nr NO årgang 89 ISSN norsk varemerke tidende

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende"

Transkript

1 nr NO årgang 89 ISSN norsk varemerke tidende

2 I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse Gjengivelse av varemerket (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Tredimensjonalt merke (vareutstyr) (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (750) Adresse for korrespondanse Norsk Varemerketidende, utkommer én gang ukentlig og koster fritt tilsendt kr ,- pr. år. Abonnement med forskuddsbetaling kan tegnes ved Narvesen, og ved skriftlig henvendelse til Patentstyret. Besøksadresse Københavngaten 10 Åpningstider kl vinter kl sommer. På lørdag, søndag, helge- og høytidsdager, jul- og nyttårsaften holder vi lukket. Postboks 8160 Dep OSLO Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Bankgiro Print & Distribusjon Allkopi

3 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: HARDWIRED (730) Innehaver: Advance Magazine Publishers Inc, 350 Madison Avenue, New York, NY 10017, US (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 9: Bøker og tidsskrifter utgitt på tape, disketter og CD-ROM innen kultur, livsstil og teknologi. KL. 16: Bøker og tidsskrifter innenfor kultur, livsstil og teknologi. KL. 25: Klær inkludert T-skjorter, gensere, jakker, hodeplagg og skotøy. KL. 38: Overføring av meldinger og data via tilgang til en interaktiv datamaskin. KL. 42: Tilveiebringelse av direktekoblet tilgang til et globalt datanettverk relatert til bøker og magasiner innen kultur, levestil og teknologi. (730) Innehaver: Domino DA, Postboks 176 Skøyen, 0212 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 36, 5826 Minde KL. 3: Parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. KL. 11: Apparater og innretning for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall); for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet unntatt for befordringsmidler; installasjonsvirksomhet. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering, medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning. 3

4 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: MC Tema AS, Skien, NO (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 12: Motorsykler, mopeder. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (730) Innehaver: Momarkedet, Mysen og Omegn Røde Kors v/daglig leder, Røde Kors Huset, 1850 Mysen, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 41: Underholdningsvirksomhet. (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Herba Plus AS, Øklandslia 131, 5400 Stord, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 36, 5826 Minde KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser (unntatt salatdressinger); krydderier; is. 4

5 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til BEER NUTS. (730) Innehaver: Sætre AS, Postboks 4272 Torshov, 0401 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre (kjøtt) og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; preparerte peanøtter; potetbasert snacks. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is; peanøtter (konditorvarer); maisbasert snacks. (730) Innehaver: New Line Productions Inc, 888 Seventh Avenue, New York, NY 10106, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg; klær for menn, kvinner og barn, skjorter, T-skjorter, treningsgensere, joggedresser, bukser, jeans, shorts, strikkede topper, regntøy, forklær, skjørter, bluser, kjoler, bukseseler, gensere, jakker, frakker, kåper, regnfrakker, snedresser, slips, kapper, hatter, caps, solskjermer, belter (bekledning), sjal, nattøy, pyjamas, undertøy, badetøy, kostymedrakter med ansiktsmasker. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt; leketøy og sportsartikler, herunder lekefigurer og deler dertil; kosedyr; ballonger; badeleketøy; leketøy til å sitte på eller kjøre med; spilleutstyr solgt som en enhet hvor spillkort inngår som en bestanddel av spillet; lekebiler; dukker; kasteskiver; hånddrevne enheter til bruk ved elektroniske spill; brettspill, og brettspill med kort; selskapsspill, dataspill for selskapslek, annet enn med myntinnkast eller som bare kan brukes sammen med TV-apparater; spill med skyteskive; videodataspillmaskiner uten bruk av fjernsyn; puslespill; lekeansiktsmasker laget av papir; rullebrett; isskøyter; vannpistoler; baller, nemlig lekeballer, fotballer, sportsballer, baseballer, basketballer; baseballhansker; flytebrett til hobbybruk; seilbrett; svømmebrett til hobbybruk; svømmeføtter; lekepistoler; bake- og kokeutstyr (leketøy), lekebanker. 5

6 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: RPD APPITAL (730) Innehaver: Merck & Co Inc, P.O.Box 100, Whitehouse Station, NJ, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater, herunder lettoppløselige ferdigdoserte farmasøytiske preparater til oralt bruk. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: FRONTPAGE (730) Innehaver: Microsoft Corp, One Microsoft Way, Redmond, WA , US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske og geodetiske apparater og instrumenter, elektriske apparater og instrumenter, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, lagring, overføring og gjengivelse av data, lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; programvare (innregistrerte dataprogrammer); programvare (innregistrerte dataprogrammer) for bruk i forbindelse med kreering, redigering og levering av tekst og grafisk informasjon via datakommunikasjonsnettverk. (730) Innehaver: M.B. Pharmos ApS, c/o Johannes Mosbech, Skodsborg, DK (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 5: Farmasøytiske og dietetiske preparater til medisinsk bruk. (300) Prioritet: DK, , 05987/1996 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Adekvat Info AS, Trøgstadveien 4, 1830 Askim, NO (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231 Lundamo KL. 16: Tidsskrifter, trykksaker, instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater). 6

7 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SICS/NT (730) Innehaver: Computer Sciences Corp, El Segundo, CA, US (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo (730) Innehaver: Dekk Partner AS, Grorudveien 73, 0976 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 36, 5826 Minde KL. 12: Dekk til kjøretøyer. KL. 37: Dekk service. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: NEWERA (730) Innehaver: Informix Software Inc, Menlo Park, CA, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Computer-programmer for utvikling av programvare. KL. 9: Datamaskinprogramvare; innregistrerte programmer for datamaskiner; innregistrerte programmer for datamaskiner for forsikringsadministrasjons-funksjoner. KL. 16: Trykksaker; publikasjoner. KL. 35: Informasjon fremskaffet fra en datamaskindatabase eller fra et verdensomspennende/globalt datanettverk. KL. 42: Programmeringstjenester for datamaskiner; programvaredesign; analyse av datamaskinsystemer. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: COLGATE TOTAL: FRAMTIDENS TANNPASTA (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås enerett til COLGATE. Den øvrige teksten er unntatt fra rettsvernet. (730) Innehaver: Colgate-Palmolive Co, 300 Park Avenue, New York, NY 10022, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. 7

8 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: PETER VELLA (730) Innehaver: E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite Boulevard P.O. Box 1130, Modesto, CA 95354, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: NIGHT CALLS (730) Innehaver: Playboy Enterprises Inc, Chicago, IL, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 41: Underholdningstjenester, nemlig presentasjon av voksenshow distribuert gjennom fjernsyns-, satellitt-, lydog videomedia. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Olip Italia SpA, Lazise VR, IT (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: CLARITAS (730) Innehaver: VNU Business Information Europe BV, Haarlem, NL (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 35: Tjenester relatert til databasemarkedsføring (for eksempel opprette, forbedre og administrere forbrukerdatabaser), tilveiebringelse av forbrukerdata for direkte markedsføringstjenester, direkte markedsføringstjenester; tilgang og administrasjon av micromarketingssystemer for geodemografiske segmentog markedsanalyser; undersøkelser vedrørende forretningsmessig statistisk informasjon; markedsføring og markedsundersøkelser; meningsmålinger; forretningsmessig administrasjon og organisasjonsrådgivning. 8

9 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: FIX (730) Innehaver: PreussenElektra AG, Tresckowstrasse 5, D Hannover, DE (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 9: Apparater for forsyning av elektrisk kraft, gass, varme og vann til publikum. KL. 39: Distribusjon av elektrisk kraft, gass, varme og vann til publikum. KL. 40: Produksjon av elektrisk kraft, gass, varme og vann til publikum. KL. 42: Rådgivning og planlegging av installasjoner for forsyning av elektrisk kraft, gass, varme og vann til publikum. (300) Prioritet: EM, , (730) Innehaver: Fix AS, Ammerudvn. 32, 0958 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 2: Rustbeskyttelsesmidler; lakker. KL. 3: Flekkfjerningsmidler; poleringsmidler; vaskemidler. KL. 4: Smøreoljer. KL. 7: Pumper; eksospotter for motorer; tennplugger for forbrenningsmotorer; startanordninger for motorer; filtre; verktøy; luftkompressorer; gassdrevet sveiseapparater; elektriske sveisemaskiner; sveisemaskiner. KL. 8: Håndverktøy og redskaper. KL. 9: Tyveri- og lydalarmer; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd; mobiltelefoner og dertilhørende utstyr; termostater for kjøretøy; selvregulerende pumper for drivstoff; startkabler for motorer; tennings-, galvaniske- og elektriske batterier; solbriller; CD-plater, videobånd; antenner, elektriske sveiseapparater; sveiseelektroder. KL. 11: Lyspærer; belysningsapparater; lykter for kjøretøyer; klimaapparater og oppvarmingsinstallasjoner for kjøretøyer; varmeapparater for avisning av kjøretøyer. KL. 12: Sikkerhetsseter for barn; sikkerhetsseler for kjøretøyseter; varetrekk for seter i kjøretøyer; solskjermer for kjøretøyer; bremseklosser, bremseskiver og bremsesko for kjøretøyer; støtdempere og støtdemperfjærer for kjøretøyer; vindusviskere; sykler og dertilhørende utstyr; ratt- og sykkellåser; skistativer for biler; takgrind og tilhengerfester for kjøretøyer. KL. 28: Spill og leketøy; sportsartikler unntatt skibindinger; byggesett. 9

10 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ERGOCARE (730) Innehaver: Sit AS, Postboks 8, 7634 Frosta, NO KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer; spesialmøbler for medisinsk bruk. KL. 20: Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for disse materialer, eller av plast. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke, midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie, veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester, juridiske tjenester, vitenskapelig og industriell forskning, Edbprogrammering. (730) Innehaver: Internett Kanal 1 AS, Postboks 6894, St Olavs Plass, 0130 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Stabell DA v/ Cecilie Haavik, Postboks 1364 Vika, 0114 Oslo KL. 16: Aviser, bilder, fotografier, grafiske reproduksjoner, magasiner, overføringsbilder, tidsskrifter, trykksaker. KL. 35: Annonsebyråer; spredning av reklameannonser; arbeidsformidling; formidling av avisabonnementer; bedriftsopplysninger, informasjonsbyråer; administrasjon av dataarkiver; demonstrasjon av varer; gallupundersøkelser; innsamling av informasjon for bruk i databaser; markedsundersøkelser; public relation; publisering av reklametekster; reklamevirksomhet; utleie av reklameplass; salgsfremmende tjenester. KL. 38: Informasjonsbyråer, pressebyråer, dataassistert overføring av beskjeder og bilder, elektronisk postoverføring, telegramforsendelse, informasjon om telekommunikasjon, nyhetsinformasjonsbyråer, kommunikasjon med dataterminaler, meldetjenester for post og telegraf, overføring av beskjeder og bilder ved datamaskiner, pressebyråer, telegrafisk kommunikasjon, informasjon om telekommunikasjon. 10

11 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: KIRI TE KANAWA (730) Innehaver: Deux Amis SA, Wickhams Cay 1 Road Tow, Tortolla, VG (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 3: Ikke-medisinske toalettartikler, kosmetikk, hårpleiepreparater, parfyme, eau de parfum, eau de toilette, eau de cologne, kroppsspray, eteriske oljer, etterbarberingsvann, barberkremer, dufter, sjampo, balsam, hårkremer, hårskum, stylingspray, hårspray, hårgeler, deodoranter, antiperspiranter, bade- og dusjpreparater, badesalt, badeoljer, badegeler, dusjgeler, såpe, talkumpudder, kroppslotion, håndlotion, skjønnhetsmasker for bruk i ansiktet og på kroppen, preparater for fjerning av sminke; rense- og fuktighetsmidler for ansiktet, kroppen og håret, ansiktsrens- og ansiktsvaskemidler, fargetilsetningsmidler for ansiktet, øyekremer, leppebalsam, sminke, sminkeunderlagsmidler, leppestift, leppeglans, leppeblyanter, sminkepudder, ansiktsfargemidler, maskara, eyelinere, øyenskygge, blusher, dekkepreparater for ansiktet, øyenbrynsblyanter, massasjeoljer, aromaterapioljer, fuktighetsmidler for leppene, tannkrem, potpourri, hårfjerningsmiddel for hud, bomullspinner og bomull for kosmetiske formål, neglelakk og neglforsterkere samt preparater for fjerning av neglelakk og neglforsterkere; falske negler, falske øyenvipper og klebemiddel for påsetting av slike negler og øyenvipper, slipepapir for neglfiling. KL. 21: Kosmetisk utstyr, sminkebørster, sminkeapplikatorer, kammer, svamper, børster, øyenbrynsbørster, ikke-elektriske apparater og redskaper for fjerning av sminke, hårbørster, speil, sminke- og pudderdåser, parfymeflasker, duftdispensere, neglbørster, parfymebrennere, parfymespredere, parfymefordampere, pudderkvast, stativ for barberkoster, barberkoster, såpebokser, såpedispensere, såpeholdere, svampholdere. (300) Prioritet: GB, , (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Ringnes AS, 0307 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ROSING (730) Innehaver: Den Norske Dataforening v/daglig leder, Postboks 8874 Youngstorget, 0028 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 41: Opplæringsvirksomhet; organisering og ledelse av konferanser. KL. 42: Utarbeidelse av dataprogrammer; emballasjedesign. 11

12 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: CHANNEL K (730) Innehaver: Den Norske Dataforening v/daglig leder, Postboks 8874 Youngstorget, 0028 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 41: Opplæringsvirksomhet; organisering og ledelse av konferanser. KL. 42: Utarbeidelse av dataprogrammer; emballasjedesign. (730) Innehaver: Kunskaps TV i Sverige AB, Box 7688, S Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Innregistrerte dataprogram; innspilt film; CD- ROM; innspilte videokassetter. KL. 16: Trykte publikasjoner; tidsskrifter, aviser og bøker; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); manualer (bøker); grafiske fremstillinger; plakater og fotografier. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bedrifts- og forretningsinformasjon; organisering av utstillinger for reklameformål; Public Relation-tjenester; publisering av reklametekster; fjernsynsreklametjenester; dokumentkopiering; konsulentbistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter. KL. 41: Utdannelses- og opplæringsvirksomhet; organisering av veiledning og instruksjon; underholdningsvirksomhet; kulturvirksomhet; digital læreservice; organisering, ledelse og gjennomføring av konferanser, kongresser, seminarer og symposier; utdannelses-, opplærings- og underholdningsinformasjon; produksjon av radio- og fjernsynsprogram; filmproduksjon; publisering av tekster (andre enn reklametekster); utgivelse av bøker; utleie av produserte fjernsynsprogram på film og video. KL. 42: Programmering for datamaskiner; utarbeidelse av dataprogram; designtjenester og grafisk utforming; fotoreportasjetjenester og nyhetsreportertjenester; forvaltning av opphavsrett og lisensiering av immaterialrettigheter. (300) Prioritet: SE, ,

13 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: PANLABS EXPRESS (730) Innehaver: MDS Panlabs Inc, North Creek Parkway, Bothell, WA 98011, US (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo (730) Innehaver: ENSL Sverige AB, Norrsigen 12, S Lidingö, SE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Innregistrerte dataprogram; Innspilt film; CD- ROM; Innspilte videokassetter. KL. 16: Trykte publikasjoner; tidsskrifter, aviser Og bøker; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); manualer (bøker;) grafiske fremstillinger; plakater og fotografier. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bedrifts- og forretningsinformasjon; organisering av utstillinger for reklameformål; Public Relation-tjenester; publisering av reklametekster; fjernsynsreklametjenester; dokumentkopiering; konsulentbistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter. KL. 41: Utdannelses- og opplæringsvirksomhet; organisering av veiledning og Instruksjon; underholdningsvirksomhet; kulturvirksomhet; digital læreservice; organisering, ledelse og gjennomføring av konferanser, kongresser, seminarer og symposier; utdannelses-, opplærings- og underholdningsinformasjon; produksjon av radio- og fjernsynsprogram; filmproduksjon; publisering av tekster (andre enn reklametekster); utgivelse av bøker; utleie av produserte fjernsynsprogram på film og video. KL. 42: Programmering for datamaskiner; utarbeidelse av dataprogram; designtjenester og grafisk utforming; fotoreportasjetjenester og nyhetsreportertjenester; forvaltning av opphavsrett og lisensiering av immaterialrettigheter. KL. 9: Software for computere og instruksjonsmanualer solgt som en enhet. KL. 42: Tilveiebringelse av websted inneholdende informasjon, forskning og utvikling og testing hovedsakelig innen området farmakologi, legemiddeloppdagelser, bioanalyser, bioteknologi, biotrygghet og kjemi. (300) Prioritet: US, , 75/ US, , 75/ (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SUNFADER (730) Innehaver: Obagi Medical Products Inc, Long Beach, CA, US (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 3: Hudpleiepreparater; solbeskyttende hudlysningsmiddel. 13

14 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Autonomy Corp plc, Cambridge CB4 0WS England, GB (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 9: Computer software og computerprogrammer; computeranlegg, -terminaler og -periferiutstyr; databehandlingsapparater; CD Roms; computer software for søking etter og gjenfinning av informasjon via computeranlegg, computer nettverk; computer software og computerprogrammer for tilveiebringelse av on-linetilgang til et globalt (verdensomspennende) datanettverk og for å utføre web-sted-søk off-line eller for konseptmatching, agentopprettelser, agentbegrensninger og for å utføre standard tekstsøk; computerprogrammer for søking, gjenfinning, sortering, utvelgelse og/eller lagring av informasjon tilgjengelig via et globalt (verdensomspennende) datanettverk eller andre computernettverk og -anlegg; computerprogrammer med evne til å tilpasse sin atferd i samsvar med en brukers instruksjoner eller respons. KL. 42: Konsultasjons-, utarbeidelses-, analyse-, utviklings- og implementeringstjenester relatert til computer software og programmer; utleie av tilgangstid til computer databaser; vedlikehold og oppdatering av computer software, computer software-pakker og computerprogrammer; utleie av computer software og programmer; computertjenester relatert til tilveiebringelse av on-line-tilgang til et globalt (verdensomspennende) datanettverk og for å utføre web-sted-søk off-line; leasing eller tilveiebringelse av tilgang til computer software for bruk av andre; gjenfinning av informasjon via computernettverk; leasing eller tilveiebringelse av tilgang til computer software for søking etter og gjenfinning av informasjon via computeranlegg og computernettverk. (730) Innehaver: Valentino Globe BV, Rotterdam, NL (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 35: Distribusjon av reklamemateriell, -prøver og -kataloger for å fremme salg av merkevarer til publikum. KL. 40: Skreddervirksomhet. KL. 42: Faglig rådgivning om mote og design; moteinformasjon; utforming av interiørdekor; motedesigntjenester, utleie av klær; grafisk formgivning og emballasjedesign. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: IRIS.BUS (730) Innehaver: Irbus Holding SL, Barcelona, ES (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 12: Busser. KL. 37: Reparasjonsvirksomhet og teknisk assistanse for busser. KL. 39: Passasjertransport med buss. 14

15 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Ringnes AS, 0307 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Ringnes AS, 0307 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 15

16 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Caterpillar Inc, Peoria, IL, US (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Ringnes AS, 0307 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Briller. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: CHAIRBORNE (730) Innehaver: Norwegian Inventor Service R.S. AS, Narestø, 4810 Eydehavn, NO (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 10: Spesialmøbler til medisinsk bruk. KL. 12: Kjøretøyer, rullestoler for syke. KL. 20: Møbler; varer av plast. KL. 39: Transport av personer. (730) Innehaver: Kurt Møller Sørensen, Boligselskabet 35, DK-8700 Horsens, DK (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 8: Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen; barberkniver; -høvler og -maskiner. KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelérvarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper, klisjéer. (300) Prioritet: DK, , VA

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 29 2001.07.16 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 29 2001.07.16 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 29 2001.07.16 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 13 29.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 13 29.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 13 29.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 39 2000.09.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 39 2000.09.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 39 2000.09.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 3 18.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 3 18.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 3 18.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 14 2001.04.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 14 2001.04.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 14 2001.04.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Melding Elektronikk er billigere enn papir! Ønsker du å være med på å bestemme hvor mye billigere? Ønsker du å være

Detaljer

nr 43 2001.10.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 43 2001.10.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 43 2001.10.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 27 2000.07.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 27 2000.07.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 27 2000.07.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 5 2001.01.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 5 2001.01.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 5 2001.01.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15 12.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 15 12.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 15 12.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 33 2001.08.13 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 33 2001.08.13 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 33 2001.08.13 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 23/07-2007.06.04 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 23/07-2007.06.04 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 23/07-2007.06.04 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 40 28.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 40 28.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 40 28.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 47/05-2005.11.21 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 47/05-2005.11.21 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 47/05-2005.11.21 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 2 2001.01.08 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2001.01.08 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2001.01.08 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer