nr 19/ NO årgang 101 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 19/ NO årgang 101 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /11 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Delvis overdragelse Ansvarsmerker Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Lisenser Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Merkeordningen beskyttede betegnelser Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Slettede internasjonale varemerkeregistreringer INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /11 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CITY TARGET Target Brands Inc, 1000 Nicollet Mall, TPS-3165, MN MINNEAPOLIS, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:35 Detaljhandelstjenester og online detaljhandelstjenester med et bredt utvalg av forbruksvarer, nemlig klær og tilbehør, bager, vesker, håndvesker, sko, smykker og juvelervarer, håraccessorier, solbriller, klokker, ur, helse- og skjønnhetsfremmende midler, kosmetikk, parfyme, kremer, farmasøytiske preparater, reseptbelagte medisiner, reseptfrie medisiner, optiske artikler, bakervarer, mat og drikke, brennevin, plater, bånd, kompaktdisker (CD), bøker, magasiner, møbler, ryer, tepper, belysning, trær, planter, blomster, leketøy, idretts- og sportsartikler, hobby- og håndverksartikler og -utstyr, dekk, batterier, olje, frostvæske, tilbehør for kjøretøyer, deler og utstyr til vedlikehold og reparasjon av biler, sengeutstyr, sengetøy, gardiner, manufakturvarer, kameraer, kalkulatorer, telefoner, datahardware, datasoftware, tilbehør for datamaskiner, sykler, tilbehør for sykler, utstyr og artikler for kjæledyr, gaveartikler, husholdningsartikler, dekketøy, radioer, fjernsyn, lydutstyr, videoopptakere, videobånd, videospill, DVD-plater, DVD-spillere, verktøy, isenkramvarer, fiskeutstyr, båtutstyr, campingutstyr, jaktutstyr, hageutstyr og - artikler, papirvarer og skrivesaker, kontor- og skolemateriell, elektriske apparater, kjøkkentilbehør og -artikler, kjøkkenmaskiner og -redskaper, tilbehør og artikler til rengjøring av hus, stearin- og vokslys, verktøy, utstyr og artikler til vedlikehold og reparasjon av elektriske og sanitære anlegg, billedrammer, speil, juletrær, juleornamenter og -pynt, julelys og tilbehør hertil. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: RUTAB Rutab AB, Lerbacksgatan 2, NÄSSJÖ, SE Cedel AB, Östra Varvsgatan 4, MALMÖ, SE Klasse:6 Klasse:9 Klasse:17 Uedle metaller og legeringer av disse og produkter laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; rør og ledninger av metall, ikke opptatt i andre klasser. Apparater og instrumenter for styring, fordeling, veksling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; deler og komponenter for slike apparater og instrumenter. Gummi og plast (halvfabrikata) og produkter laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; tetnings-, paknings-, gjennomføringsog isolasjonsmateriale; bøyelige rør, ikke av metall. 3

4 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Eurobate EUROBATE AS, Postboks 32 Bryn, 0611 OSLO, NO Tjoflaat Advokatfirmaet, Postboks 120 Skøyen, 0212 OSLO, NO Klasse:9 Klasse:38 Klasse:42 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Telekommunikasjonsvirksomhet. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Stanley Black & Decker Inc, 1000 Stanley Drive, CT06053 NEW BRITAIN, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:9 Computer hardware, computer software; computer hardware og computer software for lagerkontrollformål eller for bruk somn del av et lagerkontroll- og etterfyllingssystem; elektroniske etiketter for lagerkontrollformål, elektroniske etiketter for identifikasjons- og kontrollformål, elektroniske etiketter for bruk med radiofrekvensidentifikasjonsapparater; strekkodelesere, elektroniske etiketter; radiofrekevensidentifikasjonsetikettlesere: lagringsstativer for computer disker, lagringsstativer for computer disketter, lagringsstativer for elektroniske etiketter; deler og tilbør for alle de forannevnte varer. Klasse:10 Traller for sykepleiere for oppbevaring av medisiner og medisinsk materiell for utlevering til pasienter; traller for å oppbevare medisiner og medisinsk materiell for utleveringsformål; traller for å oppbevare medisiner og medisinsk materiell som del av et lagerkontroll- og etterfyilingssystem. Klasse:12 Traller som del av et lagerkontroll- og etterfyllingssystem; deler og tilbehør for alle de forannevnte varene; traller for å oppbevare medisiner og medisinsk materiell som del av et lagerkontroll- og etterfyllingssystem. Klasse:20 Traller (møbler), traller (møbler) for computere, stativer, hyller og lagringsreoler som del av et lagerkontroll- og etterfyllingssystem; deler og tilbehør for alle de forannevnte varene. Klasse:35 Datastyrt lagerkontroll, datastyrte lagerkontrolltjenester, datastyrt lagerkontrollklargjøring, lagerstyringstjenester, tjenester vedrørende ledelse av lagre, rådgivningstjenester vedrørende datastyrt lagerkontroll- og etterfyllingstjenester; rådgivningstjenester vedrørende datastyrt lagerkontroll; rådgivningstjenester vedrørende lagerstyringstjenester, rådgivningstjenester vedrørende ledelse og etterfylling av lagre. Klasse:39 Datastyrte lageretterfyllingstjenester, rådgivning vedrørende datastyrte etterfyllingstjenester, rådgivningstjenester vedrørende datastyrt lagerkontrollklargjøring; rådgivningstjenester vedrørende etterfylling av lagre. Klasse:41 Opplæring og undervisning vedrørende software; undervisning og opplæring vedrørende datastyrt lagerkontroll; undervisning og opplæring vedrørende datastyrt lagerkontroll- og etterfyllingstjenester, undervisning og opplæring vedrørende agerkontrolltjenester, undervisning og 4

5 registrerte varemerker /11 opplæring vedrørende ledelse og etterfylling av lagre. Klasse:42 Rådgivningstjenester vedrørende software og vedlikehold av software; rådgivningstjenester vedrørende software og vedlikehold av software i datastyrt lagerkontroll; rådgivningstjenester vedrørende software og vedlikehold av software i datastyrte lagerkontroll- og etterfyllingstjenester; rådgivningstjenester vedrørende software og vedlikehold av software i datastyrt lagerklargjøring; rådgivningstjenester vedrørende software og vedlikehold av software i lagerstyringstjenester, rådgivningstjenester vedrørende software og vedlikehold av software vedrørende ledelse og etterfylling av lagre. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SPECIAL K SENSATIONS Kellogg Co, P.O. Box 3599, MI BATTLE CREEK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Klasse:30 Preparater laget av kornprodukter, frokostblandinger; plater, snacks og konfektyrer basert på kornprodukter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: La Belle Tommy Olaf Arnesen, Langsethveien 44, 3475 SÆTRE, NO Klasse:18 Lær og imitasjon samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter, reisevesker; paraplyer, parasoller; sveper; håndvesker; lommebøker; ryggsekker, vesker, bager. Klasse:25 Klær; fottøy; hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SOFTLAN SOFTNESS & WELL- BEING Colgate-Palmolive Co, 300 Park Avenue, 15th Floor, NY NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Klasse:3 Tøymykner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Tom R Olsen, Ryenstubben 8B, 0679 OSLO, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, NO Klasse:41 Opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige- og kulturelle aktiviteter; rådgivning vedrørende sport og spill; utgivelse av tekster; tips og informasjon om hestesport. 5

6 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Mat fra Toten SA, Nordre Vang Gård, 2848 SKREIA, NO Gille Advokater DA, Postboks 1037 Hoff, 0218 OSLO, NO Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; Klasse:30 Mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse:31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn; levende dyr; friske frukter og grønsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Jonas B Gundersen Norge AS, Postboks 149, 4502 MANDAL, NO Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is; pizzaer. Klasse:33 Klasse:43 Alkoholholdige drikker (unntatt øl); viner. Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midletidig innlosjering; restauranter; catering, kafeer, kafeteriaer, selvbetjeningsrestauranter, snackbarer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Micro-Star International Co Ltd, No. 69, Li-Te Street, Jung-He City, 235 ROC TAIPEI HSIEN, TW Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, NO Klasse:9 Vertsdatamaskiner; bærbare datamaskiner; dataprogramvare omfattet av operativsystemprogrammer; TFT-LCD data skjermer; nettverksroutere for computere; skjermkort; datamus; kameraer; videoopptakere LCD (Liquid Crystal Display) TV; spillkonsoller; solceller; tomme digitale videodisketter, telefonapparater; elektriske koplinger, grensesnittenheter for datamaskiner; lysemitterende dioder; tomme smartkort. 6

7 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ALDO Aldo Group International AG, Lindenstrasse 8, 6340 BAAR, CH Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:3 Klasse:9 Klasse:14 Klasse:26 Kosmetikk; parfymerivarer; eteriske oljer og såper; pleieprodukter for fottøy og antrekk, nemlig skopussemidler, aerosole, ikkeaerosoie rense- og rengjøringsmidler. Solbriller. Motetilbehør, nemlig smykker, klokker og nøkkelkjeder. Hårornamenter, hårbånd, hårspenner, hestehaleholdere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke AGR Subsea AS, Postboks 163, 5342 STRAUME, NO Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, NO Klasse:7 Maskiner og verktøymaskiner; brønnboringsmaskiner; pumper; nedsenkbare pumper; trykkregulatorer; trykkventiler. Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; brønnboring; installasjon, reparasjon, vedlikehold og utleie av maskiner for trykkavlastning for borevæske, pumper og trykkmålere. 7

8 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Stabburet AS, Postboks 711, 1411 KOLBOTN, NO Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO Klasse:29 Ferdigretter hovedsakelig bestående av kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og/eller melkeprodukter. Klasse:30 Ferdigretter hovedsakelig bestående av ris, tapioka, sago, bulgur, couscous, pasta, mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer og sauser; paier, piroger, pizzaer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: INMETACRAYON Inmeta ASA, Postboks 6674 St. Olavs plass, 0129 OSLO, NO Advokatfirmaet Thommessen AS, Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO, NO Klasse:9 Klasse:16 Klasse:35 Klasse:37 Klasse:38 Klasse:41 Klasse:42 Apparater og instrumenter til undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, databehandlingsutstyr og datamaskiner, dataprogrammer og lagringsmedia, deler og tilbehør for forannevnte. Trykksaker; papirvarer; kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser). Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester; merkantile og dataadministrative konsulenttjenester. Reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. Telekommunikasjonsvirksomhet, tjenester tilknyttet datakommunikasjon via interne og globale computernettverk. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet. Vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering; tjenester knyttet til databehandling og utvikling, vedlikehold og drift av dataprogrammer, telekommunikasjonssystemer og datasystemer, databasedrift og -utleie, internettdesign og -utvikling. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FERTI-ACTYL Compagnie Financière et de Participations Roullier, 27 Avenue Franklin Roosvelt, SAINT MALO CEDEX, FR Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:1 Kjemiske produkter for bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; gjødsel; gjødningsmidler; jordbehandlingsmidler. 8

9 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 85/083,035 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: stanesd Standard Textile Co Inc, One Knollcrest Drive, OH45237 CINCINNATI, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:25 Antrekk til bruk i renrom eller elektrostatisk beskyttende områder (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke The Topps Company Inc, One Whitehall Street, NY NEW YORK, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:30 Godterier og søtsaker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 85/083,029 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: stanclr Standard Textile Co Inc, One Knollcrest Drive, OH45237 CINCINNATI, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:25 Antrekk til bruk i renrom eller elektrostatisk beskyttede områder, nemlig klær, fottøy og hodeplagg 9

10 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke AS Bagatelle, Bygdøy Alle 3, 0257 OSLO, NO Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, NO Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere; glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg; spiselige oljer og fett. Ferdigretter laget av de foran nevnte varer. Klasse:31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; friske frukter og grønnsaker. Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse:33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). Klasse:35 Fremvisning og salg av de foran nevnte varer i klassene 21, 29, 31, 32 og 33. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; kulturelle aktiviteter; publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter on-line. Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; restaurantvirksomhet, cafevirksomhet. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Christine Vistung, Lettvintveien 39, 0487 OSLO, NO Klasse:10 Tåteflasker; flaskesmokker; narresmokker og biteringer; samtlige foregående varer til bruk for spedbarn; deler og tilbehør for forannevnte varer. Klasse:16 Bleieposer av nedbrytbart materiale. Klasse:20 Festekroker av plast. Klasse:21 Kopper for mating av barn og spedbarn, koppholdere. Klasse:24 Myggnetting. Klasse:25 Klær, skotøy og hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ASINA ASINA- FORENINGEN, Nordahl Bruns gate 18, 2004 LILLESTRØM, NO Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 10

11 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Flåm Guide Service AS, Postboks 68, 5742 FLÅM, NO Klasse:39 Organisering av reiser; sightseeing; organisering av båtturer (sightseeing). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Norway Seafoods AS, Postboks 1301 Vika, 0112 OSLO, NO Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO Klasse:29 Kjøtt, fersk og frossen fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse:40 Klasse:42 Bearbeiding av materialer. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke I K Lykke AS, Munkegata 48, 7011 TRONDHEIM, NO Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; omsetning og tilveiebringelse av dagligvarer og husholdningsartikler; kundeinformasjon og rådgivning i forbindelse med salg av varer i dagligvarehandel. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Veiledning og opplæring innen mat og drikke. Alle de forannevnte tjenester er relatert til dagligvarehandel. Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke. Konditorivirksomhet. 11

12 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Québec Inc, 30, rue des Grands-Lacs, QCG3A2E6 SAINT-AGUSTIN-DE-DESMAURES, CA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:9 Solbriller og sportsbriller for bruk på ski, skøyter og i sykling; sykkel-, skøyte- og skihjelmer; sykkelcomputere, nemlig sykkelspeedometere. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Husemoens Gitarmakeri, Sliperivn. 5, 2609 LILLEHAMMER, NO Liv Randi Dobloug, c/o Advokatfirmaet Campbell & Co, Postboks 56, 2381 BRUMUNDDAL, NO Klasse:9 Musikkutstyr (apparater for opptak, forsterkning, gjengivelse og overføring av lyd). Klasse:15 Musikkutstyr. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Québec Inc, 30, rue des Grands-Lacs, QCG3A2E6 SAINT-AGUSTIN-DE-DESMAURES, CA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:9 Solbriller og sportsbriller for bruk på ski, skøyter og i sykling; sykkel-, skøyte- og skihjelmer; sykkelcomputere, nemlig sykkelspeedometere. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. 12

13 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LOUIS GARNEAU Québec Inc, 30, rue des Grands-Lacs, QCG3A2E6 SAINT-AGUSTIN-DE-DESMAURES, CA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:9 Solbriller og sportsbriller for bruk på ski, skøyter og i sykling; sykkel-, skøyte- og skihjelmer; sykkelcomputere, nemlig sykkelspeedometere. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PIKELUS Pikelus DA, c/o Camilla Rørvik, Stenfeltbakken 173, 1405 LANGHUS, NO Klasse:14 Klasse:16 Smykker, mansjettknapper, slipsnåler, nøkkelringer, pins, brosje, spenner. Trykksaker; postkort, gavekort, gavelapper, invitasjoner, klistremerker, esker med trykk, skriveblokker, tegneblokker, gavepapir, bokmerker, almanakk, kalender, drikkebrikker, magneter med trykk, pappfigurer, bilder/print. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse:28 Spill, leketøy, juletrepynt; bamser, puslespill, plastfigurer. Klasse:34 Fyrstikk esker med trykk. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet. Klasse:41 Kunstutstilling og undervisning. Klasse:42 Grafisk design, illustrasjon og webdesign. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NICAIR NICARNICA AS, Postboks 102, 2027 KJELLER, NO ip.coop (IPR SA), Postboks 27, 1629 GAMLE FREDRIKSTAD, NO Klasse:9 Klasse:39 Klasse:42 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; databehandlingsutstyr og datamaskiner. Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ENVICAM NICARNICA AS, Postboks 102, 2027 KJELLER, NO ip.coop (IPR SA), Postboks 27, 1629 GAMLE FREDRIKSTAD, NO Klasse:9 Klasse:39 Klasse:42 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; databehandlingsutstyr og datamaskiner. Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. 13

14 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: EASTPAK JanSport Apparel Corp, 3411 Silverside Road, DE19810 WILMINGTON, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, NO Klasse:25 Klær, fottøy og hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Arvid Pedersen, Stovnerbakken 51, 0981 OSLO, NO Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker,materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse:25 Klasse:41 Klær, fottøy, hodeplagg. Foreningsvirksomhet; klubbvirksomhet; utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 14

15 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Varner Retail AS, Postboks 124, 1375 BILLINGSTAD, NO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse:35 Salg av produkter i ovennevnte vareklasser. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Rosendahl Design Group A/S, Slotsmarken 1, 2970 HØRSHOLM, DK Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:11 Lamper, lampeglass, lampeskjermer, lamperør, lampekupler, brennere til lamper. Klasse:21 Råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk), glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser), drikkeglass, vinglass, glasskrus, glassboller, glassflasker, glasspropper, karafler, lysestaker, osteklokker, kunstgjenstander av glass, porselen eller terrakotta. 15

16 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet AU (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, UB60NN GREENFORD, MIDDLESEX, GB Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:5 Farmasøytiske og medisinske preparater og stoffer for human bruk; klebende lapper for medisinske formål. Klasse:10 Kirurgiske, medisinske, dentale og veterinære apparater, utstyr og instrumenter; varmende puter (pads) og klebende lapper som varmes opp når de utsettes for oksygen for terapeutisk behandling; varmeterapiapparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DAPP Nr 1 Trykk AS, Postboks 235, 2001 LILLESTRØM, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, NO Klasse:40 Bearbeiding av materialer; trykkerivirksomhet. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Øra Industripark AS, Øraveien 2, 1630 GAMLE FREDRIKSTAD, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, NO Klasse:36 Finansiell virksomhet; forretninger med fast eiendom; utleie av fast eiendom. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TOUCH 'N GO Monsanto Technology LLC, 800 North Lindbergh Boulevard, MO63167 ST LOUIS, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Klasse:5 Herbicider. 16

17 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Alcon Inc, Bösch 69, 6331 HÜNENBERG, CH Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:41 Oftalmisk utdannelsesvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet SE (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SHEA BY CCS CCS, Clean Chemical Sweden AB, Box 10054, BORLÄNGE, SE Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Klasse:3 Kosmetikk; kosmetiske preparater for hudpleie; såpe; deodoranter for personlig bruk; parfymer; eteriske oljer; hårbalsam; hårpleiepreparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Mentha Libris Villakulla Holding AS, Herregårdsveien 10C, 1168 OSLO, NO Klasse:16 Klasse:36 Klasse:41 Klasse:42 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Forsikringsvirksomhet; finansiell rådgivning og virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. 17

18 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke ÇAK Textile BV, Kiotoweg 162, 3047BG ROTTERDAM, NL Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:25 Klær (annet enn for beskyttende formål), nemlig klær av kjemmet bomull, trikot, denim, lær og papir, sportsklær, undertøy, hansker, vanter, sokker; fottøy, nemlig gummistøvler, støvler, tøfler, babysko og deler derav; sportssko og knotter og pigger til slike; deler til sko, nemlig såler, heler, skaft, overlær; hodeplagg, nemlig hatter, luer, baskerlue, alpelue, caps, skyggelue, caps med skygge, caps med brem, spesialklær for babyer i tekstil, nemlig jakker, bomullsbleier (vevet tekstil med fugleøyemønster), bleier (ikke av papir); slips, sløyfer og tversoversløyfer, foulardprodukter, sjal, skjerf, tørkler, omslagsskjørt/-kjoler (pareo); saronger, krager, tørkler (bandanas); muffer, armbind (klær); hode- og pannebånd (klær); belter (klær), bukseseler, strømpe- og hofteholdere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US US (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: POLARTEC HYPER WICK MMI-IPCO LLC, 46 Stafford Street, P.O.Box 809, MA01842 LAWRENCE, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper; tekstiler og stoffer for bruk i tilvirkningen av klær, hjeminnredning, polstring, møbler, husgeråd, tepper, gulvbelegg, veggkledning, gardiner, møbelovertrekk, pledd, puter, sengetøy, baderomstekstiler og kjøkkentekstiler; tekstiler og stoffer for bruk i tilvirkningen av hjeminnredning, nemlig møbler og interiør; tekstiler og stoffer for bruk i tilvirkningen av tepper og gulvbelegg; tekstiler, nemlig gardiner; tekstiler og stoffer som metervare solgt som en komponent eller del av eller for klær, nemlig frakker, kåper, jakker, parkaser, regnjakker, gensere, skjorter, sportsgensere, benklær, bukser, kjoler, skjørt, pyjamaser, undertøy, skjerf, sjal, hansker, votter, hodeplagg, nemlig luer, capser, pannebånd, ørevarmere og lueskygger, fottøy, nemlig sports- og fritidssko, tøfler, sokker, tights, strømper og trikotasje. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: QUICKSPARK Herbalife International Inc, 800 W. Olympic Blvd, Suite 406, CA90015 LOS ANGELES, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:5 Kosttilskudd inneholdende koenzym NADH. 18

19 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Britannia Hotel AS, Postboks 191, 7401 TRONDHEIM, NO Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli, 0204 OSLO, NO Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; organisering og ledelse av konferanser, kongresser, seminarer. Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat; midlertidig innlosjering; herberger; hjem (hvile-), hjem (rekonvalesens-); hospitser; hoteller; turisthytter; moteller; pensjonater; hushovmestertjenester; kafeer, kafeteriaer; kantiner; pensjonatreservering, reservering (hotell-), reservering (pensjonat-), reservering og formidling av innkvartering, reservering og formidling av midlertidig innkvartering; restauranter, selvbetjeningsrestauranter, snackbarer; utleie av værelser, telt, stoler, bord, bordduker, glass. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Sunt AS, Nydalsveien 33, 0484 OSLO, NO Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KYANI Kyani Inc, 1070 Riverwalk Drive, Suite 350, id83402 IDAHO FALLS, US Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO Klasse:5 Klasse:32 Klasse:35 Kosttilskudd i drikkeform; kosttilskudd, næringstilskudd og drikker med næringstilskudd. Fruktdrikker. Tjenester innen nettverksmarkedsføring, nemlig stille til rådighet markedsførings- og firmakonsulenttjenester til selvstendig næringsdrivende innen direktesalg av nærings- og kosttilskudd samt fruktdrikker; mottak og viderebehandling av bestillinger for nærings- og kosttilskudd og fruktdrikker; tjenester for online detaljisthandel for næringsog kosttilskudd samt fruktdrikker. 19

20 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KYÄNI Kyani Inc, 1070 Riverwalk Drive, Suite 350, id83402 IDAHO FALLS, US Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO Klasse:5 Klasse:32 Klasse:35 Kosttilskudd i drikkeform; kosttilskudd, næringstilskudd og drikker med næringstilskudd. Fruktdrikker. Tjenester innen nettverksmarkedsføring, nemlig stille til rådighet markedsførings- og firmakonsulenttjenester til selvstendig næringsdrivende innen direktesalg av nærings- og kosttilskudd samt fruktdrikker; mottak og viderebehandling av bestillinger for nærings- og kosttilskudd og fruktdrikker; tjenester for online detaljisthandel for næringsog kosttilskudd samt fruktdrikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Vizuelli AS, Postboks 694, 9487 HARSTAD, NO Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Netconnect ASA, Karenslyst allé 8 B, 0278 OSLO, NO Lynx Advokatfirma DA, v/adv. Christian S. Svensen, Øvre Slottsgt , 0187 OSLO, NO Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter. Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Netconnect ASA, Karenslyst allé 8 B, 0278 OSLO, NO Lynx Advokatfirma DA, v/adv. Christian S. Svensen, Øvre Slottsgt , 0187 OSLO, NO Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter. Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 20

21 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Daiichi Sankyo Company Limited, 3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, TOKYO, JP Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Klasse:5 Farmasøytiske preparat og substanser. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Statens vegvesen, Postboks 8142 Dep., 0033 OSLO, NO Statens vegvesen, Vegdirektoratet, Postboks 8142 Dep, 0033 OSLO, NO Klasse:9 Automatiske betalingssystemer ved bomringer i form av elektriske apparater og instrumenter til signalering og kontroll, antenner og myntautomater; magnetiske databærere, databehandlingsutstyr og datamaskiner. Klasse:35 Drift av bompengestasjoner. Klasse:37 Klasse:38 Vedlikehold av bompengestasjoner. Telekommunikasjonsvirksomhet, trådløs radiokommunikasjonstjeneste som overfører meldinger fra en person til en annen. Klasse:39 Transportvirksomhet. 21

22 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke SBS Radio Norge AS, Postboks 1102 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; annonsebyråer; spredning av reklameannonser; oppdatering av reklamedokumentasjon; fjernsynsreklame; gallupundersøkelse, analyse av kostnadspriser; markedsstudier; markedsundersøkelser; meningsmåling; modelltjenester for reklame og salg; nyhetsklipping; on-line annonsering på datanettverk; oppdatering av reklamedokumentasjon; presentasjon av varer i kommunikasjonsmedier for detaljsalg; publisering av reklametekster; radioreklame og -annonsering, utsendelse av reklameannonser; reklamebyråer; reklameoppslag, utleie av reklameplass; publisering av reklametekster; utarbeidelse av reklametekster; reklamevirksomhet; salgsfremmende tjenester for tredjemann; markedsstudier; markedsundersøkelser; utleie av reklameplass; utsendelse av reklameannonser; utsendelse av reklamemateriell. Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet; informasjonsbyråer; pressebyråer; elektronisk oppslagstavle; elektronisk postoverføring; fjernsynssendinger; fremskaffelse av pratesteder på internett; kabelfjernsynssending; telefonisk meddelelse; mobiltelefontjenester; radiokommunikasjon, radiokringkasting; radiosendinger. Klasse:41 Underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; artistopptredener; utgivelse av bøker; digital billedbearbeidelse; utleie av kinomatografiske filmer; filmproduksjon; filmstudioer; produksjon av fjernsyns- og radioprogram; fjernsynsunderholdning; innspillingsstudioer; filmfremvisning; organisering av konkurranser; utleie av lydopptak; nattklubb; nyhetsreportasjetjenester; organisering av kulturelle arrangementer; organisering av mottagelser; organisering av sportskonkurranser; radiounderholdning; utleie av lydopptak. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MANNATECH Mannatech Inc, 600 South Royal Lane, Suite 200, TX75019 COPPELL, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:5 Klasse:35 Klasse:44 Kosttilskudd og næringstilskudd, urte- og mineraltilskudd. Detaljhandels- og online detaljhandelstjenester og distribusjonstjenester engros vedrørende nærings- og kosttilskudd. Fremskaffelse av informasjon vedrørende kost- og næringstilskudd, helse og ernæring. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KALAHARI Kalahari Spa (Pty) Ltd, 32 Ida Street Menlo Park PRETORIA, ZA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:3 Såper; parfymevarer; eteriske oljer; kosmetiske produkter, herunder kosmetiske preparater for påføring på huden, hodebunnen, håret, føttene eller neglene; hudpleieprepareter; eksfolierende kremer; balsamer og skum; rensemasker; shampoo. 22

23 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DEAL MARGARIN Advokatfirmaet Thommessen AS, Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO, NO Advokatfirmaet Thommessen AS, Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO, NO Klasse:5 Klasse:29 Klasse:30 Farmasøytiske og veterinære preparater, dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; dietetiske preparater, ernæringssupplement, kosttilskudd. Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; oster; kaviar; spiselige oljer og fett; margarin; smør; dietetisk margarin. Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, kakedeiger, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is; kjøttkraft; søtsaker; majoneser; nudler; pasta, posteier; pateer, puddinger; salatdressinger; sjokolade; smørbrød; sushi. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke KVD Bilpriser AB, Ellesbovägen 150, KUNGÄLV, SE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:35 Auksjonsvirksomhet; auksjonsvirksomhet i globale nettverk; annonsering i globale nettverk; formidling av varer (for annens regning); formidling av løsøre; markedsføring av varer og tjenester for annens regning; tilveiebringelse av online markedsplasser for selgere og kjøpere av varer og tjenester. Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; bilforsikring; vurdering av løsøre; vurdering av kjøretøy; eiendomsforvaltning; vurdering av antikviteter; vurdering av kunst; finansieringstjenester; utlånsvirksomhet mot sikkerhet; finansielle vurderinger (forsikring, bank, eiendom). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Alliant Techsystems Inc, 7480 Flying Cloud Drive, MN55344 MINNEAPOLIS, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Klasse:9 Ørepropper for lydbeskyttelse for bruk ved skyte- og jaktsport; hørselvern for bruk ved skyte- og jaktsport; beskyttelsesbriller for bruk ved skyte- og jaktsport. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Pondera AS, Postboks 82, Tåsen, 0801 OSLO, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, NO Klasse:35 Markedsføringsvirksomhet; rekruttering; konsulentvirksomhet vedrørende personalspørsmål, forretningsledelse og organisasjonsutvikling. Klasse:41 Opplæringsvirksomhet herunder opplæring av selgere. 23

24 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Søndre Eiendom AS, Postboks 240, 8445 MELBU, NO Vizuelli AS, Postboks 694, 9487 HARSTAD, NO Klasse:19 Bygningsmaterialer(ikke av metall). Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet bistand ledelse og administrasjon av bedrifter. Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KLOCKLE Gustavo Gutierrez, 1239 Alton Road, FL33139 MIAMI BEACH, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:36 Eiendomsmeglervirksomhet; tilveiebringelse av informasjon om fast eiendom via internett; rådgivningstjenester vedrørende eierskap til fast eiendom; rådgivingstjenester vedrørende verdivurdering av fast eiendom; formidlingstjenester for utleie av fast eiendom; vurdering av fast eiendom; arrangere utleie av fast eiendom; arrangere finansiering av kjøp av fast eiendom; bistå ved kjøp av og interesse i fast eiendom; eiendomsmegling; datastyrte informasjonstjenester vedrørende fast eiendom; konsultasjonstjenester vedrørende fast eiendom; vurdering av fast eiendom; finansielle tjenester vedrørende fast eiendom; administrasjon av fast eiendom; formidlingstjenester vedrørende fast eiendom; forvaltning av fast eiendom; utvelgelse og kjøp av fast eiendom (på vegne av andre); undersøkelsestjenester vedrørende kjøp av fast eiendom; taksering av fast eiendom. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Nordby Maskin AS, Åsvegen 309, 2033 ÅSGRENDA, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, NO Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. 24

25 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke NorgesGruppen ASA, Postboks 300 Skøyen, 0213 OSLO, NO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, kundeaviser, reklamemateriell av papp og/eller papir, materialer til bokbinding, fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter; egg; melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse:32 Øl, vann, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse:33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). Klasse:34 Klasse:35 Tobakk; artikler for røkere, fyrstikker. Handelsvirksomhet, dagligvarehandel, annonse og reklamevirksomhet, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester, PR-virksomhet, salgsfremmende tjenester, annonse- og reklamevirksomhet, markedsstudier og undersøkelser, spredning av reklameannonser, utarbeidelse av reklametekster og utsendelse av reklamemateriell, flygeblad og vareprøver, rådgivning om reklame og om organisasjons og forretningsledelse og om forretningsprofilering, rådgivning om og formidling av avtale om anskaffelse og salg av varer samt sortimentsrådgivning innenfor dagligvaresektoren; oppstilling for andre av dagligvarer og faghandelsvarer i klassene 1-34; kundeveiledning ved salg av dagligvarer og faghandelsvarer i klasse 1-34; salg av matvarer og dagligvarer herunder, salg av husholdningsartikler, parfymeriprodukter, av kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk, av ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast, gjødningsmidler, av ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding, av kjemiske produkter for konservering av næringsmidler, av garvestoffer, av bindemidler til industrielle formål, av kjemiske produkter til fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk, av gjødningsmidler, ildslukningsmidler, av kjemiske produkter for konservering av næringsmidler, av garvestoffer, av blomsterjord og muldjord, av preparater for forbedring av jordsmonnet, bløtgjøringsmidler for vann, av destillert vann, av duggfjernepreparater, av lim (grunnings- og etterbehandlingsmidler), tapetlim, lærlim, limoppløsningsmidler, av konserveringsmidler for murstein, murverk, sement og teglstein, av eddiksprit, av fikserbad og fikservæsker (fotografering), ikke eksponerte filmer, av papir for fotografering, fotografiske fremkallingsmidler, av fluor, av klor, av frostvæsker, av kjølevesker for kjøretøymotorer, av kjemiske produkter for impregnering av lær og tekstiler, av midler for røking av kjøtt, av maling, fernisser, lakker, av rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, av fargestoffer, beisemidler, bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere, av oljer og fett til industrielle formål, av smøremidler, av støvbindemidler, av brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer, av lys og veker for lys, av fett for lær, fett for skotøy, av stearinlys, parfymerte lys og vokslys, av kulltre (brensel), av kullbriketter, torvbriketter og trebriketter (brensel), av ved, av trespon for opptenning, av oljer for konservering av lær og tekstiler, av smørefett, smøremidler og smøreoljer, av farmasøytiske og veterinære preparater, av hygieniske preparater for medisinske formål, av dietetiske stoffer for medisinsk bruk, av næringsmidler for spedbarn, av plaster og forbindingsstoffer, av materiale til tannplombering og til tannavtrykk, av desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter, av fungicider, herbicider, av farmasøytiske preparater, av næringsmidler for spedbarn, av vitaminpreparater, av naturmidler og helsekost, av plaster og forbindingsstoffer, av desinfeksjonsmidler, av uedle metaller og legeringer av disse, av bygningsmaterialer av metall, av transportable hus av metall, av ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt), av låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer), av metallrør, sikkerhetsskap og -skrin, av varer av uedelt metall, av malmer, av maskiner og verktøymaskiner, av motorer, av håndverktøy og redskaper (manuelt drevne), av knivsmedvarer, gafler og skjeer, av hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og - maskiner, av barberblader, av vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske apparater og instrumenter samt av apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning, av apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet, av apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, av magnetiske databærere, grammofonplater, av salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater, av kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner, av brannslukningsapparater, av blitzlys og -pærer (fotografering), sikringer, vekter, smartkort med integrerte kretser, timeglass, lommekalkulatorer, av lyspærer, av apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål, av sykler og deres deler, av skytevåpen, av 25

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 20/05-2005.05.18 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8165 OP sak nr. 2011/00108 Reg. nr. 204263 Søknadsnr. 199903343 Overprøvingssak nr.: TMADM0000006 Registreringshaver: Solveig Irene Heggen, Solveien 22, 1430

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 36/07-2007.09.03 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28/09-2009.07.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 28/09-2009.07.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 28/09-2009.07.06 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk mønster tidende www.patentstyret.no Norsk mønstertidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor mønsterområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28/13-2013.07.08 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 28/13-2013.07.08 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 28/13-2013.07.08 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 14/07-2007.04.02 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 14/07-2007.04.02 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 14/07-2007.04.02 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 33/10-2010.08.16 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 33/10-2010.08.16 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 33/10-2010.08.16 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 36/11-2011.09.05 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/08-2008.06.02 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 23/08-2008.06.02 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 23/08-2008.06.02 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer