tidende nr NO årgang 93 ISSN Norsk varemerke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no"

Transkript

1 nr NO årgang 93 ISSN Norsk varemerke tidende Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefax (+47)

2 Norsk varemerketidende nr Innholdsfortegnelse Fornyet kunngjøring... side 3 Registrerte varemerker...» 4 Internasjonale registreringer...» 38 Fellesmerker...» 68 Rettelser...» 69 Endringer i varemerkeregisteret 26...» 70 Fornyelser...» 71 Slettelser...» 72 Innsigelser...» 73 INID-koder...» 74

3 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr FORNYET KUNNGJØRING Dette merket ble kunngjort første gang i Norsk Varemerketidende nr. 44/02, den 28. oktober Ved en feil fra Patentstyrets side ble merket publisert med feil i varefortegnelsen. Denne kunngjøringen er å anse som en fornyet kunngjøring. Ny innsigelsesperiode gjelder fra 11. august for varer og tjenester som ikke er kunngjort tidligere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: AUDITORIUM (730) Innehaver: Bergen Dataskole AS, Olav Kyrresgate 28, 5015 Bergen, NO (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 Bergen KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; dataprogrammer, herunder dataprogram til bruk for administrasjon av kurs og konferanser; brannslukningsapparater. KL. 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; databasetjenester, nemlig formidling av adkomst til databaseprogram via globale datanettverk for administrasjon av kurs og konferanser; juridiske tjenester. 3

4 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DAVIS POLK & WARDWELL (730) Innehaver: Davis Polk & Wardwell, 450 Lexinton Avenue, New York, NY, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 Bergen KL. 9: Dataprogrammer; datamaskiner; dataprogrammer; regnemaskiner; audio- og audiovisuelt utstyr og apparater; databehandlingsapparater, telekommunikasjonsapparater (ikke opptatt i andre klasser); reproduksjonsapparater og utstyr (ikke opptatt i andre klasser); kontorutstyr (ikke opptatt i andre klasser), nemlig CD-ROM, videoplater, DVD-plater samt tilbehør til datamaskiner. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper, klisjéer. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. KL. 42: Juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDB-programmering; juridiske forskningstjenester; dataprogrammeringstjenester; oversettelsesvirksomhet; videoopptak- og innspillingstjenester; meglingstjenester; redigeringstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: VITALITE (730) Innehaver: The Sunrider Corp (doing business as Sunrider International), 1625 Abalone Avenue, Torrance, CA 90501, US (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 5: Farmasøytiske produkter, farmasøytiske preparater for hudpleie; deodoranter, ikke for personlig bruk; rensemidler for medisinsk bruk; antiseptiske midler; øyevann; balsampreparater; terapeutiske preparater for bad; desinfeksjonsmidler til hygienisk bruk; legemidler for dental bruk og til munnpleie; solbeskyttende midler (salver mot solforbrenning); dietetiske stoffer, drikker og næringsmidler for medisinsk bruk, medisinmikstur, vitaminpreparater; medisinske urter; urtete; piller, pulvere, drikker inneholdende urter samt preparater for fremstilling av drikker inneholdende urter, alt til medisinsk bruk; kosttilskudd for mennesker inneholdende urter, vitamin- og mineralpreparater for medisinsk bruk; kosttilskudd for mennesker inneholdende enzymer og aminosyrer for medisinsk bruk. KL. 16: Instruksjons- og undervisningsmateriell (unntatt apparater), trykksaker, bøker og hefter, sjekkhefteomslag; papirvarer (ikke opptatt i andre klasser). KL. 18: Håndvesker og -kofferter; håndtak for kofferter, rammer for håndvesker; skuldervesker, reisevesker, -bager og -kofferter, rumpetasker, ryggsekker, ransler, lommebøker, dokumentmapper og -kofferter, skipssekker, lærremmer, beltespenner, kosmetikkofferter og -vesker. KL. 25: Klær og hodeplagg, belter (bekledning). KL. 26: Beltespenner. KL. 29: Hele klassen. KL. 30: Hele klassen. KL. 32: Hele klassen. 4

5 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TOUCH PROOF (730) Innehaver: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 Bergen KL. 3: Kosmetiske preparater for rensing, pleie og behandling av huden; toalettsåper, parfyme og parfymevarer, eteriske oljer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: NORSYKKEL (730) Innehaver: NorSykkel AS, Sørbygaten 8, 3190 Horten, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 41: Organisering av fagutstillinger og fagmesser for produsenter og forhandlere av sykler, sykkeldeler og sykkelutstyr. (730) Innehaver: Quixtar Investments Inc, Telegraph Road, Suite 3275, Bingham Farms, MI 48025, US (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Hardware og periferiutstyr for datamaskiner samt software vedrørende forbruksvarer og salg av forbruksvarer. US, , 75/ (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: LIFE (730) Innehaver: BT&T Technologie Holding AG, St. Gallen, CH (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 36: Finansiell merverdiskapelse, spesielt gjennom evaluering av og investering i industri på informasjons-, mat-, miljø- og helseområdet. CH, ,

6 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: All Nippon Airways Co Ltd, , Haneda Airport, Ota-ku, Tokyo, JP (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 39: Transport, flytransporttjenester; billettjenester for flytransport; emballering og lagring av varer; reisearrangementer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Sjøkroken Fiskeutstyr AS, Skarpsnovn. 5, 7060 Klæbu, NO (740,750) Fullmektig: Prétor Advokat AS, Postboks 1734, 7416 Trondheim KL. 22: Fiskegarn, fiskenett; tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring (ikke av gummi); ubearbeidet tekstilfibermateriale. KL. 28: Fiskeredskaper, fiskekroker, fiskesneller, fiskesnører, fiskestenger, fiskehover, kunstige fiskeagn, fiskeruser, tegner, åter for jakt og fiske; spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TOSTRAN (591) Merket er i farger (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Novatio NV, Industrielaan 3 C, B-2250 Olen, BE (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 1: Bindemidler/lim til industrielle formål. KL. 17: Tetningslist-blandingsmateriale. (730) Innehaver: Cellegy Pharmaceuticals Inc, 349 Oyster Point Boulevard, Suite 200, South San Francisco, CA 94080, US (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 5: Transdermal gelé for hormonterapi; testosteron gelé og hormonpreparater for bruk til behandling av hypogonadisme. 6

7 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ROHMNOVA (730) Innehaver: Omnova Solutions Inc, 175 Ghent Road, Fairlawn, OH , US og Rohm and Haas Co, 100 Independence Mall West, Philadelphia, PA , US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 Bergen KL. 1: Kjemiske tilsetninger, hjelpestoffer, pigmenter og bindemidler til bruk i papir- og trykkeriindustrier. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Omnova Solutions Inc, 175 Ghent Road, Fairlawn, OH , US og Rohm and Haas Co, 100 Independence Mall West, Philadelphia, PA , US (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: VI KJENNER LIVET PÅ VEIEN (730) Innehaver: Exxon Mobil Corp, 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, TX , US (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 4: Brensel, herunder bensin og dieselbrennstoffer for motorkjøretøyer, smøremidler og fett. KL. 35: Salg av dagligvarehandelsprodukter, nemlig av konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker, geléer, syltetøy, juice, (com juices) saft og andre preparater for fremstilling av drikker, av sigaretter og tobakk, av søtsaker, av smørbrød, av snacksprodukter i form av potetchips, tortillachips, maischips, saltstenger, popkorn, nøtter, kjeks, soda, øl og kart, av husholdningsartikler, av vaskemidler og rengjøringsmidler, av såper, av hårpleie- og kroppspleieprodukter, av tannpussemidler, av brensel, oljer, fett og smøremidler, av biltilbehør i form av frontruter og vindskjermer, luftoppfriskere, lufttrykkmålere, av aviser og magasiner og tidsskrifter og av kart; salgsfremmende tjenester; rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse. KL. 37: Reparasjons- og vedlikeholdstjenester for motorkjøretøyer og motorsykler; tjenester vedrørende reparasjon og vedlikehold av bensinstasjonutstyr; bilvasktjenester; utleie av bilvaskapparater; servicestasjoner for kjøretøyer. (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 Bergen KL. 1: Kjemiske tilsetninger, hjelpestoffer, pigmenter og bindemidler til bruk i papir- og trykkeriindustrier. 7

8 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FANSET (730) Innehaver: Pfizer Products Inc, Eastern Point Road, Groton, CT 06340, US (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. (730) Innehaver: KK Zenrin (also trading as Zenrin Co Ltd), , Shimoitozu, Kokurakita-ku, Kitakyushushi, Fukuoka-ken, JP (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Databaser av geografiske kart til bruk for navigasjonssystemer for biler, nemlig et apparat som gir bilførere informasjon som angår ruten, databaser av geografiske kart til bruk av datamaskiner, og datamaskinprogramvarer relatert til geografiske kart og andre relaterte datamaskinprogramvarer, alle spilt og/eller nedlastet fra et globalt datamaskinnettverk, inkludert innspilte magnetbånd, magnetisk kodede kort, disketter, integrerte kortkretser, smartkort, flash minne, platelagringsmedia av typene CD, CD-ROM, CD-R, CD- RW, DVD, DVD-R, DVD-RAM, DVD-ROM, optiske faseendringsplater (PD), magnet optiske plater (MOS), mini-plater (MD), DAT, optisk datamedia, magnetisk optisk datamedia, harddisker, magnetisk datamedia, videoplater, videobånd, alle databaser som inneholder geografiske kart til bruk ved bilnavigasjonssystemer, nemlig et apparat som gir bilføreren informasjon som angår ruten, databaser av geografiske kart til bruk av datamaskin, og datamaskinprogramvarer relatert til geografiske kart og andre relaterte datamaskinprogramvarer; telefonmaskiner og apparater; telefonsett; radiokommunikasjonsmaskiner og apparater; bærbare radiokommunikasjonsmaskiner og apparater; bilradiokommunikasjonsmaskiner og apparater; elektroniske maskiner, apparater og deler dertil; datamaskiner og deler dertil. KL. 16: Geografiske kart, atlaser; trykksaker. 8

9 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Aunan AS, 7393 Rennebu, NO KL. 35: Salg av jakt- og fiskekort. KL. 41: Kurs- og opplæringsvirksomhet innenfor jakt, fiske og friluftsliv; organisering av opplevelser innen jakt, fiske og friluftsliv. KL. 43: Bevertning av mat og drikke; midlertidig innlosjering; utleie av lokaler for møte-, kurs- og konferansevirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: LEXDOOR (730) Innehaver: Jan Westbye, Rådmann Knudsensgate 25, 3188 Horten, NO KL. 42: Juridiske tjenester. (730) Innehaver: Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen, Postboks 1524 Vika, 0117 Oslo, NO KL. 16: Bøker; manualer; nyhetsbrev; trykksaker; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser. KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse; konsulentvirksomhet vedrørende personalspørsmål; konsulentbistand i forretningssaker; utarbeidelse av skatteberegning; økonomiske beregninger; økonomisk planlegging; bedriftsundersøkelser; kontortjenester; annonse- og reklamevirksomhet. KL. 36: Konsulentbistand/veiledning i skattespørsmål og finansielle spørsmål; finansiell virksomhet; finansanalyser; finansieringsvurdering/rådgivning; finansinformasjon; finanstransaksjoner; fondsinvestering; fondsopprettelse; forvaltning av formuer; monetær virksomhet; børsnoteringer; meglervirksomhet; forretninger med fast eiendom; bestyrelse av fast eiendom; eiendomsmegler for fast eiendom; eiendomsomsetning; bestyrelse av stiftelser; forsikringsvirksomhet, forsikringsrådgivning; deponering av verdipapirer. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; utgivelse av bøker, tidsskrifter og tekster; organisering og ledelse av kollokvium, seminarer, kongresser, konferanser og symposium. KL. 42: Juridiske tjenester; juridisk forskning; rådgivning for og lisensiering av immateriell eiendomsrett; utleie av tilgangstid ved bruk av databaser; faglige konsultasjoner [ikke om forretninger]. 9

10 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BLACK SWAN (730) Innehaver: E & J Gallo Winery, P.O. Box 1130, Modesto, CA 95354, US (730) Innehaver: Voices Music & Entertainment AS, Postboks 2010 Grünerløkka, 0505 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Dag Krogsvold, Nedregt 5, 0551 Oslo KL. 9: CD-plater og fonogrammer. KL. 35: Tjenester knyttet til salg og markedsføring av musikk. (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 Bergen KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: JAROON S THAI-KJØKKEN FORGIVEN BLADE (730) Innehaver: MGolf International AS, Skoleg 50, 3080 Holmestrand, NO (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 18: Paraplyer. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg, herunder klær, fottøy og hodeplagg for golfsporten; golfsko, golftrøyer, piquettrøyer, golf caps, regnbukser, regnjakker, vindjakker, vindvester. KL. 28: Golfutstyr, herunder golfkøller, golfballer, golfbager, reisetrekk for golfbager; tilbehør til forannevnte varer herunder greengafler, tees, tee-markører; golfhansker. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet i form av golfinstruksjon; organisering og gjennomføring av golfarrangementer, herunder turneringer; underholdningstjenester relatert til golfsporten; tilveiebringelse av golffasiliteter; drift av golfbaner. (730) Innehaver: Firma Odd-Arne Mathisen, Neuberggt 19 A, 0367 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 43: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; gatekjøkken. 10

11 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ODD-ARNE MATHISEN (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (554) Vareutstyr (730) Innehaver: Firma Odd-Arne Mathisen, Neuberggt 19 A, 0367 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; arbeidsformidling og vikarbyrå (utleie av personell). KL. 43: Bevertning og tilbringing av mat og drikke. (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Stabburet AS, Postboks 711, 1411 Kolbotn, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 30: Ketchup. 11

12 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: LIOXAM (730) Innehaver: Grünenthal GmbH, Zieglerstrasse 6, D Aachen, DE (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (730) Innehaver: Privat Finans AS, Fanaveien 92 B, 5239 Rådal, NO KL. 36: Finansiell virksomhet; økonomisk rådgivning; monetær virksomhet; forsikringsvirksomhet og forretning med fast eiendom. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: IXIBAREN (730) Innehaver: Grünenthal GmbH, Zieglerstrasse 6, D Aachen, DE (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. CEFOREF (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (730) Innehaver: Grünenthal GmbH, Zieglerstrasse 6, D Aachen, DE (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ABIANTEM (730) Innehaver: Grünenthal GmbH, Zieglerstrasse 6, D Aachen, DE (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. 12

13 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FAZEP (730) Innehaver: Grünenthal GmbH, Zieglerstrasse 6, D Aachen, DE (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: AVADAC (730) Innehaver: Grünenthal GmbH, Zieglerstrasse 6, D Aachen, DE (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: AMEONIP (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FINCA DE LA MONTAÑA (730) Innehaver: Bodegas y Vinedos Santiago Graffigna SrL, Jujuy 1197, Bella Vista, Buenos Aires, AR (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 33: Viner, brennevin (drikker), likører, cocktails; alkoholholdige drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: OFORMA (730) Innehaver: Pfizer Products Inc, Eastern Point Road, Groton, CT 06340, US (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. (730) Innehaver: Grünenthal GmbH, Zieglerstrasse 6, D Aachen, DE (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. 13

14 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ACCUBOND MOBILKOTE (730) Innehaver: Nosler Inc, 107 South West Columbia Street, Bend, OR 97702, US (740,750) Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS, Postboks 6150 Etterstad, 0602 Oslo KL. 13: Kuler og ammunisjon; prosjektiler; skytevåpen; sprengstoff; fyrverkerisaker; deler og tilbehør til de forannevnte varer (ikke opptatt i andre klasser). US, , 78/154,232 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (730) Innehaver: ExxonMobil Oil Corp, 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, TX , US (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 4: Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker; voksbelegg for bruk på kartonger, papp og tykk papp. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SRT (730) Innehaver: Grant Prideco LP, 1330 Post Oak Boulevard, Suite 2700, Houston, TX 77056, US (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo (730) Innehaver: Cappa AS, Postboks 150 Oppsal, 0619 Oslo, NO KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, herunder personellrekruttering, arbeidsformidling, konsulentvirksomhet vedrørende personalspørsmål, markedsstudier, analyser og undersøkelser vedrørende rekruttering, utvikling av konsepter for rekruttering og personaladministrasjon i bedrifter, markedsundersøkelser. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet, herunder utvikling, organisering og ledelse av seminarer, workshops, kurs, konferanser, kongresser og undervisning. KL. 6: Vektrør-muffekobling av metall. US, , 76/415,179 14

15 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Viña Casa Silva Ltda, San Fernando, CL (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Viña Casa Silva Ltda, San Fernando, CL (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 33: Viner. KL. 33: Viner. 15

16 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PREVISPORT (730) Innehaver: Previcare Pharma AS, Postboks 2024, 3202 Sandefjord, NO KL. 5: Farmasøytiske og hygieniske preparater, dietetiske stoffer for medisinsk bruk, for eksempel kosttilskudd, naturlegemidler, OTC-legemidler og legemidler. (730) Innehaver: Snorre Mørck AS, Postboks 3014, 3501 Hønefoss, NO (740,750) Fullmektig: Pretor Advokat AS, Postboks 1734, 7416 Trondheim KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. 16

17 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: VERKET INTERIØR STUDIA (730) Innehaver: Verket Interiør AS, Verksgaten 18-20, 1353 Bærums Verk, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 20: Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. (730) Innehaver: Studia AS, Villaveien 10, 5007 Bergen, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, dataprogrammer og datamaskiner; brannslukningsapparater. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, bøker; trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjéer. 17

18 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: JOBZONE (730) Innehaver: Jobzone AS, Postboks 4542 Nydalen, 0404 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Simonsen Føyen Advokatfirma DA, Postboks 6641 St Olavs plass, 0129 Oslo KL. 35: Ansettelse eller formidling av midlertidig faglært eller ufaglært arbeidskraft, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester, arbeidsformidling, rådgivning for arbeidssøkere og bedrifter. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, kompetanseutvikling, yrkesveiledning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (730) Innehaver: Coop Norge AS, Østre Aker Vei 264, 0977 Oslo, NO (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (740,750) Fullmektig: Coop NKL BA, juridisk avdeling, Postboks 1173 Sentrum, 0107 Oslo KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. (730) Innehaver: Jobzone AS, Postboks 4542 Nydalen, 0404 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Simonsen Føyen Advokatfirma DA, Postboks 6641 St Olavs plass, 0129 Oslo KL. 35: Ansettelse eller formidling av midlertidig faglært eller ufaglært arbeidskraft, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester, arbeidsformidling, rådgivning for arbeidssøkere og bedrifter. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, kompetanseutvikling, yrkesveiledning. 18

19 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: WE BRING STORIES TO LIFE (730) Innehaver: Egmont AS, Fridtjof Nansens Vei 14, 0369 Oslo, NO KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjéer. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; juridiske tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Sandvik AS, Strandsvingen 14, 4032 Stavanger, NO (740,750) Fullmektig: Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen KL. 16: Bøker og tidsskrifter. KL. 28: Leketøy. KL. 41: Kurs, opplæring og undervisningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter, klubbvirksomhet, utgivelse av bøker, publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter på internett. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: AQUAFIL (730) Innehaver: CR Bard Inc, 730 Central Avenue, Murray Hill, NJ 07974, US (740,750) Fullmektig: Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen KL. 10: Medisinske apparater og instrumenter; medisinske sprøyter. 19

20 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Bakeriet Mo i Rana AS, Postboks 243, 8601 Mo I Rana, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorivarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. (730) Innehaver: Stokely-Van Camp Inc, 555 W. Monroe Street, Chicago, IL, US (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 32: Ikke-alkoholholdige drikker, ikke-kullsyreholdige drikker og pulver for fremstilling av ovennevnte varer. 20

21 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Stokely-Van Camp Inc, 555 W. Monroe Street, Chicago, IL, US (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 32: Ikke-alkoholholdige drikker, ikke-kullsyreholdige drikker og pulver for fremstilling av ovennevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: PepsiCo Inc, 700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 Bergen KL. 32: Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. AROPOL (730) Innehaver: Ashland Inc, 50 East RiverCenter Boulevard, Covington, KY , US (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 1: Syntetiske harpikser til industrielle formål. 21

22 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CINEFX (730) Innehaver: Nvidia Corp, 2701 San Tomas Expressway, Santa Clara, CA 95050, US (740,750) Fullmektig: Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen KL. 9: Datamaskin hardware, nemlig integrerte kretser; semiledere og chipsett og tilhørende software og hardware for datamaskiner til å utføre samme. US, , 76/434,277 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: NICE2WEAR (730) Innehaver: Nice2Wear DA, Øvre Vollgt 9, 0158 Oslo, NO KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: THE END (730) Innehaver: Marcus Gruppen v/preben Clemens, Erhvervsparken 4, DK-8900 Randers, DK (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 25: Herreklær. (730) Innehaver: Stenqvist Holding AB, Järnvägsgatan 13, S Helsingborg, SE (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 16: Poser og kasser av papir og plast. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TRAKINAS (730) Innehaver: Kraft Foods Holdings Inc, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, US (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel, kjeks, småkaker og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis, iste, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. 22

23 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SPECTRA 3 (730) Innehaver: Schering-Plough HealthCare Products Inc, 3030 Jackson Avenue, Memphis, TN 38151, US (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 3: Solpleiepreparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: EDGING (730) Innehaver: The Templar Company Plc, Pippbrook Mill, London Road, Dorking, Surrey RH4 1JE, England, GB (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 16: Trykksaker; bøker for spedbarn og barn; nyhetsbrev, trykte publikasjoner og magasiner; papirprodukter; beholdere av papir og kartong; skrivesaker; gratulasjonskort; kalendere; utklippsbøker; overføringsbilder; bokstøtter; bokmerker; regnetabeller; fotografier; fotografialbum; redskap og tilbehør for skriving og tegning; skrive- og tegneblokker; penne- og blyantholdere; blyantspissere; tegnebord; tegnekritt og fettstifter; malepensler; malebokser; globuser; papirvekter; raderkniv, viskelær, svamper, blekkfjernere; lim for husholdningsbruk; limbånd; modelleringsmateriale; papirlommetørklær; papirservietter; papirduker; kuvertbrikker i papir; engangsbleier for babyer; bleier; smekker av papir. KL. 25: Klær, hodeplagg og skotøy; babyklær. KL. 28: Leketøy, spill og lekesaker; leketøy i plysj og floss; puslespill; brettspill; rangler for babyer; lekebyggeklosser; elektroniske leker og spill. (730) Innehaver: IC Companys A/S, Raffinaderivej 10, DK-2300 København S, DK (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PROBUTEX (730) Innehaver: Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd, Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, England, GB (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater og stoffer for behandling av avhengighet. 23

24 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: EFORMATION INFORMATION IN FORMATION (730) Innehaver: Skanplus AS, Postboks 6615 St.Olavplass, 0129 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; administrasjon av kundelojalitetsbygging og fordelsprogram for kunder innen hotellbransjen. KL. 43: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; hotelltjenester; restauranttjenester; reservering av innkvartering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (730) Innehaver: eformation AS v/ Alf A Pedersen, Grenseveien 82, 0663 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Schjødt AS, Postboks 2444 Solli, 0201 Oslo KL. 9: Datamaskiner, dataprogrammer, disketter, bærbare datamaskiner. KL. 42: Design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: eformation AS v/ Alf A Pedersen, Grenseveien 82, 0663 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Schjødt AS, Postboks 2444 Solli, 0201 Oslo KL. 9: Datamaskiner, dataprogrammer, disketter, bærbare datamaskiner. KL. 42: Design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (730) Innehaver: AS Lisa, Ringeriksveien 173, 1339 Vøyenenga, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 24

25 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BODYPAINT (730) Innehaver: P & Y Halas Pty Ltd, Alexandria, NSW, AU (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 Bergen KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: KDO Consulting AS, Hasleveien 28, 0571 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen KL. 9: Dataprogramvare. KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, analyse og rådgivning i økonomi og ressursstyring. KL. 41: Kurs- og opplæringsvirksomhet. KL. 42: Teknisk konsulentbistand, programmeringsvirksomhet. (730) Innehaver: KDO Consulting AS, Hasleveien 28, 0571 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen KL. 9: Dataprogramvare. KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, analyse og rådgivning i økonomi og ressursstyring. KL. 41: Kurs- og opplæringsvirksomhet. KL. 42: Teknisk konsulentbistand, programmeringsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Lufttransport AS, Postboks 2500, 9002 Tromsø, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; spedisjonstjenester. 25

26 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DISENCO (730) Innehaver: Disenco Int AS c/o Gunnar Bretvin, Åsaveien 22, 0362 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Norsk rikskringkasting AS - Juridisk avdeling, Bjørnstjerne Bjørnsons Plass 1, 0340 Oslo, NO KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet, herunder sending av radio- og fjernsynsprogram, og distribusjon av internettsider og multimediale artikler (i form av tekst, bilde, lyd, video, animasjoner og lignende) via internett, bredbånd, digital-tv, mobilt internett og andre digitale medier. KL. 41: Utdanningsvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter, produksjon av radio- og fjernsynsprogram, produksjon av multimediale artikler i form av tekst, bilde, lyd, video, animasjoner og lignende til bruk på internett, bredbånd, digital-tv, mobilt internett og andre digitale medier. KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner. KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. KL. 11: Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. KL. 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; juridiske tjenester. 26

27 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SYMPT-X (730) Innehaver: Baxter International Inc, One Baxter Parkway, Deerfield, IL 60015, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 5: Ernæringstilskudd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Norsk rikskringkasting AS - Juridisk avdeling, Bjørnstjerne Bjørnsons Plass 1, 0340 Oslo, NO (730) Innehaver: Hattelco AS v/egil Magne Hansen, 5578 Nedre Vats, NO KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet, herunder sending av radio- og fjernsynsprogram, og distribusjon av internettsider og multimediale artikler (i form av tekst, bilde, lyd, video, animasjoner og lignende) via internett, bredbånd, digital-tv, mobilt internett og andre digitale medier. KL. 41: Utdanningsvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter, produksjon av radio- og fjernsynsprogram, produksjon av multimediale artikler i form av tekst, bilde, lyd, video, animasjoner og lignende til bruk på internett, bredbånd, digital-tv, mobilt internett og andre digitale medier. 27

28 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PROCREDIT (730) Innehaver: Conecto AS, Postboks 85, 1332 Østerås, NO KL. 36: Tjenesteytelse innen fordringsadministrasjon, kredittadministrasjon og inkasso. (730) Innehaver: De Danske Vægtkonsulenter, Gassehaven 97, DK-2840 Holte, DK (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Dataprogrammer (innregistrerte), videobånd, lydbånd, lydfilm, CD er. KL. 16: Papirvarer (ikke opptatt i andre klasser), trykksaker, brosjyrer, bøker, instruksjons- og undervisningsmateriell (andre enn apparater), trykte kostplaner, trykte matoppskrifter. KL. 41: Utdannelses- og underholdningsvirksomhet, informasjon om utdannelse og undervisning, ledelse og arrangement av seminarer og workshops, brevkurs, utgivelse av bøker og tekster (unntatt reklametekster), helseklubber, produksjon av radio- og fjernsynsprogrammer samt av videofilm, utleie av videobånd og film. KL. 42: Profesjonell rådgivningsvirksomhet (ikke forretningsmessig), rådgivning vedrørende kost og ernæring, sunnhets- og skjønnhetspleie, design av dataprogrammer. 28

29 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Warner Bros Entertainment Inc, 75 Rockefeller Plaza, New York, NY 10019, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 Bergen KL. 9: Innspilte kinematografiske filmer, herunder drama, komedier, action, eventyr og/eller animasjonsfilm, filmer for kringkasting på fjernsyn, herunder komedier, drama, action og eventyrfilmer og/eller animasjonsfilmer; innspilte vinyl grammofonplater, -audiotape, audio videotape, audio videokassetter, audio videodisker og DVD inneholdende musikk, komedier, drama, eventyr og/ eller animasjon; stereo hodetelefoner, batterier, håndholdte kalkulatorer; telefoner, trådløse telefoner, mobiltelefoner, compact disc-spillere; digitale audiotapespillere (DAT); elektroniske dagbøker; radioer; musematter; programvare for data- og videospill; telefonkort, kredittkort, kontantkort og magnetiske nøkkelkort alle relatert til en serie publikasjoner og spillefilmer, inklusiv, men ikke begrenset til navnene og bilder av figurer, steder og andre indisia inneholdt derinne og gjeldende en ung trollmann under opplæring. KL. 16: Trykksaker og papirvarer, herunder bøker inneholdende karakterer fra animasjonsfilmer, dramaeventyr og actionfilmer og/eller spillefilmer; tegnehefter, barnebøker, blader og magasiner inneholdende karakterer fra animasjonsfilmer, eventyr, komedie og/eller drama eller actionfilmer eller spillefilmer; fargebøker, aktivitetsbøker, dagbøker, gratulasjonskort, byttekort; litografier; blyanter samt pennaler og etuier dertil; fargestifter, merkepenner, fargeblyanter, malerskrin, kritt og tavler; overføringsbilder, plakater, fotografier; bokomslag, bokmerker, kalendere, gavepapir; festartikler av papir og papirdekorasjoner, nemlig papirservietter, bordbrikker for glass, bordbrikker, krepp-papir, papirhatter, invitasjonskort, papirduker, kakedekorasjoner av papir og papp; trykte overføringsbilder for broderi eller stoffapplikasjoner; trykte mønstre for kostymer, pyjamaser, gensere og T- skjorter alle relatert til en serie publikasjoner og spillefilmer, inklusiv, men ikke begrenset til navnene og bilder av figurer, steder og andre indisia inneholdt derinne og gjeldende en ung trollmann under opplæring. KL. 25: Klær for menn, kvinner og barn, herunder skjorter, T-skjorter, gensere, joggedresser, bukser, shorts, tank tops, regntøy, smekker, skjørt, bluser, kjoler, seler, gensere, jakker, kåper, regnkåper, snøkjeledresser, slips, morgenkåper, hatter, caps, solskjermer, belter, skjerf, nattøy, pyjamaser, lingerie, undertøy, støvler, sko, tøfler, tøysko, sandaler, støvletter, tøffelsokker, svømmeklær og maskerade- og karnevalskostymer med tilhørende masker. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, herunder lekefigurer og deler dertil; plysjleker (kosedyr); ballonger, badekarleker; leker til å sitte på eller kjøre med; utstyr solgt som en enhet til spillkortleker; lekekjøretøy; dukker; kasteskiver; elektroniske, håndholdte spilleapparater; spilleapparater solgt som en enhet for å spille brettspill, kortspill, manipulative spill, selskapsspill, spill med skyteskive; videodataspillmaskiner uten bruk av fjernsyn; puslespill og manipulative puslespill; lekeansiktsmasker laget av papir; rullebrett; isskøyter; vannpistoler; baller, nemlig lekeballer, fotballer, baseballer, basketballer; baseballhansker, flytebrett til hobbybruk; flytende sparkebrett til hobbybruk; seilbrett; svømmebrett til hobbybruk; svømmeføtter; lekepistoler; bake- og kokeutstyr (leketøy), lekebanker; juletrepynt. KL. 41: Underholdningsvirksomhet såsom live-action, komedie, teater og/eller animerte fjernsynsprogramserier, produksjon av live-action komedie, teater og/eller animerte fjernsynsprogrammer; produksjon av live-action, komedie, teater og/eller animerte kinofilmer; teaterforestillinger både animerte og live-action, og tilveiebringelse av informasjon via et elektronisk globalt datanettverk i området nyheter, underholdning og utdannelsesinformasjon relatert til en serie publikasjoner og spillefilmer inklusiv, men ikke begrenset til navnene og bilder av figurer, steder og andre indisia inneholdt derinne og gjeldende en ung trollmann under opplæring. 29

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 24/05-2005.06.13 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 24/05-2005.06.13 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 24/05-2005.06.13 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 47 2001.11.19 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 47 2001.11.19 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 47 2001.11.19 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/09-2009.01.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 03/09-2009.01.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 03/09-2009.01.12 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 34 23.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 34 23.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 34 23.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/05-2005.11.28 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 48/05-2005.11.28 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 48/05-2005.11.28 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8165 OP sak nr. 2011/00108 Reg. nr. 204263 Søknadsnr. 199903343 Overprøvingssak nr.: TMADM0000006 Registreringshaver: Solveig Irene Heggen, Solveien 22, 1430

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38 2002.09.16 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 38 2002.09.16 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 38 2002.09.16 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 47/10-2010.11.22 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 47/10-2010.11.22 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 47/10-2010.11.22 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22 2000.05.29 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 22 2000.05.29 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 22 2000.05.29 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

design tidende nr 13-2005.06.20 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 13-2005.06.20 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 13-2005.06.20 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/05-2005.01.10 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 02/05-2005.01.10 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.10-02/05 nr 02/05-2005.01.10 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/06-2006.08.07 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 32/06-2006.08.07 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 32/06-2006.08.07 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 48 2002.11.25 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende Lydmerke (se side 33) www.patentstyret.no

nr 48 2002.11.25 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende Lydmerke (se side 33) www.patentstyret.no nr 48 2002.11.25 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende Lydmerke (se side 33) www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 16-2003.04.14 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 16-2003.04.14 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 16-2003.04.14 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 50-2003.12.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 50-2003.12.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 50-2003.12.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer