nr 23/ NO årgang 103 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 23/ NO årgang 103 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /13 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Slettelser, begjært av innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer Søksmål om ugyldigkjennelse av varemerkeregistrering Opphør av fullmektigverv Meddelelser i forhold der korrespondanse fra Patentstyret ikke har nådd frem til adressat INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /13 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen QUADGRAPHICS Quad/Graphics Inc, N61 W23044 Harry's Way, US- WI53089 SUSSEX, USA (740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:40 Trykkerivirksomhet og grafiske reproduksjonstjenester; fortrykkstjenester; papirdokumentappreteringstjenester. (450) Kunngjøringsdato Kinjirushi KK, 61, Yahata-Hontori 2-Chome, Nakagawa- Ku, JP- NAGOYA-SHI, AICHI-KEN, Japan (740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is; japansk pepperrot (pulverisert wasabi, raspet wasabi, bearbeidet wasabi). (450) Kunngjøringsdato (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ACTwork SVERGJA, Jendem, 6408 AUREOSEN, Klasse:35 Klasse:44 Personellutvelgelse ved psykotekniske fremgangsmåter, organisasjonsrådgiving, Psykologtjenester, her under organisasjonspsykologiske tjenester til private og offentlige organisasjoner (450) Kunngjøringsdato (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Bristol-Myers Squibb SARL, 3, rue Joseph Monier, FR RUEIL-MALMAISON, Frankrike (740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:5 Farmasøytiske preparater for bruk for mennesker. (450) Kunngjøringsdato

4 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Bristol-Myers Squibb SARL, 3, rue Joseph Monier, FR RUEIL-MALMAISON, Frankrike (740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:5 Farmasøytiske preparater for bruk for mennesker. (450) Kunngjøringsdato (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Kaleidoscope Sigurd Wongraven, Bekkelagsveien 6 D, 1177 OSLO, (740) Fullmektig: ADVOKATFIRMAET ARKTIS AS, Postboks 1646 Vika, 0119 OSLO, Klasse:9 Magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. Klasse:25 Klasse:41 Klær, fottøy, hodeplagg. Underholdningsvirksomhet og kulturelle aktiviteter. (450) Kunngjøringsdato Bristol-Myers Squibb SARL, 3, rue Joseph Monier, FR RUEIL-MALMAISON, Frankrike (740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:5 Farmasøytiske preparater for bruk for mennesker. (450) Kunngjøringsdato (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TALZENNA Wyeth LLC, Five Giralda Farms, US-NJ07945 MADISON, USA (740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål. (450) Kunngjøringsdato

5 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Q-VUE Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits (740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:10 Oftalmisk kirurgiske apprater for bruk i oftalmisk kirurgi. (450) Kunngjøringsdato (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , SE, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SEAEYE AS, Mindeveien 16, 5073 BERGEN, Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse:30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse:33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl.). (450) Kunngjøringsdato Scandinavian Baby Alliance AB, Industrigatan 2, SE GISLAVED, Sverige Klasse:12 Trille. Klasse:18 Stelleveske. Klasse:20 Reiseseng, vippestol, høystol, reisemadrass (450) Kunngjøringsdato (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PRODESSE PRO HMPV Gen-Probe Prodesse Inc, W229 N1870 Westwood Drive, US-WI53186 WAUKESHA, USA (740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:1 Klasse:5 Klasse:42 Kjemiske reagensmidler til vitenskapelig bruk; kjemiske preparater til vitenskapelige formal; kjemiske og biokjemiske reagensmidler til laboratoriebruk; kjemiske og biokjemiske reagensmidler og testmidler til laboratoriebruk; testsett inneholdende diagnostiske reagensmidler for biokjemisk forskning og klinisk laboratorie-diagnostisk bruk. Farmasøytiske og veterinære preparater; kjemiske reagensmidler, diagnostiske preparater og tester for medisinsk-diagnostisk bruk; testesett inneholdende kjemiske og biokjemiske reagensmidler for in vitro medisinsk diagnostisk bruk. Produktstøttetjenester innenfor medisinsk laboratorievirksomhet. (450) Kunngjøringsdato

6 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen YOGANA Agavera Camichines SA de CV, Periferico Sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque, MX- CP45601 JALISCO, Mexico (740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:33 Alkoholholdige drikker; mescal; alkoholholdige drikker som inneholder mescal. (450) Kunngjøringsdato Erlend Aschehoug, Lyngveien 16, 2214 KONGSVINGER, (740) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:9 Databehandlingsutstyr og dataprogramvare, applikasjoner. Klasse:44 Psykologtjenester. (450) Kunngjøringsdato (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LUU LAA Agavera Camichines SA de CV, Periferico Sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque, MX- CP45601 JALISCO, Mexico (740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:33 Alkoholholdige drikker; mescal; alkoholholdige drikker som inneholder mescal. (450) Kunngjøringsdato (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HKSDK HKSDK Company A/S, Halkjærvej 16a, DK-9200 AALBORG, Danmark (740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:9 Klasse:18 Briller, beskyttelseshjelmer, hjelmer til sportsbruk, sko til beskyttelse mot ulykker, bestråling av ild, sikkerhetssko. Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse:28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Klasse:35 Detaljhandel med fottøy og bekledning. (450) Kunngjøringsdato (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AREMAC Bausch & Lomb Incorporated, One Bausch & Lomb Place, US-NY14604 ROCHESTER, USA (740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:5 Farmasøytiske preparater og substanser; oftalmologiske preparater og substanser; vitaminer, mineral-og kosttilskudd og dietetiske kosttilskudd. (450) Kunngjøringsdato

7 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Sneakerpimps Aktiebolag, Åsögatan 124, SE STOCKHOLM, Sverige (740) Fullmektig: Advokatfirma Ræder DA, Postboks 2944 Solli, 0230 OSLO, Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, plakater og skilter av papp eller papir, fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk. Klasse:18 Klasse:22 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, Ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer og parasoller; spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet tekstilfibermateriale. Nor-Frost AS, Verkseier Furulundsvei 16B, 0882 OSLO, (740) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:29 Kjøtt, vilt, fjærkre, ender. (450) Kunngjøringsdato Klasse:25 Klasse:35 Klasse:41 Klær, fottøy, hodeplagg. Annonse- og reklamevirksomhet; handel med varer i klasse 18,22 og 25, oppstilling, for andre, av et utvalg av varer (unntatt transport av varene) slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse varene; slike tjenester kan bli fremskaffet i utsalgssteder, gjennom postordekataloger eller gjennom elektroniske medier f.eks på internettsider eller gjennom fjernsynskanaler. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (450) Kunngjøringsdato

8 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Offshore Kinetics AS, Postboks 8034, 4068 STAVANGER, (740) Fullmektig: Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO, Klasse:7 Vindturbin og deler til disse herunder vindturbinfundamenter og forankringssystemer. Klasse:35 Forretningsdrift; salg av vindturbin og deler til disse. Klasse:37 Byggevirksomhet; installasjonsvirksomhet; marine- og undervannsoperasjoner; reparasjonsvirksomhet. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; ingeniørtjenester. (450) Kunngjøringsdato (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PILAR Bergen Stillasutleie AS, Storbotn 114, 5106 ØVRE ERVIK, (740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:22 Klasse:37 Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet tekstilfibermateriale Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; stillasoppsetting; utleie av stillaser; utleie av presenninger; tildekking og innkledning av stillaser. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet. (450) Kunngjøringsdato (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Lerum AS, Postboks 159, 6851 SOGNDAL, (740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:32 Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker; alkoholfrie leskedrikker med og uten kullsyre. (450) Kunngjøringsdato Bergen Stillasutleie AS, Storbotn 114, 5106 ØVRE ERVIK, (740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:22 Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet tekstilfibermateriale. Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; stillasoppsetting; utleie av stillaser; utleie av presenninger; tildekking og innkledning av stillaser. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet. (450) Kunngjøringsdato

9 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ZERoh! A better way to drink more water Lerum AS, Postboks 159, 6851 SOGNDAL, (740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:32 Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker; alkoholfrie leskedrikker med og uten kullsyre. (450) Kunngjøringsdato (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KNOCKAROUNDS OSP Group LP, 2300 Southeastern Avenue, US- IN46201 INDIANAPOLIS, USA (740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. (450) Kunngjøringsdato (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BOULDER CREEK OSP Group LP, 2300 Southeastern Avenue, US- IN46201 INDIANAPOLIS, USA (740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. (450) Kunngjøringsdato Oliver's Petfood A/S, Stamholmen 165, DK-2650 HVIDOVRE, Danmark Klasse:31 Korn og jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø; naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. Drikkevarer til dyr, dyrefoder, gjær til dyr, hundekjeks, protein som næringsmidler til dyr, sand og grus som kullet for dyr, spiselig tyggeting til dyr. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Bistand vedrørende driften eller ledelsen av handelsforetaket; detaljsalg af dyrefoder og dyreprodukter, inkludert detaljsalg med dyrefoder og dyreprodukter via globale computernettverk. Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. Pengeinnsamling for veldedige formål, for å bidra til å gi økonomisk bistand til dyr i nød og til prosjekter - for eksempel i barnehager - for omsorg for dyr. (450) Kunngjøringsdato

10 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LUNCH Strand Comics AS, Trondheimsveien 42 A, 0560 OSLO, (740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse:16 Klasse:25 Klasse:41 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; tegneserier, -blader og - bøker; kalendere. Klær, fottøy, hodeplagg. Underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; publisering og utgivelse av tegneserier, -blader og -bøker; online publisering av tegneserier; utgivelse av elektroniske tegneserier, -blader og -bøker. (450) Kunngjøringsdato (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PONDUS Strand & Øverli ANS, Trondheimsveien 42 A, 0560 OSLO, (740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse:16 Klasse:25 Klasse:41 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; tegneserier, tidsskrifter og bøker; kalendere. Klær, fottøy, hodeplagg. Underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; publisering og utgivelse av tegneserier, tidsskrifter og bøker; online publisering av tegneserier; utgivelse av elektroniske tegneserier, tidsskrifter og bøker. (450) Kunngjøringsdato (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Lerum AS, Postboks 159, 6851 SOGNDAL, (740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:32 Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker; alkoholfrie leskedrikker med og uten kullsyre. (450) Kunngjøringsdato (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SECRET SOLUTIONS OSP Group LP, 2300 Southeastern Avenue, US- IN46201 INDIANAPOLIS, USA (740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. (450) Kunngjøringsdato

11 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Rasmussengruppen AS, Kirkegaten 1, 4610 KRISTIANSAND S, Klasse:31 Trestammer, trær (plantevekster). Klasse:35 Klasse:36 Forretningsevaluering. Eiendom (bestyrelse av fast eiendom), eiendom (utleie av fast eiendom), eiendomsomsetning, utleie av kontorer (fast eiendom), finansiell virksomhet, finanstransaksjoner, investeringer (kapitalinvesteringer). Klasse:39 Parkeringsplasser (utleie av parkeringsplasser). (450) Kunngjøringsdato Lerum AS, Postboks 159, 6851 SOGNDAL, (740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:32 Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker; alkoholfrie leskedrikker med og uten kullsyre. (450) Kunngjøringsdato

12 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MOBIENTO Mobiento AB, Sveavägen 25, 6 tr., SE STOCKHOLM, Sverige (740) Fullmektig: Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli, 0204 OSLO, Klasse:35 Klasse:38 Klasse:41 Klasse:42 Konsulenttjenester for bedriftsledelse og organisasjon; kompilering, input, og systematisering av informasjon i databaser; annonse-og reklamevirksomhet; inkludert markedsføring via mobiltelefoni; organisere messer for kommersielle formål. Telekommunikasjon for interaktive tjenester via mobiltelefoner og Internett; dataassistert overføring av meldinger, tekst, lyd og bilde; informasjon om telekommunikasjon og datakommunikasjon; tele- og datakommunikasjonstjenester via mobiltelefoner; tele- og datakommunikasjonstjenester via fiberoptiske nettverk og gjennom dataterminaler; overføring og oversendelse av data fra databaser til brukerenheter inkludert mobiltelefoner for å muliggjøre interaktive tjenester og elektronisk handel; elektronisk post. Utdanning / opplæring, organisering av seminarer og konferanser, kulturelle aktiviteter og underholdning. Datakonsulentvirksomhet; design, utvikling og vedlikehold av dataprogramvare, blant annet ment for markedsføring via mobiltelefoni; industriell analyse og forskningstjenester; konsultasjon innen området datamaskinvare; dataprogrammering; utleie av dataprogramvare; datasystemanalyser. (450) Kunngjøringsdato (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GULVDEAL AS, Heddalsveien 28, 3674 NOTODDEN, (740) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:35 Markedsføringsvirksomhet; salg og markedsføring av bygningsmaterialer, gulv, gulvbelegg, gulvtepper, parkett og laminatgulv. (450) Kunngjøringsdato (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Changemaker KIRKENS NØDHJELP/ NORWEGIAN CHURCH AID, Postboks 7100 St. Olavs plass, 0130 OSLO, Klasse:16 Klasse:35 Klasse:41 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (450) Kunngjøringsdato (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EN FAMILIE. ETT HJEM The Coca-Cola Company, One Coca-Cola Plaza, US- GA30313 ATLANTA, USA (740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:32 Klasse:36 Klasse:41 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Monetær virksomhet. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (450) Kunngjøringsdato

13 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , CA, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GULVDEAL AS, Heddalsveien 28, 3674 NOTODDEN, (740) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:19 Bygningsmaterialer; gulv; parkettstaver; laminatgulv. (450) Kunngjøringsdato (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HIVIS DH Patterns and Fit, Bryggetorget 17, 0250 OSLO, Klasse:42 Design og tegning av mønster for motebransje innenfor et DAK/DAP område. (450) Kunngjøringsdato (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen COLGATE SLIM SOFT Colgate-Palmolive Co, 300 Park Avenue, US-NY10022 NEW YORK, USA (740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:21 Tannbørster. (450) Kunngjøringsdato Apple Inc, 1 Infinite Loop, US-CA95014 CUPERTINO, USA (740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater; alarmfløyter; solbriller; hundefløyter; dekorative magneter; elektriske gjerder; elektriske varmesokker; brukermanualer i elektronisk lesbar, maskinlesbar og datalesbar form; deler og tilbehør til ovennevnte varer, herunder trekk, bager og etuier, bærevesker, armbånd og snorer til oppbevaring av ovennevnte varer. (450) Kunngjøringsdato

14 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Swedbank, Postboks 1441 Vika, 0115 OSLO, Klasse:36 Finansielle tjenester, investeringssrådgivning, oppbevaring og forvaltning av fondsandeler, aktiv forvaltning av investors portefølje og fondsprodukter. (450) Kunngjøringsdato (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Zephyr Okamura Corp, 7-18, Kitasaiwai 2-Chome, Nishi-ku, JP YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA-KEN, Japan (740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse:20 Møbler, nemlig, møbler for kontorbruk, stoler for kontorbruk, lenestoler for kontorbruk, pulter for kontorbruk, bord for kontorbruk, garderobeskap for kontorbruk, kartotekskap for kontorbruk, arkivskap for kontorbruk, hyller for arkivskap for kontorbruk, hyller for lagring for kontorbruk, krakker/skamler for kontorbruk, sofaer for kontorbruk, seter for kontorbruk, benker for kontorbruk, anretningsbord/sidebord for kontorbruk, kommoder for kontorbruk. (450) Kunngjøringsdato (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Pepper Salt Ship Design AS, Torgbakken 9, 5411 STORD, Klasse:12 Klasse:35 Klasse:42 Skip. Administrasjon og lagring av data-arkiver Design av skip og båter, ingeniørtjenester og rådgivning innen IT, drift av servere, software som en tjeneste (SaaS). (450) Kunngjøringsdato (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Fabelfjord Fabelfjord AS, Søndre Tollbodgate 17, 9008 TROMSØ, (740) Fullmektig: Endre Lund Eriksen, Søndre Tollbodgate 17, 9008 TROMSØ, Klasse:9 Klasse:16 Klasse:24 Klasse:25 Klasse:28 Klasse:35 Klasse:38 Klasse:41 Tegnefilmer/animasjon. Spillefilmer og filinnspillinger, DVD'er, CD'er, forhåndinnspilte lydbånd og videobånd, fjernsynsprogrammer, nedlastbare lyd- og bilde-/videoopptak, dataprogramvare inneholdende, underholding i form av spillefilmer og filminspillinger; videoog dataspill- programvare. Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; sengetepper; bordduker. Klær, fottøy, hodeplagg. Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Telekommunikasjonsvirksomhet, herunder ved internett. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Produksjon av underholdnings- program for TV og interaktive medier (internett), teaterforestillinger. (450) Kunngjøringsdato

15 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen YOUBLOB AS, Sisikveien 37 B, 4022 STAVANGER, Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse:38 Klasse:41 Klasse:42 Telekommunikasjonsvirksomhet. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (450) Kunngjøringsdato (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PANOPTIX Johnson Controls Technology Co, 915 East 32nd Street, US-MI49423 HOLLAND, USA (740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:9 Klasse:11 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av bilder; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner; brannslukningsapparater; systemer og komponenter for håndtering, overvåking, drift, kontroll og automatisering av anlegg for varme, ventilasjon, luftkondisjonering, kjøling, energitilførsel, belysning, brannalarmer og sikkerhetsadgang, bestående av elektriske, elektroniske, elektromekaniske og pneumatiske kontroller og styreanordninger, sensorer for kontrollere, termostater, ventilaktuatorer, automatiske ventiler og spjeld, elektriske selvlysende displaypaneler, lysdiodepaneler samt LCD-paneler; elektriske og elektroniske apparater for aktivering, kontroll og regulering, nemlig elektriske utløsere for ventiler og spjeld brukt i applikasjoner for varme, ventilasjon og luftkondisjonering; signalerings- og overvåkingsinstallasjoner, nemlig skalalinjaler, termostater, hygrometre, trykkbrytere, elektriske tidsgivere (andre enn for ur og klokker); elektroniske kontrollapparater, nemlig elektroniske kontrollere i form av direkte digitalkontrollere til bruk for regulering av vann, avløpsvann og luft for avkjølings-, varme-, ventilasjons- og luftkondisjoneringsinstallasjoner; sikkerhets-, røyk- og brannalarmer; systemer for klimakontroll. Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel, luftkondisjonering og sanitære formål. (450) Kunngjøringsdato

16 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PINK LADY Apple and Pear Australia Ltd, 39 O'Connell Street, AU- VIC3051 NORTH MELBOURNE, Australia (740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:32 Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (450) Kunngjøringsdato (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BETCENT Daniel Hjellbrekke, (740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:36 Klasse:38 Klasse:41 Finansiell sponsing av konkurranser, filmer og TV-programmer, formuesforvaltning, monetære saker. Dataassistert overføring av meldinger og bilder; kommunikasjon ved dataterminaler, elektronisk post, gi telekommunikasjon tilkoblinger til et globalt datanettverk, gi brukeren tilgang til et globalt datanettverk (tjenesteleverandører), gi av brukertilgang til datamaskinen databaser. Underholdningstjenester, organisasjoner konkurranser (utdanning eller underholdning); gaming tjenester, underholdning informasjonstjenester, kasino anlegg (gambling), som gir fornøyelsesarkade tjenester, drifts lotterier, spill tjenester levert på nettet (fra et datanettverk), betting tjenester. (450) Kunngjøringsdato Apple and Pear Australia Ltd, 39 O'Connell Street, AU- VIC3051 NORTH MELBOURNE, Australia (740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:31 Hagebruksprodukter; frukter, korn, planter og trær; epler og epletrær. Klasse:32 Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (450) Kunngjøringsdato (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen s Kokkemesteres Landsforening, Postboks 8034, 4068 STAVANGER, (740) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:35 Reklame- og markedsføringsvirksomhet; salg av reklame- og profileringsartikler. Klasse:41 Sportslige aktiviteter. (450) Kunngjøringsdato

17 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen s Kokkemesteres Landsforening, Postboks 8034, 4068 STAVANGER, (740) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:35 Reklame- og markedsføringsvirksomhet; salg av reklame- og profileringsartikler. Klasse:41 Sportslige aktiviteter. (450) Kunngjøringsdato (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ASHA Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, FI ESBO, Finland (740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:9 Klasse:38 Computer software plattform til bruk ved mobiltelefoner og smarttelefoner; mobiltelefoner og smarttelefoner. Trådløse kommunikasjonstjenester, nemlig for computer software til bruk ved mobiltelefoner og smarttelefoner. (450) Kunngjøringsdato (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LIBERO-XY Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits (740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:10 Oftalmisk kirurgiske apparater for bruk i oftalmisk kirurgi. (450) Kunngjøringsdato (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen s Kokkemesteres Landsforening, Postboks 8034, 4068 STAVANGER, (740) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:35 Reklame- og markedsføringsvirksomhet; salg av reklame- og profileringsartikler. Klasse:41 Sportslige aktiviteter. (450) Kunngjøringsdato

18 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Espresso House Sweden AB, Hanögatan 9, SE MALMØ, Sverige (740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og bearbeidede frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse:33 Klasse:43 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). Kafévirksomhet; cateringtjenester; beverting og tilbringing av mat og drikke. (450) Kunngjøringsdato Nissan Jidosha KK (also trading as Nissan Motor Co Ltd), No. 2 Takaracho- Kanagawa-ku, JP- YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA-KEN, Japan (740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVD-er og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater; måleapparater; måleinstrumenter; telleapparat; timeregistreringsapparat; distribusjonskort (elektrisitet); distribusjonsbokser (elektrisitet); distribusjonskonsoller (elektrisitet); distribusjonsbokser (elektrisitet); elektriske katalysatorer; ladere; batteriladere; forsterkere (elektrisitet); fjernkontroller; batterier og lagringspunkt; brenselcelle; interkommunikasjonsapparater; telefonapparater; smarttelefoner; telematikkapparater for kjøretøy; datasendere og -mottakere montert i kjøretøy; navigasjonsapparater for kjøretøy; batterilagringsindikatorer og -motorer; elektroniske apparater for å gi informasjon om batterier; integrerte kretser; trykte kretser; computere; computer software; computerprogrammer; nedlastbar lyd; elektriske kabler; elektriske ledninger; elektroniske dokumenter; elektroniske servicemanualer; strømrettere (elektrisitet); tyverialarmapparater; elektroder for batterier; magneter; beskyttelsesenheter for personlig bruk mot ulykker; elektriske installasjoner for å forhindre tyveri; varseltrekanter; spenningsstabilisator for kjøretøy; solarbatterier; integrerte kretsekort (smartkort); utladningsapparater (elektrisk); beskyttelseskofferter til computere; vesker for computere; beskyttelsesetuier for kodenøkler; lommer for oppbevaring av media; tilbehør til mobiltelefoner; beskyttelsesetuier for mobiltelefoner; penner til pekeskjermer; lagerenheter for computere; flash drive; 18

19 registrerte varemerker /13 strømningsenheter til computere; mus (data); musematter; computerspillprogrammer; CD; briller; solbriller; brilleetuier; mekanismer for myntstyrte apparater; mekanismer for telleverkapparater; bærerem for mobiltelefoner; bæreremmer for bærebare enheter; beskyttelseshjelmer; stropper for å holde briller; apparater for opptak av lyd og bilde; apparater for reproduksjon av lyd og bilde. (450) Kunngjøringsdato (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Jan&Gisles Tind Spekevarer AS, Kyrkjegata 45, 6200 STRANDA, Klasse:29 Klasse:30 Klasse:32 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (450) Kunngjøringsdato Kadme AS, Postboks 8034, 4068 STAVANGER, Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (450) Kunngjøringsdato

20 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SMS Audio LLC, 2885 S.Congress Avenue, US- FL33445 DELRAY BEACH, USA (740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 Personlige lydsystemer, nemlig trådete og trådløse øretelefoner tilpasset for å passe inn i øret, trådete og trådløse hodetelefoner, trådete og trådløse øretelefoner tilpasset for å passe over øret, øreplugger, utskiftbare kabler og dongler til øretelefoner og hodetelefoner; personlige hodetelefoner, øretelefoner og øreplugger for bruk med lydoverføringssystemer; personlige batteridrevne laveffekts forsterkere; personlige hodemikrotelefoner (headsets) med musikklagringsmuligheter; aksessorier til personlige lydsystemer, nemlig etuier, øretelefontupper, ørepluggdeksler, hodetelefondeksler, reservekabler, reservetupper for øretelefoner, reservedeksler for øretelefoner, reservedeksler for hodetelefoner, reservedongler, og tuningstasjoner (tuning ports); øremonitorer (inear monitors); trådete, trådløse og USB-kapable lydhøyttalere; trådete, trådløse og USB-kapable laveffekts lydhøyttalere, høyttalerkasser og - kabinetter, lydforsterkere, og lydmiksere; lydsystemer omfattende trådete, trådløse og USB-kapable lydhøyttalere, trådete, trådløse og USB-kapable laveffekts lydhøyttalere, høyttalerkasser og -kabinetter, lydforsterkere, lydmiksere, og komponenter derav; elektroniske softwareoppdateringer, nedlastbar datasoftware og tilhørende datafiler for oppdatering av software innebygd i lydsystemer og komponentene derav; bærbare høyttalere. (450) Kunngjøringsdato (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , TT, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LIGHTNING Lightning Research LLC, 1209 Orange Street, US- DE19801 WILMINGTON, USA (740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 Datamaskiner; computer periferiutstyr; datahardware; håndholdte datamaskiner, tablet datamaskiner, personlige digitale assistenter, elektroniske planleggere, elektroniske notisblokker, elektroniske boklesere; håndholdte digitale elektroniske innretninger; håndholdte mobile digitale elektroniske innretninger i stand til å tilveiebringe tilgang til internett og for sending, mottak og lagring av telefonsamtaler, fakser, elektronisk post og annen digital data; elektroniske håndholdte enheter for trådløs mottak, lagring og/eller overføring av data og meldinger, og elektroniske innretninger som setter brukeren i stand til å følge og ha oppsyn med eller administrere personlig informasjon; apparater for opptak og gjengivelse av lyd; MP3 og andre digitalformatlydspillere; digitale lydopptakere; digitale videoopptakere og spillere; lydkassettopptakere og -spillere; videokassettopptakere og -spillere; CDopptakere og -spillere; DVD-opptakere og - spillere; digitale lydbåndopptakere og -spillere; radioer, radiosendere og mottakere; lyd-, videoog digitalmiksere; øretelefoner, hodetelefoner; mikrofoner; elektronisk kommunikasjonsutstyr og -instrumenter; audiovisuelle undervisningsapparater; optiske apparater og instrumenter; telekommunikasjonsapparater og instrumenter; globale posisjoneringssysteminnretninger (GPS); telefoner; trådløse kommunikasjonsinnretninger for stemme-, data- eller bildeoverføring; kabler; apparater for datalagring; faksmaskiner; kameraer; batterier; nedlastbart forhåndsinnspilt lyd- og audiovisuelt innhold, informasjon og kommentar; nedlastbare bøker, magasiner, tidsskrifter, nyhetsbrev, aviser, journaler og andre publikasjoner; elektroniske oppslagstavler; brukermanualer i elektronisk lesbar form, maskinlesbar form eller datamaskinlesbar form for bruk med og solgt som en enhet med alle de forannevnte varer: datautstyr for bruk med alle de forannevnte varer; elektroniske apparater med multimediefunksjoner for bruk med alle de forannevnte varer; elektroniske apparater med interaktive funksjoner for bruk med alle de forannevnte varer; tilbehør, deler, ekstrautstyr og testapparater for alle forannevnte varer; futteraler, vesker og etuier tilpasset eller formet for åinneholde alle forannevnte varer. (450) Kunngjøringsdato

21 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Scandivac Uldis Bikernieks SIA, "Jaunjaneikas", Janeikas, Ceraukstes pagasts, LV-3901, Latvia (740) Fullmektig: Advokatfirman Delphi i Malmö AB, Stora Nygatan 64, SE MALMÖ, Sverige Klasse:7 Klasse:17 Pakkemaskiner; pakkemaskiner for matvarer; maskiner og maskinverktøy; pakkeverktøy (maskiner); maskiner for innpakking og emballering; maskiner for tetting av emballasjebeholdere; maskiner for fylling av emballasjebeholdere; emballeringsmaskiner; maskiner til produksjons- og utleveringspakking; maskiner til produksjon av emballasje; maskinvertøy for emballasjeformål; valseoverflater for emballeringsmaskiner; forseglet plast (sett) for emballeringsmaskiner; utskriftsmaskiner for utskrift på emballasje; valsekomponenter av pakkelinjer (maskiner); maskinfasiliteter for vakuumformål; pumpebærer; stasjoner for vakuumpumper; pumper (vakuummaskiner); installasjoner for vakuumpakkingsformål; maskiner for å gjøre emballasjen; maskiner til produksjon og utlevering; emballerings- og pakkings- installasjoner; vakuumpakkemaskiner; vakuum pakkemaskiner; vakuumpumper (maskiner); reservedeler for pakkemaskiner og vakuum pakkemaskiner. Film som brukes som en industri-eller pakkemateriale, pakkemateriale, plast halvfabrikat; pakking-, stoppe-og isolerende materiale; filmer for bruk i produksjon av pakking. Klasse:21 Kjøkkenutstyr og beholdere for husholdningsformål og kjøkkenutstyr, vakuum krukker, vakuum emballasje; vakuum emballasje for matvarer, vakuum flasker for drikkevarer, vakuum flasker for mat; vakuum flasker (isolert), vakuum potter (ikke-elektrisk). (450) Kunngjøringsdato (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Uldis Bikernieks SIA, "Jaunjaneikas", Janeikas, Ceraukstes pagasts, LV-3901, Latvia (740) Fullmektig: Advokatfirman Delphi i Malmö AB, Stora Nygatan 64, SE MALMÖ, Sverige Klasse:7 Pakkemaskiner; pakkemaskiner for matvarer; maskiner og maskinverktøy; pakkeverktøy (maskiner); maskiner for innpakking og emballering; maskiner for tetting av emballasjebeholdere; maskiner for fylling av emballasjebeholdere; emballeringsmaskiner; maskiner til produksjons- og utleveringspakking; maskiner til produksjon av emballasje; maskinvertøy for emballasjeformål; valseoverflater for emballeringsmaskiner; forseglet plast (sett) for emballeringsmaskiner; utskriftsmaskiner for utskrift på emballasje; valsekomponenter av pakkelinjer (maskiner); maskinfasiliteter for vakuumformål; pumpebærer; stasjoner for vakuumpumper; pumper (vakuummaskiner); installasjoner for vakuumpakkingsformål; maskiner for å gjøre emballasjen; maskiner til produksjon og utlevering; emballerings- og pakkings- installasjoner; vakuumpakkemaskiner; vakuum pakkemaskiner; vakuumpumper (maskiner); reservedeler for pakkemaskiner og vakuum pakkemaskiner. Klasse:17 Film som brukes som en industri-eller pakkemateriale, pakkemateriale, plast halvfabrikat; pakking-, stoppe-og isolerende materiale; filmer for bruk i produksjon av pakking. Klasse:21 Kjøkkenutstyr og beholdere for husholdningsformål og kjøkkenutstyr, vakuum krukker, vakuum emballasje; vakuum emballasje for matvarer, vakuum flasker for drikkevarer, vakuum flasker for mat; vakuum flasker (isolert), vakuum potter (ikke-elektrisk). (450) Kunngjøringsdato

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 24/12-2012.06.11 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 46/10-2010.11.15 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 48/08-2008.11.24 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/13-2013.08.26 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 35/13-2013.08.26 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 86540. nr 35/13-2013.08.26 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8165 OP sak nr. 2011/00108 Reg. nr. 204263 Søknadsnr. 199903343 Overprøvingssak nr.: TMADM0000006 Registreringshaver: Solveig Irene Heggen, Solveien 22, 1430

Detaljer

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 37/10-2010.09.13 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/13-2013.10.14 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 42/13-2013.10.14 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 42/13-2013.10.14 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 35/07-2007.08.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 35/07-2007.08.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 35/07-2007.08.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 20/05-2005.05.18 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 35/08-2008.08.25 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

nr 17/05-2005.04.25 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 17/05-2005.04.25 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 17/05-2005.04.25 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28/09-2009.07.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 28/09-2009.07.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 28/09-2009.07.06 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/05-2005.12.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 49/05-2005.12.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 49/05-2005.12.05 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 06/08-2008.02.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/09-2009.10.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 42/09-2009.10.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 42/09-2009.10.12 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer