nr NO årgang 92 ISSN norsk varemerke tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no"

Transkript

1 nr NO årgang 92 ISSN norsk varemerke tidende

2 Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl vinter kl sommer. På lørdag, søndag, helge- og høytidsdager, jul- og nyttårsaften holder vi lukket. Infosenterets åpningstider kl vinter kl sommer. Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Postboks 8160 Dep OSLO I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse Gjengivelse av varemerket (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Tredimensjonalt merke (vareutstyr) (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (750) Adresse for korrespondanse Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Bankgiro

3 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 3 REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: WHAT REALLY MATTERS IS INSIDE landkjøretøyer. US, , 75/ (730) Innehaver: Sauer-Danfoss Inc, 2800 East 13th Street, Ames, IA 50010, US (740,750) Fullmektig: Advokatfirma Lindh Stabell Horten DA, Postboks 1364 Vika, 0114 Oslo KL. 7: Hydrauliske motorer andre enn for landkjøretøyer, aksial variable stempelmotorer andre enn for landkjøretøyer; hydrauliske koblinger, transmisjoner, gear og anordninger for overføring av drivkraft innbefattet hydrauliske pumper og hydrauliske motorer andre enn for landkjøretøyer; hydrauliske og mekaniske styrings-, kontroll- og reguleringsmekanismer for maskiner og motorer andre enn for landkjøretøyer; transmisjonspumper for maskiner og motorer; hydrauliske pumper for maskiner og motorer. KL. 9: Elektriske og elektroniske styrings-, kontroll- og reguleringsmekanismer innbefattet elektrohydrauliske ventiler, elektriske aktuatorer, elektriske sensorer og deler derav, alle de foregående for kontroll og styring av hydrauliske koblinger, transmisjoner og gear, hydrauliske apparater og maskiner for stasjonær bruk og i kjøretøyer og deres fungerende utstyr; mikroprosessorbaserte styrings-, kontroll- og reguleringsapparater innbefattet sensorer, omformere, elektriske aktuatorer, elektrohydrauliske ventiler, operatørskjermer og paneler, kobling- og overføringsenheter for databehandlingsutstyr. KL. 12: Hydrauliske motorer for landkjøretøymaskiner; aksial variable stempelmotorer for landkjøretøymaskiner; hydrostatiske koblinger, transmisjoner, gear og anordninger for overføring av drivkraft for landkjøretøymaskiner; hydrauliske koblinger, transmisjoner, gear og anordninger for overføring av drivkraft for landkjøretøymaskiner; hydrauliske og mekaniske styrings-, kontroll- og reguleringsmekanismer for maskiner og motorer for landkjøretøyer; viftemotorer for landkjøretøymaskiner; hydrauliske gearkasser for bruk sammen med hydrauliske og hydrostatiske koblinger og transmisjoner samt deler derav for 3

4 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 3 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TARON ROSA SIDER (730) Innehaver: Friedrich Grohe AG, Hauptstrasse 137, D Hemer, DE (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 11: Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; armatur for vannlednings-, varmtvannberednings-, bade-, dusj-, vaske-, spyle-, bidétog klosettanlegg og for vanntilførsel og -avløp for slike anlegg; innretninger for å utløse WC-spyling; filter for tilbakeholding av forurensninger i vann; termostat- og berøringsløsstyrte blandebatterier, blandeventiler, enhåndsvaske- og oppvaskbenkbatterier, reguleringsventiler, avsperringsventiler, vanntilførsel- og avløpsanordninger; dusjer, dusjbatterier, sprøytemunnstykker, dusjhoder; holdeinnretninger, slanger og slangeforbindingsstykker for slike dusjer; dusjvegger, dusjseter, dusjsøyler, vaskebrønner; deler, komponenter, tilbehør, utstyr, reservedeler og elementer til alle de forannevnte varer. KL. 20: Møbler av metall, kunststoff eller glass for innredning av kjøkkener, bad og vaskerom; speil for innendørs bruk; toalett- og barberspeil; deler, komponenter, tilbehør, utstyr, reservedeler og elementer til alle de forannevnte varer. KL. 21: Vaske- og baderomstilbehør, nemlig håndkleholdere, vegghåndtak, sepedispensere, sepeskåler, sepeholdere, tannpusseglass, husgeråd og bærbare beholdere av metall, kunststoff og tre (ikke av edelmetall eller plettert dermed) for husholdningsbruk; glassvarer, porselen- og stengodsvarer; deler, komponenter, tilbehør, utstyr, reservedeler og elementer til alle de forannevnte varer. (730) Innehaver: Telenor Media AS, Postboks 21 Øvre Ullern, 0311 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. KL. 16: Materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker; klebemidler for papirvarer og husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 38: Informasjonsbyråer; dataassistert overføring av beskjeder og bilder, elektronisk postoverføring; kommunikasjon ved dataterminaler og ved optisk fibernettverk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SUN ULTRA (730) Innehaver: Sun Microsystems Inc, Palo Alto, CA, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Datamaskiner, datamaskinvare og programvare, periferiutstyr og tilbehør for forannevnte varer. 4

5 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 3 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Koninklijke KPN NV, Maanplein 6, 2516 CK Haag, NL (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Telekommunikasjonsapparater og -instrumenter. KL. 16: Bøker, aviser, magasiner (tidsskrifter), foreningsblader, forelesningskataloger, bulletiner, kort, abonnentkort, brosjyrer, flygeblad, foldere, småblad; adressebøker og -kataloger; kataloger og veiledninger inneholdende informasjon om abonnentnumre, om vertsmaskiner og leverandører, og med annen teknisk - og handels- og forretningsinformasjon; trykksaker; trykksaker inneholdende dokumentasjon, informasjon, veiledning og støtte; overføringsbilder (dekalkomanibilder), etiketter, ikke av tekstiler; klebestifter (papirhandel); skrivesaker, kontorrekvisita; bruksanvisninger, veiledninger og andre trykksaker; trykt reklamemateriell; papir og plastikkposer og -bager og andre papir-, papp- og plastikkmateriale for emballasje (ikke opptatt i andre klasser); instruksjons- og undervisningsmateriell (unntatt apparater). KL. 35: Reklamevirksomhet; regnskapsførsel, bokholderi, fakturering, utskriving og utsendelse av regninger og oppgjør, disse tjenester også elektronisk; bistand ved og rådgivning for forretningsledelse; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; administrative behandlingstransaksjoner, demonstrere og opptre profesjonelt som en formidler og/eller rådgiver innen datanettverk og telekommunikasjonsnettverk, radio- og satellittforbindelser og Internet, og å knytte sammen apparater og utstyr på de forannevnte nettverk; sammenkoble apparater og utstyr for sending av beskjeder og databaser samt tilhørende programmer innen datanettverk, telekommunikasjonsnettverk, radio- og satellittforbindelser og Internet; nettverkstjenester; nettverkstjenester, nemlig gjennomføre transaksjoner som elektronisk bankvirksomhet, plassreservering (transport), reservering og handling; telehandelsaktiviteter, faglig formidling og mellomledd og støtte relatert til slike aktiviteter; søking etter og fremskaffelse av informasjon fra databaser; overvåkingstjenester på basis av søkerprofiler definert av abonnentene og brukerne; alle de forannevnte tjenester i den hensikt å tilveiebringe interaktive data; utsendelse av reklamemateriell (flyveblader, hefter, trykksaker, vareprøver). KL. 36: Finansiell virksomhet; innkreving av avgifter. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; informasjonsbyråer (nyheter), pressebyråer, elektronisk nyhetsutgivelse. KL. 41: Organisering av kurs, trening og instruksjonsmøter; utgivelse av trykksaker, andre enn reklametekster; publisering og utgivelse av studie- og treningsmateriell, bøker, aviser, magasiner (tidsskrifter), bulletiner, foreningsblader, forelesningskataloger, kort, abonnentkort, brosjyrer, flygeblad, foldere og småblad, adressebøker og -kataloger, kataloger og veiledninger inneholdende dokumentasjon, informasjon og støtte; utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; utdannelses- og underholdningsvirksomhet innen telekommunikasjonsforbindelser; organisering av spill som er elektronisk tilgjengelig samt aktiviteter der flere abonnenter og brukere kan delta samtidig; produksjon, utvikling, sammensetning, modifisering og realisering av interaktive og multimediaprogrammer og interaktive radio- og TV-programmer; utleie av lyd- og billedbærere, videospillere og/eller interaktive kompaktdisker og CD- ROMer. KL. 42: Teknisk konsulentvirksomhet, nemlig teknisk informasjon og rådgivning; teknisk informasjon og rådgivning, bl.a. via spesielle telefonnumre (hjelpedisk). NL, ,

6 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 3 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DIESEL (730) Innehaver: Diesel SpA, Molvena, IT (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo (730) Innehaver: Hachette Filipacchi Presse SA, Levallois-Perret Cedex, FR (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter for veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring eller gjengivelse av lyd og bilder; apparater for automatisk databehandling i forbindelse med publikasjon; apparater for videospill; computere; apparater for prosessering og konsultering av computerprogrammer i forbindelse med publikasjon; elektroniske spillkort; magnetiske blyanter og penner; elektroniske blyanter og penner. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontorfunksjoner; annonsetjenester i magasiner og trykte publikasjoner eller via fjernsyn, kino eller radio; abonnement på elektroniske/datarelaterte tjenester (tekst og/eller lyd og/ eller bilde) i forbindelse med publikasjon; abonnement på tilgang til databaser i forbindelse med publikasjon. KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning; dataprogrammering; formidling av aksesstid til databaser via computer; rådgivning innenfor computermaskinvare; computerutleie; oppdatering av computerprogramvare; computerprogramvareutforming, juridiske tjenester, konsulentvirksomhet innenfor industrielt rettsvern; faglige konsultasjoner (ikke om forretninger eller konsultasjoner i forhold til barn og foreldre); forvaltning av copyright i forbindelse med publikasjon; konstruksjonstegning; redigering av skrevet tekst; organisering av utstillinger; nyhetsrapportering; offsetttrykking; fotografisk rapportering ved illustrering av avisartikler; fotografering; opptak av videofilmer på bånd; etablering, produksjon og utvikling av databaser; fremskaffelse og oppdatering av globalt netteverk og/eller web-område i forbindelse med et on-line magasin (ikke om barn og foreldre). KL. 11: Apparater og innretninger til belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål samt anlegg og apparater for luftkondisjonering, unntatt apparater, innretninger og anlegg av den ovennevnte art som bruker dieselolje som brensel; sengevarmere; varmeflasker, varmebekken, elektriske eller ikke-elektriske; elektrisk oppvarmede puter og tepper, ikke for medisinske formål; elektriske vannkokere (-kjeler); elektrisk koke- og stekeutstyr. KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); sagtømmer, trelast, trebjelker, treplanker, trepaneler, trefinér; bygningsglass; takstein, steinheller, keramikkfliser; stive rør (ikke av metall) for bygge- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall); granulert glass for merking av veier. KL. 20: Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum eller erstatningsstoffer for alle disse materialer eller av plast; campingmøbler; sengeutstyr; nummerskilter og postkasser (ikke av metall eller murverk). KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt beholdere (ikke av eller plettert med edelt metall); kammer, svamper for husholdningsbruk, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; tannbørster, også elektriske; brikker for tallerkener, flasker og karafler; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). 6

7 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 3 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TT ROADSTER NXT DIGITAL (730) Innehaver: Audi AG, D Ingolstadt, DE (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 12: Kjøretøyer, befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: New Transducers Ltd, Stonehill, Huntington, Cambridgeshire PE18 6ED, England, GB (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 9: Høyttalere; drivenheter for høyttalere; høyttaleranlegg for annonsering til publikum; skjermer for visning av annonser, informasjon og reklame integrert eller innbefattet høyttalere; fremvisningsapparater med elektriske eller elektroniske komponenter; apparater for reproduksjon av lyd; apparater for produksjon av lyd; akustiske apparater for reproduksjon av lyd; høyttalere integrert i takfliser; høyttalere innbefattet i takfliser; gjenklangs- og romlydsenheter; apparater for demping og fjerning av støy; apparater for undertrykking av støy; audio innspillings- og reproduksjonsutstyr; forsterkere, radioer, grammofoner, cd-spillere, kassettspillere, mikrofoner, hodetelefoner, digital/analog konvertere; magnetiske og optiske media for eller med lydinnspilling; kabler og kontakter; deler og tilbehør for forannevnte varer. (730) Innehaver: Travelnet Norway AS, Postboks 33, 4791 Lillesand, NO (740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 39: Transportvirksomhet, organisering av reiser, turoperatør, plassreservering, transport og turistbyråer unntatt hotell og pensjonatreservering. KL. 42: Hotell og pensjonatreservering og reservering av innkvartering (ikke via et globalt nettverk). 7

8 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 3 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Scribona AB, Solna, SE (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo (730) Innehaver: TMP Worldwide Inc, 1633 Broadway, New York, NY 10019, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Holtegata 20, 0259 Oslo KL. 35: Personellrekrutteringstjenester og annonse- og reklamevirksomhet; tilrådighetsstillelse av informasjonstjenester og interaktive tjenester relatert til personellrekruttering, ansettelse, stillingsannonsering, opprettelse av CV, oversendelse av CV er og svar på slike, samt karriererådgivning, gjennom et verdensomspennende nettverk. KL. 9: Databehandlingsutstyr, prosessorer (for datamaskiner) og datamaskiner samt deler og komponenter for disse; magnetiske og optiske datamedia; registrerte dataprogrammer og data software; datahukommelser, dataperiferiutstyr. KL. 37: Installasjonsvirksomhet, reparasjonsvirksomhet, oppfølgingsvirksomhet og vedlikeholdsvirksomhet av datamaskinvarer; informasjon vedrørende reparasjon, vedlikehold og installasjon av datamaskinvarer. KL. 38: Dataassistert overføring av beskjeder og bilder; sending av meddelelser over elektroniske media; overføring og sending av databaseinformasjon via telenett, fremskaffelse av tilgang til datanettverk; kommunikasjon ved dataterminaler; informasjon vedrørende telekommunikasjon og datakommunikasjon. KL. 42: Konsulent- og rådgivningsvirksomhet vedrørende personlige datamaskiner, dataprogrammering, servere, tilgang til datanettverk, data- og telekommunikasjon; utarbeidelse av data software, installasjon, vedlikehold og oppdatering av data software samt dataprogrammer; fremskaffelse av tilgang til databaser. 8

9 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 3 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ALLEN B SCORECARD (730) Innehaver: Warnaco Inc, 90 Park Avenue, New York, NY 10016, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 35: Faglige forretningskonsultasjonstjenester i detaljhandelen relatert til salg av klær. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: VALUESCORECARD (730) Innehaver: DaimlerChrysler AG, Epplestrasse 225, D Stuttgart, DE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Maskinlesbare databærere av alle typer med innregistrerte data og dataprogrammer; ingen av de forannevnte varer til bruk i tilknytning til verdipoeng-, verdipreferanse- eller verdifordelskortordninger ved kundetilknytningsprogrammer. KL. 16: Trykksaker, tidsskrifter, brosjyrer, seminarmateriell, trykte folier; ingen av de forannevnte varer til bruk i tilknytning til verdipoeng-, verdipreferanse- eller verdifordelskortordninger ved kundetilknytningsprogrammer. KL. 41: Organisering og ledelse av seminarer og utdannelses- og opplæringstilstelninger, også via et globalt datanettverk. DE, , /41 (730) Innehaver: DaimlerChrysler AG, Epplestrasse 225, D Stuttgart, DE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Maskinlesbare databærere av alle typer med innregistrerte data og dataprogrammer; ingen av de forannevnte varer til bruk i tilknytning til verdipoeng-, verdipreferanse- eller verdifordelskortordninger ved kundetilknytningsprogrammer. KL. 16: Trykksaker, tidsskrifter, brosjyrer, seminarmateriell, trykte folier; ingen av de forannevnte varer til bruk i tilknytning til verdipoeng-, verdipreferanse- eller verdifordelskortordninger ved kundetilknytningsprogrammer. KL. 41: Organisering og ledelse av seminarer og utdannelses- og opplæringstilstelninger, også via et globalt datanettverk. DE, , /41 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: LØVEGRØT (730) Innehaver: Fjordland AS, Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 29: Grøter basert på frukt. KL. 30: Grøter basert på ris- og kornprodukter. 9

10 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 3 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: AMAZON.COM (730) Innehaver: Amazon.com Inc, Seattle, WA , US (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidete syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler; preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler (klebemidler) til industrielle formål. KL. 2: Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler; fargestoffer; beisemidler; ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere. KL. 4: Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker. KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. KL. 6: Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør; sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. KL. 8: Knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen; barberkniver; -høvler og -maskiner. Registreringen omfatter ikke maskiner og apparater til anvendelse i landbruket, herunder gjødselspredere, potetopptagere, potetsorteringsmaskiner, kornrensningsog sorteringsmaskiner, rothakkere. KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner; ortopediske artikler; suturmaterialer. KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelérvarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. KL. 15: Musikkinstrumenter. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. Registreringen omfatter ikke sjekkhefteholdere. KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer. Registreringen omfatter ikke lærvarer av ekte eller imitert lær (unntatt beholdere som er tilpasset det produktet de er ment å inneholde, hansker og belter); vesker, nemlig håndvesker, reisevesker og ryggsekker; lommebøker, portemonéer av lær, visittkortmapper (små mapper til å ha i lommen), nøkkelpunger (lærvarer), dokumentmapper; kofferter og håndkofferter. KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). KL. 20: Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). KL. 22: Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet tekstilfibermateriale. KL. 23: Garn og tråd for tekstile formål. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 26: Kniplinger og broderier, bånd og lisser; knapper, hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler; kunstige blomster. KL. 27: Tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale). KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr, malt. 10

11 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 3 KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl). KL. 34: Tobakk; artikler for røkere; fyrstikker. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; oppstilling, for andre, av et utvalg av varer (unntatt transport av varene) slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse varene; detaljsalgtjenester skaffet til veie via et globalt datanettverk; datastyrt søking, bestilling og on-line detalj- og engrosforhandlertjenester bestående av generelle produkter og generelle forbruksvarer; tilveiebringelse av tilgang til on-line-kataloger, registre og søkbare databaser relatert til diverse informasjon og data tilgjengelig på et globalt datanettverk; utsendelse av reklame for andre via et on-line elektronisk kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av on-line søkbare databaser for salg av varer og tjenester for andre; tilveiebringelse av on-line søkbare bestillingsveiledninger for lokalisering, organisering og presentasjon av varer og tjenester for andre on-line leverandører; databaseaggregasjons-, - integrasjons- og -ledelsestjenester; foreningsvirksomhet, nemlig å skaffe til veie muligheter, for utveksling av informasjon og konversasjon vedrørende et vidt spekter av emner ved hjelp av direktehendelser, postlagt informasjon, produktgransking og interaksjon på et globalt datanettverk; tilveiebringelse av interaktive computer databaser bestående av automatisk oppdaterte adressebøker, avtalebøker, datovarslere, reiseplanleggere, og studie- og faggruppelenker, via et globalt datanettverk; tilveiebringelse av on-line interaktiv dataprogramvare for administrering, gjennomsyn og utgivelse av informasjon slik som hendelsesplanlegging, adressebøker og annen personlig og faglig kontaktinformasjon; datatjenester, nemlig tilveiebringelse av flerbrukertilgang til datanettverk for elektronisk transmisjon av forskjellige data, kommunikasjoner, dokumenter og personlig og faglig informasjon; søking og gjenfinning av informasjon, steder og kilder plassert på datanettverk for andre; tilveiebringelse av et stort område av informasjon av generell interesse via et datanettverk; katalogtjenester til hjelp for å lokalisere mennesker, steder, organisasjoner, telefonnummere, nettverkshjemmesider og elektroniske post-adresser; auksjonstjenester; auksjonssalg. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TYSSE (730) Innehaver: Tysse Mekaniske Verksted AS, 5256 Tyssebotnen, NO (740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 7: Kappsager. KL. 12: Tilhengere til kjøretøyer. 11

12 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 3 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: AVIR (730) Innehaver: Kao KK (also trading as Kao Corporation), Tokyo, JP (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo (730) Innehaver: Ziff Davis Publishing Holdings Inc, 28 East 28th Street, New York, NY 10016, US (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 16: Trykksaker, nemlig tidsskrifter, bøker, rapporter, databaser, brukerveiledninger, dokumentasjon og andre publikasjoner; instruksjons- og undervisningsmateriell (unntatt apparater). KL. 42: Tilveiebringelse av on-line-tjenester og databaser; samt tilgangstid dertil; tilveiebringelse av informasjon on-line og via computernettverk samt via globale computernettverk; tilveiebringelse av on-line publikasjoner og andre elektroniske publikasjoner; varemesser, utstillinger og presentasjonsvirksomhet; computertjenester; tekniske tjenester; konsultasjonstjenester på området computer-hardware og -software; utarbeidelse av dataprogrammer; vurdering, analysering, testing, gjennomgåelse og ytelsesberegninger av computer-hardware og computerrelaterte produkter samt tilveiebringelse av resultater derav. US, , 75/ US, , 75/ KL. 21: Hårbørster, hårkammer, hansker for hårfargingsmiddel. KL. 26: Hårbånd, hårspenner, hårpapiljotter (ikkeelektriske), friserkapper, hårnett, hårpynt, løshår, hårnåler, hårsløyfer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PROMISANT (730) Innehaver: Promisant Ltd, 400 Capability Green, Luton, Bedfordshire LU1 3LU, England, GB (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 36: Datatjenester for bedrifter og forretninger, nemlig fullt integrerte betalingstjenester til kjøpmenn og handlende som selger varer og tjenester over Internet. 12

13 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 3 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PIU GUSTO (730) Innehaver: San Carlo Gruppo Alimentare SpA, Via F. Turati 29, Milano, IT (591) Merket er i farger (730) Innehaver: ADP Dealer Services Denmark A/S, Hældagervej 165, DK-7100 Vejle, DK (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Dataprogrammer lagret på harddisk, magnetoptisk disk eller optiske disker (CD-rom, DVD); datamaskiner; CD-rom, magnetiske databærere. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet, herunder kommunikasjon via dataskjermer og verdensomspennende datanettverk; overføringer av bilder og meddelelser formidlet via datamaskiner; elektronisk post; utsendelse av meddelelser. KL. 42: Profesjonell rådgivning (ikke om forretninger) vedrørende databehandlingsutstyr og dataprogrammer; design av dataprogrammer; utarbeidelse av dataprogrammer; oppdatering og vedlikehold av dataprogrammer; dataprogrammering, utleie av tilgangstid til databaser. (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 29: Egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; krydrete eller smakstilsatte potetchips. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. DK, , VA

14 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 3 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: REDBRIGADE (730) Innehaver: RedBrigade Holdings Ltd, Birmingham, England, GB (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 9: Datamaskiner, datasoftware, datahardware, datafirmware (fastvare), dataprogrammer, datamaskinsystemer, datanettverk, datamodemer, dataterminaler, diskstasjoner, grensesnitt, dataservere, multiplekser, datatastaturer, halvledere, kretser, dataskjermer og monitorer og datamus; elektroniske og elektromekaniske periferiapparater til bruk med datamaskiner; elektroniske publikasjoner; elektroniske, optiske og magnetiske online-databaser; uinnspilte og innspilte databærere; databehandlingsapparater og - instrumenter; datasoftware til bruk i elektronisk handel; apparater for opptak, overføring og reproduksjon av lyd, bilder og data; magnetiske databærere; elektroniske databærere; minnekort; CD-ROM; kommunikasjons- og telekommunikasjonsapparater og -instrumenter; deler og tilbehør for alle de forannevnte varer. KL. 35: Forretningsrådgivningstjenester; forretningsledelse og -assistanse; konsulent- og rådgivningstjenester vedrørende strategi og utvikling av forretninger og forretningsvirksomhet, prosjektledelse, implementering av elektroniske forretningsstrategier og bruk av intranett, internett og extranett; databehandling for forretningsledelse og -administrasjon; forsyning av forretnings- og handelsinformasjon; forsyning av forretnings- og handelsinformasjon vedrørende forretningsledelse, forretningsplanlegging, forretningsforskning og forretningsorganisering; arrangering og avholdelse av fagmesser, handelsmesser og utstillinger; markedsstudier; forretningsplanlegging; kompilasjon av forretningsinformasjon; datastyrt lagring av forretningsinformasjon; bearbeidelse, kontroll og ledelse av datastyrte databaser vedrørende forretnings- og handelsinformasjon; personalledelses- og personaladministrasjonstjenester, rekrutteringstjenester; informasjon, rådgivning og konsulentvirksomhet vedrørende alle de forannevnte tjenester. KL. 37: Installasjon, vedlikehold, reparasjon, testing og kalibrering av datamaskiner, datamaskinsystemer, datahardware, datafirmware (fastvare), datanettverk, databaser samt telekommunikasjons- og kommunikasjonsinstallasjoner og utstyr; testing og kalibrering av datasoftware; integrering av datamaskiner i datanettverk; online vedlikehold og reparasjon av datamaskiner, datanettverk og databaser; informasjon, rådgivning og konsulentvirksomhet vedrørende alle de forannevnte tjenester. KL. 38: Telekommunikasjonstjenester; internettkommunikasjonstjenester; elektronisk kommunikasjonstjenester; interaktiv telekommunikasjonstjenester; telekommunikasjon av informasjon, herunder web-sider, datamaskinprogrammer og alle andre data; forsyning av tilgang til internett; tilveiebringelses-/forsyningsvirksomhet for internettjenester; tilveiebringelse/forsyning av telekommunikasjonstilknytning til internett og/eller databaser; telekommunikasjonssystemporttjenester; datanettoppbyggingstjenester; kommunikasjonstjenester for tilveiebringelse/forsyning av web-fasiliteter og - strukturer; kommunikasjon gjennom dataterminaler, kommunikasjon gjennom fiberoptikk-nettverk, datastøttet overføring av meldinger og bilder, elektronisk post; satellittkommunikasjonstjenester; utleie og leasing av telekommunikasjonsapparater og -instrumenter og av elektroniske apparater og -instrumenter for datakommunikasjon; elektroniske meldingstjenester; elektroniske konferansetjenester; signalkoding og - dekoding; tilveiebringelse/forsyning av tilgang til elektroniske publikasjoner og data via datanettverk for nedlasting, bearbeidelse eller fremvisning; tilveiebringelse/forsyning av tilgang til fjerndatamaskiner inneholdende elektroniske publikasjoner, oppslagstavler, databaser og informasjon som er tilgjengelig via datamaskiner; elektroniske nettverkstjenester; informasjon, rådgivning og konsulentvirksomhet vedrørende alle de forannevnte tjenester. KL. 41: Utdannelses- og opplæringstjenester samt arrangering og ledelse av seminarer, konferanser, utstillinger, symposier og undervisningskurs, alt relatert til datasoftware, dataprogrammer, datamaskiner, datasystemer, datanettverk, internett, intranett, extranett, telekommunikasjon, informasjonsteknologi og elektronisk forretningsvirksomhet og handel; informasjons- og rådgivningstjenester, herunder backupog hjelpelinjetjenester, alle vedrørende de forannevnte tjenester; opplæring av personell; elektronisk publisering; informasjon, rådgivning og konsulentvirksomhet vedrørende alle de forannevnte tjenester. KL. 42: Datamaskintjenester, datarådgivningstjenester; datasoftwaretjenester; datasoftwaretjenester relatert til elektronisk handel; rådgivningstjenester innen informasjonsteknologi; dataprogrammeringstjenester; datasystemanalyse; utvikling, design og nyskapning av datasoftware og datasystemer; design-, oppdaterings-, rådgivnings-, konsulent-, assistanse-, analyserings-, evaluerings-, programmerings- og vedlikeholdstjenester vedrørende datasoftware, datamaskiner, datafirmware (fastvare), datahardware, datasystemer, datanettverk, databaser samt databaseledelses- og styringssystemer; softwaredesign-konsulenttjenester; rådgivning og konsulentvirksomhet vedrørende evaluering, utvelging og implementering av datamaskiner, datasoftware, datafirmware (fastvare), datahardware, datasystemer, datanettverk, informasjonsteknologi, databaser samt databaseledelses- og -styringssystemer; online- og internett-, intranett- og extranett-informasjonstjenester, datasystemporttjenester; tjenester for forsyning av tilgang til og forbindelse med databaser eller datanettverk, herunder internett, intranett og extranett; leasing av tilgangstid til databaser eller nettverk, herunder internett, intranett og extranett; design, kompilasjon og utleie av web-sider for datanettverk, herunder internett, intranett og extranett; utleie av datasoftware, datamaskinapparater og kommunikasjonsapparater; tilrådighetsstillelse/ forsyning (også i form av utleie) av datamaskin- og 14

15 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 3 datanettverkskapasitet for/til andre (vertstjenester) for elektronisk handel; tilrådighetsstillelse/forsyning (også i form av utleie) av serverkapasitet for/til andre (serververtstjenester); datagjenopprettingstjenester; utvikling av hjemmeområder for elektronisk handelsvirksomhet; ingeniørtjenester innen datamaskin-, datasoftware-, datasystem- og datanettverksområdet; utvikling av datanettverksarkitektur; datanettverks- og systemintegrering, -konvertering og -utflytting; datanettverksledelse og -styring; informasjon, rådgivning og konsulentvirksomhet vedrørende alle de forannevnte tjenester; datatjenester og datasoftwaretjenester relatert til implementering av informasjonsteknologiløsninger for andre; teknologi- og nyteknologi- lisensieringstjenester; design, tegning og skriving for kompilasjon av web-sider; nyskapning, testing, oppdatering og vedlikehold av webområder; tilrådighetsstillelse/forsyning (også i form av utleie) av datamaskin- og datanettverkskapasitet (vertsvirksomhet) for andres web-områder; installasjon av web-områder; design av DVD er, CD-ROM, skjermbeskyttere, tilleggsprogrammer, interaktive bannerannonser og -avertissementer samt portaler og domenenavn i relasjon til web-områder; installasjon, vedlikehold og reparasjon av datasoftware; tilveiebringelse/forsyning av online installasjon av datamaskiner, datanettverk og databaser; leasing av tilgangstid til databaser. GB, , (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: AS Dykkersport, Christian Kroghs gate 14, 0186 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Dykkerapparater samt deler og utstyr derfor; dykkerdrakter, dykkermasker, hansker og ørepropper for dykking. KL. 25: Klær, fottøy og hodeplagg. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: WHERE PERFORMANCE COMES NATURALLY (730) Innehaver: Cargill Dow LLC, Minnetonka Boulevard, Minnetonka, MN 55345, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 1: Polymelkesyre-baserte polymerer til bruk for videre fremstilling. KL. 22: Fibre laget av polymelkesyre-baserte polymerer til bruk for videre fremstilling. US, , 75/867,928 15

16 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 3 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SPIRENT (730) Innehaver: Spirent plc, Spirent House, Crawley Business Quarter, Fleming Way, Crawley W. Sussex RH10 2QL, England, GB (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 9: Elektroniske apparater og instrumenter for bruk i telekommunikasjon, luftfart og transport; computerprogrammer; instrumenter og utstyr til måling, signalering og kontroll (overvåkning); telekommunikasjonsapparater og -instrumenter; telekommunikasjonstestutstyr; apparater og instrumenter til testing av trådløs kommunikasjon; simuleringssystemer for satellittnavigasjon; kraftregulatorer for rullestoler og scootere for bevegelseshemmede; elektriske styringssystemer for kjøretøy; koblingsutstyr; konverterings- og kontrollapparater og -instrumenter; apparater for å teste kvaliteten av kraftforsyninger; kraftmåling, overvåking og beskyttelsesapparater og -instrumenter og tilhørende programvare; anordninger for beskyttelse av spenningsvariasjoner; feilsøkingsutstyr for kraftlinjer; utstyr og systemer for hindring av brann i kommersielle luftfartøyer; computer hardvare; computer programmer for administrasjon av vedlikehold innen luftfartsvirksomhet; informasjonssystemer for fly; computerprogrammer for bruk i luftfartsindustrien; innspillingsutstyr for opptak av data ved flyulykker; testutstyr for data innen luftfartsindustrien; opptaksutstyr for innspilling av data fra fly; apparater for å teste luftfartøyers høyde og hastighet; deteksjonssystemer for is og snø på luftfartøyer; skjermenheter for flycockpiter; file-servere; pilot/kabin tilgangsterminaler; utstyr og instrumenter for måling og overvåking av luftkvalitet; optiske måleenheter for måling av røyk og utslipp; apparater og instrumenter for måling/kalibrerings-, godkjennings- og standardiseringsutstyr til bruk innenfor farmasi, bioteknologi, medisin og matvareindustri; sensorer, varmesensorer; trykksensorer, gassensorer, temperatursensorer; luftfuktere; luftfuktere med innebygde mikroprosessorer; frekvenskontrollutstyr, potensiometere, oscillatorer; varmeutvekslere; halvledere; hybridkretser for kraft; kretskort, utstyr til dataprosessorer, hovedsakelig feltbusser/fieldbuses, testutstyr for terminaler; elektroniske prosesskontrollmoduler; reléer; termistorer; transformatorer, kontakter; aktuatorer; integrerte kretser; måle- og kontrollutstyr for posisjonering, signalstyrkeutstyr for innspillingsstudio, lys og kringkastingsbruk; utstyr for måling og kontroll av inkubatortemperatur; måleutstyr for temperatur; alarmapparater; plugger, sokler, termiske printere for utforming av strekkodemerker; ruting og organiseringsapparater for distribusjon av fiberoptikk og kopperkabler med tilhørende programvare; programvare for merking av kabler og ledninger; elektriske kabelisolatorer; optiske laserdisker. KL. 20: Fjærklemmer i plastikk; lagringsutstyr for plastikkmarkører; kabelklemmer/klips, kabelbånd (ikke av metall), etiketter og markører (ikke av metall) til bruk på telekommunikasjonsutstyr, inkludert kabler; polyuretan og nylonrør for bruk til kabling. KL. 38: Telekommunikasjonstjenester. EM, , (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ARTHRYL (730) Innehaver: ScanVet A/S, Fredensborg, DK (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater. DK, ,

17 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 3 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SERVICE STAR FIRSTMARK (730) Innehaver: Bombardier Transportation GmbH, Saatwinkler Damm 43, D Berlin, DE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 12: Kjøretøyer. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet. KL. 37: Bygge- og reparasjonsvirksomhet. KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester; jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering. DE, , (730) Innehaver: FirstMark Communications Europe SA, 3 rue Jean Piret, LU-2350 Luxembourg, LU (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Dataprogrammer og programvare for telekommunikasjon og kommunikasjonsformål; dataprogramvare og publikasjoner i elektronisk form og overført on-line fra databaser eller fra utstyr/anlegg formidlet via globalt nettverk eller andre kommunikasjonsnett. KL. 38: Telekommunikasjon og kommunikasjonstjenester; telekommunikasjonstjenester fremskaffet ved hjelp av bredbånds- og smalbåndsradioeller fiberkommunikasjonsinstallasjoner; fremskaffelse av tilgang til og utleie av tilgangstid til databaser og til globalt nettverk; tjenester tilknyttet direktetilgang til globalt nettverk. KL. 42: Datanettjenester; tjenester innen området design av elektronisk handelsprogramvare; design av kommunikasjons- og telekommunikasjonssystemer. 17

18 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 3 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SUN (730) Innehaver: Snap-on Tools Co, th Street, Kenosha, WI , US (740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 9: Elektriske apparater og instrumenter for testing og vedlikehold av kjøretøyer nemlig testapparater for motorer, bremser, vibrasjonstestere, ytelsestestere, justeringstestere, ekshaustutslippsanalyseapparater, dynamometre, fordelingstestere, batteriladere, airconditioning-testere og serviceutstyr for utlading, utsuging og relading av aircondition-enheter, veksel- og likestrømsgeneratortestere, diagnostiske datamaskiner, måleapparater og instrumenter for motorkjøretøyer, industrielle og marinekjøretøyer, nemlig takometre, speedometre, kompresjonstestere, vakuumsmåleapparater, reguleringslys, brennstoffmålere, amperemetre, vanntemperaturmålere, oljetrykksmålere, oljetemperaturmålere, voltmetre, lufttrykksmålere, drivstofftrykksmålere, timetellere, apparater for å teste elektriske og hydrauliske systemer og komponenter i luftfartøyer og missiler, nemlig hydrauliske systemteststativer for luftfartøyer drevet av elektriske motorer, bensin- eller dieselmotorer, hydrauliske komponent-teststativer for luftfartøyer, hydrauliske testog servicestativer for luftfartøyer, hydrauliske kraftvogner, elektrisk krafttestsett for testing av elektriske kraftgeneratorer for bruk ved utføring av service i luftfartøyer, elektriske ladebanker for testing av vekselog likestrømsgeneratorer i luftfartøyer, hydraulisk elektrisk testsett for å forsyne hydraulikkvæske og elektrisk kraft til subsystemer i luftfartøyer, elektrisk opererte drivmomenter for bruk i luftfartsnavigeringsinstrumenter, nemlig en til/fraindikator, en glidestignings-indikator, en høyre/venstreindikator, en oppstignings/nedstignings-indikator og en navigeringsvarsels-indikator. (730) Innehaver: Tecno Supplies AS, Postboks 2665, 5026 Bergen, NO (740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 1: Brannhemmende og branndempende midler, brannslukningsmidler, beskyttelsesmidler mot brann, kjemiske preparater for hurtig nedkjøling av varme overflater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CLICKZ (730) Innehaver: Int Media Group Inc, South Darien, CT 06820, US (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 41: Organisering og ledelse av konferanser, fagmesser eller seminarer for forretningsformål. KL. 42: Design, tegning og utføring av tjenester vedrørende tekstskrivingsoppdrag, alt for kompilasjon av web-sider på internett; informasjon fremskaffet online fra en datamaskindatabase eller internett; opprette og/eller vedlikehold av web-sider; vertstjenester for andres websider. 18

19 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 3 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: RESIDUR (730) Innehaver: Friedrich Grohe AG & Co KG, Hauptstrasse 137, D Hemer, DE (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Elektriske og elektroniske apparater til regulering av mengde og/eller temperatur av vanntilførsel- og sanitære anordninger såvel som armaturer for vanntilførsel-, varmtvannsberedere-, bade-, dusj-, vaske-, spyle-, bidét- og klosettanordningers mengde av vann; termostater; samtlige varer også overflateherdet. KL. 10: Sanitære apparater for medisinsk og sykegymnastiske formål, alle varer også overflateherdet. KL. 11: Vanntilførselsapparater og sanitære anordninger; armaturer for vanntilførsels-, varmtvannsberedere-, bade-, dusj-, vaske-, spyle-, bidét-, urinal-, og klosettanordninger og for vanninntaks- og - avløpsanordninger; pyntearmaturer; betjenings- og dekkplate som del av veggarmatur; sanitære spyleanordninger for toaletter og urinaler; termostatisk og berøringsfritt styrte blandebatterier; blandeventiler, reguleringsventiler, sperreventiler, vanninnløp- og avløpsrør, dusj, dusjinstallasjoner, sprøytemunnstykker, dusjhoder; dusjvegger, dusjstoler og -seter, dusjsøyler, vaskeservanter og -kummer; deler for de ovennevnte varer, samtlige varer også overflateherdet. (730) Innehaver: DN Nye Medier AS, Postboks 1182 Sentrum, 0151 Oslo, NO KL. 9: Aviser lagret på elektroniske medier. KL. 16: Aviser. KL. 41: Utgivelse av aviser. 19

20 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 3 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: KVITÅVATN (730) Innehaver: Kvitåvatn Fjellstoge og Håndverkstun v/daglig leder, 3660 Rjukan, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 42: Midlertidig innlosjering og bevertning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MONARCH (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til ÅLESUND HAVFISKESENTER (730) Innehaver: Ålesund Havfiskesenter v/arild Ulstein, Bakkegt 1, 6004 Ålesund, NO (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (730) Innehaver: Johnson & Johnson, New Brunswick, NJ, US (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 10: Medisinske innretninger i form av spinalimplantater og deler og tilbehør for disse. 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/10-2010.11.22 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 47/10-2010.11.22 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 47/10-2010.11.22 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 5 2000.01.31 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 5 2000.01.31 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 5 2000.01.31 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 8 2002.02.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 8 2002.02.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 8 2002.02.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer