nr NO årgang 92 ISSN varemerke norsk tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no"

Transkript

1 nr NO årgang 92 ISSN norsk varemerke tidende

2 Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl vinter kl sommer. På lørdag, søndag, helge- og høytidsdager, jul- og nyttårsaften holder vi lukket. Infosenterets åpningstider kl vinter kl sommer. Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Postboks 8160 Dep OSLO I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse Gjengivelse av varemerket (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Tredimensjonalt merke (vareutstyr) (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (750) Adresse for korrespondanse Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Bankgiro

3 NORSK VAREMERKETIDENDE Varemerkeloven nr 27 ETTERLYSNING På bakgrunn av begjæring om slettelse fra Oslo Patentkontor AS, etter varemerkeloven 26, bes innehaver av registrering nummer , Kristalldata AB, Linköping, SE om å melde seg innen 3 måneder. 3

4 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 27 REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FLØIBANEN (730) Innehaver: Fløibanen AS, Vetrlidsalmenningen 21, 5014 Bergen, NO (740,750) Fullmektig: Interpro AS, Postboks 85 Kokstad, 5863 Bergen KL. 6: Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt) låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall; malmer. KL. 8: Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -maskiner. KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, juvelérvarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita; instruksjonsog undervisningsmateriell; plastemballasje; spillkort; trykktyper, klisjéer. KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk), glassvarer, porselen og keramikk. KL. 22: Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker; materiale til polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet tekstilfibermateriale. KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer, senge- og bordtepper. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 26: Kniplinger og broderier, bånd og lisser, knapper, hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler, kunstige blomster. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, juletrepynt. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. KL. 34: Tobakk; artikler for røkere, fyrstikker. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. KL. 40: Bearbeiding av materialer. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester, juridiske tjenester; vitenskapelige og industriell forskning; EDBprogrammering. 4

5 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 27 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Fløibanen AS, Vetrlidsalmenningen 21, 5014 Bergen, NO (740,750) Fullmektig: Interpro AS, Postboks 85 Kokstad, 5863 Bergen KL. 6: Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt) låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall; malmer. KL. 8: Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -maskiner. KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, juvelérvarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita; instruksjonsog undervisningsmateriell; plastemballasje; spillkort; trykktyper, klisjéer. KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk), glassvarer, porselen og keramikk. KL. 22: Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker; materiale til polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet tekstilfibermateriale. KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer, senge- og bordtepper. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 26: Kniplinger og broderier, bånd og lisser, knapper, hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler, kunstige blomster. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, juletrepynt. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. KL. 34: Tobakk; artikler for røkere, fyrstikker. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. KL. 40: Bearbeiding av materialer. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester, juridiske tjenester; vitenskapelige og industriell forskning; EDBprogrammering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Hard Rock Holdings Ltd, London, England, GB (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 9: Hele klassen. KL. 41: Hele klassen. 5

6 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 27 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ICEVOLUTION ICLIFEQUALITY (730) Innehaver: ICFuture AS v/bjørn Erik Olsen, Forskningsparken, 9291 Tromsø, NO KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester innen verdifastsettelse av intellektuell kapital/strukturell kapital, utvikling av intellektuell kapital/strukturell kapital og styring av intellektuell kapital/strukturell kapital. KL. 36: Finansiell virksomhet; verdifastsettelse og utvikling av intellektuell kapital i forhold til finansiell kapital og markedsverdi. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ICQUALITY (730) Innehaver: ICFuture AS v/bjørn Erik Olsen, Forskningsparken, 9291 Tromsø, NO KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester innen kvalitetssikring av ledelsessystemer og systemer for motivasjon, kreativitet og menneskelig samspill; kvalitetssikring av systemer for strukturell kapital. (730) Innehaver: ICFuture AS v/bjørn Erik Olsen, Forskningsparken, 9291 Tromsø, NO KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, innen verdibasert ledelse, arbeidstilfredshet og helse, læring, samarbeide/teamutvikling, egenutvikling, kreativitet. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet og opplæringsvirksomhet; utarbeiding og gjennomføring av kurs og workshops for kompetansebedrifter og tilgrensende virksomheter, samt undervisning, spesielt rettet mot etter- og videreutdanning, innen verdibasert ledelse, arbeidstilfredshet og helse, læring, samarbeide/ teamutvikling, egenutvikling, kreativitet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: NATURE GAVE YOU HAIR, PHYSIQUE SCIENCE GIVES YOU STYLE (730) Innehaver: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 3: Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, preparater til rensing, pleie og forskjønnelse av hud, hodebunn og hår. 6

7 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 27 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MEDIA INSIGHT EMC (730) Innehaver: Mindshare Media Worldwide Ltd, London, England, GB (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 42: Formgivningstjenester; datamaskintjenester; produktformgivning og -utvikling; kunststudiotjenester; industriell formgivingstjenester; emballasjeformgivingstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: RIMI (730) Innehaver: Hakon Gruppen AS, Sinsenvn. 45, 0585 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte grønnsaker; geléer, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. (730) Innehaver: EMC Corp, 171 South Street, Hopkinton, MA , US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 16: Brukermanualer, referansemanualer og trykt utdannelses- og treningsmateriale innen området lagringsnettverk og intelligente lagringssystemer for nettverkskommunikasjon som omfatter prosessorer, hukommelser, dataprogrammer, datalagringsenheter og software for ledelse, styring og kontroll av data. KL. 35: Salgsfremmende tjenester for tredjemann; detaljhandelsvirksomhet ved direktesalg til enkeltindivider, handelsbedrifter og statlige organer innen området lagringsnettverk og intelligente lagringssystemer for nettverkskommunikasjon som omfatter prosessorer, hukommelser, dataprogrammer, datalagringsenheter og software for ledelse, styring og kontroll av data. KL. 36: Leasing og finansiell virksomhet for intelligente lagringssystemer for nettverkskommunikasjon som omfatter prosessorer, hukommelser, dataprogrammer, datalagringsenheter og software for ledelse, styring og kontroll av data. KL. 37: Installasjon, vedlikehold og reparasjon av lagringsnettverk og intelligente lagringssystemer for nettverkskommunikasjon som omfatter prosessorer, hukommelser, dataprogrammer, datalagringsenheter og software for ledelse og kontroll av data. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet og opplæringsvirksomhet nemlig ledelse av klasser, seminarer og konferanser innen området lagringsnettverk og intelligente lagringssystemer for nettverkskommunikasjon som omfatter prosessorer, hukommelser, dataprogrammer, datalagringsenheter og software for ledelse, styring og kontroll av data. KL. 42: Faglige konsultasjoner og rådgivningstjenester innen området lagringsnettverk og intelligente lagringssystemer for nettverkskommunikasjon som omfatter prosessorer, hukommelser, dataprogrammer, datalagringsenheter og software for ledelse, styring og kontroll av data; overvåking, kontroll og diagnostiske tjenester for lagringsnettverk og intelligente lagringssystemer; tilveiebringelse av informasjon via lokale og globale datanettverk innen området lagringsnettverk og intelligente lagringssystemer; ajourførings- og vedlikeholdstjenester for dataprogrammer og software for ledelse, styring og kontroll av data. 7

8 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 27 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: UNIQUE-PH (730) Innehaver: Alcon Inc, Bösch 69, CH-6331 Hünenberg, CH (730) Innehaver: EMC Corp, 171 South Street, Hopkinton, MA , US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 16: Brukermanualer, referansemanualer og trykt utdannelses- og treningsmateriale innen området lagringsnettverk og intelligente lagringssystemer for nettverkskommunikasjon som omfatter prosessorer, hukommelser, dataprogrammer, datalagringsenheter og software for ledelse, styring og kontroll av data. KL. 35: Salgsfremmende tjenester for tredjemann; detaljhandelsvirksomhet ved direktesalg til enkeltindivider, handelsbedrifter og statlige organer innen området lagringsnettverk og intelligente lagringssystemer for nettverkskommunikasjon som omfatter prosessorer, hukommelser, dataprogrammer, datalagringsenheter og software for ledelse, styring og kontroll av data. KL. 36: Leasing og finansiell virksomhet for intelligente lagringssystemer for nettverkskommunikasjon som omfatter prosessorer, hukommelser, dataprogrammer, datalagringsenheter og software for ledelse, styring og kontroll av data. KL. 37: Installasjon, vedlikehold og reparasjon av lagringsnettverk og intelligente lagringssystemer for nettverkskommunikasjon som omfatter prosessorer, hukommelser, dataprogrammer, datalagringsenheter og software for ledelse og kontroll av data. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet og opplæringsvirksomhet nemlig ledelse av klasser, seminarer og konferanser innen området lagringsnettverk og intelligente lagringssystemer for nettverkskommunikasjon som omfatter prosessorer, hukommelser, dataprogrammer, datalagringsenheter og software for ledelse, styring og kontroll av data. KL. 42: Faglige konsultasjoner og rådgivningstjenester innen området lagringsnettverk og intelligente lagringssystemer for nettverkskommunikasjon som omfatter prosessorer, hukommelser, dataprogrammer, datalagringsenheter og software for ledelse, styring og kontroll av data; overvåking, kontroll og diagnostiske tjenester for lagringsnettverk og intelligente lagringssystemer; tilveiebringelse av informasjon via lokale og globale datanettverk innen området lagringsnettverk og intelligente lagringssystemer; ajourførings- og vedlikeholdstjenester for dataprogrammer og software for ledelse, styring og kontroll av data. (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 5: Oppløsninger til bruk for kontaktlinser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Ewos Ltd, Forum House, 41/51 Brighton Road, Redhill, Surrey RH1 6ZS, England, GB (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 42: Konsulenttjenester innen fiskeoppdrett. 8

9 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 27 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (554) Vareutstyr (730) Innehaver: Skikkelig Gøy AS, Georgernes Verft 12, 5011 Bergen, NO (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg av CD-plater, innspilte videokassetter, DVD-plater (digitale videodisker) og andre innspilte lyd- og billedbærere; klær, sko og hodeplagg, sportsutstyr, leketøy, spill, kosmetikk- og toalettpreparater, papirvarer og kontorartikler, bøker og tidsskrifter gjennom globale eller nasjonale datanettverk. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Stokke Gruppen AS, Håhjem, 6260 Skodje, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 20: Barnestoler. 9

10 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 27 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: NOBOYS (730) Innehaver: Wilgekant Holding BV, De Boelelaan 7, NL-1083 HJ Amsterdam, NL (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; briller; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater, salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelérvarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (730) Innehaver: Trafikanten Midt-Norge AS, Postboks 870, 7409 Trondheim, NO KL. 9: Magnetiske betalingskort. KL. 36: Betalingsformidling ved reiser med kollektivtransport. KL. 39: Transportvirksomhet. 10

11 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 27 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Nor-Way Bussekspress AS, Karl Johansgt. 2, 0154 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 16: Blader og tidsskrifter. KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; frakt, befraktning; busstransport, passasjertransport, transport av reisende; reisereservering, plassreservering [transport], transportreservering; sightseeing [turistbesøk]; utleie av kjøretøyer, herunder turistbuss; turoperatører; transportinformasjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PHD (730) Innehaver: Berol Corp, 29 East Stephenson St., Freeport, IL 61032, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 16: Materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer, skrive- og markeringsredskaper; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner; plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. (730) Innehaver: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, Hochstrasse 17, D München, DE (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 7: Husholdnings- og kjøkkenmaskiner og -apparater, særlig elektriske kjøkkenmaskiner og -apparater, herunder findelingsapparater, røre- og eltemaskiner, presser, saftpresser, saftsentrifuger, malemaskiner, skjæremaskiner, elektrisk drevne verktøy, boksåpnere, knivslipeapparater samt maskiner og apparater til tilberedning av drikker og/eller mat; elektriske apparater til avhendelse av avfall, herunder avfallskverner og - kompressorer; oppvaskmaskiner; elektriske maskiner og apparater til behandling av skittentøy og klær, herunder vaskemaskiner, sentrifuger, strykepresser, strykemaskiner; elektriske rengjøringsapparater for husholdningsbruk, herunder apparater til vindusvask, apparater til skopuss og støvsugere; deler til de forannevnte varer, særlig slanger, rør, støvfiltre og støvfilterposer for støvsugere. KL. 9: Elektriske apparater og instrumenter, spesielt strykejern; fjernbetjenings-, signal-, kontroll- og styringsapparater for husholdnings- og kjøkkenmaskiner og -apparater; maskinlesbare databærere med eller uten innregistrerte data for husholdningsapparater; elektriske utleveringsapparater og for drikke eller mat, salgsautomater; databehandlingsutstyr og -programmer for styring og betjening av husholdningsapparater; deler og tilbehør til de forannevnte varer. KL. 11: Apparater og innretninger til oppvarming, dampproduksjon og koking, spesielt komfyrer, bake-, steke-, grille-, riste-, tine- og varmholdeapparater, dyppkokere, kokekar med integrert oppvarming, mikrobølgeovner, te- og kaffemaskiner; kjøleapparater, spesielt også fryseapparater, apparater til fremstilling av is og iskrem; tørkeapparater, spesielt også for klær, tørketromler, håndtørkere, hårtørkere; ventilasjonsapparater, spesielt vifter, luktfiltre, luktavtrekksapparater og -hetter, radiatorer, klimaapparater og apparater til forbedring av luftkvaliteten, luftfuktere, vannrørsapparater og sanitæranlegg, spesielt også armaturer for damp-, luft- og vannrørsanlegg, varmtvannsapparater, varmtvannsbeholdere og -beredere; oppvaskkummer; varmepumper; iskremmaskiner; deler til de forannevnte varer. 11

12 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 27 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MOCHA INFO-TREATER (730) Innehaver: PI-Design AG, Kantonsstrasse 100, CH-6234 Triengen, CH (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 21: Ikke-elektriske kaffebryggere/maskiner. DK, , VA (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FOREVER FRIENDS (730) Innehaver: Hallmark Cards UK, Hallmark House, Station Road, Henley-on-Thames, Oxfordshire RG9 1LQ, England, GB (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 38: Kommunikasjonstjenester, herunder overføring av elektroniske hilsnings- og gratulasjonskort samt andre meddelelser via mobiltelefon og globale datanettverk; kommunikasjon via telefon og mobiltelefon; kommunikasjon via dataterminaler; kommunikasjon via fiberoptikk-nettverk; datamaskinassistert overføring av meddelelser, bilder og elektronisk post; kommunikasjon via interaktiv digital TV, herunder ved bruk av satellitt eller kabeloverføring. (730) Innehaver: Arch Timber Protection Ltd, Wheldon Road, Castleford WF10 2JT, England, GB (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Dataprogramvare (software); dataprogramvare for drift av anlegg for behandling og bearbeiding av tømmer; dataprogramvare for håndtering og administrasjon av informasjon vedrørende tømmerbehandling og - bearbeiding. KL. 40: Foredling og bearbeidelse av tømmer, tømmerbehandling. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: AUTO-TREATER (730) Innehaver: Arch Timber Protection Ltd, Wheldon Road, Castleford WF10 2JT, England, GB (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Dataprogramvare (software); dataprogramvare for drift av anlegg for behandling og bearbeiding av tømmer; dataprogramvare for håndtering og administrasjon av informasjon vedrørende tømmerbehandling og - bearbeiding. KL. 40: Foredling og bearbeidelse av tømmer, tømmerbehandling. 12

13 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 27 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FABRAZYME (730) Innehaver: Genzyme Corp, One Kendall Square, Cambridge, MA 02139, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater og stoffer; farmasøytiske preparater for behandling av Fabrys sykdom. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BAIABEACH (730) Innehaver: Carl-Åge Henriksen, Bekkenstenveien 48a, 0976 Oslo, NO KL. 41: Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter. (730) Innehaver: SanDisk Corp, 140 Caspian Court, Sunnyvale, CA 94089, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Datamaskinminne i form av halvledere. US, , 76/223,265 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SAPPHIRE (730) Innehaver: Armament Systems and Procedures Inc, 2511 East Capitol Drive, Appleton, WI 54913, US (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 11: Lykter, lommelykter. 13

14 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 27 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TIMERX (730) Innehaver: Penwest Pharmaceutical Co, 2981 Route 22, Patterson, NY , US (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 42: Drogeriutviklingstjenester for andre. US, , 76/223,850 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SKIN ACTIVATOR (730) Innehaver: Herbalife International Inc, 1800 Century Park East, Los Angeles, CA , US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 3: Ansiktskrem, øyenkrem og kroppslotion. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: HARMAN KARDON ELEGANT (730) Innehaver: Harman International Industries Inc, P.O. Box 2200, Northridge, CA 91329, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Audio- og videoapparater og instrumenter, kinematografiske, vitenskapelige og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til måling, landmåling og signalering, elektriske og elektroniske apparater og instrumenter; apparater for opptak, overføringer eller gjengivelse av lyd og/eller bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; databehandlingsutstyr; undervisnings- og læremateriell, datamaskiner; datamaskin software; datamaskin hardware; datamaskinperiferiutstyr; hardware- og software digital kommunikasjon; apparater og instrumenter for opptak, produksjon, overføring, redigering eller lyd og/eller video signaler; lydbehandlingsapparater; hifi audio- og videoutstyr; datamaskinlydinnretninger og apparater; høyttalerinnretninger; høyttalere; overgangsnettverk; omformere, radioer, navigasjonsinnretninger; telematikkapparater og utstyr; audioapparater og instrumenter for bil, signalbehandlingsutstyr, digitalt signalbehandlingsutstyr, digitalt stemmesignalbehandlingsutstyr; lydbehandlingsutstyr, forsterkere, preforsterkere, kraftforsterker, mottagere, audiovideomottagere; radiomottagere, hjemmekinobehandlingsutstyr, DVD-spillere, CDspillere, CD-spillere- og DVD-sendere, optiske platespillere og sendere, lydbåndopptagere; fjernkontroller, basshøyttalere, mikrofoner, hodetelefoner, integrerte lydinnretninger, TV-apparater, videomonitorer, hjemmeteaterinnretninger; lydblandingskonsoller; lydkompressorer og prosessorer; korreksjonsledd; telefoner; strømforsyningsapparater; kabler; tilbehør, deler og utstyr for alle ovennevnte varer. 14

15 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 27 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DIAPROTEC (730) Innehaver: Biofarma SA, 22, rue Garnier, F Neuilly-sur-Seine, FR (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og sanitære preparater; dietetiske stoffer tilegnet medisinsk bruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DIAPLEXOR (730) Innehaver: Biofarma SA, 22, rue Garnier, F Neuilly-sur-Seine, FR (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og sanitære preparater; dietetiske stoffer tilegnet medisinsk bruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DIASTAR (730) Innehaver: Biofarma SA, 22, rue Garnier, F Neuilly-sur-Seine, FR (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og sanitære preparater; dietetiske stoffer tilegnet medisinsk bruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FIRESTONE WINTERHAWK (730) Innehaver: Bridgestone Licensing Services Inc, 50 Century Boulevard, Nashville, TN 37214, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 12: Dekk for kjøretøyer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: EAPAY (730) Innehaver: Edocs Inc, Two Appel Hill, 598 Worcester Road, Natick, MA 01760, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalisering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, software og datamaskiner; brannslukningsapparater; datamaskinsoftware for gjennomføring av kommersielle transaksjoner via globale datanettverk, nemlig software som forenkler produksjonen, leveringen, presentasjonen og betalingen av sikker elektronisk betaling, fakturering og konsernregnskap, provisjonen av online kundebetjening, kundeservice og selvhjelp til kunder og presentasjonen av elektronisk annonsering og personlige meldinger. US, , 76/

16 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 27 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ALYSTRA COOLFLOW (730) Innehaver: Transware AB, Södra Grubberogatan 26, S Göteborg, SE (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Innregistrerte dataprogrammer for transportforetak. KL. 38: Tjenester vedrørende overføring av data over faste og mobile kommunikasjonsnettverk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: NVIDIA PERSONAL CINEMA (730) Innehaver: NVidia Corp, 2701 San Thomas Expressway, Santa Clara, CA 95050, US (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 9: Datamaskinvare, nemlig grafiske behandlingsenheter, samt tilhørende dataprogramvare og - maskinvare for drift av samme. (730) Innehaver: Cordis Corp, Miami Lakes, FL, US (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 10: Infusjonspumpe for bruk i elektrofysiologiske prosedyrer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: WATERCARD (730) Innehaver: Utstyr & Kjøleservice AS, Kokstadveien 10, 5863 Bergen, NO (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 9: Elektroniske og magnetiske kort, kort med integrerte kretser (smartkort), salgsautomater og mekanismer for mynt- og kortstyrte automater. KL. 32: Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker. KL. 35: Salg av drikker via salgsautomater. US, , 76/232,171 16

17 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 27 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BONIA (730) Innehaver: First Qualities AS, c/o Nietschke & Wathne Økonomibyrå, Universitetsgaten 14, 0164 Oslo, NO (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Haganor Reiser AS, Stavangerveien 36, 4313 Sandnes, NO KL. 39: Turoperatør med buss som basis. (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 29: Næringsmidler. KL. 30: Næringsmidler. KL. 32: Drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SULLEY (730) Innehaver: Disney Enterprises Inc, 500 South Buena Vista Street, Burbank, CA 91521, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere, pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita; instruksjonsog undervisningsmateriell; plastemballasje; spillkort; trykktyper, klisjéer. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 28: Spill og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler; juletrepynt. 17

18 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 27 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Elin Eek Johnsen, Postboks 107, 3993 Langesund, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Stiftelsen Røde Tornekrone, Grønlandsleiret 39, 0190 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelérvarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; organisering og ledelse av konferanser og seminarer; produksjon av radio- og fjernsynsprogrammer og utleie av filmer; utgivelse av bøker og tekster (andre enn reklametekster). KL. 42: Faglige og tekniske konsultasjoner; design og formgivning; interiørkonsulentvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BEXTRA (730) Innehaver: Pharmacia & Upjohn Co, 100 Route 26 North, Peapack, NJ 07977, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 5: Farmasøytiske preparater inklusive smertestillende midler, betennelsesdempende preparater og preparater til bruk i kreftbehandling. 18

19 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 27 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: LIQUIDLOGIC (730) Innehaver: LSI Logic Corp, 1551 McCarthy Boulevard, Milpitas, CA 95035, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo (730) Innehaver: AS Leiepakking, 1930 Aurskog, NO KL. 29: Konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geléer, syltetøy, kompotter, spiselige oljer og fett, potetsnacks, potetchips. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis, honning, sirup, gjær, bakepulver, salt, sennep, eddik, sauser, krydderier. KL. 32: Saft, ikke-alkoholholdige drikker. KL. 9: Integrerte krets-kjerner; integrerte kretser; halvlederinnretninger; halvlederbrikkesett; programmerbare logiske kjerner for bruk ved utforming av systembrikker (SoC; system-on-a-chip), både av type brukerspesifisert integrert krets (ASIC-brikke) og brukerspesifisert standardprodukt (ASSP-brikke). US, , 76/276,969 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: VELROCK (730) Innehaver: Norsar, Postboks 51, 2027 Kjeller, NO KL. 9: Dataprogrammer. 19

20 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 27 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: JENTEPIRATENE (730) Innehaver: TV 2 AS, Karl Johans gate 14, 0101 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskinperiferiutstyr og datamaskiner; dataprogrammer (innregistrerte på databærere); brannslukningsapparater; deler og tilbehør til alle forannevnte varer. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita; instruksjonsog undervisningsmateriell; plastemballasje; spillkort; trykktyper; klisjéer; deler og tilbehør til alle forannevnte varer. KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer; bager, vesker og ryggsekker; deler og tilbehør til alle forannevnte varer. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg; deler og tilbehør til alle forannevnte varer. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; budtjenester (for post og telegraf); dataassistert overføring av lyd og bilder; elektronisk postoverføring; fjernskrivertjenester; fjernsynssendinger; informasjon om telekommunikasjon; informasjonsbyråer (nyheter); kabelfjernsynssendinger; kommunikasjon ved dataterminaler; telefonisk meddelelse; telegrafisk meddelelse; meldetjenester (post og telegraf); mobiltelefontjenester; overføring av beskjeder og bilder ved datamaskiner; personsøkertjenester; pressebyråer; radiokommunikasjon; radiokringkasting; radiosendinger; sending av fjernsynsprogram; sending av radioprogram; telefakstjenester; telefonisk kommunikasjon; telefontjenester; telegrafisk kommunikasjon; telegraftjenester; telegramekspedering; telegramforsendelse; telegramoverføring; utleie av overføringsapparater for beskjeder. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; utleie av sportsutstyr; utleie av kinematografiske filmer; utleie av lydopptak; utleie av radioer og fjernsynsapparater; utleie av sceneutstyr; utleie av videobånd; utleie av videospillere; utlån av bøker; utgivelse av bøker, publikasjoner og audio- og videoproduksjoner; produksjon av filmer, videofilmer og lydopptak; produksjon av fjernsyns- og radioprogram; filmstudioer; innspillingsstudioer; impresariovirksomhet. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; vitenskapelig og industriell forskning; EDB-programmering; filminnregistrering på videobånd; forvaltning av forfatterrettigheter; fotografering; fotografireportasjer; fotosettingstjenester (trykk); litografisk trykking; meteorologisk informasjonstjeneste; moteinformasjon; nyhetsreportasjetjenester; organisering av utstillinger; oversettelsesvirksomhet; redaksjonsbyråer; redigering av tekster; reportasjetjenester; serigrafisk trykking; silketrykking; trykkerivirksomhet; utleie av datamaskiner; utleie av dataprogrammer; utleie av salgsautomater; utleie av software (EDB); utleie av tilgangstid ved bruk av databaser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Exxon Mobil Oil Corp, 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, TX , US (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 35: Salg av ferdiglagde, spiseklare og ferske matvarer og drikker for konsum på stedet og for medbringing. 20

21 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 27 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Exxon Mobil Oil Corp, 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, TX , US (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 35: Salg av ferdiglagde, spiseklare og ferske matvarer og drikker for konsum på stedet og for medbringing. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Øystein Wisløff, 7770 Flatanger, NO (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231 Lundamo KL. 36: Forsikringsvirksomhet. ANTEGREN (730) Innehaver: Elan Pharma International Ltd, Shannon, County Clare, IE (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater. 21

22 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 27 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Scandpower AS, Postboks 3, 2027 Kjeller, NO (740,750) Fullmektig: Codex Advokat AS, Postboks 5222 Majorstua, 0303 Oslo (730) Innehaver: Agricultural & Fishery Marketing Corp, 191, 2-ka, Hangang-ro, Yongsan-ku, Seoul, KR (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 5: Ginseng tabletter, ginseng kapsler, kapsler inneholdende ginseng pudder for medisiner, kapsler inneholdende ginseng pudder for farmasøytiske formål, ginseng for farmasøytiske formål, ginsengpreparater for farmasøytiske formål. KL. 30: Ginsengte. KL. 31: Frossen ginseng, frisk ginseng, behandlet ginseng; tørket ginseng, ginseng pudder. KL. 32: Ginseng-drikker (ikke alkoholholdige), ginseng ekstrakt, drikker fremstilt av ginseng (ikke alkoholholdige), fruktjuicer og fruktdrikker fremstilt av ginseng. KL. 33: Brandy, cocktailer, gin, likører, rom, whisky, vin, eplevin, ginsengvin, alkoholholdige drikker inneholdende ginseng, Insamju (likører fremstilt av ginseng), fruktekstrakter (alkoholholdige), alkoholholdige drikker (unntatt øl), alkoholholdige essenser. KL. 9: Dataprogrammer, databehandlingsutstyr og telekommunikasjonsutstyr; apparater og instrumenter til måling, simulering og kontroll av strømninger i brønner, rørledninger og prosessanlegg innenfor petroleumssektoren. KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; markedsstudier; rådgivning og analyser om organisasjons- og forretningsledelse, forretningsprosesser, produkt- og markedsstrategier. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 41: Utdanningsvirksomhet; opplæringsvirksomhet; foredrag og kursvirksomhet; organisering og ledelse av konferanser og seminarer. KL. 42: Edb-programmering; lisensiering og utleie av dataprogramvare; utarbeidelse, individuelt design, ajourføring, vedlikehold, testing, overvåkning, simulering og videreutvikling av dataprogrammer, data- og telekommunikasjonssystemer, interne og globale data- og telekommunikasjonsnettverk; rådgivning og analysetjenester vedrørende datamaskiner, dataprogrammer, data- og telekommunikasjonssystemer, interne og globale data- og telekommunikasjonsnettverk; industridesign; faglig og teknisk rådgivning og analyser vedrørende sikkerhet, kvalitet og miljø; konsulent- og rådgivningstjenester vedrørende petroleumsteknologi, herunder om måling, simulering og kontroll av strømninger i brønner, rørledninger og prosessanlegg innefor petroleumssektoren; prosjektstudier. 22

23 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 27 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Nobel Communications Ltd, Hong Kong, CN (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 29: Melk og drikker av melk. KL. 30: Kaffe og te. KL. 32: Mineralvann, kullsyreholdig vann og ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: media og relatert til computere eller computerprogrammer; computer hardware; computer software; halvledere; elektroniske innretninger; en konstruksjon bestående av computer hardware, computer software, halvledere og elektroniske innretninger; et rammeverk for design, utvikling, ledelse og levering av computer hardware, computer software, halvledere og elektroniske innretninger og instruksjonsmanualer solgt som en enhet dermed. KL. 16: Instruksjons- og undervisningsmateriell; dokumentasjon og publikasjoner relatert til computere eller computerprogrammer; trykte publikasjoner; bøker; tidsskrifter, trykksaker, nemlig brosjyrer, aviser, magasiner, bøker og manualer relatert til en konstruksjon bestående av computer hardware, computer software, halvledere og elektroniske innretninger og til et rammeverk for design, utvikling, ledelse og levering av computer hardware, computer software, halvledere og elektroniske innretninger. KL. 42: Programmering for computere; design, oppdatering og vedlikehold av computer software; utleie av tilgangstid til databaseservere for computere; tekniske prosjektstudier innen området computer hardware og computer software; konsultasjonstjenester innen området computer hardware; computersystemanalyser; rådgivnings- og konsultasjonstjenester relatert til bruk av globale datanettverk; utleie av computere og computer software; tilveiebringelse av brukertilgang til computere for bedriftsledelse; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; reportasjetjenester; videoopptakstjenester; tilveiebringelse av fasiliteter for organisering av utstillinger; computertjenester; computertjenester for en konstruksjon av computer hardware, computer software, halvledere og elektroniske innretninger og for et rammeverk for design, utvikling, ledelse og levering av computer hardware, computer software, halvledere og elektroniske innretninger. US, , 76/ X ARCHITECTURE (730) Innehaver: International Business Machines Corp, New Orchard Road, Armonk, NY 10504, US (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 9: Computere; adaptere for computere; komponenter og ytre enheter for computere; computerminne; grensesnitt for computere; databehandlingsutstyr; skrivere; integrerte kretser; trykte kretser; magnetiske plater; diskdrev; kompaktdisker; magnetiske bånd; båndopptakere; regnemaskiner; lommekalkulatorer; kassaapparater; telefaksapparater; videospill; videoskjermer; videoopptakere; videobånd; computerprogrammer; dokumentasjon og instruksjonsmanualer innregistrert på maskinlesbare 23

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33 2000.08.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 33 2000.08.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 33 2000.08.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 37 2002.09.09 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 37 2002.09.09 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 37 2002.09.09 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23 2000.06.05 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 23 2000.06.05 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 23 2000.06.05 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 17 2002.04.22 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.04.22 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.04.22 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 43 25.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 25.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 25.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 24 2000.06.13 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 24 2000.06.13 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 24 2000.06.13 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr NO årgang 90 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 90 ISSN varemerke norsk tidende nr 48 2000.11.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 16 2000.04.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 16 2000.04.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 16 2000.04.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 20/05-2005.05.18 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 29.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 48 29.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 48 29.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 20 2001.05.14 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 20 2001.05.14 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 20 2001.05.14 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 38 2001.09.17 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 38 2001.09.17 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 38 2001.09.17 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 29 19.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 29 19.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 29 19.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

tidende nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer