nr 12/ NO årgang 97 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 12/ NO årgang 97 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /07 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker...3 Internasjonale varemerkeregistreringer...40 Delvis overdragelse - partial change in ownership/partial assigment...96 Innsigelser...99 Avgjørelser etter innsigelser Merkeendringer Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Slettelser, begjært av innehaver Slettelser Fornyede, ikke fornyede og slettede internasjonale varemerkeregistreringer Erstatninger Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Lisenser Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig 2

3 registrerte varemerker /07 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Mecmar AS, Røtingavegen 61, 5216 LEPSØY, NO 37 Skipsbygging, reparasjonsvirksomhet, vedlikeholdstjenester. 40 Bearbeiding og behandling av materialer. Festival Sport AS, Lohnelia 2, 4640 SØGNE, NO 25 Klær, fottøy og hodeplagg. 28 Spill og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler. 42 Utvikling og design. Teknologiske ingeniørtjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SCD EXPRESS Tyco Healthcare Group LP, 15 Hampshire Street, MA02048 MANSFIELD, US JK Thorsens Patentbureau AS,Postboks 9276 Grønland, Medisinske og kirurgiske apparater i form av pneumatiske kompresjonsinnretninger bestående av regulatorer, pumper, fôringer og rør for behandling av dyp venetrombose. 3

4 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: IDEAS MAKING A DIFFERENCE Cordis Corp, NW 60th Avenue, FL33014 MIAMI LAKES, US JK Thorsens Patentbureau AS,Postboks 9276 Grønland, Datamaskin programvare for bruk med medisinske innretninger i form av medisinske katetere, medisinsk-diagnostiske kartleggingssystemer og elektrofysiologiske navigasjons- og ablasjonssystemer. 10 Medisinske innretninger i form av katetere, styrestrenger, infusjonspumper, temporære drivtråder, lapper for bruk med medisinske katetere, mantler, medisinske ledninger, ultralyd-generatorer, medisinske avbildningsapparater, medisinsk-diagnostiske kartleggingssystemer og ablasjonsapparater, og deler og tilbehør herfor. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: AVALON Intersys AS, Postboks 6052, 4691 KRISTIANSAND S, NO 11 Sanitære apparater, klosetter, dusjkabinetter, dusjinstallasjoner, boblebadekar, badekar, badeapparat, badeanlegg, dampdusjer, sauna, badstue. 20 Baderomsmøbler, garderobeskap, garderobedører. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/904,265 XILINX Xilinx Inc, 2100 Logic Drive, CA SAN JOSE, US Bryn Aarflot AS,Postboks 449 Sentrum, Design av datamaskinhardware, integrerte kretser, kommunikasjonshardware og software. Rubicon TV AS, Postboks 4414, Nydalen, 0403 OSLO, NO Thommesen Krefting Greve Lund AS Advokatfirma,Postboks 1484 Vika, Telekommunikasjonsvirksomhet 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 4

5 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PIZZONE Mills DA, Postboks 4644 Sofienberg, 0506 OSLO, NO Protector Intellectual Property Consultants AS,Postboks 5074 Majorstua, Kjøtt, fisk, skalldyr, fjærkre og vilt; pålegg av de nevnte; kjøttekstrakter; posteier; patéer; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, potetmos; geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; frokostsalater; majonesbaserte salater; oster; kaviar; spiselige oljer og fett; margarin; smør. 30 Kaffe, te, iste, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av kom, brød, bakverk og konditorvarer, kakedeiger, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is; kjøttkraft; søtsaker; majoneser; majonesbaserte dressinger; nudler; pasta; posteier (bakverk); puddinger; salatdressinger; sjokolade; smørbrød; sushi; pizza; paier. 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; friske frukter og grønnsaker; frø, korn, nøtter, mandler, nøtter for næring og såvarer, fjærkre, egg, fisk, skalldyr, herunder østers, muslinger, krepsdyr og hummer; naturlige planter, friske kjøkkenurter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. 32 Fruktjuicer og fruktdrikker; saft; mineralvann; kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Arte-Gruppen AS, Postboks 2160, Postterminalen, 3103 TØNSBERG, NO Acapo AS,Postboks 1880 Nordnes,5817 BERGEN,NO 8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne), knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -maskiner. 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk), glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). 26 Kniplinger og broderier, bånd og lisser, knapper, hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler, kunstige blomster. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Compact Living AS, Åsveien 3, 1400 SKI, NO 20 Møbler; skyvedører, madrasser, skapsenger, plassbesparende møbler, sovesofa, senger. 5

6 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HAMKAM Hamkam Fotball, c/o Tore Løvås, Arenavegen 2, 2321 HAMAR, NO 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjeer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: REVEAL THE GODDESS IN YOU The Gillette Co, Prudential Tower Building, MA BOSTON, US Zacco Norway AS,Postboks 2003 Vika, Såper, parfymevarer, eteriske oljer, preparater for kropps- og skjønnhetspleie, hårlotions, tannpussmidler. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt; spillkort. 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser (unntatt salatdressinger); krydderier; is. 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; juridiske tjenester. 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. 6

7 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Hamkam Fotball, c/o Tore Løvås, Arenavegen 2, 2321 HAMAR, NO 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjeer. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt; spillkort. 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser (unntatt salatdressinger); krydderier; is. 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; juridiske tjenester. 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SYSTEMENERGI Systemenergi AS, Rogaland Kunnskapspark, Prof Olav Hanssensvei 7A, 4021 STAVANGER, NO 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrift 37 Byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet, installasjonsvirksomhet 42 Vitenskapelig og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SPECTRON Expro North Sea Ltd, Lion House, Dyce Avenue, AB210LQ DYCE, ABERDEEN, GB Tandbergs Patentkontor AS,Postboks 7085 Majorstua, Elektrisk utstyr, transformatorer og elektriske forbindelsesanordninger, alle for undersjøisk bruk; deler og tilbehør dertil. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Aloha Hemp DA, Tonningsgata 34, 6783 STRYN, NO 14 Armbånd og smykker. 23 Garn og tråd for tekstile formål. 25 Klær, fottøy og hodeplagg. 7

8 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Bausch & Lomb Inc, One Bausch & Lomb Place, NY ROCHESTER, US Acapo AS,Postboks 1880 Nordnes,5817 BERGEN,NO 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler; oftalmiske rensemidler og ikke-medisinske våtservietter. 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider; farmasøytiske preparater og stoffer; oftalmiske farmasøytiske preparater, fukte- og renseoppløsninger og -tabletter for kontaktlinser, øyendråper, oppløsninger, geleer, smøremidler og salver til bruk for fukting av øyet og behandling av øyeinfeksjoner, øyebetennelser og andre allergisymptomer; oftalmiske vitamin- og mineraltilskudd; oftalmiske diagnose teststrimler; viskoelastiske preparater til bruk i oftalmisk kirurgi. 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater, salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; kontaktlinser, etuier for kontaktlinser, brillereparasjonssett bestående av skrutrekker, hengselskruer og hengselringer; reservedeler til briller; dataprogramvare til bruk ved oftalmiske kirurgiske prosedyrer i forbindelse med diagnostisering av øyeforhold og tilpassing av linser; forstørrelsesglass, kikkerter, øyekikker/øyeskop og teleskop. 10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer; oftalmiske kirurgiske instrumenter, apparater og anordninger, oftalmiske anordninger til bruk ved diagnostisering av øyeforhold og utføring av oftalmiske kirurgiske prosedyrer og deler dertil, oftalmiske lasere, aberrometer, topografer, kirurgiske instrumenter for øyebehandling, nemlig keratomer og blad for slike, pakoemulsifikasjonsinnretninger, håndholdte oftalmiske kirurgiske instrumenter, nemlig pinsetter, sakser, kniver, blader, håndtak, dissekatorer og nåler, intraokulære linser, intraokulære linseinsettere, intraokulære linseimplantater, endeoskop, tonometre og hornhinneskjold; ikkemedisinske oftalmiske apparater og instrumenter og apparater og instrumenter for øyenbehandling. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; trykksaker inklusiv brosjyrer, pamfletter, flygeblad, produktbilag, tilpasningsveiledninger for pasienter og produktpleieveiledninger i området for øyebehandling og øyehelse. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; tilveiebringelse av informasjon og opplæring med det formål å lære opp forbrukere i området øyebehandling og øyehelse. 44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker og dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbruktjenester; tilveiebringelse av medisinsk informasjon i området øyebehandling og øyehelse. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Butler-Richard I/S, Algade 5, 9000 AALBORG, DK Norsk Patentbyrå AS,Postboks 1204 Vika, Klær, fottøy, hodeplagg. 8

9 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Arte-Gruppen AS, Postboks 2160, Postterminalen, 3103 TØNSBERG, NO Acapo AS,Postboks 1880 Nordnes,5817 BERGEN,NO 8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -maskiner. 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding, gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). 26 Kniplinger og broderier, bånd og lisser, knapper, hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler, kunstige blomster. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NAPA Scandic Hotels AS, P.O Box 6197, STOCKHOLM, SE Zacco Norway AS,Postboks 2003 Vika, Restauranter og bartjenester. Findexa AS, Postboks 6705 Etterstad, 0609 OSLO, NO Onsagers AS,Postboks 6963 St Olavs Plass, Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. 35 Annonse og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester; tjenester i forbindelse med registrering, avskrivning, oppsetning, innsamling eller systematisering av skriftlige meddelelser og registreringer, så vel som utnyttelse eller sammenstilling av matematisk eller statistisk data; tjenestene til reklamebyråer og tjenester såsom distribusjon av reklameblad, direkte eller ved post eller internett, eller distribusjon av prøver; annonsering i forbindelse med kommunikasjon til offentligheten, erklæringer eller annonsering gjennom alle typer media, og angående alle slags varer og tjenester. 38 Telekommunikasjon; telekommunikasjonstjenester i den henseende å skaffe prisinformasjon og annen informasjon om varer og tjenester gjennom et verdensomspennende datanettverk. 42 Programmering for datamaskiner, konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner; utleie av tilgangstid til databaser, design av datamaskiner og software, analysering av datasystemer, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer og software, gjenoppretting av data, utleie av tilgangstid til en database og til en datamaskin for manipulering av data; faglige konsultasjoner (ikke om forretninger). 9

10 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TERRAZAS DE ALHAMA Polaris World Development SL, Parque Empresarial Polaris World, Autovía Murcia, San Javier, km 18, BALSICAS, MURCIA, ES Håmsø Patentbyrå ANS,Postboks 171,4302 SANDNES,NO 36 Finansiell virksomhet; forretninger med fast eiendom. 37 Byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet; installasjons- og vedlikeholdstjenester vedrørende boliger. 41 Underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter, herunder underholdnings- og sportstjenester ytt i turist-, rekreasjons- og eiendomskomplekser, fornøyelsesparker og båthavner samt tjenester ytt av fornøyelsesparker og golfbaner. British American Tobacco (Brands) Inc, 2711 Centerville Road, Suite 300, DE19808 WILMINGTON, US Zacco Norway AS,Postboks 2003 Vika, Sigaretter, tobakk, tobakksprodukter, artikler for røkere, lightere, fyrstikker. 42 Industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; juridiske tjenester. 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. 44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. 10

11 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EU (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Tholstrup Cheese A/S, Højrupvej 116, 7000 FREDERICIA, DK Oslo Patentkontor AS,Postboks 7007 Majorstua, Melk og meieriprodukter, herunder ost; spiselige oljer, grønnsakssalater, kjøtt. 30 Pizza, pasta og pastaprodukter (næringsmidler), nudler, retter tilberedt på basis av mel, ferdigretter hovedsakelig fremstilt av de forannevnte varer og tilsatt kjøtt, fisk, skalldyr og/eller grønnsaker; pastasauser, kjøttsauser, tomatsauser, sauser (unntatt salatdressinger), krydderier, salatdressinger. Polaris World Development SL, Parque Empresarial Polaris World, Autovía Murcia, San Javier, km 18, BALSICAS, MURCIA, ES Håmsø Patentbyrå ANS,Postboks 171,4302 SANDNES,NO 36 Finansiell virksomhet; forretninger med fast eiendom. 37 Byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet; installasjons- og vedlikeholdstjenester vedrørende boliger. 41 Underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter, herunder underholdnings- og sportstjenester ytt i turist-, rekreasjons- og eiendomskomplekser, fornøyelsesparker og båthavner samt tjenester ytt av fornøyelsesparker og golfbaner. 42 Industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; juridiske tjenester. 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. 44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. 11

12 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Polaris World Development SL, Parque Empresarial Polaris World, Autovía Murcia, San Javier, km 18, BALSICAS, MURCIA, ES Håmsø Patentbyrå ANS,Postboks 171,4302 SANDNES,NO 36 Finansiell virksomhet; forretninger med fast eiendom. 37 Byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet; installasjons- og vedlikeholdstjenester vedrørende boliger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SOMENTOR Exxon Mobil Corp, 5959 Las Colinas Boulevard, TX IRVING, US Zacco Norway AS,Postboks 2003 Vika, Løsningsmidler og oppløsningsmidler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter, herunder underholdnings- og sportstjenester ytt i turist-, rekreasjons- og eiendomskomplekser, fornøyelsesparker og båthavner samt tjenester ytt av fornøyelsesparker og golfbaner. 42 Industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; juridiske tjenester. 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. 44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: STORMCHASER Sega Corp, 2-12, Haneda 1-chome, Ohta-ku, TOKYO, JP Zacco Norway AS,Postboks 2003 Vika, Hjemmevideospillprogramvare, spillprogramvare for PC'er, spillprogramvare for håndholdte spillmaskiner, computerspillprogrammer, spillprogrammer for mobiltelefoner, spillprogrammer for videospillmaskiner, nedlastbare spillprogrammer. Leaf Sverige AB, Brogatan 7, MALMÖ, SE Zacco Norway AS,Postboks 2003 Vika, Konditorvarer og godsaker, herunder sjokoladeprodukter, søtsaker og godten; snacksprodukter i form av popcorn og maischips samt snacksprodukter basert på mais, ris, korn, rug eller bakverk. 12

13 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CRUX Crux Kommunikasjon AS, Karenlyst Alle 9A, 0278 OSLO, NO Acapo AS,Postboks 1880 Nordnes,5817 BERGEN,NO 35 Markedsføringstjenester, PR-tjenester, bistand ved ledelse og administasjon av bedrifter. 36 Finansielle tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SJØGLØTT - DET LILLE HOTELL Helene Ranestad, Krooddveien 14, 4624 KRISTIANSAND S, NO Oslo Patentkontor AS,Postboks 7007 Majorstua, Turistbesøk (sightseeing), turistbyråer (unntatt hotell- og pensjonatreservering), turoperatører, organisering av reiser; busstransport, bærertjenester (bagasje), båttransport, båtutleie, fergetransport, lystbåttjenester, organisering av cruisefart, passasjertransport, plassreservering (transport), reiseledervirksomhet, eskorte av reisende, transport av reisende. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Polaris World Development SL, Parque Empresarial Polaris World, Autovía Murcia, San Javier, km 18, BALSICAS, MURCIA, ES Håmsø Patentbyrå ANS,Postboks 171,4302 SANDNES,NO 36 Finansiell virksomhet; forretninger med fast eiendom. 37 Byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet; installasjons- og vedlikeholdstjenester vedrørende boliger. 41 Underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter, herunder underholdnings- og sportstjenester ytt i turist-, rekreasjons- og eiendomskomplekser, fornøyelsesparker og båthavner samt tjenester ytt av fornøyelsesparker og golfbaner. 42 Industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; juridiske tjenester. 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. 44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. 41 Underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter; booking av seter for kulturelle arrangementer, diskotektjenester, nattklubber, organisering av ball, organisering av kulturelle arrangement (impresariovirksomhet), organisering av konferanser, kongresser og seminarer; selskapsplanlegging (underholdning), fysisk trening, utdannelses- og opplæringsvirksomhet. 43 Hoteller, hotellreservering; bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; catering, feriehus, kafeer, kafeteriaer, kantiner, moteller, pensjonater, restauranter, snack-barer, turisthytter, utleie av møterom, utleie av stoler, bord, bordduker og glass. 13

14 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: JOTTUM De Jot I CV, Berenkoog 54, 1822BZ ALKMAAR, NL Bryn Aarflot AS,Postboks 449 Sentrum, Såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Briller, herunder solbriller; brilleinnfatninger; poser og etuier for briller. 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelvarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter, inkludert klokker. 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; paraplyer og parasoller; kofferter og reisevesker; bagger ikke inkludert i andre klasser. 25 Klær, fottøy og hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet DK VA CLUB MARCUS MOBILE Marcus Europe A/S, Erhvervsparken 4, Ø.Bjerregrav, 8900 RANDERS, DK Oslo Patentkontor AS,Postboks 7007 Majorstua, Telefoner. Playboy Enterprises International Inc, 680 North Lake Shore Drive, IL60611 CHICAGO, US Bryn Aarflot AS,Postboks 449 Sentrum, Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, bred, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker; energidrikker. 33 Alkoholholdige drikker. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet, herunder mobiltelefoni. 14

15 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CEPALEC Natural ASA, Postboks 165, 1325 LYSAKER, NO Norsk Patentbyrå AS,Postboks 1204 Vika, Farmasøytiske preparater; kosttilskudd; preparater og stoffer for medisinske formål; veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter, fungicider, herbicider. 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; kosttilskudd, ingredienser og tilsetningsstoffer tilkosttilskudd. 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn; levende dyr: friske frukter og grønsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr; kosttilskudd til dyr; malt. 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker; kosttilskudd i form av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: De Jot I CV, Berenkoog 54, 1822BZ ALKMAAR, NL Bryn Aarflot AS,Postboks 449 Sentrum, Såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann. 9 Briller, herunder solbriller; brilleinnfatninger; poser og etuier for briller. 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelvarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter, inkludert klokker. 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; paraplyer og parasoller; kofferter og reisevesker; bagger ikke inkludert i andre klasser. 25 Klær, fottøy og hodeplagg. Alliance Bygg AS, Brynsengveien 2, 0667 OSLO, NO Norsk Patentbyrå AS,Postboks 1204 Vika, Byggevirksomhet og bygggeledelse; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. 42 Teknologiske tjenester, rådgivning vedrørende bygging. 15

16 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BY ME Marianne Tefre, Etterstadgata 43 D, 0658 OSLO, NO Codex Advokat Oslo AS,Postboks 5222 Majorstuen, Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed; juvelervarer, ekte og uekte smykker; bijouterivarer; mansjettknapper; slipsnåler; slipsklemmer; anheng; ørepynt; kjeder; ringer; brosjer; edle stener; ur, klokker og kronometriske instrumenter; beltespenner laget av edle metaller. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: R K V -Köp Rationella Kontors Varukop AB, Box 749, BORÅS, SE Bryn Aarflot AS,Postboks 449 Sentrum, Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Robert Selfors, Bergerveien 52, 1450 NESODDTANGEN, NO 25 Klær, fottøy og hodeplagg. 28 Sportsartikler, fiskeredskaper. Stiftelsen Kongsberg Jazzfestival, Postboks 791, 3606 KONGSBERG, NO 41 Underholdningsvirksomhet på en utendørs scene. 16

17 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PLAYBOY Playboy Enterprises International Inc, 680 North Lake Shore Drive, IL60611 CHICAGO, US Bryn Aarflot AS,Postboks 449 Sentrum, Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker; energidrikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: AKDOV Obshchestvo s Ogranichennoy Otvetstvennostyu(Mezon Griz Ltd), 35/98 ul. Esperanto, KAZAN, RU Onsagers AS,Postboks 6963 St Olavs Plass, Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 33 Alkoholholdige drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Tine BA, Christian Frederiks plass 6, 0154 OSLO, NO Bryn Aarflot AS,Postboks 449 Sentrum, Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; meieriprodukter; smør; fløte; rømme; kesam; crème fraîche; ost; yoghurt og yoghurtdrikker; drikker av melk eller hovedsakelig av melk; pålegg; snacksprodukter; desserter. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is; pålegg; kaffebaserte, tebaserte, kakaobaserte og/eller sjokoladebaserte drikker; snacksprodukter; sjokolade; søtsaker; desserter, puddinger; kornblandinger, mysli. 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 17

18 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/869,476 WINDOWS POWERSHELL Microsoft Corp, One Microsoft Way, WA REDMOND, US Bryn Aarflot AS,Postboks 449 Sentrum, Operativsystemsoftware og hjelpe- og serviceprogrammer; datasoftware for administrasjon av datanettverk; samt datasoftwareutviklingsverktøy for bruk av datanettverksadministratorer. Tine BA, Christian Frederiks plass 6, 0154 OSLO, NO Bryn Aarflot AS,Postboks 449 Sentrum, Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; meieriprodukter; smør; fløte; rømme; kesam; crème fraîche; ost; yoghurt og yoghurtdrikker; drikker av melk eller hovedsakelig av melk; pålegg; snacksprodukter; desserter. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is; pålegg; kaffebaserte, tebaserte, kakaobaserte og/eller sjokoladebaserte drikker; snacksprodukter; sjokolade; søtsaker; desserter, puddinger; kornblandinger, mysli. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MAXI 3 Besma International Chem A/S, Friis Hansens Vej 6, 7100 VEJLE, DK Oslo Patentkontor AS,Postboks 7007 Majorstua, Kjemiske produkter til industrielle formål samt til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk. 3 Midler til vask og rengjøring av tøy, preparater til rengjøring, polering og flekkfjerning samt såpe og tannpussemidler. 5 Desinfeksjonsmidler. 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 18

19 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: OSIM OSIM International Ltd, 65 Ubi Avenue 1, Osim Headquarters, SINGAPORE, SG Bryn Aarflot AS,Postboks 449 Sentrum, Turn-, gymnastikk- og sportsartikler, samt turn-, gymnastikk- og sportsutstyr, ikke inkludert i andre klasser; maskiner og utstyr for fysisk trening og fysiske øvelser; apparater og utstyr for å øke/oppnå fysisk helse og kondisjon; kondisjons- og treningsapparater samt kondisjons- og treningsartikler for innendørs og utendørs bruk; stasjonære treningssykler; kroppsformingsapparater (body toner apparatus); kroppstreningsapparater; bodybuildingapparater; kroppsrehabiliteringsapparater (andre enn for medisinsk bruk); bærbare treningsapparater, andre enn for medisinsk bruk; tredemøller for bruk til fysisk trening; step-maskiner (stair climbing machines) for fysisk trening (andre enn for medisinsk terapeutisk bruk); vektløfterbelter (sportsartikler); manualer (håndvekter); muskelbyggings- og muskeltreningsapparater (annet enn for medisinsk bruk); albuebeskyttere (sportsartikler); knebeskyttere og polstringer tilpasset for bruk ved utøvelse av sport/idrett; håndleddsremmer og -bånd for bruk ved sport/idrett; deler og tilbehør for alle forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Pretec AS, Postboks 102, 1740 BORGENHAUGEN, NO Norsk Patentbyrå AS,Postboks 1204 Vika, Bygningsmaterialer av metall; forankringsskinner med deler og tilbehør, til brukt betong- og bygningsindustrien; støpningshylser av stål for betong- og bygningsindustrien. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Gasskompaniet AS, Helganesveien 41, 4262 AVALDSNES, NO 7 Gassdrevene maskiner, gassturbiner. 11 Gassdrevene apparater og innretninger, deriblant gass-kjeler, -brennere, -lamper, -peiser, - kjøling. Stormfågeln AB, Box 27707, STOCKHOLM, SE Bryn Aarflot AS,Postboks 449 Sentrum, Befordringsmidler for transport på vann, båter, fartøy. 42 Tjenester i forbindelse med prosjektering, utvikling, konstruksjon av fartøy, fartøysskrog og fartøyspropeller. 37 Gassinstallasjonsarbeid. 19

20 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SK Food, Høyåsveien 55C, 3727 SKIEN, NO 29 Frityrolje til produksjon av smultringer. 30 Pulvermikser til produksjon av kaker; is og konfektyrer. 43 Produksjon og tilberedning av bakerivarer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Klanen, Arbeidergt 2, 0159 OSLO, NO 41 Underholdningsvirksomhet, nemlig visning av sport på TV. 43 Bevertning av drikke. Superstation Inc, One CNN Center, GA30303 ATLANTA, US Onsagers AS,Postboks 6963 St Olavs Plass, Kommunikasjonstjenester; televisjon, kabeltelevisjon, digital televisjon, satellitt televisjon, og radiokringkastingstjenester; tilveiebringe telekommunikasjonstilgang til en integrert plattform i form av et sikkert bredbåndcomputernettverk for produksjon, distribusjon, overføring, og manipulasjon av film, televisjon, og andre media innhold. 41 Utdannings- og underholdningstjenester, herunder produksjon og/eller distribusjon og/eller presentasjon av programmer for televisjon, kabeltelevisjon, digital televisjon, satellitt televisjon og radio; tjenester i form av løpende komedier, drama, action, actionfilmer, eventyr og/eller animasjonsprogramserier og filmproduksjon, tilveiebragt gjennom kabeltelevisjon, kringkastingstelevisjon, kringkastingsradio og det globale computer informasjonsnettverk; fornøyelses- og temaparktjenester. 42 Datamaskintjenester, datamaskin on-line tjenester, herunder tilveiebringe et on-line magasin; tilveiebringe en on-line computer database og interaktiv database; tilveiebringe en web-side inneholdende informasjon om underholdning og fornøyelser og tilveiebringe on-line linker til andre web-sider; tilveiebringe midlertidig bruk av on-line software. 20

21 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet DE N24 GOOD NEWS AWARD N24 Gesellschaft fur Nachrichten und Zeitgeschehen GmbH, Oberwallstrasse 6, BERLIN, DE Bull & Co Advokatfirma AS,Postboks 2583 Solli, Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektroniske, fotografiske, filmatiske og optiske apparater og instrumenter, samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for å lede, fordele, transformere, akkumulere, regulere, og kontrollere elektrisitet; apparater for opptak og reproduksjon av lyd, bilder og data av alle slag; lyd, bilde, data og alle andre typer medier (unntatt ikke eksponert film), særlig magnetiske band, kassetter, compactdisc plater, plater, DAT plater (Digital Audio Tapes) for opptak av digitale lyd data, videokassetter, disketter, alle forannevnte typer varer uavhengig av om de er ferdiginnspillt eller ikke; CD ROM; magnetiske databærere; kalkuleringsmaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner, optiske apparater og instrumenter, inkludert i denne klasse, særlig briller, glass til briller, innfatning til briller; datamaskinprogrammer (inkludert i denne klasse); automatiske salgsmaskiner og mekanismer for myntdrevne apparater; brannslukningsapparater. 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter, herunder klokkeremmer, klokkehus; nål (smykke). 16 Trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater). 18 Paraplyer, parasoller, og (spaserstokk, lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, særlig vesker og andre anordninger til å frakte ting, og som ikke er tilpasset den særlige ting som skal bæres (så som sportsvesker, kosmetikkvesker, ryggsekker, strandvesker), små skinn og hudgjenstander (så som håndvesker, lommebøker, og nøkkelringer); skinn og huder; kofferter og reisevesker. 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed), særlig kopper, tallerkener, flaskeåpnere, korketrekkere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser), fajansevarer for husholdnings- og bruk i kjøkken. kunstgjenstander laget av glass, porselen og fajansevarer. 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser, særlig badehåndklær, ansiktshåndklær, sengetøy, dekketøy, tekstiler, gardiner, persienner, husholdningslin; senge- og bordtepper. 25 Klær, inkludert klær laget av lær, særlig t- skjorter, gensere med hette, gensere, jakker, T-skjorter, poloskjorter, boblejakke, boblevest; fottøy; hodeplagg, særlig luer, hatter og capser. 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser, særlig golfballer, skjeneplate, fotballer, håndballer, vannpoloballer, tennisballer; juletrepynt; spillkort. 34 Fyrstikker; sigarettennere; bokser og beholdere (ikke laget av metall; tobakk; artikler for røkere. 35 Markedsføring, markedsundersøkelser, markedsanalyser; konsulenttjenester for forretnings-og organisasjoner; forhandlinger ved forretningsmessige transaksjoner for tredjeparter; forhandlinger ved erverv og salg av varer for tredjepersoner; opinionsundersøkelser; markedsføringsundersøkelser; distribusjon av vareprøver i markedsføringsøyemed; publiseringstjenester; markedsføring, spesielt i radio, fjernsyn, kino, trykkete medier, video-og teletekst; kommersiell markedsføring spesielt i og via de forannevnte medier; publisering av prospekter for markedsføringsformål og for public relation tjenester; telefonservice for utbud og bestilling av ved teleshopping. 36 Forsikringsvirksomhet, særlig forikringssmegling; finansiell virksomhet; monetær virksomhet, inkludert utstedelse av medlemskort med kreditt og betalingsfasilitet; investeringsmegling; forretninger med fast eiendom. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; kringkasting av fjernsyn, radio, interaktiv videotekst, videotekst, og teletekstprogrammer; kringkasting av filmer, kringkasting av teleshoppingprogrammer, innsamling og spredning av nyheter og generell informasjon; overføring av lyd, bilder og data via kabel, satellitt, datamaskiner (og datamaskinnettverk), telefonlinje og ISDN linje og annen overførbar media; utbud av informasjon lagret i Internett databaser via interaktive datamaskinsystemer; kringkasting av reklamefilm; 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; underholdningsvirksomhet for radio og fjernsyn; produksjon av film og fjernsyn, radio, interaktiv videotekst, videotekst og teletekstprogrammer; utleie av film, produksjon av teleshoppingprogrammer, publikasjon av trykksaker, særlig kataloger, bøker, aviser og tidsskrifter; organisering av prisutdelingsseremoni for personer som har gjort en fremtredende innsats for media og i media, særlig for og i fjernsyn; organisering og gjennomføring av konkurranser innen utdanning, instruksjon, underholdning og sport, herunder prisutdelingsseremonier; gjennomføring av direkte(sendte) begivenheter (underholdning); organisering og gjennomføring av kulturelle og/eller sportslige begivenheter; produksjon av reklamefilm; utleie av reklamefilm; systematisering og mating av informasjon i databaser; organisering og gjennomføring av konkurranser med markedsføringsformål, spesielt prisutdelingsseremonier for personer som oppfyller særlig krav. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; utvikling av elektroniske fjernsynsprogramguide; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; datamaskinprogrammering; utleie av tilgang til databaser; installasjon, vedlikehold, og oppdatering av datamaskinprogrammer for databaser; lagring av data i databaser. 21

22 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: RESTMORE Future 2000 AS, Postboks 201, 6239 SYKKYLVEN, NO Advokatfirma Norman & Co ANS,Hvitfeldtsgate 4, Møbler, sofaer, stoler, lenestoler med tilhørende fotskammel, rammemadrasser, madrasser for senger, puter, senger, sengebunner. 35 Detaljsalgstjenester innen områdene møbler og madrasser. 42 Industriell formgivning, design av møbler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: RELAXMORE Future 2000 AS, Postboks 201, 6239 SYKKYLVEN, NO Advokatfirma Norman & Co ANS,Hvitfeldtsgate 4, Sofaer, stoler, lenestoler med tilhørende fotskammel, rammemadrasser, madrasser for senger, puter, senger, sengebunner. 35 Detaljsalgstjenester innen områdene møbler og madrasser. 42 Industriell formgivning, design av møbler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: A BYGG Alliance Bygg AS, Brynsengveien 2, 0667 OSLO, NO Norsk Patentbyrå AS,Postboks 1204 Vika, Byggevirksomhet og byggeledelse, reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. 42 Teknologiske tjenester, rådgivning vedrørende bygging. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ENVISTA Bausch & Lomb Inc, One Bausch & Lomb Place, NY ROCHESTER, US Acapo AS,Postboks 1880 Nordnes,5817 BERGEN,NO 10 Medisinske og kirurgiske apparater, utstyr og instrumenter, intraoculare linser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: A&T BRUKTMAGASIN Bjørgu AS, Postboks 11, 1411 KOLBOTN, NO Advokatfirma DLA Piper Norway DA,Postboks 1364 Vika, Elektroniske publikasjoner, herunder tidsskrifter, magasiner, aviser, bøker og fotografier, alle i elektronisk format, eller distribuert on-line eller via multimedianettverk 16 Trykksaker, herunder tidsskrifter, magasiner, aviser, bøker og fotografier; skrivesaker; kontorrekvisita 41 Utgivelse av tidsskrifter, magasiner, aviser, bøker og fotografier. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Bjørnar Larsen, Kleiverveien 102, 3268 Larvik, NO 28 Sportsartikler. 41 Sportslig aktivitet. 22

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 06/08-2008.02.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 36/06-2006.09.04 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 36/06-2006.09.04 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 36/06-2006.09.04 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

tidende nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 26/09-2009.06.22 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/05-2005.03.14 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 11/05-2005.03.14 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 11/05-2005.03.14 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer