nr 34/ NO årgang 98 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 34/ årgang 98 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /08 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i navn og adresser i alle rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Erstatning Rettelser INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /08 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KLOSTER Bioflora AS, Skarehaugen 18, 5174 MATHOPEN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk; næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider, dietetiske kostholdstilskudd, vitamin- og næringstilskuddspreparater, urtete for medisinske formål; vitamintilskudd. 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, spiselige oljer og fett; urtete, proteiner og ernæringspreparater. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. 32 Øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 35 Butikk- og handelsvirksomhet i relasjon til helsekost, kostholdspreparater, næringsmidler og drikker. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Domstein ASA, 6706 MÅLØY, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 29 Fisk og fiskeprodukter (ubearbeidede og bearbeidede), samt spiselige oljer og fett. 31 Fiskerogn, levende fisk, næringsmidler for fisk. 40 Fiskeforedling. 44 Fiskeoppdrett. 3

4 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Minitech AS, Hedmark Næringspark, 2312 OTTESTAD, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, 11 Apparater og innretning for oppvarming. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Domstein ASA, 6706 MÅLØY, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 29 Fisk og fiskeprodukter (ubearbeidede og bearbeidede), samt spiselige oljer og fett 31 Fiskerogn, levende fisk, næringsmidler for fisk. 40 Fiskeforedling. 44 Fiskeoppdrett. GANIC WATER Ganic Consumer Products Ltd., Am Weiher 4a, LANGENSELBOLD, DE Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 5 Dietetiske stoffer for medisinsk bruk, medisinsk te, næringsmidler for spedbarn, vann med mineraler, vann med vitaminer, vann med sporstoffer; vann inneholdende L-carnitin til støtte for diett. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis, honning, sirup, gjær, bakepulver, salt, sennep, eddik, sauser, krydderier, is. 32 Vann uten kullsyre, kullsyreholdig vann, behandlet vann, kildevann, mineralvann, vann med smakstilsetning, vann med koffein; fruktdrikke, fruktsaft, nektar, limonade, sodavann og andre ikkealkoholholdige drikker, saft og andre preparater til fremstilling av drikke. 4

5 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: A24A A24A Group AS, Hvittingfossveien 215, 3080 Holmestrand, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 35 Annonse- og reklamevirksomhet; salgsfremmende tjenester (for tredjemann); onlineannonsering på datanettverk; reklameoppslag; utarbeidelse og publisering av reklametekster; utleie av reklameplass; rubrikkannonser, herunder via regionale og/eller globale datamaskinnettverk; telefonkatalogvirksomhet, nemlig salgsfremmende tiltak for andres varer og tjenester via trykte kataloger, via kodede media og via distribusjon av materiell gjennom kommunikasjonsnettverk, herunder globale kommunikasjonsnettverk. 38 Telekommunikasjonstjenester; datakommunikasj onstj enester; dataassistert overføring av meldinger, beskjeder, informasjon, data, lyd og bilder; elektronisk postoverføring; elektronisk og/eller digital meldingsformidling, herunder via datamaskiner og mobiltelefoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke A24A Group AS, Hvittingfossveien 215, 3080 Holmestrand, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 35 Annonse- og reklamevirksomhet; salgsfremmende tjenester (for tredjemann); onlineannonsering på datanettverk; reklameoppslag; utarbeidelse og publisering av reklametekster; utleie av reklameplass; rubrikkannonser, herunder via regionale og/eller globale datamaskinnettverk; telefonkatalogvirksomhet, nemlig salgsfremmende tiltak for andres varer og tjenester via trykte kataloger, via kodede media og via distribusjon av materiell gjennom kommunikasjonsnettverk, herunder globale kommunikasjonsnettverk. 38 Telekommunikasjonstjenester; datakommunikasjonstjenester; dataassistert overføring av meldinger, beskjeder, informasjon, data, lyd og bilder; elektronisk postoverføring; elektronisk og/eller digital meldingsformidling, herunder via datamaskiner og mobiltelefoner. 5

6 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Inderøy Slakteri AS, 7670 INDERØY, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, 29 Supper og sodd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Roar Skutbergsveen, Lismarkvegen 175, 2616 LISMARKA, Bjørnar Bakke, Hagatunveien 10, 2616 LISMARKA, 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 4T, Postboks 98, 3165 TJØME, 35 Salg og markedsføring av LPG tanker. 41 Opplæring av installatører. VENTRIO C. R. Bard. Inc., 730 Central Avenue, NJ MURRAY HILL, US Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, 10 Medisinske instrumenter og apparater, nemlig hernia-nett, deler og tilbehør til de nevnte varer. 6

7 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Invenia Invenia Consulting AS, Postboks 540, 9256 TROMSØ, 35 Bistand til ledelse og administrasjon av bedrifter; bistand vedrørende den forretningsmessige eller kommersielle drift av handels- eller industribedrifter. Forretningsforskning og evaluering. Administrasjon av datafiler. 36 Finansiell virksomhet. Tjenesteytelser fra investeringselskaper og holdingselskaper; finansiell bistand, herunder lån, innskudd og andre former for økonomiske ytelser, økonomisk rådgivningsvirksomhet. Forretninger med fast eiendom; herunder utleie og omsetning av fast eiendom. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; tjenester som gjør det mulig å kommunisere fra en person til en annen, så som fasttelefoni, mobiltelefoni, IP-telefoni, internettbaserte tjenester, audiovisuelle tjenester, radio og fjernsynsvirksomhet, kabel og fibernettvirksomhet, elektronisk lagringsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LEXUS IS350C Toyota Jidosha KK (also trading as Toyota Motor Corporation), 1, Toyota-cho TOYOTA-SHI, AICHI-KEN, JP Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 12 Automobiler og konstruksjonsdeler til slike. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LEXUS IS300C Toyota Jidosha KK (also trading as Toyota Motor Corporation), 1, Toyota-cho TOYOTA-SHI, AICHI-KEN, JP Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 12 Automobiler og konstruksjonsdeler til slike. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LEXUS IS250C Toyota Jidosha KK (also trading as Toyota Motor Corporation), 1, Toyota-cho TOYOTA-SHI, AICHI-KEN, JP Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 12 Automobiler og konstruksjonsdeler til slike. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: AIG SAFE American International Group Inc, 70 Pine Street, NY10270 WOODBRIDGE, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 36 Forsikrings- og finansielle tjenester. 7

8 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Greenmed AS, Jerikoveien 28C, 1067 OSLO, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, 5 Farmasøytiske preparater; kosttilskudd. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Vestdavit AS, C Sundtsgt 37, 5004 BERGEN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 12 Daviter; sjokkdempingssystemer; sjokkdempere; hydrauliske sjokkdempere; sjokkdempere til bruk på skip; sjokkdempere for wiresystemer; kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; ingeniørtjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: POLARFOOD Bo Granqvist AB, Kommunalvägen 1, HUDDINGE, SE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 29 Produkter av fisk; produkter av kjøtt. 41 Kursvirksomhet. 43 Restaurantvirksomhet. 8

9 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke De forenede Snekkere AS, Storgt. 55, 0182 OSLO, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ZAMST Nippon Sigmax Co Ltd, Nishi-Shinjuku, Shinjuku Oak Tower 33F, Shinjuku-ku, TOKYO, JP Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 10 Ortopedisk materiale og artikler, inklusive støttebind, støttebandasjer og støttebånd for ankler, legg, kne, lår, rygg, skulder, albu og håndledd; ortopedisk fottøy; skinner (kirurgiske); isposer for medisinske formål. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 28 Gymnastikk- og sportsartikler, inklusive apparater for beskyttelse av lemmer og andre kroppsdeler under utøvelse av sportslige aktiviteter (ikke opptatt i andre klasser). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: WHAM-O SUPERBALL Wham-O Inc, 5903 Christie Avenue, CA94608 EMERYVILLE, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 28 Spill og leketøy; sportsballer; jubileumssportsballer; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SIGMAX Nippon Sigmax Co Ltd, Nishi-Shinjuku, Shinjuku Oak Tower 33F, Shinjuku-ku, TOKYO, JP Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 5 Forbindingsstoffer og bandasjer, medisinske og kirurgiske forbindingsstoffer, elastiske nett til bruk med forbindingsstoffer; elastiske rundvevde bandasjer; kompresser; plaster; avstøpningsmateriale for medisinske formål; heftbandasjer. 10 Elastiske sokker for medisinske, kirurgiske og ortopediske formål; ortopedisk materiale og artikler, inklusive støttebind, støttebandasjer og støttebånd for ankler, legg, kne, lår, rygg, skulder, albu og håndledd; ortopedisk fottøy; trykkavlastende puter; skinner (kirurgiske); beskyttelsestape for muskler; isposer for medisinske formål; apparater og instrumenter for ortopedisk rehabilitering: apparater og instrumenter for behandling med lavtemperatur; apparater for avvergelse av tromboser i dyptliggende vener. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 28 Gymnastikk- og sportsartikler, inklusive apparater for beskyttelse av lemmer og andre kroppsdeler under utøvelse av sportslige aktiviteter (ikke opptatt i andre klasser). 9

10 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BlueOmega Bio Pharma AS, Postboks 132, Holmlia, 1203 OSLO, 5 Kosttilskudd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ZINE Motorola Inc, 1303 East Algonquin Road, IL60196 SCHAUMBURG, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Mobiltelefoner, personsøkere, kombinerte radiosendere og -mottakere, elektroniske personlige planleggere, hodetelefoner, mikrofoner, høyttalere, bærekasser og telefonhylstere; dataprogramvare og programmer benyttet for overføring eller gjengivelse eller mottak av lyd, lys, bilder, tekst, video eller data over et telekommunikasjonsnettverk eller system mellom terminaler og for forbedring, påvirkning og forenkling av bruk og tilgang til computer- og kommunikasjonsnettverk; e-handel-programvare for å tillate brukere å sikkert plassere ordrer og gjennomføre betalinger i forbindelse med elektroniske handelstransaksjoner via et globalt computernettverk eller telekommunikasjonsnettverk; computerspillsoftware for mobile håndsett; computer software og programmer for drift og operasjon av trådløse telekomrnunikasjonsenheter; computer software for sending og mottak av korte beskjeder og elektronisk post og for filtrering av ikke-tekstinformasjon fra dataene; digitale kameraer, videokameraer, datakort; modemer, globale posisjoneringsenheter; batterier, batteriladere, strømadaptere, antenner. 38 Tjenester i forbindelse med trådløs telefoni og elektronisk overføring av data og dokumenter via kommunikasjonsnettverk og globale datamaskinnettverk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: JUVENTUS BASF Agro BV Arnhem (NL) Zweigniederlassung Wädenswil, Moosacherstrasse 2 AU, CH Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 5 Desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter, fungicider, herbicider. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet GB (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Sand Monitoring Services Ltd, Riverview Business Centre, Centurion Court, North Esplanade West, AB115QH ABERDEEN, GB Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 42 Tørrstoff kontroll, overvåkings og verifikasjons tjenester brukt i forbindelse med utforsking, undersøkelser, prøveboring, (petro) skjerping, petroleumsleting, utvikling brukt i forbindelse med produksjon av olje og gass; sand overvåking og kontroll, korrosjons, etsings, syreangreps, rust(angrep)korrosjons, kjemisk tærings overvåking og kontroll, prosjekt ingeniørtekniske tjenester, idriftsettelsestjenester og data analyser, og konsulent og design tjenester alt i tilknytning til det forannevnte. 10

11 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Johnbull Co Ltd, , Kojima Akasaki KURASHIKI- SHI, OKAYAMA-KEN, JP Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 25 Frakker, kåper, gensere (sweaters), skjorter, jakker, dresser, skjørt, bukser, nattøy, undertøy, luer, capser, sko og støvler, sportsstøvler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Soundgarden Soundgarden, Nittedalsgt. 1b, 2000 LILLESTRØM, 9 Apparater og instrumenter for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; TV-er, projektorer, avspillere, forsterkere og høytalere. 16 Reklamemateriell; aviser, magasiner. 35 Annonsering på internett; markedsføring. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DYMO LABELMANAGER Sanford LP, 29 East Stephenson Street, IL61032 FREEPORT, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 7 Håndholdte etiketteringsmaskiner; 9 Elektroniske etiketteringsmaskiner, etikettskrivere, (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Jesus Navarro SA, c/isaac Peral, núm 46, VELDA ALICANTE, ES Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 30 Saffran og krydder; gule krydder, nellik, spisskarve, anis, karve, koriander, ingefær, sesam, muskat, pepper, paprika, kanel, oregano, kardemomme, pinjenøtter, helnellik og andre krydder, sauser og krydder i alle deres form og beholdere; nellik, salt, bidronninggeleer, karripulver, naturlige søtningsmidler, essenser til næringsmidler; vanilje, vanillin, kakao, ris, sago; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, blancmange, vaniljepudding, eggekrem, honning, sirup, gjær, bakepulver, spiseis, sennep, eddik, sauser, krydderier, is; te; ikke medisinske infusjoner. 16 Etikettpatroner til bruk i etiketteringsmaskiner. 11

12 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: INVESTING FOR SOCIAL IMPACT Stiftelsen Voxtra, Postboks 1585 Vika, 0118 OSLO, Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, 35 Annonse- og reklamevirksornhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; ledelse i forbindelse med investering og pro bono rådgivning til bistandsorganisasjoner og utviklingsprosjekter, sosiale entreprenører og bistand ved ledelse og adniinistrasjon i forbindelse med forretningsvirksomhet med et sosialt formål i utviklingsland. 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksornhet monetær virksomhet, forretninger rned fast eiendom; investering og finansiering av bistandsorganisasjoner og utviklingsprosjekter, sosiale entreprenører og forretningsvirksomhet med et sosialt formål i utviklingsland. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VOXTRA Stiftelsen Voxtra, Postboks 1585 Vika, 0118 OSLO, Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, 35 Annonse- og reklamevirksomhet-, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjentjenester; ledelse i forbindelse med investering og pro bono rådgivning til bistandsorganisasjoner og utviklingsprosjekter, sosiale entreprenører og bistand ved ledelse og administrasjon i forbindelse med forretningsvirksomhet med et sosialt formål i utviklingsland. 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; investering og finansiering av bistandsorganisasjoner og utviklingsprosjekter, sosiale entreprenører og forretningsvirksomhet med et sosialt formål i utviklingsland. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke David Andersen, Bondestokksund, 6070 TJØRVÅG, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 12

13 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Stiftelsen Voxtra, Postboks 1585 Vika, 0118 OSLO, Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, 35 Annonse- og reklamevirksomhet-, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjentjenester; ledelse i forbindelse med investering og pro bono rådgivning til bistandsorganisasjoner og utviklingsprosjekter, sosiale entreprenører og bistand ved ledelse og administrasjon i forbindelse med forretningsvirksomhet med et sosialt formål i utviklingsland. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke RS Biokosmetikk AB, Soldala, VALDEMARSVIK, SE Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 3 Preparater for bleking og andre midler til bruk ved vask; rengjørings-, polerings-, skure- og slipemidler; såpe, parfymer, eteriske oljer, kosmetikk, hårpleiepreparater; tannpulver, -krem og -pasta. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; investering og finansiering av bistandsorganisasjoner og utviklingsprosjekter, sosiale entreprenører og forretningsvirksomhet med et sosialt formål i utviklingsland. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Brandstad Drift AS, Nordre Grensevei 15, 2600 LILLEHAMMER, Advokatfirmaet Alver AS, Postboks 10, 2601 LILLEHAMMER, 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 13

14 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: sauser (smakstilsetninger), krydderier, is. 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt kom, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 33 Alkoholholdige drikker (ikke øl) 34 Tobakk; artikler for røkere, fyrstikker. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; Kontortjenester, gjenkjøpstjenester. 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Menigo Foodservice AB, Box 9081, ÅRSTA, SE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. 7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner; oppvaskmaskiner; elektroniske husholdningsmaskiner; elektroniske kjøkkenmaskiner; kaffekvemer 8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, bestikk; blanke våpen; barberhøvler og - apparater. 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. 20 Kjøkkeninnredning i form av skap, benker, skuffer, oppbevaringsseksjon og serveringsvogner. 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere, kammer og svamper, børster (ikke rnalerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander for rengjøringsformål, stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser.) 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. 41 Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; cateringtjenester; midlertidig innlosjering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Frende Holding, Postboks 3660 Fyllingsdalen, 5845 BERGEN, 35 Annonse og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 36 Forsikringsvirksomhet, finansiell virksomhet, monetær virksomhet, forretninger med fast eiendom. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av kom, brød, bakverk og konditorvarer, konfekttyper, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, 14

15 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SHIELDPRO Nec Corp, 7-1, Shiba 5-chome, Minato-ku, TOKYO, JP JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, 9 Datamaskiner; portable datamaskiner; reisedatamaskiner; periferiutstyr for datamaskiner; operativprogrammer for datamaskiner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: INVISIPATCH McNeil AB, HELSINGBORG, SE JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, 5 Farmasøytiske preparater i form av røykesluttpreparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Star Sportswear Ltd, 225 Denby Dale Road, WF27AY WAKEFIELD, GB Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 18 Bager (ikke opptatt i andre klasser), sportsbager, reisebager, håndvesker, ryggsekker. 25 Klær, fottøy, hodeplagg; strikkegensere, skjorter, trøyer, shorts, kortbukser, sokker, strømper, gensere, T-skjorter, treningsdresser, poloskjorter, sportsklær, fritidsklær, fotballtrøyer, rugbytrøyer, regntøy, regnfrakker, baseballcaps. 28 Gymnastikk- og sportsartikler og -utstyr (ikke opptatt i andre klasser); fotballutstyr (sportsutstyr), rugbyutstyr (sportsutstyr), hockeyutstyr (sportsutstyr), fotballer, rugbyballer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Birger Scavenius, Tjernsrudveien 25B, 1358 JAR, 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 15

16 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Photo Marketing Association International, 3000 Picture Place, MI49201 JACKSON, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av interesseorganisasjoner, nemlig promotering av fotografer og grafisk kunstindustri, samt ivareta interesser for forhandlere av fotografi og grafisk kunst, reparatører, prosessorer, fotografer, scrapbok- og fotoalbumforhandlere, profesjonelle innrammere og ledere innen bransjen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: THE DIFFERENCE. DEMONSTRATED. NSE Products Inc, 75, West Center Street, UT84601 PROVO, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 3 Ikke-medisinske hudpleiepreparater og lotions for hud- og hårpleie, hudrenselotion, ansiktsskrubb, hudkrem, fuktighetsmiddel for huden, hudrensegele, ansiktstoner, sjampo og hårpleiemidler, astringerende midler for kosmetisk bruk, concealer, blyanter for kosmetisk bruk, kosmetiske preparater for øyenvipper, eyeliner, øyensminkefjerner, øyenskygge, underlagssminke, lipgloss lipliner, leppestift, maskara, hudrensekrem. 5 Nærings- og kosttilskudd, måltidserstattende drikker og pulvere, drikker (dietetiske), måltidserstattende drikkeblandinger, vitaminberikede drikker. 29 Barrer og stenger brukt som måltidserstatninger. 32 Ikke-alkoholholdige drikker, nemlig fruktdrikker, fruktjuicer, fiberholdige drikker, næringsstoffberikede juicer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Expert AS, Postboks 43, 1483 SKYTTA, Advokatfirmaet Nordia DA, Postboks 1807 Vika, 0123 OSLO, 16 Trykksaker. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; sending av radio- og fjern synsprogrammer. 41 Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet, sportslige og kultureller aktiviteter; produksjon av radioog fjernsynsprogram. 16

17 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner. 8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne), knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -maskiner. 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater, kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Viktor Erik Jakobsen, Geitmyrsveien 31, 0171 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 1 Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer, bindemidler til industrielle formål. 2 Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere. 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, tannpussemidler. 4 Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker for belysning. 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn, plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter, fungicider, herbicider. 6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. 7 Maskiner og verktøymaskiner, motorer 10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer. 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. 12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. 13 Skytevåpen; ammunisjon og prosjektiler, sprengstoff, fyrverkerisaker. 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser, juvelervarer, smykker, edle stener, ur og kronometriske instrumenter. 15 Musikkinstrumenter. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer, klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler, skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler), instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser), trykktyper, klisjeer. 17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall). 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). 20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); 17

18 registrerte varemerker /08 kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). 22 Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet tekstilfibermateriale. 23 Garn og tråd for tekstile formål. 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 26 Kniplinger og broderier, bånd og lisser, knapper, hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler, kunstige blomster. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil, industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. 44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr, landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. 45 Personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; juridiske tjenester. 27 Tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale). 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup, gjær, bakepulver, salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 34 Tobakk; artikler for røkere, fyrstikker. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 36 Forsikringsvirksomhet, finansiell virksomhet; monetær virksomhet, forretninger med fast eiendom. 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 39 Transportvirksomhet, innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. 40 Bearbeiding av materialer. 41 Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 18

19 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Betingelsene er knyttet til kontrakten mellom hvert prosjekt/klynge og programsekretariatet (på vegne av eierne/forvalterne). NCE-status gis kun til følgende i.h.h.t programbeskrivelsen: "Programmet Norwegian Centres of Expertise (NCE) etableres for å forsterke innovasjonsaktiviteten i de mest vekstkraftige og internasjonalt orienterte næringsklyngene i Norge. Klyngene velges ut på basis av omfattende, offentlige utlysninger og hvor kandidatene bl.a. screenes av et eksternt ekspertpanel, basert på: 1. Klyngens ressursmessige fundament 2. Etablerte klyngeprosesser 3. Internasjonal orientering (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Innovasjon Norge, Postboks 448 Sentrum, 0104 OSLO, 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester. 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (551) Merket er et fellesmerke. Fellesmerkebestemmelser: Bestemmelser for bruken av fellesmerket NCE Bestemmelser for bruken av fellesmerket NCE, fastsettes i merkevarestrategien og profilprogrammet. Merkevareiere Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd forvalter NCE-programmet og er i fellesskap eiere av NCE-merkevaren. Hvem har rett til å bruke merket og på hvilke betingelser? Kun de næringsklynger som er tatt opp i NCE programmet, samt forvalternes organisasjoner, kan bruke NCE-merkevaren i sin profilering. Pr. april 2008 er dette: NCE Oslo Cancer Cluster NCE Microsystems NCE Systems Engineering NCE Raufoss NCE Culinology NCE Subsea NCE Maritime NCE Intrumentation NCE Aquaculture 4. Videre utviklingspotensial Betingelsene for å bruke NCE-merkevaren er dermed knyttet til i hvilken grad klyngene på basis av evaluering lever opp til kvalitetskravene for å være et NCE. Så lenge klyngen er del av programmet, har den også rett til å bruke NCE-merkevaren. Programrådet (NCE's øverste organ) har også gjort en prinsippbeslutning om at det kan være mulig å bruke NCE-merkevaren utover kontraktsperioden (maks 10 år), etter avtale med programsekretariatet. Det skal lages egne retningslinjer og kvalitetskrav i tilknytning til dette. Bruk av merkevaren (kombinert merke eller et rent figurmerke) Hver næringsklynge kan bruke eget klyngenavn i kombinasjon med NCE-merkevaren; for eksempel NCE Subsea, (paraplymerke) eller en kombinasjon av eget klyngenavn som Oslo Cancer Cluster kombinert med NCE-merkevaren (som konsernmerke/logo). Sanksjoner Uberettiget eller ureglementert bruk av NCEmerkevaren blant klyngene i programmet vil påpekes av merkevareeierne v/programsekretariatet, men vil i hovedsak gjøres gjennom den kontinuerlige dialogen som foregår mellom sekretariatet og prosjektene samt i forbindelse med fornyelse av avtalene i h.h.t. pkt i Programbeskrivelsen. Det henvises for øvrig til kontrakten mellom partene samt til programbeskrivelsen generelt. Brukes merkevaren av andre aktører som ikke er del av programmet, for eksempel av andre næringsklynger, vil eierne forbeholde seg retten til å bruke lovverket for å stoppe den ureglementerte bruken. Rettigheter og forpliktelser Disse følger av rollefordelingen: Merkevareeiere * Eier av merke-logoen * Ansvar for merkevarebygging på programnivå, dvs. å kommunisere hva slags status (kundeløftene og bevisene) det er å være et NCE. * Regulerer bevisene i merkevareinnholdet gjennom å sette kriterier for inngang i programmet. * Evaluerer hvert NCE i forhold til å leve opp til merkevaren * Beskytter logo- og navnebruk 19

20 registrerte varemerker /08 Det enkelte NCE * Hovedansvarlig for å "live the brand", dvs. etterleve merkevaren NCE og levere kundeløftene. * Implementere NCE-merkevaren i egne merkevareplaner (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet GB * Ansvarlig for å bygge merkevare for egen klynge (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: RØRIS Friskis & Svettis Riks, S:t Eriksgatan 26, STOCKHOLM, SE Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, 9 CD-plater inneholdende musikk. 16 Trykksaker, fotografier, instruksjons- og undervisningsmateriell, trykktyper, klisjeer. 25 Klær. 41 Underholdning, undervisning, utdanning, sport og idrettsaktiviteter, kulturvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: À LA PETITE FERME Arcus AS, Postboks 6764 Rodeløkka, 0503 OSLO, Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 33 Alkoholholdige drikker (untatt øl). (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke S & M Hosiery Co Ltd, 7 Bury New Road MANCHESTER, GB Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, 9 Batterier, tørrcelle batterier; batteriladere; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd eller bilder; MP3 spillere; cd-spillere; dataprogrammer (software); beskyttelsesklær; sportsbriller. 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; dyreskinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer. 25 Alle typer klær; klær, fottøy og hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DONKEYBOY Kent Sundberg, Skolegata 1, 3046 DRAMMEN, 9 CD-plater. 25 Klær med band logo. 20

21 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Linda Lekven, Middelthunsgate 15A, 0368 OSLO, Åsne Andreassen, Toftes gate 55, 0552 OSLO, 20 Varer av tre. 24 Tekstiler, sengetepper. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ORAKEL LINJEN City Media AS, Jens Bjelkesgt. 7, 0562 OSLO, 38 Teletjenester. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke FRI STIL AS, Postboks 95, 6793 INNVIK, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, 25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FYSH UK Wescan Optical, 1625 Chabanel Street, Suite 300, QCH4N2S7 MONTREAL, CA Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO, 5 Rensepreparater for briller og kontaktlinser. 9 Briller, solbriller, optiske linser, kontaktlinser, brilleglass, solbrilleglass, sportsbriller; tilbehør til briller herunder brilleetuier; lenker til briller; brilleinnfatning; brilleglass som kan klipses på andre briller. 21

22 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: INDUCT Induct Software AS, Drammensveien 127, 0277 OSLO, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av dataprogrammer, tilgjengeliggjøring av softwareapplikasjoner via et globalt nettverk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke ADB SA, Zaventem, BE Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 9 Elektriske apparater og instrumenter til signalering, måling, telling, registrering, overvåkning, styring, regulering og kobling; alt for bruk i belysningssystemer for flyplasser og bakketrafikksystemer på flyplasser. 11 Apparater, belysningsarmaturer og deler til disse; lysfordelingsapparater; alt for bruk i belysningssystemer for flyplasser og bakketrafikksystemer på flyplasser. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Volvo Car Corp, GÖTEBORG, SE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 12 Biler med miljøvennlig teknologi. 37 Installasjon, montering, vedlikehold, vedlikeholdsovervåkning og reparasjon av anlegg, produkter og innretninger på området elektroteknikk, elektronikk og informatikk; alt for bruk i belysningssystemer for flyplasser og bakketrafikksystemer på flyplasser. 42 Forskning og utvikling for andre på området elektroteknikk, elektronikk, informatikk og belysningsteknikk samt planlegging, rådgivning, ingeniørtjenester og teknisk overvåkning på det samme område; planlegging og rådgivning på området byggevirksomhet og byggeplanlegging; utvikling, rådgivning, planlegging og prosjektering av anlegg, produkter og innretninger på området elektroteknikk, elektronikk og informatikk; alt for bruk i belysningssystemer for flyplasser og bakketrafikksystemer på flyplasser. 22

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21/08-2008.05.19 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 21/08-2008.05.19 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 21/08-2008.05.19 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 21/10-2010.05.25 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 35/08-2008.08.25 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/10-2010.11.22 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 47/10-2010.11.22 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 47/10-2010.11.22 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 10/09-2009.03.02 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/12-2012.09.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 36/12-2012.09.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 36/12-2012.09.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 20/05-2005.05.18 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer