1 Kjemikalier brukt som skumdempere for industrielle formål: skumdempere til bruk i cement, mørtel, og tørrmørtel. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Brave Eleven (541) Ordmerke i standard font BRAVE 11 PEDERSEN, Etterstadsletta 42, 0660 OSLO Klasse:16 Klasse:25 Klasse:28 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klær, fottøy, hodeplagg. Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 3

4 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BODYLOGIC (541) Ordmerke i standard font Mentor Worldwide LLC, 5425 Hollister Avenue, CA93111 SANTA BARBARA, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:9 Klasse:10 Bildebehandlingsprogramvare brukt for beregning av brystimplantatstørrelser; instruksjons-dvd. Størrelsesberegningssystem for brystimplantater bestående av eksterne måleenheter (sizers), implantatutvelgelsesguide, brukerveiledning og caliperer; måleutstyr for beregning av størrelsen på brystimplantater, nemlig caliperer, målebånd, kirurgiske markeringspenner og måleenheter (sizers). Klasse:16 Arbeidsark (worksheets). (546) Kombinert merke eller et rent figurmerke Inflight Service Europe AB, Tullvägen 2B, STOCKHOLM, Sverige (SE) Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Klasse:33 Whisky av skotsk opprinnelse. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/197,257 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TORY (541) Ordmerke i standard font River Light V LP, 11 West 19th St, 7th Floor, NY10011 NEW YORK, USA (US) Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO Klasse:3 Cologne; kosmetiske preparater for kroppspleie; kosmetikk; dufter for personlig bruk; hårpleiepreparater; preparater for hudpleie (ikke medisinske); parfymer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Kombinert merke eller et rent figurmerke MERCANTE AS, Grini Næringspark 8, 1361 ØSTERÅS Klasse:18 Spaserstokker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Kombinert merke eller et rent figurmerke MERCANTE AS, Grini Næringspark 8, 1361 ØSTERÅS Klasse:9 Optikerspeil. Klasse:20 Speil. 4

5 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Kombinert merke eller et rent figurmerke MERCANTE AS, Grini Næringspark 8, 1361 ØSTERÅS Klasse:11 Fotvarmere; lommevarmere; varmeelementer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NISIM (541) Ordmerke i standard font Nisim International Inc, 510 Applewood Crescent, ONL4K4B4 VAUGHAN, Canada (CA) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:3 Hårpleieprodukter, nemlig sjampo, balsam, rensekrem og preparater for stimuleringen av gjenvekst av hår. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FRONTICA (541) Ordmerke i standard font NameAbrand Tove Pharo Ronde, Drammensveien 82 C, 0271 OSLO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:7 Klasse:12 Maskiner og verktøymaskiner, motorer (unntatt for landkjøretøyer), borerigger, olje- og gassplattformer, flytende olje og gassproduserende installasjoner, boreskip, samt deler og komponenter til de forannevnte varer, koblinger og anordninger for overføring av drivkraft. Kjøretøyer, befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet, båter, skip, samt deler og komponenter til de forannevnte varer. Klasse:37 Byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet, installasjonsvirksomhet. Klasse:42 Vitenskapelig og industriell forskning, faglige konsultasjoner (ikke om forretninger), ingeniørvirksomhet (ekspertise), EDBprogrammering, utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer, teknisk konsulentvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/328,899 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Kombinert merke eller et rent figurmerke American Axle & Manufacturing, Inc., One Dauch Drive, MI DETROIT, USA (US) Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO Klasse:9 Elektronisk styringsenhet som styrer den elektriske kraften til gasspedalen til drivlinjemodulen for landkjøretøyer. Klasse:12 Klasse:40 Elektriske bakhjulsdriftsmoduler for landkjøretøyer. Tjenester i forbindelse med tilpasset produksjon av hybride og elektriske driftssystemer for elektriske landfartøyer. Klasse:42 Tjenester i forbindelse med design, utvikling, og testing av hybride og elektriske driftssystemer for elektriske landkjøretøyer. 5

6 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SMAKEN AV REN NYTELSE (541) Ordmerke i standard font Cocio Chokolademælk A/S, Øresundsvej 15, 6715 ESBJERG N, Danmark (DK) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:29 Klasse:30 Klasse:32 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse:33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Kombinert merke eller et rent figurmerke Mekonomen AB, Box 6077, KUNGENS KURVA, Sverige (SE) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping, såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. Klasse:4 Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker for lys. Klasse:6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. Klasse:7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner. Klasse:8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og - maskiner. Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. 6

7 registrerte varemerker /11 Klasse:12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (Ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester, grossist-, videresalgs- og detaljtjenester vedrørende reservedeler, verktøy, dekk, felger, tilbehør og produkter for kjøretøyer og båter, for kjøretøy- og båtpleieformål, for kjøretøy- og båtservice, for bilreisende, for båter og båtliv, produkter for barnesikkerhet, bilstoler og puter, produkter for solbeskyttelse, dyretilbehør, produkter for dyresikkerhet, transportbur for dyr, produkter for underholdning i forbindelse med bilreiser og båtliv, gps, batterier og batteritilbehør, spenningsomformere, produkter for lasting og transport i forbindelse med bilreiser og båtliv, takbokser og sykkelholdere, pikniktilbehør, kjølebokser, solbriller, briller, snørydningsprodukter og isskrapere, beskyttelsesklær og beskyttelsesprodukter, tilhengerdeler og presenninger til kjøretøyer og båter, tilhengerkroker og tilbehør til tilhengerkroker, reflekser, snøkjettinger, alkoholmålere, buksertau, produkter for oppbevaring i kjøretøyer og båter, produkter for rengjøring og vedlikehold av kjøretøyer og båter, stylings- og tuningsprodukter for kjøretøyer og båter, lamper og lampetilbehør, produkter til beskyttelse for kjøretøyer og båter, rengjøringsprodukter, bøker og aviser, godterier og drikker, frukt og mat, vaskeprodukter, produkter for felg- og dekkpleie. Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. Klasse:37 Bygge- og anleggsvirksomhet; reparasjons- og vedlikeholdsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Kombinert merke eller et rent figurmerke Narvik Composite AS, Teknologiveien 11, 8512 NARVIK Klasse:7 Båndtransportørruller, i komposittmaterialer; slitematerialer til båndtransportører; drivtromler, i komposittmaterialer, til båndtransportører; båndtransportørrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: WAVETRAIN (541) Ordmerke i standard font WAVETRAIN AS, Gunnar Randers vei 24, 2007 KJELLER IPR SA, Postboks 27, 1629 GAMLE FREDRIKSTAD Klasse:9 Sikringsinnretninger for jernbanetrafikk. (546) Kombinert merke eller et rent figurmerke TOMACO AS, Postboks 267 Lilleaker, 0216 OSLO Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 7

8 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/009,014 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HARDFLIP (541) Ordmerke i standard font Johan Mannes, st st sw, WA98026 EDMONDS, USA (US) Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES Klasse:25 Klasse:28 Klær og skatesko for forbrukere. Leketøy og sportsartikler, nemlig, rullebrett, skateboards, snøbrett og ski for forbrukere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Kombinert merke eller et rent figurmerke Rema Trading AS, Postboks 6428 Etterstad, 0605 OSLO Klasse:31 Diverse dyrefor produkter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Jobswirl (541) Ordmerke i standard font JOBLYN AS, C J Hambros Plass 2 C, 0164 OSLO Klasse:35 Klasse:41 Klasse:42 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester, arbeidsformidling og arbeidskontor ba de for bedrifter og arbeidssøkere, konsultasjon for bedrifts- eller forretningsledelse, bedriftsundersøkelser, forretningsevaluering, konsulentvirksomhet i forbindelse med personaladministrasjon og rekruttering, vikartjenester, engasjementer, arbeidsutleie, jobbrekrutteringsvirksomhet, personellutvelgelse ved psykotekniske fremgangsma ter, tjenester for a kartlegge jobbsøkeres ferdigheter, bistand i forbindelse med outsourcing av arbeidskraft og rasjonalisering av virksomheter Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter, organisering av utdannelsesvirksomhet og opplæringsvirksomhet, seminarer og kurs for utdannelse og opplæring ba de for grupper og individer Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer, analysering av datasystemer, programmering av datamaskiner, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer og software, design av computersystemer, installasjon av dataprogrammer, konvertering av data eller dokumenter fra fysisk til elektronisk media, konvertering av dataprogrammer, konsulenttjenester innen dataprogramvare 8

9 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Kombinert merke eller et rent figurmerke Mood Harvest AS, Hoffsveien 6A, 0275 OSLO Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO Klasse:6 Landbaserte og flytende oppdrettsanlegg av metall; merder av metall for oppdrettsanlegg; kar, kummer og beholdere av metall for oppdrett av fiskeyngel, fisk og skalldyr; merder, kar, kummer og beholdere til bruk om bord på oppdrettsskip for oppdrett av fiskeyngel, fisk og skalldyr; deler og komponenter til alle de forannevnte varer. Klasse:12 Oppdrettsskip for oppdrett av fiskeyngel, fisk og skalldyr; deler og komponenter til alle de forannevnte varer. Klasse:29 Fisk og skalldyr; blåskjell (bløtdyr), ikke levende; konservert fisk og skalldyr, fiskemat, fiskeprodukter; algeekstrakter for energiformål; sjøpølser, ikke levende. Klasse:31 Levende fisk og skalldyr; levende blåskjell (bløtdyr); alger til ernæring for mennesker eller dyr; fiskeagn (levende); fiskerogn; næringsmidler for fisk og skalldyr; fiskemel som dyreføde; oppdrettsprodukter; sjøpølser (levende). Klasse:42 Vitenskapelig og industriell forskning relatert til fiskeoppdrett og havbruk, samt til utvikling av fiskeoppdrett; utvikling av fiske- og sjødyrprodukter; teknologioverføring og lisensieringstjenester innen akvakultur; teknologioverføring og lisensieringstjenester innen fiskeoppdrett og fiskeproduksjon; teknologioverføring og lisensieringstjenester innen tilbydelse av instruksjoner (veiledning og opplæring) for klekking, oppdrett og produksjon av fiskeyngel, fisk og skalldyr; tekniske konsultasjonstjenester innen akvakultur; tekniske konsultasjonstjenester innen feltene klekking av fiskeyngel, fiskeoppdrett, skalldyroppdrett og fiskeproduksjon. Klasse:44 Fiske- og skalldyroppdrett. (546) Kombinert merke eller et rent figurmerke Gitarhuset.no AS, Mjåvannsveien 28, 4628 KRISTIANSAND S Klasse:15 Musikkinstrumenter. Rekvisita og tilbehør til musikkinstrumenter (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Kombinert merke eller et rent figurmerke Storbergen Boligbyggelag, Postboks 44 Nygårdstangen, 5838 BERGEN Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg av boliger. Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. 9

10 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Kombinert merke eller et rent figurmerke Ringi AS, Sopelimkroken 45, 1341 SLEPENDEN Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker; eplemost (alkoholfrie drikker). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Akira (541) Ordmerke i standard font Lille Asia Catering AS, Malmøgate 7 B, 0566 OSLO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:29 Klasse:30 Klasse:32 Klasse:43 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett, ferdigretter bestående hovedsakelig av fisk og sjømat. Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is; sushi. Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Beverting og tllbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: THE CURRENCY OF INVESTING (541) Ordmerke i standard font FIL Ltd, Pembroke Hall, 42 Crow Lane, Pembroke HM 19, P.O.Box HM 670, HMCX HAMILTON, Bermuda (BM) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:36 Finansielle tjenester; forsikringstjenester; investeringstjenester; internasjonale og innenlands fondsinvesteringer; skjønnsmessige investeringsadministrasjonstjenester; investeringsrådgivningstjenester; aksjefond og tjenester relatert til dette; pensjoner og tjenester relatert til dette; verdipapirmekling og tjenester relatert til dette; bankvirksomhet og tjenester relatert til dette; forvaltning (trusteeship) og tjenester relatert til dette; portefølje-, aksjefonds-, pensjons- og forvaltningsadministrasjonstjenester; finansiell forvaltning og planlegging; finansiell rådgivning; kreditttjenester; investeringsbankvirksomhet, bedriftsfinansierings- og bedriftsinvesteringstjenester samt risikokapitaltjenester; privatøkonomitjenester; tjenester i forbindelse med fast eiendom; tjenester i forbindelse med investering i fast eiendom; verdipapirgarantier; derivat og valutavekslingstjenester; tilveiebringelse av informasjon, råd og konsultasjoner relatert til verdipapirer, finans og investeringer; interaktiv databaseinformasjonstjenester relatert til verdipapirer, finans og investeringer; kredittog betalingskorttjenester; pengebetalingstjenester; tilveiebringelse av lån mot sikkerhet og lån uten sikkerhet; pengeveksling; taksering og vurdering av antikviteter; fondshandel og meglervirksomhet; kausjonstjenester; innsamling av penger til veldedighet; utlån mot sikkerhet; avbetalingslån; hypotekbankvirksomhet; tjenester knyttet til avvikling av selskaper; børsnoteringer, innkreving av leie; tilveiebringelse av informasjon, råd og konsultasjoner relatert til alt det forutgående. 10

11 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Kombinert merke eller et rent figurmerke Saferoad AS, Postboks 34, 6151 ØRSTA Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL Klasse:6 Bygningsmaterialer av metall; portaler; master; stolper; skiltportaler; skilt; fundament for master, stolper og portaler. Klasse:19 Master og stolper, ikke av metall; fundamenter av betong for master og stolper; skilt ikke av metall. Klasse:20 Informasjonstavler og skiltstativ. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VIDEXIO (541) Ordmerke i standard font VIDEXIO AS, c/o Michel Sagen, Wilh Wilhelmsens vei 6 D, 1362 HOSLE ip.coop (IPR SA), c/o Leogriff, Linstows gate 6, 0166 OSLO Klasse:9 Klasse:38 Klasse:42 Videokonferansesystemer; systemer, apparater og utstyr, inkludert programvare og webbaserte programvareapplikasjoner for sanntids-, multimedia- og flerpartskommunikasjon over datanettverk; apparater for mottak, lagring, gjengivelse, avspilling, opptak og overføring av lyd eller bilder; kommunikasjonsprogramvare og - applikasjoner egnet for nettlesere, personlige datamaskiner eller mobiltelefoner; systemer og utstyr for kommunikasjonsinfrastruktur inkludert nettverksstyringsprogramvare. Telekommunikasjonstjenester; videokonferanse- og telekonferansetjenester; nettverkskonferansetjenester; telekommunikasjonstjenester, nemlig mottakelse og levering av beskjeder, dokumenter, bilder og andre data via elektronisk overføring; audio-, video-, data- og grafisk kommunikasjon via nettverk; samarbeidstjenester, nemlig tilveiebringe sanntids multimedia- og flerpartskommunikasjon over datanettverk; utleie av telekommunikasjonsutstyr og - programvare; utleie av tilgangstid til et globalt datanettverk. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; design og utvikling av utstyr og programvare for tele- og videokommunikasjon; databehandlingstjenester; utleie av programvare; frembringelse av nettsteder som tilbyr arbeidsgruppesamarbeid, - dokumentfrembringelse, -mediafrembringelse og -driftstjenester; rådgivningstjenester og tekniske supporttjenester vedrørende datamaskiner, datamaskinnettverk, programvare, dokumenthåndtering, arbeidsgruppesystemer og videokonferansesystemer; utleie av programvare. 11

12 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NRX (541) Ordmerke i standard font G Loomis Inc, 1359 Down River Drive, WA98674 WOODLAND, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:28 Fiskestenger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PROMISTO (541) Ordmerke i standard font Tibotec Pharmaceuticals, Eastgate Village, Eastgate LITTLE ISLAND, COUNTY CORK, Irland (IE) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:5 Medisinske preparater for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Kombinert merke eller et rent figurmerke DP-MASTER MANUFACTURING CO LTD, Chuang Xin Village, Shen Gang Industrial Park JIANGYIN CITY, JIANGSU PROVINCE, Kina (CN) Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Klasse:7 Utvinningsmaskiner for gruver; borerigger (faste eller flytende); oljeraffineringsverktøy; drill og boremaskiner; boreverktøy og maskiner for gruver; borkroner (maskindeler). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VISVARO (541) Ordmerke i standard font Tibotec Pharmaceuticals, Eastgate Village, Eastgate LITTLE ISLAND, COUNTY CORK, Irland (IE) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:5 Medisinske preparater for mennesker. (546) Kombinert merke eller et rent figurmerke Ad Maler AS, Konowsgt 67 B, 0192 OSLO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet, malevirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: EMAZOL (541) Ordmerke i standard font Teva Norway AS, Bankveien 7, 1383 ASKER Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Klasse:5 Farmasøytiske preparater til behandling av mage/tarmsykdommer. 12

13 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: undervisning, opplæring og underholdning ved hjelp av radio, fjernsyn, satellitt, kabel, telefon, verdensveven og internett; organisering av show; utleie av lydopptak og av forhåndsinnspilte show, filmer, radio- og fjernsynsforestillinger; produksjon av videobånd og videodisker; radiounderholdning; fjernsynsunderholdning; kinounderholdning; teaterunderholdning; spilleshow; konkurranseshow; fjernsynsunderholdning som involverer telefonisk publikumsdeltakelse; interaktive underholdningstjenester for bruk med mobiltelefon; drift av lotterier og lykkespill; tilveiebringelse av videoklipp via mobil- eller datanettverk for underholdnings- og eller undervisningsformål. (546) Kombinert merke eller et rent figurmerke FremantleMedia Ltd, 1 Stephen Street, W1T1AL LONDON, Storbritannia (GB) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:9 Kinematografiske filmer; tegnefilmer; filmstriper; spillefilmer; magnetiske opptak; optiske opptak; magneto-optiske opptak; faststoffopptak; audio-visuelle undervisningsapparater; underholdningsapparater for bruk med fjernsynsmottakere; elektroniske bøker og publikasjoner; interaktive spill for bruk med fjernsynsmottakere; elektriske underholdningsapparater og -instrumenter og videounderholdningsapparater og - instrumenter; multimedia disker og elektroniske publikasjoner (nedlastbare); multimedia opptak og elektroniske publikasjoner (nedlastbare); laserlesbare disker; videodisker og elektroniske publikasjoner (nedlastbare); computer software; dataprogrammer; digitale opptak; apparater og instrumenter for opptak og/eller gjengivelse av lyd og/eller video og/eller informasjon; hologrammer; disketter; lydopptak; ferdiginnspilte disker og plater; opptaksdisker og -plater; CD-plater; grammofonplater; lydbånd; kassettbånd; videobånd; laserdisker og -plater; interaktive CD-ROM-plater; DVD-plater; kommunikasjonsapparater og -instrumenter; telefoner; mobiltelefoner; ladere; ladere for mobiltelefoner; håndfriapparater for mobiltelefoner; mobiltelefonspill; karaokemaskiner; digitale spill; produkter for mobiltelefoner, nemlig bakgrunnsbilder, skjermsparere, animerte bilder, logoer, ringetoner, spill, telefontemaer; instruksjonsog undervisningsmateriell i form av apparater og instrumenter; deler og tilbehør til alle de ovennevnte varer. Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet; datakommunikasjonsvirksomhet. Klasse:41 Undervisnings- og underholdningsvirksomhet relatert til fjernsyn, kino, radio og teater; produksjon og presentasjon av radio- og fjernsynsprogrammer, filmer og show; undervisning ved hjelp av eller relatert til fjernsyn og radio; underholdning ved hjelp av eller relatert til fjernsyn og radio; organisering av konkurranser (opplæring eller underholdning); interaktive telefonkonkurranser; forlagsvirksomhet; produksjon av kinematografiske filmer, show, radioprogrammer og fjernsynsprogrammer; (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: EVIG GRØNN (541) Ordmerke i standard font PER VIDERUP, Erling Skakkesgate 39, 7012 TRONDHEIM Klasse:29 Klasse:41 Klasse:43 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ANTIPUP (541) Ordmerke i standard font Vetcare Oy, P.O. Box 99, SALO, Finland (FI) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:5 Klasse:10 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer. 13

14 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BRILLEKIOSKEN (541) Ordmerke i standard font WEBOPTIK AS, Postboks 827 Nymoen, 3606 KONGSBERG Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO Klasse:16 Klasse:19 Klasse:20 Fotografier, bilder, grafiske trykk, innpakningspapir, instruksjonsmateriell (unntatt apparater), kontorrekvisita, unntatt møbler; poser for emballasje (av papir eller plast). Byggematerialer, ikke av metall; veggkledninger (indre), ikke av metall; bygningsglass, fliser, ikke av metall; gulv, ikke av metall; persienner for utendørs bruk, ikke av metall eller tekstiler; tak, ikke av metall; vindusglass for bygging. Møbler; benker (møbler), bokhyller, bord (møbel), bordplater, disker, glasskap (møbel), hyller for lagring, innendørs persienner, kasser av tre eller plast, klesstativer, kontormøbler, kunstgjenstander av tre, voks, gips eller plastmaterialer; kurver, ikke av metall; modelldukker, oppslagstavler, rammelister, reoler, skap, skjermbrett (møbler), skuffer, speil, traller (møbler), utstillingsstativer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Kombinert merke eller et rent figurmerke Cyclus SAS, Transversal 22 bis # BOGOTA, Colombia (CO) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. 14

15 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Kombinert merke eller et rent figurmerke Ocean Nutrition Canada Ltd, 101 Research Drive, NSB2Y4T6 DARTMOUTH, Canada (CA) Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO Klasse:5 Fungerende ernæringstilsetninger, nemlig naturlige matekstrakter fra fisk, fiskeolje, fiskeprotein, alger, tang, tare, sjøgress, brusk av fisk eller hai samt sjøskjell; diettilskudd; ernæringstilskudd fra fisk, fiskeolje, fiskeprotein, alger, tang, tare, sjøgress, brusk av fisk eller hai samt sjøskjell i mikroinnkapslet form, eller i form av kapsler, piller, tyggeprodukter, granulat, væske eller smørepålegg. Klasse:29 Fiskeolje; spiselige oljer og fett. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: kaffebønna (541) Ordmerke i standard font Kaffebønna Holding AS, Postboks 582, 9256 TROMSØ Klasse:30 Klasse:43 Sukker, ris, tapioka, sago; mel; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik; krydderier. Kaffebar; bakeri, konditori; restaurant, servering, kaffemaskinimport. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Pagon (541) Ordmerke i standard font PAGON Jan-Bertil Lieng, Rosenborggata 13 A, 0356 OSLO Klasse:18 Klasse:20 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. (546) Kombinert merke eller et rent figurmerke 3-Stjernet A/S, Langmarksvej 1, 8700 HORSENS, Danmark (DK) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:29 Kjøtt, kjøttvarer, pølse- og påleggsvarer av kjøtt, leverpostei, charcuterivarer, nemlig forarbeidet og/eller foredlet kjøtt i form av pålegg. 15

16 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MeTime (541) Ordmerke i standard font MERCANTE AS, Grini Næringspark 8, 1361 ØSTERÅS Klasse:10 Apparater for estetisk massasje; børster for rengjøring av kroppshuler; massasjeapparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LEGALLY YOURS (541) Ordmerke i standard font Blendow Group AB, Humlegårdsgatan 14, 5tr, STOCKHOLM, Sverige (SE) Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Klasse:9 Klasse:16 Klasse:35 Klasse:41 Elektroniske publikasjoner; elektroniske oppslagstavler; elektroniske journaler; nedlastbare bildefiler. Trykksaker, trykte publikasjoner, aviser, tidsskrifter, kataloger, magasiner, bøker; instruksjons- og undervisningsmateriell. Detaljsalgs- og distribusjonstjenester av trykksaker, tryke publikasjoner, aviser, tidsskrifter, kataloger, magasiner, bøker, instruksjons- og undervisningsmateriell; handelsinformasjonstjeneste on-line; publicrelations tjenester; rådgivingstjenester for ledelse; markedsundersøkelser; salgsfremmende tjenester; nyhetsklipping; annonsering og salgsfremmende tjenester online; annonse- og reklamevirksomhet; forretningsinformasjonstjenester; forretningsundersøkelser; forberedelse og overføring av forretningsinformasjon og statistikk; organisering av utstillinger og begivenheter for kommersielle eller reklameformål. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; organisering av utstillinger og messer for underholdnings- eller utdannelsesformål; arrangering og gjennomføring av begivenheter, konferanser, kongresser, seminarer, symposier og arrangering av festivitas. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Kombinert merke eller et rent figurmerke SEKTOR TREKANTEN EIENDOM AS, Postboks 164 Skøyen, 0212 OSLO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; markedsstudier; markedsundersøkelser; meningsmålinger; rådgivning om reklame og om organisasjons- og forretningsledelse og om forretningsprofilering; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; bistand ved ledelse og administrasjon av stormarkeder, kjøpesentre og varehus; forvaltning og drift av stormarkeder, kjøpesentre og varehus; bistand ved utvikling av stormarkeder, kjøpesentre og varehus; forretningsmessige konsultasjoner ved utvikling av stormarkeder, kjøpesentre og varehus. Detaljhandel av: kjemiske produkter til bruk i industri, vitenskap og jordbruk, malinger, fargestoffer og rustbeskyttelsesmidler, rengjøringsmidler og midler til toalettbruk, oljer og fett til industrielle formål, smøremidler, støvbindemidler, brensel, drivstoff og belysningsstoffer, lys og veker for lys, farmasøytiske preparater og andre preparater for medisinsk bruk, bygningsmaterialer av metall, isenkramvarer, maskiner, verktøymaskiner og motorer, håndverktøy, knivsmedvarer, gafler og skjeer, hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og - maskiner, vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning, apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet, apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, magnetiske databærere, salgsautomater, kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner, brannslukningsapparater, kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, ortopediske artikler, suturmaterialer, apparater og innretninger for belysning, oppvarming, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål, kjøretøyer, befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet, skytevåpen, ammunisjon og prosjektiler, sprengstoff, fyrverkerisaker, edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, juvelervarer, smykker, edle stener, ur og kronometriske instrumenter, musikkinstrumenter, papir, papp og varer laget av disse materialer, trykksaker, materialer til bokbinding, fotografier, skrivesaker og papirvarer, klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk, artikler til bruk for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorrekvisita, instruksjons- og undervisningsmateriell, tetnings-, paknings- og 16

17 registrerte varemerker /11 isolasjonsmateriale, lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, skinn og huder, kofferter og reisevesker, paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer, bygningsmaterialer, møbler, speil, billedrammer, husholdnings- og kjøkkenredskaper, gjenstander til rengjøringsformål, glassvarer, porselen og keramikk, tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker, garn og tråd for tekstile formål, tekstiler og tekstilvarer, klær, fottøy, hodeplagg, sysaker, tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg, tapeter, spill og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler, kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, kjøttekstrakter, konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, spiselige oljer og fett, kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis, honning, sirup, gjær, bakepulver, salt, sennep, eddik, sauser, krydderier, is, jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, levende dyr, friske frukter og grønsaker, frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt, øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, saft og andre preparater til fremstilling av drikker, alkoholholdige drikker, tobakk, artikler for røkere. Klasse:36 Forretninger med fast eiendom; bestyrelse av fast eiendom, forpaktning av faste eiendommer; utleie av kontorer; utleie av forretningslokaler; finansiell virksomhet. Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; bartjenester, catering, kantiner, kaféer, kafeteriaer, restauranter, snack-barer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Kombinert merke eller et rent figurmerke Studentsamskipnaden i Oslo (SiO), Trimveien 4, 0314 OSLO Mission Design, Postboks 2940 Solli, 0230 OSLO Klasse:44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Kombinert merke eller et rent figurmerke Studentsamskipnaden i Oslo (SiO), Trimveien 4, 0314 OSLO Mission Design, Postboks 2940 Solli, 0230 OSLO Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep: eddik, sauser, krydderier, is. Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (546) Kombinert merke eller et rent figurmerke Studentsamskipnaden i Oslo (SiO), Trimveien 4, 0314 OSLO Mission Design, Postboks 2940 Solli, 0230 OSLO Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. Klasse:39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. Klasse:45 Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov. 17

18 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Kombinert merke eller et rent figurmerke Studentsamskipnaden i Oslo (SiO), Trimveien 4, 0314 OSLO Mission Design, Postboks 2940 Solli, 0230 OSLO Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Kombinert merke eller et rent figurmerke Studentsamskipnaden i Oslo (SiO), Trimveien 4, 0314 OSLO Mission Design, Postboks 2940 Solli, 0230 OSLO Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse:38 Telekommunikasjon. (546) Kombinert merke eller et rent figurmerke Studentsamskipnaden i Oslo (SiO), Trimveien 4, 0314 OSLO Mission Design, Postboks 2940 Solli, 0230 OSLO Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Kombinert merke eller et rent figurmerke Norsilva AS, Langesundvn. 109, 3960 STATHELLE Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO Klasse:4 Trekull, kull og koks; trekull, kull, koks og treflis til industrielle formål og som reduksjonsmateriale til smelteverk. 18

19 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Kombinert merke eller et rent figurmerke Studentsamskipnaden i Oslo (SiO), Trimveien 4, 0314 OSLO Mission Design, Postboks 2940 Solli, 0230 OSLO Klasse:35 Annonse og reklamevirksomhet, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter og kontortjenester. Klasse:38 Telekommunikasjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Kombinert merke eller et rent figurmerke Eik Khay, Verven 2 A, H-0308, 4014 STAVANGER Klasse:30 Sushi. (554) Tre-dimensjonal Kraft Foods Global Brands LLC, Three Lakes Drive, IL60093 NORTHFIELD, USA (US) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:30 Iskrem, frossen konfekt og konditorvarer, kaker. 19

20 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TREBOR SWEET SUCCESS (541) Ordmerke i standard font Trebor Bassett Ltd, Cadbury House, Sanderson Road, UB81DH UXBRIDGE, MIDDLESEX, Storbritannia (GB) Advokatfirma DLA Piper Norway DA, Postboks 1364 Vika, 0114 OSLO Klasse:30 Ikke-medisinske konfektyrer, sukkerkonfektyrer inkludert søtsaker (546) Kombinert merke eller et rent figurmerke Studentsamskipnaden i Oslo (SiO), Trimveien 4, 0314 OSLO Mission Design, Postboks 2940 Solli, 0230 OSLO Klasse:35 Annonse og reklamevirksomhet, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter og kontortjenester. Klasse:38 Telekommunikasjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DEEP RIVER (541) Ordmerke i standard font Deep River AS, Postboks 36, 1441 DRØBAK Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:7 Klasse:35 Klasse:40 Klasse:42 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); turbiner; generatorer; aggregater. Salg av maskiner og innretninger knyttet til fornybar energi, herunder maskiner og verktøymaskiner, motorer (unntatt for landkjøretøyer), koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer), turbiner, generatorer, aggregater. Utleie av maskiner og innretninger knyttet til fornybar energi, herunder maskiner og verktøymaskiner, motorer (unntatt for landkjøretøyer), koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer), turbiner, generatorer, aggregater. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil, herunder forskning og utvikling på området fornybar energi knyttet til elvekraft, bølgekraft, tidevannskraft og vindkraft; utvikling, drift og vedlikehold av maskiner, anlegg, installasjoner og innretninger til produksjon av fornybar energi; industriell analyse og forskning. 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 41/ NO årgang 101 ISSN

nr 41/ NO årgang 101 ISSN . nr 41/11-2011.10.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/12-2012.04.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 15/12-2012.04.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 15/12-2012.04.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 37/10-2010.09.13 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 48/08-2008.11.24 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer