nr 24/ NO årgang 104 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 24/ NO årgang 104 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 innholdsfortegnelse og inid-koder /14 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Avgjørelser etter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Begrensing av varer eller tjenester for nasjonale registreringer Trekninger/slettelser begjært av søker/innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Erstatning av nasjonal med internasjonal registrering Rettelse av internasjonale varemerkeregistreringer Fornyelser Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker nr 24/14 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Hochtief Aktiengesellschaft, Opernplatz 2, DE ESSEN, Tyskland Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse 6 Bygninger av metall; bærende bygningskonstruksjoner av metall; bygningsmaterialer av metall; forskaling, stillaser, dragere, støtter, bjelker og stolper av metall; armeringsmatter og armeringsjern av metall; låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); materialer av metall for jernbanespor; porter, dører og vinduer av metall; skruer og muttere av metall; metallstifter; spikere, stifter, bolter og nagler av metall; aluminiumsprofiler, spesielt til vinduer, dører og fasader, og til å ramme inn glasselementer; containere av metall. Klasse 19 Bygninger, ikke av metall; bærende bygningskonstruksjoner, ikke av metall; bygningsmaterialer, ikke av metall; forskaling, ikke av metall; tømmer for bygningsformål; bygningselementer av betong; materialer for veibygging; stillas, dragere, støtter, bjelker og stolper, ikke av metall; bygningselementer med betongoverflate for oppføring av bygninger; betong, sement, mørtel; sand, grus; porter, dører og vinduer, ikke av metall; taktekkinger, ikke av metall; mursteiner, sandstein, marmor, natursteiner, fliser og teglstein; bygningsglass; vindusruter; speilglass (vinduer); isolerglass (bygningsmaterialer); vindusglass. Klasse 35 Regnskapsføring på området energi-, strøm-, gass-, vann- og varmeforbruk. Klasse 37 Byggevirksomhet; konstruksjons- og byggeteknisk ingeniørvirksomhet, herunder bygging av tunneler; veibygging; bygging av havneanlegg; bygging og utvidelse av vannveier; bygging av flyplasser; anlegg av plasser og torg; bygging av jernbanelinjer; byggevirksomhet på bebygget og ubebygget land; byggevirksomhet, vedlikehold, reparasjon, service, sanering og rengjøring av fast eiendom, spesielt av bygninger; byggeledelse; transformasjon av fast eiendom; bygging av installasjoner til forsyning av drikkevann samt til fjerning og rensing av avløpsvann; bygging av energiutvinningsanlegg; sanering av bygninger på miljøstasjoner og søppelfyllinger; tilsyn med byggearbeider; utleie av maskiner for bygningsformål; bygningsinformasjon; service, reparasjonsvirksomhet og vedlikehold av industrianlegg; utstyre og levere forsyninger til byggeplasser; drift og charter av spesialskip til byggeprosjekter. Klasse 39 Drift av infrastrukturelle anlegg, spesielt flyplasser og havner; drift av transportruter og transportanlegg, spesielt veier, tunneler, broer og jernbaner; drift av anlegg for transport av passasjerer og varer; distribusjon av elektrisk kraft. Klasse 40 Produksjon av elektrisk kraft; fremskaffelse av energiutvinningsanlegg; fremskaffelse av geotermiske anlegg til energiutvinning. Klasse 41 Drift av undervisningsinstitusjoner, spesielt skoler og universiteter; tilby fasiliteter og bygninger for idretts- og fritidsformål; drifte fasiliteter og bygninger for kulturelle formål. Klasse 42 Bygnings- og konstruksjonsplanlegging; rådgiving i forbindelse med bygningskonstruksjon og oppføring av bygninger; arkitekttjenester; teknisk forberedelse, støtte og rådgiving i forbindelse med byggeprosjekter; ingeniørvirksomhet og annen teknisk bistand til styring, utvikling og overvåking av prosjekter; utvikling av brukskonsepter for fast eiendom, med hensyn til tekniske spørsmål; planlegging og teknisk bistand i forbindelse med bruk, administrasjon, styring og drift av fast eiendom; planlegging og teknisk bistand i forbindelse med konstruksjon, utstyring og møblering av fast eiendom; teknisk prosjektering og utvikling av byggeprosjekter; utvikling av dataprogrammer og internetteknologier, spesielt til alle de forannevnte tjenestene; installasjon og vedlikehold av dataprogrammer; teknisk bistand med hensyn til avfallshåndteringstjenester; byggteknisk rådgiving i forbindelse med utvikling av eiendommer; beregninger, undersøkelser og datastyring på området energi-, strøm-, gass-, vann- og varmeforbruk; rådgiving på området energiforbruk og energisparing; analysetjenester, rådgiving og planlegging på området yrkeshelse og sikkerhet på arbeidsplassen, helsevern og miljøvern. Klasse 44 Drift av helseomsorgsinstitusjoner, spesielt sykehus. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Mr Mister Shop Management AS, Døvleveien 41, 3170 SEM, Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 3

4 registrerte varemerker nr 24/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ProJure Advokatfirma DA, Postboks 127 Sentrum, 4001 STAVANGER, Klasse 45 Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ELECTRIC FRIENDS ELECTRIC FRIENDS AS, Kirkeveien 100B, 0361 OSLO, Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli, 0204 OSLO, Klasse 7 Klasse 9 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); roboter; styreanordninger for maskiner. Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til måling, signalering eller kontroll; databehandlingsutstyr, datamaskiner og dataprogrammer; digitale opptaksmedier; apparater for mottak, lagring, gjengivelse, avspilling, opptak og overføring av bilder; kameraer; videomonitorer; computermonitorer; brukergrensesnitt; kringkastingsutstyr; elektroniske styresystemer for TVproduksjon, kameraer og roboter; apparater for å prosessere digitale bilder; deler og tilbehør til forannevnte varer. Klasse 41 Utleie av sceneutstyr; utleie av fjernsynsproduksjonsutstyr; utleie av videokameraer; utleie av belysningsutstyr for fjernsynsstudioer. Klasse 42 Utleie av datamaskiner; utleie av computersoftware; utleie av databehandlingsutstyr. ELECTRIC FRIENDS AS, Kirkeveien 100B, 0361 OSLO, Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli, 0204 OSLO, Klasse 7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); roboter; Klasse 9 styreanordninger for maskiner. Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til måling, signalering eller kontroll; databehandlingsutstyr, datamaskiner og dataprogrammer; digitale opptaksmedier; apparater for mottak, lagring, gjengivelse, avspilling, opptak og overføring av bilder; kameraer; videomonitorer; computermonitorer; brukergrensesnitt; kringkastingsutstyr; elektroniske styresystemer for TVproduksjon, kameraer og roboter; apparater for å prosessere digitale bilder; deler og tilbehør til forannevnte varer. Klasse 41 Utleie av sceneutstyr; utleie av fjernsynsproduksjonsutstyr; utleie av videokameraer; utleie av belysningsutstyr for fjernsynsstudioer. Klasse 42 Utleie av datamaskiner; utleie av computersoftware; utleie av databehandlingsutstyr. 4

5 registrerte varemerker nr 24/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Klasse 21 Drikkeflasker for sport, drikkeflaskeholder. Klasse 25 Klær, fottøy og hodeplagg, spilledrakter for ballsport, kapteinsbind, vester for markering, skyggeluer til sport, overtrekksdresser, sportsklær. Klasse 28 Dommerfløyter, keeperhansker, kjegler og markeringskjegler til sport, håndholdt ballpumpe, ballnett, taktikktavle, pop-up mål, spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Baller for spill. Daydreamer International Pte Ltd, Unit 1010, Miramar Tower,132 Nathan Road,Tsim Sha Tsui, CN- KOW LOON, HONG KONG, Kina Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 20 Alle slags møbler av tre eller metall slike som spisebord, spisebordstoler, buffeter, sidebord, kabinetter for TV og DV, kaffe- og lampebord, sengerammer, sengegavler, divaner, senger, sidebord for senger, kommoder for soverom, speil og kommodespeil, møbler, speil, billedrammer, garderober, skap, veggskap, bokskap, kjøkkenskap, frysebokser og kjøledisker, fjernsynsskap, skoskap, bord, toalettbord, tebord, senger, stoler og stoler til toalettbord, fotstoler, sengekombinasjoner for barn, stoler, skrivepulter, benker, stoler, kleshengere, kontormøbler, skolemøbler, bibliotekhyller, magasinstativer, springmadrasser, stråmadrasser, anretningsbord, paraplystativer, tilbakelent og svingende lenestoler; liggestoler; sofaer; sovesofaer; alt inkludert i klasse 20. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PATHS OF NORWAY AS, Kalvtrøa 5, 7290 STØREN, Klasse 5 Plaster, tape for medisinsk bruk, førstehjelpsskrin for idrettsbanen, farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietisk mat og stoffer for medisinsk eller veterinær bruk, næringsmidler for spedbarn; kosttilskudd for mennesker og dyr; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. Klasse 10 Isposer for medisinsk bruk. Klasse 18 Bager for sport. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/092,139 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Exxon Mobil Corporation, 5959 Las Colinas Boulevard, US-TX IRVING, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 4 Motordrivstoff, nemlig bensin og dieseldrivstoff. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DOG&BREW BLENDER AS, Lysaker Torg 35, 1366 LYSAKER, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; pub- og bartjenester; snackbartjenester; restaurant-, kafé og kafeteriatjenester; gatekjøkkentjenester, cateringtjenester. 5

6 registrerte varemerker nr 24/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Ahmed Zalatimo Company and Partners, P.O. Box 17191, JO AMMAN, Jordan Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 30 Alle typer godterier. Klasse 43 Catering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Maestro Soft AS, Postboks 403 Skøyen, 0213 OSLO, Advokatfirmaet Hjort DA, Postboks 471 Sentrum, 0105 OSLO, Klasse 9 Dataprogrammer innregistrert på databærere; dataprogrammer [nedlastbar programvare], computerprogrammer [nedlastbar programvare], programvare (innregistrerte EDB-programmer); innregistrerte programmer for datamaskiner Klasse 16 Trykksaker i form av utskrifter på papir av innregistrerte dataprogrammer; håndbøker, instruksjonsbøker og andre trykksaker angående elektronisk databehandling; papirbånd og -kort for registrering av dataprogrammer Klasse 42 Utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer for tredjemann; programmering for datamaskiner Ivaran Container AS, Postboks 175, 1325 LYSAKER, Peder Holter-Sørensen, Rytterfaret 24, 1362 HOSLE, Nina Kjølberg, Rytterfaret 24, 1362 HOSLE, Sidsel Holter-Sørensen, Rytterfaret 24, 1362 HOSLE, Eirik Holter-Sørensen, Klinkerveien 6, 0683 OSLO, Klasse 39 Transportvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/013,930 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LTV2 CareFusion 203 Inc, 3750 Torrey View Court, US- CA92130 SAN DIEGO, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 10 Medisinske ventilatorer, ikke relatert til lunge termisk volum. 6

7 registrerte varemerker nr 24/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MOVENTIG AstraZeneca AB, SE SÖDERTÄLJE, Sverige Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater og substanser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DESIDRO Kollant SrL, Via Trieste 49/53, IT PADOVA, Italia Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 5 Insektsdrepende midler, produkter for å kontrollere snegler, gastropoder, snegledyr, mollusker og bløtdyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AstraZeneca AB, SE SÖDERTÄLJE, Sverige Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater og substanser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MUCEPTAK AstraZeneca AB, SE SÖDERTÄLJE, Sverige Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater og substanser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PIQL Cinevation AS, Grønland 56, 3045 DRAMMEN, Klasse 9 Apparat for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; optisk lagringsmedium (film); lagringsmedium; opptaksmedier. Klasse 39 Lagring av elektronisk lagrede data og dokumenter. Klasse 42 Design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; elektronisk datalagring; dataprogrammering; utarbeidelse av dataprogrammer; fjernlagring av datasikkerhetskopier; digitalisering av dokumenter (skanning). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FLEXSET PPG Coatings Nederland BV, Amsterdamseweg 14, NL-1422AD UITHOORN, Nederland Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 2 Maling, fermisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler; beleggingssammensetninger i form av industrielle og marine belegginger (coatings). 7

8 registrerte varemerker nr 24/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Melhus Sparebank, Postboks 40, 7221 MELHUS, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Dataprogramvare; softwareapplikasjoner; applikasjoner for mobiltelefon; kodede eller magnetiske bankkort; kodebrikker for nettbank. Klasse 16 Brosjyrer og skriftlig materiale for bruk i forbindelse med bank, finans og forsikring. Klasse 36 Bankvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forsikringsvirksomhet; bistand til bedrifter; nettbank. Klasse 42 Utvikling av dataprogram. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GIRONVARRE DESIGN INGER TJIKKOM, Mádiijárbálggis17, 9730 KARASJOK, DAASTA, Riidonjarga, 9730 KARASJOK, Klasse 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). Klasse 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; sengetepper; bordduker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PacSun Pacific Sunwear of California Inc, 3450 East Miraloma Avenue, US-CA92806 ANAHEIM, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 35 Detaljhandel- og nettbutikktjenester innenfor områdene klær, hodeplagg, fottøy, bagger, kosmetikk, briller og optikervarer, klokker, ur, smykker, edelstener, skateboards, tilbehør til skateboards, nemlig hjul, kulelagre, bushings, bolter, risers, curbvoks, surfboards, surfboard leashes, surfboardvoks, snowboards, snøwboardbindinger, snowboardstøvler, snowboardvoks, sengetøy, dekketøy, møbler og inventar for hjemmet, og forbrukerelektronikk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen On The Byas Pacific Sunwear of California Inc, 3450 East Miraloma Avenue, US-CA92806 ANAHEIM, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LA Hearts Pacific Sunwear of California Inc, 3450 East Miraloma Avenue, US-CA92806 ANAHEIM, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 8

9 registrerte varemerker nr 24/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Nollie Pacific Sunwear of California Inc, 3450 East Miraloma Avenue, US-CA92806 ANAHEIM, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/810,776 (210) Søknadsnr.: A (220) Inndato: (180) Registreringen GLO YogaGlo Inc, P.O. Box 1347, US-DE19801 WILMINGTON, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 38 Kringkasting og streaming av audiovisuelt medieinnhold innen områdene kondisjon og form, trening og helserelaterte temaer via et global datanettverk; webcasting-tjenester; tilveiebringelse av tilgang til online forum for formidling av meldinger og blogger via internett; tilveiebringelse av online elektroniske oppslagstavler for formidling av meldinger mellom brukere innenfor emner av generell interesse; tilveiebringelse av online chatterom for sosial nettverksbygging; webmeldingstjenester; video on demand-overføringstjenester via internett; tilveiebringelse av online fora for overføring av meldinger omfattende kondisjon og form, trening, musikk og helserelaterte temaer; elektronisk overføring og streaming av digitalt medieinnhold for andre via globale og lokale datanettverk; streaming av lyd-, visuelt- og audiovisuelt stoff via et global datanettverk; kommunikasjonstjenester, nemlig overføring av streamet lyd og audiovisuelle opptak via internett; streaming av video- og lydstoff på internett; tilveiebringelse av tilgang til databaser; elektronisk overføring av øyeblikkelige meldinger og data. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NexMed International Ltd, El Camino Real, Suite 300, US-CA92130 SAN DIEGO, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 5 Farmasøytiske preparater for behandling av seksuell dysfunksjon. Klasse 10 Medisinske dispensere for farmasøytiske preparater; medisinske utstyr for blanding, lagring og påføring av farmasøytiske preparater; medisinsk utstyr for overvåkning av dosering av farmasøytiske preparater; alt for bruk til behandling av seksuell dysfunksjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen International Gaming Projects Ltd, Palazzo Pietro Stiges, 90 Strait Street, MT-VLT1436 VALLETTA, Malta Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Reservedeler til bruk for videospillmaskiner med ekstern skjerm eller monitorer nemlig, strømkabler og minnekort; dataspillprogrammer og programvare; interaktive videospillfjernkontrollenheter; elektroniske komponenter for spilleautomater. Klasse 28 Videospillmaskiner for bruk med ekstern skjerm eller monitor; automatiske spilleautomater; og gevinstautomater, nemlig elektroniske spille- og bingoautomater; og automatiske underholdningsspillmaskiner. 9

10 registrerte varemerker nr 24/14 ekstern skjerm eller monitorer nemlig, strømkabler og minnekort; dataspillprogrammer og programvare; interaktive videospillfjernkontrollenheter; elektroniske komponenter for spilleautomater. Klasse 28 Videospillmaskiner for bruk med ekstern skjerm eller monitor; automatiske spilleautomater; og gevinstautomater, nemlig elektroniske spille- og bingoautomater; og automatiske underholdningsspillmaskiner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen truegroups TRUEGROUPS AS, Brantenborgveien 10, 0778 OSLO, Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. International Gaming Projects Ltd, Palazzo Pietro Stiges, 90 Strait Street, MT-VLT1436 VALLETTA, Malta Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Reservedeler til bruk for videospillmaskiner med ekstern skjerm eller monitorer nemlig, strømkabler og minnekort; dataspillprogrammer og programvare; interaktive videospillfjernkontrollenheter; elektroniske komponenter for spilleautomater. Klasse 28 Videospillmaskiner for bruk med ekstern skjerm eller monitor; automatiske spilleautomater; og gevinstautomater, nemlig elektroniske spille- og bingoautomater; og automatiske underholdningsspillmaskiner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Linima AS, Slemdalsveien 72, 0373 OSLO, Bing Hodneland advokatselskap DA, Postboks 775 Sentrum, 0106 OSLO, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; bedriftsledelse av hoteller; datasøk i datafiler, for andre; innsamling av informasjon for bruk i databaser; kommersielle formidlingstjenester; prissammenligningstjenester; systematisering av informasjon for bruk i databaser. Klasse 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; reiseledervirksomhet; transport av reisende. Klasse 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; formidling av midlertidig losji; hotellreservering; pensjonatreservering; reservering av midlertidig innkvartering; utleie av værelser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AKA AKA AS, Hvervenmoveien 49, 3511 HØNEFOSS, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; bokføring; bokholderi; demonstrasjoner av varer; eksport og importagentur; forretningsevaluering; faglige konsultasjoner om forretninger; fakturering; arbeidsformidling; forretningsinformasjon- og rådgivning; utleie av kontormaskiner og -apparater; analyse av kostnadspriser; markedsundersøkelser; organisering av messer for salg og markedsføring; omflyttingstjenester; online annonsering på datanettverk; prissammenligningstjenester; rasjonaliseringsekspertise; regnskapsanalyser; regnskapsførsel; regnskapskontroll; salgsfremmende tjenester [for tredjemann]; utarbeiding av skatteberegninger; systematisering av informasjon for bruk i databaser; utleie av reklameplass; utsetting av tjenester [forretningsassistanse]; organisering av utstillinger for handels- og reklameformål; økonomisk planlegging; økonomiske beregninger. Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; avbetalingsfinansiering; bestyrelse av stiftelser; bestyrelse av fast eiendom; bestyrelse av leiegårder; 10

11 registrerte varemerker nr 24/14 boligformidling [leiligheter]; børsmeglervirksomhet; clearingvirksomhet [valuta]; deponering av verdipapirer; forpaktning av fast eiendom; taksering av fast eiendom; eiendomsmegler for fast eiendom; eiendomsomsetning; faktoringselskaper; finansanalyser; finansinformasjon; finansrådgivning; finanstransaksjoner; fondsinvestering; fondsopprettelse; forvaltning av formuer; garantier [kausjon]; husleieinnkreving; inkassoforretninger; fondsinvesteringer; kapitalinvesteringer; konsulentbistand i skattespørsmål; leasing-finansiering; meglerforretninger for fast eiendom; oppbygging av kapitalfond; reparasjonskostnadsevaluering [finansiell verdiberegning]; finansiell sponsorvirksomhet; utleie av fast eiendom for næringsformål; utleie av butikklokaler; utleie av kontorer (fast eiendom); utleie av landbrukseiendommer; utleie av leiligheter; utlån [finansiering]; formuesforvaltning; finansielle meglertjenester; verdipapir- og derivatmeglertjenester; fastsettelse, beregning og tilveiebringelse av informasjon om verdipapirer og derivater; kapitalinvesteringstjenester; finansielle børstjenester; finansielle tjenester i form av investeringstjenester; finansiell forskning og finansielle undersøkelser; aksjemeglingstjenester; tilveiebringe valuta- og pengeoverføringstjenester; vurderinger og verdsetting av fast eiendom; tjenester knyttet tikrinl utvelgelse og anskaffelse av fast eiendom; valutatrading; nyhets-, informasjons-, og rådgivningstjenester relatert til valuta, verdipapirer, aksjer og pengemarkedsinnskudd. Klasse 37 Byggevirksomhet; byggeledelse. Klasse 41 Utleie av idrettsplasser og stadium. Klasse 42 Planlegging og rådgivning vedrørende bygging. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AKA TRADING AKA AS, Hvervenmoveien 49, 3511 HØNEFOSS, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; bokføring; bokholderi; demonstrasjoner av varer; eksport og importagentur; forretningsevaluering; faglige konsultasjoner om forretninger; fakturering; arbeidsformidling; forretningsinformasjon- og rådgivning; utleie av kontormaskiner og -apparater; analyse av kostnadspriser; markedsundersøkelser; organisering av messer for salg og markedsføring; omflyttingstjenester; online annonsering på datanettverk; prissammenligningstjenester; rasjonaliseringsekspertise; regnskapsanalyser; regnskapsførsel; regnskapskontroll; salgsfremmende tjenester [for tredjemann]; utarbeiding av skatteberegninger; systematisering av informasjon for bruk i databaser; utleie av reklameplass; utsetting av tjenester [forretningsassistanse]; organisering av utstillinger for handels- og reklameformål; økonomisk planlegging; økonomiske beregninger. Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; avbetalingsfinansiering; bestyrelse av stiftelser; bestyrelse av fast eiendom; bestyrelse av leiegårder; boligformidling [leiligheter]; børsmeglervirksomhet; clearingvirksomhet [valuta]; deponering av verdipapirer; forpaktning av fast eiendom; taksering av fast eiendom; eiendomsmegler for fast eiendom; eiendomsomsetning; faktoringselskaper; finansanalyser; finansinformasjon; finansrådgivning; finanstransaksjoner; fondsinvestering; fondsopprettelse; forvaltning av formuer; garantier [kausjon]; husleieinnkreving; inkassoforretninger; fondsinvesteringer; kapitalinvesteringer; konsulentbistand i skattespørsmål; leasing-finansiering; meglerforretninger for fast eiendom; oppbygging av kapitalfond; reparasjonskostnadsevaluering [finansiell verdiberegning]; finansiell sponsorvirksomhet; utleie av fast eiendom for næringsformål; utleie av butikklokaler; utleie av kontorer (fast eiendom); utleie av landbrukseiendommer; utleie av leiligheter; utlån [finansiering]; formuesforvaltning; finansielle meglertjenester; verdipapir- og derivatmeglertjenester; fastsettelse, beregning og tilveiebringelse av informasjon om verdipapirer og derivater; kapitalinvesteringstjenester; finansielle børstjenester; finansielle tjenester i form av investeringstjenester; finansiell forskning og finansielle undersøkelser; aksjemeglingstjenester; tilveiebringe valuta- og pengeoverføringstjenester; vurderinger og verdsetting av fast eiendom; tjenester knyttet tikrinl utvelgelse og anskaffelse av fast eiendom; valutatrading; nyhets-, informasjons-, og rådgivningstjenester relatert til valuta, verdipapirer, aksjer og pengemarkedsinnskudd. Klasse 37 Byggevirksomhet; byggeledelse. Klasse 41 Utleie av idrettsplasser og stadium. Klasse 42 Planlegging og rådgivning vedrørende bygging. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Fiberweb Holdings Ltd, Forsyth House, Lower Richmond Road, GB-TW94LN RICHMOND ON THAMES, LONDON, Storbritannia Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 17 Plastikkfilm; emballasje/paknings-, tetnings-, og isoleringsmateriale. Klasse 18 Lærimitasjoner; syntetisk lær til klær, sko, veskemakervarer og overtrekksmateriale til møbelpolstring; salmakerforretningsvarer og veskemakervarer; varer til fremstilling av remmer (ikke for klær); lærvarer (inkludert i klasse 18). Klasse 24 Vevde og strikkede stoffer; overtrekk/dekke til seng og bord; trådgardiner; gardiner; flagg; stoffer til gardiner, flagg, telt, seil, kanvas, solseil, sekker, kapper, rullegardiner og skyggelegging; filt; ikke-vevde fleecestoffer; vatterte stoffer; overtrekk/dekke av stoff til kjøretøy, polstrede møbler og barnevogner; stoffer til sko; stofforing til sko; voksduker; veggbekledningsmaterialer (av tekstil). Klasse 27 Gulvtepper; matter; tepper/pledd; linoleum; veggbekledningsmaterialer (ikke av tekstil); gulvbekledninger til legging i form av remser, plater eller fliser; veggbekledninger i form av remser, plater eller fliser. 11

12 registrerte varemerker nr 24/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Linima AS, Slemdalsveien 72, 0373 OSLO, Bing Hodneland advokatselskap DA, Postboks 775 Sentrum, 0106 OSLO, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; bedriftsledelse av hoteller; datasøk i datafiler, for andre; innsamling av informasjon for bruk i databaser; kommersielle formidlingstjenester; prissammenligningstjenester; systematisering av informasjon for bruk i databaser. Klasse 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; reiseledervirksomhet; transport av reisende. Klasse 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; formidling av midlertidig losji; hotellreservering; pensjonatreservering; reservering av midlertidig innkvartering; utleie av værelser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AKA HOLDING AKA AS, Hvervenmoveien 49, 3511 HØNEFOSS, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; bokføring; bokholderi; demonstrasjoner av varer; eksport og importagentur; forretningsevaluering; faglige konsultasjoner om forretninger; fakturering; arbeidsformidling; forretningsinformasjon- og rådgivning; utleie av kontormaskiner og -apparater; analyse av kostnadspriser; markedsundersøkelser; organisering av messer for salg og markedsføring; omflyttingstjenester; online annonsering på datanettverk; prissammenligningstjenester; rasjonaliseringsekspertise; regnskapsanalyser; regnskapsførsel; regnskapskontroll; salgsfremmende tjenester [for tredjemann]; utarbeiding av skatteberegninger; systematisering av informasjon for bruk i databaser; utleie av reklameplass; utsetting av tjenester [forretningsassistanse]; organisering av utstillinger for handels- og reklameformål; økonomisk planlegging; økonomiske beregninger. Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; avbetalingsfinansiering; bestyrelse av stiftelser; bestyrelse av fast eiendom; bestyrelse av leiegårder; boligformidling [leiligheter]; børsmeglervirksomhet; clearingvirksomhet [valuta]; deponering av verdipapirer; forpaktning av fast eiendom; taksering av fast eiendom; eiendomsmegler for fast eiendom; eiendomsomsetning; faktoringselskaper; finansanalyser; finansinformasjon; finansrådgivning; finanstransaksjoner; fondsinvestering; fondsopprettelse; forvaltning av formuer; garantier [kausjon]; husleieinnkreving; inkassoforretninger; fondsinvesteringer; kapitalinvesteringer; konsulentbistand i skattespørsmål; leasing-finansiering; meglerforretninger for fast eiendom; oppbygging av kapitalfond; reparasjonskostnadsevaluering [finansiell verdiberegning]; finansiell sponsorvirksomhet; utleie av fast eiendom for næringsformål; utleie av butikklokaler; utleie av kontorer (fast eiendom); utleie av landbrukseiendommer; utleie av leiligheter; utlån [finansiering]; formuesforvaltning; finansielle meglertjenester; verdipapir- og derivatmeglertjenester; fastsettelse, beregning og tilveiebringelse av informasjon om verdipapirer og derivater; kapitalinvesteringstjenester; finansielle børstjenester; finansielle tjenester i form av investeringstjenester; finansiell forskning og finansielle undersøkelser; aksjemeglingstjenester; tilveiebringe valuta- og pengeoverføringstjenester; vurderinger og verdsetting av fast eiendom; tjenester knyttet tikrinl utvelgelse og anskaffelse av fast eiendom; valutatrading; nyhets-, informasjons-, og rådgivningstjenester relatert til valuta, verdipapirer, aksjer og pengemarkedsinnskudd. Klasse 37 Byggevirksomhet; byggeledelse. Klasse 41 Utleie av idrettsplasser og stadium. Klasse 42 Planlegging og rådgivning vedrørende bygging. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen JENTESTREKER AS, Postboks 2843 Tøyen, 0608 OSLO, Klasse 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, 12

13 registrerte varemerker nr 24/14 ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer og parasoller; spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; sengetepper; bordduker. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. spiselige oljer og fett. Klasse 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is; dressinger; ferdigmiksede sauser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Finax AB, Bunkagårdsgatan 10, SE HELSINGBORG, Sverige Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 29 Konserverte, syltede, tørkede og tilberedte frukter og grønnsaker; marmelader; syltetøy; syltede agurker og rødbeter. Klasse 30 Mel og næringspreparater laget av korn; kaker; skorper; brød; pizzabunner; grøt, pizza, brød og kakemikser; pasta; müsli; frokostblandinger og -flak; kornbaserte snacks og barer; havrebaserte matvarer; havremel; havregryn og -flak; ristet mais; malt mais; cornflakes, ristede flak av mais; maisgryn; maismel; bakverk og konditorvarer; godsaker; glutenfrie produkter; smakstilsetninger og krydderblandinger. Klasse 31 Landbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke inkludert i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, levende planter, vekster og blomster; nøtter; dyrefôr, malt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ERIKS Eriks Brand AB, Box 15155, SE STOCKHOLM, Sverige Zacco Sweden AB, Box 5581, SE STOCKHOLM, Sverige Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, frosne, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is; dressinger; ferdigmiksede sauser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AVAN AS, Postboks 514, 1327 LYSAKER, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 42 Teknologiske tjenester; datatjenester; konsulenttjenester innen IT-systemer. Eriks Brand AB, Box 15155, SE STOCKHOLM, Sverige Zacco Sweden AB, Box 5581, SE STOCKHOLM, Sverige Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, frosne, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg melk og melkeprodukter; 13

14 registrerte varemerker nr 24/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen UFARYL Unger Fabrikker AS, Postboks 254, 1601 FREDRIKSTAD, Klasse 1 Kjemiske produkter for industrielle formål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Eroticons MARTIN STEFFENSEN KUNST OG KULTUR, Magnus gate 9, 0650 OSLO, Klasse 9 Applikasjon/software til mobile/håndholdte, elektroniske enheter, som utvider innholdet på enheten. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Differ Cookstoves AS, Storgt 26, 0184 OSLO, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 4 Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; biomasse-brensel; lys og veker for Klasse 9 lys. Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet og solenergi; solcellesystemer; solceller; solcellepaneler; solcellemoduler; halvledere; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVD-er og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. Klasse 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; ovner; kokeovner; solcelle-lamper; vannrensingsinstallasjoner; vannrensingsfiltre. Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; materialer for børstebinding; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser); kokeutstyr. Klasse 35 Salg av ovner, kokeovner, solcelle-lamper, vannrensingsinstallasjoner, vannrensingsfiltre, husholdnings- og kjøkkenredskaper, kokeutstyr, solcellesystemer herunder solceller, solcellepaneler, solcellemoduler og halvledere (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Futboldelavida FUTBOLDELAVIDA, Lyngveien 8, 4790 LILLESAND, Klasse 41 Opplæringsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen s idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, Sognsveien 73, 0855 OSLO, Klasse 5 Kosttilskudd. Klasse 6 Klasse 9 Uedle metaller; herunder medaljer, pokaler. Apparater for vitenskapelig forskning, dataprogrammer. Klasse 14 Edle metaller og overtrukne sådan; herunder medaljer, pokaler. Klasse 16 Papirer og trykksaker; herunder brevark, konvolutter. Klasse 18 Kofferter, reisevesker og paraply. Klasse 21 Glassvarer, porselen og keramikk; herunder premier. Klasse 25 Klær, fottøy og hodeplagg; herunder profileringstøy/representasjonstøy. Klasse 28 Utstyr til sport og spill Klasse 29 Ernæring. Klasse 30 Brød. Klasse 31 Korn. Klasse 32 Ikke-alkoholholdige drikker. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet. Klasse 36 Sponsorvirksomhet. 14

15 registrerte varemerker nr 24/14 Klasse 38 Telekommunikasjon. Klasse 39 Bearbeiding av materialer. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet og sportslige aktiviteter. Klasse 42 Forskning. Klasse 43 Bevertning og midlertidig innlosjering; herunder hoteller. Klasse 44 Medisinsk behandling; herunder fysioterapi. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen International Gaming Projects Ltd, Palazzo Pietro Stiges, 90 Strait Street, MT-VLT1436 VALLETTA, Malta Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Reservedeler til bruk for videospillmaskiner med ekstern skjerm eller monitorer nemlig, strømkabler og minnekort; dataspillprogrammer og programvare; interaktive videospillfjernkontrollenheter; elektroniske komponenter for spilleautomater. Klasse 28 Videospillmaskiner for bruk med ekstern skjerm eller monitor; automatiske spilleautomater; og gevinstautomater, nemlig elektroniske spille- og bingoautomater; og automatiske underholdningsspillmaskiner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen K-Swiss Inc, Oak Crest Drive, US-CA91361 WESTLAKE VILLAGE, USA Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM, Klasse 9 Briller og solbriller og beholdere for briller og solbriller. Klasse 14 Armbåndsur. Klasse 18 Bager, andre enn bager laget spesielt for spesifikke objekter, ryggsekker, ryggsekker med meis, mage- og midjesekker. Klasse 25 Treningsdresser, jakker og bukser for oppvarming, capser, sko, sportssko, casual sko, støvler og støvletter, sandaler, jakker, trøyer, skjorter, poloskjorter, sokker, joggebukser, treningsgensere, t- skjorter, solskjermer, skyggeluer, vindtette jakker, fleecejakker med hette. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KBN KJELL OLAV NILSEN, POSTBOKS 1213, 9262 TROMSØ, Klasse 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse 35 Annonsering av sportslige og kulturelle aktiviteter (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen IMMUNOPLUS Sana Pharma Group AS, Postboks 234, Manglerud, 0612 OSLO, Klasse 3 Såper; preparater for kroppspleie og skjønnhetspleie; kosmetikk; kosmetiske preparater for hudpleie, ansiktskrem, håndkrem, bodylotion; preparater for rengjøring, pleie og behandling av hud, hodebunn og hår. Klasse 5 Farmasøytiske preparater; naturlegemidler; biologiske produkter for medisinske applikasjoner; medisinsk hudpleie; kosttilskudd; kosttilskudd inneholdende vitaminer og/eller mineraler og/eller sporstoffer og/eller antioksidanter og/eller aminosyrer og/eller betaglukaner; vitaminpreparater, mineralpreparater. 15

16 registrerte varemerker nr 24/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Mars AS, Hovfaret 13, 0275 OSLO, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter og grønnsaker; poteter; egg; meieriprodukter; geleer, syltetøy, kompotter; melk og melkedrikker; produkter bearbeidet eller tilberedt for konsum, bestående eller produsert hovedsakelig av de forannevnte varer. Klasse 30 Kaffe og kaffeerstatninger; te, kakao, drikkesjokolade; sukker, ris, tapioka, sago; mel og tilberedninger av kornprodukter; brød, kjeks, kaker, bakverk og konditorvarer, sjokolade og konfektyrer, konditorvarer; iskrem; spiseis, iskremprodukter; honning, sirup; salt, sennep; eddik, sauser; pesto; krydderier; krydder; produkter bearbeidet eller tilberedt for konsum, bestående eller produsert hovedsakelig av de forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ZENTIO KONTURA AS, Postboks 263 Økern, 0510 OSLO, Advokatfirma DLA Piper Norway DA, Postboks 1364 Vika, 0114 OSLO, Klasse 35 Oppstilling for andre, av et utvalg varer i form av kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål, blekemidler og andre midler for klesvask, midler til rengjøring, polering flekkfjerning samt til sliping, såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, tannpussemidler, oljer og fett til industrielle formål, farmasøytiske og veterinære preparater, hygieniske preparater for medisinske formål, uedle metaller og legeringer av disse, varer av uedelt metall, maskiner og verktøymaskiner, håndverktøy og redskaper (manuelt drevne), knivsmedvarer, gafler og skjeer, hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -maskiner, vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning, apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet, apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, magnetiske databærere, grammofonplater, salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater, kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner, brannslukningsapparater, kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål, kjøretøyer, befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i varmet, skytevåpen, ammunisjon og prosjektiler, sprengstoff, fyrverkerisaker, edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, juvelervarer, smykker, edle stener, ur og kronometriske instrumenter, musikkinstrumenter, papir, papp og varer laget av disse materialer, fotografier, skrivesaker og papirvarer, kontorrekvisita, varer av gummi, lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, skinn og huder, kofferter og reisevesker, paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer, bygningsmaterialer, møbler, speil og billedrammer, husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere, gjenstander til rengjøringsformål, tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil og sekker, garn og tråd for tekstile formål, tekstiler og tekstilvarer, senge- og bordtepper, klær, fottøy og hodeplagg, kniplinger og broderier, bånd og lisser, knapper, hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler, kunstige blomster, tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg, tapeter, spill og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler, juletrepynt, kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, næringsmidler av animalsk opprinnelse, grønnsaker og hagebruksprodukter bearbeidet for konsumering eller konservering, kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis, honning, sirup, gjær, bakepulver, salt, sennep, eddik, sauser, krydderier, is, jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, levende dyr, friske frukter og grønnsaker, øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, saft og andre preparater til fremstilling av drikker, alkoholholdige drikker, tobakk, artikler for røkere og fyrstikker slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse varene; salg av forannevnte varer; netthandel; detaljhandelstjenester tilveiebrakt via et globalt datanettverk; detaljhandelstjenester, inkludert postordrehandel, handel per distanse og handel over Internett; online annonsering på datanettverk; presentasjon av varer i kommunikasjonsmedier for detaljsalg; utleie av reklameplass; utleie av annonseringstid i kommunikasjonsmedia; demonstrasjoner av varer; utsendelse av vareprøver; markedsføring; reklamebyråer; salgsfremmende tjenester for tredjemann; reklamevirksomhet; annonse- og reklamevirksomhet via postordre; utarbeidelse av reklametekster; oppdatering av reklamedokumentasjon; layouttjenster for reklameformål; publisering av reklametekster; telemarkedstjenester; utsendelse av reklamemateriell (flyveblader, hefter, trykksaker og vareprøver); forretningsadminstrasjon ved lisensiering av varer og tjenester for andre; import- og eksportagenturer; innsamling av informasjon for bruk i databaser. Klasse 42 Vertstjenester for digitalt innhold på Internett; online webportaler; opprettelse og vedlikehold av websider for andre; tilveiebringelse av søkemotorer for Internett; web hosting tjenester. 16

17 registrerte varemerker nr 24/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CITYSCAPE Mary Kay Inc, Dallas Parkway, US-TX75001 ADDISON, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 3 Kosmetikk, ikke-medisinske hudpleiepreparater, ikkemedisinske toalettartikler, og dufter for personlig bruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen International Gaming Projects Ltd, Palazzo Pietro Stiges, 90 Strait Street, MT-VLT1436 VALLETTA, Malta Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Reservedeler til bruk for videospillmaskiner med ekstern skjerm eller monitorer nemlig, strømkabler og minnekort; dataspillprogrammer og programvare; interaktive videospillfjernkontrollenheter; elektroniske komponenter for spilleautomater. Klasse 28 Videospillmaskiner for bruk med ekstern skjerm eller monitor; automatiske spilleautomater; og gevinstautomater, nemlig elektroniske spille- og bingoautomater; og automatiske underholdningsspillmaskiner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Orvelin Trademarks Ltd, Mayflower Mansion fl. 11, MT- SLM1640 SLIEMA, Malta Advokatfirmaet Sverdrup DA, Postboks 1865 Vika, 0124 OSLO, Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; administrativ drift og ledelse av restauranter, barer og selvbetjente serveringssteder, salgsfremmende tjenester, reklame; markedsføring; utdeling av vareprøver, oppstilling for andre av et utvalg i kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver, salt, sennep; eddik, sauser, krydderier (smakstilsetninger), is (unntatt transport av varene) slik at kunden på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe varene. Klasse 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; restauranter, selvbetjeningsrestauranter; catering; cateringtjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AKA EIENDOM AKA AS, Hvervenmoveien 49, 3511 HØNEFOSS, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; bokføring; bokholderi; demonstrasjoner av varer; eksport og importagentur; forretningsevaluering; faglige konsultasjoner om forretninger; fakturering; arbeidsformidling; forretningsinformasjon- og rådgivning; utleie av kontormaskiner og -apparater; analyse av kostnadspriser; markedsundersøkelser; organisering av messer for salg og markedsføring; omflyttingstjenester; online annonsering på datanettverk; prissammenligningstjenester; rasjonaliseringsekspertise; regnskapsanalyser; regnskapsførsel; regnskapskontroll; salgsfremmende tjenester [for tredjemann]; utarbeiding av skatteberegninger; systematisering av informasjon for bruk i databaser; utleie av reklameplass; utsetting av 17

18 registrerte varemerker nr 24/14 tjenester [forretningsassistanse]; organisering av utstillinger for handels- og reklameformål; økonomisk planlegging; økonomiske beregninger. Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; avbetalingsfinansiering; bestyrelse av stiftelser; bestyrelse av fast eiendom; bestyrelse av leiegårder; boligformidling [leiligheter]; børsmeglervirksomhet; clearingvirksomhet [valuta]; deponering av verdipapirer; forpaktning av fast eiendom; taksering av fast eiendom; eiendomsmegler for fast eiendom; eiendomsomsetning; faktoringselskaper; finansanalyser; finansinformasjon; finansrådgivning; finanstransaksjoner; fondsinvestering; fondsopprettelse; forvaltning av formuer; garantier [kausjon]; husleieinnkreving; inkassoforretninger; fondsinvesteringer; kapitalinvesteringer; konsulentbistand i skattespørsmål; leasing-finansiering; meglerforretninger for fast eiendom; oppbygging av kapitalfond; reparasjonskostnadsevaluering [finansiell verdiberegning]; finansiell sponsorvirksomhet; utleie av fast eiendom for næringsformål; utleie av butikklokaler; utleie av kontorer (fast eiendom); utleie av landbrukseiendommer; utleie av leiligheter; utlån [finansiering]; formuesforvaltning; finansielle meglertjenester; verdipapir- og derivatmeglertjenester; fastsettelse, beregning og tilveiebringelse av informasjon om verdipapirer og derivater; kapitalinvesteringstjenester; finansielle børstjenester; finansielle tjenester i form av investeringstjenester; finansiell forskning og finansielle undersøkelser; aksjemeglingstjenester; tilveiebringe valuta- og pengeoverføringstjenester; vurderinger og verdsetting av fast eiendom; tjenester knyttet tikrinl utvelgelse og anskaffelse av fast eiendom; valutatrading; nyhets-, informasjons-, og rådgivningstjenester relatert til valuta, verdipapirer, aksjer og pengemarkedsinnskudd. Klasse 37 Byggevirksomhet; byggeledelse. Klasse 41 Utleie av idrettsplasser og stadium. Klasse 42 Planlegging og rådgivning vedrørende bygging. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AKA DRIFT AKA AS, Hvervenmoveien 49, 3511 HØNEFOSS, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; bokføring; bokholderi; demonstrasjoner av varer; eksport og importagentur; forretningsevaluering; faglige konsultasjoner om forretninger; fakturering; arbeidsformidling; forretningsinformasjon- og rådgivning; utleie av kontormaskiner og -apparater; analyse av kostnadspriser; markedsundersøkelser; organisering av messer for salg og markedsføring; omflyttingstjenester; online annonsering på datanettverk; prissammenligningstjenester; rasjonaliseringsekspertise; regnskapsanalyser; regnskapsførsel; regnskapskontroll; salgsfremmende tjenester [for tredjemann]; utarbeiding av skatteberegninger; systematisering av informasjon for bruk i databaser; utleie av reklameplass; utsetting av tjenester [forretningsassistanse]; organisering av utstillinger for handels- og reklameformål; økonomisk planlegging; økonomiske beregninger. Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; avbetalingsfinansiering; bestyrelse av stiftelser; bestyrelse av fast eiendom; bestyrelse av leiegårder; boligformidling [leiligheter]; børsmeglervirksomhet; clearingvirksomhet [valuta]; deponering av verdipapirer; forpaktning av fast eiendom; taksering av fast eiendom; eiendomsmegler for fast eiendom; eiendomsomsetning; faktoringselskaper; finansanalyser; finansinformasjon; finansrådgivning; finanstransaksjoner; fondsinvestering; fondsopprettelse; forvaltning av formuer; garantier [kausjon]; husleieinnkreving; inkassoforretninger; fondsinvesteringer; kapitalinvesteringer; konsulentbistand i skattespørsmål; leasing-finansiering; meglerforretninger for fast eiendom; oppbygging av kapitalfond; reparasjonskostnadsevaluering [finansiell verdiberegning]; finansiell sponsorvirksomhet; utleie av fast eiendom for næringsformål; utleie av butikklokaler; utleie av kontorer (fast eiendom); utleie av landbrukseiendommer; utleie av leiligheter; utlån [finansiering]; formuesforvaltning; finansielle meglertjenester; verdipapir- og derivatmeglertjenester; fastsettelse, beregning og tilveiebringelse av informasjon om verdipapirer og derivater; kapitalinvesteringstjenester; finansielle børstjenester; finansielle tjenester i form av investeringstjenester; finansiell forskning og finansielle undersøkelser; aksjemeglingstjenester; tilveiebringe valuta- og pengeoverføringstjenester; vurderinger og verdsetting av fast eiendom; tjenester knyttet tikrinl utvelgelse og anskaffelse av fast eiendom; valutatrading; nyhets-, informasjons-, og rådgivningstjenester relatert til valuta, verdipapirer, aksjer og pengemarkedsinnskudd. Klasse 37 Byggevirksomhet; byggeledelse. Klasse 41 Utleie av idrettsplasser og stadium. Klasse 42 Planlegging og rådgivning vedrørende bygging. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SESONS Nerligruppen AS, Skårersletta 45, 1473 LØRENSKOG, Klasse 6 Persienner av metall for utendørs bruk, faste skjermer av metall, skjermer av metall for utendørs bruk, rullegardin av metall for utendørs bruk. Klasse 19 Persienner for utendørs bruk, ikke av metall eller tekstiler. Klasse 20 Innendørs persienner, persienner av papir, persienner av tekstil, persienner av tre, persienner for innendørs bruk, trinser for persienner av plast. Klasse 22 Markiser av syntetiske materialer, markiser av tekstiler. Klasse 24 Skjermer av syntetisk materiale for utendørs bruk. 18

19 registrerte varemerker nr 24/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MAC SELECT Make-Up Art Cosmetics Inc, 767 Fifth Avenue, US- NEW YORK, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 35 Kundelojalitets- / belønningsprogram der medlemmene vil motta fordeler knyttet til kosmetikk og skjønnhetspleie. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AKA PROPERTY AKA AS, Hvervenmoveien 49, 3511 HØNEFOSS, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; bokføring; bokholderi; demonstrasjoner av varer; eksport og importagentur; forretningsevaluering; faglige konsultasjoner om forretninger; fakturering; arbeidsformidling; forretningsinformasjon- og rådgivning; utleie av kontormaskiner og -apparater; analyse av kostnadspriser; markedsundersøkelser; organisering av messer for salg og markedsføring; omflyttingstjenester; online annonsering på datanettverk; prissammenligningstjenester; rasjonaliseringsekspertise; regnskapsanalyser; regnskapsførsel; regnskapskontroll; salgsfremmende tjenester [for tredjemann]; utarbeiding av skatteberegninger; systematisering av informasjon for bruk i databaser; utleie av reklameplass; utsetting av tjenester [forretningsassistanse]; organisering av utstillinger for handels- og reklameformål; økonomisk planlegging; økonomiske beregninger. Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; avbetalingsfinansiering; bestyrelse av stiftelser; bestyrelse av fast eiendom; bestyrelse av leiegårder; boligformidling [leiligheter]; børsmeglervirksomhet; clearingvirksomhet [valuta]; deponering av verdipapirer; forpaktning av fast eiendom; taksering av fast eiendom; eiendomsmegler for fast eiendom; eiendomsomsetning; faktoringselskaper; finansanalyser; finansinformasjon; finansrådgivning; finanstransaksjoner; fondsinvestering; fondsopprettelse; forvaltning av formuer; garantier [kausjon]; husleieinnkreving; inkassoforretninger; fondsinvesteringer; kapitalinvesteringer; konsulentbistand i skattespørsmål; leasing-finansiering; meglerforretninger for fast eiendom; oppbygging av kapitalfond; reparasjonskostnadsevaluering [finansiell verdiberegning]; finansiell sponsorvirksomhet; utleie av fast eiendom for næringsformål; utleie av butikklokaler; utleie av kontorer (fast eiendom); utleie av landbrukseiendommer; utleie av leiligheter; utlån [finansiering]; formuesforvaltning; finansielle meglertjenester; verdipapir- og derivatmeglertjenester; fastsettelse, beregning og tilveiebringelse av informasjon om verdipapirer og derivater; kapitalinvesteringstjenester; finansielle børstjenester; finansielle tjenester i form av investeringstjenester; finansiell forskning og finansielle undersøkelser; aksjemeglingstjenester; tilveiebringe valuta- og pengeoverføringstjenester; vurderinger og verdsetting av fast eiendom; tjenester knyttet tikrinl utvelgelse og anskaffelse av fast eiendom; valutatrading; nyhets-, informasjons-, og rådgivningstjenester relatert til valuta, verdipapirer, aksjer og pengemarkedsinnskudd. Klasse 37 Byggevirksomhet; byggeledelse. Klasse 41 Utleie av idrettsplasser og stadium. Klasse 42 Planlegging og rådgivning vedrørende bygging. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GREENLIGHT Peppes Pizza AS, Postboks 260, 1326 LYSAKER, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 29 Ferdige og halvferdige retter, herunder også desserter, hovedsakelig laget av kjøtt, fisk, fjærkre og/eller vilt og/eller andre varer i denne klasse. Klasse 30 Ferdige og halvferdige retter, herunder også desserter, hovedsakelig laget av varer i denne klasse; bakverk, deigvarer, dressinger, gjær for deiger; krydder, krydderblandinger, smakstilsetninger; pizzaer og pizzaprodukter, ingredienser for å lage pizza; pizzadeig, pizzamel, pizzabunner, pizzasauser, pizzafyll og pizzatoppinger; pasta og pastaretter; tilberedte måltider og snacks; brød; hvitløksbrød; desserter, salatdressinger; iskrem; kaker; kaffe, te, sukker; drikker inneholdende sjokolade eller kaffe. Klasse 32 Kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft. Klasse 43 Bartjenester, catering, kafèer, kafeteriaer, kantiner, restauranter, selvbetjeningsrestauranter, gatekjøkkentjenester, snackbarer, takeaway-tjenester; informasjon og rådgivning vedrørende de forannevnte tjenester og vedrørende oppskrifter og matlaging. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AKA INVEST AKA AS, Hvervenmoveien 49, 3511 HØNEFOSS, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 19

20 registrerte varemerker nr 24/14 bokføring; bokholderi; demonstrasjoner av varer; eksport og importagentur; forretningsevaluering; faglige konsultasjoner om forretninger; fakturering; arbeidsformidling; forretningsinformasjon- og rådgivning; utleie av kontormaskiner og -apparater; analyse av kostnadspriser; markedsundersøkelser; organisering av messer for salg og markedsføring; omflyttingstjenester; online annonsering på datanettverk; prissammenligningstjenester; rasjonaliseringsekspertise; regnskapsanalyser; regnskapsførsel; regnskapskontroll; salgsfremmende tjenester [for tredjemann]; utarbeiding av skatteberegninger; systematisering av informasjon for bruk i databaser; utleie av reklameplass; utsetting av tjenester [forretningsassistanse]; organisering av utstillinger for handels- og reklameformål; økonomisk planlegging; økonomiske beregninger. Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; avbetalingsfinansiering; bestyrelse av stiftelser; bestyrelse av fast eiendom; bestyrelse av leiegårder; boligformidling [leiligheter]; børsmeglervirksomhet; clearingvirksomhet [valuta]; deponering av verdipapirer; forpaktning av fast eiendom; taksering av fast eiendom; eiendomsmegler for fast eiendom; eiendomsomsetning; faktoringselskaper; finansanalyser; finansinformasjon; finansrådgivning; finanstransaksjoner; fondsinvestering; fondsopprettelse; forvaltning av formuer; garantier [kausjon]; husleieinnkreving; inkassoforretninger; fondsinvesteringer; kapitalinvesteringer; konsulentbistand i skattespørsmål; leasing-finansiering; meglerforretninger for fast eiendom; oppbygging av kapitalfond; reparasjonskostnadsevaluering [finansiell verdiberegning]; finansiell sponsorvirksomhet; utleie av fast eiendom for næringsformål; utleie av butikklokaler; utleie av kontorer (fast eiendom); utleie av landbrukseiendommer; utleie av leiligheter; utlån [finansiering]; formuesforvaltning; finansielle meglertjenester; verdipapir- og derivatmeglertjenester; fastsettelse, beregning og tilveiebringelse av informasjon om verdipapirer og derivater; kapitalinvesteringstjenester; finansielle børstjenester; finansielle tjenester i form av investeringstjenester; finansiell forskning og finansielle undersøkelser; aksjemeglingstjenester; tilveiebringe valuta- og pengeoverføringstjenester; vurderinger og verdsetting av fast eiendom; tjenester knyttet tikrinl utvelgelse og anskaffelse av fast eiendom; valutatrading; nyhets-, informasjons-, og rådgivningstjenester relatert til valuta, verdipapirer, aksjer og pengemarkedsinnskudd. Klasse 37 Byggevirksomhet; byggeledelse. Klasse 41 Utleie av idrettsplasser og stadium. Klasse 42 Planlegging og rådgivning vedrørende bygging. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/049,795 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SUPPLY CHAIN IQ Dematic Corp, 507 Plymouth Avenue NE, US-MI GRAND RAPIDS, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 35 Teknisk konsultasjon innen området for forretningsvirksomhet som angår materialhåndteringssystemer, distribusjonssentra, ordreutførelsesinnretningssystemer, varehus- og lagerinnretninger. Klasse 42 Bestillingsdesign, utvikling, installasjon og vedlikehold av kontrollsystemer og datamaskin programvare for tredjemenns materialhåndteringssystemer, distribusjonssentra, ordreutførelsesinnretningssystemer, varehus- og lagerinnretninger; computer konsultasjonstjenester tilbudt til tredjemenns materialhåndteringssystemer, distribusjonssetra, ordreutførelsesinnretningssystemer, varehus- og lagerinnretninger; ingeniørtjenester og teknisk konsultasjon innen området for ingeniørvirksomhet som angår materialhåndteringssystemer, distribusjonssetra, ordreutførelsesinnretningssystemer, varehus- og lagerinnretninger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TOPSPIN Lidab Sweden AB, Box 142, SE GNOSJÖ, Sverige Wallengren & Partners AB, Box 116, SE VÄRNAMO, Sverige Klasse 4 Kulltennvæske; trekull for grilling. Klasse 11 Griller; rotisserier; lavasteiner for bruk i griller. Klasse 21 Camping griller; grillbestikk; rist, grillstativ; tregrillspyd; grillvotter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AKA CONSULTING AKA AS, Hvervenmoveien 49, 3511 HØNEFOSS, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; bokføring; bokholderi; demonstrasjoner av varer; eksport og importagentur; forretningsevaluering; faglige konsultasjoner om forretninger; fakturering; arbeidsformidling; forretningsinformasjon- og rådgivning; utleie av kontormaskiner og -apparater; analyse av kostnadspriser; markedsundersøkelser; organisering av messer for salg og markedsføring; omflyttingstjenester; online annonsering på datanettverk; prissammenligningstjenester; rasjonaliseringsekspertise; regnskapsanalyser; regnskapsførsel; regnskapskontroll; salgsfremmende tjenester [for tredjemann]; utarbeiding av skatteberegninger; systematisering av informasjon for bruk i databaser; utleie av reklameplass; utsetting av tjenester [forretningsassistanse]; organisering av 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/13-2013.08.26 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 35/13-2013.08.26 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 86540. nr 35/13-2013.08.26 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 16/10-2010.04.19 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 51/11-2011.12.19 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 51/11-2011.12.19 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 51/11-2011.12.19 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien Østre Aker Vei 264 0977 OSLO 20U- 10-2 0 potent varemerke design Patentstyret 3! Sandakeii/eien 64 Pb 8160 Dep 0033 Os o Tnlcfan +47 7? 38 73 00 info'prt-?' 447 27 38 73 3 3 pdlantsty.tl no maiij palenti.'.ysfcl

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 46/10-2010.11.15 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/ NO årgang 101 ISSN

nr 41/ NO årgang 101 ISSN . nr 41/11-2011.10.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer