nr 21/ NO årgang 100 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 21/ årgang 100 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /10 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Slettelser, begjært av innehaver Varemerkeregistreringer som ikke er fornyet Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /10 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Strunkeveko Strunkeveko VALDRES FOLKEMUSIKKLAG, Tyinvegen 27, 2900 FAGERNES, Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (Arrangering av sommerkurs for barn i folkemusikk og dans). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DEINTERNATIONAL DEINTERNATIONAL Deutsch Norwegische Handelskammer, Postboks 603 Skøyen, 0214 OSLO, Klasse:35 Firmarådgivning, marketing, tjenester vedrørende års- og trekkoppgaver, selvangivelser, lønninger, momsrepresentasjon, samt generell bokføring. Klasse:41 Kunst- og kulturrrangementer, samt sosiale arrangementer, generell konferansevirksomhet, utleie av lokale til klienter ved mindre tilstelninger, utstillinger eller fremvisninger; oversettelsesvirksomhet. Klasse:45 Juridisk rådgivning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen shipx (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei SHIPX AS, Likollen 21, 1481 HAGAN, Klasse:35 Auksjonssalg Klasse:38 Overføring av beskjeder og bilder ved datamaskiner Klasse:39 Meglervirksomhet 3

4 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BEERENBERG BEERENBERG Beerenberg Corp. AS, Postboks 273, Slåtthaug, 5851 BERGEN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:6 Bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; stillaser av metall. Klasse:17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall). Klasse:19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; kutting, fjerning og demontering av installasjoner i olje- og gasssektoren; rivningstjenester; overflatebehandling, nemlig maling, lakkering, sliping, rensing, vasking, høytrykksspyling, sandblåsing og blåserensing; ultrahøytrykk vannjetting, nemlig rensing av overflater ved hjelp av vann under særdeles høyt trykk; tjenester relatert til brannsikring, nemlig passiv brannbeskyttelse av materiell ved påføring av brannhemmende og brannisolerende belegg; isoleringstjenester; subsea isolering, nemlig isolering av utstyr og installasjoner som brukes under vann; brannisolering; oppsetting og utleie av stillaser; tjenester vedrørende tilkomstteknikk, nemlig det å tilveiebringe adkomst til et arbeidssted, ved klatring i tau, bruk av nett for tilkomst eller ved bruk av kraner eller andre mobile systemer for tilkomst; oppsetting og utleie av overtrykkshabitat, nemlig et lukket arbeidsområde med styresystem for bruk ved sveising og annet varmearbeid; registreringen omfatter ikke boring. Klasse:40 Bearbeiding av materialer, inkludert avfallsbehandling (gjenvinning), avfallsdestruksjon, avfallsforbrenning, avfallssortering. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; ingeniørvirksomhet [teknisk ekspertise]; teknisk tegning; arkitektvirksomhet; sertifiseringstjenester; inspeksjonstjenester; inspeksjonstjenester vedrørende arkitekttjenester og isolasjonstjenester; tjenester relatert til brannsikring, nemlig ingeniør- og rådgivningstjenester relatert til passiv brannbeskyttelse. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Capello Capello ANITA BAKKEN, FALKANGERVEGEN 38, 5108 HORDVIK, Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen APPETITE APPETITE AgriPet AS, c/o Felleskjøpet Agri, Hovedkontoret, 2060 GARDERMOEN, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:31 Næringsmidler til dyr, herunder fôr til kjæledyr; styrkende ernæringsmidler for dyr. 4

5 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TUFF GONG TUFF GONG The Robert Marley Foundation Ltd, 56 Hope Road KINGSTON 6, JM Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; lufttanker for dykkere; spillemaskiner og -apparater; tyverivarslingsapparater; audiovisuelle opptak; automatiske salgsautomater; batterier; regningsmaskiner; kameraetuier; kameraer; kassaapparater; sigarlightere for biler; kinematografiske filmer; klær for beskyttelse mot brann; telle- og utvalgsmaskiner for mynter; dataspillpatroner, -kassetter, -bånd, - disketter, -programmer og -programvare; datamaskiner; pyntemagneter; hundefløyter; nedlastbare elektroniske publikasjoner i form av bøker, hefter, blader, journaler, brosjyrer, pamfletter og nyhetsbrev, all i området musikk, og stoff generelt relatert til underholdningsindustrien; nedlastbar musikk; nedlastbar videoinnspillinger inneholdende musikk; støvmasker; elektriske summeapparater; elektriske døråpnere; elektriske hårruller; elektriske strykejern; elektriske sveiseapparater; elektriske ledninger og kabler; elektriske og magnetiske måleinstrumenter; elektriske kommunikasjonsmaskiner og -apparater; elektroder; elektroniske spillprogrammer; brilleetuier; briller; brannalarmsystemer; brannbiler; brannslukningsapparater; brannhydranter; brannbåter; gassmasker; briller; beskyttelseshansker mot ulykker; lommekalkulatorer; oppblåsbare flytebrett; livredningsapparater og -utstyr; høyttalere; selvlysende eller mekaniske veiskilt; måleapparater og -instrumenter; metronomer; filmapparater og -instrumenter; musikkjukebokser; lydinnspillinger av musikk; videoinnspillinger av musikk; munnstykker for brannslanger; optiske apparater og instrumenter; kopieringsmaskiner; fotografiske apparater og instrumenter; sjekkeapparater for frimerker; innspilte CD-er, audiokassetter, DVD-er, videobånd og audiovisuelle disketter, alle inneholdende musikk; innspilte videodisketter og videobånd; bearbeidet glass (unntatt til byggeformål); beskyttelseshjelmer; jernbanesignalleringsmaskiner; grammofonplater; regulatorer; ringetoner; ettankeromformere; diasinnfatninger; regnestaver; solbrilleetuier; solbriller; svømmebrett; telefoner; stemplingsur; tidsstemplingsmaskiner; trekantskilt til varsling av bilulykker; videospillapparater til personlig bruk; videospillpatroner, båndkassetter, disketter, programmer og programvare; vektbelter; sveisemasker; våtdrakter; (unntatt briller, livredningsapparater, beskyttelseshansker mot ulykker, beskyttelseshjelmer, klær for beskyttelse mot brann, støvmasker, gassmasker og sveisemasker). Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg; klær, nemlig T- skjorter, shorts, bukser, treningsgensere, treningsbukser, halstørklær, skjerf, forklær, jakker, ermeløse topper, vester, slips, sportsgensere, skjorter, gensere, barneklær, smekker, fritidsklær, undertøy, badetøy, vindtette jakker, gensere med rullekrager, joggebukser, ponchoer, hodeplagg; fottøy; belter (som bekledning). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DOLICIOUS DOLICIOUS Dole Food Co Inc, One Dole Drive, CA91362 WESTLAKE VILLAGE, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:32 Fruktjuicer; frosne fruktdrikker; frukt- og fruktjuicekonsentrater og -pureer; smoothiedrikker; ikke-alkoholholdige drikker inneholdende fruktjuicer 5

6 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TEXI (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Maritime Montering AS, 6977 BYGSTAD, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse:11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. Klasse:19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). Klasse:20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. Klasse:42 Arkitekttjenester; interiørarkitekttjenester; planlegging, rådgivning og prosjektering vedrørende bygging; industriell formgivning; tekniske prosjektstudier og ingeniørvirksomhet. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Texi AS, Abelsgt 5, 7030 TRONDHEIM, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, Klasse:9 Automater for utlevering og retur av arbeidstøy og tilhørende produkter, inkludert dataprogramvare; databehandlingsutstyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet CH 59523/09 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen JOY OF PINK JOY OF PINK The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, OH45202 CINCINNATI, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:3 Såper, parfymevarer, eteriske oljer, preparater for kropps- og skjønnhetspleie, hårvann, tannpussemidler. 6

7 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NUOLOGIC NUOLOGIC Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, NY NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:5 Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CELANDER (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Celander AS, Sandstuveien 60A, 1184 OSLO, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NUELOGIC NUELOGIC Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, NY NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:5 Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen OLAUSSEN OLAUSSEN Olaussen Rådgivende Ingeniørkontor AS, Postboks 399, 3101 TØNSBERG, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, Klasse:42 Teknologiske tjenester; rådgivende ingeniørvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/798,126 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CISCO:FINANCED CISCO:FINANCED Cisco Technology Inc, 170 West Tasman Drive, CA95134 SAN JOSE, US Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM, Klasse:36 Finansieringstjenester; forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. 7

8 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DIODA LED (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Coron&Larsen AS, Løkkeveien, 0253 OSLO, Klasse:11 LED belysning (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Tulip & Tatamo Trikotasje AS, Pilestredet 41A, 0166 OSLO, Klasse:24 Egenproduserte tekstiler. Herunder: interiør Klasse:25 putetrekk, trekk og tekstil til stoler. Klær, herunder: kjoler, kåper, jakker, gensere, tunika, skjørt, votter, halser, skjerf, sjal, underkjoler, regntøy/regnkåper, strømper, leggvarmere, pulsvarmere, barnetøy. Klasse:35 Salg av de overnevnte varer i klasse 24 og 25. Oppstilling av varer nevnt i klasse 24 og 25 med det formål at kunder skal se og kjøpe disse produktene både i butikk og fra en webside på et globalt datanettverk. Gjennomføring av utstillinger for reklame- og kommersielle formål. Dekorasjon av butikkvinduer. 8

9 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MILCOM MILCOM Kesoni Solution A/S, Farum Gydevej 64, 3520 FARUM, DK Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse:38 Klasse:41 Klasse:42 Telekommunikasjonsvirksomhet. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle arrangementer. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet EM (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MARS PETCARE. A BETTER WORLD FOR PETS MARS PETCARE. A BETTER WORLD FOR PETS Mars Inc, 6885 Elm Street, VA MCLEAN, US Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse:5 Klasse:31 Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, frø og såvarer, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr, fugler og fisk; næringsmidler til dyr, fugler og fisk og preparater inkludert i klasse 31 til bruk som tilsetninger til slike næringsmidler; malt; sepiaben; ben for hunder; strø for dyr; friske frukter og grønnsaker; unntatt næringsmidler for buskap, herunder næringsmidler til kveg, får, sauer og griser, næringsmidler til hester, næringsmidler til fjærkre, fugler og viltfugler. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 9

10 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen REACTOR REACTOR Reactor Retail AS, Trondheimsveien 2, 0560 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:16 Bøker, magasiner, trykksaker og trykte publikasjoner, trykte nyhetsbrev. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester; bedrifts- og forretningsledelse (konsultasjon for -); forretningsundersøkelser forretningsevaluering; layouttjenester for reklameformål; oppdatering av reklamedokumentasjon; presentasjon av varer i kommunikasjonsmedier for detaljsalg; organisering av handels- og reklameutstillinger; public relation [PRvirksomhet]; salgsfremmende tjenester [for tredjemann]; skriving av reklametekster; studier (markeds-). Klasse:41 Undervisningsvirksomhet, instruksjon [opplæring], arrangering av praktiske seminarer, tekstforfattervirksomhet, elektronisk setting (for trykking), organisering og ledelse av kongresser, organisering og ledelse av seminarer, organisering og ledelse av symposium; layouttjenester, andre enn for reklameformål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen REACTOR RETAIL REACTOR RETAIL Reactor Retail AS, Trondheimsveien 2, 0560 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:16 Bøker, magasiner, trykksaker og trykte publikasjoner, trykte nyhetsbrev. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester; bedrifts- og forretningsledelse (konsultasjon for -); forretningsundersøkelser forretningsevaluering; layouttjenester for reklameformål; oppdatering av reklamedokumentasjon; presentasjon av varer i kommunikasjonsmedier for detaljsalg; organisering av handels- og reklameutstillinger; public relation [PRvirksomhet]; salgsfremmende tjenester [for tredjemann]; skriving av reklametekster; studier (markeds-). Klasse:41 Undervisningsvirksomhet, instruksjon [opplæring], arrangering av praktiske seminarer, tekstforfattervirksomhet, elektronisk setting (for trykking), organisering og ledelse av kongresser, organisering og ledelse av seminarer, organisering og ledelse av symposium; layouttjenester, andre enn for reklameformål. 10

11 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/832,521 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen C (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Calera Corp, Winchester Blvd, CA95032 LOS GATOS, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:1 Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; basismaterialer herunder flytende og solide basismaterialer. Klasse:35 Industrielle forretningsanalyser særlig markedsanalyser innen produksjon av basismaterialer. Klasse:40 Produksjon av basismaterialer i flytende og solid form. Klasse:42 Teknologiske konsultasjoner innen produksjon av basismaterialer; teknisk forskning innen produksjon av basismaterialer; vitenskaplige og teknologiske tjenester innen produksjon av basismaterialer, industrielle analyser og forskningstjenester innen produksjon av basismaterialer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/832,517 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CALERA CALERA Calera Corp, Winchester Blvd, CA95032 LOS GATOS, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:1 Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; basismaterialer herunder flytende og solide basismaterialer. Klasse:35 Industrielle forretningsanalyser særlig markedsanalyser innen produsksjon av basismaterialer. Klasse:40 Produksjon av basismaterialer i flytende og solid form. Klasse:42 Teknologiske konsultasjoner innen produksjon av basismaterialer; teknisk forskning innen produksjon av basismaterialer; vitenskaplige og teknologiske tjenester innen produksjon av basismaterialer, industrielle analyser og forskningstjenester innen produksjon av basismaterialer. 11

12 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ICE ELEMENTS ICE ELEMENTS NatureSynergy Inc, 3172 Serena Lane #102, FL34114 NAPLES, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:3 Klasse:5 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler; hud- og kroppspleiemidler, nemlig hudrensemidler, fuktighetskremer, hudrenseprodukter (skin toners) hud-lotions, kosmetiske artikler, ikkemedisinske hudpleieprodukter. Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider; midler til behandling av akne; medisinske hårpleieprodukter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen B-SØK B-SØK Adworks Norge AS, Markeveien 1C, 5012 BERGEN, Klasse:35 Annonsevirksomhet. Klasse:42 Design og utvikling av dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Knivskjelodden Knivskjelodden Rune Bjerkli Tiende, Postboks 240, 9156 STORSLETT, Klasse:25 Fottøy. Klasse:39 Klasse:45 Innpakning og lagring av varer. Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PURIST PURIST Shimano Inc, 3-77 Oimatsucho, Sakai-ku SAKAI CITY, OSAKA, JP JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, Klasse:28 Fiskeredskaper omfattende fiskesneller, fiskestenger, snellefester, fiskesnører, snøreførere (til bruk på fiskestenger), fiskekroker, åte (kunstig) til fisking, kunstig agn, fiskekurver (fiskeutstyr), dupper, fiskevekter (i form av søkke), håv for fiskere, holdere for fiskestenger, fiskevesker, fiskehansker; etuier for fiskestenger, oppbevaringsbokser for fiskeutstyr, hoftebeskytter spesielt utformet for fiske. 12

13 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SUPRA SUPRA NorgesGruppen ASA, Postboks 300 Skøyen, 0213 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:16 Trykksaker, kundeaviser, reklamemateriell av papp og eller papir; papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser. Klasse:35 Handelsvirksomhet, dagligvarehandel, faghandel og kundeveiledning, alt relatert til salg av kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk, ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast, av gjødningsmidler, av ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding, av kjemiske produkter for konservering av næringsmidler, av garvestoffer, av bindemidler til industrielle formål, av maling, fernisser, lakker, av rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, ubearbeidet naturlig harpiks, av bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere, av blekemidler og andre midler for klesvask, av midler til rengjøring, polering flekkfjerning samt til sliping, av såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, tannpussemidler, av oljer og fett til industrielle formål, av smøremidler, av støvbindemidler, av brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer, av lys og veker for lys, av farmasøytiske og veterinære preparater, av hygieniske preparater for medisinske formål, av dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn, av plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk, av desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter, av fungicider, herbicider, av uedle metaller og legeringer av disse, av bygningsmaterialer av metall, av transportable hus av metall, av materialer av metall for jernbanespor, av ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt), av låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer), av metallrør, sikkerhetsskap og -skrin, av varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser), av malmer, av håndverktøy og redskaper (manuelt drevne), av knivsmedvarer, gafler og skjeer, av hugg- og stikkvåpen, barberkniver, - høvler og -maskiner, av vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning, av apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet, apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, av magnetiske databærere, grammofonplater, salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater, av kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner, av brannslukningsapparater, av kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, av kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer, av apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål, av skytevåpen, av ammunisjon og prosjektiler, sprengstoff, av fyrverkerisaker, av edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser, av juvelervarer, smykker, edle stener, av ur og kronometriske instrumenter, av musikkinstrumenter, av papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding, av fotografier, skrivesaker og papirvarer, av klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk, av artikler til bruk for kunstnere, av pensler, av skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler), av instruksjonsog undervisningsmateriell (ikke apparater), av plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser), av trykktyper, klisjeer, av kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, av ekstrudert plast som halvfabrikata, av tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale, av bøyelige rør (ikke av metall), av lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker, av paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer, av bygningsmaterialer (ikke av metall), av stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål, av asfalt, bek, tjære og bitumen, av transportable hus (ikke av metall), av monumenter (ikke av metall), av møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast, av husholdnings- og kjøkkenredskaper samt beholdere, av kammer og svamper, av børster (ikke malerpensler), av materialer for børstebinding, av gjenstander til rengjøringsformål, av stålull, av råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk), av glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser), av tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser), av materiale til polstring (ikke gummi eller plast), av ubearbeidet tekstilfibermateriale, av garn og tråd for tekstile formål, av tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser, senge- og bordtepper, av klær, fottøy, hodeplagg, av kniplinger og borderier, bånd og lisser, knapper, hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler, kunstige blomster, av tepper, ryer, matter, linoleum, og annet gulvbelegg, av tapeter (ikke av tekstilmateriale), av spill og leketøy, av gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser, av juletrepynt, av kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, av kjøttekstrakter, av konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, av spiselige oljer og fett, av kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, av mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, 13

14 registrerte varemerker /10 sirup; gjær, bakepulver, av salt, sennep, av eddik, sauser, krydderier, is, av jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser, av levende dyr, av friske frukter og grønnsaker, av frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt, av øl, av mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker, av fruktdrikker og fruktjuicer, av saft og andre preparater til fremstilling av drikker, av alkoholholdige drikker (unntatt øl), tobakk, av artikler for røkere, og av fyrstikker; annonse og reklamevirksomhet, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester, PR-virksomhet, salgsfremmende tjenester, markedsstudier og undersøkelser, spredning av reklameannonser, utarbeidelse av reklametekster og utsendelse av reklamemateriell, flygeblad og vareprøver, rådgivning om reklame og om organisasjons og forretningsledelse og om forretningsprofilering, rådgivning om og formidling av avtale om anskaffelse og salg av varer samt sortimentsrådgivning innenfor dagligvaresektoren, salg av matvarer. Klasse:43 Cateringvirksomhet, tillaging av mat og drikke. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Vesteraalens DET BESTE FRA HAVET SIDEN 1912 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Rehab Headwear Rehab Headwear JONAS AMUNDSEN, Postboks 62, 4755 HOVDEN, Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CURRENT/ELLIOTT CURRENT/ELLIOTT RBR LLC, 4599 District Boulevard, CA90058 Vernon, US Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Vesteraalens AS, Postboks 214, 8401 SORTLAND, Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse:29 Kjøtt, fisk. fjærkre og vilt; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; hermetisk konserverte næringsmidler; fiskehermetikk; fiskefileter; fisk, konservert; fiskeprodukter; skalldyr (ikke levende). 14

15 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SIMKID SIMKID Laerdal Medical AS, Postboks 377, 4002 STAVANGER, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse:9 Apparater og instrumenter til livredning og undervisning, herunder gjenopplivningsdukker; elektroniske apparater og instrumenter, DVDer, CDer, magnetiske databærere, software og hardware. Klasse:10 Medisinske apparater og instrumenter, herunder gjenopplivningapparater og - simulatorer. Klasse:16 Instruksjons- og undervisningsmateriell, håndbøker. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet, herunder praktisk opplæring ved demonstrasjon. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; produktutvikling. Klasse:44 Medisinske tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GRASROTANDELEN GRASROTANDELEN Norsk Tipping AS, 2325 HAMAR, ip.coop (IPR SA), Linstows gate 6, 0166 OSLO, Klasse:9 Nedlastbar og online programvare for fordeling av penger til kulturelle, sportslige, samfunnsnyttige eller veldedige formål;dataspill; dataprogram; nedlastbare applikasjoner; elektroniske publikasjoner; internettspill; mobilbaserte spill; abonnementsbaserte spill og andre spillapplikasjoner til mobil. Klasse:36 Finansiell virksomhet; monetær virksomhet; økonomiske overføringstjenester; tjenester for overføring av økonomiske midler til kulturelle, sportslige, samfunnsnyttige eller veldedige formål. Klasse:41 Pengespillvirksomhet; organisering av lotterier; spilltjenester tilbudt online; tjenester for fordeling av økonomiske midler til kulturelle, sportslige, samfunnsnyttige eller veldedige formål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GREENFIELD GREENFIELD Accelerate AS, Postboks 3035 Elisenberg, 0207 OSLO, Klasse:33 Alkoholdige drikker (unntatt øl). 15

16 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MYAKER MYAKER Intellectual Property Holdings AS, Postboks 1423 Vika, 0114 OSLO, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse:38 Klasse:41 Telekommunikasjonsvirksomhet. Utdanningsvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter, produksjon av radio- og fjernsynsprogram, produksjon av multimediale artikler i form av tekst, bilde, lyd, video, animasjoner og lignende til bruk på internett, bredbånd, digital-tv, mobilt internett og andre digitale medier (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ALU ALU STS Gruppen AS, Postboks 6085 Postterminalen, 5892 BERGEN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; lederutviklingstjenester. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; lederutviklingstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BUBBEL BUBBEL Vinetum Group AS, Postboks 3035, Ellsenberg, 0207 OSLO, Klasse:33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl) (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PABLO PABLO Vinetum Group AS, Postboks 3035, Ellsenberg, 0207 OSLO, Klasse:33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SATYR SATYR Red & White AS, Dølasletta 7, 3408 TRANBY, Klasse:33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl) 16

17 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SITE SERVICE (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Site Service, Gråsteinveien 5, 1487 HAKADAL, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. Klasse:42 Teknologiske tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen C cornells alternativ (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Maritime Montering AS, 6977 BYGSTAD, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse:11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. Klasse:19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). Klasse:20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. Klasse:42 Arkitekttjenester; interiørarkitekttjenester; planlegging, rådgivning og prosjektering vedrørende bygging; industriell formgivning; tekniske prosjektstudier og ingeniørvirksomhet. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja CORNELLS ALTERNATIV, FRIVOLDVEIEN 2, 4843 ARENDAL, Klasse:30 Mel og melprodukter. 17

18 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Apisun Miel de Cuba (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Empresa Cubana Exportadora de Alimentos y Productos Various (Cubaexport), No. 55, 23 Stret, Plaza de la Revolución VEDADO, HAVANA CITY, CU Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:30 Honning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen WRIGLEY'S 5 WRIGLEY'S 5 Wm.Wrigley Jr. Co, Wrigley Building, 410 North Michigan Avenue, IL60611 CHICAGO, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse:30 Konditorvarer, tyggegummi, ballongtyggegummi, godteri, peppermyntedrops, drops og pastiller. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PROSJEKTUTVIKLING MIDT-RGE AS (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Prosjektutvikling Midt-Norge AS, Vestre Rosten 85, 7075 TILLER, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, Klasse:42 Teknologiske tjenester; rådgivende ingeniør virksomhet. 18

19 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen WRIGLEY'S 5 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Hjertegaven (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Torunn Godager Skogstad, Bakketun, 2072 DAL, Klasse:14 Smykker Klasse:40 Sølvsmedtjenester (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Wm.Wrigley Jr. Co, Wrigley Building, 410 North Michigan Avenue, IL60611 CHICAGO, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse:30 Konditorvarer, tyggegummi, ballongtyggegummi, godteri, peppermyntedrops, drops og pastiller. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Red & White AS, Dølasletta 7, 3408 TRANBY, Klasse:33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl) 19

20 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen mcash (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen F Finansnæringens Fellesorganisasjon (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei mcash Norge AS, Granveien 24A, 3115 TØNSBERG, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske (og elektroniske) databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; program vare; elektronisk identifikasjonsmidler og -koder; mobiltelefoner, samt deler og tilbehør til bruk i mobiltelefoner. Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; rådgivning i finansielle spørsmål; elektronisk pengeoverføring; elektroniske betalingstjenester; mobil handel, nemlig betalingstjenester gjennom trådløse innretninger; banktjenester online; finansielle tjenester tilveiebrakt og tilgjengeliggjort via telefon og/eller ved hjelp av et verdensomspennende computernettverk eller internett. Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet; elektronisk postoverføring; informasjon om telekommunikasjon; kommunikasjon ved dataterminaler og ved optisk fibernettverk; meldetjenester; mobiltelefontjenester; SMS tjenester; overføring av beskjeder og bilder ved datamaskiner; satelittoverføringer; digital lydkringkasting; utleie av telekommunikasjonsutstyr; tilbud av tilgangstid til et globalt datanettverk; drift av Internettsteder; dataassistert overføring av beskjeder og bilder; kommunikasjon ved dataterminaler. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Finansnæringens Fellesorganisasjon F, Postboks 2473 Solli, 0202 OSLO, Klasse:35 Annonse og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og adm av bedrifter; kontortjenester Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter Klasse:45 Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov. 20

21 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen JACOBSEN EXTRA Carlsberg (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen JACOBSEN SAAZ BLONDE Carlsberg (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Ringnes AS, Thv. Meyersgate 2, 0555 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:32 Øl. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Ringnes AS, Thv. Meyersgate 2, 0555 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:32 Øl. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen JACOBSEN DARK LAGER Carlsberg (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CarboCAT (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Ringnes AS, Thv. Meyersgate 2, 0555 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:32 Øl. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei KOCKUMS AB, KARLSKRONA, SE Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:12 Klasse:42 Katamaraner. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; alle de forannevnte tjenester i forbindelse med katamaraner. 21

22 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen IVERMAX IVERMAX Orion Corp, Orionintie 1, ESBO, FI Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:5 Legemidler for veterinære formål. 22

23 Internasjonale varemerkeregistreringer Internasjonale varemerkeregistreringer som gjelder for Norge ved utpekning etter Madridprotokollen. Innsigelsesperioden utløper 2 mnd. fra kunngjøringsdato, jf. varemerkeloven 51. Generell informasjon om kunngjøringer etter Madridprotokollen Int.reg.nr.: Det vil si det internasjonale registreringsnummer som WIPO har gitt søknaden om internasjonal registrering. Int.reg.dato: Det vil si den dato en internasjonal registrering anses for å ha skjedd, jf. varemerkeloven 53 og Madrid-protokollen artikkel 3 (4). Dersom den internasjonale registreringen besluttes gjeldende i Norge, vil registreringsperioden på 10 år regnes fra den internasjonale registreringsdatoen. Etterfølgende utpekningsdato: Det vil si datoen for rettsvern i Norge hvor utpekingen ikke har skjedd i forbindelse med den Prioritet: Besluttet gjeldende dato i Norge: internasjonaleregistreringen. Internasjonale søknader kan påberope seg prioritet etter Pariskonvensjonen artikkel 4 fra det land merket først ble søkt registrert. Dette vil ofte være søkers hjemland idet en internasjonal registrering må bygge på en hjemlands-registrering eller -søknad. Det vil si den datoen det innføres i varemerkeregisteret at den internasjonale registreringen gjelder i Norge, jf. varemerkeloven 51. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: Ingen ELIOKAP Solaria SrL, Via XX Settembre, 9, VERONA, IT Klasse:3 Cosmetics, perfumery products and preparations for skin care, make-up powder, nail varnish, shaving cream and skin care cream, brilliantine, hair spray, hair lacquers, hair lotions and dyes, deodorants for personal use, cakes of toilet soap, polishing soaps, including in powder form and/or perfumed, shampoos, bath salts; make-up preparations, for face and body care and massage; perfumes; aftershave lotions, eau de Cologne, toilet water; dentifrices; depilatory preparations, preparations for cleaning and/or removing nail varnish. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: Ingen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Lewa GmbH, Ulmer Strasse 10, LEONBERG, DE Klasse:7 Dosage pumps and their component parts; hydraulic, pneumatic and electric controls therefor. 23

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21/08-2008.05.19 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 21/08-2008.05.19 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 21/08-2008.05.19 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 10/09-2009.03.02 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 15/11-2011.04.11 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21/09-2009.05.18 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 21/09-2009.05.18 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 21/09-2009.05.18 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer