nr NO årgang 90 ISSN varemerke norsk tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 33 2000.08.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no"

Transkript

1 nr NO årgang 90 ISSN norsk varemerke tidende

2 I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse Gjengivelse av varemerket (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Tredimensjonalt merke (vareutstyr) (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (750) Adresse for korrespondanse Norsk Varemerketidende, utkommer én gang ukentlig og koster fritt tilsendt kr ,- pr. år. Abonnement med forskuddsbetaling kan tegnes ved Narvesen, og ved skriftlig henvendelse til Patentstyret. Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl vinter kl sommer. På lørdag, søndag, helge- og høytidsdager, jul- og nyttårsaften holder vi lukket. Infosenterets åpningstider kl vinter kl sommer. Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Postboks 8160 Dep OSLO Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Bankgiro Print & Distribusjon Allkopi

3 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: Avdelt fra søk.nr Prioritet fra ELEVEN (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til ordene hver for seg (730) Innehaver: 7-Eleven Inc, Dallas, TX, US (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; restauranter; lisensiering av eiendomsrett; snackbarer; tjenester i forbindelse med storkiosker, restauranter og andre etablissementer engasjert i tilveiebringelse av mat og drikke laget for konsumering; faglige konsultasjoner (ikke om forretninger) vedrørende utarbeidelse av instruksjoner og av annet materiell for drift av storkiosker, restauranter og andre etablissementer; interiørdekorering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TRAVEL THE WORLD WITHOUT LEAVING HOME (730) Innehaver: ResidenSea Ltd, Nassau, New Providence, BS (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 36: Forretninger med fast eiendom; boligformidling; eiendomsmegling; utleie av leiligheter og forretningslokaler og andre lokaler; utleie og leasing av permanent innkvartering; formidling av innkvartering, forretningslokaler og kontorlokaler, agentur og administrasjonstjenester; utleie og forpaktning av leiligheter, suiter og forretnings- og kontorlokaler samt lokaler ombord på skip; bestyrelse av fast eiendom og formidlingstjenester. KL. 42: Industriell formgiving; formgiving (design) av skips-konstruksjoner; tilveiebringelse, utleie og leasing av midlertidig innkvartering; reise- og turistbyråtjenester for bestilling av innkvartering på skip; organisering av møter, konferanser og utstillinger; tilveiebringelse og formidling av fasiliteter til møter, konferanser og utstillinger; tjenester vedrørende reservasjon av midlertidig innkvartering; bevertning og tilbringing av mat og drikke; tilveiebringelse av medisinsk pleie, helseog skjønnhetspleie. 3

4 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: VITE STRATOCELL (730) Innehaver: Vite Corp, 776 Tolman Drive, Stanford, CA 94305, US (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 9: Computer programmer for forretningsanalyse og forretningsvirksomhet med tilhørende brukerveiledninger. KL. 35: Tjenester i forbindelse med forretningsanalyse og forretningsvirksomhet. US, , 75/ (730) Innehaver: Sealed Air Corp, Park 80 East, Saddle Brook, NJ 07663, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 17: Polyetylenskum fremstilt ved sammenlaminering av skumlag, opp til 5" tykkelse. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: OPTI MENS DU VENTER (730) Innehaver: Bryggen Forlag AS, Slottsgaten 1, 5003 Bergen, NO (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 16: Trykksaker, tidsskrifter, trykte publikasjoner, brosjyrer, aviser og bøker. (730) Innehaver: Stora Kopparbergs Bergslags AB, Åsgatan 22, S Falun, SE (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårpleiepreparater; tannpussemidler, tannpulver, tannkrem og tannpasta; sårsåpe, midler til håndvask, flytende såpe, dusjsåpe til medisinsk bruk. KL. 4: Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler og smøreemner; støvoppsugende midler, støvfuktende midler og støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer og motorsprit) og belysningsstoffer; lys og veker. KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; hudsalve, desinfeksjonsmidler, blodstoppende midler, øyebadevann, håndkremer, bodylotion; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; preparater til utryddelse av sopp og mugg, fungicider, herbicider. KL. 7: Rengjøringsmaskiner, pussemaskin, støvsugere. KL. 9: Optiske disketter, CD er og magnetoptiske disketter til datamaskiner; batterier. KL. 11: Lamper, lysstoffrør, tennsatser til lysstoffrør, stemningslykter. KL. 12: Rengjøringsvogner. 4

5 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed; juvelérvarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. KL. 16: Polyetylenposer og -sekker, avfallsposer til søppelkurver, sanitetsposer, poser til hundeavføring, plastsekker. KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker. KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper; børster (ikke malerpensler); neglebørster, materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål, redskap til vinduspussing, mopper/ børster, tørke- og vaskekluter og filler, pussenylon, feiekoster og feiebrett, bøtter, rengjøringssvamp; stålull i form av vaskeull og stålball til rengjøring av stekepanner og -gryter, stekeplater; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk. KL. 22: Tau, reip, hyssing, nett, telt, markiser, presenninger, seil og sekker; ubearbeidet tekstilfibermateriale. KL. 23: Garn og tråd for tekstile formål. KL. 24: Vevde og strikkede metervarer, bordduker og servietter, draperier, flagg, reisepledd, lommetørklær, håndklær samt andre tekstilvarer. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; fremskaffelse av veiledning/instruksjon; underholdningsvirksomhet. KL. 42: Yrkesmessig ekspertise, tekniske konsultasjoner, teknisk konsulentvirksomhet, utarbeidelse av dataprogrammer, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer, vedlikehold av dataprogrammer og software, emballasjedesign, faglige konsultasjoner (ikke om forretning) og helsetjeneste. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SAM (730) Innehaver: Knürr-Mechanik für die Elektronik AG, Schatzbogen 29, D München, DE (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231 Lundamo KL. 20: Verkstedmøbler, laboratoriemøbler, skrivebord, arbeidsbord, monteringsbord, laboratoriebord, avlastningsbord, støttebord, pulter, bordplater, bordunderstell, skuffe- og hylleseksjoner for bordunderstell, skilleplater for plassering mellom vertikalprofiler med fotkonsoll; møbeldeler i form av tverrplater, tverrprofiler, avlastningshyller, konsoller for festing av tverrplater, svingarmer for festing av avlastingsskåler, dokumentholdere og holdere for verktøy, holdere for tilbehør; samtlige varer utgjørende teknisk møblement (for teknikerarbeidsplasser) hovedsakelig av metall (ikke opptatt i andre klasser). DE, , SE, ,

6 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Nike International Ltd, Beaverton, OR, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelérvarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer. (730) Innehaver: Realkredit Danmark A/S, Jarmers Plads 2, DK-1500 København V, DK (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 36: Finansiell virksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: DIPLOMØKONOM (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BIOFOOD ORGANIX (730) Innehaver: IHAB InterHealth AB, Kungsängsvägen 27, S Huskvarna, SE (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231 Lundamo (730) Innehaver: Handelshøyskolen BI, BI Stiftelsen, Postboks 580, 1302 Sandvika, NO (740,750) Fullmektig: Thommessen Krefting Greve Lund AS Advokatfirma v/arne Ringnes, Postboks 1484 Vika, 0116 Oslo KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet. KL. 5: Farmasøytiske preparater og naturmedisin for mennesker, vitaminpreparater og kosttilskudd. 6

7 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Rhea Vendors SpA, Caronno Pertusella (Varese), IT (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 9: Salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; databehandlingsutstyr, datamaskiner; deler og utstyr til de forannevnte varer. KL. 11: Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: STORM WEATHER CENTER (730) Innehaver: Beyond.com Corp, Sunnyvale, CA 94087, US (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 9: Et komplett utvalg av dataprogramvare og tekniske manualer som kan lastes ned fra et globalt datanettverk; lydopptak, videoopptak og musikk som kan lastes ned fra et globalt datanettverk. KL. 35: On-line tjenester, herunder oppstilling, for andre, av et utvalg av varer (unntatt transport av varene) slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse varene, i hovedsak for et komplett utvalg av dataprogramvare og ledsagende manualer, musikk, tekniske bøker, datamaskinvare, dataperiferiutstyr, printere, prosessorenheter og lyd- og videobånd, kassetter, CD-ROM og DVD; on-line bestillingstjenester, i hovedsak av et komplett utvalg av dataprogramvare og ledsagende manualer, musikk, tekniske bøker, datamaskinvare, dataperiferiutstyr, printere, prosessorenheter og lyd- og videobånd, kassetter, CD- ROM og DVD. KL. 42: Konstruksjon og utvikling av websider for andre. (730) Innehaver: Storm Weather Center AS, Bergen, NO (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 42: Meteorologisk informasjonstjeneste. 7

8 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til VIVALDI FARGERIKE MENNESKER SOM ENGASJERER for underholdningsvirksomhet og kulturelle aktiviteter (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Joh. Johannson AS, Postboks 130 Sentrum, 0102 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 11: Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. (730) Innehaver: Vivaldi Personell AS, Vassbotnen 15, 4313 Sandnes, NO KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester, konsulenttjenester, personellrekruttering, utleie av personale. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter, kursvirksomhet. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke, midlertidig innlosjering, medisinsk og hygienisk behandling, skjønnhetspleie, veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester, juridiske tjenester, vitenskapelig og industriell forskning, EDBprogrammering, konsulenttjenester, lederutvikling, organisasjonsutvikling. 8

9 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ANTICO MICROMASS (730) Innehaver: Vincompagniet AS, Postboks 2553 Solli, 0202 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; kildevann; saft og andre preparater til fremstilling av drikker; energidrikker. KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl); viner; musserende vin; vodka, cognac og annet druebrennevin; whisky, rom, gin; alko pops (lemonade med 4 % alkohol); cider; alkoholfrie viner; alkoholholdige essenser; alkoholholdige ekstrakter. (730) Innehaver: Micromass Ltd, Manchester, GB (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Analytiske og vitenskapelige apparater og instrumenter; analytiske apparater og instrumenter for biologiske og gassaktige stoffer og blandinger; analytiske og vitenskapelige apparater og instrumenter for identifikasjon og kvantifisering av organiske, uorganiske, biologiske og gassaktige stoffer og blandinger; computer hardware og software for bruk i forbindelse med analytiske og vitenskapelige apparater og instrumenter for identifikasjon og kvantifisering av organiske, uorganiske, biologiske og gassaktige stoffer og blandinger; deler og komponenter for forannevnte varer. KL. 37: Reparasjonsvirksomhet; vedlikeholdsvirksomhet; reparasjon og vedlikehold av analytiske og vitenskapelige apparater og instrumenter, av analytiske apparater og instrumenter for biologiske og gassaktige stoffer og blandinger, av analytiske og vitenskapelige apparater og instrumenter for identifikasjon og kvantifisering av organiske, uorganiske, biologiske og gassaktige stoffer og blandinger, av computer hardware for bruk i forbindelse med analytiske og vitenskapelige apparater og av instrumenter for identifikasjon og kvantifisering av organiske, uorganiske, biologiske og gassaktige stoffer og blandinger og av deler og komponenter for forannevnte. KL. 42: Ajourføring og vedlikehold av computer software for bruk i forbindelse med analytiske og vitenskapelige apparater og instrumenter for identifikasjon og kvantifisering av organiske, uorganiske, biologiske og gassaktige stoffer og blandinger samt for deler og komponenter for forannevnte. 9

10 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SITY (730) Innehaver: Skechers U.S.A., Inc, Manhattan Beach, CA, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. (730) Innehaver: Hackman Designor OY AB, SF Helsingfors, FI (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt beholdere; glassvarer; råglass og halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); porselen og keramikk; redskap og beholdere for husholdningsbruk; koke- og stekekar, lokkefat, lokk, pannelokk, frityrkasseroller, stekespyd, grillspyd, stekenåler, stekepinner, stekepanner, pannekakejern; serviettholdere og serviettringer; glassesker, glasskar, glasslokk, glass-skåler, malte glassvarer, glassvaser, prydsgjenstander av glass; krystall; bordserviser, bordporselen, bordskyfler, bordspader, spader, bordoppsatser for olje og eddik; kryddersett, pepperkverner, pepperbøsser, pokaler, rivjern, salatskåler, salatboller, skåler, bordoppsatser, suppeskåler; brødkurver for husholdningsbruk, drikkekar, fat, flasker, former, kaffeserviser; kaffekanner; kaffekokere (ikke elektriske), trykkokere (ikke elektriske); kaffefilter av nylon; tekanner; hånddrevne kverner for husholdningsformål; fruktpresser (ikke elektriske); kjøkkenbeholdere, slever, øser, visper (ikke elektriske); leirgods, krukker, blomsterpotter og krukker; blomsterpotteskjulere (ikke av papir); lysmansjetter, lysestaker; såpeholdere og såpebokser; osteskåler, osteklokker; mugger, ølmugger, ølkrus; eggbeger; porselensvarer og prydsgjenstander av porselen; kokekar og skåler av keramikk eller av stengods; samtlige varer ikke av edelt metall eller plettert dermed. 10

11 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Hackman Designor OY AB, SF Helsingfors, FI (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt beholdere; glassvarer; råglass og halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); porselen og keramikk; redskap og beholdere for husholdningsbruk; koke- og stekekar, lokkefat, lokk, pannelokk, frityrkasseroller, stekespyd, grillspyd, stekenåler, stekepinner, stekepanner, pannekakejern; serviettholdere og serviettringer; glassesker, glasskar, glasslokk, glass-skåler, malte glassvarer, glassvaser, prydsgjenstander av glass; krystall; bordserviser, bordporselen, bordskyfler, bordspader, spader, bordoppsatser for olje og eddik; kryddersett, pepperkverner, pepperbøsser, pokaler, rivjern, salatskåler, salatboller, skåler, bordoppsatser, suppeskåler; brødkurver for husholdningsbruk, drikkekar, fat, flasker, former, kaffeserviser; kaffekanner; kaffekokere (ikke elektriske), trykkokere (ikke elektriske); kaffefilter av nylon; tekanner; hånddrevne kverner for husholdningsformål; fruktpresser (ikke elektriske); kjøkkenbeholdere, slever, øser, visper (ikke elektriske); leirgods, krukker, blomsterpotter og krukker; blomsterpotteskjulere (ikke av papir); lysmansjetter, lysestaker; såpeholdere og såpebokser; osteskåler, osteklokker; mugger, ølmugger, ølkrus; eggbeger; porselensvarer og prydsgjenstander av porselen; kokekar og skåler av keramikk eller av stengods; samtlige varer ikke av edelt metall eller plettert dermed. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ARBOLEDA (730) Innehaver: Viña Caliterra SA, Santiago, CL (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 33: Viner. (730) Innehaver: KK Sony Computer Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment Inc), 1-1, Akasaka 7-chome, Minato-ku, Tokyo, JP (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 9: Elektriske brytere, elektriske reléer, sikringsbrytere, effektstyringsanordninger, strømlikerettere, elektriske kontakter, elektriske strømsluttere, elektriske kondensatorer, elektriske motstander, lokalbrytere, kraftfordelingsskap, koblingstavler, elektriske sikringer, lynavledere, elektriske transformatorer, induksjonsspenningsregulatorer, roterende omformere, tørrbatterier, våtbatterier, elektriske akkumulatorer og batterier, fotoelektriske celler, elektriske ledninger, elektriske kabler, fotografiutstyr og -instrumenter, kinematografisk utstyr, optiske apparater og instrumenter, telefonapparater, kommunikasjonsutstyr med trådforbindelse, bærefrekvensapparater, kringkastningsapparater, radiokommunikasjonsapparater, radioapparater, telemetrifjernstyringsapparater, lydfrekvensapparater, videofrekvensanordninger, deltilbehør for elektriske kommunikasjonsapparater og - instrumenter, EP-grammofonplater, LP-grammofonplater, innkodede magnetkort, innkodede magnetark, innkodede magnetbånd, innkodede kompaktplater, metronomer, skjermbokser for magnetplater, elektrostatiske kopimaskiner, datamaskiner inkludert prosessorenheter, programmerte elektroniske kretser, magnetplater, magnetbånd, periferiutstyr for datamaskiner, elektronmikroskoper, elektroniske bordkalkulatorer, tekstbehandlere, fotofølsomme rør, vakuumrør, likeretterrør, katodestrålerør, utladningsrør, termistorer, dioder, transistorer, integrerte kretser, storskalaintegrerte kretser, videospillemaskiner for kommersielle anvendelser, maskiner og instrumenter for fornøyelsesparker, spilleautomater, videospill med fjernsyn for personlig anvendelse; magnetkjerner, motstandstråder, elektroder, eksponerte kinematografiske filmer, eksponerte lysbildefilmer, transparenter, lysbilderammer, ytelsesregistreringsapparater, fotokopieringsapparater, manuelle regnemaskiner, elektriske regnemaskiner, kontormaskiner for hullkort, magnetiske plater, optiske plater, magneto-optiske plater, CD-ROM, magnetbånd- og DVD-ROMinnkodingsmagasiner, -bøker, -aviser, -kart, -bilder, - avbildninger, -tekstinformasjon, andre artikler tilhørende innkodede videoplater eller videobånd, elektriske kretser, magnetplater, optiske plater, magnetisk-optiske plater og CD- ROM, magnetbånd- og DVD-ROM-innkodende videospillprogrammer for forretningsanvendelser, 11

12 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 elektriske kretser, magnetplater, optiske plater, magnetisk-optiske plater, CD- ROM, magnetbånd- og DVD-ROM-innkodende videospillprogrammer for personlig anvendelse, styringsanordninger, styrespaker, hukommelseskort, volumstyringsanordninger, mus, deler og tilbehør til videospill med fjernsyn for personlig anvendelse; videospill, videospill for spillehaller; myntstyrte videospill. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TWINDRIVE (730) Innehaver: Bonus Energy A/S, Fabriksvej 4, DK Brande, DK (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 7: Vindmøller og andre vinddrevne maskiner samt deler og tilbehør til de forannevnte varer (ikke opptatt i andre klasser), herunder mølletårn og -master, møllevinger, vingekonsoller, møllehus; bremser og bremseinnretninger, unntatt for kjøretøyer; gearkasser andre enn for landkjøretøyer; elektriske generatorer. KL. 9: Elektriske og elektroniske apparater og computere til styring av vindmøller. KL. 37: Installasjon, vedlikehold og reparasjon av vindmøller. DK, , VA (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: GLIMT I ØYET (730) Innehaver: TV 2 AS, Karl Johans gate 14, 0101 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskinperiferiutstyr og datamaskiner; dataprogrammer (innregistrerte på databærere); brannslukningsapparater; deler og tilbehør til alle forannevnte varer. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita; instruksjonsog undervisningsmateriell; plastemballasje; spillkort; trykktyper; klisjéer; deler og tilbehør til alle forannevnte varer. KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer; bager, vesker og ryggsekker; deler og tilbehør til alle forannevnte varer. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg; deler og tilbehør til alle forannevnte varer. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; budtjenester (for post og telegraf); dataassistert overføring av lyd og bilder; elektronisk postoverføring; spill og spilltjenester via data- og telenettverk; elektroniske spill; fjernskrivertjenester; fjernsynssendinger; informasjon om telekommunikasjon; informasjonsbyråer (nyheter); kabelfjernsynssendinger; kommunikasjon ved dataterminaler; telefonisk meddelelse; telegrafisk meddelelse; meldetjenester (post og telegraf); mobiltelefontjenester; overføring av beskjeder og bilder ved datamaskiner; personsøkertjenester; pressebyråer; radiokommunikasjon; radiokringkasting; radiosendinger; sending av fjernsynsprogram; sending av radioprogram; telefakstjenester; telefonisk kommunikasjon; telefontjenester; telegrafisk kommunikasjon; telegraftjenester; telegramekspedering; telegramforsendelse; telegramoverføring; utleie av overføringsapparater for beskjeder. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; utleie av sportsutstyr; utleie av kinematografiske filmer; utleie av lydopptak; utleie av radioer og fjernsynsapparater; utleie av sceneutstyr; utleie av videobånd; utleie av videospillere; utlån av bøker; utgivelse av bøker, publikasjoner og audio- og videoproduksjoner; produksjon av filmer, videofilmer og lydopptak; produksjon av fjernsyns- og radioprogram; filmstudioer; innspillingsstudioer; impresariovirksomhet. KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering; filminnregistrering på videobånd; forvaltning av forfatterrettigheter; fotografering; fotografireportasjer; fotosettingstjenester (trykk); litografisk trykking; meteorologisk informasjonstjeneste; moteinformasjon; nyhetsreportasjetjenester; organisering av utstillinger; oversettelsesvirksomhet; redaksjonsbyråer; redigering av tekster; reportasjetjenester; serigrafisk trykking; silketrykking; trykkerivirksomhet; utleie av datamaskiner; utleie av dataprogrammer; utleie av salgsautomater; utleie av software (EDB); utleie av tilgangstid ved bruk av databaser. 12

13 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ROTNÄT (730) Innehaver: Arne Thuresson Byggmaterial AB, Box 59, S Spånga, SE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo (730) Innehaver: Aracruz Celulose SA, Rio de Janeiro, BR (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 20: Møbler, herunder garderober, kleskister, tekister, skap, senger, stoler, sofaer, armstøtter, toalettbord, bord, speilstativer, bokreoler, bokbokser, bokhyller, montre, skap, kister, benker, hyller, disker, arkivbokser, stereoracks, eksperimentbord, pianobenker, arkivskap, kosmetikkskap, kassettholdere og kontormøbler, alle forannevnte varer laget av tre. KL. 31: Rå tømmer. KL. 6: Bygningsmaterialer av metall; armeringsmaterialer av metall for betong; armeringsmaterialer av metall for bygging, ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av jern og metall (isenkramvarer); metallrør; malmer. SE, , (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BR, , (730) Innehaver: Duke Designs Inc, 207 Park Avenue, Steamboat Springs, CO, US (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 25: Klær, nemlig sokker laget helt eller hovedsakelig av ull, undertøy, leggings, hodeplagg, skiluer, gensere, luer, hansker, skjerf, idrettsuniformer, sykkelbukser, shorts, treningsdresser, bukser og skjorter laget helt eller hovedsakelig av ull. 13

14 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Vestnorsk Brunnboring AS, 5913 Eikangervåg, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 37: Byggevirksomhet; boring i forbindelse med byggevirksomhet og legging av rør og kabler under bakkenivå, brønnboring og boring gjennom fjell og jord/ løs masse. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Golfservice AS, Postboks 2460 Solli, 0202 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 28: Gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; import- og eksportagentur. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Colgate-Palmolive Co, 300 Park Avenue, New York, NY 10022, US (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Golfservice AS, Postboks 2460 Solli, 0202 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 3: Tannkrem og munnvann. KL. 28: Gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser. 14

15 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: EAGLE (730) Innehaver: Frode Kildahl, Skibakkveien 9, 1923 Sørum, NO (730) Innehaver: Sotra Gruppen AS, Vindenes, 5363 Ågotnes, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 6: Varer av uedelt metall herunder ankere og kjettinger av metall. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 15: Musikkinstrumenter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TWISTED (730) Innehaver: Twisted Subject Trade Co AS, Øvre Holmegt. 24, 4006 Stavanger, NO og Nygårdsgt. 1B, 5015 Bergen, NO KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. (730) Innehaver: Vik Stål AS, 6893 Vik I Sogn, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 6: Varer av uedelt metall; autovern av metall; rekkverk i metall til broer; glidekanter for veier av metall. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ARCTIC BLUE (730) Innehaver: Vesterålskjell AS, Ærfuglveien 12, 8450 Stokmarknes, NO KL. 31: Sjømat (skjell). 15

16 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: NET2PHONE (730) Innehaver: Net2phone Inc, 171 Main Street, Hackensack, NJ 07601, US (730) Innehaver: Casino AS, Serviceboks, 2827 Hunndalen, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 9: Trykte kretser, elektriske. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Knut Bråta, 3622 Svene, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 9: Kommunikasjonsbasert computerråvare, -utstyr og -tilbehør til bruk over globale computernettverk, kommunikasjons-systemer og -nettverk, herunder telefoner og telefonutstyr, computertelefoner, trådløse og kabelbaserte telefoner; telefontjenesteutstyr; video og lydkort for installasjon i personlige computere; gateways og gatekeepers for sending og mottak av data, video og annen informasjon over pakkeswitchede nettverk; computerprogrammer på disk, CD-rom eller andre media for å gi tilgang til telefonikommunikasjon via globale computernettverk. KL. 38: Kommunikasjonstjenester i forbindelse med elektronisk handel, innbefattet telefonitjenester og overføring av data, video og annen informasjon via globale computernettverk og andre kommunikasjonssystemer og -nettverk til bruker av computere, telefoner og andre kommunikasjonsenheter; telefonikommunikasjonstjenester via globale computernettverk i form av computer til telefonen; computer til computer, telefon til computer og telefon til telefon-forbindelser; kommunikasjonstjenester knyttet til bruk av telefonkort og betalingskort. KL. 2: Maling og lakker. 16

17 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CRYSTAL POINT (730) Innehaver: Crystal Point Inc, th Avenue S.E., Suite 301, Bothell, WA , US (740,750) Fullmektig: Rolf Chr. B Larsen - ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS, Brynsveien 5, 0667 Oslo KL. 9: Dataprogrammer og instruksjonsmanualer solgt som en enhet for bruk i områdene kommunikasjon mellom datamaskiner, og kommunikasjoner innen og mellom datanettverk med spesielle anvendelser som terminal-emulering, dataprogrammering, filoverføring. KL. 42: Konsultasjoner vedrørende datamaskinvare og - programvare, diagnose-tjenester i datanettverk, dataprogrammering for andre. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: OUTSIDEVIEW (730) Innehaver: Crystal Point Inc, th Avenue S.E., Suite 301, Bothell, WA , US (740,750) Fullmektig: Rolf Chr. B Larsen - ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS, Brynsveien 5, 0667 Oslo KL. 9: Dataprogrammer og instruksjonsmanualer solgt som en enhet for bruk i områdene kommunikasjon mellom datamaskiner, og kommunikasjoner innen og mellom datanettverk med spesielle anvendelser som terminal-emulering, dataprogrammering, filoverføring. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: THE FUTURE. WE LL BE THERE. (730) Innehaver: Crystal Point Inc, th Avenue S.E., Suite 301, Bothell, WA , US (740,750) Fullmektig: Rolf Chr. B Larsen - ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS, Brynsveien 5, 0667 Oslo KL. 9: Dataprogrammer og instruksjonsmanualer solgt som en enhet for bruk i områdene kommunikasjon mellom datamaskiner, og kommunikasjoner innen og mellom datanettverk med spesielle anvendelser som terminal-emulering, dataprogrammering, filoverføring. KL. 42: Konsultasjoner vedrørende datamaskinvare og - programvare, diagnose-tjenester i datanettverk, dataprogrammering for andre. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: STONEHOUSE (730) Innehaver: Inch s Cider Ltd, The Cider Mills, Plough Lane, Hereford HR4 0LE, GB (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl); cider; pæremost; alkoholsterke cidere. 17

18 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SPIRALUX (730) Innehaver: Austvoll Trevare AS, Heigreveien 148, 4312 Sandnes, NO (740,750) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); trapper. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Schibsted ASA, Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 16: Aviser og tidsskrifter. KL. 35: Publisering av reklametekster. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: JAGUAR B-TYPE (730) Innehaver: Jaguar Cars Ltd, Browns Lane, Allesley, Coventry, Warwickshire, CV5 9DR, GB (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo (730) Innehaver: Yogaskolen i Oslo, Ruseløkkvn. 50, 0251 Oslo, NO KL. 10: Medisinsk instrument til skylling av nesen. KL. 12: Landkjøretøyer, deler og komponenter for disse. 18

19 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: IPU (730) Innehaver: Kværner Oilfield Products, Postboks 94, 1325 Lysaker, NO (740,750) Fullmektig: Protector IP Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 Oslo KL. 6: Fleksible, sammensatte rør og rørledninger delvis tilvirket av metall for transport og overføring av fluider, spesielt petroleum og naturgass, og eventuelt vann, hydraulisk væske, elektriske signaler og/eller elektrisk kraft. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: NORMOCORT (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: AUSTRALIA S TOP DROP (730) Innehaver: Orlando Wyndham Group Pty Ltd, 33 Exeter Terrace, Devon Park, SA 5008, AU (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 32: Øl og ikke-alkoholholdige drikker. KL. 33: Spirituosa, viner og likører. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Cortendo AB, Box 5318, S Göteborg, SE (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater og stoffer; preparater til bruk for bekjempelse eller motvirkning av forstyrrelser i kortisol aktivitet. (730) Innehaver: MoneyGram Payment Systems Inc, 1550 Uttica Avenue, South Minneapolis, MN 55416, US (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 36: Tjenester i forbindelse med betalingsordre og tjenester i forbindelse med elektroniske valutaoverføringer. US, ,

20 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Continental Dekk Norge AS, Smalvollveien 58, 0611 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 12: Bildekk, dekk til kjøretøyer. KL. 37: Dekkomlegging og avbalansering samt reparasjon og service for biler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PAJERO PININ (730) Innehaver: Mitsubishi Jidosha Kogyo KK, 33-8, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo, JP (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 12: Landkjøretøyer og deler og tilbehør hertil. (730) Innehaver: Honda Giken Kogyo KK (also trading as Honda Motor Co, Ltd), Tokyo, JP (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 4: Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker. KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper; rugemaskiner. KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 27: Tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale). KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. 20

21 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DET TRONICS ENAMELS (730) Innehaver: Detector Electronics Corp, 6901 West 110th Street, Minneapolis, MN 55438, US (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 9: Branndetektorer med sensorer/følere for ultrafiolett og infrarød stråling; flammekontrolldetektorer med ultrafiolette, infrarøde og lysfølsomme flammeskannere; detektorer for brann og giftige gasser med katalytiske, kjemiske og smalbåndsoptiske sensorer/ følere; og analoge eller digitale styre-kontrollenheter for nevnte produkter. US, , 75/ (730) Innehaver: Artec Systems Group Inc, 99 Seaview Boulevard, Port Washington, NY , US (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 3: Hårpleieprodukter, nemlig sjampo, sjampo med ikke- permanente hårfarger, hårbalsam, hårbalsam med ikke- permanente hårfarger, pomader, hårglansforsterkende produkter, nemlig hårgels, hårlotion, hårserum, hårlysnere og blekepreparater, hårspray, skum, gels, hårfriseringslotion, permanent hårfargingsprodukter, nemlig hårtonere og pigmenter, hårpermanent, hårhvilepreparater (hair relaxers), kosmetiske preparater, nemlig leppestifter, leppeglans, leppekonturstifter, leppebalsam, leppeblyanter, mascara, rouge, øyeskygge, øyeblyanter, underlagskremer, eyeliner, dekkstifter, kosmetiske blyanter og ansiktspudder, bade- og dusjsåper, fuktighetsbevarende kremer til huden, lotion for kroppen, astringerende preparater, rensemidler for huden, ansiktsmasker, skrubbekremer for ansiktet og kroppen, og velluktende produkter, nemlig parfymer, cologner, eau de toilette og oljer for personlig bruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: HYDROFASER (730) Innehaver: E.R. Squibb & Sons Inc, Lawrenceville-Princeton Road, Princeton, NJ 08540, US (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 5: Medisinske og kirurgiske forbindingsmaterialer og bandasjer. 21

22 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CORE-LOC FLIMMER (730) Innehaver: U.S. Army Research and Development Center, Washington D.C., US (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 19: Armerte betongblokker for beskyttelse av kystog vannkonstruksjoner samt kystlinjer. (730) Innehaver: Freshman AB, Ritarslingan 16 B, S Täby, SE (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 11: Filtere og filteranordninger for luft- og gasskondisjonering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ICA MAXI OPSR (730) Innehaver: ICA AB, S Solna, SE (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker, geléer, syltetøy, fruktkompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, søtsaker og konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser (smakstilsetninger); krydderier; is. KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr, malt. KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; kundeinformasjon ved salg av næringsmidler og annet løsøre som selges i varehus og næringsmiddelbutikker. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikker. (730) Innehaver: Shipley Company L.L.C., 455 Forest Street, Marlborough, MA 01752, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 1: Kjemiske preparater for industriell bruk, herunder kjemiske sammensetninger og preparater for lodding og lodderesistente preparater for bruk ved fremstilling av kretskort og andre elektroniske anordninger. 22

23 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: LIPSLICKS (730) Innehaver: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, US (730) Innehaver: Freni Brembo SpA, Curno (Bergamo), IT (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 12: Bremseinnretninger for kjøretøyer og motorkjøretøyer; deler og tilbehør for bremseinnretninger for kjøretøyer og motorkjøretøyer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: NAILSLICKS (730) Innehaver: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 3: Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, preparater for rengjøring, pleie og forskjønnelse av hud, hodebunn og hår. (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 3: Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, preparater for rengjøring, pleie og forskjønnelse av hud, hodebunn og hår. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CG SMOOTHERS (730) Innehaver: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 3: Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, preparater for rengjøring, pleie og forskjønnelse av hud, hodebunn og hår. CH, , 02419/

24 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CG CONTINUOUS WEAR (730) Innehaver: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 3: Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, preparater for rengjøring, pleie og forskjønnelse av hud, hodebunn og hår. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CG CONTINUOUS COLOR (730) Innehaver: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 3: Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, preparater for rengjøring, pleie og forskjønnelse av hud, hodebunn og hår. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: HÅG H02 (730) Innehaver: Håg ASA, Fridtjof Nansensvei 12, 0369 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 20: Kontormøbler, herunder stoler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: HÅG H03 (730) Innehaver: Håg ASA, Fridtjof Nansensvei 12, 0369 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 20: Kontormøbler, herunder stoler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: HÅG H05 (730) Innehaver: Håg ASA, Fridtjof Nansensvei 12, 0369 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 20: Kontormøbler, herunder stoler. 24

25 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: HÅG H09 BORDITI (730) Innehaver: Håg ASA, Fridtjof Nansensvei 12, 0369 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 20: Kontormøbler, herunder stoler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: NECTIV (730) Innehaver: Pfizer Products Inc, Eastern Point Road, Groton, CT 06340, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater og substanser; et farmasøytisk preparat for å forhindre død av nerveceller. GB, , (730) Innehaver: Finnish Chemicals OY, Äetsä, FI (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 1: Kjemiske produkter, nemlig bleke- og stabiliseringspreparater for tremasse og leire; kjemiske reduksjonsmidler til bruk i den kjemiske industrien. FI, , T (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FOLIGARD (730) Innehaver: American Home Products Corp, 5 Giralda Farms, Madison, NJ , US (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider; kost- og ernæringstillegg. 25

26 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: GRILLBEHØR (730) Innehaver: Stabburet AS, Lienga 711, 1411 Kolbotn, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr, malt. KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (730) Innehaver: U.S.P.A. Properties Inc, 3380 Fairlane Farms Road, Suite 2, Wellington, FL 33414, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, skinn og huder, kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: U.S.P.A. (730) Innehaver: U.S.P.A. Properties Inc, 3380 Fairlane Farms Road, Suite 2, Wellington, FL 33414, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, skinn og huder, kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. 26

27 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: NORELAP (730) Innehaver: Pfizer Products Inc, Eastern Point Road, Groton, CT 06340, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (730) Innehaver: Univern AS, Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: NORLAP (730) Innehaver: Pfizer Products Inc, Eastern Point Road, Groton, CT 06340, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. (730) Innehaver: Univern AS, Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. 27

28 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SWARFEGA (730) Innehaver: Deb Ltd, 108 Spencer Road, Belper DE56 1JX, GB (740,750) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes KL. 3: Midler til rengjøringsformål; hudpleieprodukter; hudrensemidler; hudkrem; håndkrem; vaskemidler og såper; skummende og/eller lotionsåper; lotionvasker for huden og/eller hendene; preparater og stoffer for rengjøring av huden; midler til rengjøring av hendene; tørkeartikler innsatt med vaskemidler, rengjøringsmidler og hudrensemidler, kluter og papirtørklær innsatt med et hudrensemiddel; tørkeartikler; tørkeartikler innsatt med et rengjørings- eller toalettpreparat; tørkeartikler innsatt med et hudrensemiddel; ikke-medisinske toalettpreparater; sjampo; hud- og hårsjampo; midler til polering og flekkfjerning; midler til sliping; avfettingsmidler; blekemidler; midler til rengjøring av overflater, metaller eller glass; midler til beskyttelse, bevaring, behandling eller pleie av huden; kremer, geléer og lotioner for huden; håndkrem; kremer for behandling og beskyttelse av hendene; desinfiserende såper; desinfiserende vaskemidler og desinfiserende rengjøringsmidler; antibakterielle og antiseptiske hudeller håndrensemidler; antibakterielle preparater for rengjøring av huden. KL. 5: Desinfeksjonsmidler; sanitære preparater og stoffer; medisinske hudpleieprodukter; medisinske preparater for rengjøring eller beskyttelse av huden; bakteriedrepende preparater til påføring på huden eller til å rengjøre overflater; alkoholholdig gelé til hudhygieniske formål eller til desinfisering av hendene; tørkeartikler; alkoholholdige tørkeartikler; desinfiserende tørkeartikler; hudrensemidler og -tørkeartikler, samtlige til bruk på det medisinske området; tørkeartikler til medisinsk eller kirurgisk bruk; tørkeartikler innsatt med medisinske, antibakterielle og/eller desinfiserende midler; hudrengjøringsmidler for medisinske hygieneformål; antimikrobiske rengjøringsmidler; medisinsk hudkrem. KL. 21: Dispensere for produkter i væske-, pasta- eller gelform; såpedispensere, håndrensdispensere; hudkremdispensere; håndpumpeapparat til utmating av rengjøring- og hudpleieprodukter; pumpe- og/eller dispenserapparat for lotion og/eller skummende hudrengjøringsmidler; pumpe- og/eller dispenserapparater for geléer, lotioner og/eller kremer for påføring på huden og/eller håret; deler og utstyr til de forannevnte varer; tørkekluter; kluter eller papirtørklær innsatt med et vaskemiddel eller et rengjøringsmiddel; tørkeartikler; tørkleartikler innsatt med et hudrensemiddel; tørkeartikler innsatt med et vaskemiddel, et såpepreparat og/eller et rengjøringsmiddel; varer opptatt i klasse 21 til bruk i forbindelse med rengjøring, hygiene og hudpleie eller i forbindelse med rengjøringsprodukter, hygieneprodukter og/eller hudpleieprodukter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: JASERANT (730) Innehaver: Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, New York, NY 10154, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 5: Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Clementoni SpA, Recanati, IT (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 16: Skrivesaker og papirvarer (ikke opptatt i andre klasser); arbeidsbøker, tegnealbum og -papir, bøker, aviser og tidsskrifter, spillkort, blyanter, penner og markerings- og filterpenner; undervisningsspill for opplæring i aritmetikk, leseferdigheter, språk, geografi, vitenskap, astrologi, anatomi, historie, fysikk, trafikkunnskap og tegning. KL. 28: Spill for hukommelsesferdigheter og gåter; puslespill og lignende spill; spill; spill i form av dam, sjakk, sjøslagsspill; bingo og andre spill med nummererte kort og brikker som trekkes ett ad gangen; spill med brett, terning og kort; spill med elektroniske, magnetiske skrivende tavler; spill med elektroniske tastaturer; spill med elektronisk bilde; spill med elektroniske penner. 28

29 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: JOHNNY BLAZE (730) Innehaver: AST Sportswear Inc, 485 Seventh Avenue, New York, NY 10018, US (730) Innehaver: Clementoni SpA, Recanati, IT (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 16: Skrivesaker og papirvarer (ikke opptatt i andre klasser); arbeidsbøker, tegnealbum og -papir, bøker, aviser og tidsskrifter, spillkort, blyanter, penner og markerings- og filterpenner; undervisningsspill for opplæring i aritmetikk, leseferdigheter, språk, geografi, vitenskap, astrologi, anatomi, historie, fysikk, trafikkunnskap og tegning. KL. 28: Spill for hukommelsesferdigheter og gåter; puslespill og lignende spill; spill; spill i form av dam, sjakk, sjøslagsspill; bingo og andre spill med nummererte kort og brikker som trekkes ett ad gangen; spill med brett, terning og kort; spill med elektroniske, magnetiske skrivende tavler; spill med elektroniske tastaturer; spill med elektronisk bilde; spill med elektroniske penner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 25: Klær for menn, kvinner og barn; fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FURNLINE (730) Innehaver: Stora Enso Packaging AB, Box 1055, S Jönköping, SE (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 7: Emballasjemaskiner. KL. 16: Emballasje av papir, papp og kartong. (730) Innehaver: Rune Karlsen, Sagstuvegen 23E, 1405 Langhus, NO (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; restauranter, bartjenester, kaféer, kafeteriaer og gatekjøkkener. 29

30 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: COSMOS (730) Innehaver: Textilring AB, Lövstagatan 4, S Tranemo, SE (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. SE, , (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Seafood AS, Søndre Akershus kai 35, 0150 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks 1829 Vika, 0123 Oslo KL. 42: Restaurantvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SOLSIDEN (730) Innehaver: Seafood AS, Søndre Akershus kai 35, 0150 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks 1829 Vika, 0123 Oslo (730) Innehaver: The Gillette Co, Prudential Tower Building, Boston, MA 02199, US (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 42: Restaurantvirksomhet. KL. 8: Barbermaskiner og barberblader, instrumenter til barbering; dispensere, kassetter og hylser inneholdende blader; deler og tilbehør til de forannevnte varer; håndverktøy og redskaper (til barbering); kniver/ knivsmedvarer, gafler og skjeer. 30

31 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SUPRANETTES KITAMINS (730) Innehaver: Alcon Universal Ltd, Bösch 69, CH Hünenberg, CH (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 3: Rengjøringsprodukter for personlig bruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FACEREL (730) Innehaver: Genetics Institute Inc, 87 Cambridge Park Drive, Cambridge, MA 02140, US (730) Innehaver: Master Foods AS, Skøyen, 0667 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 5: Veterinærmedisinske preparater; medisinske tilsetninger til næringsmidler for dyr; desinfeksjonsmidler til hygieniske formål, pesticider; pulvere, sprøytemidler og halsbånd, alle til utryddelse av lopper og for bruk på dyr; vaskemidler med tilsetning av medikamenter for bruk på dyr. KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn og frø; levende dyr, fugler og fisker; næringsmidler for dyr, fugler og fisker; malt; sepiaben for fugler, ben for hunder; strø for dyr; friske frukter, grønnsaker, rotfrukter og poteter; ikke-medisinske preparater for bruk som tilsetning til de forannevnte næringsmidler. (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 5: Protein-baserte farmasøytiske preparater. 31

32 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: STRÅLFORS (730) Innehaver: Strålfors AB, Långgatan 21, S Ljungby, SE (740,750) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. (730) Innehaver: Master Foods AS, Skøyen, 0667 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn og frø; levende dyr, fugler og fisker; næringsmidler for dyr, fugler og fisker; malt; sepiaben for fugler, ben for hunder; strø for dyr; friske frukter, grønnsaker, rotfrukter og poteter; ikke-medisinske preparater for bruk som tilsetning til næringsmidler for dyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PHARMAKETT (730) Innehaver: Strålfors AB, Långgatan 21, S Ljungby, SE (740,750) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes KL. 16: Etiketter. CA WORLD (730) Innehaver: Computer Associates Think Inc, One Computer Associates Plaza, Islandia, NY, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 41: Arrangeringer og gjennomføring av konferanser i forbindelse med aktuell teknologi innen data programvareindustri presentert til industrien så vel som til sluttbrukere. 32

33 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: STRÅLFORS TRADECOM SOLUTIONS (730) Innehaver: Strålfors AB, Långgatan 21, S Ljungby, SE (740,750) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere, pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper, klisjéer. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: IZON (730) Innehaver: Accuride International Inc, Santa Fe Springs, CA, US (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 6: Presisjonskulelagere; skinner brukt som døroppheng for oppbevaringsskap, klesskap, vertikalt monterte dører og audio-/video-møbler; samt metalldeler, beslag og komponenter for møbler. KL. 20: Møbler og deres deler, beslag og komponenter hertil. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ARTHROTANA (730) Innehaver: Harras Pharma Curarina Arzneimittel GmbH, Am Harras 15, D München, DE (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater. 33

34 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SPORTINO VINSOL AE (730) Innehaver: Harras Pharma Curarina Arzneimittel GmbH, Am Harras 15, D München, DE (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater. (730) Innehaver: Hercules Inc, 1313 North Market Street, Hercules Plaza, Wilmington, DE , US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 1: Harpikser for industriell bruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SENSICUTAN (730) Innehaver: Harras Pharma Curarina Arzneimittel GmbH, Am Harras 15, D München, DE (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TRAUMAPLANT (730) Innehaver: Harras Pharma Curarina Arzneimittel GmbH, Am Harras 15, D München, DE (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater. 34

35 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Master Foods AS, Skøyen, 0667 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 29: Konserverte, tørkede, kokte eller bearbeidede frukter, grønnsaker, rotfrukter og poteter; kjøtt av oppdrettsdyr, vilt, fjærkre, fisk, bløtdyr eller skalldyr; næringsmidler fremstilt fra dyr; melk og meieriprodukter, drikker som overveiende inneholder melk; supper; kjøttlignende produkter fremstilt fra vegetabilske, proteinholdige fibre og anvendt som erstatning for kjøtt eller fisk; måltider og bestanddeler til måltider bestående hovedsakelig av kjøtt, fisk, fjærkre eller vilt eller av konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter, grønnsaker, rotfrukter eller poteter eller av melk eller meieriprodukter; snacks i form av rått, tørket, kokt, stekt eller speket kjøtt, fisk, fjærkre eller vilt eller av konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter, grønnsaker, rotfrukter eller poteter eller av ost; smørepålegg bestående hovedsakelig av kjøtt, lever, fisk, rogn, fjærkre eller vilt eller av konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter, nøtter, grønnsaker, rotfrukter eller poteter, eller av kakaosmør eller andre spiselige oljer eller fett eller av melk eller meieriprodukter. KL. 30: Sjokolade; konfekt; konfektyrer; kjeks; kaker; konditorkaker; ris, risottoer og andre risretter; korn som næringsmiddel for mennesker og næringsmidler laget av korn og beregnet som menneskeføde, müsli; pasta; te, kaffe, kaffe-erstatninger, kakao, kokesjokolade, ferdig fremstilte drikker herav og bestanddeler til fremstilling av slike drikker; snacks i form av ikke-søte produkter fremstilt av mel eller korn og inneholdende smakstilsetninger, snacks i form av ikke-søte produkter fremstilt av mel eller korn og inneholdende fyll fremstilt av kjøtt, fisk, fjærkre, vilt, frukt, grønnsaker, rotfrukter, poteter, egg eller ost; smørepålegg laget av sjokolade, kakao, sukker, honning, mel eller korn; ferdige retter bestående hovedsakelig av korn, kornprodukter, ris eller pasta og tilhørende bestanddeler til slike retter; sauser; spiseis, iskrem og fryste søtsaker. (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Master Foods AS, Skøyen, 0667 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 29: Konserverte, tørkede, kokte eller bearbeidede frukter, grønnsaker, rotfrukter og poteter; kjøtt av oppdrettsdyr, vilt, fjærkre, fisk, bløtdyr eller skalldyr; næringsmidler fremstilt fra dyr; melk og meieriprodukter, drikker som overveiende inneholder melk; supper; kjøttlignende produkter fremstilt fra vegetabilske, proteinholdige fibre og anvendt som erstatning for kjøtt eller fisk; måltider og bestanddeler til måltider bestående hovedsakelig av kjøtt, fisk, fjærkre eller vilt eller av konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter, grønnsaker, rotfrukter eller poteter eller av melk eller meieriprodukter; snacks i form av rått, tørket, kokt, stekt eller speket kjøtt, fisk, fjærkre eller vilt eller av konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter, grønnsaker, rotfrukter eller poteter eller av ost; smørepålegg bestående hovedsakelig av kjøtt, lever, fisk, rogn, fjærkre eller vilt eller av konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter, nøtter, grønnsaker, rotfrukter eller poteter, eller av kakaosmør eller andre spiselige oljer eller fett eller av melk eller meieriprodukter. KL. 30: Sjokolade; konfekt; konfektyrer; kjeks; kaker; konditorkaker; ris, risottoer og andre risretter; korn som næringsmiddel for mennesker og næringsmidler laget av korn og beregnet som menneskeføde, müsli; pasta; te, kaffe, kaffe-erstatninger, kakao, kokesjokolade, ferdig fremstilte drikker herav og bestanddeler til fremstilling av slike drikker; snacks i form av ikke-søte produkter fremstilt av mel eller korn og inneholdende smakstilsetninger, snacks i form av ikke-søte produkter fremstilt av mel eller korn og inneholdende fyll fremstilt av kjøtt, fisk, fjærkre, vilt, frukt, grønnsaker, rotfrukter, poteter, egg eller ost; smørepålegg laget av sjokolade, kakao, sukker, honning, mel eller korn; ferdige retter bestående hovedsakelig av korn, kornprodukter, ris eller pasta og tilhørende bestanddeler til slike retter; sauser; spiseis, iskrem og fryste søtsaker. 35

36 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Master Foods AS, Skøyen, 0667 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 29: Konserverte, tørkede, kokte eller bearbeidede frukter, grønnsaker, rotfrukter og poteter; kjøtt av oppdrettsdyr, vilt, fjærkre, fisk, bløtdyr eller skalldyr; næringsmidler fremstilt fra dyr; melk og meieriprodukter, drikker som overveiende inneholder melk; supper; kjøttlignende produkter fremstilt fra vegetabilske, proteinholdige fibre og anvendt som erstatning for kjøtt eller fisk; måltider og bestanddeler til måltider bestående hovedsakelig av kjøtt, fisk, fjærkre eller vilt eller av konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter, grønnsaker, rotfrukter eller poteter eller av melk eller meieriprodukter; snacks i form av rått, tørket, kokt, stekt eller speket kjøtt, fisk, fjærkre eller vilt eller av konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter, grønnsaker, rotfrukter eller poteter eller av ost; smørepålegg bestående hovedsakelig av kjøtt, lever, fisk, rogn, fjærkre eller vilt eller av konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter, nøtter, grønnsaker, rotfrukter eller poteter, eller av kakaosmør eller andre spiselige oljer eller fett eller av melk eller meieriprodukter. KL. 30: Sjokolade; konfekt; konfektyrer; kjeks; kaker; konditorkaker; ris, risottoer og andre risretter; korn som næringsmiddel for mennesker og næringsmidler laget av korn og beregnet som menneskeføde, müsli; pasta; te, kaffe, kaffe-erstatninger, kakao, kokesjokolade, ferdig fremstilte drikker herav og bestanddeler til fremstilling av slike drikker; snacks i form av ikke-søte produkter fremstilt av mel eller korn og inneholdende smakstilsetninger, snacks i form av ikke-søte produkter fremstilt av mel eller korn og inneholdende fyll fremstilt av kjøtt, fisk, fjærkre, vilt, frukt, grønnsaker, rotfrukter, poteter, egg eller ost; smørepålegg laget av sjokolade, kakao, sukker, honning, mel eller korn; ferdige retter bestående hovedsakelig av korn, kornprodukter, ris eller pasta og tilhørende bestanddeler til slike retter; sauser; spiseis, iskrem og fryste søtsaker. (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Master Foods AS, Skøyen, 0667 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 29: Konserverte, tørkede, kokte eller bearbeidede frukter, grønnsaker, rotfrukter og poteter; kjøtt av oppdrettsdyr, vilt, fjærkre, fisk, bløtdyr eller skalldyr; næringsmidler fremstilt fra dyr; melk og meieriprodukter, drikker som overveiende inneholder melk; supper; kjøttlignende produkter fremstilt fra vegetabilske, proteinholdige fibre og anvendt som erstatning for kjøtt eller fisk; måltider og bestanddeler til måltider bestående hovedsakelig av kjøtt, fisk, fjærkre eller vilt eller av konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter, grønnsaker, rotfrukter eller poteter eller av melk eller meieriprodukter; snacks i form av rått, tørket, kokt, stekt eller speket kjøtt, fisk, fjærkre eller vilt eller av konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter, grønnsaker, rotfrukter eller poteter eller av ost; smørepålegg bestående hovedsakelig av kjøtt, lever, fisk, rogn, fjærkre eller vilt eller av konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter, nøtter, grønnsaker, rotfrukter eller poteter, eller av kakaosmør eller andre spiselige oljer eller fett eller av melk eller meieriprodukter. KL. 30: Sjokolade; konfekt; konfektyrer; kjeks; kaker; konditorkaker; ris, risottoer og andre risretter; korn som næringsmiddel for mennesker og næringsmidler laget av korn og beregnet som menneskeføde, müsli; pasta; te, kaffe, kaffe-erstatninger, kakao, kokesjokolade, ferdig fremstilte drikker herav og bestanddeler til fremstilling av slike drikker; snacks i form av ikke-søte produkter fremstilt av mel eller korn og inneholdende smakstilsetninger, snacks i form av ikke-søte produkter fremstilt av mel eller korn og inneholdende fyll fremstilt av kjøtt, fisk, fjærkre, vilt, frukt, grønnsaker, rotfrukter, poteter, egg eller ost; smørepålegg laget av sjokolade, kakao, sukker, honning, mel eller korn; ferdige retter bestående hovedsakelig av korn, kornprodukter, ris eller pasta og tilhørende bestanddeler til slike retter; sauser; spiseis, iskrem og fryste søtsaker. 36

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 43 25.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 25.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 25.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

nr 24 2000.06.13 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 24 2000.06.13 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 24 2000.06.13 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8165 OP sak nr. 2011/00108 Reg. nr. 204263 Søknadsnr. 199903343 Overprøvingssak nr.: TMADM0000006 Registreringshaver: Solveig Irene Heggen, Solveien 22, 1430

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 48 29.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 48 29.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 48 29.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 23 2000.06.05 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 23 2000.06.05 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 23 2000.06.05 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 8 2002.02.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 8 2002.02.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 8 2002.02.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 37 2002.09.09 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 37 2002.09.09 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 37 2002.09.09 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk mønster tidende www.patentstyret.no Norsk mønstertidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor mønsterområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 16 2000.04.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 16 2000.04.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 16 2000.04.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr NO årgang 90 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 90 ISSN varemerke norsk tidende nr 48 2000.11.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 47 22.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 47 22.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 47 22.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

SEATTLE'S BEST COFFEE

SEATTLE'S BEST COFFEE Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8126 Søknadsnr. 200710263 Søker: Seattle's Best Coffee LLC, 2401 Utah Avenue South, WA98134 Seattle, Washington, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 17 2002.04.22 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.04.22 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.04.22 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20 2001.05.14 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 20 2001.05.14 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 20 2001.05.14 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 20/05-2005.05.18 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer