nr 49/ NO årgang 100 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 49/ NO årgang 100 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /10 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Slettelser, begjært av innehaver Opphevet registreringsbeslutningen på grunn av prioritetskonflikt Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Slettede internasjonale varemerkeregistreringer INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /10 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Cape Flattery CAPE FLATTERY DESIGN COMPANY 2009 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen RS Renhold-Service (591) Merket er i farger: Nei Anna Turner, Stenviksvägen 41, ÅSA, SE Benjamin Turner, Stenviksvägen 41, ÅSA, SE JENNY CHRISTINA SUSANNA JUELL, LANDINGSVEIEN 82, 0767 OSLO, NO Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); Klasse:20 trykktyper, klisjeer. Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). Klasse:24 Klasse:35 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. (591) Merket er i farger: Nei Rehold-Service AS, Moland, 4994 AKLAND, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, NO Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; rengjøringstjenester; vaskeri; renseri; opprydning og rengjøring etter skader. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/963,353 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BLADE SCALE BLADE SCALE Hewlett-Packard Development Company LP, Compaq Center Drive West, TX77070 HOUSTON, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:9 Datamaskinservere; datahardware; datasoftware; computer periferiutstyr; datamaskin- og kommunikasjonsnettverkingshardware og - software; databehandlings- og datalagringssystemer inneholdende datahardware og datasoftware for behandling og lagring av informasjon, data, lyd eller bilder. 3

4 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/963,362 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BLADE LINK BLADE LINK Hewlett-Packard Development Company LP, Compaq Center Drive West, TX77070 HOUSTON, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:9 Datamaskinservere; datahardware; datasoftware; computer periferiutstyr; datamaskin- og kommunikasjonsnettverkingshardware og - software; databehandlings- og datalagringssystemer inneholdende datahardware og datasoftware for behandling og lagring av informasjon, data, lyd eller bilder. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen REUNION REUNION MQ Retail AB, Box 11919, GÖTEBORG, SE Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO Klasse:3 Kosmetikk; parfymevarer; hårfargingsmidler; hårpermanentvæsker; såpe; deodoranter for personlig bruk; eteriske oljer Klasse:9 Briller og solbriller, samt deler og tilbehør til slike; etuier til briller og solbriller, samt deler og tilbehør til slike Klasse:14 Edle metaller og deres legeringer samt varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke inkludert i andre klasser; smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke inkludert i andre klasser; kofferter; paraplyer; reisevesker, håndvesker; lommebøker (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PAYVE PAYVE American Express Marketing & Development Corp, 200 Vesey Street 49-12, NY10285 NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; apparater for behandling av transaksjoner på utsalgssteder, nemlig magnetkodede kreditkort, betalingskort, lagrede verdi- og debetkort; magnetkodede, maskinlesbare, strekkodede, lagrede verdi- og debetkort; magnetkodede ID-kort. Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; finansielle tjenester, nemlig kreditog betalingskortvirksomhet, behandlingsvirksomhet for transaksjoner med forbrukerlagrede verdi- og debetkort; tilveiebringelse av elektronisk behandling av lagrede verdi- og debetkort transaksjoner og tilveiebringelse av elektroniske betalinger via et globalt datanettverk; finansielle tjenester nemlig elektronisk behandling, verifikasjon og betaling av salgstransaksjoner ved bruk av online regnskap; verifikasjon og betalingstjenester for lagrede verdi- og debetkorttransaksjoner; elektronisk betalingsbehandlingstjenester, nemlig elektronisk behandling av lagrede verdi- og debetkort og online regnskapsbetalingsdata; lagrede verdi- og debetkortvirksomhet; tilveiebringelse av finansiell informasjon via et globalt datanettverk; konsulentvirksomhet relatert til forannevnte tjenester. Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet; tilveiebringelse av elektronisk overføring av kreditkort, betalingskort, lagrede verdi- og debetkort og online regnskapsbetalingsdata via et globalt datanettverk. 4

5 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PAYVENETWORK PAYVENETWORK American Express Marketing & Development Corp, 200 Vesey Street 49-12, NY10285 NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; apparater for behandling av transaksjoner på utsalgssteder, nemlig magnetkodede kreditkort, betalingskort, lagrede verdi- og debetkort; magnetkodede, maskinlesbare, strekkodede, lagrede verdi- og debetkort; magnetkodede ID-kort. Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; finansielle tjenester, nemlig kreditog betalingskortvirksomhet, behandlingsvirksomhet for transaksjoner med forbrukerlagrede verdi- og debetkort; tilveiebringelse av elektronisk behandling av lagrede verdi- og debetkort transaksjoner og tilveiebringelse av elektroniske betalinger via et globalt datanettverk; finansielle tjenester nemlig elektronisk behandling, verifikasjon og betaling av salgstransaksjoner ved bruk av online regnskap; verifikasjon og betalingstjenester for lagrede verdi- og debetkorttransaksjoner; elektronisk betalingsbehandlingstjenester, nemlig elektronisk behandling av lagrede verdi- og debetkort og online regnskapsbetalingsdata; lagrede verdi- og debetkortvirksomhet; tilveiebringelse av finansiell informasjon via et globalt datanettverk; konsulentvirksomhet relatert til forannevnte tjenester. Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet; tilveiebringelse av elektronisk overføring av kreditkort, betalingskort, lagrede verdi- og debetkort og online regnskapsbetalingsdata via et globalt datanettverk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PAYVE NETWORK PAYVE NETWORK American Express Marketing & Development Corp, 200 Vesey Street 49-12, NY10285 NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Klasse:9 Klasse:36 Klasse:38 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; apparater for behandling av transaksjoner på utsalgssteder, nemlig magnetkodede kreditkort, betalingskort, lagrede verdi- og debetkort; magnetkodede, maskinlesbare, strekkodede, lagrede verdi- og debetkort; magnetkodede ID-kort. Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; finansielle tjenester, nemlig kreditog betalingskortvirksomhet, behandlingsvirksomhet for transaksjoner med forbrukerlagrede verdi- og debetkort; tilveiebringelse av elektronisk behandling av lagrede verdi- og debetkort transaksjoner og tilveiebringelse av elektroniske betalinger via et globalt datanettverk; finansielle tjenester nemlig elektronisk behandling, verifikasjon og betaling av salgstransaksjoner ved bruk av online regnskap; verifikasjon og betalingstjenester for lagrede verdi- og debetkorttransaksjoner; elektronisk betalingsbehandlingstjenester, nemlig elektronisk behandling av lagrede verdi- og debetkort og online regnskapsbetalingsdata; lagrede verdi- og debetkortvirksomhet; tilveiebringelse av finansiell informasjon via et globalt datanettverk; konsulentvirksomhet relatert til forannevnte tjenester. Telekommunikasjonsvirksomhet; tilveiebringelse av elektronisk overføring av kreditkort, betalingskort, lagrede verdi- og debetkort og online regnskapsbetalingsdata via et globalt datanettverk. 5

6 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ENESTÅENDE FAMILIER ENESTÅENDE FAMILIER IOGT i Norge v/iogt Region Sør, Dronningensgt 1, 3211 SANDEFJORD, NO Klasse:41 Arrangering og ledelse av praktiske seminarer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen obc the online backup company (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CLARILITE CLARILITE The Dow Chemical Co, MI48674 MIDLAND, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:1 Kunstige plastharpikser; kunstige plastharpikser for videreframstilling av flaskekapsler. (591) Merket er i farger: Ja The Online Backup Company AS, Postboks 81 Torshov, 0412 OSLO, NO Klasse:42 Tjeneste for sikkerhetskopiering av elektronisk lagrede data. 6

7 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen IMPERIA (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen maten er klar ekte matglede (571) Beskrivelse av merket: (Russiske bokstaver) (591) Merket er i farger: Nei Russian Standard Intellectual Property Holding AG, Case postale 2528, 6330 CHAM, CH Roust Inc, p. Shushary, Pulkovskoe shosse, 52, litera A, RF SAINT-PETERSBURG, RU Klasse:25 Klasse:30 Klasse:32 Klasse:33 Klasse:35 Klasse:36 Klasse:42 Klær, fottøy, hodeplagg. Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, is; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, godteri, spiseis. Øl; kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer Alkoholholdige drikker Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (591) Merket er i farger: Ja Middagsfred AS, Vekterveien 10A, 0681 OSLO, NO Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, NO Klasse:35 Videresalg gjennom abonnement av mat og drikker, menyer og oppskrifter for tilberedning av måltider, administrative tjenester vedrørende varslede og registrerte abonnementer. Klasse:39 Vareleveranser. 7

8 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FK (591) Merket er i farger: Nei Felleskjøpet Rogaland Agder, Postboks 208, 4001 STAVANGER, NO Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, NO Klasse:1 Kjemiske produkter til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; gjødningsmidler; ensileringsmidler; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler. Klasse:5 Desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. Klasse:31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; import og salg av kjemiske produkter til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk, gjødningsmidler, ensileringsmidler, kjemiske produkter for konservering av næringsmidler, maling, fernisser, lakker, rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, ubearbeidet naturlig harpiks, malerkoster, blekemidler og andre midler for klesvask, midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping, såper, oljer og fett til industrielle formål, smøremidler, støvbindemidler, brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer, lys og veker for lys, desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter, fungicider, herbicider, uedle metaller og legeringer av disse, bygningsmaterialer av metall, transportable hus av metall, ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt), låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer), metallrør, sikkerhetsskap og -skrin, fuglebur, bur for dyr, leketøy for dyr, maskiner og verktøymaskiner, motorer, koblinger og anordninger for overføring av drivkraft, landbruksredskaper, rugemaskiner, håndverktøy og redskaper, knivsmedvarer, gafler og skjeer, hugg- og stikkvåpen, brannslukningsapparater, personlig verneutstyr mot ulykker, apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål, traktorer, landbruksmaskiner, anleggsmaskiner og trucker, reservedeler og tilbehør til traktorer, landbruksmaskiner, anleggsmaskiner og trucker, befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet, skytevåpen, ammunisjon og prosjektiler, sprengstoff, fyrverkerisaker, jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale, bøyelige rør (ikke av metall), lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, kofferter og reisevesker, paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer, halsbånd for dyr, bygningsmaterialer (ikke av metall), stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål, asfalt, bek, tjære og bitumen, transportable hus (ikke av metall), gjenstander til rengjøringsformål, tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker, materiale til polstring (ikke av gummi eller plast), kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, kjøttekstrakter, konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, spiselige oljer og fett, kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis, honning, sirup, gjær, bakepulver, salt, sennep, eddik, sauser, krydderier, is, levende dyr, friske frukter og grønnsaker, frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, fôr til husdyr, fôr til kjæledyr, malt, klær, fottøy og hodeplagg. Klasse:37 Verksted for traktorer, landbruksmaskiner, landbruksredskaper, anleggsmaskiner og trucker; vedlikehold av landbruksinstallasjoner. Klasse:39 Transportvirksomhet; transport av varer på vei; innpakning og lagring av varer. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning. 8

9 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FK Felleskjøpet (591) Merket er i farger: Ja Felleskjøpet Rogaland Agder, Postboks 208, 4001 STAVANGER, NO Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, NO Klasse:1 Kjemiske produkter til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; gjødningsmidler; ensileringsmidler; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler. Klasse:5 Desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. Klasse:31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; import og salg av kjemiske produkter til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk, gjødningsmidler, ensileringsmidler, kjemiske produkter for konservering av næringsmidler, maling, fernisser, lakker, rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, ubearbeidet naturlig harpiks, malerkoster, blekemidler og andre midler for klesvask, midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping, såper, oljer og fett til industrielle formål, smøremidler, støvbindemidler, brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer, lys og veker for lys, desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter, fungicider, herbicider, uedle metaller og legeringer av disse, bygningsmaterialer av metall, transportable hus av metall, ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt), låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer), metallrør, sikkerhetsskap og -skrin, fuglebur, bur for dyr, leketøy for dyr, maskiner og verktøymaskiner, motorer, koblinger og anordninger for overføring av drivkraft, landbruksredskaper, rugemaskiner, håndverktøy og redskaper, knivsmedvarer, gafler og skjeer, hugg- og stikkvåpen, brannslukningsapparater, personlig verneutstyr mot ulykker, apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål, traktorer, landbruksmaskiner, anleggsmaskiner og trucker, reservedeler og tilbehør til traktorer, landbruksmaskiner, anleggsmaskiner og trucker, befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet, skytevåpen, ammunisjon og prosjektiler, sprengstoff, fyrverkerisaker, jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale, bøyelige rør (ikke av metall), lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, kofferter og reisevesker, paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer, halsbånd for dyr, bygningsmaterialer (ikke av metall), stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål, asfalt, bek, tjære og bitumen, transportable hus (ikke av metall), gjenstander til rengjøringsformål, tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker, materiale til polstring (ikke av gummi eller plast), kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, kjøttekstrakter, konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, spiselige oljer og fett, kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis, honning, sirup, gjær, bakepulver, salt, sennep, eddik, sauser, krydderier, is, levende dyr, friske frukter og grønnsaker, frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, fôr til husdyr, fôr til kjæledyr, malt, klær, fottøy og hodeplagg. Klasse:37 Verksted for traktorer, landbruksmaskiner, landbruksredskaper, anleggsmaskiner og trucker; vedlikehold av landbruksinstallasjoner. Klasse:39 Transportvirksomhet; transport av varer på vei; innpakning og lagring av varer. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning. 9

10 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Y herunder belysning til baderom, oppvarming, dampdannelse, koking, kjøling, tørking, ventilasjon og vannledning samt sanitetsinstallasjoner, herunder dusjavskjerminger, dusjavlukker, boblebad, tilbehør til boblebad, nemlig apparater til automatisk desinfeksjon av boblebad, badekar, håndkletørrere, dampkabinetter, vannfat og servanter til bruk for håndvask på toaletter og baderom, håndvasker, badeinstallasjoner, bideter, dusjbadavlukker, sanitetsinstallasjonsvegger til dusjbad, toaletter (vannklosetter), transportable toaletter, urinaler, toalettskåler, toalettseter, skyllesisterner, dampbad, dampbadinstallasjoner, vannledninger, blandebatterier til vannledninger, kraner for rør og tappekraner for sanitære installasjoner samt deler og tilbehør (ikke opptatt i andre klasser) til foran nevnte varer samt engros- og detaljhandel (herunder via Internett) med møbler til badeværelser, herunder skap til badeværelser, medisinskap, oppbevaringsskap, servanter, vaskmoduler (enheter til innbygning av vask og kummer), hyller og reoler, speil og speilskap, våtromstilbehør, møbler, billedrammer, varer av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. (591) Merket er i farger: Nei Royal Bathroom A/S, Roskildevej 30, 7441 BORDING, DK Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:11 Apparater til belysning, herunder belysning til baderom, oppvarming, dampdannelse, koking, kjøling, tørking, ventilasjon og vannledning samt sanitetsinstallasjoner, herunder dusjavskjerminger, dusjavlukker, boblebad, tilbehør til boblebad, nemlig apparater til automatisk desinfeksjon av boblebad, badekar, håndkletørkere, dampkabinetter, vannfat og servanter til bruk for håndvask på toaletter og baderom, håndvasker, badeinstallasjoner, bideter, dusjbadavlukker, sanitetsinstallasjonsvegger til dusjbad, toaletter (vannklosetter), transportable toaletter, urinaler, toalettskåler, toalettseter, skyllesisterner, dampbad, dampbadinstallasjoner, blandebatterier til vannledninger, kraner for rør og tappekraner for sanitære installasjoner samt deler og tilbehør (ikke opptatt i andre klasser) til foran nevnte varer. Klasse:20 Møbler til badeværelser, herunder skap til badeværelser, medisinskap, oppbevaringsskap, servanter, vaskmoduler (enheter til innbygning av vask og kummer), hyller og reoler, speil og speilskap, våtromstilbehør, møbler, billedrammer, varer (ikke inneholdt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. Klasse:35 Engros- og detaljhandel (herunder via Internett) med apparater til belysning, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen extreme (591) Merket er i farger: Nei Anders Hansen, Gunnestadveien 15, 3140 NØTTERØY, NO Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse:22 Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker; materiale til polstring; ubearbeidet tekstilfibermateriale. Klasse:28 Spill og leketøy; juletrepynt. 10

11 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SHARK (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EXPLORER (591) Merket er i farger: Nei Anders Hansen, Gunnestadveien 15, 3140 NØTTERØY, NO Klasse:8 Knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg og stikkvåpen, barberkniver, høvler og maskiner Klasse:14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, juvelvarer, smykker, edle stener Klasse:16 Papir og papp og varer laget av disse materialer, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita; instruksjons - og undervisningsmateriell; plastemballasje; trykktyper, klisjeer; skrivesaker. Klasse:18 Lær og Lærimitasjoner samt varer av disse materialer, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer; parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse:21 Husholdning og kjøkkenredskaper samtbeholdere; kammer og svamper, børster; materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass; glassvarer, porselen og keramikk Klasse:23 Garn og tråd for tekstile formål. Klasse:24 Klasse:35 Tekstiler og tekstilvarer; senge og bordtepper Annonse og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. (591) Merket er i farger: Nei Anders Hansen, Gunnestadveien 15, 3140 NØTTERØY, NO Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse:28 Klasse:30 Gymnastikk og sportsartikler kaffe, te, kakao, sukker, ris tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet EM (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Miya-Gold Miya-Gold Miyarisan Pharmaceutical Co Ltd, , Oaza Nakanojo, Sakaki-machi, HANISHINA-GUN, NAGANO, JP Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Klasse:31 Proteiner (dyrefor); næringsmidler til dyr. 11

12 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Miljø DØGNVAKTEN (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen energibygg (591) Merket er i farger: Ja TT-Teknikk AS, Fetveien 33, 2007 KJELLER, NO Klasse:7 Klasse:37 Klasse:39 Klasse:40 Klasse:41 Klasse:42 Gravemaskiner. Desinfisering; kjemisk rensing; installasjon og vedlikehold av oljeledninger; installasjon og reparasjon av ovner; rengjøring av bygninger (eksteriør); rengjøring av bygninger (interiør); rengjøring av kjøretøyer; restaurering av møbler; rørleggervirksomhet; skadedyrbekjempelse, andre enn for landbruket; assistanse ved kjøretøyuhell [reparasjon]; undervannreparasjon; utleie av bygningsmaskiner; utleie av rengjøringsmaskiner; installasjon og reparasjon av vanningsanlegg. Assistanse ved kjøretøyuhell [sleping]. Avfallsbehandling; avfallsdestruksjon; avfallsforbrenning; avfallssortering; deodorisenng av luft; destruksjon av søppel og avfall; forfriskning av luft; gjenvinning av avfall og skrot: petroleumsbehandling; petroleumsseparasjonsvirksomhet; tilintetgjørelse av farlig avfall; vannbehandling. Arrangering og ledelse av praktiske seminarer. Analyser; bakteriologisk forskning; biologisk forskning; kontroll av oljebrønner; geologisk forskning; forskning i forbindelse med miljøvern; forskning og utvikling av nye produkter; geologisk leting; geologiske grunnundersøkelser; kjemiske undersøkelser; konsulentbistand ved oljeleting. (591) Merket er i farger: Ja Energibygg AS, Ullevålsveien 47A, 0171 OSLO, NO Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen F FROSTER PROSESSPUMPER OG ENGINEERING (591) Merket er i farger: Ja Froster Holding AS, Håstølen 46, 5918 FREKHAUG, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, NO Klasse:6 Bygningsmaterialer av metall; ventiler; samt deler og utstyr til alle forannevnte varer. Klasse:7 Maskiner; pumper; samt deler og utstyr til alle forannevnte varer. 12

13 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SIMAR (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TOYOTA 86 TOYOTA 86 Toyota Jidosha KK (also trading as Toyota Motor Corporation), 1, Toyota-cho TOYOTA-SHI, AICHI-KEN, JP Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO Klasse:12 Biler og konstruksjonsdeler til slike. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TØFFINGEN BLANT VARMEPUMPER (571) Beskrivelse av merket: Kombinasjon av svart og hvitt farge (591) Merket er i farger: Nei Adl & Simar ANS, Frognerveien 3, 0257 OSLO, NO Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. (591) Merket er i farger: Ja Miba AS, Postboks 107 Bekkelagshøgda, 1109 OSLO, NO Klasse:11 Varmepumper 13

14 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MODERNO MODERNO Moderno AS, Schives gate 10 A, 0259 OSLO, NO Klasse:39 Transportvirksomhet; organisering av reiser, derunder også reiseledervirksomhet og reisereservering. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil, derunder arkitekttjenester, designtjenester og byplanleggingstjenester; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet EM (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen STRUKTUR STRUKTUR Struktur Svenska Kontor AB, Box 38203, STOCKHOLM, SE Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli, 0204 OSLO, NO Klasse:35 Ledelse av foretak; foretaksadministrasjon; kontortjenester; prosjektledelse ved foretaks og organisasjoners flytting til nye lokale(arbeidsplassforandringer); omlokalisering av ansatte; salgstjenester vedrørende kontormateriell og -utstyr, ITsystem for kontor, møbler, planter og kjøkkenutstyr. Klasse:36 Konsulenttjenester knyttet til fast eiendom og kontor i forbindelse med flytting; eiendomsmegling; tjenester vedrørende administrasjon av fast eiendom. Klasse:37 Oppføring/anlegging av bygninger; reparasjon/vedlikehold; installasjonstjenester. Klasse:41 Undervisning/utdanning; organisering av seminarer og konferanser; underholdning. Klasse:45 Juridiske tjenester, særskilt rådgivning knyttet til fast eiendoms rettsforhold og husleierett; rådgivningstjenester vedrørende sikkerhet knyttet til kontor og lokaler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (571) Beskrivelse av merket: Figurmerke (sau) (591) Merket er i farger: Nei HTS Hans Torgersen & Sønn AS, 3535 KRØDEREN, NO Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO Klasse:20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast; Soveposer, soveposer for barn og varmeposer for barn Klasse:24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper, herunder også dyner, lakener, putevar for hodeputer, putetrekk, dynetrekk, pledd, kappelaken, sengeutstyr, lintøy, sengeklær, sengesett, sengelaken, tekstil metervare Klasse:25 Klasse:28 Klær, fottøy, hodeplagg Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt 14

15 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen COLOR TILES COLOR TILES Mary Kay Inc, Dallas Parkway, TX DALLAS, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler; eau de cologne; parfymer, personlige dufter; ikkemedisinerte hudpleieprodukter; øyenskygge, ansiktspudder, eyelinere, rouge, leppestift, lipgloss. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LIPITECH LIPITECH Alcon Inc, Bösch 69, 6331 HÜNENBERG, CH Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:5 Oftalmiske preparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NorD+ (591) Merket er i farger: Nei Celsa Armeringsstål AS, Mo Industripark, 8626 MO I RANA, NO Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, NO Klasse:6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); rør og ledninger av metall; sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer; spesielt stål for armering av betong, korrugerte rundprofiler, høytytende spiralfjærer, mykt stål fjærer for armering, stålstaver, laminater, vinkeljern og ledningsrør laget av forannevnte. Klasse:19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygningsformål; asfalt, bek og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). Klasse:40 Bearbeiding og behandling av materialer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Cortezzi Cortezzi Retail Oslo AS, Nordstrandveien 17A, 1170 OSLO, NO Klasse:24 Tekstiler og tekstilvarer. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse:28 Klasse:35 Spill, leketøy og sportsartikler. Annonse og reklamevirkesomhet, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter og kontortjenester. 15

16 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Norsk Hydro ASA, 0240 OSLO, NO Klasse:6 Metaller, nemlig aluminium og dets legeringer, samt produkter fremstilt derav. Klasse:12 Kjøretøy, kjøretøy platermateriale for karosseri, kjøretøy chassis og strukturelle elementer og komponenter av aluminium anvendt i kjøretøy. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Norsk Hydro ASA, 0240 OSLO, NO Klasse:6 Metaller, nemlig aluminium og dets legeringer, samt produkter fremstilt derav. Klasse:12 Kjøretøy, kjøretøy platermateriale for karosseri, kjøretøy chassis og strukturelle elementer og komponenter av aluminium anvendt i kjøretøy. (591) Merket er i farger: Nei Dag Helleland, 5781 LOFTHUS, NO Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker, brosjyrer, postkort, fotografier, skrivesaker og papirvarer. Klasse:25 Klasse:43 Klær, fottøy, hodeplagg Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; drift av campingplasser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CONTROLINE CONTROLINE Pfizer Inc, 235 East 42nd Street, NY10017 NEW YORK, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:5 Veterinære preparater og substanser; parasitticider. 16

17 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LERØY LERØY Hallvard Lerøy AS, Postboks 7600, 5020 BERGEN, NO Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Klasse:29 Fisk, ikke levende; skalldyr, ikke levende; krepsedyr, ikke levende; og andre spiselige vanndyr, ikke levende; bearbeidede matvarer laget av fisk, skalldyr, krepsedyr og andre spiselige vanndyr; hermetiske matvarer laget av fisk, skalldyr, krepsedyr og andre spiselige vanndyr; fiskemel som menneskeføde; spiselige oljer og fett. Klasse:31 Fisk, levende; skalldyr, levende; krepsedyr, levende; og andre spiselige vanndyr, levende; fiskemel som dyreføde. Klasse:40 Fiskeforedling; matvareforedling; konsulenttjenester vedrørende matvareforedling; tilveiebringe informasjon om matvareforedling; utleie av maskiner og apparater for matvareforedling. Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat; tilveiebringe informasjon om mat. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FOSTEX FOSTEX Foster Electric Co Ltd, 512 MIYAZAWACHO AKISHIMA-SHI, TOKYO, JP Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Klasse:9 Elektriske akustiske og kommunikasjonsinstrumenter og utstyr, høyttalersystemer, høyttalere, mikrofoner, mikrofonstativ, forsterkere, stereomottakere, radiotunere, hodetelefoner, analoge lydopptaksapparater, analoge lydgjengivelsesapparater, digitale lydopptaksapparater, digitale lydgjengivelsesapparater, analoge lydmiksere, digitale lydmiksere, audio grensesnitt for datamaskiner og fjernkontroller, nettverks audio sendere, nettverks audio mottakere, nettverks audio grensesnitt og koblingsbokser, lydsignalbehandlingsutstyr, lydsignalomformere, slik som AD/DA, lydsignalkabler, så vel som strukturelle deler og tilbehør til ovennevnte produkter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CoSevikar (591) Merket er i farger: Ja Daiichi Sankyo Company Limited, 3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, TOKYO, JP Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, NO Klasse:5 Farmasøytiske preparater og substanser unntatt for behandling av urologiske sykdommer. 17

18 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen e HYBRID SERVICE (591) Merket er i farger: Nei Toyota Jidosha KK (also trading as Toyota Motor Corporation), 1, Toyota-cho TOYOTA-SHI, AICHI-KEN, JP Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO Klasse:37 Tjenester relatert til vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Sevikar Plus Sevikar Plus (546) Merket er et ordmerke (591) Merket er i farger: Ja Daiichi Sankyo Company Limited, 3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, TOKYO, JP Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, NO Klasse:5 Farmasøytiske preparater og substanser unntatt for behandling av urologiske sykdommer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen STRONG living (591) Merket er i farger: Ja Strong Living Dag Anders Ludvigsen, Feltspatveien 39, 1155 OSLO, NO Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 18

19 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DANCE CENTRAL (591) Merket er i farger: Ja Harmonix Music Systems Inc, 675 Massachusetts Avenue, MA02139 CAMBRIDGE, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:9 Underholdningsapparater for spill for bruk med fjernsynsskjermer eller videomonitorer, datastyrte elektroniske underholdningsapparater, computer software; computerspill, elektroniske spill, videospill, CD- ROM spill; audio-outspill; spillkassetter for computer videospill og videooutputspillmaskiner; mynt- eller sjetongopererte elektriske eller elektroniske underholdningsapparater for bruk med computere, fjernsyn og mobiltelefoner, computerspillkassetter, computerspillprogrammer; computerspillmagnetbånd, mobiltelefoner og alle slags trådløst mobiltelefonutstyr og - tilbehør, herunder mobiltelefondeksler, ringetoner fremskaffet av trådløs overføring av oppladbare og nedlastbare ringetoner, musikk, MP3, grafikk, spill og videobilder for trådløse kommunikasjonsinnretninger; trådløs overføring og mobile kommunikasjonsinnretninger som tillater avstemming og mottak av stemme- og tekstmeldinger med andre trådløse mobilkommunikasjonsinnretninger, interaktive elektroniske spill for bruk med computer, videospill, frittstående videospillmaskiner som bruker CD-ROM, frittstående videospillmaskiner, frittstående audiooutputspillmaskiner Klasse:28 Klasse:41 Spill og leketøy, underholdningsspillmaskiner. Underholdning, sportslige og kulturelle tjenester, herunder et interaktivt on-line videospill, fremskaffelse av informasjon på området underholdning ved hjelp av et globalt computer nettverk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Aass Brusfabrikk Aass Brusfabrikk AS P Ltz Aass, Ole Steens gate 10, 3015 DRAMMEN, NO Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, NO Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ECOhippo ECOhippo ECOsubsea AS, Stenevik, 5397 BEKKJARVIK, NO Klasse:8 Håndverktøy som brukes til rensing av propeller og mindre båter. Klasse:37 Rensing av skip. 19

20 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Flurival Flurival BioFORM AS, Postboks 87, 9315 SØRREISA, NO Klasse:5 Helsekost, i form av preparater til medisinsk bruk, naturlegemidler, urter for røking for medisinsk bruk, og for helsefremmende og sykdomsforebyggende formål. Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Home&Cottage (591) Merket er i farger: Nei Home & Cottage AS, Postboks 343, 1326 LYSAKER, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, NO Klasse:20 Møbler, speil, billedrammer, varer av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. Klasse:24 Tekstiler og tekstilvarer; senge- og bordtepper. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen UNILEVER UNILEVER Unilever NV, Weena 455, 3013AL ROTTERDAM, NL Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:1 Kjemiske produkter til industrielle og vitenskapelige formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; vaskemidler og kjemiske rengjøringsmidler alle til i bruk industrielle og produksjonsprosesser; ubearbeidede syntetiske harpikser; ubearbeidet plast; kjemiske produkter for bruk i industrien, nemlig fikseringsmidler for bruk i produksjon av såper; kjemiske substanser for bruk som tilsetningsstoffer i fargeprosesser; blekemidler i klasse 1; kjemiske substanser i klasse 1 for bruk i behandling av tekstilstoffer; bløtgjøringsmidler for vann; ildslukningsmidler; preparater og midler for herding og lodding; kjemiske substanser for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål. Klasse:3 Såper; flytende såper; håndvaskemidler; badeog dusjpreparater, herunder badeskum og dusjgel; parfymevarer, eteriske oljer; kosmetikk; cologne, toalettvann; aftershave; parfymert kroppsspray; deodoranter; antiperspiranter for personlig bruk; barberskum, barbergels, lotioner til bruk før og etter barbering; talkum pulver; preparater til bruk før og etter barbering; hårbehandlingsmidler; ikke-medisinske preparater for pleie av hodebunn og hår; sjampoer og balsam; koloreringsmidler for hår; hårfargemidler; hårvann; preparater for hårkrølling; hårspray; hårpudder; midler for håroppsetting; hårlakk; hårskum; hårglansemidler; hårgeléer; fuktighetsbevarende stoffer for håret; flytende hårpleieprodukter; behandlinger for bevaring av håret; håroljer; hårtonic; hårkremer; tannpussemidler; ikke-medisinske munnskyllemidler; preparater for pleie av munn og tenner; tannpulver; tannpasta; ikkemedisinske toalettpreparater; oljer, kremer og lotions for huden; aromaterapiprodukter; ikkemedisinske massasjepreparater; hudpleiepreparater; hårfjerningsmidler; solbeskyttende midler [kosmetiske preparater for soling av huden]; sminke og sminkefjerningspreparater; vaselin for kosmetisk bruk; leppepleiepreparater; vatt for kosmetisk bruk, bomullspinner; pads til kosmetiske formål; servietter og lommetørkler; forhåndsfuktede eller impregnerte rensepads, servietter eller lommetørkler; skjønnhetsmasker, ansiktsmasker; parfymeprodukter for lintøy; rensepreparater; håndvaskemidler; vaskemidler; rensemidler, unntatt de som brukes ved fabrikasjonsprosesser og for medisinsk bruk; preparater og substanser, alle for klesvask; tøybehandlingspreparater; mykningsmidler for klesvask; blekepreparater; flekkfjerningsmidler; 20

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 47/10-2010.11.22 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 47/10-2010.11.22 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 47/10-2010.11.22 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21/08-2008.05.19 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 21/08-2008.05.19 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 21/08-2008.05.19 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 21/10-2010.05.25 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/12-2012.04.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 15/12-2012.04.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 15/12-2012.04.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/09-2009.01.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 03/09-2009.01.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 03/09-2009.01.12 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28/08-2008.07.07 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 28/08-2008.07.07 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 28/08-2008.07.07 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer