nr NO årgang 89 ISSN norsk varemerke tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 43 25.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende"

Transkript

1 nr NO årgang 89 ISSN norsk varemerke tidende

2 I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse Gjengivelse av varemerket (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Tredimensjonalt merke (vareutstyr) (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (750) Adresse for korrespondanse Norsk Varemerketidende, utkommer én gang ukentlig og koster fritt tilsendt kr ,- pr. år. Abonnement med forskuddsbetaling kan tegnes ved Narvesen, og ved skriftlig henvendelse til Patentstyret. Besøksadresse Københavngaten 10 Åpningstider kl vinter kl sommer. På lørdag, søndag, helge- og høytidsdager, jul- og nyttårsaften holder vi lukket. Postboks 8160 Dep OSLO Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Bankgiro Print & Distribusjon Allkopi

3 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SATISFACTION (730) Innehaver: Jackson International Trading Company, Kurt D. Brühl GmbH & Co KG, Graz, AT (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo 526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås kun enerett til HAKON. (730) Innehaver: Hakon Gruppen AS, Postboks 444 Økern, 0513 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 32: Hele klassen. KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, pussing, polering, flekkfjerning samt til sliping; seper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetiske midler for kropps- og skjønnhetspleie, hårvann; tannpussemidler. KL. 25: Klær, fottøy (ikke opptatt i andre klasser) og hodeplagg. KL. 32: Øl; mineralvann og kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker (ikke opptatt i andre klasser). (300) Prioritet: AT, , AM 5048/95 3

4 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til MILD N MINTY. (730) Innehaver: Beecham Group plc, Brentford, Middlesex TW8 9EP England, GB (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 3: Ikke-medisinske toalettpreparater; tannpussemidler, munnvann. KL. 5: Farmasøytiske og medisinske preparater og stoffer til bruk for mennesker. KL. 10: Tanntråd. KL. 21: Tannbørster. KL. 30: Konfektyrer; pastiller. (730) Innehaver: Nissan Jidosha KK (also trading as Nissan Motor Co Ltd), No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, JP (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 12: Kjøretøyer, befordringsmidler til bruk på land, automobiler, lastebiler, lastevogner, varebiler, stasjonsvogner og vogner; deler og tilbehør for ovennevnte varer, ikke opptatt i andre klasser. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: COLOR EXTEND (730) Innehaver: L Oreal SA, 14, rue Royale, F Paris, FR (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 3: Shampo; kosmetiske gel, spray, skum og balsam for frisering og pleie av håret; hårlakk; hårfargings- og håravfargings-midler; permanentpreparater for ondulering og krølling av håret. (300) Prioritet: FR, , 97/

5 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: CAPTIVES (730) Innehaver: Sierra On-Line Inc, 146th Place S.E, Suite 300, Bellevue, WA 98007, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; dataspillprogramvarer og instruksjonsmanualer solgt dermed. (300) Prioritet: US, , 75/279,254 (730) Innehaver: Harvey Comics Inc, Los Angeles, CA, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektroniske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, dataprogrammer innregistrert på databærere; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. 5

6 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Tech Pulse (Proprietary) Ltd, Brummeria, Pretoria, Gauteng, ZA (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 10: Kirurgiske og medisinske apparater og instrumenter; apparater for nervestimulans; deler og utstyr til alle forannevnte varer. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: KOKKENS PIANO (730) Innehaver: Kokkens Piano AS, Madlavn. 18, 4016 Stavanger, NO (740,750) Fullmektig: Håkon Tranberg, Auglendsmyrå 9, 4016 Stavanger KL. 11: Apparater og innretninger for koking, kjøling, tørking, ventilasjon. KL. 42: Bevertning; midlertidig innlosjering. (730) Innehaver: Matsushita Electric Industrial Co Ltd, 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka , JP (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; elektriske apparater og instrumenter; apparater og instrumenter for opptak, gjengivelse, visning, koding, dekoding, overføring, mottakelse, lagring og behandling av audio- og/eller videosignaler og/eller data; fjernsynsmottakere, radioer, videospillere/opptakere, fotografiapparater, videokameraer, fjernsynssignaldekodere, CD- og DVD-(digital video disk) spillere, fjernkontrollapparater; datamaskiner og ytre enheter dertil; kommunikasjonsapparater og - instrumenter, telefonapparater, bærbare telefonapparater, navigasjonssystemer; uinnspilte bånd, disketter og andre innspillingsmedia; innspilte bånd, disketter og andre innspillingsmedia; deler og tilbehør til alle forannevnte varer (ikke opptatt i andre klasser). (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: BIT (730) Innehaver: Trond Grønvold, Postboks 1061, 1510 Moss, NO KL. 30: Krydder, eddik, sennep, is, te, kaffe. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke (servering og distribusjon). 6

7 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ADMIRAL THERMACELLS (730) Innehaver: Novomatic AG, Wiener Strasse 158, A-2352 Gumpoldskirchen, AT (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 9: Hardware og software for computere til bruk for myntmaskiner; myntmaskiner og kasser (housings) og deler derav; computerprogrammer til bruk for bingo- og lotteriformål, for veddemålsspill-etablissementer, for sjansespill og for regnskapssystemer for spilleautomater, mikroprosessorer; grensesnittkort/tilkoplingstavler for computere, fremvisere og skjermer for computere; elektriske kretser, elektrisk og elektronisk utstyr; nemlig mikroprosessorkontrollerte retningslinjer for spilleautomater, for regnskapssystemer for spilleautomater og for jackpotsystemer brukt for bingo, lotteri, og veddemålsspillemaskiner; elektropneumatiske og elektriske maskiner for fastslåelse av vinnertall eller vinnersymboler i forbindelse med spill, kassaapparater, trådløse og elektriske signal- og kontrollapparater; overvåkingsutstyr; nemlig videokameraer og monitorer, elektroniske lotteriloddterminaler, utstyr for veddemålsspill; nemlig videospillmaskiner, bingoutstyr, nemlig indikatorenheter, utvelgelseskontrollinnretninger for tall eller symboler eller brikker (chips), mynt- eller merkestyrte spill og underholdningsmaskiner; sikkerhetssystemer; alle de forannevnte varer tilbudt for salg, kun for kommersielle formål. KL. 28: Spillebord; kasinoutstyr; nemlig rulettebord, rulettehjul, alle de forannevnte varer tilbudt for salg, kun for kommersielle formål. KL. 41: Underholdningsvirksomhet nemlig tilveiebringelse av kasino-, spillehalls-, pengespill-, lotteri- og veddemålsvirksomhet. KL. 42: Utviklingstjenester; nemlig fremlegging og planlegging av spillehaller, arkader, kasinoer, bingohaller, lotteri- og veddemålsetablissementer; administrasjon av spillehaller, arkader, kasinoer, bingohaller, lotteri- og veddemålsetablissementer for andre, monitorovervåking for eiendommer og personer, alle de forannevnte tjenester tilbudt kun i forbindelse med kommersielle formål. (730) Innehaver: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 1: Kjemiske produkter til bruk for å frembringe og utløse varme, til medisinske og terapeutiske formål. KL. 10: Varmematter, -puter og -sjal, til medisinsk bruk. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Norges Statsbaner BA, Tomtekaia 21, 0048 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; befraktning, utbringelse av varer, spedisjonstjenester. 7

8 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: KING FISHER (730) Innehaver: Sicor-Sociedade Industrial de Cordoaria SA, Cortegaca, PT (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 22: Reip, snor, liner og nett. (730) Innehaver: Danmarks Turistråd, Vesterbrogade 6D, DK-1620 København V, DK (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester. KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: NAUTICA (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: FLOWER POWER (730) Innehaver: Colgate-Palmolive Co, 300 Park Avenue, New York, NY 10022, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materialer til tannplombering og til tannavtrykk. (300) Prioritet: FR, , 98/ (730) Innehaver: Frigoscandia Equipment AB, Box 913, S Helsingborg, SE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 11: Apparater og innretninger for kjøling og frysing; fryseskap og kjøleskap; frysebeholdere og kjølebeholdere; fryserom og kjølerom. (300) Prioritet: SE, ,

9 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: BODANOVA (730) Innehaver: Boda Nova Holding AB, Höganäs, SE (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 8: Knivsmedvarer og bestikk; beskjæringskniver, kniver, gafler og skjeer, sølvbestikk; grønnsakskniver, -hakker og -strimlere, hakkekniver, kniver, boksåpnere, ikke elektriske, kjøttøkser, østerskniver, sakser, øser og sleiver (håndredskap), hugg- og stikkvåpen; brynsteiner, futteral for kniver, mortere for knusing, nøtteknekkere, ikke av edelmetall, kvessesteiner, slipestål for kniver, slipesteiner (hånddrevne), slipeskiver, sukkerklyper, økser. KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); bokser av glass, beholdere for husholdning eller kjøkken, ikke av edelmetall, blomster- og plantestativer for blomsterarrangementer, blomsterpotter, blomsterpotteskjulere, ikke av papir, bordserviser, ikke av edelmetall, porselensserviser, smulebørster, bordoppsatser for olje og eddik, ikke av edelmetall, bordoppsatser, ikke av edelmetall, brett for husbruk, ikke av edelmetall, ikke-elektriske kaffetraktere, kjevler, brødkurver for husholdningsbruk, byster av porselen, terrakotta eller glass, begere, ikke av edelmetall, fruktbegere, sitronpresser, cocktailshakere, drikkekar og drikketrau, dørslag for husholdningsformål, emaljeglass, fat, ikke av edelmetall, flasker, flaskeåpnere, former for matlaging og kjøkkenformål, fruktpresser (ikke-elektriske for husholdningsformål), glass (ubearbeidet eller halvbearbeidet unntatt bygningsglass), glassflasker (beholdere), glasskolber (ikke for laboratorieformål), glasskar, glasslokk, glasspropper, glasskåler, malte glassvarer, grytelokk, gryter, grønnsakslokkefat, stekerister, hansker for husholdningsformål, spann, ikkeelektriske husholdningskverner, husholdningsredskap, ikke av edelmetall, helletuter, isbøtter, isolerende beholdere for matvarer og isoleringsflasker, ikkeelektriske kaffefiltrerere, ikke-elektriske kaffekanner, ikke av edelmetall, hånddrevne kaffekverner, kaffeserviser, ikke av edelmetall, kakeformer, karafler, lokk og underlag for lokkefat, kasseroller, knivstativer for bord, kokekar, kurver for husholdningsformål, ikke av edelmetall, korketrekkere, krystall (glass), krukkemakervarer, krukker, krus, mugger, ikke av edelmetall, kryddersett, kvartsglass (halvfabrikata, ikke for bygningsformål), koster, kjøleflasker, kjøkkenbeholdere, ikke av edelmetall, kjøkkenredskaper, ikke av edelmetall, leirgods, likørserviser, lysestaker, ikke av edelmetall, lysmansjetter og lyseslukkere, ikke av edelmetall, lokk for lokkefat og smørklokker, ikkeelektriske matlagningsredskap, kopper, ikke av edelmetall, oljeflasker for bordoppsatser, ikke av edelmetall, osteklokker, pannekakejern, stekepanner, hånddrevne pepperkverner, ikke av edelmetall, lommelerker og pokaler, ikke av edelmetall, porselensdekorasjoner og porselensvarer, salatskåler, ikke av edelmetall, saltkar og saltbøsser, ikke av edelmetall, seidler, ikke av edelmetall, serviettholdere og serviettringer, ikke av edelmetall, sifonger for kullsyreholdig vann, sikter (husholdningsredskaper), siler, ikke av edelmetall, øser (bordbestikk), skåler, skjærebrett for kjøkken, smørkrukker og smørskåler, sukkerskåler, ikke av edelmetall, suppeboller, ikke av edelmetall, stekenåler av metall, små stekespyd av metall, strøbøsser (husholdningsredskaper), beholdere for tannstikkere, ikke av edelmetall, tebokser, ikke av edelmetall, skåler, ikke av edelmetall, tekanner og teegg, ikke av metall, termosflasker, teserviser og tesiler, ikke av edelmetall, trakter, trau, kakespader, brikkeunderlag, ikke av papir og tekstiler, piknik-kurver med bestikk og servise, vaser, ikke av edelmetall, vannkanner, pipetter for vinprøving, ikke-elektriske visper for husholdningsbruk, varmeisolerende beholdere, eggbeger, ikke av edelmetall, ølkrus, ikke-elektriske vaffeljern. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Cecilie Nielsen, Kirkevn. 71A, 1344 Haslum, NO KL. 25: Dame/herre klær. 9

10 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Amplion Fastigheter AB, S Nacka Strand, SE (730) Innehaver: The Cartoon Network Inc, One CNN Center, Atlanta, GA , US (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; underholdningsvirksomhet, inkludert fjernsyns- og kabelproduksjon, filmproduksjon, sceneproduksjon; utgivelse av bøker; sportslige begivenheter og sceneshow. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: TATTOO (730) Innehaver: Bivex Influenza Couture ApS, Store Kongensgade 62, DK-1264 København, DK (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 19: Bygninger og byggematerialer, (ikke av metall) samt deres deler og tilbehør. KL. 36: Eiendomsforvaltning, finansiell virksomhet. KL. 37: Eiendomsutvikling, nemlig foredling av eiendom gjennom renoverings-, nybyggings-, tilbyggings- og ombyggings- og reparasjonsvirksomhet. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: TV 1000 Norge AS, Postboks 8864 Youngstorget, 0028 Oslo, NO KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. 10

11 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: HFS ADTRACER (730) Innehaver: Gepe Produkte AG, Postboks 583, FL Vaduz, LI (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231 Lundamo KL. 16: Album; permer; magasin og bokser for lagring og oppbevaring av papirbilder, videoer, filmruller, mynter og frimerker, disketter, CD, DVD og andre datatilbehør; plastlommer for lagring og oppbevaring av papirbilder, mynter og frimerker, disketter, CD, DVD og andre datatilbehør; fotografier, fotografiholdere og apparater for montering av fotografier. (300) Prioritet: SE, , (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: AUDITION (730) Innehaver: Neste Stopp AS, Sandgt. 22, 7012 Trondheim, NO KL. 25: Klær. (730) Innehaver: Bates-gruppen AS, Munkedamsveien 35, 0202 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: FANNY DAMESKO BY STAMODT (730) Innehaver: Stamodt Trading AS, Stansevn. 31, 0976 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 25: Fottøy. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: MAGASUGET (730) Innehaver: Familieparken Telemark Sommarland ASA, Steintjønnvegen 2, 3800 Bø I Telemark, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 41: Fornøyelsesparker; drift av vannsklier. 11

12 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: NORLA (730) Innehaver: NORLA-Kontoret for norsk litteratur i utlandet, Bygdøy allé 21, 0262 Oslo, NO KL. 35: Tjenester som ytes av annonse- og reklamebyråer som særlig har som siktemål meddelelser til publikum, erklæringer og uttalelser samt informasjon om norsk litteratur via alle slags media og som vedrører alle slags varer eller tjenester. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; kulturelle aktiviteter. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (730) Innehaver: Consitex SA, Via Laveggio 16, CH Mendrisio, CH (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 18: Foldere, etuier for kort, kredittkortholdere, dokumentholdere og -mapper, dressbager, kosmetikkvesker, bager, lommebøker, kofferter og reisevesker, paraplyer og spaserstokker. (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: INFINICOR (730) Innehaver: Corning Inc, Sullivan Park, Corning, NY 14831, US (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 9: Optiske fibre. (300) Prioritet: US, , 75/555,922 12

13 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Runar G. Bø, Bømarka 14, 4365 Nærbø, NO (740,750) Fullmektig: Gunnar Håmsø, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Magneti Marelli SpA, Via Griziotti 4, I Milano, IT (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 4: Oljer, fett og smøremidler for forbrenningsmotorer og mekaniske deler for biler, for kjøretøyer brukt i handel og industri, for traktorer, for hydrauliske gravemaskiner, maskiner for bygging, byggeteknikk og anleggsindustri og for øvrige stasjonære og mobile maskiner. KL. 19: Bygningsmaterialer; monumenter; asfaltheller; belegningsmidler (byggematerialer); byggeelementer av betong; brostein; bygningsfliser; bygningssteiner; fliser; flisegulv; granitt; gravsteiner; mosaikk for bygging; mursteiner; sement; skifer; stein; kunstige steiner; takheller; steinhuggerarbeider; steinheller. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; brolegging og hellelegging; byggeledelse; mursteinslegging; murmestervirksomhet; steinbruddtjenester. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (300) Prioritet: IT, , TO99C TRÆLLHELLE (730) Innehaver: Runar G. Bø, Bømarka 14, 4365 Nærbø, NO (740,750) Fullmektig: Gunnar Håmsø, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes KL. 19: Bygningsmaterialer; monumenter; asfaltheller; belegningsmidler (byggematerialer); byggeelementer av betong; brostein; bygningsfliser; bygningssteiner; fliser; flisegulv; granitt; gravsteiner; mosaikk for bygging; mursteiner; sement; skifer; stein; kunstige steiner; takheller; steinhuggerarbeider; steinheller. 13

14 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: FRILLEHELLE (730) Innehaver: Runar G. Bø, Bømarka 14, 4365 Nærbø, NO (740,750) Fullmektig: Gunnar Håmsø, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes KL. 19: Bygningsmaterialer; monumenter; asfaltheller; belegningsmidler (byggematerialer); byggeelementer av betong; brostein; bygningsfliser; bygningssteiner; fliser; flisegulv; granitt; gravsteiner; mosaikk for bygging; mursteiner; sement; skifer; stein; kunstige steiner; takheller; steinhuggerarbeider; steinheller. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Karmsund Maritime Offshore Supply AS, Kolstøneset, 4250 Kopervik, NO (740,750) Fullmektig: Gunnar Håmsø, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes KL. 6: Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; ikke-elektriske kabler av metall; små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør; varer av uedelt metall; metallringer. KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); ventilaktuatorer; ventiler (maskindeler); trykkavlastningsventiler (maskindeler); blåsemaskiner; borerigger; boretårn; borekroner (maskindeler); maskiner og motorer for båter; elektriske generatorer; hydrauliske motorer; industriroboter; propellmekanismer; pumper (maskiner); regulatorer (maskiner); styreanordninger for maskiner; vinsjer. KL. 17: Tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; tetningsringer; koblingsforinger; pakninger; vanntette pakninger; pakninger for muffer. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; skipsbygging; skipsverft; undervannsbygging; undervannsreparasjon. 14

15 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Optibag Systems AB, Box 320, S Mjölby, SE (740,750) Fullmektig: Gunnar Håmsø, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes KL. 7: Transportører (maskiner) og pneumatiske transportører; sorteringsmaskiner for industrielt bruk; styreinnretninger for maskiner og motorer. KL. 9: Optiske apparater og instrumenter for avlesing og sortering for industrielt bruk; databehandlingsutstyr for avlesing og sortering for industrielt bruk, herunder innbefattet datamaskiner, dataminner, dataskjermer (monitorer), tastaturer og skrivere; dataprogram lagret på bånd, plater, tape og andre maskinlesbare media for avlesing og sortering for industrielt bruk. KL. 16: Emballasje og poser overveiende av papir eller papp; støv- og avfallsposer av plast. (730) Innehaver: Silicon Graphics Inc, 2011 North Shoreline Boulevard, Mountain View, CA , US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Databehandlingsutstyr og datamaskiner; computer systemer, maskinvare og programvare. (300) Prioritet: US, , 75/609,926 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: WALLIS P.O.D.S. (730) Innehaver: Sears Clothing Ltd, London, GB (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo (730) Innehaver: The Pod Trademarks Partnership, Deep Thatch 25, Hardwater Road, Great Doddington, Wellingborough, Northants NN29 7TB, England, GB (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. 15

16 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: NORDLYSTERAPI NORDLYSTERAPEUT (730) Innehaver: Meditation og Undervisning Nordlys centret ApS, Silkeborg, DK (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 41: Undervisning i Nordlys massasje og terapeutisk berøring; undervisning i utviklingsfilosofi og meditasjon. KL. 42: Massasje. (730) Innehaver: Meditation og Undervisning Nordlys centret ApS, Silkeborg, DK (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 41: Undervisning i Nordlys massasje og terapeutisk berøring; undervisning i utviklingsfilosofi og meditasjon. KL. 42: Massasje. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Dorint SA, Luxembourg, LU (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 18: Bager, håndvesker, reisevesker, dokumentmapper, lær kredittkortholdere, mapper, dokumentkofferter, nøkkelpunger, lærposer, lommebøker, reisekofferter, kofferter, lærfrakker, lærvarer i form av tilbehør av lær, idrettsbager, sportsbager, handlebager, bagasjebager, kosmetikkofferter, garderobeposer. KL. 25: Sko, sportssko, lave sko, overtrekkssko, gummi overtrekkssko, støvler, høye støvler, tøfler; dresser, jakker, sportsjakker, bukser, jeans, belter, skjørt, drakter, overfrakker, kapper, regnfrakker, anorakker, pullovere, skjorter, t-skjorter, bluser, gensere, undertøy, slåbroker, badetøy, skjerf, hansker, hatter, luer, solskjermer, klesartikler av lær. (730) Innehaver: The H.D. Lee Company Inc, Wilmington, DE, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 16: Papirposer/sekker og skrivesaker og papirvarer; papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. KL. 18: Lærbelter; bager, tekstilbager, reisevesker og lærbager, kofferter, ryggsekker og andre sekker; lær og lærimitasjoner samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer. KL. 22: Sekker for emballasje av tekstil, postsekker; tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet tekstilfibermateriale. KL. 25: Klær, fottøy og hodeplagg. 16

17 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: DARK BLUE (730) Innehaver: Telenor Nextel AS, Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 9: Dataprogrammer innregistrert på databærere; modemer; mobiltelefoner; databehandlingsutstyr og datamaskiner; datamaskinprogrammer; datamaskinprogramvare; CD ROM; kompakt plater; optiske plater; kassetter; datamaskindisketter og -bånd; media for lagring av informasjon, data, signaler, bilder og av lyd; maskinleselige media; datamaskinperiferiutstyr; elektroniske komponenter. KL. 35: Rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse samt bistand for ledelse av handelseller industribedrifter i forbindelse med elektronisk postoverføring, telekommunikasjon, kommunikasjon ved dataterminaler, overføring av beskjeder og bilder samt med telefonisk kommunikasjon. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; informasjon om telekommunikasjon; utleie av overføringsapparater for beskjeder; overføring av beskjed og bilder ved datamaskiner; elektronisk postoverføring. KL. 41: Undervisnings- og opplæringsvirksomhet i forbindelse med anvendelsen av elektronisk postoverføring, telekommunikasjon, kommunikasjon ved dataterminaler, overføring av beskjeder og bilder samt med telefonisk kommunikasjon; publikasjoner gjennom elektroniske midler. KL. 42: Programmering for datamaskiner, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer, utleie av tilgangstid ved bruk av databaser, faglige konsultasjoner (ikke om forretninger); tekniske konsultasjoner. (730) Innehaver: Eurocos Cosmetics GmbH, Zeppelinallee 47, Frankfurt am Main, DE (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 3: Toalettsåper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, tannpussemidler, preparater for vask, pleie og forskjønnelse av hud, hodebunn og hår; deodoranter for personlig bruk. (300) Prioritet: CH, , 08503/1998 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: PAINSCREEN (730) Innehaver: Elixir Reklambyrå AB, Box 464, S Göteborg, SE (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231 Lundamo KL. 9: Dataprogrammer (innregistrert på databærere); datamaskiner og databehandlingsutstyr; apparater og instrumenter for signalering og overvåking. 17

18 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Norsk Forankring AS, Postboks 250, 2081 Eidsvoll, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; monteringsvirksomhet. (730) Innehaver: Erik André Hvalbye, Øvre Ljanskollvei 4, 1169 Oslo, NO KL. 37: Vask av kjøretøyer. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: AMKCOM (730) Innehaver: Ascom Tateco AS, Kakkelovnskroken 2, 0954 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 9: Innregistrerte programmer for datamaskiner. (730) Innehaver: MTK AS, Sandefjord, NO (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater, salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Energiselskapet Asker og Bærum AS, Postboks 13, 1306 Bærum Postterminal, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 39: Distribusjon av elektrisk kraft. KL. 40: Produksjon av elektrisk kraft. 18

19 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Digital Entertainment Network Inc, 2230 Broadway, Santa Monica, CA 90404, US (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 41: Undervisnings- og underholdningstjenester nemlig produksjon og distribusjon av underholdnings- og undervisningsprogrammer for distribusjon via et globalt kommunikasjonsnettverk, computere, TV-, kabel- og satellitt kringkasting. KL. 42: Tilveiebringelse av flerbrukertilgang til et globalt kommunikasjons informasjonsnettverk for sending og utbredelse av vidt spekter av informasjon og underholdning. (300) Prioritet: US, , 75/ US, , 75/ (730) Innehaver: Citicorp, 399 Park Avenue, New York, NY 10043, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler, skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; finans- og forsikringstjenester; banktjenester, investerings- og kredittkorttjenester. KL. 42: Globale datanettverkstjenester og tilveiebringelse av atkomst til et verdensomspennende datanettverk. (300) Prioritet: CH, , 08970/

20 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: PULMALIS (730) Innehaver: Vanguard Medica Ltd, Surrey Research Park, Chancellor Court, Guildford, Surrey GU2 5SF, England, GB (730) Innehaver: Tele-Teknikk AS, Postboks 505 Bragerøya, 3002 Drammen, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 9: Telefonsentraler; telefonapparater og telefonsendeapparater og dertilhørende utstyr. KL. 37: Reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater og substanser. (300) Prioritet: EM, , (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: VIRALIS (730) Innehaver: Vanguard Medica Ltd, Surrey Research Park, Chancellor Court, Guildford, Surrey GU2 5SF, England, GB (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater og substanser. (300) Prioritet: GB, , (730) Innehaver: Polar Industries AS, Bygdøy Alle 5, 0257 Oslo, NO KL. 5: Marin olje som inneholder vitaminer, mineraler, essensielle aminosyrer og ulike fettsyrer. KL. 29: Marin olje framstilt av bruskfisk eller andre marine organismer, som er spiselig. 20

21 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: PAYDEX (730) Innehaver: Dun & Bradstreet International, Ltd, Murray Hill, NJ, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 35: Kredittinformasjonstjenester, nemlig beregning/ vurdering av betalingsevne. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: OSBORNE (730) Innehaver: OY Mikrolog Ltd, Esbo, FI (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 9: Databehandlingsmaskiner; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, innspillingsdisketter og -bånd, dataprogrammer. KL. 37: Installasjons-, reparasjons- og vedlikeholdsvirksomhet. KL. 42: Dataprogrammering, oppdatering og organisering av dataprogram, leasing av datamaskiner og dataprogram. (730) Innehaver: OY Mikrolog Ltd, Esbo, FI (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 9: Databehandlingsmaskiner; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, innspillingsdisketter og -bånd, dataprogrammer. KL. 37: Installasjons-, reparasjons- og vedlikeholdsvirksomhet. KL. 42: Dataprogrammering, oppdatering og organisering av dataprogram, leasing av datamaskiner og dataprogram. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Smedstuen Eiendom AS, Smedstuen, 2072 Dal, NO KL. 29: Spekemat av kjøtt og vilt, biffer og fileter av kjøtt og vilt, kokte/stekte produkter av kjøtt og vilt, ferdig foredlet vare av innmat fra kjøtt og vilt, produksjonskjøtt fra kjøtt og vilt, pølser og pålegg av kjøtt og vilt, andre foredlede kjøtt og kjøttprodukter av kjøtt og vilt. 21

22 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: BIO-LIFE WELFIDE (730) Innehaver: Validus AS, Orkidehøgda 3, 3051 Mjøndalen, NO (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater. KL. 30: Næringsmidler. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Yoshitomi Pharmaceutical Industries Ltd, Osaka, JP (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 5: Farmasøytiske droger og medisiner. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Beiersdorf AG, Hamburg, DE (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 3: Såper, parfymevarer, midler til kropps- og skjønnhetspleie. (730) Innehaver: Yoshitomi Pharmaceutical Industries Ltd, Osaka, JP (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 5: Farmasøytiske droger og medisiner. 22

23 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Verktøygrossisten Norge AS, Trykkeriveien 8, 1653 Sellebakk, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo (730) Innehaver: Bulnava SrL, Milano, IT (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 6: Skruer, bolter og gjengede stenger, alle forannevnte varer av rustfritt stål. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: BENSON & HEDGES SPECIAL FILTER (730) Innehaver: Gallaher Ltd, Weybridge, Surrey KT 13OQU, GB (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 34: Tobakk, bearbeidet eller ubearbeidet; urter og andre tobakkserstatninger (ikke for medisinsk bruk) for røyking, solgt separat eller blandet med tobakk; snustobakk; artikler for røykere; sigarettpapir, sigaretthylser; fyrstikker. KL. 7: Elektrisk drevet verktøy og maskiner; luftdrevet verktøy og maskiner; hydraulisk drevet verktøy og maskiner; høytrykksspylere; kompressorer; mekanisk drevet verktøy. KL. 8: Manuelt drevet håndverktøy. KL. 9: Elektriske sveiseapparater. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: OUTPUTIT (730) Innehaver: Computer Associates Think Inc, One Computer Associates Plaza, Islandia, NY, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Dataprogramvare som henter inn og utfører tilpasset fordeling til nettverkstasjoner som inkluderer e- post, skrivere, filer/arkiv og filoverføringsprotokoller (FTP). 23

24 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: EDBC (730) Innehaver: Computer Associates Think Inc, One Computer Associates Plaza, Islandia, NY, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Dataprogramvare som tillater data fra en stormaskin å bli publisert i et globalt datanettverk. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Helsinki Media Company OY, Helsinki, FI (740,750) Fullmektig: Hans P. Bjerke, Gram, Hambro & Garman, Rådhusgt. 5B, 0151 Oslo KL. 16: Enhver art av trykksaker, fotografier, skrivesaker og papirvarer, artikler til bruk for kunstnere, instruksjonsog undervisningsmateriell samt spillkort. KL. 35: Enhver art av annonse- og reklamevirksomhet. KL. 38: Enhver art av telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 41: Enhver art av utdanningsvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet og sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (730) Innehaver: AS Phønix Contractors, Vester Allee 1, 6600 Vejen, DK (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 2: Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere. KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet, asfaltering. (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: LET S GO (730) Innehaver: Pågen AB, Lantmannagatan 32, S Malmö, SE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, strøkavring, rasp, brød, kjeks, kavringer, skorper, kaker, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, søtsaker, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. (300) Prioritet: SE, ,

25 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: COLLIERS (730) Innehaver: Colliers International Property Consultants Inc, San Fransisco, CA, US (730) Innehaver: Norsk Hydro ASA, 0240 Oslo, NO KL. 1: Kjemiske produkter til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; gjødsel. KL. 42: Rådgivning vedrørende landbruk, hagebruk og skogbruk. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ELIMTA (730) Innehaver: Eli Lilly and Co, Indianapolis, IN 46285, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Farmasøytiske, medisinske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. (300) Prioritet: US, , 75/ (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Colliers International Property Consultants Inc, San Fransisco, CA, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. 25

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33 2000.08.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 33 2000.08.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 33 2000.08.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 17 2002.04.22 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.04.22 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.04.22 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 16 2000.04.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 16 2000.04.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 16 2000.04.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed

Detaljer

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8165 OP sak nr. 2011/00108 Reg. nr. 204263 Søknadsnr. 199903343 Overprøvingssak nr.: TMADM0000006 Registreringshaver: Solveig Irene Heggen, Solveien 22, 1430

Detaljer

nr 37 2002.09.09 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 37 2002.09.09 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 37 2002.09.09 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 29 19.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 29 19.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 29 19.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 36 31.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 36 31.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 36 31.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende Patentstyret mot nytt årtusen - vi tar i bruk nye saksbehandlingsverktøy til fordel for kunder, brukere og medarbeidere. I den forbindelse

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 5 2000.01.31 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 5 2000.01.31 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 5 2000.01.31 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47 22.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 47 22.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 47 22.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 20 2002.05.13 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 20 2002.05.13 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 20 2002.05.13 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 24 2000.06.13 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 24 2000.06.13 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 24 2000.06.13 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38 2002.09.16 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 38 2002.09.16 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 38 2002.09.16 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr NO årgang 90 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 90 ISSN varemerke norsk tidende nr 48 2000.11.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/10-2010.08.16 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 33/10-2010.08.16 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 33/10-2010.08.16 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk mønster tidende www.patentstyret.no Norsk mønstertidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor mønsterområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33 2002.08.12 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 33 2002.08.12 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 33 2002.08.12 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 40 28.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 40 28.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 40 28.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 39 2000.09.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 39 2000.09.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 39 2000.09.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 48 29.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 48 29.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 48 29.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 20/05-2005.05.18 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer