nr 14/ NO årgang 102 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 14/ NO årgang 102 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /12 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Opphør av fullmektigverv Administrativ overprøving av registrering av foretaksnavn Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Slettede internasjonale varemerkeregistreringer Rettelse INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /12 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HP QAINSPECT Hewlett-Packard Development Company LP, Compaq Center Drive West, TX77070 HOUSTON, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:9 Datasoftware; datasoftware for identifisering og retting av sikkerhetsdefekter funnet under softwareutviklings- og -testingsprosessen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GRILLERIET Grilleriet AS, Munkedamsveien 59B, 0270 OSLO Gille advokater DA, Postboks 72 Skøyen, 0212 OSLO Klasse:29 Klasse:30 Klasse:32 Klasse:41 Klasse:43 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; kulturelle aktiviteter; utgivelse av bøker og tekster Beverting og tilbringing av mat og drikke; restaurantvirksomhet, cafevirksomhet (546) kombinert merke eller et rent figurmerke JANNICKE STUGE, GRÅKAMVEIEN 17A, 0779 OSLO Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. 3

4 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Jørn Sunde Drageset, Sundebygget, 6788 OLDEN Klasse:14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SEIKO ASTRON Seiko Holdings KK (trading as Seiko Holdings Corp), 5-11, Ginza 4-chome, Chuo-ku TOKYO, Japan (JP) Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO Klasse:14 Klokker, stoppeklokker, lommeur, ur og kronometriske apparater og instrumenter; kapsler, kasser og deler til alle forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Grevinnen og hovmesteren Kannestein DA, Frydenlundgata 12A, 0169 OSLO Klasse:32 Øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse:33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: POLYBAIT Kvalvik Engineering, Bevervegen 12, 9017 TROMSØ Klasse:28 Klasse:31 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MYTELASE Sanofi, 174, avenue de France, PARIS, Frankrike (FR) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:5 Farmasøytiske preparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FocusPad FocusPad AS, Ovenstadlia 120, 3420 LIERSKOGEN Klasse:9 Programvare (nedlastbar/internettbasert) som identifiserer, strukturerer, analyserer og tolker informasjon for kompetente fagmiljøer for planlegging, gjennomføring og analyse av kvalitetive markedsundersøkelser. Klasse:35 Markedsundersøkelser. 4

5 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Komfort Fassade Eternit AG, Im Breitspiel 20, HEIDELBERG, Tyskland (DE) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:19 Fasadebekledning, nemlig fasadebekledning med linjer/spor eller rør inneholdende vann. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Hønefoss Dyrehospital AS, Oslovn 67, 3511 HØNEFOSS Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO Klasse:44 Veterinære tjenester; dyrlegebehandling; stell av kjæledyr (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Nordvik Gruppen AS, Stormyrveien 25, 8041 BODØ Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO Klasse:12 Biler og motorkjøretøyer samt dertilhørende deler og utstyr. Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet herunder reparasjon av motorkjøretøy; installasjonsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MAGIC JEANS BY MIRAGE Til Henne AS, Ramstadveien 17, 1850 MYSEN Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. 5

6 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SEAMAN Maritime Communications Partner AS, Nygaten 4, 4838 ARENDAL Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:9 Klasse:38 Klasse:42 Mobiltelefoner; smarttelefoner; telefonapparater; mottaker- og senderapparater; dual SIM GSM / GPRS mobiltelefoner; vanntette, støvtette og støtsikre mobiltelefoner; mobiltelefoner med PMRfunksjon (walkie-talkie); mobiltelefoner og smarttelefoner med ulike funksjoner, herunder GPS; software; deler og tilbehør til alle de forannevnte varene. Telekommunikasjonsvirksomhet; mobiltelefontjenester; overføring av meldinger; telefoniske kommunikasjonstjenester; radiokommunikasjon; utleie av telekommunikasjonstjenester. Design og utvikling av telefoner, mobiltelefoner og smarttelefoner; design og utvikling av software; tekniske støtte-, vedlikeholds, - drifts-, og rådgivningstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GulfCast Gulf Region Aluminium Casthouse Seminar AluServices AS, Postboks 402, 4804 ARENDAL Klasse:41 Organisering og ledelse av seminarer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: AMY'S KITCHEN Amy's Kitchen Inc, 1650 Corporate Circle, Suite 200, CA94954 PETALUMA, USA (US) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:29 Klasse:30 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; frossen tilberedt og emballerte vegetarmåltider bestående hovedsakelig av grønnsaker, ost, poteter, tofu, og/eller bønner omfattende hamburgere, kjøttpudding og kjøtt bestående hovedsakelig av vegetabilsk basert kjøtterstatning; indiansk type middagsretter bestående hovedsakelig av ost og/eller grønnsaker; meksikansk type gryteretter bestående hovedsakelig av bønner og/eller grønnsaker; middagsretter av chili uten kjøtt; sørlig type middagsretter bestående hovedsakelig av grønnsaker og/eller bønner; hermetisert suppe, hermetiserte bønner laget som en ovnsbakt eller stekt pasta i tomatsaus og chili uten kjøtt. Frossen tilberedt og emballerte vegetarmåltider bestående hovedsakelig av pasta, nudler, ris og/eller maismelbasert grøt, omfattende makaroni og ostemiddagsretter, spaghettimatretter, fylte pastaskjell, tortellini, vegetarlasagne, ravioli, ovnsstekt polenta; asiatisk type måltider bestående hovedsakelig av nudler eller ris; frosne grytepaier uten kjøtt; frosne pizzaer og små pizzaer (pocket pizzas); frosne enchiladas med forskjellig fyll, burritos, tamales, samt tacoretter; frosne små smørbrød (pocket sandwiches) bestående av kornbaserte skjell med forskjellig fyll; frossen, ristet bakst med forskjellig fyll; frosne små måltider (snackfoods) bestående av miniatyrkornbaserte skjell med forskjellig fyll; frosne grøtaktige frokostblandinger; pastasauser, salsa; paier, godteristenger, småkaker, kaker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: QUAD-LOCK Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:10 Medisinske brett for kirurgiske instrumenter. 6

7 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: AMY'S Amy's Kitchen Inc, 1650 Corporate Circle, Suite 200, CA94954 PETALUMA, USA (US) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:29 Klasse:30 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; frossen tilberedt og emballerte vegetarmåltider bestående hovedsakelig av grønnsaker, ost, poteter, tofu, og/eller bønner omfattende hamburgere, kjøttpudding og kjøtt bestående hovedsakelig av vegetabilsk basert kjøtterstatning; indiansk type middagsretter bestående hovedsakelig av ost og/eller grønnsaker; meksikansk type gryteretter bestående hovedsakelig av bønner og/eller grønnsaker; middagsretter av chili uten kjøtt; sørlig type middagsretter bestående hovedsakelig av grønnsaker og/eller bønner; hermetisert suppe, hermetiserte bønner laget som en ovnsbakt eller stekt pasta i tomatsaus og chili uten kjøtt. Frossen tilberedt og emballerte vegetarmåltider bestående hovedsakelig av pasta, nudler, ris og/eller maismelbasert grøt, omfattende makaroni og ostemiddagsretter, spaghettimatretter, fylte pastaskjell, tortellini, vegetarlasagne, ravioli, ovnsstekt polenta; asiatisk type måltider bestående hovedsakelig av nudler eller ris; frosne grytepaier uten kjøtt; frosne pizzaer og små pizzaer (pocket pizzas); frosne enchiladas med forskjellig fyll, burritos, tamales, samt tacoretter; frosne små smørbrød (pocket sandwiches) bestående av kornbaserte skjell med forskjellig fyll; frossen, ristet bakst med forskjellig fyll; frosne små måltider (snackfoods) bestående av miniatyrkornbaserte skjell med forskjellig fyll; frosne grøtaktige frokostblandinger; pastasauser, salsa; paier, godteristenger, småkaker, kaker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke LOWE A/S, Købmagergade 60, 1150 KØBENHAVN K, Danmark (DK) Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, bistand ved ivaretakelse av kontoroppgaver; bistand og rådgivning vedrørende forretningsorganisasjon og forretningsledelse; forretnings- og markedsundersøkelser, markedsanalyser; marketingsundersøkelser; omkostningsanalyser; opinionsundersøkelser; kompilering av statistikk; bistand ved markedsføring, distribusjon av vareprøver og reklamemateriale; organisering av kommersielle nettverk; organisering av events med kommersielle eller reklamemessige formål; innsamling, systematisering og datastyring av forretningsmessige opplysninger samt administrasjon av datastyrte arkiver. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; organisering av konkurranser med kommersielle eller reklamemessige formål (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Ulefos NV AS, Postboks 24, 3831 ULEFOSS Hynell AS, Parkveien 53B, 0256 OSLO Klasse:6 Støpegods av uedle metaller. Klasse:11 Ovner, peiser og kaminer samt deler og utstyr for disse. Klasse:20 Utendørsmøbler, parkbenker. 7

8 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ASICS FUJITRAIL Asics Corp, 1-1 Minatojima-Nakamachi 7-chome, Chuo-ku KOBE CITY, HYOGO PREFECTURE, Japan (JP) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:18 Sportsbager, beltebager, skulderbager, selskapsvesker og håndtaksløse vesker, handlebager, håndvesker, store utstyrsbager og -sekker, bostonbager, reisebager, bager for vasketøy, skobager, skuldervesker og -sekker, ryggsekker, etuier og bokser, dokumentmapper, attachémapper, stressofferter, håndkofferter, kofferter, bager med hjul, vesker og tasker, håndvesker og portemoneer, små vesker og seddelbøker, parasoller, paraplyer, spaserstokker. Klasse:25 Fottøy, klær og hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MARY KAY TRUE DIMENSIONS Mary Kay Inc, Dallas Parkway, TX DALLAS, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:3 Kosmetikk; ikke-medisinske hudpleiepreparater; ikke-medisinske toalettartikler og leppestift. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Samsung Electronics Co., Ltd., 416 Maetan-dong, Paldal-gu, SUWON-CITY, KYUNGKI-DO, Sør- Korea (KR) Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL Klasse:9 Fjernsynsmottakere; dataskjermer; hjemmekinoanlegg bestående av fjernsynsmottakere, lyd-forsterkere og høyttalere; DVDspillere; optiske diskspillere; briller; 3D-briller; halvledere; USB kort; datanettverk huber, svitsjer og rutere; modemer; smarttelefoner; mobil telefoner; trådløse hodetelefoner for mobiltelefoner; MP3 spillere og/eller telefoner; elektrisk mobiltelefon batteriladere; datamaskin servere; digitale set-top bokser, nemlig digitale media mottakere og dekodere, kabel-tvomformere, Ethernet streaming media omformere; harddisker; optiske diskstasjoner; bærbare datamaskiner; datamaskiner; skrivere for datamaskiner; personlig digitale assistenter; telefaksmaskiner; kassaapparater; batterier for bruk med mobiltelefoner; fiberoptiske kabler; elektriske strykejern; underholdningsapparater tilpasset for bruk med fjernsynsmottakere; video telefoner; telefoner; videobånd opptakere; MP3- spillere; bærbare multimedia spillere; høyttalere for datamaskiner; CD-spillere; filmprojektorer; spillprogramvare; datamaskinmus; datamaskinmusematter; video-opptakere; videodiskspillere. 8

9 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: QbTest Qbtech AB, Kungsgatan 29, STOCKHOLM, Sverige (SE) Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO Klasse:9 Klasse:42 Klasse:44 Dataprogram (nedlastbar software); dataprogram for medisinsk diagnostisering og innsamling av prøveresultater for pasientvurdering. Datastøttede tjenester innen medisinsk diagnostisering og pasientvurdering; utvikling av testmetoder; vitenskapelige og teknologiske tjenester; analytiske tjenester relatert til dataprogram. Konsultasjonstjenester relatert til medisin og helsevesen; medisinske tjenester relatert til medisinsk forskning og klinisk testing. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HP STOREONCE Hewlett-Packard Development Company LP, Compaq Center Drive West, TX77070 HOUSTON, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:9 Klasse:42 Datasoftware for datadeduplisering; datalagringsutstyr og -innretninger; dataservere; datahardware; datasoftware. Datalagringstjenester; tilbydelse av software som en tjeneste (SaaS). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Qbtech AB, Kungsgatan 29, STOCKHOLM, Sverige (SE) Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO Klasse:9 Dataprogram (nedlastbar software); dataprogram for medisinsk diagnostisering og innsamling av prøveresultater for pasientvurdering. Klasse:42 Datastøttede tjenester innen medisinsk diagnostisering og pasientvurdering; utvikling av testmetoder; vitenskapelige og teknologiske tjenester; analytiske tjenester relatert til dataprogram. Klasse:44 Konsultasjonstjenester relatert til medisin og helsevesen; medisinske tjenester relatert til medisinsk forskning og klinisk testing. 9

10 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Traveljigsaw Ltd, Floors 2-4 St. Georges House, 56 Peter Street, M23NQ MANCHESTER, Storbritannia (GB) Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO Klasse:36 Arrangering og/eller booking av reiseforsikring, herunder arrangering og/eller booking av reiseforsikring via internett; forsikringskravshåndteringstjenester; finansog finansielle tjenester, alle relatert til utleie, leie og salg av kjøretøy; forsikring; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forsikringstjenester; forsikringstjenester via internett; tilveiebringelse/forsyning av forsikringsinformasjon; tilveiebringelse/forsyning av forsikringstjenester herunder generell forsikring, bilforsikring, van-forsikring, varebilforsikring, motorsykkelforsikring, bilbergingsforsikring; reiseforsikring; forsikringsmegling; finansielle tjenester; finansielle tjenester via internett; elektroniske betalingstjenester; alle de forannevnte tjenester også, men ikke bare, tilveiebrakt/forsynt via elektroniske midler, inklusive internett; konsulent-, rådgivnings- og informasjonstjenester relatert til alle de forannevnte tjenester. Klasse:38 Drift av web-områder; telekommunikasjons- og kommunikasjonstjenester; tele- og datakommunikasjonsoverføringstjenester, bruk av telefonapparater og datamaskiner i forbindelse med kjøretøyutleietjenester; distribusjon av elektronisk informasjon over datanettverk, globale informasjonsnettverk og trådløse nettverk; tilveiebringelse/forsyning av telekommunikasjonstilgang og linker til databaser, datanettverk, globale informasjonsnettverk og trådløse nettverk; tilveiebringelse/forsyning og/eller drift av søkemotorer; tilveiebringelse/forsyning av online-linker til informasjon innen finans, forsikring, reising, kjøring, data, databehandling, og telekommunikasjon; elektroniske posttjenester; oppslagstavletjenester via globale informasjonsnettverk; alle de forannevnte tjenester også, men ikke bare, tilveiebrakt/forsynt via elektroniske midler, inklusive internett; konsulent-, rådgivnings- og informasjonstjenester relatert til alle de forannevnte tjenester. Klasse:39 Transporttjenester, reisetjenester, bilutleietjenester; arrangering av ferietransport; kjøretøyutleie- og kjøretøyleasingtjenester; utleie og leasing av personbiler, kommersielle og industrielle kjøretøy; leie og leasing av biler, sykler, motorsykler, campingbiler, lastebiler, vans, varebiler, busser, campingvogner; leie og leasing av kjøretøyutstyr og -apparater; leie og leasing av kjøretøytilbehør, herunder bagasjebærere, bilseter, barnesikkerhetsseter, kjøretøytilhengere, bagasjestativer, sykkelstativer; arrangering av persontransport; reisearrangeringstjenester; reisereserveringstjenester; elektroniske informasjonstjenester, nemlig interaktive og online informasjonstjenester angående kjøretøyleasing, kjøretøyutleie og reiseinformasjon og interaktive og online reserveringstjenester for kjøretøyleasing og - utleie; booking- og billettjenester; arrangering og/eller booking av ferier, reiser, turer, cruise og kjøretøyutleie, herunder arrangering og/eller booking av ferier, reiser, turer, cruise og kjøretøyutleie via internett; arrangering og/eller booking av reisesitteplasser, herunder arrangering og/eller booking av reisesitteplasser via internett; reisebyråtjenester, herunder reisebyråtjenester via internett; alle de forannevnte tjenester også, men ikke bare, tilveiebrakt/forsynt via elektroniske midler, inklusive internett; konsulent-, rådgivnings- og informasjonstjenester, relatert til alle de forannevnte tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , CH, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DIABOOST Nioxin Research Laboratories Inc, 2124 Skyview Drive, GA30122 LITHIA SPRINGS, USA (US) Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO Klasse:3 Såper, parfyme, eteriske oljer, preparater for kroppspleie og skjønnhetspleie, hårstylingsprodukter, preparater for pleie, behandling og forskjønnelse av hodebunn og hår. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NIOSPRAY Nioxin Research Laboratories Inc, 2124 Skyview Drive, GA30122 LITHIA SPRINGS, USA (US) Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO Klasse:3 Såper, parfymevarer, eteriske oljer, hårvann, preparater for rengjøring, pleie, behandling og forskjønnelse av hud, hodebunn og hår, hårstylingprodukter, herunder produkter for toning, bleking, farging og kolorering av hår. 10

11 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HTX Nioxin Research Laboratories Inc, 2124 Skyview Drive, GA30122 LITHIA SPRINGS, USA (US) Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO Klasse:3 Såper, parfymevarer, eteriske oljer, hårvann, preparater for rengjøring, pleie, behandling og forskjønnelse av hud, hodebunn og hår, hårstylingprodukter, herunder produkter for toning, bleking, farging og kolorering av hår. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GODTESLOTTET Jern, Grønnegata 8, 0350 OSLO Klasse:30 Klasse:32 Kaffe, te, kakao, sukker, sjokolade, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, søtsaker, spiseis, honning, sirup, salt, sauser, krydderier og is. Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer og saft. Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Fornuftikk EIMUND SMESTAD, ROSETHAUGVEGEN 10, 2830 RAUFOSS Klasse:9 Klasse:41 Klasse:42 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TORKY ON THE GO SCA Hygiene Products AB, GÖTEBORG, Sverige (SE) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:16 Klasse:21 Papirprodukter for husholdnings- og hygieneformål, spesielt toalettpapir, håndklær, kjøkken- og husholdningspapir, lommetørklær, servietter og kosmetiske servietter. Kluter impregnerte med rengjøringsmidler, kluter for rengjøring; dispensere av metall for papirhåndklær; husholdnings- og kjøkkenredskaper, samt -beholdere (ikke av edelt metall eller overtrukne dermed); toalettpapirholdere; såpedispensere; dispensere og holdere for papir. 11

12 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke SOUL2SOUL ANETTE SANDSLETT, Per Sivles veg 4, 1511 MOSS Klasse:42 Forskning innen menneskelig berøring. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Pro Tech AS, Vitaminveien 11 A, 0485 OSLO Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GODTERISLOTTET Jern, Grønnegata 8, 0350 OSLO Klasse:30 Klasse:32 Kaffe, te, kakao, sukker, sjokolade, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, søtsaker, spiseis, honning, sirup, salt, sauser, krydderier og is. Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer og saft. Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Eriks Second Hand Erikshjälpen Second Hand Butiker, Box 1, HOLSBYBRUNN, Sverige (SE) Klasse:20 Møbler. Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper/utstyr. Klasse:25 Klær. 12

13 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Pro Tech AS, Vitaminveien 11 A, 0485 OSLO Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DHL EUROCONNECT DHL International GmbH, Charles-de-Gaulle-Strasse 20, BONN, Tyskland (DE) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:35 Klasse:36 Annonse- og reklamevirksomhet; markedsføring; direkte markedsføring: tjenester i forbindelse med bistand ved ledelse av bedrifter; bistand ved administrasjon av bedrifter; bedriftsrådgivning, særlig innen områdene transport og logistikk; oppdatering av annonse og reklamemateriale; kostprisanalyser; bokføring; revisjon; regnskapsføring; oppsett av statistikk; markedsundersøkelser; meningsmåling; publisering av reklametekster; tjenester i forbindelse med handelsinformasjon; arrangering og sluttføring av handelstransaksjoner, herunder innenfor rammeverket for e-handel; arrangering, sluttføring og håndtering av kontrakter for kjøp og salg av varer og for bruk av tjenester; distribusjon av vareprøver; forsendelse av annonser og reklame; dokumentkopiering; PR virksomhet; faglige forretnings- og organisasjonsrådgivning; markedsrådgivning; utvikling av annonse-, reklame- og markedsføringsstrategier; rådgivning vedrørende direkte markedsføring; plassering av ordre og fakturahåndtering, herunder innenfor rammeverket for e-handel; sporing og gjenfinning ved hjelp av elektronisk sporing av varer, særlig dokumenter, pakker, brev og paller. Tollspeditørtjenester (tollklarering) fortredjeparter; forsikringsvirksomhet; transportforsikringsvirksomhet; forsikringsmeglingstjenester, særlig transportforsikringsmegling; elektronisk handelsbetalingstjenester; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. Klasse:39 Transportvirksomhet, særlig transport av varer ved hjelp av motorkjøretøy, lastebiler, jernbane, skip og fly; innpakning og lagring av varer; transportinformasjon; befraktningsvirksomhet, lossing av frakt; lagringsinformasjon; kurertjenester; logistikk innen transportsektoren; henting, transport og levering av varer, særlig dokumenter, pakker, brev og paller; administrasjon av lagerplass, nemlig lagringsinformasjon; utleie av lagringsbeholdere; brev-, frakt- og ekspressforsendelsestjenester; utleie av lager; logistikkrådgivning, tjenester inkludert i denne klassen; opprettelse av befordringsdokumenter (transport); tilveiebringe informasjon relatert til levering, transport og logistikk, særlig levering av dokumenter, brev, pakker og paller, inkludert i denne klassen; tilveiebringe online informasjon innen området transport, pakking og lagring av varer; frankering av varer, særlig brev og pakker, herunder online; flyttetjenester for bedrifter; innsamling, innbinding, adressering og pakking i konvolutter av varer, særlig brev og pakker. 13

14 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Staur Holding AS, Postboks 2702, 7415 TRONDHEIM Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM Klasse:4 Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker for lys. Klasse:7 Klasse:11 Klasse:16 Klasse:29 Klasse:30 Klasse:31 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer): koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner. Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler, skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; levende fisk, fiskeagn (levende), fiskerogn; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. Klasse:36 Klasse:40 Klasse:42 Klasse:43 av tilveiebringelse av støttetjenester i forbindelse med fusjon og oppkjøp (merger and acquisition) innen finans; rådgivning i forbindelse med fusjon og oppkjøp. Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; finansiell virksomhet, herunder finansiell rådgivning; forretninger med fast eiendom; investeringsvirksomhet; privat egenkapital (private equity) og risikokapital (venture capital) finansiering; investeringstjenester, nemlig finansinvestering og investeringskonsultasjon innen fond, aksjefond, eiendomsmegling, handelvare, kapital, verdipapirer, obligasjoner og annuiteter; privat egenkapital (private equity) og risikokapital (venture capital) finansiering, strategi og ledelse; finansiell rådgivning i form av støttetjenester i forbindelse med fusjon og oppkjøp (merger and acquisition) innen finansbestyrelse av familiestiftelser; finansanalyser; finansierings-evaluering; finansrådgivning, finanstransaksjoner; fondsinvestering; fonds- og verdipapirforratning; kapital- og fondsinvestering; kapital- og fondsforvaltning; forvaltning av formuer; konsulentbistand i skattespørsmål; rådgivning i finansielle spørsmål; porteføljeinvesteringstjenester; kapitalforvaltning; gullfondsvirksomhet; råvarefondsvirksomhet; informasjon og rådgivning relatert til alle forannevnte tjenester. Bearbeiding av materialer. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; kvalitetskontroll og kvalitetssikring; forskning innen bioteknologi, celle- og geneanalyser for klinisk diagnostikk og biologisk forskning; biologiske analyser i mikroskala; prøveopparbeiding av biologisk materiale; laboratorietjenester; analyser, forskning og testing relatert til gener, genestudier, og DNA sammensetninger; kjemiske analyser, bakteriologi, bakteriologisk forskning, biologisk forskning, kjemisk forskning, teknisk forskning, kjemiske uiidersøkelser; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. Klasse:44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester; oppdrett av dyr, fisk, og skalldyr; konsulentvirksomhet innen fiskeoppdrett; skadedyrbekjempelse og bekjempelse av parasitter i forbindelse med fiskeoppdrett; utvikling av avlsmateriale for fisk gjennom avlsarbeid; faglige konsultasjoner (ikke om forretninger). Klasse:32 Klasse:35 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester; konsulentbistand i forretningssaker; økonomiske beregninger; selskapsevaluering; forretnigsrådgivning i form 14

15 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ENEOS JX Nippon Oil & Energy Corporation, 6-3 Otemachi 2- chome, Chiyodaku, TOKYO, Japan (JP) Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:1 Klasse:4 Transmisjonsvæsker; overføringsvæsker. Maskinoljer; drivstoff; flytende drivstoff; industrioljer; mineraloljer og -fett for industrielle formål (ikke for drivstoff); ikke-mineral oljer og fett for industrielle formål (ikke for drivstoff); smøreoljer; industrielle smøreoljer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SABI SABI SUSHI MASTER AS, Kydnaveien 50, 4310 HOMMERSÅK Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli, 0204 OSLO Klasse:29 Klasse:30 Klasse:32 Klasse:43 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is, sushi. Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; restauranter; catering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Stabbursnatt TRAAEN OLAV, TRAAEN SØRE, 3626 ROLLAG Klasse:39 Klasse:43 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: svaart Appetite AS, Postboks 2406 Drotningsvik, 5828 BERGEN Klasse:9 Klasse:16 Klasse:25 Klasse:35 Klasse:41 Elektroniske publikasjoner; innspilte filmer; briller og solbriller samt deler og tilbehør dertil. Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klær, fottøy, hodeplagg. Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg, inkludert også salg via Internett av varer som nevnt i klassene 9, 16 og 25, samt parfymevarer, kosmetikk, vesker, belter, aksessoarer; drift av nettbutikker. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; utgivelse av trykksaker og bøker; produksjon og utgivelse av filmer. 15

16 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke JX Nippon Oil & Energy Corporation, 6-3 Otemachi 2- chome, Chiyodaku, TOKYO, Japan (JP) Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:1 Klasse:4 Transmisjonsvæsker; overføringsvæsker. Maskinoljer; drivstoff; flytende drivstoff; industrioljer; mineraloljer og -fett for industrielle formål (ikke for drivstoff); ikke-mineral oljer og fett for industrielle formål (ikke for drivstoff); smøreoljer; industrielle smøreoljer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: AUTOMEC MECA Sweden AB, Box 9509, MALMÖ, Sverige (SE) Setterwalls Advokatbyrå Göteborg AB, Box 11235, GÖTEBORG, Sverige (SE) Klasse:1 Klasse:2 Klasse:3 Klasse:4 Klasse:6 Klasse:7 Kjemiske produkter til industrielle formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ildslukningsmidler; preparater og midler for herding og lodding; bindemidler til industrielle formål; glykol; drivgasser for aerosoler; løsemidler; spylervæske; bremsevæske; avfettingsmidler til bruk i produksjonsprosesser; girolje. Maling, fernisser, lakk; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler; fargestoffer; metaller i folie og pulverform for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere; rustbeskyttelsesmidler. Avfettingsmidler, ikke for industrielle formål; voks; reparasjonslim; rensevæske for frontruter. Oljer og fett til industrielle formål; bensin; smøremidler; støvbindemidler, fuktende og bindende midler; motorolje; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; dieselolje; drivreimsvoks; fett; T-sprit og batterivann. Stenger/rør av metall for elektriske ledninger; ledninger og rør av metall; låser av metall for kjøretøyer og fartøy. Landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); olje filter; drivstoff filter; topplokk; hyttefilter; lifter og kraner. Klasse:8 Klasse:9 Klasse:11 Klasse:12 Klasse:17 Klasse:22 Håndverktøy og redskaper; knivsmedvarer, hånddrevne jacks. Batterilader; antenner; bilbatterier; sentrallås; lightere for biler; startkabler; advarselstrekanter. Lamper for retningsvisere for kjøretøy; gjenskinnsanordninger for kjøretøy og fartøy; hyttevarmer/bil varmeapparat; frontlys for kjøretøy og fartøy; frontlys for kjøretøy og fartøy. Dekk for hjul til kjøretøy; motorsykkeldekk; pigger for dekk; bildekk; karosseri for kjøretøy og fartøy; bilchassier; bilbelte; panser; blinklys for kjøretøy; bilkjeder; bilalarmer; pigger for dekk; cap for drivstofftanker; solbeskyttelse for bilvinduer; støtfangere; anti-tyverialarmer for kjøretøy og fartøy; aksler for kjøretøy og fartøy; bakspeil; takstativ for kjøretøy og fartøy. Ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall); gummimateriale for regummiering av bildekk; kjøleslanger for kjøretøy og fartøy. Taueliner for kjøretøy; presenninger. Klasse:27 Bilmatter. 16

17 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke K-Swiss Inc, Oak Crest Drive, CA91361 WESTLAKE VILLAGE, USA (US) Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM Klasse:25 Sko, støvler, støvletter, sandaler, slipperser, skjorter, t-skjorter, bukser, shortser, jakker, treningsgensere, treningsbukser, skjørt, sweaters, vester, jakker, vindtette jakker, anorakker, sokker, belter, slips, skjerf, capser og skyggeluer; klær, sko, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: JOHAUG Therese Johaug, Olaf Bullsvei 3A, 0756 OSLO Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO Klasse:9 Klasse:18 Klasse:25 Klasse:28 Klasse:35 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; skibriller. Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer; sportsbager Klær, fottøy, hodeplagg; sokker; skihansker Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt; skistaver. Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; Kontortjenester; netthandel og detaljsalg av alle ovennevnte varer i klassene 9, 18, 25 og

18 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke (551) Fellesmerkebestemmelser: Bes temmelser for Ent reprenørgården 1 Fellesmerkets navn Fellesmerkets navn er Entreprenørgården. 2 Formål Entreprenørgården er et fellesmerke som representerer faglig kvalitet og god samarbeidsvilje. 3 Fellesmerkets eier Fellesmerket er registrert og eiet av Stokka Eiendom & Bygg AS med organisasjonsnummer Heretter gjengitt som innehaver. 4 Bruksrett Organisasjoner som holder til i gården med adresse Bjorhaugslettå 28/ Nærbø, har rett til å bruke merket hvis krav er innfridd. Organisasjoner er representert som bruker i bestemmelsene. Bruker har rett til å reklamere sammen med Entreprenørgården i markedsføring. 5 Brukskrav Bruker må være registrert i sin respektive bransjeorganisasjon. Gjeldende lover og forskrifter må følges. Brukeren plikter å vise lojalitet overfor Entreprenørgården og dets brukere og må ikke delta eller foreta handlinger som er mot intensjonen til fellesmerkets interesser og renome. Brukerene forplikter seg til å arbeide for en seriøs næring. Innehaver av fellesmerke har rett til å føre kontroll med og gjøre oppmerksom på ansvar som følger bestemmelser. og administrere bruk og rettigheter. Innehaver plikter å opprettholde domene til bruk i markedsføring. STOKKA EIENDOM & BYGG AS, Bjorhaugslettå 30, 4365 NÆRBØ Klasse:37 Byggevirksomhet; entreprenørvirksomhet; elektroinstallasjon; rørlegger- og malervirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: THERESE JOHAUG Therese Johaug, Olaf Bullsvei 3A, 0756 OSLO Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO Klasse:9 Klasse:18 Klasse:25 Klasse:28 Klasse:35 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; skibriller. Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer; sportsbager Klær, fottøy, hodeplagg; sokker; skihansker Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt; skistaver. Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; Kontortjenester; netthandel og detaljsalg av alle ovennevnte varer i klassene 9, 18, 25 og 28. Brudd på krav kan medføre til inndratt rett til å bruke fellesmerket. 6 Kontingent Kostnad på opprettelse, markedsføring og beskyttelse av fellesmerke deles på brukerene. Kostnadsramme behandles av brukerene skriftlig i protokoll med votering hvor krav til godkjenning er 2/3 oppslutning. Kostnader utgjør kontingent og forfaller innen april måned. 7 Innehavers plikter Innehaver plikter å holde fellesmerket lovlig registrert 18

19 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke BeautyKick AS, Storgaten 1, 0155 OSLO Klasse:3 Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hudpleie- og hårpleieprodukter. Klasse:35 Salg av såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hudpleie- og hårpleieprodukter. Klasse:44 Skjønnhetsbehandling og -pleie, frisørsalonger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , GB, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CLEARASIL DAILY CLEAR Reckitt & Colman (Overseas) Ltd, Dansome Lane, HU87DS HULL, Storbritannia (GB) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:3 Ikke-medisinske toalettpreparater; hudpleiepreparater; kosmetiske preparater; ansiktskluter og pads; kluter og pads for fjerning av sminke; vatt i form av kluter og pads for kosmetisk bruk; preparater for håret; såper, parfyme og eteriske oljer; tannpussemiddel. Klasse:5 Farmasøytiske preparater og stoffer; medisinerte hudpleiepreparater; preparater for behandling av kviser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , GB, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke British American Tobacco (Brands) Inc, 2711 Centerville Road, DE19808 WILMINGTON, USA (US) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:34 Sigaretter; tobakk; tobakksprodukter; lightere; fyrstikker; artikler for røkere. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke British American Tobacco (Brands) Inc, 2711 Centerville Road, Suite 300, DE19808 WILMINGTON, USA (US) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:34 Sigaretter; tobakk; tobakksprodukter; lightere; fyrstikker; artikler for røkere. 19

20 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke ABI Co Ltd, Namiki, ABIKO-SHI, CHIBA, Japan (JP) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:11 Superhurtige frysemaskiner for bevaring av friskhet i matingredienser og matprodukter og som muliggjør langtidslagring; frysere; kjøleskap, -rom og -anlegg eller frysekabinett; kjøle- eller fryseutstillingsmontere; mat opptiningsmaskiner for kommersiell bruk. Klasse:29 Frossent fjærkre og vilt; frossent kjøtt; frosne pølser, skinke og bacon; frossen fisk, krabbe, hummer, reker, skjell, muslinger, strandskjell, kråkeboller; akkar; blekksprut, østers, rognfisk (ikke levende) og fiskerogn; frosne skalldyr (ikke levende); frossen sjømat; frosne grønnsaker; frossen frukt, behandlede grønnsaker og frukt; frosne bønner for mat; frosne nøtter; frosne sjampinjonger; kokte og rå pølser i frossen tilstand; frosne trøfler; frosne sjøvekster; frosne egg; frossen japansk tofu; frosne supper (ferdigmat); frossen stuing (ferdigmat); frosne karriretter (ferdigmat); frossen melk; frossent smør; frosne syltetøy; frosne oljer og fett til mat; frossen ost. Klasse:30 Frosne pizzaer; frossen pasta; frosne paier; frossen ravioli; frosne nudler; frosne kinesiske dumplings; frossen sushi; frosne lunsjmåltider (ferdiglagede); frossen pilaf; frosne frokostblandinger; frossent havremel; frosne risboller; frosne riskaker(mochi); frossen ris (renset); frossent korn for spising; frosne brød og boller; frosnepølsebrød, frosne sandwicher; frosne hamburgere; frosne småkaker, kjeks, sjokolade, godterier, karameller,smultringer; kaker, konditorvarer og konfektyrer; frossen yoghurt; frossen iskrem; frossen kaffe (brente, pulver; granulert eller i drinker); fossen kakao (brente, pulver, granulert eller i drinker); frossen soyabønnepasta (smakstilsetning); frossen soyasaus; frosent matkrydder; frossen te. Klasse:31 Friske frukter; friske grønnsaker; friske nøtter; friske sjampinjonger, friske trøfler; friskesjøvekster; ubearbeidet korn for spising; levende fisk, krabber, hummer, reker, skjell, muslinger, strandskjellkråkeboller, akkar, blekksprut, østers, rognfisk for humanmat og dyremat; næringsmidler til dyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: THERESE Therese Johaug, Olaf Bullsvei 3A, 0756 OSLO Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO Klasse:9 Klasse:18 Klasse:25 Klasse:28 Klasse:35 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; skibriller. Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer; sportsbager Klær, fottøy, hodeplagg; sokker; skihansker Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt; skistaver. Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; Kontortjenester; netthandel og detaljsalg av alle ovennevnte varer i klassene 9, 18, 25 og

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 242609 (200709550)

PROTOKOLL. Reg. nr. 242609 (200709550) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7952 Reg. nr. 242609 Søknad nr. 200709550 Registreringshaver: Posten Norge AS, Posthuset, Biskop Gunnerusgate 14, 0001 Oslo Fullmektig: Protector Intellectual

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 37/10-2010.09.13 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8165 OP sak nr. 2011/00108 Reg. nr. 204263 Søknadsnr. 199903343 Overprøvingssak nr.: TMADM0000006 Registreringshaver: Solveig Irene Heggen, Solveien 22, 1430

Detaljer

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS Sveitsisk 04.03 Kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og rømme, yoghurt, kefir og annen gjæret eller syrnet melk og fløte, også konsentrert, med eller uten tilsetning

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 46/10-2010.11.15 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 20/05-2005.05.18 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 45/08-2008.11.03 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 45/08-2008.11.03 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 45/08-2008.11.03 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 35/08-2008.08.25 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 47/06-2006.11.20 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 47/06-2006.11.20 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 47/06-2006.11.20 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/09-2009.10.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 42/09-2009.10.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 42/09-2009.10.12 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer