nr NO årgang 90 ISSN norsk varemerke tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no"

Transkript

1 nr NO årgang 90 ISSN norsk varemerke tidende

2 I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse Gjengivelse av varemerket (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Tredimensjonalt merke (vareutstyr) (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (750) Adresse for korrespondanse Norsk Varemerketidende, utkommer én gang ukentlig og koster fritt tilsendt kr ,- pr. år. Abonnement med forskuddsbetaling kan tegnes ved Narvesen, og ved skriftlig henvendelse til Patentstyret. Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl vinter kl sommer. På lørdag, søndag, helge- og høytidsdager, jul- og nyttårsaften holder vi lukket. Infosenterets åpningstider kl vinter kl sommer. Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Postboks 8160 Dep OSLO Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Bankgiro Print & Distribusjon Allkopi

3 NORSK VAREMERKETIDENDE Varemerkeloven /00 ETTERLYSNING På bakgrunn av begjæring fra Actio-Lassen AS, etter varemerkeloven 26, bes innehaver av reg.nr og PLANIT, Plan IT AS, Even Langsethsv. 14, 2619 Lillehammer om å melde seg innen 3 måneder. På bakgrunn av begjæring fra Bryns Patentkontor AS, etter varemerkeloven 26, bes innehaver av reg.nr Xzet (figurmerke), Xzet Company Norge AS, Kartheia 5, 4626 Kristiansand om å melde seg innen 3 måneder. 3

4 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PROTEX (730) Innehaver: Colgate-Palmolive Co, 300 Park Avenue, New York, NY , US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 3: Kosmetikk og toalettpreparater til personlig bruk, nemlig såper, dusj-geléer, flytende handsåper, talkum, antiperspiranter, ikke-medisinske kremer og salver; handog kroppslotion, solbeskyttelsespreparater, kosmetiske leppepomader og kosmetiske fotpleieprodukter. KL. 5: Alle varer i kl. 5 unntatt knokkelsement. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til COMMERCIAL RISK og PARTNERS IN RISK MANAGEMENT (730) Innehaver: Commercial Risk Partners Ltd, Hamilton HMBX, BM KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; reassuranse og eiendomsskade- og livsforsikring. (591) Merket er i farger (730) Innehaver: American Cyanamid Co, Wayne, NJ 07470, US KL. 5: Hele klassen. KL. 30: Hele klassen. 4

5 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: IN TOUCH (730) Innehaver: Johnson & Johnson, New Brunswick, NJ, US (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Rodin & Co AS, Postboks 142, 2021 Skedsmokorset, NO KL. 9: Innregistrerte programvarer for overvåkning av diabetes. (740,750) Fullmektig: Ole Per Solum, Postboks 2873 Solli, 0230 Oslo KL. 2: Konserveringsmidler for motorkjøretøyer, hulromskonserveringsmiddel, understellsbeskyttelse samt farger, grunningsmidler og lakk. KL. 4: Tekniske oljer og fett, spesielt motorolje. KL. 7: Luft- og oljefiltre. KL. 9: Underholdningselektronikk og deler, spesielt bilradioer og kassett-spillere; brannslukningsapparater. KL. 12: Bildeler og biltilbehør, spesielt bremser, støtdempere, koblinger, hjullagre, autoelektriske deler; tilbehør for motorkjøretøyer, felger, dekk og bagasjebærere. KL. 16: Trykksaker, tidsskrifter og bøker. KL. 35: Konsulentvirksomhet, bedriftsrådgivning og personalrådgivning. KL. 37: Virksomhet og tjenesteytelser for bilverksted, gjennomføring av inspeksjon og service, montering av hjul og reservedeler; vask av motorkjøretøyer, reparasjonsarbeider etter ulykke og skader og offentlige foreskrevne kjøretøyskontroll. 5

6 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TELIA DUOCOM (730) Innehaver: Telia AB, S Farsta, SE (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket for så vidt gjelder: KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål. KL. 16: Trykksaker, instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater). KL. 40: Bearbeiding av materialer og gjenstander. (730) Innehaver: Danske Specialbutikker Holding A/S, Sverigesvej 7-9, DK-8700 Horsens, DK (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidete syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler; preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler (klebemidler) til industrielle formål. KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, elektroniske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. KL. 40: Bearbeiding og behandling av materialer og gjenstander. (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 35: Konsulenttjenester vedrørende forretnings- og bedriftsvirksomhet, herunder kundestøtte og starthjelp; telefonsvartjenester for ikke-tilgjengelige abonnenter; innmating, bearbeidelse, kontroll, lagring og/eller henting av opplysninger i databaser; bearbeidelse og/eller kontroll av datamaskinbasert informasjon; lagring og/eller henting av datamaskinbasert informasjon; datamaskinbasert data-, database-, fil- og registerhåndtering; datamaskin basert lagring og henting av forretningsinformasjon; informasjonstjenester vedrørende bedrifter, forretninger og reklame; markedsføring av telekommunikasjonsprodukter; kundeinformasjon ved salg av telekommunikasjonsprodukter. KL. 36: Datamaskinbasert finansielle tjenester og finansiell informasjon og konsultasjon; elektroniske transaksjoner via datakommunikasjon; elektronisk overføring av penger; analyse av finansmarkedet; lånevirksomhet; forsikringstjenester; betalingskort-, kontokort- og kreditkorttjenester; sjekkontotjenester; kredit- og finansieringstjenester, finansieringstjenester vedrørende avbetalingskjøp, finansieringstjenester vedrørende leasingkjøp; finansiell virksomhet vedrørende reiser, innkjøp, handel, bankbetalinger, fakturasending og informasjonsformidling på elektronisk datanett. KL. 38: Data- og telekommunikasjonstjenester; overføring, presentasjoner og lagringer av signaler mellom data- og teleanlegg og apparater dertil for frembringelse av møte- og markedsplasser i data- og telesystem; multimediale meldingstjenester, også interaktive tjenester innbefattet datamaskinbasert teletjenester for bransjeinformasjon, vedrørende overføring av tele- og datamaskinstøttede data fra databaser til brukerapparater; elektronisk post; tjenester for tilgang til internasjonale nettverk og andre datamaskinbaserte nettverk. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet, spesielt utdannelsesvirksomhet vedrørende organisasjonsutvikling og effektivitetsplanlegging; utdannelsesvirksomhet vedrørende optimering av personale- og teknikkmuligheter samt på foretaksnivå; utdannelsesvirksomhet angående kampanjeservice og kompletterende ordremottakelse i anledning annonsering. KL. 42: Dataprogrammering; utforming av datamaskiner og dataprogrammer, vedlikehold, oppdatering og forbedring av dataprogrammer; profesjonelle konsultasjoner (ikke om forretninger); konsulenttjenester vedrørende datamaskinvarer og datasystemer, inklusiv datamaskiner og dataprogrammer for PC-er og informasjoner om databaser; datamaskinsystemanalyser; 6

7 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 åpning av brukerrett og adkomst til datainformasjonslagrings- og gjensøkingssystemer; interaktive databaseinformasjonstjenester tilgjengelig for kommersielle og ikke-kommersielle brukere over hele verden; utleie av datamaskinvare og datamaskinutstyr; konsulentvirksomhet innen tele- og datakommunikasjon; profesjonell konsultasjon og profesjonell rådgivningsvirksomhet vedrørende tele- og databrukere i kommunikasjonsanlegg samt utforming av kommunikasjonsanlegg; fremstilling og bearbeidelse av layouter til systematiske arbeids-, vare- og informasjonsveiledning i datamaskinbasert form; tjenester innen IT-området (informasjonsteknologi), nemlig konsultasjoner innen datamaskin- og telekommunikasjonsområdene, informasjonssystemutvikling og informasjonssystemintegrasjon; informasjon vedrørende formidling av gjestebooking, kartlegging, kundevurdering, betalingspåminnelser, oppfølging av reklamasjoner, fakturering, leveranser og leveransemeddelelse, ordremottakelse, kampanje- og responshåndtering, informasjonsservice; utforming eller konstruksjon av produkter og tjenester på internasjonale data-, post- og telenett. SE, , (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ADAPT (730) Innehaver: Unilever NV, Rotterdam, NL KL. 3: Tannpussemidler; ikke-medisinsk munnvann. KL. 5: Materialer til tannavtrykk; medisinsk munnvann; tyggegummi for medisinske formål; desinfeksjonsmidler. KL. 21: Tannbørster, tannbørsteholdere, tannpirkere, tannpirkeholdere; svamper (ikke til kirurgisk bruk); kammer, børster, toalettredskaper, tanntråd, dentale bånd, nemlig bred tanntråd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: POWERBOND (730) Innehaver: Artic Marine Consulting AS, 8270 Drag, NO (740,750) Fullmektig: Trond Eivind Åmo, 8270 Drag (730) Innehaver: Alpha Fry Ltd, Tandem House, Marlowe Way, Croydon CR0 4XS, GB (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 1: Loddematerialer; loddekremer og loddepastaer; loddepreparater bestående av både loddemetall og -vann. KL. 6: Loddematerialer; loddepreparater bestående av både loddemetall og -vann; metaller og legeringer av disse; loddetinn. KL. 29: Kjøtt, fisk, fjørkre og vilt; kjøttekstrakter, konserverte tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, spiselige oljer og fett. KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser, levende dyr, friske frukter og grønnsaker, frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. 7

8 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: OLEAN (730) Innehaver: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 29: Spiselige oljer og fett; erstatning for spiselig fett til bruk som ingrediens i næringsmidler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Hjemmet Mortensen AS, Postboks 5001 Majorstua, 0301 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 16: Blader og tidsskrifter. KL. 41: Utgivelse av blader og tidsskrifter. VISOR (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Handspring Inc, Palo Alto, CA, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 9: Håndholdte computere, elektroniske personlige dagplanleggere og -kalendere, computer periferiutstyr; programvare (innregistrerte EDB programmer), magnethukommelse for datamaskiner, elektroniske kretskort, trykte kretskort, minnekort og innregistrerte spill og computere, alt til bruk for forannevnte varer. (730) Innehaver: Profact AS, Postboks 2011, 1760 Halden, NO (740,750) Fullmektig: Nils S. Foshaug, Kjærlighetsstien 24, 1781 Halden KL. 35: Bistand til offentlig eller kommersiell drift og ledelse av organisasjoner og næringsvirksomhet i form av innhenting og sammenstilling av informasjon og data fra publikum, deltagere, kunder eller leverandører. 8

9 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PALM (730) Innehaver: Palm Computing Inc, 1565 Charleston Road, Mountain View, CA 94043, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 9: Programvarer (innregistrerte EDB programmer) for behandling av forretningsinformasjon og personlig informasjon; modemer; computer periferiutstyr. KL. 16: Instruksjonsmanualer (håndbøker) for EDB maskinvare og -programvare samt computer periferiutstyr og modemer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PALM.NET (730) Innehaver: Palm Computing Inc, 1565 Charleston Road, Mountain View, CA 94043, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet, nemlig tilveiebringelse av trådløs telekommunikasjonsforbindelse til et globalt datanettverk, trådløs digital meldingsutveksling, personsøkertjenester og elektronisk post tjenester. KL. 42: Datatjenester, nemlig tilveiebringelse av søkemotorer for fremskaffelse av data fra et globalt nettverk; tilveiebringelse av databaser med generelle og lokale nyheter samt informasjon av interesse for avgrensete geografiske områder. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Satchwell Control Systems Ltd, Saxon House, 2-4 Victoria Street, Windsor, Berkshire SL4 1EN, GB (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Styringssystemer for bygninger; EDB programvare; EDB maskinvare; automatiske temperaturkontroll og -reguleringsapparater; elektriske brytere og elektriske kontaktorer; kontrollapparater og - instrumenter; apparater og instrumenter for registrering, måling og indikering i forbindelse med oppvarming, ventilasjon og luftkondisjoneringsanlegg og - installasjoner; elektriske kontrollapparater; EDBprogrammer og programvare for bruk i forbindelse med bygnings- og energistyringssystemer og for bruk ved kontroll av oppvarming, ventilasjon og/eller luftkondisjoneringsapparater og -instrumenter; databehandlingsutstyr; apparater og instrumenter for forannevnte varer. KL. 11: Apparater og innretninger for belysning, oppvarming og ventilasjon; induksjonsenheter; kjøletak; radiatorer; deler og tilbehør til forannevnte varer. KL. 37: Installasjon, vedlikehold og reparasjon av miljøkontroll- og energistyringsanordninger og instrumenter; installasjon, vedlikehold og reparasjon av apparater til bruk i styring av bygninger. EM, ,

10 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: SponsorByrået AS, Kirkegt. 2, 0153 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Advokatfellesskapet Bratsberg v/ Børre Sig. Bratsberg, Postboks 782 Sentrum, 0106 Oslo KL. 35: Markedsundersøkelser/analyse/reklame/ markedsføring. KL. 36: Sponsoring. (591) Merket er i farger (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: AS Allers Familie-Journal, Postboks 250 Økern, 0510 Oslo, NO KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. 10

11 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: AS Allers Familie-Journal, Postboks 250 Økern, 0510 Oslo, NO KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. (591) Merket er i farger (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: AS Allers Familie-Journal, Postboks 250 Økern, 0510 Oslo, NO KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. 11

12 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BASS OPERA (730) Innehaver: Arjo Ltd, St. Catherine Street, Gloucester GL1 2SL, GB (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 10: Heiser; heise- og løfteapparater for invalide; fatler, engangsfatler; deler og tilbehør til forannevnte varer. GB, , (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Opera Software AS, Waldemar Thranes gt. 86 B, 0175 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Codex Advokat AS, Postboks 5222 Majorstua, 0303 Oslo KL. 35: Annonse og reklamevirksomhet blant annet annonsebyråer, utsendelse av reklameannonser, publisering av reklametekster, utleie av reklameplass, innsamling av annonser for bruk på websider. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet, blant annet informasjonsbyråer, Internett Portal tjenester, dataassistert overføring av beskjeder, bilder, informasjon og betalingsmidler, elektronisk postoverføring, kommunikasjon ved dataterminaler, kommunikasjon ved optisk fibernettverk, mobiltelefontjenester, satellittoverføringer, telefonisk kommunikasjon. MINSTREL (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Arjo Ltd, St. Catherine Street, Gloucester GL1 2SL, GB (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 10: Apparater og utstyr til løfting, håndtering og transport av pasienter; heiser; heise- og løfteapparater for invalide; hjelpemidler for å stå og gå; fatler, engangsfatler; deler og tilbehør til forannevnte varer. GB, , EOS (730) Innehaver: Canon KK, 30-2, 3-chome, Shimomaruko, Ohta-ku, Tokyo, JP (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Fotoapparater og instrumenter; digitale kameraer; nautiske, fotografiske, kinematografiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner; utstyr og deler til forannevnte varer. 12

13 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PEOPLESOUND MASSMARKET (730) Innehaver: Peoplesound.com Ltd, London, GB (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 9: Magnetiske databærere; grammofonplater, bånd, kassetter, CD-plater, integrerte kretskort, lagringsbærere, DVDs, optiske databærere; forhåndsinnspilte disketter, bånd, kassetter, CD-plater, DVDs, optiske databærere; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; databehandlingsutstyr; CD-skrivere; datamaskinutstyr; dataprogramvare, datamaskinvare. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; markedsundersøkelsestjenester; innsamling av informasjon. KL. 41: Utgivelsestjenester; utdannelses- og opplæringsvirksomhet; arrangering og ledelse av seminarer, utstillinger, konferanser og fagmesser; informasjonstjenester angående musikkdistribusjon; underholdningsvirksomhet; musikkredigeringstjenester; studioopptakstjenester; opptakstjenester; utleie av opptaksapparater og -utstyr; ledelse av artister. KL. 42: Fremskaffe tilgang til online-informasjon; rådgivning vedrørende informasjonsteknologi; fremskaffe informasjon angående musikk; nyhetsrapporteringstjenester; konstruering av databaser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Massmarket AS, Maridalsveien 139 A, 0461 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Alf-Petter Rudi - Jurikon Teknologi AS, Storgata 102, 9008 Tromsø KL. 36: Meglervirksomhet, medlemsservice i form av utnyttelse av avtaler. KL. 42: Utvikling av dataprogrammer og IT-løsninger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Massmarket AS, Maridalsveien 139 A, 0461 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Alf-Petter Rudi - Jurikon Teknologi AS, Storgata 102, 9008 Tromsø KL. 36: Meglervirksomhet, medlemsservice i form av utnyttelse av avtaler. KL. 42: Utvikling av dataprogrammer og IT-løsninger. ROCCI (730) Innehaver: Svein Asbjørnsen Produktdesign AS, Postboks 167, 6230 Sykkylven, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 20: Møbler; hjemmemøbler; institusjonsmøbler; møbler for eldre; kontormøbler; sitteredskaper; stoler; sofaer; bord; trillebord; bordunderstell; taburetter; fotskamler; reoler; bokhyller; hodestøtter (møbler); hodeputer; deler, komponenter og utstyr til de forannevnte varer. 13

14 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: IKKS COMPAGNIE (730) Innehaver: Marques Associees SA, La Seguiniere, FR (730) Innehaver: Metron AS Div Vitacon, Travbaneveien 1, 7044 Trondheim, NO KL. 10: Vaginalvekter i sett á tre eller flere laget av allergitestet plastmateriale. KL. 3: Parfymer, parfymevarer, kosmetikk og såper. KL. 9: Fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter; briller, solbriller, brilleetuier; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd eller bilder; magnetiske databærere, akustiske og optiske disketter; computerprogrammer, innspilte; spilleapparater, alene for bruk med tv-apparater. KL. 14: Edle metaller og deres legeringer, ikke for odontologisk bruk; juvelérvarer, smykker, edle stener; horologiske og kronometriske instrumenter; ur og vekkerklokker. KL. 16: Trykksaker; skrivesaker og papirvarer; trykktyper, artikler til bruk for kunstnere, fyllepenner, innsatser for kulepenner. KL. 18: Håndvesker; handlevesker; reisevesker; vesker (konvoluttformede og poser) av lær for emballering; lærvarer; dokumentmapper; punger, ikke av edelmetall; kofferter; reisesett av lær; skolevesker, skoleransler; nøkkelpunger; kortetuier (lommebøker); attachékofferter. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 28: Spill og leketøy; elektroniske spilleapparater andre enn for bruk sammen med tv-apparater; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. EM, ,

15 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: LEXUS RX300 SPURTAN (730) Innehaver: Toyota Jidosha KK (also trading as Toyota Motor Corporation), 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 12: Motorkjøretøyer samt deler og komponenter til slike. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (730) Innehaver: APT Acquisition Corp, P.O. Box 160, 109 Conica Lane, Harmony, PA 16037, US (740,750) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes KL. 19: Fugeløst sportsplassbeleggingsmateriale. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: STILA (730) Innehaver: Stila Cosmetics Inc, 2801 Hyperion Avenue, Studio D, Los Angeles, CA 90027, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Benetton Group SpA, Ponzano Veneto (Trevisio), IT (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. KL. 2: Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler; fargestoffer; beisemidler; ubearbeidede naturlige harpikser; bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere. 15

16 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Le Sportsac Inc, 358 Fifth Avenue, New York, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo (730) Innehaver: Amorim Revestimentos SA, Rua Do Ribeirinho, 202, 4536 Sao Paio de Oleiros, PT (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 19: Kork agglomerater, kork parkett, trebelegg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: KL. 18: Håndbager, bagasje/reisebager, tomme kosmetikkbager, reiseklesbager, nylon handlebager til å bære varer i, handlevesker, oppbevaringskofferter og ryggsekker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: D.F.P di Peppicelli Franco & C.sas, Via Firenze, 74, Alba Adriatica (Teramo), IT (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo (730) Innehaver: Trade Press AS, Postboks 133 Holmlia, 1203 Oslo, NO KL. 16: Trykksaker, skrivesaker, papirvarer, klisjéer. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. 16

17 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MILLBA THE MILLENNIUM BAKERY (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Millba AS, Kragerø Næringspark, 3766 Sannidal, NO KL. 30: Bakverk og kaker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: NAFO (730) Innehaver: Norsk Naturforvalterforbund v/ generalsekretær, Parkveien 37, 0258 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 16: Tidsskrifter. KL. 41: Opplæringsvirksomhet; organisering og ledelse av konferanser; organisering og ledelse av kongresser; organisering og ledelse av seminarer; organisering og ledelse av symposium; utgivelse av tekster, andre enn reklametekster. KL. 42: Juridiske tjenester; faglige konsultasjoner. (730) Innehaver: Norsk Naturforvalterforbund v/ generalsekretær, Parkveien 37, 0258 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 16: Tidsskrifter. KL. 41: Opplæringsvirksomhet; organisering og ledelse av konferanser; organisering og ledelse av kongresser; organisering og ledelse av seminarer; organisering og ledelse av symposium; utgivelse av tekster, andre enn reklametekster. KL. 42: Juridiske tjenester; faglige konsultasjoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BRAIN COOLER (730) Innehaver: Shave Ice Norge AS, Postboks 404, 3193 Horten, NO KL. 30: Spiseis, is. KL. 32: Ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker, saft. KL. 33: Alkoholholdige drikker. 17

18 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: BMG Online Llc, 1540 Broadway, NY 10036, US KL. 9: Lagringsmedia for lyd, lagringsmedia for imager og lagring av data, alle forhåndsinnspilt; eksponerte filmer, spesielt spillefilmer. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet, spesielt tilveiebringelse av lydopptak og videoopptak via et globalt kommunikasjonsnettverk. KL. 41: Utdannelses- og underholdningsvirksomhet ved musikklydopptak og musikkvideoopptak via et globalt kommunikasjonsnettverk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Com Bæck ANS, Tollbugt. 108, 3041 Drammen, NO KL. 3: Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk og hårvann; alt beregnet for hårpleie og skjønnhetspleie. KL. 21: Svamper. KL. 42: Skjønnhetspleie. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MARLEY ECHO (730) Innehaver: Marley Tile AG, Zinggentorstrasse 3, CH-6006 Lucerne, CH (730) Innehaver: Consepta Management AS c/o Scoop v/thomas Lensby, Postboks 6583 Etterstad, 0607 Oslo, NO KL. 35: Kontortjenester. KL. 36: Forretninger med faste eiendommer. (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 27: Gulvbelegg og gulvbeleggsmaterialer; plast- og vinylbelegg i form av ruller, fliser og plater. 18

19 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: KINERET (730) Innehaver: Amgen Inc, 1840 De Havilland Drive, Amgen Center, Thousand Oaks, CA , US (730) Innehaver: Thermex Scandinavia A/S, Valhøjs Allé 190, DK-2610 Rødovre, DK (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 11: Damphetter til kjøkken og ventilasjonshetter, deler og tilbehør til de forannevnte varer. DK, , VR KL. 5: Farmasøytiske preparater inkludert farmasøytiske preparater for behandling av autoimmune eller betennelsessykdommer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CASAS VIEJAS (730) Innehaver: Antic SA, Buenos Aires, AR (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 33: Viner. (591) Merket er i farger (730) Innehaver: AS Solo, Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 19

20 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: HERBAL ACTIVES UNISORB (730) Innehaver: Natural Organics Inc, 548 Broadhollow Road, Melville NY , US KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. KL. 5: Tilsetninger til dietetiske næringsmidler til medisinsk bruk. (730) Innehaver: Universal Fibers AB, S Trollhättan, SE KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle og vitenskapelige formål; syntetiske materialer for absorbering av oljer. KL. 4: Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler og -stoffer; støvabsorberende midler, fukte- og bindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker. KL. 9: Dataprogrammer registrert på bærere; dataprogramvarer; beskyttelsesklær mot skader, stråling og ild; beskyttelsesmasker; beskyttelsesvisir for arbeidere; beskyttelseshansker og beskyttelsesbriller. KL. 11: Filter for rensing av vann; apparater for ventilasjon og vanntilførsel. KL. 17: Lenser mot forurensinger; plast som halvfabrikata; tetnings- og isolasjonsmateriale; pakningsmateriale av gummi eller plast; filtermateriale (plastskum eller -film som halvfabrikata); fleksible rør, ikke av metall. KL. 35: Markedsføring av produkter for miljøteknikk; kundeinformasjon ved salg av miljøteknikkutstyr. KL. 42: Miljøteknikkonsultasjoner; miljøteknisk forskning; informasjon om miljøteknikk. 20

21 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: INCEPTA (730) Innehaver: Incepta LLC, Seattle, WA, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 35: Forretningsrådgivningstjenester, nemlig fremskaffelse av informasjon og råd til bedrifter i forbindelse med identifisering, anmodning, innhenting og forvaltning av risikokapital investeringer. KL. 36: Finansielle tjenester i form av risikokapital investeringer, konsulenttjenester i forbindelse med kapitalinvesteringer samt forvaltning av investeringer for andre. US, , 75/724,061 US, , 75/724,062 (730) Innehaver: World Hockey Bar AB, Kärleksgatan 2, S Malmö, SE (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 35: Kundeinformasjon og markedsføring i forbindelse med salg av personlige eiendeler. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke. EM, , (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: IN MENTE (730) Innehaver: In Mente AS, Sandakerveien 74, 0483 Oslo, NO KL. 9: Dataprogrammer (innregistrerte) til bruk som supplement til eller uavhengig av konsulenttjenester; dataprogrammer (innregistrerte) for lederutvikling, teamutvikling, instruktørtrening, konfliktløsning, kundehåndtering og kost/nytte- og effektivitetsanalyse. KL. 35: Rådgivning om forretningsledelse og organisasjonsutvikling. KL. 42: Rådgivning om kompetanseutvikling, dataprogrammering i forbindelse med lederutvikling, konfliktløsning, kundehåndtering, instruktørtrening, kost/ nytte- og effektivitetsanalyser. 21

22 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PYROVATEX (730) Innehaver: Ciba Specialty Chemicals Holding Inc, Klybeckstrasse 141, CH-4057 Basel, CH KL. 1: Kjemiske produkter til industrielt bruk, kjemiske produkter for tekstilindustrien; flammesikringsmidler; midler for flammehemmende, antikrøll-, olje-, vann- og jordavstøtende appreturbehandling og belegning av tekstiler. KL. 9: Beskyttelsesklær. KL. 22: Telt, presenninger, seil, sekker. KL. 24: Tekstiler; vevde, strikkede og ikke-vevde stoffer; tekniske tekstiler, filterduker; senge- og bordlinnet; gardiner, møbelstoffer, veggtapeter av tekstil. KL. 25: Klær, hodeplagg. (730) Innehaver: Microsoft Corp, One Microsoft Way, Redmond, WA , US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Dataprogrammer; programvare til bruk ved utforming, levering, avspilling og seing av video, grafikk, audio, tekst, dataprogrammer og andre data over globale data- og kommunikasjonsnettverk. US, , 75/663,200 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: V-POWER (730) Innehaver: Shell International Petroleum Company Ltd, Shell Centre, London SE1 7NA, GB (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 4: Oljer; fett; smøremidler; drivstoffer. 22

23 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: COLGATE NATURALS (730) Innehaver: Colgate-Palmolive Co, 300 Park Avenue, New York, NY , US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 3: Tannkrem og munnvann. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ICE IS TWICE AS NICE (730) Innehaver: Stensland Trading, Slemdalsveien 99, 0373 Oslo, NO KL. 31: Isbiter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Soffass SpA, Via Fossanuova 27, Porcari (LU), IT (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 16: Papir og papirprodukter og/eller celluloseprodukter for husholdningsbruk, for personlig hygiene og pleie, nemlig papirlommetørklær, lommetørklær, bordduker, servietter alt av papir og/eller cellulose, tørkeruller og toalettpapir i husholdningspakker og pakninger for storhusholdning og industrielle formål. (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Yngve Petter Bakkeid, Skolebakken 10, 7234 Ler, NO KL. 4: Brensel. 23

24 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Ford Motor Co, The American Road, Dearborn, MI , US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 12: Motorkjøretøyer samt deler og motorer derav. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter, konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker, geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr; malt. KL. 32: Øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. KL. 34: Tobakk; artikler for røkere; fyrstikker. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester, PR-virksomhet; salgsfremmende tjenester; markedsstudier og -undersøkelser; spredning av reklameannonser; utarbeidelse av reklametekster og utsendelse av reklamemateriell, flyveblad og vareprøver; rådgivning om reklame og om organisasjons- og forretningsledelse og om forretningsprofilering; rådgivning om formidling av avtaler om anskaffelse og salg av varer samt sortimentsrådgivning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Terje Høili AS, Postboks 1421, 1602 Fredrikstad, NO (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. KL. 5: Dietetiske stoffer til medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, plastemballasje. KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); gjenstander til rengjøringsformål; stålull. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. (730) Innehaver: Skipper Gruppen AS, Postboks 1547 Lunsiden, 4688 Kristiansand S, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 19: Bygningsdører; trapper og vinduer, ikke av metall. 24

25 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: KEIKO (730) Innehaver: Ocean Futures Society Inc, Santa Barbara, CA 93101, US KL. 9: Computer software og computer hardware; vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. KL. 12: Båter; kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. (730) Innehaver: Last Minute Network Ltd, Room 601, 6th Floor Regent Street, London W1R 7FA, GB (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 35: Tjenester i forbindelse med forretningsmessig informasjonsvirksomhet, tilveiebringelse av informasjon om foretak og selskap, auksjonstjenester via globale computernettverk, tilveiebringelse av reklameplass i globale computernettverk. KL. 36: Finansielle tjenester. KL. 38: Telekommunikasjonstjenester, tilveiebringelse av elektroniske telekommunikasjonslenker, tjeneste i forbindelse med elektronisk overføring av ordrer. KL. 39: Reisebyråtjenester, reservasjonstjenester for reiser, tilveiebringelse av informasjon om reiser. KL. 41: Reservasjonstjenester for konserter og teaterbilletter, tilveiebringelse av informasjon om underholdning. KL. 42: Reserveringstjenester for innkvartering og restauranter, tilveiebringelse av tilgang på on-line informasjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Harald Sandø, Tåsenveien 138, 0880 Oslo, NO KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet. 25

26 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Harald Sandø, Tåsenveien 138, 0880 Oslo, NO KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: OLIGATOR (730) Innehaver: Illumania Inc, 9390 Towne Center Drive, Suite 200, San Diego, CA 92121, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 9: Vitenskapelig utstyr og -instrumenter for å syntetisere oligonukleotider, sekvensering av DNA, genotyping, profilering av genekspresjon og for å analysere genomisk DNA. KL. 42: Syntese av oligonukleotider, analyse av oligonukleotider og genomisk DNA, bestemmelse av genotype og genekspresjonsprofilering. (730) Innehaver: Scotia Holdings plc, Castle Business Park, Scotia House, Stirling FK9 4TZ, GB (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater og substanser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: US, , 75/ (730) Innehaver: Toto Ltd, 1-1, Nakashima 2-chome, Kokurakita-ku, Kitakyushu-shi, JP (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). 26

27 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FIND FIGHT AND FOLLOW (730) Innehaver: Diatide Inc, 9 Delta Drive, Londonderry, NH 03053, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater for diagnostisering, forebygging, behandling og overvåking av kreft. US, , 75/677,729 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: HKS Scandinavia A/S, Vestre Havnepromenade 9, DK-9000 Aalborg, DK (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DST INNOVIS (730) Innehaver: DST Systems Inc, Kansas City, MO, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 9: Dataprogrammer til bruk ved administrasjon av kabelfjernsyn, telekommunikasjonssystemer, tilknyttede systemer og andre systemer. KL. 35: Tilveiebringelse av databasert faktureringstjenester for kabelfjernsyns-, telekommunikasjon, tilknyttede industrier og andre industrier. KL. 42: Utforming av dataprogrammer til bruk i kabelfjernsyn, telekommunikasjon, tilknyttede industrier og andre industrier. US, , 75/769,080 (730) Innehaver: NoOffice Invest AS, Postboks 5189 Larsbråten, 6021 Ålesund, NO (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Innregistrerte dataprogrammer, databehandlingsutstyr og datamaskiner, elektriske apparater og instrumenter. KL. 35: Innhenting av informasjon til bruk i databaser, systematisering av informasjon for bruk i databaser, kontortjenester, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, registrering og systematisering av skriftlige meddelelser og opptegnelser så vel som utnyttelser eller sammenstilling av matematiske eller statistiske data. KL. 42: Edb-programmering, programmering for datamaskiner, utleie av tilgangstid ved bruk av databaser, vedlikehold av dataprogrammer og software. 27

28 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: KJUS SYSTEMS (730) Innehaver: Anders Jarlsby, Skjeklegård, 1892 Degernes, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 39: Transportvirksomhet; logistikktjenester; spedisjonstjenester; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ALAMAST (730) Innehaver: Santen Pharmaceutical Co Ltd, 9-19, Shimoshinjo 3-chome, Higashiyodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka 533, JP (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater, nemlig oftalmologiske anti-allergi medisiner. (730) Innehaver: Lasse Kjus, President Harbitz gate 22 B, 0259 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Mona Søyland - Simonsen & Musæus Advokatfirma DA, Postboks 727 Sentrum, 0105 Oslo KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 28: Gymnastikk- og sportsartikler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Lasse Kjus, President Harbitz gate 22 B, 0259 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Mona Søyland, Postboks 727 Sentrum, 0105 Oslo KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 28: Gymnastikk- og sportsartikler. US, , 75/687,511 28

29 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TOYTIME.COM CORTIFOAM (730) Innehaver: Toytime Inc, th Street, Torrance, CA 90501, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 28: Spill, leketøy og lekesaker. KL. 42: EDB-programmering; utleie av tilgangstid til en computer database. US, , 75/687,059 (730) Innehaver: SRZ Properties Inc, 103 Foulk Road, Suite 202, Wilmington, DE, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Preparater for behandling av ulcerøs kolitt og ulcerøs proktitt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: HIGHGATE (730) Innehaver: American Cyanamid Co, 5 Giralda Farms, Madison, NJ , US KL. 5: Insekticider, larvicider, fungicider, herbicider, pesticider, rodenticider, molluskicider, nematocider, ugressdrepende midler og preparater til utryddelse av skadedyr og insekter. 29

30 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CHARLES SCHWAB (730) Innehaver: Charles Schwab & Co Inc, 101 Montgomery Street, San Francisco, CA 94104, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, dataprogrammer, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere, pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita; instruksjonsog undervisningsmateriell; plastemballasje; spillkort; trykktyper; klisjéer. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; fremskaffelse av tilgang til porteføljehåndteringstjenester og -redskaper og/eller til kontoinformasjoner; fremskaffelse av tilgang til beslutningstagende redskaper og til investeringsundersøkelsesredskaper; fremskaffelse av tilgang til nyheter, informasjon, forskning, undersøkelser, databaser og analyser innen områdene investering, finanser, finanseplanlegging, forretninger, aktuelle begivenheter, regjering og økonomi. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ATHENA PHEROMONE 10X (730) Innehaver: Athena Institute for Women s Wellness Inc, 1211 Braefield Road, Chester Springs, PA 19425, US KL. 1: Kosmetiske velluktende tilsetningsstoffer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ATHENA PHEROMONE 10:13 (730) Innehaver: Athena Institute for Women s Wellness Inc, 1211 Braefield Road, Chester Springs, PA 19425, US KL. 1: Kosmetiske velluktende tilsetningsstoffer. 30

31 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Jo Malone Inc, 767 Fifth Avenue, New York, NY 10153, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 3: Kosmetikk, parfymevarer, potpourri og toalettartikler. KL. 4: Vokslys. KL. 42: Konsultasjonsvirksomhet i forbindelse med skjønnhetspleie. (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Mons Rønning AS, Postboks 2876 Solli, 0201 Oslo, NO KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: VIKUITI (730) Innehaver: Minnesota Mining and Manufacturing Co, Saint Paul, MN, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo (730) Innehaver: Fasadeprodukter AS, Tranebærvn. 10, 6429 Molde, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 6: Persienner av metall for utendørs bruk. KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; datamaskinmonitorer, displayer for bærbare datamaskiner og andre datamaskiner, skjermer og små og store displayer for telefoner, personsøkere og andre håndholdte elektroniske innretninger, fjernsynsapparater og videomonitorer, videodisplayterminaler, virtuelle bildedisplayer og øyeglassinnretninger, elektroniske instrumentdisplayer, point-of-purchase maskindisplayer, projeksjonsapparater for databilder, overhead og transparentprojeksjonsapparater, rear-screen projeksjonsapparater og front- og bakprojeksjonsskjermer, alle inneholdende forhøyet eller kontrollert lysstyrke, lysinnstilling, kontraster, synbarhet 31

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 8 2002.02.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 8 2002.02.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 8 2002.02.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 16 19.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 16 19.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 16 19.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 40 04.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 40 04.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 40 04.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 39 2000.09.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 39 2000.09.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 39 2000.09.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 32 2000.08.07 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 32 2000.08.07 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 32 2000.08.07 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40 28.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 40 28.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 40 28.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer