nr NO årgang 91 ISSN norsk varemerke tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no"

Transkript

1 nr NO årgang 91 ISSN norsk varemerke tidende

2 I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse Gjengivelse av varemerket (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Tredimensjonalt merke (vareutstyr) (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (750) Adresse for korrespondanse Norsk Varemerketidende, utkommer én gang ukentlig og koster fritt tilsendt kr ,- pr. år. Abonnement med forskuddsbetaling kan tegnes ved Narvesen, og ved skriftlig henvendelse til Patentstyret. Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl vinter kl sommer. På lørdag, søndag, helge- og høytidsdager, jul- og nyttårsaften holder vi lukket. Infosenterets åpningstider kl vinter kl sommer. Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Postboks 8160 Dep OSLO Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Bankgiro Print & Distribusjon Allkopi

3 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 48 REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DIGICASH POWERBAR HARVEST (730) Innehaver: ecash Technologies, Inc, Palo Alto, CA, US (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 9: Dataprosessorer, datamaskiner, data software og mikrokontrollere, alle de forannevnte varer til bruk for verdioppnåelse/måling og datatransaksjoner, utvekslinger, opprettholdelse og lagring av informasjoner relatert til slike transaksjoner og beskyttelse av fortroligheten av slike transaksjoner og informasjoner relatert dertil. KL. 36: Elektronisk prosessering av finansiell- og pengetransaksjonstjenester, nemlig elektroniske overføringer av betaling av regninger betalt på data og elektroniske fondtransaksjonstjenester; elektroniske kredittransaksjoner og elektroniske verditransaksjonstjenester. KL. 42: Software utviklingstjenester; software oppdateringer; utleie av datamaskiner og software. (730) Innehaver: Société des Produits Nestlé SA, Case postale 353, CH-1800 Vevey, CH (740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 30: Snacks basert på cerealer og kornprodukter, spiseferdige blokker laget av cerealer og kornprodukter; blokker laget på basis av korn, brødvarer, snacks basert på ris, snacksblokker basert på granola, snacks basert på hvete; kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. 3

4 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 48 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Planete Cable SA, Immeuble Quai Quest- 42 Quai du Point du Jour, F Boulogne Billancourt, FR (740,750) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes KL. 9: Apparater og instrumenter for ledning, overføring, distribuering, transformering, forvandling, samling, lagring, akkumulering, regulering, bestilling og/eller beordring av elektrisk strøm; dataprogrammer og programvarer, computer periferiutstyr, vitenskapelige apparater og instrumenter (unntatt for medisinsk bruk), nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske instrumenter og apparater; apparater og instrumenter for veiing, måling, signalering, inspisering, kontroll, livredning og undervisning, magnetiske og audio-visuelle undervisningsmedia, reproduksjon og duplisering av lyd og/eller bilder; informasjonsmedia (trykte eller ikketrykte), forhåndsregistrerte eller tomme videokassetter og videodisker, magnetiske båndkassetter og lyddisker, lyd- og audio-visuelle opptak; kompaktdisker, videodisker, optiske disker, elektroniske kort, elektroniske spillekort, magnetiske og elektroniske penner; dataprogrammer, programvarer på alle slags understøtter, systemstøtter og media; fjernsyn- og/eller audio-visuelle interaktive programmer eller spill, kompilering og datorisert digitalisering av tekster og/ eller bilder, ubevegelige, faste eller bevegelige, levende og/eller lyd (musikaler eller ikke) for interaktiv - eller annen bruk, databaser og spesielt talende databaser, databanker, med tekst eller lyd, bildestrimler; elektroniske og automatiske spill kun til bruk med fjernsynsmottaker og/eller dataskjerm; trykte kretser, terminal forbindelser eller mikro-datamaskiner for private eller offentlige nettverk; telematiske programvarer, disketter, briller, brilleetuier og -esker. Registreringen omfatter ikke dataprogrammer eller programvarer til anvendelse for planlegging og kontroll av transport av mennesker. KL. 16: Papir og papp (rå, halvforarbeidet eller for papirvarer eller skrivere), kartonger, pappesker, trykksaker, formularblanketter, aviser, magasiner, tidsskrifter; bøker; manualer, bruksanvisninger; reklamebrosjyrer; brosjyrer; alle slags publikasjoner i alle former, periodiske anmeldelser, redegjørelser og tidsskrifter, papirservietter og - håndklær, etiketter (ikke av tekstil), bannere av papir; plakater, postkort, klebestifter, limstifter; mønstre; graveringer; bilder; fotogravyrer; papirbånd, pappbånd eller kort for registrering av dataprogrammer; undervisningsmateriell i form av spill (unntatt apparater); produkter for trykkerivirksomhet (unntatt apparater); spillkort; kort; trykte klisjéer; trykte kort med avbildninger av personer; filmer; penner. KL. 25: Klær, fottøy (ikke opptatt i andre klasser), hodeplagg, herunder hatter. KL. 28: Spill og leketøy; leker; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; automatiske og elektroniske spill andre enn forhåndsbetalte, med myntinnkast samt bestemt til bruk kun i forbindelse med en fjernsynsmottaker. KL. 35: Reklamevirksomhet, bedrifts- og forretningstjenester, herunder bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter og forretninger, rådgivning og konsultasjon om organisering og ledelse av bedrifter og forretninger, konsultasjoner og rådgivning for forretnings- og bedriftsledelse, faglige konsultasjoner for forretnings- og bedriftsledelse; bistand ved forretningsledelse; faglige konsultasjoner for forretninger og bedrifter, vurdering av og overslag over handelsforetak, forretningsevalueringer, bedriftsekspertise, ekspertuttalelser og sakkyndige undersøkelser om forretninger og bedrifter, forretningsog bedriftsinformasjon; forretningskonsultasjoner; reklameoppslagstjenester, utsendelse av vareprøver, reklamemateriell og prospekter, spesielt for postordresalg innenfor eller utenfor landets grenser; tjenester tilbudt av en franchiser, herunder assistanse ved operasjoner eller ledelse av industrielle eller handelsbedrifter og -forretninger; handelsfremmende tiltak i alle former og spesielt ved tilførsel og distribuering av priviligerte brukerkort; salgsfremmende tjenester, alle typer salgsfremming, reklamering, markedsføring og publisering vedrørende all slags understøttelse og støttesystemer, spesielt for postordretjenester innenfor eller utenfor landets grenser; tjenester for tilgang, layout, kompilering, innsamling og bearbeidelse av data og mer generelt registrering, transkripsjon, overføring, sending og systematisering av skriftlige kommunikasjoner og lyd og/eller visuelle opptak; subskripsjonstjenester for trykte produkter, subskripsjon på all informasjonsstøtte for trykte produkter og materiell, subskripsjon på all informasjonsstøtte for tekster, lyd og/eller bilder og spesielt i form av elektriske og elektroniske eller andre publikasjoner, digitale publikasjoner, audiovisuelle produkter eller multimedium produkter (datorisert 4

5 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 48 layout av tekster og/eller bilder), faste, ubevegelige, levende eller bevegelige, og/eller lyd (musikaler eller ikke), for interaktiv eller annen bruk, på korresponderende understøtter eller systemstøtter (digital audio, kompaktdisker, digital audio video disker); dokumentkopiering, distribuering og utsendelse av alt reklamemateriell og kommersiell representasjon (flyveblad, hefter, trykksaker, prospekter, vareprøver), administrasjon av dataarkiver, publisering, reklamering og handelstransaksjoner vedrørende telematiske tjenester; organisering av utstillinger for handels- og reklameformål, organisering av messer for salg og markedsføring. KL. 42: Faglige konsultasjoner og etablering av planer uten forbindelse med utførelse av forretninger; juridiske konsultasjoner og tjenester; organisering av utstillinger, basarer, messer og handelsshow; tjenester ved utveksling av korrespondanse; tjenester tilbudt av en franchiser, herunder tilveiebringe, gjøre tilgjengelig og overføre knowhow, bevilling og konsesjon av lisenser, forvaltning av forfatter- og opphavsrettigheter, opprettelse, realisering og operering av databanker og databaser; programmering for elektroniske instrumenter og apparater, for datamaskiner, for fjerndatabehandling og telematiske systemer, for multimediautstyr, programmering for og av multimediaprogrammer; forlagskontorer, redaksjonsbyråer; nyhetsreportasjetjenester; oversettelsesvirksomhet; trykkerivirksomhet; filminnregistrering på videobånd; tilveiebringelse og bestyrelse av lokaler for utstillinger; tjenester i forbindelse med leie av apparater og instrumenter for bruk av multimediaprodukter. FR, , 98/ (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: VIO (730) Innehaver: Vio Worldwide Ltd, London, England, GB (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ALL THE WEB, ALL THE TIME (730) Innehaver: Fast Search & Transfer ASA, Postboks 1872 Vika, 0124 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; dataassistert overføring av beskjeder, bilder og lyd; kommunikasjon ved optisk fibernettverk. KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering, utarbeidelse, vedlikehold og ajourføring av dataprogrammer og software; teknisk rådgivning; faglige konsultasjoner (ikke om forretninger). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PICO (730) Innehaver: BASF Agro BV Arnhem (NL) - Zweigniederlassung Wädenswil, Steinachterstrasse 101, CH-8804 Au, CH (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Insekticider, larvicider, fungicider, herbicider, pesticider, rodenticider, molluscicider, nematocider og preparater til utryddelse av skadedyr og insekter. KL. 38: Telekommunikasjon; nettverkstjenester (telekommunikasjon); telekommunikasjon av informasjon, data og bilder (herunder nettsider); tilveiebringelse av telekommunikasjonsadgang og linker til databaser og til globale nettverk; drift av nettsted for elektronisk handel; elektronisk data- og/eller bildeutveksling. 5

6 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 48 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SERIE E TACUMA (730) Innehaver: Kinnarps AB, Industrigatan 1, S Kinnarp, SE (740,750) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes KL. 16: Skrin for papirartikler; instruksjons- og undervisningsmateriell (unntatt apparater); inkludert flipoverstativ og skrivetavler; kontorutrustning, unntatt møbler, inkludert skriveunderlag, penneholdere og - skrin, brevkorger, perm- og katalogstativ, bokstøtter og bokkasser. KL. 20: Møbler og kontormøbler inkludert bord, skrivebord, bordplater; pidestaller, skap, bokhyller, hyller (møbeldeler), skjermer (møbler), benker (møbler), speil, sittemøbler inkludert stoler, lenestoler, sofaer og skrivebordsstoler. (730) Innehaver: Daewoo Motor Co Ltd, 199 Chongcheon-dong, Bupyung-ku, Inchon, KR (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 12: Biler, personbiler, sportsbiler, ambulanser, busser, trucker, lastebiler, trailere, omnibusser, vaner, varebiler, stasjonsvogner (biler), elektriske kjøretøyer, motorer for landkjøretøyer, hjul for kjøretøyer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SE, , E FIRST (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: BancTec Inc, 4851 LBJ Freeway, Dallas, TX 75244, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Dataprogramvare for datainngang, datafangst, datalagring, datagjenfinning, databehandling og dokumentsortering. KL. 42: Dataprogrammering og utvikling for datafangst og dataorganisasjon i en sentral fil. (730) Innehaver: Klinikk for alle Holding AS, Gardeveien 17, 0363 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Glad, Arnø, Meyer & Co ANS v/ Cato Myhre, Fridtjof Nansens plass 9, 0160 Oslo KL. 42: Medisinsk, fysikalsk og hygienisk behandling, nemlig legebehandling, fysioterapitjenester, akupunktørog kiropraktortjenester, massasje. 6

7 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 48 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TELENOR MOBILPOST (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til MOBILPOST (730) Innehaver: Telenor ASA, Universitetsgt. 2, 0164 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Advokatene i Telenor ASA, Postboks 6701 St.Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; telefontjenester, telefonabonnement, mobiltelefonabonnement, personsøkertjenester; elektronisk overføring, sending og mottagelse av tekst, data, bilder og tale, også via satellitt; globale datanettverkstjenester; datanettbaserte kundeinformasjonstjenester; utleie av tele- og datakommunikasjonsutstyr; WAP-baserte tjenester. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; informasjonsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Teknisk planlegging og utvikling av lokale nettverk og for videre oppkobling mot globale og andre data- og telekommunikasjonsnettverk; vitenskapelig og industriell forskning; edb-programmering; leasing av tilgangstid til databaser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TELENOR MOBILINFO (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til MOBILINFO (730) Innehaver: Telenor ASA, Universitetsgt. 2, 0164 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Advokatene i Telenor ASA, Postboks 6701 St.Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; telefontjenester, telefonabonnement, mobiltelefonabonnement, personsøkertjenester; elektronisk overføring, sending og mottagelse av tekst, data, bilder og tale, også via satellitt; globale datanettverkstjenester; datanettbaserte kundeinformasjonstjenester; utleie av tele- og datakommunikasjonsutstyr; WAP-baserte tjenester. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; informasjonsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Teknisk planlegging og utvikling av lokale nettverk og for videre oppkobling mot globale og andre data- og telekommunikasjonsnettverk; vitenskapelig og industriell forskning; edb-programmering; leasing av tilgangstid til databaser. 7

8 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 48 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TELENOR MOBILFAX SISTERS STUDIO (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til MOBILFAX (730) Innehaver: Telenor ASA, Universitetsgt. 2, 0164 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Advokatene i Telenor ASA, Postboks 6701 St.Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; telefakstjenester, mobiltelefakstjenester; telefontjenester, mobiltelefontjenester; overføring av beskjeder, tekst og bilder ved datamaskiner, telefoner og mobiltelefoner og andre terminaler; kommunikasjon ved optisk fibernettverk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SISTERS ACCESSORIES (730) Innehaver: JC AB, Box 55034, S Borås, SE (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. (730) Innehaver: JC AB, Box 55034, S Borås, SE (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SPECTEC (730) Innehaver: Xantic Group BV, Postboks 412, 1327 Lysaker, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 9: Computer software og -hardware; dataprogrammer. KL. 16: Trykksaker; brukerveiledninger for computer software, -hardware og dataprogrammer; instruksjonsog undervisningsmateriell (ikke apparater). KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; kommunikasjon mellom datamaskiner. KL. 42: EDB-programmering; utvikling, design, oppdatering, vedlikehold og installasjon av databaser, dataprogrammer, computer software og hardware; brukerstøttetjenester i tilknytning til databaser, dataprogrammer, computer software og hardware; teknisk konsulentvirksomhet. 8

9 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 48 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: ADB-Systemer ASA, Vingveien 2, 4050 Sola, NO (740,750) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes KL. 9: CD-plater (audio-video og optiske); databærere; dataprogrammer (innregistrerte på databærere); disketter (magnetiske og optiske); deler og tilbehør til alle forannevnte varer. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; datamaskinstyrte tjenester og portaltjenester til tredjemann vedrørende innkjøp; styring av innkjøpsprosesser for tredjemann; tjenester til tredjemann vedrørende elektronisk handel mellom foretak (B2B); bearbeidelse, undersøkelse og analyse av markedet; datamaskinbasert databasestyring; datamaskinstyrte informasjonstjenester vedrørende forretningsvirksomhet, inklusive online-informasjon fra en database i form av web-sider på et globalt nettverk; datamaskinstyrt regnskapsføring, databehandling, innsamling, lagring og henting av forretnings- og bransjeopplysninger, verifisering av data; tjenester til tredjemann med datamaskinstyring av datafiler og dokumenter; forvaltning og administrasjon av databaser; skjermredigering, skrivebordssetting, dataformatering av sats (desktop publishing); direkte markedsføring og marketingvirksomhet; forhandling og inngåelse av forretningsavtaler for tredjemann; innhenting og levering av statistiske opplysninger; kompilering av adresselister, databaser, data, virksomhetsfortegnelser og virksomhetsinformasjon; opinionsundersøkelser; mediaundersøkelser og -rådgivning; personellrekruttering; oppdatering av opplysninger om databaser; planlegging, innkjøp og forhandling av reklameplass for tredjemann; tjenesteytelser vedrørende franchising; utarbeidelse av reklamer til bruk som websider på et globalt datanettverk; oppdatering av reklamemateriell og utleie av reklameplass; innsamling og systematisering av informasjon for bruk i databaser; konsulentbistand i forretningssaker og vedrørende elektronisk handel og forretningsdrift; kundeveiledning, tilrettelegging og rådgivning vedrørende salg av varer og tjenester via et globalt datanettverk; informasjons-, rådgivnings- og veiledningstjenester vedrørende alle de forannevnte tjenester innbefattet slike tjenester levert via direkte datalinje eller via et globalt datanettverk eller ekstranett. KL. 42: Bistand i forbindelse med datamaskiner; brukerstøtte og planlegging av dataløsninger; utarbeidelse, vedlikehold og oppdatering av software; opprettelse, utarbeidelse, vedlikehold og oppdatering av databaser; datavirksomhet, nærmere bestemt vurdering, analyse, utprøving og bedømmelse av datamaskinvare og datarelaterte produkter; databehandling for andre; websidedesign; design og utleie av datamaskinvare, dataprogrammer, datasystemer, datanettverk, dataperiferiutstyr samt deler og tilbehør til datamaskiner; utleie av tilgangstid til databaser, herunder for datahåndtering; integrering av datasystemer og datanettverk; rådgivningstjenester vedrørende et globalt datanettverk; gjenopprettelse av data; informasjons-, rådgivnings- og veiledningstjenester vedrørende alle de forannevnte tjenester innbefattet slike tjenester levert via direkte datalinje eller via et globalt datanettverk eller ekstranett. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ROCK IN (730) Innehaver: Anne Lise Stray, Motzfeldtsgate 7, 0187 Oslo, NO og Willy Ragnar Bendiksen, Motzfeldtsgate 7, 0187 Oslo, NO og Beate Bjørkekjær, Motzfeldtsgate 7, 0187 Oslo, NO KL. 42: Serveringssted med musikk og underholdning. 9

10 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 48 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: HAVLANDET SIR HENRY (730) Innehaver: Sparebanken Møre, Postboks 121, 6001 Ålesund, NO (740,750) Fullmektig: Codex Advokat AS, Postboks 5222 Majorstua, 0303 Oslo KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet, herunder på ett internt og ett globalt datanettverk. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; herunder på ett internt og ett globalt datanettverk. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; kulturelle aktiviteter; herunder på ett internt og ett globalt datanettverk. (730) Innehaver: Hemtex AB, Box 495, S Borås, SE (740,750) Fullmektig: Codex Advokat AS, Postboks 5222 Majorstua, 0303 Oslo KL. 20: Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper (ikke av papir). KL. 27: Tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Sparebanken Møre, Postboks 121, 6001 Ålesund, NO (740,750) Fullmektig: Codex Advokat AS, Postboks 5222 Majorstua, 0303 Oslo KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet, herunder på ett internt og ett globalt datanettverk. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; herunder på ett internt og ett globalt datanettverk. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; kulturelle aktiviteter; herunder på ett internt og ett globalt datanettverk. 10

11 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 48 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ARCLINE (730) Innehaver: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, Hochstrasse 17, D München, DE (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 7: Husholdnings- og kjøkkenmaskiner og - apparater, særlig elektriske kjøkkenmaskiner og - apparater, herunder findelingsapparater, røre- og eltemaskiner, presser, saftpresser, saftsentrifuger, malemaskiner, skjæremaskiner, elektrisk drevne verktøy, boksåpnere, knivslipeapparater samt maskiner og apparater til tilberedning av drikker og/eller mat; elektriske apparater til avhendelse av avfall, herunder avfallskverner og -kompressorer; oppvaskmaskiner; elektriske maskiner og apparater til behandling av skittentøy og klær, herunder vaskemaskiner, sentrifuger, strykepresser, strykemaskiner; elektriske rengjøringsapparater for husholdningsbruk, herunder apparater til vindusvask, apparater til skopuss og støvsugere; deler til de forannevnte varer, særlig slanger, rør, støvfiltre og støvfilterposer til støvsugere. KL. 9: Elektriske apparater og instrumenter, spesielt strykejern; elektriske foliesveiseapparater; elektrisk oppvarmede papiljotter; kjøkkenvekter, personvekter; fjernbetjenings-, signal-, kontroll- og styringsapparater for husholdningsapparater; maskinlesbare databærere med eller uten innregistrerte data for husholdningsapparater; elektriske utleveringsapparater og -automater for drikke eller mat, salgsautomater; databehandlingsutstyr og -programmer for styring og betjening av husholdningsapparater; deler og tilbehør til de forannevnte varer. KL. 11: Apparater og innretninger til oppvarming, dampproduksjon og koking, spesielt komfyrer, bake-, steke-, grille-, riste-, tine- og varmholdeapparater, dyppkokere, kokekar med integrert oppvarming, mikrobølgeovner, te- og kaffemaskiner; kjøleapparater, spesielt også fryseapparater, apparater til fremstilling av is og iskrem; tørkeapparater, spesielt også for klær, tørketromler, håndtørkere, hårtørkere; ventilasjonsapparater, spesielt vifter, luktfiltre, luktavtrekksapparater og -hetter, klimaapparater og apparater til forbedring av luftkvaliteten, luftfuktere, vannrørsapparater og sanitæranlegg, spesielt armaturer for damp-, luft- og vannrørsanlegg, varmtvannsapparater, varmtvannsbeholdere og - beredere; oppvaskkummer; varmepumper; iskremmaskiner; deler til de forannevnte varer. (591) Merket er i farger (730) Innehaver: International Coffee Systems AS, 0160 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 11: Varmdrikkmaskiner, elektriske. KL. 30: Kaffe, te, kakao med og uten melk/fløte og sukker. KL. 38: Datakommunikasjon. KL. 39: Transportvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DATAVISION (730) Innehaver: Rolf Sjøstrøm, Hjalmar Brantings vei 79, 5143 Fyllingsdalen, NO KL. 9: Apparat for gjengivelse av lyd og bilder. EM, ,

12 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 48 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: KK NTT DoCoMo, 11-1, Nagatacho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JP (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo (730) Innehaver: ican SP Inc, One Computer Associates Plaza, Islandia, NY 11749, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Dataprogramvare. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: ican SP Inc, One Computer Associates Plaza, Islandia, NY 11749, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Dataprogramvare. KL. 9: Kommunikasjons- og telekommunikasjonsapparater og instrumenter, elektroniske apparater og instrumenter, mobiltelefoner, PDA (personlige digitale hjelpeapparater, for eksempel personsøkermottakere), bilnavigasjonsapparater og - instrumenter, søkemotorprogramvare, dataprogramvare som er lastet ned fra et globalt datanett. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; materialer til bokbinding; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdingsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer, prospektkort, noter, sangbøker, kataloger, kalendre, magasiner, timeplaner, bøker, aviser, kart, dagbøker, brosjyrer, fotografier, kort, konvolutter, trykte reklamepublikasjoner, almanakker, atlas, blåkopier, hefter, papp- og kartong, rosenkranser, tegneseriehefter, spillemynter/sjetonger, grafiske plansjer/reproduksjoner, håndbøker (manualer), tidsskrifter, planleggere, postkort, plakater, trykte publikasjoner, trykte timeplaner, aksje- og anbudsskjemaer, undervisningsmateriell, avrivingskalendere. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; kommunikasjon via mobiltelefoner, radio-, telefon-, anrops- og personsøkertjenester; formidling av telekommunikasjonsforbindelser til et globalt nett via datamaskiner, formidling av telekommunikasjonsforbindelser til et globalt nett via mobiltelefoner; elektronisk post; verdiøkende netttjenester (VAN). KL. 42: Databehandling; datamaskinutleie; leieinntekt av dataprogramvare; oppdatering av dataprogramvare; leasing eller formidling av tilgangstid til databaser, web-områder/nettsteder, hjemmesider og oppslagstavler for andre; datakonsultasjonstjenester; dataprogrammering; utvikling av kommunikasjonsnett og telekommunikasjonsinstallasjoner; formidling av dataprogramvare som er lastet ned fra et globalt nett. 12

13 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 48 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CAREFREE (730) Innehaver: S.C. Johnson Commercial Markets Inc, th Street, Sturtevant, WI , US (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 3: Rengjøringsmidler for gulv; overflatebehandlingsstoffer for gulv; gulvpoleringsmidler; gulvvoks; stoffer for fjerning av overflatebehandling fra gulv. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MUNTOL (730) Innehaver: Nycomed Pharma AS, Drammensvn. 852, 1372 Asker, NO (740,750) Fullmektig: Nycomed Pharma Holding AS, Postboks 614 Skøyen, 0212 Oslo KL. 3: Hygieniske preparater; preparater for munn- og/ eller tannpleie. KL. 5: Farmasøytiske preparater og substanser; medisinske preparater for munn- og/eller tannpleie. (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Bedsidebag Solutions AS, Postboks 93, 4299 Avaldsnes, NO KL. 10: Kassettfutteral til beskyttelse av røntgenkassetter og billedplater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: POLAREA (730) Innehaver: Adigo AS, Sætreskogveien 4, 1415 Oppegård, NO (740,750) Fullmektig: Protector IP Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, databehandlingsutstyr og datamaskiner. 13

14 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 48 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: OPENBOOK (730) Innehaver: W.R. Hambrecht + Co LLC, th Street, San Francisco, CA 94103, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 35: Markedsføring og distribusjon av obligasjoner og kapitalandeler via et globalt datanettverk. KL. 36: Finansiell virksomhet. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Nextra AS, 0213 Oslo, NO (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (740,750) Fullmektig: Advokatene i Telenor ASA, Postboks 6701 St.Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 9: Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd, tekst, bilder og data; magnetiske databærere; databehandlingsutstyr og datamaskiner, datamaskinprogrammer, datamaskinprogramvare, dataprogrammer innregistrert på databærere; modemer; publikasjoner gjennom elektroniske midler; CD ROM; kompaktplater; optiske plater; kassetter; datamaskindisketter og -bånd; media for lagring av informasjon, data, signaler, bilder og av lyd; maskinleselig media, datamaskinperiferiutstyr; elektroniske komponenter; telekommunikasjonsutstyr for overføring av audio-, video-, fjernsyns-, multimediaog andre innhold over nettverk, inkludert kabel- og bredbåndsnettverk. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; informasjon om telekommunikasjonsvirksomhet; overføring av tekst, bilde, lyd og data ved datamaskiner; elektronisk postoverføring; internettvirksomhet, kommunikasjon ved dataterminaler. KL. 42: Programmering for datamaskiner, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer, utleie av tilgangstid ved bruk av databaser; faglige konsultasjoner (ikke om forretninger); tekniske konsultasjoner; tilveiebringe tilgang til informasjon over globale datanettverk; kreere brukertilpassede websider for å skaffe tilveie informasjon og lette tilgangen til andre ressurser tilgjengelige på globale datanettverk; design av websider. (730) Innehaver: Seabrokers AS, Postboks 34, 4064 Stavanger, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 39: Skipsmeglervirksomhet og lagringsinformasjon. 14

15 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 48 ((111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FISH N CHIPS (730) Innehaver: GenoMar ASA, Forskningsparken, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo, NO (730) Innehaver: Energibedriftenes Landsforening Kompetanse AS, Vollsveien 13 H, 1326 Lysaker, NO (740,750) Fullmektig: Thommessen Krefting Greve Lund Advokatfirma AS, Postboks 1484 Vika, 0116 Oslo KL. 9: Undervisningsmateriell, rapporter og publikasjoner i elektronisk format. KL. 16: Undervisningsmateriell, rapporter, publikasjoner. KL. 41: Kursarrangement og annen undervisningsvirksomhet innen energisektoren. KL. 42: Konsulenttjenester innen energisektoren, forsknings- og utviklingsprosjekter innen energisektoren. KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater nemlig medisiner, vaksiner og diagnostika. KL. 9: Vitenskapelige apparater og instrumenter til bruk innen chipteknologien, i form av avlesningsinstrumenter for utviklede chips. KL. 40: Bearbeidelse av materialer. KL. 42: Veterinære tjenester i form av helsetjenester av marine arter; utarbeidelse av helseplaner, avlsplaner og avlsstrategier. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Musikkpedagogisk IT-senter AS, Georgernes verft 12, 5011 Bergen, NO KL. 9: Programvare. KL. 41: Undervisning innen musikk og kulturfag. 15

16 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 48 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Apollonia Tannklinikk, Postboks 605 Sentrum, 6001 Ålesund, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 42: Tannlegetjenester, tannlegebehandling, tannhygienisk behandling. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (730) Innehaver: Øyvind M. Dyrvik, Fjellveien 15, 3121 Tønsberg, NO KL. 41: Organisering av kurs og programmer; utdeling av ærespris. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: LEGEFORENINGEN (730) Innehaver: Den norske lægeforening, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 42: Helsetjenester. (730) Innehaver: Gard Services AS, Kittelsbuktvn. 31, 4836 Arendal, NO (740,750) Fullmektig: Thommessen Krefting Greve Lund AS, Postboks 1484 Vika, 0116 Oslo KL. 36: Rådgivning i forsikringsspørsmål, forsikringsagenturer, forsikringsinformasjon. 16

17 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 48 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Norges Kooperative Landsforening, Postboks 1173 Sentrum, 0107 Oslo, NO KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast, gjødningsmidler; ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrien. KL. 2: Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere. KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. KL. 4: Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker. KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. KL. 6: Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall, transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer), metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser), malmer. KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner, motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer), landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner. KL. 8: Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer, hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -maskiner. KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater, salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer. KL. 11: Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. KL. 13: Skytevåpen; ammunisjon og prosjektiler, sprengstoff; fyrverkerisaker. KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelérvarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. KL. 15: Musikkinstrumenter. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding, fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser), spillkort; trykktyper, klisjéer. KL. 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall). KL. 18: Lær og imitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer. KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). KL. 20: Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper, børster (ikke malerpensler), materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). KL. 22: Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenning, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet tekstilfibermateriale. KL. 23: Garn og tråd for tekstile formål. KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. 17

18 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 48 KL. 26: Kniplinger og broderier, bånd og lisser, knapper, hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler, kunstige blomster. KL. 27: Tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale). KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; julepynt. KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr, malt. KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl). KL. 34: Tobakk; artikler for røkere, fyrstikker. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; oppstilling for andre av dagligvarer og faghandelsvarer; kundeveiledning ved salg av dagligvarer og faghandelsvarer. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. KL. 40: Bearbeiding av materialer. KL. 41: Utdanningsvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester, juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; Edbprogrammering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Norges Kooperative Landsforening, Postboks 1173 Sentrum, 0107 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Advokatene Kjetil Bull og Trygve W. Nodeland, Postboks 1173 Sentrum, 0107 Oslo KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler, ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrien. KL. 2: Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere. KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. KL. 4: Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker. KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. KL. 6: Uedle metaller og legeringer av disse, bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer), metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser), malmer. KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner, motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer), landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner. KL. 8: Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); 18

19 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 48 knivsmedvarer, gafler og skjeer, hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -maskiner. KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater, salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer. KL. 11: Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. KL. 13: Skytevåpen; ammunisjon og prosjektiler, sprengstoff; fyrverkerisaker. KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelérvarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. KL. 15: Musikkinstrumenter. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding, fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser), spillkort; trykktyper, klisjéer. KL. 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall). KL. 18: Lær og imitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer. KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). KL. 20: Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper, børster (ikke malerpensler), materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). KL. 22: Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenning, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet tekstilfibermateriale. KL. 23: Garn og tråd for tekstile formål. KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 26: Kniplinger og broderier, bånd og lisser, knapper, hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler, kunstige blomster. KL. 27: Tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale). KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; julepynt. KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr, malt. KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl). KL. 34: Tobakk; artikler for røkere, fyrstikker. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; oppstilling for andre av dagligvarer og faghandelsvarer; kundeveiledning ved salg av dagligvarer og faghandelsvarer. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. KL. 40: Bearbeiding av materialer. KL. 41: Utdanningsvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester, juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; Edbprogrammering. 19

20 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 48 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MULTIDOC (730) Innehaver: Knut Ove Steinhovden, Høgevollstubben 14, 4327 Sandnes, NO (740,750) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes KL. 6: Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall; låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); jernbånd; strekkeanordninger for jernbånd (klemmer); bånd til binding av metall; containere av metall; metallkroker, -bolter og kjeder; løfte- og heiseøre; sjakler; koplingsanordninger i metall; metallkabler, ikke elektriske; festeklemmer for kabel eller rør av metall; kabelforbindelsesledd av metall (ikke elektriske); forbindelsesledd for kjeder; bæreremmer, heisetau, remmer og stropper, samtlige av metall for håndtering av last og tung last; remstrammere av metall; kraveklemmer av metall for rør; korsbom, ikke automatiske; låsebolter; laste-, omlastings- og transportpaller av metall; skyvebolter; taljer av metall (andre enn for maskiner); trosser av metall (wire); wire; løfteanordninger av metall; deler og tilbehør til forannevnte varer. KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner, motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); lastebommer; friksjonsbånd for taljer; fremdriftsmaskiner, drivkjeder, gear, gearkasser, motorer, kløtsjanordninger, koblinger og koblingsanordninger, samtlige andre enn for landkjøretøyer; truck-, vare- og vognheiser; heiser og heiseremmer; kraner (løfte- og heiseapparater); heisanordninger og apparater for lasting og lossing; styreanordninger og -innretninger for maskiner og motorer; taljer og taljeblokker (mekaniske); transportører; vinsjer; løfteanordninger; deler og tilbehør til forannevnte varer. (730) Innehaver: SPC Super Personal Computer Trading i Uppsala AB, Vattholmavägen 16, S Uppsala, SE (740,750) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes KL. 2: Tonere; fylte blekkpatroner og fylte tonerpatroner til datamaskinskrivere, tekstbehandlingsmaskiner og kopieringsmaskiner; massive blekk-patroner (fylte) til blekkstråleskrivere; tonerpatroner (fylte) til matriseskrivere; tonerpatroner (fylte) til laserskrivere. KL. 9: Datamaskiner, samt deler og tilbehør til slike; PCer, samt deler og tilbehør til slike; datamaskinskrivere, faksapparater, deler og tilbehør til slike. KL. 16: Utskrifts- og kopieringspapir; fargebånd og fylte fargebåndskassetter til datamaskinskrivere, tekstbehandlingsmaskiner og kopieringsmaskiner; blekk. 20

21 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 48 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: WILL SMITH (730) Innehaver: Willard C. Smith II, 100 Universal Plaza, Building 489, Universal City, CA 91608, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Elektriske og elektroniske apparater og instrumenter; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; spillefilmer, kinofilmer og videofilmer, videobånd, videokassetter; videodisker, innregistrerte magnetiske bånd og andre databærere med lyd og/eller bilder; lydopptak; lydopptak av musikk; grammofonopptak; grammofonplater og -disker; kompaktdisker; underholdningsapparater for bruk med fjernsynsmottakere; CD-ROM; deler og tilbehør for alle forannevnte varer. KL. 25: Klær, herunder skjorter, jakker, bukser, skjørt, sokker, gensere; fottøy og hodeplagg. KL. 41: Underholdningsvirksomhet, herunder musikalske forestillinger og opptredener; presentasjon av direkte eller forhåndsinnspilte sceneshow og musikkonserter; direkte og forhåndsinnspilte opptredener av band og musikkgrupper. (730) Innehaver: Tenneco Automotive Operating Company Inc, 500 North Field Drive, Lake Forest, IL 60045, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 12: Støtdempere for kjøretøyer; deler for forannevnte varer (ikke opptatt i andre klasser). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: IVARBOARD (730) Innehaver: Ivarsson Holding A/S, Kometvej 26, DK-6230 Rødekro, DK (740,750) Fullmektig: Ivarsson & Co AS, c/o Hans Jørgen Kulberg, Gløttevollen 1, 3031 Drammen KL. 6: Bygningsmaterialer (av metall). KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall). 21

22 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 48 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: QUADTRO SELECT INOX GLISSÉE (730) Innehaver: Roho Inc, 100 Florida Avenue, Belleville, IL 62221, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 10: Medisinske sitte- og posisjoneringsprodukter; medisinske puter og seter, nemlig rullestolputer og - seter; trykksårputer og -seter; madrasser for medisinske formål; terapeutiske madrasser; trykksårmadrasser; deler og tilbehør til alle forannevnte varer. KL. 12: Seter til kjøretøyer og puter derfor; seter til lastebiler, båter og luftfartøyer og puter derfor, seter for tungtransport og tungt utstyr og puter derfor; seter for lastebiler, fraktevogner og traktorer og puter derfor; rullestolputer og -seter; deler og tilbehør til alle forannevnte varer unntatt seter og puter for automobiler. (730) Innehaver: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, Hochstrasse 17, D München, DE (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 7: Husholdnings- og kjøkkenmaskiner og - apparater (forsåvidt som de er inneholdt i klasse 7), særlig elektriske kjøkkenmaskiner og -apparater inkludert male- eller knuseapparater, røre- og knaapparater, presseapparater; saftpresser, saftsentrifuger, maleapparater, skjæreapparater, elektromotordrevne verktøyer, boksåpnere, knivslipeapparater og maskiner og apparater til tilberedning av drikker og/eller mat; elektriske avfallshåndteringsapparater inkludert avfallskverner og -kompressorer; oppvaskmaskiner; elektriske maskiner og apparater til behandling av vasketøy og klesplagg inkludert vaskemaskiner, vasketøysentrifuger, strykepresser, strykemaskiner; elektriske rengjøringsapparater for husholdningen, inkludert elektriske vinduspusseapparater og elektriske skopusseapparater, støvsugere, gulvrengjørings- og poleringsapparater, teppebanke- og rengjøringsapparater; deler til de ovennevnte varer, forsåvidt som de er inneholdt i klasse 7, særlig slanger, rør, støvfiltre og støvfilterposer, støvsugermunnstykker og -børster, alle for støvsugere. KL. 9: Elektriske apparater og instrumenter forsåvidt som de er inneholdt i klasse 9, særlig elektriske strykejern; elektriske foliesveiseapparater, kjøkkenvekter, personvekter; fjernstyrings-, signal- og styringsapparater for husholdnings- og kjøkkenmaskiner og -apparater, koblings- og styringsapparater, særlig for bygnings-systemteknikk; hustelefonanlegg; elektriske og elektroniske alarmapparater og -anlegg; faremeldings- og beskyttelsesapparater for vann- og brannskader; apparater og anlegg for beskyttelse av gjenstander, særlig innbrudds- og overfallmeldingsanlegg; elektriske og elektrotekniske dataopptaks-, -overførings-, -bearbeidelses-, - formidlings-, -lagrings- og utgivelsesapparater, særlig universalregnemaskiner, sentralenheter, personlige computere, arbeidsstasjoner, lagringsinnretninger, terminaler, styreapparater, skrivere, grensesnittapparater inkludert tastaturer og displayer; maskinlesbare databærere, databehandlingsprogrammer; opptaksbærere for bilder, lyd og data (unntatt ueksponert film); kommunikasjonsapparater og anlegg sammenstilt av slike; innspilte og uinnspilte, maskinlesbare databærere for husholdningsapparater; elektriske utgivningsapparater for drikke og mat, salgsautomater; deler til de ovennevnte varer, forsåvidt som de er inneholdt i klasse 9. KL. 11: Oppvarmings-, dampfrembringelses- og 22

23 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 48 kokeapparater, særlig komfyrer, bake-, steke-, grille-, riste-, tine- og varmholdelsesapparater, dyppekokere, kokekar med integrert oppvarming, mikrobølgeapparater, te- og kaffemaskiner; kjøle- og fryseapparater, særlig kjøle- og fryseskap og kjøle- og frysebokser, apparater til istilberedelse, særlig av spiseis; tørkeapparater, særlig også tørkestativer, vasketøytørkemaskiner, håndtørkemaskiner, hårtørkeapparater; ventilasjonsapparater, særlig vifter, luktfiltre, luktavtrekksapparater og luktavtrekkshetter, luftkondisjoneringsapparater såvel som apparater til bedring av luftkvaliteten, luftbefuktere; vannledningsapparater og sanitæranlegg, særlig også armaturer til damp-, luft- og vannledningsanlegg, varmtvannsapparater, varmtvannsberedere og - beholdere; oppvaskkummer; varmepumper; spiseismaskiner; varmluftdusjer; deler til de ovennevnte varer, forsåvidt som de er inneholdt i klasse 11. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SOFTLIGHT (730) Innehaver: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, Hochstrasse 17, D München, DE (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 7: Husholdnings- og kjøkkenmaskiner og apparater (forsåvidt som de er inneholdt i klasse 7), særlig elektriske kjøkkenmaskiner og -apparater inkludert male- eller knuseapparater, røre- og knaapparater, saftsentrifuger, maleapparater, skjæreapparater, elektromotordrevne verktøyer, boksåpnere, knivslipeapparater og maskiner og apparater til tilberedning av drikker og/eller mat; elektriske avfallshåndteringsapparater inkludert mølleknusere og møllekomprimeringsinnretninger; oppvaskmaskiner; elektriske maskiner og apparater til behandling av vasketøy og klesplagg inkludert vaskemaskiner, vasketøysentrifuger, strykepresser, strykemaskiner; elektriske renngjøringsapparater for husholdningen, inkludert elektriske vinduspusseapparater og elektriske skopusseapparater, støvsugere, gulvrengjørings- og poleringsapparater, teppebanke- og rengjøringsapparater; deler av de ovennevnte varer, forsåvidt som de er inneholdt i klasse 7, særlig slanger, rør, støvfiltre og støvfilterposer, støvsugermunnstykker og -børster, alle for støvsugere. KL. 9: Elektriske apparater og instrumenter forsåvidt som de er inneholdt i klasse 9, særlig elektriske strykejern; elektriske foliesveiseapparater, kjøkkenvekter, personvekter; fjernstyrings-, signal- og styringsapparater for husholdnings- og kjøkkenmaskiner og -apparater, koblings- og styringsapparater, særlig for bygnings-systemteknikk; hustelefonanlegg; elektriske og elektroniske alarmapparater og -anlegg; faremeldings- og beskyttelsesapparater for vann- og brannskader; apparater og anlegg for beskyttelse av gjenstander, særlig innbrudds- og overfallmeldingsanlegg; lukkeanlegg; elektriske og elektrotekniske dataopptaks-, -overførings-, - bearbeidelses-, -formidlings-, lagrings- og utgivelsesapparater, særlig universalregnemaskiner, sentralenheter, personlige computere, arbeidsstasjoner, lagringsinnretninger, terminaler, styreapparater, skrivere, grensesnittapparater inkludert tastaturer og displayer; maskinlesbare databærere, nedskrevne programmer for elektronisk databehandling; databehandlingsprogrammer; opptaksbærere for bilder, lyd og data (unntatt ueksponert film); kommunikasjonsapparater og anlegg sammenstilt av slike; innspilte og uinnspilte, maskinlesbare databærere for husholdningsapparater; elektriske utgivningsapparater for drikke og mat, salgsautomater; deler av alle de ovennevnte varer, forsåvidt som de er inneholdt i klasse 9. 23

24 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 48 KL. 11: Oppvarmings-, dampfrembringelses-, og kokeapparater, særlig komfyrer, bake-, steke-, grille-, riste-, tine- og varmholdelsesapparater, dyppekokere, selvoppvarmede kokekjeler, mikrobølgeapparater, te- og kaffemaskiner; kjøle- og fryseapparater, særlig kjøle- og fryseskap og kjøle- og frysebokser, apparater til istilberedelse, særlig av spiseis; tørkeapparater, særlig også tørkestativer, vasketøytørkemaskiner, håndtørkemaskiner, hårtørkeapparater; ventilasjonsapparater, særlig vifter, luktfiltre, luktavtrekksapparater og luktavtrekkshetter, luftkondisjoneringsapparater såvel som apparater til bedring av luftkvaliteten, luftbefuktere; vannledningsapparater og sanitæranlegg, særlig også armaturer til damp-, luft- og vannledningsanlegg, varmtvannapparater, beredervannvarmere og gjennomløpsvannvarmere; oppvaskkummer; varmepumper; spiseismaskiner; varmluftdusjer; deler av alle de ovennevnte varer, forsåvidt som de er inneholdt i klasse 11. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BYTES IN OLD PIPES (730) Innehaver: Brand-Rex Ltd, Novar House, 24 Queens Road, Weybridge, Surrey, KT 13 9UX, England, GB (740,750) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes KL. 9: Elektriske og elektroniske apparater for testing, installasjon og reparasjon av telekommunikasjonsnettverk, inkludert slike som består av elektriske og fiberoptiske kabler, i røropplegg, kanaler og kloakker, inkludert underjordiske rør; elektriske ledninger og kabler; optiske fibrer og kabler; forsterkere, tilkoblingsapparater og adaptere (tilpassere), samtlige for elektriske og optiske ledere, ledninger og kabler; elektriske og optiske ledere, ledninger og kabler innstøpt i harpiksremser som kan herdes, for installasjon i røropplegg, kanaler og kloakker, inkludert underjordiske rør og kanaler. KL. 37: Installasjon og reparasjon av telekommunikasjonsnettverk, røropplegg, kanaler og kloakker; installasjon og reparasjon av telekommunikasjonsnettverk, inkludert slike som består av fiberoptiske kabler i røropplegg, kanaler og kloakker, inkludert underjordiske rør og kanaler. KL. 42: Organisering og drift av telekommunikasjonstjenester, inkludert slike som gjelder fiberoptiske kabler i røropplegg, kanaler og kloakker, inkludert underjordiske rør og kanaler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TELIA N16 (730) Innehaver: Telia AB, S Farsta, SE (740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 9: Telekommunikasjonsanordninger, telekommunikasjonsapparater, nemlig telefonsentraler, datamaskiner og deler og tilbehør dertil. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet og kommunikasjon ved datamaskiner. KL. 42: Konsulenttjenester og teknisk assistanse vedrørende tele- og datakommunikasjonssystemer. SE, , (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TELIA N72 (730) Innehaver: Telia AB, S Farsta, SE (740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 9: Telekommunikasjonsanordninger, telekommunikasjonsapparater, nemlig telefonsentraler, datamaskiner og deler og tilbehør dertil. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet og kommunikasjon ved datamaskiner. KL. 42: Konsulenttjenester og teknisk assistanse vedrørende tele- og datakommunikasjonssystemer. SE, ,

25 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 48 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: POCKETLINK Z/VM (730) Innehaver: Telecomputing ASA, Nesøyveien 4, 1377 Billingstad, NO (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; dataprogrammer (innregistrerte på databærere). KL. 42: Computer-relaterte tjenester, nemlig tilveiebringelse av sentralisert lagring, organisering, vedlikehold og systemstøtte av data og software, databehandling og computer-rådgivningstjenester; utleie av dataprogrammer og tilgangstid til databaser for datahåndtering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SEDUCE YOURSELF (730) Innehaver: Folkestad & Co AS, Vestre Haugen 21, 1054 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 3: Parfymevarer og kosmetikk. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. (730) Innehaver: International Business Machines Corp, Armonk, NY 10504, US (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 9: Computere; hardware og software for computere; adaptere for computere; komponenter og ytre enheter for computere; computerminne; grensesnitt for computere; databehandlingsutstyr; skrivere; integrerte kretser; trykte kretser; magnetiske plater; diskdrev; kompaktdisker; magnetiske bånd; båndopptakere; regnemaskiner; lommekalkulatorer; kassaapparater; telefaksapparater; videospill; videoskjermer; video-opptakere; videobånd; computerprogrammer; dokumentasjon og instruksjonsmanualer innregistrert på maskinlesbare media og relatert til computere eller computerprogrammer; software for computere, nemlig software for operativsystemer og nettverkskontroll. KL. 16: Instruksjons- og undervisningsmateriell; dokumentasjon og publikasjoner relatert til computere eller computerprogrammer; manualer; trykte publikasjoner; bøker; magasiner; tidsskrifter; aviser; trykksaker; trykksaker, nemlig instruksjonsmanualer solgt som en enhet dermed for software for computere, nemlig software for operativsystemer og nettverkskontroll. KL. 42: Programmering for computere; utforming, oppdatering og vedlikehold av software for computere; utleie av tilgangstid til databaseservere for computere; tekniske prosjektstudier innen området hardware og software for computere; rådgivning og konsultasjoner relatert til bruk av globale datanettverk; utleie av computere og software for computere; tilveiebringelse av tilgang til computere for bedriftsledelse; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; reportasjetjenester; video-opptakstjenester; tilveiebringelse av fasiliteter for organisering av utstillinger. US, , 76/

26 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 48 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: NOW WE RE TALKING (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: MediaFront v/einar Monstad, Waldemar Thranes gate 75, 0175 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231 Lundamo KL. 9: Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; telefoner og telegrafapparater. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. (730) Innehaver: Eline Group ASA, Postboks 394, 1326 Lysaker, NO (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, detaljhandelsforetak og nettbutikker; oppstilling for andre, et utvalg av varer gjennom et globalt datanett, en nettbutikk eller en fjernsynsbutikkanal, slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan se og kjøpe disse varene ved hjelp av telekommunikasjon og/eller via ordrebestilling på e-post, telefax, telefon eller postordre; salgsfremmende tjenester (for tredjemann); markedsundersøkelser; markedsstudier; økonomiske beregninger og økonomisk planlegging; konsulentbistand i forretningssaker; kontortjenester; utsendelse av vareprøver; innsamling av informasjon og systematisering av informasjon for bruk i databaser; administrasjon av dataarkiver; tekstbehandlingstjenester. KL. 39: Transportvirksomhet; emballering, pakking og lagring av varer; lagringsinformasjon; organisering av sampakking og felles distribusjon av varer. KL. 42: Faglige konsultasjoner (ikke om forretninger); tekniske konsultasjoner; programmering for datamaskiner, utarbeidelse, vedlikehold og ajourføring av dataprogrammer; utarbeidelse av standardiserte computerverktøy og drift av applikasjoner samt utleie av tilgangstid ved bruk av databaser; teknisk tegning, industrielt design, emballasjedesign samt utleie av programvare (EDB) og av dataprogrammer. 26

27 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 48 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Kjetil Varn, Storgt. 2, 3950 Brevik, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo (730) Innehaver: K. Ekrheim AS, Postboks 216 Økern, 0510 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr, malt. KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. KL. 42: Restauranter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SJØLOFTET (730) Innehaver: Kjetil Varn, Storgt. 2, 3950 Brevik, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 42: Restauranter. 27

28 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 48 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: GSTRAP MULTI+ (730) Innehaver: APBiotech AB, Amersham Place, Little Chalfont, Buckinghamshire HP7 9NA, England, GB (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 1: Kjemikalier, biomkjemikalier og reagenser for bruk i industri, vitenskap og forskning; reagenser for analyse eller diagnose i forbindelse med vitenskapelige formål; pakkede kolonner av kjemikalske tørrstoffer som fungerer for å medvirke til utskillelse og atskillelse av miksturer av organisk eller biologisk materiale basert på deres forskjellige molekylære vekt eller struktur for bruk i rensing av GST-merkede rekombinante proteiner, alle for salg som sett; kjemiske produkter for bruk i forbindelse med rensing av kjemiske substanser. KL. 9: Ferdigpakkede kolonner for rensing av GSTmerkede rekombinante proteiner, solgt som sett; kolonner for bruk i utskillelse og atskillelse av organisk og biologisk materiale. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Lindhard Multi AS, Postboks 410, 3183 Horten, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 9: Dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Lindhard Multi AS, Postboks 410, 3183 Horten, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 9: Dataprogrammer. (730) Innehaver: Lindhard Multi AS, Postboks 410, 3183 Horten, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 9: Dataprogrammer. 28

29 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 48 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: LINDHARD MULTI ELWOOD (730) Innehaver: Lindhard Multi AS, Postboks 410, 3183 Horten, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 9: Dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Wheelie Den Distribution dba Elwood Clothing Co, 1211 Long Beach Ave Unit B, Los Angeles, CA 90021, US (740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Schjødt AS, Postboks 2444 Solli, 0201 Oslo KL. 25: Klesplagg; herunder T-skjorter, bukser, jeans, shorts, bomullsgensere, singleter, «button-down»- skjorter og jakker; fottøy; herunder skatingsko, tennissko og spasersko; hodeplagg; herunder basketballcaps, ulluer og hatter. AESTHETICS (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Aesthetics LLC, 2218 South Grand Avenue, Los Angeles, CA, US (740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Schjødt AS, Postboks 2444 Solli, 0201 Oslo KL. 25: Klesplagg; herunder T-skjorter, bukser, jeans, shorts, bomullsgensere, singleter, «button-down»- skjorter og jakker; fottøy; herunder skatingsko, tennissko og spasersko; hodeplagg; herunder basketballcaps, ulluer og hatter. KL. 28: Skateboard og tilbehør; herunder brett, hjul, trucks, kulelager og bolter. (730) Innehaver: Fysiomed Holding AS, Niels Juelsgt.33, 0257 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA v/inge Hausken Thygesen, Postboks 1829 Vika, 0123 Oslo KL. 42: Medisinsk, fysikalsk og hygienisk behandling; helsetjenester og fysikalsk treningstilbud. 29

30 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 48 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: M/G (730) Innehaver: Zimmer Inc, 727 North Detroit Street, Warsaw, IN 46580, US (740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 10: Ortopediske implantater, nemlig kneimplantater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Master Foods AS, 0212 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 5: Veterinærmedisinske preparater; medisinsk tilsetninger til næringsmidler for dyr; desinfeksjonsmidler til hygieniske formål, pesticider; pulvere, sprøytemidler og halsbånd, alle til utryddelse av lopper og for bruk på dyr; vaskemidler med tilsetning av medikamenter for bruk på dyr. KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn og frø; levende dyr, fugler og fisker; næringsmidler for dyr, fugler og fisker; malt; sepiaben; ben for hunder; strø for dyr; friske frukter, grønnsaker, rotfrukter og poteter; ikke-medisinske preparater for bruk som tilsetning til de forannevnte næringsmidler. REMAIN (730) Innehaver: Cubus AS, Postboks 254, 1377 Billingstad, NO (740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. 30

31 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 48 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: HELSPORT SUPERLIGHT HELSPORT SUPER-POLES (730) Innehaver: Helsport AS, Postboks 25, 7223 Melhus, NO (740,750) Fullmektig: Codex Advokat AS, Postboks 5222 Majorstua, 0303 Oslo KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer, herunder silikonisert nylon, ikke opptatt i andre klasser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Helsport AS, Postboks 25, 7223 Melhus, NO (740,750) Fullmektig: Codex Advokat AS, Postboks 5222 Majorstua, 0303 Oslo KL. 6: Uedle metaller og legering av disse; bygningsmaterialer av metall; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); stenger av metall, herunder teltstenger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: HELSPORT AQUAGUARD (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SWEET HEAVEN (730) Innehaver: Helsport AS, Postboks 25, 7223 Melhus, NO (740,750) Fullmektig: Codex Advokat AS, Postboks 5222 Majorstua, 0303 Oslo KL. 20: Soveposer for camping; poseovertrekk til soveposer. (730) Innehaver: 7-Eleven Inc, 2711 N. Haskell Avenue, Dallas, TX 75204, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 30: Kandis, godterier og sukkertøy. KL. 35: Detaljhandelsvirksomhet med kandis, godterier og sukkertøy. 31

32 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 48 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: EUROSTIR (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til NORD-KRAN A.S. (730) Innehaver: Nord-Kran AS, Maria Dehlis vei 40, 1083 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 7: Kraner (løfte- og heiseapparater). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: The Welding Institute, Great Abington, Granta Park, Cambridge CB1 6AL, England, GB (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 7: Sveisemaskineri, apparater for sveising, deler og utstyr til alle forannevnte varer. KL. 9: Elektriske apparater; sveisemaskineri, apparater for sveising, deler og utstyr for alle forannevnte varer. KL. 42: Faglige konsultasjoner (ikke om forretninger); teknisk forskning; faglige konsultasjoner, forsknings- og rådgivningsvirksomhet relatert til materiale tilknyttet teknologi. GB, , (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MADONNA (730) Innehaver: P.J. Valckenberg GmbH, Weckerlingplatz 1, D Worms am Rhein, DE (730) Innehaver: Julius Johansen Bokbinderi AS, Postboks 4742 Nydalen, 0421 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 40: Bearbeiding av materialer; bokbinding. (740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 33: Vin. 32

33 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 48 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: GLADE ONE TOUCH (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: S.C. Johnson & Son Inc, 1525 Howe Street, Racine, WI , US (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 5: Luftforfriskningsmidler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Narvesen ASA v/ Juridisk Avdeling, Postboks 6125 Etterstad, 0602 Oslo, NO KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Kunst & Ramme AS, Postboks 3849 Romolslia, 7429 Trondheim, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 16: Bilder, malerier og plakater. KL. 20: Rammer (innramming). (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Norsk Matmegling v/johansen, Postboks 246, 2040 Kløfta, NO KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 33

34 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 48 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: KINDERLIFE (730) Innehaver: KinderLife Instruments Inc, 1320 Villa street, Mt. View, CA 94041, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo (730) Innehaver: Bassøe Shipbrokers AS, Holmens gate 3, 0250 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Simonsen Musæus Adv.firma DA v/mona Søyland, Postboks 727 Sentrum, 0105 Oslo KL. 36: Finansiell virksomhet, tjenesteytelser fra meglere av verdipapirer. KL. 39: Transportvirksomhet, maritim virksomhet, tjenester i forbindelse med maritim buksering, lossing, drift av havner og dokker, tjenester vedrørende transport av varer utført av meglere, kontrahering av skip, rigger og maritimt utstyr. KL. 10: Medisinske instrumenter, nemlig elektrofysiologiske diagnostiske apparater for bruk i overvåking og måling av pediatrisk hørsel, barne- og spedbarnshørsel, blodgjennomstrømning hos fostre, long QT-syndrom hos barn, bilirubingiftighetsnivåer hos småbarn, emboliske inntreff i kroppen under kirurgiske inngrep og nevrologisk status, og instrumenter for bruk i forbindelse hermed, nemlig pediatriske hørselskartleggingsinnretninger, bilirubinanalyseinnretninger og -lys, fosterlidelsesovervåkingsinnretninger og nevrologiske statusovervåkingsinnretninger. KL. 42: Konsultasjon, forskning, produktdesign og produktutvikling innen feltet medisinske apparater og medisinsk instrumentering. US, , 76/

35 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 48 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: THE HÅG MOVEMENT (730) Innehaver: Håg ASA, Fridtjof Nansensvei 12, 0369 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo (730) Innehaver: KinderLife Instruments Inc, 1320 Villa street, Mt. View, CA 94041, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 10: Medisinske instrumenter, nemlig elektrofysiologiske diagnostiske apparater for bruk i overvåking og måling av pediatrisk hørsel, barne-, og spedbarnshørsel, blodgjennomstrømning hos fostre, long QT-syndrom hos barn, bilirubingiftighetsnivåer hos småbarn, emboliske inntreff i kroppen under kirurgiske inngrep og nevrologisk status, og instrumenter for bruk i forbindelse hermed, nemlig pediatriske hørselskartleggingsinnretninger, bilirubinanalyseinnretninger og -lys, fosterlidelsesovervåkingsinnretninger og nevrologiske statusovervåkingsinnretninger. KL. 42: Konsultasjon, forskning, produktdesign og produktutvikling innen feltet medisinske apparater og medisinsk instrumentering. US, , 76/ KL. 20: Møbler, herunder stoler med eller uten fotskamler; armlener for stoler; madrasser; speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: THE MOVEMENT (730) Innehaver: Håg ASA, Fridtjof Nansensvei 12, 0369 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 20: Møbler, herunder stoler med eller uten fotskamler; armlener for stoler; madrasser; speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. 35

36 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 48 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: TWC Holdings Pty Ltd, Wool House, 369 Royal Parade, Parkville, Vic 3052, AU (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 24: Senge- og bordtepper; tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser, inkludert overtepper, puter og ull-metervarer. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg; dresser for menn, dresser/drakter for kvinner, bukser, skjørt, ytterfrakker, korte frakker, jakker, gensere, slacks, shorts, treningsbukser, skjorter, topper, treningstopper, treningsgensere, vester (med knapping), cardigan, kjoler, hele kjoler, to-delte kjoler, t-skjorter, treningsdrakter, trikoter, vester, sports- og gymnastikktøy, slips, skjerf, undertøy, sokker, trikotasjevarer, strømper, strømpebånd, bukseseler, livreimer, belter, karnevalskostymer, fottøy, lave sko, støvler, lærsko, tilbehør til motevarer, hatter og luer, morgenkåper og slåbroker, pyjamas, tøfler, bukser, sykkelklær, sjal, hansker, baskerluer. (730) Innehaver: Anders Herlofsen, Dunihagen Allé 32, 3070 Sande I Vestfold, NO KL. 6: Smiarbeider i stål. 36

37 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 48 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: First Line AS, Postboks 18, 4801 Arendal, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. (730) Innehaver: Tommy Nilsen Eternal Silence DA, Skarvn. 16, 9406 Harstad, NO KL. 41: Bandvirksomhet i forbindelse med konserter og opptredener, samt utgivelse og salg av lydfestede produkter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DEEONE (730) Innehaver: Stadium AB, Box 773, S Norrköping, SE (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 18: Vesker og ryggsekker. KL. 25: Sko, konfeksjon, hodeplagg, sportshansker. 37

38 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 48 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: OPENWAVE (730) Innehaver: Openwave Systems Inc, 1400 Seaport Boulevard, Redwood City, CA 94063, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Computerprogramvare for tjenesteytere for kommunikasjon, for tilgang til, etablering, innsamling, lagring, fjerning, overføring, spredning, organisering eller på annen måte bruk av tale, tekst, grafikk eller andre data via et globalt computernett og andre kommunikasjonsnett, og for fremstillere av kommunikasjonsinnretninger for å åpne slike innretninger for tilgang til, etablering, innsamling, lagring, fjerning, overføring, spredning, organisering eller på annen måte bruk av slike data via et globalt computernett og andre kommunikasjonsnett, og dokumentasjon som samtidig er solgt som en enhet; computerdriftssystemer, nemlig en klient/ serverplattform som er bygget opp med maskinvare og programvare for å knytte trådløse anvendelser til foretaksnett og internett; computerprogramvare for å lette kommunikasjon via computernett, nemlig programvare for elektronisk meldingstjeneste; serverprogramvare for internettilgang og som kan brukes med håndapparater så som personsøkere og mobiltelefoner for celleoppbyggede sambandsnett; katalogprogramvare, programvare for domenenavn og annen nettverksadressetjeneste og programvare som muliggjør ekstern implementering og håndtering av den funksjonalitet denne programvare tilbyr; computerprogramvare, nemlig meldingsoverføring for å rute elektronisk post via internett og basert på åpne standarder og ved incorporering av stor sikkerhet og god bruksvennlighet; computerprogramvare for trådløs håndtering, og for håndapparater; computerprogramvare for synkronisering av kontakter, kalendere og oppgavelister og annen informasjon mellom en personlig computer og et håndapparat; computerprogramvare for å bestemme lokalitet, tilstedeværelse eller tilgjengelighet for et håndapparat. US, , 76/ (730) Innehaver: Openwave Systems Inc, 1400 Seaport Boulevard, Redwood City, CA 94063, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Computerprogramvare for tjenesteytere for kommunikasjon, for tilgang til, etablering, innsamling, lagring, fjerning, overføring, spredning, organisering eller på annen mate bruk av tale, tekst, grafikk eller andre data via et globalt computernett og andre kommunikasjonsnett, og for fremstillere av kommunikasjonsinnretninger for å åpne slike innretninger for tilgang til, etablering, innsamling, lagring, fjerning, overføring, spredning, organisering eller på annen måte bruk av slike data via et globalt computernett og andre kommunikasjonsnett, og dokumentasjon som samtidig er solgt som en enhet; computerdriftssystemer, nemlig en klient/ serverplattform som er bygget opp med maskinvare og programvare for å knytte trådløse anvendelser til foretaksnett og internett; computerprogramvare for å lette kommunikasjon via computernett, nemlig programvare for elektronisk meldingstjeneste; serverprogramvare for internettilgang og som kan brukes med håndapparater så som personsøkere og mobiltelefoner for celleoppbyggede sambandsnett; katalogprogramvare, programvare for domenenavn og annen nettverksadressetjeneste og programvare som muliggjør ekstern implementering og håndtering av den funksjonalitet denne programvare tilbyr; computerprogramvare, nemlig meldingsoverføring for å rute elektronisk post via internett og basert på åpne standarder og ved incorporering av stor sikkerhet og god bruksvennlighet; computerprogramvare for trådløs håndtering, og for håndapparater; computerprogramvare for synkronisering av kontakter, kalendere og oppgavelister og annen informasjon mellom en personlig computer og et håndapparat; computerprogramvare for å bestemme lokalitet, tilstedeværelse eller tilgjengelighet for et håndapparat. 38

39 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 48 US, , 76/ (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Pharmacia AB, S Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater for mennesker, nemlig røykeavvenningsprodukter. KL. 10: Medisinske innretninger i forbindelse med røykeavvenning. KL. 30: Tyggegummi. (730) Innehaver: Pharmacia AB, S Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater for mennesker, nemlig røykeavvenningsprodukter. KL. 10: Medisinske innretninger i forbindelse med røykeavvenning. KL. 30: Tyggegummi. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Pharmacia AB, S Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater for mennesker, nemlig røykeavvenningsprodukter. KL. 10: Medisinske innretninger i forbindelse med røykeavvenning. KL. 30: Tyggegummi. 39

40 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 48 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SWIVEMAS STYLING POLITIET (730) Innehaver: Stewart-Buchanan Gauges Ltd, Burnside Industrial Estate, Kilsyth, Glasgow, G65 9JX, Skottland, GB (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 6: Rør av metall, rørledninger av metall, hydrauliske og pneumatiske rør og rørgater, rørkoplinger, -forbindelsesstykker, ventiler, ventilkoplinger, -forbindelsesledd, koplinger og forbindelsesledd for pressmålingsutstyr, rørarmatur samt deler og tilbehør for alle forannevnte varer. (730) Innehaver: Tor Halvorsen, 0169 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 41: Underholdningsvirksomhet, opplæringsvirksomhet. KL. 42: Frisørsalonger, konsultasjoner (faglig) om form og farge; arkitekter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FULLMÅNE NATIVEMEDIA (730) Innehaver: Tor Halvorsen, 0169 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo (730) Innehaver: BigBand Networks Inc, 6607 Dumbarton Circle, Fremont, CA 94555, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Datamaskiner og databehandlingsutstyr; dataprogrammer; dataprogrammer for behandling av kommunikasjoner og innhold. KL. 41: Underholdningsvirksomhet, opplæringsvirksomhet. KL. 42: Frisørsalonger, konsultasjoner (faglig) om form og farge; arkitekter. US, , 76/

41 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 48 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Airgenic AS, Oksenøyveien 12, 1366 Lysaker, NO (740,750) Fullmektig: Kvale & Co, Postboks 1752 Vika, 0122 Oslo kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester, juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering. KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål. KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. KL. 11: Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; ioniseringsapparater for behandling av luft, apparater for nedkjøling av luft; luftfiltre for klimatisering; installasjoner for luftfiltrering; luftkondisjoneringsanlegg; luftkondisjoneringsinstallasjoner og -apparater; luftrenseapparater og -maskiner; luftsterilisatorer; lufttørkere; luftvarmeapparater; luktfjerningsapparater for luft; ventilasjonsapparater og -innretninger (klimatisering). KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); 41

42 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 48 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: AIRGENIC (730) Innehaver: Airgenic AS, Oksenøyveien 12, 1366 Lysaker, NO (740,750) Fullmektig: Kvale & Co, Postboks 1752 Vika, 0122 Oslo KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål. KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. KL. 11: Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; ioniseringsapparater for behandling av luft, apparater for nedkjøling av luft; luftfiltre for klimatisering; installasjoner for luftfiltrering; luftkondisjoneringsanlegg; luftkondisjoneringsinstallasjoner og -apparater; luftrenseapparater og -maskiner; luftsterilisatorer; lufttørkere; luftvarmeapparater; luktfjerningsapparater for luft; ventilasjonsapparater og -innretninger (klimatisering). KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester, juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Richard Thom, Holmenkollvn. 97A, 0784 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 36: Finansiell virksomhet. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. 42

43 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 48 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: WORKADIA (730) Innehaver: American Express Co, American Express Tower, World Financial Center, New York, NY , US (740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 42: Utvikling, utforming og organisering av hjemmesider på globale datanettverk for andre. US, , 76/169,507 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: The Iams Co, One Procter & Gamble Plaza, Cincinatti, OH, US (740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 31: Næringsmidler til dyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Nord Norsk Dekkimport AS, Postboks 1234, 8001 Bodø, NO ESTEEM 2 (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 12: Dekk. (730) Innehaver: E.R. Squibb & Sons LLC, Lawrenceville-Princeton Road, Princeton, NJ 08540, US (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner; ortopediske artikler; suturmaterialer, medisinske og kirurgiske apparater; anordninger for oppsamling av kroppsavfallsprodukter for stomipasienter. 43

44 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 48 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DUNAVÁR (730) Innehaver: Danubiana B.T., 7150 Bonyhád, HU (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl), inkludert viner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MEAN MACHINE (730) Innehaver: Columbus Circle Films Inc, 5455 Wilshire Blvd., Suite 700, Los Angeles, CA 90036, US (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg; sportsklær (strikkegensere, gensere og luer). KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt; fotballer, fotballnett og baller for amerikansk fotball. (591) Merket er i farger (730) Innehaver: PCI Biotech AS, 0377 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 5: Farmasøytiske, kjemiske, veterinære og hygieniske preparater og substanser. KL. 10: Medisinske apparater og instrumenter, herunder reagensrør. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; instruksjons- og undervisningsmateriell. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: VISMA (730) Innehaver: Visma ASA, Postboks 412, 1327 Lysaker, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. 44

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17 2002.04.22 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.04.22 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.04.22 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 20/05-2005.05.18 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 38 2001.09.17 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 38 2001.09.17 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 38 2001.09.17 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8165 OP sak nr. 2011/00108 Reg. nr. 204263 Søknadsnr. 199903343 Overprøvingssak nr.: TMADM0000006 Registreringshaver: Solveig Irene Heggen, Solveien 22, 1430

Detaljer

nr 20 2001.05.14 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 20 2001.05.14 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 20 2001.05.14 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

tidende nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 43 25.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 25.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 25.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 5 2000.01.31 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 5 2000.01.31 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 5 2000.01.31 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 50/06-2006.12.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 50/06-2006.12.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 50/06-2006.12.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 8 2002.02.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 8 2002.02.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 8 2002.02.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33 2000.08.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 33 2000.08.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 33 2000.08.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16 2000.04.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 16 2000.04.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 16 2000.04.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer