nr NO årgang 90 ISSN norsk varemerke tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 22 2000.05.29 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no"

Transkript

1 nr NO årgang 90 ISSN norsk varemerke tidende

2 I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse Gjengivelse av varemerket (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Tredimensjonalt merke (vareutstyr) (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (750) Adresse for korrespondanse Norsk Varemerketidende, utkommer én gang ukentlig og koster fritt tilsendt kr ,- pr. år. Abonnement med forskuddsbetaling kan tegnes ved Narvesen, og ved skriftlig henvendelse til Patentstyret. Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl vinter kl sommer. På lørdag, søndag, helge- og høytidsdager, jul- og nyttårsaften holder vi lukket. Infosenterets åpningstider kl vinter kl sommer. Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Postboks 8160 Dep OSLO Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Bankgiro Print & Distribusjon Allkopi

3 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CHAMPION (730) Innehaver: Vitamex AB, Norrköping, (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til PERISHABLE LOGISTICS (730) Innehaver: Gebr. Hellmann GmbH & Co KG, Elbestrasse, D Osnabruk, DE (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. (740,750) Fullmektig: Acadius AS, Olav Aukrustsv. 10, 0390 Oslo KL. 5: Farmasøytiske og hygieniske preparater, plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MAXI CASTOR (730) Innehaver: Quest, Inc, Arberdeen, SD, US (730) Innehaver: Dollfus-Mieg & Cie - DMC, Paris, FR (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 23: Hele klassen. (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 41: Rekreasjon, underholdningsvirksomhet og kommunikasjonstjenester; drift av fritidsanlegg, rekreasjonsinformasjon; sportslige og kulturelle aktiviteter. 3

4 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: HYPERION ENTERPRI (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til ENTERPRI (730) Innehaver: Hyperion Solutions Corp, 1344 Crossman Avenue, Sunnyvale, CA 94089, US (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 9: Hele klassen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: VICTORIA VOGUE (730) Innehaver: Victoria Vogue, Inc, Bethlehem, PA, US KL. 3: Vatt i form av puter og vattpinner, alle for kosmetiske formål. KL. 21: Kosmetiske redskaper, pudderkvaster og svamper til kosmetisk bruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: POWERSTORM (730) Innehaver: Compaq Information Partnership, State Highway 249, Houston, TX 77070, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: EDB maskinvare (hardware) og EDB programvare (software). US, , 75/ (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ALWAYS CLEAR ALWAYS SHARP (730) Innehaver: Hewlett-Packard Co, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA , US (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 16: Papir til bruk ved computer periferiutstyr og transparente filmer; blekk og blekkpatroner. 4

5 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: GINZA (730) Innehaver: Ferro Engros AB, Ulrichehamn, (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 21: Ikke-elektriske kjøkkenredskap og bruksgjenstander for kjøkken, bruksgjenstander for kjøkken av glass og porselen (ikke opptatt i andre klasser), koke- og stekekar, boller og skåler; matlagingsog bakeformer, varme- og kaldtisolerende kar, også for drikker; siler, vinstativer og vinkurver som ikke er av edelmetall, små stekespader, isbøtter, brødbokser, flaskeunderlag og glassunderlag, ikke av papir og tekstil; hvitløkspresser; skjære- og gryteunderlag, pyntelokk for komfyrer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: POWER STRAP SYSTEM (730) Innehaver: HTS Hans Torgersen & Sønn AS, Nye Vakåsvei 64, 1394 Nesbru, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 9: Hjelmer; sykkelhjelmer; remmer, stropper og bånd for bruk med de forannevnte varer samt strammere til bruk ved stramming av de forannevnte remmer, stropper og bånd. (730) Innehaver: Tam & Company SpA, Via Brenta 5, Carré, IT (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PRICELINE (730) Innehaver: priceline.com Inc, 800 Connecticut Avenue, Norwalk, CT 06854, US (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 39: Reisebyråvirksomhet/-tjenester nemlig fremskaffe og viderebringe informasjon og sikre betaling i forbindelse med transportreservasjoner og bestillinger ved hjelp av datanettverk, et globalt datanettverk, post, kurér, telefon og fax, inkludert opprettelse, vedlikehold og skaffe tilgang til en elektronisk database og trykking og utstedelse av billetter. KL. 42: Reisebyråvirksomhet/-tjenester nemlig fremskaffe og viderebringe informasjon og sikre betaling i forbindelse med reservasjon og bestilling av midlertidige innkvarteringer ved hjelp av datanettverk, et globalt datanettverk, post, kurér, telefon og fax, inkludert opprettelse, vedlikehold og skaffe tilgang til en elektronisk database. 5

6 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: REFRESH TEARS (730) Innehaver: Allergan Inc, 2525 Dupont Drive, Irvine, CA 92612, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 5: Oftalmiske preparater, nemlig smørende og fuktende oppløsninger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: YOUR TECHNOLOGY RESOURCE (730) Innehaver: Minerals Technologies Inc, New York, NY, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle formål. KL. 16: Trykksaker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: CLUSTERWORKS (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Compaq Information Technologies Group LP, State Highway 249, Houston, TX 77070, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske og geodetiske apparater og instrumenter, elektriske apparater og instrumenter, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring, lagring og gjengivelse av data, lyd og/eller bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; lydkassetter; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; periferiutstyr til datamaskiner; software (innregistrerte dataprogrammer); brannslukningsapparater; deler og tilbehør til alle forannevnte varer. US, , 75/366,414 (730) Innehaver: Sanodor AS, Oslo, NO (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 3: Luktfjerningsmidler for personlig bruk. KL. 5: Luktfjerningsmidler, ikke for personlig bruk. 6

7 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: VICKS VITAL (730) Innehaver: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater og produkter for å hindre, behandle og lindre hoste, forkjølelse og andre forstyrrelser og sykdommer i luftveiene samt tilsvarende tilstander; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; medisinske konfektyrer, halsdrops og hostedrops. KL. 30: Ikke-medisinske konfektyrer, pastiller og drops. CH, , 03497/1998 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til MODENA (730) Innehaver: Ferrari Idea SA, Riva Paradiso 14, CH Paradiso, Lugano, CH (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 25: T-shirts, pullovere, overaller, luer, vindtette jakker, vanntette jakker, blazere, treningsskjorter, pologensere, slips, slåbroker og morgenkåper, skjerf, sko, blusonger, jakker, skjorter, bukser, belter, regnfrakker, badedrakter, shorts, pilotdresser, joggedresser. KL. 28: Spill og leketøy, nemlig leketøymodeller og samlemodeller av automobiler og andre kjøretøyer, golfposer, tennisbager og golfbager, puslespill, elektroniske spill unntatt for bruk i forbindelse med computere og fjernsynsmottakere. IT, , T099C (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: KERAP (730) Innehaver: Braaten & Stenbak AS, Holter Industriområde, 1440 Drøbak, NO (740,750) Fullmektig: Erling Høyte, Karl Johansgt. 39, 0162 Oslo KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk, plastemballasje ikke opptatt i andre klasser, spillekort, trykktyper, klisjéer. Registreringen omfatter ikke engangsbleier og papirbleier. (730) Innehaver: Orelis SA, 25, Quai President Paul Doumer, F Courbevoie, FR KL. 1: Organiske og/eller mineralkjemiske produkter brukt til produksjon av filtermaterialer, filter og filtermembran. KL. 7: Filtreringsutstyr for maskiner; keramikk membran. KL. 11: Filtreringsutstyr for industrielle installasjoner. 7

8 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TRANSFORMER PC PROMPT (730) Innehaver: Bell & Howell Mail and Messaging Technologies Co, Pinnacle Park, 4401 Silicon Drive, Durham, NC 27709, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 9: Dataprogrammer for grafisk brukergrensesnitt for trykt bilde- og datamanipuleringer; dataprogrammer for bruk innen automatisk postsortering. (730) Innehaver: Fatbrain.com Inc, Sunnyvale, CA 94089, US (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 9: Programvare for datamaskiner, video- og lydopptak. KL. 42: Datatjenester, herunder on-line informasjonstjenester for bøker, manualer, multimediaprodukter, programvare for datamaskiner, lydog videokassetter; datamaskintjenester; i form av søkemotorer for anskaffelse av data, informasjon og websider på bøker, manualer, multimediaprodukter, programvare for datamaskiner, maskinvare for datamaskiner, lyd- og videokassetter via et globalt datanettverk; design, utvikling, gjennomføring og drift av websider for andre; vertskapstjenester for websider; konsultasjonstjenester relatert til det forannevnte; datastyrt on-line søk og bestillingstjenester inneholdende engros- og detaljdistribusjon av bøker, manualer, multimediaprodukter, programvare for datamaskiner, maskinvare for datamaskiner, lyd- og videokassetter; engros- og online tilgang til salgstjenester for bøker, manualer, multimediaprodukter, programvare for datamaskiner, maskinvare for datamaskiner, lyd- og videokassetter. US, , 75/657,451 US, , 75/582,364 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CARIX (730) Innehaver: Shell International Petroleum Company Ltd, London, GB (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 1: Transmisjonsvæsker, servostyringsvæsker, støtdempervæsker, hydraulikkvæsker, bremsevæsker og kløtsjvæsker for bruk i kjøretøyer; rensende tilsetninger for bensin og antibankestoffer for forbrenningsmotorer; destillert vann og syrer for bruk i kjøretøybatterier; frostvæsker og kjølevæsker for bruk i kjølesystemer for kjøretøyer; brannslukningsmidler; midler for reparasjon av dekk; isfjernere. KL. 2: Antikorrosjonspreparater og antirustmidler (rustbeskyttelsesmidler) for bruk på og i kjøretøyer. KL. 3: Midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping for bruk på og i kjøretøyer; preparater for bruk i kjøretøyvaskapparater og -installasjoner; håndrensemidler. KL. 4: Lampeolje; grillopptenningsvæske; oljer inneholdende vanndispergeringstilsetninger for bruk på kjøretøyer. 8

9 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Bergen Automatutleie AS, Hardangervn. 535, 5268 Haukeland, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 9: Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; spilleautomater; utbetalingsautomater; databehandlingsutstyr og datamaskiner. KL. 28: Spill, derunder spilleautomater og utbetalingsautomater. (730) Innehaver: ProstaLund Operations AB, Lund, (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 9: Sendere og mottagere for overføring av tale, tekst, lyd, bilde og data; programvare; datamaskin- og informasjonsbehandlingssystemer; datahardware og -software, spesielt for overvåkning, styring og testing av medisinsk utstyr. KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter; medisinske apparater og instrumenter for urologisk behandling og for varmebehandling av kroppsvev; katetre og behandlingskatetre. KL. 42: Profesjonell konsulentvirksomhet (ikke om forretninger); medisinske og medisinsk-tekniske prosjektstudier; medisinske og medisinsk-tekniske utredninger og undersøkelser; urologisk forskning, forskning og utviklingstjenester for nye produkter; konsultasjoner samt design av datahardware og -programvare; utvikling, fremstilling, forbedring, vedlikehold og oppdatering av dataprogramvare; utleie av datamaskinvare og datautstyr samt av medisinsk utstyr for urologisk behandling og varmebehandling av kroppsvev., ,

10 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ZALECTRA ALUVIRAN (730) Innehaver: Abbott Laboratories, Abbott Park, IL 60064, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. (730) Innehaver: Abbott Laboratories, Abbott Park, IL 60064, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: KALETRA ALUVIA (730) Innehaver: Abbott Laboratories, Abbott Park, IL 60064, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. (730) Innehaver: Abbott Laboratories, Abbott Park, IL 60064, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. 10

11 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CULTIVATOR (730) Innehaver: Vinarius AS, Billingstadsletta 14, 1396 Billingstad, NO (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl). KL. 35: Eksport og importagenturer. (730) Innehaver: Cultivator A/S, Christianshusvej 183, DK-2970 Hørsholm, DK (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, elektroniske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner, dataprogrammer innregistrert på databærere; brannslukningsapparater. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; forretningskontroll, -direksjon, -inspeksjon, -tilsyn samt rådgivning om organisasjon og forretningsledelse, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig losjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; edbprogrammering og utarbeidelse av dataprogrammer; yrkesveiledning. DK, , VA

12 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: GAS GAMES AND SPORTS FOR KIDS (730) Innehaver: Viacom International Inc, 1515 Broadway, New York, NY, US (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 38: Kommunikasjonsvirksomhet, særlig radio-, kabel- og kringkastingsvirksomhet; kringkasting og overføring av fjernsynsprogrammer, kringkasting av radioprogrammer, fjernsynsoverføring, radiooverføring og radiospredningsvirksomhet. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet og underholdningsvirksomhet, særlig utarbeidelse av radio- og fjernsynsprogrammer; produksjon av filmer og live underholdningsinnslag; produksjon av levende film og fjernsynsinnslag; tjenester i forbindelse med spillefilmsunderholdning, fjernsynsunderholdning og live underholdningsforestillinger og -show; tjenester i forbindelse med utgivelse av bøker, magasiner og tidsskrifter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CLARINA (730) Innehaver: Katag AG, Stralsunder Strasse 5, D Bielefeld, DE KL. 25: Klær, nemlig dameytterklær. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: A-TAB (730) Innehaver: Rhodia Inc, 259 Prospect Plains Road, Cranbury, NJ 08512, US KL. 1: Kjemikalier brukt i industrien nemlig vannfri dikalsiumfosfat. TRI-GRIP (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (730) Innehaver: Pacific Dunlop (Netherlands) BV, Amsterdam, NL (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Beskyttelseshansker. KL. 21: Husholdningshansker. KL. 25: Hansker. (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PIGGIS COLI-STOP-P (730) Innehaver: Armand Fossli & Co AS, 7633 Frosta, NO KL. 5: Naturmedisin for dyr. 12

13 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FROST (730) Innehaver: Frost AS, Karl Johansgt. 20, 0159 Oslo, NO KL. 3: Blekemidler, parfymevarer, eteriske oljer, hårvann (hårpleiemidler). KL. 8: Håndverktøy (frisørsakser), barberhøvler og -maskiner. KL. 41: Organisering av seminarer. KL. 42: Frisørsalonger, EDB-programmering for frisører konsulentvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Ragnar Hagen, Skogfaret 11, 0382 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 39: Transportvirksomhet; spedisjonstjenester; kurertjenester (kurerpost eller varer); utleie av lagerplass; lagring av varer; lagringsinformasjon. (730) Innehaver: Cerealia Danmark A/S, Møllegade 12, DK-7100 Vejle, DK (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 30: Mel og andre mølleprodukter, herunder ferdige melblandinger, næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer. 13

14 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: LEKEVERKSTEDET (730) Innehaver: Læremester n AS, Postboks 3984 Ullevål Hageby, 0806 Oslo, NO (730) Innehaver: Sharp KK also trading as Sharp Corp, 22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka , JP (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd eller bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater, kassaapparater, regnemaskiner; brannslukningsapparater; filmkameraer, videokameraer, opptakere, digitale videokameraer, digitale opptakere, camcorders (videokamera) med innebygget videokassettspiller, videoopptakere, lagerenheter, lagerinnretninger inkludert lagerkort og/eller lagerdisker, adaptere, elektriske kabler, likestrømskabler, batterier, batteriladere, fjernkontroller, programvarer, dataprogrammer, videobåndopptakere, fjernsynsmottakere, fjernsynsvelgere, kanalvelgere, flytende krystall skjermvisere og -fremvisningsapparater, radiokassettopptakere, audio-stereo komponenter, telefonapparater, kalkulatorer, datamaskiner, databehandlingsutstyr, elektroniske kalendre, dagbøker og almanakker, telefaksapparater, integrerte kretser; deler, komponenter og utstyr til de forannevnte varer. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemerker for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper, klisjéer. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FUNKISFESTIVALEN (730) Innehaver: Prosjekt Felles Framtid AS, Torget 1A, 3210 Sandefjord, NO KL. 41: Festival som fokuserer på funksjonshemmede, innvandrere og minoritetsgrupper i samfunnet. 14

15 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SPECTRACEF (730) Innehaver: Telia AB, S Farsta, (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 9: Dataprogrammer innregistrert på databærere, lagrede dataprogrammer; datamaskiner; datasystemer, utstyr for datamaskiner; data og telekommunikasjonsapparater for elektronisk post; elektroniske informasjonsbehandlingssystemer; kommunikasjons- samt data- og telekommunikasjonssystemer og -apparater; mekaniske, optiske eller magnetiske bærere, nemlig CD-ROM, videobånd, plater (magnetiske) og andre maskinlesbare medier for lagring, behandling og overføring av data, tekster, lyd og bilder; apparater for innspilling, opptak, overføring og reproduksjon av lyd og bilder. KL. 38: Telekommunikasjon; datakommunikasjon bestående av digital kommunikasjon og distribusjon av informasjon; informasjonstjenester vedrørende telekommunikasjon og datakommunikasjon; datamaskinbasert overføring av meldinger og bilder; utsendelse av meldinger over elektroniske medier; overføring av meldinger via intranett og globale nettverk; tjenester vedrørende elektronisk post; overføring og/eller sending av databaseinformasjon via telenettet; utleie av telefon-, telekommunikasjonsutstyr. KL. 42: Dataprogrammering; design av datamaskiner og dataprogrammer, vedlikehold, oppdatering og forbedring av dataprogramvare; forsknings- og utviklingstjenester vedrørende nye produkter; konsulenttjenester vedrørende data- og telekommunikasjon samt data- og telekommunikasjonssystemer; data- og telesystemanalyser; fremstilling og bearbeidelse av datalayouter til systematiske arbeids-, vare- og informasjonsveiledning i datamaskinbasert form; åpning av brukerrett og adkomst til databaser; utleie av datamaskinvare og datautstyr. (730) Innehaver: Abbott Laboratories, Abbott Park, IL 60064, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Holtegata 20, 0259 Oslo KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SHOE LAB (730) Innehaver: Scandinavian Business Group AS, Sjølyst Plass 3, 0277 Oslo, NO KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: , , YOUR:)WARE (730) Innehaver: Gateway Inc, San Diego, CA, US (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 36: Finansieringstjenester for datamaskiner, datamaskinperiferiutstyr og software. 15

16 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: RENOLD SYNERGY (730) Innehaver: Renold plc, Renold House, Styal Road, Wythenshawe, Manchester, GB (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 7: Kamdriftsystemer for forbrenningsmotorer; krafttransmisjonsprodukter og deler og komponenter derfor; gir og girkasser og deler og komponenter derfor; trinngir og trinngirkasser og deler og komponenter derfor; drivkjeder; transportkjeder, kjedekløtsjer; kjedekoblinger; tannkjedestenger og pinjonger; motvektkjeder og pinjonger i kombinasjon; hastighetsvekslingsdrivverk; hastighetsvekslingsgir; kjedehus og sprutskjermer; kjedestrammere; kjedeføringer; kjedehjulkuttere; kjedeslipemaskiner; tappkjeder; styrestenger og kjedehjul for bruk sammen med tappkjeder; krafttransmisjonskjeder; kjedehjul; fleksible koblinger; tann- og slipekutterkjeder; kjedebeskyttere; tannhjul for kjededrifter; tannhjul for drivkjeder; blokkjeder; gallerkjeder; polymer- og gummiblokkjeder; kjedelåser; fendere og hjulskjermer (for maskiner); drivkjedehjul og kjedehjul; kjeder for rullebaner (rullende fortau); rulletrappkjeder; pass-stifter, toleransestifter; transportørbelter; tannbelter og tannhjul (for maskiner); transmisjonshjul; kjede-tannkoblinger; bremsekløtsjer; veivkoblinger; elektromagnetiske, mekaniske og hydrauliske kløtsjer og deler og komponenter derfor; skyv-trekk-fjernstyresystemer og kjedehastighetstransformere; autoregulatorer for kjeder; rullekjeder; hylseløse rullekjeder; aksler (maskindeler); direktedrift-klokløtsjer; overstyringskløtsjer (for maskiner); vekselkløtsjer (for maskiner); tilbakeslagsdempere (for maskiner); kjedegir og kjedehjul med inverse tenner; kjeder av inverstann-typen; kjedekompletteringer; elastiske koblinger; dreiemomentbegrensere; transportører for landbruks- og hagebruksmaskiner og deler og komponenter derfor; plastkjeder; plastruller, hylseløse kjeder av plast; transportørkjeder av plast; stål- og plastkjeder av flattopp- og larnelltypen; pinner (nåler) og paler for kjeder; tapper; støttestenger; rullekjeder og metallrør for styremekanismer; koblingstapper; låser og komponenter for kjeder; akseltapper; avstandsstenger; dententkjeder; gaffelløfter-kjeder og hjul og kjedehjul; gaffelløfterledd; konnektorer og ankerbolter; elektrisk drevne verktøy for rulle- og blokkjeder; ikke inkludert jordbruksmaskiner og redskaper og deler og tilbehør. KL. 12: Automotive kamdriftsystemer for motorkjøretøyer; kamdriftsystemer for forbrenningsmotorer; krafttransmisjonsprodukter og deler og komponenter derfor; gir og girkasser og deler og komponenter derfor; trinngir og trinngirkasser og deler og komponenter derfor; drivkjeder; transportkjeder, kjedekløtsjer; kjedekoblinger; tannstenger og pinjonger; motvektkjeder og pinjonger i kombinasjon; hastighetsvekslingsdrivverk; hastighetsvekslingsgir; kjedehus og sprutskjermer; kjedestrammere; kjedeføringer; kjedehjulkuttere; kjedeslipemaskiner; tappkjeder; styrestenger og kjedehjul for bruk sammen med tappkjeder; krafttransmisjonskjeder; kjedehjul; fleksible koblinger; kjedebeskyttere; tannhjul for kjededrifter; tannhjul for drivkjeder; blokkjeder; kjedelåser; fendere og hjulskjermer (for landkjøretøyer); drivkjedehjul og kjedehjul; pass-stifter, toleransestifter; tannbeiter og tannhjul; transmisjonshjul; kjedetannkoblinger; bremsekløtsjer; veivkoblinger; elektromagnetiske, mekaniske og hydrauliske kløtsjer og deler og komponenter derfor; skyv-trekkfjernstyresystemer og kjedehastighetstransformere; autoregulatorer for kjeder; direktedrift-klokløtsjer; kjedegir med inverse tenner; kjeder av inverstann-typen; kjedekompletteringer; elastiske koblinger; dreiemomentbegrensere; rullekjeder, hylseløse kjeder; pinner (nåler) og paler for kjeder; tapper; støttestenger; rullekjeder og metallrør for styremekanismer; gaffelløfter-kjeder, -ledd, -hjul og kjedehjul; koblingstapper, låser og komponenter for kjeder; akseltapper; avstandsstenger; dententkjeder; sykkelkjeder; men ikke inkludert biler og motorsykler og deres deler og tilbehør. 16

17 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MICROTALK (554) Vareutstyr (730) Innehaver: Cobra Electronics Corp, Chicago, IL, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 9: Sivile kortbølgeradioer (bærbare, mobile og baseenheter) og tilbehør dertil; telefoner og tilbehør dertil; automatisk telefonsvarere; kombinasjonsenheter bestående av telefon og telefonsvarer; radar- og laserdetektorer; klokkeradioer; kombinasjonsenheter bestående av telefon og klokkeradio; audioprodukter, nemlig am/fm radioer, lydbånddekk, CD-spillere, høytalere og kombinasjoner derav; familiekommunikasjonsenheter bestående av radiomottakere og tilbehør dertil; vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. (730) Innehaver: Yoshida Metal Industry Co, Ltd, Shimonakano, Youshida-machi, Nishikanbara-gun, Niigata, JP KL. 8: Kniver og knivsmedvarer, spisebestikk. 17

18 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Yoshida Metal Industry Co, Ltd, Shimonakano, Youshida-machi, Nishikanbara-gun, Niigata, JP KL. 8: Spisebestikk, sakser, kniver, gafler, skjeer, slipesteiner, slipesteinholdere, knivstål og fiskebenspinsetter. KL. 21: Kjøkkenutstyr (ikke av edelt metall), venderedskap, spatler, knivblokker til oppbevaring av kniver, kakespader og paispader. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til BETE BEITSKI (730) Innehaver: Hebe AS, 3528 Hedalen i Valdres, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 19: Prefabrikkerte bygninger, hus og fritidshus. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FACT PLUS (730) Innehaver: Abbott Laboratories, Abbott Park, IL 60064, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo (730) Innehaver: Macromant AB, Verkstadsgatan 1, S Genevad, (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 5: Kjemiske reagenser for bruk ved medisinske diagnoser og analyser. KL. 11: Apparater og innretninger for sanitære formål, dusjer, dusjkabinetter, dusjvegger., ,

19 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: THE CUBE (730) Innehaver: Bates Worldwide Inc, 498 Seventh Avenue, New York, NY 10018, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Programvare (innregistrerte dataprogrammer); programvare for reklamevirksomhet og markedsanalyser. (730) Innehaver: Odd J. Edvardsen, Hobbelstadjordet 13, 3300 Hokksund, NO (740,750) Fullmektig: Protector IP Consultants AS v/ Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 Trondheim KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; ildslukningsmidler, beskyttelsesmidler mot brann, brannslukningsmidler; preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål. KL. 6: Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; ikke- elektriske kabler og - tråd av metall (isenkramvarer); metallrør; dyser av metall; sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser): malmer. KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater, brannpumper, brannvarslere, branntepper, automatiske brannsprøyter, bekledningsgjenstander for beskyttelse mot ild, brannseil, brannslangespredere, klubber for brannslukking. 19

20 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ICEBREAKER ALL CITY (730) Innehaver: Icebreaker New Zealand Ltd, Level 1, Colenso House, 8 Kent Terrace, Wellington, NZ (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: THERMOGRIP (730) Innehaver: Bostik AS, Frysjaveien 40, 0883 Oslo, NO (730) Innehaver: Phat Fashions LLC, 530 7th Avenue, 14th Floor, New York, NY 10018, US (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 25: Klær for menn, kvinner og barn, nemlig bukser, denim jeans, overaller, shorts, skjorter, bluser, skjørt, kjoler, gensere, jakker, jakker av all slags fabrikasjon og vekt, vester, t-skjorter, treningsgensere, treningsbukser, badetøy, skyggeluer (caps), pannebånd, hatter, belter, undertøy, sokker, nattøy, strømper, strømpebukser, skjerf, bukseseler, slips og fottøy; ytterklær; ytterklær av all slags fabrikasjon, nemlig jakker av tøy, lerret, denim, lær og semsket skinn; regntøy. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: KL. 7: Elektriske limpistoler. (730) Innehaver: Maritime Well Service AS, Postboks 281, 4066 Stavanger, NO (740,750) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer; koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); maskiner og verktøymaskiner til bruk i forbindelse med boring av hull i jordskorpen; maskiner og verktøymaskiner i form av nedihullsverktøy for bruk ved vann-, olje- eller gassbrønner. 20

21 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Medinol Ltd, Kirya Atidim, Building 3, 4th floor, Tel Aviv 61581, IL (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Vendosafe AS, Pancoveien 22, 1624 Gressvik, NO (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 9: Optisk kontrollerte salgautomater og mekanismer fir apparater betjent med strekkodekort; dataprogrammer (innregistrert på databærere); strekkodekort, deler og komponenter for ovennevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PRESTONE (730) Innehaver: Prestone Products Corp, 39 Old Ridgebury Road, Danbury, CT , US KL. 10: Medisinske apparater og instrumenter, herunder stent. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Medinol Ltd, Kirya Atidim, Building 3, 4th floor, Tel Aviv 61581, IL (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 10: Medisinske apparater og instrumenter, herunder stent. (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidete syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler; preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål. 21

22 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: NIR-PRINCE (730) Innehaver: Medinol Ltd, Kirya Atidim, Building 3, 4th floor, Tel Aviv 61581, IL (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 10: Medisinske apparater og instrumenter, herunder stent. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til MARITIME BLACK BOX (730) Innehaver: Kongsberg Norcontrol AS, 3194 Horten, NO (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Ferdskrivere. (730) Innehaver: Øystein Johan Østby, Vepsvegen 17, 2216 Roverud, NO KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed; juvelérvarer, ekte og uekte smykker, bijouterivarer, smykker som festes ved piercing; mansjettknapper, slipsnåler, slipsklemmer, anheng, ørepynt, kjeder, collier, ringer, brosjer; edle stener; ur, klokker og kronometriske instrumenter. KL. 16: Trykksaker, manualer, instruksjonsmateriell, undervisningsmateriell, lærebøker, kompendier; papir, papp og varer laget av disse materialene; materialer til bokinnbinding; fotografier, bilder, tegneserier, tegninger, illustrasjoner, malerier; datagenererte fotografier, bilder, tegninger, illustrasjoner og malerier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita; plastemballasje; spillkort; spillebrett; trykktyper og klisjéer. KL. 20: Møbler, møbeldeler, speil, billedrammer, trevarer, andre varer og produkter av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skjell, skall, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialene, eller av plast; møbler av metall; møbler for camping; registreringsskilt og -nummer; postkasser; dunker, kasser, skap og tønner; puter; madrasser. KL. 35: Reklamebyråvirksomhet; virksomhet i relasjon til kjøp av annonse- og reklameplass i alle typer media; avtaler om eller gjennomføring og koordinering av utstilling, oppstilling av varer slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse varene, produktplassering, varedemonstrasjoner, promotion og PR-virksomhet; markedsføring av arrangementer, aktiviteter, varer, produkter og tjenester; salgskampanjer; annonse- og reklamevirksomhet som særlig har som siktemål meddelelser til publikum, erklæringer og uttalelser via alle slags media og som vedrører alle slags varer eller tjenester; tjenestene til reklamebyråer og tjenester så som distribusjon av varer, reklameblad, direkte eller ved post, eller distribusjon av prøver; annonsering i forbindelse med andre tjenesteytelser; ledelse og administrasjon av frivillige, offentlige, kommersielle og ideelle organisasjoner, bedrifter, firma, 22

23 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 industriforetak og handelsforetak og bistand vedrørende forretningsmessig eller kommersiell drift, utvikling, ledelse og nyskapingsarbeid av eller for disse; kontortjenester; salgsfremmende tjenester; import og eksport og agenturer ved dette; tjenester som gjelder registrering, avskriving, oppsetning eller systematisering av skriftlige meddelelser og opptegnelse så vel som utnyttelse eller sammenstilling av matematiske eller statistiske data. KL. 41: Forlagsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter, adspredelse, forlystelse, individuell rekreasjon og organisering og gjennomføring av dette, organisering av kulturstier, ekskursjoner, utflukter, turer og bygde- og gardsturisme; utdannelsesvirksomhet, opplæring, kurs; underholdning og underholdningsvirksomhet; produksjon av tegneserier, tegnefilmer og animerte filmer; produksjon av spillefilmer, kortfilmer og informasjonsfilmer; tjenester som har til hensikt å kreve oppmerksomhet; utvikling av mentale evner hos mennesker og dyr. KL. 42: Bevertning, tilberedning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering, tjenester som gjelder å skaffe husrom, kost og losji, ved hotelldrift, pensjonatdrift, campingplassdrift, turisthjemdrift, turistgårdsdrift og rekonvalesentdrift; tjenester som gjelder reservering av kost og losji for reisende; tjenester med å skaffe næringsmidler eller drikker til konsumering i form av betjente og ubetjente bevertningssteder; personlige tjenester utført for å oppfylle personlige behov; ingeniørtjenester i form av overslag, vurderinger, forskning og rapportering; tjenester utført av foreninger og organisasjoner for deres egne medlemmer; veterinære tjenester; jordbruks-, landbruks- og skogbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDB-programmering; Web-design; tjenester og løsninger på et globalt datanettverk; tjenester og løsninger på et lukket datanettverk; elektronisk formidling; presentasjon og formidling av varer og tjenester i alle typer media; arkitektur; grafisk utforming og design; utforming og fremstilling av illustrasjoner, tegninger, tegneserier, tegnefilmer og animerte filmer; industri-, smykke- og produktdesign; utforming av varer og produkter; konsultasjon og rådgivning; tjenester som ytes av personer, individuelt eller kollektivt, som medlemmer av en organisasjon som det kreves en høy grad av intellektuell aktivitet av og som beskjeftiger seg med teoretiske eller praktiske aspekter innen mer sammensatte sider av menneskelig virksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TREAKTIVE (730) Innehaver: Øystein Johan Østby, Vepsvegen 17, 2216 Roverud, NO KL. 20: Møbler, møbeldeler, speil, billedrammer, trevarer, andre varer og produkter av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skjell, skall, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialene, eller av plast; møbler av metall; møbler for camping; registreringsskilt og -nummer; postkasser; dunker, kasser, skap og tønner; puter; madrasser. KL. 35: Reklamebyråvirksomhet; virksomhet i relasjon til kjøp av annonse- og reklameplass i alle typer media; avtaler om eller gjennomføring og koordinering av utstilling, oppstilling av varer slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse varene, produktplassering, varedemonstrasjoner, promotion og PR-virksomhet; markedsføring av arrangementer, aktiviteter, varer, produkter og tjenester; salgskampanjer; annonse- og reklamevirksomhet som særlig har som siktemål meddelelser til publikum, erklæringer og uttalelser via alle slags media og som vedrører alle slags varer eller tjenester; tjenestene til reklamebyråer og tjenester så som distribusjon av varer, reklameblad, direkte eller ved post, eller distribusjon av prøver; annonsering i forbindelse med andre tjenesteytelser; ledelse og administrasjon av frivillige, offentlige, kommersielle og ideelle organisasjoner, bedrifter, firma, industriforetak og handelsforetak og bistand vedrørende forretningsmessig eller kommersiell drift, utvikling, ledelse og nyskapingsarbeid av eller for disse; kontortjenester; salgsfremmende tjenester; import og eksport og agenturer ved dette; tjenester som gjelder registrering, avskriving, oppsetning eller systematisering av skriftlige meddelelser og opptegnelse så vel som utnyttelse eller sammenstilling av matematiske eller statistiske data. KL. 41: Forlagsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter, adspredelse, forlystelse, individuell rekreasjon og organisering og gjennomføring av dette, organisering av kulturstier, ekskursjoner, utflukter, turer og bygde- og gardsturisme; utdannelsesvirksomhet, opplæring, kurs; underholdning og underholdningsvirksomhet; produksjon av tegneserier, tegnefilmer og animerte filmer; produksjon av spillefilmer, kortfilmer og informasjonsfilmer; tjenester som har til hensikt å kreve oppmerksomhet; utvikling av mentale evner hos mennesker og dyr. KL. 42: Bevertning, tilberedning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering, tjenester som gjelder å skaffe husrom, kost og losji, ved hotelldrift, pensjonatdrift, campingplassdrift, turisthjemdrift, turistgårdsdrift og rekonvalesentdrift; tjenester som gjelder reservering av kost og losji for reisende; tjenester med å skaffe næringsmidler eller drikker til konsumering 23

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 5 2000.01.31 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 5 2000.01.31 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 5 2000.01.31 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 39 2000.09.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 39 2000.09.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 39 2000.09.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 43 25.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 25.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 25.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed

Detaljer

nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 40 2000.10.02 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 40 2000.10.02 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 40 2000.10.02 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23 2000.06.05 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 23 2000.06.05 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 23 2000.06.05 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 15 06.04.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 15 06.04.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 15 06.04.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

tidende nr 40-2003.09.29 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 40-2003.09.29 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 40-2003.09.29 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 34-2003.08.18 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 34-2003.08.18 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 34-2003.08.18 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 45 2001.11.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 45 2001.11.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 45 2001.11.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien Østre Aker Vei 264 0977 OSLO 20U- 10-2 0 potent varemerke design Patentstyret 3! Sandakeii/eien 64 Pb 8160 Dep 0033 Os o Tnlcfan +47 7? 38 73 00 info'prt-?' 447 27 38 73 3 3 pdlantsty.tl no maiij palenti.'.ysfcl

Detaljer

nr 40 28.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 40 28.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 40 28.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

design tidende nr 17-2003.12.22 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 17-2003.12.22 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 17-2003.12.22 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr

Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr Valea AB Box 7086 SE10387 STOCKHOLM Sverige Oslo, 2015.04.07 Deres ref.: TS18426NO01 Saksnr.: 201410987 Merke: Statoil Innehaver: Statoil ASA Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr. 281029

Detaljer

nr 37 2002.09.09 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 37 2002.09.09 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 37 2002.09.09 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 24 2000.06.13 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 24 2000.06.13 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 24 2000.06.13 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38 14.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 14.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 14.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER VIKTIG INFO OM BEHANDLING AV VAREMERKESØKNADER For å gi et klarere innblikk ved noen sider av den praksis Patentstyret følger,

Detaljer

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

tidende nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 5 2001.01.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 5 2001.01.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 5 2001.01.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 16 2000.04.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 16 2000.04.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 16 2000.04.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer