nr 25/ NO årgang 102 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 25/ NO årgang 102 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /12 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Erstatning Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Rettelse INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /12 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke FJ Klima Norge AS, Postboks 237 Tiller, 7477 TRONDHEIM Klasse:11 Varmepumpe klimaanlegg (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NORTETT Nortett Bygg AS, Håndverkveien 6, 1820 SPYDEBERG Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:6 Klasse:17 Klasse:19 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall). Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CONLEDO Fagerhults Belysning AB, HABO, Sverige (SE) Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL Klasse:9 Klasse:11 Elektriske og elektroniske styringssystem for elektrisk belysning. Apparatert for belysning, inkludert belysningsarmaturer for innomhus- og utenomhusbruk, samt for private, offentlige og industrielle miljø. 3

4 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Norwegian Food Partner AS, Ytrebygdsvegen 37, Hovedgården, 5251 SØREIDGREND Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse:31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PYRIVIR Weifa AS, Hausmannsgate 6, 0133 OSLO Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:3 Klasse:5 Tannpussemidler; munnvann, tabletter og andre midler mot dårlig ånde; munnpleiemidler; leppestifter, leppebalsam, leppegel. Farmasøytiske og veterinære preparater; preparater til forbygging og behandling av munnsår, herunder leppegel; preparater til bruk for munn, tenner, lepper og gummer inklusive medisinsk munnvann, tanngelé, leppebalsam, beskyttelseskrem for munnsår og fuktig gangren, sårgelé og topiske bedøvelsesmidler; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetisk mat og stoffer for medisinsk bruk og veterinær bruk, næringsmidler for spedbarn; kosttilskudd for mennesker og dyr; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. 4

5 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ZOKEM Arbitron Inc, 9705 Patuxent Woods Drive, MD21046 COLUMBIA, USA (US) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:9 Klasse:35 Elektronisk nedlastbare publikasjoner, nemlig rapporter på området markedsundersøkelser og datainnsamling, dataakkumulering, dataanalyser, oppmåling, sporing, bearbeidelse, analyse og statistikker over publikum og konsumenter, publikum- og konsumentoppslutning, folkeopinion, mediaeksponeringsmålinger, markedsundersøkelser, forretningsundersøkelser, demografi, geografi, publikum- og konsumentadferd og trender, brukererfaringsundersøkelser vedrørende gjenstander, brukererfaringsampling vedrørende gjenstander (tekstlige spørreskjemaer, rundspørringer eller meningsmålinger), ytelsessporinger vedrørende gjenstander, gjenstand- og brukerkontekstgjenkjenning, publikum og konsument online og offline bruk av elektroniske innretninger, mobile innretninger, trådløse innretninger, hardware, software, telefoner, smarttelefoner, mobiltelefoner, computere, små (tablet) computere, håndholdte computere, dataapplikasjoner, samt elektroniske media, publikum og konsument online og offline aktiviteter, oppførsel, innholdskonsumpsjon, bevegelser, lokaliseringer, og livsstiler, markedsundersøkelsespaneler og smarttelefonbrukerpaneler, og mobile annonsekampanjer; nedlastbare softwareapplikasjoner på området markedsundersøkelser og datainnsamling, dataakkumulering, dataanalyser, oppmåling, sporing, bearbeidelse, analyse og statistikker over publikum og konsumenter, for bruk med brukererfaringsundersøkelser av gjenstander, brukererfaringsampling vedrørende gjenstander (tekstlige spørreskjemaer, rundspørringer eller meningsmålinger), ytelsessporinger vedrørende gjenstander, gjenstand- og brukerkontekstgjenkjenning, og for bruk med elektroniske og mobile innretninger og hardware, telefoner, personlige digitale assistenter, smarttelefoner, mobiltelefoner, smartfjernsyn, smartfjernkontrollinnretninger, opptaksinnretninger, kommunikasjonsinnretninger, set top bokser, enkodere, dekodere, computere, små (tablet) computere, håndholdte computere, transpondere, innretninger som interagerer med en computer, radio, fjernsyn, telefon, smarttelefon eller med andre innretninger, globale computernettverk, eller trådløse nettverk. Datainnsamling, dataakkumulering, dataanalyser, måling, sporing, bearbeidelse, analyse og statistikk over publikums og konsumenters online og offline bruk av elektroniske innretninger, mobile innretninger, trådløse innretninger, hardware, software, dataapplikasjoner, elektroniske media, musikk, video, bilder, og fotografier, kameraer, video, telefoner, smarttelefoner, mobiltelefoner, radioer, fjernsyn, computere, små (tablet) computere, håndholdte computere, GPS-er, kalendere, spill, applikasjonsinstallasjoner, kart, navigasjon, brukergrensesnitt, batterier, batterilading, minner, USB-porter, wifi, internettilgang, og mobile nettverk; datainnsamling, dataakkumulering, dataanalyser, oppmåling, sporing, behandling, analyse og statistikk av brukererfaringsundersøkelser av gjenstander (device user experience research), brukererfaringsampling vedrørende gjenstander (tekstlige spørreskjemaer, rundspørringer eller meningsmålinger), gjenstandytelsessporing, innretning og bruker kontekst gjengjennelse, publikum og konsumer online og offline aktiviteter, oppførsel, innholdskonsumpsjon, livsstil, browsing, søking, browsinginnhold, søkeinnhold, brukerprofiler, lokaliseringsprofiler, geografiske lokaliseringer, nøkkelpresser (keypresses), ringing, teksting, SMS-meldingsformidling, MMS-meldingsformidling, eposting, sosialnettverking, instant meldingsformidling, VoIP kommunisering, museklikking, roaming, nedlasting, streaming, websted facetime, gjennomløping (throughputs), webstedbesøk, databrukvolum, nettverktilgangsteknologier, avstand til folk i nærheten, møter, bevegelser, sovemønster, oppvåkning, og reiser; datainnsamling, dataakkumulering, dataanalyser, oppmåling, sporing, behandling, analyse og statistikk av mobile nettverkdekning og innretning signalstyrke av elektroniske innretninger, mobile innretninger, trådløse innretninger, hardware, telefoner, smarttelefoner, mobiltelefoner, fjernsyn, computer, små (tablet) computere, håndholdte computere, GPS-systemer; datainnsamling, dataakkumulering, dataanalyser, oppmåling, sporing, behandling, analyse og statistikk av publikum og konsumenter online og offline markedsundersøkelsespaneler og smarttelefonbrukerpaneler; datainnsamling, dataakkumulering, dataanalyser, måling, sporing, behandling, analyse og statistikk av mobile annonsekampanjer, av sanntidsspørsmål og pop-up meningsmålinger og rundspørringer til og fra mobile og trådløse innretninger blant publikum og konsumenter; utførelse av markedsundersøkelser på området publikum og konsumentmåleundersøkelser, mediaeksponeringsmåleundersøkelser, forretningsundersøkelser, og markedsundersøkelser; folkeopinionsundersøkelser; fremskaffelse av publikum og konsumentoppslutning (ratings), nemlig publikum og konsument oppslutningsbeslutning (rating) for radio, fjernsyn, kabel, internett, smarttelefoner, mobiltelefoner, computere, små (tablet) computere, og audio-baserte eller videobaserte media programmering og kringkasting; markedsundersøkelser på området publikum og konsumentmåling og mediaeksponeringsmåling; demografisk og geografisk forskning vedrørende markeds- og mediaforskning; konsumentadferds- og konsumenttrendforskning; innsamling, akkumulering, behandling, analyser, og analyse av markeds- og forretningsforskningsdata; fremskaffelse av forretningsforsknings- og markedsforskningsinformasjon og analyser til kunder; informasjonstjenester, nemlig 5

6 registrerte varemerker /12 Klasse:39 Klasse:42 fremskaffelse av et websted med data-, audio-, bilde- og videofiler, og informasjon om markedsundersøkelser, herunder publikumsmålinger, publikumsoppslutning, folkeopinion, mediaeksponeringsmålinger, markedsundersøkelser, markedskartlegging, forretningsundersøkelser, demografiske, geografiske, konsumentadferd og konsumenttrender, samt relatert datainnsamling, dataakkumulering, dataanalyser, behandling og analyse. Elektronisk lagring av informasjon og data. Applikasjonstjenestetilbyder med applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt (API) software for å tillate datagjenoppretting, opplasting, tilgang og styring på området markedsundersøkelser og datainnsamling, dataakkumulering, dataanalyser, oppmåling, sporing, bearbeidelse, analyse og statistikker over publikum og konsumenter, publikum- og konsumentoppslutning, folkeopinion, mediaeksponeringsmålinger, markedsundersøkelser, forretningsundersøkelser, demografi, geografi, publikum- og konsumentadferd og trender, brukererfaringsundersøkelser vedrørende gjenstander, brukererfaringsampling vedrørende gjenstander (tekstlige spørreskjemaer, rundspørringer eller meningsmålinger), ytelsessporinger vedrørende gjenstander, gjenstand- og brukerkontekstgjenkjenning, publikum og konsument online og offline bruk av elektroniske innretninger, mobile innretninger, trådløse innretninger, hardware, software, telefoner, smarttelefoner, mobiltelefoner, computere, små (tablet) computere, håndholdte computere, dataapplikasjoner, samt elektroniske media, publikum og konsument online og offline aktiviteter, oppførsel, innholdskonsumpsjon, bevegelser, lokaliseringer, og livsstiler, markedsundersøkelsespaneler og smarttelefonbrukerpaneler, og mobile annonsekampanjer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: IHS Aker Subsea AS, Postboks 94, 1325 LYSAKER Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO Klasse:9 Elektriske kabler; elektriske koblingsanordninger. Klasse:11 Apparater og innretninger for oppvarming. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Cruella EXCELLARS AS, Jacob Aalls gate 59, 0364 OSLO Klasse:33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl.). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TLENS POLIGHT AS, Postboks 163, 3192 HORTEN Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:9 Optiske og fiberoptiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til måling og signalering; apparater og instrumenter for overføring og gjengivelse av lyd og bilder; mikro elektromekaniske systemer (MEMS); lasere; kameraer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Desibel Musikkmagasin MAGASIN AS, Postboks 4697, 0506 OSLO Klasse:9 Digitalt musikkmagasin. Klasse:41 Utgivelse av elektronisk magasin. 6

7 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SCHOLL LRC Products Ltd, Bath Road, SL13UH SLOUGH, Storbritannia (GB) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:3 Klasse:5 Klasse:8 Klasse:10 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler; salver, ikke-medisinske preparater for pleie av føttene, kroppen og huden; neglepleiepreparater; kremer, gels, lotioner, oljer, balsamer, pudder, talkumpudder og sprayer for bruk på føttene, kroppen og huden; ikke-medisinske preparater for behandling, pleie, rensing, beroliggjøring, revitalisering og avslapning av føttene, kroppen og huden; ikkemedisinske preparater for badet i form av salter, oljer og væsker, velgjørende og pleiende preparater for badet; preparater for badet og fotbadet i form av tabletter, velgjørende og pleiende preparater i form av tabletter; ikke-medisinske toalettpreparater; deodoranter; deodoriserende kremer, gels, lotioner, pudder, talkumpudder og sprayer; deodoranter impregnert i innleggssåleri innleggssåler. Farmasøytiske, medisinske, veterinære og hygieniske preparater og produkter; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; farmasøytiske medikamenter; medisinske tinkturer; medisinske preparater for pleie av føttene, kroppen og huden; medisinske kremer, gels, lotioner, oljer, balsamer, pudder, talkumpudder og sprayer for bruk på føttene, kroppen og huden; medisinske, hygieniske eller desinfiserende preparater for behandling av føttene, kroppen og huden; medisinske og terapeutiske preparater og tilsetninger for badet i form av salter, oljer, væsker og velgjørende og pleiende preparater; medisinske eller desinfiserende preparater for badet og fotbadet i form av tabletter og medisinske og desinfiserinde preparater i form av tabletter; medisinske eller farmasøytiske preparater mot svetting; medisinske væsker for massering; medisinske toalettpreparater; medisinske eller farmasøytiske produkter for liktorn og blemmer; pads og puter i klasse 5 for forebygging av betennelser i tær og fortykkelse av hudkallus og hard hud; medisinske preparater for behandling av inngrodde tånegler; medisinske pads og innleggssåler; materialer for forbinding, plaster, plasterringer, ringer for liktorn, klebende plaster, materialer for bandasjering, bandasjer; desinfiserende preparater, antiseptiske produkter; antisoppsubstanser; materialer impregnert med, eller inneholdende, antisoppsubstanser; bandasjer for sår; pads; fungicider, herbicider. Negleklippere; neglefiler; redskap og neglepoleringsanordning; manikyrsett; manikyrapparater og instrumenter; neglesakser; negleslipere og -polerere. Kirurgiske, medisinske, ortopediske, ortose, fotpleie, fotbehandling, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter; kunstige lemmer, øyne og tenner; apparater for fiksering av kunstige lemmer; suturmaterialer; instrumenter, utstyr og apparater for hygiene, ortopedi og for behandling og pleie av føtter og hud; puter for pleie av føtter; medisinske og ortopediske hjelpemidler for korrigering av føttene inkludert støtter for hulfoten; apparater for separering og utretting av tær; beskyttelsesapparater mot fortykkelse av av områder av hard hud og betennelse av tærne; dempere og puter for hælene, underhælene; beskyttelse for mellomfotputene og metatarsalputene; støvelinnlegg, fotringer og fotstøtter; skoinnleggssåler, ortopediske innleggssåler, engangsinnleggssåler, deodoriserte innleggssåler for ortopedisk fottøy; kompresjonsstrømper; graderte kompresjonsstrømper; medisinske støttestrømper; ortopediske og terapeutiske strømper; strømper for medisinske, kirurgiske og/eller profylaktiske formål; medisinske og kirurgiske sokker; strømper for åreknuter; apparater for trening av foten; ortopediske artikler; instrumenter og apparater for plassering av bandasjer; apparater for fiksering av fingre og tær; elastiske bandasjer for ledd, elastiske gamasjer, elastiske kneforbindinger, elastiske bandasjer, bandasjer for håndleddet, bandasjer for ortopediske formål; apparater for måling, undersøking og for å ta avtrykk av føttene; kroppsmassasjeinnretninger; elektrisk opererbare massasjeinnretninger; fotmassasjeinnretninger; terapeutiske apparater og ustyr for massering og/eller bading. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg; utstyr til fottøy, sokker og strømper; hygienisk fottøy, inkludert sko, tøfler, støvler, sandaler, tresko, klogger; såler; innleggssåler for fottøy; strømper medisinske innleggssåler; støvelinnlegg; utstyr,tilpasninger, innlegg og innleggssåler for fottøy, samtlige impregnert med eller inneholdende antisoppsubstanser; innleggssåler; helputer, helgrep og helfester. 7

8 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Laerdal Medical AS, Postboks 377, 4002 STAVANGER Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO Klasse:9 Innretninger i form av sensorer med et automatisert feedback system som måler og viser synlige ytelsesparametere og gir tilbakemeldinger på timing for å lede personer under opplæring i utførelsen av HLR (hjertelungeredning) på menneskelignende dukker, samt tilhørende opplæringsmateriale som selges sammen med de forannevnte varer. Klasse:10 Medisinske utstyr i form av sensorer med et automatisert feedback system som måler og viser synlige ytelsesparametere og gir tilbakemeldinger på timing for å veilede faglært personell i deres utførelse av HLR (hjertelungeredning) på pasienter, samt tilhørende opplæringsmateriale som selges sammen med de forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: skituppan NORDICACTIVE Drøyvold, Smiloftstykket 10, 7026 TRONDHEIM Klasse:12 Klasse:18 Klasse:25 Kurver for sykler; sykkelbjeller; sykler; sykler (fotstøtter for sykler; trehjulssykler. Bager for sport; belter (reimer) av lær; dokumentmapper; håndvesker; lommebøker; paraplyer; ryggsekker. Badekåper; bekledning for syklister; belter [bekledning]; benklær; benklær (dame-); bukser; fottøy; frakker; gensere; hansker [bekledning]; hetter [klær]; hodeplagg; jakker; kapper; kjoler; klær; kåper; leggings; luer; muffer [klesplagg]; overall; parkas; pullovere; pyjamaser; regntøy; sjal; skjerf; skjortebluser; skjorter; skjørt; sko; slips; sokker; sportssko; sportsstøvler; strandsko; strømpebukser; strømper; støvler; svetteabsorberende strømper; svetteabsorberende undertøy; trøyer; t-skjorter; tørkler av silke (hode- og hals-); tøysko; underkjoler [undertøy]; undertrøyer; undertøy; vanntette kapper; vester; ytterfrakker; yttertøy. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Synnøve Riber, Opelandshaugen 34, 5700 VOSS Sveinung Riber, Opelandshaugen 34, 5700 VOSS Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bemanning i form av formidling og utleie av arbeidskraft; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; bistand ved ledelse og administrasjon av stormarkeder, kjøpesentre og varehus; forvaltning og drift av stormarkeder, kjøpesentre og varehus; bistand ved utvikling av stormarkeder, kjøpesentre og varehus; engros- og detaljhandel av apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, steking, tørking, ventilasjon, kjøling, vanntilførsel og sanitære formål, bygningsmaterialer av metall, bygningsmaterialer ikke av metall, kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ekstrudert plast som halvfabrikata, tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale, bøyelige rør (ikke av metall), bygningsmaterialer (ikke av metall), stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformå, asfalt, bek, tjære og bitumen, transportable hus (ikke av metall), monumenter (ikke av metall), tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg, tapeter, håndverktøy og redskaper (manuelt drevne), maskiner og verktøymaskiner, kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk, maling, fernisser, lakker, rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, ubearbeidet naturlig harpiks. Klasse:36 Klasse:37 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; rådgivning i forbindelse med forannevnte tjenester Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; håndverkertjenester; rådgivning i forbindelse med forannevnte 8

9 registrerte varemerker /12 tjenester; utleie av utstyr for bygnings- og anleggsformål. Klasse:41 Utdannelses- og opplæringsvirksomhet; kurs for utdannelse og opplæring av både grupper og individer, yrkesveiledning. Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke Klasse:45 Juridiske tjenester (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Frontline CONNECT NORWAY AS, Postboks 8837, 7481 TRONDHEIM Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Webstep AS, Lars Hillesgate 20A, 5008 BERGEN Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, administrasjon av dataarkiver, innsamling av informasjon for bruk i dataarkiver, systematisering av informasjon for bruk i databaser. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; publisering av elektroniske bøker og tidsskifter online. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer, systemutvikling, systemintegrasjon, analysering av datasystemer, programmering for datamaskiner, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer, utarbeidelse av dataprogrammer, installasjon av dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke ZURFACE A/S, Vindmøllevej 45, 2300 KØBENHAVN S, Danmark (DK) Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES Klasse:11 Kjøkkenvasker, oppvaskkummer, utslagsvasker. Klasse:19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); transportable bygninger; monumenter (ikke av metall). Klasse:20 Møbler. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke ARLO HOLDING AS, Gladengveien 9, 0661 OSLO Klasse:38 Telekommunikasjon. Klasse:41 Undervisning. 9

10 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Asiana Airlines Inc, Asiana Town #47, Osae-Dong, Kangseo-Ku SEOUL, Sør-Korea (KR) Kumho Industrial Co Ltd, , Songwol-dong, Najusi, Jeollanam-do, Sør-Korea (KR) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:39 Utleietjenester for fly, byråtjenester for lufttransport, lufttransporttjenester, internasjonale komplekse transporttjenester, marine transporttjenester, befraktningstjenester, fraktmeglingstjenester, tjenester i forbindelse med transport av reisende, transportreservasjonstjenester, transportinformasjonstjenester, transportmeglingstjenester, tjenester i forbindelse med transport av passasjerer, tjenester i forbindelse med eskortering av reisende, tjenester i forbindelse med arrangering av cruise, byråtjenester i forbindelse med guidetjenester, tjenester i forbindelse med arrangering av turer, tjenester i forbindelse med reisereservasjonstjenester, tjenester i forbindelse med booking av seter, turistkontorer (unntatt for hotellreservasjoner) (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DEEP C Deep C Technology AS, Verkstedvn. 1, 6517 KRISTIANSUND N Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL Klasse:7 Klasse:9 Klasse:12 Klasse:37 Klasse:42 Maskiner og verktøymaskiner; motorer og pumper, hydrauliske apparater til bruk marint, under eller over vann i tilknytning til damanlegg eller offshore virksomhet. Elektriske apprater og instrumenter til bruk marint, under eller over vann i tilknytning til damanlegg eller offshore virksomhet. Kjøretøyer og farkoster til bruk i vann og på havbunn. Byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet og installasjonsvirksomhet innen offshore/marin virksomhet. Vitenskapelig og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert til offshore/marin virksomhet; ingeniørtjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SARSoft ARLO MARITIME AS, Gladengveien 9, 0661 OSLO Klasse:38 Telekommuniasjonstjenester. Klasse:41 Undervisning. 10

11 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NOKAS AUTOCASH Nokas Kontanthåndtering AS, Postboks 384 Økern, 0513 OSLO ip.coop (IPR SA), c/o Leogriff AS, Bygdøy Allé 4, 0257 OSLO Klasse:9 Klasse:35 Klasse:36 Klasse:39 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske, elektroniske og optiske databærere; salgsautomater og mekanismer for mynt- og betalingskortstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; dataprogram; nedlastbare dataprogram; maskiner for telling og sortering av penger; alarmsystemer; kortlesere. Demonstrasjoner av varer, eksport og importagentur; etterforskning for forretninger; faglige konsultasjoner om forretninger; innsamling av informasjon for bruk i databaser; konsultasjoner for bedrifts- og forretningsledelse; risikoanalyser for bedriftsog forretningsledelse; analyse og planlegging av alarm-og sikkerhetssystemer for bedrifter; utleie av kontormaskiner og -apparater; utleie av salgsautomater og maskiner for telling og sortering av penger; salg av sikkerhetsutstyr og -systemer. Finansiell virksomhet; monetær virksomhet; deponering av verdier; safedeponering; kontanthåndtering. Transportvirksomhet; befraktning; oppbevaring; verditransport. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: UNFOLDER Abbott Medical Optics Inc, 1700 East St. Andrew Place, CA SANTA ANA, USA (US) Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO Klasse:10 Kirurgiske håndverktøy, nemlig en intraokulær linseimplantasjonsinnretning til bruk i forbindelse med en kirurgisk implantert intraokulær linse. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Jula Postorder AB, Box 363, SKARA, Sverige (SE) Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Klasse:8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og - maskiner. Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Klasse:11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HIDE John Gjerde AS, Bryggjebakken, 6083 GJERDSVIKA Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:6 Ventiler av metall, herunder ventiler til skip, fartøy og flytende installasjoner (unntatt for motorer); ventiler for luftventilering som gjør det mulig for tanker å puste under fylling, drenering, volumforflytting og volumvariasjon forårsaket av termiske variasjoner, og til å forhindre innsig av sjøvann i servicetanker som inneholder ballast, brenselolje, smøreoljer og/eller drikkevann; ventiler av uedelt metall (unntatt for motorer). 11

12 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CAVIT 3M Deutschland GmbH, Carl-Schurz-Strasse 1, NEUSS, Tyskland (DE) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:5 Materialer til tannplombering og -restaurering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: XTERRA Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co Ltd), No 2 Takara-cho, Kanagawa-ku, YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA-KEN, Japan (JP) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:12 Automobiler, arbeidskjøretøyer, stasjonsvogner, trucks (kjøretøyer), vogntog, varebiler, vans (kjøretøyer), SUVer, busser, rekreasjonskjøretøyer (RV), bobiler, sportsbiler, racerbiler, lastebiler, gaffeltrucker, og slepetraktorer og trekkvogner (traktorer), og strukturelle deler og utstyr hertil, traktorer, tyverialarmer for kjøretøyer, selvklebende gummilapper for reparasjon av slanger og dekk. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke AS Forma, Postboks 4644 Sofienberg, 0506 OSLO Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; ferdigretter laget av disse varer; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; oster; kaviar; spiselige oljer og fett; margarin; smør. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, kakedeiger, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver, salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is, kjøttkraft; søtsaker, majoneser; majonesbaserte salater; nudler; pasta; posteier; patéer; puddinger, salatdressinger; sjokolade; smørbrød; sushi Klasse:32 Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke AS Forma, Postboks 4644 Sofienberg, 0506 OSLO Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; ferdigretter laget av disse varer; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; oster; kaviar; spiselige oljer og fett; margarin; smør. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, kakedeiger, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver, salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is, kjøttkraft; søtsaker, majoneser; majonesbaserte salater; nudler; pasta; posteier; patéer; puddinger, salatdressinger; sjokolade; smørbrød; sushi Klasse:32 Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 12

13 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke AS Forma, Postboks 4644 Sofienberg, 0506 OSLO Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; ferdigretter laget av disse varer; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; oster; kaviar; spiselige oljer og fett; margarin; smør. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, kakedeiger, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver, salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is, kjøttkraft; søtsaker, majoneser; majonesbaserte salater; nudler; pasta; posteier; patéer; puddinger, salatdressinger; sjokolade; smørbrød; sushi Klasse:32 Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/426,339 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PRINTCULTURE BY HP Hewlett-Packard Development Company LP, Compaq Center Drive West, TX77070 HOUSTON, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:9 Klasse:16 Nedlastbare elektroniske publikasjoner i form av magasiner og tidsskrifter inneholdende redaksjonelt innhold innen trykk- og utskriftsrelaterte innovasjoner, produkter og personer. Magasiner og tidsskrifter inneholdende redaksjonelt innhold innen trykk- og utskriftsrelaterte innovasjoner, produkter og personer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , DE, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: OMNIPLUS BUSMOBILITY Daimler AG, Mercedesstrasse 137, STUTTGART, Tyskland (DE) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier. Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; garantitjenester. Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 13

14 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/425,998 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HP INSTANT INK Hewlett-Packard Development Company LP, Compaq Center Drive West, TX77070 HOUSTON, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:35 Detaljhandelstjenester innen området for blekk og tonere. Klasse:39 Leveringstjenester for blekk og tonere. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke AS Forma, Postboks 4644 Sofienberg, 0506 OSLO Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; ferdigretter laget av disse varer; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; oster; kaviar; spiselige oljer og fett; margarin; smør. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, kakedeiger, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver, salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is, kjøttkraft; søtsaker, majoneser; majonesbaserte salater; nudler; pasta; posteier; patéer; puddinger, salatdressinger; sjokolade; smørbrød; sushi Klasse:32 Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FUGLEN Kaffefuglen AS, Universitetsgata 2, 0164 OSLO Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO Klasse:30 Klasse:35 Klasse:39 Klasse:41 Klasse:43 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; Kontortjenester Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering, 14

15 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Metro Bowling Metro Bowling AS, Postboks 236, 1471 LØRENSKOG Advokatfirmaet Økland & Co DA, Postboks 63, 2001 LILLESTRØM Klasse:41 Bowlingvirksomhet (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: RIMFROST OLYMPIC SEAFOOD AS, Postboks 234, 6099 FOSNAVÅG Klasse:3 Klasse:5 Klasse:29 Klasse:30 Klasse:31 Midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; tannpussemidler. Dietetisk mat og stoffer for medisinsk bruk og veterinær bruk, næringsmidler for spedbarn; kosttilskudd for mennesker og dyr; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke BHJ A/S, Ulsnæs 33, 6300 GRÅSTEN, Danmark (DK) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; oksekjøtt, storfekjøtt, kalvekjøtt, lammekjøtt, kyllingkjøtt, hønsekjøtt, kalkun, and; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Bård Racin Meltvedt, Postboks 1364 Vika, 0114 OSLO Klasse:6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer; gjerder, levegger, fasadebekledning. Klasse:19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall); gjerder,levegger, fasadebekledninger. 15

16 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , DK, VA (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: COLLAGEL XELA Corporation Inc, Boulder Trail, MN55068 ROSEMOUNT, USA (US) Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO Klasse:10 Klasse:17 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner; ortopediske artikler; suturmaterialer. Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ENCOR C R Bard Inc, 730 Central Avenue, NJ07974 MURRAY HILL, USA (US) Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO Klasse:10 Medisinske apparater og instrumenter, herunder biopsiinstrumenter og -apparater til diagnostisering og behandling av brystkreft, samt deler og tilbehør dertil. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (554) tre-dimensjonal Arbesko AB, Box 1642, ÖREBRO, Sverige (SE) Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO Klasse:9 Beskyttelsesanordninger mot ulykker, stråling, brann og væsker; arbeidssko (vernesko) Klasse:10 Ortopediske såler, ortopediske skosåler, ortopediske sko, ortopedisk fottøy, ortopediske artikler Klasse:25 Fottøy, sko (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: IQ feud Knut Witberg, Lilloe-Olsens vei 11, 0489 OSLO Klasse:9 Dataapplikasjoner og dataprogrammer Klasse:35 Salg av dataapplikasjoner og dataprogrammer 16

17 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke WorldVentures Holdings LLC, 5360 Legacy Drive, Building I, Ste 300, TX75024 PLANO, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:39 Reisebyråtjenester, nemlig tilveiebringelse av informasjon og reservasjoner for midlertidig innlosjering, transport, turer, rundreiser, arrangementer, cruise, attraksjoner og reiser ved hjelp av telefon, data og elektroniske kommunikasjonsnettverk; reiseinformasjonstjenester. Klasse:41 Undervisningstjenester. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke PM Tobakk Norge AS, Karl Johans gate 25, 0159 OSLO Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO Klasse:34 Tobakk, rå eller tilvirket; tobakksprodukter, inkludert sigarer, sigaretter, sigarillos, rulletobakk, pipetobakk, tyggetobakk (skrå), snustobakk, kretek; snus; tobakkserstatninger (ikke for medisinsk bruk); artikler for røkere, inkludert sigarettpapir og munnstykker, sigarettfilter, tobakksbokser, sigarettetuier og askebegre, piper, lommeapparater for rulling av sigaretter, lightere; fyrstikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Semina STINE SØNSTEBØ, LØVSJØ TERRASSE 13, 3943 PORSGRUNN Klasse:41 Klasse:43 Klasse:45 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov. 17

18 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Norwegian Food Partner AS, Ytrebygdsvegen 37, Hovedgården, 5251 SØREIDGREND Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Norwegian Food Partner AS, Ytrebygdsvegen 37, Hovedgården, 5251 SØREIDGREND Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Hamar Sentrumsforening, Postboks 154, 2302 HAMAR Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 18

19 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Johnson Controls Hybrid & Recycling GmbH, Am Leineufer 51, HANNOVER, Tyskland (DE) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:9 Industrielle batterier. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Wermlands Mejeri AB, Partihandlarvägen 2, ÅRSTA/STOCKHOLM, Sverige (SE) Klasse:29 Meieriprodukter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BENU Phoenix Pharmahandel GmbH & Co KG, Pfingstweldstrasse 10-12, MANNHEIM, Tyskland (DE) Advokatfirmaet Thommessen AS, Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO Klasse:3 Klasse:5 Såpe; parfyme, eterisk olje, kosmetikk (unntatt make-up, øyeskygge, leppestift, mascara, neglelakk, selvbruningskrem), hårvann, tannpussemidler, bomull for kosmetisk bruk. Farmasøytiske produkter (unntatt analgetika, feberstillende midler, kalde medisiner, urologiske produkter, preparater for behandling av oftalmologiske sykdommer og lidelser, preparater for forebyggende, behandlende og diagnostikk av hjerte/karsykdommer eller lidelser), sanitære preparater for medisinsk bruk; dietetiske stoffer tilpasset for medisinsk bruk, mat for spedbarn; ernæringsmessige tilsetningsstoffer for medisinsk bruk; vitaminpreparater, mineraltilskudd; vatt til medisinske formål; plaster, materialer knyttet til bandasjering; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr; fungicider. Klasse:10 Kirurgisk, medisinsk og dentale apparater og instrumenter (unntatt oftalmologiske instrumenter, utstyr, enheter og apparater); ortopediske artikler, suturmaterialer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NORDEA TOUR Nordea Bank AB (publ), STOCKHOLM, Sverige (SE) Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO Klasse:36 Klasse:41 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 19

20 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NORDEA MASTERS Nordea Bank AB (publ), STOCKHOLM, Sverige (SE) Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO Klasse:36 Klasse:41 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Sprekenhus Norwegian Serum Peninsula AS, Munkedamsveien 67, 0270 OSLO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , FR, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NADIA Pfizer Inc, 235 East 42nd Street, NY10017 NEW YORK, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:5 Prevensjon og befruktningshindrende preparater. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Andreas Wiik, c/o D.W. & W. International AS,Kjelsåsveien 29B, 0488 OSLO Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse:24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KORAL INDUSTRIES Koral Industries LLC, 6425 Bonsall Drive, CA90265 MALIBU, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:25 Klær. 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 15/11-2011.04.11 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 10/09-2009.03.02 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 21/10-2010.05.25 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 35/08-2008.08.25 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 26/09-2009.06.22 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 06/08-2008.02.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/10-2010.11.22 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 47/10-2010.11.22 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 47/10-2010.11.22 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/12-2012.09.24 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 39/12-2012.09.24 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 39/12-2012.09.24 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 20/05-2005.05.18 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 46/10-2010.11.15 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 24/12-2012.06.11 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer