nr 45/ NO årgang 101 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 45/11-2011.11.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 45/ NO årgang 101 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /11 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Innsigelser Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Slettelser, begjært av innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Søksmål med påstand om slettelse Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Avgjørelse etter krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Slettede internasjonale varemerkeregistreringer Rettelser INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /11 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: RoomSketcher Viseno.no AS, Kristian Augusts gate 7B, 0164 OSLO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:9 Dataprogrammer; software for datamaskiner, smart-telefoner og bærbare datamaskiner. Klasse:42 Dataprogrammeringstjenester og datakonsulent-tjenester. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke KUPONG 2484 AS, Sandviksveien 155, 1337 SANDVIKA Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse:38 Klasse:42 Telekommunikasjonsvirksomhet. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PeanutHeads Lime Nordic As, Løkkafossen 29, 1350 LOMMEDALEN Klasse:30 Sukkertøy. 3

4 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , CH, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, OH45202 CINCINNATI, USA (US) Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO Klasse:16 Engangsbleier. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke American Express Marketing & Development Corp, 200 Vesey Street 49-12, NY10285 NEW YORK, USA (US) Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Klasse:9 Apparat for behandling av transaksjoner på kjøpsstedet, hovedsakelig magnetisk kodet kredittkort, betalingskort, samleverdikort og debetkort; magnetisk kodet, maskinlesbare, strekkodete, samleverdi- og debetkort; magnetisk kodete idenfiseringskort. Klasse:36 Finansielle tjenester, nemlig kredittkort og betalingskorttjenester, behandlingstjenester for forbrukeres samleverdi- og debetkorttransaksjoner; tilveiebringelse av elektronisk behandling av samleverdi- og debetkorttransaksjoner og tilveiebringelse av elektroniske betalinger via et globalt datanettverk; finansielle tjenester, nemlig elektronisk behandling, verifisering, og avregning av salgstransaksjoner ved hjelp av online konti; samleverdi- og debetkort transaksjonsverifiserings- og betalingstjenester; elektroniske betalingsbehandlingstjenester, nemlig elektronisk behandling av samleverdi- og debetkort og konti med online betalingsdata; samleverdi- og debetkorttjenester; tilveiebringelse av finansiell informasjon via et globalt datanettverk; konsulentvirksomhet relatert til forannevnte Klasse:38 Tilveiebringelse av elektronisk overføring av kredittkort, betalingskort, samleverdikort og debetkort og online betalingsdata via et globalt datanettverk. 4

5 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 77/768,561 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FSM Qualcomm Incorporated, 5775 Morehouse Drive, CA SAN DIEGO, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:9 Databrikker for trådløse innretninger, ikke relatert til endelig tilstandsmaskin. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MONITEX Båstad-Gruppen AB, Box 1094, BÅSTAD, Sverige (SE) Setterwalls Advokatbyrå Malmö AB, Box 4501, MALMÖ, Sverige (SE) Klasse:9 Klasse:24 Klasse:25 Sko for beskyttelse mot ulykker, stråling og brann, - beskyttelse mot ulykker, for personlig behov; sikkerhetshjelm; verneklær mot skade, stråling og brann; beskyttende masker; beskyttende visir. Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser. Klær, fottøy, hodeplagg. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Barnehageressursen AS, Karihaugveien 89, 1086 OSLO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO Klasse:35 Markedsføringsvirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; personellrekruttering; utleie av personell; vikarbyrå tjenester. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; utgivelse av tekster (andre enn reklametekster); organisering og ledelse av kurs og konferanser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Lakkbar AS, Jernbanesvingen 6, 1400 SKI Klasse:3 Neglelakk og kosmetikkvarer relatert til negler. Klasse:35 Salg av kosmetikk og kosmetikkredskaper. Klasse:44 Hygienisk behandling og skjønnhetspleie. 5

6 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Coast Seafood AS, Postboks 130, 6701 MÅLØY Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BUKKESPRANGET EIENDOM AS Bukkespranget Eiendom AS, Jervvegen 128, 9017 TROMSØ Klasse:36 Drift av eiendomsselskap, og utleie av eiendom. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Ugland IT Group AS, Strandveien 13, 1366 LYSAKER Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:9 Elektroniske kartbrikker; elektroniske kart. Klasse:16 Geografiske kart, kartprodukter, atlaser, reisehåndbøker. Klasse:35 Salg over internett av elektroniske kartbrikker, elektroniske kart, geografiske kart, kartprodukter, atlaser og reisehåndbøker; innsamling og systematisering av informasjon for bruk i databaser; administrasjon av dataarkiver; datasøk i datafiler, for andre; rådgivning vedrørende geografiske data. Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet, nemlig overføring av informasjon og data, herunder mobilkart, elektronisk og over internett. Klasse:39 Klasse:42 Lagring av informasjon og data. Industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner, dataprogrammer og software herunder design og utvikling av elektroniske kart; oppdatering, tilpassing og videreutvikling av elektroniske kart; programmering for datamaskiner; brukerstøttetjenester relatert til elektroniske kart; utvikling av elektroniske kataloger over geografiske kart; utleie av datamaskiner; utleie av dataprogrammer og software, herunder software as a service (SaaS) tjenester til bruk for andre; geografisk oppmåling. 6

7 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NoCount Stanley Black & Decker Inc, 1000 Stanley Drive, CT06053 NEW BRITAIN, USA (US) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:9 Klasse:10 Klasse:20 Klasse:35 Klasse:39 Klasse:41 Klasse:42 Computer hardware, computer software; computer hardware og computer software for lagerkontrollformål eller for bruk som del av et lagerkontroll- og etterfyllingssystem; elektroniske etiketter for lagerkontrollformål, elektroniske etiketter for identifikasjons- og kontrollformål, elektroniske etiketter for bruk med radiofrekvensidentifikasjonsapparater; strekkodelesere, elektroniske etiketter; radiofrekevensidentifikasjonsetikettlesere; lagringsstativer for computer disker, lagringsstativer for computer disketter, lagringsstativer for elektroniske etiketter; deler og tilbør for alle de forannevnte varer. Traller for sykepleiere for oppbevaring av medisiner og medisinsk materiell for utlevering til pasienter; traller for å oppbevare medisiner og medisinsk materiell for utleveringsformål; traller for å oppbevare medisiner og medisinsk materiell som del av et lagerkontroll- og etterfyllingssystem. Traller, traller for computere; traller som del av et lagerkontroll- og etterfyllingssystem; stativer, hyller og lagringsreoler som del av et lagerkontroll- og etterfyllingssystem; deler og tilbehør for alle de forannevnte varene. Datastyrt klargjøring/tilretteleggelse av lagerbeholdning, administrasjon/ledelse av lagerbeholdning; tjenester i forbindelse med administrasjon/ledelse av lagere, rådgivning i forbindelse med computerbasert lagerstyring, rådgivning i forbindelse med lagerstyring, rådgivninger i forbindelse med tjenesteytelse innenfor lagerstyring. Datastyrt etterfylling av lagre; tjenester i forbindelse med etterfylling av lagre, rådgivning vedrørende etterfylling av lagre. Opplærings og undervisning vedrørende software; undervisning og opplæring vedrørende datastyrt lagerkontroll; undervisning og opplæring vedrørende datastyrt lagerkontroll- og etterfyllingstjenester; undervisning og opplæring vedrørende lagerkontrolltjenester, undervisning og opplæring vedrørende ledelse og etterfylling av lagre. Datastyrt kontroll av lagerbeholdning; tjenester i forbindelse med datastyrt kontroll av lagerbeholdning, rådgivningstjenester vedrørende software og vedlikehold av software, rådgivningstjenester vedrørende datastyrt lagerkontroll; rådgivningstjenester vedrørende datastyrt lagerkontroll- og etterfyllingstjenester; rådgivningstjenester vedrørende datastyrt lagerkontrollklargjøring, rådgivningstjenester vedrørende lagerstyringstjenester, rådgivningstjenester vedrørende styring og etterfylling av lagerbeholdninger, rådgivningstjenester vedrørende software og vedlikehold av software i datastyrt lagerkontroll; rådgivningstjenester vedrørende software og vedlikehold av software i datastyrte lagerkontroll- og etterfyllingstjenester; rådgivningstjenester vedrørende software og vedlikehold av software i datastyrt lagerklargjøring, rådgivningstjenester vedrørende software og vedlikehold av software i lagerstyringstjenester, rådgivningstjenester vedrørende software og vedlikehold av software vedrørende ledelse og etterfylling av lagre. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , DE, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: COMPACTSPACE Daimler AG, Mercedesstrasse 137, STUTTGART, Tyskland (DE) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:12 Motorkjøretøyer og deler dertil. 7

8 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Ramudden AB, Box 1006, VALBO, Sverige (SE) Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Klasse:35 Bemanning i form av formidling og utleie av arbeidskraft. Klasse:37 Veiarbeidsplanlegging; informasjon vedrørende konstruksjon, anlegg og bygging; rengjøring ved høytrykksspyling; utleie av konstruksjons-, anleggs- og bygningsutstyr; konstruksjons,- anleggs- og byggtjenester. Klasse:39 Utleie av kjøretøyer og farkoster; informasjon vedrørende forsinkelser, fremkommelighet og hindre i trafikken; transport; transportinformasjon. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; tilveiebringelse av trening/instruksjon; praktisk opplæring (instruksjon); yrkesrådgivning (utdannelse eller opplæringsråd). Klasse:43 Hoteller; restauranter; bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Karriere i Balanse Karriere i Balanse AS, Utsiktsveien 4, 1369 STABEKK Advokatfirma DLA Piper Norway DA, Postboks 1364 Vika, 0114 OSLO Klasse:35 Klasse:41 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester, coaching og karriererådgivning; bistand til bedriftsledelse; forretningsevaluering; arbeidsformidling; rådgivning for forretningsledere. Konsultasjoner i personalspørsmål; personellrekruttering; konsulentvirksomhet vedrørende personalspørsmål; personellutvelgelse ved psykotekniske fremgangsmåter; rådgivning for rasjonalisering av forretninger. Opplæringsvirksomhet, arrangering og ledelse av praktiske seminarer; utdannelse; informasjon vedrørende utdannelse; yrkesveiledning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: RESTORATION HARDWARE Restoration Hardware Inc, 15 Koch Road, Suite J, CA94925 CORTE MADERA, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:35 Detaljhandelstjenester, postordretjenester, og online detaljhandelstjenester med et bredt utvalg av forbruksvarer, nemlig møbler, belysning, baderomsinnredning og -inventar, håndklær, badekåper, sengetøy, knagger og annen isenkram, gardiner og solskjerminger, gulvtepper og -belegg, hjeminnredning og tilbehør, utendørs møbler og tilbehør, leker, spill, bekledning, tøfler og støvletter, produkter for personlig pleie, høytidsdekorasjoner, papirvarer, memorabilia, gaver, klokker, bagasjehyller og vaskemidler; annonse- og reklamevirksomhet (for andre), nemlig markedsundersøkelser for andre og salgsfremmende tjenester for andres varer og tjenester gjennom formidling av informasjon via internett, ved hjelp av reklamevisninger i butikk og gjennom distribusjon av kataloger; utstedelse av gavekort som deretter kan innløses for varer eller tjenester; gavelistetjenester. 8

9 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: EBOOKERS Ebookers Ltd, 5th Floor, 140 Aldersgate Street, EC1A4HY LONDON, Storbritannia (GB) Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO Klasse:36 Klasse:42 Klasse:43 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetærvirksomhet; forsikringsmegling; innskuddsforsikring; reiseforsikring; forsikringstjenester i forbindelse med reiser; forsikringsrådgivning; forsikringsinformasjon; finansielle tjenester i forbindelse med reiser; pengeveksling- og valutavekslingstjenester; utstedelse av reisesjekker; utstedelse og innfrielse av anvisninger og verdikuponger; rabattkorttjenester; organisering og administrasjon av belønningsordninger relatert til reiser; tjenester for elektronisk overførsel av kapital; elektroniske betalingstjenester; tilveiebringelse av de forannevnte tjenester og tilhørende informasjon online fra computer databaser eller via internett eller via telekommunikasjon. Design og utvikling av dataprogrammer for reise og ferie; design og utvikling av dataprogrammer for ferier og reiser; utleie av dataprogrammer for reise og ferie; distribusjon av dataprogrammer i forbindelse med reiser og ferier; tilveiebringelse av de forannevnte tjenester og tilhørende informasjon online fra computer databaser eller via internett eller via telekommunikasjon. Studier og undersøkelser relatert til reise og ferie; tilveiebringelse av de forannevnte tjenester og tilhørende informasjon online fra computer databaser eller via internett eller via telekommunikasjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Oregon Scientific International Ltd, Clarendon House, 2 Church Street HAMILTON HM 11, Bermuda (BM) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:11 Apparater og innretninger for oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; luftrensere; luftrensende apparater og maskiner; luftfilterinstallasjoner; luftsteriliserere; elektriske ovner; elektriske vifteovner, luftkjølingsapparater; luftdeodoriseringsapparater; luftfiltre; luftfuktere, luftavfuktere; filtre for luftrensing, støvfiltre, luftkondisjoneringsanlegg, filtre til luftkondisjoneringsanlegg; luftdeodoriseringsapparater; ioniseringsapparater til luftbehandling; luftspredere, aromaspredere; elektriske lakener, ikke til medisinsk bruk; elektriske kaffefiltre; elektriske kaffetraktere og - maskiner; desinfiseringsapparater; tørkeapparater; bakteriedrepende brennere; vifter (for luftkjøling); elektriske vifter for personlig bruk; elektrisk oppvarmede fotmuffer; fortvarmere, elektriske og ikkeelektriske; apparater for belysning; lamper; buelamper; lampeglødekapper; lampereflektorer; lampeskjermer; lysspredere; sanitære apparater og innretninger; dampakkumulatorer; dampkokere, ikke som del av maskiner; ansiktsdampapparater (til badstuer); dampgenereringsinstallasjoner; steriliseringsinnretninger; elektriske lommelykter; vannfiltreringsenheter og innsatser hertil; drikkevannsfiltre, vannfiltreringsapparater; vannrenseinstallasjoner; vannbehandlingssystemer; destillasjonsapparater. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke STJ AS, Grosvoldveien 123, 3618 SKOLLENBORG Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 9

10 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Oregon Scientific International Ltd, Clarendon House, 2 Church Street HAMILTON HM 11, Bermuda (BM) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:11 Apparater og innretninger for oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; luftrensere; luftrensende apparater og maskiner; luftfilterinstallasjoner; luftsteriliserere; elektriske ovner; elektriske vifteovner, luftkjølingsapparater; luftdeodoriseringsapparater; luftfiltre; luftfuktere, luftavfuktere; filtre for luftrensing, støvfiltre, luftkondisjoneringsanlegg, filtre til luftkondisjoneringsanlegg; luftdeodoriseringsapparater; ioniseringsapparater til luftbehandling; luftspredere, aromaspredere; elektriske lakener, ikke til medisinsk bruk; elektriske kaffefiltre; elektriske kaffetraktere og - maskiner; desinfiseringsapparater; tørkeapparater; bakteriedrepende brennere; vifter (for luftkjøling); elektriske vifter for personlig bruk; elektrisk oppvarmede fotmuffer; fortvarmere, elektriske og ikkeelektriske; apparater for belysning; lamper; buelamper; lampeglødekapper; lampereflektorer; lampeskjermer; lysspredere; sanitære apparater og innretninger; dampakkumulatorer; dampkokere, ikke som del av maskiner; ansiktsdampapparater (til badstuer); dampgenereringsinstallasjoner; steriliseringsinnretninger; elektriske lommelykter; vannfiltreringsenheter og innsatser hertil; drikkevannsfiltre, vannfiltreringsapparater; vannrenseinstallasjoner; vannbehandlingssystemer; destillasjonsapparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KVÆRNER Intellectual Property Holdings AS, Fjordalléen 16, 0250 OSLO Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO Klasse:7 Klasse:12 Klasse:37 Klasse:42 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); olje- og gas borerigger, olje- og gass boreinstallasjoner, boreverktøy/apparater for bruk på boreskip, deler og komponenter til de forannevnte varer; koblinger og anordninger for overføring av drivkraft. Kjøretøyer, befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; båter, skip, samt deler og komponenter til de forannevnte varer. Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. Vitenskapelig og industriell forskning; faglige konsultasjoner innenfor vitenskapelig og industriell forsking, ingeniørvirksomhet (ekspertise); dataprogrammering; utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer; teknisk konsulentvirksomhet innenfor vitenskapelig og industriell forskning, teknisk konsulentvirksomhet innenfor geofysiske undersøkelser for olje- og gassindustrien (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: EDISTRIDE Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, NY10154 NEW YORK, USA (US) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:5 Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. 10

11 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Aktiebolaget Electrolux, St. Göransgatan 143, STOCKHOLM, Sverige (SE) Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO Klasse:7 Støvsugere, støvsugerbørster, støvsugerposer, støvsugerslanger, deler og komponenter til alle de forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke AANO IMPORT LTD, Kirkeveien 108 C, Leil 406, 0361 OSLO Klasse:25 Klasse:28 Klær, fottøy, hodeplagg. Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SPACETRAX Stanley Black & Decker Inc, 1000 Stanley Drive, CT06053 NEW BRITAIN, USA (US) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:9 Klasse:10 Klasse:20 Klasse:35 Computer hardware, computer software; computer hardware og computer software for lagerkontrollformål eller for bruk som del av et lagerkontroll- og etterfyllingssystem; elektroniske etiketter for lagerkontrollformål, elektroniske etiketter for identifikasjons- og kontrollformål, elektroniske etiketter for bruk med radiofrekvensidentifikasjonsapparater; strekkodelesere, elektroniske etiketter; radiofrekevensidentifikasjonsetikettlesere; lagringsstativer for computer disker, lagringsstativer for computer disketter, lagringsstativer for elektroniske etiketter; deler og tilbør for alle de forannevnte varer. Traller for sykepleiere for oppbevaring av medisiner og medisinsk materiell for utlevering til pasienter; traller for å oppbevare medisiner og medisinsk materiell for utleveringsformål; traller for å oppbevare medisiner og medisinsk materiell som del av et lagerkontroll- og etterfyllingssystem. Traller, traller for computere; traller som del av et lagerkontroll- og etterfyllingssystem; stativer, hyller og lagringsreoler som del av et lagerkontroll- og etterfyllingssystem; deler og tilbehør for alle de forannevnte varene. Datastyrt klargjøring/tilretteleggelse av lagerbeholdning, administrasjon/ledelse av lagerbeholdning; tjenester i forbindelse med administrasjon/ledelse av lagere, rådgivning i forbindelse med computerbasert lagerstyring, rådgivning i forbindelse med lagerstyring, rådgivninger i forbindelse med tjenesteytelse innenfor lagerstyring. Klasse:39 Klasse:41 Klasse:42 Datastyrt etterfylling av lagre; tjenester i forbindelse med etterfylling av lagre, rådgivning vedrørende etterfylling av lagre. Opplærings og undervisning vedrørende software; undervisning og opplæring vedrørende datastyrt lagerkontroll; undervisning og opplæring vedrørende datastyrt lagerkontroll- og etterfyllingstjenester; undervisning og opplæring vedrørende lagerkontrolltjenester, undervisning og opplæring vedrørende ledelse og etterfylling av lagre. Datastyrt kontroll av lagerbeholdning; tjenester i forbindelse med datastyrt kontroll av lagerbeholdning, rådgivningstjenester vedrørende software og vedlikehold av software, rådgivningstjenester vedrørende datastyrt lagerkontroll; rådgivningstjenester vedrørende datastyrt lagerkontroll- og etterfyllingstjenester; rådgivningstjenester vedrørende datastyrt lagerkontrollklargjøring, rådgivningstjenester vedrørende lagerstyringstjenester, rådgivningstjenester vedrørende styring og etterfylling av lagerbeholdninger, rådgivningstjenester vedrørende software og vedlikehold av software i datastyrt lagerkontroll; rådgivningstjenester vedrørende 11

12 registrerte varemerker /11 software og vedlikehold av software i datastyrte lagerkontroll- og etterfyllingstjenester; rådgivningstjenester vedrørende software og vedlikehold av software i datastyrt lagerklargjøring, rådgivningstjenester vedrørende software og vedlikehold av software i lagerstyringstjenester, rådgivningstjenester vedrørende software og vedlikehold av software vedrørende ledelse og etterfylling av lagre. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: cameo Tale Øvstebø, 31 Mosque Junction. M Floor, 0000 MID LEVELS HONG KONG, Kina (CN) Pernille H Heje, 1 Recidence, Apt. 4001, 60 Johnston Road WAN CHAI, HONG KONG, Kina (CN) Klasse:18 Klasse:25 Klasse:35 Lær og lærimitasjoner, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker, paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klær, fottøy, hodeplagg. Klær som kjoler, topper, jakker, gensere, topper, t-skjorter, bluser, shorts, badetøy. Fottøy som sko, sandaler, støvletter. Hodeplagg som hatter, luer, hårbånd. Annonse- og reklamevirksomhet, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester; oppstilling, for andre, av et utvalg av nye og brukte (vintage) vesker, klær, fottøy og hodeplagg (unntatt transport av varene) slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe nye og brukte (vintage) vesker, klær, fottøy og hodeplagg, disse fremskaffet i utsalgssteder, gjennom postordekataloger eller gjennom elektroniske medier (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/034,852 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VNX EMC Corp, 176 South Street, MA01748 HOPKINTON, USA (US) Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Klasse:9 Klasse:42 Datamaskiner; dataprogramvare for administrasjon og lagring av data. Datatjenester, nemlig konsulentvirksomhet vedrørende data, brukertilpasning av datamaskinvare og -programvare, design og utvikling av datamaskinvare og -programvare, vedlikehold av dataprogramvare for andre, vertstjenester i relasjon til dataprogramvare og installasjon av dataprogramvare. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/260,870 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: RALLY Piryx Inc, 85 Natoma Street, Unit #9, CA94105 SAN FRANCISCO, USA (US) Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL Klasse:9 Data programvare for oppretting, hosting, deling og ledelse av online pengeinnsamlingsaksjoner. 12

13 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Scandinavian Search Group AS, Ferjegata 5, 3921 PORSGRUNN Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO Klasse:35 Utleie, rekruttering, utvelgelse og utplassering av arbeidskraft; konsulenttjenester knyttet til bemanning og personalspørsmål; rådgivningstjenester vedrørende menneskelige ressurser og arbeidskraft; rådgivningstjenester vedrørende bedriftsledelse og -administrasjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BEBIEN MOSA DESIGNLAB AS, Fabrikken, Løkkegata 9, 2615 LILLEHAMMER Klasse:18 Klasse:20 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke STIG OVE SIVERTSEN, LAGMANNSGATA 20, 8657 MOSJØEN Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PIANO SIGN Tine SA, Dronning Eufemias gate 6, 0191 OSLO Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:29 Klasse:30 Klasse:32 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; meieriprodukter; spiselige oljer og fett; ferdigretter og mellommåltider laget hovedsakelig av varer i denne klasse; desserter og dessertsauser laget hovedsakelig av varer i denne klasse. Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier, is; ferdigretter og mellommåltider laget hovedsakelig av varer i denne klasse; desserter og dessertsauser laget hovedsakelig av varer i denne klasse. Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 13

14 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Gårdsand AS, Postboks 118, 3164 REVETAL Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO Klasse:29 Kjøtt, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; lever og posteier; egg; spiselige oljer og fett. Klasse:31 Klasse:35 Levende dyr; næringsmidler til dyr. Salg av alle de foran nevnte varer i klassene 29 og 31. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ODELSKYLLING Gårdsand AS, Postboks 118, 3164 REVETAL Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO Klasse:29 Klasse:31 Klasse:35 Kjøtt, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; lever og posteier; egg; spiselige oljer og fett Levende dyr; næringsmidler til dyr. Salg av alle de foran nevnte varer i klassene 29 og 31. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VALVOLINE NEXTGEN Ashland Licensing and Intellectual Property LLC, 5200 Blazer Parkway, OH43017 DUBLIN, USA (US) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:4 Motoroljer. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke TrioVing AS, Postboks 510 Høyden, 1522 MOSS Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO Klasse:6 Låsesmedarbeider av metall, små gjenstander av metall (isenkramvarer), låser av metall, låser av metall inneholdende kortleserinnretninger, låser av metall for kjøretøyer, låser av metall for bager, magnetiske låser, magnetdrevne mekaniske låser, beslag, herunder beslag for dører og for vinduer, låsesylindere, dørlukkerinnretninger, låsebolter; de ovenfor nevnte varer av metall. Klasse:9 Elektriske, elektroniske og elektromekaniske låser, magnetdrevne mekaniske låser, elektriske og elektronisk opererte døråpnere og dørlukkere, elektroniske kortlesere, elektriske sluttstykker for låser. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet, salgsfremmende virksomhet og utstilling i reklameøyemed, detalj-, engros- og importeksport agentursalg og distribusjon av låsesmedarbeider av metall, små gjenstander av metall (isenkramvarer), låser av metall, låser av metall inneholdende kortleserinnretninger, låser av metall for kjøretøyer, låser av metall for bager, magnetiske låser, magnetdrevne mekaniske låser, beslag, herunder beslag for dører og for vinduer, låsesylindere, dørlukkerinnretninger, låsebolter, de ovenfor nevnte varer av metall, elektriske, elektroniske og elektromekaniske låser, magnetdrevne mekaniske låser, elektriske og elektronisk opererte døråpnere og dørlukkere, elektroniske kortlesere, elektriske sluttstykker for låser, låser, andre enn elektriske, låser for kjøretøyer, låsesylindere, beslag, herunder beslag for dører og for vinduer, magnetdrevne mekaniske låser, de forannevnte varer, ikke av metall, de forannevnte tjenester også tilgjengelige online. 14

15 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Shimano Inc, 3-77 Oimatsucho, Sakai-ku SAKAI CITY, OSAKA, Japan (JP) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:9 Elektrisk ledning/wire for sykkel. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: AQUAKEEL Hammertech AS, Postboks 14 Fantoft, 5899 BERGEN Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Klasse:9 Klasse:42 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; nivåmålere. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Puls & Träning Sverige AB, Tellusborgsvägen 69, STOCKHOLM, Sverige (SE) Lag & Taxering i Stockholm AB, Råsundavägen 166, SOLNA, Sverige (SE) Klasse:41 Sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: OREO Kraft Foods Global Brands LLC, Three Lakes Drive, IL60093 NORTHFIELD, USA (US) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:30 Iskrem, frossen konfekt og konditorvarer, kaker. 15

16 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Kraft Foods Global Brands LLC, Three Lakes Drive, IL60093 NORTHFIELD, USA (US) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:30 Iskrem, frossen konfekt og konditorvarer, kaker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke LEXOW AS, Postboks 9196 Grønland, 0134 OSLO Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Ewald Knudsen, Heimvang 3B, 2770 JAREN Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Nettbutikk som selger helsekostprodukter, måleapparater innen helsekontroll (blodtrykksmålere, termometre, skritt-tellere, pulsmålere, vekter, alkoholmålere, fettprosentmålere, oksygenmålere, CO2-målere), produkter til kroppspleie, manikyrprodukter, hårlippere, dosetter med alarm/timer, økonomiprogrammer og bøker. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; utgivelse av tidsskrifter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Helsedirektoratet, Postboks 7000 St Olavs plass, 0130 OSLO Klasse:9 Informasjonssystem (dataprogram) for pleieog omsorgstjenesten Klasse:16 Registreringsskjema, brevark, publikasjoner, ( statistiske publikasjoner, informasjonsbulletiner) Klasse:42 Veiledning og informasjon for pleie- og omsorgsvirksomhet, utarbeidelse av dataprogrammer for pleie- og omsorgsvirksomhet 16

17 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Gekås Ullared Restaurang AB, Box 34, ULLARED, Sverige (SE) Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SORENSON COMMUNICATIONS Sorenson Communications Inc, 4192 South Riverboat Road, UT84123 SALT LAKE CITY, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:9 Bildetelefoner (videophones) og datamaskinvare og dataprogramvare for bildetelefoner. Klasse:38 Internet- og telefonoverføringstjenester/telefonformidlingstjenester (relay services) og -konferansetjenester ved bruk av on-screen video. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Novartis AG, 4002 BASEL, Sveits (CH) Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO Klasse:5 Farmasøytiske preparater for human bruk. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Dirty Bird Productions, Wilshire Blvd. 5th Floor, CA90024 LOS ANGELES, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:9 Briller, nemlig solbriller og briller for sportsbruk; bærevesker til laptop; audio- og videokomponenter, nemlig dokkingstasjoner og ladere for MP3 spillere, høytalere, øretelefoner og hodetelefoner. Klasse:18 Håndvesker, handlevesker, strandbager, skuldervesker (messenger bags), reisevesker, ryggsekker, rumpetasker, myntpunger, vesker, portemoneer, punger, lommebøker, konvoluttvesker (clutches) og ransler. Klasse:25 Klær, nemlig ledige klær, fritidsklær, sportsklær, skjorter, t-skjorter, vevde skjorter, flanellskjorter, strikketopper (knit tops), ermeløse topper, kjoler, skjørt, gensere, treningsbukser, joggebukser, bukser, jeans, leggings, shortser, jakker, sweatere, pyjamaser, undertøysplagg, badedrakter, badetøy, skjerf, sjal, belter, hansker, vanter, votter, pulsvanter, sokker; fottøy, nemlig fritidsfottøy, sportsfottøy, sko, sandaler, tøfler, støvler, strandfottøy; hodeplagg, nemlig hatter, capser, lueskygger, solskjermer, strikkeluer og pannebånd. Klasse:28 Skateboards og snowboards. 17

18 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SORENSON IP RELAY Sorenson Communications Inc, 4192 South Riverboat Road, UT84123 SALT LAKE CITY, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:38 Internet- og telefonoverførings- /formidlingstjenester (relay services) for døve og tunghørte individer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SORENSON VIDEO REMOTE INTERPRETING Sorenson Communications Inc, 4192 South Riverboat Road, UT84123 SALT LAKE CITY, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:38 Videotolketjenester, nemlig sørge for elektronisk overføring av informasjon via Internet, telefoner og bildetelefoner (videophones) for å fasilitere tegnspråkkommunikasjon for personer som er døve eller tunghørte via en fjerntolk/ekstern tolk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SORENSON VRI Sorenson Communications Inc, 4192 South Riverboat Road, UT84123 SALT LAKE CITY, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:38 Videotolketjenester, nemlig sørge for elektronisk overføring av informasjon via Internet, telefoner og bildetelefoner (videophones) for å fasilitere tegnspråkkommunikasjon for personer som er døve eller tunghørte via en fjerntolk/ekstern tolk. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Southcorp Brands Pty Ltd, 77 Southbank Boulevard, Vic3006 SOUTHBANK, Australia (AU) Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO Klasse:33 Viner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SORENSON VRS Sorenson Communications Inc, 4192 South Riverboat Road, UT84123 SALT LAKE CITY, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:38 Videokonferansetjenester, nemlig fasilitering av tegnspråkkommunikasjon for døve mennesker. 18

19 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SIPRELAY Sorenson Communications Inc, 4192 South Riverboat Road, UT84123 SALT LAKE CITY, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:38 Internet- og telefonformidlingstjenester/- overføringstjenester (relay services) for døve og tunghørte individer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: AQUAVIS Hercules Incorporated, Hercules Plaza, 1313 North Market Street, DE WILMINGTON, USA (US) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:1 Vannoppløselige polymerer for industriell bruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FUEL YOUR FIRE The Coca-Cola Company, One Coca-Cola Plaza, GA30313 ATLANTA, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SVRS Sorenson Communications Inc, 4192 South Riverboat Road, UT84123 SALT LAKE CITY, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:38 Videokonferansetjenester, nemlig fasilitering av tegnspråkkommunikasjon for døve og tunghørte personer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SECUREX Villeroy & Boch Gustavsberg AB, VÅRGÅRDA, Sverige (SE) Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO Klasse:6 Klasse:11 Klasse:17 Klasse:19 Klasse:20 Vannlåser (ventiler) og avstengningsventiler av metall for vannrør og vannledninger; rørkoblinger av metall. Vannledningsinstallasjoner. Rørkoblinger, ikke av metall. Vannlåser (ventiler) og avstengningsventiler, ikke av metall eller plast, for vannrør og vannledninger. Vannlåser (ventiler) og avstengningsventiler, av plast, for vannrør og vannledninger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: THE PRESSURE'S ON Mölnlycke Health Care AB, Gamlestadsvägen 3C, GÖTEBORG, Sverige (SE) Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Klasse:44 Medisinske tjenester; rådgivnings- og konsulenttjenester relatert til medisinske og kirurgiske saker. 19

20 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MELLI Apotekproduksjon AS, Karihaugveien 22, 1086 OSLO Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO Klasse:3 Klasse:5 Klasse:30 Såper, parfymevarer, kremer, eteriske oljer, kosmetikk Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk; salver for farmasøytisk bruk; tabletter for medisinsk bruk; halstabletter for medisinsk bruk; druesukker for medisinsk bruk Pastiller, drops, tyggegummi, sjokoladevarer, sukkervarer, sukkerfrie godteriprodukter; druesukker for næringsmidler (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke LEXOW AS, Postboks 9196 Grønland, 0134 OSLO Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Kåre Johan Mol, Nedre strandli, 5643 STRANDVIK Klasse:28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TEMPS MODERNE DE CARTIER Cartier International AG, Hinterbergstrasse 22, Postfach 61, 6312 STEINHAUSEN, Sveits (CH) Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO Klasse:14 Mansjettknapper, slipsklemmer, slipsnåler, ringer, armbånd, øreringer, brosjer (smykker), nøkkelringer; armbåndsur, kronometere, klokker (ur), klokkeremmer, klokker i form av armbånd, bokser av edelmetall for klokker og juveler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Pfizer Inc, 235 East 42nd Street, NY10017 NEW YORK, USA (US) Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Klasse:5 Farmasøytiske og veterinære preparater, hygieniske preparater til medisinske formål. 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 15/12-2012.04.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 15/12-2012.04.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 15/12-2012.04.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 46/10-2010.11.15 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 47/10-2010.11.22 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 47/10-2010.11.22 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 47/10-2010.11.22 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 37/10-2010.09.13 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 15/11-2011.04.11 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 16/10-2010.04.19 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 35/08-2008.08.25 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 21/10-2010.05.25 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8165 OP sak nr. 2011/00108 Reg. nr. 204263 Søknadsnr. 199903343 Overprøvingssak nr.: TMADM0000006 Registreringshaver: Solveig Irene Heggen, Solveien 22, 1430

Detaljer

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 48/08-2008.11.24 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 45/14-2014.11.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 45/14-2014.11.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 45/14-2014.11.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer