nr 42/ NO årgang 101 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 42/ NO årgang 101 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /11 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Merkeendringer Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Slettelser, begjært av innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Lisenser Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Slettelse ved dom Erstatning Administrativ overprøving av registrering av foretaksnavn Rettelse INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /11 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Kombinert merke eller et rent figurmerke Glava AS, Sandakerveien 24C D11, 0473 OSLO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall). Klasse:19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings-og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). (546) Kombinert merke eller et rent figurmerke Glava AS, Sandakerveien 24C D11, 0473 OSLO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall). Klasse:19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings-og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). 3

4 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Kombinert merke eller et rent figurmerke Glava AS, Sandakerveien 24C D11, 0473 OSLO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:1 Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål. Klasse:2 Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere. Klasse:3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. Klasse:4 Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker for belysning. Klasse:5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. Klasse:6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser), malmer. Klasse:7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer), landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner. Klasse:8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og - maskiner. Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater Klasse:10 Klasse:11 Klasse:12 Klasse:13 Klasse:14 Klasse:15 Klasse:16 Klasse:17 Klasse:18 Klasse:19 Klasse:20 og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet, apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer. Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. Skytevåpen; ammunisjon og prosjektiler, sprengstoff; fyrverkerisaker. Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. Musikkinstrumenter Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer, klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler, skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall). Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings-og anleggsformål; asfalt, bek, tære og bitumen; transportable hus (ikke av metall), monumenter (ikke av metall). Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller åv plast. Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk), glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). Klasse:22 Klasse:23 Klasse:24 Klasse:25 Klasse:26 Klasse:27 Klasse:28 Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring (ikke av gummi eller plast), ubearbeidet tekstilfibermateriale. Garn og tråd for tekstile formål. Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. Klær, fottøy, hodeplagg. Kniplinger og broderier, bånd og lisser, knapper, hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler, kunstige blomster. Tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale) Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, 4

5 registrerte varemerker /11 Klasse:29 Klasse:30 Klasse:31 Klasse:32 Klasse:33 Klasse:34 Klasse:35 Klasse:36 Klasse:37 Klasse:38 Klasse:39 Klasse:40 Klasse:41 Klasse:42 Klasse:43 Klasse:44 ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep, eddik, sauser, krydderier, is. Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatti andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønsaker, frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer, saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Alkoholholdige drikker (unntatt øl.) Tobakk; artikler for røkere, fyrstikker. Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. Byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. Telekommunikasjonsvirksomhet Transportvirksomhet, innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. Bearbeiding av materialer Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. Klasse:45 Juridiske tjenester, sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DNB (541) Ordmerke i standard font DnB NOR Bank ASA, Kirkegata 15, 0021 OSLO Klasse:1 Klasse:2 Klasse:3 Klasse:4 Klasse:5 Klasse:6 Klasse:7 Klasse:8 Klasse:9 Klasse:10 Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål. Maling, fernisser, lakker; rusfbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere. Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker for lys. Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner. Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og - maskiner. Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske 5

6 registrerte varemerker /11 Klasse:11 Klasse:12 Klasse:13 Klasse:14 Klasse:15 Klasse:16 Klasse:17 Klasse:18 Klasse:19 Klasse:20 artikler, suturmaterialer. Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. Skytevåpen; ammunisjon og prosjektiler, sprengstoff; fyrverkeri saker. Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. Musikkinstrumenter. Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall). Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). Klasse:22 Klasse:23 Klasse:24 Klasse:25 Klasse:26 Klasse:27 Klasse:28 Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet tekstilfibermateriale. Garn og tråd for tekstile formål. Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. Klær, fottøy, hodeplagg. Kniplinger og broderier, bånd og lisser, knapper, hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler, kunstige blomster. Tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale). Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Klasse:31 Klasse:32 Klasse:33 Klasse:34 Klasse:35 Klasse:36 Klasse:37 Klasse:38 Klasse:39 Klasse:40 Klasse:41 Klasse:42 Klasse:43 Klasse:44 Klasse:45 kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Alkoholholdige drikker (unntatt øl.). Tobakk; artikler for røkere, fyrstikker. Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. Telekommunikasjonsvirksomhet. Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. Bearbeiding av materialer. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Crispy (541) Ordmerke i standard font Crispy AS, Olav Ingstadsvei 7B, 1351 RUD Klasse:43 Tilbringing av frukt, grønnsaker og nøtter i posjonsbegre. Klasse:29 Klasse:30 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 6

7 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Kombinert merke eller et rent figurmerke NorgesGruppen ASA, Karenslyst allé 12-14, 0278 OSLO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett, industripakkede salater, fruktsalater (oppskåret frukt), salater med ost og skinke, salater med kylling, grønnsakssalater, lunsjsalat med skinke, lunsjsalat med kylling; ferdigretter hovedsakelig bestående av egg, nemlig omeletter; industripakkede ferdigretter i form av vegetabilske gratengretter; industripakkede ferdigretter, hovedsakelig bestående av kjøtt, fisk, skalldyr, fjærkre, vilt, grønnsaker med eller uten saus; serveringstilberedte måltider hovedsakelig bestående av kjøtt eller fisk, eller vilt, eller fjærkre, og/eller med tilsetning av grønnsaker, poteter, pasta eller ris; paella; grønnsaksretter. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is; ferdigsmurte produkter,hovedsakelig laget av baguetter, baguetter med kjøtt og/eller grønnsaker, med ost og/eller skinke, med egg og/eller grønnsaker, med posteier og/eller grønnsaker; osteflutes med ost og skinke; pakker i form av ferdigsmurte brødskiver med pålegg; ferdigsmurte sandwhich med egg og bacon; club sandwhich; wraps med thaikylling. Klasse:31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt; frukt, grønnsaker, bær, poteter. Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker; juicer og smoothies. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg av kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, av kjøttekstrakter, av konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, av spiselige oljer og fett, industripakkede salater, fruktsalater (oppskåret frukt), salater med ost og skinke, salater med kylling, grønnsakssalater, lunsjsalat med skinke, lunsjsalat med kylling, av ferdigretter hovedsakelig bestående av egg, nemlig omeletter, av industripakkede ferdigretter i form av vegetabilske gratengretter, av industripakkede ferdigretter, hovedsakelig bestående av kjøtt, fisk, skalldyr, fjærkre, vilt, grønnsaker med eller uten saus, av serveringstilberedte måltider hovedsakelig bestående av kjøtt eller fisk, eller vilt, eller fjærkre, og/eller med tilsetning av grønnsaker, poteter, pasta eller ris, paella, grønnsaksretter, av kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, av mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis, av honning, sirup, av gjær, bakepulver, av salt, sennep, av eddik, sauser, krydderier, is, av ferdigsmurte produkter, hovedsakelig laget av baguetter, baguetter med kjøtt og/eller grønnsaker, med ost og/eller skinke, med egg og/eller grønnsaker, med posteier og/eller grønnsaker, av osteflutes med ost og skinke, av pakker i form av ferdigsmurte brødskiver med pålegg, av ferdigsmurte sandwhich med egg og bacon, av club sandwhich, av wraps med thaikylling, av jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser, av levende dyr, av friske frukter og grønnsaker, av frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt, av frukt, grønnsaker, bær, poteter, av øl, av mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, av saft og andre preparater til fremstilling av drikker, av juicer og smoothies. 7

8 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HAUG OG RUUD (541) Ordmerke i standard font YIT AS, Postboks 6250 Etterstad, 0603 OSLO Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO Klasse:9 Klasse:11 Klasse:19 Klasse:37 Materialer for elektrisk strømføring; følgende elektriske utstyr: akkumulatorer, brytere, kabler, ledninger, koblinger, ledere, forbindelsesanordninger for disse, releer, skinner for montering av lys. Apparater og innretninger for kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål. Byggevirksomhet; reparasjons- og vedlikeholdsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Kombinert merke eller et rent figurmerke Sembo AB, Box 1324, HELSINGBORG, Sverige (SE) Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO Klasse:39 Reisebyråvirksomhet; arrangering og reservering av reiser, formidling av leiebiler. Klasse:43 Midlertidig innlosjering, formidling av hotell og feriebosteder. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Kombinert merke eller et rent figurmerke FUGLESANG-DAHL AS, Krokstangen 34, 7670 INDERØY Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. 8

9 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/164,910 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Kombinert merke eller et rent figurmerke Assa Abloy Ltd, Portobello, School Street, WV133PW WILLENHALL, WEST MIDLANDS, Storbritannia (GB) Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES Klasse:6 Låser, dørklinker, nøkler, nøkkelemner; beslag til dører og vinduer; dørhåndtak; dørsylindre; armerte låser og håndtak; mekaniske låsehåndtak, smekklåser; deler og tilbehør til alle forannevnte varer. (546) Kombinert merke eller et rent figurmerke Dainippon Sumitomo Pharma Co Ltd, 6-8, Doshomachi 2-chome, Chuo-ku OSAKA-SHI, OSAKA, Japan (JP) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:5 Farmasøytiske produkter, preparater og substanser. Klasse:9 Låser til dører og vinduer, beslag til dører og vinduer, samtlige elektriske eller elektroniske; digitale låser; elektromekaniske dørhåndtak, elektromekaniske låser; elektroniske tastaturer; fjernkontrollnøkkellenker; fjernkontrollopererte låser; adgangskontroll- og sikkerhetsapparater og -installasjoner; alarmer; alarminnretninger (andre enn for kjøretøyer); alarmpaneler; alarmsensorer; innbruddsalarmapparater (andre enn for kjøretøyer); elektriske kontrollpaneler for innbruddsalarmer; inntrengeralarmer (andre enn for kjøretøyer); sikkerhetsalarmer (andre enn for kjøretøyer); sikkerhetsalarmsystemer (andre enn for kjøretøyer); teleradiokontroller for elektroniske innbruddsalarmer; alarmklokker; elektriske alarmklokker; metallklokker til alarmer; cellulære radioalarmkommunikasjonsinstrumenter; hørbare alarmer (andre enn for kjøretøyer); personlige alarmer; radioalarmapparater; fjernkontroller; magnetiske sensorer som er deler av alarmsystemer for å oppdage inntrengere; passive infrarøde detektorer; tungekontaktbrytere (Reed-kontaktbrytere); deler og tilbehør til alle forannevnte varer. 9

10 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , RO, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Kombinert merke eller et rent figurmerke FARFAR DA, Skogbakken 5, 1177 OSLO Klasse:4 Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker for belysning. Klasse:19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). Klasse:27 Tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PROMINAD (541) Ordmerke i standard font Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:5 Medisinske preparater for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: UNIVIA (541) Ordmerke i standard font Pfizer Inc, 235 East 42nd Street, NY10017 NEW YORK, USA (US) Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Klasse:5 Farmasøytiske preparater og stoffer, nemlig insulin. (546) Kombinert merke eller et rent figurmerke JT International SA, 1, rue de la Gabelle, 1211 GENEVA 26, Sveits (CH) Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Klasse:34 Tobakk, både råtobakk og bearbeidet tobakk; røyketobakk, pipetobakk, håndrulletobakk, tyggetobakk; snustobakk; sigaretter, sigarer, sigarilloer; stoffer for røyking solgt separat eller blandet med tobakk, ikke for medisinske eller helbredende formål; snus; artikler for røykere inkludert i klasse 34; sigarettpapir, sigarettrør og fyrstikker. 10

11 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DISCOVERY PLAY (541) Ordmerke i standard font Discovery Communications LLC, One Discovery Place, MD20910 SILVER SPRING, USA (US) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:38 Kommunikasjonstjenester nemlig overføring av sanntidsoverført (streamet) lyd og audiovisuelle opptak via internett, kabelnettverk, trådløse nettverk, satellitt eller interaktive multimedienettverk; lyd- og bildekringkastingstjenester over internett; overføring av informasjon innen området lyd og bilde; fjernsynskringkastingstjenester; kabelfjernsynskringkasting; satellittfjernsynskringkasting; tjenester for mobile medier, i form av elektronisk overføring av underholdningsmedieinnhold; podcastingtjenester; webcastingtjenester; overføringstjenester for video-på-bestilling (video-on-demand/klikkefilm); tilveiebringelse av online fora for overføring av beskjeder mellom computerbrukere; tilveiebringelse av on-line samtalerom (chatterom) og elektroniske oppslagstavler for overføring av meldinger av allmenn interesse. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LEVEL 3 COMMUNICATIONS (541) Ordmerke i standard font Level 3 Communications LLC, 1025 Eldorado Blvd., CO80021 BROOMFIELD, USA (US) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:38 Telekommunikasjongatewaytjenestser; telekommunikasjonstjenester, nemlig stemmetelefontjenester lokalt og over lange avstander, faks og data overføringstjenester via et fiberoptisk nett; fremskaffelse av flerbrukertilgang til et globalt computerinformasjonsnettverk; telekommunikasjonstjenester, nemlig talebasert elektronisk post; fremskaffelse av computernettverktilgangstjenester ved hjelp av lokal nettverksutstyr, computernettverkrutere, samt virtuelt, privat nettverkhardware (VPN); fremskaffelse av elektronisk overføring av video, lyd og data ved bruk av integrert tilgangstelekommunikasjonshardware og utstyr. Klasse:41 Underholdningstjenester, nemlig multimediaprogrammer av allmenn interesse, distribuert via forskjellige plattformer over ulike former av overføringsmedier; tilveiebringelse av underholdningsinformasjon vedrørende løpende fjernsynsprogrammer via et globalt datanettverk; produksjon av fjernsynsprogrammer; produksjon av multimediaprogrammer. 11

12 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CLUB MONACO STUDIO (541) Ordmerke i standard font Club Monaco SAM, Studio No. 3C7 - BLOC -3eme etage Le Montagne 7, avenue de Grande Bretagne, MONACO, Monaco (MC) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. (546) Kombinert merke eller et rent figurmerke Fjordland AS, Brynsengveien 10, 0667 OSLO Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; ferdigretter, måltider, mellommåltider og desserter hovedsakelig laget av varer i denne klasse. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is; pizza; pasta; nudler; ferdigretter, måltider, mellommåltider og desserter hovedsakelig laget av varer i denne klasse. Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; cateringvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MOODS OF NORWAY (541) Ordmerke i standard font Moods of Norway AS, Tinggata 22, 6783 STRYN Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: COMPROMESSO (541) Ordmerke i standard font Best Cellars AS, Karenslyst Allè 10, 0278 OSLO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO Klasse:33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl); viner. (546) Kombinert merke eller et rent figurmerke UNGDOMSAKADEMIET DA, Rundtjernveien 2C, 0672 OSLO Klasse:41 Kursing og undervisning 12

13 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TORIUS (541) Ordmerke i standard font Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:5 Medisinske preparater for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TACO UP (541) Ordmerke i standard font Pet Inc, Number One General Mills Boulevard, MN55426 MINNEAPOLIS, USA (US) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:29 Klasse:30 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; hermetisert chilipepper; bearbeidet jalapenopepper; hermetiserte bønner som er behandlet og stekt; ostedip. Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is; tacoskjell, tostadaskjell, tortillas; tørr taco-, burrito-, chili-, enchilada- eller fajitakrydderblandinger; spansk ris; osteaktig meksikansk ris; tacosaus; salsa; enchiladasaus; tacomiddagssett bestående av tacoskjell og/eller tortillas, tacosaus og tørr krydderblanding; burritomiddagssett bestående av tortillas, sorte bønner, ris og tørr krydderblanding; fajitamiddagssett bestående av tortillas, salsa og tørr krydderblanding; enchiladamiddagssett bestående av tortillas, enchiladasaus og tørr krydderblanding; og gorditamiddagssett bestående av gorditatortillas, ranchsaus og tørr krydderblanding. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Pelsdotten (541) Ordmerke i standard font NETTKROKEN AS, Postboks 13, 4745 BYGLAND Klasse:31 Klasse:41 Klasse:44 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. 13

14 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (554) Tre-dimensjonal Energy Brands Inc, Whitestone Expressway, NY11357 WHITESTONE, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:32 Ikke-alkoholholdig drikke, inkludert vann, smakstilsatt vann, forbedret vann, tilført vann, energidrikker, forsterkede energidrikker og isotoniske drikke, samt saft, konsentrater, pulver og baser for laging av drikke og drikkevarer og fruktdrikker. (546) Kombinert merke eller et rent figurmerke Energy Brands Inc, Whitestone Expressway, NY11357 WHITESTONE, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:32 Ikke-alkoholholdig drikke, inkludert vann, smakstilsatt vann, forbedret vann, tilført vann, energidrikker, forsterkede energidrikker og isotoniske drikke, samt saft, konsentrater, pulver og baser for laging av drikke og drikkevarer og fruktdrikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: EASYVISION (541) Ordmerke i standard font Federal-Mogul Ignition Co, Northwestern Highway, MI48033 SOUTHFIELD, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:12 Vindusviskere og -blader. 14

15 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GLARPEX (541) Ordmerke i standard font Pfizer Inc, 235 East 42nd Street, NY10017 NEW YORK, USA (US) Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Klasse:5 Farmasøytiske preparater og stoffer, nemlig insulin. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ALIBABA (541) Ordmerke i standard font Alibaba Group Holding Ltd, Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847 GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN, Cayman-øyene (KY) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; klarering og avstemming av finansielle transaksjoner via et globalt datanettverk; online banktjenester og finansielle tjenester; kredittkorttjenester, prosessering og overføring av veksler og regninger samt betalinger derav, samt tilveiebringe forsikring for finansielle transaksjoner; kapitaloverføringstjenester; overføring av midler for andre via elektroniske midler; overføring av betalinger for andre via internett; finansielle tjenester i form av utsending av regninger og betalingsprosesseringstjenester; arrangering og administrasjon av forpaktningsforhold og leieforhold; utleie og forpaktning av fast eiendom; taksering av fast eiendom; verdisetting av fast eiendom, finansiering av fast eiendom, investeringstjenester i forbindelse med fast eiendom; meglertjenester vedrørende fast eiendom; eiendomsmeglingstjenester; boligformidlingstjenester; aktuartjenester; forvaltnings- og konsultasjonstjenester vedrørende fast eiendom; leieinnkreving; utleie av kontorer (fast eiendom); utleie av boliger og leiligheter; tilveiebringelse av finansiell informasjon via internett; tjenester i forbindelse med verdipapirdepot og utstedelse av reiseverdisedler (travel voucher); kapitalinvesteringer; finansielle vurderinger (forsikring, banktjenester, fast eiendom); finansielle forvaltningstjenester, forvaltningstjenester vedrørende formue og aktiva; forsikrings- og finansielle tjenester; finansielle tjenester tilveiebrakt via telekommunikasjonsmidler; finansielle konsultasjons- og rådgivningstjenester; hjemmebanktjenester; banktjenester tilveiebrakt online fra en database eller internett; børsmeglervirksomhet, børsnoteringstjenester; kurtasje av verdipapirer, finansielle analyser; betalingskorttjenester, garantitjenester vedrørende sjekker; bank-, bankkonti- og investeringstjenester; finansielle klareringstjenester; kredittverifisering via globale datainformasjonsnettverk; elektroniske tjenester vedrørende administrasjon av kredittrisiko; tjenester vedrørende elektronisk kjøpsbetaling og elektronisk fakturabetaling; tjenester vedrørende finansielle kontodebiteringer og -krediteringer; elektroniske banktjenester; utstedelse av verdikort og betalingskort; telefonkredittkorttjenester; informasjonstjenester relatert til finans og forsikring, tilveiebrakt online fra en database eller internett; byrå for innkreving av gass- eller elektrisitetsavgifter; takseringer av antikviteter; takseringer av kunst; takseringer av smykker 15

16 registrerte varemerker /11 Klasse:41 og juvelervarer; takseringer av brukte biler; skatteinformasjon; veldedige pengeinnsamlinger; organisering av veldedige innsamlinger; utleie av maskiner for telling eller prosessering av papirpenger og mynter; utleie av kontantdispensere eller automatiserte kasse- og/eller bankmaskiner; online betalingstjenester; autentiserings- og verifiseringstjenester i relasjon til online betaling og overføring av midler; utleie og/eller leasing av safer; konsultasjons-, informasjonsog rådgivningstjenester relatert til de forannevnte tjenester; alle inkludert i klasse 36. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; publisering av tekster, bøker og journaler (andre enn reklametekster); publisering av diagrammer, bilder og fotografier; publisering av aviser, magasiner og tidsskrifter; utdannelses-, opplærings- og instruksjonstjenester relatert til telekommunikasjonsvirksomhet, datamaskiner, dataprogrammer, design av websider, e- handel, bedriftsledelse og reklamevirksomhet; tilveiebringelse av utdannelse, rekreasjon, instruksjon, veiledning og opplæring både interaktivt og ikke-interaktivt; skapelse av utdannelseskurs, eksaminasjoner og kvalifikasjoner; underholdning tilveiebrakt via elektroniske og digitale interaktive media; elektroniske spilltjenester tilveiebrakt ved hjelp av internett; tilveiebringelse av informasjon relatert til utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdning, rekreasjon, samt sportlige, sosiale og kulturelle aktiviteter; tilveiebringe online elektroniske publikasjoner (ikke-nedlastbare); arrangering, organisering, vertstjenester for og ledelse av sangkonkurranser; arrangering, organisering, vertstjenester for og ledelse av konserter; arrangering, organisering, vertstjenester for og ledelse av begivenheter og konkurranser for utdannelses- eller underholdningsformål; arrangering, organisering, vertstjenester for og ledelse av game show og underholdningskonkurranser; byråtjenester for underholdningsbilletter; informasjon relatert til underholdning eller utdannelsesvirksomhet, tilveiebrakt online fra en database eller internett; tilveiebringe digital musikk (ikke nedlastbar) fra internett; tilveiebringe digital musikk (ikke nedlastbar) fra MP3- (Moving Picture Experts Group 1 audio layer 3) internettsider; underholdnings- og utdannelsestjenester relatert til planlegging, produksjon og distribusjon av lyd, bilder, digital musikk, filmer, live eller innspilt lyd, visuelt eller audiovisuelt materiale for kringkasting på bakkebundet kabel, satellittkanaler, internett, trådløs eller wire-link-systemer og andre kommunikasjonsmidler; musikkunderholdningstjenester; utleie av lydopptak; utarbeidelse av underholdnings-, utdannelses-, dokumentar- og nyhetsprogrammer for kringkasting; nyhetsreportertjenester; informasjon relatert til sportslige eller kulturelle begivenheter, aktuelt og nyheter tilveiebrakt via satellittfjernsynsoverføring, internett eller ved andre elektroniske midler; fjernsyns-, radio- og filmproduksjon; utarbeidelse og produksjon av fjernsynsprogrammer; tilveiebringelse av informasjon, data, grafikk, lyd, musikk, video, animasjon og tekst for underholdningsformål; spilltjenester; tilveiebringelse av klubbrekreasjon, sports- og gym/idrettshallfasiliteter; bandforestillinger; tjenester i forbindelse med klubbunderholdning, diskoteker, moteshow og nattklubber; klubbtjenester relatert til underholdning, utdannelse og kulturelle tjenester; arrangering, ledelse og tilveiebringelse av konferanser, forsamlinger, kongresser, seminarer og opplæringsseminarer; organisering og ledelse av utstillinger, moteshow, utdannelsesshow samt kulturelle show og opptredener; kunstutstillings- og galleritjenester; kunstgalleritjenester relatert til utleie av kunst; opplæringstjenester i relasjon til bedriftshelse og -sikkerhet, miljøvern; tilveiebringelse av sigarkurs, vinsmakingskurs; tilveiebringe utdannelsesinformasjon om forskningsmateriale og formidling derav; arrangering, organisering, planlegging og ledelse av seminarer; trening/opplæring av dyr; veiledning i produksjon av kringkastingsprogrammer; instruksjonstjenester relatert til bruk av maskiner og utstyr, herunder audiovisuelt utstyr som er brukt til produksjon av kringkastingsprogrammer; tilveiebringe lyd- og visuelle studio; tilveiebringe sportsfasiliteter; tilveiebringe fasiliteter for film-, show-, forestilling-, musikk- eller utdannelsesopplæring ; underholdningsbookingbyråer; utleie og leasing av spillefilmer (smalfilmer); utleie og leasing av musikkinstrumenter; utleie og leasing av fjernsynsprogrammer; utleie og leasing av fjernsynsmottakere; utlånsbiblioteker; tekstingstjenester; tolketjenester for tegnspråk; utleie av underholdningssoftware; tilveiebringe videospill, dataspill; lyd eller bilder, eller filmer gjennom telekommunikasjonsnettverk eller datanettverk; tilveiebringe online dataspill og konkurranser; utleie av forhåndsinnspilte videobånd; utleie og leasing av spillmaskiner; utlån av spilleutstyr til spillehaller; utlån av bilder; fotografering; oversettelse; språktolking; utdannelses- og opplæringsprogrammer innen området risikostyring; utdannelses- og opplæringsprogrammer relatert til sertifisering; tilveiebringe nyheter; lotteritjenester; konsultasjons-, informasjons- og rådgivningstjenester relatert til de forannevnte tjenester; alt inkludert i klasse

17 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Kombinert merke eller et rent figurmerke Alibaba Group Holding Ltd, Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847 GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN, Cayman-øyene (KY) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; klarering og avstemming av finansielle transaksjoner via et globalt datanettverk; online banktjenester og finansielle tjenester; kredittkorttjenester, prosessering og overføring av veksler og regninger samt betalinger derav, samt tilveiebringe forsikring for finansielle transaksjoner; kapitaloverføringstjenester; overføring av midler for andre via elektroniske midler; overføring av betalinger for andre via internett; finansielle tjenester i form av utsending av regninger og betalingsprosesseringstjenester; arrangering og administrasjon av forpaktningsforhold og leieforhold; utleie og forpaktning av fast eiendom; taksering av fast eiendom; verdisetting av fast eiendom, finansiering av fast eiendom, investeringstjenester i forbindelse med fast eiendom; meglertjenester vedrørende fast eiendom; eiendomsmeglingstjenester; boligformidlingstjenester; aktuartjenester; forvaltnings- og konsultasjonstjenester vedrørende fast eiendom; leieinnkreving; utleie av kontorer (fast eiendom); utleie av boliger og leiligheter; tilveiebringelse av finansiell informasjon via internett; tjenester i forbindelse med verdipapirdepot og utstedelse av reiseverdisedler (travel voucher); kapitalinvesteringer; finansielle vurderinger (forsikring, banktjenester, fast eiendom); finansielle forvaltningstjenester, forvaltningstjenester vedrørende formue og aktiva; forsikrings- og finansielle tjenester; finansielle tjenester tilveiebrakt via telekommunikasjonsmidler; finansielle konsultasjons- og rådgivningstjenester; hjemmebanktjenester; banktjenester tilveiebrakt online fra en database eller internett; børsmeglervirksomhet, børsnoteringstjenester; kurtasje av verdipapirer, finansielle analyser; betalingskorttjenester, garantitjenester vedrørende sjekker; bank-, bankkonti- og investeringstjenester; finansielle klareringstjenester; kredittverifisering via globale datainformasjonsnettverk; elektroniske tjenester vedrørende administrasjon av kredittrisiko; tjenester vedrørende elektronisk Klasse:41 kjøpsbetaling og elektronisk fakturabetaling; tjenester vedrørende finansielle kontodebiteringer og -krediteringer; elektroniske banktjenester; utstedelse av verdikort og betalingskort; telefonkredittkorttjenester; informasjonstjenester relatert til finans og forsikring, tilveiebrakt online fra en database eller internett; byrå for innkreving av gass- eller elektrisitetsavgifter; takseringer av antikviteter; takseringer av kunst; takseringer av smykker og juvelervarer; takseringer av brukte biler; skatteinformasjon; veldedige pengeinnsamlinger; organisering av veldedige innsamlinger; utleie av maskiner for telling eller prosessering av papirpenger og mynter; utleie av kontantdispensere eller automatiserte kasse- og/eller bankmaskiner; online betalingstjenester; autentiserings- og verifiseringstjenester i relasjon til online betaling og overføring av midler; utleie og/eller leasing av safer; konsultasjons-, informasjonsog rådgivningstjenester relatert til de forannevnte tjenester; alle inkludert i klasse 36. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; publisering av tekster, bøker og journaler (andre enn reklametekster); publisering av diagrammer, bilder og fotografier; publisering av aviser, magasiner og tidsskrifter; utdannelses-, opplærings- og instruksjonstjenester relatert til telekommunikasjonsvirksomhet, datamaskiner, dataprogrammer, design av websider, e- handel, bedriftsledelse og reklamevirksomhet; tilveiebringelse av utdannelse, rekreasjon, instruksjon, veiledning og opplæring både interaktivt og ikke-interaktivt; skapelse av utdannelseskurs, eksaminasjoner og kvalifikasjoner; underholdning tilveiebrakt via elektroniske og digitale interaktive media; elektroniske spilltjenester tilveiebrakt ved hjelp av internett; tilveiebringelse av informasjon relatert til utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdning, rekreasjon, samt sportlige, sosiale og kulturelle aktiviteter; tilveiebringe online elektroniske publikasjoner (ikke-nedlastbare); arrangering, organisering, vertstjenester for og ledelse av sangkonkurranser; arrangering, organisering, vertstjenester for og ledelse av konserter; arrangering, organisering, vertstjenester for og ledelse av begivenheter og konkurranser for utdannelses- eller underholdningsformål; arrangering, organisering, vertstjenester for og ledelse av game show og underholdningskonkurranser; byråtjenester for underholdningsbilletter; informasjon relatert til underholdning eller utdannelsesvirksomhet, tilveiebrakt online fra en database eller internett; tilveiebringe digital musikk (ikke nedlastbar) fra internett; tilveiebringe digital musikk (ikke nedlastbar) fra MP3- (Moving Picture Experts Group 1 audio layer 3) internettsider; underholdnings- og utdannelsestjenester relatert til planlegging, produksjon og distribusjon av lyd, bilder, digital musikk, filmer, live eller innspilt lyd, visuelt eller audiovisuelt materiale for kringkasting på bakkebundet kabel, satellittkanaler, internett, trådløs eller wire-link-systemer og andre kommunikasjonsmidler; musikkunderholdningstjenester; utleie av lydopptak; utarbeidelse av underholdnings-, utdannelses-, dokumentar- og 17

18 registrerte varemerker /11 nyhetsprogrammer for kringkasting; nyhetsreportertjenester; informasjon relatert til sportslige eller kulturelle begivenheter, aktuelt og nyheter tilveiebrakt via satellittfjernsynsoverføring, internett eller ved andre elektroniske midler; fjernsyns-, radio- og filmproduksjon; utarbeidelse og produksjon av fjernsynsprogrammer; tilveiebringelse av informasjon, data, grafikk, lyd, musikk, video, animasjon og tekst for underholdningsformål; spilltjenester; tilveiebringelse av klubbrekreasjon, sports- og gym/idrettshallfasiliteter; bandforestillinger; tjenester i forbindelse med klubbunderholdning, diskoteker, moteshow og nattklubber; klubbtjenester relatert til underholdning, utdannelse og kulturelle tjenester; arrangering, ledelse og tilveiebringelse av konferanser, forsamlinger, kongresser, seminarer og opplæringsseminarer; organisering og ledelse av utstillinger, moteshow, utdannelsesshow samt kulturelle show og opptredener; kunstutstillings- og galleritjenester; kunstgalleritjenester relatert til utleie av kunst; opplæringstjenester i relasjon til bedriftshelse og -sikkerhet, miljøvern; tilveiebringelse av sigarkurs, vinsmakingskurs; tilveiebringe utdannelsesinformasjon om forskningsmateriale og formidling derav; arrangering, organisering, planlegging og ledelse av seminarer; trening/opplæring av dyr; veiledning i produksjon av kringkastingsprogrammer; instruksjonstjenester relatert til bruk av maskiner og utstyr, herunder audiovisuelt utstyr som er brukt til produksjon av kringkastingsprogrammer; tilveiebringe lyd- og visuelle studio; tilveiebringe sportsfasiliteter; tilveiebringe fasiliteter for film-, show-, forestilling-, musikk- eller utdannelsesopplæring ; underholdningsbookingbyråer; utleie og leasing av spillefilmer (smalfilmer); utleie og leasing av musikkinstrumenter; utleie og leasing av fjernsynsprogrammer; utleie og leasing av fjernsynsmottakere; utlånsbiblioteker; tekstingstjenester; tolketjenester for tegnspråk; utleie av underholdningssoftware; tilveiebringe videospill, dataspill, lyd eller bilder, eller filmer gjennom telekommunikasjonsnettverk eller datanettverk; tilveiebringe online dataspill og konkurranser; utleie av forhåndsinnspilte videobånd; utleie og leasing av spillmaskiner; utlån av spilleutstyr til spillehaller; utlån av bilder; fotografering; oversettelse; språktolking; utdannelses- og opplæringsprogrammer innen området risikostyring; utdannelses- og opplæringsprogrammer relatert til sertifisering; tilveiebringe nyheter; lotteritjenester; konsultasjons-, informasjons- og rådgivningstjenester relatert til de forannevnte tjenester; alt inkludert i klasse 41. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Lekter'n (541) Ordmerke i standard font Lekter'n AS, Stranden 3, 0250 OSLO Klasse:16 Klasse:35 Klasse:43 Trykket materiell, fotografier. Annonsering. Tjenesteyting i forbindelse med servering av mat og drikke. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: INSAPEX (541) Ordmerke i standard font Pfizer Inc, 235 East 42nd Street, NY10017 NEW YORK, USA (US) Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Klasse:5 Farmasøytiske preparater og stoffer, nemlig insulin. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Kombinert merke eller et rent figurmerke K-Swiss Inc, Oak Crest Drive, CA91361 WESTLAKE VILLAGE, USA (US) Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM Klasse:25 Sko. 18

19 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Nordlysøya (541) Ordmerke i standard font EINAR HARRY VEIMOEN, KRØTTØY, 9427 MELØYVÆR Klasse:16 Papp og papir Klasse:25 Klær og fottøy (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Elegance of the Arctic (541) Ordmerke i standard font EINAR HARRY VEIMOEN, KRØTTØY, 9427 MELØYVÆR Klasse:25 Sko og klær Klasse:39 Transportvirksomhet, organisering av reiser (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/303,289 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Kombinert merke eller et rent figurmerke Houghton Technical Corp, 1011 Centre Road, Suite 322, DE19805 WILMINGTON, USA (US) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:1 Industrielle kjemikalier. Klasse:4 Industrielle oljer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/283,557 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CEMIQ (541) Ordmerke i standard font Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:5 Medisinske preparater for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GLARVIA (541) Ordmerke i standard font Pfizer Inc, 235 East 42nd Street, NY10017 NEW YORK, USA (US) Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Klasse:5 Farmasøytiske preparater og stoffer, nemlig insulin. (546) Kombinert merke eller et rent figurmerke Houghton Technical Corp, 1011 Centre Road, Suite 322, DE19805 WILMINGTON, USA (US) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:1 Industrielle kjemikalier. Klasse:4 Industrielle oljer. 19

20 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Kombinert merke eller et rent figurmerke Hotwire Inc, Suite 600, 655 Montgomery Street, CA94111 SAN FRANCISCO, USA (US) Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Klasse:35 Tilveiebringelse av losjiinformasjon, nemlig rangering og anmeldelse av losji, informasjon om bekvemmeligheter/goder på overnattingssteder og informasjon om attraksjoner nær overnattingssteder. Klasse:39 Reisebyråtjenester, nemlig å gjøre reservasjoner og bestillinger på cruise/sjøreiser, luftreiser, bilutleie, og tilveiebringelse av informasjon i forhold til reise over datamaskinnettverk og globale kommunikasjonsnettverk. Klasse:43 43: Reisebyråtjenester, nemlig å gjøre reservasjoner og bestillinger for midlertidig innlosjering, tilveiebringelse av informasjon i forhold til midlertidig innlosjering over datamaskinnettverk og globale kommunikasjonsnettverk. (546) Kombinert merke eller et rent figurmerke Assa AB, Box 371, ESKILSTUNA, Sverige (SE) Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO Klasse:6 Uedle metaller og deres legeringer; byggematerialer av metall; transportable bygninger av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og ledninger av uedle metall; jernvarer, små gjenstander av jern og metall; rør og slanger av metall; safer; varer av uedelt metall ikke opptatt i andre klasser; malm; låser og nøkler til slike; låsesylinder; dør og vindu beslag av metall; slående plater; deler for alle forannevnte varer. Klasse:9 Vitenskapelig, nautisk, overvåkning, fotografisk, kinematografisk, optisk, veiing, måling, signallering, kontroll (tilsyn), livredning og undervisningsapparater og instrumenter; apparater og instrumenter for gjennomføring, veksling, transformering, akkumlering, regulering eller kontrollere elektrisitet; apparater for innspilling og opptak, overføring eller gjengivelse av lyd eller bilder; magnetiske databærere, innspilling plater; automatiske salgsautomater og mekanismer for myntopererte apparater; kassaapparater; regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslokkingsapparater; elektriske, elektroniske og elektromekaniske låser og låsesylindere; elektroniske nøkler; elektriske slående plater; elektriske apparater for bruk sammen med låser; enheter for programmering låser, sylindere og nøkler; deler til alle de forannevnte varer; programvare for bruk med alle de forannevnte varer. 20

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21/08-2008.05.19 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 21/08-2008.05.19 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 21/08-2008.05.19 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 42/13-2013.10.14 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 42/13-2013.10.14 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 42/13-2013.10.14 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/12-2012.09.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 36/12-2012.09.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 36/12-2012.09.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 48/08-2008.11.24 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/10-2010.11.22 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 47/10-2010.11.22 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 47/10-2010.11.22 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 15/11-2011.04.11 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 21/10-2010.05.25 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 41/ NO årgang 101 ISSN

nr 41/ NO årgang 101 ISSN . nr 41/11-2011.10.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/04-2004.10.18 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 43/04-2004.10.18 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.18-43/04 nr 43/04-2004.10.18 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

nr 15/12-2012.04.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 15/12-2012.04.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 15/12-2012.04.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/14-2014.06.30 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 27/14-2014.06.30 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 27/14-2014.06.30 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer