nr 02/ NO årgang 101 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 02/ årgang 101 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /11 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Slettelser, begjært av innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Oppreisning Avgjørelse i sak om administrativ overprøving av varemerkeregistrering Trukne krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Søksmål med påstand om ugyldigkjennelse Administrativ overprøving av registrering av foretaksnavn Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Slettede internasjonale varemerkeregistreringer Rettelse INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /11 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Fairplay Design AS, Østervåg 37, 4007 STAVANGER, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:3 Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. Klasse:14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). Klasse:24 Klasse:25 Klasse:28 Klasse:35 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. Klær, fottøy, hodeplagg. Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Detaljhandelsvirksomhet med salg av produkter som nevnt i klassene 3, 14, 18, 21, 24, 25 og 28, samt møbler, kaffe, te, kakao, sjokolade og konfektyrer; franchisevirksomhet; netthandel med salg av produkter som nevnt i klassene 3, 14, 18, 21, 24, 25 og 28, samt møbler, kaffe, te, kakao, sjokolade og konfektyrer; salg av kunst- og brukskunstgjenstander. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet TT (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TOUCHSTONE Palm Inc, 950 West Maude Avenue, CA SUNNYVALE, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; detaljsalg på områdene computere, databehandlingsprodukter, kommunikasjonsprodukter, og undervisningsmateriell, periferiutstyr og tilbehør, slike tjenester fremskaffet personlig, via telefon, post, Internet, eller kommunikasjonsnettverk; organisering og ledelse av live- eller elektroniske handelsutstillinger og -messer på områdene computere, computer periferiutstyr, telekommunikasjonsutstyr og tjenester, mobilt, håndholdt og trådløst kommunikasjonsutstyr og tjenester, og informasjonsteknologi; promotering av varer og tjenester for andre ved plassering av annonser, reklame samt andre salgsfremmende fremvisninger på et elektronisk nettsted tilgjengelig via elektroniske kommunikasjonsnettverk; promotering av varer og tjenester for andre ved tilveiebringelse av websteder inneholdende informasjon og linker til andre websteder på områdene annonse- og reklamevirksomhet eller forretninger; databaserte online bestillingstjenester inneholdende håndholdte computere, håndholdt, mobilt og trådløst kommunikasjonsutstyr, software, tilbehør, periferiutstyr og tilknyttede tjenester, og bøker, musikk, video og spill. 3

4 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: REGWEB Klopp Data Assistance, Farmannsveien 48, 3125 TØNSBERG, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:9 Klasse:35 Klasse:42 Datamaskinprogramvare. Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke ISN Software Corp d/b/a ISNetworld, 3232 McKinney Avenue, Suite 1500, TX75204 DALLAS, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:35 Forretningstjenester, nemlig vurdering, verifisering, utvelgelse, registrering, screening, akkreditering og organisering av leverandører, selgere, tilbydere og kontraktører for tredjeparter, og dokumentering og informasjon på vegne av andre; konsulenttjenester for bedrifter relatert til det foran nevnte; anskaffelse for andre (innkjøp av varer og tjenester for andre bedrifter); verifisering av bedrifters konformasjonskrav; innsamling, forberedelse, komposisjon, kompileringslagring, bearbeidelse og fremskaffelse av bedriftsinformasjon, data, statistikk og index; forretningsinformasjon og forretningsundersøkelser. Klasse:41 Konsulenttjenester i forbindelse med handelsutdannelse; organisering av handelsutdannelse. Klasse:45 Gjennomgåelse og vurdering av standarder og praksis for å sikre overensstemmelse med lover og forskrifter; konsulent- og informasjonstjenester relatert til sikkerhet. 4

5 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SAYANAJECT Pfizer Products Inc, Eastern Point Road, CT06340 GROTON, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:5 Farmasøytiske preparater og stoffer. Klasse:10 Medisinske apparater og instrumenter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Østfold Aktiv Bedriftshelsetjeneste AS, Dikeveien 48, 1661 ROLVSØY, Klasse:38 Telefontjenester og telefonisk kommunikasjon vedrørende helsefaglige spørsmål. Klasse:41 Klasse:44 Kurs, undervisning, rådgivning. Bedriftshelsetjeneste; legebehandling, fysioterapitjenester, naprapatitjenester, kirurgi, poliklinikk, psykologtjenester, sosionomtjenester, medisinske tjenester over telenettet, akupunkturbehandling; sykehus og legevaktsformidling, konsulenttjenester i helsespørsmål over telenettet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GOLDEN TOUCH Golden Touch anders Petterøe, Linevn. 7, 1655 SELLEBAKK, Advokatfirmaet Haavind AS, Postboks 359 Sentrum, 0101 OSLO, Klasse:36 Forretninger med fast eiendom. Klasse:41 Underholdningsvirksomhet, kulturelle aktiviteter. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Rema 1000 AS, Postboks 6428 Etterstad, 0605 OSLO, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker. Klasse:35 Fremvisning og salg av de foran nevnte varer i klasse 32. 5

6 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VITA COCO All Market Inc, 39 West 14th Street, Suite 404, NY10011 NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:32 Klasse:33 Øl; mineralvann og kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker, inkludert energidrikker og sportsdrikker; sirup og andre tilberedninger for drikkevarer; kokosnøttvann; drikkevarer basert på kokosnøttvann; kokosnøttbaserte drikkevarer; essenser for framstilling av drikkevarer; vann (drikkevann); ikke-alkoholholdige cocktails. Alkoholholdige drikkevarer (unntatt øl); alkoholholdige drikkevarer inneholdende frukt, alkoholholdige drikkevarer inneholdende kokosnøttvann; alkoholholdige drikker inneholdende kokosnøtt; alkoholholdige fruktekstrakter; alkoholholdige ekstrakter og essenser; cocktailer inkludert i denne klassen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke BankID Norge, Hansteensgate 2, 0253 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:9 Apparater og instrumenter til kontroll; magnetiske og elektroniske databærere; dataprogrammer; dataprogrammer for sikring og kontroll av elektronisk signatur, dataprogrammer for kryptering og autentisering av data, dataprogrammer for sikring av dataintegritet, dataprogrammer for elektronisk og digital signatur, dataprogrammer for elektronisk legitimasjon. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet. Klasse:38 Tele- og datakommunikasjonsvirksomhet; dataassistert overføring av beskjeder og bilder; elektronisk postoverføring; kommunikasjon ved dataterminaler og ved optisk fibernettverk; dataassistert overføring av vare- og tjenestebestilling, elektroniske nettverkstjenester; datakommunikasjon via terminaler; kryptering- og autentiseringstjenester; sikring av dataintegritet. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse:42 Vitenskapelig og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; installasjon av dataprogrammer; konvertering av dataprogrammer og data. 6

7 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Lilleput Reiser Lilleput Reiser AS, Øvre Storgate 3, 3018 DRAMMEN, Advokat Bente Holmvang, c/o Bull & Co Advokatfirma AS, Postboks 2583 Solli, 0203 OSLO, Klasse:39 Klasse:43 Transport av passasjerer og passasjerbagasje; organisering av ferier, turer og av reiser; eskorte av reisende; ferie og reisereservasjonstjenester; reservasjon og plassreservering (transport) for reiser; reisebyråtjenester. Reservasjon og anskaffelse av hotell og andre midlertidige innlosjeringer, reservasjon og anskaffelse av cateringstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Toto Ltd, No. 1-1, Nakashima 2-chome, Kokurakita-ku, KITAKYUSHU-SHI, JP Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse:6 Byggematerialer av metall; bord/paneler av metall; fliser av metall; gulvfliser av metall; bindingsverk av metall for bygninger; kledninger av metall; gulv av metall; tak av metall; dører av metall; vinduer og vindusrammer av metall for bygninger; trapper av metall; takmaterialer av metall; taktekking av metall; porter av metall; gjerder av metall; skodder/vinduslemmer av metall; rekkverk av metall; skilt, ikke-lysende og ikke-mekaniske, av metall; skjermer/ruter av metall; utendørs persienner av metall; graver av metall; transportable bygninger av metall; plater av metall; oppslagstavler av metall; beholdere av metall (lagring, transport); lydtette vegger av metall; håndkleholdere/håndklestenger av metall; kroker laget av metall; gelendere av metall; håndkledispensere, faste, av metall; skiver/pakninger (washers) av metall; dreneringsrør av metall; vannrør av metall; rør av metall; rørmuffer av metall; koblinger av metall; rørholdere laget av metall; metalliske drenskammere/vannlåser; rørinstallasjoner av metall; manifolder av metall for rørledninger. Klasse:11 Vannklosett; enheter for toaletter; toalettskåler; bideter; toalett med varmtvanns-vaskestråle (rumpespyler); toalettseter; toalettseter med varmtvanns-vaskestråle (rumpespyler); bærbar bidet; anordning for frembringelse av lyd, til bruk i toalett; deler av vannklosett-tanker; urinaler (veggfast sanitært utstyr); skylleventiler; automatiske skylleapparater for toaletter aktivisert ved en sensor; håndvaskkummer (deler av sanitære installasjoner); automatiske håndvaskkummer (deler av sanitære installasjoner); servanter; tappekraner; automatiske tappekraner; luftdyser, nemlig tappedyser for tappekran for blanding av luft og vann for vannsparing; vanntilførselsrør for sanitære installasjoner; ventiler for sanitære installasjoner; vannrenseapparater; vannbehandlingstanker for husholdningsformål; prefabrikerte baderom; dusjavlukker nemlig dusjkabinett; badekar; dusjer; festeanordning for dusjhode; dusjkar; dusjpanner; oppvaskkummer; kokeapparater og -installasjoner; hetter for uttrekksvifter for kjøkken; benker (bord); benker (bord) for toalettrom; toalettbenker (-bord); kjøkkenbenker; gassbrennere; solarvarmtvannsberedere; gassvarmtvannsberedere; varmekjeler; tørkeapparater; varmeapparater; klimaapparater; ovner; elektriske apparater installert i et baderom for oppvarming, tørking og ventilasjon; elektriske varmlufthåndtørkere for vaskerom; skrubbekummer; automatiske toalettsete-papirdispensere; lamper og HIDlamper; vaskeservanter. 7

8 registrerte varemerker /11 Klasse:20 Toalettbord; speiler; møbler (nemlig håndkleskap, hyller, skap, sideskap, medisinskap); baderomsmøbler (nemlig badebenker/-bord, badekabinett, badehyller); anretningsbord for kjøkken med vask, men ikke gassbrennere; benker; babyseter (møbler); håndklestenger, ikke av metall; kroker, ikke av metall; bolter/nagler, ikke av metall; vannlåser av plast; handkledispensere, faste, ikke av metall; vannlåser av plast; handkledispensere, faste, ikke av metall; vannrørventiler av plast, puter; senger; sengeutstyr, ikke sengetøy. Klasse:21 Toalettpapirholdere; toalettpapirdispensere; holdere for papir for toalettseter; bokser av metall for utdeling av papirhåndklær; papirhåndkledispensere; såpeholdere og - etuier/-bokser; såpedispensere; toalettvesker; toalettstenger og -ringer; håndkleholdere; rekkverk/gelendere, ikke av metall; søppelbøtter; nattpotter; vannapparater for rengjøring av tenner og gummer; rengjøringsinstrumenter (manuelle); babybadekar (bærbare); kluter for rengjøring. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ATLUNGSTAD Arcus AS, Postboks 6764 Rodeløkka, 0503 OSLO, Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse:33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FYSIOFORM SKANSEN FYSIOFORM SKANSEN AS, Skansen, Alstadhaug, 8800 SANDNESSJØEN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:28 Gymnastikk- og sportsartikler. Klasse:44 Fysioterapitjenester. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Grodås Mønsterteknologi AS, Ytre Haugen, 6763 HORNINDAL, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:4 Oljer og fett, smøremidler. Klasse:13 Skytevåpen, ammunisjon og prosjektiler, sprengstoff, fyrverkerisaker. Klasse:25 Klær, sko, hansker. 8

9 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Nordic Recruitment & Selection Firm AS, Fridtjof Nansens vei 14, 0369 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:35 Personalrekruttering; personellutvelgelse ved personlighetsanalyser; utvikling av personlighetsanalyser; rådgivning i forbindelse med rekruttering, nyansettelse og personlighetsanalyser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke BTF AS, Astrids vei 1, 1473 LØRENSKOG, Klasse:4 Elektrisk kraft Klasse:39 Distribusjon av elektrisk kraft (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Elixir Cms OY, Merikatu 35 A 8, HELSINGFORS, FI Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:9 VHS-kassetter, CD-rom, DVDer og andre bilde bærere. Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse:28 Spill og leketøy; gymnastikkartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; utdannelse og opplæring på områdene fysisk trening, fitness, helseutdannelse og offentlig og yrkesmessig helsevesen; konsultasjonsvirksomhet på områdene fysisk trening, fitness og helseutdannelse; arrangering av sports- og treningsbegivenheter for selskaper og privatpersoner; utdannelse på områdene ernæring og levevaner; arrangering og ledelse av seminarer og konferanser relatert til de forannevnte tjenester; fremskaffelse av alle de forannevnte tjenester via mobile nettverk, Internett og andre kommunikasjonsnettverk. Klasse:44 Konsultasjonsvirksomhet på områdene offentlig og yrkesmessig helsevesen; rådgivning på områdene ernæring og levevaner. 9

10 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SKAB Skab Norge AS, Alfaset, Industrivei 8, 0668 OSLO, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:12 Kjøretøyer og dertilhørende deler og utstyr; lastebilpåbygg og dertilhørende deler og utstyr. Klasse:40 Bearbeiding av materialer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Inergi AS, Gjerdrums vei 16, 0484 OSLO, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:9 Måle- og overvåking- og kontrollapparater og - instrumenter, vareomkostningsfordelere, varmemålere, kaldtvannsmålere, varmtvannsmålere, vannmålere for husholdninger, apparater og instrumenter for automatisk måleravlesning. Klasse:35 Markedsføringsvirksomhet; salg av måle- og overvåking- og kontrollapparater og - instrumenter, varmeomkostningsfordelere, varmemålere, kaldtvannsmålere, varmtvannsmålere, vannmålere for husholdninger, apparater og instrumenter for automatisk måleravlesning; avlesning og avregning av varme- og vannforbruk, avregning av husleietilleggsomkostninger, tariffavregning. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke House of Prince A/S, Tobaksvejen 4, 2860 SØBORG, DK Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:34 Sigaretter, tobakk, tobakksprodukter, lightere, fyrstikker og artikler for røkere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Selberg Holding AS, Nidarøy gate 8, 7030 TRONDHEIM, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:42 Teknologiske tjenester; arkitektvirksomhet; planlegging og rådgivning vedrørende bruk, bygging og forming i det offentlige miljø. 10

11 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Japan Photo Holding Norge AS, Postboks 113, 1416 OPPEGÅRD, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:1 Kjemiske produkter til fotografiske formål; papir for fotografering; fotografiske plater [lysfølsomme]; samtlige forannevnte varer er av japansk opprinnelse. Klasse:9 Fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter; etuier tilpasset for fotografiske apparater og -instrumenter; apparater og instrumenter til måling, signalering, kontroll og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; databehandlingsutstyr og datamaskiner; minnekort; samtlige forannevnte varer er av japansk opprinnelse. Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; fotografiholdere; apparater for oppklistring av fotografier; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje; samtlige forannevnte varer er av japansk opprinnelse. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg av fotoutstyr av japansk opprinnelse; fotokopiering. Klasse:37 Reparasjon av fotoapparater samt utstyr og tilbehør dertil av japansk opprinnelse. Klasse:40 Fremkalling og kopiering av fotografier og film; fotosettingstjenester [trykk]; samtlige foregående tjenester ved bruk av japansk utstyr. Klasse:41 Fotografering; utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; samtlige foregående tjenester ved bruk av utstyr med japansk opprinnelse. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (521) Beslutningen om å registrere eller gi rettsvern i Norge er basert på tidligere bruk og/eller innarbeidelse av merket JAPAN PHOTO Japan Photo Holding Norge AS, Postboks 113, 1416 OPPEGÅRD, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:1 Klasse:9 Klasse:16 Klasse:35 Klasse:37 Klasse:40 Klasse:41 Kjemiske produkter til fotografiske formål; papir for fotografering; fotografiske plater [lysfølsomme]; samtlige forannevnte varer er av japansk opprinnelse. Fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter; etuier tilpasset for fotografiske apparater og -instrumenter; apparater og instrumenter til måling, signalering, kontroll og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; databehandlingsutstyr og datamaskiner; minnekort; samtlige forannevnte varer er av japansk opprinnelse. Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; fotografiholdere; apparater for oppklistring av fotografier; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje; samtlige forannevnte varer er av japansk opprinnelse. Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg av fotoutstyr av japansk opprinnelse; fotokopiering. Reparasjon av fotoapparater samt utstyr og tilbehør dertil av japansk opprinnelse. Fremkalling og kopiering av fotografier og film; fotosettingstjenester [trykk]; samtlige foregående tjenester ved bruk av japansk utstyr. Fotografering; utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; samtlige foregående tjenester ved bruk av utstyr med japansk opprinnelse. 11

12 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Japan Photo Holding Norge AS, Postboks 113, 1416 OPPEGÅRD, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:1 Kjemiske produkter til fotografiske formål; papir for fotografering; fotografiske plater [lysfølsomme]; samtlige forannevnte varer er av japansk opprinnelse. Klasse:9 Fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter; etuier tilpasset for fotografiske apparater og -instrumenter; apparater og instrumenter til måling, signalering, kontroll og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; databehandlingsutstyr og datamaskiner; minnekort; samtlige forannevnte varer er av japansk opprinnelse. Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; fotografiholdere; apparater for oppklistring av fotografier; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje; samtlige forannevnte varer er av japansk opprinnelse. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg av fotoutstyr av japansk opprinnelse; fotokopiering. Klasse:37 Reparasjon av fotoapparater samt utstyr og tilbehør dertil av japansk opprinnelse. Klasse:40 Fremkalling og kopiering av fotografier og film; fotosettingstjenester [trykk]; samtlige foregående tjenester ved bruk av japansk utstyr. Klasse:41 Fotografering; utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; samtlige foregående tjenester ved bruk av utstyr med japansk opprinnelse. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet EM (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HERU AB CA Östberg, Industrigatan 2, AVESTA, SE Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Klasse:11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon og sanitære formål; vifter (luftkondisjonering), elektriske vifter for personlig bruk, vifter (deler av luftkondisjoneringsanlegg), radialvifter; kanalvifter; veggvifter, takvifter, varmevekslere (ikke maskindeler) og luftvarmegjennvinningsaggregater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Kongsberg Technology Training Center, Postboks 1003, 3601 KONGSBERG, Klasse:40 Bearbeiding av materialer; materialbehandling etter bestilling fra andre. Klasse:41 Opplæringsvirksomhet. 12

13 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SLAPS Mani AS, Lille Marke Vei 13, 5005 BERGEN, Deloitte Advokatfirma AS, Sundgaten 119, 5527 HAUGESUND, Klasse:18 Klasse:25 Klasse:35 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer. Klær, fottøy, hodeplagg. Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; annonse- og reklamevirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet EM (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ASTEPRO Meda AB, Box 906, SOLNA, SE Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:5 Klasse:10 Farmasøytiske produkter; hygieniske preparater for medisinske formål. Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Mani AS, Lille Marke Vei 13, 5005 BERGEN, Deloitte Advokatfirma AS, Sundgaten 119, 5527 HAUGESUND, Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer. Klasse:25 Klasse:35 Klær, fottøy, hodeplagg. Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; annonse- og reklamevirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SERVE American Express Marketing & Development Corp, 200 Vesey Street 49-12, NY10285 NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner; brannslukningsapparater; apparater for behandling av transaksjoner på utsalgssteder, nemlig magnetkodede kreditkort, betalingskort, lagrede verdi- og debetkort; magnetkodede, maskinlesbare, strekkodede, lagrede verdi- og debetkort; magnetkodede ID-kort. 13

14 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SERVENET American Express Marketing & Development Corp, 200 Vesey Street 49-12, NY10285 NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner; brannslukningsapparater; apparater for behandling av transaksjoner på utsalgssteder, nemlig magnetkodede kreditkort, betalingskort, lagrede verdi- og debetkort; magnetkodede, maskinlesbare, strekkodede, lagrede verdi- og debetkort; magnetkodede ID-kort. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SERVE NET American Express Marketing & Development Corp, 200 Vesey Street 49-12, NY10285 NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner; brannslukningsapparater; apparater for behandling av transaksjoner på utsalgssteder, nemlig magnetkodede kreditkort, betalingskort, lagrede verdi- og debetkort; magnetkodede, maskinlesbare, strekkodede, lagrede verdi- og debetkort; magnetkodede ID-kort. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: OBC Online Backup The Online Backup Company AS, Postboks 81 Torshov, 0412 OSLO, Klasse:42 Sikkerhetskopiering av elektronisk data. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SERVE NETWORK American Express Marketing & Development Corp, 200 Vesey Street 49-12, NY10285 NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner; brannslukningsapparater; apparater for behandling av transaksjoner på utsalgssteder, nemlig magnetkodede kreditkort, betalingskort, lagrede verdi- og debetkort; magnetkodede, maskinlesbare, strekkodede, lagrede verdi- og debetkort; magnetkodede ID-kort. 14

15 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SERVENETWORK American Express Marketing & Development Corp, 200 Vesey Street 49-12, NY10285 NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner; brannslukningsapparater; apparater for behandling av transaksjoner på utsalgssteder, nemlig magnetkodede kreditkort, betalingskort, lagrede verdi- og debetkort; magnetkodede, maskinlesbare, strekkodede, lagrede verdi- og debetkort; magnetkodede ID-kort. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: OBC Online Archive The Online Backup Company AS, Postboks 81 Torshov, 0412 OSLO, Klasse:42 Sikkerhetskopiering av elektronisk data. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DERRICK Derrick Corp, 590 Duke Road, NY14225 BUFFALO, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:7 Vibrasjonssiktmaskiner og deler dertil: sikter; sentrifugemaskiner; hydrosykloner; siktapparater; siktmaskiner; erstatningsfilter for vibrasjonssiktmaskiner, boreslamsiktmaskiner; partikkelseparasjonsutstyr, nemlig materialtørkemaskiner; elektriske vibrasjonsmotorer for maskiner og deler dertil. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Klosterhagen Hotell Inger Kirstine Straume, Breistølen 17B, 5034 BERGEN, Senter for Arbeidslivsforberedelse INGER KIRSTINE STRAUME, Breistølen 17B, 5034 BERGEN, Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet. Klasse:43 Midlertidig innlosjering. 15

16 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet EM (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KITCHEN LIFE Bergendahl & Son AB, Box 17, HÄSSLEHOLM, SE Setterwalls Advokatbyrå Malmö AB, Box 4501, MALMÖ, SE Klasse:4 Klasse:6 Klasse:8 Klasse:11 Klasse:14 Klasse:16 Klasse:20 Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker for lys; ildtennere (brennbar). Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, elektriske og ikke-elektriske barberkniver, -høvler og -maskiner. Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; elektriske trykkokere; lysekroner; fakler; papirlykter, kulørte lykter og kinesiske lykter; elektriske kaffemaskiner; gasstennere. Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser); lysestaker og kandelabre; ikke-elektriske kaffebryggere, tekanner, presskanner, melkeskummere. Klasse:24 Klasse:25 Klasse:27 Klasse:28 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper; brødposer. Klær, fottøy, hodeplagg, forklær (bekledning). Tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale). Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; føtter for juletrær, juletrepynt. Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet innen området interiørdesign og gaveartikler; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; detaljhandelstjenester vedrørende varer av glass, porselen, keramikk, tekstiler samt bestikk og andre kjøkkenredskaper, apparater for belysning, koking, laging og tilberedning av mat. 16

17 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet EM (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Bergendahl & Son AB, Box 17, HÄSSLEHOLM, SE Setterwalls Advokatbyrå Malmö AB, Box 4501, MALMÖ, SE Klasse:4 Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker for lys; ildtennere (brennbar). Klasse:6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. Klasse:8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, elektriske og ikke-elektriske barberkniver, -høvler og -maskiner. Klasse:11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; elektriske trykkokere; lysekroner; fakler; papirlykter, kulørte lykter og kinesiske lykter; elektriske kaffemaskiner; gasstennere. Klasse:14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse:20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser); lysestaker og kandelabre; ikke-elektriske kaffebryggere, tekanner, presskanner, melkeskummere. Klasse:24 Klasse:25 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper; brødposer. Klær, fottøy, hodeplagg, forklær (bekledning). Klasse:27 Tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale). Klasse:28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; føtter for juletrær, juletrepynt. Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet innen området interiørdesign og gaveartikler; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; detaljhandelstjenester vedrørende varer av glass, porselen, keramikk, tekstiler samt bestikk og andre kjøkkenredskaper, apparater for belysning, koking, laging og tilberedning av mat. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 85/000,695 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PIMCO EQS PATHFINDER FUND Pacific Investment Management Company LLC, 840 Newport Center Drive, Suite 100, CA92660 NEWPORT BEACH, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:36 Finansielle tjenester, nemlig kapitalforvaltning, investeringsrådgivning, fondsinvesteringer, investeringskonsultasjoner og investering i fond for andre 17

18 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/951,752 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PIMCO EQS PATHFINDER EUROPE FUND Pacific Investment Management Company LLC, 840 Newport Center Drive, Suite 100, CA92660 NEWPORT BEACH, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:36 Finansielle tjenester, nemlig kapitalforvaltning, investeringsrådgivning, fondsinvesteringer, investeringskonsultasjoner og investering i fond for andre. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke American Express Marketing & Development Corp, 200 Vesey Street 49-12, NY10285 NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; markedsføring av salg og bruk av betalings- og kreditkort via administrasjon av innløsning av premier og insentivpremieprogrammer. Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; finansielle tjenester, nemlig betalings- og kreditkortvirksomhet, fakturabetalingstjenester Klasse:39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; reisevirksomhet, nemlig reiser, tur- og sightseeing billettreservasjonsvirksomhet, transportreservasjonsvirksomhet. Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; reisevirksomhet, nemlig reservasjoner og bookinger for midlertidig innlosjering og restauranter for andre. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ESPRIT Esprit International, 1370 Broadway, 16th Floor, NY10012 NEW YORK, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:2 Klasse:4 Klasse:8 Klasse:16 Klasse:18 Klasse:20 Klasse:21 Klasse:22 Klasse:24 Klasse:27 Maling, maling, herunder lateks- og akrylmaling for husholdningsbruk samt lakk. Stearinlys og vokslys, talg og andre naturlige, syntetiske og metalliske materialer. Spisebestikk, nemlig gafler, skjeer og kniver av naturlige, syntetiske og metalliske materialer. Dekketøy og kuvertbrikker av papir. Parasoller av naturlige, syntetiske og metalliske materialer; dekketøy og kuvertbrikker av lær; putetrekk av lær. Gardiner, herunder draperinger, tynne gardiner og mellomgardiner av naturlige og syntetiske fibere; persienner, herunder rullegardiner, romerske persienner, horisontale persienner, og vertikale persienner av naturlige og syntetiske fibere, aluminium, papir og tre; skinner for bruk med gardinstenger av naturlige, syntetiske og metalliske materialer og glass, fotskamler, taburetter og salongbord av naturlige, syntetiske og metalliske materialer; putestopp av naturlige og syntetiske materialer; stoler, herunder stablebare stoler og lenestoler av naturlige, syntetiske og metalliske materialer; små møbler for lagring, herunder kurver, esker og hyller av naturlige, syntetiske og metalliske materialer; skjermer, herunder skjermer mot trekk av naturlige, syntetiske og metalliske materialer; dekketøy og kuvertbrikker av tre. Tallerkener og serviser av keramikk, porselen, syntetiske og metalliske materialer. Hengekøyer av naturlige, syntetiske og metalliske materialer. Dusjforheng av naturlige og syntetiske materialer; dekketøy og kuvert brikker av naturlige og syntetiske materialer; trekk for møbler, herunder stoler, bord, fotskamler, taburetter og salongbord av naturlige og syntetiske materialer; putetrekk av naturlige og syntetiske fibere, papir, tre. Tapeter av papir, vinyl, vevede naturlige og syntetiske materialer; tepper (vevet, knyttede, flettede) av naturlige og syntetiske fibere, papir, tre, lær. 18

19 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MACAROONEY Ludo AS, Postboks 2916 Solli, 0230 OSLO, Klasse:29 Klasse:30 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is; pasta og nudler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SPØR MAMMA Sonja Scherrer Løssfelt, Brannfjellveien 116, 1182 OSLO, Klasse:38 Drift av nettsted. Klasse:42 Design og utvikling av nettsted. Klasse:45 Personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: OBC Image Backup The Online Backup Company AS, Postboks 81 Torshov, 0412 OSLO, Klasse:42 Sikkerhetskopiering av elektroniske data. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Aktiebolaget Electrolux, St. Göransgatan 143, STOCKHOLM, SE Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:7 Vaskemaskiner; kombinerte vaskemaskiner og tørketromler, strykepresser; sentrifuger; oppvaskmaskiner; kjøkkenmaskiner [elektriske] for bearbeiding av mat; miksere [kjøkkenmaskiner]; skivemaskiner (elektriske); knusemaskiner; eltemaskiner for husholdningsformål [elektriske]; elektriske kaffekverner; elektriske saftpresser; elektriske boksåpnere; støvsugere; sugemunnstykker for støvsugere; slanger for støvsugere; børster for støvsugere; papirposer for støvsugere; plastposer for støvsugere; vakuumfiltre som deler av maskiner; rør som tilpassede deler av maskiner; luftrensere; elektriske kjøkkenapparater for hakking, blanding, pressing; elektriske husholdningsapparater for kverning av mat; elektriske husholdningsapparater for hakking av mat; elektriske husholdningsapparater for blanding av mat; elektriske husholdningsapparater for skjæring av mat. Klasse:9 Elektriske strykejern; elektrotermiske apparater for hårkrølling; databehandlingsutstyr; datalagringsmedia. Klasse:11 Tørketromler; kjøleskap; frysere; komfyrer; griller; ovner; luftkondisjoneringsinstallasjoner; elektriske vifter; komfyrhetter; komfyrtopper, kokeplater; vannrenseapparater og maskiner; tørkeskap; kaffemaskiner; elektriske espresso maskiner; elektriske eggkokere; luftfuktere; brødristere; vaffeljern; varmeplater; kjeler; elektriske apparater for å lage yoghurt; hårtørkere; elektriske husholdningsapparater for kjøling av mat; elektriske husholdningsapparater for varming av mat. Klasse:21 Vinkjølere; kokekar; glassvarer; porselen; keramikk; støvfjerningsapparater, ikke elektriske; rengjørings, støvtørkings og poleringskluter; leirgryter; strykebrett. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet i tilknytning til hvitevarer; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse:37 Reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. 19

20 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Kilroy Group Travel A/S, Knabrostræde 8, 1210 KØBENHAVN K, DK Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:16 Papir, papp og varer laget av herav, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, brosjyrer og bøker, herunder til reiser; fotografier, papirhandlervarer, skrivesaker og papirvarer; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater). Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministrasjon; bistand ved ivaretakelse av kontooppgaver, kontortjenester; formidling av arbeid, herunder frivillig arbeid, frivillighetsprosjekter. Klasse:36 Forsikringsvirksomhet, herunder forsikring av reiser; finansiell virksomhet; rabattkortvirksomhet; valutarisikovirksomhet. Klasse:39 Transportvirksomhet; utleie av kjøretøyer, herunder biler, campingbiler og -vogner og motorhjem; pakking og oppbevaring av varer; reisebyråvirksomhet, reisearrangørvirksomhet og arrangering av reiser; arrangement av turistreiser, reservasjon av reiser, formidling av billetter, pass og rabatter i forbindelse med reiser. Klasse:41 Utdanningsvirksomhet; undervisningsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; utdannelsesveiledning i form av formidling av kontakt til undervisningsinstitusjoner i forbindelse med opptak på disse. Klasse:43 Tilveiebringelse av mat og drikke; midlertidig innlosjering, byrå til anvisning av midlertidig losji, motell- og motellreservasjonsvirksomhet, hospits- og hospitsreservasjonsvirksomhet, gjestgiveri- og gjestgiverireservasjonsvirksomhet, hotell- og hotellreservasjonsvirksomhet, formidling av midlertidig innkvartering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: OBC Online Backup Solutions The Online Backup Company AS, Postboks 81 Torshov, 0412 OSLO, Klasse:42 Sikkerhetskopiering av elektroniske data 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 15/11-2011.04.11 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/12-2012.09.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 36/12-2012.09.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 36/12-2012.09.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

Annen. avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010

Annen. avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010 avdeling Annen PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7744 Reg. nr. 229 118 Varemerkesøknad nr. 2004 12618 Søker / Innehaver: Trontek AS, Trondheim Innsiger: Jotron Electronics AS, Tjodalyng Fullmektig: Norsk Patentbyrå

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 45/13-2013.11.04 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 45/13-2013.11.04 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 45/13-2013.11.04 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 46/10-2010.11.15 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/07-2007.05.07 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 19/07-2007.05.07 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 19/07-2007.05.07 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8165 OP sak nr. 2011/00108 Reg. nr. 204263 Søknadsnr. 199903343 Overprøvingssak nr.: TMADM0000006 Registreringshaver: Solveig Irene Heggen, Solveien 22, 1430

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/07-2007.09.24 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 39/07-2007.09.24 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 39/07-2007.09.24 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 47/10-2010.11.22 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 47/10-2010.11.22 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 47/10-2010.11.22 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 03/09-2009.01.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 03/09-2009.01.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 03/09-2009.01.12 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 37/10-2010.09.13 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer