nr NO årgang 91 ISSN norsk varemerke tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no"

Transkript

1 nr NO årgang 91 ISSN norsk varemerke tidende

2 I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse Gjengivelse av varemerket (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Tredimensjonalt merke (vareutstyr) (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (750) Adresse for korrespondanse Norsk Varemerketidende, utkommer én gang ukentlig og koster fritt tilsendt kr ,- pr. år. Abonnement med forskuddsbetaling kan tegnes ved Narvesen, og ved skriftlig henvendelse til Patentstyret. Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl vinter kl sommer. På lørdag, søndag, helge- og høytidsdager, jul- og nyttårsaften holder vi lukket. Infosenterets åpningstider kl vinter kl sommer. Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Postboks 8160 Dep OSLO Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Bankgiro Print & Distribusjon Allkopi

3 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 4 REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Consulting AB Lennermark & Andersson, Stortorget 11, S Ørebro, SE (740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Schjødt AS, Postboks 2444 Solli, 0201 Oslo KL. 9: Lagrede dataprogram samt datasystem for tid-, materiell og kostnadsberegning i sammenheng med reparasjon og service av motorkjøretøy; databaser avsatt for forsikringsselskap, motorkjøretøyindustri, handel og verksteder inneholdende informasjon for tid-, materiellog kostnadsberegning i sammenheng med reparasjon og service av motorkjøretøy, kompaktskiver (rom og audiovideo). KL. 35: Konsulenttjenester angående forretnings- og selskapsvirksomhet; innmating, lagring, fremtagning, bearbeiding og/eller kontroll av elektronisk informasjon; elektroniske data, fil- og registreringshåndtering. KL. 37: Reparasjon og service av motorkjøretøy. KL. 42: Dataprogrammering; design av datasystem og software, service, oppgradering og forbedring av dataprogramvare; forskning og utvikling innen området for tid-, materiell- og kostnadsberegning i sammenheng med motorkjøretøyskader samt reparasjon og service av motorkjøretøy; konsulenttjenester innen området for tid-, material- og kostnadsberegning i sammenheng med reparasjon og service av motorkjøretøy; datasystemanalyse; leasing av adgangstid til databaser; utleie av datamaskiner, datasystem og dataprogramvare. SE, , (730) Innehaver: Consulting AB Lennermark & Andersson, Stortorget 11, S Ørebro, SE (740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Schjødt AS, Postboks 2444 Solli, 0201 Oslo KL. 9: Lagrede dataprogram samt datasystem for tid-, materiell og kostnadsberegning i sammenheng med reparasjon og service av motorkjøretøy; databaser avsatt for forsikringsselskap, motorkjøretøyindustri, handel og verksteder inneholdende informasjon for tid-, materiellog kostnadsberegning i sammenheng med reparasjon og service av motorkjøretøy, kompaktskiver (rom og audiovideo). KL. 35: Konsulenttjenester angående forretnings- og selskapsvirksomhet; innmating, lagring, fremtagning, bearbeiding og/eller kontroll av elektronisk informasjon; elektroniske data, fil- og registreringshåndtering. KL. 37: Reparasjon og service av motorkjøretøy. KL. 42: Dataprogrammering; design av datasystem og software, service, oppgradering og forbedring av dataprogramvare; forskning og utvikling innen området for tid-, materiell- og kostnadsberegning i sammenheng med motorkjøretøyskader samt reparasjon og service av motorkjøretøy; konsulenttjenester innen området for tid-, material- og kostnadsberegning i sammenheng med reparasjon og service av motorkjøretøy; datasystemanalyse; leasing av adgangstid til databaser; utleie av datamaskiner, datasystem og dataprogramvare. SE, ,

4 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 4 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Consulting AB Lennermark & Andersson, Stortorget 11, S Ørebro, SE (740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Schjødt AS, Postboks 2444 Solli, 0201 Oslo KL. 9: Lagrede dataprogram samt datasystem for tid-, materiell og kostnadsberegning i sammenheng med reparasjon og service av motorkjøretøy; databaser avsatt for forsikringsselskap, motorkjøretøyindustri, handel og verksteder inneholdende informasjon for tid-, materiellog kostnadsberegning i sammenheng med reparasjon og service av motorkjøretøy, kompaktskiver (rom og audiovideo). KL. 35: Konsulenttjenester angående forretnings- og selskapsvirksomhet; innmating, lagring, fremtagning, bearbeiding og/eller kontroll av elektronisk informasjon; elektroniske data, fil- og registreringshåndtering. KL. 37: Reparasjon og service av motorkjøretøy. KL. 42: Dataprogrammering; design av datasystem og software, service, oppgradering og forbedring av dataprogramvare; forskning og utvikling innen området for tid-, materiell- og kostnadsberegning i sammenheng med motorkjøretøyskader samt reparasjon og service av motorkjøretøy; konsulenttjenester innen området for tid-, material- og kostnadsberegning i sammenheng med reparasjon og service av motorkjøretøy; datasystemanalyse; leasing av adgangstid til databaser; utleie av datamaskiner, datasystem og dataprogramvare. SE, , (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MILLER FREEMAN (730) Innehaver: Miller Freeman Worldwide plc, London W4 5BG, England, GB KL. 9: Computer, audio, audiovisuelle og videoopptaksplater, bånd og andre lagringsmedia for audio, visuelle og audiovisuelle opptak; tidsskrifter i elektronisk form og software; computersoftware og tidsskrifter i elektronisk form tilbudt on-line fra databaser eller fra fasiliteter tilbudt via Internet; forhåndsinnspilte videobånd, kassetter og kompaktdisker (CD er); dataprogram, computer software; elektroniske, magnetiske og optiske opptaksmaterialer, CD-Rom. KL. 16: Trykksaker, trykkede publikasjoner, kataloger, manualer og brukerhåndbøker, magasiner, bøker, tidsskrifter, aviser, rapporter og informasjonsaviser, kalendere, dagbøker; brosjyrer; foldere; konferansefoldere; postere; instruksjons- og undervisningsmaterialer (ikke apparater); fotografier; bilder; skrivesaker og papirvarer; skriveredskaper; etiketter og klistremerker; transparenter og overføringspapir; overføringsbilder (dekalkomanibilder). KL. 35: Organisering, ledelse og markedsføring av varemesser, show og utstillinger, alle til kommersielle - og annonseringsformål. KL. 41: Organisering, ledelse og markedsføring av utstillinger, messer og show, alle for utdannelses-, kulturelle -, sportslige eller underholdningsformål; organisering og ledelse av konferanser, seminarer og kurs. KL. 42: Skaffe til veie/utleie av fasiliteter for utstillinger, varemesser, messer og konferanser; drift og administrasjon av databaser; dataprogrammeringstjenester. 4

5 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 4 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: OPTIDISC (730) Innehaver: Optidisc International Ltd, P.O.Box 2075 GT, West Wind Building, Grand Cayman, Cayman Islands, British West Indies, KY (730) Innehaver: Retro AS, Carl Johansgt. 6, 7010 Trondheim, NO KL. 18: Reiseeffekter, vesker, lommebøker, belter, paraplyer. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: INTRIGE (730) Innehaver: Intrige AS, Waldemar Thranesgt. 84 B, 0175 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter, apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll (inspeksjon), livredning og undervisning; apparater til opptak, overføring og gjengivelse av lyd eller bilder, magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; elektrisk oppvarmede klær, elektriske sigarettennere for biler; videobånd. KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer; skinn og huder, kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; telekommunikasjonstjenester. KL. 41: Utdannelses-, opplæringsvirksomhet; sportslige aktiviteter; produksjon av fjernsyns- og radioprogram. (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Omslag, dekke og beskyttelsesskjermer og - plater for datamediabærere; omslag, dekke og beskyttelsesskjermer og -plater for kompaktdisker (audio-video) og kompaktdisker (optiske); linser; korreksjonsglass; filtre; projeksjonsapparater og - skjermer; lysbildeapparater; fremvisere; strekkodelesere; dobbeltkikkerter; kikkerter; fotografiapparater; skannere (databehandlingsutstyr); databehandlingsutstyr og datamaskiner; dataprogrammer (innregistrerte på databærere), tegnleserapparater; rengjøringsanordninger for datamediabærere; computer periferiutstyr; fotokopieringsapparater og -maskiner (fotografiske, elektrostatiske og termiske); forstørrelsesapparater (fotografering); lydopptaksbærere; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; fjernsynsapparater; apparater og instrumenter for astronomi; datamediabærere; kompaktdisker (audiovideo); optiske kompaktdisker (CD-ROM); deler, komponenter, tilbehør, utstyr, reservedeler og elementer til de forannevnte varer. KL. 16: Trykksaker; skrivesaker; salgsfremmende materiale og reklamemateriale; instruksjonslitteratur og -materiell (ikke apparater); plakater; tillegg og bilag innlagt i etuier for kompaktdisker; limstifter (papirhandel); beholdere, kasser, bokser og etuier laget av kartong og/eller papp og/eller papir; poser for emballasje (av papir eller plast); penner; skriveredskaper; kort, herunder lykkeønskningskort; kontorrekvisita, unntatt møbler; papirpresser; etuier for penner; penneklemmer; hefteklemmer for kontor; blyantspissere; spillkort; viskelær; linjaler; brikker; stativer for penner og blyanter; overføringsbilder (dekalkomanibilder); transparenter (papirvarer); skrivepapirvarer. 5

6 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 4 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PRETOR CHRONOBLOCK (730) Innehaver: Pretor Advokat AS, Postboks 1734, 7416 Trondheim, NO KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling, skjønnhetspleie; helsetjenester; fysioterapitjenester, kiropraktortjenester, legebehandling; tannlegebehandling; psykologitjenester; massasje, sykepleiertjenester; blodgivertjenester, fotterapi og fotpleie; hudpleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; body-guard tjenester; juridiske tjenester; arkitekter; planlegging og rådgiving vedrørende bygging, byplanlegging; emballasjedesign, industriell design, industriell formgiving; faglige konsultasjoner (ikke om forretning); ingeniørvirksomhet (ekspertise), tegning (industridesign), teknisk konsulentvirksomhet, teknisk tegning, tekstiltesting, interiørarkitekter; utleie av klær; konsultasjon i farmasøytiske spørsmål; moteinformasjon; motedesigntjenester, motetegningvirksomhet; nyhetsreportasjetjenester; fotografireportasjer, reportasjetjenester; vitenskapelig og industriell forskning; design og utvikling av dataprogrammer, - systemer og -nettverk, Edb-programmering; profesjonell og teknisk assistanse, rådgivning og konsultasjon vedrørende datamaskiner, dataprogrammer, datasystemer, globale nettverk, world wide web, intranett og data nettverk; lisensiering og utleie av dataprogramvare, vedlikehold og ajourføring av og support for datasystemer, datanettverk og dataprogramvare; dataprogram support; utleie av tilgangstid til computer databaser; individuell design og utvikling av dataprogrammer, -systemer og -nettverk for andre. (730) Innehaver: Johnson & Johnson, New Brunswick, NJ, US (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 3: Kosmetiske preparater og toalettpreparater og produkter for pleie og rengjøring av huden og håret. KL. 5: Medisinske preparater for forebyggelse og behandling av hud- og hårtilstander. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: AQUASPORT (730) Innehaver: Genmar Industries Inc, Minneapolis, MN 55402, US (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 12: Båter og konstruksjonsdeler for båter. 6

7 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 4 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: X THERMO SEQUENASE (730) Innehaver: The Gates Corp, Denver, CO, US KL. 17: Hydrauliske slanger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PRIMACY (730) Innehaver: Obagi Medical Products Inc, Long Beach, CA, US (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 42: Dermatologikliniske tjenester for hudbehandling. (730) Innehaver: Amersham Pharmacia Biotech UK Ltd, Amersham Place, Little Chalfont, Buckinghamshire HP7 9NA, England, GB (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidete syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler; preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler (klebemidler) til industrielle formål. KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider; farmasøytiske produkter og stoffer; preparater og produkter til diagnostikk for medisinsk bruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PURACRYL (730) Innehaver: Rohm and Haas Co, 100 Independence Mall West, Philadelphia, PA , US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 1: Akrylemulsjonspolymer til bruk ved fremstilling av maling. BX, ,

8 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 4 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: RAID EZASSIST COOP FORUM (730) Innehaver: Mylex Corp, Ardenwood Blvd., Fremont, CA 94555, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Datamaskiner; datamaskinvare og dataprogramvare; deler, utstyr og tilbehør for alle forannevnte varer. US, , 75/680,673 (730) Innehaver: Norges Kooperative Landsforening (NKL), Postboks 1173 Sentrum, 0107 Oslo, NO KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler, ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrien. KL. 2: Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere. KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. KL. 4: Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker. KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. KL. 6: Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall, transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer), metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner, motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer), landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner. KL. 8: Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer, hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -maskiner. KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater, salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. 8

9 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 4 KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer. KL. 11: Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. KL. 13: Skytevåpen; ammunisjon og prosjektiler, sprengstoff; fyrverkerisaker. KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelérvarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. KL. 15: Musikkinstrumenter. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding, fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser), spillkort; trykktyper, klisjéer. KL. 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall). KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer. KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). KL. 20: Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). KL. 22: Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenning, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet tekstilfibermateriale. KL. 23: Garn og tråd for tekstile formål. KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 26: Kniplinger og broderier, bånd og lisser, knapper, hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler, kunstige blomster. KL. 27: Tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale). KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; julepynt. KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl). KL. 34: Tobakk; artikler for røkere, fyrstikker. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. KL. 40: Bearbeiding av materialer. KL. 41: Utdanningsvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester, juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; Edbprogrammering. 9

10 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 4 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MARINTRONICS MULTISOFT (730) Innehaver: ABB Industri AS, Haslevn. 50, 0501 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Integrerte elektriske kraft-, automasjon- og posisjoneringssystem for marine fartøyer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Visma ASA, Postboks 303 Skøyen, 0212 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 9: Computer software; computer hardware. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; kommunikasjon mellom datamaskiner. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet. KL. 42: EDB-programmering; utvikling, design, oppdatering og vedlikehold av computer software, utvikling, design og oppdatering av computer hardware; brukerstøttetjenester vedrørende computer software og - hardware; teknisk konsulentvirksomhet. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Digital Display Systemer AS, Marienlundveien 6, 1178 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 9: Elektriske apparater og instrumenter; lystavler; elektriske køordningssystemer og -apparater. 10

11 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 4 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: INFOTEKET (730) Innehaver: Telenor Mobil, Universitetsgt. 7, 0130 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Advokatene i Telenor/IPR, Postboks 6701 St. Olavs Plass, 0130 Oslo (730) Innehaver: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45201, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler; preparater for rengjøring, pleie og forskjønnelse av hud, hodebunn og hår; deodoranter for personlig bruk. KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; fotografier; skrivesaker og papirvarer; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); spillkort; trykktyper, klisjéer. KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper; børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; informasjon om handel. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; kommunikasjon ved mobiltelefoner, dataterminaler og ved optiske fibernettverk; personsøkertjenester; informasjonsbyråer; informasjon om telekommunikasjon; elektronisk postoverføring. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: UPBEAT (730) Innehaver: John Frieda Professional Hair Care Inc, 57 Danbury Road, Wilton, CT, US KL. 3: Shampoo, hårbalsam, mousser, hårspray, hårlotioner, håroljer, hårgeléer, hårfriseringskremer, hårfargepreparater, kroppspleieprodukter, eteriske oljer, kosmetiske preparater og tannpussemidler. 11

12 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 4 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: WEBDESK (730) Innehaver: Horisont Information Systems AS, Nedre Slottsgate 5, 0157 Oslo, NO (730) Innehaver: Comitas AS, Postboks 112, 1376 Billingstad, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 35: Reklamevirksomhet, Public Relation; innsamling og systematisering av informasjon for bruk i databaser; konsulentbistand i forretningssaker. KL. 42: Grafisk formgiving; utvikling og design av informasjonssider på et globalt datanettverk; utleie av tilgangstid ved bruk av databaser; faglige konsultasjoner; trykkerivirksomhet. (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 9: Databehandlingsutstyr og datamaskiner; bærbare datamaskiner; computer periferiutstyr; ytre enheter for computere; databehandlingsapparater og innretninger; optiske databærere; innregistrerte programmer for datamaskiner; programvare for bruk til dynamisk publisering og oppdatering av informasjon på internett; magnethukommelse for datamaskiner; magnetiske databærere; magnetisk datamedium. KL. 42: EDB-programmering; programmering for datamaskiner; utleie av tilgangstid ved bruk av databaser; utleie av datamaskiner; utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer og software; utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av programvare for bruk til dynamisk publisering og oppdatering av informasjon på internett; gjenoppretting av data; konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner; analysering av datasystemer; utleie av dataprogrammer; utleie av software (EDB). 12

13 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 4 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Everydeal OY, Fredsrikgatan 48A, Helsingfors, FI (740,750) Fullmektig: Gram, Hambro & Garman ANS, Rådhusgt. 5B, 0151 Oslo KL. 18: Lær, lærimitasjoner, skinn og huder; varer i lær, lærimitasjoner, skinn og huder som omfattes av følgende kategorier; kofferter, reisevesker, paraplyer, parasoller, spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. KL. 25: Forskjellige klær, fottøy og ulike typer hodeplagg. (730) Innehaver: Arkenbutikerna AB, Box 185, SE Bålsta, Sverige, SE (740,750) Fullmektig: Acadi Mark Norge AS, c/o Jihem, Olav Aukrustsvei 10, 0785 Oslo KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogsprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr; malt. 13

14 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 4 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Horisont Information Systems AS, Nedre Slottsgate 5, 0157 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 9: Databehandlingsutstyr og datamaskiner; bærbare datamaskiner; computer periferiutstyr; ytre enheter for computere; databehandlingsapparater og innretninger; optiske databærere; innregistrerte programmer for datamaskiner; programvare for bruk til dynamisk publisering og oppdatering av informasjon på internett; magnethukommelse for datamaskiner; magnetiske databærere; magnetisk datamedium. KL. 42: EDB-programmering; programmering for datamaskiner; utleie av tilgangstid ved bruk av databaser; utleie av datamaskiner; utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer og software; utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av programvare for bruk til dynamisk publisering og oppdatering av informasjon på internett; gjenoppretting av data; konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner; analysering av datasystemer; utleie av dataprogrammer; utleie av software (EDB). (730) Innehaver: Panos Emporio AB, Mölndal, SE (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 3: Parfymevarer, eau de toilette, såper, kosmetikk, hårvann, kosmetiske produkter for hudpleie, solbeskyttende midler (kosmetiske), deodoranter for personlig bruk, avsminkingspreparater, kosmetiske preparater for bad. KL. 9: Brilleinnfatninger, solbriller, skibriller, lesebriller, kontaktlinser, brilleetuier, kjeder og snorer til briller. KL. 14: Klokker, bijouterivarer av gullimitasjon, smykker, lommeurkjeder, klokkeremmer, klokkeetuier, mansjettknapper, kjedepynt (smykker), nøkkelringer, uekte juvelérvarer, plettvarer, slipsklemmer, slipsnåler. KL. 18: Vesker deriblant beautybokser, håndvesker, strandvesker, lommebøker, paraplytrekk, nøkkelpunger av lær og lærimitasjon, paraplyer, pengepunger, toalettveske i lær og lærimitasjoner. KL. 25: Klær, fottøy, hodebekledning, vanter og hansker (bekledning). 14

15 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 4 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: STAR FM TOUCHSENSE (730) Innehaver: Modern Times Group, MTG AB, S Stockholm, SE KL. 35: Radioreklamevirksomhet. KL. 38: Radio- og fjernsynssendinger; telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 41: Produksjon av radioprogram; organisering av konkurranser; utdannelse; underholdning. SE, , (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Immersion Corp, 801 Fox Lane, San Jose, CA 95131, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Datamaskinvare og dataprogramvare for å gi følelsesfornemmelser ved hjelp av elektroniske periferinnretninger; periferinnretninger; mikroprosessorer. US, , 75/ (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TOUCHSENSE (730) Innehaver: Immersion Corp, 2158 Paragon Drive, San Jose, CA 95131, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Tecno Supplies AS, Postboks 2665, 5026 Bergen, NO (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 1: Brannhemmende og branndempende midler, brannslukningsmidler, beskyttelsesmidler mot brann, kjemiske preparater for hurtig nedkjøling av varme overflater. KL. 42: Konsultasjons- og programvareutviklingstjenester innen den datateknologi som muliggjør følingsfornemmelser. US, , 75/

16 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 4 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Immersion Corp, 801 Fox Lane, San Jose, CA 95131, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Datamaskinvare og dataprogramvare for å gi følelsesfornemmelser ved hjelp av elektroniske periferinnretninger; periferinnretninger; mikroprosessorer. US, , 75/ (730) Innehaver: Immersion Corp, 801 Fox Lane, San Jose, CA 95131, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 42: Konsultasjons- og programvareutviklingstjenester innen den datateknologi som muliggjør følingsfornemmelser. US, , 75/

17 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 4 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Enter Match AS, Frognerstranda 2, 0271 Oslo, NO KL. 9: Dataprogrammer innregistrert på databærere for økonomisk/administrativ styring og for intern og ekstern kontroll av økonomisystemer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MOLAND SMART (730) Innehaver: Scana Electronics AS avd. Scana Moland, Kilsund Senteret, 4920 Staubø, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 9: Nautiske og elektriske apparater og instrumenter; apparater og instrumenter til måling, signalering og livredning; apparater for overføring og gjengivelse av lyd og bilder; databehandlingsutstyr og datamaskiner. (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Master Foods AS, Skøyen, 0667 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; kontroll, tilsyn, rådgivning og bistand mht. organisasjon, ledelse og administrasjon av foretak; kontortjenester, bedriftsledelsestjenester, reklametjenester, produksjon av reklame og reklamefilm, pressetjenester; markedsundersøkelser og -analyser; forretningsundersøkelser og -informasjonstjenester, reklamevirksomhet og markedsføring; markedsstøttetjenester; statistisk analyse og kompilasjon; forretningsledelse; mediaundersøkelser og konsultasjonstjenester, alle de forannevnte tjenester også tilgjengelig on-line fra en datamaskindatabase eller via et globalt datanettverk. KL. 41: Utdannelsestjenester i forbindelse med ernæring, herunder anskaffelse av slike tjenester on-line fra en datamaskindatabase eller via et globalt datanettverk, forberedelse og ledelse av audio- og visuelle konferanser on-line fra en datamaskindatabase eller via et globalt datanettverk. KL. 42: Anskaffelse av informasjon on-line, via et globalt datanettverk eller via en datamaskindatabase, i forbindelse med forskning knyttet til ernæringsstudier; informasjon anskaffet on-line, via et globalt datanettverk eller via en datamaskindatabase, i forbindelse med leasing og utleie av mat- og drikkemyntautomater; informasjon anskaffet on-line, via et globalt datanettverk eller via en datamaskindatabase, i forbindelse med funksjon og tilgjengelighet av mat- og drikkemyntautomater og produkter til bruk i mat- og drikkemyntautomater; datamaskintjenester i forbindelse med valg av menyer, oppskrifter eller ingredienser; 17

18 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 4 forberedelse av rapporter, undersøkelser og konsultasjonstjenester, relatert til alle de forannevnte tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: E-DRAULICS (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PEPCIDDUAL (730) Innehaver: Merck & Co Inc, P.O. Box 100, Whitehouse Station, NJ, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater; legemidler for human-medisin; medisinske gastro-intestinale produkter. (730) Innehaver: Manuli Rubber Industries SpA, Localitá Campolungo, Ascoli Piceno, IT (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 6: Rør av metall; fleksible rør og rørledninger av metall samt fittings og tilbehør dertil; kjelrør av metall; rørsokler og rørmuffer. KL. 17: Fleksible rør og rørledninger, ikke av metall; hydrauliske slanger; gummirør og -slanger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PEPCIDDUO (730) Innehaver: Merck & Co Inc, P.O. Box 100, Whitehouse Station, NJ, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater; legemidler for human-medisin; medisinske gastro-intestinale produkter. 18

19 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 4 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ANDEPRA (730) Innehaver: Eli Lilly and Co, Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Farmasøytiske og medisinske preparater for behandling og forebygging av sykdommer, skader og forstyrrelse på sentralnervesystemer. US, , 75/890,943 (730) Innehaver: Oxycal Laboratories Inc, 533 Madison Avenue, Prescott, AZ 86301, US (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 5: Vitamin- og mineraltilskudd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ALMAY MILK PLUS (730) Innehaver: Revlon (Suisse) SA, Schlieren, CH (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CYMBALTA (730) Innehaver: Eli Lilly and Co, Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Farmasøytiske og medisinske preparater for behandling og forebygging av sykdommer, skader og forstyrrelser på sentralnervesystemet. US, , 75/867,543 KL. 3: Hudpleieprodukter, nærmere bestemt fuktighetskremer og -lotioner, tonere og rensekremer for ansiktet; hårpleieprodukter. 19

20 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 4 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FIESSA PALOMYS (730) Innehaver: Eli Lilly and Co, Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Farmasøytiske og medisinske preparater for behandling og forebygging av sykdommer, skader og forstyrrelser på sentralnervesystemet. US, , 75/890,945 (730) Innehaver: Eli Lilly and Co, Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Farmasøytiske og medisinske preparater for behandling og forebygging av sykdommer, skader og forstyrrelser på sentralnervesystemet. US, , 75/890,946 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: IAMBIS QUIVANTIS (730) Innehaver: Eli Lilly and Co, Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Farmasøytiske og medisinske preparater for behandling og forebygging av sykdommer, skader og forstyrrelser på sentralnervesystemet. US, , 75/891,149 (730) Innehaver: Eli Lilly and Co, Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Farmasøytiske og medisinske preparater for behandling og forebygging av sykdommer, skader og forstyrrelser på sentralnervesystemet. US, , 75/891,774 20

21 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 4 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SYMBIAX ZYMBIAX (730) Innehaver: Eli Lilly and Co, Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Farmasøytiske og medisinske preparater for behandling og forebygging av sykdommer, skader og forstyrrelser på sentralnervesystemet. US, , 75/890,941 (730) Innehaver: Eli Lilly and Co, Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Farmasøytiske og medisinske preparater for behandling og forebygging av sykdommer, skader og forstyrrelser på sentralnervesystemet. US, , 75/891,148 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ZALUTIA ZYMERYS (730) Innehaver: Eli Lilly and Co, Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Farmasøytiske og medisinske preparater for behandling og forebygging av sykdommer, skader og forstyrrelser på sentralnervesystemet. US, , 75/891,147 (730) Innehaver: Eli Lilly and Co, Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Farmasøytiske og medisinske preparater for behandling og forebygging av sykdommer, skader og forstyrrelser på sentralnervesystemet. US, , 75/890,942 21

22 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 4 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SUNIV IDAXIV (730) Innehaver: Pharmacia & Upjohn SA, c/o Crédit Européen, 52, route d Esch, LU-1470 Luxembourg, LU (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SULEND (730) Innehaver: Pharmacia & Upjohn Caribe Inc, State Road 2, KM60.0, Arecibo, PR, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater. EM, , (730) Innehaver: Pharmacia & Upjohn Caribe Inc, State Road 2, KM60.0, Arecibo, PR, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater. EM, , (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PERFECT FIT (730) Innehaver: Master Foods AS, Skøyen, 0667 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 5: Veterinærmedisinske preparater; tilsetninger til næringsmidler for dyr; desinfeksjonsmidler til hygieniske formål; pesticider; pulvere, spray, sprøytemidler og halsbånd, alle til utryddelse av lopper og for bruk på dyr. KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn og frø, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr, fugler og fisker; næringsmidler for dyr, fugler og fisker; malt; blekksprutben, ben for hunder; strø for dyr; friske frukter, grønnsaker, rotfrukter og poteter; preparater for bruk som tilsetning til de forannevnte næringsmidler. 22

23 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 4 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: XAPRILA (730) Innehaver: Sanofi-Synthelabo, 174, Avenue de France, F Paris, FR (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 5: Farmasøytiske produkter, farmasøytiske produkter til forbygging eller behandling av forstyrrelser i sentralnervesystemet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: XEPRILA (730) Innehaver: Sanofi-Synthelabo, 174, Avenue de France, F Paris, FR (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 5: Farmasøytiske produkter, farmasøytiske produkter til forbygging eller behandling av forstyrrelser i sentralnervesystemet. (730) Innehaver: NextCard Inc, 595 Market Street, Suite 1800, San Francisco, CA 94105, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Datamaskinprogrammer; datamaskinprogramvarer; datamaskinvarer; elektroniske publikasjoner; datamaskindata; CD-ROM; kompaktplater; magnetiske og optiske disketter; kassetter; datamaskindisketter og -magnetbånd; media for lagring av informasjon, data, signaler, bilder og lyd; kredittkort med magnetisk koding; kodede magnetiske kort; belastningskort, kundekort, bankkort, kredittkort, debetkort og betalingskort; datamaskinprogramvarer relatert til håndtering av finansielle transaksjoner; elektroniske apparater for behandling av finansielle transaksjoner; elektroniske apparater for lesing og fremvisning av informasjon lagret på bankkort, kredittkort, debetkort eller betalingskort; elektroniske verifikasjonsapparater for å verifisere ektheten til bankkort, kredittkort, debetkort eller betalingskort; automatiserte kassamaskiner og kort for bruk sammen med slike maskiner; smartkort, magnetbåndkassetter, disketter, magnetbånd eller opptaksmaterialer for oppsamling og/eller lagring av data; telekommunikasjonsapparater, -innretninger og -utstyr; omkodere, dekodere, kortlesere; datamaskinprogramvare som tillater brukerne å oppnå tilgang til finansielle tjenester elektronisk; elektroniske automatiske systemer for finansielle transaksjoner eller finansiell informasjon; deler, komponenter, tilbehør, utstyr, reservedeler og elementer til de forannevnte varer. KL. 16: Trykksaker; publikasjoner; magasiner; tidsskrifter; blader; manualer; håndbøker; bøker; adressebøker; kataloger; fortegnelser; skrivesaker og papirvarer; kredittkort uten magnetisk koding; ukodede magnetiske kort; bankkort, kredittkort, debetkort, betalingskort; vouchere, betalingsanvisninger, reisesjekker, sjekker, betalingsordre, kreditnoter. KL. 36: Banktjenester; tjenester i forbindelse med kredittkort, debetkort, belastnings- og kundekort; forvaltning av formuer; finansiell planlegging; tjenester i forbindelse med forvaltning av formuesporteføljer; finansielle tjenester som tilbyr bankvirksomhet, 23

24 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 4 kredittkort og finansielle tjenester ved hjelp av elektroniske kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av informasjon relatert til finansielle tjenester; de ovennevnte tjenester også tilbudt online eller via et globalt datanettverk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: US, , 75/879,924 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: PKI Consulting Services AS, Stenersgt. 1A, 0050 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 42: Teknisk konsulentvirksomhet; rådgivningstjenester vedrørende informasjonsteknologi, dataprogramvare og data hardvare. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: EASY STRIP (730) Innehaver: Lemon Industrial Design ANS, Postboks 45, 0705 Oslo, NO KL. 9: Måleverktøy for flasker. (730) Innehaver: Balize com Inc, 1716 Queens Court, CA West Hollywood, US KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer; aviser og tidsskrifter. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; innsamling og systematisering av informasjon for bruk i databaser; oppdatering av reklame-dokumentasjon; utleie av reklameplass. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; dataassistert 24

25 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 4 overføring av beskjeder og bilder, overføring av informasjon fra databaser ved hjelp av telekommunikasjon, drift av datanettverk for overføring av nyheter, bilder, tale, lyd og data; elektronisk postoverføring, overføring av beskjeder og bilder ved hjelp av datamaskiner herunder drift av et nettsted med linker til andre nettsteder som kan nås via et globalt datanettverk; radiosendinger; sending av fjernsynsprogrammer; informasjonsbyråer (nyheter). KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering; datakonsulent-tjenester; utleie av tilgangstid til databaser; utleie av software (edb); faglige konsultasjoner (ikke om forretninger); tekniske konsultasjoner; utarbeidelse og vedlikehold av dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BALIZE innsamling og systematisering av informasjon for bruk i databaser; oppdatering av reklame-dokumentasjon; utleie av reklameplass. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; dataassistert overføring av beskjeder og bilder, overføring av informasjon fra databaser ved hjelp av telekommunikasjon, drift av datanettverk for overføring av nyheter, bilder, tale, lyd og data; elektronisk postoverføring, overføring av beskjeder og bilder ved hjelp av datamaskiner herunder drift av et nettsted med linker til andre nettsteder som kan nås via et globalt datanettverk; radiosendinger; sending av fjernsynsprogrammer; informasjonsbyråer (nyheter). KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering; datakonsulent-tjenester; utleie av tilgangstid til databaser; utleie av software (edb); faglige konsultasjoner (ikke om forretninger); tekniske konsultasjoner; utarbeidelse og vedlikehold av dataprogrammer. (730) Innehaver: Balize com Inc, 1716 Queens Court, CA West Hollywood, US KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer; aviser og tidsskrifter. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 25

26 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 4 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Bergen Fysioterapi Klinikk - Fysioterapivakten, Valkendorfsgate 9, 5012 Bergen, NO KL. 42: Fysioterapeutisk behandling. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Allsweets AS, Postboks 644, 1411 Kolbotn, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 30: Sjokolade, søtsaker, sukkertøy. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Transkaryotic Therapies Inc, 195 Albany Street, Cambridge, MA 02139, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater; farmasøytiske preparater for bruk i behandlingen av genetiske forstyrrelser, kreft, hematologiske forstyrrelser, endokrine forstyrrelser, reproduktive dysfunksjoner, kortvoksthet, diabetes, stoffskiftesykdom, forstyrrelser i sentralnervesystemet, mage/tarmsykdommer, hjerte-/ karsykdommer, antistoff-sykdommer og andre sykdommer i immunforsvaret, smittefarlige sykdommer og enzym-mangelsykdommer. VEPSEBOL (730) Innehaver: Allsweets AS, Postboks 644, 1411 Kolbotn, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 30: Sjokolade, søtsaker, sukkertøy. 26

27 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 4 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til BEDRIFTSPAKKEN (730) Innehaver: Linjegods AS, Postboks 6164 Etterstad, 0602 Oslo, NO KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TITEX (730) Innehaver: A/S AF 10/5 1956, DK-5000 Odense C, DK (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 10: Inkontinenslakener. KL. 24: Vevede stoffer og tekstilvarer (ikke inkludert i andre klasser), herunder bekledde tekstiler; senge- og bordtepper. KL. 25: Klær, fottøy og hodeplagg. DK, , 05103/

28 NORSK VAREMERKETIDENDE Ansvarsmerker nr 4 REGISTRERTE ANSVARSMERKER Reg. nr Reg. dato: Inngitt: Innehaver: Treasures of Gold Ltd, P.O. Box 6241, Jedda, SA Fullmektig: Frick, Botolfsen, Ramm & Brelin, Postboks 7073 Majorstua, 0306 Oslo Reg. gjelder gull-, sølv- og platinavarer. Kgj. reg Reg. nr Reg. dato: Inngitt: Innehaver: Mette Hansehaug, Mortensrudveien 8v, 1283 Oslo Reg. gjelder gull-, sølv- og platinavarer. Kgj. reg Reg. nr Reg. dato: Inngitt: Innehaver: Kristine Haug, Paal Bergs vei 60, 1348 Rykkinn Reg. gjelder gull-, sølv- og platinavarer. Kgj. reg

29 NORSK VAREMERKETIDENDE Internasjonale registreringer nr 4 GENERELL INFORMASJON OM KUNNGJØRINGER ETTER MADRIDPROTOKOLLEN Int.reg.nr.: Int.reg.dato: Det vil si det internasjonale registreringsnummer som WIPO har gitt søknaden om internasjonal registrering. Det vil si den dato en internasjonal registrering anses for å ha skjedd, jfr. varemerkeloven 53 og Madridprotokollen artikkel 3 (4). Dersom den internasjonale registreringen besluttes gjeldende i Norge, vil registreringsperioden på 10 år regnes fra den internasjonale registreringsdatoen. Ytterligere utpekt dato: Prioritet: Det vil si datoen for rettsvern i Norge hvor utpekingen ikke har skjedd i forbindelse med den internasjonale registreringen. Internasjonale søknader kan påberope seg prioritet etter Pariskonvensjonen artikkel 4 fra det land merket først ble søkt registrert. Dette vil ofte være søkers hjemland idet en internasjonal registrering må bygge på en hjemlandsregistrering eller -søknad. Internasjonale varemerkeregistreringer Internasjonale varemerkeregistreringer som gjelder for Norge ved utpeking etter Madridprotokollen. Innsigelsesperioden utløper 2 mnd fra kunngjøringsdato, jf varemerkeloven 51. (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: (111) Int. reg. nr.: R (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: CADRILLO GEOLON (730) Innehaver: Schenk SA, CH-1180 Rolle, CH KL. 33: Alcoholic beverages, including wines. Gazette nr.: 9/00 (111) Int. reg. nr.: (730) Innehaver: Ten Cate Nicolon BV, 14, Sluiskade Noordzijde, NL-7602 HR Almelo, NL KL. 19: Construction materials, namely technical and industrial textiles and fabrics for use in road building, hydraulic construction, construction of dykes, for use in drainage and plugging. Gazette nr.: 9/00 (111) Int. reg. nr.: 2R

30 NORSK VAREMERKETIDENDE Internasjonale registreringer nr 4 (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: SANDIMMUN (730) Innehaver: Novartis AG, CH-4002 Basel, CH KL. 5: Pharmaceutical preparations, diagnostic preparations for medical purposes. Gazette nr.: 9/00 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: (591) Merket er i farger (526) Unntaksanmerkning: The word RADIOPHONE is excluded from the legal protection (730) Innehaver: Blaupunkt-Werke GmbH, 200, Robert-Bosch-Strasse, D Hildesheim, DE (526) Unntaksanmerkning: The words TELEVISION EVENT AND MEDIA MARKETING are excluded from the legal protection (730) Innehaver: TEAM Television Event And Media Marketing AG, Postfach 12163, CH-6000 Lucerne 12, CH (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 35: Services in connection with the realization of marketing projects as well as of marketing practices in general for sports and cultural events, public and other similar events; consultancy and management in connection with sports and cultural events, public and other similar events; marketing studies; marketing research. KL. 41: Organization of sporting, cultural and other similar events. KL. 42: Brokerage, acquisition and exploitation of all types of rights, particularly in the field of television and other media. Gazette nr.: 1/98 CH, , KL. 9: Mobile communications apparatus, in particular, portable telephones and radio receivers, especially radio receivers for automobiles. Gazette nr.: 23/97 30

31 NORSK VAREMERKETIDENDE Internasjonale registreringer nr 4 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: PHOENIXMOTION (730) Innehaver: Papierfabrik Scheufelen GmbH & Co KG, D Lenningen, DE (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Sütex Textil-Verbund AG, Eschenbrünnlestrasse 12-14, D Sindelfingen, DE KL. 14: Jewelry. KL. 25: Clothing, outerclothing for children and infants, underwear and nightclothes, bathing and sporting wear, hosiery and accessories, namely neck scarves, scarves, headscarves, headwear, belts. KL. 16: Paper, cardboard and goods made from these materials (included in this class). Gazette nr.: 22/98 DE, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: Gazette nr.: 8/00 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: TARIUS (730) Innehaver: J.H. Schultz Holding A/S, Herstedvang 12, DK-2620 Albertslund, DK (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Optical or magnetic data media with data; recorded computer software. KL. 16: Printed matter, namely books, manuals and documentation for data media and computer software. KL. 42: Computer programming, updating and design of computer software. (730) Innehaver: Intermedium Trade Marks BV, 10-14, Debbemeerstraat, NL-2131 HE Hoofddorp, NL KL. 16: Bookbinding material; adhesives for stationery or household purposes; artists materials; paint brushes; typewriters; plastic materials for packaging (not included in other classes); printers type; printing blocks. KL. 25: Clothing, footwear, headgear. Gazette nr.: 18/99 BX, , Gazette nr.: 19/98 31

32 NORSK VAREMERKETIDENDE Internasjonale registreringer nr 4 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: MICROSENS NOTA <<...>> (730) Innehaver: Hocine Bezzaoui, 16, Küferstrasse, D Hamm, DE KL. 9: Coupling sleeves for electrical cable; connection pieces (electricity); electrical cables, wires, conductors and connection fittings therefor, as well as switches and distribution switchboards or cabinets; modems; power outlets; optical fibres (fibre-optical); equipment for recording, transmitting and reproducing sound and pictures; telephone sets, data processing equipment and computers as well as individual pieces of the abovementioned products (included in this class); optical measurement, signal and control apparatus and instruments; electro-optical active equipment, particularly for network technology, computers and telephone installations (included in this class). KL. 42: Engineer s services. (730) Innehaver: Artoz Papier AG, Ringstrasse West 23, CH-5600 Lenzburg, CH KL. 16: Conical paper bags, paper or cardboard signs, maps, postcards, prospectuses, inkstands, writing cases (sets), writing materials, writing kits (inkstands); artists materials; small brushes, stands for stationery articles and paper and cardboard writing material. Gazette nr.: 19/99 CH, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: Gazette nr.: 19/99 DE, , /09 SOLOMON (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: KABIVEN (730) Innehaver: Fresenius AG, 1, Else-Kröner-Strasse, D Bad Homburg, DE KL. 5: Pharmaceutical and sanitary preparations; dietetic products adapted for medical use. KL. 16: Bags made of plastics material for storing of medical solutions with the exception of surgical dressings, plasters, operation and medical examination gloves for medical purposes, operation cover materials, plaster bandages and longuettes, suture materials, operation-sets, fixations for cannulae, products for incontinents, wadding, girders for medical purposes, but all afore-mentioned goods not for veterinary applications. (730) Innehaver: Solomon BV, 38, Sarphatistraat, NL GM Amsterdam, NL KL. 10: Surgical and medical apparatus and instruments. KL. 35: Drawing up of statistics, whether or not resulting from tests especially in the medical field; supplying of medical statistics, whether or not resulting from tests. KL. 42: Medical services and advisory services in the medical field; services of medical research centres; drawing up of specialists reports in the medical field; medical research; medical analyses. Gazette nr.: 19/99 BX, , Gazette nr.: 19/99 DE, , /05 32

33 NORSK VAREMERKETIDENDE Internasjonale registreringer nr 4 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: BILOBA INTERNATIONAL (730) Innehaver: Société de Conseils de Recherches et d Applications Scientifiques (S.C.R.A.S.), 51/53, rue du Docteur Blanche, F Paris, FR KL. 32: Beers; mineral and sparkling water and other non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages. (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Iberia Lineas Aereas de España SA, Velàzquez, 130, Madrid, ES Gazette nr.: 20/99 FR, , KL. 39: Transport, packaging, storage and warehousing of goods; travel arrangement services, travel reservations, sightseeing tours, arrangement of excursions, tourist offices (with the exception of hotel and boarding-house reservations), vehicle breakdown assistance (towing), vehicle rental. KL. 42: Provision of food and drink in restaurants; temporary accommodation services; medical, veterinary and agricultural services; legal services; scientific and industrial research services; computer programming services; hotel services, booking of hotel rooms and temporary accommodations. Gazette nr.: 20/99 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: PURAQ (730) Innehaver: Christ AG (Christ Ltd), Hauptstrasse 192, CH-4147 Aesch BL, CH KL. 37: Assembly and maintenance of water treatment plants. KL. 42: Expertise activities and technical project planning in connection with water treatment plants. Gazette nr.: 20/99 CH, ,

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 39 2000.09.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 39 2000.09.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 39 2000.09.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 21/08-2008.05.19 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 21/08-2008.05.19 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 21/08-2008.05.19 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52 2001.12.27 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 52 2001.12.27 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 52 2001.12.27 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 46 2000.11.13 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 46 2000.11.13 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 46 2000.11.13 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 5 2000.01.31 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 5 2000.01.31 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 5 2000.01.31 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 16 19.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 16 19.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 16 19.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 32 2000.08.07 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 32 2000.08.07 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 32 2000.08.07 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer