nr NO årgang 90 ISSN norsk varemerke tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende"

Transkript

1 nr NO årgang 90 ISSN norsk varemerke tidende

2 I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse Gjengivelse av varemerket (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Tredimensjonalt merke (vareutstyr) (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (750) Adresse for korrespondanse Norsk Varemerketidende, utkommer én gang ukentlig og koster fritt tilsendt kr ,- pr. år. Abonnement med forskuddsbetaling kan tegnes ved Narvesen, og ved skriftlig henvendelse til Patentstyret. Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl vinter kl sommer. På lørdag, søndag, helge- og høytidsdager, jul- og nyttårsaften holder vi lukket. Infosenterets åpningstider kl vinter kl sommer. Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Postboks 8160 Dep OSLO Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Bankgiro Print & Distribusjon Allkopi

3 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Preus Foto AS, Elgstien 18, 1388 Horten, NO KL. 1: Filmer (lysfølsomme, ikke eksponerte). KL. 9: Filmer (eksponerte). KL. 16: Fotografier, albumer. KL. 40: Fotolaboratorier. KL. 42: Fotografering. (730) Innehaver: Esselte AS, Postboks 62 Økern, 0506 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll og livredning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner, brannslukningsapparater. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. KL. 20: Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. KL. 41: Underholdningsvirksomhet. 3

4 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: JAVASOFT (730) Innehaver: Sun Microsystems Inc, Mountain View, CA, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Vitenskapelige apparater og instrumenter for forskning i laboratorier, nautiske apparater og instrumenter, apparater og instrumenter for overvåkning og oppmåling, elektriske apparater og instrumenter, elektriske apparater og instrumenter for sterkstrømteknikk for ledning, transformering, lagring, regulering og kontroll; apparater og instrumenter for svakstrømteknikk, nemlig for telekommunikasjon, høyfrekvens- og styringsteknikk, forbrukerelektronikk; fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; elektriske loddebolter, elektriske sveiseapparater, elektriske strykejern, elektrisk oppvarmet bekledning, elektriske sigartennere og sigarettennere for biler, elektriske renholdsapparater for husholdningsbruk, elektriske dørlukkere; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av data, lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kassetter, videofilmer, videospill; radio- og TV-apparater, videokameraer og videospillere, platespillere, CD-spillere; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; periferiutstyr, utstyr for innmating og utmating av data, apparater og instrumenter for lagring og overførsel av data; maskiner for bokføring, faktureringsmaskiner; innregistrerte dataprogrammer og databaser; EDB maskinvare og programvare, herunder programvare for anvendelse i og vedrørende nettverk og systemering samt for utvikling og videreutvikling av programvare; EDB maskinvare og programvare for tilgang (pålogging) til et globalt datanettverk og WWW (worldwide web), innhenting av informasjon fra et globalt datanettverk og fra WWW; dataprogrammer for anvendelse ved bruk av et globalt datanettverk og WWW; EDB maskinvare og programvare for aksess til et globalt datanettverk og for bruk av disse systemer; EDB maskinvare i form av datamaskiner, arbeidsstasjoner, drivenheter for disketter, skrivere (EDB), tastaturer for datamaskiner, mus for datamaskiner, styrespak (joystick) og deler til samme, monitorer til datamaskiner, flytende krystall fremvisningsapparater (LCD), fremvisningsenheter, skjermer, tavler, modem, kretskort og hjelpekretskort for datamaskiner, integrerte kretser, EDB programvare i form av operativsystemer for datamaskiner; dataprogrammer for grafiske brukergrensesnitt, dataprogrammer for grafiske brukergrensesnitt for datakretser; data lagret på databærere, datamaskiner (CPU er), videokameraer og mikrofoner for anvendelse i datakommunikasjonssystemer og systemer for videokonferanser; halvlederkomponenter, elektriske, magnetiske og optiske lagerenheter, disketter, magnetiske plater, optiske plater, alle nevnte lagerenheter både med og uten lagret informasjon; databeskyttelsesapparater; elektriske fordelingsfelt med minnechips; mikroprosessorer; apparater, kabler og plugger for sammenkopling eller krysskopling av datautstyr med telekommunikasjonsteknikk; brannslukningsapparater, projeksjonsapparater, forstørrelsesapparater, stativer for fotoapparater; kopieringsapparater og -maskiner (fotografiske, elektrostatiske, termiske); elektriske kabler, ledninger, strømledere og koplinger for disse, elektriske kontakter og fordelingstavler eller -bokser; apparater og instrumenter for styring og kontroll av skip, herunder apparater og instrumenter for måling og for formidling av ordrer; elektriske apparater for fjernkontroll av industrielle operasjoner; hullkortmaskiner, dataprogrammer og operativsystemer lagret på databærere; databærere av alle slag med maskinlesbare dataprogrammer; systemer for bærbare datamaskiner bestående av operativsystemer, programvare for nettverk og hjelpeprogrammer; eksponerte filmer; stifter for platespillere; kasser, bokser og etuier for forannevnte apparater og instrumenter, spesielt tilpasset de forannevnte varer; signaleringsfløyter og hundefløyter; varseltrekanter for kjøretøyer; bekledning for beskyttelse mot ulykker og til livredning, herunder fottøy, spesiell bekledning som livredningsutrustning, ansiktsbeskyttelse, øyebeskyttere og masker for arbeidere og håndverkere; surstoffapparater for dykkere, svømmebelter; vinkelmålere; automatiske tidsur, apparater og instrumenter for underholdning for tilkopling til TVapparater eller datamaskiner; myntopererte gambling- og underholdningsmaskiner; billettautomater, automatiske vekter (personvekter), pengeautomater, fotoautomater, deler til forannevnte varer; drifts- og brukermanualer lagret i digital form for EDB maskinvare og -programvare; operativ- og brukerinstruksjoner lagret i digital form for datamaskiner og programvare, også lagret på disketter og CD-ROM. KL. 16: Trykksaker, driftsmanualer og brukermanualer; manualer og annet trykket ledsagende materiale for datamaskiner og programvare. KL. 37: Reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; installasjon, vedlikehold og reparasjon av datasystemer og nettverk. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet, on-line tjenester, on-line-tjenester vedrørende EDB maskinvare og -programvare, elektroniske overføring av dataprogrammer via et globalt datanettverk, nemlig teknisk assistanse og informasjon i forbindelse med bruk av datamaskiner, datahardware, -software og datanettverk; tjenester vedrørende elektronisk postkasse; samling og levering av meldinger og beskjeder; elektronisk dataoverføring over et globalt, fjerntliggende datanettverk, herunder Internet. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet, kurs- og annen opplæringsvirksomhet vedrørende EDB og data. KL. 42: Konsultasjoner og rådgivning vedrørende EDB og data; programmering; utarbeidelse, vedlikehold og frembringelse av dataprogrammer, utleie av programvare; utvikling av programmer for databehandling; utleie av EDB maskinvare; utleie av tilgangstid til databaser; 4

5 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 konsultasjoner vedrørende konfigurasjon av datasystemer og -nettverk, samt vedrørende tale- og datakommunikasjonssystemer; tilveiebringelse av tilgangstid til datanettverk, særlig til Internetforum til Worldwide Web og til servertjenester. DE, , (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ECOTRANS (730) Innehaver: Ecotrans Ltd, Grimsby, N.E. Lincolnshire, GB KL. 39: Transportvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: COMAND (730) Innehaver: Daimler-Benz AG, 225, Epplestrasse, D Stuttgart, DE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 12: Informasjonssystemer i motorkjøretøyer; anvisnings- og betjeningssystemer for klima-, navigasjons- og vedlikeholdsanlegg i motorkjøretøyer. DE, , (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PAS (730) Innehaver: Yamaha Hatsudoki KK, Iwata-shi, Shizuoka-ken, JP KL. 12: Skip og båter samt deres deler og tilbehør; befordringsmidler til bruk i luften; rullende materiell for jernbane samt deres deler; motorkjøretøy samt deres deler og tilbehør; motorsykler samt deres deler og tilbehør; sykler med elektriske motorenheter som ekstra kraftkilde; sykler med forbrenningsmotor som ekstra kraftkilde; sykler samt deres deler og tilbehør; motordrevne kraftenheter til bruk som ekstra kraftkilde for sykler; forbrenningsmotorer som ekstra kraftenhet for sykler; rullestoler med elektriske motorenheter som ekstra kraftkilde; rullestoler; kraftenheter for landkjøretøyer hvor deler dertil, motordrevne enheter for ekstra kraftkilde for sykler og forbrenningsmotorer for ekstra kraftkilde for sykler samt deres deler og tilbehør er unntatt; maskinelementer for landkjøretøy; vekselstrømsmotorer og direktestrømsmotorer for landkjøretøy; tyverisikringsutstyr for kjøretøy. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til ADVOCATUS (730) Innehaver: Arne O. Sørby, Postboks 94, 1451 Nesoddtangen, NO KL. 36: Finansiell virksomhet; forretninger med fast eiendom. KL. 42: Juridiske tjenester. 5

6 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ARTSTYLE NETTUNO (730) Innehaver: Duni AB, Halmstad, SE KL. 4: Lys. KL. 8: Bestikk. KL. 16: Duker, servietter. KL. 21: Begere, glass, tallerkner, lysmansjetter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Cartiere Fedrigoni EC SpA, Strada del Linfano, 16, Arco (Trento), IT (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 16: Papir og varer laget av papir, nemlig papp, tykt skrivepapir, illustrasjonspapir, forsatspapir, notatblokker av papir, trykkpapir, fotokopieringspapir, illustrasjonstavler av papir, kartong, skrivepapir, gratulasjonskort, konvolutter, pappbokser, lagringsbokser for plater av bølgepapp, papirbokser, visittkort, bokomslag, sjekkomslag, kalendere, hengemapper, arkivmapper, skrivemapper, blanke og delvis trykte prislapper, blanke eller delvis trykte etiketter (ikke av tekstil), plakater, trykte og grafiske kunstreproduksjoner, kartotekomslag av papir, kataloger vedrørende papirprodukter og kunstreproduksjoner, gulvutstillingsprodukter av papp for varereklame. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BUILD&LINK (730) Innehaver: AS Byggkjøp Engros v/ole Bjørn Siem, Storgt. 4, 6002 Ålesund, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 19: Bygningsmaterialer. (730) Innehaver: Hyperion Software Operations Inc, Stamford, CT 06902, US KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; dataprogramverktøy for bruk i utarbeidelse av brukertilpassede dataanalyseapplikasjoner. US, , 75/288,408 6

7 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DOVE SWIRLS (730) Innehaver: Master Foods AS, Skøyen, 0667 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 30: Sjokolade; konfekt; konfektyrer; kjeks; kaker; konditorkaker; ris, risottoer og andre risretter; korn som næringsmiddel for mennesker og næringsmidler laget av korn og beregnet som menneskeføde, müsli; pasta; te, kaffe, kaffe-erstatninger, kakao, kokesjokolade og bestanddeler til fremstilling av drikker herav; snacks i form av ikke-søte produkter fremstilt av mel eller korn og inneholdende smakstilsetninger, snacks i form av ikkesøte produkter fremstilt av mel eller korn og inneholdende fyll fremstilt av kjøtt, fisk, fjærkre, vilt, frukt, grønnsaker, rotfrukter, poteter, egg eller ost; smørepålegg laget av sjokolade, kakao, sukker, honning, mel eller korn; ferdige retter bestående hovedsakelig av korn, kornprodukter, ris eller pasta og tilhørende bestanddeler til slike retter; sauser; spiseis, iskrem og fryste søtsaker. Registreringen omfatter ikke drikkesjokolade eller andre drikkevarer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Orlik Tobacco Company A/S, Assens, DK KL. 34: Råtobakk, tobakkprodukter, røketobakk, sigarer og sigaretter, alle forannevnte varer av irsk opprinnelse. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PRO FLEECE (730) Innehaver: The Gap Inc, 900 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. (730) Innehaver: Fidelity International Ltd, Hamilton, BM (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 36: Finansiell virksomhet; forsikringsvirksomhet; informasjonstjenester vedrørende finans og forsikring; informasjonstjenester, rådgivning og konsultasjonstjenester om finans og forsikring fra en database og/eller on-line og/eller via globale datanettverk og/eller pr. telefon; interaktive databaseinformasjonstjenester relatert til finans og forsikring. 7

8 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PIXVIEW HELLS ANGELS (730) Innehaver: Techsoft AS, Postboks 132, 3201 Sandefjord, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 9: Datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: EVENTUR (730) Innehaver: Kristiansand Dyrepark ASA, 4609 Kardemomme By, NO KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (730) Innehaver: Hells Angels Europe Ltd, Gillingham, Kent ME7 2PU, GB KL. 9: Beskyttelseshodeplagg. KL. 14: Juvelérvarer, varer av edle metaller, klokker og ur, øreringer, nøkkelringer, merker, kjeder, pins. KL. 16: Trykksaker, aviser, periodiske publikasjoner, bøker, fotografier, skrivesaker og papirvarer og klebemidler (for skrivesaker og papirvarer); papir, papp, papirvarer og pappvarer, materialer til bokbinding, artikler til bruk for kunstnere, malepensler, vanlige spillkort; trykktyper og klisjéer (stereotyp). KL. 25: Klær, fottøy og hodeplagg, frakker, jakker, bukser, overaller, skjorter, gensere, treningsgensere, hatter, vester, gammeldagse vester, cardigan og belter (for bekledning). KL. 26: Emblemer, beltespenner, kniplinger og broderier, merker, hodepynt, lapper for reparasjon av tekstilvarer, pins og nåler. KL. 41: Underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter samt bryting og boksing, utdannelses- og opplæringsvirksomhet, tjenester i forbindelse med konserter og diskoteker, organisering av utstillinger spesielt relatert til motorsykler for opplærings- og kulturelle formål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PROFILE (730) Innehaver: Arcadia Group Brands Ltd, Colegrave House, 70 Berners Street, London W1P3AE, GB (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 25: Klesartikler; fottøy, inkludert støvler, sko, tøfler, sandaler, treningssko, sokker og strømper; hodeplagg; hatter; luer; alpeluer; skjerf; hansker; votter; belter (klesartikler). Ikke inkludert skiklær; støvler; hodeplagg til bruk i forbindelse med skiaktiviteter. 8

9 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: THINK TH!NK (730) Innehaver: Pivco Industries AS, Stanseveien 4, 0975 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 7: Elektriske bokseåpnere; elektriske eltemaskiner for husholdningsformål; elektriske kjøkkenmaskiner; vaskemaskiner; elektriske visper for husholdningsbruk. KL. 9: Elektriske og elektroniske apparater; batterier, batterikasser og batteriladere. KL. 11: Lys for automobiler; varmeapparater for avisning for kjøretøyer; belysningsapparater for kjøretøyer; defrosteranordninger for kjøretøyer; belysningsapparater, fjernlys, klimaanlegg og oppvarmingsinstallasjoner for kjøretøyer; bakejern; brødristere; elektriske kaffemaskiner; elektriske kokeredskaper; komfyrer; kjøleskap; elektriske vaffeljern; elektriske yoghurtmaskiner. KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; deler og tilbehør til de forannevnte varer. KL. 20: Varer (ikke opptatt i andre klasser) av plast. (730) Innehaver: Pivco Industries AS, Stanseveien 4, 0975 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 7: Elektriske bokseåpnere; elektriske eltemaskiner for husholdningsformål; elektriske kjøkkenmaskiner; vaskemaskiner; elektriske visper for husholdningsbruk. KL. 9: Elektriske og elektroniske apparater; batterier, batterikasser og batteriladere. KL. 11: Lys for automobiler; varmeapparater for avisning for kjøretøyer; belysningsapparater for kjøretøyer; defrosteranordninger for kjøretøyer; belysningsapparater, fjernlys, klimaanlegg og oppvarmingsinstallasjoner for kjøretøyer; bakejern; brødristere; elektriske kaffemaskiner; elektriske kokeredskaper; komfyrer; kjøleskap; elektriske vaffeljern; elektriske yoghurtmaskiner. KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; deler og tilbehør til de forannevnte varer. KL. 20: Varer (ikke opptatt i andre klasser) av plast. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Unitor ASA, Drammensveien 211, 0277 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler; fettfjerningsmidler, unntatt for bruk under fabrikasjonsprosesser; fargefjernere, fjerningsmidler for ferniss, lakkfjerningsmidler, midler for fjerning av maling, rengjøringsoljer, poleringspapir, sandpapir, slipepapir, smergelpapir; rensemidler, unntatt de som brukes ved fabrikasjonsprosesser og for medisinsk bruk; rustfjerningsmidler. 9

10 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 KL. 8: Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen; barberkniver, -høvler og -maskiner. KL. 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmaterialer; bøyelige rør (ikke av metall); fleksible slanger og rør, ikke av metall, i form av gummi- og plastslanger for sveising, luftslanger, brannslanger, forbindelsesrør, gummi- og plastslanger for luftkondisjoneringsanlegg, gummi- og plastslanger for sprøytemaling, gummi- og plastslanger for høytrykksvasking og -spyling; forbindelsesrør, ikke av metall; rør- og slangearmatur, ikke av metall; rørforbindelser, ikke av metall; koblinger og armatur for brannslanger, ikke av metall; asbestskjermbrett for brannmenn, materialer for emballering (polstring) av gummi eller plast, flytende lenser mot forurensning, forbindelsesrør, ikke av metall; fugekitt for leddforbindelser, gummipropper, kitt (tetningsmidler), koblingsforinger, loddetråd av plast, isolasjonsmaling, muffer for rør, ikke av metall; pakninger, ringer av gummi, rør av tekstiler, slanger av lerret, armatur for trykkluftslanger, ikke av metall; vanningsslanger, ventiler av gummi. KL. 22: Tau, reip, hyssing; nett, telt, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet tekstilfibermateriale; bomullstvist, bæreremmer for håndtering av last, ikke av metall; emballasjerep, hamp, heisetau for håndtering av tung last, ikke av metall; kabler, ikke av metall; poser og sekker av tekstil for emballasje, remmer for håndtering av tung last, ikke av metall; sekker for transport og lagring av stykkgods (bulkvarer), stropper for håndtering av tung last, ikke av metall; trosser, ikke av metall; tvist. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; installasjon, ferdigstillelse, reparasjon av brann-, brannsluknings, rednings- og sikkerhetsutstyr; installasjon, ferdigstillelse og reparasjon av kjøle-, varme-, ventilasjons- og luftkondisjoneringsanlegg; vedlikehold av varmeisolasjon; reparasjon av gassdistribusjonssystemer og av sveisegass- og nøytralgassinstallasjoner; skipsbygging, rengjøring og reparasjon av kjeler, malevirksomhet; installasjon, vedlikehold og reparasjon av maskiner; undervannsreparasjon. KL. 42: Inspeksjon av brann-, brannsluknings-, redningsog sikkerhetsutstyr; inspeksjon av kjøle-, varme-, ventilasjons- og luftkondisjoneringsanlegg; inspeksjon av gassdistribusjonssystemer og sveisegass- og nøytralgassinstallasjoner; gjennomføring av pålagt sikkerhetskontroll. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: EMBO (730) Innehaver: Fort James Suomi OY, Kerhokatu 10, SF Nokia, FI KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. 10

11 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TRANBERG SILVER STAR (730) Innehaver: Tranberg AS, Strandsvingen 6, 4032 Stavanger, NO (740,750) Fullmektig: Gunnar Håmsø - Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes KL. 9: Vitenskapelige, nautiske og elektriske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til signalering og kontroll; akustiske alarmapparater; armatur (elektrisitet); blinklys (lyssignal); bryterbokser (elektrisitet); koblingsbokser, elektriske; elektrodynamiske apparater for fjernstyring av signaler; forbindelsesanordninger for elektriske ledninger; forbindelsesmuffer for elektriske kabler; fordelingspulter (elektrisitet); fordelingsskap (elektrisitet); fordelingstavler (elektrisitet); forgreiningsbokser (elektrisitet); forbindelsesmuffer for elektriske kabler; hylster for elektriske kabler; elektriske koblingsanordninger; koblingstavler; stikkontakter; kontrolltavler (elektrisitet); kort med integrerte kretser (smartkort); trykte kretser, elektriske; lanterner (signal); elektriske ledninger; forbindelsesledd for elektriske ledninger; identitetshylster for elektriske ledninger; lysreguleringsinnretninger; navigasjonsinstrumenter; lyseller mekaniske signalanordninger; signalbøyer; avsenderapparater for elektroniske signaler; tåkesignalinnretninger (ikke eksplosive); sjøsignaliseringsapparater; støpsler; temperaturmålere; termostater; tilkoblingsapparater, elektriske; trykte kretser; kontrollinstrumenter for varmekjeler; varmekontrollapparater; varselanordninger, elektrisitet. KL. 11: Apparater og innretninger for belysning og oppvarming; beskyttelsesanordninger for belysning; lampeglass; varmekjeler (for oppvarming); indre kjelerør for varmekjeler; kjelerør for oppvarmingsinstallasjoner; varmekolber; lampekupler; lampeglass; elektriske lamper; lanterner (belysning); lykter; kulørte lykter; lyktestolper; lampemuffer; ovner (unntatt for forskning); armatur for ovner; varmeelementer; varmeinstallasjoner; varmekabler til oppvarming; tilførselsapparater for varmekjeler; lyskastere. (730) Innehaver: DaimlerChrysler AG, Epplestrasse 225, D Stuttgart, DE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 2: Fargestoffer, maling, fernisser, lakker, rustbeskyttelsesmidler, treimpregneringsmidler. KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask, vaskemidler, midler for rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetiske midler for kropps- og skjønnhetspleie, hårvann; tannpussemidler. KL. 4: Oljer og fett for industrielle formål; smøremidler, brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer. KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter for veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner. KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. KL. 14: Edle metaller og deres legeringer, varer av edle metaller eller overtrukne hermed, nemlig asjetter, askebegre, barrer, beholdere for husholdning eller kjøkken, beslag for seletøy, bokser, bordoppsatser, brett for husbruk, byster, dørslag, eggebegre, fat, flakonger, flasker til bordoppsatser, fyrstikkbokser og -holdere, hatteornamenter, holdere for tannstikker, husholdningsbeholdere og -redskaper, håndkleholdere, ikke-elektriske kaffekanner, kaffeserviser, kandelabre, kjøkkenredskaper, kopper, krukker, krus, kunstgjenstander, kurver for husbruk, lenker, nåleskrin, olje- og eddikoppsatser, pepperbøsser, pokaler, portemonéer, pudderdåser, salatboller, saltkar, sigarettbokser og -etuier, sigarettmunnstykker, sigaretuier og -hylser, sigarmunnstykker, sigarskrin, skoornamenter, smykkeskrin, snusdåser, statuer og statuetter, sukkerskåler, suppeterriner, tallerkener, tebokser, teegg, tefiltre, tekanner, teserviser, tesiler, tobakkskrukker, underskåler, urner og vaser; edle stener; ur og kronometriske instrumenter. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort. KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser. KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. 11

12 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 KL. 27: Tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet. KL. 37: Reparasjonsvirksomhet. KL. 39: Transportvirksomhet; organisering av reiser. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Bevertning; midlertidig innlosjering av gjester; utarbeidelse av dataprogrammer. DE, , /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BOL (730) Innehaver: BOL International GmbH, Carl- Bertelsmann-Str. 270, Gütersloh, DE KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; bøker og/eller litteratur innregistrert på bånd, disker og magnetiske databærere, forhåndsinnspilte audio- og videokassetter inneholdende musikk og lydbøker, forhåndsinnspilte audio- og videobånd, forhåndsinnspilte lydbærere, disker og strimler, videobånd, CD-ROMs og software innregistrert på databærere. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer; bøker, magasiner/tidsskrifter, trykte publikasjoner. KL. 35: Salgsfremmende tiltak (for andre) via et globalt datanettverk og web-steder. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet og telekommunikasjonsvirksomhet via et globalt datanettverk. KL. 42: Databasetjenester, utvikling og utleie av software, utleie av tilgangstid til databaser. 12

13 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Eiker Motorshop AS, 3300 Hokksund, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 9: Bilbatterier; tyverialarmer; turtellere; fartsmålere; temperaturmålere for kjøretøyer; blinklys (lyssignal); apparater for opptak, forsterkning, gjengivelse og overføring av lyd; radioapparater, radioforsterkere, CDspiller, kassettspiller og høyttaler for kjøretøy. KL. 11: Belysningsapparater, oppvarmings- og ventilasjonsinstallasjoner (klimatisering) for kjøretøyer. KL. 12: Kjøretøyer, dertilhørende tilbehør og utstyr; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. KL. 22: Presenninger. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Eiker Motorshop AS, 3300 Hokksund, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 9: Bilbatterier; tyverialarmer; turtellere; fartsmålere; temperaturmålere for kjøretøyer; blinklys (lyssignal); apparater for opptak, forsterkning, gjengivelse og overføring av lyd; radioapparater, radioforsterkere, CDspiller, kassettspiller og høyttaler for kjøretøy. KL. 11: Belysningsapparater, oppvarmings- og ventilasjonsinstallasjoner (klimatisering) for kjøretøyer. KL. 12: Kjøretøyer, dertilhørende tilbehør og utstyr; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. KL. 22: Presenninger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Eiker Motorshop AS, 3300 Hokksund, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 9: Bilbatterier; tyverialarmer; turtellere; fartsmålere; temperaturmålere for kjøretøyer; blinklys (lyssignal); apparater for opptak, forsterkning, gjengivelse og overføring av lyd; radioapparater, radioforsterkere, CDspiller, kassettspiller og høyttaler for kjøretøy. KL. 11: Belysningsapparater, oppvarmings- og ventilasjonsinstallasjoner (klimatisering) for kjøretøyer. KL. 12: Kjøretøyer, dertilhørende tilbehør og utstyr; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. KL. 22: Presenninger. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Eiker Motorshop AS, 3300 Hokksund, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 9: Bilbatterier; tyverialarmer; turtellere; fartsmålere; temperaturmålere for kjøretøyer; blinklys (lyssignal); apparater for opptak, forsterkning, gjengivelse og overføring av lyd; radioapparater, radioforsterkere, CDspiller, kassettspiller og høyttaler for kjøretøy. KL. 11: Belysningsapparater, oppvarmings- og ventilasjonsinstallasjoner (klimatisering) for kjøretøyer. KL. 12: Kjøretøyer, dertilhørende tilbehør og utstyr; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. KL. 22: Presenninger. 13

14 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: VariantSystemet International A/S, Fynsvej 60, DK-5500 Middelfart, DK KL. 6: Paller av metall, containere og beholdere av metall for lagring og/eller transport. KL. 20: Containere og beholdere (ikke av metall), paller (ikke av metall), transportpaller (ikke av metall). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: EMBODY (730) Innehaver: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 3: Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, preparater for rengjøring, pleie og forskjønnelse av hud, hodebunn og hår. KL. 5: Farmasøytiske preparater og produkter; sanitære produkter for kvinner; renseservietter og pudder, hygieniske bleier og bukser for inkontinente; dietetiske preparater og produkter for medisinsk bruk; plaster og forbindingsstoffer, varmematter, -puter og -sjal for medisinsk bruk. KL. 10: Kjemisk aktiviserte varmeutløsende sjal for terapeutisk bruk. US, , 75/577,893 (730) Innehaver: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 3: Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, preparater for rengjøring, pleie og forskjønnelse av hud, hodebunn og hår. KL. 5: Farmasøytiske preparater og produkter; sanitære produkter for kvinner; renseservietter og pudder, hygieniske bleier og bukser for inkontinente; dietetiske preparater og produkter for medisinsk bruk; plaster og forbindingsstoffer, varmematter, -puter og -sjal for medisinsk bruk. KL. 10: Kjemisk aktiviserte varmeutløsende sjal for terapeutisk bruk. US, , 75/577,894 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: L ESPRIT DE COURVOISIER (730) Innehaver: Courvoisier SA, Jarnac, FR KL. 33: Viner, brennevin og likører; cocktails. 14

15 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: KUNDEPILOT WEBSTORE (730) Innehaver: Stroede Data AB, Varla Industriområde, S Kungsbacka, SE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 35: Sammenstilling, innmating og systematisering av informasjon i databaser, innsamling og systematisering av informasjon for bruk i databaser, direktereklame, utsendelse av reklamemateriell, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter og foretak, profesjonelle foretakskonsultasjoner, faglige konsultasjoner om forretninger, konsultasjon for bedrifts- og forretningsledelse, konsultasjoner om bedrifts- og forretningsledelse markedsstudier, reklame- og annonsevirksomhet, annonse- og reklamevirksomhet via postordre, undersøkelser vedrørende foretaks- eller forretningsvirksomhet, forretningsundersøkelser, markedsføring per telefon (telemarketing). KL. 42: Konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner, datakonsultasjonstjenester, analysering av datasystemer, datasystemanalyser, dataprogrammering, programmering for datamaskiner, utarbeidelse, design og utforming av programvarer, software, dataprogrammer og websider (websiter), installasjon av software, dataprogrammer og dataprogramvarer, oppdatering og vedlikehold av dataprogramvarer og dataprogrammer, leasing og utleie av tilgangstid til datamaskiner og databaser, konsultasjonstjenester vedrørende datamaskiner, datamaskinvarer og dataprogramvarer, stille til rådighet og gjøre tilgjengelig bruksrett, tilgang og erverv til databaser, utleie av datamaskinvarer, software, dataprogramvarer og dataprogrammer, periferiutstyr og annet utstyr til datamaskiner, tilbakehenting, innhenting og innsamling av datainformasjon. (730) Innehaver: Webstore DA, Postboks 97, 1361 Østerås, NO KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner; brannslukningsapparater. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MTV (730) Innehaver: Viacom International Inc, 1515 Broadway, New York, NY, US KL. 12: Landkjøretøyer og motorer for landkjøretøyer; deler, komponenter og tilbehør til forannevnte varer; biler; automobiler; tilpassede trekk for ratt, for seter for kjøretøyer og for landkjøretøyer; solskjermer; takgrinder; bagasjebærere og -nett; sykkelstativer, seilbrettstativer, skistativer og snøkjettinger, alle for landkjøretøyer; sykler, deler og tilbehør dertil. 15

16 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MTV MUSIC TELEVISION (730) Innehaver: Viacom International Inc, 1515 Broadway, New York, NY, US KL. 12: Landkjøretøyer og motorer for landkjøretøyer; deler, komponenter og tilbehør til forannevnte varer; biler; automobiler; tilpassede trekk for ratt, for seter for kjøretøyer og for landkjøretøyer; solskjermer; takgrinder; bagasjebærere og -nett; sykkelstativer, seilbrettstativer, skistativer og snøkjettinger, alle for landkjøretøyer; sykler, deler og tilbehør dertil. (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Eidsvoll Miljøprodukter AS, Postboks 99, 2072 Dal, NO (740,750) Fullmektig: Bjørn Nicolaisen, Olavsgaard Kontorsenter, 2013 Skjetten KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. KL. 11: Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester, vitenskapelig og industriell forskning. 16

17 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BADEBOMBE COLORWORKS (730) Innehaver: Naturalis AS, Postboks 55, 1390 Vollen, NO (740,750) Fullmektig: Sander, Truyen & Co, Advokatfirma DA, Postboks 1923 Vika, 0125 Oslo KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning, samt til sliping; såper og eteriske oljer, herunder badesalt og oljer ikke for medisinsk bruk, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater, herunder badesalt og oljer for medisinsk bruk; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Deli Norge AS, Postboks 305, 9483 Harstad, NO KL. 9: Datamaskiner, disketter, servere, Cd-brennere, kabler, mobiltelefoner. KL. 16: Blekk, spesialpapir til skriver. (730) Innehaver: Master Foods AS, Skøyen, 0667 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, elektroniske og elektriske apparater og instrumenter samt deler (ikke opptatt i andre klasser) til alle disse varer; innregistrerte programmer for datamaskiner; magnethukommelser og optisk lesbare hukommelser for datamaskiner; salgsautomater; elektronisk avlesbare mynter, sjetonger eller kort; elektroniske apparater og instrumenter til håndtering av mynter eller sjetonger. KL. 29: Konserverte, tørkede, kokte eller bearbeidede frukter, grønnsaker, rotfrukter og poteter; kjøtt av husdyr, vilt, fjærkre, fisk, bløtdyr eller skalldyr; næringsmidler fremstilt av kjøtt fra husdyr, vilt, fjærkre, fisk, bløtdyr eller skalldyr; melk og meieriprodukter; drikker som overveiende inneholder melk; supper; kjøttlignende produkter fremstilt av vegetabilske, proteinholdige fibre og anvendt som erstatning for kjøtt eller fisk; matretter og bestanddeler til matretter bestående hovedsakelig av kjøtt, fisk, fjærkre eller vilt eller av konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter, grønnsaker, rotfrukter eller poteter, eller av melk eller meieriprodukter; snacks i form av rått, tørket, kokt, stekt eller speket kjøtt, fisk, fjærkre eller vilt eller av konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter, grønnsaker, rotfrukter eller poteter eller av ost; smørepålegg bestående hovedsakelig av kjøtt, lever, fisk, rogn, fjærkre eller vilt eller av konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter, nøtter, grønnsaker, rotfrukter eller poteter, eller av kakaosmør eller andre spiselige oljer eller fett eller av melk eller meieriprodukter; syltetøy, geléer. KL. 30: Sjokolade; konfekt; konfektyrer; kjeks; kaker; konditorkaker; ris, risottoer og andre risretter; korn som næringsmiddel for mennesker og næringsmidler laget av korn og beregnet som menneskeføde, müsli; pasta; te, kaffe, kaffe-erstatninger, kakao, kokesjokolade, ferdig fremstilte drikker herav og bestanddeler til fremstilling av slike drikker; snacks i form av ikke-søte produkter fremstilt av mel eller korn og inneholdende smakstilsetninger, snacks i form av ikke-søte produkter fremstilt av mel eller korn og inneholdende fyll fremstilt av kjøtt, fisk, fjærkre, vilt, frukt, grønnsaker, rotfrukter, poteter, egg eller ost; smørepålegg laget av sjokolade, kakao, sukker, honning, mel eller korn; ferdige retter bestående hovedsakelig av korn, kornprodukter, ris eller pasta og tilhørende bestanddeler til slike retter; sauser; spiseis, iskrem og fryste søtsaker. 17

18 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: AVIANA 330I (730) Innehaver: Per Melchior Koch, Prinsessealleen 15, 0275 Oslo, NO KL. 41: Utforming av, og undervisning og veiledning i utforming av, musikalske komposisjoner, litterære verker, poesi, teaterstykker, musikkteaterstykker, opera, ballett, spillefilmer, radioprogrammer, fjernsynsprogrammer, billedkunst, grafiske design og kombinasjoner av disse, ikke opptatt i andre klasser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Blue Ocean Ltd, P.O. Box 61, 4th Floor Harbour Centre, Grand Cayman, British West Indies, KY KL. 12: Kjøretøyer, befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BABY EXPRESSIONS (730) Innehaver: Fabricas Agrupadas De Muñecas De Onil, SA, San Antonio, 8, Onil (Alicante), ES (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 28: Spill og leketøy; juletrepynt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: D (730) Innehaver: Blue Ocean Ltd, P.O. Box 61, 4th Floor Harbour Centre, Grand Cayman, British West Indies, KY KL. 12: Kjøretøyer, befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Carma Holding AS, Øvre Slottsgate 18/20, 0128 Oslo, NO KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper; rugemaskiner; høyttrykkspylere og vaskeinstallasjoner for kjøretøyer. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; polering, rengjøring, rustbehandling, smøring, understellsbehandling, vask og vedlikehold av kjøretøyer. 18

19 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Porsgrunds Porselænsfabrik AS, Postboks 100, 3901 Porsgrunn, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper; børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser); fajansevarer; fat, ikke av edelmetall; former for matlaging; kaffeserviser, ikke av edelmetall; keramikkprodukter for husholdning; kinesisk nips (porselen); porselenserviser. (730) Innehaver: Ål Hyttebygg AS, 3570 Ål, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); hytter. KL. 28: Dukkehus. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: POLIMOON (730) Innehaver: Polimoon AS, 0301 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 20: Varer (ikke opptatt i andre klasser) av plast; beholdere og emballasjeholdere. KL. 21: Beholdere, kanner, bokser, begere, kar, brett, fat, skåler, bøtter, former. KL. 40: Bearbeidelse av materialer. (730) Innehaver: Areol Group AS, Lianveien 11, 7025 Trondheim, NO KL. 6: Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; reoler. KL. 17: Støyvegger tilvirket av PVC. KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); porter tilvirket av PVC; lagerkontor; vegger for oppbygging av kontorer; transportable kontorer. 19

20 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Telecomputing ASA, Nesøyveien 4, 1377 Billingstad, NO KL. 42: Computer-relaterte tjenester, nemlig tilveiebringelse av sentralisert lagring, organisering, vedlikehold og systemstøtte av data og software, databehandling og computer-rådgivningstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ALMAY AMAZING LASTING (730) Innehaver: Revlon (Suisse) SA, Schlieren, CH (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 3: Kosmetikk, herunder underlagskrem, ansiktspudder, dekkstifter/kremer, lebestifter, lip liner, øyenskygge, eyeliner, mascara, rouge; parfyme, cologne og eau de toilette; lakk og belegg for fingernegler; hudpleie-produkter, herunder fuktighetskremer, rensekremer og tonere. (730) Innehaver: E-Game AB, Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet, oppdatering, spredning og utleie av markedsføringsmateriell; utleie av annonseplasser; sammensetning (systematisering) og innmating av informasjon i databaser; datorisert registerhåndtering; forretningsopplysninger; markedsstudier. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: KFX (730) Innehaver: Københavns Fondsbørs A/S, Nikolaj Plads 6, DK-1007 København K, DK KL. 35: Kompilering, systematisering, sortering og redigering og innføring av informasjoner om finansvesen og forretningsopplysninger i computerdatabaser, innhenting av forretningsopplysninger om finansvesen og ervervslivet, markedsanalyser. KL. 36: Bankvirksomhet, finansiell virksomhet, valutarisk virksomhet samt informasjon herom, herunder finansiell informasjonsvirksomhet om omsetning av aksjer på Københavns Fondsbørs samt informasjoner om bankvirksomhet, finansiell virksomhet og valutarisk virksomhet stilt til rådighet via globale kommunikasjonsnettverk. KL. 38: Telekommunikasjon, herunder kommunikasjonsvirksomhet, utsendelse av informasjoner via elektroniske medier, transmisjoner av meddelelser og bilder ved bruk av computere, utsendelse av informasjon via elektroniske medier. 20

21 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DECOTERRA M&M S (730) Innehaver: Alabastine Holland BV, Hogesteeg 27e, NL-5324 AA Ammerzoden, NL KL. 2: Maling, fernisser, lakker; beisemidler; fargestoffer i form av naturlig voks inneholdende pigmenter til bruk for påføring av farger på gipsarbeider. KL. 3: Voks. KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); sement, kalk, mørtel, gips, ornamental gips, stukkmaterialer; stukkmaterialer for bygningsformål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ROADSTER (730) Innehaver: Porsche Design Management GmbH & Co KG, Giselakai 37, Salzburg, AT (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 14: Ur og kronometriske instrumenter. (730) Innehaver: Master Foods AS, Skøyen, 0667 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og gullsmedvarer av eller overtrukket med edle metaller; juvelérvarer, smykker, edelstener; ur og kronometriske instrumenter. KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer. KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper, samt - beholdere (ikke av eller plettert med edelt metall); kammer, svamper for husholdningsbruk; børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BIZTALK (730) Innehaver: Microsoft Corp, One Microsoft Way, Redmond, WA , US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: EDB programvare; EDB programvare med formål å muliggjøre datakommunikasjon mellom bruker programmer og dokumenter; EDB programvare for bruk i utvikling av brukerprogrammer og dokumenter i stand til utveksling av data med andre brukerprogrammer og dokumenter; EDB operativsystemprogrammer og brukerprogrammer for datautveksling. US, , 75/652,380 21

22 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Dekk Partner AS, Grorudveien 73, 0976 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 12: Dekk til kjøretøyer; deler og tilbehør til dekk for kjøretøyer. KL. 35: Administrasjon av en dekkforhandlerkjede; annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter. KL. 37: Reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Rosemary Spiten, Bryggegaten 22, 0250 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Kvale & Co ANS v/arne Seemann Berg, Postboks 1752 Vika, 0122 Oslo KL. 41: Artistvirksomhet, utgivelse av fonogrammer, videoer, musikk og tekster. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Orgconsult AS, Postboks 591, 2304 Hamar, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 9: Computer software. KL. 42: EDB programmering; utvikling, design, oppdatering og vedlikehold av computer software; analyse av computer software; rådgivning vedrørende informasjonsteknologi; teknisk konsulentvirksomhet; vitenskapelig og industriell forskning. (730) Innehaver: Victor Company of Japan, Ltd, 12 Moriya-Cho, 3-Chome, Kanagawa-Ku, Yokohama-shi, Kanagawa-Ken, JP (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 9: Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; fjernsynsapparater; deler og tilbehør for ovennevnte varer. 22

23 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: OMNIFILM CARTA MAGNA (730) Innehaver: Huntsman Packaging Corp, UT, US (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 16: Plastfilm for emballasje. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SHIO (730) Innehaver: B-Young A/S, Vejlevej 162, DK-6000 Kolding, DK (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 9: Briller, solbriller. KL. 14: Similismykker. KL. 18: Håndkofferter, håndvesker, reisevesker, nøkkelpunger (lærvarer), pengepunger, seddelbøker, portemonéer, ikke av edelmetall, ryggsekker, kosmetikkofferter, toalettvesker. KL. 25: Bekledningsgjenstander for herrer og damer, hodeplagg; belter (bekledning); fottøy. (730) Innehaver: Viña Carta Vieja SA, Villa Alegre de Loncomilla, CL KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DEL PEDREGAL (730) Innehaver: Viña Carta Vieja SA, Villa Alegre de Loncomilla, CL KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Brækhus Dege Advokatfirma ANS, Postboks 1369 Vika, 0114 Oslo, NO KL. 35: Regnskapsførsel. KL. 36: Forretningsførsel og meglervirksomhet for fast eiendom, finansiell virksomhet. KL. 42: Juridiske tjenester. 23

24 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: THE ROAD TO YOUR NEXT CAR (730) Innehaver: autobytel.com Inc, Irvine, CA , US KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet, inkludert assistanse i forbindelse med salg av andres varer og tjenester ved å sørge for kommunikasjon mellom enkeltkonsumenter og forhandlere. US, , 75/633,196 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: NESKOLLEN (730) Innehaver: Boliginvest I AS, c/o Boligutvikling AS Holbergsgt. 21, 0166 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 36: Forretning med fast eiendom. KL. 39: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Stabburet AS, Postboks 711, 1411 Kolbotn, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Holtegata 20, 0259 Oslo (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Flava DA, Postboks 197 Sentrum, 0102 Oslo, NO KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; ferdigretter, herunder i form av middagsretter, hovedsakelig bestående av/inneholdende de ovenfor nevnte varer. KL. 25: Klær, sko. 24

25 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: IBENCH (730) Innehaver: ZD Inc, 28 East 28 Street, New York, NY , US (730) Innehaver: Creation & Distribution Ltd, Kowloon, HK KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt; dukker, dukkeutstyr, dukketilbehør og dukkemøbler. KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; datamaskinprogrammer for å teste og evaluere ytelsesevnen til datamaskiner, datamaskinperiferiutstyr og datamaskin software. US, , 75/

26 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SILK-WRITER (730) Innehaver: The Gillette Co, Prudential Tower Building, Boston, MA 02199, US KL. 16: Skrive-, tegne- og merkeinstrumenter; blekk og blekkrefiller og patroner for skrive-, tegne- og merkeinstrumenter; refiller og patroner for kulepenner, porøse spiss- og rullekulepenner og skriveinstrumenter; blyantstifter; blyantstiftrefiller; futteraler, holdere og beholdere for skrive-, tegne- og merkeinstrumenter, for blekk og blekkrefiller og patroner, blyantstifter og blyantstiftrefiller; skrivesaker og papirvarer; kontorrekvisita (ikke møbler); spisser og tupper for skrive-, tegne- og merkeinstrumenter; viskelær; pultordnere; korreksjonsvæsker, -film og -bånd for korrigering av trykte, maskinskrevne og skrevne feil; tynnere for bruk sammen med ovennevnte korreksjonsvæsker. (730) Innehaver: Reginol Trading AS, Postboks 35 Leirdal, 1008 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 4: Smøreoljer; smørefett; smøremidler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Hans Petter Nervik, Postboks 179, 7651 Verdal, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo (730) Innehaver: Gudbrandsdal Industrier AS, 2630 Ringebu, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 9: Myntstyrte automater for låsing av dører og porsjonering og fordeling av vann og strøm. KL. 11: Ventilasjonsapparater og ventilasjonsvifter; ventilatorer. KL. 19: Porter; bygnings- og garasjedører. KL. 30: Brød, bakverk og konditorvarer. 26

27 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Corning Inc, Corning, NY 14831, US KL. 9: Glassoptiske fibre i filament- eller kabelform; og deler derfor. US, , 75/742,622 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Fujisawa Pharmaceutical Co Ltd, 4-7, Doshomachi 3-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka , JP (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater og stoffer. (591) Merket er i farger (730) Innehaver: A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite SrL, I Firenze, IT KL. 5: Farmasøytiske produkter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MENARINI (730) Innehaver: A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite SrL, I Firenze, IT KL. 5: Farmasøytiske produkter. 27

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Databasen er sist oppdatert :29:00. Finn patenter, varemerker og design i Norge.

Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Databasen er sist oppdatert :29:00. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2018.12.29 12:29:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus Æ I kraft 2017.01.24 Registrert 2017.01.24

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 47 22.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 47 22.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 47 22.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr NO årgang 89 ISSN norsk varemerke tidende

nr NO årgang 89 ISSN norsk varemerke tidende nr 45 08.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52 1999.12.27 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 52 1999.12.27 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 52 1999.12.27 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 16 2000.04.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 16 2000.04.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 16 2000.04.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

nr 43 25.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 25.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 25.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 22 2000.05.29 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 22 2000.05.29 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 22 2000.05.29 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 17 2002.04.22 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.04.22 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.04.22 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed

Detaljer

PROTOKOLL. Søknad nr. 19979719

PROTOKOLL. Søknad nr. 19979719 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7729 Varemerkesøknad nr. 1997 9719 Søker: Norengros AS, Oslo Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Foreliggende sak

Detaljer

nr 37 2002.09.09 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 37 2002.09.09 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 37 2002.09.09 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 45 2000.11.06 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 45 2000.11.06 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 45 2000.11.06 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 45 2001.11.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 45 2001.11.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 45 2001.11.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 5 2000.01.31 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 5 2000.01.31 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 5 2000.01.31 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr NO årgang 90 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 90 ISSN varemerke norsk tidende nr 47 2000.11.20 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 36/11-2011.09.05 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 5 2003.01.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 5 2003.01.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 5 2003.01.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2000.06.13 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 24 2000.06.13 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 24 2000.06.13 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14 2002.04.02 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 14 2002.04.02 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 14 2002.04.02 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 27/04-2004.06.28 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 27/04-2004.06.28 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.06.28-27/04 nr 27/04-2004.06.28 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien Østre Aker Vei 264 0977 OSLO 20U- 10-2 0 potent varemerke design Patentstyret 3! Sandakeii/eien 64 Pb 8160 Dep 0033 Os o Tnlcfan +47 7? 38 73 00 info'prt-?' 447 27 38 73 3 3 pdlantsty.tl no maiij palenti.'.ysfcl

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33 2000.08.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 33 2000.08.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 33 2000.08.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23 2000.06.05 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 23 2000.06.05 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 23 2000.06.05 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 32 2000.08.07 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 32 2000.08.07 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 32 2000.08.07 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr NO årgang 89 ISSN norsk varemerke tidende

nr NO årgang 89 ISSN norsk varemerke tidende nr 27 05.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 29 19.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 29 19.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 29 19.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 26 2000.06.26 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 26 2000.06.26 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 26 2000.06.26 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer