nr 17/ NO årgang 106 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 17/ NO årgang 106 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 innholdsfortegnelse og inid-koder /16 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Avgjørelser etter innsigelser Avgjørelser fra Klagenemnda Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Begrensing av varer eller tjenester for nasjonale registreringer Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Erstatning av nasjonal med internasjonal registrering Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Avgjørelse etter krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Fornyelser Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker nr 17/16 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SUPERDRY DKH Retail Ltd, Unit 60, The Runnings, GB-GL519NW CHELTENHAM, GLOUCESTERSHIRE, Storbritannia Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM, Klasse 25 Strikkede klær, cardigans, slips. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EYE NETWORKS AS, Ryensvingen 11 B, 0680 OSLO, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO, Klasse 9 Dataprogramvare. Klasse 42 Design og utvikling av dataprogrammer; fremskaffelse av dataprogramvare via et globalt nettverk; driftstjenester for serverer; design av computersystemer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Alf Hagen, Hamranveien 44A, 4580 LYNGDAL, Else Hagen, Hamranveien 44 B, 4580 LYNGDAL, Kjell Hagen, Bukken Bruses vei 16, 4638 KRISTIANSAND S, Klasse 21 Tannstikkere, tanntråd. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 30 Pastiller (sukkertøy), tyggegummi. ESPEN STØTTERUD CHRISTENSEN, STØTTERUDVEGEN 10 A, 2008 FJERDINGBY, TOMMY STØTTERUD CHRISTENSEN, STØTTERUDVEGEN 10 A, 2008 FJERDINGBY, Klasse 18 Bager; bager for sport; lommebøker; paraplyer; reisebager; reisevesker; ryggsekker; skolesekker; trillebager; tursekk. Klasse 25 Klær; penklær; sportsklær; sko; hodeplagg; hansker; skjerf/votter. Klasse 28 Rullebrett; snøbrett; skiutstyr; ski; rulleskøyter. 3

4 registrerte varemerker nr 17/16 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BLÅMAGI Tine SA, Postboks 25, 0051 OSLO, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; yoghurt. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , CA, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen The Ddrops Company Inc., 126 Trowers Road, CA- ONL4L5Z4 WOODBRIDGE, Canada Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 5 Vitamin- og ernæringstilskudd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EU, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Optolexia AB, Brunnsgatan 6, SE STOCKHOLM, Sverige Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 9 Software, datamaskiner, kameraer. Klasse 42 Forskings- og utviklingstjenester. Klasse 44 Medisinske tjenester, diagnostisering, screening. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BOBA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, egg; spiselige oljer og fett. Klasse 30 Sukker, ris, mel og honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, krydderier. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AB FCP AllianceBernstein L.P, 1345 Avenue of the Americas, US-NY10105 NEW YORK, USA Klasse 36 Finansielle tjenester; kapitalforvaltning av verdipapirfond. 4

5 registrerte varemerker nr 17/16 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AB SICAV I AllianceBernstein L.P, 1345 Avenue of the Americas, US-NY10105 NEW YORK, USA Klasse 36 Finansielle tjenester; kapitalforvaltning av verdipapirfond. medisinske formål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Interoptik AS, Eyvind Lyches vei 19A, 1338 SANDVIKA, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske og hygieniske preparater; rengjøringspreparater for kontaktlinser; løsninger for bruk med kontaktlinser; beskyttende, rengjørings, påførings, desinfiserings, koking og andre væsker for Klasse 9 kontaktlinser. Kontaktlinser; beholdere for kontaktlinser; briller; brillerammer; brilleglass; brillelinser; brilleetuier; beholdere for briller; brillesnor; sportsbriller; solbriller; deler og tilbehør for de forannevnte varer. Klasse 44 Optiker-, optometrist-, og kontaktlinsespesialisttjenester, inkludert rådgivning relatert til de forannevnte tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LEGHENLA Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, US-NY10017 NEW YORK, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater; hygieniske preparater for Colgate-Palmolive Company, 300 Park Avenue, US- NY10022 NEW YORK, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 3 Tannpasta og munnvann. Klasse 21 Tannbørster. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen STORCASH sgruppen ASA, Postboks 300 Skøyen, 0213 OSLO, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester, PRvirksomhet; salgsfremmende tjenester, markedsstudier og -undersøkelser; spredning av reklameannonser; utarbeidelse av reklametekster og utsendelse av reklamemateriell; flyveblad og vareprøver; rådgivning om reklame og om organisasjons- og forretningsledelse og om forretningsprofilering; rådgivning om og formidling av avtale om anskaffelse og salg av varer samt sortimentsrådgivning innenfor dagligvaresektoren; salg av: dagligvarer, husholdningsartikler, parfymeriprodukter, av kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk, av ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast, gjødningsmidler, av ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding, av kjemiske produkter for konservering av næringsmidler, av garvestoffer, av bindemidler til industrielle formål, av kjemiske produkter til fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk, av gjødningsmidler, ildslukningsmidler, av kjemiske produkter for konservering av næringsmidler, av garvestoffer, av blomsterjord og muldjord, av preparater for forbedring av jordsmonnet, 5

6 registrerte varemerker nr 17/16 bløtgjøringsmidler for vann, av destillert vann, av duggfjernepreparater, av lim (grunnings- og etterbehandlingsmidler), tapet lim, lærlim, lim oppløsningsmidler, av konserveringsmidler for murstein, murverk, sement og teglstein, av eddiksprit, av fikserbad og fikservæsker (fotografering), ikke eksponerte turner, av papir for fotografering, fotografiske fremkallingsmidler, av fluor, av klor, av frostvæsker, av kjølevæsker for kjøretøymotorer, av kjemiske produkter for impregnering av lær og tekstiler, av midler for røking av kjøtt, av maling, fernisser, lakker, av rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, av fargestoffer, beisemidler, bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere, av oljer og fett til industrielle formål, av smøremidler, av støvbindemidler, av brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer, av lys og veker for lys, av fett for lær, fett for skotøy, av stearinlys, parfymerte lys og vokslys, av trekull (brensel, av kullbriketter, torvbriketter og tre briketter (brensel), av ved, av tre spon for opptenning, av oljer for konservering av lær og tekstiler, av smørefett, smøremidler og smøreoljer, av farmasøytiske og veterinære preparater, av hygieniske preparater for medisinske formål, av dietetiske stoffer for medisinsk bruk, av næringsmidler for spedbarn, av plaster og forbindingsstoffer, av materiale til tannplombering og til tannavtrykk, av desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter, av fungicider, herbicider, av farmasøytiske preparater, av næringsmidler for spedbarn, av vitaminpreparater, av naturmidler og helsekost, av plaster og forbindingsstoffer, av desinfeksjonsmidler, av uedle metaller og legeringer av disse, av bygningsmaterialer av metall, av transportable hus av metall, av materialer av metall for jernbanespor, av ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt), av låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer), av metallrør, sikkerhetsskap og -skrin, av varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser), av malmer, av maskiner og verktøymaskiner, av motorer (unntatt for landkjøretøyer), av koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer), av landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne), av ruge maskiner, av håndverktøy og redskaper (manuelt drevne), av knivsmedvarer, gafler og skjeer, av huggog stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -maskiner, av barberblader, av vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske apparater og instrumenter samt av apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning, av apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet, av apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, av magnetiske data bærere, grammofonplater, av salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater, av kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner, av brannslukningsapparater, av batterier, blitzlys og - pærer (fotografering), sikringer, vekter, smartkort med integrerte kretser, timeglass, musikkdisketter (innspilte), videofilmer (innspilte), DVD filmer (innspilte), lommekalkulatorer, av lyspærer, av kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, av kunstige lemmer, øyne og tenner, av ortopediske artikler, suturmaterialer, av apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål, av kjøretøyer, inkludert sykler og deres deler, av befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet, av skytevåpen, av ammunisjon og prosjektiler, sprengstoff, av fyrverkerisaker, av edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser, av juvelervarer, smykker, edle stener, av ur og kronometriske instrumenter, av bijouterivarer, av musikkinstrumenter, av kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer, av ekstrudert plast som halvfabrikata, av tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale, av bøyelige rør (ikke av metall), av lær og lærimitasjoner, skinn og huder, av kofferter og reisevesker, av paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og av salmaker varer, av bygningsmaterialer (ikke av metall), av stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål, av asfalt, bek, tjære og bitumen, av transportable hus (ikke av metall), av monumenter (ikke av metall), av møbler, spell, billedrammer, av varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hval ben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast, salg av tau, reip, hyssing, nett, teit, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser), av materiale til polstring (ikke gummi eller plast), av ubearbeidet tekstilfibermateriale, av garn og tråd for tekstile formal, av tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser, senge- og bordtepper, av klær, fottøy, og hodeplagg, av jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser, av levende dyr, av friske frukter og grønnsaker, av frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, av malt, av alkoholholdige drikker (unntatt øl), av tobakk, av artikler for røkere, fyrstikker, av kaffetraktere (elektriske), av grillapparater, utegriller, grillspidd, av hårtørrere, av elektriske lys for juletrær, av bijouterivarer, av blekemidler og andre midler for klesvask, av midler til rengjøring, polering flekkfjerning samt til sliping, av såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, av tannpussemidler, av barbersåper og barberskum, av papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, av trykksaker, materialer til bokbinding, av fotografier, skrivesaker og papirvarer, av klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk, av artikler til bruk for kunstnere, av pensler, skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler), av instruksjons og undervisningsmateriell (ikke apparater), av plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser), av trykktyper, klisjeer og av spillkort, av husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere, av kammer og svamper, av børster (ikke malerpensler), av materialer for børstebinding, av gjenstander til rengjøringsformål, av stålull, av rå glass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk), av glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser), av spill og leketøy, av gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser, av juletrepynt, av kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, av kjøttekstrakter, av grønnsaker, egg, melk og melkeprodukter, av spiselige oljer og fett, av kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, av mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis, av honning, sirup, av gjær, bakepulver, salt, sennep, eddik, sauser, krydderier, is, av øl, av mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker, av fruktdrikker og fruktjuicer, av saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer. 6

7 registrerte varemerker nr 17/16 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ARTISTRY SUPREME LX Alticor Inc, 7575 Fulton Street East, US-MI49355 ADA, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 3 Hudpleie- og kosmetikkprodukter, nemlig kremer, lotion, serumer, og rensepreparater til ansiktet, øynene og kroppen; ikke-medisinske kosmetikk- og hudpleieprodukter, fuktgivere og aldringsforebyggende kremer, lotion og serumer; anti-aldringskremer, -lotion og -serumer; øyekremer, -lotion og -serumer; fuktgivende kremer, lotion og serumer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Colgate-Palmolive Company, 300 Park Avenue, US- NY10022 NEW YORK, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 3 Tannpasta og munnvann. Klasse 21 Tannbørster. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Colgate-Palmolive Company, 300 Park Avenue, US- NY10022 NEW YORK, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 3 Tannpasta og munnvann. Klasse 21 Tannbørster. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Colgate-Palmolive Company, 300 Park Avenue, US- NY10022 NEW YORK, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 3 Tannpasta og munnvann. Klasse 21 Tannbørster. 7

8 registrerte varemerker nr 17/16 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Batteriladere. Ledningstråder, elektriske. Kabler, elektriske. Elektriske kabler. Hodetelefoner. Apparater for oppladning av elektriske akkumulatorer. Batteriladere. Colgate-Palmolive Company, 300 Park Avenue, US- NY10022 NEW YORK, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 3 Tannpasta og munnvann. Klasse 21 Tannbørster. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Colgate-Palmolive Company, 300 Park Avenue, US- NY10022 NEW YORK, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 3 Tannpasta og munnvann. Klasse 21 Tannbørster. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MARKUS VESØEN, Riddervoldsgate 12, 0258 OSLO, BRAVES AS, Riddervoldsgate 12 A, 0258 OSLO, Klasse 4 Elektrisk energi. Klasse 9 Mobiltelefonomslag. Mobiltelefondeksler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MAKER'S 46 Maker's Mark Distillery, Inc., 6200 Dutchman's Lane,Suite 103, US-KY40205 LOUISVILLE, USA Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl); whisky. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Sonic Silver LINE MARI KRISTIANSEN, POSTBOKS 186, 9365 BARDU, Klasse 9 Innspilt musikk på kompaktdisker og andre medier. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet. Klasse 41 Underholdningsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BLACK IS BLACK Oenoforos AB, Box 24005, SE STOCKHOLM, Sverige BRANN AB, Box 3690, SE STOCKHOLM, Sverige Klasse 33 Vin, alkoholholdige drikkevarer utenom øl. 8

9 registrerte varemerker nr 17/16 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Tim Hortons International S.A., 595, rue de Neudorf, LU-2220 LUXEMBOURG, Luxembourg Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 29 Supper, ferdig tilberedte kjøtt- og/eller grønnsaksretter; melk og melkeprodukter, yoghurt og yoghurtparfait, ferdigmat, herunder omeletter, quiche, pannekaker, pastaretter, salater, stuinger, chili con carne, potetkroketter, frokostwraps, lasagne, bønner i tomatsaus og blandet frukt. Klasse 30 Kaffedrikker, tedrikker, og kaffe- og teerstattere; malt kaffe og kaffebønner, enkeltpakker med kaffe, enkeltpakker med latte; kakao; varm sjokolade; varme sjokoladeblandinger; melkebaserte varme drikker; varme og kalde kaffebaserte drikker; varme og kalde tebaserte drikker; sjokoladebaserte drikker; kakaobaserte drikker; donuts, donutballer og donutstykker; ferdige donutblandinger; smultringer og fattigmann, arme riddere og strudeler, vannbakkels, wienerbrød, kanelruller og skillingsboller, croissanter; kaker, paier, muffins, bagels, kjeks, småkaker; topping til donuts, kaker og pai, fyll til donuts og pai; ferdig tilberedte (fylte) smørbrød; wraps, frokostsmørbrød, paninier; bakevarer, havremel, kalde frokostblandinger, brød, rundstykker, toast, bakverk, kaker, kjeks og preparater laget av korn og mel; kjelekokte chips; spiseis, iskrem og andre konfektyrer; sukker; preparater laget av korn til mat til menneskeføde; gjær; salatdressinger. Klasse 43 Kaffebartjenester, kafétjenester, restauranttjenester (både å sitte ned og ta med seg). maskiner med vekter, for bruk ved fysisk trening; sportsballer; knebeskyttere (sportsartikler); vektløfterbelter (sportsartikler); albuebeskyttere (sportsartikler); suspensorier; sleder, kjelker (sportsartikler); sportsartikler i form av baller; leggbeskyttere (sportsartikler); hånd-/nevebeskyttere (sportsartikler); beskyttelsespolstringer for sport; håndtak og grep for sportsartikler; håndbeskyttere tilpasset for sportsbruk; vesker, kofferter esker og kasser tilpasset for sportsartikler; sportsartikler, ikke inkludert i andre klasser; manualer og håndvekter; manualer og håndvekter (for vektløfting); håndtak og skaft for manualer og håndvekter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/260, , US, 86/260,443 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LIV NORDIC Raison d`etre Holdings (BVI) Limited, Commerce House, Wickhams Cay 1, P.O. Box 3140, Road Town, VG-VG1110 TORTOLA, De britiske jomfruøyene Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 44 Skjønnhetsspatjenester, nemlig kosmetisk skjønnhetspleie, neglepleie, manikyr, pedikyr, og negleforbedring; helsespatjenester for helse og velvære for kropp og sjel; helsespatjenester for helse og velvære for kropp og sjel, nemlig fremskaffe massasje, ansikts- og kroppsbehandlingstjenester, kosmetiske kroppspleietjenester, kroppspakninger, gjørmebehandlinger; tangbehandlinger, hydroterapibad, og bodyskrubbebehandlinger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Alexandra Bring AB, TRE LILJOR 2 B, SE STOCKHOLM, Sverige Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 18 Bager, vesker, sekker, kofferter; bager, vesker og kofferter for håndbagasje; sportsbager og vesker, lommebøker. Klasse 25 Fottøy; hodeplagg; klær. Klasse 28 Sportsartikler; ankel- og håndleddsvekter for trening; (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen STOLE THE SHOW Kygo AS, Marmorneset 15, 5232 PARADIS, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker; DVD-er og andre digitale opptaksmedier; lydinnspillinger, videoinnspillinger, nedlastbare musikkfiler; nedlastbare musikkvideoer; nedlastbare filmer; CD-er; platespillere; høyttalere; briller; solbriller og etuier dertil; databehandlingsutstyr; datamaskiner; dataprogramvare; dataspillprogrammer; elektroniske publikasjoner [nedlastbare]; hodetelefoner; etuier til hodetelefoner; etuier for laptoper; etuier for smarttelefoner; mobiltelefondeksler. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg av 9

10 registrerte varemerker nr 17/16 såper, parfymevarer, kosmetikk, hårpleiemidler, filmer, musikk, DVD-er, CD-er, avspillingsapparater for film og musikk, hodetelefoner, etuier til hodetelefoner, mikrofoner, miksepulter, høyttalere, radioer, musikkinstrumenter, platespillere, fotoapparater, dataspill, apparater for dataspill, tilbehør til datamaskiner, etuier til laptoper, etuier til smarttelefoner, mobiltelefondeksler, briller, solbriller, etuier til briller, smykker, juvelervarer, klokker, ur, trykksaker, papirvarer, bøker, blader, magasiner, plakater, platecovere, skrivesaker, fotografier, kalendere, festartikler, vesker, bager, paraplyer, ryggsekker, innredningsartikler, tekstiler og tekstilvarer, sengetøy, håndklær, klær, treningsklær, fottøy, hodeplagg, hansker, skjerf, votter, spill og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler, treningsarmbånd, sjokolade og godterier, drikkeflasker, vannflasker, drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , JM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen APPLE HOMEKIT Apple Inc., 1 Infinite Loop, US-CA95014 CUPERTINO, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Datamaskiner; computer periferiutstyr; datahardware; software for håndholdte elektroniske spill tilpasset for bruk med en ekstern visningsskjerm eller monitor; håndholdte datamaskiner; nettbrett-datamaskiner; personlige digitale assistenter (PDA); elektroniske planleggere; elektroniske notatblokker; elektroniske boklesere; dataspillsoftware for spillmaskiner; håndholdte og digitale elektroniske innretninger til å bære på kroppen; elektroniske håndholdte innretninger og innretninger til å bære på kroppen, for trådløst mottak, lagring og/eller overføring av data og meldinger, og elektroniske innretninger som setter brukeren i stand til å holde styr på eller administrere personlig informasjon; apparater for opptak og gjengivelse av lyd; MP3- og andre digitalformatlydspillere; digitale lydopptakere; digitale videoopptakere og -spillere; lydkassettopptakere og - spillere; videokassettopptakere og -spillere; CDopptakere og -spillere; DVD-opptakere og -spillere; digitale lydbåndopptakere og -spillere; radioer, radiosendere og -mottakere; lyd-, video- og digitale miksere; lydforsterkere; lydmottakere; lyddekodere; lydapparater for biler; apparater for opptak og gjenkjennelse av stemmer; øretelefoner; hodetelefoner; lydhøytalere; mikrofoner; lydkomponenter og tilbehør; modem; nettverkskommunikasjonsapparater; utstyr og instrumenter for elektroniske kommunikasjon; audiovisuelle undervisningsapparater; optiske apparater og instrumenter; telekommunikasjonsapparater og -instrumenter; globale posisjoneringssysteminnretninger (GPS); telefoner; trådløse kommunikasjonsinnretninger for overføring av stemmer, data eller bilder; kabler og ledninger; apparater for datalagring; magnetiske datamedium; chip-er, plater og bånd med, eller for opptak av, dataprogrammer og software; faksmaskiner; kameraer; batterier; fjernsyn; fjernsynsmottakere; bildekontrollmottakere; datasoftware; datasoftware for globale posisjoneringssystemer (GPS); datasoftware for reise og turisme, reiseplanlegging, navigasjon, reiseruteplanlegging, geografisk-, destinasjons-, transport- og trafikkinformasjon, veiledning for kjøring og gange, brukertilpasset kartlegging av lokasjoner, informasjon om veiatlas, elektronisk kartdisplay, og destinasjonsinformasjon; datasoftware for frembringelse, skapelse, distribusjon, nedlasting, overføring, mottak, avspilling, redigering, ekstrahering, koding, dekoding, fremvisning, lagring og organisering av tekst, data, grafikk, bilder, lyd, video og multimediainnhold, elektroniske publikasjoner og elektroniske spill; datasoftware for bruk til opptak, organisering, overføring, manipulering og gjennomsyn av tekst, data, lydfiler, videofiler og elektroniske spill i sammenheng med datamaskiner, fjernsyn, set-top-bokser til fjernsyn, lydspillere, videospillere, mediaspillere, telefoner og håndholdte digitale elektroniske innretninger; datasoftware som setter brukere i stand til å programmere og distribuere tekst, data, grafikk, bilder, lyd, video og annet multimedieinnhold via globale kommunikasjonsnettverk og andre data-, elektroniske, og kommunikasjonsnettverk; datasoftware for identifisering, lokalisering, gruppering, distribuering og håndtering av data og linker mellom dataservere og brukere tilkoblet globale kommunikasjonsnettverk og andre data-, elektroniske, og kommunikasjonsnettverk; datasoftware for bruk på håndholdte mobile digitale elektroniske innretninger og annen forbrukerelektronikk; software for elektronisk publisering; software for lesing av elektroniske publikasjoner; datasoftware for håndtering av personlig informasjon; nedlastbart forhåndsinnspilt lyd- og audiovisuelt innhold, informasjon og kommentarer; nedlastbare elektroniske bøker, magasiner, tidsskrifter, nyhetsbrev, journaler og andre publikasjoner; databasehåndteringssoftware; tegngjenkjennelsessoftware; stemmegjenkjennelsessoftware; software for elektroniske post og meldingsutveksling; datasoftware for tilgang til, browsing og søking i online databaser; elektroniske oppslagstavler; datasynkroniseringssoftware; applikasjonsutviklingssoftware; datamonitorer og visningsskjermer; datamaskintaststurer; datamus og musematter; datamaskinprintere; diskettstasjoner og harddisker til datamaskiner; brukermanualer i elektronisk lesbar, maskinlesbar eller datamaskinlesbar form for bruk med, og solgt som en enhet med, alle de forannevnte varer; elektriske og elektroniske tilkoplingselementer, koplinger, ledninger, kabler, ladere, docker (forankringsinnretninger), dockingstasjoner (forankringsstasjoner), grensesnitt, og adaptere for bruk med alle forannevnte varer; datautstyr for bruk med alle de forannevnte varer; elektroniske apparater med multimediefunksjoner for bruk med alle de forannevnte varer; elektroniske apparater med interaktive funksjoner for bruk med alle de forannevnte varer; tilbehør, deler, utstyr og testapparater for alle de forannevnte varer; cover, vesker og futteraler/etuier tilpasset eller formet for å inneholde alle forannevnte varer; navigasjonsinstrumenter; apparater for å sjekke frankert post; kassaapparater; mekanismer for myntstyrte apparater; dikteringsmaskiner; apparater for merking av skjørtelengde; stemmemaskiner; elektroniske merkelapper for varer; prisutvelgelsesmaskiner; apparater og instrumenter for veiing; måleutstyr; elektroniske oppslagstavler; måleapparater; wafer (silisiumskiver); integrerte kretser; fluorescerende skjermer; fjernstyringsapparater; lys som leder filamenter (optiske fibre); elektriske installasjoner for fjernstyring av industrielle operasjoner; lynavledere; elektrolysrør; brannslukningsapparater; radiologiske apparater for industrielle formål; apparater og utstyr for livredning; signalalarmer; solbriller; animerte tegnefilmer; apparater og innretninger for gjennomlysing av egg; hundefløyter; dekorative magneter; elektriske gjerder; elektrisk oppvarmede sokker; alarmer, alarmsensorer 10

11 registrerte varemerker nr 17/16 og alarmovervåkningsinnretninger; sikkerhets- og overvåkningsinnretninger for boliger; røyk- og karbonmonoksiddetektorer; termostater, monitorer, sensorer og styringsinnretninger for luftkondisjonerings, -oppvarmings og ventileringsanlegg samt innretninger for betjening og styring av ventilasjonsanlegg; elektriske og elektroniske innretninger for åpning og lukking av dør- og vinduslåser og slåer; fjernkontroller for åpning og lukking av garasjedøråpnere; elektriske og elektroniske innretninger for åpning og lukking av gardiner, draperinger, rullgardiner, persienner og markiser; innretninger for lyskontroll; elektriske stikkontakter; elektriske og elektroniske brytere. Klasse 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, avkjøling, luftkondisjonering, luftfukting, avfukting, ventilasjon, koking, steking, kjøling, vasking, tørking, rørleggerarbeid, vanntilførsel og sanitære formål; lyspærer, lysarmaturer og lamper; smelteovner, fyringsanlegg, varmeovner, varmvannsberedere, luftfuktere, avfuktere, klimaanlegg, elektriske vifter samt peiser og ildsteder; komfyrer, ovner og brødristere; kjøleskap og frysere; oppvaskmaskiner; vaskemaskiner, tørketromler og innretninger for tørking av tøy; boblebad, badekar, dusjer og vasker, samt armaturer og fast tilbehør til det forannevnte. Klasse 28 Data- og elektroniske spill. Klasse 37 Installasjon, vedlikehold, konsultasjoner og tekniske støttetjenester relatert til belysning, luftkondisjonering, ventilasjon, oppvarming, alarm, sikkerhet, overvåkning, samt automatikkinnretninger, -kontroller og -systemer for hjemmet. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; dataprogrammering; design og utvikling av datahardware og -software; design, utvikling og vedlikehold av brukerspesifikk datasoftware innen området naturlig språk, tale, taler, språk, stemmegjenkjennelse og stemmeavtrykkgjenkjennelse; utleie av datahardware- og softwareapparater og -utstyr; datahardware- og - softwarekonsultasjonstjenester; støtte- og konsultasjonstjenester for utvikling av datasystemer, databaser og applikasjoner; tilveiebringe datahardwareeller -softwareinformasjon online; frembringelse, design og vedlikeholdstjenester for nettsider; vertstjenester for nettsider; applikasjonstjenestetilbydertjenester (ASP) inkludert vertstjenester for datasoftwareapplikasjoner for andre; applikasjonstjenestetilbydertjenester (ASP) med datasoftware for frembringelse, skapelse, distribuering, nedlasting, overføring, mottak, avspilling, redigering, ekstrahering, koding, dekoding, fremvisning, lagring og organisering av tekst, grafikk, bilder, lyd, video og multimediainnhold, samt elektroniske publikasjoner; applikasjonstjenestetilbydertjenester (ASP) med software for bruk i sammenheng med stemmegjenkjennelsessoftware og stemmestyrte softwareapplikasjoner; tilveiebringe online, ikkenedlastbart software; tilveiebringe søkemotorer for innhenting av data via internett og andre elektroniske kommunikasjonsnettverk; frembringe registre av online informasjon, side og andre ressurser tilgjengelig på globale datanettverk for andre; elektronisk datalagringstjenester; online sosiale nettverksbyggingstjenester; tilveiebringe et nettsted for sosial nettverksbygging; kartografi- og karttjenester; informasjons-, rådgivnings- og konsultasjonstjenester relatert til alt det forannevnte. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SUMO Oenoforos AB, Box 24005, SE STOCKHOLM, Sverige BRANN AB, Box 3690, SE STOCKHOLM, Sverige Klasse 33 Vin, alkoholholdige drikkevarer utenom øl. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Myld MYLD AS, Haugen 11, 6017 ÅLESUND, Klasse 9 Digital software til bruk og nedlasting. Klasse 38 Kommunikasjonsløsning via web, smarttelefoner og nett generelt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DILFA COMMUNICATIONS AS, Postboks 1600 Vika, 0119 OSLO, Klasse 42 Rådgivningstjenester innen IT og datateknologi. 11

12 registrerte varemerker nr 17/16 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen La Familia El Diablo Tattoo Club EL DIABLO PRODUCTIONS MASCARENHAS DOS SANTOS, c/o Francisco Jose M Dos Santos, Høleberggata 16, 4006 STAVANGER, Klasse 9 Brannslukningsapparater. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet. Klasse 44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KKIKK KKIKK AB, c/o Severed, Terassgatan 1, SE GÖTEBORG, Sverige Vaftrudner, c/o Arne Rudenius, Engelbrektsgatan 54, SE GÖTEBORG, Sverige Klasse 28 Spill. Klasse 35 Administrasjon av prosjekter; bistand ved forretningsledelse; rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse. Klasse 41 Arrangering og ledelse av praktiske seminarer; coaching (veiledning); informasjon vedrørende utdannelse; instruksjon [opplæring]; organisering og ledelse av seminarer; organisering og ledelse av symposium; undervisning; veiledning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AKOFEED AAK Sweden AB, Västra Kajen, SE KARLSHAMN, Sverige BRANN AB, Box 3690, SE STOCKHOLM, Sverige Klasse 31 Tilberedelser i form av vegetabilske oljer og fett til bruk som dyrefôr; dyrefôr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FENRISFURY ASGEIR FANNAR JOHANNSSON, MØLLENDALSVEIEN 68 B, 5009 BERGEN, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr,datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater, mobil deksel. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester, salg av suvenirer (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen VANILLADILLA Tine SA, Postboks 25, 0051 OSLO, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; yoghurt. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 12

13 registrerte varemerker nr 17/16 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DÆSJ Tine SA, Postboks 25, 0051 OSLO, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; yoghurt. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen STUDENTERSAMFUNDET I TRONDHJEM, Elgeseter gate 1, 7030 TRONDHEIM, Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; Arrangering og ledelse av konserter; Arrangering og ledelse av praktiske seminarer; Artistopptredener; Billettkontor [underholdningvirksomhet]; Diskotektjenester; Filmproduksjon, andre enn reklamefilmer; Fornøyelsesparker; Fotografering; Nattklubber; Oppføring av forestillinger [live]; Organisering av fester [underholdning]; Organisering av kulturelle arrangement [impresariotjenester]; Orkestervirksomhet; Pengespillvirksomhet; Sceneoppførelser; Showoppsetninger; Sirkus; Underholdningsvirksomhet; Varieteteater. Klasse 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; Bartjenester; Kafeer; Kafeteriaer; Restauranter; Utleie av møterom. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/596,420 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen INTERVERBUM Interverbum Technology AB, Box 1121, SE KISTA, Sverige Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 739, SE LUND, Sverige Klasse 9 Dataprogrammer; oversettelsesprogramvare; digitale informasjonsbehandlingsprogram. Klasse 41 Veiledning om språkbruken med hensyn til språklig presentasjon og stylistics; oversettelsestjenester; opplæringskurser; tolketjenester; tekstforfattervirksomhet; veiledning om språkbruk i form av innholdsrelaterte og språklig lokalisering av informasjon; leksikalske tjenester; terminologiske språktjenester. Klasse 42 Utarbeidelse av dataprogrammer; oppdatering av dataprogramvare; dataprogrammering; design av hjemmesider; oppdatering av hjemmesider. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen STEMCENTRX Stemcentrx, Inc., 450 East Jamie Court, US-CA94080 SOUTH SAN FRANCISCO, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater; farmasøytiske preparater for bruk i onkologi; diagnostiske preparater for medisinske formål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Chief Sound Sve Profilgaver AS, Industriveien 20, 1337 SANDVIKA, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, 13

14 registrerte varemerker nr 17/16 grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BLACK HOLE Patagonia, Inc., 259 West Santa Clara Street, US- CA93001 VENTURA, USA Klasse 18 Lær og lærimitasjoner, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer og parasoller; spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer; ryggsekker; bager; sportsbager. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , SE, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Floodville Karlstads universitet Holding AB, Universitetsgatan 1, SE KARLSTAD, Sverige L-O Lundquist Patentbyrå AB, Box 80, SE KARLSTAD, Sverige Klasse 9 Simuleringsprogramvare for bruk i digitale datamaskiner; simuleringsapparater. Klasse 41 Foretaksutdannelse som gis gjennom en simuleringsstruktur. Klasse 42 Utvikling av programmer for simuleringseksperimenter eller serier av eksperimenter i et virtuelt optisk laboratorium. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/679,312 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GREEN SMOKE E-VAPOR Nu Mark LLC, 6603 West Broad Street, US-VA23230 RICHMOND, USA Klasse 35 On-line detaljsalgtjenester av elektroniske sigaretter, elektroniske sigaretter for engangsbruk, elektroniske sigarettsett og tilbehør solgt sammen med dette, nemlig cartomizere, refillhylser, batterier, batteriladere, batterier for elektroniske sigaretter, strømforsyninger for lading av elektroniske sigaretter, biladaptere for lading av elektroniske sigaretter og hylser som selges fylt med væske som inneholder smaksingredienser for elektroniske sigaretter. Glastad Holding AS, Postboks 113, 4551 FARSUND, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; informasjon og rådgivning vedrørende alle de forannevnte tjenester. Klasse 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; logistikk- og transport- og befraktningsvirksomhet; skipsmeglervirksomhet,bunkersmeglervirksomhet, transportmeglingsvirksomhet, transportreservering; drift av transportmidler; emballeringstjenester og tjenester for pakking av gods for avsendelse; lasthåndtering; maritim buksering, lossing og lasting og drift av havner og dokker; utleie av transportmidler, herunder båter og skip; utleie av containere; utleie av lagerplass; informasjon og rådgivning vedrørende alle de forannevnte tjenester. 14

15 registrerte varemerker nr 17/16 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Abbott Laboratories, 100 Abbott Park Road, US- IL ABBOTT PARK, USA Klasse 5 Diagnostiske reagenser; medisinske diagnostiske reagenser; diagnostiske preparater for medisinske formål; diagnostiske test sett; patroner inneholdende medisinske diagnostiske reagenser. Klasse 9 Blod undersøkelses instrumenter (ikke til medisinsk bruk); laboratorieanalyseapparater for måling, testing og analyse av blod, kroppsvæsker og/eller vev; hematologianalyseapparater (ikke til medisinsk bruk); analyseapparater for klinisk kjemi (ikke til medisinsk bruk) ; analyseapparater for immunoanalyse (ikke til medisinsk bruk) ; automatiserte kliniske molekylære laboratorieinstrumenter (ikke til medisinsk bruk) ; laboratorieprøvetakingsinstrumenter (ikke til medisinsk bruk); molekylære diagnostiske systemer bestående av sekvensere, spektrometre, sensorer og datamaskiner, for analyse av ukleinsyresekvenser, nukleinsyrer, genetisk materiale, smittestoffer og/eller patogener (ikke til medisinsk bruk); laboratorieinstrumenter for mikrobiell undersøkelse og identifikasjon (ikke til medisinsk bruk); dataprogrammer og maskinvare for identifisering og analyse av nukleinsyresekvenser, nukleinsyrer for patogen identitet, medikamentresistensegenskaper og rettsmedisinske profiler (ikke til medisinsk bruk); laboratorieapparater, nemlig molekylære diagnostiske sensorer for analyse av nukleinsyresekvenser, nukleinsyrer, genetisk materiale, smittestoffer og/eller patogener (ikke til medisinsk bruk); dataprogrammer for front-end prosessering, instrumentkontroll, dataanalyse og rapportering for molekylære diagnostiske instrumenter; maskinvare og programvare for bruk innen medisinsk diagnostikk; elektroniske publikasjoner, nemlig instruksjonsark og manualer for in vitro diagnostiske instrumenter, laboratoriumautomatiseringssystemer og tilhørende programvare; data management software for medisinske diagnostiske instrumenter; data management software for hematologianalysatorer, kliniske kjemianalysatorer, immunoanalyse analysatorer og blod undersøkelses instrumenter; dataprogramvare og maskinvare for medisinske diagnostiske instrumenter; dataprogramvare og maskinvare for hematologianalysatorer, kliniske kjemianalysatorer, immunoanalyse analysatorer og blod screening instrumenter; dataprogrammer og maskinvare for å håndtere grensesnittet mellom medisinske diagnostiske laboratorieinstrumenter; datamaskinprogramvare og maskinvare for håndtering av medisinsk diagnostisk laboratoriumarbeidsflyt; laboratorieinformasjon management software og hardware; dataprogramvare og maskinvare for overvåking av medisinske diagnoseinstrumenter; dataprogrammer og maskinvare for overvåking av laboratoriediagnoseinstrumenter; dataprogramvare og maskinvare for feilsøking av medisinske diagnoseinstrumenter; datamaskinprogramvare og maskinvare for feilsøking av laboratoriediagnoseinstrumenter; dataprogrammer for behandling av data fra diagnostisk medisinsk testing; programvare for bruk i medisinsk diagnostisk testing; maskinvare for bruk i medisinsk diagnostisk testing; maskinvare og programvare for fjernovervåking av in vitro diagnostiske instrumenter. Klasse 10 Blod undersøkelse instrumenter for medisinsk bruk; medisinske analyseinstrumenter for måling, testing og analysering av blod, kroppsvæsker og/eller vev for bruk i laboratorier; medisinske diagnoseinstrumenter for in vitro diagnostiske tester og/eller analyser; hematologianalyseapparater, analyseapparater for klinisk kjemi for medisinsk bruk; analyseapparater for immunoanalyse for medisinsk bruk; medisinske instrumenter for in vitro diagnostiske tester og/eller analyser for bruk i laboratorier; medisinsk utstyr for anvendelse innen medisinsk diagnostikk i laboratorier; medisinsk utstyr i form av datahåndtering og laboratorieautomasjonssystemer for bruk innen medisinsk diagnostikk, molekylære diagnostiske instrumenter for medisinsk bruk; medisinske instrumenter for mikrobiell-gjennomsøking og identifisering for medisinsk bruk i laboratorier; medisinske apparater, nemlig molekylærdiagnostiske sensorer for analyse av nukleinsyresekvenser, nukleinsyrer, genetisk materiale, smittestoffer og/eller patogener for medisinsk bruk i laboratorier; prøvetakingssett som brukes i forbindelse med in vitro diagnostikk inneholdende også prøve-oppsamlingsrør for medisinsk bruk. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; forretningskonsulenttjenester innen helsevesenet ; forretningskonsulenttjenester innen medisinsk diagnostikk; forretningskonsulenttjenester for helsepersonell; forretningskonsulenttjenester for helsetjeneste-betalere; forretningskonsulenttjenester for sykehus; forretningskonsulenttjenester for laboratorier. Klasse 37 Installasjons-, vedlikeholds- og reparasjonstjenester for medisinske instrumenter og laboratorieinstrumenter. Klasse 41 Tilveiebringelse av elektroniske pamfletter, brosjyrer, nyhetsbrev, opplæringsmateriell og andre publikasjoner vedrørende medisinsk diagnostikk, medisinske tilstander og behandlinger, medisinske instrumenter og tjenester, laboratorieinstrumenter og -tjenester; tilby utdannelsestjenester relatert til medisinske diagnostiske labroatorier. Klasse 42 Tilveiebringelse av tekniske støttetjenester for medisinske diagnostiseringsinstrumenter, automasjonssystemer for laboratorier, og relatert dataprogramvare og maskinvare; tilveiebringelse av tekniske støttetjenester for laboratorieinstrumenter og relatert dataprogramvare og maskinvare; tilveiebringelse av tekniske støttetjenester for dataprogramvare innen området medisinsk diagnostikk; tilveiebringelse av operative overvåkningstjenester for medisinske diagnostiseringsinstrumenter og laboratorieinstrumenter; fjernovervåkning av medisinske diagnostiseringssystemer og laboratoriesystemer; tilveiebringelse av elektronisk fjernovervåkning av og -feilsøking på medisinske diagnostiseringsinstrumenter, laboratorieinstrumenter og laboratoriesystemer; tilveiebringelse av en nettbasert programvareplattform for dataforvaltning, - overvåkning og -analyse innen området medisinsk diagnostikk; hosting, forvaltning, utvikling og vedlikehold av applikasjoner, programvare, og nettsteder relatert til medisinske diagnostiseringsinstrumenter og -systemer; hosting, forvaltning, utvikling og vedlikehold av applikasjoner, programvare og nettsteder relatert til laboratorieinstrumenter og -systemer; datatjenester, nemlig fjernforvaltning av data for medisinske 15

16 registrerte varemerker nr 17/16 diagnostiseringsinstrumenter og laboratorieinstrumenter; datatjenester, nemlig, fjernforvaltning av data for laboratorier; datatjenester, nemlig fjernforvaltning av medisinske diagnostiseringssystemer; datatjenester, nemlig, fjernforvaltning av laboratoriesystemer; datatjenester, nemlig, overvåkning av og rapportering om ytelse av og feil på medisinske diagnostiseringsinstrumenter og - systemer; datatjenester, nemlig overvåkning av og rapportering om ytelse av og feil på laboratorieinstrumenter og -systemer; konsulenttjenester innen informasjonsteknologi for laboratorier; tilveiebringelse av et online nettverksmiljø med teknologi som gjør brukere i stand til å dele data innen området medisinsk diagnostikk; tilveiebringelse av et online nettverksmiljø med teknologi som gjør brukere i stand til å dele laboratoriedata; tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikke-nedlastbar programvare og applikasjoner for overvåkning av medisinske diagnostiseringsinstrumenter og forvaltning av data fra medisinske diagnostiseringsinstrumenter; tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikke-nedlastbar programvare og applikasjoner for overvåkning av laboratorieinstrumenter og forvaltning av data fra laboratorieinstrumenter; tilveiebringelse av operative overvåkningstjenester for laboratorieinstrumenter og - systemer; tilveiebringelse av operative overvåkningstjenester for medisinske diagnostiseringsinstrumenter og -systemer; tilveiebringelse av teknisk støtte vedrørende laboratorieprogramvare innen området medisinsk diagnostikk; tilveiebringelse av elektroniske fjernfeilsøkingstjenester for laboratorier innen området medisinsk diagnostikk; fjernovervåkning av diagnostiske laboratoriesystemer; tilveiebringelse av elektronisk fjernovervåkning av medisinske diagnostiseringsinstrumenter og automasjonssystemer for laboratorier; tilveiebringelse av en nettbasert programvareplattform for informasjonsforvaltning for laboratorie- og diagnostiseringsutstyr, overvåkning og analyse innen området medisinsk diagnostikk; SAAS (programvare som en tjeneste)-tjenester med programvare for bruk ved forvaltning av data og informasjon innen området medisinsk diagnostikk; konsulenttjenester innen området medisinsk diagnostikk; laboratoriekonsultenttjenester; tilveiebringelse av et nettsted og andre kanaler for sosiale medier med informasjon innen området medisinsk diagnostikk; medisinske, vitenskapelige og teknologiske forsknings- og utviklingstjenester innen området medisinsk diagnostikk; medisinske, vitenskapelige og teknologiske forsknings- og utviklingstjenester innen området molekylær diagnostikk; medisinske, vitenskapelige og teknologiske forsknings- og utviklingstjenester innen området farmakodiagnostikk (companion diagnostics). Klasse 44 Medisinske diagnostikktjenester; tjenester innen molekylær diagnostikk; farmakodiagnostikktjenester ("companion diagnostics"-tjenester); in vitrodiagnostisikktjenester; medisinsk testing for diagnostiserings- eller behandlingsformål; tilveiebringelse av informasjon angående diagnostisering, overvåkning og behandling av medisinske tilstander; tilveiebringelse av informasjon innen området medisinsk diagnostikk, molekylær diagnostikk, farmakodiagnostikk (companion diagnostics) og in vitro-diagnostikk; konsulentvirksomhet innen områdene medisinsk diagnostikk, molekylær diagnostikk, farmakodiagnostikk (companion diagnostics) og in vitro-diagnostikk; laboratorieinformasjonstjenester innenfor området medisinsk diagnostikk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BlackDog Erik Thiedemann, Hegnaveien 20, 3748 SILJAN, ATTORNEY ANGELICA COPPINI, c/o Trademack- Formir, Spinola Road 137, MT-STJ3011 ST. JULIANS, Malta Klasse 9 Apparater for lydgjengivelse; Apparater for lydopptak; Apparater for oppladning av elektriske akkumulatorer; Audio-og videomottakerapparater; Audiovisuelle apparater for undervisning; Avstandsmålere; Babymonitor; Bærbare datamaskiner; Bærbare medieavspillere; Batteriladere; Computer periferiutstyr; Databærere [optiske]; Databehandlingsapparater og - innretninger; Datamaskiner; Disketter [magnetiske]; Disketter [Optiske]; Diskettstasjon [for datamaskiner]; Distansemålere; DVD-spiller; Elektriske apparater for kontroll og overvåkning; Elektriske batterier; Elektriske brytere; Elektroniske dagbøker; Elektroniske lommeoversettere; Elektroniske oppslagstavler; Elektroniske penner; Filmkameraer; Fjerntenningsapparater, elektriske; Galvaniske batterier; GPS-apparater [globalt posisjoneringssystem]; Håndfrisett for telefoner; Hodetelefoner; Høydemålere; Kalkulatorer; Kontrollapparater, elektriske; Kort med integrerte kretser [smartkort]; Kvantitetsmålere; Laserpekere; Lesebrett; Lesere [databehandlingsutstyr]; Lommekasettspiller; Lommeradio; Lydmålere; Måleinstrumenter; Mikrofoner; Mikroprocessorer,- Mobiltelefonstropper; Nettbrett; Objektiver [optikk]; Optiske artikler; Parasittdrepende apparater, elektriske; Radioapparater; Radioforsterkere; Refleksbrikker til personlig bruk for beskyttelse mot trafikkulykker; Ringeknapper; Skanner [databehandlingsutstyr], Solbatterier ; Tastaturer for datamaskiner; Telefonapparater; Tyverialarmer; USB-minnepinner; Veiemaskiner; Videobånd; Videokameraer; Videoopptakere; Videospillere; Walkie-talkies Klasse 25 Fottøy; Klær; Yttertøy Klasse 35 Import- og eksportagenturer; Å, for andres fordel, sammenbringe et bredt utvalg dyreartikler, forbrukerelektronikk og klær som gjør det mulig for kunder å enkelt se og kjøpe disse varer i et varemagasin, supermarked eller fysisk butikk; Å, for andres fordel, sammenbringe et bredt utvalg dyreartikler, forbrukerelektronikk og klær som gjør det mulig for kunder å enkelt se og kjøpe disse varer via postordrekatalog eller telefonordre; Å, for andres fordel, sammenbringe et bredt utvalg dyreartikler, forbrukerelektronikk og klær som gjør det mulig for kunder å enkelt se og kjøpe disse varer en på nettside for handel med slikt vareutvalg. 16

17 registrerte varemerker nr 17/16 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Citycon storbyen Eiendom AS, Postboks 164 Skøyen, 0212 OSLO, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; markedsstudier; markedsundersøkelser; meningsmålinger; rådgivning om reklame og om organisasjons- og forretningsledelse og om forretningsprofilering; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; bistand ved ledelse og administrasjon av stormarkeder, kjøpesentre og varehus; forvaltning og drift av stormarkeder, kjøpesentre og varehus. Detaljhandel av: kjemiske produkter til bruk i industri, vitenskap og jordbruk, malinger, fargestoffer og rustbeskyttelsesmidler, rengjøringsmidler og midler til toalettbruk, oljer og fett til industrielle formål, smøremidler, støvbindemidler, brensel, drivstoff og belysningsstoffer, lys og veker for lys, farmasøytiske preparater og andre preparater for medisinsk bruk, bygningsmaterialer av metall, isenkramvarer, maskiner, verktøymaskiner og motorer, håndverktøy, knivsmedvarer, gafler og skjeer, hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -maskiner, vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning, apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet, apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, magnetiske databærere, salgsautomater, kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner, brannslukningsapparater, kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, ortopediske artikler, suturmaterialer, apparater og innretninger for belysning, oppvarming, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål, kjøretøyer, befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet, skytevåpen, ammunisjon og prosjektiler, sprengstoff, fyrverkerisaker, edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, juvelervarer, smykker, edle stener, ur og kronometriske instrumenter, musikkinstrumenter, papir, papp og varer laget av disse materialer, trykksaker, materialer til bokbinding, fotografier, skrivesaker og papirvarer, klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk, artikler til bruk for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorrekvisita, instruksjons- og undervisningsmateriell, tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale, lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, skinn og huder, kofferter og reisevesker, paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer, bygningsmaterialer, møbler, speil, billedrammer, husholdnings- og kjøkkenredskaper, gjenstander til rengjøringsformål, glassvarer, porselen og keramikk, tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker, garn og tråd for tekstile formål, tekstiler og tekstilvarer, klær, fottøy, hodeplagg, sysaker, tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg, tapeter, spill og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler, kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, kjøttekstrakter, konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, spiselige oljer og fett, kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis, honning, sirup, gjær, bakepulver, salt, sennep, eddik, sauser, krydderier, is, jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, levende dyr, friske frukter og grønnsaker, frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt, øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, saft og andre preparater til fremstilling av drikker, alkoholholdige drikker, tobakk, artikler for røkere. Klasse 36 Forretninger med fast eiendom; bestyrelse av fast eiendom, forpaktning av faste eiendommer; utleie av kontorer; utleie av forretningslokaler; finansiell virksomhet. Klasse 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; bartjenester, catering, kantiner, kaféer, kafeteriaer, restauranter, snack-barer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Inwido Danmark A/S, Fabriksvej 4, DK-9640 FARSØ, Danmark Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 4171, SE MALMÖ, Sverige Klasse 6 Vinduer av metall; markiser av metall til utendørs bruk; persienner, rullegardiner og rullesjalusier av Klasse 9 metall; vindusskodder av metall. Databehandlingsutstyr; datamaskiner; programvare; programvare for datamaskiner; fjernkontroller. Klasse 19 Bygningssnekkerarbeid; vinduer, ikke av metall; vindussnekkerarbeid; vindusskodder, ikke av metall; vindusrammer, ikke av metall. Klasse 20 Rullegardiner/persienner for innendørs bruk; persienner; persienner av metall for innendørs bruk. 17

18 registrerte varemerker nr 17/16 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Migaya Consulting AG, Alpenstrasse 15, CH-6304 ZUG, Sveits Dinamo, Schweigaards gate 16, 0191 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, fisk, ost, potetchips, egg, smoothie (med melk), melkedrikker Klasse 30 Kaffe, te, bakervarer, croissant, brød, pasta, sjokolade, smørbrød, toast, pastasaus, pesto, salsa, krydder, krydderblandinger Klasse 31 Friske frukter og grønnsaker, krydderplanter Klasse 32 Øl, mineralvann, juice, smoothie (kun med frukt) Klasse 33 alkoholdige drikker (unntatt øl) Klasse 35 Salg av pastasauser, pesto, salsa, pasta, kaffe, krydderblandinger Klasse 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KRISTINE JENSSEN, Flintvegen 29, 7509 STJØRDAL, Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. Stance, Inc., 193 Avenida La Pata, US-CA92673 SAN CLEMENTE, USA Klasse 25 Klær; hodeplagg; fottøy. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Shizzle SHIZZLE AS, Odalsgata 42, 2003 LILLESTRØM, Klasse 9 Applikasjoner (nedlastbare), Hodetelefoner, Jukeboks, Nedlastbare filmer, Nedlastbare musikkfiler, Nedlastbare ringetoner for mobiltelefoner. Klasse 41 Fremskaffelse og fremvisning av online musikk og video, filmfremvisning, filmproduksjon, fjernsynsunderholdning, produksjon av musikk, produksjon av radio- og fjernsynsprogram, radiounderholdning, underholdningsvirksomhet og utleie av kinematografiske filmer. Klasse 42 Applikasjonstjenester [ASP], Fremskaffelse av søkemotorer for internettet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Gigabygg HOFSBRO EIENDOM AS, Jarenstranda 14, 2750 GRAN, Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg, hansker, herunder arbeidstøy. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; prosjektledelse; kontortjenester; reklamevirksomhet; import- 18

19 registrerte varemerker nr 17/16 /eksportagenturer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen The Energy Farm International Foundation, Røykenviklinna 617, 2760 BRANDBU, GREEN HEAT AS, Røykenviklinna 617, 2760 BRANDBU, Klasse 41 Utdannelses- og opplæringsvirksomhet samt informasjonsvirksomhet og arrangementer innen området bioenergi: organisering av foredrag, kurs og seminarer, omvisning og demonstrasjoner. Klasse 42 Konsulenttjenester innen bioenergi; nemlig kartlegging av biobrenselressurser for skogeiendommer og kommuner, miljøanalyser for produksjon av biobrensel; analyse av råstoffbehov for biobrenselanlegg, planlegging av bioenergianlegg for privat og offentlig virksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , JM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MAGIC KEYBOARD Apple Inc., 1 Infinite Loop, US-CA95014 CUPERTINO, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Datamaskiner; data periferiutstyr; datahardware; datamaskintastaturer; håndholdte datamaskiner; nettbrett (datamaskiner); bærbare datamaskiner; datamaskinkabler, -monitorer og skjermer, datamus og musematter, -posisjonspekere, printere samt diskettstasjoner og harddisker; batterier; datasoftware; elektriske og elektroniske bindepunkter, koplingsenheter, chip-er, ledninger, kabler, ladere, sammenkoplingseneheter (dock), dokkingstasjoner, grensesnitt samt adaptere for bruk med alle forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KLANGFESTIVALEN, c/o Hilde Brunsvik, Elisenbergveien 32, 0265 OSLO, Klasse 41 Produksjon av musikk.arrangering og ledelse av konserter.produksjon av musikk. Estrella Maarud Brands AB, Angereds Storåsväg, SE ANGERED, Sverige Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 29 Ekstruderte og pelleterte og på annen måte fremstilte eller bearbeidede grønnsaker og potet produkter; ovnsstekte, tørkede, saltede, krydrede, overtrukne og bearbeidede nøtter, cashewnøtter, pistasjnøtter, mandler, peanøtter, kokosnøtter (tørkede); konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; algeekstrakter for ernæring; ingefærprodukter i form av tørket frukt; peanøttsmør. Klasse 30 Ekstrudert og pelletert og på annen måte fremstilt eller bearbeidet tapioka, maniok (kassava), ris, mais, hvete eller andre kornprodukter, og ingefærprodukter i form av konfekt, konfektyrer og fruktgeleer; kaker, kjeks, kringler og saltstenger; müslibarer, hovedsakelig bestående av nøtter, tørket frukt, bearbeidede kornprodukter; sjokolade og sjokoladeprodukter; sauser. 19

20 registrerte varemerker nr 17/16 Klasse 31 Ubearbeidede nøtter, cashewnøtter, pistasjnøtter, mandler, peanøtter og frø; alger til ernæring for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FLOWERGUARD AS, Bergelandsveien 12, 4352 KLEPPE, Klasse 21 Plantepotter med selv-vanning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Bodegas Bienvenido Moestue Grape Selections AS, Hegdehausveien 31, 0352 OSLO, Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl.). Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Pinkyswear PINKYSWEAR AS, Munkedamsveien 67, 0270 OSLO, Klasse 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. Herunder: sminkeprodukter, hårprodukter, kosmetikk, neglelakk, kunstige øyenvipper og parfymevarer. Klasse 18 Lær og lærimitasjoner, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer og parasoller; spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Herunder: håndvesker, reisevesker, sminkekofferter, toalettmapper, bagger, kofferter, pelsvarer, klær for dyr. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Herunder: Yttertøy, jakker, frakker, kåper, parkas, klær av pels & skinn, klær av fjær, klær av pels og skinn-imitasjoner. Badetøy, strandplagg, shorts, topper, undertøy. Kjoler, Bandagekjoler, skjørt, gensere, bukser, hodeplagg, hansker, skjerf, ponchoer. Plagg av ull og cashmere. Treningsklær. Tøysko, sko med hæler, støvletter, støvler, joggesko, sandaler. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse av bedrifter; administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Herunder: Salg av motevarer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Propay ATELLA NORDIC AS, Postboks 6414 Etterstad, 0605 OSLO, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Bjørn Yngvar Sørensen, Kittilvegen 22, 4250 KOPERVIK, ATTORNEY ANGELICA COPPINI, c/o Trademack- Formir, Spinola Road 137, MT-STJ3011 ST. JULIANS, Malta Klasse 29 Ferdigretter helt eller primært bestående av fjærkre; ferdigretter helt eller primært bestående av kjøtt; fjærkre [kjøtt]; kjøtt; kjøtt, konservert; kjøttekstrakter; 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 53/15-2015.12.28 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 53/15-2015.12.28 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 53/15-2015.12.28 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

17/ november Apple Inc. Bryn Aarflot AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ november Apple Inc. Bryn Aarflot AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00108 6. november 2017 Klager: Representert ved: Apple Inc. Bryn Aarflot AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Tove Aas Helge

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/13-2013.12.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 52/13-2013.12.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 52/13-2013.12.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 20/05-2005.05.18 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 26/09-2009.06.22 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/13-2013.10.07 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 41/13-2013.10.07 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 41/13-2013.10.07 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/10-2010.08.16 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 33/10-2010.08.16 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 33/10-2010.08.16 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/16-2016.03.21 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 12/16-2016.03.21 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 12/16-2016.03.21 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/12-2012.01.09 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 02/12-2012.01.09 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 02/12-2012.01.09 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 50/06-2006.12.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 50/06-2006.12.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 50/06-2006.12.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8165 OP sak nr. 2011/00108 Reg. nr. 204263 Søknadsnr. 199903343 Overprøvingssak nr.: TMADM0000006 Registreringshaver: Solveig Irene Heggen, Solveien 22, 1430

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 28/13-2013.07.08 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 28/13-2013.07.08 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 28/13-2013.07.08 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/15-2015.01.19 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 04/15-2015.01.19 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 04/15-2015.01.19 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/13-2013.08.26 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 35/13-2013.08.26 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 86540. nr 35/13-2013.08.26 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 11/16-2016.03.14 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 11/16-2016.03.14 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 11/16-2016.03.14 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21/08-2008.05.19 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 21/08-2008.05.19 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 21/08-2008.05.19 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 24/08-2008.06.09 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 24/08-2008.06.09 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 24/08-2008.06.09 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 36/06-2006.09.04 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 36/06-2006.09.04 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 36/06-2006.09.04 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

SEATTLE'S BEST COFFEE

SEATTLE'S BEST COFFEE Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8126 Søknadsnr. 200710263 Søker: Seattle's Best Coffee LLC, 2401 Utah Avenue South, WA98134 Seattle, Washington, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/13-2013.01.28 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 05/13-2013.01.28 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 05/13-2013.01.28 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer