nr 32/ NO årgang 100 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 32/ årgang 100 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /10 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Delvis overdragelse Ansvarsmerker Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Administrativ overprøving av registrering av foretaksnavn Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Slettede internasjonale varemerkeregistreringer INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /10 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EZ COMBS EZ COMBS Telebrands Corp, 79 Two Bridges Road, NJ07004 FAIRFIELD, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:14 Hårsmykker for feste og stilisering av hår. Klasse:26 Hårpynt for feste og stilisering av hår. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AF DECOM AF DECOM AF Gruppen ASA, Postboks 34 Grefsen, 0409 OSLO, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet, installasjonsvirksomhet; riving av bygninger. Klasse:40 Bearbeiding av materialer; resirkulering og gjenvinning av materialer. Klasse:42 Planlegging og rådgivning vedrørende bygging, herunder rådgivningstjenester innen energiteknikk, energibruk og miljøspørsmål knyttet til bygg og anleggssektoren; tekniske konsultasjoner; kvalitetskontroll. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/780, US 77/780,855 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen R RENAISSANCE (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Renaissance Hotel Holdings Inc, Fernwood Road, MD20817 BETHESDA, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:43 Hotelltjenester, restaurant, catering, bar og cocktail lounge tjenester; innlosjeringstjenester; fremskaffelse av vanlige fasiliteter for møter, konferanser, og utstillinger; fremskaffelse av fasiliteter for banketter og sosiale funksjoner for spesielle anledninger; og reservasjonstjenester for hotellplasser for andre. 3

4 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BIOFORM (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei BioFORM AS, Postboks 87, 9315 SØRREISA, Klasse:5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. Klasse:10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer. Klasse:14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse:31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil. Klasse:44 Medisinske tjenester, veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AXCENT AXCENT American Express Marketing & Development Corp, 200 Vesey Street 49-12, NY10285 NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:35 Utgiftsadministrasjonstjenester i relasjon til foretningsreiser, nemlig kostnads- og budsjettanalyser og utarbeidelse av kostnadsbesparingsprogram for andre. Klasse:39 Forretningsreisetjenester, nemlig reiseadministrasjon inkludert konsulenttjenester, reservasjoner, bestillinger og brukerstøttetjenester i form av å gi praktisk assistanse og informasjon for den reisende fra reisens begynnelse til slutt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Dr Greve Dr Greve Lilleborg AS, Sandakerveien 56, 0477 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:3 Klasse:5 Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, kosmetiske preparater, preparater til hudpleie (ikke til medisinsk bruk), våtservietter impregnert med kosmetiskepreparater, hårfjerningsmidler, badesalter, sjampo, solbeskyttende midler, underslivssåper. Farmasøytiske preparater; hygieniske preparater for medisinske formål, desinfeksjonsmidler, farmasøytiske kremer for beskyttelse mot kulde, farmasøytiske badesalter, hudpleiepreparater for farmasøytisk bruk, servietter impregnert med farmasøytiske preparater, medisinske preparater for bad. 4

5 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/780,801 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DURACELL SMARTPOWER (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet CH 58024/09 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DiaExpert (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Duracell Batteries BVBA, Nijverheidslaan 7, 3200 AARSCHOT, BE Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:9 Elektriske kraftkilder, nemlig elektrokjemiske celler, batterier. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Tecpharma Licensing AG, Brunnmattstrasse 6, 3401 BURGDORF, CH Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider; farmasøytiske og veterine preparater, tilsetninger eller blandinger etter formel samt preparater for sunnhetspleie så vel som for lege-, diagnostiske og medisinske formål, spesielt på området diabetes; kjemiske, biokjemiske og biologiske produkter for lege-, diagnostiske, medisinske og veterinærmedisinske formål, spesielt på området diabetes; bearbeidede dietetiske stoffer for medisinsk anvendelse, spesielt på området diabetes; kontrollvæsker og tilbehør hertil; glukosemålestrimler og tilbehør hertil; plaster. Klasse:10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer; lege- og medisinske instrumenter og apparater, fremfor alt leveringsapparater og instrumenter omfattende infusjons-, perfusjons-, inhalerings-, injeksjonsapparater og -instrumenter og tilbehør herfor; nåleapparater og -instrumenter, nåler, infusjons- og perfusjonssett, infusjons- og perfusjonsslanger, lansettapparater og - instrumenter, lansetter, kateter, adapter, ampuller, og tilbehør hertil, medisinske apparater og instrumenter for diagnostiske formål, særlig til bruk ved behandling av diabetes eller medisinske apparater og instrumenter for måling og rapport av måledata i kroppsvæsker, særlig i glukoseverdier, og tilbehør hertil. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; detaljhandel med varer, nemlig med farmasøytiske og veterinære preparater, med hygieniske preparater for medisinske formål, dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn, plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk, desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter, fungicider, herbicider, farmasøytiske og veterinære preparater, tilsetninger og blandinger etter formel samt 5

6 registrerte varemerker /10 hygieniske preparater for medisinske og diagnostiske formål, spesielt på området for diabetes, med kjemiske, biokjemiske og biologiske produkter for medisinske, diagnostiske og veterinære formål, spesielt på området for diabetes, dietetiske stoffer for medisinsk bruk, spesielt på området for diabetes, med kontrollfluider og tilbehør dertil, strips for måling av glukose og tilbehør dertil, plastre, med kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer, med medisinske instrumenter og utstyr, spesielt leveringsapparater, inkludert infusjons-, perfusjons-, inhalerings-, og injeksjonsinnretninger og tilbehør dertil, nåleutstyr, nåler; infusjons- og perfusjonssett, infusjons- og perfusjonstuber, lansettutstyr, lansetter, katetere, adaptere, medisinglass og -flasker og tilbehør dertil, med medisinske apparater for diagnostiske formål, spesielt til bruk i behandling av diabetes, eller medisinsk innretninger for måling og visning av måledata fra kroppsfluider, spesielt glukoseverdier, og tilbehør dertil, med tekniske, medisinske og legeapparater og -instrumenter og tilbehør hertil, fremfor alt leveringsapparater og - instrumenter, omfattende infusjons-, perfusjons-, inhalerings-, injeksjons-apparater og -instrumenter og tilbehør herfor, nåleapparater og -instrumenter, nåler, infusjons- og perfusjonssett, infusjons- og perfusjonsslanger, lansettapparater og - instrumenter, lansetter, kontrollvæsker, kateter, adapter, ampuller, glukosemålestriper og tilbehør hertil, medisinske apparater og instrumenter for diagnostiske formål, særlig for bruk ved behandling av diabetes eller medisinske apparater og instrumenter for måling og rapport av måledata i kroppsvæsker, særlig i glukoseverdier, og tilbehør herfor; detaljhandel via globale elektroniske computernettverk, nemlig med farmasøytiske og veterinære preparater, med hygieniske preparater for medisinske formål, dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidier for spedbarn, plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk, desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter, fungicider, herbicider, farmasøytiske og veterinære preparater, tilsetninger og blandinger etter formel samt hygieniske preparater for medisinske og diagnostiske formål, spesielt på området for diabetes, med kjemiske, biokjemiske og biologiske produkter for medisinske, diagnostiske og veterinære formål, spesielt på området for diabetes, dietetiske stoffer for medisinsk bruk, spesielt på området for diabetes, med kontrollfluider og tilbehør dertil, strips for måling av glukose og tilbehør dertil, plastre, med kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer, med medisinske instrumenter og utstyr, spesielt leveringsapparater, inkludert infusjons-, perfusjons-, inhalerings-, og injeksjonsinnretninger og tilbehør dertil, nåleutstyr, nåler; infusjons- og perfusjonssett, infusjons- og perfusjonstuber, lansettutstyr, lansetter, katetere, adaptere, medisinglass og -flasker og tilbehør dertil, med medisinske apparater for diagnostiske formål, spesielt til bruk i behandling av diabetes, eller medisinsk innretninger for måling og visning av måledata fra kroppsfluider, spesielt glukoseverdier, og tilbehør dertil. Klasse:39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; innpakning, lagring, transport og forsendelse av produkter, fremfor alt av tekniske og medisinske apparater, instrumenter og tilbehør hertil. Klasse:41 Utdanningsvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; organisasjon og gjennomføring av kulturelle og sportslige arrangementer, av informasjons-, undervisnings-, utdannelses-, videreutdannelses-, trenings- og underholdningsarrangementer, også fjernundervisning, av konferanser, kongresser, symposier, seminarer, arbeidsgrupper (workshops), kollokvier og utstillinger for kulturelle eller undervisningsformål, særlig i sammenheng med sunnhetsernærings-, trenings- og/eller levnetsrådgivning fortrinnsvis for diabetikere og deres område; fremskaffelse av informasjon over informasjons-, undervisnings-, utdannelses-, videreutdannelses-, trenings- og underholdningsarrangementer, over konferanser, kongresser, symposier, seminarer, arbeidsgrupper (workshops), kollokvier og utstillinger for kulturelle eller undervisningsformål, særlig i sammenheng med sunnhets-, ernærings-, trenings-og/eller levnetsrådgivning, fortrinnsvis for diabetikere og deres område. Klasse:44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruks-, hagebruksog skogbrukstjenester; sunnhetspleie; fremskaffelse av informasjon, også over lnternet, på området sunnhets-, ernærings-, trenings- og/eller levnetsrådgivning, særlig for diabetikere og deres område. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet ZA 2009/07791 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HERCon HERCon Weatherhaven International Ltd, L'Horizon, Gunsite Road, Brittons Hill ST. MICHAEL, BB Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse:19 Ekspanderbare containerlagrete beskyttelsesrom 6

7 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EXTREMA (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Minghold BV, Tramstraat 10, 5611CP EINDHOVEN, NL Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse:9 Apparater for opptak, overføring eller gjengivelse av lyd eller bilder; magnetiske databærere; disker for innregistrering av data; opptakbare disker; CDer, DVDer, grammofonplater, kassettbånd, videobånd; elektroniske publikasjoner. Klasse:35 Annonsevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; reklamevirksomhet; salgsfremmende aktiviteter; salgsfremmende tiltak; markedsføring; markedsstudier, - undersøkelser og -analyser; organisering av annonse- og reklametjenester; varehandel med apparater for opptak, overføring eller gjengivelse av lyd eller bilder, magnetiske databærere, disker for innregistrering av data, opptakbare disker, CDer, DVDer, grammofonplater, kassettbånd, videobånd, elektroniske publikasjoner, annbånd, smykker, bager og vesker, klær, tilbehør til klær, fottøy, hodeplagg, magasiner og reklameartikler; forretningsmegling, også på events, vedrørende kjøp, salg, import og eksport av apparater for opptak, overføring eller gjengivelse av lyd eller bilder, magnetiske databærere, disker for innregistrering av data, opptakbare disker, CDer, DVDer, grammofonplater, kassettbånd, videobånd, elektroniske publikasjoner, armbånd, smykker, bager og vesker, klær, tilbehør til klær, fottøy, hodeplagg, magasiner og reklameartikler; forretningsmegling på området kjøp og salg av annonse- og reklameplass på events og på nettsteder; organisering av events for handels og/eller reklameformål; rådgiving, konsulenttjenester og inforrnasjon vedrørende forannevnte tjenester; forannevnte tjenester også tilbudt via elektroniske nettverk, herunder internett. Klasse:41 Underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; arrangering av selskaper; organisering, produksjon og gjennomføring av utdannings-, rekreasjons-, sports-, kultur- og musikkarrangementer og show, herunder private selskaper, house parties og dansefester; organisering, produksjon og gjennomføring av (pop) festivaler, konserter og show; organisering, produksjon og gjennomføring av teatershow; artistmanagement; organisering av forestillinger, herunder sceneopptredener (artistmanagement); utøvende kunst, herunder tilby musikkarrangementer; DJ tjenester; musikkopptredener; produksjon av musikk- og underholdningsprogram, også via radio og fjernsyn; opptreden i radio- og fjernsynsprogram; diskotek (underholdning); lys-, bilde- og lydteknikertjenester; utleie av apparater for TV-, studio- og scenebelysning samt utleie av bilde- og lydutstyr; utvikling og skaping av konsepter (komposisjoner) for TVog radioformater; opptak av bilder og lydsnutter; fotografering og produksjon av fotografireportasjer; publisering, utlån og distribusjon av bøker, aviser, magasiner, brosjyrer, postere, fotografier og elektroniske publikasjoner; rådgiving, konsulenttjenester og informasjon om forannevnte tjenester, også tilbudt via elektroniske nettverk, herunder internett. Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; restaurant- og bartjenester; hotelltjenester; cateringtjenester; rådgiving, konsulenttjenester og informasjon vedrørende forannevnte tjenester, også tilbudt via elektroniske nettverk, herunder internett. 7

8 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Lofotkraft (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Lofotkraft AS, Postboks 800, 8305 SVOLVÆR, Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:37 Bygge-, installasjons, - drifts-, vedlikeholds- og reparasjonsvirksomhet relatert til anlegg for produksjon av kraft, energi og varme; installasjon og vedlikehold av elektriske apparater, elektriske anlegg og varmeanlegg; Bygge-, installasjons, - vedlikeholds- og reparasjonsvirksomhet relatert til anlegg for telekommunikasjons- og kommunikasjonstjenester; rådgivning, konsultasjoner og informasjonstjenester relatert til alle de forannevnte tjenester. Klasse:38 Telekommunikasjonstjenester; bredbåndstjenester; tjenester relatert til globale datanettverk og kommunikasjon via computerterminaler; overføring og formidling av informasjon og data via globale datamaskinnettverk; rådgivning, konsultasjoner og informasjonstjenester relatert til alle de forannevnte tjenester. Klasse:39 Distribusjon av gass, kraft, energi, vann og varme; kraftlagringstjenester; konsultasjoner, rådgivnings- og informasjonstjenester relatert til de forannevnte tjenester. Klasse:40 Klasse:45 Produksjon av kraft, energi og varme. Sikkerhetstjenester for beskyttelse av fast eiendom, løsøre og enkeltmennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Wig Wam Wig Wam Wig Wam DA, Postboks 1190, 1705 SARPSBORG, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:9 Klasse:25 Klasse:41 Elektriske og elektroniske apparater og instrumenter; lyd-, video-, optiske-, fjernsyns-, radio- og kinematografiske apparater og instrumenter; video- og/eller lydopptak; musikkopptak, lyd- og videoopptak skaffet tilveie ved hjelp av nedlasting og/eller streaming fra data- og telekommunikasjonsnettverk; grammofonplater; kompaktdisker; lydtape, kassetter; magnetisk tape, disker og ledninger for lyd eller videoopptak; optiske disker for lyd eller videoopptak; computer software; computer software og publikasjoner i elektronisk form levert on-line fra databaser eller fra internett; CD-ROM; DVD; digital musikk (nedlastbar) fremskaffet fra internett; digital musikk (nedlastbar) fremskaffet fra MP3 internett websteder; MP3 spillere; mobiltelefoner, mobiltelefonfutteraler; mobiltelefondeksler, ringetoner, operatørlogoer; apparater for opptak, overføring, manipulering, behandling og reproduksjon av lyd, bilder, film, filmsnutter, videospill, apparater for spill for bruk med fjernsynsmottakere og computere; videospill; myntopererte apparater og instrumenter; briller, solbriller, deler og tilbehør for alle de forannevnte varer. Klær, fottøy, hodeplagg. Underholdningstjenester; lydopptak, videoopptak og video underholdningstjenester; konserter, musikaler og videofremføringer; fjernsyns- og radiounderholdningstjenester; underholdningstjenester ved sceneproduksjon og kabareter; produksjon av video og/eller lydopptak; presentasjon, produksjon og fremføring av show, musikalske show, konserter, videoer, multimedia videoer og radio- og fjernsynsprogrammer; opptaks-, film-, video- og fjernsynsstudiotjenester; lyd-, film-, video- og fjernsynsopptakstjenester; forlagsvirksomhet; musikkforlag; lydopptak, film- og videoproduksjons- og distribusjonstjenester, arrangering og ledelse av seminarer, konferanser og utstillinger; utgivelse av bøker, magasiner og andre tekster. 8

9 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Shiny (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GREEN PLANET (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei ICA Norge AS, Sinsenveien 45, 0585 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei 321 TEAM HARMONY, Vollaveien 23B, 5261 INDRE ARNA, Klasse:1 Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål. Klasse:2 Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og reimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere. Klasse:3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. Klasse:4 Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker for lys. Klasse:5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. Klasse:6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. Klasse:7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (untatt for landkjørertøyer); vindgenerator, koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (untatt for landkjørertøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drvne), rugemaskiner. Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; solceller, vannkraftapparater og -instrumenter, apparater 9

10 registrerte varemerker /10 Klasse:11 Klasse:12 Klasse:16 Klasse:17 Klasse:19 Klasse:20 og instrumenter for styring, fordeling, transformering akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, solfangere, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. Kjørertøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall). Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). Klasse:24 Klasse:25 Klasse:28 Klasse:29 Klasse:30 Klasse:31 Klasse:32 Klasse:35 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. Klær, fottøy, hodeplagg. Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konerverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker; geeler, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselig olje og fett. Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kafferstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakerverk og konditorvarer, konfekttyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Jordbruks- hagebruk- og skogsbrukprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer; naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr i mat. Øl; mineralvann, kullsyreholdige vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuice; saft og andre preparater til framstilling av drikker. Bistand; annonsevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; forretningskonsultasjon/rådgivning, -ledelse, - planlegging og -kontroll; forretningstilegnelse og fusjonsrådgivning; utvekslingstjenester; Klasse:36 byttehandel og handel med varer for andre med de varer som er nevnt i foregående klasser; handelsinformasjon og rådgivning; markedsundersøkelse; oppdatering og utbredelse av annonsesaker og -materiell; forretningsassistanse (handel og industri); forretningsoperasjoner for andre; forretningsvurderinger; revisjonstjenester; lokalisering av fraktbiler via computere; salgsfremstøt for andre; utleie av kontormaskiner og -utstyr; databasert databaseledelse, samling og systematisering av informasjon i databaser; elektronisk datautveksling (EDI) innenfor og utenfor kommunikasjonsnettbasert handel; ledelse av informasjonssystem (MIS); markedsføringstjenester; direktepostannonseringer; datahjulpet innspilling og lagring av lyd, bilder, data og dokumenter; datainformasjonslagring; rådgivnings-,konsulent- og informasjonstjenester i forbindelse med alle forannevnte tjenester. Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretning med fast eiendom; forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; ulykkesforsikring, livrente-,automobil-, brann-, liv-, helse-, medisin-, sjøfartsforsikring, forsikring av varer kjøpt på kreditkort, avbruddsforsikring, personforsikring, eiendomsforsikring og forsikring for kjæledyr, langtidspleie- og reiseforsikring, betalingsforsikring; forsikrings- og reforsiknngspoliser og assurandørtjenester, inkludert rådgivnings- og informasjonstjenester, gjennomgåelse og betaling for alle forannevnte tjenester; aktuartjenester; ervervsfinansiering; formuebaserte fond; banktjenester (sparepenger, pant, handel, forbruker); meglertjenester (forretninger, handelsvarer, kontrakt vedrørende kjøp og salg for senere levering, toll, forsikring, investeringer, fast eiendom, pant, gjensidige fond, inventar, kausjon/obligasjoner, sikkerhet, yachter, automatisert sikkerhet); kapitalinvesteringer; kredit-, debet-, belastnings-, bank-, korporativ/felles-, forretnings- og varemagasinkorttjenester; kommersiell utstyrsfinansiering; debetkorttjenester; elektronisk fondsoverføringer; finansiell informasjons-, analyse- og rådgivningstjenester; finansielle clearingstjenester; finansiell evaluering (forsikring, bank, fast eiendom); finansiell planlegging og ledelse; finansielle lån; finanstjenester (handel, forbruker, lager, finansforsikring); fondsinvesteringer; avbetalingsfinansiering; utstedelse av kredit-, debet-, belastnings-, bank-, korporativ/felles-, forretnings- og varemagasin kort; etablerings/installeringslån; investeringstjenester; finansiering av et tredje selskap som dannes av to andre selskaper; avbetalingsfinansiering og -lån; leie av fast eiendom; utleie mot sikkerhet; pengeveksling; gjensidige fond; eiendomsvurdennger; eiendomsledelse og -drift; tilbakebetalinger; terminlånfinansiering; garanti og sikkerhets (kausjons) tjenester; lånetjenester; kredittjenester; utvikling og strukturenng av finansielle tjenesteoperasjoner og finansielle produkter; forsikrings- og forsikringsbyråtjenester; finansiering av lojalitetsplaner; merverditjenester; konsultasjons-, rådgivnings- og informasjonstjenester i forbindelse med alle 10

11 registrerte varemerker /10 forannevnte tjenester. Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; leasing og utleie av fabrikk-, industrikonstruksjons- og byggeutstyr; installasjon, reparasjon og overhaling av datamaskiner, datamaskinvare, dataperiferiutstyr, telekommunikasjonsutstyr og tilbehør. Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet; fjernsyns- og radiokringkasting som inkluderer kabel og satellitt; elektronisk post- og faksimiletjenester; telefonkommunikasjonstjenester inklusive cellular-, trådløs- og satelittelefonkommunikasjonstjenester; kommunikasjon via dataterminaler; kommunikasjon via fiberoptiske nettverk; datahjulpet overføring av lyd, tekst, bilder, data og dokumenter; satelitt- og kabeltelekommunikasjons- og overføringstjenester, fremskaffelse av informasjon om telekommunikasjon; utleie av telekommunikasjons- og overføringsutstyr; elektronisk datautveksling (EDI) utenfor og innenfor kommunikasjonstjenester; telekommunikasjonsporttjenester; fremskaffelse av telekommunikasjonsforbindelse og -tjenester via et globalt datanettverk. Klasse:39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. Klasse:40 Bearbeiding av materialer. Klasse:41 Utdannelsevirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. Klasse:43 Bevertning og tllbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. Klasse:44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygeniske behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk,- hagebruk- og skogsbrukstjenester. Klasse:45 Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AKER SMART FPSO AKER SMART FPSO Intellectual Property Holdings AS, Postboks 1423 Vika, 0114 OSLO, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse:4 Klasse:6 Klasse:12 Klasse:37 Klasse:42 Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker for belysning. Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall, materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; oljeleting, konsulentbistand ved oljeleting, analysetjenester for utnyttelse av oljefelt, konsulentbistand ved oljefelt, i geologisk leting, geologiske grunnundersøkelser, kjemiske analyser og undersøkelser. 11

12 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen VSS REFRACTIVE VSS REFRACTIVE Abbott Medical Optics Inc, 1700 East St. Andrew Place, CA SANTA ANA, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:9 Computer software for bruk med medisinsk utstyr og oftalmologiske kirurgiske systemer. Klasse:10 Kirurgiske og medisinske apparater og instrumenter; medisinsk utstyr, nemlig oftalmologiske kirurgiske systemer bestående hovedsakelig av en laserkilde, en sensor og optikk for brytningsdiagnostikk og laserablasjon av øyet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PLANY (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei S TØY EIENDOM AS, Haugsbygda, 6082 GURSKEN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall inkludert reisverk til haller og telt; transportable hus av metall; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); metallrør; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser). Klasse:7 Mekanisk utrustning til produkt av tekniske tekstiler, inkludert vinsjer, wire system. Klasse:22 Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet tekstilfibermateriale. Klasse:24 Produkt av konfeksjonerte tekniske tekstiler, inkludert pvc-belagt polyester, nylon, polyester. Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet, montering og service i tilknytning til varer i forannevnte klasser Klasse:42 Prosjektering. 12

13 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen boa (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Tommy Friestad, Stavangergata 46, 0367 OSLO, Joachim Kolderup, Sundstredet 544, 1531 MOSS, Klasse:36 Eiendomsmegling, herunder bestyrelse av fast eiendom, forpaktning av fast eiendom, taksering av fast eiendom, utleie av fast eiendom, utleie av landbrukseiendommer, utleie av kontorer, utleie av leiligheter, rådgivning i eiendomsspørsmål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TANGLED TANGLED Disney Enterprises Inc, 500 South Buena Vista Street, CA91521 BURBANK, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering flekkfjerning samt til sliping; parfymevarer, eteriske oljer; tannpussemidler. Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Klasse:14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy Klasse:20 og salmakervarer. Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). Klasse:24 Klasse:25 Klasse:28 Klasse:29 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. Klær, fottøy, hodeplagg. Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, 13

14 registrerte varemerker /10 egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet EM (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen XLNT XLNT Ballingslöv AB, BALLINGSLÖV, SE Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. Klasse:11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. Klasse:19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). Klasse:20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen THEMOON THEMOON Ole Vidar Hestås, Martinshaugen 81, 3408 TRANBY, Advokatfirma DLA Piper Norway DA, Postboks 1364 Vika, 0114 OSLO, Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester, markedsføring av varer og tjenester i kjøpesentre, oppstilling for andre, av et utvalg varer i form av klær, fottøy, hodeplagg, varer av lær og lærimitasjoner, belter, lommebøker, vesker, bager, paraplyer, smykker, klokker, hårbånd, hårspenner, generelle handelsvarer og generelle forbruksvarer slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse varene, detaljhandelstjenester tilveiebrakt via et globalt datanettverk, detaljhandelstjenester, inkludert postordrehandel, handel per distanse og handel over lnternett; dekorering av butikkvinduer; on-line annonsering på datanettverk; presentasjon av varer i kommunikasjonsmedier for detaljsalg; utleie av reklameplass; utleie av annonseringstid i kommunikasjonsmedia, utleie av reklameplass. Klasse:36 Forsikringsvirksomhet, finansiell virksomhet, monetær virksomhet, forretninger med fast eiendom; bestyrelse av fast eiendom, husleieinnkreving, utleie av kontorer (fast eiendom). Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil, industriell analyse og forskning, design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; arkitektvirksomhet, vertstjenester for digitalt innhold på internett, online webportaler; industriell formgivning; opprettelse og vedlikehold av websider for andre, plantegning i forbindelse med bygging, tilveiebringelse av søkemotorer for internett, webhotell. 14

15 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MAXMEDICA MAXMEDICA MaxMedica AB, Box 50577, MALMØ, SE Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:5 Farmasøytiske preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk; drikker for medisinsk bruk; næringsmidler for spedbarn, spiselige kostfibrer (ikke nærende), kosttilskudd; helsekosttilskudd fremstilt hovedsakelig av vitaminer; helsekosttilskudd fremstilt hovedsakelig av mineraler; helsekosttilskudd for personer med spesielle dietetiske behov; farmasøytiske preparater for hudpleie; desinfeksjonsmiddel for medisinske formål; rensemidler for sår; medisinske preparater for slankeformål; medisinske egentester, graviditetstester, eggløsningstester. Klasse:32 Flytende kosttilskudd; ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker; essenser for tilberedelse av drikker; konsentrater for fremstilling av drikker; drikker for slankeformål; frukt- og grønnsaksekstrakter (alkoholfrie drikker); vitaminberikede drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BE Broadcasting Engine (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei KK Sony Computer Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment Inc), , Minami- Aoyama, Minato-ku, TOKYO, JP Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:9 Krypteringsinnretninger til bruk ved kryptering innen telekommunikasjon; Sett-toppbokser for bruk med fjernsynsapparater for å få tilgang til et globalt datanettverk, kanalvelgere for kringkastingsapparater i biler, sender-og mottaksapparater for radio- og fjernsynskringkasting; nedlastbare filmer og fjernsynsprogrammer med musikk, dramaer, fjernsynsdramaserier og sport levert via videopå-bestillingstjenester; videospillmaskiner med fjernsyn for personlig bruk. 15

16 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BE Broadcasting Engine (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SENSE 6SENSE Monster Worldwide Inc, 622 Third Avenue, NY10017 NEW YORK, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:38 Tilveiebringelse av tilgang til databaser, fremskaffelse av tilgangstid til et globalt datanettverk. Klasse:42 Tilveiebringelse av søkemotorer for internett. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei KK Sony Computer Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment Inc), , Minami- Aoyama, Minato-ku, TOKYO, JP Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:9 Krypteringsinnretninger til bruk ved kryptering innen telekommunikasjon, sett-toppbokser for bruk med fjernsynsapparater for å få tilgang til et globalt datanettverk, kanalvelgere for kringkastingsapparater i biler, sender- og mottaksapparater for radio- og fjernsynskringkasting, nedlastbare filmer og fjernsynsprogrammer med musikk, dramaer, fjernsynsdramaserier og sport levert via videopå-bestillingstjenester, videospillmaskiner med fjernsyn for personlig bruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei FURUSETH AS, Vardevegen 50, 2072 DAL, Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse:31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. 16

17 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet EM (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BoKlok Friends BoKlok Friends Boklok AB, Södergatan 28, MALMÖ, SE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:35 Klasse:38 Klasse:42 Klasse:44 Organisering, drift, gjennomføring og ledelse av et kundeoppfølgingsprogram, hvor kunder følger et lojalitetsprogram knyttet opp mot ulike arrangementer; sammenstilling av et varesortiment av innrednings-, bygg- og hageprodukter, bøker, tidskrifter, musikk og filmer for andre; sammenstilling, administrasjon og formidling av informasjon i databaser; annonse og reklamevirksomhet. Chat rom tjenester; fremskaffelse av forum og blogg for sosiale nettverk innenfor områdene innredning, bygg, hage og miljø; tilveiebringelse av online blogger og forum for kunder som del av et kundelojalitetsprogram. Informasjons- og rådgivningstjenester vedrørende innredning, innredningsprodukter, bygging, byggemetoder, byggemateriell samt miljø, også fremskaffet online via datanettverk samt i forum og blogger. Informasjons- og rådgivningstjenester vedrørende hager og vekster, inkludert hageplanlegging og hageskjøtsel, også fremskaffet online via datanettverk samt i forum og blogger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CHEER JAZZ CHEER JAZZ Kathrine Bø Mathisen, Brettevillesgate 27, 0481 OSLO, Klasse:28 Spill og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler. Klasse:41 Utdannelses-, opplærings-, underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/812,072 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MICROQUAD MICROQUAD Alticor Inc, 7575 Fulton Street East, MI49355 ADA, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:3 Mikroinnkapslede ingredienspreparater i form av liposomer inneholdende mineraler og botaniske sammensetninger og ekstrakter for bruk som en ingrediens i kosmetikk og hudpleiepreparater, nemlig oljer, lotion, kremer, gel, tonere, masker, fuktighetsgivere, rensepreparater, skrubbpreparater, såper, hudlysnere og hudklarnere, og ikke-medisinske solpleiepreparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MULTIFIX MULTIFIX Schneider Electric Industries SAS, 35, rue Joseph Monier - CS30323, RUEIL-MALMAISON, FR Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse:9 Bokser for installering av elektrisk utstyr. 17

18 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Elegantly Waisted (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Jeanette Hoff, Reichweinsgate 3, 0254 OSLO, Klasse:14 Smykker. Klasse:18 Vesker. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LU-NET LU-NET Republic Technologies (NA) LLC, 2301, Ravine Way, IL60025 GLENVIEW, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:3 Midler for rengjøring av optikk; midler for rengjøring av briller, solbriller, dykkerbriller og beskyttelsesbriller, TV-skjermer og datamaskinskjermer, foto- og videoobjektiver i form av spruteflasker, våte eller tørre kluter av tøy eller papir. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CAREFUSION CAREFUSION CareFusion Corp, Torrey View Court, CA92130 SAN DIEGO, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:5 Antimikrobielle midler for dermatologisk og medisinsk bruk, nemlig oppløsninger, kremer, gele og fuktighetskrem. Klasse:9 Kontrollenheter for væskeovervåkning; måleapparat for gjennomstrømning væske; doseringstilførselspumper; amperemetre; dataprogramvare for kontroll og overvåkning av væskeflyt og oppdagelse av obstruksjoner for gjennomstrømning av væske; dataprogramvare for opptak, lagring, integrering og fremvisning av data ved administrering av pasientomsorg; software for bruk ved kliniske undersøkelser (POC - Poinof-Care), lagringsoppsporing og datainnsamling; systemtilførselstjener; fjernkontroll- og fjernvisningsprogramvare; software for integrere fysiologiske overvåkningsenheter; software for analysering av fysiologiske data; software for instruksjonsmanualer. Klasse:11 Klasse:42 Klasse:44 Ventilatorer. Kalibrering av audiologisk utstyr; rådgivning innen nettverk og kundetilpasset installering; forskningstjenester i forbindelse med datainnsamling og analysering av legemidler. Medisinske tjenester, nemlig, medisinske analyser relatert til behandling av pasienter, drift av medisinske fasiliteter, og innsamling og analyser av data innen medisinsk behandling; fjernstyrt programmering, visning og vedlikehold av informasjon for administrasjon av intravenøs medisinering. 18

19 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SongMission SongMission Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag, Postboks 900, 3168 MELSOMVIK, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, Klasse:16 Trykksaker, plakater, bøker, unntatt slik publikasjon relatert til medisinsk studie, forskning og undersøkelse vedrørende farmasøytisk preparat og oftalmologisk behandling. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse:41 Opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GRIDMEDIA GRIDMEDIA Gridmedia Technologies AS, Selva, 7318 AGDENES, Klasse:9 Dataprogrammer; Dataspillprogrammer; Spilleapparater. Klasse:28 Elektroniske spill; Elektroniske spilleapparater; Spilleautomater. Klasse:35 Konsultasjon for bedrifts- og forretningsledelse; Administrasjon av dataarkiver; Organisering av messer for salg og markedsføring; PR-virksomhet; Markedsundersøkelser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen loving (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja ICA Norge AS, Sinsenveien 45, 0585 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:5 Hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider; vattpinner med desinfiseringsmidler for spedbarn, bomullspinner, bomullskuler og bomullsdotter for medisinske formål; antibakterielle såper; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, plaster og forbindingsstoffer; servietter impregnert med desinfeksjonsmidler for spedbarn; servietter impregnert med farmasøytisk lotion for spedbarn. Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; engangsbleier av papir og cellulose, papirbleier, spedbarnsbleier av papir og cellulose. 19

20 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SKINLINE (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei SKINLINE HOLDING AS, Krokkleiva 1C, 1170 OSLO, Klasse:1 Fettsyrer. Klasse:3 Kosmetikk, hudkremer, kosmetiske produkter for hudpleie. Klasse:5 Kosttilskudd, mineralske kosttilskudd, farmasøytiske preparater for hudpleie, vitaminpreparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LIBERTAS LIBERTAS Stellenbosch Farmers' Winery Ltd, Oude Libertas STELLENBOSCH, ZA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/765,761 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ORENCIA ERGOEASE ORENCIA ERGOEASE Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, NY NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:5 Farmasøytiske preparater, nemlig en sprøyte forhåndsfyllt med farmasøytiske preparater for behandling av auto-immune sykdommer, til bruk for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CAPE HERITAGE CAPE HERITAGE Western Province Wineries Ltd, Aan-de-Wagenweg STELLENBOSCH, ZA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 21/10-2010.05.25 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 21/08-2008.05.19 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 21/08-2008.05.19 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 21/08-2008.05.19 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 10/09-2009.03.02 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 35/08-2008.08.25 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 47/10-2010.11.22 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 47/10-2010.11.22 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 47/10-2010.11.22 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28/08-2008.07.07 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 28/08-2008.07.07 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 28/08-2008.07.07 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 36/11-2011.09.05 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/12-2012.04.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 15/12-2012.04.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 15/12-2012.04.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer