nr NO årgang 89 ISSN norsk varemerke tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende"

Transkript

1 nr NO årgang 89 ISSN norsk varemerke tidende

2 MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal registrering for samme merke. I de tilfellene en internasjonal registrering blir besluttet gjeldende i Norge og det aktuelle merket allerede er registrert nasjonalt i Norge, med samme innehaver og for de samme varer/ tjenester, vil den internasjonale registrering erstatte den nasjonale registrering. Vilkår: - begge registreringene må ha samme innehaver. - alle varer/tjenester som angis i den nasjonale registreringen angis også i den internasjonale registreringen i forhold til Norge. En slik erstatning medfører ingen innskrenkninger i rettigheter som allerede er ervervet p.g.a den norske registreringen, for eksempel prioritetsrettigheter. Den internasjonale registreringen og den nasjonale registreringen trenger ikke å ha identiske varefortegnelser, den internasjonale registreringen kan ha en videre varefortegnelse enn den nasjonale registreringen. Den internasjonale registreringen kan derimot ikke ha en snevrere varefortegnelse enn den nasjonale registreringen. Varemerkeloven 55 annet ledd og Madridprotokollen rule 21 sier at hvis søker ber om det, må Patentstyret anmerke i sitt register og kunngjøre at en internasjonal registrering har erstattet en nasjonal registrering. Patentstyret må varsle WIPO. WIPO vil publisere dette i Gazetten. Patentstyret krever ikke at det oppnevnes norsk fullmektig i for innehaveren av den internasjonale registreringen som skal erstatte den eldre nasjonale registreringen. Dersom begjæringen om at erstatningen skal kunngjøres kommer fra en norsk fullmektig, kreves det ikke at det innleveres fullmakt. En slik anmerkning og kunngjøring koster 300,-, se varemerkeloven 55 annet ledd og forskrift om avgifter til Patentstyret etter lovgivningen om industrielt rettsvern 10 første ledd litra b. I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse Gjengivelse av varemerket (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Tredimensjonalt merke (vareutstyr) (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (750) Adresse for korrespondanse Norsk Varemerketidende, utkommer én gang ukentlig og koster fritt tilsendt kr ,- pr. år. Abonnement med forskuddsbetaling kan tegnes ved Narvesen, og ved skriftlig henvendelse til Patentstyret. Besøksadresse Københavngaten 10 Åpningstider kl vinter kl sommer. På lørdag, søndag, helge- og høytidsdager, jul- og nyttårsaften holder vi lukket. Postboks 8160 Dep OSLO Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Bankgiro Print & Distribusjon Allkopi

3 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: COLGATE TOTAL (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til TOTAL. (730) Innehaver: Colgate-Palmolive Co, 300 Park Avenue, New York, NY 10022, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 10: Tanntråd. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Broex, SA, Transistmica (Pueblo Nuevo), Panama, PA KL. 29: Preparater for tillaging av supper og suppekraft; buljongpreparater. KL. 30: Matessenser; smakstilsetninger til mat; matgelatiner; krydderier for supper; sauser. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Broex, SA, Transistmica (Pueblo Nuevo), Panama, PA KL. 29: Preparater for tillaging av supper og suppekraft; buljongpreparater. KL. 30: Matessenser; smakstilsetninger til mat; matgelatiner; krydderier for supper; sauser. (730) Innehaver: The Sunrider Corp (doing business as Sunrider International), 1625 Abalone Avenue, Torrance, CA 90501, US (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 5: Drikker inneholdende urter samt preparater for fremstilling av drikker inneholdende urter, alt til medisinsk bruk; medisinske urter; urtete. KL. 29: Drikker inneholdende urter. KL. 32: Drikker inneholdende urter. 3

4 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: LIVE PICTURE (730) Innehaver: Live Picture Inc, Soquel, CA, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Dataprogramvarer, nemlig dataprogrammer innregistrert på databærere for interaktive grafiske anvendelsesmuligheter. KL. 16: Brukerhåndbøker. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SMP (730) Innehaver: Casco Nobel AB, Stockholm, SE KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle formål og ubearbeidete syntetiske harpikser. KL. 2: Maling, fernisser, lakker (ikke elektrisk isolerende). KL. 3: Midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt sliping. KL. 16: Klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk. KL. 17: Tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale. KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall). (730) Innehaver: SMP Clothing, Inc, Preston, WA, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 25: Hele klassen. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: OFORMA (730) Innehaver: Pfizer Inc, 235 East 42nd Street, New York, NY , US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Onkologiske preparater. 4

5 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: INFOSORT KIMS EM CHIPS (730) Innehaver: M.A.I.D. plc, London, GB (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 9: Dataprogrammer innregistrert på databærere for overføring, behandling og analysering av data, databærere nemlig magnetdisketter, optiske plater og magnetbånd. KL. 35: Forretningsinformasjoner, administrasjon av dataarkiv og databaser i form av markedsundersøkelser og studier, forretningsnyheter, statistisk informasjon om firma, opplysninger om aksjemarkedspriser, fondsmeglerundersøkelser, opplysninger om varepriser; onlinetjenester i relasjon til informasjon om markedsundersøkelser og forretningsnyheter, statistisk informasjon om firma, opplysninger om aksjemarkedspriser, fondsmeglere, undersøkelser og opplysninger om varepriser, behandling, spredning, sending og omkoding av data i forbindelse med utføring av ovennevnte tjenester. KL. 36: Onlinetjenester, nemlig virksomhet i relasjon til finansinformasjon og informasjon vedrørende monetær virksomhet; behandling, spredning, sending og omkoding av data i forbindelse med utføring av ovennevnte informasjonstjenester. (526) Unntaksanmerkning: ved registrering oppnås ikke enerett til EM CHIPS. (730) Innehaver: KIMS A/S, Sømarksvej 31-35, DK Søndersø, DK (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier. (300) Prioritet: DK, , VA 1254/1996 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til CRISPY TOFFEE. (730) Innehaver: Ludwig Schokolade GmbH & Co KG, 190 Süsterfeldstrasse, D Aachen, DE KL. 30: Sjokoladevarer, herunder sjokoladeplater, også i form av porsjonerte enkeltbiter; praliner, sukkervarer og stenger, også med fyll, herunder med karamell og/eller krokan og/eller små krokanstykker og/eller nøtter og/eller mandler og/eller nøtte- eller mandelspon. 5

6 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: FANTASIA (730) Innehaver: Fendi Profumi SpA, Via Cicerone 4, I Parma, IT (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 3: Parfymer, eau de parfum, eau de toilette; bodylotion, krem, lotion og pudder for kroppspleie; toalettpreparater og produkter, bade- og dusjgelé, såper; deodoranter; kosmetikk. (300) Prioritet: IT, , MI96C (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Louis J. Pearlman, 7380 Sand Lake Road, Suite 200, Orlando, FL 32819, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; artikler til bruk for kunstnere; pensler; adressebøker; albumer; annonseringskort; svarkort; applikasjoner i form av dekalkomanibilder; avtalebøker; poser for emballasje (av papir eller plast); ringpermer; bokomslag; bokstøtter; lerret for bokbinding; innbundne bøker, bøker; bokmerker; notebøker og -hefter; klebestifter, klistremerker; visittkort, forretningskort; formularblanketter, forretningsskjemaer og -blanketter; papirblokker for bordkalendre; underlag for bordkalendre; kalendere; bokser og etuier for spillkort; utstillingsenheter av papp til å ha stående på gulvet for salgsvarer; postrør laget av papp; karikaturer; pappesker, pappkartonger; tegneseriefigurer; karikaturtegninger; fargeleggings- og tegnebøker; tegneserier (i aviser); bokomslag, bokbind; malerskrin, kunsthåndverksmalerskrin; fargeblyanter, tegnekritt; kredittkort; overføringsbilder; underlag, skrivebordsunderlag; tegneblyanter; instruksjons- og undervisningsmateriell; glosekort, regnekort og andre kort som brukes under innlæring og øvelser; selskapshatter av papir, papirhatter; etiketter, adresseetiketter; magasinspalter og tilbehør; markeringspenner; noteark og -blader, notebøker; notestativ, notehyller; bøker, musikkbøker; navnemerker og -skilt av papir; servietter og bleier av papir; flygeblad, rundskriv, aviser, spalter, magasiner, tidsskrifter, aviser; papir, papir til bruk ved trykking bl.a. av nyheter; lommealmanakker, notisbøker, dagbøker; plastemballasje; papiremballasje; papirblokker; underlag; malerkoster, malerpensler; maleskrin; selskapsbager og -poser av papir; selskapsdekorasjoner; selskapshatter; pennaler; bokser, esker, holdere og etuier for penner, kulepenner og blyanter; blyantspissere; blyanter, penner, kulepenner; fotografialbum; trykksaker, aviser og ukeblader inneholdende fotografier; fotografier; fotografiske trykk; illustrerte trykksaker, aviser og ukeblader; rammer til montering av lysbilder og bilder; beslag for bilder; stativ for bilder; kartong og papir til oppklebing av bilder; bilder; papp-plater som tilbehør til ramme og glass ved innramming av bilder; billedrammer samt dets tilbehør; spillkort; postkort; plakater; prislapper, prisbilletter; trykte diplomer og emblemer; trykktyper, trykkerityper, trykkskrift; klisjéer; graveringsplater; trykksaker; albumer; skisser, utkast; sangbøker; stempelputer for segl; segl og stempler; segl av gummi; klebestifter (papirhandler); skrivesaker og papirvarer; duker og dekketøy av papir; bordbrikker, bordunderlag, bordløpere og dekkeservietter av papir; papirbånd og kort for registrering og opptak av dataprogrammer, bånd for opptak av programmer; skriveunderlag. KL. 25: Klær; bandanas (tørklær), hode- og håndleddsbånd, svettebånd, badebukser, boxershorts, truser, undertøy, ørevarmere, øremuffer, hansker, vanter, gymshorts, treningsbukser, kostymer, hatter, hodeplagg, jakker, frakker, kåper, votter, nattkjoler og -skjorter, pysjamas, bukser, skjerf, undertrøyer, klær, skjorter, bluser, kortbukser, treningsgensere, -skjorter, -bukser og shorts, treningsdrakter, gensere, T-skjorter, ermeløse topper og trøyer, undertøy. KL. 41: Underholdningstjenester, herunder livekonsertfremførelser av band og forhåndsinnspilte konserter, turnéer og biografiske beskjeder på telefon. 6

7 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: TEINT FIX (730) Innehaver: Biotherm SA, Monaco, MC KL. 3: Makeup-preparater, nemlig øyenskygger, øyenbrynsblyanter, mascara, leppestifter, neglelakk, underlagskremer, rouge for kinn. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: PROCENTER (730) Innehaver: ProLabbet AB, Stockholm, SE KL. 35: Markedsføringstjenester og kundeinformasjon ved salg av fotografisk materiell og utstyr. KL. 42: Utleie av fotografiske kameraer, fotoblitzer og studiobelysning. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: PROSTUDIOS (730) Innehaver: ProLabbet AB, Stockholm, SE KL. 42: Utleie av fotografiske kameraer, fotoblitzer og studiobelysning samt utleie av fotostudioer. (730) Innehaver: Thorn Norway Holding AS, Brynsengveien 2, 0667 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, elektroniske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, overvåkning, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske og optiske databærere; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner, dataprogrammer innregistrert på databærere, dataspill; brannslukningsapparater. KL. 11: Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; utleie- og leasingvirksomhet. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; utleie- og leasing av bulldozere, byggekraner, byggematerialer, gatefeiemaskiner, gravemaskiner, rengjøringsmaskiner, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner, tørkeanordninger, -apparater og -installasjoner og -tromler. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; utleie- og leasing av faksimileapparater, modemer, overføringsapparater og -utstyr for beskjeder, telefoner, telekommunikasjonsutstyr. KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; utleie- og leasing av bagasjebærere for kjøretøyer, befordringsmidler, biler, båter, containere, dykkerdrakter og -klokker, garasjer, hester, kjøle- og fryseskap,, frysere, pakkhus og lagerrom, lagerplasser, parkeringsplasser, racerbiler, rullestoler, turistbusser og vogner. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; utleie- og leasing av belysningsutstyr for fjernsynsstudioer og teatre, dykkerutstyr, idrettsplasser og stadium, filmprojektorer og -tilbehør, kinematografiske apparater og tilbehør, kinematografiske filmer, lysopptak, lydutstyr, radioer og fjernsynsapparater, sceneutstyr, sportsutstyr (unntatt kjøretøyer), tennisbaner, videospillere, videobånd, videobåndopptakere og videokameraer, innspillingsstudiotjenester. 7

8 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; ingeniørvirksomhet (ekspertise); juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDB-programmering og øvrige datatjenester; tekniske konsultasjoner; faglige konsultasjoner (ikke om forretninger); utleie- og leasing av databehandlingsutstyr, datamaskiner og dataprogrammer, elektriske husholdningsapparater, mikrobølgeovner, elektriske komfyrer, møbler, selskapsklær, bekledningsartikler, landbruksmateriell, møterom, salgsautomater, sanitæranlegg, stoler, bord, bordduker og glass, strikkemaskiner, telt, tilgangstid til databaser for datahåndtering, tilgangstid ved bruk av databaser, transportable bygninger, uniformer og solarier. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: LISS REPAIR (730) Innehaver: L Oreal SA, 14, rue Royale, F Paris, FR KL. 3: Parfyme, toalettvann (velluktende); kosmetiske gel, dusj- og badesalt, ikke for medisinske formål; toalettsåper; deodoranter for personlig bruk; kosmetikk, nemlig kremer, melk, lotions, gel og pudder for ansiktet, kroppen og hendene; solbeskyttende midler (kosmetiske preparater for soling av huden); sminkepreparater; sjampo; kosmetiske gels, spray, skum og balsam for frisering og pleie av håret; hårlakk; hårfargings- og håravfargingsmidler; permanentpreparater for ondulering og krølling av håret; eteriske oljer for personlig bruk; tannpussemidler. (730) Innehaver: Nobia Nordisk Bygginteriör AB, Gøteborg, SE (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 19: Bygningsmaterialer og bygningspaneler (ikke av metall); skillevegger (ikke av metall); bygningsreisverk (ikke av metall); vinduer, vindusluker, vindusrammer og vindusbuer (ikke av metall) samt dører, dørrammer og dørpaneler (ikke av metall); gulv og gulvplater (ikke av metall); trevarer (halvfabrikata); finér, finértre, gesimser (ikke av metall); listverk, skillevegger (ikke av metall); bygningsmateriale i form av fast kjøkkeninnretning (ikke av metall). KL. 20: Møbler; møbeldeler; komfyrhyller; beslag for vinduer (ikke av metall); bygningsmaterialer i form av kjøkkenutstyr nemlig skap, paller, benker, hyller, arbeidsbord; kunstsnekkerarbeider, skjermvegger (deler), rammer, speil, stiger (ikke av metall), trelister, treribber, serveringsvogner (møbler). 8

9 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: PRO 4 (730) Innehaver: Equitas Management Services Ltd, London, GB KL. 9: Datamaskinprogrammer og computer software; datalagringsmedia; elektronisk post-integreringssett; modemer; disker, bånd, kassetter, kabler, kort og katoder, alle for å bære kodede programmer for datamaskiner; CD Roms; computer periferiutstyr; deler og komponenter til alle ovennevnte varer; alle forannevnte varer tilhørende til eller i forbindelse med tilveiebringelse av forsikringer, gjenforsikringer, investeringer og investeringsledelse, ledelse av formuer og faste eiendommer, bank og finansieringstjenester. KL. 16: Trykksaker; publikasjoner; bøker; adressebøker; autografbøker; notisbøker; oppslagsbøker; manualer (håndbøker); magasiner (blader); tidsskrifter; kataloger; flyveblader; aviser; kalendere; dagbøker; brosjyrer; dokumentmapper; foldere; konferansefoldere; materialer for bokbinding, plakater; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); skrivesaker og papirvarer; artikler til bruk for kunstnere; fotografier; fotoalbumer; tegninger; klistremerker, dekalkomanibilder og spillkort; deler og komponenter til alle ovennevnte varer. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; gjenforsikringsvirksomhet; livsforsikringsvirksomhet; taksering og behandling av forsikringskrav; assuranse- og forsikringsagenturer, pensjons-, annuitets-, spare-, investerings-, finansiell planleggings- og finansforvaltningsvirksomhet; forvaltning av formuer; forvaltning av fellesfond (unit trust management) og pantelånsvirksomhet; forvaltning og administrasjon av båndlagte midler og pensjonsfond; rådgivningstjenester i forbindelse med alle ovennevnte tjenester. (300) Prioritet: GB, , (730) Innehaver: DaimlerChrysler AG, Epplestrasse 225, D Stuttgart, DE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Elektriske og elektroniske måle-, styre- og reguleringsanordninger for drifts- og bremsesystemer i motorkjøretøyer. KL. 12: Motorkjøretøyer, samt deler og komponenter til slike. (300) Prioritet: DE, , (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: POTATO-DOG (730) Innehaver: «11ER» Nahrungsmittel GmbH, Frastanz, AT (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 29: Ferdigstekte potetprodukter; serveringsklare potetprodukter; stekte poteter; friterte poteter; potetstappe; gratinerte poteter; potetkaker med kjøttfyll; kjøtt og pølser. (300) Prioritet: AT, , AM 3138/97 9

10 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: PRESSTIGE GOLDEN TULIP (730) Innehaver: BetzDearborn Inc, 4636 Somerton Road, Trevose, PA , US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 1: Kjemiske produkter til bruk i produksjonssystemer for tremasse, papir og papp. (730) Innehaver: Golden Tulip International BV, Hilversum, NL (740,750) Fullmektig: Rolf Chr. B. Larsen i firma ABC- Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS, Brynsveien 5, 0667 Oslo KL. 35: Annonsering av tjenester, markedsføring, reklametjenester, PR-tjenester, salgsfremmende tjenester, markedsundersøkelse-tjenester; organisering og gjennomføring av varemesser og utstillinger; tjenester innen forretningsvirksomhet, forretningsledelse-tjenester, forretnings-konsulenttjenester, ledelseskonsulenttjenester; rekruttering, plassering og ledelse av personale; informasjons-, rådgivnings- og konsulenttjenester vedrørende alle de ovennevnte tjenestene, tilveiebragt via elektroniske media, inkludert globale datanettverk, og ikke-elektroniske media, elektronisk publisering av reklametekster. KL. 39: Reise- og turoperatør-tjenester, billett- og reisereservasjon-tjenester, booking og billettkontortjenester, reisebyrå-tjenester; informasjonstjenester vedrørende reising, og alle de ovennevnte tjenestene, tilveiebragt via elektroniske media, inkludert globale datanettverk, og ikke-elektroniske media. KL. 41: Underholdningstjenester; kabaret-tjenester, kasinotjenester, kino-tjenester, konsert-tjenester, diskotektjenester, underholdnings-tjenester, nattklubb-tjenester; fremskaffelse av fasiliteter til rekreasjon, sport og fritid; utleie av sports- og fritidsutstyr; utdannelses-tjenester; organisering og ledelse av kurs, seminarer, opplæring, kurs og konferanser, og fremskaffelse av fasiliteter for disse; informasjonstjenester vedrørende alle de ovennevnte tjenestene, tilveiebragt via elektroniske media, inkludert globale datanettverk, og ikkeelektroniske media. 10

11 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SARA-JO (730) Innehaver: Schuh GmbH, 7, Essener Strasse, D St. Wendel, DE (730) Innehaver: Golden Tulip International BV, Hilversum, NL (740,750) Fullmektig: Rolf Chr. B. Larsen i firma ABC- Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS, Brynsveien 5, 0667 Oslo KL. 35: Annonsering av tjenester, markedsføring, reklametjenester, PR-tjenester, salgsfremmende tjenester, markedsundersøkelse-tjenester; organisering og gjennomføring av varemesser og utstillinger; tjenester innen forretningsvirksomhet, forretningsledelse-tjenester, forretnings-konsulenttjenester, ledelseskonsulenttjenester; rekruttering, plassering og ledelse av personale; informasjons-, rådgivnings- og konsulenttjenester vedrørende alle de ovennevnte tjenestene, tilveiebragt via elektroniske media, inkludert globale datanettverk, og ikke-elektroniske media, elektronisk publisering av reklametekster. KL. 39: Reise- og turoperatør-tjenester, billett- og reisereservasjon-tjenester, booking og billettkontortjenester, reisebyrå-tjenester; informasjonstjenester vedrørende reising, og alle de ovennevnte tjenestene, tilveiebragt via elektroniske media, inkludert globale datanettverk, og ikke-elektroniske media. KL. 41: Underholdningstjenester; kabaret-tjenester, kasinotjenester, kino-tjenester, konsert-tjenester, diskotektjenester, underholdnings-tjenester, nattklubb-tjenester; fremskaffelse av fasiliteter til rekreasjon, sport og fritid; utleie av sports- og fritidsutstyr; utdannelses-tjenester; organisering og ledelse av kurs, seminarer, opplæring, kurs og konferanser, og fremskaffelse av fasiliteter for disse; informasjonstjenester vedrørende alle de ovennevnte tjenestene, tilveiebragt via elektroniske media, inkludert globale datanettverk, og ikkeelektroniske media. (740,750) Fullmektig: Gunnar Håmsø, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes KL. 9: Beskyttelsesklær for motorsyklister; støvler for motorsyklister; nyrebelter, ansiktsmasker. KL. 25: Klær, nemlig jakker; bukser; hele dresser av lær eller tekstiler; regnjakker; regnbukser; hele regndresser; undertøy, nemlig termoundertøy, hansker; belter; halskraver; T-skjorter; treningsgensere; nyrebelter; skotøy, nemlig støvler; hodeplagg, nemlig stormhetter. KL. 28: Støvler for motorsyklister. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: EXOLD (730) Innehaver: Ole André Hesla, Dr. Holmsvei 7, 0787 Oslo, NO KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie. 11

12 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: GEOMASTER CONCERT (730) Innehaver: Hays plc, Hays House, Millmead, Guildford, Surrey GU2 5HJ, England, GB (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 36, 5826 Bergen KL. 9: Datamaskinprogramvare; datamaskiner; deler og tilbehør til disse. KL. 39: Lagring, styring, fremfinning og reorganisering av data og informasjon; beskyttelse av data og elektronisk informasjon (elektronisk databehandling). KL. 42: Lagring, styring, fremfinning og reorganisering av data og informasjon; beskyttelse av data og elektronisk informasjon (dataprogrammering). (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: British Telecommunications plc, 81 Newgate Street, London EC1A 7AJ, England, GB (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 41: Informasjons- og rådgivningstjenester vedrørende utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter; de ovenfor nevnte tjenester ikke relatert til musikalske fremførelser. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: REISEFEBER (730) Innehaver: Scandinavia Online AS, Postboks 1178 Sentrum, 0107 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Simonsen & Musæus DA v/mona Søyland, Postboks 727 Sentrum, 0105 Oslo (730) Innehaver: Bonniers Specialmagasiner A/S, Strandboulevarden 130, DK-2100 København, DK KL. 42: Reisetjeneste i form av hotellbestilling via globalt datanettverk. KL. 9: Magnetiske og optiske databærere, CD-rom, lyd/ billed kompaktdisker, registrerte dataprogrammer. KL. 16: Trykksaker, bøker, samleblader, blader og tidsskrifter. 12

13 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ATLAS (730) Innehaver: Norton Motors International Inc, Playmoth, MN, US (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 12: Motorsykler. KL. 25: Klær. (300) Prioritet: US, , 75/463,804 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: PwC Business Trust, New York, NY, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater, salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; dataprogramvare. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, trykksaker, publikasjoner, materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikier til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita; instruksjons- og undervisningsmateriell; plastemballasje; spilikort; trykktyper, klisjéer. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; regnskapstjenester; revisjonstjenester; konsultasjon og rådgivning i forbindelse med fusjon mellom bedrifter, ervervelse av bedrifter og opphør av bedrifter; konsultasjon og rådgivning i forbindelse med ledelse og forretninger; markedsundersøkelser; konsultasjon og rådgivning vedrørende personalledelse; konsultasjon og rådgivning vedrørende personalledelse, nemlig ansettelsespraksis, ansattefordeler, arbeidsmarked, internasjonal utveksling av personell og utvikling, organisering og implementasjon av personalledelsespolitikk og personalledelsesprogram for andre; tilveiebringe konsultasjon og rådgivning og tilveiebringe informasjon gjennom globale datanettverk innenfor områdene regnskapstjenester, revisjonstjenester, konsultasjon og rådgivning i forbindelse med fusjon, ervervelse og opphør av bedrifter, konsultasjon og rådgivning i forbindelse med ledelse og forretninger, markedsundersøkelser og konsultasjon og rådgivning relatert til personalledelse; tilveiebringe informasjon via globalt datanettverk innenfor områdene forretninger og ledelse; risikoledelse (risk management). KL. 36: Konsultasjon og rådgivning i forbindelse med investerings- og banktjenester; finansiell konsultasjon og rådgivning; aktuariell konsultasjon og rådgivning; forsikringskonsultasjon og forsikringsrådgivning; finansielle takseringstjenester innenfor områdene forretningsforetak,varebeholdning, verdier, utstyr, lisensiering, fast eiendom og intellektuell eiendomsrett; vurdering av fast eiendom; tilveiebringe konsultasjon og rådgivning og tilveiebringe informasjon ved bruk av globale datanettverk innenfor områdene rådgivning og konsultasjon i forbindelse med investerings- og banktjenester, finansiell konsultasjon og rådgivning, aktuariell konsultasjon, forsikringsrådgivning og forsikringskonsultasjon, finansielle takseringstjenester innenfor områdene forretningsforetak, varebeholdning, verdier, utstyr,lisensiering, fast eiendom og intellektuell eiendomsrett; vurdering av fast eiendom; tilveiebringe informasjon via globalt datanettverk innenfor områdene finansiell planlegging og investeringsstrategier; konsultasjon og rådgivning i forbindelse med skatt; tilveiebringe konsultasjon og rådgivning, og tilveiebringe informasjon gjennom globale datanettverk innenfor områdene konsultasjon og rådgivning i forbindelse med skatt. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; tilveiebringe utdanningstjenester og tilveiebringe informasjon via globalt datanettverk innenfor området opplæring. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester, juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering; forliks-, voldgifts- og meglingstjenester, alternative tvisteløsningstjenester; støttetjenester for løsning av rettstvister og stridigheter; konsultasjon og rådgivning vedrørende informasjonsteknologi; konsultasjon og rådgivning vedrørende miljø; konsultasjon og rådgivning vedrørende miljø, nemlig utvikling og implementering av praksis og vurdering av standarder med den hensikt å få samsvar med miljøbeskyttende lover, reguleringer og programmer; tilveiebringe rådgivning og konsultasjon og tilveiebringe informasjon ved hjelp av et globalt datanettverk innenfor områdene forliks-, voldgifts- og meglingstjenester, alternative tvisteløsningstjenester, støttetjenester for løsning av rettstvister og stridigheter, konsultasjon og rådgivning vedrørende informasjonsteknologi, 13

14 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 konsultasjon og rådgivning vedrørende miljø; tilveiebringe informasjon via globalt datanettverk innenfor områdene informasjonsteknologi og datamaskiner. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: PwC Business Trust, New York, NY, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo Kl. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater, salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; dataprogramvare. Kl. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, trykksaker, publikasjoner, materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikier til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita; instruksjons- og undervisningsmateriell; plastemballasje; spilikort; trykktyper, klisjéer. Kl. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; regnskapstjenester; revisjonstjenester; konsultasjon og rådgivning i forbindelse med fusjon mellom bedrifter, ervervelse av bedrifter og opphør av bedrifter; konsultasjon og rådgivning i forbindelse med ledelse og forretninger; markedsundersøkelser; konsultasjon og rådgivning vedrørende personalledelse; konsultasjon og rådgivning vedrørende personalledelse, nemlig ansettelsespraksis, ansattefordeler, arbeidsmarked, internasjonal utveksling av personell og utvikling, organisering og implementasjon av personalledelsespolitikk og personalledelsesprogram for andre; tilveiebringe konsultasjon og rådgivning og tilveiebringe informasjon gjennom globale datanettverk innenfor områdene regnskapstjenester, revisjonstjenester, konsultasjon og rådgivning i forbindelse med fusjon, ervervelse og opphør av bedrifter, konsultasjon og rådgivning i forbindelse med ledelse og forretninger, markedsundersøkelser og konsultasjon og rådgivning relatert til personalledelse; tilveiebringe informasjon via globalt datanettverk innenfor områdene forretninger og ledelse; risikoledelse (risk management). Kl. 36: Konsultasjon og rådgivning i forbindelse med investerings- og banktjenester; finansiell konsultasjon og rådgivning; aktuariell konsultasjon og rådgivning; forsikringskonsultasjon og forsikringsrådgivning; finansielle takseringstjenester innenfor områdene forretningsforetak, varebeholdning, verdier, utstyr, lisensiering, fast eiendom og intellektuell eiendomsrett; vurdering av fast eiendom; tilveiebringe konsultasjon og rådgivning og tilveiebringe informasjon ved bruk av globale datanettverk innenfor områdene rådgivning og konsultasjon i forbindelse med investerings- og banktjenester, finansiell konsultasjon og rådgivning, aktuariell konsultasjon, forsikringsrådgivning og forsikringskonsultasjon, finansielle takseringstjenester innenfor områdene forretningsforetak, varebeholdning, verdier, utstyr, lisensiering, fast eiendom og intellektuell eiendomsrett; vurdering av fast eiendom; tilveiebringe informasjon via globalt datanettverk innenfor områdene finansiell planlegging og investeringsstrategier; konsultasjon og rådgivning i forbindelse med skatt; tilveiebringe konsultasjon og rådgivning, og tilveiebringe informasjon gjennom globale datanettverk innenfor områdene konsultasjon og rådgivning i forbindelse med skatt. Kl. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; tilveiebringe utdanningstjenester og tilveiebringe informasjon via globalt datanettverk innenfor området opplæring. Kl. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester, juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering; forliks-, voldgifts- og meglingstjenester, alternative tvisteløsningstjenester; støttetjenester for løsning av rettstvister og stridigheter; konsultasjon og rådgivning vedrørende informasjonsteknologi; konsultasjon og rådgivning vedrørende miljø; konsultasjon og rådgivning vedrørende miljø, nemlig utvikling og implementering av praksis og vurdering av standarder med den hensikt å få samsvar med miljøbeskyttende lover, reguleringer og programmer; tilveiebringe rådgivning og konsultasjon og tilveiebringe informasjon ved hjelp av et globalt datanettverk innenfor områdene forliks-, voldgifts- og meglingstjenester, alternative tvisteløsningstjenester, støttetjenester for løsning av rettstvister og stridigheter, konsultasjon og rådgivning vedrørende informasjonsteknologi, konsultasjon og rådgivning vedrørende miljø; tilveiebringe informasjon via globalt datanettverk innenfor områdene informasjonsteknologi og datamaskiner. 14

15 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: PwC Business Trust, New York, NY, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater, salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; dataprogramvare. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, trykksaker, publikasjoner, materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikier til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita; instruksjons- og undervisningsmateriell; plastemballasje; spilikort; trykktyper, klisjéer. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; regnskapstjenester; revisjonstjenester; konsultasjon og rådgivning i forbindelse med fusjon mellom bedrifter, ervervelse av bedrifter og opphør av bedrifter; konsultasjon og rådgivning i forbindelse med ledelse og forretninger; markedsundersøkelser; konsultasjon og rådgivning vedrørende personalledelse; konsultasjon og rådgivning vedrørende personalledelse, nemlig ansettelsespraksis, ansattefordeler, arbeidsmarked, internasjonal utveksling av personell og utvikling, organisering og implementasjon av personalledelsespolitikk og personalledelsesprogram for andre; tilveiebringe konsultasjon og rådgivning og tilveiebringe informasjon gjennom globale datanettverk innenfor områdene regnskapstjenester, revisjonstjenester, konsultasjon og rådgivning i forbindelse med fusjon, ervervelse og opphør av bedrifter, konsultasjon og rådgivning i forbindelse med ledelse og forretninger, markedsundersøkelser og konsultasjon og rådgivning relatert til personalledelse; tilveiebringe informasjon via globalt datanettverk innenfor områdene forretninger og ledelse; risikoledelse (risk management). KL. 36: Konsultasjon og rådgivning i forbindelse med investerings- og banktjenester; finansiell konsultasjon og rådgivning; aktuariell konsultasjon og rådgivning; forsikringskonsultasjon og forsikringsrådgivning; finansielle takseringstjenester innenfor områdene forretningsforetak, varebeholdning, verdier, utstyr, lisensiering, fast eiendom og intellektuell eiendomsrett; vurdering av fast eiendom; tilveiebringe konsultasjon og rådgivning og tilveiebringe informasjon ved bruk av globale datanettverk innenfor områdene rådgivning og konsultasjon i forbindelse med investerings- og banktjenester, finansiell konsultasjon og rådgivning, aktuariell konsultasjon, forsikringsrådgivning og forsikringskonsultasjon, finansielle takseringstjenester innenfor områdene forretningsforetak, varebeholdning, verdier, utstyr,lisensiering, fast eiendom og intellektuell eiendomsrett; vurdering av fast eiendom; tilveiebringe informasjon via globalt datanettverk innenfor områdene finansiell planlegging og investeringsstrategier; konsultasjon og rådgivning i forbindelse med skatt; tilveiebringe konsultasjon og rådgivning, og tilveiebringe informasjon gjennom globale datanettverk innenfor områdene konsultasjon og rådgivning i forbindelse med skatt. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; tilveiebringe utdanningstjenester og tilveiebringe informasjon via globalt datanettverk innenfor området opplæring. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester, juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering; forliks-, voldgifts- og meglingstjenester, alternative tvisteløsningstjenester; støttetjenester for løsning av rettstvister og stridigheter; konsultasjon og rådgivning vedrørende informasjonsteknologi; konsultasjon og rådgivning vedrørende miljø; konsultasjon og rådgivning vedrørende miljø, nemlig utvikling og implementering av praksis og vurdering av standarder med den hensikt å få samsvar med miljøbeskyttende lover, reguleringer og programmer; tilveiebringe rådgivning og konsultasjon og tilveiebringe informasjon ved hjelp av et globalt datanettverk innenfor områdene forliks-, voldgifts- og meglingstjenester, alternative tvisteløsningstjenester, støttetjenester for løsning av rettstvister og stridigheter, konsultasjon og rådgivning vedrørende informasjonsteknologi, konsultasjon og rådgivning vedrørende miljø; tilveiebringe informasjon via globalt datanettverk innenfor områdene informasjonsteknologi og datamaskiner. 15

16 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: PRESSEFAKS (730) Innehaver: Svenska Media Datautveckling AB, Box 49117, S Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: Info-Media AS v/nina Croft Dreyer, Hegdehaugsvn. 24, 0367 Oslo KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: adidas International BV, Olympic Plaza, Fred. Roeskestraat 123, NL-1076 EE Amsterdam, NL (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 18: Vesker, reisevesker, beholdere og etuier, kofferter og reisevesker; sportsbager. KL. 25: Klær, fottøy og hodeplagg. KL. 28: Baller, spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler; deler og tilbehør til alle forannevnte varer. (730) Innehaver: Rolf Holmberg, Lundegt. 14, 3718 Skien, NO (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårpleiemidler, sjampo og preparater for hårkrølling, hårfargestoffer, kunstige negler, kunstige øyenvipper, hårvann; deodoranter for personlig bruk; tannpussemidler. KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukket hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelérvarer, smykker og edle stener; bijouterivarer; ur og kronometriske instrumenter. KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper; børster (ikke malerpensler); hårbørster; materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). KL. 42: Medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; vitenskapelig og industriell forskning; juridiske tjenester; kosmetologisk forskning; frisørsalonger; hårimplantasjon; moteinformasjon; kvalitetskontroll; manikyrtjenester; massasje; motedesigntjenester; motetegningvirksomhet; skjønnhetssalonger; materialtesting. 16

17 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: AQUA-OLEUM (730) Innehaver: L Oréal SA, 14, rue Royale, F Paris, FR (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Rolf Holmberg, Lundegt. 14, 3718 Skien, NO (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårpleiemidler, sjampo og preparater for hårkrølling, hårfargestoffer, kunstige negler, kunstige øyenvipper, hårvann; deodoranter for personlig bruk; tannpussemidler. KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukket hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelérvarer, smykker og edle stener; bijouterivarer; ur og kronometriske instrumenter. KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper; børster (ikke malerpensler); hårbørster; materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). KL. 42: Medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; vitenskapelig og industriell forskning; juridiske tjenester; kosmetologisk forskning; frisørsalonger; hårimplantasjon; moteinformasjon; kvalitetskontroll; manikyrtjenester; massasje; motedesigntjenester; motetegningvirksomhet; skjønnhetssalonger; materialtesting. KL. 3: Sjampo; kosmetiske gels, spray, skum og balsam for frisering og pleie av håret; hårlakk; hårfargings- og håravfargings-midler; permanentpreparater for ondulering og krølling av håret. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Purup-Eskofot A/S, Industriparken 35-37, DK-2750 Ballerup, DK (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 9: Fremkallerapparater og -instrumenter, fremkallerapparater og -instrumenter for plater for offsettrykking, databehandlingsutstyr og databehandlingsapparater og -instrumenter for opptak og gjengivelse av bilder, digitale innmatings- og utmatingsskannere, datamaskin-til-plate innretninger, innretninger for digitalsetting, filmbildesettere, digitale trykkemaskiner, innretninger for overføring av digitale data, laserfotosettere samt deler og tilbehør til forannevnte varer og programvare til forannevnte varer. 17

18 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: M SERIES MULTI-TIER BIN SYSTEM (730) Innehaver: Bell & Howell Mail Processing Systems Co, Pinnacle Park, 4401 Silicon Drive, Durham, NC 27709, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 7: Automatiske sorteringsmaskiner for papir. (300) Prioritet: US, , 75/478,012 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: C. H. Norsted AS, Postboks 710 Sentrum, 0106 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; bakteriologiske preparater for vinlegging. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, vingjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: C. H. Norsted AS, Postboks 710 Sentrum, 0106 Oslo, NO (730) Innehaver: C. H. Norsted AS, Postboks 710 Sentrum, 0106 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; bakteriologiske preparater for vinlegging. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, vingjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; bakteriologiske preparater for vinlegging. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, vingjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 18

19 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: C. H. Norsted AS, Postboks 710 Sentrum, 0106 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; bakteriologiske preparater for vinlegging. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, vingjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: OFFICE MASTER (730) Innehaver: Norwegian Software AS, Kjörbokollen 1, 1300 Sandvika, NO KL. 9: Dataprogram. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ASKMARTHA (730) Innehaver: Martha Stewart Living Omnimedia LLC, New York, NY, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 16: Papir; publikasjoner; trykte publikasjoner, trykksaker; tidsskrifter, magasiner; nyhetsbrev; pamfletter; flyveblader; brosjyrer; bøker; håndbøker; skrivesaker og papirvarer, kalendere. KL. 42: Datatjenester; databaserte on-line informasjonstjenester innen områdene hjemmet, stell av hjemmet, matlaging, husholdning, hjemmeinnredning og dekorasjon, hagearbeid, underholdning, bryllup, håndarbeid, antikvitetssamling og ferie, konsultasjon, informasjon og rådgivning relatert til alle forannevnte tjenester. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: VIANI (730) Innehaver: Glaxo Group Ltd, Glaxo Wellcome House, Berkley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 ONN, England, GB KL. 5: Farmasøytiske preparater og stoffer. KL. 10: Medisinske og kirurgiske apparater og instrumenter, innåndingsapparater, deler og komponenter for alle de forannevnte varer. 19

20 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: McDonald s International Property Company Ltd, Wilmington, DE, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 29: Mat laget av kjøtt, flesk, fisk og fjærfeprodukter, kjøttsandwicher, fiskesandwicher, fleskesandwicher, kyllingsandwicher, konserverte og kokte frukter og grønnsaker, egg, ost, melk, melkepreparater, pickles, desserter. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: WEBPOS (730) Innehaver: Client System AS, Billingstadsletta 19b, 1396 Billingstad, NO (740,750) Fullmektig: Notar Advokat AS, Postboks 5222 Majorstua, 0303 Oslo KL. 9: Dataprogrammer og software (innregistrert på databærere), databehandlingsutstyr. (730) Innehaver: Team Tour AS, Postboks 1248, 3001 Drammen, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 36, 5826 Bergen KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: TELEFONKATALOGENS GULE SIDER (730) Innehaver: Telenor Media AS, Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 16: Telefonkataloger. 20

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 16 14.04.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 16 14.04.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 16 14.04.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

nr 43 25.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 25.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 25.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40 28.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 40 28.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 40 28.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47 16.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 47 16.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 47 16.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

Under behandling Registrert Innsigelse innkommet og under behandling (sjekk også detaljer i saken)

Under behandling Registrert Innsigelse innkommet og under behandling (sjekk også detaljer i saken) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.11 11:44:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Søknadsnummer 201412294 Inngitt 2014.10.27 Prioritet

Detaljer

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr NO årgang 89 ISSN norsk varemerke tidende

nr NO årgang 89 ISSN norsk varemerke tidende nr 45 08.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 29 19.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 29 19.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 29 19.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

SEATTLE'S BEST COFFEE

SEATTLE'S BEST COFFEE Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8126 Søknadsnr. 200710263 Søker: Seattle's Best Coffee LLC, 2401 Utah Avenue South, WA98134 Seattle, Washington, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr NO årgang 90 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 90 ISSN varemerke norsk tidende nr 48 2000.11.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Annen. avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010

Annen. avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010 avdeling Annen PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7744 Reg. nr. 229 118 Varemerkesøknad nr. 2004 12618 Søker / Innehaver: Trontek AS, Trondheim Innsiger: Jotron Electronics AS, Tjodalyng Fullmektig: Norsk Patentbyrå

Detaljer

nr 16 2000.04.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 16 2000.04.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 16 2000.04.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 8 22.02.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 8 22.02.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 8 22.02.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8165 OP sak nr. 2011/00108 Reg. nr. 204263 Søknadsnr. 199903343 Overprøvingssak nr.: TMADM0000006 Registreringshaver: Solveig Irene Heggen, Solveien 22, 1430

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer