nr 14/ NO årgang 103 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 14/ NO årgang 103 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /13 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer Oppreisning Administrativ overprøving av registrering av foretaksnavn INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /13 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MEMIRA LESELINSE Memira Holding AB, Klostergatan 10, SE UPPSALA, Sverige Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 Klasse:10 Klasse:44 Optiske apparater og instrumenter samt deler og tilbehør til disse; briller, solbriller og linser samt deler og tilbehør til disse; unntatt slike for dental bruk, dental laboratoriebruk, dental kirurgisk bruk samt ortodontisk bruk. Kirurgiske og medisinske apparater og instrumenter samt deler og tilbehør til disse; unntatt slike for dental bruk, dental laboratoriebruk, dental kirurgisk bruk samt ortodontisk bruk; kunstige øyne. Medisinske tjenester; optikervirksomhet; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker; unntatt dentale, dentale kirurgiske og ortodontiske tjenester. Printer & Long AS, St. Jørgens vei 7, 0662 OSLO, Klasse:30 Klasse:32 Kaffe, te, kakao, iste, te. Alkoholfrie drikkevarer, blant annet brus, øl, vann, mineravann, kullsyreholdig vann, vitaminvann, fruktdrikker, øl, sportsdrikker. Klasse:33 Alkoholholdige drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Rampball VIDAR SKAVLAND, ØSTABØ, 4163 TALGJE, Klasse:28 Utstyr og apparater for gymnastikk og sport. 3

4 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KVIKK LUNSJ Kraft Foods Intellectual Property AS, Johan Throne Holsts plass 1, 0566 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:23 Garn og tråd for tekstile formål; ull (spunnet), ulltråd og ullgarn. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg; trikotasje (klær) og strikkede klær av ull. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Powersport AS, Atråveien 164, 3656 ATRÅ, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:35 Markedsføringsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BLOWPRO Blow Pro Trademark LLC, 1926 East 1st Street, US- NY11223 BROOKLYN, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, steking, ventilasjon, kjøling, vanntilførsel og sanitære formål; krølltenger og jern for forming og styling. Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere; sprayflasker; kammer og svamper, hårbørster og kammer; materialer for børstebinding. Klasse:26 Kniplinger og broderier, bånd og lisser, knapper, hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler, kunstige blomster; hårspenner og klemmer, hårforlengelser og hetter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: International Gaming Projects Ltd, Palazzo Pietro Stiges, 90 Strait Street, MT-VLT1436 VALLETTA, Malta Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:9 Reservedeler til bruk med videospillmaskiner med eksterne displayskjermer eller - monitorer nemlig, strømkabler og minnekort; spillprogrammer og software for datamaskin. Klasse:28 Videospillmaskiner til bruk med eksterne displayskjermer -eller monitorer; interaktive fjernkontrollenheter til videospill; elektroniske komponenter for automatiske spilleautomater; spilleautomater, nemlig elektroniske spilleautomater og bingomaskiner; automatiske underholdingsspillemaskiner. 4

5 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LIPIDFIZZ Delante Health AS, Fagertunveien 21C, 1357 BEKKESTUA, Klasse:29 Klasse:32 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Found Search FOUND IT AS, Postboks 539, 1373 ASKER, Klasse:9 Klasse:42 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. The Trustees for the Time Being of the Nelson Mandela Foundation Trust, 107 Central Street, ZA-2198 HOUGHTON, Sør-Afrika Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg; deler, tilbehør og utstyr til det forannevnte, alt i klasse 25. 5

6 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FOUND IT AS, Postboks 539, 1373 ASKER, Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. FOUND IT AS, Postboks 539, 1373 ASKER, Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/708,920 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NICKI MINAJ Little Miss Mogul LLC, 7 Times Square, US-NY NEW YORK, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:3 Parfyme, eau de toilette, eau de parfume; parfymert bodylotion, badegeler, dusjgeler, kropps-skrubber, kroppskremer, suffle-kremer og kropps-sprayer. 6

7 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 87/708,903 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PINK FRIDAY NICKI MINAJ Little Miss Mogul LLC, 7 Times Square, US-NY NEW YORK, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:3 Parfyme, eau de toilette, eau de parfume; parfymert bodylotion, badegeler, dusjgeler, kropps-skrubber, kroppskremer, suffle-kremer og kropps-sprayer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ANTI ENERGY EVREKA AS, Postboks 405, 1327 LYSAKER, Stein Tore Glemmestad, Hollendergata 2a, 0190 OSLO, Klasse:30 Ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Stabburet AS, Postboks 711, 1411 KOLBOTN, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; nøttepålegg. Klasse:30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is; sjokoladepålegg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PEAL & CO Brooks Brothers Group Inc, 100 Phoenix Avenue, US- CT06082 ENFIELD, USA Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse:18 Sekker, reisekofferter, dokumentmapper, lommebøker, seddelklyper, dokumentkofferter og etuier for nøkler. Klasse:25 Støvler, tøfler, tøysko, sko 7

8 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MATLYST PÅ BOKS Stabburet AS, Postboks 711, 1411 KOLBOTN, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse:29 Klasse:30 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; nøttepålegg. Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is; sjokoladepålegg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ENERQUIP STRATA MARINE & OFFSHORE AS, Sjølyst plass 2, 0278 OSLO, Advokatfirmaet Haavind AS, Postboks 359 Sentrum, 0101 OSLO, Klasse:7 Klasse:37 Klasse:42 Maskiner og verktøymaskiner, herunder mekanisk utstyr til vannveier slik som grindrenskere, varegrinder og luker. Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. Vitenskapelige og teknologiske tjenester innen energisektoren og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VOLTAROL FORTE Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetisk mat og stoffer for medisinsk bruk og veterinær bruk, næringsmidler for spedbarn; kosttilskudd for mennesker og dyr; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FROSTLOGIC LANDE CONSULTING SERVICES, Kuneset 41, 4085 HUNDVÅG, Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning. 8

9 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Attende AS, Postboks 6, 4064 STAVANGER, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; dokumentkopiering; fakturering; arbeidsformidling; fotokopieringstjenester; konsultasjoner i personalspørsmål; layouttjenester for reklameformål; tekstbehandlingstjenester; adresseringstjenester; informasjon om forannevnte tjenester. Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; rustbehandling; reparasjon og vedlikehold av maskiner, møbler, kjøretøyer og tekniske hjelpemidler; servicestasjon for kjøretøyer, maskiner og tekniske hjelpemidler; sliping; vaktmestertjenester; rengjøringstjenester; informasjon om forannevnte tjenester. Klasse:39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; emballering av varer; frankering av post; innpakking av varer; kjøretøyutleie; vareutsendelse omfattet av denne klassen; informasjon om forannevnte tjenester. Klasse:40 Bearbeiding av materialer; lodding; materialbehandling etter bestilling fra andre; materialbehandlingsinformasjon; behandling av metall; nedsliping; polering ved sliping; pussing (finpussing); sliping; smedarbeider; tømmerarbeid; plastproduksjon; skiltproduksjon; skiltdekorering, gravering; kopiering av filmer og fotografier; produksjon av elektriske ovner; informasjon om forannevnte tjenester. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; kulturelle aktiviteter; elektronisk setting for trykking; instruksjon; layouttjenester, andre enn for reklameformål; praktisk opplæring; skriving av tekster (andre enn for reklameformål); yrkesveiledning; informasjon om forannevnte tjenester. Klasse:42 Teknologiske tjenester og utvikling relatert dertil; industrielt design, industriell formgivning og utvikling; utvikling av nye produkter for tredjemann; grafisk formgivning; teknisk ekspertise; kvalitetskontroll; tegning (industridesign); teknisk tegning; informasjon om forannevnte tjenester. Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; catering; kantiner; utleietjenester omfattet av denne klassen; informasjon om forannevnte tjenester. Klasse:44 Medisinske tjenester; hygienisk behandling for personer; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester; utvikling av rehabiliteringsprogrammer for personer; tilby treningsmuligheter for helserestituerings- og rehabiliteringsformål; rehabiliterings- og restitueringstjenester for personer; informasjon om forannevnte tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/695,099 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BIOGUARD Biomet Manufacturing Corp, 56 E. Bell Drive, US- IN46582 WARSAW, USA Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse:5 Klasse:10 Antibiotisk belegg for ortopediske implantater. Ortopediske implantater; ortopediske implantater og belegg dertil; hofteimplantater og belegg dertil; hofteimplantater; antibiotiske belegg solgt som en integral del av hofteimplantater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , GB, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Rotary Power Ltd, 11 Glasshouse Street St Peters Newcastle upon Tyne, GB-NE61BS TYNE & WEAR, Storbritannia Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); hydrauliske maskiner; hydrauliske motorer; hydrauliske pumper; radialstempelmotorer med høyt dreiemoment; radialstempelkammotorer; hydrauliske aksialstempelpumper og -motorer; aksialstempelmålepumper for bruk på det kjemiske området. 9

10 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , BR, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SPIN ACTIV General Motors LLC, 300 Renaissance Center, US- MI DETROIT, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:12 Motorkjøretøyer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GSO Blackstone TM LLC, 345 Park Avenue, US-NY10154 NEW YORK, USA Advokatfirma DLA Piper Norway DA, v/ Advokat Haavik, Postboks 1364 Vika, 0114 OSLO, Klasse:36 Investeringsbankvirksomhet; kapitalforvaltning; finansiell rådgivning, konsulentbistand og analysetjenester, alle relatert til kapitalforvaltning, finansiell investering, kapitalinvestering og primærinvestering; finansielle tjenester relatert til fusjoner, oppkjøp, selskapsrestrukturering og virksomhetsfinansiering; rådgivning vedrørende økonomisk planlegging; eiendomsforvaltning; finansiering av mellomfinansieringslån. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Vestpak Vestpak AS, Luramyrveien 13, 4313 SANDNES, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:6 Klasse:17 Uedle metaller og legeringer av disse; små gjenstander av metall; små isenkramvarer av metall; metallrør; varer av uedelt metall, ikke opptatt i andre klasser; tetninger, særlig oljetetninger, akseltetninger, skraperinger av metall, o-ringer, T-tetninger, fjæraktiverte tetninger (FS seals), stang- og stempeltetninger, gummi-metalltetninger, støvtetninger, skraperinger; tetninger, særlig spiraltetninger, tetninger for trykktesting, RTJtetninger (ring type joints), flattetninger, ventilog pumpetetninger; tetningsringer, særlig RTJtetninger (ring type joints); komponenter av metall for olje- og gassindustrien, særlig skraperinger av metall, tetninger for trykktesting, komponenter for kabel- og nedihullsverktøy, tilbakeslagsventiler. Kautsjuk, guttaperka, gummi, samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; pakningsmateriale; tetninger, særlig oljetetninger, akseltetninger, skraperinger av metall, o-ringer, T-tetninger, fjæraktiverte tetninger (FS seals), stang- og stempeltetninger, gummi/metalltetninger; pakningselementer, gummitetninger for BOPer (utblåsingsforhindere), særlig pakningskopper, brønnservicepakninger, pakninger for lukkehoder, skrapepakninger, skjærepakninger, tetningssett for BOPer (utblåsningsforhindere) tetninger for ventildeksler, sfæriske tetningskomponenter, ringtetninger; tetningsringer, særlig RTJtetninger (ring type joints); pakninger, særlig flatpakninger og isoleringsflenser; pakningselementer, særlig produksjonspakninger, service-pakninger, mekaniske pakninger. 10

11 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: YANTAI HAIDE SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD, E-2 Zone, Jinshajiang Road, Kaifa district, CN- YANTAI, SHANDONG PROVINCE, Kina Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:7 Kraner [løfte- og heiseapparater]; derrikkran; Heiseapparater; Rulletrapper; Håndteringsapparat for lasting og lossing; Taljer; Jekker [maskiner]; Løfteapparater; Truckheiser; Vognheiser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Su Chih Wang Food Co, No 9 Lane 29, Ping Shih, St., Chung Pu Hsiang, TW- CHIA I HSIEN, Taiwan Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Klasse:29 Klasse:30 Tofu; tørket tofu; oppskåret skinke. Vegetarkylling; vegetarand; vegetarfisk; vegetarkjøtt; vegetarpølser; vegetarskinke; vegetar fiskeboller, alle disse produkter laget av hvetegluten. The Coca-Cola Company, One Coca-Cola Plaza, US- GA30313 ATLANTA, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 11

12 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BRAZZERS Manwin Licensing International SàrL, 49 Route d'arlon, LU-1140 LUXEMBOURG, Luxembourg Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 Klasse:38 Klasse:41 Klasse:42 Digitale medier, nemlig forhåndsinnspilte videokassetter, digitale videodisker, DVDplater, nedlastbare lyd- og videoopptak, DVDer, og HD digitale disker med voksenunderholdning. Overføringstjenester for bestillingsprogrammer (video-on-demand transmission services); video- og TV-kringkasting; elektronisk, elektrisk og digital overføring av tale, data og bilder, alt innen voksenunderholdning. Underholdningstjenester, nemlig å tilveiebringe en nettside med fotografiske-, lyd-, video- og prosapresentasjoner med voksenunderholdning via et globalt datanettverk; underholdningstjenester, nemlig produksjon, distribusjon og kringkasting av løpende TV-programmer innen voksenunderholdning. Tilveiebringe et nettsted som tillater brukere å laste ned videoer innen voksenunderholdning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: UNGE SPOR, Kvimarka 39A, 4365 NÆRBØ, Klasse:25 Klasse:35 Klasse:41 Hodeplagg. Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. HOLMS TRAFIKKSKOLE AS, Flintveien 5, 7509 STJØRDAL, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:41 Opplæringsvirksomhet; trafikkskole. 12

13 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FACEMIX MULTIBLOKK AS, Vagleskogveien 10, 4322 SANDNES, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse:19 Belegningsstein; kantstein; gressarmeringsstein; heller. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ADASUVE Alexza Pharmaceuticals Inc, 2091 Stierlin Court, US- CA94043 MOUNTAIN VIEW, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetisk mat og stoffer for medisinsk bruk og veterinær bruk, næringsmidler for spedbarn; kosttilskudd for mennesker og dyr; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider; farmasøytiske preparater for behandling av sykdommer og lidelser i sentralnervesystemet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Great White Shark Enterprises Inc, 2041 Vista Parkway, Level 2, US-FL33411 WEST PALM BEACH, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:18 Handlevesker, toalettmapper solgt tomme, dokumentmapper, stresskofferter, utstyrsbagger, håndkofferter, reisegods, overnattingsvesker, treningsbagger, sportsbagger til allslags bruk, lommebøker, punger, ryggsekker, nøkkeletuier, klesbagger for reising og skobagger for reising. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: RENGJØRINGSSERVICE ANNO 1975 AS, Postboks 16, 4679 FLEKKERØY, Klasse:37 Renholdstjenester 13

14 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Akvaplan-niva AS, Fram Centre, 9296 TROMSØ, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); fotografier, skrivesaker og papirvarer; tidsskrifter; aviser; magasiner; bøker; flygeblad; håndbøker; kataloger; trykte publikasjoner; plakater; trykksaker og publikasjoner vedrørende arktiske spørsmål innen temaene arktisk forskning, politikk og samfunn. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; utleie av reklameplass; reklamering og distribuering av reklamemateriale; markedsføring av konferanser, messer og utstillinger. Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet; kringkastingstjenester; online overføring av konferanser via internett. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; arrangering, organisering og ledelse av konferanser, kongresser, seminarer, workshop og symposium; arrangering av kunstutstillinger og konserter; publisering av elektroniske bøker, tidsskrifter og tekster online; tilveiebringelse av on-line elektroniske konferansetjenester. Klasse:42 Tjenester relatert til arktisk forskning; forskning i forbindelse med miljøvern; forskning i forbindelse med energi; marinforskning; biologisk forskning; fysikk-forskning; geologisk forskning; kjemiforskning; klimaforskning; tekniske prosjektstudier. Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; hotellreservasjonstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CREATIVE INTELLIGENCE Unilever Plc, Port Sunlight, GB-CH624ZD WIRRAL, MERSEYSIDE, Storbritannia Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:3 Parfymevarer; eteriske oljer; deodoranter og antiperspiranter; hårpleieprodukter; hårfargemidler, hårfargestoffer, hårvann, hårbølgingspreparater, balsam, hårspray, hårpulver, hår behandlingsmidler, hårlakk, hårmousses, glansemidler for hår, hårgels, fuktighetsgivende hårpleiemidler, hårvæsker, beskyttende hårpleiemidler, hårpleiemidler for håruttørking, håroljer, hår-tonic, hårkremer, bade- og/eller dusj-preparater; ikke-medisinske toalettpreparater; hudpleie preparater; kosmetikk. 14

15 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. Ewos Innovation AS, Postboks 153, 6901 FLORØ, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:5 Veterinære preparater; biologiske preparater til veterinære formål; tilsetningsstoffer til dyrefôr for medisinske formål; næringsstoffer for mikroorganismer; preparater for mikroorganismer for medisinsk og veterinær bruk; kjemiske reagenser til medisinske og veterinære formål. Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; dataprogramvare med animasjon og film. Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; instruksjonhefter; nyhetsbrev; brosjyrer; rapporter; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker; papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse:28 Spill og leketøy, herunder maskotter; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser. Klasse:31 Næringsmidler for dyr; dyrefôr; fôr til marine fiskelarver; fiskefôr; skalldyrlarvefôr; ikkemedisinske tilsetningsstoffer til dyrefôr, fiskefôr, fôr til marine fiskelarver og skalldyrlarver; næringsgivende tilsetningsstoffer til dyrefôr; fiskefôr. Klasse:40 Produksjon av dyrefôr Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/656,609 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BYDUREON WHISPEN Amylin Pharmaceuticals LLC, 9360 Towne Centre Drive, US-CA92121 SAN DIEGO, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:5 Farmasøytiske preparater, nemlig farmasøytiske preparater til bruk i behandling og forebygging av metaboliske forstyrrelser, endokrine lidelser og forstyrrelser samt diabetes; medisinske injeksjonspenner for administrering av medikamenter fylt med farmasøytiske preparater til bruk i behandling og forebyggelse av metaboliske forstyrrelser, endokrine lidelser og forstyrrelser, samt diabetes. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/656,606 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BYDUREON XUSPEN Amylin Pharmaceuticals LLC, 9360 Towne Centre Drive, US-CA92121 SAN DIEGO, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:5 Farmasøytiske preparater, nemlig farmasøytiske preparater til bruk i behandling og forebygging av metaboliske forstyrrelser, endokrine lidelser og forstyrrelser samt diabetes; medisinske injeksjonspenner for administrering av medikamenter fylt med farmasøytiske preparater til bruk i behandling og forebyggelse av metaboliske forstyrrelser, endokrine lidelser og forstyrrelser, samt diabetes. 15

16 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/656,602 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BYDUREON WYSP Amylin Pharmaceuticals LLC, 9360 Towne Centre Drive, US-CA92121 SAN DIEGO, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:5 Farmasøytiske preparater, nemlig farmasøytiske preparater til bruk i behandling og forebygging av metaboliske forstyrrelser, endokrine lidelser og forstyrrelser samt diabetes; medisinske injeksjonspenner for administrering av medikamenter fylt med farmasøytiske preparater til bruk i behandling og forebyggelse av metaboliske forstyrrelser, endokrine lidelser og forstyrrelser, samt diabetes. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PETRO MILJÖ Yara International ASA, Postboks 2464 Solli, 0202 OSLO, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse:6 Klasse:7 Klasse:37 Klasse:42 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner. Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. Design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Lesaffre et Compagnie, 41, rue Etienne Marcel, FR PARIS, Frankrike Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:41 Klasse:42 Utdanning; opplæring. Kjemiske analyser, forskning og utvikling av nye produkter for andre; tekniske prosjektstudier; tilveiebringelse av informasjon, forsknings-, konsultasjons- og rådgivningstjenester; kvalitetskontrolltjenester; materialtesting; vitenskapelige laboratorietjenester; produktdesign; tekniske støttetjenester. Nortura SA, Postboks 397 Økern, 0513 OSLO, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, egg; spiselige oljer og fett. 16

17 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , BR, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SPARK ACTIV General Motors LLC, 300 Renaissance Center, US- MI DETROIT, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:12 Motorkjøretøyer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Små øyeblikk. Store øyeblikk. OOGABABY AS, c/o Wold, Gange-Rolvs gate 6 B, 0273 OSLO, Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg; barnetøy; bleiebukser [for spebarn]. Klasse:35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; databaser (systematisering av informasjon for bruk i rettet markedsføring); prissammenligningstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PRETTY GOES WITH EVERYTHING Retail Royalty Co, 101 Convention Center Drive, US- NV89109 LAS VEGAS, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:3 Klasse:25 Klasse:35 Dufter og parfymer, toalettsaker for pleie og rengjøring av hår og hud; kosmetikk, kosmetiske produkter. Klær, fottøy, hodeplagg. Detaljhandelstjenester og online detalhandelstjenester med et bredt utvalg av varer, nemlig parfyme, dufter, toalettartikler for pleie og rensing av håret og huden, produkter til personlig pleie, kosmetikk, kosmetiske preparater, smykker, juvelervarer, solbriller, hårtilbehør, klær (inkludert topper, underbukser, dameundertøy, bh-er, undertøy, sokker, badetøy, fritidsklær, drakter, pyjamaser, kjoler, skjørt, ytterklær), klestilbehør, fottøy (inkludert sko og tøfler), hodeplagg (inkludert hatter og pannebånd). 17

18 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Clover EU LLC, 4200 N. Columbus Street, US-IL61350 OTTAWA, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:2 Tonerkassetter; tonerkassetter for laserskrivere; blekkskriverkassetter. Klasse:35 Dataassistert online detaljhandel-, detaljhandel- og en gros distributørtjenester, alle knyttet til gjenvinning av dataskriverutstyrsenheter, nemlig blekkskriverkassetter, tonerkassetter og andre gjenvinnbare skriverkomponenter for skrivere, laserskrivere og flerbruksmaskiner; tjenester knyttet til forbrukerelektronikk, nemlig tilbakekjøp, innbytte og gjensalg av mobiltelefoner, smarttelefoner og andre forbrukerelektronikk-artikler, så som nettbrett (tablets) og bærbare pc-er. Klasse:37 Tjenester knyttet til forbrukerelektronikk, nemlig gjenopprettelse og reparasjon av mobiltelefoner, smarttelefoner og andre forbrukerelektronikk-artikler, så som nettbrett (tablets) og bærbare pc-er. Klasse:40 Gjenvinningstjenester knyttet til dataskriverutstyrsenheter, nemlig blekkskriverkassetter, tonerkasseter og andre skriverkomponenter for skrivere, laskerskrivere og flerbruksmaskiner; tjenester knyttet til forbrukerelektronikk, nemlig gjenvinning av mobiltelefoner, smarttelefoner og andre forbrukerelektronikk-artikler, så som nettbrett (tablets) og bærbare pc-er. MCP DB LLC, 535 Madison Avenue, 4th floor, US- NY10022 NEW YORK, USA Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker. Klasse:33 Vodka, alkoholholdige drikker (unntatt øl). 18

19 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Clover EU LLC, 4200 N. Columbus Street, US-IL61350 OTTAWA, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:2 Tonerkassetter; tonerkassetter for laserskrivere; blekkskriverkassetter. Klasse:35 Dataassistert online detaljhandel-, detaljhandel- og en gros distributørtjenester, alle knyttet til gjenvinning av dataskriverutstyr, nemlig blekkskriverkassetter, tonerkassetter og andre gjenvinnbare skriverkomponenter for skrivere, laserskrivere og flerbruksmaskiner; tjenester knyttet til forbrukerelektronikk, nemlig tilbakekjøp, innbytte og gjensalg av mobiltelefoner, smarttelefoner og andre forbrukerelektronikk-artikler, så som nettbrett (tablets) og bærbare pc-er. Klasse:37 Tjenester knyttet til forbrukerelektronikk, nemlig gjenopprettelse og reparasjon av mobiltelefoner, smarttelefoner og andre forbrukerelektronikk-artikler, så som nettbrett (tablets) og bærbare pc-er. Klasse:40 Gjenvinningstjenester knyttet til dataskriverutstyrsenheter, nemlig blekkskriverkassetter, tonerkasseter og andre skriverkomponenter for skrivere, laskerskrivere og flerbruksmaskiner; tjenester knyttet til forbrukerelektronikk, nemlig gjenvinning av mobiltelefoner, smarttelefoner og andre forbrukerelektronikk-artikler, så som nettbrett (tablets) og bærbare pc-er. ABC Startsiden AS, Sagveien 21A, 0459 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; herunder utleie av reklameplass; utsendelse av reklamemateriell; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; markedsstudier; markedsundersøkelser; alle forannevnte tjenester også tilbudt via et globalt datanettverk. Klasse:38 Pressebyråer; elektronisk postoverføring; fjernsynssendinger; informasjonsbyråer (nyheter); kabelfjernsynssendinger; SMS tjenester; radiokommunikasjon; radiokringkasting; satelittoverføringer, digital lydkringkasting; alle forannevnte tjenester også tilbudt via et globalt datanettverk. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; utleie av fjernsyns- og radioapparater; produksjon av fjernsyns- og radioprogrammer; radio- og fjernsynsunderholdning; organisering av konkurranser og kulturelle arrangement; organisering og ledelse av konferanser og seminarer; alle forannevnte tjenester også tilbudt via et globalt datanettverk. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; juridiske tjenester. 19

20 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Klasse:23 Klasse:24 Klasse:25 Klasse:26 Garn og tråd for tekstile formål. Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser, senge- og bordtepper Klær, fottøy, hodeplagg, bunader, folkedrakter Kniplinger og broderier, bånd og lisser, knapper, hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler, kunstige blomster. Bøndenes Hus AS, Rosenkrantz gate 8, 0159 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall, materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin, varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser), malmer. kunstgjenstander av uedle metaller, Bjeller av metall ikke opptatt i andre klasser., spenner av uedelt metall (jernvare). Klasse:8 Klasse:14 Klasse:16 Klasse:18 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne), knivsmedvarer, gafler og skjeer, hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og - maskiner. Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser, juvelervarer, smykker, bunadssølv; edle stener, ur og kronometriske instrumenter Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk, artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler), instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater), plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser), trykktyper, klisjeer, mønstre for konfeksjon av klær og bunader; kalkerpapir, kalkertegninger; mønstre for broderi, skredderkritt, pappsjablonger. Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse:27 Klasse:28 Klasse:35 Klasse:36 Klasse:37 Klasse:40 Klasse:41 Klasse:45 Tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale). Spill og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser, juletrepynt. Detaljhandel med de foran nevnte varer i klasse 1 til 34, herunder også detaljhandel via internet eller postordre, annonse- og reklamevirksomhet, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester; bokføringstjenester Forsikringsvirksomhet, finansiell virksomhet, monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom, utleie av kontorer (fast eiendom), utleie av leiligheter, utleie av landbrukseiendom, bestyrelse av fast eiendom og bestyrelse av leiegårder; deponering av verdisaker, smykketaksering. Byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; fornyelse av klær; rensing av klær, stryking av tøy, skotøyreparasjon. Bearbeiding av materialer, skreddervirksomhet, tekstilbehandling, salmakerarbeid; metallbelegging, forgylling; forandring av klær, omsying av klær, tilskjæring av stoff; kanting, valking og krymping av stoff, forsølving Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter. Drift av fritidsanlegg; arrangering av konserter og praktiske seminarer, artistopptredener; organisering og ledelse av konferanser og seminarer; organisering av sportskonkurranser, showoppsetninger, teateroppsetninger, klubbvirksomhet (underholdning eller utdanning), utgivelse av bøker. Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov. Hustilsyn, åpning av lås, lisensiering av immaterielle rettigheter. Klasse:20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere, kammer og svamper, børster (ikke malerpensier); materialer for børstebinding, gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk), glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser) 20

21 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ProMeister Mekonomen AB, Box 6077, SE KUNGENS KURVA, Sverige Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:1 Klasse:2 Klasse:3 Klasse:4 Klasse:6 Klasse:7 Klasse:8 Klasse:9 Klasse:11 Klasse:12 Kjemiske preparater for bruk ved reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer og marine farkoster; kjølevæske for kjøretøys- og båtmotorer; kjemiske tilsetninger for motordrivstoff og -brensel spylevæske; sparkel for kjøretøyskarosserier. Rusbeskyttelsesmidler for kjøretøyer og marine fartøyer; grunningsfarger og lakker for kjøretøyer og båter; beskyttelsesmasse og understellstetningsmidler for kjøretøyer. Rengjørings-, polerings-, flekkfjernings-, skrubbe- og slipemiddel for vedlikehold av kjøretøyer og marine farkoster. Industrielle oljer og fett samt smøremidler for reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer og marine farkoster; drivstoffer og brensel. Lås av metall for kjøretøyer og farkoster. Maskiner og maskinverktøy for reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer og marine farkoster; heisanordninger for festing på kjøretøyer og marine farkoster; løfteanordninger for kjøretøyer og marine farkoster; lastebrygger for kjøretøyer og marine farkoster inkludert i denne klasse; luftkompressorer for kjøretøyer og marine farkoster; motorer, deler derav samt tilbehør inkludert i denne klasse. Hånddrevne verktøy og håndredskaper for reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer og marine farkoster. Apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for innspilling, opptak, sending eller gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; innspillbare minneplater; CDplater, DVDer og andre digitale innspillbare media; software; spenningsregulatorer for kjøretøyer og marine farkoster; termostater for kjøretøyer og farkoster; hjulbalanseringsmaskiner for kjøretøyer; simulatorer for styring og kontroll av kjøretøyer; instrumenter og apparater for måling, testing og kontroll ved reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer og marine farkoster; beskyttelsesklær. Apparater for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; lyskastere for kjøretøyer og farkoster; luftkondisjoneringsapparater for kjøretøyer og farkoster; oppvarmingsanordninger for kjøretøyer og farkoster; avisningsinnretninger for kjøretøyer og farkoster; antiblendingsanordninger for kjøretøyer og farkoster (lampearmaturer); kjøretøys- og farkostreflektorer; lamper og belysning for kjøretøyer; ventilasjonsapparatur for kjøretøyer og farkoster. Kjøretøyer, båter og deres reservedeler inkludert i denne klasse samt motorer for kjøretøyer. Klasse:16 Klasse:17 Papir; kartong samt produkter lager derav, ikke inkludert i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; aviser, bøker og tidsskrifter. Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall); tetningsmateriale i form av pakninger for kjøretøyer; oljepakningar for kjøretøyer; kjøleslanger for kjøretøyer og farkoster; råmateriell for skiver i halvfabrikat for bremsebelegg for kjøretøyer, inkludert i denne klasse; gummiartikler for anvendelse for å forebygge uttømming av luft (deflasjon) på kjøretøysdekk; støtdempende buffere av gummi [kjøretøysdeler]. Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere; kammer og svamper; børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; ubearbeidet eller delvis bearbeidet glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk, ikke opptatt i andre klasser; redskaper og artikler for rengjøring og reparasjon av kjøretøyer og båter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Raj Nir Randhawa, Billitkroken 51, 1279 OSLO, Klasse:25 Klær. 21

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/12-2012.12.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 50/12-2012.12.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 50/12-2012.12.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/13-2013.08.26 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 35/13-2013.08.26 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 86540. nr 35/13-2013.08.26 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 35/08-2008.08.25 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 48/08-2008.11.24 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 15/11-2011.04.11 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien Østre Aker Vei 264 0977 OSLO 20U- 10-2 0 potent varemerke design Patentstyret 3! Sandakeii/eien 64 Pb 8160 Dep 0033 Os o Tnlcfan +47 7? 38 73 00 info'prt-?' 447 27 38 73 3 3 pdlantsty.tl no maiij palenti.'.ysfcl

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 19/13-2013.05.06 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 19/13-2013.05.06 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 19/13-2013.05.06 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer