nr 39/ NO årgang 98 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 39/ årgang 98 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /08 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Innsigelser Merkeendringer Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Slettelser, begjært av innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Lisenser Endringer i navn og adresser i alle rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Administrativ overprøving av registrering av foretaksnavn Erstatning Rettelser INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /08 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: AMMONUL Ucyclyd Pharma Inc, 8125 North Hayden Road, AZ85258 SCOTTSDALE, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 5 Farmasøytiske preparater for behandling av hyperammonemia av alle slag. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VIVO Terra-Gruppen AS, Postboks 2349 Solli, 0201 OSLO, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 36 Forsikringsvirksomhet; livsforsikring; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; fondsforvaltning, kapitalforvaltning; rådgivning i finansielle spørsmål; rådgivning i forsikrings spørsmål; pensjonsutbetalingstjenester; pensjonsforsikring; tjenester knyttet til betalingskort; megling av transaksjoner relatert til kraft og energi og rådgivning dertil. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ECOonline ECOonline AS, Fjordgata 2, 3103 TØNSBERG, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 9 Software for tilrettelegging av internettbasert infrastruktur for effektiv produksjon og distribusjon av HMS-datablader. 42 Vedlikehold og oppdatering av software for tilrettelegging av internetbasert infrastruktur for effektiv produksjon og distribu av HMS-datablader. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (521) Beslutningen om å registrere eller gi rettsvern i Norge er basert på tidligere bruk og/eller innarbeidelse av merket PLYMOUTH V&S Vin & Sprit AB (publ), STOCKHOLM, SE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 33 Gin. 3

4 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Sparebank 1 Skadeforsikring AS, Postboks 778 Sentrum, 0106 OSLO, Sparebank 1 Livsforsikring AS, Postboks 778 Sentrum, 0106 OSLO, Sparebank 1 Gruppen AS, v/juridisk avdeling, Trond Kiplesund, Postboks 778 Sentrum, 0106 OSLO, 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet, monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom, herunder rådgivningstjenester innen finans, forsikring og pensjon. Finansieringstjenester, finansieringsvurderinger [forsikring, bank, fast eiendom], finanstransaksjoner, fondsinvesteringer, fondsopprettelse, fondsforvaltning, forvaltning av formuer, forsikringsagenturer, forsikringsinformasjon og forsikringsmegling (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Alvestads Golfklær Johansen, Bakke Søndre 35, 2040 KLØFTA, 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet SE WISE Swegon AB, Box 300, KVÄNUM, SE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 11 Apparater for ventilasjon; ventilasjonsinstallasjoner (luftkondisjonering). 4

5 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: IHOME SDI Technologies Inc, 1299 Main Street, NJ07065 RAHWAY, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; radioer; radioer med innbygde klokker; audio høyttalere; hodetelefoner; kabler og fibere for overføring av lyd og bilder; antenner; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; personale digitale assistenter; globale posisjoneringssystemer; digitale fotorammer for visning av bilder, film, video og musikk; kameralinser; kamera blitser; trebente stativer til kameraer; forsterkere; tilkoplingsmoduler, kalkulatorer; Web-kameraer; kameraer; mus; USB hub; bærbart opptaksutstyr; hodetelefoner for bruk med computere; trådløse presentere for computere; kjøleputer for computere; invertere; vesker, bager og etuier spesielt tilpasset bærbare (laptop) computere; elektroniske produkter, nemlig alarmklokker, alarmklokker med MP3-spillere, dusjradioer, bærbare musikkanlegg, høyttalere i form av- eller innebygd i puter, baby monitorer, fjernkontroller, radioer, fjernsyn, høyttalere, DVD spillere, kabelforgreningsbokser; audio, video og kommunikasjonsprodukter, nemlig fjernsyn, video/dvd spillere, mobiltelefoner, telefoner, walkie talkie, kameraer, hodetelefoner, audio høyttalere, computere, ladere, biladaptere, FM sendere, filmkameraer, digitale kameraer, videokameraer; sikkerhetsprodukter, nemlig alarmer, bevegelsessensorer, røykvarslere, overvåkningssystemer; timere; lagringsprodukter, nemlig anordninger for å holde CD-er, anordninger for å holde DVD-er, vesker, bager og etuier spesielt tilpasset musikkspillere, høyttalerkasser; computer lagringsutstyr, nemlig flash-minne; computer tilbehør, nemlig printere, tastatur, skannere, faksmaskiner og kopimaskiner; forlengelsessnorer (tele), skjøteledninger, overspenningsbeskyttere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KENKOINSOLES Nikken International Inc, 52 Discovery Road, CA92618 IRVINE, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 10 Binnsåler og innleggssåler for terapeutisk bruk i fottøy; binnsåler og innleggssåler for ortopedisk fottøy; ortopediske såler for pleie og legning av føtter ved hjelp av magnetisk strøm, deler og tilbehør for ortopedisk fottøy. 25 Binnsåler og innleggsåler for fottøy; skosåler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: EASY GROW Best for Baby DA, Åsheim, 7620 SKOGN, 12 Sikkerhetsprodukter til baby og barn; barnevogn og tilbehør til barnevogn. 20 Sovepose til barn; barnemøbler; senger; stellebord; stol. 25 Smekker og klær til baby og barn. 12 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; boligforbedringsprodukter, nemlig termostater, værstasjoner, takvifter med innbygd lysarmatur; belysningsprodukter, nemlig innendørs og utendørs lysarmatur, elektriske lyspærer, lommelykter; elektriske nattlys; lamper; lamper med innbygde høyttalere. 5

6 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Ligman Lighting Company Ltd, 2912 Ladprao Road, Klongjun, Bangkapi, Bangkok, TH Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 11 Apparater og innretninger for belysning; belysningsarmaturer; deler og tilbehør til forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VOLT General Motors Corp, 300 Renaissance Center, MI DETROIT, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 12 Motorkjøretøyer og deres deler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Kjell Fagerland, Fuglelivn. 23B, 0667 OSLO, 30 Økologiske bakverk. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke J L Tiedemanns Tobaksfabrik AS, Postboks 6630 Etterstad, 0607 OSLO, 34 Tobakk og tobakksprodukter, røketobakk, artikler for røkere. 6

7 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Toyota Jidosha KK (also trading as Toyota Motor Corporation), 1, Toyota-cho TOYOTA-SHI, AICHI-KEN, JP Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 35 Bedriftsledelse av veldferdsforetak. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Tine BA, Christian Frederiks plass 6, 0154 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; meieriprodukter; ost; smør; yoghurt; ferdigretter for så vidt inngår i denne klasse. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier, is; ferdigretter for så vidt inngår i denne klasse. 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer; naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr; malt. 7

8 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Åsane Storsenter DA, Postboks 1593 Vika, 0118 OSLO, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; administrasjon av handelstjenester; bistand ved ledelse og administrasjon av stormarkeder, kjøpesentre og varehus; sammenstilling av blekemidler og andre midler for klesvask, midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping, såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, tannpussemidler, farmasøytiske og veterinære preparater, hygieniske preparater for medisinske formål, dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn, plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk, desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter, fungicider, herbicider, uedle metaller og legeringer av disse, bygningsmaterialer av metall, transportable hus av metall, materialer av metall for jernbanespor, ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt), låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer), metallrør, sikkerhetsskap og -skrin, varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser), malmer, håndverktøy og redskaper (manuelt drevne), knivsmedvarer, gafler og skjeer, hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og maskiner, vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning, apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet, apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, magnetiske databærere, grammofonplater, salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater, kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner, brannslukningsapparater, apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål, edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser, juvelervarer, smykker, edle stener, ur og kronometriske instrumenter, papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding, fotografier, skrivesaker og papirvarer, klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk, artikler til bruk for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler), instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater), plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser), trykktyper, klisjeer, lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder, kofferter og reisevesker, paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer, møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast, husholdnings- og kjøkken-redskaper samt -beholdere, kammer og svamper, børster (ikke malerpensler), materialer for børstebinding, gjenstander til rengjøringsformål, stålull, råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk), glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser), tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser, senge- og bordtepper, klær, fottøy, hodeplagg, repper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg, tapeter (ikke av tekstilmateriale), spill og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser, juletrepynt, kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, kjøttekstrakter, konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, spiselige oljer og fett, kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis, honning, sirup, gjær, bakepulver, salt, sennep, eddik, sauser, krydderier, is, øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, saft og andre preparater til fremstilling av drikker, alkoholholdige drikker (unntatt øl), tobakk, artikler for røkere, fyrstikker, for andre med det formål at kunder på enkelt vis skal kunne se og kjøpe slike varer fra detaljistforretninger, engrosutsalg, postordrekataloger, generelle handelskataloger, via telekommunikasjon eller fra en webside på et globalt datanettverk; demonstasjon av varer; arrangering og gjennomføring av utstillinger for reklameformål, kommersielle formål eller handelsformål; arrangering og gjennomføring av handelsmesser; tilby informasjon vedrørende salg av varer; tilby forretningsinformasjon eller kommersiell informasjon, markedsstudier og -undersøkelser, kostnytte-analyser, forretningsledelsesassistanse, vurderinger og evalueringer av forretninger og foretak, konsultasjonstjenester vedrørende forretnings-ledelse og forretningsorganisering, forretningssøk, forretningsundersøkelser; forretningskonsultasjon vedrørende franchisetakere og lisenstakere; rådgivningstjenester for stormarkeder, kjøpesentre og varehus; bokføring, bokholderi, dekorasjon av butikkvinduer, eksport- og importagenturer, konsulentbistand i forretningssaker, konsulentvirksomhet vedrørende personalspørsmål, markedsstudier, markedsundersøkelser, personellrekruttering, presentasjon av varer i kommunikasjonsmedier for detaljsalg, prissammenligningstjenester, rasjonaliseringsekspertise, regnskapsanalyser, regnskapskontroll, reklamebyråer, reklameoppslag, salgsfremmende tjenester (for tredjemann), tilveiebringelse av sponsorer, utarbeidelse av reklametekster, utleie av reklameplass, økonomisk planlegging og økonomiske beregninger; alle de forannevnte tjenester tilbudt og/eller levert online fra en database, kabelmedia eller via internett. 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet, monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; avbetalingsfinansiering, bestyrelse av fast eiendom, eiendomsomsetning, faktoringselskaper, finansieringsvurdering (forsikring, bank, fast eiendom), finansrådgivning, forpaktning av faste eiendommer, kjøpekorttjenester, kredittkorttjenester, nettbanktjenester, rådgivning i finansielle spørsmål, veldedighetsinnsamlinger, alle de forannevnte tjenester 8

9 registrerte varemerker /08 tilbudt og/eller levert online fra en database, kabelmedia eller via internett. 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; bartjenester, catering, kaféer, kafeteriaer, kantiner, restauranter, selvbetjeningsrestauranter, snack-barer; tjenester som utføres av personer eller virksomheter som har til hensikt å tilberede mat og drikke for forbruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Laminathuset Combi Craft AS, Hagaveien 51, 3275 SVARSTAD, Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, 17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; glassfiber; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; høytrykkslaminat. 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall). (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Thales Norway AS, Vingveien 2, 4050 SOLA, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 9 Apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; databehandlingsutstyr, datamaskinprogrammer og datamaskiner. 16 Instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater). 41 Utdannelsesvirksomhet og opplæringsvirksomhet av personell innenfor luftfart og oljerelatert industri. 42 Sertifisering av personell innenfor luftfart og oljerelatert industri. 20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. 27 Tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg, tapeter (ikke av tekstilmateriale). 35 Markedsføring, salg og distribusjon av dekorative overflatematerialer til eksteriør, interiør, vegg, gulv, tak, innredning og møbler, av laminat, melamin, tre, plast, PVC, ABS, polystyren, skinnimitasjoner, lær, keramikk, porselen, skifer, stein, glass tekstiler; annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 37 Byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. 40 Bearbeiding av materialer. 9

10 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MELTWATER Magenta News Inc, 800 W. El Camino Road, Suite 260, CA94040 MOUNTAIN VIEW, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Software for søking og gjenvinning av informasjon, webområder, og andre ressurser; programvare, nemlig et register av informasjon, webområder og ressurser tilgjengelig i datanettverk; software for søking og gjenvinning av mediainformasjon, inklusive nyheter, været, sportsbegivenheter, aktuelle hendelser og referansemateriale; software for virksomhets- og ressursplanlegging; software med systemer for administrasjonsinformasjon og med mulighet for integrering og automatisering av forretningsmessige operasjoner og produksjon, inklusive logistikk, regnskapsføring og revisjon, HR (human resources) og kundekontaktstyring. 35 Tilveiebringelse av online-registre og søkbare databaser i forbindelse med søking og gjenvinning av mediainformasjon, inklusive nyheter, været, sportsbegivenheter, aktuelle hendelser og referansemateriale. 38 Kommunikasjonstjenester, nemlig, elektronisk overføring av data og dokumenter mellom brukere av datamaskiner og trådløse produkter; telekommunikasjonstjenester, nemlig, tilveiebringelse av elektronisk overføring av data, bilder og dokumenter via computerterminaler, nettverk og trådløse enheter; tilveiebringelse av online-fasiliteter for sanntidsinteraksjon med andre datamaskinbrukere vedrørende emner av generell interesse; tilveiebringelse av online-samtalerom (chat rooms) og elektronisk bulleteng og meldingstavler (message boards) for overføring av meldinger mellom brukere innen felt av generell interesse; elektroniske brevtjenester; trådløs bredbåndskommunikasjon og elektronisk overføring av data, lydmeldinger, bilder og dokumenter; tilveiebringelse av tilgang til computerdatabaser; tilveiebringelse av tilgang til onlinemedia, inklusive nyheter, været, sportsbegivenheter, aktuelle hendelser og referansemateriale. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ByeLice Bayer AG, LEVERKUSEN, DE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 5 Veterinære preparater, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, 21 Tannbørster; tannbørsteholdere; håndholdt tanntrådinnretning; tanntråd. 42 Datamaskintjenester, nemlig oppretting av informasjonsindekser, kunnskapsdatabaser, informasjonsregistre og andre tilgjengelige ressurser på computernettverk; søking og gjenvinning for andre av informasjon, nettsteder og andre tilgjengelige ressurser på computernettverk; tilveiebringelse av søkemotor for innhenting eller analysering av informasjon ved hjelp av et globalt computernettverk; tilveiebringelse av onlinelinker til andre web-områder; tilveiebringelse av onlinelinker til nyheter, været, sportsbegivenheter, aktuelle hendelser og referansemateriale; software-tjenester, nemlig software-leverandørens tilveiebringelse av vedlikehold og daglig teknisk drift av og støtte til den solgte softwaren. 10

11 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke AE Import AS, Myklebust, 6082 GURSKEN, 4 Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker for belysning. 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. 20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke PomWonderful LLC, West Olympic Boulevard, CA90064 LOS ANGELES, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker; ikke-alkoholholdige fruktekstrakter til fremstilling av drikker; preparater til fremstilling av fruktdrikker; drikker med fruktsmak; ikke-alkoholholdige drikker inneholdende fruktjuicer; smoothies; vann på flasker; ikke-alkoholholdige drikker med tesmak; kalorifattige drikker med fruktsmak; kalorifattige fruktjuicedrikker; kalorifattige drikker med tesmak; sportsdrikker; energidrikker; fruktjuicekonsentrater; fruktbaserte drikker med tesmak; siruper og andre preparater til fremstilling av drikker. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 26 Kniplinger og broderier, bånd og lisser, knapper, hekter og maljer, beltespenner, strikkepinner, nåler og synåler, kunstige blomster. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SITEVISION 4tech AS, Solbråveien 49, 1383 ASKER, Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, 38 Telekommunikasjonstjenester i form av kontroll, overvåking, informasjon og måling av strømforbruk, vannforbruk samt væskenivåer og gassnivåer i tanker tilbudt via et globalt datanettverk. 11

12 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ARTHUR ANDERSEN SAW IP NA NV, Pletterijweg Oost, Ara Hill Top, Unit A- 6 CURACAO, AN Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 35 Regnskapsføring; forretnings- og regnskapsrevisjon; skatteforberedende tjenester og skatterådgivning; rådgivning for forretningsledelse; strategi- og forretningsplanrådgivning; forretningsetikkrådgivning; forretningsprosessrådgivning; rådgivning vedrørende fusjon, anskaffelse og (tvungen) virksomhetsovertakelse; konsulentbistand vedrørende offentlige kontrakter; forretningsmessig prosjektledelse vedrørende design-, spesifisering-, anskaffelse-, installering- og igangsetting av informasjonssystemer; analyser, nemlig konkurranse- og markedsanalyser; forretningsvurdering og -evaluering; arrangere og lede handelsmesser og konferanser på områdene revisjon, regnskap, skatt, forretningsdrift, forretningsledelse, informasjonsteknologi og online forretningsvirksomhet og -transaksjoner; etterforskning av svindel for forretninger; rådgivning vedrørende humankapital; markedsføringstjenester via et globalt datamaskinnettverk; fremskaffe informasjon på feltene revisjon, skatt, regnskap, forretningsdrift, forretningsledelse, internasjonal skatt og online forretningsvirksomhet og -transaksjoner via et globalt datamaskinnettverk; fremskaffe forretningsinformasjon online tilpasset forskjellige industrielle og funksjonelle områder, herunder som hjelp ved forretningsdrøftelser, forretningsnyheter og elektroniske datautvekslingstjenester i forbindelse med generelle forretningsemner og virksomhet på områdene digital kommunikasjon, energi, finans, helse, gjestebehandling, engrosdistribusjon, universitet og internregnskap. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/128,413 CUB CADET MTD Products Inc, 5903 Grafton Road, OH44280 VALLEY CITY, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 7 Plen- og hageprodukter, herunder spredere, gressamlere, plenraker, plenluftere, plenvalser. 8 Sprøyter for plantevernmidler samt ugressmidler og vann. 12 Vogner, hagekjerrer og trillebårer. 12

13 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PERFECT SLEEPER Serta Inc, 5401 Trillium Boulevard, IL60192 HOFFMANN ESTATES, US Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 20 Madrasser, madrassfundamenter 22 Madrass- og putepolstring (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Mars Norge AS, Hovfaret 13, 0275 OSLO, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; poteter; egg; meieriprodukter; geleer, syltetøy, kompotter; melk og melkedrikker; produkter tilberedt til konsum bestående, eller produsert av de ovennevnte varer. 30 Kaffe og kaffeerstatninger; te, kakao, drikkesjokolade; sukker, ris, tapioka, sago; mel og næringsmidler av kom; brød, kjeks, kaker, bakverk og konditorvarer, sjokolade og konfektyrer; iskrem; spiseis; is; honning, sirup; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; produkter tilberedt til konsum bestående, eller produsert av de ovennevnte varer. 32 Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. SILVERSTONE Roy-Erik Andersen, Wrightsgate 28, 3970 LANGESUND, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 9 Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater. 41 Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet, kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TRUSENSE Allergan Inc, 2525 Dupont Drive, CA92612 IRVINE, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 10 Gel brystimplantater. 13

14 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TRUFORM Allergan Inc, 2525 Dupont Drive, CA92612 IRVINE, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 10 Gel brystimplantater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BIOSYM Biosym A/S, Skolegade 49, 7430 IKAST, DK Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 5 Preparater inneholdende vitaminer og/eller mineraler og/eller sporstoffer og/eller antioksidanter; farmasøytiske preparater; veterinærmedisinske preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; naturlegemidler; kosttilskudd; dietetiske stoffer for medisinsk bruk. 35 Engros- og detaljsalg av preparater inneholdende vitaminer og/eller mineraler og/eller sporstoffer og/eller antioksidanter, farmasøytiske preparater, veterinærmedisinske preparater, hygieniske preparater for medisinske formål, naturlegemidler, kosttilskudd, dietetiske stoffer for medisinsk bruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke West Team AS, Leirvikåsen 33, 5179 GODVIK, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet, nybygg, av kjemikalie- og tankbåter herunder seksjonsbygging, beddingsmontasje, skjøting av for- og akterskip; platearbeid og rørinstallasjoner, sveising og utstyrsmontasje på seismiske og supply fartøy; reparasjon av rør og strukturer, modifikasjon av rør og strukturer og modifikasjon av utstyr på borerigger; legging, montering og etterprøving av alle typer prosess, rør og rørsystemer. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; teknisk ingeniørvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PLAYFIRST Playfirst Inc, 160 Spear Street, Suite 1300, CA SAN FRANCISCO, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 9 Dataprogramvare, nemlig, programvare brukt til å skape full multimedia elektroniske spill som skal spilles på datamaskiner eller andre videospillplattformer; dataspillprogramvare; videospillprogramvare. 41 Underholdningsvirksomhet, nemlig tilveiebringe online dataspill. 14

15 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Onlineguiden.no AS, Postboks 7069 St. Olavs plass, 0130 OSLO, Advokatfirmaet Økland & Co DA, Postboks 63, 2001 LILLESTRØM, 9 Elektroniske oppslagstavler; programvarer; elektroniske publikasjoner; elektroniske publikasjoner (nedlastbare) tilveiebrakt online fra databaser eller Internett. 35 Annonsebyråer, innsamling av informasjon for bruk i databaser; systematisering av informasjon for bruk i databaser; informasjonsbyråer; administrasjon av dataarkiver; demonstrasjoner av varer; forretningsinformasjoner; forretningsopplysninger; konsulentbistand i forretningssaker; messer for salg og markedsføring; online annonsering på datanettverk; Public Relation [PR-virksomhet]; reklamevirksomhet; utleie av reklameplass; salgsfremmende tjenester [for tredjemann]; forretningsinformasjonstjenester tilveiebrakt online fra en computerdatabase eller på Internett; sammenstilling av annonser for bruk som nettsider på Internett; sammenstilling av kataloger for publisering på Internett; forretnings- og administrasjonstjenester for behandling av salg gjort på Internett. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SPELT FRAS The Quaker Oats Co, 555 West Monroe Street, IL60661 CHICAGO, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 30 Korn og næringsmidler av korn, frokostblandinger og næringsmidler laget av frokostblandinger; kornbaserte snackprodukter og snackprodukter basert på frokostblandinger; kornbaserte snackstenger og -plater og stenger og - plater basert på frokostblandinger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Fremskaffelse av tilgang til databaser; elektroniske oppslagstavler; fremskaffelse av telekommunikasjonskanaler for fjernhandel; kommunikasjon ved dataterminaler og datanettverk; kommunikasjon ved optisk fibernettverk; data assistert overføring av bilder og beskjeder; elektronisk postoverføring. 42 Vedlikehold og opprettelse av websider for andre; vedlikehold av dataprogrammer og software; webhotell; utleie av webserver; utarbeidelse av dataprogrammer; design av computersystemer; informasjon tilveiebrakt online fra en computerdatabase eller fra Internett; fremstilling og vedlikehold av nettsteder. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Hansa Borg Bryggerier ASA, Postboks 24 Kokstad, 5863 BERGEN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke. 15

16 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Novartis AG, 4002 BASEL, CH Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 5 Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn, plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: UPS INFOTICE United Parcel Service of America Inc, 55 Glenlake Parkway, Northeast, GA30328 ATLANTA, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; oppsporingsinformasjon i relasjon til vare- og dokumentforsendelse og tjenester relatert til transport forsendelse og levering av personlige eiendeler via luft, jernbane, båt eller motorkjøretøyer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HÅG SIDEWAYS HÅG AS, Sundveien, 7374 RØROS, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 20 Møbler, stoler med eller uten fotskamler; deler, tilbehør og utstyr til de forannevnte varer, herunder armlener; fotstropper og fotplater (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: IN BALANCE BY HÅG HÅG AS, Sundveien, 7374 RØROS, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 20 Møbler, stoler med eller uten fotskamler, deler, tilbehør og utstyr til de forannevnte varer, herunder armlener, fotvipper og fotplater. 16

17 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: YAGATTA Qualcomm Inc, 5775 Morehouse Drive, CA SAN DIEGO, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Datasoftwareplattformer, nemlig plattformer som tilveiebringer kommunikasjon i trådløse og ikketrådløse miljøer; datakommunikasjonssoftware, nemlig software som muliggjør kommunikasjon i trådløse og ikke-trådløse miljøer. 38 Telekommunikasjons-konsultasjonstjenester relatert til telekommunikasjonsdatasoftware for andre, nemlig tilpasning av dataapplikasjonssoftware for kompatibilitet med et datasystem eller en plattform som brukes i trådløse kommunikasjonsenheter eller innenfor kombinasjonsnett ved hjelp av trådløse og ikke-trådløse kommunikasjonsenheter. 42 Konsultasjon, evaluering og forskning innen feltene datasoftwareutvikling og bruk av softwareapplikasjoner og data, og vertskapstjenester (hosting) for datasoftwareapplikasjoner og data for andre. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DALE Dale of Norway AS, 5721 DALEKVAM, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer; vesker. 23 Garn og tråd for tekstile formål. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 26 Bånd og lisser, knapper, hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler; glidelåser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HÅG IN BALANCE HÅG AS, Sundveien, 7374 RØROS, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 20 Møbler, stoler med eller uten fotskamler; deler, tilbehør og utstyr til de forannevnte varer, herunder armlener, fotvipper og fotplater. Herbal Harmony Herbalnor Slovakia sro, BLAZOVCE 53, SK Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 33 Alkoholholdige drikker, herunder urtesprit. 35 Salg av alkoholholdige drikker, herunder salg av urtesprit. 41 Klubbvirksomhet. 17

18 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BILBO The Saul Zaentz Co, 2600 Tenth Street, CA94710 BERKELEY, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable bygninger av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør; sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer; varer laget av uedle metaller ikke opptatt i andre klasser; statuetter og små figurer (samlerobjekter) laget av uedle metaller og deres legeringer; statuetter og små figurer (samlerobjekter) inkorporert i en ramme eller setting laget av uedle metaller og deres legeringer; skrin; etuier; kister, beholdere, deksler og lokk; modeller; trofeer; plaketter; pyntegjenstander; rammer og stativer; deler og tilbehør til alle forannevnte varer; sesongpregede pyntegjenstander av metall (ikke pynt for trær); nøkkelkjeder av metall; nøkkelringer av metall; pengeklyper av metall; figurer av uedelt metall; statuetter og små figurer av uedelt metall; sykkellåser av metall; nøkkelholdere av metall; hundebrikker og identitetsbrikker av metall; nøkkelringanheng av metall; postkasser av metall; ringer av metall for nøkler. 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter; vekkerklokker; ankelkjeder; piercingsmykker; piercingnagler; armbånd; brosjer; charms (smykker); charmsarmbånd; idarmbånd; colliere og klaver (halssmykker); klokker; samlermynter; minnemynter; bijouteri; dekorative skrin laget av edelt metall; ørepynt, øreringer; edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser, nemlig figurer, statuetter og små figurer inkorporert i en ramme eller setting; figurer av edelt metall; statuetter og små figurer av edelt metall; hattepynt av edelt metall; hattenåler av edelt metall; sesongpregede pyntegjenstander av edelt metall; smykker; smykkeskrin av edelt metall; smykkekjeder; smykkenåler og -pins for bruk på hatter og luer; nøkkelkjeder av edelt metall; jakkenåler og -pins; medaljonger; halskjeder; slipsholdere; ikke-monetære mynter; pyntenåler og -pins for jakkeslag; pyntenåler og -pins; perler; anheng; nåler og -pins (smykker og juvelervarer); lommeur; edelstener; ringer (smykker og juvelervarer); skulpturer laget av edelt metall; halvedle smykkestener, halvedelstener; skopynt av edelt metall; stoppeklokker; tiaraer; slipsnåler; slipsstifter; veggur; etuier for klokker og ur; klokkekjeder; ur; gifteringer; armbåndsur. dokumentmapper; visittkortetuier; stokker; håndtak og grep for stokker; kortetuier; bager og vesker for bruk som håndbagasje; pengepunger for mynt og vekslepenger; hoftevesker; klesbager; gymbager; håndvesker; hatteesker; seletøy og salmakervarer; nøkkelringanheng laget av lær; bagasjemerker; ryggsekker; shoppingbager av lær, duk og tekstil; bagasjevesker og bagasjebager, herunder allbruksbager og -vesker; budvesker; parasoller; halsbånd og id-brikker for kjæledyr, ikke av metall; punger og portemoneer; seddelbøker; kredittkortetuier; tursekker; ransler; skolebager; skobager for reise; håndkofferter; sportsbager; stropper og remmer; toalettvesker og -etuier solgt tomme; handlevesker; kofferter; reisevesker; paraplyer; rumpetasker; spaserstokker for ikke-medisinske formål; spaserstokker; sveper. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke ØstCom AS, Norskogveien 10, 2211 KONGSVINGER, 6 Gjerdemateriell. 37 Byggevirksomhet/installasjon. 38 Telekommunikasjon. 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; seler, tømmer og bånd for dyr; etuier for allslags formål solgt tomme; skipssekker; bærevesker og bager for allslags sportsutstyr; idrettsbager; stresskofferter; bæremeiser for barn; bæremeiser; bandolærer; strandbager; strandparasoller; lommebøker; bokbager; 18

19 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Pinkbubbles Ottesen, v/gry Cathrine Ottesen, Bleikerfaret 39, 1387 ASKER, Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, 3 Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler; badesalt, fuktighetskremer. 35 Fremvisning og salg av de foran nevnte varer i klasse 3. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MOTOZINE Motorola Inc, 1303 East Algonquin Road, IL60196 SCHAUMBURG, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Telefoner, mobiltelefoner, toveis-radioer; kombinerte radiosendere og -mottakere, personlige digitale assistenter, bærbare audio- og videospillere, elektroniske meldingsenheter; håndholdte spilleanordninger, elektroniske kameraer, nemlig digitalkameraer, videokameraer; e-handel datamaskinprogramvare for å tillate brukere å sikkert plassere ordre og gjennomføre betalinger i forbindelse med elektroniske forretningstransaksjoner via et globalt datamaskinnettverk eller telekommunikasjonsnettverk eller trådløse signaler som stammer fra telekommunikasjonsutstyr, herunder radiomodem; globale posisjoneringsenheter, batterier, batteriladere og strømadaptere. 38 Tjenester innen trådløs telefoni og elektronisk overføring av data og dokumenter via kommunikasjonsnettverker og globale datamaskinnettverk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DRACO BOATS Draco Boats International AS, Postboks 40, Skarpnes, 4823 NEDENES, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner. 12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. 19

20 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Online24 AS, Postboks 1047 Sentrum, 5808 BERGEN, 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SANS Nordek AS, Torggata 3, 2317 HAMAR, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 9 Elektroniske tidskrift, nedlastbare tidsskrift. 16 Tidsskrifter, magasiner, aviser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PurePoint Innovasjon & Inspirasjon Roald Boge, Rognpilveien 64, 6652 SURNA, 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Biostar microtech International Corp, 2F, No 108-2, Min Chuan Road HSIN TIEN CITY, TAPEI HSIEN, TW Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 9 Flytende krystalldisplaymonitorer for computere; projeksjonsskjermer for computere; tastaturer for computere; hovedkort for computere, mus for computere; strekkodelesere, optiske skrifttegnlesere, datalesere for digitale kameraer, kredittkortlesere; identifikasjonskortlesere; hovedkort for personlige computere; prosessorenheter (CPIU); mikroprosessorer; computere; computerbokser; compaktdisk-skrivebeskyttede minnedrev; reisedatamaskiner, personlige computere; kortlesere for computere, grensesnittkort for computere; grensesnittkort for digitale kameraer; hovedkretskort, videografikkakseleratorkort, TV tunerkort. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MOTODEXT Motorola Inc, 1303 East Algonquin Road, IL60196 SCHAUMBURG, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Telefoner, mobiltelefoner, toveis-radioer; kombinerte radiosendere og -mottakere, personlige digitale assistenter, bærbare audio- og videospillere, elektroniske meldingsenheter; håndholdte spilleanordninger, elektroniske kameraer, nemlig digitalkameraer, videokameraer; e-handel datamaskinprogramvare for å tillate brukere å sikkert plassere ordre og gjennomføre betalinger i forbindelse med elektroniske forretningstransaksjoner via et globalt datamaskinnettverk eller telekommunikasjonsnettverk eller trådløse signaler som stammer fra telekommunikasjonsutstyr, herunder radiomodem; globale posisjoneringsenheter, batterier, batteriladere og strømadaptere. 38 Tjenester innen trådløs telefoni og elektronisk overføring av data og dokumenter via kommunikasjonsnettverker og globale datamaskinnettverk. 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 36/08-2008.09.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 36/08-2008.09.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 36/08-2008.09.01 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 10/09-2009.03.02 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/07-2007.05.29 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 22/07-2007.05.29 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 22/07-2007.05.29 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 21/10-2010.05.25 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 35/08-2008.08.25 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 47/10-2010.11.22 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 47/10-2010.11.22 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 47/10-2010.11.22 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 19/07-2007.05.07 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 19/07-2007.05.07 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 19/07-2007.05.07 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/12-2012.09.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 36/12-2012.09.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 36/12-2012.09.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer