nr NO årgang 90 ISSN norsk varemerke tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 5 2000.01.31 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende"

Transkript

1 nr NO årgang 90 ISSN norsk varemerke tidende

2 I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse Gjengivelse av varemerket (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Tredimensjonalt merke (vareutstyr) (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (750) Adresse for korrespondanse Norsk Varemerketidende, utkommer én gang ukentlig og koster fritt tilsendt kr ,- pr. år. Abonnement med forskuddsbetaling kan tegnes ved Narvesen, og ved skriftlig henvendelse til Patentstyret. Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl vinter kl sommer. På lørdag, søndag, helge- og høytidsdager, jul- og nyttårsaften holder vi lukket. Infosenterets åpningstider kl vinter kl sommer. Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Postboks 8160 Dep OSLO Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Bankgiro Print & Distribusjon Allkopi

3 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SNAP-ON (730) Innehaver: Snap-on Technologies, Inc, One Sun Parkway, Crystal Lake, IL 60014, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 6: Ikke-elektriske kabler, tråder og vaiere av uedelt metall; sikkerhetsskap og -skrin; skrustikkbenker av metall, metallramper, rullehjul for møbler av metall, skilt av metall; oppbevaringsenheter for metall verktøy nemlig verktøykister og A-rammer, deler og tilbehør til slike, nemlig verktøyskrin (tomme), verktøybrett av metall, lagringsbokser og bokser av metall, skuffer og verktøysordnere av metall og skilleplater for slike skuffer; deler til forannevnte varer (ikke opptatt i andre klasser). KL. 9: Måle- og kontrollinstrumenter og apparater; apparater, instrumenter og datamaskiner til bruk for vedlikehold, sjekking og analysering av maskiner, motorer og kjøretøyer; elektriske kraftforsyning og ladeapparater; testeapparater for elektriske batterier; elektriske sveiseapparater og elektriske loddeapparater; elektriske loddebolter og elektriske loddepistoler; elektriske startkabler for kjøretøyer, elektriske kabler og ledninger, støpsler og stikkontakter og deler dertil (ikke opptatt i andre klasser). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: GLOBAL NETWORK NAVIGATOR (730) Innehaver: America Online, Inc, Vienna, VA, US KL. 9: Hele klassen. Registreringen i klasse 9 omfatter ikke: Mikroskopstativer spesielt tilpasset for mikroskoper; nautiske apparater og instrumenter. KL. 16: Hele klassen. KL. 35: Hele klassen. KL. 38: Hele klassen. KL. 42: Hele klassen. 3

4 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (554) Vareutstyr IMPULSE ID (730) Innehaver: Lilleborg AS, Postboks 4236 Torshov, 0401 Oslo, NO (730) Innehaver: Société des Produits Nestlé SA, Case postale 353, CH-1800 Vevey, CH KL. 29: Kjøttsuppe og kjøttkraft, supper; melk, næringsmidler basert på melk. KL. 30: Kaffe og kaffeekstrakter; kaffeerstatninger og ekstrakter av kaffeerstatninger; te og teekstrakter; kakao og preparater basert på kakao. KL. 3: Såper og rengjøringsmidler; parfymevarer, cologner, eau de toilette; kosmetikk; eteriske oljer; oljer, kremer og lotioner for huden; preparater for håret og tennene; tannpussemidler; toalettprodukter mot transpirasjon og deodoranter for personlig bruk; preparater for bad og dusj, talkumpudder; ikkemedisinerte toalettpreparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CH, , 7835/1995 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SABALIN (730) Innehaver: Pharbio Medical Sverige AB, Göteborg, SE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 5: Naturmiddel for anvendelse ved urinveisbesvær. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Fuji Photo Film Co Ltd, No. 210, Nakanuma, Minami-Ashigara-shi, Kanagawa-ken, JP (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 1: Ueksponert film og ueksponert fotopapir. KL. 9: Fotografiapparater og andre fotografiske apparater og instrumenter. 4

5 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ONE-STOP (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til INFORMATICA eller THE ENTERPRISE DATA MART COMPANY hver for seg (730) Innehaver: Informatica Corp, Menlo Park, CA, US KL. 9: Dataprogrammer innregistrert på databærere; computer software for brukerutvikling, databaseledelse, intranett-tilgang og for tilgang på et globalt datanettverk samt for formgiving av nettverkbasert automatisk beslutningsstøtte. (730) Innehaver: Simonsen Sverige AB, Anders Olsvägen 32C, S Höllviken, Malmø, SE KL. 5: Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinsk bruk; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; bandasjemateriell; desinfeksjonsmidler, rengjøringsmidler for medisinsk formål. KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner; ortopediske artikler; suturmaterialer. KL. 24: Sengelinnet; sengetepper og lintøy. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 37: Vaskeri; vedlikehold, reparasjon, rengjøring, rensing, pressing og strykning av klær, sengelinnet og husholdningslinnet; kjemisk rensing; installasjon, vedlikehold og reparasjon av medisinske apparater og utstyr; byggevirksomhet; installasjonsvirksomhet innen vaskeri- og sykehusinnretninger. KL. 42: Utleie av tekstiler (klær, senge- og husholdningslinnet); bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester; jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: LANOVIA (730) Innehaver: Fuji Photo Film Co Ltd, No. 210, Nakanuma, Minami-Ashigara-shi, Kanagawa-ken, JP (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Innretninger som konverterer avtrykk/ avbildninger/bilder av blokkopier til halvtonepositive avtrykk/avbildninger/bilder ved skanning. 5

6 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BETA-CATH (730) Innehaver: Novoste Corp, 3890 Steve Reynolds Boulevard, Norcross, GA 30093, US KL. 10: Radiologiske apparater for medisinske formål nemlig stråleterapeutiske katetertilføringsanordninger; deler og komponenter for forannevnte apparater og anordninger nemlig overførings- og innføringsanordninger, tilføringskatetere, radioaktive kilder, markører, koblingsanordninger, beholdere, sterile mantler, kapper og pumper, injeksjonssprøyter eller andre anordninger brukt til å skape drivkraft; tilbehør for forannevnte varer nemlig ikke-radioaktive kilder (narreeller passive kilder), narreoverføringsanordninger, utstyr for gjenvinning av radioaktive kilder, midlertidig oppbevaringsbeholdere, beholdere for biologisk risikomateriale, radioaktivitetsskjermer, strålingssikre beholdere, lagringsbeholdere med radioaktivitetsskjerming, transportkasser, røranordninger, kanyler, koblinger, adaptere, ekstensjoner, sterile kapper og mantler, sterile forheng, overtrekk, beskyttere, tidsbrytere og lysanordninger. US, , S.N. 75/299,005 (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Gruppo Coin SpA, Venezia, IT KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 35: Konsultasjons- og rådgivningsvirksomhet vedrørende ledelse og administrasjon av utsalgssteder (franchising) og kjedeforretninger. IT, , MI 97C (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Falcon Bryggerier AB, Box 164, S Falkenberg, SE KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 6

7 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Falcon Bryggerier AB, Box 164, S Falkenberg, SE KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Falcon Bryggerier AB, Box 164, S Falkenberg, SE KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 7

8 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SOYACCINO (730) Innehaver: Australasian Conference Association Ltd, 148 Fox Valley Road, Wahroonga, New South Wales 2076, AU (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 29: Soyamelk og produkter basert på soya (ikke opptatt i andre klasser); melkeprodukter. KL. 32: Ikke-alkoholholdige drikker og preparater til fremstilling av drikker. (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Falcon Bryggerier AB, Box 164, S Falkenberg, SE KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BECHER (730) Innehaver: Jan Becher Karlovarska Becherovka (ackiova spolecnost), T.G. Masaryka 57, Karlovy Vary, CZ KL. 33: Likører og brennevin. 8

9 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Sony Music Entertainment Inc, 550 Madison Avenue, New York, NY, US (730) Innehaver: Siemens AS, Postboks 10 Veitvet, 0518 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 6: Plateskap i stål og aluminium, fundamenter og master for elektriske ledninger, festeklemmer for kabel eller rør av metall, kabelstiger, skruer og muttere, buntningsbånd, kabelsko. KL. 8: Manuelt drevet verktøy. KL. 9: Elektriske kabler og ledninger, koplingsmateriell og rekkeklemmer, elektriske brytere, koplingsur, sikrings materiell og jordfeilbrytere, loddeapparater og elektriske loddebolter, kontaktorer, tidsreleer og frekvensomformere, elektroniske styresystemer for lyd og signaler, styre systemer for alarmapparater og termostater, transformatorer, telefonapparater og -utstyr, dørtelefonsystemer, apparater for sikring av strømforsyning mot avbrudd, koplings materiell for tele/ data, kabelmuffer og kabelfordelingsskap stikkontakter og støpsler, sikringsbokser, -skap og stativer, fordelingsskap for elektrisitet, effektbrytere og betjeningsmateriell, signal distribusjonsutstyr, elektriske instrumenter, elektroniske styresystemer for varme og lys. KL. 11: Apparater og innretninger for belysning, lysrørarmaturer, lyskastere, vifter og varmluftvifter, elektriske varmeovner, nødlys, elektriske husholdningsapparater. KL. 17: Isolasjonsmateriell, plastplugger. KL. 20: Festeklemmer for kabel eller rør av plast. KL. 41: Utdannelses- og opplæringsvirksomhet. KL. 9: Audio- og audiovisuelle opptak samt grammofonplater, forhåndsinnspilte magnetiske bånd, disker, kassetter og CD-ROMs; computer software; innspilte filmer. KL. 38: Overføring av musikalsk underholdning, musikk og musikalske lydopptak, via et globalt computernettverk; elektronisk overføring av musikk, musikalsk underholdning og musikalske lydopptak. KL. 41: Skaffe tilveie musikalsk underholdning, musikk og musikalske lydopptak sendt via satellitt og kabel. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ESTEROL (730) Innehaver: Habiol Hadeland Bioolje AS, Postboks 68, 2714 Jaren, NO KL. 4: Drivstoff til motor, brensel. 9

10 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MINDTIMER (730) Innehaver: Hans Sæle, Vålegata 7, 3112 Tønsberg, NO KL. 9: Innregistrerte dataprogram med sammenlignende tabeller for omregning av opplevelsestid til klokketid. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Indufa Media AS, 0186 Oslo, NO MILLESIME KL. 16: Fagtidsskrifter. (730) Innehaver: Lancôme Parfums et Beautè & Cie société en nom collectif, Paris, FR KL. 3: Kosmetikk og sminkepreparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: NITRILEX (730) Innehaver: Gøril Fasting, Sandgt. 16, 7012 Trondheim, NO KL. 10: Beskyttelseshansker til medisinsk bruk. KL. 21: Renholdshansker. KL. 25: Arbeidshansker. 10

11 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: RESTAURANT PINOCCHIO (730) Innehaver: Norrein AS, Trondheim, NO KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; bartjenester, hoteller, hotellreservering; snack-barer; kaféer, kafeteriaer, kantiner, catering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PINNACLE (730) Innehaver: Tuboscope I/P Inc, Houston, TX 77051, US (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 7: Partikkelfjernings- og partikkelflytteutstyr, nemlig skakebrett. US, , 75/646,339 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ALL-DAY AQUA (730) Innehaver: Beiersdorf AG, Hamburg, DE KL. 3: Midler til kropps- og skjønnhetspleie; midler til kropps- og skjønnhetspleie, nemlig dekorativ kosmetikk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til INTERACTION CONSULTING (730) Innehaver: Interaction Consulting AS, Postboks 1266 Vika, 0111 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Terje Hensrud, Postboks 1348 Vika, 0113 Oslo KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. AQUATOUCH (730) Innehaver: Beiersdorf AG, Hamburg, DE KL. 3: Midler til kropps- og skjønnhetspleie; midler til kropps- og skjønnhetspleie, nemlig dekorativ kosmetikk. 11

12 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TWINAIR (730) Innehaver: Daimler-Chrysler AG, Epplestrasse 225, D Stuttgart, DE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til INTERACTION CONSULTING GROUP (730) Innehaver: Interaction Consulting AS, Postboks 1266 Vika, 0111 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Terje Hensrud, Postboks 1348 Vika, 0113 Oslo KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 12: Motorer og deler til motorer; innsprøytningsanordninger for motorer. KL. 37: Reparasjon og vedlikehold av motorer. DE, , /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TWINTEC (730) Innehaver: Roald A. Flo, Postboks 34 Kjelsås, 0495 Oslo, NO (730) Innehaver: Daimler-Chrysler AG, Epplestrasse 225, D Stuttgart, DE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 12: Motorer og deler til motorer; innsprøytningsanordninger for motorer. KL. 37: Reparasjon og vedlikehold av motorer. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, kulturelle virksomheter. DE, , /12 12

13 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Linn Kranstad, Måltrostvn. 53, 0753 Oslo, NO og Lin Hurlen, Arbinsgate 13, 0253 Oslo, NO KL. 42: Beverting og tilbringing av mat og drikke; restaurant. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: EL & IT forbundet v/styrets leder, Youngsgate 11 C, 0181 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 16: Trykksaker, instruksjons- og undervisningsmateriell. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; undervisning. KL. 42: Juridiske tjenester; faglige og tekniske konsultasjoner. (730) Innehaver: Linn Kranstad, Måltrostvn. 53, 0753 Oslo, NO og Lin Hurlen, Arbinsgate 13, 0253 Oslo, NO KL. 42: Beverting og tilbringing av mat og drikke; restaurant. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Linn Kranstad, Måltrostvn. 53, 0753 Oslo, NO og Lin Hurlen, Arbinsgate 13, 0253 Oslo, NO KL. 42: Beverting og tilbringing av mat og drikke; restaurant. 13

14 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Arbeidsmiljøsenteret, Postboks 9326 Grønland, 0135 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter. (730) Innehaver: Arbeidsmiljøsenteret, Postboks 9326 Grønland, 0135 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 6: Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør; sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner, brannslukningsapparater. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. KL. 20: Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter. 14

15 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Arbeidsmiljøsenteret, Postboks 9326 Grønland, 0135 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter. (730) Innehaver: Arbeidsmiljøsenteret, Postboks 9326 Grønland, 0135 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 6: Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør; sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner, brannslukningsapparater. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. KL. 20: Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter. 15

16 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SONOSITE (730) Innehaver: SonoSite Inc, Bothell, WA, US (730) Innehaver: Schur Consumer Products A/S, Vejle, DK KL. 16: Plastposer, plastposer til frysing av isbiter. KL. 21: Plastbeholdere til frysing av isbiter. DK, , (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner; ortopediske artikler; suturmaterialer; medisinske diagnostiske apparater; medisinsk ultralydutstyr; medisinske diagnostiske ultralydapparater. US, , 75/613,545 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PARADIGM (730) Innehaver: Minnesota Mining and Manufacturing Co, P.O. Box 33427, Saint Paul, MN , US KL. 5: Dentalt styrkende midler. KL. 10: Dentale instrumenter for å utføre digitale dentale avtrykk; dentale instrumenter for å framstille dentale proteser. (730) Innehaver: Da Vinci Paint Co, Inc, Irvine, CA 92718, US KL. 2: Tøyfarger; oljefarger; vannfarger; fernisser; bindemidler; akrylliske farger. 16

17 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Opera Software AS, Waldemar Thranes gt. 86 B, 0175 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Codex Advokat AS, Postboks 5222 Majorstua, 0303 Oslo KL. 9: Dataprogrammer, blant annet dataprogramvare for globalt nettverk og annet nettverk, presentasjonsprogramvare, nettlesere. KL. 35: Annonse og reklamevirksomhet blant annet annonsebyråer, utsendelse av reklameannonser, publisering av reklametekster, utleie av reklameplass, systematisering og innsamling av informasjon for bruk i databaser, innsamling av annonser for bruk på websider. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet, blant annet informasjonsbyråer, Internett Portal tjenester, dataassistert overføring av beskjeder, bilder, informasjon og betalingsmidler, elektronisk postoverføring, kommunikasjon ved dataterminaler, kommunikasjon ved optisk fibernettverk, mobiltelefontjenester, satellittoverføringer, telefonisk kommunikasjon. KL. 42: Edb-programmering; profesjonell og teknisk assistanse, lisensiering og utleie av dataprogramvare, konsulenttjenester vedrørende datamaskiner og dataprogrammer; individuell design og utvikling av dataprogrammer, -systemer, -websider, nettlesere og nettverk for andre, utleie av tilgangstid til databaser. (730) Innehaver: Agresso Group ASA, Postboks 4244 Torshov, 0401 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner, brannslukningsapparater. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering, medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering; utvikling, design, oppdatering og vedlikehold av computer software og -hardware; teknisk konsulentvirksomhet; konsulentvirksomhet vedrørende computer software og -hardware; brukerstøttetjenester vedrørende computer software og -hardware. 17

18 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: OLUTE (730) Innehaver: Ares Trading SA, Vaumarcus, CH (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo (730) Innehaver: Ordning & Reda Papper och Design AB, St. Eriksgatan 121, S Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 16: Kort og brevpapir, papirark, konvolutter, kladdeog skriveblokker, notatblokker, kladde- og skrivebøker, notatbøker, papirmapper, løsbladspermer, register og registerkort, adressebøker, utklippsbøker, oppbevaringsesker av papir og kartong, penner og skriveredskaper, penneholdere og penneskrin, pennal, blyantstifter og blekkpatroner, almanakker og kalendere, skriveunderlag, blyantspissere, hulle- og hefteapparater, linjaler, omslagspapir, album, brevkurver, brevstativ, brevpresser, papirkniver, papirkurver, øvrig kontorutstyr unntatt møbler. KL. 18: Lommebøker, portemonéer, dokumentmapper, vesker og nøkkelfutteral. KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske substanser tilpasset medisinsk bruk, spedbarnsmat; plaster, forbindingsmateriale; tannfyllingsmateriale; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparat for utrydning av skadedyr, insekter og utøy; preparat for utrydning av sopp og mugg, fungicider, herbicider, vekstbekjempningsmidler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: OVALUTE (730) Innehaver: Ares Trading SA, Vaumarcus, CH (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske substanser tilpasset medisinsk bruk, spedbarnsmat; plaster, forbindingsmateriale; tannfyllingsmateriale; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparat for utrydning av skadedyr, insekter og utøy; preparat for utrydning av sopp og mugg, fungicider, herbicider, vekstbekjempningsmidler. 18

19 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: REBIJECT ENLUTE (730) Innehaver: Ares Trading SA, Vaumarcus, CH (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter; kunstige lemmer, øyne og tenner; ortopediske artikler; suturmateriale. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Ares Trading SA, Vaumarcus, CH (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske substanser tilpasset medisinsk bruk, spedbarnsmat; plaster, forbindingsmateriale; tannfyllingsmateriale; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparat for utrydning av skadedyr, insekter og utøy; preparat for utrydning av sopp og mugg, fungicider, herbicider, vekstbekjempningsmidler. LUVERIS (730) Innehaver: Ares Trading SA, Vaumarcus, CH (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske substanser tilpasset medisinsk bruk, spedbarnsmat; plaster, forbindingsmateriale; tannfyllingsmateriale; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparat for utrydning av skadedyr, insekter og utøy; preparat for utrydning av sopp og mugg, fungicider, herbicider, vekstbekjempningsmidler. 19

20 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: INSWEB COMFORTRONIC (730) Innehaver: InsWeb Corp, 901 Marshall Street, Redwood City, CA 94063, US (740,750) Fullmektig: Pretor Advokat AS, Postboks 1734, 7416 Trondheim KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; innregistrerte dataprogrammer. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning; design og utvikling av dataprogrammer, -systemer og -nettverk, Edb-programmering; profesjonell og teknisk assistanse, rådgivning og konsultasjon vedrørende datamaskiner, dataprogrammer, datasystemer, internet, world wide web, intranett og data nettverk, og for forsikringsbransjen og forsikringsindustrien, den finansielle tjenesteytende bransje eller industri, lege- og helseomsorgs- samt helsetjeneste og helsevern bransjen, for bransjer relatert til arbeidstakere og arbeidstakeres lønn, kompensasjon, fordeler, samt trygdeytelser, og for bransjer relatert til menneskelige ressurser; lisensiering og utleie av dataprogramvare, vedlikehold og ajourføring av og support for datamaskiner, datasystemer, datanettverk og dataprogramvare, herunder telefonrådgivning, direkte linje og helpdesktjenester, feilsøking, retting og oppdatering av dataprogrammer; help desk og dataprogram support; utleie av tilgangstid til computer databaser, individuell design og utvikling av dataprogrammer, -systemer og -nettverk for andre; rådgivning og teknisk bistand relatert til dataprogrammer, databaser og databaseadministrasjon, nettverksarbeid, direktekoblet informasjon, internettsider, og interaktiv kvotasjon, meddelelse av faktiske opplysninger, og sitat tjenester. (730) Innehaver: Fiat Auto SpA, Corso Giovanni Agnelli 200, I Torino, IT KL. 12: Motorkjøretøyer, gearkasser for landkjøretøyer. IT, , N.TO99C (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: WRAPPY (730) Innehaver: Cerealia Convenience AB, Sliparevägen 1-5, S Örebro, SE KL. 29: Geléer, syltetøy, egg, melk og melkeprodukter, spiselige oljer og fett. KL. 30: Mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup, gjær, bakepulver. US, , 75/713,640 US, , 75/713,825 20

21 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: M&M S JUKE (730) Innehaver: Master Foods AS, Skøyen, 0667 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 28: Leker, spill og leketøy; juledekorasjoner, selskapsdekorasjoner og knallbonboner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ARCTIC ICE (730) Innehaver: The Gillette Co, Prudential Tower Building, Boston, MA 02199, US KL. 3: Ikke-medisinske toalettpreparater; kosmetikk; parfymer; ikke-medisinske preparater for bruk før, under og etter barbering; hårpreparater; tannpussemidler; toalettsåper og sjampoer; ikke-medisinske preparater for bruk i badet eller dusjen; talkumpulver; hårfjernings- og hårnappingspreparater og -materiell; antitranspirasjonsmidler; deodoranter; toalettartikler. (730) Innehaver: Bjørn Lilleland, Mauds vei 8, 4311 Hommersåk, NO (740,750) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes KL. 9: Mikrofoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SANTA ALICIA (730) Innehaver: Viñja Santa Alicia SA, Camino Los Rosas S/N, Santa Rita, Pirque, Santiago, CL (740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet de Besche & Co v/ståle Gjengset, Postboks 1424 Vika, 0115 Oslo KL. 33: Alkoholholdige drikkevarer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: International Business Machines Corp, Armonk, NY 10504, US 21

22 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 KL. 9: Datamaskiner; maskinvare; integrerte kretser; mikrodatamaskiner; brikkesett for datamaskiner; minne for datamaskiner; hovedkort og datterkort for datamaskiner; grafikkort for datamaskiner; nettverksmaskinvare for datamaskiner; nettverkskort, svitsjer, rutere og hubber for datamaskiner; multipleksere og modemer; datamaskin periferiutstyr og elektroniske apparater for bruk sammen med datamaskiner; skrivere for datamaskiner; harddisker for datamaskiner; datamaskinutstyr for å lese og/eller skrive CD ROMer; tastaturer; styrekuler; musinnretninger for datamaskiner; inndata innretninger for datamaskiner; skjermer for datamaskiner; fotokopieringsmaskiner; dikteringsutstyr; media for lagring av datamaskinprogrammer; videoapparater; videokretskort; apparater og utstyr for opptak, behandling, mottak, gjengivelse, overføring, endring, komprimering, dekomprimering, kringkasting, fletting og/eller forbedring av lyd, videobilder, grafikk og data, elektroniske enheter for testing og kalibrering av datamaskinkomponenter; telefoner, cellulær- og mobiltelefoner; set-top bokser, nemlig elektroniske kontrollbokser for tilkopling og kontroll av datamaskiner og globale datamaskinnettverk med fjernsyns- og kabelkringkastingsutstyr; telekonferanseutstyr og videokonferanseutstyr; telekommunikasjonsapparater og - instrumenter; apparater og innretninger for bruk i videokonferanser, telefonkonferanser, dokumentutveksling og -redigering; kameraer og digitale kameraer for bruk med datamaskiner; hodesett for bruk med datamaskiner, programvare for datamaskiner, telekonferanseutstyr og videokonferanseutstyr; deler, tilbehør og testeapparater for alle ovennevnte varer; programvare for bruk ved drift og vedlikehold av datamaskinsystemer; datamaskin algoritme programvare for drift og kontroll av datamaskiner; datamaskinprogrammer for nettverkstyring; brukerprogrammer for datamaskiner; operativsystemprogramvare for datamaskiner, datamaskinprogrammer for assistanse ved utarbeidelse av andre datamaskinprogrammer; datamaskinprogrammer for behandling av data; datamaskinprogrammer for opptak, behandling, mottak, gjengivelse, overføring, endring, komprimering, dekomprimering, kringkasting, fletting og/eller forbedring av lyd, videobilder, grafikk og data; datamaskinprogrammer for utarbeidelse av hjemmesider; datamaskinprogrammer for å få tilgang til og for å bruke et globalt datamaskin nettverk; datamaskinprogrammer for elektronisk handel; datamaskinprogrammer for utviklingsverktøy; datamaskinprogrammer for databaser; datamaskin programvare for talegjenkjenning; datamaskin programvare for utarbeidelse av dokumenter; datamaskin programvare for tekstbehandling, bruk med regneark og annen kontorprogramvare; samt komponenter for alle ovennevnte varer; samt brukermanualer for bruk sammen med og solgt som en enhet med alle ovennevnte varer. KL. 16: Trykksaker, nemlig instruksjonsmanualer, magasiner, flyveblad, avisvedlegg, brosjyrer, alle relatert til elektroniske instrumenter, nemlig datamaskiner, maskinvare, integrerte kretser, mikrodatamaskiner, brikkesett for datamaskiner, minne for datamaskiner, hovedkort og datterkort for datamaskiner, grafikkort for datamaskiner, nettverksmaskinvare for datamaskiner nettverkskort, svitsjer, rutere og hubber for datamaskiner, multipleksere og modemer, datamaskin periferiutstyr og elektroniske apparater for bruk sammen med datamaskiner, skrivere for datamaskiner, harddisker for datamaskiner, datamaskinutstyr for å lese og/eller skrive CD ROMer, tastaturer, styrekuler, musinnretninger for datamaskiner, inndata-innretninger for datamaskiner, skjermer for datamaskiner, fotokopieringsmaskiner, dikteringsutstyr, media for lagring av datamaskinprogrammer, videoapparater, videokretskort, apparater og utstyr for opptak, behandling, mottak, gjengivelse, overføring, endring, komprimering, dekomprimering, kringkasting, fletting og/eller forbedring av lyd, videobilder, grafikk og data, elektroniske enheter for testing og kalibrering av datamaskinkomponenter, telefoner, cellulær- og mobiltelefoner, set-top bokser, nemlig elektroniske kontrollbokser for tilkopling og kontroll av datamaskiner og globale datamaskinnettverk med fjernsyns- og kabelkringkastingsutstyr, telekonferanseutstyr og videokonferanseutstyr, telekommunikasjonsapparater og - instrumenter, apparater og innretninger for bruk i videokonferanser, telekonferanser, dokumentutveksling og -redigering, kameraer og digitale kameraer for bruk med datamaskiner, hodesett for bruk med datamaskiner, programvare for datamaskiner, telekonferanseutstyr og videokonferanseutstyr, deler, tilbehør og testeapparater for alle ovennevnte varer, programvare for bruk ved drift og vedlikehold av datamaskinsystemer, datamaskin algoritme programvare for drift og kontroll av datamaskiner, datamaskinprogrammer for nettverkstyring, brukerprogrammer for datamaskiner, operativsystemprogramvare for datamaskiner, datamaskinprogrammer for assistanse ved utarbeidelse av andre datamaskinprogrammer, datamaskinprogrammer for behandling av data, datamaskinprogrammer for opptak, behandling, mottak, gjengivelse, overføring, endring, komprimering, dekomprimering, kringkasting, fletting og/eller forbedring av lyd, videobilder, grafikk og data, datamaskinprogrammer for utarbeidelse av hjemmesider, datamaskinprogrammer for å få tilgang til og for å bruke et globalt datamaskin nettverk, datamaskinprogrammer for elektronisk handel, datamaskinprogrammer for utviklingsverktøy, datamaskinprogrammer for databaser, datamaskin programvare for talegjenkjenning, datamaskin programvare for utarbeidelse av dokumenter, datamaskin programvare for tekstbehandling, bruk med regneark og annen kontorprogramvare, samt komponenter for alle ovennevnte varer. KL. 42: Computertjenester, nemlig tjenester som omfatter integrering av følgende innretninger og software; datamaskiner, maskinvare, integrerte kretser, mikrodatamaskiner, brikkesett for datamaskiner, minne for datamaskiner, hovedkort og datterkort for datamaskiner, grafikkort for datamaskiner, nettverksmaskinvare for datamaskiner, nettverkskort, svitsjer, rutere og hubber for datamaskiner, multipleksere og modemer, datamaskin periferiutstyr og elektroniske apparater for bruk sammen med datamaskiner, skrivere for datamaskiner, harddisker for datamaskiner, datamaskinutstyr for å lese og/eller skrive CD ROMer, tastaturer, styrekuler, musinnretninger for datamaskiner, inndata innretninger for datamaskiner, skjermer for datamaskiner, fotokopieringsmaskiner, dikteringsutstyr, media for lagring av datamaskinprogrammer, 22

23 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 videoapparater, videokretskort, apparater og utstyr for opptak, behandling, mottak, gjengivelse, overføring, endring, komprimering, dekomprimering, kringkasting, fletting og/eller forbedring av lyd, videobilder, grafikk og data, elektroniske enheter for testing og kalibrering av datamaskinkomponenter, telefoner, cellulær- og mobiltelefoner, set-top bokser, nemlig elektroniske kontrollbokser for tilkopling og kontroll av datamaskiner og globale datamaskinnettverk med fjernsyns- og kabelkringkastingsutstyr, telekonferanseutstyr og videokonferanseutstyr, telekommunikasjonsapparater og - instrumenter, apparater og innretninger for bruk i videokonferanser, telefonkonferanser, dokumentutveksling og -redigering, kameraer og digitale kameraer for bruk med datamaskiner, hodesett for bruk med datamaskiner, programvare for datamaskiner, telekonferanseutstyr og videokonferanseutstyr, deler, tilbehør og testeapparater for alle ovennevnte varer, programvare for bruk ved drift og vedlikehold av datamaskinsystemer, datamaskin algoritme programvare for drift og kontroll av datamaskiner, datamaskinprogrammer for nettverkstyring, brukerprogrammer for datamaskiner, operativsystemprogramvare for datamaskiner, datamaskinprogrammer for assistanse ved utarbeidelse av andre datamaskinprogrammer, datamaskinprogrammer for behandling av data, datamaskinprogrammer for opptak, behandling, mottak, gjengivelse, overføring, endring, komprimering, dekomprimering, kringkasting, fletting og/eller forbedring av lyd, videobilder, grafikk og data, datamaskinprogrammer for utarbeidelse av hjemmesider, datamaskinprogrammer for å få tilgang til og for å bruke et globalt datamaskin nettverk, datamaskinprogrammer for elektronisk handel, datamaskinprogrammer for utviklingsverktøy, datamaskinprogrammer for databaser, datamaskin programvare for talegjenkjenning, datamaskin programvare for utarbeidelse av dokumenter, datamaskin programvare for tekstbehandling, bruk med regneark og annen kontorprogramvare samt komponenter for alle ovennevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til MEGLERFORUM (730) Innehaver: Sven-Erik Halvorsen, Solveien 35B, 1177 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 36: Forretninger med fast eiendom; bestyrelse av fast eiendom; eiendomsmegler med fast eiendom; utleie av leiligheter og kontorer (fast eiendom). 23

24 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: KREMLY (730) Innehaver: Global Spirits Marketing Ltd, 2 Rector Street, suite 1101, New York NY 10006, US (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Kunstsamleren AS, Trollåsen 6, 1411 Kolbotn, NO KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. KL. 41: Utgivelse av bøker; utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 33: Alkoholholdige drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: THE PUSH UPS! (730) Innehaver: Nina Strand Solevåg, Konghellegt. 1, 0569 Oslo, NO KL. 41: Selvtillitsoppbyggende kurs. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: JONTEC STOP SLIP EPIX (730) Innehaver: S. C. Johnson Commercial Markets, Inc, th Street, Sturtevant, WI , US (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 3: Preparater for rengjøring, restaurering og vedlikehold av gulv. KL. 21: Mopper. (730) Innehaver: Excel Switching Corp, 255 Independence Drive, Hyannis, MA 02061, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Telekommunikasjonssvitsjere. US, , 75/638,741 24

25 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ALANZA SERAFEM (730) Innehaver: Cadence Design Systems Inc, 555 River Oaks Parkway, San Jose, CA 95134, US (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 42: Design av nye produkter for andre på elektronikkområdet, og konsulenttjenester vedrørende elektronisk produktdesign og elektronisk design implementering. US, , 75/637,507 (730) Innehaver: Eli Lilly and Co, Indianapolis, IN 46285, US KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SARAFEM BONDEVET (730) Innehaver: Eli Lilly and Co, Indianapolis, IN 46285, US KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. (730) Innehaver: Norsk Medicinal Union AS, Ulsmågveien 28, 5050 Nesttun, NO (740,750) Fullmektig: Olaf Bryner, Postboks 885, 5001 Bergen KL. 5: Veterinære preparater. KL. 31: Forprodukter. 25

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 29 2001.07.16 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 29 2001.07.16 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 29 2001.07.16 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr NO årgang 90 ISSN norsk varemerke tidende

nr NO årgang 90 ISSN norsk varemerke tidende nr 1 2000.01.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Endret åpningstid på infosenteret Infosenteret endrer åpningstid fra 2000.01.01. Ny åpningstid blir fra kl. 09.00. Vi har fortsatt

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 22 2000.05.29 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 22 2000.05.29 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 22 2000.05.29 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 15 06.04.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 15 06.04.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 15 06.04.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 24 2000.06.13 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 24 2000.06.13 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 24 2000.06.13 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 16 19.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 16 19.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 16 19.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 48 2002.11.25 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende Lydmerke (se side 33) www.patentstyret.no

nr 48 2002.11.25 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende Lydmerke (se side 33) www.patentstyret.no nr 48 2002.11.25 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende Lydmerke (se side 33) www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På

Detaljer

nr 45 2001.11.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 45 2001.11.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 45 2001.11.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

tidende nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

design tidende nr 17-2003.12.22 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 17-2003.12.22 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 17-2003.12.22 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40 2000.10.02 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 40 2000.10.02 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 40 2000.10.02 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 42 2000.10.16 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 42 2000.10.16 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 42 2000.10.16 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 23 2000.06.05 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 23 2000.06.05 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 23 2000.06.05 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 16 2000.04.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 16 2000.04.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 16 2000.04.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39 2000.09.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 39 2000.09.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 39 2000.09.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 52/04-2004.12.20 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 52/04-2004.12.20 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.12.20-52/04 nr 52/04-2004.12.20 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

tidende nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 32 2000.08.07 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 32 2000.08.07 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 32 2000.08.07 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 8 2002.02.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 8 2002.02.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 8 2002.02.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 43 25.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 25.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 25.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer