nr 16/ NO årgang 101 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 16/ årgang 101 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /11 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Opphørte lisenser Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Opphør av fullmektigverv Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /11 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MelkeSjokade Stabburet AS, Postboks 711, 1411 KOLBOTN, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:29 Klasse:30 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; smørbart søtpålegg hovedsakelig bestående av egg, melk og melkeprodukter. Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is; sjokoladepålegg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Jonathan Jensen7Moonwalker Danseskole johathan Bjørland, Jan Baalsruds plass 6, 1410 KOLBOTN, Klasse:25 Klasse:41 Klær, fottøy, hodeplagg. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (546) Merket er et kombinert merke SR Transport AS, Postboks 72, 4098 TANANGER, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:39 Transportvirksomhet. 3

4 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ELASTICIA Nordic Growth Market NGM AB, Mäster Samuelsgatan 42, STOCKHOLM, SE Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:9 Klasse:35 Klasse:36 Klasse:38 Klasse:41 Klasse:42 Datamaskinsoftware for handel, avregning, avslutning og håndtering av verdipapirer i finansmarkeder og for drift av finansielle markedsplasser, for drift av verdipapirbørser eller andre finansielle markedsplasser og for informasjon relatert til vardipapirmarkeder og verdipapirer. Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; sammenstilling samt rapportering av statistikk relatert til verdipapirer; outsourcingstjenester innen området informasjonsteknologi i finansmarkedet; konsulenttjenester vedrørende forretnings- og virksomhetsutvikling for aktører i finansmarkedet; profesjonelle foretakskonsultasjoner. Finansielle tjenester. Telekommunikasjonsvirksomhet. Trenings- og opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet. Vitenskapelige og industriell forskning; konsulenttjenester vedrørende datamaskinsoftware innen finansmarkedet; design, installasjon, vedlikehold og utvikling av datamaskinprogramvare for finansmarkedet; konsulenttjenester vedrørende informasjonsteknologi innen finansielle markeder; dataprogrammering innen det finansielle markedet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PE-TORSA Kvetangen Sag og Verksted, 7882 RDLI, Klasse:20 Klasse:28 Klasse:29 Sittebenker i tre for utebruk; skilt- og postkassestativ i tre; trefigurer; flaskeholdere i tre; minigjenstander (øks i hoggestabbe) i tre. Spill og leker i tre. Viltprodukter av elg; badstrurøkte produkter av fisk/kjøtt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet EM (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NETTAILER Netset AB, Göran Olsgatan 1, MALMÖ, SE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 Klasse:35 Klasse:41 Klasse:42 Vitenskapelige, nautiske, fotografiske, kinematografiske, optiske apparater og instrumenter; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; magnetiske databærere; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; dataspill (programmer); dataprogrammer (nedlastbart software); elektroniske tidsskrifter (nedlastbare); håndleddsstøtter for bruk med datamaskiner. Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; datasøk i datafiler (for andre); online markedsføring via internett; utleie av reklametid i kommunikasjonsmedia. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; digitale bildetjenester; elektronisk desktop publishing; publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter online; online spilltjenester (for datanettverk); tilveiebringe elektroniske publikasjoner online (ikke nedlastbare). Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; datakonvertering av dataprogrammer og data (ikke fysisk konvertering); design av datasystemer; duplisering av dataprogrammer; installasjon av datasoftware; konvertering av data og dokumenter fra fysiske til elektroniske media; opprettelse og vedlikehold av nettsider for andre; tilveiebringe plass på nettsider/nettsteder (vertstjenester). 4

5 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet EM (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet EM (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Netset AB, Göran Olsgatan 1, MALMÖ, SE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, fotografiske, kinematografiske, optiske apparater og instrumenter; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; magnetiske databærere; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; dataspill (programmer); dataprogrammer (nedlastbart software); elektroniske tidsskrifter (nedlastbare); håndleddsstøtter for bruk med datamaskiner. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; datasøk i datafiler (for andre); online markedsføring via internett; utleie av reklametid i kommunikasjonsmedia. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; digitale bildetjenester; elektronisk desktop publishing; publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter online; online spilltjenester (for datanettverk); tilveiebringe elektroniske publikasjoner online (ikke nedlastbare). Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; datakonvertering av dataprogrammer og data (ikke fysisk konvertering); design av datasystemer; duplisering av dataprogrammer; installasjon av datasoftware; konvertering av data og dokumenter fra fysiske til elektroniske media; opprettelse og vedlikehold av nettsider for andre; tilveiebringe plass på nettsider/nettsteder (vertstjenester). Netset AB, Göran Olsgatan 1, MALMÖ, SE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, fotografiske, kinematografiske, optiske apparater og instrumenter; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; magnetiske databærere; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; dataspill (programmer); dataprogrammer (nedlastbart software); elektroniske tidsskrifter (nedlastbare); håndleddsstøtter for bruk med datamaskiner. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; datasøk i datafiler (for andre); online markedsføring via internett; utleie av reklametid i kommunikasjonsmedia. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; digitale bildetjenester; elektronisk desktop publishing; publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter online; online spilltjenester (for datanettverk); tilveiebringe elektroniske publikasjoner online (ikke nedlastbare). Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; datakonvertering av dataprogrammer og data (ikke fysisk konvertering); design av datasystemer; duplisering av dataprogrammer; installasjon av datasoftware; konvertering av data og dokumenter fra fysiske til elektroniske media; opprettelse og vedlikehold av nettsider for andre; tilveiebringe plass på nettsider/nettsteder (vertstjenester). 5

6 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TARGET Target Brands Inc, 1000 Nicollet Mall, TPS-3165, MN MINNEAPOLIS, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:36 Finansielle tjenester, nemlig kredittkort- og betalingskorttjenester, elektroniske kontanttransaksjoner, og betalingsprosesseringstjenester; tjenester i forbindelse med forhåndsbetalte verdikort, nemlig prosessering av elektroniske betalinger gjennom forhåndsbetalte kort; finansielle tjenester for ansatte og for fordelsprogrammer for ansatte, nemlig tjenester i forbindelse med elektroniske kontanttransaksjoner og betalingsprosessering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Carl Henrik Bjurstrøm, Ekebergveien 219C, 1162 OSLO, Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse:45 Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Ringnes AS, Postboks 7152 Majorstuen, 0307 OSLO, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is Klasse:31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker Klasse:33 Klasse:43 Alkoholholdige drikker (unntatt øl) Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering 6

7 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Ringnes AS, Postboks 7152 Majorstuen, 0307 OSLO, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is Klasse:31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker Klasse:33 Klasse:43 Alkoholholdige drikker (unntatt øl) Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering Creative Nail Design Inc, 1125 Joshua Way, CA92083 VISTA, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. Klasse:11 Ultrafiolette strålelamper, ikke for medisinske formål. 7

8 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PINELL TT MICRO AS, Olaf Helsets vei 1, 0694 OSLO, Advokatfirma Ræder DA, Postboks 2944 Solli, 0230 OSLO, Klasse:9 Klasse:35 Klasse:37 Apparater og instrumenter for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og/ eller bilde herunder også apparater for mottak, lagring, gjengivelse, avspilling, opptak og overføring av lyd og/eller bilde; mikrofoner, lydmoduler, forsterkere, ekkokompensatorer, miksere, forsterkere, høyttalere, fjernstyringsapparater, radiomottakere, radioer, fjernsynsapparater, fjernkontroller, diskspiller, minnebasert spillere og bærbare terminaler; magnetiske databærere, grammofonplater; databehandlingsutstyr og datamaskiner. Annonse- og reklamevirksomhet samt markedsførings- og informasjonstjenester relatert til markedsføring og salg av apparater og tilbehør for opptak, overføring og reproduksjon av lyd og/eller bilder, herunder organisering av messer for salg og markedsføring; og organisering av utstillinger for handels- og reklameformål til dette formål. Installasjons- vedlikeholds- og reparasjonsvirksomhet av elektriske apparater og instrumenter, herunder installasjon, vedlikehold og reparasjon av apparater og tilbehør for opptak, overføring og reproduksjon av lyd og/eller bilder, som mikrofoner, lydmoduler, forsterkere, ekkokompensatorer, miksere, forsterkere, høyttalere, fjernstyringsapparater, radiomottakere, radioer, fjernsynsapparater, fjernkontroller, diskspiller, minnebasert spillere og bærbare terminaler, magnetiske databærere, grammofonplater, databehandlingsutstyr og datamaskiner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PM Tobakk Norge AS, Karl Johans gate 25, 0159 OSLO, Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse:34 Tobakk, rå eller tilvirket; tobakksprodukter, herunder sigarer, sigaretter, sigarillos, tobakk for rulling av egne sigaretter, pipetobakk, tyggetobakk (skrå), snustobakk, kretek; snus; tobakkserstatninger (ikke for medisinske formål); artikler for røkere, herunder sigarettpapir og -munnstykker, sigarettfiltre; tobakksbokser, sigarettetuier og askebegre, piper, lommeapparater for rulling av sigaretter, lightere; fyrstikker. 8

9 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Coop Norge Handel AS, Østre Aker Vei 264, 0977 OSLO, Juridisk Avdeling i Coop Norge SA, Postboks 1173 Sentrum, 0107 OSLO, Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester, oppstilling for andre og salg av dagligvarer og faghandelsvarer i klassene 1-34, kundeveiledning ved salg av dagligvarer og faghandelsvarer i klassene Mestergull AS, Postboks 13, 1431 ÅS, Klasse:8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og - maskiner. Klasse:14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DOMUS Coop Norge Handel AS, Østre Aker Vei 264, 0977 OSLO, Juridisk Avdeling i Coop Norge SA, Postboks 1173 Sentrum, 0107 OSLO, Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester, oppstilling for andre og salg av dagligvarer og faghandelsvarer i klassene 1-34, kundeveiledning ved salg av dagligvarer og faghandelsvarer i klassene

10 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet EM (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HackFwd HackFwd GmbH & Co KG, Bleichenbrücke 1-7, HAMBURG, DE Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse:35 Klasse:36 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; revisjon, profesjonell forretningsrådgivning, herunder rådgivning for organisasjoner og foretaksledelse og rådgivning angående foretaksorganisering; personalrådgivning; effektiviseringseksperter; markedsføring; bedriftsvurderinger og takseringer; økonomiske prognoser. Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; bankvirksomhet, finansielle tjenester, herunder finansiell sponsing, økonomisk rådgivning og økonomisk evaluering, kapitalinvesteringer, økonomistyring, verdipapirfond, stiftelsesadministrasjon, økonomisk støtte til bedrifter, spesielt teknologibedrifter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet EM (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Hack Forward HackFwd GmbH & Co KG, Bleichenbrücke 1-7, HAMBURG, DE Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse:35 Klasse:36 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; revisjon, profesjonell forretningsrådgivning, herunder rådgivning for organisasjoner og foretaksledelse og rådgivning angående foretaksorganisering; personalrådgivning; effektiviseringseksperter; markedsføring; bedriftsvurderinger og takseringer; økonomiske prognoser. Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; bankvirksomhet, finansielle tjenester, herunder finansiell sponsing, økonomisk rådgivning og økonomisk evaluering, kapitalinvesteringer, økonomistyring, verdipapirfond, stiftelsesadministrasjon, økonomisk støtte til bedrifter, spesielt teknologibedrifter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PILOTWINGS Nintendo Co Ltd, 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku KYOTO-SHI, KYOTO, JP Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 Videospillapparater for forbrukere; programmer for videospillapparater for forbrukere; elektroniske kretser, magnetiske plater, optiske plater, optiske magnetiske plater, magnetiske bånd, ROM-kort, ROM-innsatser, CD-ROM-er og DVD-ROM-er inneholdende programmer for videospillapparater for forbrukere; lagringsmedier inneholdende programmer for videospillapparater for forbrukere; styreenheter, joysticker og minnekort for videospillapparater for forbrukere; deler og tilbehør for videospillapparater for forbrukere; programmer for håndholdte spillapparater med LCDskjermer; elektroniske kretser, magnetiske plater, optiske plater, optiske magnetiske plater, magnetiske bånd, ROM-kort, ROM-innsatser, CD-ROM-er og DVD-ROM-er inneholdende programmer for håndholdte spillapparater med LCD-skjermer; lagringsmedier inneholdende programmer for håndholdte spillapparater med LCD-skjermer; arkadevideospillmaskiner; programmer for arkadevideospillmaskiner; elektroniske kretser, magnetiske plater, optiske plater, optiske magnetiske plater, magnetiske bånd, ROM-kort, ROM-innsatser, CD-ROM-er og DVD-ROM-er inneholdende programmer for arkadevideospillmaskiner; lagringsmedier inneholdende programmer for arkadevideospillmaskiner; deler og tilbehør til arkadevideospillmaskiner; datamaskiner; dataprogrammer; nedlastbare dataprogrammer; elektroniske kretser, magnetiske plater, optiske plater, optiske magnetiske plater, magnetiske bånd, ROM-kort, ROM-innsatser, CD-ROM-er og DVD-ROM-er inneholdende programmer for datamaskiner; lagringsmedier inneholdende programmer for datamaskiner; spillprogrammer for mobiltelefoner; elektroniske maskiner, apparater og deres deler; mobiltelefoner; deler og tilbehør til mobiltelefoner; mobiltelefonstropper; telekommunikasjonsmaskiner og -apparater; innregistrerte kompaktplater; grammofonplater; metronomer; elektroniske kretser og CD-ROMer inneholdende automatiske prestasjonsprogrammer for elektroniske musikkinstrumenter; nedlastbare musikkfiler; eksponert kinematografisk film; eksponerte slides og billedbånd; lysbilderammer; nedlastbare billedfiler; innspilte videoplater og videobånd; elektroniske publikasjoner. 10

11 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Friis & Friis AS, Postboks 146 Slemdal, 0710 OSLO, Brækhus Dege Advokatfirma DA, Postboks 1369 Vika, 0114 OSLO, Klasse:35 Bistand til drift og ledelse. Klasse:36 Bestyrelse av fast eiendom. Klasse:37 Byggevirksomhet; vedlikeholdstjenester. Klasse:39 Lagring av varer. Klasse:42 Utvikle dataprogrammer. Klasse:43 Utleie av fast eiendom. Klasse:45 Sikkerhetstjeneste for beskyttelse av eiendom. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 85/048,053 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GROOVE CamelBak Products LLC, 2000 S. McDowell, Suite 200, CA94954 PETALUMA, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:11 Klasse:20 Klasse:21 Vannfiltre; bærbare vannfiltre. Flaskekapsler og -korker, ikke av metall; flaskekapsler, ikke av metall, inneholdende et vannfilter. Flasker; sportsflasker, solgt tomme; sportsflasker inneholdende et vannfilter; vannflasker, solgt tomme; vannflasker inneholdende et vannfilter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VEET TOUCHABLY SMOOTH Reckitt & Colman (Overseas) Ltd, Dansome Lane, HU87DS HULL, GB Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:3 Klasse:8 Ikke-medisinske toalettpreparater; kosmetikk og skjønnhetspreparater; kosmetiske kremer og lotioner; fuktighetskremer, lotioner og gel, peelingkremer; såper; rensemidler; preparater inneholdende såpe og rensemiddel; blekemidler for personlig bruk; barberingspreparater; hårfjerningsmidler; hårfjerningsvoks. Barberredskaper, elektriske og ikke-elektriske; barberblader, hårfjerningsapparater, elektriske og ikke-elektriske; hårfjerningsinnretninger; håndinstrumenter for bruk til barbering eller hårfjerning; deler og tilbehør for alle de forannevnte varer. International Gaming Projects Ltd, Palazzo Pietro Stiges, 90 Strait Street, VLT1436 VALLETTA, MT Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:9 Videospillmaskiner og -apparater; deler og tilbehør til alle disse varene, ikke inkludert i andre klasser; datamaskinprogrammer, elektroniske komponenter. Klasse:28 Automatiske spillautomater; underholdnings - og spillmaskiner; elektriske og/eller elektroniske underholdings- og spillmaskiner, - apparater og -installasjoner. 11

12 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet EM (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Mars Norge AS, Hovfaret 13, 0275 OSLO, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; egg; meieriprodukter; geleer, syltetøy, kompotter; melk og melkedrikker; produkter tilberedt til konsum bestående, eller produsert av de ovennevnte varer. Klasse:30 Kaffe og kaffeerstatninger; te, kakao, drikkesjokolade; sukker, ris, tapioka, sago; mel og næringsmidler av korn; kornstenger; pasta; nudler; brød, kjeks, kaker, bakverk og konditorvarer, sjokolade og konfektyrer; iskrem; spiseis; is; honning, sirup; salt, sennep; eddik, sauser; pesto; smakstilsetninger; urter; krydderier; produkter tilberedt til konsum bestående, eller produsert av de ovennevnte varer. Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet EM (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SIMO Brio Baby AB, Box 305, MALMØ, SE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:12 Klasse:18 Klasse:20 Barnevogner omfattende sittevogner, paraplytriller, sulkyer, sportsvogner, traller for spedbarn og småbarn samt deler, reservedeler og tilbehør for nevnte varer, opptatt i denne klassen; sikkerhetsstoler for barn for kjøretøyer og farkoster; sikkerhetsseter for bruk i biler; sikkerhetsbelter og sikkerhetsseler for seter i kjøretøyer. Vesker omfattende stellevesker; ryggsekker, bæreseler til å bære barn med, paraplyer og parasoller for barnevogner, nettposer for barnevogner. Møbler omfattende barneromsmøbler; stellebord; vugger; barnesenger; barnestoler; sengeutstyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet EM (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Brio Baby AB, Box 305, MALMØ, SE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:12 Barnevogner omfattende sittevogner, paraplytriller, sulkyer, sportsvogner, traller for spedbarn og småbarn samt deler, reservedeler og tilbehør for nevnte varer, opptatt i denne klassen; sikkerhetsstoler for barn for kjøretøyer og farkoster; sikkerhetsseter for bruk i biler; sikkerhetsbelter og sikkerhetsseler for seter i kjøretøyer. Klasse:18 Vesker omfattende stellevesker; ryggsekker, bæreseler til å bære barn med, paraplyer og parasoller for barnevogner, nettposer for barnevogner. Klasse:20 Møbler omfattende barneromsmøbler; stellebord; vugger; barnesenger; barnestoler; sengeutstyr. 12

13 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ZOORUD IMPORT Thomas Aarud, Steigabakkan 12, 7332 LØKKEN VERK, Klasse:7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre Klasse:11 enn manuelt drevne); rugemaskiner. Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). Ånen Einar Nilsen, Skarsvegen 34, 4276 VEDAVÅGEN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; turistbåter; båter for fjord cruise. Klasse:39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; organisering av fjordcruise. Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; cateringtjenester; midlertidig innlosjering. 13

14 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: IRGENS ENGINEERING AS, Tjernveien 12, 1397 NESØYA, Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Klasse:11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: AUDIOPLUS AS, Rørosveien 1, 7290 STØREN, Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse:44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. Colgate-Palmolive Co, 300 Park Avenue, 15th Floor, NY NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:21 Tannbørster. 14

15 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Medianodes AS, Sandakerveien 104 b, 0884 OSLO, SIMONSEN Advokatfirma DA, Postboks 6641 St Olavs plass, 0129 OSLO, Klasse:35 Annonsevirksomhet; online annonsevirksomhet via elektroniske kommunikasjonsnettverk; detaljhandel og telesalgstjenester innenfor underholdningssektoren i forbindelse med musikk, film, spill og dataprogramvare; detaljhandel og telesalgstjenester for underholdningsprodukter; detaljhandel med underholdningsprodukter via kommunikasjonsnettverk; detaljhandel med digitale, magnetiske og optiske datamedier, lyd og videoinnspillinger, innspilte bånd, kassetter, CD-er (inkludert CD-ROM og lyd/video CD-er) og DVD-er samt apparater, instrumenter og medier for opptak, reproduksjon, transport, lagring, behandling, prosessering, overføring, kringkasting og fangst av musikk, lyd, bilder, tekst, signaler, programvare, informasjon, data og koder; detaljhandel med nedlastbar musikk og filmopptak; detaljhandel med maskinvare, spillkonsoller, bøker, trykte publikasjoner og trykksaker; informasjonstjenester i forbindelse med online-handel; systematisering av informasjonsinnhold i databaser tilgjengelige via et globalt datanettverk på basis av brukerpreferanser; håndtering og samling av datastyrte databaser for å matche brukere og deres behov i forhold til overføring og deling av musikk-, video- og lydinnspillinger via elektroniske kommunikasjonsnettverk. Klasse:36 Finansielle transaksjonstjenester, nemlig avregning og avstemming av finansielle transaksjoner via data og kommunikasjonsnettverk; elektronisk bearbeiding og overføring av data for betaling av regninger for brukere av data og kommunikasjonsnettverk; elektroniske overføringstjenester for fond, regningsinnbetalingstjenester; finansielle vekslingstjenester, nemlig fremskaffelse av faktisk valuta for bruk av medlemmer av et online fellesskap via data og kommunikasjonsnettverk. Klasse:38 Telekommunikasjon; online kringkasting av streaming og nedlastbar lyd, video og dataprogramfiler via elektroniske nettverk og kommunikasjonsnettverk; streaming av lyd og videoinnhold via et globalt datanettverk; e- posttjenester; tilveiebringelse av online chatterom og oppslagstavler for meldingsutveksling mellom databrukere; webkringkasting; kringkastingstjenester; kringkasting og tilveiebringelse av lyd, video og/eller multimediainnhold via globale datanettverk; kommunikasjon via radio, mobiltelefoner og trådløs kommunikasjon, tv, kabel-tv, intern-tv; kringkasting via elektroniske kommunikasjonsnettverk eller datanettverk av tv-programmer, spillefilmer, nyheter, sport, spill, musikk, konserter, kulturbegivenheter, radioprogrammer og underholdningsprogrammer av alle slag; tilveiebringelse av elektroniske oppslagstavler; elektronisk dataoverføring av bilder, lyd, video og dokumenter; tilveiebringelse av forbindelsestjenester og tilgang til elektroniske kommunikasjonsnettverk; telekommunikasjon, kringkasting, elektronisk dataoverføring; tilveiebringelse av informasjon, lyd og video via nettsider, online nettforum, chatterom, listeservere og blogger på Internett; tilveiebringelse av tilgang til elektroniske databaser; elektronisk overføring av direktemeldinger og -data; tilveiebringelse av tilgang til data-, elektroniske og online databaser; telekommunikasjonstjenester, nemlig elektronisk overføring av data, meldinger og informasjon; tilveiebringelse av online forum for kommunikasjon vedrørende temaer av allmenn interesse; tilveiebringelse av online kommunikasjonslinker som overfører Internettbrukere til andre lokale og globale nettsider; tilrettelegging av tilgang for tredjeparters nettsider via universell innlogging; tilveiebringelse av online chatterom og elektroniske oppslagstavler og lyd- og videokringkastningstjenester via data- og andre kommunikasjonsnettverk, nemlig opplasting, postering, fremvisning, avbilding, merking og elektronisk overføring av data, informasjon, lyd og videobilder. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet og underholdning; publisering av musikk; informasjonstjenester, særlig online musikk, film og underholdningsinformasjon; organisering av online musikk, konserter, filmer, lyd- og bildebegivenheter og interaktive spill og virtuelle verdener; direktefremførte online musikk og teaterforestillinger; tilveiebringelse av tilgang til online elektroniske publikasjoner, musikk, filmer og spill (nedlastbare og ikkenedlastbare); tilveiebringelse av musikk-, video-, radio-, tv-, film-, nyhets-, sport-, spill-, kulturbegivenhet-, underholdnings-, kunst- og fritidsdatabaser og -kataloger; publisering av multimediainnhold, nemlig lyd, video, grafikk, tekst og annet multimediainnhold; utleie av video og spill; underholdning og opplæringstjenester tilveiebrakt av andre. 15

16 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PRÄST Svensk Mjölk AB, Box 210, STOCKHOLM, SE Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:29 Melk og melkeprodukter, ost og andre meieriprodukter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DISI Digital Sikkerhet AS, Aspelundveien 3A, 1807 ASKIM, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:9 Klasse:42 Datamaskiner, databehandlingsutstyr og dataprogrammer. Teknologiske tjenester; utvikling av dataprogramvare og it løsninger; konsulentvirksomhet vedrørende data og informasjonssikkerhet (teknologiske tjenester). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: K-Swiss Inc, Oak Crest Drive, CA91361 WESTLAKE VILLAGE, US Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM, Klasse:35 Detaljhandelstjenester for eller i forbindelse med fottøy, hodeplagg og klær; detaljhandel med klær, fottøy og hodeplagg, herunder via direkte salg, salg fra dertil egnede butikker og utsalgssteder, salg via internett, postordre og abonnement; salg og markedsføring av klær, fottøy, hodeplagg; oppstilling, for andre, av et utvalg av varer, nemlig klær, fottøy, og hodeplagg (unntatt transport av varene) slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse varene; annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Jaia design Vanja Skyer, Dalsbottenlia 11, 3726 SKIEN, Klasse:14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. Klasse:25 Klasse:26 Klær, fottøy, hodeplagg. Kniplinger og broderier, bånd og lisser, knapper, hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler, kunstige blomster. 16

17 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Coachman Per Aage Budalen, Ørjesenteret, 1870 ØRJE, Klasse:35 Klasse:41 Coaching - rådgivning for bedrifter eller privatpersoner. Coaching - rådgivning for bedrifter eller privatpersoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BLISTEX MEDCOMFORT Blistex Inc, 1800 Swift Drive, IL60523 OAK BROOK, US Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse:3 Klasse:5 Ikke-medisinske preparater til leppepleie, hudpleie og personlig pleie for lokal (topisk) bruk; ikke-medisinske topiske preparater til bruk for mennesker mot tørrhet, forkjølelsessår, brannsår, kløe, til leppe- og hudpleie, til hudrens, til å hindre eller lette symptomer på akne og andre hudlidelser, ikke-medisinske losjoner, gel, balsam og salver til bruk på lepper og hud, ikke-medisinske topiske solkrempreparater til bruk på lepper og hud, samt applikatorer eller puter solgt som bestanddeler til ovennevnte varer. Medisinske preparater til leppepleie, hudpleie og personlig pleie for lokal (topisk) bruk; medisinske topiske preparater til bruk for mennesker mot tørrhet, forkjølelsessår, brannsår, kløe, til leppe- og hudpleie, til hudrens, til å hindre eller lette symptomer på akne og andre hudlidelser, topiske smertestillende preparater, topiske antibiotiske preparater, medisinske losjoner, gel, balsam og salver for bruk på lepper og hud, medisinske topiske solkrempreparater til bruk på lepper og hud, samt applikatorer eller puter solgt som bestanddeler til ovennevnte varer. Grid Design AS, Sandakerveien 24c, 0412 OSLO, Klasse:9 Apparater og instrumenter til livredning og undervisning; brannslukningsapparater. Klasse:22 Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet tekstilfibermateriale. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Strand Unikorn AS, Postboks 103, 2391 MOELV, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl); sprit. 17

18 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet CA (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: WORLDVENTURES WorldVentures Holdings LLC, 5360 Legacy Drive, Building I, Ste 300, TX75024 PLA, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:35 Klasse:39 Multinivå-marketing-forretningstjenester innen området reiseliv. Reisebyråtjenester, nemlig tilveiebringelse av informasjon og reservasjoner for midlertidig innlosjering, transport, turer, rundreiser, arrangementer, cruise, attraksjoner og reiser ved hjelp av telefon, data og elektroniske kommunikasjonsnettverk; reiseinformasjonstjenester. Klasse:41 Undervisningstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Elkjøp Nordic AS, Solheimsveien 6-8, 1473 LØRENSKOG, Kvale Advokatfirma DA, v/ advokat Lars Trygve Jenssen, Fridtjof Nansensplass 4, 0160 OSLO, Klasse:7 Elektriske rengjøringsmasker og -apparater, og elektromagnetiske apparater for kjøkkenet; elektriske kjøkkenmaskiner (ikke opptatt i andre klasser), oppvaskmaskiner, vaskemaskiner, skjæremaskiner, elektriske eltemaskiner for husholdningsformål, elektriske fruktpresser for husholdningsbruk, kaffekverner (ikke hånddrevne), sentralstøvsugere, støvsugere, støvsugerslanger, apparater for tepperens, slipemaskiner for knivblad, strikkemaskiner, strykemaskiner, symaskiner, elektriske boksåpnere, apparater for fremstilling av kullsyreholdige drikker; deler og tilbehør til forannevnte varer. Klasse:8 Håndverktøy og redskaper; elektriske klippemaskiner for hår, elektriske klippemaskiner for skjegg, elektriske negleklippere, elektriske neglefiler; deler og tilbehør til forannevnte varer. Klasse:9 Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, og fotografiske og optiske apparater, og instrumenter til veiing og måling, og regnemaskiner og databehandlingsutstyr og datamaskiner; magnetiske og optiske databærere, databehandlingsutstyr, datamaskinprogrammer, datamaskiner, skrivere, radioapparater, CD-rom spillere, mus, musematter, tastatur, diskettstasjoner, modemer, underholdningsapparater alene for bruk sammen med fjernsynsmottakere, spilleapparater for bruk med fjernsyn eller datamaskin, båndopptakere, mikrofoner, CDspillere, DVD-spiller, fjernsynsapparater, forsterkere, høytalere, høretelefoner, platespillere, bilradioer, videospillere og - opptakere, videokameraer, mikrofoner, telefakssystemer, fotografiapparater, telefoner, trådløse telefoner, bildetelefoner, håndfrisett 18

19 registrerte varemerker /11 for telefoner, lommeoversetter ( elektronisk), elektriske kontakter og ledninger; deler og tilbehør til alle forannevnte varer. Klasse:11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære forhold; lamper, panelovner, kjøleskap, frysere, elektrisk tørkeanordning for tøy, elektriske redskaper for koking og steking, elektrisk juletrebelysning, utegrill, yoghurtmaskin, kaffemaskiner; deler og tilbehør til forannevnte varer. Klasse:14 Klokker, ur, vekkerklokker og andre kronometriske instrumenter. Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper; manuelt drevne små apparater for hakking, maling og pressing, elektriske tannbørster, elektriske kammer; deler og tilbehør til forannevnte varer. Klasse:37 Reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; tjenester knyttet til reparasjonsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SHOCKBOX Elkjøp Nordic AS, Solheimsveien 6-8, 1473 LØRENSKOG, Kvale Advokatfirma DA, v/ advokat Lars Trygve Jenssen, Fridtjof Nansensplass 4, 0160 OSLO, Klasse:7 Klasse:8 Klasse:9 Klasse:11 Klasse:14 Klasse:21 Klasse:37 Elektriske rengjøringsmasker og -apparater, og elektromagnetiske apparater for kjøkkenet; elektriske kjøkkenmaskiner (ikke opptatt i andre klasser), oppvaskmaskiner, vaskemaskiner, skjæremaskiner, elektriske eltemaskiner for husholdningsformål, elektriske fruktpresser for husholdningsbruk, kaffekverner (ikke hånddrevne), sentralstøvsugere, støvsugere, støvsugerslanger, apparater for tepperens, slipemaskiner for knivblad, strikkemaskiner, strykemaskiner, symaskiner, elektriske boksåpnere, apparater for fremstilling av kullsyreholdige drikker; deler og tilbehør til forannevnte varer. Håndverktøy og redskaper; elektriske klippemaskiner for hår, elektriske klippemaskiner for skjegg, elektriske negleklippere, elektriske neglefiler; deler og tilbehør til forannevnte varer. Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, og fotografiske og optiske apparater, og instrumenter til veiing og måling, og regnemaskiner og databehandlingsutstyr og datamaskiner; magnetiske og optiske databærere, databehandlingsutstyr, datamaskinprogrammer, datamaskiner, skrivere, radioapparater, CD-rom spillere, mus, musematter, tastatur, diskettstasjoner, modemer, underholdningsapparater alene for bruk sammen med fjernsynsmottakere, spilleapparater for bruk med fjernsyn eller datamaskin, båndopptakere, mikrofoner, CDspillere, DVD-spiller, fjernsynsapparater, forsterkere, høytalere, høretelefoner, platespillere, bilradioer, videospillere og - opptakere, videokameraer, mikrofoner, telefakssystemer, fotografiapparater, telefoner, trådløse telefoner, bildetelefoner, håndfrisett for telefoner, lommeoversetter ( elektronisk), elektriske kontakter og ledninger; deler og tilbehør til alle forannevnte varer. Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære forhold; lamper, panelovner, kjøleskap, frysere, elektrisk tørkeanordning for tøy, elektriske redskaper for koking og steking, elektrisk juletrebelysning, utegrill, yoghurtmaskin, kaffemaskiner; deler og tilbehør til forannevnte varer. Klokker, ur, vekkerklokker og andre kronometriske instrumenter. Husholdnings- og kjøkkenredskaper; manuelt drevne små apparater for hakking, maling og pressing, elektriske tannbørster, elektriske kammer; deler og tilbehør til forannevnte varer. Reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; tjenester knyttet til reparasjonsvirksomhet. 19

20 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SlowBeer The World Institute of Slowness AS, Johan Øydegardsvei 11, 4632 KRISTIANSAND S, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse:32 Klasse:41 Klasse:43 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ECOLIBRIUM The Dow Chemical Co, MI48674 MIDLAND, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:1 Kjemikalier til bruk for videre fremstilling av plast, plastiseringsmidler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GLACEAU Energy Brands Inc, Whitestone Expressway, NY11357 WHITESTONE, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:3 Klasse:5 Klasse:11 Klasse:14 Klasse:16 Klasse:18 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). Klasse:25 Klasse:28 Klasse:41 Klær, fottøy, hodeplagg. Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 35/13-2013.08.26 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 35/13-2013.08.26 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 86540. nr 35/13-2013.08.26 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 20/05-2005.05.18 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/13-2013.12.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 52/13-2013.12.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 52/13-2013.12.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 26/09-2009.06.22 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 36/11-2011.09.05 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28/09-2009.07.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 28/09-2009.07.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 28/09-2009.07.06 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/12-2012.01.09 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 02/12-2012.01.09 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 02/12-2012.01.09 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/06-2006.09.04 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 36/06-2006.09.04 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 36/06-2006.09.04 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8165 OP sak nr. 2011/00108 Reg. nr. 204263 Søknadsnr. 199903343 Overprøvingssak nr.: TMADM0000006 Registreringshaver: Solveig Irene Heggen, Solveien 22, 1430

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24/09-2009.06.08 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 24/09-2009.06.08 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 24/09-2009.06.08 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 33/10-2010.08.16 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 33/10-2010.08.16 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 33/10-2010.08.16 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 15/11-2011.04.11 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/10-2010.02.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 05/10-2010.02.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 05/10-2010.02.01 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 07/16-2016.02.15 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 07/16-2016.02.15 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 07/16-2016.02.15 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 48/08-2008.11.24 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/13-2013.01.28 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 05/13-2013.01.28 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 05/13-2013.01.28 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer