nr 25/ NO årgang 98 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 25/ årgang 98 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /08 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Slettelser, begjært av innehaver Slettelse av varemerkeregistrering Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /08 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Jensen Scandinavia AS, Balder Allé 3, 2050 JESSHEIM, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 9 Antenner for trådløse datanettverk; rutere; bredbåndsrutere; USB minnepinner; PCI kort for bærbare og stasjonære datamaskiner; bluetooth handsfreesett; bluetooth adaptere; walkie talkie apparater; apparater for overføring av informasjon mellom strømnett og datanettverk; apparater for overføring av informasjon mellom bredbåndsnettverk og datanettverk; apparater for overføring av informasjon mellom bredbåndsnettverk og strømnett; apparater for tilkobling til bredbåndsnettverk, rutere med og uten trådløst nettverk og bridge modem; HUBer; ISDN kort for bærbare og stasjonære datamaskiner; tilkoblingsbokser for kommunikasjon mellom flere datamaskiner; nettverkskort for bærbare og stasjonære datamaskiner; trådløse nettverkskort; modemer; telefoner, IP-telefoner; GPS apparater, GPS bilnavigasjonsapparater. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 42 Design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Intellectual Property Holdings AS, Fjordalléen 16, 0250 OSLO, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 7 Maskiner og verktøymaskiner, motorer (unntatt for landkjøretøyer); borerigger, olje- og gassplattformer; flytende olje og gassproduserende installasjoner, boreskip, samt deler og komponenter til de forannevnte varer; koblinger og anordninger for overføring av drivkraft. 12 Kjøretøyer, befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet, båter, skip, samt deler og komponenter til de forannevnte varer. 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet, installasjonsvirksomhet. 42 Vitenskapelig og industriell forskning; faglige konsultasjoner (ikke om forretninger), ingeniørvirksomhet (ekspertise); EDB-programmering, utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer, teknisk konsulentvirksomhet. 3

4 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BISDE Bisnode AS, Sveavägen 56, STOCKHOLM, SE Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, 9 Data hardware og data programvare; CD plater; telekommunikasjonsapparater; tilbehør til mobiltelefoner, apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd, bilder eller tekst; magnetiske databærere; innspillingsplater og CD-plater; databehandlingsutstyr og datamaskiner; eksponert film, plater, CD-plater, magnetbånd og andre bærere for bilder og lyd; elektroniske publikasjoner og dokumenter på magnetiske databærere. 16 Trykksaker, papirer og blader; trykte publikasjoner; aviser; journaler; manualer; bøker; fotografier; skrivesaker; instruksjons- og undervisningsmaterialer; bokbindingsmaterialer; trykktyper og klisjeer. 35 Annonse- og reklamevirksomhet, og informasjonstjenester relatert til disse; informasjonsservice relatert til bedrifter, alt tilgjengelig online fra en database eller internett; oppsamling, innsamling, analyse og distribusjon av forretnings- og kommersiell informasjon; innsamling av annonser til bruk for nettsider på internett; innsamling av kataloger, registre for publisering på internett; tilveiebringelse av plass på nettsteder for annonsering av varer og tjenester; markedsføring av andres varer og tjenester via elektroniske kommunikasjonsnettverk; bedriftsøkonomisk forretnings- administrasjon på internett; organisering, tilrettelegging, ledelse, arrangering, utførelse og tilpasning for salg av varer som nevnt i klassene 9 og 16 via internett, relatert til anskaffelse av forretnings- og firmainformasjon og informasjonsprodukter og -tjenester relatert til disse; tilby tilgang til søkbare databaser online; tilby tilgang til andre i opprettelsen, utviklingen og driften av fellesskap av brukergrupper for å dele informasjon via elektroniske kommunikasjonsnettverk. 36 Tjenester relatert til forretnings- og bedriftsfinansiering; rådgivningstjenester for lån; finansanalyser og utarbeidelse, klargjøring av finansrapporter; tilveiebringelse av finansiell informasjon, samt låne- og forsikringsinformasjon. 38 Telekommunikasjonstjenester; tilby internett portal og systemportaltjenester; interaktive telekommunikasjonstjenester; elektronisk overføring av data og dokumenter; opprettelse, utvikling og drift av fora over elektroniske kommunikasjonsnettverk, overføring og mottak av data og av informasjon; tilveiebringelse av "chatterom" og oppslagstavler; tilveiebringelse av informasjon og rådgivningstjenester relatert til det forutgående. nettsteder og nettsider; datatjenester; tilby assistanse til andre i opprettelsen, utviklingen og driften av fora over elektroniske kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av informasjon relatert til online begivenheter via elektroniske kommunikasjonsnettverk; informasjon og rådgivningstjenester relatert til det forutgående; vitenskapelig og industriell forskning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VCAPS Parke, Davis & Company LLC, 235 East 42nd Street, NY10017 NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 5 Tomme kapsler for medisinske og farmasøytiske produkter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Event Oslo DA, Rolf Wickstrømsvei 15, 0484 Oslo, 18 Bagger, vesker, lommebøker, kofferter, ransler/ryggsekker, trillebager og dokumentmapper. 25 Klær, sko, hodeplagg. (inkl. undertøy og yttertøy også). 35 Salg av klær, sko, hodeplagg, bagger, vesker, lightere, key-strings (nøkkelbånd), reiseeffekter, reklamefolie, kataloger. 41 Utdanning; tilveiebringelse av online publikasjoner og dokumenter; tilveiebringelse av informasjon relatert til utdanning, opplæring, underholdning, sport og kulturelle aktiviteter; publisering. 42 Web-hosting tjenester; opprettelse av 4

5 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Hasvik i Utvikling KS, Fjellveien 6, 9593 BREIVIKBOTN, 35 Annonse- og reklamevirksomhet. 39 Transport til og fra området med buss, hurtigbåt, bil og fly; utleie av båt i forbindelse med havfiske. 41 Underholdningsvirksomhet og opplæring; opplæring og kurs relatert til vår virksomhet. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Grapewine Group NUF, Øvre Vollgt. 9, 0158 OSLO, Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Varene har Italia som opprinnelsesland. 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl), herunder vin. Varene har Italia som opprinnelsesland. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; eksport- og importagentur; salg av vin; demonstrasjoner av varer, organisering av messer for salg og markedsføring. 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. 5

6 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Grapewine Group NUF, Øvre Vollgt. 9, 0158 OSLO, Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer, saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Varene har Italia som opprinnelsesland. 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl), herunder vin. Varene har Italia som opprinnelsesland. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; eksport- og importagentur; salg av vin; demonstrasjoner av varer; organisering av messer for salg og markedsføring. 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke, midlertidig innlosjering. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke EDB Business Partner ASA, Postboks 640 Skøyen, 0214 OSLO, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO, 9 Vitenskapelige apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner (hardware); programvare (software); IT-systemer; apparater og utstyr for utarbeidelse av programvare og IT-systemer; computer periferutstyr; ytre enheter for computere; databehandlingsapparater og -innretninger; optiske databærere; innregistrerte programmer for datamaskiner; magnethukommelse for datamaskiner; dataprogrammer [innregistrerte på databærere]; dataprogrammer [nedlastbar programvare]; magnetiske databærere; monitor som databehandlingsmateriell; monitor som datamaskinvare; musematter; elektroniske oppslagstavler; optiske databærere; optiske lesere; skjermbildedata innregistrert på dataprogrammer. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); instruksjonsmateriell [unntatt apparater]; publikasjoner; skolemateriell; undervisningsmateriell [unntatt apparater]; brukerveiledninger; manualer. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; tjenester relatert til elektronisk kommunikasjon; fremskaffelse av tilgang til databaser; informasjon om telekommunikasjon; kommunikasjon ved dataterminaler. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; instruksjon [opplæring]; organisering og ledelse av konferanser, kongresser, seminarer og symposium; arrangering og ledelse av 6

7 registrerte varemerker /08 praktiske seminarer; undervisning; utgivelse av bøker. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner, dataprogrammer og IT-systemer; programmering for datamaskiner; ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer; kopiering av dataprogrammer; utarbeidelse av dataprogrammer og datasystemer; vedlikehold av dataprogrammer og software; design av computersystemer; teknisk forskning; forskning og utvikling av nye produkter [for tredjemann]; ingeniørvirksomhet [teknisk ekspertise]; installasjon av dataprogrammer; konsulenttjenester innen dataprogramvare; konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner; konvertering av data eller dokumenter fra fysisk til elektronisk media; konvertering av dataprogrammer og data [ikke fysisk konvertering]; kopiering av dataprogrammer; kvalitetskontroll; opprettelse og vedlikehold av websider for andre; programmering for datamaskiner; utleie av datamaskiner, dataprogrammer og webserver; vedlikehold av dataprogrammer og software; webhotell [tilby vertsserver for andres hjemmesider]; rådgivningsog konsulenttjenester relatert til IT-drift. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VICKS BREATHING SENSATIONS The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, OH45202 CINCINNATI, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 5 Medisinske halsdrops, medisinsk tyggegummi. 30 Ikke-medisinske halsdrops, ikke-medisinsk tyggegummi. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Hotel Continental AS, Postboks 1510 Vika, 0117 OSLO, 35 Utleie av reklameplass (utleie av plass i monter). 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke samt midlertidig innlosjering (restaurant, utleie av hotellrom, utleie av møterom, utleie av selskapslokaler). 7

8 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Beverting og tilbringing av mat og drikke, midlertidig innlosjering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VILLAWARE Sunbeam Products Inc, 2381 Executive Center Drive, FL33431 BOCA RATON, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 7 Emulgeringsmaskiner, elektriske, for husholdningsbruk; elektriske fruktpresser; møller; elektriske kverner. 8 Pommes frites kutteinnretninger (håndverktøy); pizzasteinsett (håndverktøy); raviolipinner (håndverktøy). 11 Espresso kaffemaskiner, filterkaffetraktere, brødristere, griller, kjøkkenmiksere, kjeler og kjøkkeninnretninger og -tilbehør, nemlig espressokaffemaskiner, filterkaffetraktere, elektriske emulgeringsmaskiner for husholdningsbruk, brødristere, griller, kjøkkenmiksere, kjeler, vaffeljern, pizzellebakemaskiner, ovner for steking av pizzaer, elektriske pastasett, pastamaskiner, pastatørkemaskiner. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Grapewine Group NUF, Øvre Vollgt. 9, 0158 OSLO, Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Varene har Italia som opprinnelsesland. 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl), herunder vin. Varene har Italia som opprinnelsesland. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; eksport- og importagentur; salg av vin; demonstrasjoner av varer; organisering av messer for salg og markedsføring. 8

9 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/333,840 MARKETSPLASH Hewlett-Packard Development Company LP, State Highway 249, TX77070 HOUSTON, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 CD-er. 35 Annonse- og reklamevirksomhet, nemlig skaping, utarbeidelse og utvikling av logoer for andre og skaping, utarbeidelse og utvikling av bedrifts- og merkeidentitet for andre; konsulentvirksomhet vedrørende forretningsmarkedsføring; drift av markedsplasser for selgere av grafiske kunstdesigntjenester via kommunikasjonsnettverk; tilveiebringe henvisninger for andre i den grafiske kunstdesignindustrien via kommunikasjonsnettverk. 38 Tilveiebringe oppslagstavler og samtalerom (chat rooms) for overføring av meldinger, informasjon og data vedrørende grafisk kunstdesign via elektroniske kommunikasjonsnettverk. 42 Tilveiebringe et nettsted for utvikling og design av logoer for andre og skaping, utarbeidelse og utvikling av bedrifts- og merkeidentitet for andre; design av nettsteder for andre; tilveiebringe grafiske kunstdesigntjenester via elektroniske kommunikasjonsnettverk; tilveiebringe en database innen området for grafisk kunstdesign via kommunikasjonsnettverk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LIA SOPHIA Act II LLC, 855 Foster Avenue, IL60106 bensenville, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 14 Smykker og gullsmedvarer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (521) Beslutningen om å registrere eller gi rettsvern i Norge er basert på tidligere bruk og/eller innarbeidelse av merket (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Grip Senter - Stiftelsen for Bærekraftig Produksjon og Forbruk, Postboks 8900, Youngstorget, 0028 OSLO, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (551) Merket er et fellesmerke. Fellesmerkebestemmelser: Fellesmerkebestemmelser i forbindelse med kombinertmerket "GODKJENT - RSK ØKOTURISME" søkt registrert som varemerke (fellesmerke). Fellesmerkebestemmelser: Godkjent Norsk Økoturisme - et kvalitetsmerke Bedrifter som skal bruke dette merket til egen profilering, må være godkjent i henhold til krav for "kvalitetsmerket for økoturisme i Norge". Utskrift av kravene vil bli oversendt på forespørsel. Det vil alltid være sist utgave krav som gjelder ved godkjenning. Hovedkrav til bedrifter som skal benytte merket, er at bedriften: 1. er natur og kulturbasert. 2. bidrar aktivt til natur- og kulturvern. 3. etterstreber en mest mulig bærekraftig drift. 4. bidrar positivt til lokalsamfunnet. 5. bidrar til å ta vare på verneverdige bygg. 6. stiller spesielt høye krav til vertsskap og guider, og formidling og læring er en sentral del av produktet. 7. tilbyr minneverdige opplevelser og skaper møteplasser som gir medarbeidere og gjester innsikt i lokalkultur, -samfunn og miljø. Bedrifter som tilfredsstiller kravene og har fått sin 9

10 registrerte varemerker /08 formelle godkjenning benevnes som "Godkjent Norsk Økoturisme". Logoen finnes også i engelsk utgave med benevnelsen "Cerified Norwegian Ecoturism". Godkjenningen varer i tre år. Hvis bedriften da ikke resertifiseres med ny godkjenning, kan ikke langer logo/merke benyttes av bedriften. Merket kan brukes ved profilering, på bedriftenes profilmateriell og på alle bedriftenes produkter som er inkludert i godkjenningen. Når bedriftenes profileres sammen med andre virksomheter, så skal det være tydelig der merket brukes, at dette gjelder kun den aktuelle, godkjente bedriften. Merket eies av GRIP, org. nr: som eier Norsk Økoturisme. Ved overtredelse av stiftelsens bestemmelser, vil bedriften kunne miste retten til å benytte fellesmerket GODKJENT - RSK ØKOTURISME. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KENKOPAD Nikken International Inc, 52 Discovery Road, CA92618 IRVINE, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 10 Madrasser; madrasser for medisinske formål; ortopediske madrasser og madrasser for pleie og leging ved hjelp av magnetisk strøm; sengeklær- og sengetøyartikler for terapeutisk og ortopedisk bruk; ortopediske underlag og puter. 20 Madrasser; sengeklær og sengetøy; underlag og puter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KENKOSEAT Nikken International Inc, 52 Discovery Road, CA92618 IRVINE, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 10 Puter for terapeutisk eller medisinsk bruk; stoler for ortopedisk eller medisinsk bruk. 12 Puter spesielt tilpasset kjøretøyseter; seteputer for bruk i kjøretøyer. 20 Stoler; seter; puter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VENTUS Bodega del fin Mundo SA, Juan Bautisa Alberdi 87 Piso 1, CPQ8300HLA CUIDAD DE NEUQUÉN, AR Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Beverting og tilbringing av mat og drikke. Togonor Arctic-Norway Utvikling og Produksjon AS, Postboks 2174, 9267 TROMSØ, 25 Innleggsåle for sko. 10

11 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BEAUTY WRAPPED IN COMFORT Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, 9 Kontaktlinser (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Ahlsell Norge AS, Postboks 184, 4065 STAVANGER, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 6 Isenkramvarer. 7 Maskiner; verktøymaskiner; motorer. 8 Håndverktøy og redskaper. 9 Apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet. 11 Innretninger for oppvarming, kjøling, ventilasjon, vanntilførsel og sanitærformål. 17 Elektriske, tekniske og akustisk isolerende materialer. 19 Ikke-metalliske bygningsmaterialer. 20 Møbler, speil, møbeldeler og plastvarer. 21 Redskaper og apparater for husholdnings- og kjøkkenbruk samt toalettformål, glass- og porselensvarer. 35 Salg av forannevnte varer i klassene 6, 7, 8, 9, 11, 17, 19, 20 og 21; oppstillingstjenester for andre slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe forannevnte varer i klassene 6, 7, 8, 9, 11, 17, 19, 20 og Bygge-, reparasjons- og installasjonsvirksomhet. 11

12 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PECUNIA Pecunia AS, Postboks 1230 Vika, 0110 OSLO, Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, 1 Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål. 2 Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere. 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. 4 Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker for belysning. 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. 6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. 7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner. 8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -maskiner. 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. 10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer. 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. 12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. 13 Skytevåpen; ammunisjon og prosjektiler, sprengstoff; fyrverkerisaker. 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. 15 Musikkinstrumenter. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. 17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall). 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). 20 Møbler, speil, billedramner, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). 22 Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet tekstilfibermateriale. 23 Garn og tråd for tekstile formål. 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 12

13 registrerte varemerker /08 26 Kniplinger og broderier, bånd og lisser, knapper, hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler, kunstige blomster. 27 Tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale). 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt kom, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. midlertidig innlosjering. 44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. 45 Personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; juridiske tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl.). 34 Tobakk; artikler for røkere, fyrstikker. 35 Bistand ved og rådgivning for ledelse og administrasjon av bedrifter; faglige konsultasjoner om forretninger; innsamling og systematisering av informasjon for bruk i databaser; markedsundersøkelser; regnskapsanalyser; økonomisk planlegging; økonomiske beregninger; annonse- og reklamevirksomhet; kontortjenester. 36 Finansiell virksomhet; finansanalyser; finansinformasjon og -rådgivning; fondsinvestering; forvaltning av formuer; kapitalinvesteringer; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; bestyrelse, forvaltning, forpaktning, taksering, utleie av fast eiendom; eiendomsomsetning; eiendomsmegler for fast eiendom; boligformidling; rådgivning i eiendomsspørsmål; forsikringsvirksomhet. 37 Byggevirksomhet; byggeledelse; bygningsinformasjon; utleie av bygningsmaskiner; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. 40 Bearbeiding av materialer. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; planlegging vedrørende bygging; rådgivning vedrørende bygging; ingeniørvirksomhet; interiørarkitekter; interiørdekorering; plantegning i forbindelse med bygging; tekniske prosjektstudier; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Tine BA, Christian Frederiks plass 6, 0154 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; meieriprodukter; ost; smør; yoghurt; ferdigretter for så vidt inngår i denne klasse. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier, is; ferdigretter for så vidt inngår i denne klasse. 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer; naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr; malt. 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; 13

14 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/311,481 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Adobe Systems Inc, 345 Park Avenue, CA95110 SAN JOSE, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Datasoftware; datasoftware for bruk som en applikasjonskjører; datasoftwareutviklingsverktøy; elektroniske publikasjoner, herunder brukermanualer og instruksjonsbøker inneholdende informasjon innen områdene for datasoftware og datasoftwareutvikling innregistrert på datamedia. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Tine BA, Christian Frederiks plass 6, 0154 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; meieriprodukter; ost; smør; yoghurt; ferdigretter for så vidt inngår i denne klasse. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier, is; ferdigretter for så vidt inngår i denne klasse. 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer; naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr; malt. 14

15 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Tine BA, Christian Frederiks plass 6, 0154 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; meieriprodukter; ost; smør; yoghurt; ferdigretter for så vidt inngår i denne klasse. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier, is; ferdigretter for så vidt inngår i denne klasse. 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer; naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr; malt. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Ross Offshore AS, Leif Weldingsvei 14, 3208 SANDEFJORD, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, 35 Arbeidformidling og rekruttering. 42 Teknologiske tjenester, konsulentvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: F1 SPIRIT Application des Gaz SAS, Lieudit Le Favier, Route de Brignais, SAINT GENIS LAVAL, FR Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 11 Koke- og stekeapparater samt brennsstoffdrevne lanterner, laget for camping. 15

16 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: aktivitetssett bestående av modelteringsmasser; kunstreproduksjoner; sett bestående av fargestifter og fargelegg-vednummer-bøker; trykte hologrammer; papirlapper for klær; pengeklyper. BILBO The Saul Zaentz Co, 2600 Tenth Street, CA94710 BERKELEY, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 16 Hobby- og aktivitetssett inneholdende stempler og stempelmerker, gummistempler, blekkputer, fargeblyanter og stempelholder, pakket som en enhet; adressebøker; male- og tegnesett for kunst og håndverk; banksjekker; bannere laget av papir; blanke notatkort; materialer for bokbinding; bokmerker; ex librismerker (bokeiermerker); bøker inneholdende puslespill og spill; bøker inneholdende fotografiske trykk; bøker for rollespill; bøker om eventyr og fiksjon; bøker om myter; bokstøtter; kalendere; papp; pappfigurer; hobby- og aktivitetsbøker for barn; hobbyog aktivitetssett for barn bestående av pusle- og labyrintbøker; myntalbum; samleralbum; fargeleggingsbøker; tegneseriebøker; tegneserieblader; komposisjonsbøker; kokebøker; stilebøker, kopiboker; notatark for korrespondanse; dekorative gummistempler; skrivebordsaksessorier; skrivebordskurver; skriveunderlag; stativer og holdere (skrivebords og kontorrekvisita); stativer og holdere for penner, blyanter, tape og binders (skrivebords- og kontorrekvisita); skrivebordsordnere; dekorative blyantornamenter; dagbøker; viskelær; eventyr og fantasiblader; papirflagg; gavebøker; gaveesker laget av papir; gaveinnpakningsdekorasjoner laget av plast; gavepapir; lim og klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; hilsningskort; gjestebøker; manualer og håndbøker; guider og rollespillveiledninger brukt i forbindelse med dataspill og interaktive flerbrukerspill; instruksjonsmanualer og strategiguider for spill; papir; trykte invitasjoner; påstrykningslapper; litografiske trykk; litografier; kontorutstyr; ikke-magnetiske kort for bruk som kredittkort; oppslagstavler; ikke-elektriske personlige planleggere og organiserere; ikke-magnetisk kodete telefonkort; ikke-magnetisk kodete transport- og reisekort; merkepenner; notisboker; sett bestående av notisblokker og blyanter; notisblokker; ordnere og organiserere for stasjonær bruk; pyntegjenstander laget av papir; originate kunsttrykk; malesett for barn; papirskilt for feste eller oppheng på dørhåndtak; pappmasjefigurer; papirservietter; festdekorasjoner av papir; festhatter av papir; papirband; papirduker; papirvekter; mønster for å lage klær og kostymer; blyanter; blyantetuier; blyantspissere; penner; festpynt av papir; personlige planleggere; fotoalbum; fotografiske trykk; billedbøker; plastlommer for oppbevaring av samlekort; plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); forhåndsbetalte, ikke-magnetisk kodete kort for spilling av videospill, dataspill og online, interaktive spill; pop-upboker, postkort; plakatbøker; plakater; trykt instruksjons-, utdannings- og undervisningsmateriell innen området for eventyr og fiksjon; trykte papirmønstre; overføringsbilder; skolemateriell; utklippsbøker og -album; skissebøker; frimerkealbum; skrivesaker og papirvarer; kontorsett bestående av papir, konvolutter, segl notisblokker; porteføljer (kontorrekvisita); stensiler; klistremerkeboker; midlertidige tatoveringer; samlekort i form av runde innleggskort for melkeflaskekorker; samlekort; samlekortdisker laget av papir eller papp; triviakort; reisehåndbøker; veggplansjer; hobby-og (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, NECKARSULM, DE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 29 Kjøtt, fjærkre og vilt; produkter laget av de forannevnte varer; pølser; pølsevarer, spekemat, pålegg; ferdig tilberedte måltider hovedsakelig bestående av de forannevnte varer; alle de forannevnte varer i fersk, konservert og/eller dypfrossen form (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FIRONE Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, NECKARSULM, DE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 30 Pasta, inkludert pasta tilsatt kjøtt og/eller fisk og/eller pølser og/eller ost og/eller frukt og/eller grønnsaker; ferdig tilberedte måltider hovedsakelig bestående av pasta tilsatt kjøtt og/eller fisk og/eller pølser og/eller ost og/eller frukt og/eller grønnsaker. 16

17 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SMARTPOOL Euronext NV, Beursplein 5, 1012JW AMSTERDAM, NL Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 35 Reklamevirksomhet; sammenstilling av statistikk, handelsinformasjon, markedsstudier og analyser; administrative tjenester fremskaffet i form av meglerforretninger med aksjer eller andeler og andre verdipapirer; reklamevirksomhet for promotering av meglerforretninger med aksjer eller andeler og andre verdipapirer. 36 Forsikringsvirksomhet og finansielle tjenester; børsnoteringer; meglervirksomhet med aksjer eller andeler og andre verdipapirer; børsmeglervirksomhet. 41 Utgivelse av statistikk, av forretningsinformasjon og av resultater av markedsstudier og -analyser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke J M Byggholt AS, Postboks 33, 1306 BÆRUM POSTTERMINAL, Advokat Axel Øwre, Postboks 7139 St Olavs plass, 0130 OSLO, 36 Forretninger med fast eiendom, herunder drift og salg av eiendom. 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; innstallasjonsvirksomhet; utvikling av eiendom. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/299,929 TOGA Satiety Inc, 2470 Embarcadero Way, CA94303 PALO ALTO, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 10 Medisinske anordninger for transoral gastrisk hefting. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM TERTEK Sat-Com Teknikk AsP, Hejsaerløkka 14, 6100 HADERSLEV, DK Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 9 Antenner, forsterkere, høyfrekvensapparater, audio- og videomottakere, master for trådløse antenner, sendeapparater for elektroniske signaler, elektriske ledninger, kabler, koaksialkabler. 20 Flaggstenger 17

18 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TATA COMMUNICATIONS Tata Sons Ltd, Bombay House, 24 Homi Mody Street, mumbay, IN Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 37 Bygging, installasjon og vedlikehold av fiberoptiske telekommunikasjonsnettverk, tekniske fasiliteter og terrestriske nettverk og undervannsnettverk. 38 Kommunikasjonstjenester i form av fremskaffelse av lokal og langdistanse overføring av stemmer, video og data via fiberoptiske nettverk, fremskaffelse av flerbrukertilgang til et globalt computernettverk, satellittkommunikasjon og stemmer via internett. 42 Vitenskapelig og industriell forskning og utvikling; computertjenester for å lette datastyrt kommunikasjon, herunder fremskaffelse av teknisk støtte og assistanse dertil; computerprogrammeringstjenester, tilby å være vert for computer software applikasjoner for andre; tilby vertstjenester for computer internettservere og for computer internett hjemmesider; computersikkerhetstjenester for kommunikasjonsnettverk. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Tata Sons Ltd, Bombay House, 24 Homi Mody Street, mumbay, IN Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 37 Bygging, installasjon og vedlikehold av fiberoptiske telekommunikasjonsnettverk, tekniske fasiliteter og terrestriske nettverk og undervannsnettverk. 38 Kommunikasjonstjenester i form av fremskaffelse av lokal og langdistanse overføring av stemmer, video og data via fiberoptiske nettverk, fremskaffelse av flerbrukertilgang til et globalt computernettverk, satellittkommunikasjon og stemmer via internett 42 Vitenskapelig og industriell forskning og utvikling; computertjenester for å lette datastyrt kommunikasjon, herunder fremskaffelse av teknisk støtte og assistanse dertil; computerprogrammeringstjenester; tilby å være vert for computer software applikasjoner for andre; tilby vertstjenester for computer internettservere og for computer internett hjemmesider; computersikkerhetstjenester for kommunikasjonsnettverk. 18

19 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DHL DeliverNow DHL Operations BV, Gebouw Office Centre, Jozef Israelskade 48G, 1072SB AMSTERDAM, NL Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Databehandlingsapparater og - innretninger og datamaskiner; datasoftware (innregistrert); dataprogrammer (nedlastbar software); elektroniske publikasjoner (nedlastbare); optiske og magnetiske datamedier; innregistrerte dataprogrammer; computer periferiutstyr; apparater for opptak, overføring eller gjengivelse av lyd og bilder; datasoftwareplattformer; prosesseringsverktøy for datasoftware; webverktøy, spesielt for forsendelse av varer og dokumenter (også online). 35 Kontortjenester; oppdatering, vedlikehold, systematisering og sammenlikning av data i databaser; databasert filadministrasjon; elektronisk backup og lagring av data; oppfølgingstjenester, omfattende elektronisk sporing av varer og artikler, særlig dokumenter, partier, pakker, brev og paller (track and tracing). 36 Tollklarering for tredjeparter; tilveiebringelse av informasjon om tollklarering på internett. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; dataassistert overføring av beskjeder og bilder; tilveiebringelse av tilgang til informasjon på internett; e- posttjenester; webbasert meldingsformidling; tilveiebringelse av tilgang til dataprogrammer i datanettverk; tilveiebringelse av tilgang til databaser; tilveiebringelse av tilgang til et globalt datanettverk; utleie av tilgangstid til et globalt datamaskinnettverk. 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; transportinformasjon; tilveiebringelse av informasjon/tilbud vedrørende forsendelse av brev og pakker på internett; kurertjenester (nyheter og varer). 42 Design og utvikling av databehandlingsprogrammer; oppdatering, design, vedlikehold, installasjon og utleie av datasoftware; tilveiebringelse eller utleie av lagringsplass på internett (web space); tjenester knyttet til datasoftwareutvikling; konsulenttjenester knyttet til elektronisk databehandling; konsulenttjenester knyttet til datahardware og datasoftware; sikkerhetstjenester, nemlig online forsvar mot uautorisert tredjemanns tilgang til datamaskinnettverk; utleie av databehandlingsinnretninger; teknisk planlegging av prosjekter; tilveiebringelse av vertstjenester for tredjemanns nettsider gjennom en server til et globalt datanettverk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DHL ShipNow DHL Operations BV, Gebouw Office Centre, Jozef Israelskade 48G, 1072SB AMSTERDAM, NL Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Databehandlingsapparater og - innretninger og datamaskiner; datasoftware (innregistrert); dataprogrammer (nedlastbar software); elektroniske publikasjoner (nedlastbare); optiske og magnetiske datamedier; innregistrerte dataprogrammer; computer periferiutstyr; apparater for opptak, overføring eller gjengivelse av lyd og bilder; datasoftwareplattformer; prosesseringsverktøy for datasoftware; webverktøy, spesielt for forsendelse av varer og dokumenter (også online). 35 Kontortjenester; oppdatering, vedlikehold, systematisering og sammenlikning av data i databaser; databasert filadministrasjon; elektronisk backup og lagring av data; oppfølgingstjenester, omfattende elektronisk sporing av varer og artikler, særlig dokumenter, partier, pakker, brev og paller (track and tracing). 36 Tollklarering for tredjeparter; tilveiebringelse av informasjon om tollklarering på internett. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; dataassistert overføring av beskjeder og bilder; tilveiebringelse av tilgang til informasjon på internett; e- posttjenester; webbasert meldingsformidling; tilveiebringelse av tilgang til dataprogrammer i datanettverk; tilveiebringelse av tilgang til databaser; tilveiebringelse av tilgang til et globalt datanettverk; utleie av tilgangstid til et globalt datamaskinnettverk. 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; transportinformasjon; tilveiebringelse av informasjon/tilbud vedrørende forsendelse av brev og pakker på internett; kurertjenester (nyheter og varer). 42 Design og utvikling av databehandlingsprogrammer; oppdatering, design, vedlikehold, installasjon og utleie av datasoftware; tilveiebringelse eller utleie av lagringsplass på internett (web space); tjenester knyttet til datasoftwareutvikling; konsulenttjenester knyttet til elektronisk databehandling; konsulenttjenester knyttet til datahardware og datasoftware; sikkerhetstjenester, nemlig online forsvar mot uautorisert tredjemanns tilgang til datamaskinnettverk; utleie av databehandlingsinnretninger; teknisk planlegging av prosjekter; tilveiebringelse av vertstjenester for tredjemanns nettsider gjennom en server til et globalt datanettverk. 19

20 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DHL IntraShip DHL Operations BV, Gebouw Office Centre, Jozef Israelskade 48G, 1072SB AMSTERDAM, NL Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Databehandlingsapparater og - innretninger og datamaskiner; datasoftware (innregistrert); dataprogrammer (nedlastbar software); elektroniske publikasjoner (nedlastbare); optiske og magnetiske datamedier; innregistrerte dataprogrammer; computer periferiutstyr; apparater for opptak, overføring eller gjengivelse av lyd og bilder; datasoftwareplattformer; prosesseringsverktøy for datasoftware; webverktøy, spesielt for forsendelse av varer og dokumenter (også online). 35 Kontortjenester; oppdatering, vedlikehold, systematisering og sammenlikning av data i databaser; databasert filadministrasjon; elektronisk backup og lagring av data; oppfølgingstjenester, omfattende elektronisk sporing av varer og artikler, særlig dokumenter, partier, pakker, brev og paller (track and tracing). 36 Tollklarering for tredjeparter; tilveiebringelse av informasjon om tollklarering på internett. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; dataassistert overføring av beskjeder og bilder; tilveiebringelse av tilgang til informasjon på internett; e- posttjenester; webbasert meldingsformidling; tilveiebringelse av tilgang til dataprogrammer i datanettverk; tilveiebringelse av tilgang til databaser; tilveiebringelse av tilgang til et globalt datanettverk; utleie av tilgangstid til et globalt datamaskinnettverk. 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; transportinformasjon; tilveiebringelse av informasjon/tilbud vedrørende forsendelse av brev og pakker på internett; kurertjenester (nyheter og varer). 42 Design og utvikling av databehandlingsprogrammer; oppdatering, design, vedlikehold, installasjon og utleie av datasoftware; tilveiebringelse eller utleie av lagringsplass på intemett (web space); tjenester knyttet til datasoftwareutvikling; konsulenttjenester knyttet til elektronisk databehandling; konsulenttjenester knyttet til datahardware og datasoftware; sikkerhetstjenester, nemlig online forsvar mot uautorisert tredjemanns tilgang til datamaskinnettverk; utleie av databehandlingsinnretninger; teknisk planlegging av prosjekter; tilveiebringelse av vertstjenester for tredjemanns nettsider gjennom en server til et globalt datanettverk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM GENLEC Energetix Group Plc, Capenhurst Technology Park, CH16EH CAPENHURST, CHESTER, GB Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 7 Skrue-ekspander; elektrisitetsgeneratorer. 11 Varmegeneratoranlegg, organisk rankinekretsanlegg; ekspansjonskar; dampgenereringsanlegg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PELOSAR Pfizer Products Inc, Eastern Point Road, CT06340 GROTON, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 5 Farmasøytiske preparater unntatt preparater for behandling av kardiovaskulære lidelser og sykdommer og blodtrykkssenkende preparater; veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. 20

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 10/09-2009.03.02 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 03/09-2009.01.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 03/09-2009.01.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 03/09-2009.01.12 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21/08-2008.05.19 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 21/08-2008.05.19 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 21/08-2008.05.19 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 15/11-2011.04.11 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 35/08-2008.08.25 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 21/10-2010.05.25 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien Østre Aker Vei 264 0977 OSLO 20U- 10-2 0 potent varemerke design Patentstyret 3! Sandakeii/eien 64 Pb 8160 Dep 0033 Os o Tnlcfan +47 7? 38 73 00 info'prt-?' 447 27 38 73 3 3 pdlantsty.tl no maiij palenti.'.ysfcl

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer